www.mesto-de
www.mesto-desna.cz
e sna.cz
ZPRAVODAJ PRO
RO OBČANY MĚSTA DESNÁ
cena 10 Kč
Léto 2011
červenec/srpen
Z obsahu:
‡ Co projednala rada města
2
‡ Okénko zajímavostí
8
‡ Zprávy ze základní školy 9 – 11
‡ Sympozium Desná 2011w
jubilejní X. ročník
12 – 13
‡ Literární činnost školáků
14
‡ Prázdninová zábava pro děti 15
‡ Novinky v knihovně
17
Liberecký kraj
nepodpořil
projekt ke zvýšení
bezpečnosti
Večerní aukcí vyvrcholil v sobotu 4. června X. jubilejní ročník dřevosochání motorovou
pilou Sympozium Desná 2011. Odpoledne dorazil patron akce pan Tomio Okamura,
který svou přítomností jistě přispěl k úspěchu celého večera. Stejně jako v minulých
letech měla aukce dvě částí – malou a velkou. Zájemci o dřevěná díla si tak v průběhu
malé aukce mohli způsob dražby vyzkoušet. V malé aukci bylo nabídnuto 17 drobných
darovaných předmětů, ve velké se dražilo 14 děl. Největší dražební bitva se strhla
o sochu Tibora Matúze Květinové dítě (viz foto).
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy nám oznámil, že nám nebyla přidělena dotace z Grantového
fondu Libereckého kraje na projekt
„Zvýšení bezpečnosti zranitelných
účastníků provozu na pozemních komunikacích v Desné“.
Krajskému úřadu bylo na základě
výzvy doručeno 46 žádostí o finanční
příspěvek v celkové výši 4 887 539 Kč.
Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti chodců nasvícením dvou přechodů
na komunikaci I/10. V rámci nasvícení
měly být použity speciální lampy, které
neoslňují řidiče. Přechody pro chodce
jsou v současné době označeny vodorovným a svislým dopravním značením.
První přechod se nachází při vjezdu
do města ve směru od Tanvaldu u penzionu Quatro a druhý je umístěn u kulturního domu Sklář.
Součástí projektu byla i obměna 11 ks
svislých dopravních značek.
Malujeme obrázky
O prázdninách má naše malování svoje dvouměsíční volno. Během školního roku ale
přišlo hodně pěkných obrázků. Uveřejňujeme tedy mimo soutěž některé z nich, které
na umístění nedosáhly, a do novin se tak nedostaly. Snad potěší nejen čtenáře, ale
také jejich malé autory.
Red
Obrázek „Léto“ nakreslila Sára Jahodová ze 2. A
Informace z radnice
Z rady a zastupitelstva města
CO PROJEDNALA
RADA MĚSTA
CO PROJEDNALO
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Na svém zasedání dne
17. května 2011 mimo jiné:
Na svém zasedání dne
25. května 2011 mimo jiné:
‡ vzala na vědomí informaci o možnosti zpracování projektové dokumentace ČOV Nýčovy domky,
‡ schválilo Jednací řád zastupitelstva
města Desná,
‡ vzala na vědomí informaci o hospodaření města za rok 2010 a doporučila ho ke schválení zastupitelstvu
města.
Na svém zasedání dne
6. června mimo jiné:
‡ po vyhodnocení zájmu ze strany rodičů o prázdninový provoz mateřských
škol schválila z důvodu neekonomičnosti a nutnosti čerpání řádné dovolené zaměstnanců školských zařízení
uzavření předškolních zařízení v době
letních prázdnin dle návrhu vedení
obou zařízení,
‡ schválila předloženou verzi návrhu projektu „Revitalizace parkových
ploch v Desné“ a uložila manažeru
projektů připravit podklady pro podání
žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí,
‡ schválila přechod nájmu Smlouvy
z nájmu nebytových prostor ze dne
8. 4. 2010 z Ing. Reinlové Michaely
(Herna Desánek) na Občanské sdružení, Mateřské a dětské centrum Maják,
‡ vzala na vědomí zápisy komise
pro dopravu, infrastrukturu a rozvoj
a kulturní komise a pověřila tajemníka
Mgr. Antonína Bělonožníka zajištěním
vyřešení podnětů vzešlých z jednání,
‡ schválila uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
mezi městem Desná a společností
Elektrowin a. s., Praha a pověřila starostu města jejím podpisem.
‡ schválilo, aby zápis ze zasedání
zastupitelstva města byl zveřejněn
na webových stránkách města, a to
neprodleně po jeho vyhotovení,
‡ schválilo doplnění Plánu bytového fondu města Desná 2010 – 2014
v článku Dotčené oblasti plánu, část
Prodej a nabytí nemovitostí, v odstavci
Pravidla prodeje nemovitostí o text:
„Zastupitelstvo města může rozhodnout o prodeji nemovitostí formou
dražby s tím, že samostatným rozhodnutím a) určí dražebníka, který provede veřejnou dobrovolnou dražbu,
b) schválí výši nejnižšího podání a výši
dražební jistoty u předmětu dražby“
‡ schválilo Dodatek č. 6 Smlouvy
o dílo č. H101/09/07028 na stavbu:
“Rekonstrukce Základní školy v Desné
v Jizerských horách“ uzavřený mezi městem Desná se sídlem Krkonošská 318, 468 61 Desná v Jizerských horách a obchodní společností
SYNER, s. r. o. se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4 a pověřilo starostu města jeho podpisem,
‡ schválilo prodat automobil speciální – požární Tatra T 815 CAS 32 za minimální cenu stanovenou dle znaleckého posudku č. 3447/175/11 ze dne
10. 4. 2011, tj. 515 000 Kč a pověřilo
starostu města realizací prodeje,
‡ schválilo smlouvu o půjčce na předfinancování projektu „Doprovodná
turistická infrastruktura Tanvaldska“
uzavřenou mezi městem Desná se sídlem Krkonošská 318, 468 61 Desná
v Jizerských horách a Mikroregionem
Tanvaldsko se sídlem Palackého 359,
468 41 Tanvald a pověřilo starostu
města jejím podpisem.
Nezávislá senátorka
Soňa Paukrtová
jednala se starostou
v Desné
Dne 6. června 2011 navštívila Desnou na základě osobního pozvání starosty Marka Pietera nezávislá senátorka Mgr. Soňa Paukrtová. Během
přátelského setkání starosta města
paní senátorce představil úspěšně realizované projekty města a obeznámil
ji s připravovanými investičními záměry. Při diskusi se oba politici nevyhnuli
současným celostátním tématům.
Nejdiskutovanějším tématem a oboustranně podporovaným se tak stal návrh novely rozpočtového určení daní,
který na celostátním sněmu Starostů
a nezávislých představil ministr financí
Ing. Miroslav Kalousek. Po jeho schválení by mohlo město Desná získat od roku 2013 do svého rozpočtu navíc až
8,2 mil. Kč. Tato částka by jistě napomohla rychlejšímu rozvoji města.
Starosta mimo jiné informoval o potížích v dopravě na silnici I/10, kde vedle
vysokého zatížení nákladní dopravou
dochází k omezování obyvatel vysokou
rychlostí a hlukem ze strany víkendových motorkářů.
Příjemná návštěva byla zakončena
předáním zkušeností z práce v Senátu
ČR a dopadu jeho rozhodování na život
občanů ČR.
Příspěvky do DN
můžete odevzdávat osobně na MěÚ
Desná, v redakci se sídlem v Kulturním středisku Riedlova vila nebo
také zasílat elektronicky na e-mail:
[email protected]
Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení či nezařazení dodaného materiálu. Za věcnou správnost článků
odpovídají jednotliví autoři.
Uzávěrka zářijového čísla Desenských novin je v pondělí 15. srpna 2011 ve 12 hodin. Později dodané příspěvky najdete v říjnovém
čísle DN.
Desenské noviny. Vydává: Město Desná, IČO 262307, Krkonošská 318, 468 61 Desná. Redakční rada: Mgr. Martina Hrubá, Mgr. Dana Nývltová, Mgr. Daniela
Strnadová. Adresa redakce: Riedlova vila, Krkonošská 120, 468 61 Desná, tel.: 483 383 019, 483 383 730, e-mail: [email protected]
Grafika a tisk: Tisk a reklama Jablonec nad Nisou, www.tiskareklama.cz. Vychází měsíčně nákladem 450 výtisků. Datum vydání: 1. července 2011.
Povoleno pod registračním číslem MK ČR E 10453.
2
Desenské noviny léto/2011
Společenská kronika
Gratulace jubilantům
V červenci budou oslavovat:
V srpnu budou oslavovat:
Kristina Hubačová
Cecília Džmurová
Jarmila Krupková
Mária Dvořáková
Helena Veselá
Miroslav Volman
Jindřich Nymburský
Arnošt Preussler
Edeltraud Valčíková
Heřman Gabat
Irena Hrubá
Jana Haňáková
Stanislav Radoch
Ervín Jiříček
Marie Humpoláková
Josef Tichánek
Božena Kovaříková
Miluše Luňáčková
Jitka Kubátová
František Petříček
Zdeněk Dumek
Helena Čílová
Anna Hillová
Anna Doubková
Olga Jecelínová
František Rydval
Zdeněk Petřík
Karlota Šramlová
Jiří Havlík
Do dalších let přejeme mnoho zdraví.
Jubilanti narození v měsíci září, kteří nechtějí být zveřejněni, mohou napsat
na MěÚ nebo zavolat na telefon: 483 337 950, 483 383 019.
Jarní výlet důchodců se vydařil
Po půl osmé ráno, za pěkného počasí,
vyrážíme na náš jarní výlet směr Jiřetín
pod Jedlovou a hrad Tolštejn. Asi po 2
hodinách jsme na místě, kde nás vedoucí zájezdu pan Štefan Pustai seznamuje s historii obce. Dozvídáme se, že
na základě objevu ložiska stříbrných rud
v okolí hradu Tolštejn založil Jiří ze Šlejnic r. 1548 město SANKT GEORGENTAL.
Dolování však nebylo nijak výnosné,
těžbu nepříznivě ovlivnil mor r. 1599 (této nemoci podlehlo přes 300 lidí) a třicetiletá válka. Hlavní obživou bylo plátenictví a textilní výroba. Ve městě byly
tři továrny na potiskování a výrobu bavlněných látek. Před 1. světovou válkou
tu byla založena továrna na broušení
a leštění polodrahokamů. Byl tu i pivovar. V roce 1949 změnila obec název
na Jiřetín pod Jedlovou. V dnešní době
zde žije 590 stálých obyvatel. V roce
1998 získala titul Vesnice roku v Programu obnovy venkova.
Vystupujeme a jdeme do prudkého
kopce křížovou cestou (11 zděných kapliček) na Křížovou horu, kde v 18. století vzniklo poutní místo. Zde se podle
pověsti zjevil Spasitel na kříži sedmi
bratrům a vybízel je k návratu z nuceného exodu v době protirefermace. Vrátí
se jen nejmladší z nich, nechá postavit
na úpatí hory kříž a po svých modlitbách
se uzdraví (měl nemocné nohy). Místo
se stalo známým a začalo sem přicházet
Desenské noviny léto/2011
mnoho trpících. Celý areál Křížové hory
(majitelem je obec) byl v r. 1969 prohlášen kulturní památkou. Od roku 1991
probíhá celková obnova tohoto místa,
jež patří mezi nejvýznamnější památky
obce. Po prohlídce křížové cesty a Křížové hory pokračujeme dále pohodlnou
cestou při úpatí Jedlové hory na hrad
Tolštejn. Menší skupina se odpojuje
a jde na rozhlednu na Jedlové hoře.
Jedlová hora při své výšce 774 m je
třetím nejvyšším vrcholem Lužických
hor. Přes vrchol vede důležité evropské
Poděkování
V minulých Desenských novinách
jsme poděkovali sponzorům, kteří
výrazně pomohli k tomu, abychom
mohli uskutečnit ozdravný poby t
ve Španělsku.
Připojujeme ještě jedno poděkování:
panu Vedralovi
obchod Hračky–papír–textil
jenž nás sám oslovil a pomohl nám.
Bylo to po uzávěrce minulých novin,
proto připojujeme tento dodatek.
Vážíme si každého, kdo byl ochoten
nám pomoci, a neradi bychom někoho opominuli.
Ještě jednou – díky všem, kteří nezůstali lhostejní.
Za ZŠ Desná LP
rozvodí – voda ze severního svahu odtéká do Baltického moře a z jižního svahu
do Severního moře. Z vrcholu hory je
nádherný kruhový výhled. Proto zde byla
v r. 1891 postavena 23 m vysoká kamenná rozhledna, a vedle věže i restaurace. Po rekonstrukci v r. 1992 slouží jak
rozhledna tak i restaurace s celoročním
provozem turistické veřejnosti. Po vychutnání krásného výhledu z rozhledny
pokračujeme pěknou cestou na hrad
Tolštejn. Zde obdivujeme umění stavitelů hradu, který je poprvé připomínán
již v r. 1337. Byl vybudován na ochranu
cesty z Čech do Lužice a ve své době
byl významným a mocným opevněním.
Hrad vlastnili jako první Vartenberkové
a do třicetileté války se tu vystřídalo
několik majitelů. V roce 1641 oblehla
a vypálila hrad švédská vojska. Hrad už
nebyl nikdy obnoven.
Po výborném obědě v hradní restauraci pokračuje část pěšky do Jiřetína,
ale většina tuto cestu absolvuje autobusem. Výlet ukončujeme jako vždy
v pěkné cukrárně s výbornými zákusky
a dobrou kávou.
Poděkování patří p. Štefanu Pustaiovi,
že pro nás vybírá tak pěkná místa, že
obětavě předem jede vlakem a celou
trasu si projde, takže nikde nebloudíme.
Také děkujeme našemu řidiči panu Petříčkovi za rychlou a bezpečnou jízdu.
Již se těšíme na podzimní výlet a díky,
Štefane, za krásné zážitky.
