www.mesto-desna.cz
ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ
Červenec 2014
Slavnostní odhalení zvoničky
Rak – Natálie Podaná 6. A
Rak
22. 6. – 23. 7.
Nejlepší doba pro vyhledávání lidských Raků je při stříbrném světle měsíce. Rakovu povahu snáze pochopíte
při pozorování Měsíce. Jeho měnící se
nálady synchronizují s Měsícem, čímž
podléhají stejnému záhadnému lunárnímu vlivu, který způsobuje mořský příliv
a odliv. Rak nedychtí po zájmu veřejnosti, nehledá slávu, ale rozhodně se před
ní nebude schovávat. Často se utápí
v depresi, kterou sice skrývá, ale straší
ho bezejmenným číhajícím nebezpečím.
Když se mu ublíží, uchýlí se do vyčítavého ticha. Raci mají sklon dumat nad
chybami, místo aby neúspěch setřásli
a pokusili se znovu, takže chvíli trvá, než
využijí další příležitosti.
Slavné osobnosti ve znamení Raka:
Louis Armstrong, Julius Caesar, Ernest
Hemingway, Rembrandt, Gina Lollobrigida, Ringo Starr
Z obsahu:
†† Návštěva senátu
†† Rozloučení M. Pietera
†† Školní soutěže
†† Sympozium Desná 2014
†† Muzejní noc
†† 140. Výročí SDH Desná
†† Desenské atletky
cena 10 Kč
4
6
11
14
21
24
24
Pátek 20. června byl věnován Protržené přehradě. O projektu obnovy Protržené přehrady i o pracovní skupině
zabývající se jeho realizací jsme již informovali. Práce začaly v loňském roce
a 20. června došlo k prvním slavnostním krokům, které potvrdily, že práce
směřující ke 100. výročí protržení přehrady se posouvají kupředu.
V centru Desné byla přestřižením pásky odhalena zvonička, která je symbolickým začátkem naučné stezky vedoucí
k Protržené přehradě. Příjemným zpestřením a doplněním této slavnostní chvíle
bylo pěvecké vystoupení dětí z desenské
základní školy a sólový výstup Zdeňka
Bláhy, který zaujal vlastním textem „šitým“ na danou událost. Naše desenská
slavnost byla součástí větší akce – otevření druhé části Hřebenovky na Mariánské Hoře a otevření nové lávky v areálu
Protržené přehrady, kterou oficiálně předaly Lesy ČR veřejnosti společně se třemi nově vybudovanými vyhlídkami před
příchodem do areálu Protržené přehrady. Kromě projevů, které jsou nezbytnou
a samozřejmou součástí takových akcí,
a symbolického předání do užívání pře-
střižením pásky bylo na programu pěvecké vystoupení dětí tentokrát z albrechtické školy. Atmosféru slávy a jedinečnosti
okamžiku pomohly navodit i tóny dvou
lesních rohů, které se nesly údolím kdysi
naplněným vodou.
Protržená přehrada se jistě stane
vyhledávaným místem a atraktivním turistickým cílem (další fotografie najdete
uvnitř listu).
Z rady a zastupitelstva města
Společenská kronika
Co projednala rada města
Na svém 8. zasedání 9. 6. kromě
jiného
†† schválila příspěvkové organizaci
Zdravá mateřská škola Desná převod
prostředků z rezervního fondu ve výši
87.120 Kč do fondu investičního a použití prostředků investičního fondu ve výši
87.120 Kč na nákup elektrického sporáku Electric Range SE-940-A od firmy
Gastro-haal, spol. s r. o.
†† projednala předloženou Zprávu z provedené inventarizace majetku města
Desná za rok 2013 ze dne 31.01.2014
a tuto zprávu schválila
†† vzala na vědomí a předložila k projed-
nání zastupitelstvu města Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města
Desná za rok 2013
†† vzala na vědomí návrh závěrečného
účtu města Desná za rok 2013 a doporučila zastupitelstvu města ho schválit
†† vzala na vědomí prezentaci obecně
prospěšné společnosti Energie pod kontrolou a postoupila k projednání zastupitelstvu města
†† doporučila zastupitelstvu města poskytnout finanční příspěvek na úhradu
správních poplatků Jizerskému regionálnímu klubu lyžařů, Na Malé Straně 346,
Desná
†† schválila podání žádosti o dotaci
z fondu MVČR pro rok 2014 Podpora
prevence kriminality – projekt „Bezpečné stáří”
†† schválila podání žádosti o dotaci
z fondu MVČR pro rok 2014 Podpora
prevence kriminality – projekt „Cyklohlídky MP”
†† na základě předložené nabídky projektových prací na zpracování investičního záměru pro „Výstavbu vodovodu
a kanalizace Finsko“ schválila zpracování uvedené dokumentace firmou Snowplan spol. s. r. o., Jilemnice
Co projednalo zastupitelstvo
Na svém 4. zasedání 28. 5. kromě
jiného
†† schválilo záměr převzít část z pozemku
pč. 620 v k. ú. Desná I sloužící jako přístupová cesta k nemovitostem čp. 16, 17
a 132, vše v k. ú. Desná I
†† schválilo znění Smlouvy o smlouvě budoucí kupní v souvislosti s realizací prode-
je bytového domu čp. 72 v k. ú. Desná III
†† schválilo návrh rozhodnutí o dalším
postupu pořizovatele územního plánu
při pořizování územního plánu Desná
†† schválilo „Plán prevence kriminality
města Desná na rok 2014–2015“ a souhlasilo s minimální finanční spoluúčastí
ve výši 15% z celkové ceny projektu
†† vzalo na vědomí informace starosty
o: a) záměru Naučné stezky údolím Čer-
né Desné
b) revitalizaci části okolí tratě 036
Tanvaldská ozubnicová dráha
c) jednání starosty s Krajskou sprá-
vou silnic LK
d) správě lesů v majetku města
Rada města v souladu s Pravidly pro poskytování
finančních příspěvků z rozpočtu města Desná schválila
poskytnutí finančních příspěvků následujícím žadatelům:
†† Street Fighting Methods, Desná – nákup pomůcek – 5.000 Kč;
†† Jizerská, o. p. s. – údržba Jizerské
magistrály – 20.000 Kč;
†† ZO ČSV Tanvald – Svaz včelařů – nákup léčiv – 2.000 Kč;
†† DH-FR racing Tanvald – realizace
Bobovka - 2.000 Kč;
†† Nadace pro záchranu a obnovu
Jizerských hor – výsadba původních
dřevin – 5.000 Kč;
†† SOSHIKI, Tanvald – hrazení
poplatků – 2.000 Kč;
†† Paraplíčko, o. p. s. – podpora projektu sklářství – 15.000 Kč;
†† Klub psích sportů – oprava
plotu – 10.000 Kč;
†† TJ Desná, oddíl atletiky – nákup obuvi, soustředění – 20.000 Kč;
†† Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory, o. s. – zajištění činnosti
SCRJ – 20.000 Kč;
†† SDH Černá Říčka, M. Lauer – úprava
běžeckého kolečka – 13.000 Kč;
†† TJ Desná, M. Lauer – účast na závodech oddílu AD – 2.000 Kč
†† TJ Desná, oddíl kopané – soustředění minižáků – 10.000 Kč
†† Občasné sdružení D. R. A. K. – SAS
pro rodiny s dětmi – 2.000 Kč
†† Mateřské a dětské centrum MAJÁK – příspěvek na činnost – 3.000 Kč;
†† Mateřské a dětské centrum
MAJÁK – cesta lesem pohádek
Svá životní jubilea v červenci a srpnu oslaví:
Jiří Novák
Ladislav Koráb
Petr Řehořek
Jindřiška Vraná
František Kašperek
Eva Bočková
Božena Bučková
Jana Seidlová
Stanislav Radoch
Marie Humpoláková
Zdeněk Petřík
Karlota Šramlová
Jiří Havlík
Jiří Pavlovec
Zdeněk Stárek
Jolana Malcová
Bohumil Kyncl
Marie Mikičová
Mira Pačesová
Miloslav Bartoška
Miroslav Volman
Ervín Jiříček
Jana Haňáková
František Petříček
Helena Čílová
Anna Doubková
Do dalších let přejeme mnoho zdraví.
Jubilanti narození v měsíci září, kteří nechtějí být zveřejněni,
mohou zavolat na tel. č.: 483 337 950 – matrika.
Diamantová svatba
Ve čtvrtek 18. června navštívily zástupkyně Sboru pro občanské záležitosti (paní
Šikolová a paní Kočová) za doprovodu místostarosty Petra Šikoly manžele Preusslerovy z Desné II, kteří v jarních měsících letošního roku oslavili svou diamantovou
svatbu. Po srdečném a milém přijetí jim pogratulovali k jejich 60. výročí společného
soužití, předali dárek a popřáli mnoho zdraví, štěstí a pohody do dalších let.
2014 – 1.000 Kč;
†† ZŠ a MŠ Desná – činnost dramatického kroužku – 10.000 Kč;
†† KČT, Desná – putovní tábor
Hlinsko – 2.000 Kč;
†† KČT, Desná – autobusový zájezd
Kokořínsko – 3.000 Kč;
†† Společnost pro Jizerské hory
o. p. s.. – eko akce, ukliďme
Jizerky – 3.000 Kč;
†† Městské sdružení SDH
Desná – 140 let hasičů
v Desné – 10.000 Kč;
†† Myslivecké sdružení Kořenov-Desná – na činnost – 5.000 Kč;
†† Jizerský klub lyžařů,
Desná – na činnost – 20.000 Kč.
Desenské noviny. Vydává: Město Desná, IČ: 262307, Krkonošská 318, 468 61 Desná. Odpovědný redaktor: Mgr. Dana Nývltová. Redakční rada: Mgr. Martina
Hrubá, Mgr. Dana Nývltová, Mgr. Daniela Strnadová. Adresa redakce: Riedelova vila, Krkonošská 120, 468 61 Desná, tel.: 730 510 956, 483 383 019,
483 337 948, 737 248 434, e-mail: [email protected] Grafika a tisk: Jablonecká tiskárna, Podhorská 22, 466 01 Jablonec nad Nisou,
www.jabloneckatiskarna.cz. Vychází měsíčně nákladem 400 výtisků. Datum vydání: 30. června 2014. Povoleno pod registračním číslem MK ČR E 10453.
2
Gratulace červencovým a srpnovým
jubilantům
Desenské noviny 07/2014
Stavební úřad – oznámení o dovolené
V období od 25. 8. do 5. 9. 2014 bude stavební úřad z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Desenské noviny 07/2014
Návštěva
V minulém čísle Desenských novin
jsme uveřejnili reportáž z otevření muzea Rudolfa Burkerta, které instaloval
v továrně DETOA pan Jaroslav Zeman.
Na konci května navštívil Desnou jeho
vnuk (syn jeho dcery Ruth) Libor Gabler
(na obrázku 2. zleva)
Poděkování
Děkujeme vedoucí kulturního střediska paní Lence Neumannové za perfektní
organizaci a přípravu dřevosochání a následného odhalování zvoničky v parku
v centru Desné. Za zdařilými akcemi se
skrývá spousta práce, kterou je třeba
ocenit. Poděkování patří také všem pracovnicím kulturního střediska, které se
na realizaci podílely.
Jaroslav Kořínek, starosta města
Poděkování panu
Marku Pieterovi
Dlouholetý zastupitel a bývalý starosta města Desná Marek Pieter oznámil ukončení své činnosti v Desné.
V roce 2012 byl díky úspěchu ve volbách do zastupitelstva kraje zvolen náměstkem hejtmana Libereckého kraje.
V současné době mění i své trvalé bydliště, a tím mu ze zákona končí mandát
zastupitele města Desná.
Jménem rady, zastupitelstva, zaměstnanců města i občanů Desné bych chtěl
panu Marku Pieterovi poděkovat za jeho
práci, kterou pro Desnou vykonal. Výčet
toho, co se podařilo realizovat, je dlouhý. Samozřejmě, že se najdou „kritici“,
kteří raději hledají, co se nepovedlo,
mají opačný názor vždy a na všechno.
Marku Pieterovi patří dík nejen za to,
co pro město udělal, ale i za to, co dělá
v současnosti a věřím tomu, co říká, že
k Desné má citový vztah a bude se jí
snažit pomoci i v budoucnosti.
Děkujeme a přejeme hodně úspěchů
v další práci i v osobním životě.
Za město Desná Jaroslav Kořínek, starosta
3
Informace z města
Informace z města
Návštěva Senátu
Ve středu 18. června měli desenští
senioři opět možnost využít možnosti
účastnit se zajímavého výletu. Tentokrát
inicioval starosta města Jaroslav Kořínek výlet do Prahy. Cílem byla návštěva
Valdštejnského paláce, který je sídlem
Senátu Parlamentu České republiky.
