říjen 2014
Vážení spoluobčané,
informace o aktuálním dění v našem městě nemohu začít jinak, než pohledem na letošní největší investiční akci – rekonstrukci našeho náměstí. Všichni, kteří v posledních dnech do prostoru náměstí zavítali, si nemohli nevšimnout velikého hemžení mnoha vozidel, strojů i dělníků
nejrůznějších profesí. Stavba se blíží do svého finále a rychlý postup stavebních prací je toho
nejlepším důkazem.
V poslední době byly osazovány kamenné silniční obrubníky, pruhy a rastry z žulových kostek a začaly se pokládat betonové dlažby. Komplikace nám všem stále působily složité práce
v místě bývalého mostu přes potok, ale i tady už by mělo být brzy vše hotovo. Na zatrubnění potoka byly provedeny podkladní betonové vrstvy, osazení betonových rámů (viz foto) a byly
zhotoveny monolitické čistící šachty a jejich propojení.
V následujících dnech bude pokračovat pokládka kamenných kostek a betonových dlažeb na
chodnících. Bude kompletně dokončeno zatrubnění potoka, včetně zásypových zemních prací.
Komunikace v prostoru náměstí budou vyasfaltovány a poté bude instalováno nové dopravní
značení. Zahradnické práce budou prováděny až po ukončení všech stavebních prací.
Důležitou informací je také rozhodnutí o zachování a renovaci staré kamenné studny, která se
nacházela uvnitř dvora původního objektu č.p. 93 u kostela. Tato studna nebyla součástí projektové dokumentace a byla zaměřena až po demolici tohoto domu. Rozhodnutím o zachování studny však vznikla
před kostelem zcela jiná exteriérová situace, což ovlivnilo původní návrh vodního prvku, který byl řešen v obdélníkovém tvaru podobném
ostatním prvkům v prostoru. Tento obdélník musel být přepracován do
tvaru kruhového, čímž bude bezproblémově korespondovat s kruhovou
studnou.
Původní studna i sousední nový kruhový vodní prvek proto budou
zatím provedeny pouze provizorně, aby mohla být dokončena okolní
dlažba. Studna bude nad úrovní okolní zádlažby zrenovována a zatím
provizorně zakončena betonovou zákrytovou deskou. Teprve poté budou připraveny varianty k definitivnímu rozhodnutí o konečné podobě
výtvarného řešení těchto dvou nových prvků.
Přímo v centru města vzniká díky příznivému řešení dopravní situace nový prostor, který jsme zatím v Suchdole neměli a který je už možné označit náměstím. Ten bude nabízet možnosti pro shromažďování,
pořádání různých společenských akcí, rekreační pobyt, trhy a podobně.
Milí spoluobčané, chtěl bych Vám ještě jednou poděkovat za velkou
dávku trpělivosti a pochopení. Zvláště pak Vám všem, kteří podnikáte
nebo bydlíte v bezprostřední blízkosti staveniště nebo pak dále směrem
na Bor.
To nejdůležitější na závěr – náměstí by mělo být průjezdné (i když
zatím v omezené míře) nejpozději od 8. října 2014.
Mgr. Pavel Mráček, starosta města
Cena 6,00 Kč
POZVÁNKY
Říjen
4.10. Zamykání řeky Lužnice
4.10. Písničky zpod taláru
– koncert Ivo Jahelky – kino
11.10. Zájezd do Prahy
na muzikál Mauglí
18.10. Divadelní představení
SBOROVNA – kino
21.10. Cestovatelská beseda
Východní Afrika
– zasedací místnost MěÚ
2
SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ
říjen 2014
INFORMACE Z RADNICE
— Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014, o zákazu požívání alkoholických nápojů ve Městě Suchdol
nad Lužnicí. Vyhláška vstoupí v platnost
02. 10. 2014. Plné znění vyhlášky, která
vstoupí v platnost 02. 10. 2014 zveřejníme
v příštím čísle zpravodaje a bude umístěno
na webových stránkách města.
— Zastupitelstvo města schválilo zveřejnění
záměru prodeje volného bytu č. 7 v čp. 567
na sídlišti 17. listopadu za minimální cenu
2
6.000 Kč/m podlahové plochy.
— Zastupitelstvo města souhlasilo s umístěním stavby pro bydlení na pozemku parc. č.
3808/2 dle KN v k. ú. Suchdol nad Lužnicí a
na pozemku parc. č. 341/8 dle KN v k. ú.
Hrdlořezy podle § 188 písm. a) zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, za dodržení obecně technických podmínek pro výstavbu.
— Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje p. č. 832/4 trvalý travní porost o výmě2
ře 245 m v k. ú. Klikov.
— Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemků p. č. 156/2 trvalý travní po2
rost o výměře 667 m a p. č. 153/2 trvalý
2
—
—
—
—
travní porost o výměře 339 m oba v k. ú.
Hrdlořezy.
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku p. č. 343/2 ostatní plocha o výměře
2
72 m v k. ú. Klikov panu A. N. za cenu
2
100 Kč/m .
Zastupitelstvo města schválilo záměr vykoupení pozemku p. č. 2306/20 ostatní plo2
cha/jiná plocha o výměře 35 m v k. ú.
Suchdol nad Lužnicí, který byl vytvořený
GP č.2018/68 Fi/2014.
Zastupitelstvo města schválilo podání žádosti o bezúplatný převod pozemků v k. ú.
Klikov p. č. 322/2 ostatní plocha o výměře
2
367 m , p. č. 322/4 trvalý travní porost o vý2
měře 199 m , p. č. 1004/19 ostatní plocha
2
o výměře 22 m zapsaných dosud na LV
60000 Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a schválilo záměr vykoupení pozemků p. č. 322/6 ostatní plocha
2
o výměře 81 m v k. ú. Klikov dosud zapsaných na LV 63 a p. č.322/5 v k. ú. Klikov
zapsané na LV 228.
Zastupitelstvo města schválilo záměr vykoupení pozemku p. č. 1079/1 ostatní plo-
Hospodaření města
Suchdol nad Lužnicí v roce 2013
Jednou z potěšitelných zpráv, která se v posední době objevila a která potvrzuje
dobré hospodaření našeho města, je ratingové hodnocení společnosti CRIF Czech
Credit Bureau za rok 2013. Město Suchdol nad Lužnicí získalo v tomto iRatingovém hodnocením nejvyšší možný stupeň ‘A’ na sedmibodové škále. Tímto velmi
dobrým výsledkem se může pyšnit pouze 6 % obcí v celé České republice. Hodnocení probíhalo podle dvaceti finančních a sedmi nefinančních ukazatelů.
Následující graf porovnává výsledky Suchdola nad Lužnicí a ostatních jihočeských měst a obcí s méně než 5000 obyvateli za uplynulých dvanáct let.
Beseda s pracovníky
České obchodní
inspekce
Dne 20. 10. 2014 ve 14 hodin se v Klubu důchodců v Suchdole nad Lužnicí uskuteční beseda pořádaná Českou obchodní
inspekcí, Inspektorátem pro Jihočeský kraj
a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích. Bude se týkat zejména ochrany
spotřebitele v oblasti předváděcích akcí a
ostatních problematických míst vnitřního
trhu České republiky. Beseda bude určena
zejména pro občany seniorského věku, kteří jsou nejčastější „obětí“ nevybíravých postupů prodejců. Česká obchodní inspekce
plní funkci orgánu dozoru, její pracovníci
seznámí přítomné s pravomocí a obecným
působením ČOI na vnitřním trhu.
Petr Vrchota, tajemník městského úřadu
První den ve škole
—
—
—
—
cha/ostatní komunikace v k. ú. Suchdol nad
Lužnicí zapsané na LV 661.
Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný
převod pozemků p. č. 845/14 ostatní plo2
cha/jiná plocha o výměře 20 m a p. č.
852/29 ostatní plocha/manipulační plocha
2
o výměře 2 m oba v k. ú. Suchdol nad Lužnicí, zapsaných na LV 60000 od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových.
Zastupitelstvo města neschválilo vykoupení pozemku p. č. 845/16 zapsaného na LV
60000 pro katastrální území Suchdol nad
Lužnicí od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových do vlastnictví města za
cenu 21.500 Kč.
Rada města souhlasila se zřízením pergoly
o rozměrech 6 x 4m na parcele č. 1213/1
u tenisových kurtů na Gráfovci pro členy tenisového oddílu za dodržení podmínek stanovených stavebním úřadem.
Rada města schválila zvýšení počtu žáků
v 5. ročníku Základní školy T. G. Masaryka
Suchdol nad Lužnicí na 31. Dle sdělení ředitele základní školy nebude mít zvýšení
počtu žáků vliv na kvalitu vzdělávací činnosti školy a rovněž budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
říjen 2014
SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ
Slavnostní předání
nového hasičského vozu
V sobotu 20. září 2014 starosta města Mgr. Pavel Mráček slavnostně
předal novou cisternovou automobilovou stříkačku Sboru dobrovolných hasičů v Suchdole nad Lužnicí. Symbolický klíč převzal velitel
sboru Václav Hojek. Slavnostního aktu se zúčastnili předseda Senátu
ČR Milan Štěch, hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola, velitel
HZS Jihočeského kraje Lubomír Bureš a další významní hosté. V závěru slavnostního ceremoniálu požehnal novému hasičskému vozidlu farář David Henzl z Třeboně, který je novým duchovním správcem
Římskokatolické farnosti v Suchdole nad Lužnicí.
