»ESKY
PlynovÈ z·vÏsnÈ kotle
CITY 1.24FF a 2.24FF GN
CITY 1.24FF a 2.24FF B/P
N·vod k mont·ûi
a uvedenÌ do provozu
07/01 - 94858103 - 8666-4058K
OBSAH
1. VäEOBECNÃ . . . .
1.1 Popis . . . . . .
1.2 Schv·lenÌ . . . .
1.3 Technick· data
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
3
3
4
2. HLAVNÕ ROZMÃRY . .
2.1 BalenÌ . . . . . . . .
2.2 Mont·ûnÌ r·m . . .
2.3 Mont·ûnÌ rozmÏry
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5
5
6
6
3. FUNK»NÕ SCH…MA
.
.
.
.
............................................................. 7
4. OVL¡DACÕ PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
5. HYDRAULICK… VLASTNOSTI . . . . . . . . . . . . . . .
5.1 »erpadlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 ExpanznÌ n·doba 8 l . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 ExpanznÌ n·doba 12 l (volitelnÈ p¯ÌsluöenstvÌ)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.9
.9
.9
.9
6. MONT¡é . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1 Z·kladnÌ podmÌnky mont·ûe . . . . . . . . . . . . . .
6.2 P¯ipojenÌ kotle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.1 Instalace mont·ûnÌho r·mu . . . . . . . . . .
6.2.2 P¯ipojenÌ plynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.3 P¯ipojenÌ odpadnÌho potrubÌ ke kotli . . .
6.2.4 ZavÏöenÌ kotle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.5 Clony ve spalinovodu . . . . . . . . . . . . . .
6.2.6 SbÏraË kondenz·tu . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.7 Mont·û spalinovodu a jeho p¯ÌsluöenstvÌ
6.2.8 ElektrickÈ zapojenÌ 230 V . . . . . . . . . . .
6.2.9 P¯ipojenÌ p¯ÌsluöenstvÌ . . . . . . . . . . . . . .
6.3 »erpadlov· logika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4 Mont·û opl·ötÏnÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .9
. .9
.11
.11
.11
.12
.12
.13
.16
.16
.16
.17
.18
.19
7. PROVOZNÕ PÿETLAK PLYNU A OZNA»ENÕ TRYSEK A CLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
8. UVEDENÕ DO PROVOZU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.1 Kontrola p¯ed uvedenÌm do provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2 ElektrickÈ zapnutÌ kotle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3 NapuötÏnÌ topnÈho systÈmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.4 Zap·lenÌ kotle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.5 OdvzduönÏnÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.6 NastavenÌ pr˘toku teplÈ uûitkovÈ vody (TUV) . . . . . . . . . . . . . .
8.7 NastavenÌ maxim·lnÌ udrûovacÌ teploty ve v˝mÏnÌku TUV ñ TMM
8.8 Kontrola a nastavenÌ bÏhem uvedenÌ do provozu . . . . . . . . . . .
8.8.1 Kontrola provoznÌho tlaku plynu . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.8.2 Kontrola bezpeËnosti provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.8.3 Kontrola bezpeËnostnÌho termostatu . . . . . . . . . . . . . . .
8.8.4 VypnutÌ kotle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.20
.20
.20
.20
.20
.21
.21
.21
.22
.22
.22
.23
.23
9. PÿESTAVBA NA JIN› DRUH PLYNU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
VyjmutÌ ho¯·ku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V˝mÏna trysek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V˝mÏna clony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V˝mÏna modulaËnÌho prvku plynovÈho bloku
ZpÏtn· mont·û . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NastavenÌ minim·lnÌho tlaku plynu . . . . . . . .
NalepenÌ typovÈho ötÌtku ÑDruh plynuì . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.24
.25
.25
.25
.25
.26
.26
10. ⁄DRéBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
10.1 HlavnÌ v˝mÏnÌk . . . . . . . . . .
10.2 Ho¯·k . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3 Tepl· uûitkov· voda . . . . . .
10.4 »iötÏnÌ filtru Ñstuden· vodaì
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.27
.27
.28
.28
11. VYPOUäTÃNÕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
12. HLAVNÕ ELEKTRICK¡ SCH…MATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
13. K”DOV¡NÕ PORUCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
14. SLUéBA Z¡KAZNÕKŸM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
15. STANDARDNÕ Z¡RU»NÕ PODMÕNKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
16. SEZNAM N¡HRADNÕCH DÕLŸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
2
1. VäEOBECNÃ
1.1 Popis
Kotle CITY 1.24 FF jsou plynovÈ z·vÏsnÈ kotle
urËenÈ pro samostatnÈ ˙st¯ednÌ vyt·pÏnÌ. Mohou b˝t
doplnÏny z·sobnÌky teplÈ uûitkovÈ vody (TUV) 50, 80,
130 nebo 150 l pro zajiötÏnÌ p¯Ìpravy TUV.
Kotle jsou dod·v·ny ve dvou obalov˝ch jednotk·ch:
ï mont·ûnÌ r·m umoûÚuje p¯ipojenÌ vody, plynu
a odpad vody (pojistn˝ ventil, hydraulick˝
oddÏlovaË a pro typ 2.24 FF odvzduönÏnÌ teplÈ
rezervy TUV):
Z·vÏsnÈ kotle CITY 2.24 FF zajiöùujÌ ˙st¯ednÌ vyt·pÏnÌ
a pr˘tokovou p¯Ìpravu TUV.
ï kotel
Mohou b˝t provozov·ny na zemnÌ plyn nebo propan.
Pozn·mka:
Pro kotle dod·vanÈ se z·vÏsn˝m z·sobnÌkem 80 l je
dod·v·n mont·ûnÌ r·m vyztuûen˝.
Verze CITY 1.24 FF GN a CITY 2.24 FF GN jsou od
v˝robce vybaveny pro provoz na zemnÌ plyn.
Verze CITY 1.24 FF B/P a CITY 2.24 FF B/P jsou od
v˝robce vybaveny pro provoz na propan.
Tepeln˝ v˝kon ho¯·ku je modulov·n v rozsahu 10 aû
24 kW pro vyt·pÏnÌ a 8 aû 24 kW pro p¯Ìpravu TUV.
Kotel
Certifikace CE
2.24FF GN
2.24FF B/P
1.24FF GN
CE-0085 AT 0281
P¯ipojenÌ spalin
1.24FF B/P
C11 C32 C42
Odvod spalin
Nucen˝
Zapalov·nÌ
AutomatickÈ
Druh plynu
ZemnÌ plyn H
Propan
ZemnÌ plyn H
Propan
1.2 Schv·lenÌ
Z·vÏsnÈ kotle CITY
evropsk˝m smÏrnicÌm:
odpovÌdajÌ
n·sledujÌcÌm
90/396 EHS
SmÏrnice pro plynovÈ p¯Ìstroje
SouvisejÌcÌ normy: »SN EN 297 a
»SN EN 625
73/23 EHS
SmÏrnice pro nÌzkÈ napÏtÌ
SouvisejÌcÌ norma: »SN EN 60.335.1
89/336 EHS
SmÏrnice pro elektromagnetickou
kompatibilitu
SouvisejÌcÌ normy: »SN EN 50.081.1/
»SN EN 50.082.1/»SN EN 55.014
ZemÏ
Kategorie
SmÏrnice pro ˙Ëinnost
«« CE
FR
ES, GB, GR,
IE, IT, PT
LU
CZ
II2E+3+
II2H3+
II2E3+
II2H3P
P¯ipojovacÌ
ZP H
Butan
(G20)
(G30)
ZP L Propan
(G25)
(G31)
20 mbar 29 mbar
p¯etlak
25 mbar 37 mbar
Plyn
92/42 EU
ZP H
(G20)
20 mbar
Butan
(G30)
Propan*
(G31)
29 mbar
37 mbar*
3
ZP E
(G20)
20 mbar
Butan
(G30)
Propan
(G31)
29 mbar
37 mbar
ZP H
(G20)
Propan
(G31)
20 mbar 30 mbar
1.3 Technick· data
KOTEL
Jednotka
Jmenovit˝ tepeln˝ v˝kon (reûim ⁄T a TUV)
Jmenovit˝ tepeln˝ p¯Ìkon (reûim ⁄T a TUV)
⁄Ëinnost spalov·nÌ
Minim·lnÌ tepeln˝ v˝kon (reûim ⁄T)
Minim·lnÌ tepeln˝ p¯Ìkon (reûim ⁄T)
Minim·lnÌ tepeln˝ v˝kon (reûim TUV)
Minim·lnÌ tepeln˝ p¯Ìkon (reûim TUV)
Maxim·lnÌ teplota (vypnutÌ bezp. termostatu)
Hmotnost kotle bez vody, bez r·mu, bez krytu
Hmotnost kotle bez vody, s r·mem a krytem
P¯epravnÌ hmotnost
kW
kW
%
kW
kW
kW
kW
∞C
kg
kg
kg
Okruh vyt·pÏnÌ
Jmenovit˝ pr˘tok vody kotlem (∆T = 20 K)
Tlakov· ztr·ta kotle
ProvoznÌ teplota kotle
Maxim·lnÌ provoznÌ p¯etlak
ExpanznÌ n·doba
NahuötÏnÌ expanznÌ n·doby
Minim·lnÌ provoznÌ p¯etlak
l/hod
bar
∞C
bar
l
bar
bar
Palivo
ZemnÌ plyn H (G20)
Propan
(G31)
m3/hod
kg/hod
Okruh TUV
Jmenovit˝ pr˘tok TUV (∆T = 30 K)
Teplota TUV
Maxim·lnÌ tlak studenÈ vody
Minim·lnÌ provoznÌ tlak studenÈ vody
Minim·lnÌ tlak p¯i pr˘toku TUV 11 l/min
l/min
∞C
bar
bar
bar
Spaliny
P¯ipojenÌ
MnoûstvÌ spalin (p¯i jmenovitÈm v˝konu kotle)
Teplota spalin (p¯i jmenovitÈm v˝konu kotle)
∅ mm
kg/hod
∞C
Elektrick· Ë·st
Nap·jecÌ napÏtÌ (50 Hz)
Elektrick˝ p¯Ìkon
V
VA
1 mbar = 100 Pa
10 Pa = 1mm H2O
V˝robnÌ ËÌslo
V˝robnÌ ËÌslo se nach·zÌ na v˝robnÌm ötÌtku kotle.
