AZ Tower, Brno
Architektura
V letech 2007 až 2008 navrhli
brněnští architekti Aleš Burian
a Gustav Křivinka výškovou
administrativní budovu do
městské části Brno - Štýřice.
Těleso věže tvoří dva nestejně vysoké
kvádry,které mezi sebou svírají
ostrý úhel jak půdorysně, tak i
pohledově ze severního a jižního
směru. Východní kvádr se
dvakrát zalamuje a odklání od
svislé osy ( o 6 a 11 stupňů), jeho
horní část se opírá o střední
výtahovou šachtu – nejvyšší část
budovy. Toto zalomení vytváří
charakteristický znak budovy ve
tvaru A, Z.
BD Eden, Brno
– Královo Pole
Obkladový materiál fasády tvoří
barvené keramické glazované
desky. Dávají budově
charakteristický vzhled, kdy se
fasáda směrem vzhůru
proměňuje – od původní zemité
okrové po čistě bílou.
Budova je značně energeticky
soběstačná. V Česku ojedinělé
třicetimetrové hloubkové
energetické piloty, budou díky
tepelným čerpadlům jímat
podzemní teplo a pomohou
objekt vytápět, v létě
obráceným postupem s
akumulací tepla v podloží
přispějí k ochlazení budovy.
Energetický štítek – B.
Víceúčelový objekt
Podzemní podlaží slouží především pro
parkování aut.
První tři patra obsahují plochy pro
recepci, obchody, kavárnu,
restauraci a fitness. Uprostřed
půdorysu obchodní galerie je
navrženo kryté atrium,
procházející třemi podlažími, které
vytváří komunikační a
společenské jádro domu.
Kancelářské jednotky jsou řešeny jako
open-space a lze je dále rozdělit
příčkami.
Horní podlaží jsou řešena pro
ubytování. 28. NP je mezonetový
apartmán – cca 300 m2.
Jeden z pěti rychlovýtahů je
evakuační.
Kovová konstrukce zcela nahoře je
určena pro antény.
Nosnou konstrukci tvoří
železobetonový skelet se
ztužujícím železobetonovým
monolitickým jádrem.
Původní projekt musel být
přepracován na výslednou
výšku 111 metrů, nesměl
bránit leteckému provozu.
Stavba začala v dubnu 2011.
ZKP ze strany HZS JmK
proběhla 19.4.2013, po
koordinačních funkčních
zkouškách dne 26.3.2013.
Požární bezpečnost
Projektová dokumentace na územní řízení je z července 2007,
byla přepracována v listopadu 2008.
(v souladu s Přílohou 3, bod 7 Vyhlášky 23/2008 Sb. byla navržena střešní
nádrž:
Ve stavbách výšky větší než 60 m musí být požární nádrž navržena v
posledním nadzemním podlaží nebo na střeše. Tato nádrž slouží jako
zásoba požární vody pro požární potrubí, s objemem odpovídajícím
hodnotám uvedeným v české technické normě uvedené v příloze č. 1
část 1 bod 7.,tj. ČSN 73 0873.)
K PBŘ na stavební řízení bylo HZS JmK vydáno souhlasné stanovisko
25.6.2009.
Dělení na požární úseky je v souladu s ČSN.
Jednotlivé apartmány jsou řešeny jako PÚ, podlaží s kancelářemi
jsou celá PÚ. Garáže jsou rozděleny na PÚ. Výtahové a instalační
šachty tvoří samostatné PÚ.
Požární bezpečnost
Původní PBŘ, schválené v červnu 2009,počítalo mj. s
provozem autoservisu (včetně skladu hořlavých kapalin
a skladu pneumatik) a vícepodlažního autosalonu,
kongresové haly.
V průběhu stavby došlo ke zjednodušení:
- autosalon je jednopodlažní,prostory autovýtahu se změnily
na trafostanici, rozvodnu NN, sklad a strojovnu VZT.
- kongresové centrum se vestavbou mezipatra změnilo na
tělocvičny. „Zelená“ tělocvična se plánuje i na ploché
střeše.
- 4. NP je technické – strojovny, náhradní zdroj
(dieselagregát).
Stav k ZKP:
2. a 1. PP – garáže, sklady, strojovna SHZ.
1. NP – recepce, autosalon,autoservis, obchodní jednotky.
2. NP – obchodní jednotky, kavárna, administrativa.
3. NP – fitness, obchodní jednotky, restaurace.
4. NP – trafostanice, rozvodna NN,PO, SLP, strojovna VZT,
ZTI, DA.
5. NP – 22. NP – kancelářské plochy.
23. NP – 29. NP – apartmány.
30. NP – rozvodna pro mobilní operátory, strojovna VZT.
31. NP – prostor pro mobilní operátory.
Podzemní podlaží
Vjezd do garáží
Únikové schodiště
CHUC C, Evak. výtah
Únikové schodiště
Garáže jsou v 1. PP veřejné, ve 2. PP neveřejné – oddělené závorami.
Ve veřejné části je v souladu s § 21 odst.(5) Vyhlášky 23/2008 Sb.
instalován domácí rozhlas s nuceným poslechem.
Ve 2. PP je poplach vyhlašován sirénami.
Nejsou určeny pro vjezd vozidel na LPG.
Původně byly garáže navrženy jako dvoupodlažní PÚ, s EPS a SHZ.