Alena Slámová
3
Informace z radnice
Zlatá popelnice 2010
Desná na 10. místě v třídění odpadu
V prostorách Horského hotelu Ještěd byly slavnostně vyhlášeny výsledky
6. ročníku soutěže „Zlatá popelnice“ za rok 2010. Ceny předával krajský radní
pro zemědělství a životní prostředí Jaroslav Podzimek. Město Desná se stejně
jako v roce 2009 umístila na 10. místě.
Základní informace o soutěži měst středí. Do soutěže obcí jsou automaticky
a obcí Libereckého kraje v třídění odpadu zařazeny všechny obce v kraji. Zdrojem
„Zlatá popelnice“ 2010: Vyhlašovatelem informací pro hodnocení úrovně sběru
soutěže je Liberecký kraj, záštitu převzal slouží údaje společnosti EKO-KOM, a. s.
Ing. Jaroslav Podzimek, radní Liberecké- (čtvrtletní výkazy, roční dotazník), přího kraje pro zemědělství a životní pro- padně další údaje poskytnuté obcemi.
Kategorie obce 2010
1. Bedřichov
2. Troskovice
3. Albrechtice v Jizerských horách
4. Kořenov
5. Josefův Důl
6. Jestřebí
7. Chlum
8. Svojkov
9. Karlovice
10. Horní Police
Kategorie města 2010
1. Jablonec nad Jizerou
2. Nový Bor
3. Dubá
4. Lomnice nad Popelkou
5. Jablonec nad Nisou
6. Rokytnice nad Jizerou
7. Jilemnice
8. Semily
9. Rychnov u Jablonce nad Nisou
10. Desná
Vzhledem k odlišnostem ve fungování odpadových systémů v obcích a městech,
soutěží obce ve dvou kategoriích podle
svého statutu. Zvláštní kategorií je kategorie „Skokan roku“, ve které se soutěží
bez ohledu na statut obce. Skokanem
roku byla zvolena obec Pertoltice pod
Ralskem.
Cenu za město Desná převzal starosta města Marek Pieter spolu s paní
Lenkou Neumannovou, samostatným
referentem životního prostředí a požární
ochrany. Tímto děkujeme všem, kteří
se na třídění odpadu podílejí.
Na pouti se představily nové aktakce
Od 3. do 5. června se konala v centru města VELKÁ DESENSKÁ POUŤ. I letos
k nám zavítali oba provozovatelé pouťových atrakcí, bratři Janečkové z Prahy a Josef Novotný se syny z Liberce, aby zde postavili své atrakce a dopřáli tak obyvatelům města a mnoha jeho návštěvníkům plno zábavy o tradiční Desenské pouti.
Na návštěvníky letos čekalo mnoho novinek mezi atrakcemi. Některé věci zůstaly
stejné: pouť proběhla šestý víkend po Velikonocích, navštívila ji spousta lidí, jako
každoročně vyžadovala omezení dopravní obslužnosti, v jejím průběhu se konalo
Sympozium v zahradě Riedlovy vily.
Přinesla ale také novinky, a to hlavně mezi atrakcemi. Celá řada z nich byla neznámá a v našem městě jsme je viděli poprvé. Letošní pouť měla konečně štěstí
i na počasí. Nejen že nemrzlo, nesněžilo, ale ani nepršelo, dokonce svítilo sluníčko.
Také stánků bylo hodně, ani se všechny nevešly na obvyklá místa. Navíc se pouť
obešla bez mimořádných událostí, za což patří dík početné skupině pořadatelů v čele s panem Jaromírem Žákem a také hlídkám policie.
4
Desenské noviny léto/2011
Informace z radnice
Projekty MP Desná uspěly
Projekty městské policie Desná byly podpořeny z Krajského programu prevence kriminality Libereckého kraje na rok
2011. Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne
31. května 2011 schválilo finanční podporu na tři projekty,
které podalo město Desná do programu č. 24 Podpora prevence kriminality.
Krajský program prevence kriminality Libereckého kraje
na rok 2011 bude obsahovat rozdělení dotace v celkové výši
363 000 Kč pro jednotlivé obce Libereckého kraje. Z toho pro
Desnou: Sebeobrana žen a dívek 54 000 Kč,
Bezpečné stáří 27 000 Kč,
Ski, cyklo a in line hlídky MP Desná 9 000 Kč.
První z projektů Bezpečné stáří má za cíl zvýšení ochrany cílové skupiny seniorů před trestnými činy. Riziko zranitelnosti této
věkové skupiny je především z důvodu jejich důvěřivosti. Prevence
bude směřovat k zabránění nekontrolovatelného vstupu do obydlí
pomocí dveřních řetízků a kukátek, vybavení osobními alarmy
a vydání informačních tiskovin. Realizace projektu napomůže
seniorům rozpoznat krizové situace a zvolit přiměřenou reakci
a obranu. Cílem je i zkvalitnění spolupráce strážníků Městské
policie Desná s občany na principech community policing. Během
projektu bude také lektorem uvedena prezentace o bezpečném
chování ve styku s cizími lidmi, předcházení krádežím a přepadením, jak se vyhnout podvodu a nevýhodným finančním smlouvám,
jak zabezpečit majetek. Na katastru města žije 427 žen starších
60 let a 236 můžu ve věku od 63 let.
Druhý projekt je Sebeobrana žen a dívek. Obsah a metody
projektu mají účastnice připravit po stránce teoretické i praktické
na verbální, nonverbální, fyzickou sebeobranu proti všem typům
útoků, kterými jsou ženy ohroženy. Kurz je zaměřen na ohroženou skupinu žen, které dojíždějí za prací a vracejí se po setmění
do svých domovů nebo pracují v odlehlých částech města.
Poslední projekt zaměřený na bezpečnost je Ski, cyklo a in line
hlídky MP Desná. Projekt počítá se základním vybavením hlídek
bezpečnostními pomůckami (helma, rukavice, brýle, reflexní bunda).
Mýty a skutečnost
Při svých pochůzkách městem Desná v Jizerských horách jsou
strážníci oslovováni obyvateli s tím, kdy je uvidí vykonávat hlídku
na in line bruslích. K tomu, aby se jim podařilo vidět hlídku MP
Desná na vlastní oči na bruslích, se musí vydat Černou Říčkou
až na Souš, na soušskou silnici.
Na základě výzvy Krajského úřadu Libereckého kraje na grant
prevence kriminality byl vypracován Projekt Ski, cyklo a in line
hlídky MP Desná.
Jde o zavedení zvýšeného dohledu nad veřejným pořádkem,
omezení obecné kriminality a zvýšení prevence ve specifických
lokalitách pomocí technických prostředků. Účelem projektu je
ochrana objektů a občanů před trestnými činy a přestupky, především snaha o zvýšení bezpečnosti vybrané skupiny ve specifickém
prostředí při volnočasových aktivitách.
Uvedený projekt byl nejdříve schválen Zastupitelstvem města
Desná, posléze podán na Krajský úřad Libereckého kraje a postoupen k posouzení na Ministerstvo vnitra, aby jej pak schválilo zastupitelstvo Libereckého kraje. O záměru byla veřejnost informována
nejen na internetových stránkách, ale i pomocí příspěvku v Desenských novinách. Je tedy s podivem, že po tomto kolotoči jsou najednou někteří zastupitelé překvapeni, že MP Desná má vykonávat
hlídkovou službu na in line bruslích. Taky představy obyvatel jsou
zcestné, když si myslí, že hlídka bude honit pachatele v motorových
vozidlech nebo na kolech. In line hlídka bude mít především preventivní charakter (dodržování pravidel v silničním provozu bruslaři,
odstavování motorových vozidel v zóně vodárenského pásma a prevenci páchání majetkové trestné činnosti na motorových vozidlech,
monitorování pohybu podezřelých osob a vozidel, dokumentování
Desenské noviny léto/2011
přestupků). Také bude upozorňovat návštěvníky, aby dbali na svoji
bezpečnost a věnovali patřičnou pozornost i zabezpečení svého
majetku. Tento výkon služby má charakter pěší hlídky a bude se
odehrávat pouze na soušské silnici, která má specifický režim, protože se nachází v prvním vodárenském pásmu, kde nesmí motorové
i nemotorové vozidlo zastavit, neboť celý úsek je osazený dopravní
značkou B 28 – zákaz zastavení. Tato dopravní značka je zde z důvodu ohrožení zdroje pitné vody pro celé okolí. Tím, že hlídka bude
vykonávat svoji práci na bruslích, bude v těsnějším kontaktu s bruslícími uživateli pozemní komunikace a také nebude případně ohrožovat životní prostředí dopravním prostředkem. Nezanedbatelný je
rovněž ekonomický rozměr… ušetřené náklady na pohonné hmoty.
Současným nejčastějším nešvarem je pohyb chodců po nesprávné straně komunikace. Bruslař na in line je z pohledu zákona
361/2000 Sb. chodcem, a z toho má vyplývající povinnost jet
po levé straně komunikace, což většina návštěvníků nedodržuje.
Další věcí je, že bruslaři zaparkují svoje vozidlo přímo u silnice, kde
je to zakázáno. Tyto přestupky se dají řešit na místě (domluvou,
nebo blokovou pokutou). Pokud se zjistí špatně zaparkované vozidlo, není problém se následně dostavit s technickým prostředkem
k zabránění odjezdu vozidla.
Vybavení, které MP Desná získá, bude v hodnotě 10 000 Kč
a město z toho zaplatí 1 000 Kč. Výbava je sestavena takovým
způsobem, aby byla použitelná pro výkon služby na in line bruslích, kolech a i lyžích. K tomu patří dodat i to, že v loňském roce
město Desná věnovalo na projekt cyklohlídek OOPČR Tanvald přes
20 000 Kč a každý sám má možnost srovnat využití těchto prostředků.
MP
5
Ze sportu
Činnost oddílu kopané
Mužstvo mužů pod vedením trenéra Bryscejna sehrálo pět mistrovských utkání v krajském přeboru.
Bilance dvě vítězství, jedna remíza
a dvě porážky. Dalo by se říct, že
bilance není zase tolik špatná, ale
pro náročného desenského diváka,
který čeká především v domácích
utkáních vítězství svého mužstva,
není zase tolik lichotivá.
Především poslední domácí utkání
se našim borcům vůbec nevydařilo,
když podlehli Slovanu Hrádek 0:1.
Porážka spíše smolná, jelikož se hrádečtí celý druhý poločas téměř nedostali na naši polovinu. Ale i takový
může být fotbal...
Na druhou stranu je nutno vysoko
vyzvednout domácí utkání s Arsenalem Česká Lípa, které muselo nadchnout i největší kritiky desenského
fotbalu. K vidění byl nádherný ofenzivní fotbal, celých devadesát minut se
hrálo nahoru dolů ve vysokém tempu
a dle mého mínění není vidět takový
fotbal ani na našich obrazovkách při
pravidelných přenosech z Gambrinus
ligy. V každém případě byl k vidění jeden z nejkrásnějších fotbalů za působení našich borců v krajském přeboru
a každý fanoušek, který si nenašel
cestu na toto utkání, musí litovat, jelikož domácí hráči zvítězili 2:1.
Momentálně se naši muži nacházejí
na 9. místě a stále nemohou být v naprostém klidu co se „záchranářských
prací“ týče.
Rovněž mužstvo dorostu sehrálo
ve zmíněném období pět mistrovských
utkání v krajském přeboru a konečně
se jim podařilo bodově zabrat, když
v domácích utkáních dokázali porazit
mužstvo z Košťálova, především výborným výkonem ve druhém poločase.
V posledním domácím utkání dokázali
získat skalp mužstva z Hrádku. Zápasy, kdy zajížděli ven, bohužel nezvládli
a ve všech třech případech prohráli,
ale i tak je vidět, že mužstvo se konečně zvedá a získává i potřebnou
sebedůvěru.
Ta bohužel chybí u mužstva starších
žáků. Všech pět mistrovských utkání
v tomto období prohráli a nejednou až
moc odevzdaným způsobem. Kádr tohoto mužstva je bohužel natolik úzký,
že poslední domácí utkání sehráli naši
hráči v deseti a na poslední utkání ven
(Stráž n. N.) jeli dokonce v osmi, a tak
museli nastoupit ne úplně zdraví hráči
doplněni mladšími žáky. Tato situace
je bohužel způsobena několikaletou
špatnou prací v oddíle s elévy a bude
trvat několik let, než se tato situace
zlepší. Naštěstí si tuto situaci všichni
činovníci v oddíle uvědomili a snad se
bude brzy blýskat na lepší časy. Přes
tyto neslavné výsledky starších žáků
je momentálně mužstvo na 11. místě tabulky s dostatečným náskokem
na sestupová místa.
Vět ší radost nám dělá mužstvo
mladších žáků. Na jaře začalo konečně získávat první mistrovské body
Obrázek nakreslila Kristýna Molitóriszová ze 2. A
a jejich utkání ve Stráži p. R. korunovalo jejich velkou snahu po prvním vítězství v soutěži. Po prohraném prvním
poločase otočili výsledek a dokázali
zvítězit 3:2. Hned v dalším domácím
utkání s vysoce favorizovanými Semily dokázali naši hráči držet krok až
do samotného závěru a prohráli 2:4.
V posledním utkání krajského přeboru
v tomto období přivezli další bod za remízu ve Stráži n. Nisou, kde sahali
po třech bodech, ale soupeř v závěru
dokázal vyrovnat. Přesto bych poslední výsledky mladších žáků hodnotil
pozitivně, je to především povzbuzení
pro samotné hráče.
Poslední kategorií v našem oddíle jsou předžáci, elévové, kteří ale
zdaleka nestojí na posledním místě
v oddíle, ba naopak!!! Těmto adeptům je věnována největší pozornost
a čím dál častěji se budou naše zraky
upírat právě k nim. Jak už jsem v minulém čísle Desenských novin zmínil,
je tato kategorie rozdělena na starší
a mladší.
Starší přípravka absolvovala v tomto období i první turnaj, který se konal na našem stadionu a zúčastnilo
se ho šest týmů. Naši mladí borci
obsadili konečné třetí místo a zasloužili se o to tito hráči: L. Loos, R.
Špaček, V. Sabčev, A. Zavadel, D.