mal˝
ötÌtek
v˝robnÌ
ötÌtek
8666N175
4
1.24FF
2.24FF
24
26,4
> 92
10
11,5
105
39
51
56
24
26,4
> 92
10
11,5
8
9,5
105
44
56
61
1034
0,1
40 - 90
3
8
0,75
0,3
1034
0,1
40 - 90
3
8
0,75
0,3
2,79
2,05
2,79
2,05
-
11,2
40 - 60
10
0,1
1,3
60/100
69,5
114
60/100
69,5
114
230
≅ 100
230
≅ 100
2. HLAVNÕ ROZMÃRY
2.1 BalenÌ
»Ìsla obalov˝ch jednotek
Mont·ûnÌ
r·m
Typ kotle
Kotel
Spalinovod
Vodorovn˝
Svisl˝
∅ 60/100
∅ 80/125
L=800 L=1500 + CX 50
3CE
-
City
City
City
City
City
City
City
City
2.24FF
2.24FF
2.24FF
2.24FF
2.24FF
2.24FF
2.24FF
2.24FF
GN VH 8
BP VH 8
GN VH15
BP VH15
GN VV12
BP VV12
GN V3CE
BP V3CE
HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA
10
10
10
10
10
10
10
10
HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA
7
8
7
8
7
8
7
8
HA 200
HA 200
HA 201
HA 201
-
HA 210
HA 210
-
HA 202
HA 202
City
City
City
City
City
City
City
City
1.24FF
1.24FF
1.24FF
1.24FF
1.24FF
1.24FF
1.24FF
1.24FF
GN VH 8 (50)*
BP VH 8 (50)*
GN VH15 (50)*
BP VH15 (50)*
GN VV12 (50)*
BP VV12 (50)*
GN V3CE (50)*
BP V3CE (50)*
HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA
9
9
9
9
9
9
9
9
HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA
5
6
5
6
5
6
5
6
HA 200
HA 200
HA 201
HA 201
-
HA 210
HA 210
-
HA 202
HA 202
City
City
City
City
City
City
City
City
1.24FF
1.24FF
1.24FF
1.24FF
1.24FF
1.24FF
1.24FF
1.24FF
GN VH 8 (80)*
BP VH 8 (80)*
GN VH15 (80)*
BP VH15 (80)*
GN VV12 (80)*
BP VV12 (80)*
GN V3CE (80)*
BP V3CE (80)*
HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA
11
11
11
11
11
11
11
11
HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA
5
6
5
6
5
6
5
6
HA 200
HA 200
HA 201
HA 201
-
HA 210
HA 210
-
HA 202
HA 202
* Z·vÏsnÈ kotle CITY 1.24 FF GN a CITY 1.24 FF B/P
urËenÈ pouze pro vyt·pÏnÌ mohou b˝t doplnÏny
z·sobnÌkem TUV o objemu 50 litr˘ nebo 80 litr˘.
Je-li p¯ipojen z·sobnÌk TUV 80 l, musÌ b˝t montov·n
na zesÌlen˝ r·m HA 11, kter˝ umoûÚuje vyrovnat
ËelnÌ stÏny z·sobnÌku a kotle.
RozmÏry obalov˝ch jednotek
obalov·
jednotka
mont·ûnÌho
r·mu
obalov·
jednotka
kotle
8666N073
Obalov· jednotka
A
B
C
HA 9
HA 10
860
375
95
HA 11
890
389
139
8666N074
5
2.2 Mont·ûnÌ r·m
StandardnÌ mont·ûnÌ r·m pro 2.24 FF
Mont·ûnÌ r·m pro 1.24 FF / 50 l a 1.24 FF / 80 l
Mont·ûnÌ Mont·ûnÌ
r·m 2.24 FF r·m 1.24 FF
A
(mm)
8666N075
27,5
97,5
8666N076A
2.3 Mont·ûnÌ rozmÏry
CITY 1.24FF a 2.24FF
CITY 1.24 FF se zesÌlen˝m mont·ûnÌm r·mem
(pro p¯ipojenÌ z·sobnÌku TUV 80 litr˘)
8666N143A
8666N144A
6
3. 3. FUNK»NÕ SCH…MA
KOTEL 2.24 FF A 1.24 FF
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
CITY 2.24FF
Kohout v˝stupnÌ vody z kotle
Kohout v˝stupu TUV
UzavÌracÌ kohout plynu
VÌcefunkËnÌ kohout studenÈ vody:
- otevÌr·nÌ/uzavÌr·nÌ studenÈ vody
- regulace pr˘toku
- filtr (vyjÌmateln˝ zespodu)
Kohout vratnÈ vody
VypouötÏcÌ öroub
SnÌmaË pr˘toku uûitkovÈ vody
TeplotnÌ Ëidlo TUV
VypouötÏcÌ öroub v˝mÏnÌku TUV
TeplotnÌ Ëidlo teplÈ rezervy TUV
OdvzduöÚovacÌ öroub v˝mÏnÌku
TUV
Ovl·dacÌ motor p¯epÌnacÌho ventilu
vyt·pÏnÌ/TUV
P¯epÌnacÌ ventil vyt·pÏnÌ/TUV
Elektronick˝ tlakomÏr
OdvzduöÚovacÌ komora
Motor Ëerpadla
MϯÌcÌ mÌsto provoznÌho p¯etlaku
plynu
IonizaËnÌ sonda
ExpanznÌ n·doba
Ventil pro nahuötÏnÌ expanznÌ
n·doby
Automatick˝ odvzduöÚovaË
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
HlavnÌ v˝mÏnÌk
TeplotnÌ Ëidlo v˝stupnÌ vody z kotle
BezpeËnostnÌ termostat
SpalovacÌ komora
Ho¯·k
ZapalovacÌ elektrody
ModulaËnÌ Ë·st plynovÈho bloku
BezpeËnostnÌ ventily plynovÈho
bloku
33. MϯÌcÌ mÌsto p¯ipojovacÌho p¯etlaku
plynu
34. ModulaËnÌ plynov˝ blok
35. V˝mÏnÌk TUV (pouze 2.24 FF)
36. Pojistn˝ ventil okruhu vyt·pÏnÌ
37. ZkratovÈ potrubÌ (by pass) okruhu
vyt·pÏnÌ
38. Hydraulick˝ oddÏlovaË
39. Spalinov˝ manostat
40. MϯÌcÌ mÌsta tlaku spalin
41. Ventil·tor pro odtah spalin
42. ZapalovacÌ trafo
43. OmezovaË pr˘toku TUV (8l/min)
44. ZpÏtn· klapka
* Je-li ke kotli p¯ipojen z·sobnÌk TUV
V˝stupnÌ
voda z
kotle
TUV
P¯Ìvod
plynu
Studen
· voda
Vratn·
voda
CITY 1.24FF
V˝stupnÌ V˝stup do P¯Ìvod Vstup z Vratn·
v˝mÏnÌku plynu v˝mÏnÌku voda
voda z
z·sobnÌku
z·sobnÌku
kotle
TUV*
TUV*
7
8666N024H
4. OVL¡DACÕ PANEL
8666N020
A. ZobrazenÌ teploty
- displej zobrazuje teplotu v˝stupnÌ vody z kotle
nebo teplotu TUV bÏhem p¯Ìpravy TUV.
E. TlaËÌtko "kominÌk"
- umoûÚuje provoz kotle, kter˝ umoûÚuje jeho
se¯ÌzenÌ.
ï prvnÌm stlaËenÌm po dobu 5 sekund (displej
B. TlaËÌtko pro zruöenÌ udrûov·nÌ teploty TUV ve
v˝mÏnÌku TUV
Pro CITY 2.24 FF a 1.24 FF se z·sobnÌkem TUV
a regul·torem Easymatic
Funkce udrûov·nÌ teploty TUV ve v˝mÏnÌku TUV je
p˘vodnÏ aktivov·na.
To umoûÚuje zajistit maxim·lnÌ uûivatelsk˝
komfort.
Je-li kotel elektricky nap·jen, svÌtÌ kontrolka B2 a
funkce udrûovacÌ teploty TUV je aktivov·na.