Možnost návštěvy a s tím spojené prohlídky této reprezentativní budovy nám
zajistil pan Jaroslav Zeman, senátor
a starosta Albrechtic.
Součástí byla i prohlídka zahrady
a areálu paláce. Krásu Valdštejnské zahrady umocňovalo i nádherné počasí.
Atmosféra byla vynikající a celý den
Veteránem
za Krtečkem
do Jizerských hor
by se dal charakterizovat jako pohodový. Podle reakcí a ohlasů ze strany
účastníků byl zájezd super a všichni se
vraceli domů spokojení a určitě bohatší o spoustu poznatků. Je tedy zcela
na místě poděkovat organizátorům, tedy
vedení města Desná a vedení kulturního
a informačního střediska.
Veterán rallye po Jizerských horách,
kterou organizuje starosta obce Albrechtice v Jiz. horách, senátor Jaroslav Zeman, proběhne 19. července
2014. Příjezd do Jiřetína pod Bukovou
k Muzeu výroby hraček je plánován kolem 11:00 hodin, kdy proběhne uvítání, občerstvení a prohlídka továrny pro
účastníky. Jedná se o poznávací soutěž
a jeden “mezicíl” bude v Desné, kam
přijedou kolem 12. hodiny a u hasičské
zbrojnice v Desné II bude možnost si
je prohlédnout od 13 hodin (časy jsou
zatím pouze orientační). Druhá zastávka bude ve Smržovce na náměstí. Je to
I. ročník, zatím tedy nemá tradici, ale
organizátoři samozřejmě věří, že si své
příznivce najde a tradičním se stane. Počítá se s účastí 20–30 aut.
Hlavním pořadatelem je obec Albrechtice a Muzeum výroby hraček,
na organizaci se podílí i město Desná.
Výsadba v centru Desné
Kácení v Desné III
V parku v centru Desné byla realizována výsadba květin.
Od půlky dubna, kdy došlo k vykácení vzrostlých smrků kolem sochy v parku v centru Desné, se množily dohady,
co tam bude. Pro oživení vzhledu parku
se město rozhodlo pro květinový záhon.
Nejedná se o ve městech běžnou výsadbu letniček, ale záhon trvalek. Někoho
možná vzhled výsadby na první pohled
zklame. Ale jak bylo uvedeno, jedná se
o trvalkový záhon, který potřebuje čas,
aby se ukázal v plné kráse. Rostliny
byly zvoleny tak, aby postupně nakvétaly během celého vegetačního období.
Jednotlivé rostliny se rozrostou, vytvoří
zapojený porost, který není tak náročný
na údržbu jako výsadba letniček.
V souvislosti s probíhajícím prořezem
zeleně v blízkosti vedení vysokého napětí v Desné III. jsme byli informováni, že
se kácení dotkne i stromů na městem
udržované ploše vedle čp. 717. Bohužel
mezi nimi je i strom, který je pravidelně
zdoben v době adventu. Nacházejí se
zde celkem tři stromy a v současnosti
probíhají jednání o možnosti zachování
alespoň jednoho z nich, i když na omezenou dobu. Město v souvislosti s tímto
zásahem plánuje náhradní výsadbu, ale
její charakter bude daný právě existencí
elektrického vedení.
Kácení v blízkosti elektrického vedení probíhá dle ustanovení
zák. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Tento zákon dává provozovateli distribuční soustavy právo odstraňovat a oklešťovat stromy a další porosty
v ochranném pásmu elektrického vedení, které je 7 m od krajního vodiče.
Zkušené zahrádkaře možná překvapí,
že tu nenajdou žádné "novinky". Nejsou
záměrně, protože právě výběrem toho
u nás běžného chceme předejít případným krádežím. Najdete zde to, co roste
na každé druhé zahrádce. Naším cílem
bylo vytvořit místo, které nás v dalších
letech potěší pohledem na kvetoucí záhon, který bude každý měsíc trochu jiný.
Preciosa Ornela
Den otevřených dveří
V sobotu 21. června se otevřely brány
našeho největšího sklářského podniku.
Každý, kdo měl zájem, mohl projít budovami skláren a prohlédnout si výrobní
prostory. Připraveni byli průvodci, kteří
se ujímali jednotlivých skupin lidí a provázeli je po areálu továrny. Výklad, který
podávali k jednotlivým částem výrobního
procesu, byl fundovaný, ale zároveň srozumitelný, rádi odpovídali i na všetečné
dotazy návštěvníků. Součástí programu byla i tvůrčí dílnička. V Desné bylo
možné projít 2 areály – provoz Polubný
(s tradiční ruční sklářskou výrobou i nejmodernější technologií tavení skla, různými způsoby broušení, řezání, matování
a leštění skla) a provoz Perlovka (výroba
skleněných perliček – jedinečných skleněných bižuterních komponentů). Dalším zastavením pak byl areál v Zásadě,
kde bylo možné zhlédnout různé druhy
povrchových úprav perliček a také jejich skladování a balení. Akce byla velmi
dobře připravena a můžeme jen poděkovat za možnost nahlédnout do „kuchyně
skleněné výroby“, která je v našem městě tradiční.
4
Desenské noviny 07/2014
Oprava tarasu ukončena
Koncem měsíce dubna a až do poloviny května trvala oprava poškozeného
tarasu za objektem č.p. 629 v Desné II
- hasičárna. Harmonogran prací byl stanoven na dvě etapy – levou a pravou pohledovou část od komunikace k domu.
-RV-
Práce vedl a zároveň prováděl nadmíru
znalý pracovník p. Rudolf Hochmann
s občasnou pomocí celého kolektivu
pracovníků MěÚ Desná, zejména Miloše
Patrmana, který byl po celou dobu druhé
etapy zdatným pomocníkem.
- RV -
Nostalgické jízdy
na zubačce plán. na rok 2014
sobota 5. 7.
Den Zubačky, slet Singrovek
neděle 6. 7.
120 let trati Jablonec n. N. – Tanvald
a Smržovka – Josefův Důl
sobota 12. 7.
Den železnice na Dolním Slezsku,
jízdy parní lokomotivy, polská
kuchyně
sobota 2. 8.
Den Norska na Zubačce, výstava
železničních modelů
sobota 23. 8.
Borůvková sobota na Zubačce,
doprovodný program v Kořenově
sobota 27. 9.
Bramborové ukončení sezóny
na Zubačce s Krakonošem
Výměna oken v Desné I
Ke dni 2. 5. 2014 byly ukončeny práce na výměně oken již třetího panelového domu č.p. 331–332 v Desné I. Město
Desná tímto splnilo daný slib nájemníkům tohoto objektu.
Desenské noviny 07/2014
5
Informace z města
Informace z města
Rozloučení
Vážení občané města Desná,
Chtěl bych se i touto cestou rozloučit
za svou dlouhodobou veřejnou práci pro
naše město a jeho občany. Přes 17 let
jsem zastával funkci zastupitele, člena
rady města a na 10 let mohl naplňovat své vize v nejodpovědnější městské
funkci – starosty města Desná.
Byly to náročné roky mého života,
kdy jsem měl příležitost ukázat, že jdou
věci změnit k lepšímu za předpokladu,
že má člověk dostatek síly a dobrý kolektiv – podařilo se nám společně definovat hlavní cíle ve strategii rozvoje
města a zároveň realizovat z ní mnoho
projektů: rekonstrukci ZŠ Desná, zajistit
bankomat v Desné, udělat celoplošné
opravy 13 místních komunikací, vybudovat chodník ze zámkové dlažby po celé
trase komunikace I/10, rekonstruovat
park v Desné II, plynofikovat Desnou III,
odkanalizovat další část Desné I, zateplit
objekty bývalé zvláštní školy a mateřské
školky v Desné I, postavit nové vlakové
zastávky a autobusové čekárny, vybudovat ordinace zubního a praktického
lékaře, realizovat několik etap výměny
osvětlení za moderní svítidla s podstatnou úsporou energie, vybudovat kamerový systém, zřídit městskou policii, získat městské symboly – vlajku a znak,
postavit moderní dětská hřiště ve všech
Hasiči Malschwitz
lokalitách města, vytvořit nové nástupní
místo na lyžařskou magistrálu ze Souše, postavit fit-park, nasvítit kulturní památky města – Riedelovu vilu a hrobku,
zahájit rekonstrukci městského úřadu,
zabránit rozpadu centrálního zásobování teplem udržením stejné ceny, označit
výletní okruhy města, nebo udržet či zavést kulturní akce např. Slavnosti města, Společenské posezení ke Dni matek
nebo Dřevosochání a mnoho dalšího.
Z důvodu změny trvalého bydliště
mi ze zákona končí mandát zastupitele
města, ale nikdy tím neskončí můj zájem
o město Desná, kde jsem se narodil a žil
přes 40 let, města položeného v nádherné přírodě Jizerských hor se spoustou
krásných míst a také dobrých a aktivních lidí.
Velice si vážím podpory, kterou jsem
od Vás získával ve volbách, která byla
dostatečným motorem pro realizaci dalších cílů. Děkuji své rodině, která mi byla
výraznou oporou. Děkuji také všem zastupitelům, zaměstnancům městského
úřadu, spolkům, sdružením a občanům,
kteří mi pomáhali v nelehkých okamžicích úspěšně realizovat projekty a čerpat evropské, státní a krajské dotace
(jen od roku 2006 se podařilo do Desné
získat z dotací přes 100 miliónů Kč) a řešit problémy Vás občanů.
V roce 2012 jsem byl zvolen díky
úspěchu ve volbách do zastupitelstva
kraje náměstkem hejtmana Libereckého
kraje pověřeným řízením resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky a i zde se snažím, aby naše město
nebylo opomíjeno. Podařilo se již např.
zajistit realizaci rekonstrukce silnice
v Černé Říčce, zařadit mezi prioritní dopravní akce opravu Údolní ulice, umožnit
čerpání z Fondu ochrany vod atd. Jsem
také rád, že se nám aktivitou starostů
podařilo v celé republice změnit rozpočtové určení daní a zajistit tak navýšení
daňových příjmů obcí (pro Desnou navýšení rozpočtu cca o 7 mil. Kč ročně).
Jsem také rád, že současný starosta
Jaroslav Kořínek je vhodným nástupcem, který dokáže naše město vést
k dalšímu rozvoji s novým pohledem.
Přeji mu proto také úspěch v případě
obhajoby funkce starosty v blížících se
komunálních volbách a dobrý kolektiv
spolupracovníků.
Ještě jednou závěrem děkuji všem
za spolupráci, které si velice vážím
a na kterou nikdy nezapomenu.
Marek Pieter,
Člen rady a zastupitelstva města
1998-2014 a také starosta města
Desná v letech 2002-2012
Volby do Evropského parlamentu desenské voliče příliš
nezajímaly, přesto u nás zvítězilo ANO 2011
Svědčí o tom volební účast, která
svými 13,28% byla daleko za celostátním nevalným průměrem. Znamená
to, že z 2.590 oprávněných voličů si
u nás cestu k volebním urnám našlo
344 voličů.
Z 344 odevzdaných hlasovacích lístků bylo platných 342. Nejvíce hlasů
získalo ANO 2011 – 84, což představuje 24,56%. Na pomyslném 2. místě se
umístila ČSSD s 47 hlasy, což představuje 13,74 % a na 3. místě skončila s 43
hlasy koalice TOP 09 a STAN. Kompletní
výsledky za naše město můžete získat
na následujícím odkazu: http://www.volby.cz/pls/ep2014/ep1311?xjazyk=CZ&xobec=563552&xvyber=5102
Závěrem je nutno říci, že volby
v Desné byly opět perfektně zorgani-
6
zované, za což patří dík organizátorům
z MěÚ Desná pod vedením paní Ivy
Hanzlíčkové a rovněž všem členům okrskových volebních komisí. Křest "volebním ohněm" za sebou mají i dvě nové zapisovatelky okrskových volebních komisí
Dana Neumannová a Hana Koukalová.
Pomohla jim nejenom perfektní spolupráce s kolegy v komisích, ale rovněž
i přítomností dvou předchůdkyň na tomto důležitém postu – Radmily Vrchovské
a Sylvie Pokorné. Desenské noviny 07/2014
V sobotu 19. 5. 2014, v den hasičské soutěže o Jizerský pohár, navštívila naše město pod vedením Jörga
Spiegela skupina 5 zástupců hasičů
z Malschwitz, naší partnerské obce
z Německa.
Hostitelské funkce se ujali hasiči
z Desné III spolu s místostarostou Petrem Šikolou. A i přesto, že soutěžní
družstvo našich německých přátel se
kvůli velké zaneprázdněnosti nemohlo
samotného klání zúčastnit, jeho zástupci si vychutnali sledování sportovních
hasičských útoků, které jsou od jejich
soutěžního zápolení malinko odlišné,
a to především výkonem soutěžních
strojů, potažmo pak rychlostí celého
útoku.