Hejcman, F. Jeřábek, V. Dubský, L.
Vokálová, F. Laňka, S. Müller, D. Tvrdý,
H. Nguyen, V. Schmied. Další turnaj
se konal o „Desenské pouti“ v neděli
5. 6. od 10 hodin. Součástí cen byly
i vstupenky na pouťové atrakce.
Kategorie nejmladších adeptů (roč.
narození 2004-2006) pokračuje i nadále v pravidelných trénincích třikrát
týdně v místním areálu a s velkým
potěšením musím konstatovat, že
se nám tato základna rozrostla již
na 21 adeptů. Tímto bych chtěl poděkovat všem rodičům, kteří nelitují
času stráveného při trénincích svých
ratolestí. Atmosféra při tréninku těchto nejmladších je někdy srovnatelná
s mistrovským utkáním dospělých,
což je pro naše mladé adepty také
velkým přínosem.
Rád bych popřál do závěru sezony
mnoho pěkných zážitků při sledování
utkání všem našim fanouškům.
Za oddíl kopané Ducháč Jaroslav
6
Desenské noviny léto/2011
Ze sportu
Dobrovolní hasiči
opět soutěžili v Desné
V sobotu 28. května se na parkovišti před panelovými
domy v Poštovní ulici konal již VI. ročník Memoriálu Jana
Vedrala a zároveň také XXIV. ročník Jizerského poháru v požárním útoku.
Soutěž zahájil Radek Melich spolu se starostou města Markem Pieterem. Do soutěže se přihlásilo celkem 34 družstev
(7 družstev mladších žáků, 9 družstev starších žáků, 15 družstev mužů a 3 družstva žen).
Výsledky:
Mladší žáci:
1. Jinolice, 2. Brada-Rybníček „B“ , 3. Brada-Rybníček „A“
Starší žáci:
1. Zlatá Olešnice „A“, 2. Brada-Rybníček, 3. Lučany n/N
Muži: 1. Maršovice, 2. K-Team, 3. Tanvald-Šumburk
Ženy: 1. Bulovka, 2. Zlatá Olešnice, 3. Tanvald-Šumburk
Sportovní komise při Radě města Desná vyhlašuje
3. ročník ankety
NEJLEPŠÍ SPORTOVEC DESNÉ
2010 – 2011
a to ve dvou kategoriích:
Sportovci do 16 let
Sportovci nad 16 let
Podmínky zařazení do soutěže:
1. Registrace v některém z desenských sportovních oddílů (bez ohledu na bydliště) nebo trvalé bydliště v Desné
(bez ohledu na místo sportovního oddílu).
2. Dosažení dobrých výsledků v závodech či na turnajích
v roce 2010 – 2011.
Žádáme sportovní oddíly, kluby i veřejnost o zasílání návrhů do ankety. Je nutné uvést: jméno, rok narození, sportovní disciplínu a nejlepší dosažené výsledky.
Návrhy posílejte na: [email protected], nebo
přineste osobně na MěÚ (podatelna).
Výsledky ankety budou uveřejněny v Desenských novinách a také slavnostně vyhlášeny na reprezentačním plese města Desná, kde budou tři nejlepší sportovci v každé
kategorii odměněni.
Uzávěrka návrhů do ankety je 30. září.
Za sportovní komisi JM
V Desné vznikají
nová odpočinková místa
V současné době probíhá v Desné výstavba tří odpočinkových míst na turistických trasách. Celá akce je součástí
projektu Mikroregionu Tanvaldsko – „Doprovodná turistická infrastruktura Tanvaldska“. Tento projekt získal podporu
z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.
Cílem tohoto projektu je zkvalitnění služeb v oblasti cestovního ruchu v Mikroregionu Tanvaldsko. Další součástí projektu
je vznik nové bezpečné cyklotrasy mezi Tanvaldem a Desnou
dlouhé 1200 m. Projekt umožňuje rozvoj cykloturistiky a cyklodopravy, což je jistě přínosem nejen pro cestovní ruch, ale také
pro přírodu našeho regionu.
Odpočinková místa najdete:
y Desná III – Černá Říčka, v lokalitě Nýčovy domky u zeleně
značené turistické stezky
y Desná I u úpravny vody, u nástupu k Protržené přehradě
a Cyklostezce Járy Cimrmana
y Desná III – Souš, v blízkosti úpravny vody u modře značené
turistické stezky
Desenské noviny léto/2011
7
Okénko zajímavostí
Z historie firmy Johann Schowanek
– Tofa – Detoa Albrechtice s.r.o.
Všechny shora uvedené názvy jiřetínské
výrobny dřevěných perel, hraček a svého
času i pianových mechanik jsou známé
pouze nejstarší generaci. Starší generace
zná dobře firmu n. p. Tofa, nejmladší ví, že
Detoa sídlí v krásné bílé tovární budově
v Albrechticích-Jiřetíně, kde se nachází
nejen výroba hraček, ale i její muzeum.
Málo dnes ještě žijících občanů Desné
ví, že firma Johann Schowanek byla založena v Desné. Živnostenský list je datován
dnem 15. 10. 1896 a byl vydán na jméno
Johann Schowanek, dřevosoustružna v Desné čp. 178.
Co donutilo podnikavého Johanna k odchodu z Pasek nad Jizerou? Mladý Johann
v dílně svého strýce Antona Pohla sám konstruoval různé přípravky a jim přizpůsoboval
i soustružnické stroje, což mu umožňovalo
mnohem přesnější i rychlejší zhotovení žádaných výrobků pro textilní továrny. Pracovníci soustružny, ale i celá jeho rodina nepřáli
jeho novotám. Větší roztržky nastaly, když se
osamostatnil i v obchodě. Záviděli mu úspěchy. Přeřezání náhonů k jeho soustruhům
a pomocnému zařízení se stalo popudem
k jeho rozchodu s rodinou. Odešel i z tradiční oblasti dřevovýroby, kde se v 19. století
po celá desetiletí soustružily potřebné dílce
pro textilky stojící v povodí řeky Jizery.
Uvedený dům v Desné, který si pronajal,
bohužel neexistuje, protože ho rozbořila
valící se ničivá vlna vody z protržené hráze
údolní přehrady na Bílé Desné v září 1916.
Budova, kterou si Joh. Schowanek najal
od Wilhelma Schmidta, byla před pronájmem velkou brusírnou skla známou jako
„Starý mlýn“. Nacházela se pod silnicí naproti hostinci čp. 176 („U Endlerů“, po roce
1945 „U Petříčků“, v současné době v rekonstrukci). Budova Schowankovi vyhovovala po všech stránkách, měla poměrně
velkou dílnu, vodní pohon a prostor pro
uskladnění a sušení i moření dřeva. Po jejím
získání do ní urychleně nastěhoval své soustruhy a další zařízení z dílny svého strýce
Antona Pohla nacházející se tehdy v Havírně
(osadě obce Jablonecké Paseky).
Do Desné s ním přišli i čeští spolupracovníci, soustružníci Januš a Buchar a truhláři
Buchar a Čermák. Johann Schowanek se
nastěhoval do Endlerova hostince č. p. 176,
kde obýval podkrovní místnost. Výroba se
rychle rozjela. Jeho výrobky byly přesné a la-
8
ciné. V průběhu několika měsíců zaměstnával již 6 pracovníků. V roce 1899 si pronajal
zastavenou textilku v Desné I a zaměstnával
již 50 lidí. Stroje mu dle jeho výkresů vyráběla a zdokonalovala firma Hájek&Skrbek slévárna a strojírna v Tiefenbachu (Potočné).
Tato firma byla proslulá výrobou speciálních
textilních strojů v celém Rakousko-Uhersku.
Právě v Desné rozvinul výrobu pro zákazníky
z celé Evropy včetně Ruska a Anglie. Firma
v roce 1903 zaměstnávala již 90 lidí a začala
se nazývat Johann Schowanek Textil-Holzwaren und Spulenfabrik, Dessendorf in Böhmen.
Vydal zde i svůj první katalog a ceník, v němž
se označil jako spolehlivý dodavatel různých
technických výrobků ze dřeva, jako jsou cívky,
cívečnice atd. atd. pro všechny druhy přádel,
tkalcovských stavů a niťáren. Díky vysoce
výkonnému zařízení je firma schopna dodávat
nejlepší výrobky za výhodné ceny. Potud katalog a ceník. V Desné Schowanek začal vyrábět
i dřevěné perle.
Aby mohl dále rozšiřovat svou výrobu, musel opustit průmyslem přeplněnou Desnou.
Přestěhoval se do svého krásného nového
závodu zářícího bělostí v Jiřetíně, postaveného architektem R. Hemmrichem z Jablonce
n. N. a vybaveného parním strojem, pod jehož kotlem se spaloval dřevní odpad. Strojní
vybavení zmodernizoval a rozšířil počet
strojů. Stroje mu tradičně vyráběla strojírna
Hájek & Skrbek v Tiefenbachu.
Výrobu v novém závodě zahájil v roce
1908 (viz foto dole). Spolu s ním se přestěhoval z Desné do Jiřetína i jeho starší bratr
Karel, který jako vedoucí odbytu a později
jako prokurista firmy má velikou zásluhu
na jejích úspěších. U firmy pracoval až do roku 1939.
Zámečnická dílna a původní vila Schowanek
před přestavbou v roce 1940
Medailonek
Johanna Schowanka
Protože řada desenských občanů v Jiřetíně pracovala a další pro tuto firmu
pracovali jako domácí dělníci, nebude
na škodu připomenout, kdo vlastně Johann Schowanek byl.
Narodil se 24. 4. 1868 v č. p. 47 v Havírně. Jeho otec byl malorolníkem a povozníkem tamtéž, matka Regina, rozená
Pohlová, byla dcerou Antona Pohla, soustružníka dřeva v Havírně. Malý Johann již
jako kluk si zamiloval dědovu soustružnickou dílnu vonící dřevem. Každou volnou
chvíli trávil u dědy v soustružně. Po vychození měšťanky v Rokytnici rodina rozhodla,
že se musí stát v duchu rodinné tradice
soustružníkem. Jako mistr mu byl určen
přední dělník v dědečkově soustružně
Josef Palme. Díky pěknému rukopisu bylo
Johannovi svěřeno vedení části účetnictví a svým nadáním a pílí získal přehled
i o technické stránce vedení soustružny.
Z technických poznatků došel záhy i k pokusům navrhovat u některých přípravků
dílčí zlepšení zvyšujících přesnost i rychlost obrábění. Později přešel i k zlepšování
strojů, čímž dosahoval vyšší přesnosti
a dokonalosti výrobků pro potřeby výrobců
textilu...
Mladý Johann navrhl strýci, aby byl pořízen pro pohon strojů motor na petrolej
o výkonu 4 HP. Stroje, které sám konstruoval a sám na nich vyráběl, byly všestranně
dokonalejší než stroje používané v Pohlově dílně. O závisti i jejich důsledcích
bylo psáno výše. Mladý Johann se ještě
v Desné v roce 1903 oženil s Franziskou
Simmovou, dcerou hostinského z Albrechtic. O dva roky později (8. 12. 1905) se jim
narodil v novém bydlišti v Desné, v domě
č. p. 226 (dosud se nachází tento dům poblíž mateřské školy) syn Johann, kterému
všichni říkali Hans. Po otcově smrti v roce
1934 se stal vedoucím prosperující firmy.
Johann Schowanek senior byl ženatý
dvakrát, jeho druhá manželka Johanna
Pohlová pocházela z Polubného. Zemřel
24. 11. 1934 a byl pochován do rodinné
hrobky na albrechtickém hřbitově, která
byla vystavěna v r. 1935.
Ing. L. Žák
Desenské noviny léto/2011
Dětský svět
Děti dětem – společná oslava MDD
Děti dětem – tak bychom mohli nazvat společnou oslavu
Mezinárodního dne dětí, která proběhla v pátek 3. června
za doprovodu téměř letního počasí.
Žáci 2. stupně (7. - 9. tříd) dostali jedinečnou příležitost, při
které mohli uplatnit svoji nápaditost a kreativitu. Jejich úkolem bylo připravit „pohádkovou cestu“ pro své mladší spolužáky a děti z mateřské školky. Měli zhruba dva měsíce na to,
aby si vymysleli, v lepším případě i sami vytvořili, pohádkový
kostým a soutěžní úkol, který měl tematicky korespondovat
se zvolenou pohádkou. Některým se tento záměr podařilo
splnit na jedničku, jiní s tím trošičku bojovali, ale přesto musím
všechny zúčastněné pochválit za nesmírné nasazení a obrovské nadšení. Žáci, kteří neobsadili jednotlivá stanoviště,
se stali (společně s některými vyučujícími) průvodci svých
mladších spolužáků. Ti byli rozděleni do několika skupinek.
Součástí celé akce bylo také malování na chodníku. Každý
účastník měl svůj předem vyměřený prostor, který mohl libovolně pokrýt barvami (křídami). Naše výtvarnice Mgr. Hana
Vedralová společně s Mgr. Andreou Kolesovou vybraly nejlepší
výtvory a následně jejich autory odměnily.
Kromě zábavy a nových zážitků si někteří žáci odnesli
i zkušenost, že není jednoduché připravit program, který
by uspokojil všechny zúčastněné. Na rozdíl od kritiky, která
jde všem tak snadno a lehce. Významný podíl na organizaci
a přípravě celé akce mají bezpochyby Mgr. Romana Jůnová
a Mgr. Dagmar Michková, kterým se mj. podařilo získat na tuto
akci dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje. Poděkování
patří také dvěma ochotným maminkám paní Zemanové a paní
Polmanové a také studentům 2. ročníku Gymnázia Tanvald.
MHr
A jak hodnotí průběh oslavy samotní aktéři?
Letošní oslava Dne dětí se opravdu vydařila! Paní učitelky
společně se staršími dětmi připravily opravdu poutavou pohádkovou cestu. Na 14 stanovištích měly děti ze ZŠ promyšlené
a zajímavé úkoly spojené s opravdovými postavami z pohádek.