Po změně projektu jsou garáže rozděleny na 6 PÚ (počet stání od
38 do 49) pomocí vodních clon.
V garážích je instalována EPS, v souladu s čl. I.4.3 ČSN 73
0804:2002 - jedná se o vestavěné hromadné garáže pro vozidla
skupiny I ve dvou podzemních podlažích.
SHZ se v garážích nepožaduje, limitní hodnota je 50 vozidel,
skutečnost je max. 49 – v souladu s čl. I.4.4. b) ČSN 73
0804:2002.
SOZ se v garážích nepožaduje, limitní počet stání je 68, skutečnost
je max. 49 - v souladu s čl. I. 4.6 ČSN 73 0804:2002.
1.NP
Ústředna EPS
Atrium
Atrium je řešeno jako shromažďovací prostor
SP2 VP1.
Recepce je navržena se stálou službou – 2 osoby.
V prostoru zázemí pro recepci je umístěna ústředna
EPS, domácího rozhlasu.
Dále je zde provedena instalace SHZ a SOZ.
Z prostoru recepce se ovládají „TOTAL“ a „CENTRAL“
stop tlačítka.
Služba má na pultě tablo ústředny EPS.
Služba má k dispozici generální klíč.
Recepce – stálá
služba 2 osob
Ústředna EPS
EPS je navržena v celém objektu,
dvoustupňová.
Nastavená na režim DEN.
Čas t1 -30 sec.
Čas t2 – 180 sec.
Všeobecný poplach – tlačítkový
hlásič, spuštění SHZ.
V trafostanici a rozvodně je nasávací
systém.
V garážích je liniový teplotní hlásič.
EPS – ovládání
Systém EPS na objektu AZ Tower ovládá nebo monitoruje:
-
spouštění SOZ a otevření dveří pro přívod vzduchu k SOZ,
vypnutí provozního ozvučení,
spuštění domácího rozhlasu s nuceným poslechem a sirén,
vypnutí provozní VZT,uzavření požárních klapek ve VZT,
spuštění větrání CHUC „C“,
otevření závor a vrat do garáží, semafor přepne na STOP,
sjezd neevakuačních výtahů do nástupního podlaží,
sjezd evakuačního výtahu do nástupního podlaží a jeho
přepnutí na evakuační řízení,
- spuštění SHZ, zkrápění fasády, vodních clon.
Atrium - SHZ
Nádrž SHZ (114m3) s ponornými
čerpadly je v 1. a 2. PP.
Strojovna je v 1. PP.
Atrium - SOZ
Otvory SOZ
Přívod vzduchu je zajištěn motoricky
ovládanými dveřmi v úrovni 1.NP.
Zkrápění prosklené fasády
Dvouhlásičová závislost spuštění.
Kanceláře
Postavené jako open space, lze je
dělit příčkami.
Vzhledem k existenci jedné
CHUC C je počet osob na
podlaží omezen na 40 osob
v souladu s čl. 9.9.5 ČSN 73
0802:2000.
Kanceláře s výškovou polohou
nad 45m a plochou nad 150
m2 byly posouzeny s pn = 40
kg.m2 a podle čl. 6.6.10 b)1)
ČSN 73 0802:2000 nebyla
navržena SHZ.
Podobně, podle čl. 6.6.11
a)2) ČSN 73 0802:2000
nebylo navrženo SOZ –
limitní počet je 100 osob.
Apartmány
Tyto prostory řešeny jako OB 3
– max. 75 osob.
Projektově se uvažuje max. 72
osob.
V souladu s § 17, bod 8
Vyhlášky 23/2008 Sb., je
navržen evakuační výtah.
Fotovoltaika
Jižní fasáda je od úrovně 4. NP osazená FTV panely –
cca 700m2. Jedná se o betonovou stěnu výtahové
šachty, panely jsou umístěné na ocelové
konstrukci.
Střecha pod FTV panely je krytá násypem z
kačírku.
Rozvodna pro FTV tvoří samostatný požární úsek.
Fotovoltaika
Cca 700m2 FTV
panelů
Požární nádrž
Požární nádrž ve 30. NP
o objemu 45 m3.
Bazén nádrž
Voda z nádrže jde do zavodněného potrubí s
kohoutem a spojkou. Po otevření kohoutu se
spustí čerpadlo udržující tlak 0,4 Mpa.
Potrubí je zavodněné v úrovni 30.NP – 16.
NP.
V úrovni 1. NP – 15. NP je to
nezavodněné požární potrubí –
„suchovod“.
Větrání CHUC „C“
Ventilátory na úrovni 30. NP a 15. NP.
Jediná CHUC „C“ byla navržena v souladu s Tab. 16 ČSN 73 0802:2000.
V souladu s ČSN 73 0802:2000 – čl. 9.11.13 a 9.9.1 byly omezeny max.
počty osob s ohledem na jedinou únikovou cestu.
čl. 9.9.1 jedna úniková cesta, podle Tabulky 16 stačí 1 x CHUC C
čl. 9.11.13 Počet evakuovaných na CHUC C max. 900 osob.
Cvičení JPO a vrtulníku
Pohled z Kraví hory
Děkuji za pozornost.
Foto: HZS JmK
www.aztower.cz
Download

stáhnout přednášku - MOSTY 2013