˙nor 2000
VodnÌ ventily ¯ady VC
MotorickÈ 2-cestnÈ a 3-cestnÈ rozdÏlovacÌ a p¯epÌnacÌ ventily
KATALOGOV› LIST
PouûitÌ
TechnickÈ ˙daje
Nap·jenÌ pohonu:
Elektrick˝ p¯Ìkon pohonu:
Elektrick· zatÌûitelnost
pomocnÈho kontaktu
signalizace polohy:
Minim·lnÌ spÌnan˝ proud:
»asov·nÌ:
KrytÌ:
T¯Ìda ochrany:
Teplota okolnÌho prost¯edÌ:
Teplota media:
SkladovacÌ teplota:
ProvoznÌ tlak:
DiferenËnÌ tlak:
24V / 50-60Hz, (modr˝ r·meËek na ötÌtku pohonu)
200-240V / 50-60Hz, (Ëerven˝
r·meËek na ötÌtku pohonu)
max 6 VA (pouze v pr˘bÏhu
p¯estavov·nÌ ventilu z jednÈ
polohy do druhÈ)
2,2 (1,0) A / 250 V AC
0,05 A p¯i 24 V DC
k otev¯enÌ ventilu dojde cca
za 7 s
IP40
II
0 aû 65∞C
1 aû 95∞C (kr·tkodobÏ 120∞C)
-40 aû 65∞C
20 bar
max. 4 bar
PouûitÈ materi·ly
TÏlo ventilu:
RozdÏlovacÌ element:
TÏsnÌcÌ O-krouûky:
V¯eteno:
Kryt pohonu:
Z·kladnÌ deska pohonu:
Bronz
Rythonô (polyfenylensulfid)
Norylô (polyfenylenoxyd)
EPDM
Nerezov· ocel
Norylô (94V-0)
Rytonô (94V-0)
Ventily ¯ady VC jsou dvoupolohovÈ vodnÌ ventily urËenÈ
k pouûitÌ v bÏûn˝ch dom·cÌch a mal˝ch pr˘myslov˝ch za¯ÌzenÌch k ¯ÌzenÌ smÏru pr˘toku topnÈ nebo chladicÌ vody.
Ventily jsou sloûeny z elektricky ovl·danÈho pohonu, tÏlesa
ventilu a rozdÏlovacÌho elementu.
2-cestnÈ vodnÌ ventily jsou urËeny pro ¯ÌzenÌ pr˘toku v reûimu zapnuto/vypnuto.
3-cestnÈ vodnÌ ventily jsou urËeny pro ¯ÌzenÌ pr˘toku ve
dvou smÏrech (rozdÏlovacÌ reûim) nebo v smÏöovacÌm reûimu v otopn˝ch nebo chladicÌch soustav·ch.
ObÏ verze mohou b˝t pouûity pro individu·lnÌ ¯ÌzenÌ jednotek fan-coil, deskov˝ch radi·tor˘, topn˝ch konvertor˘. ObÏ
verze mohou b˝t takÈ vyuûity pro zÛnovou regulaci v otopn˝ch nebo chladicÌch soustav·ch nebo jako rozdÏlovacÌ
ventily pro topnÈ okruhy a oh¯evu teplÈ uûitkovÈ vody.
V z·vislosti na typu elektrickÈho pohonu mohou b˝t tyto
ventily ovl·d·ny napÏtÌm 24V AC nebo 230V AC z libovolnÈho termostatu (pokojov˝, kotlov˝, pr˘tokov˝ spÌnaË a podobnÏ) nebo jinÈho regul·toru se spÌnacÌm (SPST) nebo p¯epÌnacÌm kontaktem (SPDT).