Pro děti z mateřské školy byla delší trať náročná, ale přesto ji
s nadšením zvládly a všechny úkoly splnily. Děkujeme a příští
rok se opět těšíme na společnou oslavu Dne dětí se školáky!
L. Laurýnová
Na dětském dni to bylo proměnlivé. Některé děti otravovaly,
některé to bavilo. Vadilo mi však horko, jelikož jsem měla mohutný kostým Sněhurky. Také se jednotlivé týmy často scházely a musely čekat. Radost jsem měla hlavně ze školky, první
a druhé třídy. Moc mě potěšily, když se jim naše hra líbila.
Sabina Jůnová, 7. A
Páteční den dětí se mi docela líbil. Vodila jsem děti. Dobré
na tom bylo, že i ten, který vodil děti, se mohl převléknout
za pohádkovou postavu. Nelíbilo se mi, že byl ve všem strašný
zmatek, nikdo nic nevěděl. Dostala jsem děti a o všechno se
musela postarat sama, zjistit, kde je první stanoviště, kam jít
nejdřív atd. Ale nakonec se to všechno zvládlo, děti byly hodné
a poslouchaly, plnily úkoly a myslím si, že je to bavilo. Za odměnu jsme dostali čokoládu.
D. Jeřábková, 9.A
Myslím, že celý den jsme si užili a o legraci nebyla nouze. Děti,
hlavně z mateřské školky, se nás dost bály, ale potom se jim
od nás nechtělo. Mnoho dětí zaujalo lovení rybiček z bazénku.
Desenské noviny léto/2011
Jednoho chlapce natolik, že nám do bazénku spadnul. Zpočátku to bylo trochu chaotické, později jsme se zorientovali a vše
již probíhalo hladce. Měli jsem nádherné kostýmy, i když vodník
vypadal dost komicky. Děti dostaly krásné ceny a spokojenost
byla na obou stranách.
V. Šenekelová, 8. A
Bylo 3. 6. – dětský den. Organizace byla dobrá, začínalo to
výborně. Paní učitelka Albrechtová hrála suprovou čarodějnici.
Nejvíc mě bavili piráti. Dostali jsme ceny a počasí nám přálo.
Markus Lauer, 4. B
3. 6. jsme měli ve škole dětský den. Nejdříve jsme šli k paní
Albrechtové. Měl jsem letět na koštěti, ale to se nějak porouchalo. Pak jsme jezdili na koloběžce a plnili další úkoly. Doufám,že příští rok bude zase dětský den.
Radim Špaček, 4. B
V pátek jsme měli ve škole krásný dětský den. Začal takhle: Paní Albrechtová byla za čarodějnici, dala nám sáhnout
do pytle s pavouky a hady. Končili jsme Sněhurkou. Nejvíce
se mi líbily tyto dvě věci. Celý den se mi líbil, dostali jsme ceny
a počasí nám přálo.
Petra Stehnová 4. B
3. 6. byl ve škole dětský den. Paní učitelka Albrechtová byla
čarodějnice, měla koště na rum. Ale nejvíce se mi líbila rodina
Simpsonových, protože nám rozvazovala tkaničky a měla hezké oblečení. Byly pěkné ceny i počasí.
Martin Zeman 4. B
9
Dětský svět
Školní rok 2010/2011 v kostce
ZÁŘÍ 2010
PROSINEC 2010
6. – 7. 9. Harmonizační dny (6.-9. ročník).
Stmelení kolektivu a utužování vztahů mezi
žáky a jejich učiteli.
9. 9. Poznej světové dědictví UNESCO.
Beseda s autorkou výstavy RNDr. Milenou
Blažkovou. Určeno pro žáky 8. a 9. třídy.
11. 9. Slavnostní otevření pavilonu tělocvičen – přestřižení pásky: Katka Jechová
z 1. třídy a Pavlína Posejpalová z 9. třídy.
Asistoval ředitel školy Mgr. Stanislav Jirouš
a starosta města Marek Pieter.
ŠD výzdoba restaurace Intersparu v Jablonci n. N. Téma: Mexiko. Výroba koláže mapy z výstřižků obrázků a zajímavostí, výroba
chili papriček a kaktusů.
2. 12. Atletické závody – 1. kolo žákovské
ligy/starší žáci.
4. 12. ŠD – Tvoříme duší. Vystoupení dětí ze
ŠD a ŠSK pro handicapované na prezentačním setkání ve Spolkovém domě v Jablonci
n. N.
10. 12. Divadlo Jablonec n. N. –1., 2. ročník
11. 12. ŠD – Interspar Jablonec n. N. Akce
dětí ze ŠD pro dětské návštěvníky Intersparu. Soutěže, výroba papíru za starého
papíru.
15. 12. Kino Alfa Desná – ŠD
17. 12. Exkurze Desko – 9. A (chlapci), volba povolání.
Floorbalový turnaj Tanvald – 8. a 9. ročník
(vybraní žáci)
22. 12. Kino Alfa Desná – 1. stupeň
Sportovní den – 2. stupeň
ŘÍJEN 2010
4. 10. Profi testy 9. A – spolupráce s PPP
Jablonec n. N., poradenství budoucí profesní
orientace žáků 9. ročníku.
7. 10. Den s Policií ČR v Jablonci n. N. Žáci
7. A a 7. B. prokazovali znalosti ze zdravovědy a dopravních značek, plnili vědomostní
i branné úkoly. Střelba z malorážky.
13. 10. – 1. cyklistický výlet pro žáky 2. stupně pod vedením Mgr. R. Jůnové a Mgr. Z. Borského. Trasa 36 km.
19. 10. Kinderiáda – atletika Jablonec n. N.
Leona Vokálová (3. třída) – 2. místo 60 m,
David Novák (3. třída) – 5. místo 60 m,
Veronika Milotová (4. třída) – 1. místo 60 m
+ 2. místo hod kriketovým míčkem
Lukáš Loos (4. třída) – 3. místo 60 m,
2. místo štafeta 4x150 metrů.
26. 10. Kino Alfa Desná – pohádka + beseda (1. – 3. ročník)
LISTOPAD 2010
4. 11. Halloween párty – odpoledne plné
soutěží a tance ve ŠD. Nechyběli ani duchové, strašidla a kostlivci.
4. – 5. 11. Spolupráce s PPP Jablonec n. N.
– 2.ročník. Monitorování žáků, možnost
včasného odhalení poruch učení a chování.
10. 11. Projekt Šance – humanitární pomoc pro komerčně sexuálně zneužívané děti
a mládež, oběti obchodování s lidmi, kteří
žijí v ČR v zapomenutí. Nákupem propisovací
tužky v hodnotě 20 Kč bylo možné přispět
na tento dlouholetý charitativní projekt.
18. 11. Exkurze do SUPŠ sklářská Železný
Brod – 9. třídy – příležitost vyzkoušet si řadu
pokusů ve zdejší chemické laboratoři.
24. 11. Košíková – Smržovka – turnaj
25. 11. Seminář k volbě povolání – workshop pro 9. třídy pod vedením Bc. Naděždy
Mitbauerové z Informačního centra pro mládež v Jablonci n. N.
29. 11. Divadlo Jablonec n. N. – 3., 4. ročník
30. 11. Plavecký výcvik – 2. a 3. ročník.
Celý kurz v Jablonci n. N. do 1.3.2011
Atletické závody – 1. kolo žákovské ligy
(mladší žáci)
10
LEDEN 2011
13. – 19. 1. Lyžařský výcvik – 4. a 7. ročník
ÚNOR 2011
2. – 3. 2. Lyžařský výcvik Tanvald – 2. A
3. 2. Běžky Krkonoše – 7. ročník
Lyžařský výcvik Smržovka – 9. A
8. – 15. 2. Lyžování Severák – 1. B + 5. A
Divadlo „ O Lesíčkovi“ – 1. stupeň
16. 2. Lyžování Smržovka – 8. A
Konverzační soutěž v angličtině Jablonec n. N. – okresní kolo. 6. místo Sabina Jůnová, mezi staršími 8. místo Kateřina Kráslová.
BŘEZEN 2011
2. 3. Běžky – Vlakem do Jakušic, dále přes
Orle k mostu přes Jizeru a zpět na nádraží
do Harrachova.
8. – 9. 3. Atletika Jablonec n. N. – 1. místo
v kategorii děvčat (6., 7. ročník).
10. 3. Biologická olympiáda – školní kolo.
1. místol Michal Kuhn 7. B, 2. místo Adriana
Šimáčková 7. B.
16. 3. Běžecké závody – 2. stupeň.
23. – 24. 3. Sběrová soutěž – 1. místo 8. A.
31. 3. PREVENTAN CUP ve vybíjené Tanvald
– 4., 5. třída 2. místo a postup do okresního
finále v Jablonci n. N. 5. 4. 2011 (5. místo).
DUBEN 2011
6. 4. Matematická olympiáda – okresní
kolo
Dopravní soutěž 5. – 8. ročník
7. 4. Autorské čtení – 1. – 5. ročník. Autor
Petr Holán předčítal žákům ze své knihy „Vyprávěnky čubičky Kvídy“. Knížku ilustrovala
bývalá žákyně školy Barbora Štefánková.
11. 4. Spolupráce s PPP Jablonec n. N. – diagnostika tříd v rámci prevence šikany.
12. 4. Košíková Smržovka – krajské kolo/
chlapci
14. 4. Ko.šíková Smržovka – krajské kolo/
dívky.
15. 4. Výlet Turnov a okolí – 8. A.
19. 4. Exkurze Terezín – 9. A.
Městská policie Desná – přednáška strážníka Aleše Flídra z projektu prevence kriminality o základních úkolech a povinnostech
MP. 7. A, 7. B a 6. A.
28. 4. Dopravní soutěž Jablonec n. N.
– 2. stupeň (vybraní žáci)
KVĚTEN 2011
10. 5. Divadlo ve Skláři – 4., 5. ročník
11. 5. Soutěž mladých zdravotníků
Jablonec n. N.
12. 5. Výlet fyzikálně technického kroužku
– IQ park Liberec
ČERVEN 2011
3. 6. Den dětí (viz strana 9).
7. 6. Výukový program – Orli – supi – kondoři na vaší škole. Opět k nám zavítala společnost na ochranu dravých ptáků Zayferus.
Děti si poslechly poučný výklad a pak viděly
to, co je asi zajímalo nejvíc – ukázku loveckých schopností některých dravců.
MHr
Desenské noviny léto/2011
Dětský svět
Kouzelné odpoledne pro děti
Na pátek 24. června připravilo kulturní
středisko ve spolupráci s MC Desánek a Kino klubem Alfa akci pod názvem Kouzelné
odpoledne aneb přijďte se naladit na prázdniny. V areálu školy, školky a zahrady Riedlovy vily na děti čekaly připravené soutěže
a tvůrčí aktivity. Ti nejmenší si prošli úkoly
v areálu školky, pro starší byly připraveny
tradiční disciplíny jako výlov rybiček, malování na asfalt, chůdy, kvízový koutek,
závody s pneumatikami a v pytlích.
Letošní novinkou byly adrenalinový park
- lanovka přes Černou Desnou, houpačka
zavěšená v koruně vysokého dubu před
školou a lezecká stěna. Velký dík patří firmě Vertical Trade a TJ Seba Tanvald, která
vše připravila, a také členům HS a dalším
dobrovolníkům, kteří strávili páteční odpoledne jištěním, převlékáním dětí do sedáků
a houpáním na houpačce. A kdyby je nevyhnal déšť, tak tam asi jistí ještě teď, protože
fronta byla nekonečná.
Velký zájem byl také o tvořivé dílny, které
připravilo MC Desánek, a o malování na obličej a balonkování. Takže jste mohli každou
chvíli potkat nějakého spidermana, tygra,
motýlka nebo kočičku. A téměř každé dítě si
také odnášelo balonek třeba ve tvaru včely,
meče či žirafy.
K zahnání hladu a žízně byl připraven
stánek s buřty a limonádou a ohniště, kde si
každý mohl vlastnoručně svůj buřtík opéct.
Po skončení venkovní části programu
čekalo na děti v Kino klubu Alfa vystoupení
kouzelníka a dětská diskotéka. Kouzelník,
pan Přemek Rajdl z Liberce, připravil skutečně „kouzelný“ program pro děti – nejodvážnější z nich se mohly na „zázracích“ i podílet
– opakovaně vykouzlit a pak znovu nechat
zmizet vajíčko. Objevil se i králík, zvláštní
kombinace s šátky a mnoho dalších zajímavostí. Některé triky dokonce velký mág
dětem prozradil.
Po skončení hodinky kouzel se děti přemístily na diskotéku. Byla laděna v letním
duchu, nechybělo ani pískoviště se slunečníkem. Kromě tancování tu na malé
návštěvníky čekal jediný úkol – namalovat
prázdninový obrázek. Na závěr diskotéky
proběhlo losování čísel obrázků. Šťastní
vše zdokumentoval a už výše jmenovaní
dobrovolníci a členové HS zajišťující adrenalinový park. Bez nich by akce určitě nemohla
proběhnout.
výherci si odnesli ceny, které věnoval dětský
klub Čmeláčci (např. míče, líný tenis, batůžky, ledvinky, fotorámečky, sada báboviček).
A ti méně šťastní, jejichž číslo nebylo vylosováno, dostali také hodnotný dárek (pracovní
sešit), aby nikdo neodešel s prázdnou. Oslava dětského svátku přece nesmí pro nikoho
skončit smutně.
Vše jsme pak v kině Alfa ukončili našimi
osvědčenými „hity“ Ram sam sam a Ptačí
tanec. A teď už se děti mohou jenom těšit
na prázdniny..
Ráda bych poděkovala celému týmu, který
se na přípravě dětského dne podílel. Mezi
ně patří kolektiv KS, Místního a bytového
hospodářství a dobrovolníci, mezi nimi i žáci
8.A, MC Desánek, Katka Melicharová za Kino klub Alfa, Mgr. Antonín Bělonožník, který
A také by se nekonala bez přispění všech
laskavých sponzorů, kteří dětský den podpořili finanční částkou či v naturáliích. Velmi
za to děkujeme.