Veřejnou zakázku na pořízení cisternové automobilové stříkačky
(CAS) pro Sbor dobrovolných hasičů Suchdol nad Lužnicí zadalo město začátkem letošního roku. V prvním kole výběrového řízení, do kterého se přihlásili tři uchazeči, nebyl vybrán nikdo z důvodu nedodržení
podmínek v zadávací dokumentaci. Proto bylo vyhlášeno druhé kolo, do kterého se opět přihlásili tři uchazeči, a vítězem se stala firma WISS CZECH, s. r. o., která zastupuje polskou společnost Wawrzaszek se sídlem v Bielsko-Biale. Nabídková cena činila 5.337.310 Kč včetně DPH.
CAS byla předána uživateli v měsíci srpnu 2014. Na její pořízení byla poskytnuta dotace
z rozpočtu ministerstva vnitra ve výši 1.000.000 Kč a z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši
850.000 Kč. Nutno podotknout, že akci takového rozsahu není schopen zabezpečit jeden člověk,
a proto na ní pracoval tým zaměstnanců městského úřadu vedený starostou Mgr. Mráčkem. Pracovníci MěÚ zajišťovali veškerou problematiku týkající se výběrového řízení a dokumentace.
Technickou stránku věci měli na starost za Sbor dobrovolných hasičů velitel Václav Hojek a
jeho zástupce Ondřej Vajo.
Nové cisternové vozidlo je vyrobeno na podvozku Tatra 815 Terrno 1 s pohonem 4 x 4 pro
smíšený provoz. Kabina vozidla je uzpůsobena pro šestimístnou posádku a je vybavena zařízením pro navigaci při jízdě k zásahu a ke komunikaci s operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. V opěradlech sedáku jsou zabudované dýchací přístroje a je
zde uložen další drobný technický materiál. Vozidlo je vybaveno poloautomatickou dvanáctistupňovou převodovkou a při pomalé jízdě je schopno se brodit vodou do výšky minimálně
700 mm. Účelová nástavba je vyrobena z kovového rámu opláštěného plastem vyztuženým skelnými vlákny. Nádrž na vodu má obsah 4000 l a na pěnidlo 240 l. V nástavbě je vytvořeno šest rolet, za kterými se nachází požární nářadí a vybavení, jako je například hydraulické vyprošťovací
zařízení s příslušenstvím na zásahy u dopravních nehod, lezecký a zdravotnický materiál s automatickým defibrilátorem, teleskopickým osvětlovacím stožárem v LED s elektrocentrálou, dále
motorové a rozbrušovací pily, požární hadice a armatury. V zadní části vozidla je umístěno ovládání čerpacího zařízení a plovoucí čerpadlo. Na střeše nástavby se nachází čtyřdílný nastavovací
žebřík a dvě hliníkové bedny, ženijní nářadí a ostatní drobný materiál. V předním nárazníku je
zabudován elektrický naviják.
Přejeme suchdolským hasičům, aby byli s novým vozidlem spokojeni a aby jim nová moderní technika sloužila co nejlépe a nejdéle ku prospěchu všech obyvatel města a jeho okolí.
Petr Vrchota, tajemník městského úřadu
3
4
SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ
3D
t
3. pátek
t
Program kina na měsíc říjen
19.30 hod.
108 min.
MÍSTA
Příběh o lásce, ztrátě a pomstě. Dvěma devatenáctiletým klukům je jejich rodiště těsné, zároveň ale moc nevědí, co si se svými životy
počít.
Hrají: Vladimír Polívka, Johana Matoušková,
Jan Cina, Jiří Štrébl a další.
Mládeži do 12 let nepřístupno. Vstupné 110 Kč
http://www.cinemart.cz/mista/
t
10. pátek
19.30 hod.
126 min.
Tým Expendables bude tentokrát čelit přímo
jednomu ze svých zakladatelů a bývalých šéfů.
Chce celý tým vysloužilců sprovodit ze světa.
Hrají: Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet
Li, Mel Gibson, Arnold Schwarzenegger a
další.
České titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 100 Kč
http://www.bontonfilm.cz/
expendables-3.html
17. pátek
17.00 hod.
88 min.
POŠŤÁK PAT
Neoblíbenější listonoš na světě, Pošťák Pat na
filmovém plátně. Nebýt nového protivného
šéfa, Pat by možná napořád roznášel zásilky
sousedům ve své idylické vesničce.
Mládeži přístupno. Vstupné 90 Kč
http://www.bontonfilm.cz/postak-pat.html
Vodáci informují …
Tradiční
Zamykání řeky Lužnice
se uskuteční
v sobotu 4. října od 10 hodin
u mostu na Klikov
24. pátek
19.30 hod.
89 min.
DÁRCE
EXPENDABLES:
POSTRADATELNÍ 3
t
říjen 2014
Jonáš vyrůstá v idylickém světě, kde existuje
pouze štěstí. Lidé neznají utrpení, války, násilí, strach ani bolest. Základem světa je jednotvárnost rodiny.
Hrají: Brenton Thwaites, Jeff Bridges, Meryl
Streep.
České titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 110 Kč
http://www.bioscop.cz/_web/index.php
t
31. pátek
17.00 hod.
101 min.
ŽELVY NINJA
Populární Želvy Ninja se vracejí na filmové
plátno. Město New York zoufale potřebuje hrdiny. Ovládá ho strach a všehoschopný Trhač,
jehož pozice vládce podsvětí je zcela neotřesitelná.
Hrají: Megan Foxx, Will Arnett a další.
Česká verze.
Mládeži přístupno. Vstupné 110 Kč
http://www.cinemart.cz/zelvy-ninja/
www.suchdol.cz/volny-cas/kino
ČSŽ v Suchdole n. L. pořádá tradiční
BURZU OBLEČENÍ, HRAČEK A SPORTOVNÍCH POTŘEB
v Restauraci U PÁVKŮ
PŘÍJEM ZBOŽÍ: PÁTEK 24.10. od 16 do 19 hodin
PRODEJ: SOBOTA 25.10. od 9 do 13 hodin
VÝDEJ NEPRODANÉHO: 25.10. od 13 do 14 hodin
(POPLATEK 0,50 Kč/kus a 10 % z prodané ceny)
VŠICHNI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI
Hasiči města Suchdol nad Lužnicí rozšířili
výbavu o automatický defibrilátor
Hasiči v Suchdole nad Lužnicí mají ve své výbavě od 25.srpna letošního roku automatický
externí defibrilátor (AED), kterým jsou schopni poskytnout kvalitnější odbornou pomoc v případech, kdy jsou na místě náhlé srdeční zástavy dříve než Zdravotnická záchranná služba. Po absolvování potřebného zaškolení odborným pracovníkem a zároveň i lékařem z letecké
záchranné služby byl přístroj zařazen do výjezdu. Přístroj se podařilo zakoupit díky daru od
dlouholetého sponzora jednotky, kterému patří velké poděkování. Své místo najde v kabině
nové cisterny na podvozku Tatra terrno, kterou hasiči převezmou dne 20. září v Suchdole
nad Lužnicí.
AED je určen jako doplněk při resuscitaci,
kdy je prováděna nepřímá srdeční masáž
a umělé dýchání. Součástí přístroje jsou dvě
elektrody, které se nalepí na hrudník zachraňovaného a přístroj sám vyhodnotí činnost
srdečního rytmu.
Na základě automatického vyhodnocení je
nebo není doporučeno obsluze AED dodání
výboje. Dodání defibrilačního výboje v indikovaných případech výrazně zvyšuje šanci na
přežití. Přístroj také zachránci umožňuje pomocí speciálního senzoru okamžitou kontrolu
kvality srdeční masáže.
Ondřej Vajo, hasiči Suchdol nad Lužnicí
ČSŽ v Suchdole n. Luž. pořádá tradiční
7. ročník DRAKIÁDY
v sobotu 1.11.2014 od 14 h
na louce u kulturního domu
DRAČÍ SOUTĚŽE JSOU
PŘIPRAVENY!
PITNÝ REŽIM ZAJIŠTĚN.
ZVÁNI JSOU JAK DĚTI,
TAK DOSPĚLÁCI.
Za ČSŽ předsedkyně Věra Novotná
říjen 2014
SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ
Informační centrum Města Suchdol nad Lužnicí
pořádá
v sobotu 4. října 2014
od 19.00 hodin v kině
pořad JUDr. Ivo Jahelky
PÍSNIČKY ZPOD TALÁRU
Vstupné 50 Kč
Zájezd do Prahy na muzikál
Informační centrum města Suchdol nad Lužnicí pořádá
11. října 2014
zájezd do Prahy na muzikál Mauglí.
Cena vstupenky je 450 Kč + doprava.