StisknutÌm tlaËÌtka B je funkce udrûovacÌ teploty
TUV vypnuta, nap¯. v dobÏ nep¯Ìtomnosti
(kontrolka B2 zhasne).
P¯eruöenÌ elektrickÈho nap·jenÌ neruöÌ zvolenou
funkci.
) je kotel provozov·n na minim·lnÌ v˝kon
ï druh˝m stlaËenÌm (displej
) je kotel
provozov·n na maxim·lnÌ v˝kon (24 kW).
F. TlaËÌtko "servis"
G. P¯epÌnaË druhu provozu (3 polohy)
- protimrazov· ochrana
- vyt·pÏnÌ a p¯Ìpravu TUV (zimnÌ provoz)
- p¯Ìprava TUV (letnÌ provoz)
H. Kontrolka "provoz vyt·pÏnÌ"
- svÌtÌ v p¯ÌpadÏ, probÌh·-li vyt·pÏnÌ.
I. NastavenÌ teploty vyt·pÏnÌ
- regulaËnÌ rozsah 40 aû 90∞C (doraz na 75∞C)
Pozn·mka:
- Kontrolky B1 a B2 svÌtÌ, probÌh· p¯Ìprava TUV.
- B2 blik·, je-li udrûovacÌ teplota ¯Ìzena
regul·torem Easymatic.
J. SvÏteln· signalizace provozu kotle
- kontrolka svÌtÌ, je-li ho¯·k v provozu
K. NastavenÌ teploty TUV
- regulaËnÌ rozsah 40 aû 60∞C (doraz na 55∞C)
Pro CITY 1.24 FF se z·sobnÌkem TUV a bez
regul·toru Easymatic
- kontrolka B1 vûdy svÌtÌ
- kontrolky B1 a B2 svÌtÌ, probÌh· akumulaËnÌ
p¯Ìprava TUV.
L. Kontrolka "p¯Ìprava TUV"
- svÌtÌ bÏhem p¯Ìpravy TUV
M. ZobrazenÌ provoznÌho p¯etlaku
- diody LED zobrazujÌ provoznÌ p¯etlak v okruhu
vyt·pÏnÌ v rozsahu 0,5 aû 2,5 bar
C. SvÏteln· signalizace aktivace bezpeËnostnÌho
termostatu
D. DeblokaËnÌ tlaËÌtko
- umoûÚuje znovuzapnutÌ kotle v p¯ÌpadÏ jeho
vypnutÌ bezpeËnostnÌm termostatem.
8
5. HYDRAULICK… VLASTNOSTI
5.1 »erpadlo
Vyuûiteln· dopravnÌ v˝öka (m H2O)
»erpadlo vestavÏnÈ v kotli je vybaveno 3-rychlostnÌm
motorem s elektrick˝m p¯Ìkonem 80 VA. Od v˝robce
je nastavena nejvyööÌ rychlost.
Pozn·mka:
Pro kotle s p¯Ìpravou TUV (CITY 2.24 FF nebo 1.24 FF
se z·sobnÌkem TUV) m˘ûe b˝t eventuelnÏ st¯ednÌ
stupeÚ rychlosti. P¯esto se doporuËuje pro komfortnÌ
p¯Ìpravu TUV ponechat maxim·lnÌ v˝kon Ëerpadla.
Pro otopnÈ soustavy s vÏtöÌ hydraulickou tlakovou
ztr·tou je moûnÈ nahradit motor Ëerpadla
v˝konnÏjöÌm motorem (obalov· jednotka HA 209) s
elektrick˝m p¯Ìkonem 93 VA.
Pr˘tok (l/hod)
8666N079
1. PV : Mal· rychlost
2. MV : St¯ednÌ rychlost
3. GV : Velk· rychlost
Motor 80 VA
Motor 93 VA
(p¯ÌsluöenstvÌ)
5.2 ExpanznÌ n·doba 8 l
Z·vÏsnÈ kotle CITY jsou od v˝robce vybaveny
expanznÌ n·dobou 8 l (tlak nahuötÏnÌ 0,75 bar).
Celkov˝ objem vody v topnÈm systÈmu z·visÌ na jeho
statickÈ v˝öce a je uveden pro st¯ednÌ teplotu 80∞C
(teplotnÌ sp·d: 90/70∞C).
Max. statick·
v˝öka (m)
5.3 ExpanznÌ n·doba 12 l
Max. statick·
v˝öka (m)
Celkov˝ objem
vody (l)
Jako volitelnÈ p¯ÌsluöenstvÌ existuje pro z·vÏsnÈ kotle
CITY expanznÌ n·doba 12 l (tlak nahuötÏnÌ 0,75 bar) obalov· jednotka HA 208.
Celkov˝ objem
vody (l)
6. MONT¡é
6.1 Z·kladnÌ podmÌnky mont·ûe
Instalace a ˙drûba kotle musÌ b˝t prov·dÏna
kvalifikovan˝mi
pracovnÌky,
¯·dnÏ
zaökolen˝mi
spoleËnostÌ Stiebel Eltron, spol. s.r.o.
Mont·û kotle musÌ b˝t provedena podle projektu
vyt·pÏnÌ, eventuelnÏ projektu MaR, kterÈ byly vyhotoveny
autorizovan˝mi projektanty. P¯i mont·ûi kotle musÌ b˝t
dodrûeny souËasnÏ platnÈ normy a p¯edpisy pro
instalovanÈ za¯ÌzenÌ.
D˘leûitÈ upozornÏnÌ: Z hlediska mont·ûe a n·slednÈho
provozu musÌ b˝t zajiötÏna z·kladnÌ protipoû·rnÌ
opat¯enÌ. Jedn· se zejmÈna o dodrûenÌ pot¯ebn˝ch
bezpeËnostnÌch vzd·lenostÌ od ho¯lav˝ch hmot dle »SN
06 1008 a dle »SN 73 0802. Ve vzd·lenosti menöÌ neû je
vzd·lenost bezpeËn· nesmÌ b˝t umÌstÏny ho¯lavÈ
p¯edmÏty.
9
5
6
7
8
9
10
138 129 120 111 102 92
5
6
7
8
9
10
213 204 195 186 177 167
Zachovat
minim·lnÌ
vzd·lenost 5 cm
S1 a S2: Minim·lnÌ ˙Ëinn˝ pr˘¯ez
vÏtracÌch otvor˘ je 150 cm2.
Minim·lnÌ vzd·lenost mezi p¯ednÌ stÏnou
kotle a stÏnou uzav¯enÈ sk¯ÌnÏ je 10 cm*.
- Kotel se nesmÌ instalovat nad kuchyÚsk·
tepeln· za¯ÌzenÌ (spor·k)
8666N089
- Kotel musÌ b˝t upevnÏn na pevnÈ p¯ÌËce, kter· m·
minim·lnÌ nosnost odpovÌdajÌcÌ hmotnosti kotle,
p¯ÌpadnÏ z·sobnÌku TUV, vËetnÏ vody.
8666N145
Mont·û kotle musÌ b˝t provedena podle souËasnÏ
platn˝ch norem a p¯edpis˘.
TermostatickÈ kohouty neosazovat na vöechny
otopn· tÏlesa soustavy.
- Pro umoûnÏnÌ demont·ûe a opÏtovnÈ mont·ûe
opl·ötÏnÌ staËÌ dodrûet minim·lnÌ boËnÌ odstup
15 mm. Pro snadnÏjöÌ provedenÌ ˙drûbov˝ch pracÌ na
kotli se v kaûdÈm p¯ÌpadÏ doporuËuje dodrûet tuto
vzd·lenost 50 mm.
Z·vÏsn˝ kotel CITY obsahuje hydraulick˝ zkrat
(by-pass), zajiöùujÌcÌ minim·lnÌ pr˘tok vody kotlem
200 l/hod.
- Kotel nesmÌ b˝t umÌstÏn nad zdrojem tepla nebo
nad tepeln˝mi kuchyÚsk˝mi za¯ÌzenÌmi.
Nikdy neosazovat otopn· tÏlesa termostatick˝mi
kohouty v mÌstnosti, kde je umÌstÏn prostorov˝
regul·tor.
- ElektrickÈ krytÌ kotle odpovÌd· kategorii IP X4D,
coû umoûÚuje instalovat kotel v koupelnÏ,
mimo ochrannou zÛnu 1 a 2 dle »SN 33 2000-7-701.
UmÌstÏnÌ kotle
Pozn·mka:
UpozorÚujeme na to, ûe se kotel nesmÌ instalovat v
mÌstnostech, v nichû je nutno poËÌtat se znaËn˝m
zneËiötÏnÌm vzduchu halogenov˝mi uhlovodÌkov˝mi
slouËeninami (p¯i chemickÈm ËiötÏnÌ, v tisk·rn·ch,
kade¯nick˝ch provozovn·ch, v dom·cnostech a
prostorech pro kutilskou Ëinnost, kde se pouûÌvajÌ
ËistÌcÌ a odmaöùovacÌ prost¯edky, rozpouötÏdla a
¯edidla nebo sprejovÈ n·dobky Ö atd.), pokud
nebyla uËinÏna dostateËn· opat¯enÌ k tomu, aby se
p¯iv·dÏl Ëist˝ spalovacÌ vzduch. Pokud se tato
opat¯enÌ nedodrûÌ, odpad· p¯i poökozenÌ kotle,
vzniklÈm uveden˝mi p¯ÌËinami, povinnost dodavatele
dodrûet z·ruËnÌ podmÌnky.