Po zhlédnutí soutěže pro ně bylo jejich hostitelem připraveno občerstvení
v hasičárně v Desné III, kde byli pohoštěni domácími koláči, gulášem, uzenkou z udírny, pivkem a teplými nápoji,
což vzhledem k deštivému počasí bylo
zapotřebí.
Byl jim představen nový zásahový
vůz, který byl začátkem tohoto roku dán
do provozu v DIII.
Navštívili také muzeum Járy Cimrmana na Příchovicích, zde jim byl pod
,,odborným“ překladem Josefa a Petra
Šikolových představen tento český velikán vědy a umění. Bohužel z rozhledny
Desenské noviny 07/2014
U Čápa nebylo kromě střechy muzea
vidět vůbec nic, což dokonale dokreslilo humor kolem Járy Cimrmana. Zda
byla velikost tohoto českého inovátora a umělce pochopena, zůstává také
v mlze.
Zpestřením celého setkání byla návštěva profesionální jednotky hasičů
v Tanvaldě, kde byli vstřícně přivítáni
právě sloužícími hasiči a provedeni celou budovou od školicí místnosti přes
volnočasovou místnost, posilovnu a další místnosti do prostor garáže s technickým zázemím.
Uzavírka pozemních
komunikací
V rámci pořádání Rallye Bohemia
dojde v sobotu 12. července v době
8–16,30 hodin k úplné uzavírce
těchto komunikací:
†† komunikace III. třídy – ulice
Pustinská
†† komunikace III. třídy – ulice
Ve Sladké Díře
†† místní komunikace III. třídy
– ulice Příkrá
K úplné uzavírce ulice II/290 Polubenská – Černá Říčka dojde z důvodu rekonstrukce táto komunikace.
Termín zahájení prací je stanoven
na začátek července.
Zde jim byl vysvětlen nejen celkový
průběh sloužící směny, ale i předveden způsob, jakým je vyhlášen poplach
v celé budově, která je velice moderně
vybavená. Velmi je zaujala nová cisterna
Tatra, kterou v Tanvaldě mají od konce
roku 2013.
Hasičům z Malschwitz bylo poděkováno nejen za zájem prohlubovat spolupráci s našimi sbory, ale i za technickou podporu, již poskytli naší jednotce
v Desné II dovozem náhradních dílů pro
čerpadlo vozu značky IFA.
Další společnou akcí hasičů Desné
a Malschwitz bude návštěva 5. Zemského hasičského dne v Sasku, který bude
probíhat 27.–28. 6. v Bautzenu, kam
jsou naši hasiči pozváni.
Šik
Dovolená v knihovně
Zavřeno:
†† 14. července – 25. července
†† 7. srpna
†† 18. srpna – 25. srpna
†† "Krásné léto"
Nabídka práce
„„
Hotel v Harrachově nabízí
brigádu na letní sezónu
v oboru kuchařka
„„
s nástupem
od 1. 7. 2014
„„
Dále nabízíme brigádu
na práci pokojské
a pomocné síly do kuchyně
„„
Bližší informace
na tel.:777 966 500
nebo na e-mail:
[email protected]
7
Škola
Škola
Služebná
Mám chvilku jen pro sebe. Mladá paní
leží v posteli a milostpán si chodí po hospodách. Sednu si na pohovku a přečtu
si knihu. Chvíli čtu, pak si uvědomím to
naprosté ticho. Tik, tak, tik, tak. Užívám
si každou volnou chvíli. Jsem ponořená
do knížky, plná snů a tajemství.
V tom okamžiku slyším auto, jak jede
přes polní cestu. Povzdychnu si. Má chvíle končí. Byla jsem tak blizoučko k vyřešení případu a teď se musím starat o milostpána. Ach jo, ten zase bude namol.
Tento týden už je to potřetí, co ho přivezli
domů opilého. Prásk! Opravdu báječné, ještě vzbudí svoji manželku. Vejde
do dveří celý upocený, vlasy má ulízané
dozadu a jen malé neposedné pramínky vlasů mu vyčuhují, černý oblek má
špinavý. „Na co vejráš?“ zakřičel. „Dobrý večer, pane“, odpovím vesele. „Pojď
sem a sundej mi oblek!“ Poslechnu ho.
Přistoupím k němu a sundám mu ten
zaprášený oblek. Otočí se ke mně tváří
v tvář a pohlédne mi do očí. Hrůzostrašnější pohled jsem nikdy neviděla. Jeho
oči byly zlé. Odvrátila jsem tvář. „Přejete
si něco, pane?“ Doufala jsem, že řekne ne, aspoň bych si mohla jít lehnout
a dočíst knihu. „Ano, přines mi whisky.“
Protočila jsem panenky. Našla jsem žádanou láhev. „Prosím, dáte si ještě něco,
pane?“ „Ty si se mnou nedáš?“ „Ne, já
nepiju.“ „Jen si dej, trocha alkoholu ti
neuškodí.“ Přála jsem si jediné – pryč
odsud. Sedl si na pohovku, v ruce držel
láhev a pil, dokud nevychlastal celou
whisky. Stála jsem tam jak přikovaná.
Nevěděla jsem, jestli tu mám zůstat,
nebo jít pryč.
Zíral na mě. Vstal a postavil se přede mnou. Vzal mě za ramena. Táhlo mu
z úst. Znovu jsem se mu musela podívat
do očí. Jeho rozšířené panenky na mě
zíraly a já zírala na něho. Přitáhl si mě
blíž. Jeho ruce putovaly dál – přistály
na pažích. Dobře, to jsem ještě zvládala,
ale jestli ty prasácký ruce dá níž, tak to
už si líbit nenechám. Pozdě. To už jsem
nevydržela, vrazila jsem mu facku.
„Au!“ vykřikl. „Ty malá děvko!“ Poodejdu a vtom slyším vrzání schodů, milostpaní stojí na schodech s otevřenou
pusou. V pokoji nastalo trapné ticho.
„Co si to dovoluješ?! Ty huso! Jak může
taková obyčejná služka koketovat s mým
manželem?!“ „Jak si můžete myslet, že
bych si něco začala s vaším opilcem?“
netuším, kde se ta odvaha ve mně vzala.
„Já jsem nic neudělal, Boženko, to ona si
začala!“ Probodávala jsem ho očima, jak
tohle může říct? „Ven! Vypadni! Seber si
svoje věci a odejdi z mého domu! Věděla
jsem, že flirtuješ s mým manželem od té
chvíle, co jsi přišla!“ celá rudá ještě ukázala na svého muže, „a ty mi nechoď
na oči!“ A odešla nahoru, práskla dveřmi
a její pláč se rozléhal po celém domě.
Na nic jsem nečekala, utíkala jsem
do své komůrky, zabalila jsem si věci,
detektivku jsem držela v ruce a pádila
z domu. Utíkala jsem, ani nevím kam.
Sedla jsem si na špalek opřený o plot.
Po tvářích se mi kutálely slzy. Otevřela
jsem knížku, po chvíli jsem ji zaklapla
a vydechla štěstím. Vím, kdo je vrah.
Olympijský den
Loučení se základní školou
Pohár Rozhlasu
V pátek 30. května se žáci 2. stupně základní školy alespoň na jedno
dopoledne stali sportovci, představiteli
různých států světa. Završili jsme tím
celoroční projekt „Za jeden provaz“.
Předem si vyrobili kostýmy, klobouky,
čepice a vlajky jednotlivých států.
Na okamžik, kdy zazvoní poslední zvonek a zaklapnou se dveře základní školy, se těší téměř většina žáků 9. třídy již
od začátku školního roku (někteří možná
i dříve). Ti letošní se dočkali již v pátek
27. června, kdy jim bylo v Riedlově vile
slavnostně předáváno vysvědčení za přítomnosti p. starosty J. Kořínka, p. ředite-
13. května dosáhli žáci naší školy
dalšího sportovního úspěchu. Na tradičních atletických závodech „Pohár rozhlasu“ se mladší žáci umístili
na krásném 3. místě, lepší byly pouze velké jablonecké školy se sportovním zaměřením – ZŠ Arbesova
a ZŠ Pasířská.
V individuálních disciplínách se
na medailových pozicích umístili Martin Zeman (1. místo v běhu na 1000 m
a 3. místo ve skoku dalekém) a Dan Komló (3. místo v běhu na 60 m).
Páteční ráno bylo ve škole opravdu
rušno. Žáci převlečení do kostýmů se
společně s učiteli vydali na pochod městem. Poté se průvod seřadil na hřišti,
kde následovalo slavnostní zahájení her.
Nechyběl ani olympijský slib a zapálení
pochodně. Soutěžilo se v netradičních
disciplínách – trojnohý běh, hod molitanovým oštěpem, chůdy, podlézání tyčky
či překážkový běh. Poslední disciplínou
bylo symbolické přetahování lanem.
Po absolvování všech soutěží byli vyhlášeni nejúspěšnější reprezentanti jednotlivých států a také byla vyhodnocena celoroční práce jednotlivých týmů.
ZŠ a MŠ Desná
slaví další
sportovní úspěch!
Po návštěvě Olympijského parku
Soči v Praze naše škola opět zabodovala. Tentokrát se našim žákům podařilo
vybojovat skvělé 2. místo v kategorii
škol od 201–300 žáků v Olympijském
víceboji, projektu Českého olympijského výboru.
Slavnostní vyhlášení vítězných škol
proběhlo ve středu 18. 6. v sídle Českého olympijského výboru v Praze. Šek
na 20 tisíc korun na sportovní vybavení
převzali ředitel školy Stanislav Jirouš,
garantka projektu Dagmar Michková
a žák deváté třídy Jakub Karel, který se
významnou měrou podílel na doprovodném úkolu, kdy ve velmi krátkém čase
dokázal natočit a upravit krátký film.
I v příštím školním roce se ZŠ a MŠ Desná do projektu opět zapojí.
Šárka Malcová, 9.A
Celý olympijský den zaznamenávali
žáci prostřednictvím objektivů svých fotoaparátů. Poděkování patří všem učitelům, kteří se na přípravě podíleli a také
paní Müllerové, která veškeré dění natáčela na videokameru. Záznam najdete
na webových stránkách naší školy. Fotografie, kostýmy, vlajky a mnoho dalšího
si můžete prohlédnout od 24. června
na výstavě v Riedelově vile.
8
Desenské noviny 07/2014
le S. Jirouše, p. zástupkyně R. Janatové
a třídní učitelky M. Hrubé.
Letos naši školu opustilo 21 žáků.
Věřím , že žáci dostali pevné základy,
na kterých budou moci v budoucnu stavět a že vzpomínky na naši školu budou
jen ty nejlepší.
Desenské noviny 07/2014
9
Různé
Škola
Nová expozice v Jiřetíně pod Bukovou
V pondělí 2. 6. 2014 ve 14:00 hodin
byla v továrně DETOA otevřena nová expozice věnovaná válečné výrobě ve firmě. Mezi pozvanými hosty byli Petr
Bartoň HZS Jablonec (ředitel), plk. Radek Černý, Zuzana Nechanická Policie
ČR Smržovka, Infocentrum Jilemnice,
Jablonec nad Nisou, Tanvald a Desná,
starostové: Michal Rezler Malá Skála,
Jiří Ulvr Studenec, Josef Kucín Jiřetín
pod Bukovou, Jaroslav Kořínek Desná;
p.Rous Severočeské muzeum v Liberci
(pomáhal při tvorbě expozice) a Česká
televize, 5+2 Proběhlo tradiční
vítání nových občánků
Uplynulou sobotu se v zasedací místnosti Riedlovy vily konalo letošní první
vítání nových občánků. Tentokrát přijali pozvání rodiče a příbuzní šesti nově
narozených dětí z Desné. Role hostitele
se ujal místostarosta Petr Šikola, který
všem přítomným popřál hodně štěstí
a úspěchů při výchově jejich ratolestí,
které zároveň přijal do řad občanů našeho města. Slavnostní chvíli obohatily
svým vystoupením děti ze školní družiny, které za kytarového doprovodu své
vychovatelky Zuzany Vykoukalové zazpívaly několik veselých písniček. Rodiče
dětí se jako již tradičně podepsali do pamětní knihy a od Sboru pro občanské
záležitosti si odnesli malý dáreček jako
upomínku na tento slavnostní den.