Závazné přihlášky v městské knihovně
nebo na tel. č. 384 781 299
5
6
SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ
říjen 2014
VOLEBNÍ PŘÍLOHA
Informace ke komunálním a senátním volbám
Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České republiky
proběhnou v pátek 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 11. října 2014 od 08.00 hodin do 14.00 hodin
V našem městě budeme volit do zastupitelstev obcí a současně do
Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodě č. 15 se
sídlem v Pelhřimově.
V případě 2. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky proběhnou volby v pátek 17. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 18. října od 08.00 hodin do 14.00 hodin.
Do zastupitelstev obcí může volit volič pouze ve volebním okrsku
v místě svého trvalého pobytu.
Pro volby do Senátu Parlamentu České republiky si může volič zažádat o vydání voličského průkazu. Voličské průkazy se vydávají voličům zapsaným ve stálém seznamu ve volebním obvodu, kde jsou
vyhlášeny volby. Volič může s voličským průkazem hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou
vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu České republiky a v jehož
územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. To znamená, že
volič, který má trvalý pobyt v Suchdole nad Lužnicí, může na voličský
průkaz hlasovat ve volebním obvodě č. 15. Zde bychom chtěli upozornit, že pokud bude občan na voličský průkaz hlasovat v prvním kole voleb do Senátu Parlamentu České republiky mimo svůj volební okrsek,
nebude moci hlasovat ve volbách do zastupitelstev obcí, kde institut voličských průkazů není zaveden. O vydání voličského průkazu si může
volič požádat
− písemnou formou s úředně ověřeným podpisem,
− žádostí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče,
− žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové
schránky,
− osobně.
Písemná žádost musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena
nejpozději do 03.10.2014. Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu do 08.10.2014 do 16.00 hodin. Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu také v době mezi prvním a druhým kolem voleb do
Senátu. Obecní úřad v této době může vydávat voličské průkazy nejpozději do 16.00 hodin dne 15. října 2014.
Voličem ve volbách do zastupitelstev obcí je občan obce za předpokladu, že alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den
voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jde o státního občana
České republiky nebo o státního občana členského státu Evropské unie,
pokud požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Do dodatku
zapíše obecní úřad tohoto voliče na základě jeho vlastní žádosti. Žádost
o zápis do dodatku může volič – občan jiného státu – podat kdykoli do
jeho uzavření, ke kterému dochází 2 dny přede dnem voleb, tj. 8. října
2014 v 16.00 hodin.
Voličem ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky je státní
občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který
alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně
18 let.
Na základě ust. § 33 odst. 7 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a ust. §19 odst. 7 z.č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, může volič požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů Městský úřad Suchdol nad Lužnicí a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který
byla okrsková volební komise zřízena.
Voliči by si měli překontrolovat platnost svých osobních dokladů.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky,
popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na
území České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb.
Hlasovací lístky obdrží volič i ve volební místnosti. Každý volič obdrží jen jediný hlasovací lístek pro volby do zastupitelstev obcí, na kterém však budou uvedeny všechny kandidující volební strany v pořadí
určeném losem. Může pak volit buď jednotlivou volební stranu, nebo
si vybrat jednotlivé kandidáty z libovolných kandidujících stran. Pro
každou obec je maximální počet hlasů jiný, odpovídá počtu zastupitelů
obce. V Suchdole nad Lužnicí je tento počet 17.
Pro volby do Zastupitelstva města Suchdol nad Lužnicí
bylo zaregistrováno celkem osm volebních stran:
1. Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
2. Ano 2011
3. „Hasiči lidem“
4. „Za aktivní Suchdolsko“
5. Komunistická strana Čech a Moravy
6. Česká strana sociálně demokratická
7. Občanská demokratická strana
8. Společně
Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého
kandidáta samostatně.
Ve volební místnosti obdrží volič dvě úřední obálky.
Úřední obálka pro volby do Senátu je barevně odlišena od úřední obálky pro volby do zastupitelstev obcí, tzn. hlasovací lístek pro
volby do Senátu musí být odevzdán v úřední obálce barvy žluté, určené
pro volby do Senátu, hlasovací lístek pro volby do zastupitelstev obcí
musí být odevzdán v úřední obálce barvy šedé, určené pro volby do zastupitelstev obcí, jinak je hlas voliče neplatný. Rovněž je hlas neplatný,
pokud v úřední obálce bude vloženo několik hlasovacích lístků.
Sídla volebních okrsků zůstávají pro volby do zastupitelstev
obcí a Senátu Parlamentu ČR stejná:
¡ volební okrsek č. 1:
budova Městského úřadu v Suchdole nad Lužnicí,
Náměstí T. G. Masaryka čp. 9
¡ volební okrsek č. 2:
budova Kulturního domu, Klub aktivního stáří,
Sídl. 9. května čp. 699
¡ volební okrsek č. 3:
budova Hasičské zbrojnice, Sídl. 17. listopadu čp. 712
¡ volební okrsek č. 4:
pohostinství v m.č. Bor
¡ volební okrsek č. 5:
budova býv. MNV v m.č. Hrdlořezy
¡ volební okrsek č. 6:
budova býv. hasičské zbrojnice v m.č. Klikov
¡ volební okrsek č. 7:
budova býv. MNV v m.č. Tušť
Podrobné informace k volbám jsou zveřejněny na internetových
stánkách ministerstva vnitra http://www.mvcr.cz/.
Marcela Pultrová, MěÚ Suchdol nad Lužnicí
říjen 2014
SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ
VOLEBNÍ PŘÍLOHA
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
Kandidát na senátora v našem volebním obvodě je Tomáš Křišťan (KDU-ČSL)
- místostarosta Humpolce, učitel, zemědělec.
Prosíme o podporu.
7
1
8
SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ
V O L E B N Í P Ř Í L O H A – Ano 2011
říjen 2014
2
říjen 2014
SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ
V O L E B N Í P Ř Í L O H A – „Hasiči lidem“
9
3
10
SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ
říjen 2014
V O L E B N Í P Ř Í L O H A – „Za aktivní Suchdolsko“
4
Kandidátní listina sdružení nezávislých kandidátů
„Za aktivní Suchdolsko“ – Volební číslo 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Hešík Luboš. . . . . . . . . .
Máčala Karel . . . . . . . . .
Sokolík Lubomír . . . . . . . .
Růžička Luboš. . . . . . . . .
Lakatoš David . . . . . . . . .
Zeman Marcel . . . . . . . . .
Soudek Lukáš Ing. . . . . . . .
Kotásková Monika (roz. Hojková) .
Dvořák Luboš . . . . . . . . .
Böhm Karel JUDr. . . . . . . .
Apfelthaler Miroslav . . . . . .
Záruba Miroslav . . . . . . . .
Růžička Oldřich . . . . . . . .
Matějček Martin . . . . . . . .
Havelková Lenka Ing. (roz. Tlačilová)
Górný Rostislav . . . . . . . .
Vejsada Jiří . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
40 let – tajemník hejtmana . . . .
58 let – jednatel firmy . . . . .
49 let – OSVČ . . . . . . . .
40 let – mistr výroby . . . . . .
37 let – seřizovač . . . . . . .
44 let – programátor CNC zařízení
33 let – OSVČ . . . . . . . .
39 let – OSVČ . . . . . . . .
44 let – kontrolor kvality . . . .
63 let – důchodce . . . . . . .
59 let – svářeč. . . . . . . . .
56 let – OSVČ . . . . . . . .
67 let – důchodce . . . . . . .
39 let – vedoucí prodeje vozů . .
39 let – OSVČ . . . . . . . .
33 let – OSVČ . . . . . . . .
45 let – technik STK . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Suchdol nad Lužnicí
Suchdol nad Lužnicí
Klikov
Suchdol nad Lužnicí
Suchdol nad Lužnicí
Suchdol nad Lužnicí
Suchdol nad Lužnicí
Suchdol nad Lužnicí
Suchdol nad Lužnicí
Klikov
Suchdol nad Lužnicí
Suchdol nad Lužnicí
Suchdol nad Lužnicí
Suchdol nad Lužnicí
Suchdol nad Lužnicí
Suchdol nad Lužnicí
Suchdol nad Lužnicí
Seznam oblasti, ve kterých chceme v případě úspěšného volebního výsledku
aktivně vystupovat a pracovat ve prospěch obyvatel Suchdolska
v příštím volebním období:
¡ Podpora budoucího rozvoje Suchdolska reálnými
¡ Podpora vybudování běžeckého oválu s umělým
a splnitelnými projekty, důraz na dokončení územního plánu
¡ Rozvoj města a okrajových částí podporou výstavby
infrastruktury za účelem zlepšení dostupnosti centrální části
Suchdolska z místních částí a zlepšení životní úrovně obyvatel
– chodníky, cyklostezky atd.
¡ Zpracování variantních studií využitelnosti nevyužívaných
nemovitostí ve vlastnictví města k účelu, stanoveném
po diskuzi s veřejností (bývalý PS útvar, budovy MŠ
v místních částech)
¡ Zpracování studie provozního využití budovy KD s důrazem
na multifunkční užívání budovy
¡
¡
¡
¡
¡
¡ Podpora tvorby vyrovnaného rozpočtu města, zapojení
významného množství finančních prostředků do
spolufinancování projektů z dotačních titulů EU, ČR a kraje
¡ Podpora vybudování seniorského domu v místě dostupné
zdravotní péče a volnočasových aktivit seniorů
¡ Aktivní zapojení města do řešení trvalé dostupnosti zdravotní
péče v místě
¡
¡
¡
¡ Podpora okamžitých investic do budovy bývalé mateřské
školky v Komenského ulici za účelem užívání budovy
k předškolnímu vzdělávání
¡ Podpora vybudování sportoviště pro mládež v místě původního
hokejbalového hřiště na Gráfovci (free style, skateboard atd.)