Ventily ¯ady VC vyuûÌvajÌ rozdÏlovacÌho elementu s p¯ÌmoËar˝m pohybem se speci·lnÌm sinusoidnÌm pr˘bÏhem otevÌr·nÌ, kter˝ zamezuje vzniku tlakov˝ch r·z˘ v systÈmu. DÌky
elektrickÈmu zapojenÌ jsou pohony pod napÏtÌm pouze
v pr˘bÏhu p¯estavov·nÌ se z jednÈ polohy do druhÈ, ËÌmû se
v˝raznÏ sniûuje spot¯eba elektrickÈ energie a zvyöuje ûivotnost elektrick˝ch dÌl˘.
Pohon je jednoduöe odnÌmateln˝ z tÏlesa ventilu bez nutnosti z·sahu do topnÈho systÈmu. Vöechna provedenÌ pohon˘ jsou mechanicky stejn· a proto je moûnÈ jejich pouûitÌ s jak˝mkoliv tÏlesem VC ventilu.
Pr˘tok u 2-cestn˝ch ventil˘ m˘ûe b˝t v libovolnÈm smÏru.
V˝stupy nejsou pevnÏ konstruov·ny jako vstup nebo v˝stup.
3-cestnÈ ventily mohou pracovat jako rozdÏlovacÌ nebo
smÏöovacÌ.
HlavnÌ rysy
ï 2- cestnÈ nebo 3-cestnÈ provedenÌ
ï Ovl·danÈ prost¯ednictvÌm SPST (spÌnacÌho) nebo SPDT
(p¯epÌnacÌho) kontaktu
ï Verze pohon˘ pro 24V AC nebo 230V AC
ï Verze s pomocn˝m beznapÏùov˝m SPDT (p¯epÌnacÌm)
kontaktem pro signalizaci polohy
ï Minimalizovan· spot¯eba elektrickÈ energie
ï Verze se zabudovan˝m filtrem elektromagnetickÈho ruöenÌ pro p¯ÌmÈ napojenÌ ventil˘ k mikroprocesorov˝m ¯ÌdÌcÌm
jednotk·m (nap¯. kotlovÈ jednotky Honeywell W7075 nebo
Gasmodul MCBA1400)
ï Dvojit· izolace pohonu
ï Rychl· a snadn· v˝mÏna pohybliv˝ch Ë·stÌ
ï Instalace ovl·dacÌho pohonu nevyûaduje vypuötÏnÌ vodnÌho okruhu
ï Moûnost ruËnÌho otev¯enÌ ventilu do st¯ednÌ polohy s nainstalovan˝m pohonem
strana 1
Ventil otev¯en
Popis funkce
Ventil uzav¯en
VeökerÈ pohyblivÈ a tÏsnicÌ dÌly jsou instalov·ny do rozdÏlovacÌho elementu. TÏsnÏnÌ jednotliv˝ch vstup˘ ventilu je provedeno pomocÌ O-krouûku umÌstÏnÈho na vnÏjöÌ stranÏ rozdÏlovacÌho elementu.
A
B
A
B
AB↔A
2-cestn˝ ventil: Je-li rozdÏlovacÌ element v dolnÌ poloze,
vstup A je otev¯en, proudÌ kapalina kan·lem v rozdÏlovacÌm
elementu do druhÈho v˝stupu.
3-cestn˝ ventil: Je-li rozdÏlovacÌ element v dolnÌ poloze, v˝stup B je uzav¯en a kapalina proudÌ mezi vstupy AB a A. Jeli rozdÏlovacÌ element p¯esunut do hornÌ polohy, je vstup A
postupnÏ uzav¯en a pr˘tok kapaliny probÌh· mezi vstupy AB
a B.
AB↔B
A
B A
B
AB
AB
SmÏr pr˘toku
2-cestn˝ ventil: propouötÌ v obou smÏrech. Kdyû nenÌ pohon
nainstalov·n, je ventil v uzav¯enÈ poloze.
3-cestn˝ ventil: pr˘tok m˘ûe b˝t ve smÏru AB→A nebo
AB→B nebo naopak A→AB nebo B→AB. Kdyû nenÌ pohon
nainstalov·n, je vstup A uzav¯en.