QSamoobsluha Prima QAC obrábění s. r. o.
Q Jizerská porcelánka s. r. o. Q ZOOS
Ornela Desná Qwww.MountainShop.cz Q
Desko a. s. QChata Na Souši QMUDr. Píro
QMUDr. Neumannová QRNDr. Polová Q
MUDr. Michálek Q Penzion U Kocoura Q
Pekařství Šumava QDráteník Aleš Kulhánek
Náš školní výlet na Malou Skálu byl super
Jeli jsme na dvoudenní pobyt na Malou
Skálu. Byli jsme tam s našim třídním panem
učitelem a s panem ředitelem.
Vyjížděli jsme s vlakového nádraží v Desné v 18.15 a přestupovali jsme v Železném
Brodě a pak jsme jeli přímo až na Malou
Skálu. Ve vlaku bylo hodně legrace. Když jsme
vystoupili, všichni jsme se dřeli s těžkými
taškami, baťohy, kufry a krosnami. Šli jsme
asi dvacet minut, ale půlka cesty byla do kopce=(. Konečně jsme byli na místě. Došli jsme
na krásnou chatu, která patřila dceři našeho
pana učitele. Postavili jsme si stany. Rozbalili
krosny, spacáky, deky, polštářky a plyšáky.
Pak jsem šla ven, kde jsme si se Sabčou
hrály s krásným pejskem jménem Puppi. Byla
Desenské noviny léto/2011
hodná a patřila dceři pana učitele. Pomalu
se stmívalo, tak kluci nanosili dříví a založili
oheň. Šli jsme si opékat vuřty a pak jsme
hráli různé hry. Po chvilce jsme ve dvojicích
nebo samostatně chodili na bobříka odvahy,
který vedl po silnici nahoru a končil v lese
na starém hřbitově. Na hřbitově byl pro nás
připravený papír a tužka, kam jsme se měli
podepsat. Papír ležel na pomníku s bezhlavou sochou. Po stezce odvahy měli jít všichni
spát, ale já, Míša, Sabča a holky z protějšího
stanu jsme byly vzhůru až do 4.15 ráno. Noc
byla hezká a zábavná. S holkama jsme dělaly
různé blbinky a volovinky a ustavičně jsme
chodily na záchod do chaty, kde hlasitě chrápal pan ředitel=).
Druhý den následovala cesta na vyhlídku
Pantheon. Byla to dcela dlouhá cesta. Šli
jsme po silnici a lesem.
Pak následoval sjezd na raftech z Malé
Skály do Dolánek. Byli jsme rozděleni do tří
skupin. Naše skupina půlku cesty vedla, ale
pak už jsme se nechali jenom unášet proudem vody. Byla to zábava. Všichni jsme po sobě cákali vodou, až byli všichni úplně mokří.
Když jsme byli v cíli, šli jsme se z plavek převléknout a pak jsme šli do Turnova. Tam jsme
počkali na vlak a jeli až do Tanvaldu. Tam
jsme přestoupili a jeli do Desné. Potom jsme
se rozloučili a unavení odešli domů.
Výlet byl úžasný a dofám, že tak skvělý
bude i příští rok=D.
Aneta Cvrková
11
Sympozium Desná 2011
Sympozium Desná 2011 – jubilejní X. ročník
Přelom května a června přinesl
do Desné každoroční charitativní svátek Sympozium Desná – dřevosochání
motorovými pilami. Letos již podesáté se v zahradě Riedlovy vily setkalo
15 řezbářů a řezbářek, kteří svou prací
přijeli podpořit dobrý úmysl. Od pondělí 30. května tak mohli všichni návštěvníci zahrady Riedlovy vily sledovat, jak
z těžkých kmenů vznikají díky netradičnímu řezbářskému nástroji – motorové
pile – umělecké sochy. Týdenní snaha
umělců byla oceněna během následujícího víkendu, který je tradičně spojen
s bohatým kulturním programem a těší
se vysokému zájmu veřejnosti.
Kromě řezbářské práce mohli příchozí
Sochaři: Milena Bauerová QJaromír Bernart QVlastimil Franz QZdeněk Franz QJosef Indra
Q Václav Křížek Q Filip Kubeš Q Tibor Matúz Q Roberto Mediani Q Lukáš Róka
QLenka Severová QDavid Smrčka QMichal Šilhán a Petra Viňanská QPavel Vávra
Ostatní umělci: Aleš Kulhánek – dráteník Q Roberto Mediani – kovář Q Roman Fojtík
– keramik Q Petr Šikola – výroba skla nad sklářským kahanem Q Alena Hauptová –
vídeňské vyplétání židlí
návštěvníci během vyvrcholení akce
v pátek 3. a v sobotu 4. června sledovat
práci dráteníka Aleše Kulhánka, keramika Romana Fojtíka, kováře Roberta
Medianiho, nebo zhlédnout ukázku výroby dekoračního skla nad sklářským
kahanem pod vedením místní sklářské
dílny DEKOR SPECIAL Jaroslava Bryndy
a Petra Šikoly. V průběhu sobotního odpoledne byla také připravena rukodělná
terapeutická dílna klientů Domova Maxov a dílny japonské kaligrafie, tradičních
papírových skládaček origami a oblékání
kimona.
Víkendové finále bylo zahájeno pátečním rockovým koncertem hudební skupiny Mandragora a pokračovalo v sobotu
programem pro malé i velké návštěvníky.
Ti nejmenší mohli kromě pohádek v podání divadla Kordula Liberec navštívit
dětský koutek pod vedením dětského
klubu Čmeláčci, kde pro ně byla připravena spousta zajímavých aktivit. Ti větší
mohli z nabízeného programu zhlédnout
prezentaci školy bojových umění a sportů SOSHIKI Tanvald, včetně ukázky zásahu policie proti vzbouřenému davu.
Následovala terapeutická bubenická dílna, Bubnování pro zdraví a radost, která
příjemně navodila atmosféru pro večerní
aukci. První vrchol sobotního večera byl
odstartován po příjezdu patrona celého
desátého ročníku, pana Tomia Okamury,
který se společně s licitátorem Janem
Žílou úspěšně zhostil moderace malé
i velké aukce. V malé aukci se dražilo
celkem 17 předmětů, které věnovali pan
Aleš Kulhánek, pan Roman Fojtík, pan
Petr Šikola, paní Ing. Iva Smištíková, pan
12
Roberto Mediani, Domov Maxov, Dětský
klub Čmeláčci, Tibor Matúz, Tets Ohnari,
Daniela Šafková a pekařství U Drahušky.
Ve velké aukci se dražilo 14 děl a 9 jich
bylo prodáno. Největší dražební bitva se
strhla o sochu Tibora Matúze Květinové
dítě. Z 15 000 Kč se konečná cena vyšplhala na 20 500 Kč. Celkový výtěžek
z malé i velké aukce 106 100 Kč bude
rozdělen rovným dílem mezi Česko-japonskou společnost a Domov Maxov.
Věříme, že oba příjemci jej využijí správným způsobem a že finanční prostředky
pomohou tam, kde je třeba. Před večerní
vernisáží ještě proběhla ukázka bojového umění iaidó s výkladem Vladimíra
Hotovce a minikoncert skladeb pro japonskou flétnu šakuhači v podání Seizana Osaky. Po setmění si mohli ti, co
vydrželi, prohlédnout všech čtrnáct soch
ve světle svíček a loučí a vychutnat si
moderní fireshow skupiny Firelovers.cz
a tradiční vernisáž.
Desenské noviny léto/2011
Sympozium Desná 2011
Poděkování
Vážení organizátoři „desenského dřevosochání“,
jménem všech obyvatelů Domova Maxov, pracovníků sociálně terapeutických dílen,
přímých účastníků této nádherné akce a také vedení Domova Maxov, chceme poděkovat městu Desná, v zastoupení Markem Pieterou, starostou města, za možnost
zúčastnit se na jubilejním X. Symposiu dřevosochání, na které jsme byli pozváni.
Výtěžek z aukce 53 050 Kč, která byla korunou týdeního snažení umělců, bude
věnován na rozvoj spolupráce obyvatel Domova Maxov, prostřednictvím služby Sociálně-terapeutických dílen a výtvarného centra Sněženka ve Smržovce, za což děkujeme.
Náš velký dík, také patří Tereze Kahánkové, hlavní organizátorce , jejímu pracovnímu
týmu a všem umělcům, jejichž díla budou dělat radost svým novým majitelům, za bezvadnou organizaci a vytvoření úžasné atmosféry, ve které jsme mohli pracovat.
Za zaměstnance Domova Maxov
Ing. Stanislav Petrovič, v. r., ředitel
V Horním Maxově 20. 6. 2011
Dětský klub Čmeláčci děkuje panu Mocovi za sponzorský dar – japonské jídelní hůlky
a 10% slevu na menu.
KM
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se na zdárném průběhu
a realizaci celé akce podíleli. Především
pracovnicím kulturního střediska – Stáně
Čejkové, Alence Slámové, Janě Jiřincové,
Věře Schwarzové, Evě Jirákové, Daně
Nývltové za pevné nervy a výbornou spolupráci. Dětskému klubu Čmeláčci za vedení dětského koutku během sobotního
odpoledne. Velké díky patří všem, kteří
se podíleli na dokumentaci celého týdne
tvorby – Mgr. Antonínu Bělonožníkovi,
Ivanu a Vojtovi Indráčkovým, Ing. Miroslavu Erlebachovi a Lukáši Müllerovi. Děkuji
také pracovníkům Místního a bytového
hospodářství pod vedením pana Jaromíra Žáka, kteří se podíleli na přípravách
a průběhu akce. Děkuji SDH Desná II,
Sboru dobrovolných hasičů z Pustin a paní Haně Koukalové za zprostředkování
a zapůjčení promítacího plátna. Pracovníkům firmy Desko a.s. a Ing. Pavlu Mich-
kovi, kteří se postarali o stavbu bezpečné
konstrukce zastřešení podia, panu Františku Soldátovi, panu Petru Vošvrdovi,
panu Mládkovi, panu Aleši Nigrinovi, MP
Desná a dalším a dalším, kteří se podíleli
na bezproblémovém chodu akce. Největší dík patří všem návštěvníkům, kteří
přišli podpořit umělce i nás, organizátory,
a úspěšným vydražitelům a partnerům
akce, díky nimž byl naplněn smysl celého
konání, a to pomoci tam, kde je třeba.
A ještě k Sympoziu…
Jubilejní 10. ročník se skutečně vydařil. Doprovodný program byl různorodý,
zajímavý, výběr patrona akce určitě
originální a neotřelý, průběh celého
týdne, kdy dřevosochání probíhalo, byl
organizačně perfektně zajištěný. Poděkování jistě patří všem, kteří se na jeho
úspěchu podíleli.
Je však určitě na místě vyzdvihnout
práci organizátorky celé akce, Bc. Terezy Kahánkové. Právě ona vymýšlela,
zajišťovala, řídila chod celého týdne dřevosochání. A určitě budete souhlasit, že
velice dobře. Možná proto jí přálo i počasí. Chceme jí tedy poděkovat za její práci, kterou navíc zvládala bez nervozity,
s přehledem, v klidu a pohodě. Pracovat
s ní bylo příjemné.
Red
Partnery Sympozia Desná 2011 byli:
Q Desko, a. s. Q Povodí Labe, s. p. Q Teplárenství Tanvald, s. r. o. Q Severočeské
komunální služby s. r. o. Q SVS a. s. Q Česká spořitelna Q Ještědská stavební, spol. s r. o.
QHotel Příchovice QČSOB QDekor Special QMěsto Harrachov QMěsto Smržovka QHorský
hotel U můstků QPivovar Svijany a. s. QKitl s. r. o. QDETOA Albrechtice s. r. o. QLesy ČR s. p.
Mediální partneři:
QČeský rozhlas Sever QRádio Dobrý den QJablonecký deník QMF Dnes QTV Genus
QTV RTM QRENGL s. r. o.
Desenské noviny léto/2011
13
Z redakční pošty
Když se chce, tak to nejde
Malí básníci
V minulých letech jsem tu a tam slýchal, jak je to nedomyšlené, že školky mají o prázdninách zavřeno. Rodiče nemající babiček si pak musí brát střídavě dovolenou, protože ponechávat předškolní potomky samotné
doma prostě nepřipadá v úvahu.
„Tož dobrá“, řekl jsem si letos na jaře, „hlídání by se nám
letos také hodilo. A jistě se najde v Desné dostatek dalších rodin, které budou mít podobnou potřebu, aby mělo
smysl jednu třídu přes prázdniny otevřít. Jsi, konec konců,
zastupitel, tak ukaž, že to jde.“
Brzy bylo zřejmé, že nejsem se svým požadavkem zdaleka sám, a tak jsem si pomalu začal zpívat, že dobrá věc
se podařila.
Ale nechval dne před večerem...
S blížícími se prázdninami začalo jít do tuhého. Ukázalo
se totiž, že jedna školka nemůže mít otevřeno protože...,
druhá vlastně také ne, protože... A že vlastně ani nemohou chodit děti z jedné školky do druhé, protože nám to
nedovolují jakési předpisy... A konec konců, co se vůbec
honíme, vždyť o takovou službu není v Desné vlastně ani
zájem!
V jedné ze školek projevili potřebu využít celoprázdninový provoz rodiče deseti dětí, v druhé by dokonce byly
jen dvě děti. Zvláštní, v březnu to vypadalo, že jedna třída
nebude stačit.
Tak teď nevím. Buď jsem blázen já a snažím se prosadit něco, o co není vůbec zájem. Anebo jen někdo při
předběžném průzkumu vhodně zvolil otázky, takže mnozí
rodiče ani netušili, že by se školka mohla o prázdninách
otevřít, pak se to vše okořenilo nevhodným předpisem
a výsledkem je v titulku zmíněná věta = Když se chce,
tak to nejde. Když se skutečně hodně chce, tak nejde
vůbec nic.
Ivan Indráček
Pro zpestření prázdninového čísla našich novin přinášíme
literární pokusy dětí ze ZŠ, konkrétně ze 7. třídy. Vytvářeli limeriky a docela se jim to povedlo.