10
6.2 P¯ipojenÌ kotle
D˘leûitÈ pozn·mky:
ï Jestliûe se p¯i mont·ûi pouûÌvajÌ r˘znÈ kovy,
nap¯Ìklad mÏÔ a hlinÌk, je tyto t¯eba izolaËnÏ oddÏlit,
aby se zabr·nilo korozi.
ï P¯ed p¯ipojenÌm kotle na staröÌ otopnou soustavu je
nezbytnÏ nutnÈ tuto d˘kladnÏ propl·chnout a na
p¯Ìvodu vratnÈ vody p¯ed kotlem osadit filtr pro
zamezenÌ zanesenÌ hlavnÌho v˝mÏnÌku kotle
neËistotami z tÈto otopnÈ soustavy.
6.2.1 Instalace mont·ûnÌho r·mu
P¯ipojovacÌ
potrubÌ
Prov·dÌ se dle n·vodu dod·vanÈho s tÌmto r·mem.
ZapojenÌ
Zezadu
6.2.2 P¯ipojenÌ vody a plynu
Shora
Prov·dÌ se s expanznÌ n·dobou 8 nebo 12 litr˘.
Tato p¯ipojenÌ mohou b˝t provedena zespodu,
shora nebo zezadu dle schv·lenÈ projektovÈ
dokumentace a v souladu s platn˝mi normami a
p¯edpisy.
Zespodu
8666N130
ï P¯ipojenÌ okruhu vyt·pÏnÌ
PomocÌ mÏdÏnÈho potrubÌ ∅ 16/18 mm dovnit¯ nebo
∅ 20/22 mm vnÏ.
V˝stupnÌ voda
z kotle
∅ 18 mm
TUV
∅ 16 mm
P¯Ìvod
plynu
∅ 18 mm
Studen·
voda
∅ 16 mm
Vratn·
voda
∅ 18 mm
∅18 ext.
∅16 ext.
∅18 ext.
∅16 ext.
∅18 ext.
∅20 int.
∅18 int.
∅18 int.
∅20 int.
ï P¯ipojenÌ okruhu TUV
PomocÌ mÏdÏnÈho potrubÌ ∅ 14/16 mm dovnit¯ nebo
∅ 18/20 mm vnÏ.
V oblastech s velmi tvrdou vodou (TH > 25 stupÚ˘
francouzsk˝ch, tj. 14 stupÚ˘ nÏmeck˝ch) se
doporuËuje na vstup studenÈ vody p¯ed kotel
instalovat zmÏkËovaË vody.
ï P¯ipojenÌ plynu
Toto p¯ipojenÌ je t¯eba provÈst v souladu s »SN EN
1775.
UzavÌracÌ kohout plynu je souË·stÌ dod·vky mont·ûnÌho
r·mu a umoûÚuje:
- provÈst pevnou p¯Ìpojku plynu
- v p¯ÌpadÏ demont·ûe kotle z˘st·v· uzavÌracÌ kohout
plynu na mont·ûnÌm r·mu a m˘ûe b˝t utÏsnÏn z·tkou
3/4".
P¯ipojenÌ se prov·dÌ mÏdÏn˝m potrubÌm ∅ 16/18 mm
zevnit¯.
8666N081
Pro vöechny dodanÈ sestavy p¯ipojovacÌch
potrubÌ je nutnÈ pouûÌvat schv·lenÈ spojky
P¯ipojovacÌ p¯etlak plynu:
2 kPa pro zemnÌ plyn H (G20)
3 kPa pro propan
(G31)
11
6.2.3 P¯ipojenÌ odpadnÌho potrubÌ ke kotli
Toto potrubÌ ∅ 32 mm, dod·vanÈ s
mont·ûnÌm r·mem musÌ b˝t instalov·no
pouze aû po p¯ip·jenÌ mÏdÏn˝ch p¯Ìpojek.
UpevÚujÌ se pomocÌ öroub˘ ∅ 4 x 12 mm,
kterÈ jsou dod·v·ny pro tento ˙Ëel,
na levou Ë·st mont·ûnÌho r·mu.
OdtokovÈ potrubÌ se provede do sifonu
odpadu.
8666N088B
6.2.4 ZavÏöenÌ kotle
1
Vyjmout plastovÈ ucp·vky p¯ipojovacÌch
potrubÌ kotle.
2 UmÌstit kotel na hornÌ Ë·st p¯ipojovacÌ rampy aû
na doraz.
3 Toto provÈst s citem.
UmÌstit 5 tÏsnÏnÌ dodan˝ch v s·Ëku s n·vodem.
4 Odstranit svorky a p¯itlaËit matice.
8666N149A
12
6.2.5 Clony ve spalinovodu
Pro
p¯izp˘sobenÌ
mnoûstvÌ
spalin
odporu
spalinovodu je t¯eba umÌstit p¯ed nebo za spalinov˝
ventil·tor spalinovÈ clony v z·vislosti na dÈlce tohoto
spalinovodu dle n·sledujÌcÌ tabulky:
Vodorovn˝ spalinovod (typ C12) ∅ 60/100
Konfigurace
∅ 60/100
dÈlka L
Clona na p¯Ìvodu
vzduchu
∅ 70*
Clona na
v˝stupu spalin
∅ 46
< 1m
X
X
1m aû 2m
2m aû 3m
X
X
3m aû 4m
* instalov·na od v˝robce
8666N189
V p¯ÌpadÏ p¯ipojenÌ vodorovnÈho
spalinovodu se svisl˝m ˙sekem L 1
delöÌm neû 250 mm, je nezbytnÈ vloûit
hned za spalinovÈ hrdlo kotle sbÏraË
kondenz·tu ∅ 60/100 mm. Tlakov· ztr·ta
sbÏraËe kondenz·tu ∅ 60/100 mm
odpovÌd· ekvivalentnÌ dÈlce 1 m.
PovinnÏ vloûen˝
sbÏraË kondenz·tu
balenÌ HA 211
Pozn·mka: 1 koleno 90∞ (∅ 60/100 mm) odpovÌd·
ekvivalentnÌ dÈlce 1,3 m.
1 koleno 45∞ (∅ 60/100 mm) odpovÌd·
ekvivalentnÌ dÈlce 1,0 m.
L1 + L2 < 3m
8666N190A
13
Vodorovn˝ spalinovod (typ C12) ∅ 80/125
Konfigurace
∅ 80/125
dÈlka L
Clona na p¯Ìvodu
Clona na
Clona na
vzduchu
v˝stupu spalin v˝stupu spalin
∅ 70*
∅ 44
∅ 46
1m
X
2m
X
3m
X
4m
X
5m
X
6m
30 aû 60∞
X
7m
Pozn·mka: 1 koleno 90∞ (∅ 60/100 mm) odpovÌd·
ekvivalentnÌ dÈlce 1,3 m.
1 koleno 45∞ (∅ 60/100 mm) odpovÌd·
ekvivalentnÌ dÈlce 1,0 m.
8666N425A
P¯ipojenÌ na komÌn LAS (typ C42) ∅ 60/100 - ∅ 63/100
Konfigurace
LAS
dÈlka L
≤2m
Clona na
p¯Ìvodu vzduchu
∅ 70*
Clona na
v˝stupu
spalin ∅ 46
û·dn· clona
* instalov·na od v˝robce
8666N188
14
Svisl˝ spalinovod (typ C32) ∅ 80/125 mm
2 kolena 45∞
1 koleno 45∞
1 koleno 45∞
max. 2,20 m
SbÏraË
kondenz·tu
balenÌ HA 210
2 kolena 45∞
SbÏraË
kondenz·tu
balenÌ HA 210
SbÏraË
kondenz·tu
balenÌ HA 210
8666N187
Instalace bez kolen
Maxim·lnÌ dÈlka L1 : 10 m
Konfigurace
∅ 60/100
dÈlka L
Instalace se 2 koleny 45∞
DÈlka L1 + L2 + L3 : 9 m
Maxim·lnÌ dÈlka L2 : 3 m
Clona na p¯Ìvodu
Clona na
vzduchu
v˝stupu spalin
∅ 70*
∅ 44
1m + vy˙stÏnÌ
X
2m + vy˙stÏnÌ
X
3m + vy˙stÏnÌ
X
4m + vy˙stÏnÌ
X
5m + vy˙stÏnÌ
X
6m + vy˙stÏnÌ
Instalace se 4 koleny 45∞nebo
2 koleny 87∞
DÈlka L1 + L2 + L3 : 8 m
Maxim·lnÌ dÈlka L2 : 2 m
D˘leûit· pozn·mka:
Clona na
v˝stupu spalin
∅ 46
Je zak·z·no upravovat nebo zkracovat koncov˝ kus
vy˙stÏnÌ, prodlouûenÌ a kolena. Proto je t¯eba pro
zajiötÏnÌ p¯esnÈ celkovÈ dÈlky povinnÏ pouûÌvat
kompenzaËnÌ kus, pokud ji nelze zajistit bÏûn˝m
prodlouûenÌm.
Pro vöechna prodlouûenÌ jsou k dispozici upevÚovacÌ
objÌmky. é·dn· objÌmka nesmÌ b˝t montov·na na
kompenzaËnÌ kus.
