CZ
N·vod na instalaci, provoz a ˙drûbu pro
neutralizaËnÌ za¯ÌzenÌ s Ëerpadlem
kondenz·tu pro kondenzaËnÌ v˝mÏnÌk
TC 400 - TC 600 - TC 800 - TC 1100
DU 15
10
11
2
4
9
3
15
1
1
4
4
16
14
12
6
5
7
8
13
8541N032
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Kusy
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
RozmÏry
∅ 19 x 1500 mm
∅ 19
1"
G 1"
∅ 24 x 3
∅ 23 x 15 x 3
∅ 16 - 3/4"
∅ 600 x 400 x 293
10 kg
N·zev
p¯ipojovacÌ hadice
T-kus
rovn˝ p¯ipojovacÌ n·trubek
hadicov· objÌmka
n·trubkovÈ hadicovÈ koleno
O-krouûek
plochÈ tÏsnÏnÌ
hadicov˝ n·trubek s p¯evleËnou maticÌ
ochrann· m¯Ìûka
kabel p¯Ìvodu elektrickÈho proudu
p¯ipojovacÌ kabel
Ëerpadlo
n·doba DU 15
hladinov˝ spÌnaË Ëerpadla
hladinov˝ spÌnaË zabezpeËovacÌho ¯etÏzce
doplÚovacÌ n·plÚ granul·tu
(1) Jestliûe jsou zpracov·v·ny takÈ kondenz·ty z kou¯ovodu.
05/01 - 8541-4018
1. VäEOBECN… INFORMACE
NeutralizaËnÌ za¯ÌzenÌ s pod·vacÌm Ëerpadlem slouûÌ k
neutralizaci kysel˝ch kondenz·t˘ z kondenzaËnÌho
v˝mÏnÌku.
Kondenz·ty se p¯iv·dÏjÌ do n·doby naplnÏnÈ granul·tem
a tam se neutralizujÌ (hodnota pH > 6,5).
ZaËlenÏnÈ Ëerpadlo dopravuje kondenz·t z
neutralizaËnÌho za¯ÌzenÌ tlakovou hadicÌ do sÌtÏ
odpadnÌch vod.
Pro zajiötÏnÌ provoznÌ bezpeËnosti je neutralizaËnÌ
za¯ÌzenÌ nutno zapojit na zabezpeËovacÌ kontakt kotle
(viz schÈma na str·nce 4). P¯eteËenÌ kondenz·tu je proto
vylouËeno.
NeutralizaËnÌ za¯ÌzenÌ obalov· jednotka ËÌs.
V˝kon kotle
Hmotnost (kg)
DU 15
300-1300 kW
20
2. INSTALACE
TC ...
min. 200
v˝öka postavce min. 35 mm
pro TC 400
neutralizaËnÌ za¯ÌzenÌ
8541N001
POZOR!
Vstup do neutralizaËnÌho za¯ÌzenÌ musÌ leûet
nejmÈnÏ 200 mm pod v˝stupem kondenz·tu
z kondenzaËnÌho v˝mÏnÌku (osa sifÛnu).
2
l Mont·û
- dodanÈ souË·sti smontovat podle v˝kresu,
- p¯izp˘sobit dÈlku hadic 1 a p¯ipojit je ve sklonu mezi
n·trubkovÈ koleno 5 a otvor na kondenzaËnÌm
v˝mÏnÌku (viz v˝kres na str·nce 2),
- na odtok namontovat spojovacÌ kus 8,
- otev¯Ìt pytel s granul·tem a granul·t rozloûit do hornÌ
n·doby neutralizaËnÌho za¯ÌzenÌ,
POZOR :
nezakr˝vat v·lcovÈ sÌto granul·tem.
- potom naplnit hornÌ n·dobu vodou, aby byl granul·t
pokryt.
p¯Ìvod
kondenz·tu
odvodnÏnÌ
kou¯ovodu
Pro otev¯enÌ vÌka stisknout
odpruûenÈ jaz˝Ëky a vÌko
vyklopit nahoru
p¯Ìtok
kondenz·tu
Nezakr˝vat
granul·tem
1
1
Odtok
5
8
P¯ipojit pouze tehdy, jsou-li
zpracov·v·ny takÈ kondenz·ty
z kou¯ovodu
8541N029
3
3. PÿIPOJENÕ K ELEKTRICK… SÕTI
l SpojenÌ ke kondenzaËnÌmu v˝mÏnÌku
l P¯ipojenÌ na ovl·dacÌ panel TC
(pouze pro NÏmecko)
- na ovl·dacÌ panel K
neutralizaËnÌ za¯ÌzenÌ
TC 400 - 600 - 800 - 1100
ovl·dacÌ panel K
neutralizaËnÌ za¯ÌzenÌ
T8
15 14
P
13
12
11
3
2
1
N
L
P
1
N L
CS
B5
L2
L3
L2
L3
L2
T6
1
L3
L2
T7
L3
8541N030
8541N027
- Po odstranÏnÌ zkratovacÌ spojky p¯ipojit na svorky
14 - 15 (CS) ovl·dacÌho panelu K.