Limerik je zábavný poetický útvar, u jehož zrodu stál anglický
básník Edward Lear. Limerik se vyznačuje pětiveršovými strofami, které se rýmují podle schématu AABBA. K nejznámějším
autorům českých limeriků patří Jiří Žáček.
Z tvorby pana Joukla
Vedra
Odhodíme peřinu,
budeme spát jenom tak,
třicet stupňů ve stínu,
vedro dává zimě mat
Jistota
Jak člověk znejistí,
tak je to v „háji“,
popadá hned listí,
na funus hrají
Pohádka
Povídám pohádku,
dětem i ženě,
běžně i pozpátku,
úsměv je v ceně
Že dobro se vyplatí,
krást, že se nemá,
hodní jsou i pihatí,
lež, že je němá
14
LIMERIKY
Ivan Kopal:
Jeden chlápek z Hradce,
Rád jídával vrabce,
Jednou vrabec řek:
,,To sem se ho lek“,
Toho chlapce z Hradce.
Hana Bučková:
Byla jedna abeceda,
Řeknu, továm byla věda.
Kamarádila se s větnými
členy,
Zamotalo mi to můj jazyk
jediný.
Ach, ta abeceda.
Žila jedna stonožka,
barevná jak ponožka,
pak spadla do prášku
a celou noc spala na hrášku,
Žila jedna stonožka.
Anna-Marie Pilařová:
Byla jednou jedna myš,
chtěli z ní udělat plyš,
každé ráno snídá sýr,
pro myši chce jenom mír,
ta jedna plyšová myš.
Lucie Pilařová:
Byla jedna stará babka,
ta trhala v mládí jabka,
trhala jich moc a moc,
až se jí zmocnila noc.
Ta jedna stará babka.
Žila jedna holka v Desné,
bylo vám to vážně děsné,
chodila furt po horách,
šlapala po bramborách,
ta strašná dívka z Desné.
Adriana Šimáčková:
Znal jsem dívku z Tanvaldu,
měla doma palandu,
nosila drátěné ponožky,
po kterých lezly stonožky,
znal jsem dívku z Tanvaldu.
Od příštího školního roku budeme dávat prostor tvorbě dětí.
Jak výtvarné, která se už u nás zabydlela, tak literární. Práce dětí
mají své kouzlo, a i když nejsou vždy dokonalé, nevadí to. U dětí
určitě ne.
Můžeme se tedy těšit na další novou rubriku v Desenských
novinách.
Red
Obrázek nakreslila Mlejnková
Desenské noviny léto/2011
Dětský svět
Prázdninová zábava pro děti
(převzato z knížky Jiřího Žáčka Hádej, hádej, hadači)
Limerik má být k smíchu
Co je limerik?
Praštěná básnička v pěti řádcích.
Byl jeden dědeček z Dublinu,
a ten měl u nosu bublinu.
Radoval se jako kluk,
že má prima bublifuk,
ten starý děda z Dublinu.
Hasič z města Remeše
hasil oheň na střeše.
Hasil, hasil, hasil,
až se celý zprasil,
chudák hasič z Remeše.
Staříček z Veverské Bitýšky
rád šplhal po stromech do výšky.
Tvrdil, že je veverka,
malá lesní čiperka,
a louskal zubama oříšky.
Přečetli jste si tři ukázky – a teď si zkuste napsat limerik sami! Třeba na město,
kde žijete.
Kdy má svátek svatý Dyndy
Až budou slepice nosit čepice,
až budou myši od kočky dostávat k svátku vánočky,
až budou želvy závodit v běhu se lvy…
Obrázek nakreslila Eliška Slavíčková ze 1. B
Kolik tet má Agáta
Tety malé Agáty se jmenují:
Milada, Malvína, Natálie, Dora, Štěpánka, Iva, Žofie, Týna a Ančí.
Naše malá Agáta spadla ráno do bláta
„To je ale patálie“, volá teta ...........................................................................................
„Vylezla jsi z komína?“, ptá se teta ...............................................................................
„Dnešní děti hrozně jančí“, povzdechla si teta ............................................................
„Ona jistě nerada“, špitla teta .......................................................................................
„Zavolejte pro doktora“, panikaří teta ..........................................................................
„Vem si za vzor Pepánka“, káže teta .............................................................................
(Dál si tu básničku dopište sami)
„Samé bláto, samá špína“, spráskla ruce teta ............................................................
Aprílový výlet
„Však se zase umyje“, broukla teta ..............................................................................
V aprílovém výletě je samé „oko“, kdo
jich najde nejvíc?
Na apríla jel náš Prokop z Vokovic
na Okoř. Kdepak lokomotivou – na kole!
Do koše si dal čokoládu, šlapal do kopce, vezl se z kopce a koukal po okolí. Ale
popletl to dokonale! Jel na Okoř, ale dokodrcal se do Kolína. „Nevadí“, řekl Prokop, „v Kolíně je taky hezky.“ A bylo. Jaro
kolem dokola, široko daleko kvetly stromy, vysoko na nebi kroužil sokol. Někdo
kosil louku. Někdo okopával zahrádku
a tetky na rohu rokovaly. Rokovaly a dokonce prorokovaly:“O co se vsadíte, že si
ten kluk natluče kokos?“ A taky že ano!
Když jel Prokop okolo sokolovny, vběhla
mu do kola kvočna.Zakdákala „kokodák“ a Prokop vjel rovnou do kovárny,
kde se kovář právě chystal okovat kobylu. Ouvej, Prokop se uhodil o kovadlinu
do kolena.
Desenské noviny léto/2011
„Hlavně, že je holka živa“, uzavřela teta .......................................................................
Kdo z vás, děti, chce, může po prázdninách odevzdat své výtvory ve škole paní
učitelce Martině Hrubé.
Red
Obrázek nakreslila Natálie Podaná ze 3. B
15
Dětský klub Čmeláčci
Čmeláčci na výletě
v ZOO Liberec
Dětský klub Čmeláčci, který organizuje o. p. s. Paraplíčko,
pozval i v letošním roce na oslavu Dne dětí 1. června všechny
děti i jejich dospělý doprovod už tradičně do liberecké ZOO.
Abychom vyjeli co nejdříve, nabídli jsme vyzvednutí dětí ze
školek. Tuto „službu navíc“ uvítalo hned několik maminek,
které nám děti svěřily do opatrování, a získaly tak cenný čas
pouze na své aktivity. Nakonec nás z Desné autobusem vyjelo
za slunečného počasí 49 (37 dětí, 12 dospělých a 2 kočárky).
V Liberci se sluníčko schovalo za mrak s drobným deštíkem,
ale objednané koupání slonů ve venkovním výběhu nám malé
rozčarování z počasí bezpečně rozptýlilo. Po svačince jsme
namalovali pár veselých obrázků u zebřích výběhů a celé projití návštěvní trasy jsme završili lehce provokativním ovocným
přídavkem – banánem u opic. Ani pavilon tropů nás nezkla-
Bilance „Čmeláčího“ školního
roku 2010/2011
Hravé odpoledne u Čmeláčků
Vážení čtenáři, ráda bych shrnula konání dětského klubu Čmeláčci
v uplynulém školním roce. Jen v číslech – proběhlo 42 „sletů“
malých čmeláčků do kavárny kina Alfa, kde mají děti klubovnu,
zorganizovali jsme dalších 8 akcí pro děti (Halloween, Mikulášská
nadílka, Tříkrálový bál, Karneval, Alfa plná pohádek, Aprílové
šprýmování, zájezd do Vánoční ZOO v Liberci a turnaj ve hře člověče, nezlob se). Děti z dramatického kroužku ozdobily jedno vítání
občánků a prezentovaly se na Dni matek v KD Sklář. Čmeláčci
přispěli svými výtvory do malé aukce při letošním Sympoziu během
desenské pouti a aktivně se účastnili pomocí při organizování Dětského dne, který pořádalo kulturní středisko Desná v čele s paní
Stáňou Čejkovou.
Čmeláčci na výletě v ZOO
mal, bílí tygři na nás čekali ve výbězích, takže všechno bylo,
jak má být. Jen houpačky jsme vynechali, byly mokré a navíc,
čas nás zase – jako pokaždé – nepříjemně tlačil k poslednímu
loučení. V autobuse dostaly děti hned několik dárků – sladkou
tatranku, Průvodce po liberecké ZOO a omalovánky zvířátek
s pastelkami.
Veliké poděkování patří od našich Čmeláčků panu Laňkovi,
který nás ochotně rozvezl po všech koutech Desné. A co dodat
závěrem? Podle rozzářených spokojených očí našich malých
Deseňáčků tipuji, že se už dnes těší na další setkání se zvířátky, které dětský klub Čmeláčci plánuje o vánočních svátcích.
Poděkování patří panu Laňkovi, coby trpělivému a velice
tolerantnímu dopravci, a městu Desná, které tuto akci finančně podpořilo v rámci svého grantu.
KM
Čmeláčci na výletě u Desenských vodopádů
16
Čmeláčci třídí odpad
Během roku nasbírali Čmeláčci 30 kg tříděného odpadu. O. p. s. Paraplíčko, pod které dětský klub Čmeláčci spadá, financovalo květnové
divadelní představení pro mateřské školy z okolí.
Zvláštní poděkování patří paní Iloně Ackermanové, která Čmeláčkům poskytuje prostory v Kino klubu Alfa, a nakonec paní Mgr. Daně
Nývltové a Mgr. Daniele Strnadové, které si právem získaly srdce
malých Čmeláčků svou vzornou přípravou a přátelským individuálním přístupem. Děkuji vám všem.
Závěrem je mi milou povinností poděkovat všem sponzorům, kteří buď finančně, či jinak podporovali naši práci s dětmi:
Preciosa Ornela, a. s. y Město Desná v Jizerských horách y Pan
Zdeněk Vedral – textil, hračky, papír y Pan Preussler – kartonážka
y Pan Roman Mareš - truhlárna y Pan Jan Mašek – pekařství y Pan
Laňka – autodoprava y Manželé Menclovi – penzion Akron y Korek
Jelínek – výroba korku Rychnov u Jablonce nad Nisou y Pan Hanuš
– Sokolská chata y Divadelní těleso Předevčírem, pod vedením paní
Vlaďky Koďouskové y Pan Krátký – autodoprava y Paní Jaromíra
Krištofová – poskytování výlepové plochy.
Kateřina Melicharová, předseda o. p. s. Paraplíčko
Desenské noviny léto/2011
Knižní novinky
Novinky v desenské knihovně
Jitka Špillarová:
Pod africkým sluncem
Pod africkým sluncem,
nový cestopis autorů, tentokrát po třech
přitažlivých regionech
východní Afriky.
Milan Adamíra:
Čas rozkvetlých krokusů
Příběh lásky rozvedené
blondýnky k padesátiletému muži, kterého
polistopadový čas privatizace městské firmy
a úkladů jeho konkurentů přivedl až k vraždě.
Sandra Brown: Kouřová clona
Když se Britt Shelleyová probudí vedle pohledného policisty Jaye Burgesse, nevzpomíná si, jak se tam dostala. A už vůbec ne
proč je Jay mrtvý..
Nora Roberts:
Na růžích ustláno
Emma od muže svých
snů očekává věčnou lásku. Ctitelů má fůru, přesto stále vyhlíží prince
na bílém koni. Až pak si
uvědomí, že toho pravého má na dosah. Jenže...
Kathryn Stockett:
Černobílý svět
Hluboký a dojemný příběh zasazený do 50. let
20. století na americký
Jih je vyprávěn očima tří
výjimečných žen.
Vlastimil Vondruška:
Prokletí brněnských řeholníků
Jedním z osobních nepřátel Oldřicha
z Chlumu byl olomoucký biskup Bruno ze
Schauenburku. Proto správce Bezdězu
nesmírně překvapí, když biskup požádá
krále Přemysla II. Otakara, aby Oldřicha
poslal vyšetřovat do Brna...
Stieg Larsson:
Dívka, která kopla
do vosího hnízda
Třetí díl světově úspěšné trilogie Milénium. Lisbeth Salanderová plánuje pomstu. Ale nebude
to mít jednoduché...
ODDĚLENÍ PRO MLÁDEŽ
Thomas Brezina:
Palác stříbrných panterů
Kamarádi z Klubu Tygrů mají štěstí - mohou strávit část prázdnin v Indii. Jejich
indický přítel jim svěřuje tajemství - život
nádherných šelem je však náhle ohrožen..!
Desenské noviny léto/2011
Jana Kawuloková:
Ta holka se snad
zbláznila
Artur je - mírně řečeno
- frajer, holkař a drzoun.
Naopak Adéla je normální dívka řešící hlavně
starosti s tátou...
Martina Komárková:
O pastelce bez barvy
Malá Pastelka si vybírá
barvu. A všechny jsou
tak krásné! O k terou
barvu bude svět bohatší, až Pastelka vykoukne
z kouzelného ořezávátka,
se malí čtenáři dozví z této půvabné knížky.
Petra Braunová: Ema a kouzelná kniha
Ema seod svých spolubydlících kamarádek
se liší svými schopnostmi vidět neviděné
a slyšet neslyšené...
Miloš Kratochvíl: Puntíkáři 1., Duchaři 2.,
Kouzláci 3., Bouráci 4.
Jak to dopadá, když se dva rošťáci Michal
Souček a Filip Fiala rozhodnou pomáhat
bližním a místo chvály sbírájí spíš černé
puntíky.
Miloš Kratochvíl: Strašibraši aneb Tajemství
věže v Kamsebrabech
O dvou strašidlech Bafovi a Bubovi, která neuměla strašit...
Jarní muzicírování Sboru dobrovolných muzikantů
Na pátek 17.6.2011 si pro nás do zahrady Riedlovy vily připravil Sbor dobrovolných
muzikantů již 7. koncert jarního muzicírování.