P¯i pr˘chodu spalinovodu podlahou je t¯eba vloûit
dilataËnÌ trubku (nenÌ v dod·vce), kter· umoûÚuje
jeho volnÈ uloûenÌ.
X
7m + vy˙stÏnÌ
8m + vy˙stÏnÌ
Pozn·mka:
9m + vy˙stÏnÌ
Nakonec je t¯eba zkontrolovat stav spalinovodu v
mÌstÏ vloûenÈho kompenzaËnÌho kusu.
10m + vy˙stÏnÌ
* instalov·na od v˝robce
Pozn·mka: 1 koleno 87∞ nebo 2 kolena 45∞ (∅ 80/
125 mm) odpovÌd· ekvivalentnÌ dÈlce 1,0 m.
15
Pro mont·û clony je t¯eba:
a
Sejmout ËelnÌ kryt spalinovÈ sk¯ÌnÏ (4 rychloupÌnacÌ spony)
b
Vyöroubovat 4 upevÚovacÌ örouby spalinovÈho
ventil·toru.
c
Je-li t¯eba, dle tabulek na p¯edchozÌch
stran·ch vyjmout clonu ∅ 70 mm a znovu
p¯ipevnit drû·k pomocÌ 3 upevÚovacÌch öroub˘.
d
Je-li t¯eba, dle tabulek na p¯edchozÌch
stran·ch vsunout za ventil·tor vhodnou clonu
(p¯ibalena v s·Ëku s origin·lnÌm n·vodem u
kotle) na v˝stup spalin.
e
ProvÈst zpÏtnou mont·û kotle.
8666N160B
6.2.6 SbÏraË kondenz·tu
(balenÌ HA 211) dle n·vodu p¯iloûenÈho u tÏchto
sbÏraˢ.
V p¯ÌpadÏ svislÈho vy˙stÏnÌ spalinovodu nebo
vodorovnÈho vy˙stÏnÌ se svislou Ë·stÌ nad 250 mm je
nezbytnÏ nutnÈ namontovat bezprost¯ednÏ na
spalinovÈ hrdlo kotle sbÏraË kondenz·tu s adaptÈrem
∅ 80/125 mm (balenÌ HA 210) nebo ∅ 60/100 mm
6.2.7 Mont·û spalinovodu a jeho p¯ÌsluöenstvÌ
Viz instrukce, p¯iloûenÈ u jednotliv˝ch Ë·stÌ
spalinovodu.
6.2.8 ElektrickÈ zapojenÌ 230 V
Z·vÏsnÈ kotle CITY jsou dod·v·ny s t¯ÌvodiËov˝m
nap·jecÌm kabelem o dÈlce 1,5 m.
V souladu s platn˝mi p¯edpisy musÌ b˝t elektrickÈ
nap·jenÌ kotle provedeno p¯es vÌcepÛlov˝ vypÌnaË s
vypÌnacÌ vzd·lenostÌ kontakt˘ vÌce neû 3 mm.
ElektrickÈ p¯ipojenÌ musÌ b˝t provedeno
kvalifikovan˝m odborn˝m pracovnÌkem.
Pozn·mka:
P¯i zapojenÌ na elektrickou sÌù respektujte
barevnÈ oznaËenÌ vodiˢ (hnÏd· = f·ze, modr·
= nulov˝ vodiË).
V p¯ÌpadÏ z·mÏny tÏchto vodiˢ nefunguje
ionizaËnÌ okruh kotle.Toto vyvol· p¯echod kotle
do poruchovÈho stavu.
hnÏd˝ - f·ze
modr˝ - nulov˝ vodiË
ûlutozelen˝ - zem
8666N146A
16
6.2.9 P¯ipojenÌ p¯ÌsluöenstvÌ
P¯ipojenÌ p¯ÌsluöenstvÌ se prov·dÌ do zadnÌ Ë·sti
ovl·dacÌho panelu pod malou z·slepkou.
- Po odstranÏnÌ dvou postrannÌch upevÚovacÌch
öroub˘ vyklopit ovl·dacÌ panel smÏrem dop¯edu.
- Z·slepku vyt·hnout smÏrem k sobÏ a p¯ipojit
dodanÈ p¯ÌsluöenstvÌ.
ï DialogovÈ d·lkovÈ ovl·d·nÌ Easymatic (AD 136)
- doporuËujeme omezit na regul·toru teplotu
kotlovÈ vody na hodnotu 75∞C u nov˝ch otopn˝ch
soustav.
- postupujte
podle
n·vodu
dodan˝m
s
regul·torem Easymatic.
ï Programovateln˝ prostorov˝ regul·tor AD 137
- vyjmout odpor z konektoru TAM
- na svorky 1 a 3 p¯ipojit pracovnÌ kontakt
regul·toru, svorky jsou z·mÏnnÈ.
- postupujte
podle
n·vodu
dodan˝m
s
regul·torem.
8666N147
ï Prostorov˝ termostat AD 140
- vyjmout odpor z konektoru TAM
- na svorky 1 a 4 p¯ipojit pracovnÌ kontakt
regul·toru, svorky jsou z·mÏnnÈ.
- postupujte
podle
n·vodu
dodan˝m
s
regul·torem.
Pozn·mka: Pro dvouvodiËovÈ p¯ipojenÌ je t¯eba
pouûÌt prostorovÈ regul·tory s beznapÏùov˝m
kontaktem.
Proto je t¯eba vûdy:
- vyjmout odpor z konektoru TAM
- na svorky TAM p¯ipojit pracovnÌ kontakt regul·toru,
svorky jsou z·mÏnnÈ.
Pozn·mka:
Pro elektrickÈ p¯ipojenÌ prostorovÈho regul·toru
ke kotli se doporuËuje pouûÌt dvouvodiËov˝ kabel
2 x 1,5 mm2.
17
6.3 »erpadlov· logika
1. V reûimu
City 1.24 a 2.24
(p¯Ìprava TUV) nebo s regul·torem
(lÈto) je Ëerpadlo v provozu bÏhem
Easymatic v reûimu
p¯Ìpravy TUV a vypÌn· se 30 s po ukonËenÌ p¯Ìpravy TUV.
P¯epÌnacÌ ventil z˘st·v· v poloze pro p¯Ìpravu TUV.
2. V reûimu
(vyt·pÏnÌ + p¯Ìprava TUV)
A. Bez prostorovÈho regul·toru nebo regul·toru Easymatic
»erpadlo je trvale v provozu.
B. S prostorov˝m regul·torem
ï P¯epÌnaË v poloze 1:
»erpadlo je trvale v provozu.
ï P¯epÌnaË v poloze 2:
- »erpadlo vypÌn· s dobÏhem 15 minut po
rozpojenÌ kontaktu prostorovÈho regul·toru.
- Po ukonËenÌ p¯Ìpravy TUV, je-li prostorov˝
regul·tor rozpojen, vypne Ëerpadlo po 30 s,
p¯epÌnacÌ ventil z˘st·v· v poloze pro p¯Ìpravu
TUV.
8666N124A
ï P¯epÌnaË v poloze 3:
- »erpadlo vypne s dobÏhem 30 s po
rozpojenÌ kontaktu prostorovÈho regul·toru.
Po ukonËenÌ p¯Ìpravy TUV, je-li prostorov˝
regul·tor rozpojen, vypne Ëerpadlo po 30 s,
p¯epÌnacÌ ventil z˘st·v· v poloze pro p¯Ìpravu
TUV.
City 1.24FF a 2.24FF
C. S regul·torem Easymatic:
ï P¯epÌnaË v poloze 1 nebo 2:
»erpadlo je trvale v provozu.
ï P¯epÌnaË v poloze 3:
- Jakmile
je
dosaûena
poûadovan·
prostorov· teplota, z˘st·v· Ëerpadlo trvale v
provozu.
- Je-li prostorov· teplota vyööÌ neû
poûadovan·, vypne Ëerpadlo po 15 min.
- Po ukonËenÌ p¯Ìpravy TUV, je-li prostorov·
teplota vyööÌ neû poûadovan·, vypne
Ëerpadlo po 30 s, p¯epÌnacÌ ventil z˘st·v· v
poloze pro p¯Ìpravu TUV
.
ï P¯epÌnaË v poloze 2:
- V komfortnÌm reûimu je funkce stejn· jako
kdyû je p¯epÌnaË v poloze 1.
- V ˙tlumovÈm reûimu je funkce stejn· jako
kdyû je p¯epÌnaË v poloze 3.
3. V reûimu
8666N148
(protimrazov· ochrana)
»erpadlo je vypnuto.
V p¯ÌpadÏ pot¯eby, je-li prostorov· teplota niûöÌ
neû 10∞C, se uvede Ëerpadlo do provozu, aby byla
zajiötÏna protimrazov· ochrana kotle.
18
6.4 Mont·û opl·ötÏnÌ
8666N150A
8666N151A
Pozn·mka: mont·û p¯ednÌ stÏny kotle se provede
aû po uvedenÌ kotle do provozu.