Tabulka pro v˝bÏr typ˘
POHONY
TÃLESO VENTILU
BALENÕ
»asov·nÌ p¯i: 60Hz - 6 sek., 50Hz - 7 sek.
Popis
24V (50 aû 60Hz)
ZnaËenÌ
3-vodiËov˝ pro SPDT regul·tor
- s 1000 mm vodiËem
- s 1000 mm vodiËem, EMC filtr
3-vodiËov˝ pro SPDT regul·tor
spÌnaË koncovÈ polohy
- s 1000 mm vodiËem
2+1-vodiËovÈ pro SPST regul·tor
- s 1000 mm vodiËem
- s 1000 mm vodiËem, EMC odruöovacÌ filtr
2+1-vodiËov˝ pro SPST regul·tor,
spÌnaË koncovÈ polohy
- s 1000 mm vodiËem
VC2011
VC2013
VC2611
VC8011
VC8013
1/2" vnit¯nÌ z·vit*
22 mm svornÈ öroubenÌ**
3/4" vnÏjöÌ z·vit
3/4" vnit¯nÌ z·vit
28 mm svornÈ öroubenÌ**
1" vnit¯nÌ z·vit
1" vnÏjöÌ z·vit
Hodnota kv ZnaËenÌ
3,0
5,3
5,3
5,3
6,0
6,0
6,0
AF1000
AG1000
AH1000
AJ1000
AN1000
AP1000
AQ1000
3,4
7,0
7,0
7,0
7,7
7,7
7,7
ME6000
MF6000
MG6000
MH6000
MM6000
MP6000
MQ6000
3-cestnÈ ventily
VC6013
1/2" vnit¯nÌ z·vit*
22 mm svornÈ öroubenÌ**
3/4" vnÏjöÌ z·vit
3/4" vnit¯nÌ z·vit
28 mm svornÈ öroubenÌ**
1" vnit¯nÌ z·vit
1" vnÏjöÌ z·vit
VC6613
* TÏleso ventilu je upraveno pro 15 mm svornÈ
öroubenÌ.
VC8611
200 aû 240V (50 aû 60Hz)
3-vodiËov˝ pro SPDT regul·tor
- s 1000 mm vodiËem
3-vodiËov˝ pro SPDT regul·tor,
spÌnaË koncovÈ polohy
- s 1000 mm vodiËem
2+1-vodiËovÈ pro SPST regul·tor
- s 1000 mm vodiËem
2+1-vodiËov˝ pro SPST regul·tor,
spÌnaË koncovÈ polohy
- s 1000 mm vodiËem
Popis
2-cestnÈ ventily
VC4013
** SouË·stÌ dod·vky ventilu je svornÈ öroubenÌ
(p¯evleËn· matice a svorn˝ krouûek).
Popis
ZnaËenÌ
BalenÌ po jednom kuse
-
BalenÌ po 10/20 kusech* E
*Pozn·mka:
- Samostatn· tÏla ventil˘ a
rozdÏlovacÌ elementy jsou
baleny po 10 kusech.
- SamostatnÈ pohony jsou baleny po 20 kusech.
PÿÕKLAD:
Ventil VC4613MH6000 obsahuje:
pohon na 200/240V, 50/60Hz,
2+1-vodiËov˝ pohon se spÌnaËem koncovÈ polohy.
TÏleso ventilu je 3-cestnÈ s kv
7,0. BalenÌ po jednom kuse.