¡ Aktivní úloha města při podpoře investic do stávajících sportovišť
a majetku v užívání sportovních oddílů a spolků na Suchdolsku
¡
¡
povrchem v dostupném místě pro školní výuku
Podpora mládežnického sportu a dalších volnočasových
aktivit mládeže
Rozšíření a modernizace dětských hřišť s důrazem na
zabezpečení proti vandalismu
Podpora systému ekologického třídění a likvidace odpadů
v celém rozsahu území Suchdolska
Podpora zajištění bezpečnosti obyvatel, veřejného
pořádku a čistoty Suchdolska
Koordinace, příprava a plánování společenských akcí na
Suchdolsku ve spolupráci s místními spolky a tradičními
pořadateli
Podpora turistického ruchu (např. realizace městkého
informačního systému již od vjezdu do zastavěných částí)
Aktivní úloha města v pozici koordinátora rozvoje území
pískoven
Propagace území vytipováním a následnou realizací tras
s patřičným zázemím pro pěší, cyklisty, příp. běžkaře
v místech, které mají historický význam pro Suchdolsko
a jeho obyvatele
Aktivní úloha města při řešení problému vybudování
veřejných WC v prostoru nádraží ČD
Zavedení adresného záznamu hlasování jednotlivých
zastupitelů do zápisů, pořizovaných při veřejných
jednáních zastupitelstva
Děkujeme za šanci, kterou jsme od veřejnosti dostali připojením podpisů pod naši kandidaturu.
Naši kandidátku spojuje zájem o budoucí rozvoj území, ve kterém spolu s vámi žijeme a nadále chceme žít.
říjen 2014
SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ
11
V O L E B N Í P Ř Í L O H A – Komunistická strana Čech a Moravy
5
Volební program KSČM Suchdole nad Lužnicí
na období 2014 – 2018
¢ HOSPODAŘENÍ A SPRÁVA MĚSTA
¢ BEZPEČNOST A DOPRAVA
oprava cest a chodníků
odkup pozemků od Českých drah pro zbudování
stezky pro cyklisty a pěší z Hutě do města
a parkoviště pro kamiony
¡ vytvořit podmínky pro projíždění cyklistů mezi
Hutí a Majdalenou mimo hlavní silnicí.
dodržování a kontrola vyhlášek města
¡ pokračovat v nezadlužování města
¡ efektivní správa města a jeho majetku.
¡
¡
¡
¢ VÝSTAVBA A ROZVOJ MĚSTA
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
podpora získání dotace na vybudování kanalizace
v místních částech Tušť, Klikov, Františkov
zlepšení péče o veřejná prostranství a zeleň ve
městě a místních částech
řešení využití bývalých kasáren u zastávky ČD
podpora čerpání finančních prostředků z EU na
rozvoj města
úprava okolí hřbitova zřízení kolumbária,
rozptylové loučky a obřadní síně
realizovat vodovod do Benátek
oprava cest do Benátek a Třech Facek
revitalizace sídliště, kulturního domu, lesíku za
hřištěm opravit chodníky.
¢ KULTURA A SPORT
¡
¢ BYDLENÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
zdokonalit přidělování míst v domě
s pečovatelskou službou
¡ zkvalitnit lékařskou péči obsazení druhého obvodu
lékařem.
¡
¢ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
¡
¡
výstavba nového sběrného dvora a kompostárny
vyčištění Jezárka Na Huti a zřízení parkoviště pro
osobní automobily a cyklisty.
¢ TURISTICKÝ RUCH
¡
obnova parkovišť u pískoven.
¢ PODNIKÁNÍ
finanční podpora sportovním klubům pro práci
s mládeží ve městě.
¡
vytvářet podmínky pro podnikání s cílem rozšíření
pracovních míst pro místní občany.
KANDIDÁTI KSČM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Josef Šlápota . . . .
Vladimír Kocanda. .
Jiří Hofhanzl. . . . .
Miroslav Trsek . . .
Jaroslav Lenghardt .
Miroslav Heřmánek .
Taťána Rezková . . .
František Fiala. . . .
Rudolf Rezek . . . .
Miloš Werner . . . .
Zdenka Michalíková
Ludmila Königová .
Pavel Šlápota . . . .
Jan König . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
pokrývač
prodavač
zedník
mistr
provozní mistr
státní zaměstnanec
dělnice
zedník
zámečník
důchodce
důchodkyně
důchodkyně
svářeč
důchodce
12
SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ
říjen 2014
V O L E B N Í P Ř Í L O H A – Česká strana sociálně demokratická
Vážení spoluobčané!
Pokud byste nahlédli do našeho volebního programu z období
před čtyřmi roky, zjistili byste, že jsme převážnou většinu našich záměrů splnili. To je podle nás to nejpodstatnější. Snažili jsme se pilně pracovat a výsledky jsou kolem nás vidět. Mnohé se už podařilo, stále je
však dost věcí, které bychom ještě rádi změnili k lepšímu a posunuli
tak naše město zase o kus dál. Naší nespornou výhodou je, že máme
situaci dobře zmapovanou a pokud dostaneme Vaši důvěru, můžeme
tak intenzivně pokračovat v řešení těch problémů, které nás všechny
nejvíce trápí.
Celé uplynulé období jsme pozorně naslouchali názorům a přáním
Vás - našich spoluobčanů. Tato zpětná vazba je pro nás základem pro
úvahy a přemýšlení o dalším rozvoji města.
Náš volební program není psaný od stolu, ale je sestaven na základě nesčetných setkání, rozhovorů a diskuzí s Vámi – občany Suchdola
nad Lužnicí, Tuště, Klikova, Františkova, Hrdlořez a Boru. Po vyhodnocení Vašich nejčastějších podnětů předkládáme následující programové priority, které naznačují, jakým směrem by se měl ubírat další
rozvoj našeho města. Kromě toho budeme průběžně reagovat na aktuální podněty Vás, občanů.
Kandidátní listina ČSSD vám opět nabízí tým lidí, kteří v minulosti
ve svých profesích už něco dokázali a kteří mají velmi dobré zkušenosti
s řízením i samosprávou. Nabízíme tým místních patriotů, kterým není
osud našeho města lhostejný a kteří udělají vše pro to, aby Vaši důvěru nezklamali.
Pokud dáte hlasy našim kandidátům, jsme připraveni Vám dokázat, že Vaše rozhodnutí bylo správné.
6
KANDIDÁTNÍ LISTINA
1. Mgr. Pavel Mráček, 54 let, starosta města
2. Jan Kronika, 62 let, místostarosta města
3. Zdeněk Gregor, 42 let, podnikatel
4. Jan Paďourek, 75 let, bývalý starosta města
5. Mgr. František Maxa, 52 let, učitel
6. Milan Fuka, 53 let, vedoucí předvýroby rozváděčů
7. Václav Kubát, 56 let, technik výroby
8. Jan Císař, 51 let, st. zaměstnanec, předseda osadního výboru Tušť
9. Ing. Ondřej Kubašta, 28 let, obchodní manažer
10. Josef Macho, 47 let, koordinátor montáže rozváděčů
11. Mgr. Iva Mráčková, 49 let, učitelka
12. Anna Dvořáčková, 55 let, ředitelka mateřské školy
13. Bc. František Veit, 52 let, referent
14. Renata Rohrbachová, 47 let, knihovnice
15. Libuše Kubátová, 61 let, důchodkyně
16. Petr Stejskal, 59 let, vedoucí těžebního střediska
17. Václava Schreibová, 51 let, předsedkyně odborové organizace
Programové priority ČSSD v Suchdole nad Lužnicí 2014–2018
Nezkrácenou verzi našeho volebního programu najdete v předvolebním letáku ČSSD
Vybudujeme nový sběrný dvůr a kompostárnu (v roce 2015)
Opravíme cesty do místních částí Benátky a Tři Facky (v roce 2015)
Budeme pokračovat v opravách cest v ostatních místních částech
Zahájíme postupné opravy chodníků ve městě
Přípravíme revitalizaci sídliště 9. května
(nové chodníky, parkování, veřejná zeleň...)