- NeutralizaËnÌ za¯ÌzenÌ p¯ipojit na z·suvku 230 V
pomocÌ konektoru, kter˝ je souË·stÌ dod·vky.
Po odstranÏnÌ zkratovacÌ spojky p¯ipojit na svorky
T7 - T8 ovl·dacÌho panelu TC kondenzaËnÌho
v˝mÏnÌku.
- NeutralizaËnÌ za¯ÌzenÌ p¯ipojit na z·suvku 230 V
pomocÌ konektoru, kter˝ je souË·stÌ dod·vky.
- na ovl·dacÌ panel DIEMATIC-m Delta
ovl·dacÌ panel DIEMATIC-Delta
neutralizaËnÌ za¯ÌzenÌ
CS
6 5
P
L2
4
L N
3 2 1
1
L3
L3
L2
8541N028
- Po odstranÏnÌ zkratovacÌ spojky p¯ipojit na svorky
5 - 6 (CS) ovl·dacÌho panelu DIEMATIC-m Delta.
- NeutralizaËnÌ za¯ÌzenÌ p¯ipojit na z·suvku 230 V
pomocÌ konektoru, kter˝ je souË·stÌ dod·vky.
4
4. FUNK»NÕ SCH…MA ZAPOJENÕ
l FunkËnÌ schÈma zapojenÌ pro Ëerpadlo
neutralizaËnÌho za¯ÌzenÌ
3
P
1
T
M
1
L PE N
Ëerpadlo
230 V 150 W
8541N018
l FunkËnÌ schÈma zapojenÌ pro
zabezpeËovacÌ ¯etÏzec neutralizaËnÌho
za¯ÌzenÌ
P
L2
1
L3
8541N031
5
5. OBSLUHA A ⁄DRéBA
l Pr˘bÏh funkce
Pod·vacÌ Ëerpadlo je ¯Ìzeno hladinov˝m spÌnaËem v
z·vislosti na hladinÏ.
Dos·hne-li se urËitÈ v˝öky hladiny, zaËne Ëerpadlo s
odËerp·v·nÌm a zastavÌ provoz teprve tehdy, kdyû se
dos·hne nejniûöÌho stavu vody. Tento postup se cyklicky
opakuje v z·vislosti na stavu hladiny.
6. ⁄DRéBA
NeutralizaËnÌ za¯ÌzenÌ se musÌ nejmÈnÏ jednou za rok
zkontrolovat.
Vypot¯ebovan˝ neutralizaËnÌ prost¯edek je nutno vymÏnit.
⁄Ëinnost neutralizaËnÌho prost¯edku se kontroluje
pomocÌ pH-papÌrku nebo pH-indik·toru, kter˝ se zvhlËÌ
kondenzaËnÌ vodou, vytÈkajÌcÌ z odtokovÈ hadice.
Pokud se p¯i mϯenÌ zjistÌ hodnota pH menöÌ neû 6,5,
musÌ se neutralizaËnÌ za¯ÌzenÌ ihned vyËistit a znovu
naplnit. Tento neutralizaËnÌ prost¯edek je ekologicky
nez·vadn˝, a je moûno jej likvidovat spoleËnÏ se stavebnÌ
sutÌ nebo s dom·cÌm odpadem.
6
CENTR¡LNÕ SERVISNÕ STÿEDISKA
PRO V›ROBKY DE DIETRICH
DE SERVIS s.r.o.
Z·bÏhlick· 1
106 00 Praha 10
tel.: 02 - 72 77 42 55 (7)
fax: 02 - 72 77 42 56
I-THERM s.r.o.
P¯erovsk· 45
783 71 Olomouc - Holice
tel.: 068 - 531 45 19-21
fax: 068 - 531 45 22
Na v˝öe uvedenÈ adrese obdrûÌ uûivatel podrobnÈ informace ohlednÏ
celoploönÈ servisnÌ sÌtÏ na ˙zemÌ »eskÈ republiky.
GENER¡LNÕ ZASTOUPENÕ PRO »R A SR:
STIEBEL ELTRON, spol. s r.o., K H·j˘m 946, 155 00 Praha 5 - Stod˘lky
Tel.: 02 - 5111 6111*, Fax: 02 - 3551 2122, e-mail: [email protected], http://www.stiebel-eltron.cz
Download

Návod na inštaláciu, prevádzku a údržbu pro neutralizačné