7. PROVOZNÕ PÿETLAK PLYNU A OZNA»ENÕ TRYSEK A CLON
VybavenÌ
∅
mm
CITY 1.24FF a 2.24FF
Trysky
ho¯·ku
Clona
ZemnÌ plyn
1,35
Propan
0,8
ZemnÌ plyn
5,2
Propan
4,2
ProvoznÌ p¯etlak plynu a spot¯eba plynu
CITY 1.24 FF a 2.24 FF
V˝kon
ProvoznÌ
p¯etlak
ZemnÌ plyn H
Propane
ZemnÌ plyn H
Spot¯eba*
Propane
mbar
mbar
m3/h
kg/h
jmenovit˝
minim·lnÌ
6,0
24,5
2,79
2,05
0,4
2,9
1,01
0,74
19
* 1013 mbar 15∞C
8. UVEDENÕ DO PROVOZU
PrvnÌ uvedenÌ do provozu musÌ provÈst servisnÌ
technik s p¯Ìsluönou kvalifikacÌ a ¯·dnÏ zaökolen˝
spoleËnostÌ Stiebel-Eltron, spol. s r.o.
8.1 Kontrola p¯ed uvedenÌm do provozu
- Podle v˝robnÌho ötÌtku ovϯit, na kterÈ palivo je kotel
od v˝robce se¯Ìzen.
- V p¯ÌpadÏ pot¯eby p¯estavby na jin˝ druh plynu je
t¯eba postupovat podle servisnÌ dokumentace (kapitola
9 "P¯estavba na jin˝ druh plynu").
- Otev¯Ìt uzavÌracÌ kohout plynu 3.
- Po povolenÌ dvou upevÚovacÌch öroub˘ po stran·ch
vyklopit ovl·dacÌ panel dop¯edu.
- Zkontrolovat p¯ipojovacÌ p¯etlak plynu p¯ed plynov˝m
ventilem (pozice 33) podle v˝robnÌho ötÌtku.
- Znovu uzav¯Ìt öroub p¯ipojovacÌho mÌsta pro
mϯenÌ tlaku plynu.
- Zkontrolovat tÏsnost vodnÌch okruh˘ a
plynovÈ trasy.
Zaklopit ovl·dacÌ panel a zajistit dvÏma upevÚovacÌmi
örouby.
8666N180
8.2 ElektrickÈ zapnutÌ kotle
Zkontrolovat je-li p¯epÌnaË druhu provozu G v poloze
"vypnuto/protimrazov· ochrana" a teprve potom
p¯ivÈst ke kotli nap·jecÌ napÏtÌ a nebo zapnout
p¯ed¯azen˝ hlavnÌ vypÌnaË kotle.
8666N096
8.3 NapuötÏnÌ topnÈho systÈmu
- Otev¯Ìt kohouty 1-2* a 5 (klÌË Ë 8) a 4* (klÌË Ë 6).
- Zkontrolovat je-li automatick˝ odvzduöÚovaË 21,
umÌstÏn˝ v hornÌ Ë·sti expanznÌ n·doby, otev¯en.
- Naplnit topn˝ systÈm pomocÌ dvou kohout˘ 38.1
a 38.2 aû do dosaûenÌ hydraulickÈho p¯etlaku 1,5 aû
2 bar.
- Dob¯e uzav¯Ìt oba kohouty 38.1 a 38.2.
* CITY s p¯Ìpravou TUV
8666N098B
8.4 Zap·lenÌ kotle
- P¯epÌnaË druhu provozu p¯epnout do poloh
.
- V p¯ÌpadÏ p¯ipojenÌ prostorovÈho regul·toru nebo
dialogovÈho d·lkovÈho ovl·d·nÌ Easymatic nastavit
tyto regul·tory tak, aby vyûadovaly provoz kotle.
8666N097
20
8.5 OdvzduönÏnÌ
a
Otev¯Ìt krytku automatickÈho odvzduöÚovaËe
umÌstÏnÈho v hornÌ Ë·sti expanznÌ n·doby
kotle.
V˝mÏnÌk TUV
(pouze CITY 2.24 FF)
b
- Odvzduönit v˝mÏnÌk TUV lehk˝m povolenÌm
jeho odvzduöÚovaËe.
- Pro urychlenÌ bÏhem odvzduöÚov·nÌ vyvolat
poûadavek na vyt·pÏnÌ nebo p¯Ìpravu TUV.
- Po odvzduönÏnÌ uzav¯Ìt odvzduöÚovaË.
Otopn· soustava
- PeËlivÏ odvzduönit vöechna tÏlesa a rozvody
otopnÈ soustavy.
8666N153C
8.6 NastavenÌ pr˘toku teplÈ uûitkovÈ vody (TUV)
(pouze CITY 2.24 FF)
Maxim·lnÌ pr˘tok TUV je regul·torem omezen na 8
l/min. Tento regul·tor je instalov·n u Ëidla pr˘toku
(pozice 43 v Ël·nku 3).
Tento maxim·lnÌ pr˘tok m˘ûe b˝t snÌûen öroubem 4.1
(klÌË Ë.8).
8666N105A
8.7 NastavenÌ maxim·lnÌ udrûovacÌ teploty ve v˝mÏnÌku TUV - TMM
(pouze CITY 2.24 FF)
P¯i aktivaci tÈto funkce je ve v˝mÏnÌku TUV
udrûov·na teplota na hodnotÏ "Poûadovan· teplota
TUV - 5∞C" nebo maxim·lnÌ teplota TMM.
NastavenÌ
Displej
(55∞C)
- Tisknout po dobu 5 s tlaËÌtko
- OpakovanÏ tisknout tlaËÌtko
pro v˝bÏr maxim·lnÌ udrûovacÌ teploty TUV - TMM
Pro p¯eËtenÌ ˙daje na displeji vyËkejte 5 sekund
bez tisknutÌ tlaËÌtka
21
8.8. Kontrola a nastavenÌ bÏhem uvedenÌ do provozu
8.8.1 Kontrola provoznÌho tlaku plynu
- O nÏkolik ot·Ëek povolit öroub na mϯÌcÌm mÌstÏ 17.
- K mϯÌcÌmu mÌstu p¯ipojit tlakomÏr a zkontrolovat,
jestli tlak odpovÌd· hodnotÏ uvedenÈ v tabulce
"ProvoznÌ p¯etlak plynu a oznaËenÌ trysek a clon".
8666N154A
Kontrola provoznÌho p¯etlaku plynu a jmenovitÈho
tepelnÈho v˝konu:
Nastavit kotel na maxim·lnÌ v˝kon stisknutÌm
tlaËÌtka
E:
- Po dobu 5 sekund stisknout tlaËÌtko "kominÌk" E.
Displej A ukazuje
.
- Kr·tce stisknout stejnÈ tlaËÌtko E. Displej A
ukazuje
.
8666N107A
- Zkontrolovat, jestli tlak odpovÌd· hodnotÏ uvedenÈ
v tabulce "ProvoznÌ p¯etlak plynu .a oznaËenÌ trysek
a clon" - viz Ël·nek 7.
- Po mϯenÌ nezapomenout zaöroubovat tÏsnÌcÌ öroub na mϯÌcÌm
mÌstÏ 17.
V p¯ÌpadÏ zjiötÏnÈho rozdÌlu je t¯eba se p¯esvÏdËit,
je-li kotel skuteËnÏ urËen pro dan˝ druh paliva tak,
jak je uvedeno v tabulce Ël·nku 7.
- Znovu provÈst kontrolu tÏsnosti plynu
na mϯÌcÌm mÌstÏ 17.
Pro n·vrat do norm·lnÌho provozu kr·tce stisknout
tlaËÌtko E.
8.8.2 Kontrola bezpeËnosti provozu
- Zap·len˝ ho¯·k vypnout p¯eruöenÌm dod·vky plynu
uzavÌracÌm kohoutem.
- Ovϯit funkci bezpeËnostnÌho systÈmu:
SvÏteln· signalizace poruchy C svÌtÌ a na displeji
st¯ÌdavÏ blik·
a
.
- Otev¯Ìt uzavÌracÌ kohout
deblokovacÌ tlaËÌtko D.
plynu
a
stisknout
8666N108B
22
8.8.3 Kontrola bezpeËnostnÌho termostatu
BezpeËnostnÌ termostat musÌ odstavit kotel z
provozu p¯ekroËÌ-li teplota v˝stupnÌ vody z kotle
105∞C.
- Po dobu 5 sekund stisknout tlaËÌtko "kominÌk" E.
Displej A ukazuje
.
- Kr·tce stisknout stejnÈ tlaËÌtko E. Displej A
ukazuje
.
- T¯ikr·t stisknout po dobu 5 sekund tlaËÌtko E. Ho¯·k
je provozov·n na minim·lnÌ v˝kon, displej A ukazuje
st¯ÌdavÏ
8666N111A
a teplotu v˝stupnÌ vody z kotle.
- KlÌËem Ë. 8 uzav¯Ìt kohouty 1 a 5 na v˝stupnÌ a vratnÈ
vodÏ kotle.
Kotlov· teplota nenÌ omezov·na regulacÌ a
bezpeËnostnÌ termostat musÌ odstavit kotel z
provozu.
Jakmile se p¯ekroËÌ teplota 100∞C a bezpeËnostnÌ
termostat jeötÏ nevypne, displej ukazuje st¯ÌdavÏ
a
.