VC4613
NejbÏûnÏjöÌ provedenÌ ventil˘
Pohon
2+1 vodiËov˝
2+1 vodiËov˝
3 vodiËov˝
3 vodiËov˝
2+1 vodiËov˝
2+1 vodiËov˝
2+1 vodiËov˝
3 vodiËov˝
3 vodiËov˝
Nap·jenÌ
230V / 50 Hz
230V / 50 Hz
230V / 50 Hz
230V / 50 Hz
230V / 50 Hz
230V / 50 Hz
230V / 50 Hz
230V / 50 Hz
230V / 50 Hz
SpÌnaË konc. polohy TÏleso ventilu
Ano
3-cestnÈ
Ano
3-cestnÈ
Ano
3-cestnÈ
Ano
3-cestnÈ
Ne
3-cestnÈ
Ano
2-cestnÈ
Ano
2-cestnÈ
Ano
2-cestnÈ
Ano
2-cestnÈ
P¯ipojenÌ
3/4" vnit¯nÌ z·vit
1" vnit¯nÌ z·vit
3/4" vnit¯nÌ z·vit
1" vnit¯nÌ z·vit
1" vnÏjöÌ z·vit
3/4" vnit¯nÌ z·vit
1" vnit¯nÌ z·vit
3/4" vnit¯nÌ z·vit
1" vnit¯nÌ z·vit
Hodnota kv ObjednacÌ ËÌslo
7,0
VC4613MH6000
7,7
VC4613MP6000
7,0
VC6613MH6000
7,7
VC6613MP6000
7,7
VC4013MQ6000
5,3
VC4613AJ1000
6,0
VC4613AP1000
5,3
VC6613AJ1000
6,0
VC6613AP1000
N·hradnÌ dÌly a p¯ÌsluöenstvÌ
Popis
Samostatn˝ 3 vodiËov˝ pohon, 230V / 50 Hz, spÌnaË konc. polohy, 1m kabel
Samostatn˝ 2+1 vodiËov˝ pohon, 230V / 50 Hz, spÌnaË konc. polohy, 1m kabel
UzavÌracÌ element pro 2-cestnÈ ventily (balenÌ obsahuje n·stroj na jeho v˝mÏnu)
RozdÏlovacÌ element pro 3-cestnÈ ventily (balenÌ obsahuje n·stroj na jeho v˝mÏnu)
strana 2
ObjednacÌ ËÌslo
VC6613ZZ00
VC4613ZZ00
VCZZ1000
VCZZ6000
ElektrickÈ zapojenÌ a funkce pohon˘
TypickÈ elektrickÈ p¯ipojenÌ VC ventilu (2-cestnÈho i 3-cestnÈho) k regul·toru s v˝stupnÌm relÈ s p¯epÌnacÌmi (SPDT) nebo
spÌnacÌmi (SPST) kontakty
T¯ÌvodiËovÈ zapojenÌ
2+1 - vodiËovÈ zapojenÌ
ElektrickÈ zapojenÌ
Svorka Ë.
1
2
3
4
5
6
Funkce
St¯ednÌ kontakt
pomocnÈho spÌnaËe*
Nulov˝ vodiË N
Vstup A uzav¯Ìt**
NO (spÌnacÌ kontakt)*
NC (rozpÌnacÌ kontakt)*
Vstup A otev¯Ìt**
BarevnÈ znaËenÌ vodiˢ
Oranûov˝
Vstup A
Modr˝
HnÏd˝
äed˝
BÌl˝
»ern˝
Ventil
* platÌ pro provedenÌ
s pomocn˝m
spÌnaËem
koncovÈ
polohy
* Svorky Ë. 1, 4 a 5 jsou k dispozici pouze u provedenÌ
pohon˘ s pomocn˝m spÌnaËem koncovÈ polohy.
** Vztahuje se ke vstupu A (otev¯en nebo uzav¯en).
3-cestn˝ ventil: Vstup A otev¯en znamen·, ûe je pr˘chozÌ
cesta mezi vstupy AB - A.
Vstup A uzav¯en znamen·, ûe je pr˘chozÌ
cesta mezi vstupy AB - B.
2-cestn˝ ventil: Vstup A otev¯en znamen·, ûe je ventil
otev¯en.