Atletický trojboj Všestrannosti – okresní finále
4. června soutěžili v Jablonci o tituly nejvšestrannějších sportovců okresu
žáci 1.–5. ročníků. Ani tady jsme nevyšli
naprázdno. Nejúspěšnější byla druhačka Kristýna Rácová, která svou kategorii
s velkým náskokem vyhrála. Na stupně
vítězů si vyskočily ještě Simona Trnečková ze 4.B (2. místo) a prvňačka Klaudie
Stankociová (3. místo). Čtvrtá místa, která ještě zajišťovala postup do krajského
finále, obsadily Leona Fišerová (3.A)
a Míša Janáková (5.A). Cenu Václava Poláčka za bodově nejvyrovnanější výkony
získali Jan Hrušovský (3.A), Erik Stankoci
(4.B) a Míša Janáková (5.A).
Atletický trojboj Všestrannosti – krajské finále
19. června v Turnově proběhla závěrečná část školních atletických soutěží.
Pět našich postupujících z okresního
kola doplnila ještě Anežka Indráčková,
která od pořadatelů dostala na základě
výborného výkonu ve školním kole této
soutěže "divokou kartu".
A po závodech došlo na autogramiádu patrona soutěže – Adama Sebastiana Helceleta, který je momentálně
naším nejlepším desetibojařem. Všichni
obdivovali jeho trpělivost, s jakou podepisoval obrovské množství fotografií,
triček a došlo i na podpisy na dětská
předloktí...
Školy Pojizeří se zapojily do moderního experimentu
Ve čtvrtek 22. 5. 2014 proběhlo
v ZŠ a MŠ Desná závěrečné setkání v rámci projektu Moderní experiment ve školách Pojizeří, č. projektu:
CZ.1.07/1.1.22/02.0036, který byl realizován od 01.10.2012 a bude ukončen k 31. 5. 2014. Celkové výdaje projektu jsou plánovány 1 277 560,04 Kč.
Žadatelem projektu bylo město
Desná, společně s 5 partnerskými základními školami z Pojizeří, konkrétně:
ZŠ Velké Hamry, ZŠ Vysoké nad Jizerou,
ZŠ Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov,
ZŠ a MŠ Josefův Důl a ZŠ a MŠ Desná.
Zahájení závěrečného setkání se
ujal hlavní metodik projektu a zároveň
ředitel ZŠ a MŠ Desná Mgr. Stanislav Jirouš, který rovněž celé dopoledne velmi
vtipně moderoval. Pan ředitel seznámil
10
účastníky s průběhem setkání a předal
úvodní slovo starostovi města Desná Jaroslavu Kořínkovi, který všem zúčastněným poděkoval za spolupráci v průběhu
celého projektu. Dále vystoupila se svou
prezentací manažerka aktivity Ing. Radka Loučková Kotasová, ze společnosti
REGIOPLAN s. r. o., která shrnula celý
průběh projektu včetně stručného popisu klíčových aktivit. Projekt hodnotila
kladně, hlavně s ohledem na pozitivní
přínos pro jednotlivé základní školy a jejich výuku přírodovědných předmětů.
Poté již došlo na praktické ukázky experimentů z jednotlivých ZŠ, ve kterých
využívaly měřicí přístroje PASCO jako nedílné součásti celého projektu. Vítězem
této soutěže se stala ZŠ Dr. h. c. Jana
Masaryka Harrachov, která předvedla
chemické měření vznikajícího tepla při
korozi. V minisoutěži o nejlepší kresbu
s tématem experimentu, které se zúčastnili žáci prvních stupňů jednotlivých
ZŠ, se na prvním místě umístily žačky
ZŠ a MŠ Desná. Na závěr setkání vystoupili zástupci vzdělávací společnosti
Centrum Moderního Vzdělávání Liberec
v osobě pana Petra Dvořáka a dodavatelské společnosti ARTVision spol. s r. o.,
v osobě pana Radima Koutníka. Oba poděkovali účastníkům projektu a popřáli
zdar při využití sad Pasco ve výuce. Celé
dopoledne proběhlo v přátelské a uvolněné atmosféře a bylo důstojnou tečkou
za celým projektem.
Ing. Petra Vokasová
Desenské noviny 07/2014
V Turnově také došlo na vyhlašování
soutěže školních tříd "O pohár náměstkyně hejtmana Zuzany Kocumové".
V této soutěži nejlépe uspěli naši druháci. Pohár z rukou hejtmana Libereckého
kraje převzala pro 2.A Anežka Indráčková a s malým odstupem se na druhou
příčku vyhoupli žáci 2.B.
Nejlépe si tentokrát vedla Klaudie
Stankociová, která vybojovala stříbrnou
medaili. Těsně pod stupínkem zůstala
Anežka Indráčková (4. místo) a Kristýna Rácová (5. místo). Spokojeni jsme
zejména s tím, že všechna děvčata reprezentující naší školu se vešla do první
desítky krajského pořadí.
Desenské noviny 07/2014
Krásné druhé místo získali také naši
prvňáci.
11
Škola
Fotoreportáž
Školkiáda ve Zdravé mateřské škole Desná
Náš příběh o Vltavě začal vytrysknutím pramínků, jejich spojením do potoků
a velké řeky. Ta protéká českou krajinou,
ve které se pyšně vypínají zříceniny starých hradů. Řeka poskytuje příbytek vodníkovi, kterého víly lákají na břeh. Teče
krajinou, kde se právě odehrává svatba.
Klidné scény vystřídá divoká scéna, kdy
se řeka víří ve Svatojánských proudech
a nakonec teče ku Praze. Vítá ji Pražský hrad, sídlo prezidentů, a klidně teče
k Mělníku, aby se spojila s Vltavou.
S příchodem teplých dnů a toužebně
očekávaného léta jsme se konečně dočkali Školkiády, slavnostního zakončení
školního roku. Uskutečnilo se v pátek
13. 6. 2014 v desenském kině Alfa. Rodiče našich dětí zaplnili kino do posledního místa a byli zvědavi na to, co nového se děti naučily. A bylo, na co se dívat.
Slavnostní vystoupení zahájily děti
obou tříd, Koťat a Myšáků, veselou písničkou Smíšek. Poté už se střídaly obě
třídy a program měl spád. Zazněly dětské písničky, které děti vyzývaly ke zpěvu
a nejrůznějším roztomilým pohybovým
ztvárněním – Kluci kočičí, Dobrý přítel,
Pod dubem, za dubem, Pásla ovečky
aj. Děti velmi zdařile zdramatizovaly pohádku s písničkami „O koťátku, které
zapomnělo mňoukat“ a také vystoupení
ve stylu country se všem líbilo. I pásmo
písniček a tanečků nazvané „Houbičky“
roztleskalo celý sál. Do celé akce se zapojily nejen učitelky, které měly plné ruce
práce s přípravou kulis, kostýmů a nácvikem programu, ale i rodiče ochotně pomohli s výrobou doplňků. Ráda bych jim
touto cestou poděkovala.
V pestrém programu jsme promítali
fotografie dětí ze života školky a několik videonahrávek z akcí. Rodiče mohli
vidět sestřihy z čertovského odpoledne
s rodiči, z výletu k památnému stromu
v Albrechticích i z výletu do Jesenného,
kde jsme se loučili se zimou a vhazovali do Kamenice Morenu. Úsměvné byly
disciplíny s vílou Voděnkou a čarodějnicí Dobrodějkou. Nejčerstvější zážitky
dětí byly zachyceny v setřihu z výletu
do Lučan, kde jsme navštívili útulek pro
opuštěná zvířátka a přivezli jsme jim
dobrůtky za naše naspořené penízky.
A bylo jich hodně, naspořili jsme částku
2 800 Kč. Záběry z výšlapu k rozhledně
Nisance v Nové Vsi hovořily za vše, děti
byly sice trochu unavené, ale řízky to zachránily. Vyvrcholením Školkiády bývá
vždy slavnostní rozloučení s dětmi, které
po prázdninách odcházejí do školy. Letos
jsme se s dojetím rozloučili se 14 kamarády. Jejich závěrečné vystoupení bylo
nevšední a sklidilo velké ovace. Ztvárnili
symfonickou báseň „Vltava“ světově proslulého velikána vážné hudby Bedřicha
Smetany. Byl to Čech, na kterého je náš
národ hrdý. Proto jsme mu touto cestou
vzdali hold.
Dětem se podařil neuvěřitelný výkon.
S velkým zaujetím a citem si skladbu
prožily a věřím, že už navždy zůstane
v jejich srdíčkách. Nakonec jsme naše
„školáky“ ošerpovali a jednotlivě představili všem, kdo v kině byli. Dárkem
na památku byla knížka s velkým tex-
tem, aby si ji mohli, pokud se budou pilně učit, brzy přečíst. Také si odnesli naše
osobní dopisy, ve kterých jsme jim připomněli jejich cestu od nástupu do školky
k cestě do „veliké školy“.
Odhalení zvoničky v Desné, Mariánská Hora, Protržená přehrada
2.
1.
4.
5.
V závěru odpoledne přišlo na řadu
očekávané
slosování
vstupenek.
10 šťastlivců si odneslo nafukovací obludy pro řádění ve vodě a společenské hry. Aby nikdo neprožíval
smutek nad tím, že neměl štěstí, dostali i všichni ostatní cenu útěchy.
Naše poděkování patří také p. Melicharové za pronájem kina a spolupráci.
Děkujeme za tradiční výbornou spolupráci manželům Müllerovým, kteří zpracovali veškerý hudební materiál, promítali a natáčeli celou akci.
6.
9.
Za Zdravou mateřskou školu Desná,
Mgr. Marta Halamová, učitelka
7.
8.
10.
11.
12.
12
3.
Desenské noviny 07/2014
Desenské noviny 07/2014
13.
14.
13
Sympozium Desná 2014
Desítka sochařů tvořila pro Protrženou přehradu.
Sochaři z celé ČR se opět po roce sešli v zahradě Riedelovy
vily v rámci tradiční akce SYMPOZIUM DESNÁ 2014 Dřevosochání motorovými pilami. V průběhu týdne vzniklo několik dřevěných soch a plastik, které byly nabídnuty k prodeji v sobotní
aukci 31. května přímo v zahradě Riedelovy vily.
V rámci XIII. Sympozia Desná vznikla také zvonička, která
byla odhalena 20. června 2014 (ve stejný den jako nově vybudovaná lávka). Zvonička je umístěna v centru města Desná a a
stává se výchozím bodem naučné stezky popisující katastrofu
protržení přehrady v roce 1916. Stezka povede celým údolím
Bílé Desné a bude zakončena právě v areálu bývalé přehrady.
Sympozium Desná 2014
"Je to obrovský úspěch. Jedná se o největší částku, která
byla v rámci aukce po skončení týdne tvorby na dřevosochání
v Desné vybrána, a to za celou třináctiletou historii této akce.
Město Desná tak na různé účely věnováno přes milión," říká
starosta Jaroslav Kořínek.
Sochy, které se neprodaly v aukci, budou nabídnuty v poaukčním prodeji. Pokud se je nepodaří prodat, a tak ještě navýšit částku pro obnovu Protržené přehrady, budou umístěny
na naučné stezce. Stezka bude začínat na křižovatce v centru
Desné a povede až k Protržené přehradě.
Dřevosochání bylo letos věnováno na obnovu kulturní památky Protržená přehrada. V roce 2016 si připomene 100. výročí katastrofy na Bílé Desné, která stála 62 obyvatel našeho
města život, způsobila rozsáhlé škody na majetku a zapsala se
nesmazatelně do historie nejen našeho města. Je proto na místě, že se objevila myšlenka obnovit, zviditelnit tuto památku,
ukázat a přiblížit ji turistům. Město Desná společně s partnery
celého projektu se na tuto událost již velmi pečlivě připravuje,
již nyní dostává areál přehrady nový kabát. Zatím došlo na podzim loňského roku k rozsáhlému vykácení náletových stromů
v areálu Protržené přehrady a k postavení nové lávky. Ta byla
slavnostně otevřena 20. června 2014. V plánu je i obnova Krömerovy boudy a celková rekonstrukce a úprava areálu bývalé
přehrady tak, aby se opět stal atraktivním pro turisty. Projekt
obnovy areálu Protržené přehrady inicioval starosta Albrechtic
a senátor Parlamentu ČR Jaroslav Zeman a vzniká ve spolupráci s Lesy ČR, s. p., Povodím Labe, s. p., CHKO Jizerské hory
a obcemi Mikroregionu Tanvaldsko.
Na SYMPOZIU DESNÁ 2014 bylo při dražbě dosaženo
nebývalého úspěchu. Rekordních 177.780 Kč, vybraných při
závěrečné aukci, pomůže obnově Protržené přehrady. Vydraženo bylo deset ze čtrnácti vytvořených dřevěných soch. Nejvýše se v dražbě vyšplhala socha Jožky Indry - pravidelného
účastníka desenského sochání – s názvem Nalezení, která se
vydražila za 32.000 Kč.