¡ Rozšíříme možnosti parkování na sídlišti 17. listopadu u hasičské
zbrojnice
¡ Budeme postupně modernizovat dětská hřiště
¡ Naším cílem je propojení cyklotras na Suchdolsku s cílem přesunout
některé trasy z hlavních silničních komunikací
(např. ze Suchdola přes Huť k Majdalenské pískovně)
¡
¡
¡
¡
¡
¡ Budeme se snažit získat dotaci na chodník v Žižkově ulici
¡ Dořešíme omezení tranzitní kamionové dopravy
¡ Dokončíme nový územní plán města
¡ Budeme řešit otázku kanalizace v místních částech města
(sledovat aktuální možnosti finančních dotací na již zpracované
projekty, případně se zabývat jinými možnostmi likvidace
splaškových vod)
¡ Více se zaměříme na řešení problémů v místních částech města –
Tušť, Klikov, Františkov, Hrdlořezy, Bor
¡ Podpoříme kvalitní zdravotní péči v Suchdole nad Lužnicí
¡ Rozšíříme nabídku sociálních a pečovatelských služeb včetně
terénních služeb v domácnostech klientů
¡ Podpoříme spolky a sportovní organizace, které pracují s mládeží
a které se spolupodílejí na společenském dění ve městě a jeho
místních částech
¡ Zaměříme se na zlepšení komunikace radnice s občany –
zavedení webové aplikace pro hlášení závad a nedostatků ve městě
- s důrazem na jejich včasné a důsledné vyřízení (občané budou moci
sledovat průběh řešení jejich podnětu)
Společně s veřejností budeme hledat vhodné využití objektů ve
vlastnictví města
¡ Budeme pokračovat v dosavadním trendu zodpovědného
hospodaření a nezadlužování města
¡ Zaměříme se na maximální využívání nových dotací (státních,
krajských a z EU) pro spolufinancování významných investičních
záměrů města
říjen 2014
SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ
V O L E B N Í P Ř Í L O H A – Občanská demokratická strana
13
7
14
SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ
V O L E B N Í P Ř Í L O H A – Společně
říjen 2014
8
Milí spoluobčané,
SPOLEČNĚ je sdružení nezávislých kandidátů. Potkáváte nás v sousedství, v zaměstnání, na kulturních nebo sportovních
akcích. Někteří mají zkušenosti s komunální politikou, jiní se angažují ve svých oborech a znalosti umějí využít pro rozkvět města. Zkrátka když svou obec miluješ, je co řešit. SPOLEČNĚ spojuje na kandidátce nejvíce žen, zástupce všech místních částí,
různých profesí, znalostí a zájmů. Dejte hlas SPOLEČNĚ pro Suchdolsko ...
…rozvíjející se, Tomáš Imrich, 32 let, konstruktér. Nabízím zkušenosti z komunální politiky a chuť přenést dobré příklady, poznané v jiných obcích na cestách po České republice a Evropě. Naše město má díky okolní neporušené přírodě, tradici v mnoha sportovních odvětvích a stabilní zaměstnanosti, potenciál stát se ozdravným centrem, přilákat smysluplné veřejné i soukromé investice, spravovat své pozemky, byty a vodohospodářství. Jsem přesvědčený, že pro
další investice je nutné upřednostnit nevyužité budovy před stavbami na zelené louce. …tradiční, Marie Kalátová, 45 let, archivářka. Cestuji ráda, ale
doma jsem od nepaměti ve vejhoně na Hořejšáku. Jsem pro: spolupracovat s místními pamětníky a rodáky. Mít společnou vůli a obnovit muzeum, ukazující nám
vlastní duchovní kořeny a vzbuzující touhu po dalším poznání. Obnovit v našem regionu úctu k předkům a lidem, kteří budovali ve 20.stol. moderní obec Suchdol –
např. pánové Kithier, Kazimour, Polák, Hadač, Valášek, A. Korb. Bylo jim souzeno žít ve věku dvou světových válek i v pohromách policejního státu. Přesto věřili
ve svobodu člověka, spravedlnost, lásku. Věřili na práci, jejíž výsledky přetrvají generace. ...kulturní, Petr Toufar, 70 let, důchodce. Žiji v Suchdole nepřetržitě od útlého dětství. Na rozdíl od své profese strojního technika, mám zájem hlavně o kulturu, a to nejen o amatérské divadlo. Své obci bych nejvíc přál moudré zastupitelstvo. Úspěch každého díla, kterého se účastní větší množství lidí, záleží na moudrém vedení a aktivních občanech zajímajících se o kulturní úroveň
místa svého bydliště. …atraktivní, Ivana Divoká, 52 let, obchodní manažerka. V Hrdlořezích žiji 25 let. Vidím se jako pracovitá optimistka. Pro
město mohu využít své manažerské i životní zkušenosti. Suchdolsku přeji, aby bylo vnímáno jako přívětivé místo pro každodenní žití a atraktivní místo pro dovolenou. Pro Hrdlořezy budu prosazovat vybudování chodníku. ...sportovní, František Bumba, 60 let, nástrojař. Jsem rodilý Suchdolák, fotbalový rozhodčí, znalý sportovního prostředí. Mám praktické zkušenosti s všeobecným fungováním města (vodohospodářství, teplárenství, stavebnictví atd.). Podstatné je
dořešit vlastnictví sportovišť, rozšířit možnosti sportovního vyžití a ještě širší podpora od města. …participativní, Kateřina Křováková, 37 let, vyučující
na vysoké škole. Klikov je mým domovem šťastných sedm let. Vidím se jako přemýšlivá optimistka. Jsem pro zasedání zastupitelstva na Klikově i ostatních
částech v pravidelných intervalech, znovuotevření otázky klikovské kanalizace a zvelebení návsi. Klikovu a Suchdolsku obecně přeji do budoucna více pracovních
příležitostí. …řemeslnické, Petr Beníšek, 36 let, truhlář. Žiji s rodinou v Tušti, kde zároveň pracuji v truhlářské dílně. Preferuji, aby město více využívalo služeb místních řemeslníků, živnostníků, podnikatelů a umělců. Jsem pro vybudování kanalizace v Tušti, která je potřebná i v ostatních místních částech. Městu přeji více lidí, kteří se zajímají o veřejné dění. …vzdělávající se, Tereza Macháčková, 27 let, učitelka v mateřské školce. Odmalička žiji na
Boru a v Suchdole. Vnímám nedostatečnou kapacitu školky. Z toho plynoucí přeplněné třídy, obtížnější výchovně-vzdělávací činnost. Najdeme prostory pro zřízení
další třídy školky? (stará MŠ, prostory ZŠ?) Lepší podmínky k vyžití pro děti a mládež? (Dům dětí, Mateřské centrum?) Jako milovnice Boru vím, že místní kaplička si
zaslouží rekonstrukci. Upřímně nám přeji oboustrannou a přátelskou komunikaci mezi obyvateli města a jeho vedením, snahu hledat kompromisy a společná řešení
tak, abychom si nepřestali vážit jeden druhého. …šetrné k životnímu prostředí, Stanislav Stellner, 41 let, technik Akademie věd ČR. Bydlím
v Suchdole od narození. Síly a energii bych věnoval snaze zlepšit naše životní prostředí a péči o něj. Prostor, kde žijeme, je součástí nás samých a je pouze na nás,
jak bude vypadat. Mějme v paměti výrok Saint-Exupéryho: „My jsme nezdědili Zemi od našich předků, my ji máme pouze půjčenou od svých dětí.“ …sociální,
Anna Mrázová 31 let, rodičovská dovolená. Žiju na Františkově desátým rokem. Zajímá mě sociální politika a sociální práce. V prostředí komunální politiky bych se také zaměřila na možnosti čištění odpadních vod v místních částech. Městu přeji, aby naplňovalo důležité potřeby svých obyvatel a bylo jim příjemným domovem. …bezpečné, Jaroslav Záruba, 33 let, policista. V Suchdole žiji 21 let, předtím 12 let na Boru. Neomluvitelná je absence chodníků
v Žižkově a Pražské ulici, kde je navíc nevyhovující pouliční osvětlení. Jde mi o zlepšení bezpečnostní situace provozu, vybudování dopravního hřiště, inovace dětských
hřišť na sídlištích. Přeji městu, aby zdejší obyvatelé uměli nejen brát a využívat možností, ale také dokázali soucítit, rozdávat a tolerovat. … zdravé, Magdaléna
Horáková, 26 let, všeobecná sestra. V Suchdole mám trvalé bydliště od narození. Jako nutnost považuji vyřešit prostory pro zdravotnickou péči a zajistit
kvalitní lékaře. Jsem pro rozšíření sociálních a zdravotnických služeb např. dům pro seniory, výstavba bytů s pečovatelskou službou a sociálních bytů. Přeji městu
více obyvatel spokojených s místní politikou. ...alternativní, Petr Schandl, 29 let, keramik. Má rodina pochází z Klikova, navazuji na naši tradici výroby keramiky. Zajímám se o výtvarno a kulturu všeobecně. Chtěl bych, aby se neobvyklé a zajímavé akce staly součástí kulturního kalendáře nejen Klikova.