Na tradičním místě se tak v páteční podvečer sešly desítky milovníků českých písniček,
aby si společně s muzikanty mohly nerušeně zazpívat. Kdo se zpočátku malinko styděl,
ztracenou odvahu jistě získal po několika doušcích výborného moravského vína. Tentokrát
to byly dva soudky Ryzlinku rýnského a Modrého portugalu, které rozlévaly sličné Pukovy
sestry. A jak říká muzikant a hostitel v jedné osobě, pan Ivan Indráček, po tomto víně, které
síru nevidělo, hlava opravdu nebolí. Nezbývá nám tedy, než se zase těšit na další, v pořadí
již osmý koncert.
Chvála Jarnímu muzicírování
V dnešní době ve společnosti dominuje kritika a nespokojenost, ale já se právě chystám
chválit a chválit.
V pátek 17. 6. 2011 v podvečer v zahradě Riedlovy vily vypuklo lehce po 18. hodině tradiční Jarní muzicírování s našimi Dobrovolnými muzikanty a dobrým vínečkem, které daroval už též tradičně moravský vinař pan Martin Mikl ze Sudoměře u Hodonína s přispěním
pana Indráčka, jednoho z muzikantů.
Proč Dobrovolní muzikanti? No, protože muzicírují dobrovolně, bez donucení, sobě a jiným pro radost. A věřte, že nám té radosti a dobré nálady předali opravdu vrchovatě. Dobré
víly s plnými džbánky poletovaly mezi diváky a pilně plnily kelímky bílým či červeným vínem
podle přání diváků. Nechybělo opět báječné čtecí zařízení, které zlákalo většinu přítomných k diváckému doprovodu všech krásných lidových písní. Nakonec nás Martin Šulc se
svou kytarou a elektronickým doprovodem ujistil spolu s Jarkem Nohavicou, že „dokud se
zpívá, ještě se neumřelo“.
Bylo hezké, že lidovky nezpívali jen senioři, ale i mladí lidé, kteří si též „zakřepčili“. Kouzelná byla rovněž malá Anežka Indráčková, která se ve svém krásném kroji vrtěla do rytmu
jako doprovod a ozdoba muzikantů.
Litujte, všichni Deseňáci, kteří jste seděli doma u televize a přišli jste o super pobavení, za něž posílám díky Dobrovolným muzikantům z Desné, panu Miklovi ze Sudoměřic
a panu Indráčkovi. Děkuji také sv. Petrovi, který ucpal všechny dírky v nebeské báni
a dopřál nám hezkou zábavu pod širým nebem.
H. Maďarová
Víte, kde lidé dělají pro lidi a zadarmo?
A ještě vám dají k tomu napít vína a zazpívají. To všechno jen proto, aby si lidé zazpívali a měli radost. Není to pohádka. Je to
skutečný děj, který se děje na jaře, na podzim a o Vánocích. Sbor dobrovolných muzikantů ve spolupráci s lidmi kolem Riedlovy
vily v Desné nám takto každoročně dokazují, že to jde, bez komerce a honorářů, bez
pompy světel a zvědavých kamer. K muzicírování se ještě vrátíme a to v prvním poprázdninovém vydáním DN.
ZPV
17
Informace – pozvánky – inzerce
Karvela – Servis autoservis
Vážení motoristé,
začíná doba dovolených a prázdnin. Pokud jste nestihli
si své auto připravit na spolehlivé cestování, můžete tak
využít služeb našeho servisu, kde Vám můžeme nabídnout:
z veškeré mechanické práce, elektro práce,
drobné klempířské práce
z přípravu včetně provedení STK, ME
z montáž tažných zařízení, opravy čelních autoskel
z prodej náhradních dílů od našich smluvních dodavatelů
z zajišťujeme ekologickou likvidaci aut včetně protokolu
Najdete nás při hlavní silnici na Tanvald (bývalá porcelánka,
vjezd do dvora po pravé straně), Krkonošská 580, Desná I.
Otevřeno: po–pá 8.30–16.00 hodin. Těšíme se na Vás!
Objednávky osobně nebo na
tel.: 722 615 437, 605 961 153
UZAVŘENÍ VCHODU
DO ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
A KANCELÁŘE VEDOUCÍ JÍDELNY
V rámci rekonstrukce základní školy byla zahájena další
etapa stavebních prací. Z tohoto důvodu bude nutno
od pondělí 13. června 2011 pro vstup do ordinace praktického lékaře a vedoucí jídelny využít náhradní vchod
přes budovu školy. Platí až do odvolání.
Omlouváme se Vám za způsobené komplikace.
Marek Pieter, starosta města
TECHNICKÉ SLUŽBY – ODVOZ A LIKVIDACE FEKÁLIÍ
ZIMNÍ A LETNÍ ÚDRŽBA
Jan Sieber, Tanvald – Žďár 26
telefon 777 822 890, e-mail: [email protected]
Změny jízdních řádů
autobusů
od 12. června 2011
K 12.červnu 2011 (celostátní termín
2. změny jízdních řádů 2010/2011)
dochází v linkové autobusové dopravě
k následujícím změnám:
Linka 530741 Jablonec nad Nisou
– Smržovka – Tanvald – Desná –
Harrachov/530747 Tanvald – Desná
– Kořenov – Vysoké nad Jizerou
• Na lince 741 pojede nový spoj
č. 55 ze zastávky Tanvald, aut. st.
v 8.16 do Harrachova (v pracovní dny);
v úseku Tanvald – Desná, odbočka
náhradou za spoj č. 21 linky 747.
Linka 530748
Tanvald – Desná, otočka
• Spojům č. 11 a 12 (ve 14.36 z Tanvaldu a nově v 14.59 z Desné, otočky)
bude prodloužena jízdní doba z důvodu velmi špatného stavu komunikace
a zajištění dodržování jízdního řádu;
spoj 12 odjede z konečné o několik
minut později.
KORID LK, spol. s r. o.
OZNÁMENÍ
PŘÍSTUP NA INTERNET v Desné
ZDARMA (včetně malého školení).
Objednávky: [email protected] nebo
tel.: 483 383 339
Doba přístupu max. 1 hodina,
věk min. 18 let. Zajišťuje SOT
18
Desenské noviny léto/2011
Informace – pozvánky Desná, Smržovka
Medové odpoledne
pořádá dětský klub Čmeláčci a o.p.s. Paraplíčko
v sobotu 27.8.2011 od 15 hodin
za pěkného počasí u kino klubu Alfa za řekou vlevo
za deště přímo v kino klubu Alfa
Připraven bohatý program na téma:
Čmelda s Brundou a děti
se loučí s prázdninami
Pojdte si, děti, zahrát se Čmeláčky v jejich příbězích...
čeká na Vás mnoho dobrodružství:
závody ve sběru medu, bloudění v krtkově labyrintu, kování podkov koníčkovi, házení krup, návštěva cukrárny, hledání „sádla“ po hmatu, pokus vzlétnout do oblak, stopování Pučmelouda jako vzácného exponátu
a mnoho další zábavy.
Navíc jedno (přímo „obří“) překvapení! Celé odpoledne završí pohádková diskotéka v kino klubu Alfa s prázdninovým piknikem...
Každé dítě, které se zúčastní Medového odpoledne, získá kupón na nákup
zboží u pana Vedrala – papír, hračky, textil, kde si bude moci nakoupit dárek dle vlastního výběru.Navíc dostane občerstvení, pití po celé odpoledne
a sladký „ medový“ dárek od Čmeláčků.
Vstupné na akci je dobrovolné, za případnou vhozenou minci děkujeme –
využijeme ji na další akce pro Vaše děti.
Akci finančně podpořilo město Desná a Preciosa Ornela, a.s., děkujeme.
Dětský klub Čmeláčci
Připravujeme na rok 2011/2012
každou středu od 15.30 do 18.00 hodin
Hravá odpoledne 60 minut, pro menší děti 4 – 7 let
aktivní hraní s rozvíjením dětské fantazie a osobnosti
V novém školním roce se zaměříme na pohádky trošku jinak...
s podtitulem „ Svět pohádek patří nám“.
Dramatický kroužek 45 minut – vítáme nové členy
nacvičování nových pásem pro veřejnost, dramatické cvičení hrou.
Vosí báň 45 minut/pro děti 4 – 12 let
děti samy určují náplň podvečera – puzzle, karty, disco, křížovky a rébusy,
cvičení apod.
Ceny: Hravé odpoledne 40 Kč
Dramatický kroužek 30 Kč
vč. svačiny a pití, kvalifikovaného vedení
Vosí báň 10 Kč vč. pití, kvalifikovaného vedení a materiálu
Za celé odpoledne 15.30 – 18.00 hodin pouhých 50 Kč.
Permanentky za 150 Kč opět v prodeji – každá 4. návštěva klubu zdarma!
A co nabídnou dětem Čmeláčci navíc ?
Jistě zajímavé výlety po okolí pěšky i vlakem, výlet do Liberecké ZOO
o Vánocích a na Den dětí, tradiční Mikulášskou nadílku
i Medové odpoledne a mnoho dalších „překvapení“.
Začínáme 7. září 2011 a moc se na Vás těšíme!!!
Mgr. Dana Nývltová, Mgr. Daniela Strnadová a Kačka Melicharová
Desenské noviny léto/2011
Smržovka
www.smrzovka.cz nebo 483 369 325
19. – 21. srpna
Letní slavnost Eurion
Pátek: Hudební festival
Sobota a neděle: hudba, pohádky pro
děti, Irena Budwaiserová s doprovodem,
divadlo na chůdách, módní přehlídka, Ester Kočičková a Kujooni, ohňová
show, taneční veselení večerní, deskové
hry a mnoho dalšího.
Doprovodný program: sportovní a výtvarný program v lesoparku, vyhlídkový
vláček, Pivrncova jízda veteránů, Muzeum místní historie, kostel sv. Archanděla
Michaela, „Pošli to dál“ aneb Kdo ví,
kam se co hází, bez odměny neodchází
a další. Více na www.smrzovka.cz
3. září
Krajské dožínky
Dožínkový průvod, předávání dožínkvých. Staročeský jarmark, bohatý doprovodný program.
22. července
Hamrska, U Kašparů
Krausberry
Koncert skupiny Krausberry. Akce se
koná za každého počasí, kryté jeviště.
26. srpna
Blues Session
Původní kapela Petra Kalandry v novém
složení zahraje U Kašparů 26. srpna
2011 kromě „kalandrovek“ také písničky Olina Nejezchleby z dob jeho působení v ETC a písně z dílny dalších autorů.
19
Informace – pozvánky Tanvald
Konec dojíždění!
Kroužky budou v prostorách naší školy!
ZŠ v Desné nabídla své prostory a dohodla se s DDM Ulita Tanvald na spolupráci. V případě zájmu (minimální počet 8 zájemců)
bude možné zajistit kroužek přímo v prostorách naší školy. Proto
neváhejte a vybírejte z pestré nabídky! Během prvních zářijových
dnů se vše rozhodne podle počtu přihlášených zájemců.
Kromě aktivit DDM Ulita zajistila škola ještě kroužek anglického
jazyka pro 1. a 2. třídu pod vedením lektorky V. Homoláčové. Bližší
informace o tomto kurzu Vám podají třídní učitelky a Desenské
noviny (9/2011). Volnému času našich dětí bychom měli věnovat
mimořádnou pozornost, dobře zvolenou aktivitou můžeme předejít
řadě problémů, které dnešní doba, ať chceme či nechceme, přináší.
NABÍDKA KROUŽKŮ DDM ULITA TANVALD:
SPORT – floorbal, basketbal, plavání (bazén v Gymnáziu Tanvald), volejbal dívky/chlapci, lyže běh, turistika (Tanvald, Desná), stolní tenis,
taneční, aerobik, šachy.
ESTETIKA – výtvarně-keramický kroužek pro předškoláky a prvňáky,
výtvarný speciál (různé výtvarné techniky – pro děti od 10 let), výtvarný, keramický (Tanvald, Desná), divadelní, dívčí klub.
HUDEBNÍ OBOR – zobcová flétna, kytara k táboráku (pro začátečníky a pokročilé).
CIZÍ JAZYKY – anglický pro děti (začátečníci i pokročilí), anglický pro
dospělé (začátečníci i pokročilí).
PŘÍRODOVĚDA – rybářský (od 9let – forma kurzu v únoru a březnu).
TECHNIKA – kurz PC pro dospělé – začátečníci a mírně pokročilí.
LOGOPEDIE
ULITKA – zábavné a tvořivé dopoledne pro předškoláky od 3 let.
MDC Maják
Červenec a srpen
Letní hry
Sobota 27. srpna 15 – 18 hodin
U lesíka na sídlišti Výšina v Tanvaldě.
Startovné 40 Kč.
Příměstské tábory
pro děti 3 – 4 let do 10 let
Základní program denně od 7.30 do 15.30 hodin
Díky dotaci z Libereckého kraje a města Tanvald jsme
upravili cenu tábora pro sociálně slabé rodiny a rodiče samoživitele na 600 Kč/tábor včetně oběda. Pokud budou
volná místa, můžete děti přihlašovat i během měsíce července. Pokud by rodiče potřebovali dítě umístit i na část
tábora, lze se dohodnout.
Termíny a témata táborů:
18. 7. – 22. 7. Robinsoni
25. 7. – 29. 7. Cesta do pravěku
1. 8. – 5. 8. Malé království
8. 8. – 12. 8. Indiánskou stezkou
15. 8. – 19. 8. Cirkus
NAKUPUJME
ýESKÉ VÝROBKY !
zmenšíme nezamČstnanost
snížíme zneþištČní ovzduší zpĤsobené dopravou
snížíme schodek zahraniþního obchodu
dostane se k nám ménČ jedĤ
Nakupujme pĜedevším u obchodníkĤ,
s trvalým bydlištČm v naší obci
(þást jejich danČ z pĜíjmu jde pĜímo do rozpoþtu obce )
ýeské výrobky, které jsou oznaþeny þárovým kódem,
mají první tĜi þíslice
859
Podrobnosti na www.joukl.cz
20
Desenské noviny léto/2011
Informace – pozvánky Tanvald
Spanilá jízda Cyklostezkou Járy Cimrmana se vydařila
6. ročník Spanilé jízdy Cyklostezkou
Járy Cimrmana, konaný 11. 6. 2011, přilákal asi padesátku odvážlivců.