Akce proběhla pod záštitou senátora Parlamentu ČR Jaroslava Zemana a náměstka hejtmana Libereckého kraje
Marka Pietera, kteří se také zúčastnili závěrečného ceremoniálu. Pan senátor vystoupil i v roli úspěšného dražitele
společně se starostou města Desná.
O vytvořené sochy a plastiky se v Desné strhl velký boj. Nové
majitele našlo při dražbě hned deset soch ze čtrnácti vytvořených děl. Jeden z dražitelů, po mnohdy lítých aukčních bojích,
získal celkem šest soch. Jednalo se o pána ze západních Čech,
který se, jak sám říká, o sympoziu dozvěděl z médií a přijel
podpořit akci s dobrou myšlenkou. Další úspěšná dražitelka,
senátorka Parlamentu ČR, která v aukci zakoupila sochu Lenky Severové s názvem Květinová Kaskáda, ji věnuje do Domova důchodců ve Velkých Hamrech.
14
Desenské noviny 07/2014
Desenské noviny 07/2014
15
Sympozium Desná 2014
V areálu Riedelovy vily také provozovali a předváděli svoje
umění řemeslníci – dráteník, sklář, kovář, razič mincí…, nechyběli ani myslivci s tradičním zvěřinovým gulášem, byla i možnost dalšího občerstvení.
Sympozium Desná 2014
Novinkou letošního dřevosochání byla návštěvnická anketa
o dílo, které nejvíc zaujalo. Bylo tedy opět na co se dívat. Přes
nepřízeň počasí proběhl týden tvorby zdařile, a i když počasí
občas dělalo naschvály, nepokazilo ani výlet uspořádaný pro
sochaře na Protrženou přehradu, aby viděli na vlastní oči, pro
co svá díla vytvářeli.
Že je o dřevosochání stále zájem, ukázala skladba návštěvníků – žáci škol (mateřských i základní), obyvatelé Desné, náhodní turisté, lidé, kteří sem cíleně přijeli, mezi návštěvníky se
objevil i senátor a starosta Albrechtic Jaroslav Zeman a mnoho
dalších hostů i budoucích majitelů soch.
Můžeme se tedy těšit na další dřevosochání – Sympozium
Desná 2015.
Poděkování
Za kulturní a informační středisko bych chtěla touto cestou
poděkovat všem, kteří se na průběhu a realizaci letošního dřevosochání podíleli. Dřevosochařům Mileně Bauerové, Lence
Severové, Tiboru Matúzovi, Jožkovi Indrovi, Davidu Smrčkovi,
Filipu Kubešovi, Lukáši Rókovi, Václavu Křížkovi, Pavlu Vávrovi, Jaromíru Bernartovi a Zdeňku Franzovi. Stejný dík patří
i těm, kteří tolik vidět nebyli, ale bez nichž by akce proběhnout
nemohla. Pracovnicím kulturního střediska Ingrid Milerové,
Věře Schwarzové, Jaroslavě Krieglerové, Janě Žákové, Květě
Šírové, Daně Nývltové a v neposlední řadě knihovnici Katce
Strnadové za účinnou a obětavou pomoc při řešení všech situací. Honzovi Žílovi za moderování a ozvučení. Děkuji také
pracovníkům místního hospodářství pod vedením pana Jaroslava Žáka, kteří se podíleli na přípravách celé akce. Děkuji
zaměstnancům MěÚ a hlavně starostovi Jaroslavu Kořínkovi.
Dále chci poděkovat strážníkům MP za bezpečný průběh akce.
Za fotodokumentaci patří velké díky Antonínu Bělonožníkovi,
Petru Šikolovi, Miloslavu Erlebachovi. Za zpracování filmového
dokumentu z celého týdne tvorby pak děkuji Lukáši Müllerovi.
Dále děkuji Vojtovi a Ivanovi Indráčkovým, manželům Šindelářovým, Mysliveckému sdružení Kořenv–Desná, Lucii Laňkové
a všem, kteří se podíleli na bezproblémovém chodu celé akce.
Dík patří také včelařům z Vratislavic – manželům Zástěrovým,
„stánkařům“ a řemeslníkům – Aleši Kulhánkovi, Jaroslavu
Zívalovi, Radomíru Baldovi, Zdeňku Vodrážkovi, Ladislavu Pokornému, Ivě Flídrové, Iloně Dohnalové, Barboře Smejkalové,
Blance Staňkové, chráněné dílně Kordulka, Martině Podané,
Julii Vošvrdové, Pekařství U Drahušky, Lucii Halamové, Jaroslavu Bryndovi a Petru Šikolovi. Největší dík patří všem návštěvníkům, kteří přišli podpořit umělce i organizátory, úspěšným
dražitelům, partnerům Sympozia Desná 2014 a samozřejmě
senátoru Parlamentu ČR Jaroslavu Zemanovi a náměstku
hejtmana Libereckého kraje Marku Pieterovi, kteří nad celou
akcí převzali záštitu.
Letošní motto Protržená přehrada nás bude provázet i v dalších měsících, protože obnova a zviditelnění této kulturní památky je významnou součástí programu Mikroregionu Tanvaldsko, který směřuje ke stému výročí této kulturní památky.
Sponzoři Sympozia 2014: Preciosa Ornela, a. s. • Lesy České republky, s. p. • Desko, a. s. • Teplárnství Tanvald, s. r. o.
• Jizerská porcelánka, s. r. o. • Termil, s. r. o. • Silroc CZ, a. s. • Povodí Labe, s. p. • Elsklo, s. r. o. • Dekor Special • Lékárna Desná •
JUDr. Břetislav Kunc • Petr Kolovratník, Prima • Pekařství Šumava a. s. • Městys Zásada • Obec Zlatá Olešnice
16
Desenské noviny 07/2014
Desenské noviny 07/2014
17
Informace
Došlo do redakce
OTEVÍRÁME
V SRPNU 2014
ZDRAVÁ VÝŽIVA PORTAM
Obiloviny a výrobky z obilovin
Bezlepkové potraviny
Ořechy, sušené ovoce
Luštěniny
Bylinky, čaje, koření
Oleje,sirupy, melasy, medy
A mnohé další
Krkonošská 281, TANVALD
(vedle květinářství Špicar)
Otevírací doba: Po - Pá 8 - 12 13 – 17, So 8 – 11
www.portam.cz
[email protected], tel.: 608 361 936
Recidivista za volantem
Pro většinu řidičů, kteří pravidelně
usedají za volant, je měření rychlosti strážníky městské policie pouhým
znepříjemňováním života lidem, kteří
obvykle jezdí podle pravidel a žádných
velkých přestupků se nedopouští. Podle všeobecného mínění by policie
měla raději dělat něco užitečnějšího
a chytat „skutečné zločince“.
Při těchto pravidelných kontrolách
a měřeních se však čas od času podaří
právě takového skutečného recidivistu
zadržet. Právě tak tomu bylo 20. 5. 2014
při zadržení čtyřikrát odsouzeného recidivisty se zákazem řízení, který nepovolenou rychlostí projížděl Desnou. Díky
dobré práci strážníků Městské policie
města Desná se podařilo tohoto recidivistu dopadnout a oddělením Policie
ČR v Tanvaldě mu bylo sděleno podezření z trestného činu maření výkonu
úředního rozhodnutí. Jeho trest zákazu
řízení se tak jistě o nějaký rok prodlouží
a navíc recidivistovi hrozí i trest odnětí
svobody na dobu až tří let. V každém
případě budou silnice v Desné o něco
bezpečnější.
Tímto bych chtěl strážníkům MP Desná poděkovat za jejich dobře odvedenou
práci, která jednoznačně přispívá k bezpečnosti v našem městě a doufám, že
spolupráce Městské policie Desná a Policie ČR v Tanvaldě bude v tomto duchu
i nadále pokračovat.
občan města Desná a vedoucí Policie
ČR v Tanvaldě npor. Bc. Jan Hlubuček
Jarní výlet důchodců
Ve čtvrtek 22. května za krásného
slunného počasí odjížíme v 7.30 hod.
na jarní výlet důchodců. Náš cíl je hrad
Kost a město Sobotka. Kolem deváté
hodiny jsme u hradu, a protože prohlídka je plánovaná na 10.30 hod., je čas
projít se po krásném údolí zvaném Plakánek.Kdo si odpustí prohlídku hradu,
může absolvovat trasu celou, někdo
se projde jen kousek a nelituje. Barevné louky. kde září červená smolnička,
růžové rdesno, žlutý pryskyřník, modrý
zvoneček a sluncem ozářené pískovcové
skály jsou pastvou pro oči. Tady člověk
pochopí, proč se tomuhle koutu země říká Český ráj. Cesta nás dovede kolem
chalupy J. Dvořáka až ke studánce, kterou si oblíbil a často navštěvoval básník
Fráňa Šrámek a o které složil krásnou
báseň Roubenka. Však také citát z této
básně je vyryt do dřeva nad lavičkou,
která je u studánky. "Co jsem se tam lidi
nastál" Cesta zpět je příjemná, protože
vede převážně ve stínu. Máme v nohou
4 km a čekáme, až přijde parta, která
byla na prohlídce hradu. Kolem dvanác-
té hodiny odjíždíme do Sobotky na oběd.
Po obědě je plánovaná prohlídka města.
Nahlédneme do kostela sv. Máří Magdaleny, díváme se na Šolcův statek, za MěÚ
prohlížíme skulpturu Dům pod půlměsícem, ale protože je velké teplo, většina
z nás tráví čas u zmrzliny a v cukrárně.
V 16 hod. odjíždíme domů.
Poděkování patří Štefanu Puzstaiovi za pěkný výlet a panu Petříčkovi za bezpečnou jízdu.
Alena Slámová
Potřebujeme další "večerku" v Desné? Šachista z Desné
Když se procházím po Desné, je mi chodů, které se mění na herny nebo „ve- vyhrál krajský
někdy trochu smutno. Tak nějak mám čerky“? Škoda, že někoho nenapadne
pocit, že tu něco chybí. Pamatuju si, otevřít znovu obchod s domácími potře- přebor
že tu bývala spousta obchodů a služeb
a v podstatě se všechno důležité a potřebné dalo koupit, aniž by člověk musel sedat do auta, vlaku nebo autobusu.
Byla tu prodejna textilu, obuvi, mohli
jste zajít do drogerie, domácích potřeb,
papírnictví, zeleniny… Já vím, doba se
mění, ale není varováním ubývání ob-
Kniha
Kniha je další život,
který máš možnost žít,
jako sadař či pilot
vysněnou cestou jít.
bami, nebo obuví. Nebo se zdravou výživou. Nebo čajovnu. Nebo… Možná by
stálo za zamyšlení propagovat jiné typy
prodeje, než jsou „večerky“, kterých je
v Desné podle mého soudu už dost. Moc
nerad bych se dočkal toho, že tu žádný
jiný obchod už nebude. To bych opravdu
nerad.
V Liberci se hrál 31. května krajský
přebor seniorů ve zrychleném šachu. Každý hráč měl na partii jen 25 minut. Hráči z 9 oddílů hráli 7 kol. V kategorii nad
60 let zvítězil Ing. Zdeněk Joukl z Desné
se ziskem 5,5 bodu. Druhý skončil Žítek
z Loko Liberec (4,5 b.) a třetí pak Říčánek ze Stráže p. Dalekem (4 b.). Rozhodující byla výhra Joukla s Říčánkem.
Vítěz doporučuje šachy:
†† Pro mládež = lepší prospěch ve škole
†† Pro podnikatele = rozvoj podnikatelského myšlení
†† Pro seniory = prevence proti skleróze
a podobně
(jk)
www.joukl.cz
18
Desenské noviny 07/2014
Desenské noviny 07/2014
19
Došlo do redakce
Z kultury
Dětský den v Černé Říčce.
Muzejní noc v Desné
Začátek června bývá již tradičně věnován oslavám Mezinárodního dne dětí.
Ani u nás tuto tradici nezanedbáváme,
pro místní i ostatní přítomné jsme opět
připravili spoustu zajímavých atrakcí
a činností. Za krásného, slunečného odpoledne se děti mohly svézt na lanovce,
V letošním roce probíhal ve dnech
16. května až 14. června jubilejní X. ročník Festivalu muzejních nocí.
vyšplhat na vysoký sloup, zastřílet si ze
vzduchovky, absolvovat trať plnou různých překážek apod. Na závěr tradičně
závodily v pojídání výborných koláčů.
Opékání buřtů je vždy chutnou tečkou
za tímto odpolednem.