…rodinné, Michael Vacík, 35 let, dělník. V Benátkách bydlím s rodinou osm let. Po mnoha slibech přeji Benátkám vodovod a novou silnici. Rozšířil
bych možnosti třídění odpadu, podpořím výstavbu sběrného dvora. Vidím se jako normální člověk s klady i zápory. …zábavné, Pavel Dukát, 22 let, řidič
záchranné služby. V Suchdole jsem doma. Jsem veselý člověk s chutí do života, mým koníčkem je muzika. Chci zajistit hodnotnou zábavu pro mládež, mám
na mysli třeba skatepark za kulturním domem z dotací EU, zázemí pro muzikanty, zkušebny, další prostory pro volnočasové aktivity, turistické, sportovní oddíly,
zájmové kroužky. …turistické, Jan Mlnařík, 28 let , učitel na základní škole. V Suchdole žiji od narození. Je to krásné město usazené v blízkosti
řeky Lužnice. Krajina plná vody přímo vyzývá k odpočinku. Podpořím vodní a pěší turismus, který nám přinese prestiž i peníze. Přeji Suchdolu dokončené stavební
práce, otevřenou náruč turistickému ruchu, podporu rekreace a sportu u pískoven, více jistot o které se lidé budou moci opřít. …aktivní, Daniel Veith, 26 let,
archivář v České televizi. Rodný Suchdol je moje srdeční záležitost a nespouštím ho z dohledu. Základem je komunální politika, která ví co chce a zároveň
snese drobnohled veřejnosti. Je třeba větší diskuze mezi „radnicí“ a občany a to oběma směry. Přeju městu více aktivních lidí, pro které svět nekončí plotem jejich
pozemku a kteří cítí odpovědnost za obecné dobro. Všichni víme, že věcí ke zlepšení je v Suchdole dost. Rekonstrukce komunikací v centru obce ukázala, že se lidé
zajímají, ale ne vždy s dostatečným předstihem, aby mohli do realizace aktivně zasáhnout svými připomínkami.
Více na stránkách spolecne.suchdolsko.cz
říjen 2014
SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ
V O L E B N Í P Ř Í L O H A – Senátní volby
15
16
SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ
říjen 2014
INFORMACE ZE ŠKOLY
Z naší školy
Je před námi nový školní rok 2014/2015, který do naší
školy přinesl řadu změn.
Zde je několik informací:
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
Do prvních ročníků naší školy nastoupilo 36 prvňáčků.
Na I. stupni máme 8 tříd (1AB, 2AB, 3AB, 4A, 5A), počet žáků 167.
Na II. stupni máme 4 třídy (6A, 7A, 8A, 9A), počet žáků 98.
Do naší školy chodí celkem 265 žáků, z toho 132 hochů a 133 dívek.
Na I. i II. stupni došlo k řadě změn v pedagogickém sboru:
− Z I. stupně odešla paní učitelka J. Kreichová, nově nastoupily
paní učitelky do III. ročníků – Lenka Čechová
a Mgr. Lucie Sokolíková.
− Výtvarnou výchovu na snížený úvazek vyučuje
Bc. Karolína Šumská.
Na škole vyučuje celkem 17 pedagogů, 3 družinářky
a Mgr. I. Hojková, která na škole vyučuje náboženství.
Úklid zajišťují 3 uklízečky a školník.
Ve školní jídelně pracuje celkem 6 kuchařek.
Na II. stupni na termínovanou smlouvu skončil pan R. Pecha, novou vyučující je paní učitelka Mgr. Hana Chlapcová (M-F).
Po mnohaleté práci ve školství skončil pan Josef Franta, který vyučoval na snížený úvazek na II. stupni. Děkujeme mu za práci na
naší škole.
Kapacita školní družiny je 90 žáků. Máme otevřena tři oddělení,
přesto jsme museli řadu žádostí v tomto školním roce odmítnout,
rodiče byli informováni. Pokusíme se společně se zřizovatelem
zvýšit kapacitu ŠD na nový školní rok tak, aby všichni žadatelé
byli uspokojeni.
Před námi je nový školní rok, jeho organizaci a termíny prázdnin a
akcí najdete na www stránkách školy.
Přeji nám všem, aby nový školní proběhl pokud možno v klidu a pohodě ke spokojenosti jak vyučujících, tak zejména rodičů. Žákům přeji
hodně úspěchů a pohodovou atmosféru při plnění školních povinností.
Mgr. Ladislav Ondřich, ředitel školy
Motto: „Ztratil se mi kajak, ani nevím a jak…“
(připomenutí oblíbené básně Josefa Franty)
Tenhle článek není jednoduché napsat, protože v něm chceme poděkovat za celoživotní práci panu Josefu Frantovi, člověku, učiteli, řediteli,
kolegovi a pro mnohé z nás i kamarádovi. Je to proto, že se letos rozhodl
definitivně opustit naši školu a odejít do důchodu. Do poslední chvíle
jsme tomu nevěřili. Jako zástupce ředitele do naší školy nastoupil v roce
1976 a od roku 1982 ji řídil jako rázný a uznávaný ředitel. V roce 2003 na
vlastní žádost tuto funkci opustil a stal se znovu řadovým učitelem.
Pod jeho rukama vzkvétala školní zahrada, žáci se učili na pozemku
i v dílnách pod jeho vedením hlavně praktickým věcem. Neodmyslitelně k němu patří montérky a přísný zvučný hlas, který rovná žactvo tradičním způsobem „do latě“. S námi sedí ve sborovně, všichni kolem
jsme v pohodě, protože víme, že se na něj můžeme ve všem spolehnout.
Je to pravá ruka nejen vedení školy, ale také nás, ostatních učitelů, kteří
pořád něco potřebují. Je tu pro nás vždycky. Něco chybí – voláme Pepu.
Něco bolí – máme Pepu. Když přijde splín, udržuje náladu, opakuje
svoje vtípky, dělá si z nás legraci a my ho máme za to všichni moc rádi.
Milý Pepo, nikdy jsi neměl rád přehnanou chválu na svou adresu a
nerad ses v tomto směru stával středem pozornosti. Ale protože si to
opravdu zasloužíš, máme právo, ale i povinnost Ti za všechno moc poděkovat. Vedl jsi naši školu opravdu dobře a dnešním mladým učitelům
jsi vzorem kantorské kolegiality. Rozhodně se s Tebou nemíníme loučit. Naše spolupráce nekončí, do školy budeš i nadále povinně docházet
a držet nás nad vodou. A kdyby někdo z nás třeba selhal – zavoláme Ti,
Ty přijdeš a pomůžeš nám jako vždycky.
Je to tak?
pedagogický sbor ZŠ TGM Suchdol nad Luž.
1. září ve škole
BURZA ŠKOL
aneb II. ročník Prezentace středních škol,
odborných učilišť a firem v Třeboni
Jihočeská hospodářská komora ve spolupráci s Úřadem práce
ČR - krajskou pobočkou v Českých Budějovicích, kontaktním pracovištěm Třeboň a s přispěním Města Třeboně pořádají II. ročník
Prezentace středních škol, odborných učilišť a firem, která se
koná ve středu 15. října 2014 od 9.00 do 16.00 hodin v Městské
hale Roháč v Třeboni. Je určena především pro žáky 7. – 9. tříd, jejich rodiče, výchovné poradce, učitele a také pro ostatní zájemce
a veřejnost.
Dále nabízíme jednotlivým třídám ZŠ ve stejný den možnost
objednání exkurze ve školách:
1/ Obchodní akademie, Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Třeboň, Vrchlického 567
2/ Gymnázium Třeboň
3/ Střední odborná škola rybářská a vodohospodářská
Jakuba Krčína, Třeboň
Délka exkurze cca 30 minut. Prohlídku školy je možné elektronicky objednat v čase od 8.00–14.00 hodin na e-mail adrese
[email protected]
Cílem „Prezentace“ je podat vycházejícím žákům aktuální informace o podmínkách a možnostech dalšího studia na středních
školách a učilištích přímo od jejich zástupců a seznámit je i s možnostmi jejich dalšího uplatnění v praxi. Předpokládáme, že bude
svou nabídku prezentovat více než 30 středních škol a odborných
učilišť Jihočeského kraje.
Pro všechny základní školy, učitele, rodiče a další zájemce a veřejnost je účast bezplatná.
Jana Kočová, JHK Třeboň
říjen 2014
SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ
17
Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým,
kteří se přišli rozloučit s panem
MVDr. Vratislavem Vondrkou,
děkujeme i za upřímné projevy
soustrasti a květinové dary.
Za zarmoucenou rodinu
Věra Sejková – dcera
Přehled bohoslužeb
v Suchdole nad Lužnicí
¡ v kostele sv. Mikuláše:
Neděle – mše sv. v 9.00 h
Pátek – mše sv. v 19.00 h
¡ v kapli sv. Jana Nepomuckého:
každý pátek v 8.00 h modlitba růžence
11. 10. 2014
Světový den hospiců
Co je Světový den hospicové
a paliativní péče?
Světový den hospicové a paliativní péče je
jednotná akce na oslavu a podporu hospicové
a paliativní péče na celém světě. Letos je stanoven na 11. října a heslo zní: “Dosáhnout
univerzálního pokrytí paliativní péče: koho to
zajímá? My se o to snažíme!“
Cílem Světového dne hospiců a paliativní
péče je především upozornit na potřeby lidí s
terminální diagnózou a jejich rodin – v oblasti
zdravotní, sociální, praktické, duchovní. Vytváří se prostor pro diskusi o těchto tématech,
aby mohlo dojít ke zlepšování dostupnosti hospicové a paliativní péče po celém světě. Akce
také pomáhá získat prostředky na podporu a
rozvoj hospicové a paliativní péče.
Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň Vás
při této příležitosti zve k otevření nových prostor, které budou sloužit pro účely kontaktního
místa a charitativního obchůdku. Veřejnost bude
mít příležitost dozvědět se více o fungování
hospice, pracovníci a dobrovolníci rádi poskytnou informace o jednotlivých službách.
Těšíme se na setkání s každým z Vás –
11. října 2014, 10.30 hod., ul. Sv. Čecha 20 –
prostor bývalé plicní ordinace.
Více informací najdete na:
www.kleofas.cz a www.worldday.org
Mgr. Renata Jáchimová,
sociální pracovnice hospice v Třeboni
Poděkování
Chtěla bych jménem svým a i mnoha dalších maminek moc poděkovat paní Renatě Rohrbachové za pořádané letní akce pro děti v Suchdole nad Lužnicí a za úsilí, které vynaložila
na jejich zajištění.
Za mne a i Lenku Stellnerovou musím vyzdvihnout závěrečnou akci, která byla završením
léta. Jednalo se o vystoupení Míši Růžičkové, kde si spolu s dětmi zanotovali i rodiče, což
mnohým vykouzlilo úsměv na tváři.
Děkujeme.
A. Šroubová
Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat suchdolským dobrovolným hasičům, kteří velmi ochotně a rychle odstranili dvě veliká hnízda sršňů, kteří se nám usídlili vysoko pod krovem střechy, tudíž jejich likvidace byla velice náročná.
Růžena Landová, Lužnická 570, Suchdol nad Lužnicí
Povídání staré paní
Letos již po dvacáté uzavíraly Vltavotýnské výtvarné dvorky sezonu výstav galeristky
paní Hanušové v Týně nad Vltavou. Slavnostní vernisáž tradičně moderuje PhDr. Ivo Šmoldas a Bára Štěpánová.
Jak se to týká Suchdoláků? Od roku 2003 tady vystavuje svá díla paní Blanka Adensamová. Člověk stojí v úžasu nad tou skleněnou krásou. /až po chvilce mu spadne čelist u cedulky
390.000 Kč/.
Každý rok si vzpomenu na původního obyvatele chalupy v Tušti. Jmenoval se František
Běloch a říkalo se mu Franta z Bůrku. Jistě si pamatujete na osobitého podivína vysoké hubené postavy. Děvčatům prý říkal, že je má „na vlně“.
Osobně jsem s ním nikdy nemluvila, ale jako děvče jsem ho zdravila. Když jsem se po
patnácti letech vrátila domů, zdravil z dálky halasně on mne.
V pět hodin ráno, když jsme čekali na autobus do Halámek u železniční zastávky, míjel
nás rychlými, dlouhými kroky, plášť za ním vlál a vedle poskakoval pejsek. Utkvěly mi
v paměti jeho pronikavé oči. S bílými rukavicemi prý stopoval auta jedoucí od hranic, obstarával součástky do autodílny. Pak si Franta zlomil nohu a kompetentní činitelé ho „šoupli“ do Jihlavy. Nemůže prý na chalupě sám zůstat. Paní Adensamová si pak chalupu
přestavěla podle svého.
Když jsme jezdili autem do Dukovan, chtěla jsem Frantu navštívit, že bych mu jako rodačka udělala radost. Bohužel manžel vždycky pospíchal do práce a když jednou „byl čas“,
byl už Franta mrtvý.
Jak by asi dnes Franta glosoval výstavbu a změny kolem nás? Měli jsme v Suchdole řadu
potentátů, ale Franta byl jednička.
Oluša Pazderová
18
Loučení s létem
SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ
fotogalerie
říjen 2014
říjen 2014
SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ
19
ZE SPORTU
HOKEJBAL
Suchdolští hokejbalisté
vyhráli potřetí Kapří pohár
Jednadvacátý ročník hokejbalového „Kapřího poháru 2014“ se letos uskutečnil v netradičním srpnovém termínu. Turnaj se v Suchdole
nad Lužnicí pravidelně konával v červnu.
Tentokrát se nehrál na konci, nýbrž na začátku
sezóny, což se pořádajícímu celku vyplatilo.
Domácí SK Suchdol totiž potřetí v historii dokázal vyhrát.
Suchdolský klub, jenž v mistrovském ročníku 2013/2014 skončil druhý v prvoligové
skupině Západ, o třetím srpnovém víkendu navázal na triumfy z let 1993 a 2012. Letošní vítězství se nerodilo lehce, pomohlo k němu i
štěstí, neboť domácí celek postoupil do finále
z druhé pozice. Měl stejně bodů jako třetí
Kladno, ale v jeho prospěch hrál výsledek
vzájemného utkání, v němž celek od Lužnice KAPŘÍ POHÁR UKOŘISTILI DOMÁCÍ – Vítězné mužstvo SK Suchdol nad Lužnicí
vyhrál těsně 2:1. Ve finále pak, jako již mno- Horní řada zleva – Stříbrný Jaroslav, Schandl Pavel, Pultr marek, Blafka Martin, Šťastný Daniel,
hokrát, Suchdolští ukázali svoje odhodlání a Šlefr Milan. Dolní řada zleva – Hadač Viktor, Apfeltháler Marek, Kalát Jiří, Císař Pavel, Kubal
sílu v rozhodujících zápasech. Přestože v kva- lukáš, Látal Jaromír, Smutný Roman ml. Chybí trenér Smutný Roman a Laurinc Jakub
lifikaci v nedělním dopoledni na Chomutov
neměli (1:4), tak odpoledne už Severočechy, kteří procházeli turnajem část: 1. Chomutov 15 (28:7), 2. Suchdol 9 (14:7), 3. Kladno 9 (18:11),
do té doby zcela suverénně, zdolali 3:2. „Tentokrát jsme opravdu první 4. Hospříz 6 (13:15), 5. Č. Budějovice 5 (5:10), 6. Sešlost 1 (4:32).
O 5. místo: Č. Budějovice – Sešlost 0:6. O 3. místo: Kladno – Hosmísto doslova ukořistili,“ pravil po skončení napínavého finále šéftrenér SK Suchdol Stanislav Landa a dodal, že dvaadvacátý „Kapr Cup příz 4:1. Finále: Chomutov – Suchdol 2:3. Konečné pořadí: 1. SK Suchdol, 2. Legionáři Chomutov, 3. HC Sítná Kladno, 4. SKH Hospříz,
2015“ se vrátí nazpět k červnovému termínu.
5. HBC Sešlost (JH + Suchdol + ČB), 6. HBC Falcon Č. Budějovice.
Kvalifikace: Hospříz – Č. Budějovice 4:1, Sešlost – Suchdol 0:7,
Nejužitečnější hráči mužstev: Viktor Hadač (Suchdol), Jaroslav
Chomutov – Kladno 4:2, Hospříz – Suchdol 1:4, Č. Budějovice – Se- Blecha (Chomutov), Tomáš Kombihauser (Kladno), Jiří Málek (Hosšlost 1:0 SS, Kladno – Suchdol 1:2, Chomutov – Hospříz 3:2, Č. Budě- příz), Jakub Hlaváč (Č. Budějovice), Petr Jindra (Sešlost). Nejlepší
jovice – Suchdol 1:0, Hospříz – Kladno 2:6, Chomutov – Sešlost 14:2, hráč turnaje: Pavel Císař (Suchdol).
Č. Budějovice – Kladno 2:3, Chomutov – Č. Budějovice 3:0, Hospříz –
Děkujeme sponzorům: pí Vlasta Tomášková, Bohemia Regent
Sešlost 4:1, Suchdol – Chomutov 1:4, Kladno – Sešlost 6:1. Základní a Město Suchdol nad Lužnicí.
Roman Pišný
Ohlédnutí za Memoriálem Ladislava Šlápoty a Jany Kubalové
Počtvrté se na konci srpna v Suchdole nad Lužnicí konal turnaj, jenž
má ve svém názvu substantivum „Memoriál“. Jeho zatímní ročníky
byly uskutečňovány na paměť Ladislava Šlápoty, letos byl ovšem poprvé věnován i Janě Kubalové. Ženě, jež dlouhé roky patřila neodmyslitelně k příznivcům suchdolského hokejbalu. Fanynka, organizátorka,
kustodka a hlavně člověk rozdávající dobrou náladu. S těžkou nemocí
sváděla dvouletý boj. Čest její památce!
Ve finále IV. ročníku „Memoriálu Ladislava Šlápoty a Jany Kubalové“ se střetly týmy jindřichohradeckého Olympu a Blatné. V základní
skupině vyhrálo družstvo od říčky Lomnice vzájemný souboj těsně 1:0,
ale v boji o prvenství si Olymp řádně vzalo na paškál a taktak ho ušetřilo dvojciferné nadílky. Výsledek 9:0 další komentář nepotřebuje, poraženému celku z Hvězdárny nebylo nic platné ani to, že jeho branku hájil
nejlepší gólman turnaje Filip Janák. V dresu blatenských Datlů se výrazně dařilo Danielu Michálkovi, který dostal cenu pro nejlepšího hráče
celodenního klání. Domácí SK Suchdol sehrál solidně čtyři zápasy,
v žádném nepropadl, ale štěstí mu nepřálo. V kvalifikaci dvakrát prohrál při penaltách a jediné výhry se dočkal teprve v mači o konečnou
třetí příčku, v němž zdolal Zliv 3:2.