Čekala je kopcovitá, asi dvanáct kilometrů dlouhá trasa z Navarova přes
Zlatou Olešnici a Bohdalovice ke kostelu
svatého Františka z Assisi v tanvaldském
Šumburku. U šumburského kostela hrála
od 11 hodin swingová kapela O. V. J. Dixie,
proběhla přehlídka dobových módních
výstřelků.
V 15 hodin se zájemci přesunuli do tanvaldského kina Jas. Divadelníci zde zahráli
hru Afrika. Pozapomenutou Cimrmanovu hru údajně náhodou objevili v roce
1997 při povodních v Železném Brodě.
Cyklostezka Járy Cimrmana vznikla v roce 2006, každý rok se pořádají spanilé
jízdy za účasti herců Divadla Járy Cimrmana a jezdců na historických i moderních
strojích. Každoročně přibývá i počet kostýmovaných účastníků a program slavnostního dne se každým rokem mění. Konal se
například výstup na rozhlednu Štěpánka
nebo se návštěvníci seznámili s unikátní
zubačkou jízdou do Kořenova a zpátky.
Jediná česká Zubačka Vás zve k návštěvě
Horská ozubnicová dráha vedoucí z Tanvaldu (466 m n. m.) přes Desnou do Kořenova (701 m n.m.) a Harrachova (740 m n.m.) je nestrmější železnicí v České republice
a také jedinou ozubnicovou tratí u nás. Svezení po této unikátní trati, jež je národní
kulturní památkou, je zážitkem v každém ročním období. V pravidelném provozu zde
sice jezdí klasické motoráky (které nevyužívají ozubnici), ale i ty Vás vyvezou o více
než 200 metrů výše do Kořenova, kde můžete navštívit Muzeum ozubnicové dráhy
anebo se odtud vydat na výlet na Jizerku, rozhlednu Štěpánku či přestoupit do vlaku
do polské Sklářské Poruby.
Obzvláště hezké svezení však nabízejí historické ozubnicové vlaky. Ty jsou sunuty
původní dieselovou ozubnicovou lokomotivou Rakušanka T426.003, vozy z 60.let nabízejí krásné výhledy na přírodu Jizerských hor, příjemné posezení, ale i televizní přenos
pohledu na trať od strojvedoucího motorového vozu Singrovka v čele vlaku. Všichni tak
mají možnost sledovat ozubnicovou trať tak pozorně jako pan strojvedoucí. Žíznivým
a mlsným cestujícím je letos nově k dispozici náš barový vůz Balm BISTRO s točeným
11˚ mázem, výbornou malinovkou a dalšími pochutinami. Samozřejmostí je, že v našem vlaku jsou průvodčí v historických uniformách, ti odbavují návštěvníky původními
kartónovými jízdenkami a podávají výklad o trati. Kromě jízdy historickým ozubnicovým
vlakem po Zubačce je vždy připraven bohatý program na nádraží v Kořenově. Během
letních prázdnin se akce na Zubačce konají každých 14 dní, vždy v sobotu.
Muzeum ozubnicové dráhy v Kořenově v nádražní budově je otevřeno denně (do 25.
září) od 9 do 17 hodin. Zde se můžete dozvědět spoustu zajímavostí o naší jedinečné
ozubnicové trati, ale také se občerstvit či si na památku pořídit tričko, pohled, otvírák,
odznak, turistickou vizitku či turistickou známku a mnohé další s motivem Zubačky.
Těšíme se na Vaši návštěvu, lidé od Zubačky.
Program akcí:
Sobota 9. července
Letní sobota na Zubačce
Řízkový den v Kořenově, výstava železničních modelů a kolejišť, vystoupení folklorního souboru.
Sobota 23. července
Zubačkou na svatoanenskou
sklářskou pouť na Jizerce
a Harrachovské pivní slavnosti
Návazná doprava z nádraží a zpět.
Sobota 6. srpna
Oslavy 110 let parních
a 50 let motorových Zubaček
Jízdy na drezíně, výstava historických automobilů, výstava lokomotiv, nová knížka.
Sobota 20. srpna
Parní borůvková sobota
na Zubačce
Parní vlaky, vystoupení Jilemnickách paní a dívek, výstava historické hasičské
techniky, borůvkové občerstvení, jízdy
na drezínách.
Víkend 10. a 11. září
Tanvaldské podzimní
slavnosti se Zubačkou
Sobota 24. září
Bramborové ukončení sezony
na Zubačce s Krakonošem
Návštěva jemnostpána Krakonoše, bramborové občerstvení
Více informací o plánovaných akcích, ale
i o Zubačce jako takové, se dozvíte na webových stránkách www.zubacka.cz
Desenské noviny léto/2011
21
Informace – pozvánky Jizerka a Jablonec nad Nisou
Jizerka
Prázdniny v Jablonci Eurocentrum
www.csopjizerka.cz, www.dudovi.cz
www. korenov.cz
www.eurocentrumjablonec.cz
www.ddmvikyr.cz, www.jablicko.estranky.cz
www.eurocentrumjablonec.cz
Sobota 23. července
6., 26. a 27. července, 29. a 31. srpna
MC Jablíčko
Jablonecké prázdniny
Cyklus akcí napříč prázdninami.
Jablonecké kulturní léto
7. Anenská sklářská slavnost
na Jizerce
Můžete se těšit na příjezd zakladatele
skláren na Jizerce F. A. Riedla a požehnání
slavnosti, ukázky sklářských a ostatních
tradičních řemesel a prodej výrobků.
Pátek 29. července od 8 hodin
MC Jablíčko na Střelnici
Prázdninová olympiáda
Sportovní disciplíny, zásady fair play.
29. – 30. července
FK Jablonec–os ve Mšeně
Junior North Cup
17. ročník mezinárodního turnaje fotbalových mužstev – pro roč. 1997 ve Mšeně, pro roč. 1999 hřiště v Tanvaldě.
Vystoupí folklórní soubor Šafrán a loutkové divadlo se zpěvy Rolnička. Přijede
výprava historických kol z polského Orle.
Čekají na vás soutěže taneční, dřevorubecké, lyžařská štafeta, rýžování drahých
kamenů, odlévání pytláckých kulí, pozorování slunce hvězdářskými dalekohledy
a mnoho dalších atrakcí. Odpoledne bude
promítán film o kraji Jizerských hor »Opuštěná nevěsta«.
Kostel sv. Anny
www.divadlojablonec.cz
Sobota 2. července od 19 hodin
Janáčkovo kvarteto
Koncert.
Čtvrtek 14. července od 19 hodin
Společný koncert mladých talentů
Barbora Perná, Petra Vilánková, Miroslav Sekera.
Úterý 19. července od 16 hodin
Komentovaná prohlídka
Václav Vostřák poskytne výklad o historii a současnosti kostela sv. Anny.
Středa 3. srpna od 19 hodin
Ivo Kahánek – klavír
Klavírní koncert.
Čtvrtek 18. srpna od 19 hodin
Yasuko Tanaka – trubka
Rie Michimura – klavír
Koncert pro trubku a klavír.
Úterý 30. srpna od 19 hodin
Iveta Hejduková – Irena Špinlerová
Zpěv střídavě doprovodí klavír a varhany.
22
1. – 5. 8. od 8 do 15 hodin
DDM Vikýř
Příměstský tábor
pro hadicapované děti
Hry, výtvarné tvoření, zpívání s kytarou,
pobyt venku na zahradě DDM Vikýř,
canisterapie – cvičení a relaxace s lektorem pomocí psa, jízda na koni, kontakt
se zvířátky z chovatelského kroužku,
8. – 12. 8. od 8 do 15.30 hodin
DDM Vikýř
Příměstský tábor taneční a tvořivý
Tanec, taneční hry, pohybové hry, přirozená radost z pohybu, kultivovaný
pohyb, výroba jednoduchých hudebních
nástrojů, výtvarné a tvořivé dílničky,
prohlídka herpetologické a chovatelské
stanice, soutěže v netradičních disciplínách, závěrečný karneval.
15. – 19., 22. – 26. 8. od 8 do 16.30 hodin
FK Jablonec–os
Fotbalová škola
Celodenní fotbalová škola pro ročníky
2001, 2002 a 2003.
Čtvrtek 18. srpna od 18 hodin
Eurocentrum, velký sál
Folkové léto – Folková ciskotéka
Pořádá Agentura Duo Cis.
Sobota 20. srpna do 15 hodin
Atletický oddíl TJ LIAZ Jablonec
Mladá Evropa 2011
Mezinárodní atletické závody juniorů
a juniorek do 19 let.
20. – 21. srpna
KLoM ADMIRAL, Novoveské koupaliště
44. Jablonecká kotva, 40. Modrá stuha
Tradiční soutěže lodních modelů,
www.klom-admiral.cz.
Pondělí 4. července od 17.30 hodin
letní scéna Eurocentra
Piruet Jeruzalem (Izrael)
Vystoupení folklórního souboru.
Čtvrtek 7. července od 17 hodin
letní scéna Eurocentra
Marimba
Velká bubenická show.
Čtvrtek 14. července od 17 hodin
Sándor Mester (Maďarsko)
16. – 24. července od 14 do 17 hodin
areál Eurocentra
Bižuterní jarmark
Módní přehlídky, hudební vystoupení,
ukázky sklářského a bižuterního řemesla, prodej bižuterie v rámci Mezinárodního trienále JABLONEC 2011.
Vystupující hudební skupiny:
16. 7. Apatheia
17. 7. Hound Dogs
18. 7. Goodfellas
19. 7. Sixin
20. 7. CCTV AllStars (Velká Británie/
USA/Mexiko/Švédsko/ČR)
21. 7. Žena s ovocím (Slovensko)
22. 7. Hitfakers
23. 7. Rubiano
24. 7. mako!mako (ČR/Slovensko)
Čtvrtek 28. července 17 hodin
letní scéna Eurocentra
ANPU: Dvě pohádky na břiše
Čtvrtek 4. srpna od 17 hodin
letní scéna Eurocentra
Ida Kelarová & Jazz Famelija (ČR/
Slovensko/Izrael)
Čtvrtek 11. srpna od 17 hodin
letní scéna Eurocentra
W TYM SĘK (Polsko)
Čtvrtek 18. srpna od 17 hodin
letní scéna Eurocentra
ÁRSTÍÐIR (Island)
Pátek 26. srpna od 14 hodin
letní scéna
Rock na konec léta
Festival hudebních skuin Euroregionu
Nisa. Vystoupí: David Gore & Louisiana
Alley (USA/ČR), 22TiMES (Německo),
Microexpressions (Polsko), Breaking the
Godspell (Polsko), Drom, 9431, Exil 51.
Desenské noviny léto/2011
Kino Klub Alfa
10. 9. zájezd na akci Jičín – město pohádky
Desenské noviny léto/2011
23
Program Kulturního střediska
Program na červenec a srpen
Výstava
Od 7. července od 26. srpna
Poznej světové dědictví UNESCO
Místo vernisáže proběhne beseda s autorkou a hosty – sledujte plakáty.
Červenec Památky Slovenska a Chorvatska
Program
kulturního
střediska v Desné
Riedlova vila
Po roce se k nám opět vrátí v obměněné podobě výstava fotografií unikátních památek a přírodních celků, které díky své jedinečnosti jsou pod ochranou UNESCO.
A protože se doba dovolených, představí Vám výstava v červenci památky Slovenska
a Chorvatska, tedy zemí, kam Češi stále nejvíce míří za odpočinkem. Bylo by škoda
opominout taková krásná místa jako je Spišský hrad, jeskyně Slovenského krasu
nebo panenská příroda Polonin nebo mířit v Chorvatsku nejrychleji k moři a nezastavit se třeba na Plitvických jezerech nebo v katedrále v Šibeniku nebo prohlédnout si
Split a jeho skvost – Diokleciánůcv palác.
Srpen Památky Německa, Kypru a jihovýchodní Asie
V srpnu se představí řada z třiatřiceti památek Německa z prestižního seznamu
Světové dědictví, zejména Berlína, můžete
se s výstavou podívat na ostrov Kypr, ale
také do exotické jihovýchodní Asie.
Přijďte si do Riedlovy vily pro inspiraci,
součástí výstavy jsou i informační materiály, brožury a mapy s praktickými radami
na cestu.
Produkci výstavy zajišťuje MEDIA IN Praha,
záštitu nad výstavou převzala Česká komise pro UNESCO. Info: [email protected]
Informace odbor kultury
tel.: 483 383 019
Kulturní středisko Riedlova vila
provozní doba
Úterý 10–12, 13–16 hodin
Čtvrtek 10–12, 13–17.30 hodin
Sobota 14–17 hodin
Ve dnech 5. a 6. července 2011
bude Riedlova vila uzavřena
Knihovna
tel.: 483 383 730
provozní doba
Pondělí 10–12, 13–16 hodin
Čtvrtek 10–12, 13–17.30 hodin
Německo, Brémy, Radnice a katedrála St. Petri X
Připravujeme na září
Vzpomínková akce u příležitosti
95. výročí protržení přehrady na Bílé Desné
24
V s ob o t u 17. z áří p rob ěhne
od 14 hodin v areálu Protržené
přehrady vzpomínková akce k 95.
výročí protržení přehrady na Bílé
Desné.
Na základě povolení Lesů ČR,
s. p. bude z obce vypraven svozový
autobus pro seniory a ZTP.
Bližší informace v zářijovém čísle
DN, na www.mesto-desna.cz nebo
na tel.: 483 383 019.
Kulturní středisko Riedlova vila
prosí všechny majitele jakýchkoli
písemností či dobových fotografií týkajících se katastrofy na Bílé Desné
k zapůjčení pro uskutečnění výstavy
k 95. výročí. Dokumenty můžete
nosit přímo do Riedlovy vily během
července a srpna. Děkujeme.
Uzavření knihovny
7. 7. a v době 25. 7. – 7. 8. 2011
z důvodu čerpání dovolené
Desenské noviny léto/2011
Download

Červenec – srpen – celé noviny