V Desné se uskutečnila muzejní noc
6. června. Věnována byla z větší části
lázeňství a především osobnosti Josefa
Schindlera, jehož dvousté výročí narození si letos připomínáme. Tento zakladatel vodoléčebných lázní v Desné se
narodil 29. července 1814. Jeho lázně
se staly vyhledávanými a oblíbenými
a Desnou ve své době proslavily. V rámci muzejní noci byla znovu instalována
pamětní deska na budovu školy, kam
se vrátila po patnácti letech. Vzhledem
k rekonstrukci školy musela být v roce
1999 demontována a byla prozatímně
umístěna ve vestibulu.
V rámci muzejní noci byla připravena
také přednáška Jiřího Bartoše Sturce
o lázeňství v Desné a Josefu Schindlerovi. Na návštěvníky čekaly také tvůrčí
dílničky, kde si mohli vyzkoušet návlékání korálků, kterým je desenská oblast
rovněž proslulá.
Část programu byla vyhrazena Protržené přehradě. Byl promítnut film o protržení přehrady na Bílé Desné a vystaveny fotografie a dokumenty týkající se této
události. Vše bylo zakončeno koncertem
Tria Profundo s vokální hudbou napříč
staletími vážně i nevážně v podání členů
sboru libereckého Šaldova divadla. Koncert se uskutečnil v prostorách Riedelovy hrobky.
Pasování
DS Vojan Desná – Mladá haluz nezahálí
Mohlo by se zdát, že divadelní soubor
Vojan Desná – Mladá haluz trochu pousnul. Opak je pravdou. Vloni na podzim
se někteří z členů zúčastnili přehlídky
monologů v Železném Brodě a umístili se velice dobře. Získali 1 doporučení a 1 nominaci na Národní přehlídku
ve Velké Bystřici u Olomouce. Tato Národní přehlídka se konala začátkem
června tohoto roku a členka souboru,
Vlaďka Koďousková se umístila na krásném třetím místě, čímž si zajistila účast
na Krakonošově divadelním podzimu
ve Vysokém nad Jizerou.
Pohádka S čerty nejsou žerty je stále velmi žádaná a všude slaví veliký
úspěch. Ani v letních měsících nebudou
Čerti zahálet, ale potěší malé i velké diváky v Lesním divadle ve Sloupu v Čechách. K těmto divákům můžete patřit
i vy, pokud do Sloupu přijedete 31. července v 19 hodin. A když tam přespíte,
můžete si v pátek užít i benátskou noc
na místním koupališti.
Na podzim soubor chystá veselou
hru pro děti, při které se opět pobaví jak
malí, tak velcí diváci. Tak se těšte, my se
na vás také těšíme!
DS Vojan – Mladá haluz
20
advokátní
kancelář v Desné
Všeobecná právní praxe
zkušeného advokáta
Vymáhání pohledávek, exekuce,
smlouvy a dohody, byty
a nemovitosti, rozvody manželství,
výživné, rodinné právo, pracovní
právo,
obhajoby v trestních řízeních.
Pracovní doba po tel. dohodě.
JUDr. Břetislav Kunc
tel.: 602 190 800, 483 313 981,
Krkonošská 612, Desná II (zelený
věžový dům)
Ve čtvrtek 19. června v dopoledních
hodinách proběhlo v Riedelově vile slavnostní pasování dětí z MŠ Desná na školáčky. Děti se tak loučily s mateřskou
školkou i s učitelkami, které se o ně
v průběhu docházky staraly. Děti dostaly šerpy, knížku a osobní portfolio jako
památku na MŠ. Po jejich programu pak
následovalo slavnostní pasování dětí
z 1. třídy ZŠ Desná na čtenáře a předání
knížek z projektu Knížka pro prvňáčka.
Zároveň dostaly děti pamětní list a přihlášku do knihovny s tím, že se mohou
přihlásit na celý rok zdarma.
Sběrný dvůr
Provozní doba
1. dubna – 30. listopadu
středa 13–17 hodin
sobota 8–12 hodin
1. prosince – 31. března
středa 14–16 hodin
sobota 9–11 hodin
Desenské noviny 07/2014
Desenské noviny 07/2014
21
Z kultury
Okénko zajímavostí
Desenský vítěz gastronomické show
Kdo sleduje pravidelně pořad Prostřeno na Prima Family, měl možnost
zaznamenat úspěch jednoho z obyvatel Desné, pana Ladislava Pokorného.
V květnu se vysílal 83. díl tohoto kulinářského soutěžení a pan Pokorný v něm
zvítězil. Na konci května se objevil v úplně jiné roli na dřevosochání – razil tu
pamětní mince Protržené přehrady. Je to
bezesporu charismatický a zajímavý člověk a rád s bezprostředností jemu vlastní odpověděl na několik otázek.
Vyrůstal v Jindřichově u Pasek, pak
se ale rodina odstěhovala na Mělnicko. Zdejší kraj si ale zamiloval, a tak se
sem před dvěma roky vrátil. Je vyučený
zámečník, ale rád jezdil po přírodě a vyráběli si – jak sám říká – „camrátka“
z různých materiálů. Pak začal zkoušet
kovová. Přišel i nápad udělat výroční
minci pro Zapy u Brandýsa a potom už
následovaly další. Svoje mince dělal pro
různé hrady a zámky – Kost, Zbiroh, Řeznice (celkem asi 50 míst), měl mincovnu
na Křivoklátě.
A jak se takovýhle člověk dostane
k vaření? Jeho odpověď je prostá: „Jsem
mlsný, učil jsem se:“ Jeho kuchařské
umění ocenila jeho neteř a přihlásila ho
do pořadu Prostřeno. Zpočátku to odmítal, ale nakonec souhlasil. Tady je jeho
vysvětlení: „Když tu žiju, musím se nějak
zviditelnit. A nejen sebe, ale celý tenhle
krásný kraj. A když už do toho půjdu,
nedám to zadarmo.“A svá slova do písmenka potvrdil. Svoji účast v pořadu pojal jako způsob prezentace a reklamy, se
skupinou soutěžících jel i na Protrženou
přehradu.
Ukázku jeho vítězného jídelníčku budeme mít možnost ocenit všichni. Pan
Pokorný totiž přislíbil svou účast na letošních Slavnostech města i jako kuchař.
DNy
Divadýlko
Ve středu 4. června navštívily děti
z mateřských školek i děti v doprovodu
maminek na mateřské dovolené dopolední divadelní představení s názvem Střapaté pohádky z kouzelné zahrádky.
Představení probíhalo v kulturním
domě Sklář. Na louce rozkvétají kytičky
a v každé z nich je pohádka:
†† O zamilované žížale – žížalka Pipi
by ráda našla ženicha. Hodil by se k ní
krtek, kapřík, nebo má hledat jinde?
†† O princezně Šmudlimilce – princezna Milka se nechce mýt, až se jí začne
říkat Šmudlimilka.
†† O veselé veverce – veverka Čiperka
má ráda hádanky. Děti jí mohou pomoci
nějakou vyluštit
V průběhu představení si mohly děti
společně s pohádkovými postavičkami
i zazpívat.
22
Osobnosti
se vztahem
k Desné
Osmý div světa
Všichni známe ze školních hodin dějepisu 7 divů světa. Jedná se o významná starověká díla, jejichž soubor sestavil
alexandrijský učenec Filón v tomto pořadí: egyptské pyramidy, visuté zahrady
Semiramidiny, Artemidin chrám v Efesu,
Feidiova socha boha Dia v Olympii, Mauzoleum v Halikarnassu, Rhodský kolos
a maják na ostrově Faru. Pokud chcete
o těchto divech vědět víc, stačí otevřít
knihu Vojtěcha Zamarovského Sedm
divů světa. Je škoda, že ze všech těchto
bezesporu velkolepých děl se dochovalo pouze jediné, a to egyptské pyramidy.
Ostatní můžeme vidět pouze na obrázcích vzniklých rekonstrukcí podle popisu.
Moderní historikové a badatelé sestavili řadu knih s novodobými divy světa,
ať už jde o stavby z dávné minulosti (Velká čínská zeď), či se jedná o díla novější
(Eiffelova věž, budova divadla v Sidney)
nebo úplně nová. Klasických divů světa
je ale sedm. Osmým divem světa označujeme něco, co se jakýmkoli způsobem
vymyká, co je unikátní, nové, ojedinělé.
A nemusí se jednat vždy o stavbu nebo
umělecké dílo.
DNy
Miroslav DRAŠNAR 1990 – 1991
Do funkce byl zvolen 24. 11. 1990
Tento rok byl posledním rokem národních výborů a titulu předseda národního
výboru. Místo toho byly zřízeny městské
úřady v čele se starostou města.
24. 11. 1990 – prvním starostou
Desné se stal předseda Občanského
fóra Miroslav Drašnar. V čele města stál
pouze půl roku, ze zdravotních důvodů
na svou funkci rezignoval a 5. září 1991
byl na mimořádném zasedání zvolen
nový starosta.
7. 2. 1991 – byla zřízena pobočka tanvaldského okrsku VB v Desné.
Od 8 do 11 a od 14 do 16 hodin byl pro
občany k dispozici na městském úřadě
příslušník VB. Jeho úkolem bylo zajišťovat řešení přestupkové agendy, vyřizo-
Do funkce byl zvolen 05.09.1991
12. 10. – 11. 12. 1991 – probíhaly
„Desenské slavnosti“ u příležitosti 300.
výročí založení Desné. Jejich součástí
byla výstava fotografií ve Skláři, v přísálí pak probíhal prodej skla, bižuterie
a hraček, hrála Desanka. 16. 10. se
uskutečnilo „Setkání s důchodci“, které organizoval SPOZ, 17. 10. uspořádal
kroužek přátel vážné hudby vedený paní
Zdenou Sochorovou večer operních árií,
na němž účinkovali zpěváci z libereckého divadla F. X. Šaldy. 18. 10. pak proběhl „Den školy“, kde hlavním programem
byly závody v atletice a skautský tábor.
Z dalších akcí je možno jmenovat Zábavný den pro děti a dospělé, Sportovní
den, Hasičský den, výstava děl místních
umělců, Den otevřených dveří na ZŠ,
lampiónový průvod, atrakce na Zubačce,
jarmark, koncert duchovní hudby v kostele, soutěž pro děti v kině Máj, koncert
členů divadla Semafor (Paleček-Janík),
koncert Richarda Müllera, první Spole-
Odvoz
fekálií
Štěpkování větví
Mulčování
trávy
tel.: 777 822 890
50 diváků. Kdo chtěl, mohl si společně
s nimi zazpívat, k dispozici byl i připravený
text. Letos obzvlášť všichni ocenili služby
hostesky, která roznášela červené víno.
To bývá pravidelně vítaným doplňkem,
ale letos sloužilo i k zahřátí. Ani nevlídné
počasí nepokazilo dobrou náladu, která
muzicírování pravidelně provází.
Desenské noviny 07/2014
vání občanských průkazů, cestovních
dokladů. V čase mezi 11. a 14. hodinou
měl zajišťovat pochůzkovou, pořádkovou
a dopravní službu.
12. 7. 1991 – proběhla přehlídka
„Výsledky sklářského podnikání 10 generací Riedelů“. V rozsáhlé kolekci bylo
předvedeno zdobené sklo vyráběné polubenskými skláři. Výstava uváděla jak
tvorbu 10 generací Riedelů, tak tvorbu
současnou. Zajímavou součástí byla
expozice Riedelových skel z počátků
19. století. Této výstavy se účastnil i jeden z příslušníků rodu Riedelů – Klaus
Riedel, který se narodil v Potočné v roce
1925, po roce 1945 našel útočiště v Rakousku. V době jeho návštěvy se zrodil
i nápad zrekonstruovat zdevastovanou
rodinnou hrobku Riedelů.
František SCHREIBER 1991 – 1994
a likvidace
Pozdně jarní muzicírování
Letošní muzicírování bychom mohli
nazvat raně letní, protože se konalo první
letní den, 21. června. Léto ale tento den
nepřipomínal ani náhodou. Bylo zataženo, sem tam drobně mrholilo a byla zima.
10 stupňů Celsia opravdu není zrovna letní teplota. Bylo tedy velmi příjemné, že
si za „svými“ muzikanty našlo cestu přes
Co to znamená,
když se řekne…
Desenské noviny 07/2014
čenský ples města Desná, Školní akademie, vánoční koncert.
prosinec 1992 – vyšlo nulté číslo Desenských novin, od ledna 1993 vycházejí pravidelně každý měsíc.
2. 7. 1993 – bylo uděleno čestné
občanství PaeDr. Heleně Sobkové, v témže roce vyšla její knížka Naše Desná. 3. 7. pak obdržel čestné občanství
MUDr. Zdeněk Menčík.
17. 9. 1993 – byla odhalena nová
pamětní deska připomínající tragédii
na Bílé Desné. Na balvanu v Desné I nahradila zničenou skleněnou desku vytvořenou před lety Jaroslavem Melichem.