Základní skupina: Suchdol – J. Hradec 0:1 SS, Zliv – Blatná 1:10,
Blatná – Suchdol 2:0, J. Hradec – Zliv 4:0, Zliv – Suchdol 3:2 SS,
Blatná – J. Hradec 1:0. Pořadí: 1. Blatná 9 (13:1), 2. J. Hradec 5 (5:1),
3. Zliv 2 (4:16), 4. Suchdol 2 (2:6). O 3. místo: Zliv – Suchdol 2:3.
Finále: Blatná – J. Hradec 9:0. Konečné pořadí: 1. TJ Datels Blatná,
2. TJ HBC Olymp J. Hradec, 3. SK Suchdol, 4. HBC Zliv.
Dorost SK Suchdol nad Lužnicí
Horní řada zleva – Laurinc David (trenér), Šlápota Petr, Kanděra Karel,
Fical Jakub,Vrchota Luděk, Šebesta Radek, Bednář Václav.
Dolní řada zleva – Laurinc Jakub, Jindra Pavel, Sládek Petr, Halíř Martin,
Kubal Vít
Děkujeme sponzorům: Ing. Josef Soudek a Město Suchdol nad Lužnicí
20
SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ
říjen 2014
Rosomáci řádili na Slovensku
V sobotu 13.9. 2014 proběhlo v Bátovcích u Levice na Slovensku
Mezinárodní mistrovství a neoficiální Mistrovství Evropy v terénním
běhu tzv. Turistickém závodě. Z místního oddílu TOM Rosomáci
Suchdol nad Lužnicí byli na základě výsledků z Českého poháru a Mistrovství ČR jednotlivců do reprezentace České republiky nominováni
Zuzana Šebestová v kategorii mladších žákyň a Radek Šebesta v kategorii mladších dorostenců.
Na velmi těžkých tratích, které byly po týdenních deštích téměř
v celé délce pokryty třiceti centimetry bahna, vybojovala Zuzana Šebestová první místo a získala tak titul Mezinárodní mistryně. Radek Šebesta se ve své kategorii umístil na výborném druhém místě. To, že oba
závodníci patří ve svých kategoriích mezi špičku v tomto sportu, dokazují již čtyři roky. Za tuto dobu byl Radek Šebesta na mezinárodní
úrovni dvakrát na prvním místě, jednou na třetím a jednou na druhém.
Zuzana Šebestová za čtyři roky nepoznala pocit porážky a čtyřikrát po
sobě se stala Mezinárodní mistryní.
Do úplného konce sezony se poběží ještě Mistrovství ČR smíšených
dvojic v Mikulášovicích a poslední závěrečný závod v Pacově. Za celý
rok jsme nebyli pouze na Mistrovství ČR štafet, protože v oddíle není
tolik závodníků, aby se dala sestavit štafeta tří závodníků ze stejné
kategorie.
Kdo by měl zájem přidat se k nám a trochu si zasportovat, můžete se
ozvat na [email protected]
Vše o tomto sportu se dozvíte na www.turisticky-zavod.cz.
Miroslav Šebesta
POZVÁNKA NA KOPANOU
říjen 2014
1.10
4.10.
4.10.
4.10.
5.10.
5.10.
8.10.
11.10.
11.10.
12.10.
12.10.
12.10.
18.10.
18.10.
19.10.
19.10.
25.10.
25.10.
26.10.
26.10.
28.10.
ST 17.00 ST.PŘ. Suchdol – Č. Velenice
SO 9.00 žáci
Hrdějovice/Nemanice – Suchdol
SO - OP ml. přípravka – turnaj Novosedly nad Nežárkou
SO 16.00 muži A Lišov – Suchdol A
NE 14.00 dorost Lišov – Suchdol
NE 16.00 muži B Suchdol B – Břilice
ST 17.00 ST.PŘ. K. Řečice – Suchdol
SO 10.00 dorost Suchdol – Hrdějovice
SO 16.00 muži B Novosedly – Suchdol B
NE 9.30 žáci
Suchdol – Týn n. Vlt.
NE 10.00 OP ml. přípravka – turnaj Lomnice
NE 16.00 muži A Suchdol A – Ševětín
SO 10.00 dorost Hluboká/Olešník – Suchdol
SO 12.00 muži A D. Bukovsko – Suchdol
NE 9.30 žáci
Borovany/Ledenice – Suchdol
NE 15.30 muži B Suchdol B – K. Řečice B
SO 10.00 dorost Suchdol – Netolice
SO 15.30 muži B Strmilov – Suchdol B
NE 9.30 žáci
Suchdol – Čt. Dvory
NE 14.30 muži A Suchdol A – K. Řečice
ÚT 10.00 dorost Mladé – Suchdol
INFORMACE
V pondělí 20. října 2014 bude
v Městské knihovně v Suchdole nad Lužnicí
ZAHÁJEN NOVÝ KURZ
K ZÍSKÁNÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ
Informace na tel. č. 384 781 299
– NÁZORY ČTENÁŘŮ –
Občanské sdružení Klidný domov informuje
Dnes několik doporučení, úvah a postřehů k nastávajícím volbám.
Rozhodně je nutné se dostavit k volbám, zvláště pak vy mladí, pokud
chcete třeba jen něco málo změnit. Podle kandidátů na zastupitele bude
co napravovat. Jsou tu opět ti, co jsou schopní, dále ale pak i ti naprosto
neschopní a nejhorší sorta je těch všehoschopných. Využitím poměrného zastoupení ve volebním zákoně zde budou i tak zvané satelity,těch
mocnějších stran. Jsou zde i přeběhlíci, kteří budou kandidovat za cokoliv, jen aby někde byli za každou cenu. Říká se jim též ,,recyklovaní“. O samých kladech jsme se dozvěděli v zářijovém čísle Zpravodaje
a protože tu není žádná opozice budeme všichni tleskat. Jsou tu ale i negativní věci, tak alespoň k některým z nich. Za celou dobu 4 let se nepodařilo dát dohromady takzvaný územní plán (pozn. Redakční rada si
ověřila, že se tato informace nezakládá na pravdě). Na druhé straně se
ale projevily první snahy vracet se do minulosti, a to např. cenzurováním tohoto měsíčníku, tím snazší, že tu není již zmiňovaná opozice. Následné malování nacistických symbolů při projevení nesouhlasu, na
patřičná místa, jsou toho důkazem. Nechci jednoznačně odsoudit
všechno, jsou tu i věci dobré, mělo by se ale dbát více na názory většiny, občanů. Nemohl by potom vzniknout takový paskvil, jako je křižovatka před Městským úřadem. Z namátkově 35 oslovených občanů se
pro toto dílo vyslovilo pouze 6 občanů. Do čeho chce tedy mluvit těch
zbývajících 29 občanů? Mimo 5 zastupitelů opět jde o vyvolání dojmu,
že není k čemu diskutovat. Závěrem tedy i možný návod. Nevolte ty, co
se už neosvědčili. Máte možnost je vyšachovat ze hry zakroužkováním
těch nevolitelných míst. Volte ty mladé, ne přestárlé. Toho, koho zvolíte, tam budete mít po dobu dalších 4 let, následné hospodské řeči a stesky jsou už potom zbytečné.
Za OS Klidný domov Zdeněk Mrázek
Reakce na článek pana Mrázka
Redakční rada považuje za nutné se ohradit proti tvrzení pana Mrázka, že jsme se vrátili do minulosti cenzurováním tohoto měsíčníku. Korektura příspěvků se týká pouze formálních chyb, v žádném ohledu
nezasahuje do obsahu uveřejňovaných příspěvků. Žádáme pana Mrázka, aby mezi nás přišel a vysvětlil nám naše poklesky a také doložil cenzurování příspěvků. Rády se necháme poučit.
Rada města schválila pravidla pro uveřejňování příspěvků, podle
nichž se odmítají články, které osobně někoho urážejí nebo obsahují
nepodložená tvrzení. Každý má právo na kritiku místních poměrů, ale
musí ji provádět – a to zdůrazňujeme – slušnou formou. Nikdo z nás nechce, aby se Suchdolský zpravodaj proměnil v bulvární plátek plný urážek a pomluv. Cílem je poskytnout prostor těm, kteří se chtějí
konstruktivně (byť třeba kriticky) vyjadřovat k dění v našem městě.
Redakční rada
říjen 2014
SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ
21
22
SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ
říjen 2014
Vydalo Město Suchdol n. Lužnicí. IČO: 247561. Registrováno pod číslem MK ČR E 11657. Vedoucí redakčního kolektivu R. Rohrbachová, e-mail: [email protected] Vychází měsíčně č. 10,
30.9.2014. Uzávěrka každého čísla je 15. den v měsíci. Připadne-li 15. den na den pracovního klidu je uzávěrka
poslední pracovní den předcházející dnu pracovního klidu. Sazba a tisk JAVA Třeboň. Počet výtisků 600 kusů.
Anonymy nebudou otištěny a uveřejněné příspěvky redakce nevrací. Za obsah příspěvku ručí autor.
Download

Říjen Vážení spoluobčané,