8666N218
Jestliûe 2 min po uzav¯enÌ kohout˘ 1 a 5
ho¯·k nevypne, odpojte kotel od
elektrickÈho nap·jenÌ.
- p¯i odstavenÌ ho¯·ku bezpeËnostnÌm termostatem
ï kontrolka C svÌtÌ
ï displej st¯ÌdavÏ ukazuje
a
.
- Pro opÏtovnÈ uvedenÌ do norm·lnÌho provozu
ï otev¯Ìt kohouty 1 a 5 v˝stupnÌ a vratnÈ vody
ï stisknout tlaËÌtko D.
8666N219
8.8.4 VypnutÌ kotle
P¯epÌnaË druhu provozu G p¯esunout do polohy
"vypnuto/protimrazov· ochrana":
Kotel se uvede do pohotovostnÌho stavu, displej
ukazuje
.
Pozn·mka: Je-li kotel elektricky p¯ipojen, je v tÈto
poloze chr·nÏn proti zamrznutÌ.
8666N096
23
9. PÿESTAVBA NA JIN› DRUH PLYNU
Z·vÏsnÈ kotle CITY 2.24 FF GN a 1.24 FF GN jsou
vybaveny pro provoz na zemnÌ plyn. Z·vÏsnÈ kotle
CITY 2.24 FF B/P a 1.24 FF B/P jsou vybaveny pro
provoz na propa.
P¯i p¯echodu na jin˝ druh plynu je t¯eba respektovat
a dodrûet n·sledujÌcÌ etapy p¯estavby:
9.1 VyjmutÌ ho¯·ku
9.2 V˝mÏna trysek
9.3 V˝mÏna clony
9.4 V˝mÏna modulaËnÌho prvku plynovÈho bloku
9.5 ZpÏtn· mont·û
9.6 NastavenÌ minim·lnÌho tlaku plynu
9.7 NalepenÌ typovÈho ötÌtku "Druh plynu"
N·sledujÌcÌ Ëinnosti popsanÈ v tÈto
kapitole musÌ b˝t provedeny
servisnÌm technikem s p¯Ìsluönou
kvalifikacÌ a ¯·dnÏ vyökolen˝m
spoleËnostÌ Stiebel-Eltron, spol.s r.o.
9.1 VyjmutÌ ho¯·ku
Odpojit elektrickÈ nap·jenÌ a p¯Ìvod
plynu ke kotli.
a
Odstranit p¯ednÌ stÏnu opl·ötÏnÌ (2 upevÚovacÌ
örouby v hornÌ Ë·sti).
b
Demontovat p¯ednÌ stÏnu spalinovÈ komory
(4 rychloupÌnacÌ spony)
c
Demontovat desku p¯ed spalovacÌ komorou
(2 örouby v hornÌ Ë·sti + 2 k¯ÌdlovÈ matice).
d
Odpojit kabely z obou zapalovacÌch elektrod.
e
Odpojit kabel ionizaËnÌ sondy.
8666N181A
f
Odöroubovat matici
plynovÈho bloku.
g
Odöroubovat 4 upevÚovacÌ örouby ho¯·ku.
P¯ednostnÏ pouûÌt zmagnetovan˝ öroubov·k.
h
Vysunout ho¯·k, odstranit clonu a 2 tÏsnÏnÌ.
3/4"
v
hornÌ
Ë·sti
8666N185A
24
9.2 V˝mÏna trysek
9.3 V˝mÏna clony
8666N115A
8666N186A
Na v˝stup plynovÈho bloku umÌstit clonu mezi dvÏ nov·
tÏsnÏnÌ a p¯ipojit zpÏt ho¯·k. V˝bÏr clony se provede
podle tabulky v Ël·nku 7.
V˝mÏna trysek vËetnÏ tÏsnÏnÌ a clony na p¯Ìvodu
plynu do ho¯·ku se provede podle tabulek
uveden˝ch v Ël·nku 7.
9.4 V˝mÏna modulaËnÌho prvku plynovÈho
bloku
a
Odpojit p¯Ìvod
(2 vodiËe).
b
Vyöroubovat 2 upevÚovacÌ örouby modulaËnÌho
prvku (klÌË Torx Ë. 20).
c
VymÏnit modulaËnÌ prvek a p¯esnÏ umÌstit novÈ
tÏsnÏnÌ.
napÏtÌ
k
modulaËnÌ
cÌvce
l ModulaËnÌ cÌvka s öedou krytkou = zemnÌ
plyn, oznaËenÌ na cÌvce: 1,5 - 20 mbar.
l ModulaËnÌ cÌvka se ûlutou krytkou = propan,
oznaËenÌ na cÌvce: 3 - 37 mbar.
K cÌvce p¯ipojit elektrickÈ nap·jenÌ.
8666N184
9.5 ZpÏtn· mont·û
- Namontovat zpÏt p¯ednÌ desku spalinovÈ komory a
opl·ötÏnÌ.
Prov·dÌ se opaËn˝m zp˘sobem neû demont·û.
- P¯ipojit kabely k zapalovacÌm elektrod·m.
- P¯ipojit elektrickÈ nap·jenÌ kotle a otev¯Ìt plyn.
- P¯ipojit kabel k ionizaËnÌ sondÏ.
- Namontovat zpÏt p¯ednÌ desku spalovacÌ komory.
ProvÈst kontrolu tÏsnosti plynu.
25
9.6 NastavenÌ minim·lnÌho tlaku plynu
ZemnÌ plyn H a propan
Nastavit provoznÌ p¯etlak plynu za regul·torem.
Hodnoty tlaku jsou uvedeny v Ël·nku 7.
Hodnoty provoznÌho p¯etlaku plynu se mÏ¯Ì pomocÌ
tlakomÏru p¯ipojenÈho na mϯÌcÌ mÌsto 17 dle
n·sledujÌcÌho postupu:
8666N154A
a
Odöroubovat upevÚovacÌ
plastovÈ krytky.
b
Sejmout ochrannou krytku.
c
Zkontrolovat, zda je plastov· matice "maxim·lnÌ
v˝kon" dob¯e naöroubovan·.
d
StisknutÌm tlaËÌtka E "kominÌk" po dobu 5 s
(viz Ël·nek 4) p¯epnout kotel na minim·lnÌ
v˝kon.
e
PomocÌ mosaznÈ matice nastavit minim·lnÌ tlak
plynu.
- Ot·ËenÌm matice ve smÏru hodinov˝ch
ruËiËek se tlak zvyöuje.
- Ot·ËenÌm matice proti smÏru hodinov˝ch
ruËiËek se tlak sniûuje.
f
Po nastavenÌ tlaku nasadit zpÏt plastovou
krytku.
öroub
ochrannÈ
Pro n·vrat kotle do norm·lnÌho provozu stisknout
kr·tce tlaËÌtko E.
Odpojit tlakomÏr.
Zaöroubovat tÏsnÌcÌ öroub mϯÌcÌho
mÌsta.
ProvÈst kontrolu tÏsnosti plynu.
8666N183
9.7 NalepenÌ typovÈho ötÌtku "Druh plynu"
Na mÌsto oznaËenÈ vedle na obr·zku nalepit typov˝
ötÌtek odpovÌdajÌcÌ pouûÌvanÈmu palivu.
8666N157
26
10. ⁄DRéBA
⁄drûbovÈ pr·ce na kotli musÌ prov·dÏt kvalifikovan˝
odborn˝ pracovnÌk ¯·dnÏ vyökolen˝ spoleËnostÌ
Stiebel-Eltron, spol. s r.o.
10.1 HlavnÌ v˝mÏnÌk
PravidelnÏ kontrolovat nenÌ-li hlavnÌ v˝mÏnÌk
zanesen˝.
V p¯ÌpadÏ pot¯eby um˝t v˝mÏnÌk horkou vodou s
p¯idan˝m ËistÌcÌm prost¯edkem.
Odpojit elektrickÈ nap·jenÌ a p¯Ìvod plynu
ke kotli. Uzav¯Ìt uzavÌracÌ ventily kotle a
otev¯Ìt vypouötÏcÌ öroub.
a
Sejmout ËelnÌ panel opl·ötÏnÌ (v hornÌ Ë·sti 2
örouby).
b
Demontovat p¯ednÌ stÏnu spalinovÈ komory
(4 rychloupÌnacÌ spony).
c
Odstranit p¯ednÌ desku spalovacÌ komory
(2 örouby v hornÌ Ë·sti + 2 k¯ÌdlovÈ matice).
8666N168A
d
(4) Vyt·hnout boËnÌ desky spalovacÌ komory.
e
Vyöroubovat matice 3/4" v˝mÏnÌku (klÌË Ë. 30).
f
HlavnÌ v˝mÏnÌk vyt·hnout smÏrem k sobÏ.
Pozn·mka:
P¯i zpÏtnÈ mont·ûi hlavnÌho v˝mÏnÌku:
- namazat p¯ipojovacÌ mÌsta v˝mÏnÌku
- vymÏnit tÏsnÏnÌ
- matice utahovat opatrnÏ
8666N167A
10.2 Ho¯·k
Jedenkr·t roËnÏ zkontrolovat stav ho¯·ku.
Pro suchÈ ËiötÏnÌ ho¯·ku pouûÌt mÏkk˝ kart·Ë nebo
ho¯·k um˝t teplou vodou s p¯idan˝m ËistÌcÌm
prost¯edkem. ÿ·dnÏ opl·chnout.