Byla její přesnou kopií.
leden 1994 – byla otevřena nová lékárna v místě bývalého kadeřnictví. Tato
lékárna je provozována od začátku paní
magistrou Alexandrou Polovou a na stejném místě je dodnes.
23
Různé
Různé
Lada Cermanová a Tereza Vokálová
Přijela k nám pouť
Letos s ohledem na pozdní Velikojedouna Olympijské hry mládeže do Číny! noce
vyšla naše tradiční pouť až na koObrovského sportovního úspěchu
dosáhly dvě odchovankyně desenské
atletiky.
Autor: DENÍK/Martin Bergman
Lada Cermanová a Tereza Vokálová nejenže splnily ostré limity Českého
atletického svazu, díky kterým se probojovaly do evropské olympijské kvalifikace, ale velice kvalitními výkony v azerbajdžánském hlavním městě Baku si
ve dnech, kdy se v Desné konala tradiční
pouť, vybojovaly účast ve světovém finále této soutěže.
To se uskuteční 16. – 28. 8. 2014
v čínském Nanjingu.
A jak probíhaly závody v Baku?
V rozběhu na 400 m překážek se podařilo Tereze Vokálové zvítězit a zaběhnout si krásný osobní rekord 1:00,28,
kterým si zajistila účast ve finálových
bojích. Ve finále pak časem 1:00,47 obsadila vynikající páté místo, které ji kvalifikovalo na hry do daleké Číny. Druhá
naše odchovankyně, koulařka Lada Cer-
manová, nejprve z dvacetisedmičlenné
kvalifikace postoupila mezi dvanáct nejlepších. Ve finále se jí pak podařilo dosáhnout osobního rekordu 15,80 m, který jí postačil na vynikající 6. místo. Toto
umístění jí rovněž zajistilo vytouženou
účast na Olympiádě mládeže. V soutěži, která je určena pro závodníky ve věku 16–17 let, se toto povedlo už jenom třem dalším závodníkům
z ČR. Úspěch je o to cennější, že Tereza
dosáhla tohoto postupu ještě před dovršením šestnácti let a Lada měla šestnácté narozeniny pouhé tři měsíce před
kvalifikací.
nec května.
V naději, že by i počasí mohlo být lepší, přijely se svými atrakcemi naše dvě
obvyklé rodiny Janečků a Novotných. Jeden z jejich členů trefně poznamenal:
"Když přijedeme do Desné, tak hned
poznáme, že jsme v horách!" Počasí ani
letos nevypadalo příliš nadějně, ale v sobotu a v neděli přece jenom dostalo rozum a svítilo sluníčko. Pouť se tentokrát
vydařila a děti si ji náležitě užily.
Dne 19. 6. provedl náš hasičský
sbor vyčištění požární nádrže v Černé
Říčce. Při té příležitosti naše děti vychytaly a po vystříkání nádrže zase vrátily
zpátky velké množství obojživelníků. DL
Foto: archiv Lady Cermanové
Přejeme děvčatům, aby jejich letní příprava proběhla bez problémů
a do Číny obě odcestovaly ve výborné
fyzické i psychické pohodě. Při závodech
jim pak na dálku budeme všichni moc
a moc fandit!!!
Za atletický oddíl TJ Desná: D.
Michková
24
†† Slaňování
†† Ukázky techniky složek IZS (zahrada
Riedlovi vily): Policie ČR, ZZS, Horská
služba.
†† Propagace a ukázka výrobků firem
zabývajících se věcnými, technickými
prostředky
†† (Sibřina, Holmatro, Komet, ....atd)
Několik slov k historii vzniku sboru
Základ desenského hasičského sboru byl položen 13. září roku 1874, kdy
se v hostinci Hüttenschenke (=Sklář)
sešlo několik mužů z Dolního Polubného a z Desné a dohodli se na založení
dobrovolného hasičského sboru. Členy
zakládajícího výboru byli: Hugo Riedel,
Ferdinand Unger, Eduard Priebsch, Johann Umann, Albert Rössler, August
Vincec Löbel, Adolf Richter, Ferdinand
Müller a Adolf Wozka.
Rozhovor s Pavlínou Hofmanovou
Letošní areál pustinských hasičů nás
přivítal daleko přívětivěji než minulý rok.
Bylo krásné slunečné a velmi teplé ráno.
Místní hasiči zvládali organizaci soutěže
tradičně velmi dobře. Pro hladové byly
k mání výborné klobásy, pro žíznivé různé pití a hlavně dobře vychlazené pivo.
1. Od září se vracíte po mateřské dovolené na plný úvazek do práce. To určitě
přinese nějaké změny v provozovně Vašeho kadeřnictví. Ale vraťme se nejdřív
k jeho počátkům. Kdy a jak vznikl nápad
udělat kadeřnictví v těchto prostorách?
Po vyučení jsem nastoupila do kadeřnictví v Tanvaldě a pracovala jsem
u paní Pickové. Byla jsem tam nejmladší,
navíc bezdětná, takže jsem byla taková
ta „holka pro všechno“. A pak jsem se
dozvěděla, že se v Desné bude rušit telefonní ústředna, a uvolní se tak prostor,
ve kterém nyní jsme. Požádala jsem o něj,
vyšlo to a během tří měsíců jsme provedli
úpravy a v září 1996 jsem tohle kadeřnictví otvírala.
2. Kdy došlo k navázání spolupráce
s paní Žitnou?
Nejdřív jsem pracovala sama, ale zákazníci přibývali, takže jsem přijala ještě
jednu pracovnici z Harrachova. Ta se ale
pak také osamostatnila a já jsem se dohodla na spolupráci s paní Žitnou.
3. V roce 2011 jste nastoupila na mateřskou dovolenou. Jak fungoval další
provoz?
Fungovalo to tak, že zůstala paní Žitná
sama a o nikoho dalšího se už kadeřnictví
nerozšiřovalo. Snažila jsem se pracovat
alespoň částečně v průběhu mateřské dovolené, aby nebylo potřeba nikoho přijímat
a následně propouštět, až se vrátím.
4. Teď se vracíte zpět. Dojde k nějakým změnám ve Vašem kadeřnictví?
Ano, to dojde. Budeme pracovat obě
Čištění nádrže
Sbor dobrovolných hasičů v Desné oslaví 140. výročí vzniku
V letošním roce si připomeneme již
140. výročí vzniku prvního hasičského sboru v Desné. Oslava proběhne
30. srpna v době od 10:00 do 17:00
hodin. Místem konání bude prostor hasičské zbrojnice v Desné II a zahrada
Riedelovy vily a areálu základní školy.
Akce bude zaměřena převážně na moderní techniku IZS a hasičských sborů.
Stejně jako na jiných akcích pořádaných
hasiči, ani tady nebude chybět občerstvení, na které jsme zvyklí, hlavně uzenina z udírny.
Plánovaný program akce:
†† Celá akce bude zaměřena na prezentaci moderní hasičské techniky.
†† Ukázka moderní mobilní hasičské
techniky
†† Ukázka vyprošťování z havarovaného
vozidla
†† Zásah mladých hasičů
Pustiny 2014
Po nástupu jednotek a podání hlášení veliteli byla soutěž zahájena štafetami
družstev. Nejlepšího času dosáhli borci
z Desné II, hned za nimi se usadilo družstvo z Desné III. Třetí příčku získali závodníciz Desné II A. Hasičského klání se
zúčastnilo také 1 družstvo žen a to z Příchovic, takže ve všech disciplínách získalo první místo. Zároveň se štafetami
probíhala také pořadová příprava, která
se ale jako vždy nezapočítávala do celkového hodnocení. Absolutně nejlepšího
výsledku dosáhly kupodivu ženy z Příchovic. Neztratily jediný bod a porazily
tak všechny muže. Na druhém místě se
umístilo družstvo z Desné II se ztrátou
jednoho bodu, ten ztratila také Černá
Říčka, ale byla přece jen o malinko horší
a je na místě třetím. Královskou, velmi
atraktivní disciplínou je požární útok.
zároveň, takže musíme upravit prostory
tak, aby byly přizpůsobeny tomu, abychom
se nemusely střídat.
5. Jakou formou přijímáte objednávky zákazníků – osobně, telefonicky,
mailem?
Je možné objednat se osobně, většinou
se ale zákazníci objednávají telefonicky.
6. Můžete mi prozradit čísla pro informaci čtenářů Desenských novin?
Určitě. Moje je 777 067 035, přímo
do kadeřnictví (tedy na mě nebo na paní
Žitnou) 774 107 509
7. Vaše pracovní doba – myslím kadeřnictví jako celek – bude tedy celotýdenní (bez víkendu) od 8 do 17 hodin?
V podstatě ano. Po dohodě je možné
čas i upravit. pokud zákazník z nějakých
důvodů nemůže přijít v naší běžné pracovní době, lze mu vyhovět nějakým individuálním termínem.
8. Převažují jako zákazníci ženy, nebo
je víc mužů?
Určitě je víc žen, ale mužů chodí taky
dost. A chodí k nám i děti. Takže fungujeme pro všechny věkové kategorie a bez
rozdílu, zda je to muž, nebo žena.
9. Co vzkážete čtenářům?
Ať jim hodně rostou vlasy a pro jejich
úpravu navštěvují naše kadeřnictví.
Děkuji za rozhovor a přeju hodně
úspěchů a samé spokojené zákazníky.
DNy
Turnaj v nohejbale na Pustinách - třetí ročník
Na 27. září byla svolána generální
schůze, kde se k počátečním 89 členům
přihlásilo dalších 38. Prvním velitelem
byl zvolen Hugo Riedel. První hasičské
cvičení se konalo 11. října 1874 na louce proti hostinci Hütteschenke. Protože
oblast působnosti sboru byla rozsáhlá,
vznikaly postupně další:
„„ 1879 Hasičský sbor Desná (dnes
Desná I)
„„ 1883 Hasičský sbor Pustiny
„„ 1897 Hasičský sbor Potočná (dnes
Desná II)
„„ 1902 Hasičský sbor Novina
„„ 1904 Hasičský sbor Šírův kout
„„ 1945 Hasičský sbor Jablonecké
sklárny
„„ 1955 Hasičský sbor Černá Říčka
V současné době je v Desné 5 sborů:
SDH Desná I, SDH Desná II, SDH Desná
III, SDH Pustiny a SDH Černá Říčka.
Nejrychleji nastříkali hasiči z Příchovic, o druhé a třetí místo se podělila
shodným časem Černá Říčka a Desná II.
V celkovém umístění stáli na pomyslném nejvyšším stupni muži z Desné II
na druhém Příchovice a na třetím Černá Říčka. Následovalo vyhlášení vítězů
a předání cen panem Pelcem a panem
Kořínkem. Domů dojeli všichni v pořádku a mně nezbývá nic jiného než říci
na shledanou zase za rok na Pustinách
(soutěž proběhla 7. 6. dopoledne).
Desenské noviny 07/2014
Desenské noviny 07/2014
V sobotu dne 21. června se na pustinském hřišti u hasičské klubovny konal
již třetí ročník turnaje v nohejbale trojic.
Zúčastnilo se jej 9 mužstev a hrálo se
systémem každý s každým. Konečné pořadí mužstev: 1. Vokurci Jablonec n/Jiz.,
2. Desná A, 3. Desná B, 4. Jablonec MRJ
Jablonec n/jiz., 5. Marná snaha Praha, 6. Šumburáci, 7. Červotoč Rokytnice
n/jiz., 8. Černí andělé Pustiny, 9. Kranzka Smržovka. Akcí provázel pan Mařatka, dík patří i obsluze kantýny p. Valčíkové, Kohoutové, Sekerové a p. Novákovi,
gril obsluhoval p. Kraner s manželkou
a p.í Podlešákovou. Velké poděkování
chceme vyjádřit sponzorům akce: Axe
electronic – pan Kamlach, MěÚ Desná, ABB elektropraga – pan Herman,
Best BBF – trika na zakázku Jablonec
nad Nisou, Detoa Albrechtice, Vaše sámoška – potraviny pan Patrman Plavy,
Bozkovské dolomitové jeskyně, Dona
glass – p. Dostál Držkov, paní Klímová –
Vysoké n/Jiz., Cyklo Gunar – pan Havel
Vysoké n/Jiz., Penzion Zlatá muška-pan
Mucha, Jatka Studenec – pan Nosek,
MěÚ Plavy, pan Aleš Frýda - tesařské
práce, Řeznictví Bělá – pan Munzar, SBA
shop – pan Běhounek, Silroc.cz, pan Vaníček, pan Haba, pan Patočka, pan Flekna, pan Kraner, pan Valenta. Děkujeme
hráčům i všem, kteří se podíleli na celé
organizaci. MěÚ Desná pak za finanční
dar na zakoupení nohejbalové sítě a nohejbalového míče.