T¯ÌvodiËovÈ zapojenÌ
2 + 1 - vodiËovÈ zapojenÌ
2-cestnÈ ventily v t¯ÌvodiËovÈm provedenÌ s ovl·d·nÌm pomocÌ p¯epÌnacÌho (SPDT) kontaktu.
2-cestnÈ ventily v 2+1 - vodiËovÈm provedenÌ (2 vodiËe + 1
spoleËn˝) s ovl·d·nÌm pomocÌ spÌnacÌho (SPST) kontaktu.
P¯i poûadavku na topenÌ (chlazenÌ) dojde k sepnutÌ NO kontaktu (v klidu rozepnut) regul·toru a VC ventil se otev¯e.
Kdyû je VC ventil plnÏ otev¯en, vaËka uvnit¯ pohonu sepne
spÌnaË SW1 a rozepne spÌnaË SW2. P¯i ukonËenÌ poûadavku na topenÌ (chlazenÌ) dojde k sepnutÌ NC kontaktu (v klidu
sepnut) regul·toru a VC ventil se uzav¯e sign·lem p¯es vnit¯nÌ spÌnaË SW1. Kdyû je VC ventil plnÏ uzav¯en, vaËka uvnit¯
pohonu sepne spÌnaË SW2 a rozepne spÌnaË SW1. Ventil je
tak nynÌ opÏt p¯ipraven pro nov˝ vstup poûadavku na topenÌ (chlazenÌ).
P¯i poûadavku na topenÌ (chlazenÌ) dojde k sepnutÌ kontaktu
regul·toru. Uvnit¯ pohonu je aktivov·no pomocnÈ relÈ RLY1,
kterÈ sepne NO kontakt (v klidu rozepnut) spÌnaËe SW3 uvnit¯ pohonu ventilu. TÌm dojde k otev¯enÌ ventilu. Kdyû je VC
ventil plnÏ otev¯en, vaËka uvnit¯ pohonu sepne spÌnaË SW1
a rozepne spÌnaË SW2. P¯i ukonËenÌ poûadavku na topenÌ
(chlazenÌ) dojde k rozepnutÌ kontaktu regul·toru. TÌm je
vypnuto i vnit¯nÌ relÈ RLY1 a VC ventil se uzav¯e sign·lem
p¯es vnit¯nÌ spÌnaË SW1 a kontakt NC spÌnaËe SW3 uvnit¯
pohonu. Kdyû je VC ventil plnÏ uzav¯en, vaËka uvnit¯ pohonu sepne spÌnaË SW2 a rozepne spÌnaË SW1. Ventil je tak
nynÌ opÏt p¯ipraven pro nov˝ vstup poûadavku na topenÌ
(chlazenÌ).
3-cestnÈ ventily v t¯ÌvodiËovÈm provedenÌ s ovl·d·nÌm
pomocÌ p¯epÌnacÌho (SPDT) kontaktu.
P¯i poûadavku na topenÌ (chlazenÌ) dojde k sepnutÌ NO kontaktu (v klidu rozepnut) regul·toru a vstup B VC ventilu bude uzav¯en a vstup A se otev¯e. Kdyû je vstup A VC ventilu
plnÏ otev¯en, vaËka uvnit¯ pohonu sepne spÌnaË SW1
a rozepne spÌnaË SW2. P¯i ukonËenÌ poûadavku na topenÌ
(chlazenÌ) dojde k sepnutÌ NC kontaktu (v klidu sepnut) regul·toru a vstup A VC ventilu se uzav¯e sign·lem p¯es vnit¯nÌ spÌnaË SW1. Kdyû je vstup A plnÏ uzav¯en, vaËka uvnit¯
pohonu sepne spÌnaË SW2 a rozepne spÌnaË SW1. Ventil je
tak nynÌ opÏt p¯ipraven pro nov˝ vstup poûadavku na topenÌ (chlazenÌ).