Valenta Luboš, organizátor akce
25
Informace z Desné
Informace
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
PYTLOUN HOTEL**** HARRACHOV
Dynamická a rozvíjející se síť hotelů a restaurací Pytloun hledá vhodného kandidáta/ku na pozici:
RECEPČNÍ
Požadujeme:
Ukončené SŠ vzdělání, komunikativní znalost Aj, znalost práce na PC, organizační a komunikační
schopnosti, spolehlivost, časovou flexibilitu, loajalitu, profesionální vystupování,
vysoké pracovní nasazení.
KUCHAŘ/KUCHAŘKA
Požadujeme:
Ukončené středoškolské nebo odborné vyučení v oboru kuchař, praxe v oboru, samostatnost,
spolehlivost, poctivost, vysoké pracovní nasazení, odpovědnost za svou práci.
Pracovní doba: 16:30 - 23:00 hod.Nástup možný ihned.
ČÍŠNÍK/SERVÍRKA
Požadujeme:
Ukončené střední odborné učiliště, praxe výhodou, znalost Aj v oblasti gastronomie, samostatnost,
spolehlivost, poctivost, vysoké pracovní nasazení, odpovědnost za svou práci.
Směnný provoz: 6:00 - 14:00 hod., 14:00 - 22:00 hod. Nástup možný ihned.
SNÍDAŇOVÝ/Á ČÍŠNÍK/SERVÍRKA
Požadujeme:
Ukončené střední odborné učiliště, praxe v oboru výhodou, samostatnost, spolehlivost, poctivost,
vysoké pracovní nasazení, odpovědnost za svou práci. Vhodné pro absolventy.
Pracovní doba: 6:00 - 10:30 hod. Nástup možný ihned
26
Užijte si léto s českou muzikou na Radiu Contact!
Radio Contact pro Vás připravuje léto
nabité akcemi, soutěžemi, dárky a sportem. Odstartuje ho LETNÍ SOUTĚŽ RCL
s mottem „Léto s českými písničkami“.
Hledejte průběžně ve vysílání 2 české
soutěžní hity a vyhrajte bezvadné letní zážitky. Užijete si zapůjčení obytného auta na víkend, víkendové pobyty
v Jizerkách nebo Krkonoších. Zajděte
s RCL na Slavnosti Svijanského piva,
Benátskou, Keltskou nebo Sychrovskou
noc, do lanových center nebo vyhrávejte steaky na grilování. Přes léto Vás taky
Radio Contact vezme na hrady a zámky
nebo Vás pošleme za vědou a technikou
do unikátního science centra iQLANDIA
v Liberci. V létě pokračuje ROADSHOW
RCL po Vašich náměstích. Už jste se
mohli setkat s Mirem Žbirkou a Markem
Ztraceným. V srpnu k Vám přivezeme
Olgu Lounovou a v září Divokýho Billa.
Vyrazí za Vámi i prázdninové Tykadlo
RCL se žlutými ručníky, které se hodí
k vodě nebo na pláž!
S Radiem Contact si také můžete uvařit a naučit se chutné letní recepty přímo
od moderátorů a zpravodajek. Třeba Vás
inspirují k parádní domácí grilovačce!
FM 101,4 se věnuje i sportu! Už
od června je na prvním místě brazilské
Mistrovství světa ve fotbale. Stále sleduje i zaběhnuté seriály FORMULE 1
a SUPERBIKŮ!
Léto na RCL rozhodně stojí za to! Více
informací se dozvíte z vysílání, na webu
www.rcl.cz nebo na Facebooku. Krásné
zážitky a pohodové léto vám přeje Radio
Contact.
neděle 27. 7.
ČESKÝ POHÁR 2014 V DÁLKOVÉM
PLAVÁNÍ
Prezentace od 8 hod. Veřejnost závod
na 100, 200 – žactvo 500 – dorost
a 1 km – muži a ženy prezentace od 13
hod start 14.30.
sobota 9. 8.
JABLONECKÝ SPRINTTRIATLON 2014
Start hlavního závodu v 13.00.
pátek 15. 8.
PRÁZDNINOVÁ OLYMPIÁDA
Sportovní disciplíny, zásady fair play.
čtvrtek 21. 8.–18 hodin
FolkovÉ LÉTO – FOLKOVÁ CISKOTÉKA
sobota 30. 8. 15–17 hodin
MC JABLÍČKO pořádá v areálu
Čelakovského
LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
28. 6.–4. 9. (po–pá) 8–18 hodin
Společná výstava fotoklubů UNIFOK
Jena (D) a Nekras Jablonec nad Nisou.
V sobotu 5. července v 10.00 hodin
dojde ke slavnostnímu otevření depozitáře muzea socialistických vozidel v areálu bývalé Seby Svárov ve Velkých Hamrech. Všichni návštěvníci jsou srdečně
vítáni
-vho-
Požadujeme:
Ukončené alespoň základní vzdělání, praxe na pozici pokojské výhodou, samostatnost, poctivost,
spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, odpovědnost za svou práci.
Vhodné i pro absolventy, možnost i na zkrácený pracovní úvazek. Nástup možný ihned.
Nadstandartní platové ohodnocení
Možnost profesionálního růstu
Zázemí stále se rozvíjející společnosti
Zaměstnanecké benefity
Zvýhodněné mobilní tarify i pro rodinné příslušníky
Zaměstnanecká strava
Slevy na služby společnosti
Možnost ubytování
Jablonec
nad Nisou 2O14
Muzeum Velké Hamry
POKOJSKÁ
Nabízíme:
Tisková zpráva
Radia Contact
Kontakt:
Profesní životopis vč. fotografie zasílejte na:
PHG s.r.o., Hodkovická 206, 460 06, Liberec 6
Mgr. Anita Brůnová
Tel.: 608 022 249
e-mail: [email protected]
Desenské noviny 07/2014
Desenské noviny 07/2014
Eurocentrum
10. 7. /čtvrtek/ 17 hodin
SÖNDÖRGRÖ (Maďarsko)
17. 7. /čtvrtek/ 17 hodin,
WOMBO ORCHESTRA (Francie)
24. 7. /čtvrtek/ 17 hodin
GRAVEYARD TRAIN (Austrálie)
31. 7. /čtvrtek/ 17 hodin
MARIEL MARTÍNEZ & LA POTERÑA
TANGO TRÍO (Argentina)
7. 8.–10. 8. /čtvrtek–neděle/
areál Eurocentra čtvrtek–sobota
10–18 hodin, neděle 10–16 hodin
KŘEHKÁ KRÁSA 3. ročník úspěšné
výstavy nabídne kromě tradiční
přehlídky českého sklářského
a bižuterního průmyslu i doprovodný
program v podobě módních přehlídek
a vystoupení hudebních skupin
Euroregionu Nisa.
14. 8. /čtvrtek/ 17 hodin
NJACHAS (Gambie/Senegal/Guinea)
21. 8. /čtvrtek/ 17 hodin
CHLOE CHARLES TRIO (Kanada/Itálie/
Německo)
29. 8. /pátek/ 15–23 hodin
ROCK NA KONEC LÉTA (CZ/D/PL)
Festival hudebních skupin Euroregionu
Nisa
MDC Maják
Maxík
Stimulační program pro předškoláky
a děti s odloženou školní docházkou,
co by Vaše dítě mělo zvládat při vstupu
do školy:
grafomotorické dovednosti, rozvoj
sluchového a zrakového vnímání, atd...
Kontakt: Bc. Lenka Kořínková, speciální
pedagog, tel.: 602 411 462,
[email protected]
Poradna: Podhorská 15, Jablonec nad
Nisou
Cena individuálního kurzu je 600,- Kč/
dítě, skupinového (3 děti + 3 rodiče)
je 200 Kč/dítě, sociálně slabé rodiny
evidované v hm.nouzi zdarma.
Nabízíme možnost pořádání oslav
narozenin apod. – tel.: 774 825 085
Příměstské tábory
v Majáku
14.–18. 7. Svět pod hladinou
21.–25. 7. Výprava za dinosaury
4.–8. 8. Pojďte s námi do pohádky
11.–15. 8. Indiánskou stezkou
18.–22. 8. Máme rádi zvířata
Základní cena (7.30–15.30 hod.)
jednoho týdne bude max. 1.100 Kč
+ obědy (stále probíhají dotační řízení
pro snížení ceny). Vhodné pro děti
ve věku 3–12 let.
Pro školáky plánujeme navíc
poslední týden prázdnin 25.–29. 8.
s EKOLOGICKÝM zaměřením, každý den
v terénu, bez obědů (svačiny s sebou),
cena Kč 750,- .
Upřesnění naleznete na webu centra.
KINO ALFA V DESNÉ
e-mail: [email protected]
facebook: kinoklubalfa
www.kino-alfa-desna.cz
****************************
L é t o 2 0 14
****************************
Každý pátek diskotéka
od 22:00 hodin,
otevřeno od 20:00 hodin
Avizované soboty
hrajeme „tak trochu jinak“
27
Kulturní a informační středisko RV
Program
na léto
Červenec – srpen
Výstava v Riedelově vile Za jeden
provaz. Prezentace výtvarných prací
žáků II. stupně ZŠ Desná a fotografií
z jednotlivých akcí
Čtvrtek 21. srpna
Pietní setkání u pomníčku obětí invaze
okupačních vojsk v roce 1968
Sobota 30. srpna
Hasičárna Desná II, Riedelova vila,
areál ZŠ 10–17 hodin
140. výročí založení hasičského sboru
v Desné
Připravujeme
na září
Čtvrtek 4. září
Riedelova vila od 17.00 hodin
vernisáž výstavy „Barevný svět
v obrazech Vladimíra Balcara“
Sobota 13. září
Riedelova vila a zahrada Riedelovy vily
od 10 hodin
Slavnosti města Desná
Čtvrtek 18. září
V dopoledních hodinách
Pietní akt – pocta obětem katastrofy
na Bílé Desné
Čtvrtek 25. září
Riedelova vila od 17 hodin
Čítárna, cestopisná přednáška
Neděle 28. září
Riedelova vila od 14 hodin
Tvůrčí dílna, šperky z FIMO hmoty
28
Program
Kulturního
a informačního
střediska
Riedelova vila
v Desné
Lev – Lucie Balcarová, 6.A
LEV
24. 7.–23. 8.
Pro Lva je typické předvést svou arogantní pýchu a slunnou hravost současně. Osoba ve znamení Lva vás ovládá.
Nejlepší je mu vyhovět – pak bude sladce příst, místo aby na vás řval a vyděsil
vás k smrti. Kolísá mezi energickou pospolitostí a nádhernou netečností, kdy
potlačuje rozkošnické zívnutí. Nedejte se
oklamat jeho tichým předením. Vezměte
mu něco, o čem je přesvědčen, že mu
po právu patří, neprojevte mu patřičnou
vážnost a uslyšíte řev, na který dlouho
nezapomenete. Lev nikdy neskloní svou
hrdou hlavu. Nikdy. Abyste si ho naklonili, jednoduše mu zalichoťte. Z řvoucí
šelmy se stane kotě vyhřívající se v teple komplimentů. Lev je věrný přítel, ale
mocný nepřítel.
Slavné osobnosti ve znamení Lva:
Napoleon Bonaparte, Fidel Castro, Jacqueline Kennedyová, Mussolini , Walter
Scott.
Kulturní a informační středisko
Krkonošská 120, 468 61 Desná
tel.: 483 383 019, 737 248 434
e-mail: [email protected]
Úterý 10.00–16.00 hodin
Čtvrtek 10.00–17.30 hodin
Sobota 13.00–17.00 hodin
www.mesto-desna.cz
Knihovna
tel.: 483 383 730, 739 029 314
e-mail: [email protected]
Pondělí 10.00–12.00, 13.00–16.00 hodin
Úterý 07.30–12.00, 13.00–16.00 hodin
Čtvrtek 10.00–12.00, 13.00–17.30 hodin
www.mestskaknihovnadesna.webk.cz
Desenské noviny – redakce
tel.: 730 510 956, 483 383 019,
737 248 434
e-mail: [email protected]
DN na webu: www.mesto-desna.cz
Příspěvky do DN můžete odevzdávat:
†† Osobně v redakci Desenských
novin se sídlem v KIS Riedelova vila
(Krkonošská 120), nebo v podatelně MěÚ Desná (Krkonošská 318).
†† Zasílat elektronicky na adresu:
[email protected]
Redakce si vyhrazuje právo
na zkrácení či nezařazení dodaného
materiálu. Za věcnou správnost
článků odpovídají jednotliví autoři.
Uzávěrka zářijového čísla je
v pátek 15. srpna do 12 hodin.
Později zaslané příspěvky budou
uveřejněny v zářijovém čísle.
Desenské noviny 07/2014
Download

Desenské noviny červenec-srpen