U obou typ˘ pohonu z˘stane ventil p¯i v˝padku nap·jecÌho
napÏtÌ v tÈ poloze, v nÌû byl ventil p¯ed v˝padkem nap·jenÌ.
Jakmile je p¯Ìvod nap·jecÌho napÏtÌ obnoven, bude ventil
¯Ìzen v z·vislosti na poûadavku ¯ÌdÌcÌho regul·toru.
3-cestnÈ ventily v 2+1 - vodiËovÈm provedenÌ (2 vodiËe
+ 1 spoleËn˝) s ¯ÌzenÌm pomocÌ spÌnacÌho (SPST) kontaktu.
P¯i poûadavku na topenÌ (chlazenÌ) dojde k sepnutÌ kontaktu
regul·toru. Uvnit¯ pohonu je aktivov·no pomocnÈ relÈ RLY1,
kterÈ sepne NO kontakt (v klidu rozepnut) spÌnaËe SW3
uvnit¯ pohonu ventilu. TÌm dojde k otev¯enÌ vstupu A a uzav¯enÌ vstupu B VC ventilu. Kdyû je vstup A plnÏ otev¯en,
vaËka uvnit¯ pohonu sepne spÌnaË SW1 a rozepne spÌnaË
SW2. P¯i ukonËenÌ poûadavku na topenÌ (chlazenÌ) dojde
k rozepnutÌ kontaktu regul·toru. TÌm je vypnuto i vnit¯nÌ relÈ
RLY1 a vstup A se postupnÏ uzav¯e a vstup B otev¯e sign·lem p¯es vnit¯nÌ spÌnaË SW1 a kontakt NC spÌnaËe SW3
uvnit¯ pohonu. Kdyû je vstup A plnÏ uzav¯en, vaËka uvnit¯
pohonu sepne spÌnaË SW2 a rozepne spÌnaË SW1. Ventil je
tak nynÌ opÏt p¯ipraven pro nov˝ vstup poûadavku na
topenÌ (chlazenÌ).
strana 3
Pr˘tokovÈ diagramy vodnÌch ventil˘ ¯ady VC
2-cestnÈ ventily
3-cestnÈ ventily
Pr˘tok v˝stupem [%]
Charakteristika 3-cestnÈho rozdÏlovacÌho ventilu
AB↔A
AB↔B
Pr˘toËnÈ mnoûstvÌ
Z·vislÈ na typu tÏlesa ventilu
Pr˘toËnÈ mnoûstvÌ Q m˘ûe b˝t kalkulov·no jako:
Q = kv * √∆p
Z toho potom tlakov· ztr·ta ∆p m˘ûe b˝t kalkulov·na takto:
∆p = (Q/kv)2
kde:
pr˘tok Q (m3/h)
tlakov· ztr·ta ∆p (bar)
Otev¯enÌ [%]
RozmÏry [mm]
PotrubnÌ p¯ipojenÌ
1/2î vnit¯nÌ z·vit
2-cestnÈ ventily
C
D hodnota
kv
98 111 3,0
3-cestnÈ ventily
C
E hodnota
kv
98 136 3,4
22 mm svornÈ öroubenÌ*
3/4î vnÏjöÌ z·vit
112 113
94 113
5,3
5,3
112
94
140
130
7,0
7,0
3/4î vnit¯nÌ z·vit
28 mm svornÈ öroubenÌ*
1î vnit¯nÌ z·vit
94 113
116 113
94 113
5,3
6,0
6,0
94
116
94
130
147
136
7,0
7,7
7,7
1î vnÏjöÌ z·vit
94
6,0
94
136
7,7
113
*Obsahuje svorn˝ krouûek a p¯evleËnou matici
Honeywell spol. s r.o.
BudÏjovick· 1
140 21 PRAHA 4
Tel.: 02/6112-2136, -3425
Fax: 02/6112-2398
E-mail: [email protected]
http://www.honeywell.cz
No9-vc_ventil/022000
Download

Vodnà ventily ¯ady VC