Demont·û ho¯·ku provÈst dle Ël·nku 9.1.
27
10.3 Tepl· uûitkov· voda
Je-li v˝mÏnÌk TUV zanesen˝ vodnÌm kamenem,
provÈst ËiötÏnÌ p¯ipojenÌm cirkulaËnÌho Ëerpadla na
p¯Ìpojky c.
V˝hradnÏ pouûÌvat ËistÌcÌ prost¯edky urËenÈ k
tomuto ˙Ëelu.
Odpojit elektrickÈ nap·jenÌ a p¯Ìvod
plynu kotle.
Uzav¯Ìt v˝stupnÌ ventil TUV a vstup
studenÈ vody do kotle, potom otev¯Ìt
vypouötÏcÌ öroub.
Pro zp¯ÌstupnÏnÌ p¯ipojenÌ okruhu TUV:
a
b
c
Po vyöroubov·nÌ 2 upevÚovacÌch
vyklopit ovl·dacÌ panel.
Chr·nit panel
neËistotami.
p¯ed
öroub˘
padajÌcÌmi
Vyöroubovat 2 matice 1/2" v˝mÏnÌku TUV (klÌË
Ë. 24)
d
Lehce povolit matici 3/4" (klÌË Ë. 30) v˝stupnÌho
potrubÌ TUV.
e
Ot·Ëet v˝stupnÌm potrubÌm TUV smÏrem
dop¯edu.
f
Vyöroubovat matici 3/4" (klÌË Ë. 30) vstupnÌho
potrubÌ studenÈ vody.
g
Vyjmout vstupnÌ potrubÌ studenÈ vody.
h
P¯ipojit k v˝mÏnÌku TUV ËistÌcÌ soupravu s
Ëerpadlem (2 p¯Ìpojky 1/2").
8666N182
Po vyËiötÏnÌ v˝mÏnÌku TUV provÈst opaËn˝m
zp˘sobem jeho mont·û.
TÏsnÏnÌ vymÏnit za novÈ.
10.4 »iötÏnÌ filtru "studen· voda"
(pouze CITY 2.24 FF)
a
Uzav¯Ìt kohout (klÌË Ë. 6) abychom se vyhnuli
vytÈk·nÌ vody bÏhem demont·ûe filtru.
b
Po p¯ipojenÌ hadice vnit¯nÌho pr˘mÏru 8 mm
odöroubovat vypouötÏcÌ öroub.
c
PomocÌ klÌËe 17 vyöroubovat drû·k s filtrem v
regulaËnÌm kohoutu.
d
Je-li t¯eba, vyjmout filtr a vyËistit mÏkk˝m
kart·Ëem
- vr·tit zpÏt filtr na drû·k a zaöroubovat do
kohoutu (klÌË Ë. 17)
- uzav¯Ìt vypouötÏcÌ öroub
- otev¯Ìt kohout (klÌË Ë. 6)
8666N293
28
11. VYPOUäTÃNÕ
P¯i vypouötÏnÌ kotle:
- Uzav¯Ìt plynov˝ kohout 3, uzavÌracÌ kohouty vody 1, 2,
5 (klÌË Ë. 8) a 4 (klÌË Ë. 6).
- K vypouötÏcÌmu öroubu 6 p¯ipojit hadiËku s vnit¯nÌm
pr˘mÏrem 8 mm.
- Vyjmout vypouötÏcÌ öroub.
8666N117B
*
29
Kotle s pr˘tokovou p¯Ìpravou TUV
ALI
CDC
DBM
J..
MNM
P
PSA
ElektrickÈ nap·jenÌ
DialogovÈ d·lkovÈ ovl·d·nÌ
SnÌmaË pr˘toku
Konektory vnit¯nÌho zapojenÌ
TlakomÏr
»erpadlo
Manostat tlaku spalin
CITY 2.24FF
SB
SCH
SECS
SECSM
SI
TA
TAM
»idlo TUV pro z·sobnÌk TUV (nepouûito)
KotlovÈ Ëidlo
»idlo TUV
»idlo udrûovacÌ teploty TUV
IonizaËnÌ sonda
ZapalovacÌ transform·tor
Prostorov˝ regul·tor
TEMPO
TS
VGM
VINV
VN
NastavenÌ dobÏhu Ëerpadla
BezpeËnostnÌ termostat
ModulaËnÌ plynov˝ blok
P¯epÌnacÌ ventil ⁄T/TUV
Spalinov˝ ventil·tor
8666N164E
díaprËs
8666-4076 C
12. HLAVNÕ ELEKTRICK¡ SCH…MATA
30
31
ALI
CDC
J..
MNM
P
PSA
SB
ElektrickÈ nap·jenÌ
DialogovÈ d·lkovÈ ovl·d·nÌ
Konektory vnit¯nÌho zapojenÌ
TlakomÏr
»erpadlo
Manostat tlaku spalin
»idlo TUV pro z·sobnÌk TUV
CITY 1.24FF
SCH
SI
TA
TAM
TEMPO
TS
VGM
KotlovÈ Ëidlo
IonizaËnÌ sonda
ZapalovacÌ transform·tor
Prostorov˝ regul·tor
NastavenÌ dobÏhu Ëerpadla
BezpeËnostnÌ termostat
ModulaËnÌ plynov˝ blok
VINV
VN
P¯epÌnacÌ ventil ⁄T/TUV
Spalinov˝ ventil·tor
8666N165E
díaprËs
8666-4080 C
13. K”DOV¡NÕ PORUCH
V p¯ÌpadÏ poruchy se na displeji zobrazÌ st¯Ìd·nÌm
a kÛdu druh poruchy.
ExistujÌ 2 kategorie poruch:
1. Poruchy souvisejÌcÌ s bezpeËnostÌ provozu
KÛd poruchy
Popis
Porucha zapalov·nÌ
Porucha ionizaËnÌho okruhu
ParazitnÌ ionizaËnÌ proud
Signalizace p¯eh¯·tÌ kotle
Nedostatek kotlovÈ vody
ZamÏnÏnÈ elektronickÈ karty
P¯eruöeno chybovÈ hl·öenÌ manostatu spalin
äpatn˝ odtah spalin. Zobrazuje se st¯ÌdavÏ kÛd a teplota spalin.
NetÏsn˝ spalinovod nebo porucha manostatu tlaku spalin
8666N311
2. Alarmes SONDES
KÛd poruchy
Popis
Porucha kotlovÈho Ëidla
Porucha Ëidla TUV nebo Ëidla v z·sobnÌku TUV
Porucha Ëidla udrûovacÌ teploty TUV
ChybnÈ p¯ipojenÌ Ëidla z·sobnÌku TUV k CITY 2.24 FF
Chyba elektronickÈho tlakomÏru
8666N311
32
14. SLUéBA Z¡KAZNÕKŸM
V˝robky DE DIETRICH byly ve v˝robnÌm z·vodÏ
zkonstruov·ny s maxim·lnÌm d˘razem na kvalitu a
funkËnost a peËlivÏ sestaveny. Kaûd˝ v˝robek opouötÌ
v˝robnÌ z·vod aû po ¯·dnÈm p¯ezkouöenÌ jeho
funkËnosti. Dojde-li p¯esto k z·vadÏ na Vaöem za¯ÌzenÌ,
obraùte se, prosÌm, na svou nejbliûöÌ servisnÌ firmu,
kter· uv·dÏla Vaöe za¯ÌzenÌ do provozu nebo je
uvedena v seznamu servisnÌch technik˘ pro kotle
DE DIETRICH, kter˝ jste obdrûeli p¯i zakoupenÌ tohoto
v˝robku.
V p¯ÌpadÏ ztr·ty tohoto seznamu V·m pom˘ûe
st¯edisko
centr·lnÌho
servisu
pro
v˝robky
DE DIETRICH, kterÈ je uvedeno na zadnÌ stranÏ ob·lky
tohoto n·vodu.
Na praûskÈm st¯edisku centr·lnÌho servisu je navÌc v
obdobÌ topnÈ sezÛny (od 1. ¯Ìjna, do 31. b¯ezna)
aktivov·na pro nalÈhavÈ p¯Ìpady havarijnÌho
charakteru telefonnÌ linka servisnÌ pohotovosti (hot line
service), a to vûdy v pracovnÌ dny od 1700 do 2000 hod
a ve dnech pracovnÌho volna a klidu od 800 do 2000
hod. JistÏ pochopÌte, ûe p¯i nabÌdce tÈto
nadstandardnÌ sluûby bude v p¯ÌpadÏ poz·ruËnÌ
opravy ˙Ëtov·n objednateli servisnÌ pohotovosti
p¯Ìplatek 50 % p¯i z·sahu do 24 hodin, resp. 100 % p¯i
z·sahu do 8 hodin od okamûiku objedn·nÌ tÈto
pohotovosti. V prvÈ ¯adÏ vöak doporuËujeme
kontaktovat Vaöi smluvnÌ servisnÌ firmu.
HOT LINE: 0602 / 38 85 88
33
15. STANDARDNÕ Z¡RU»NÕ PODMÕNKY
Z·ruËnÌ doba
Na kaûd˝ v˝robek DE DIETRICH, dovezen˝ firmou
Stiebel Eltron spol. s r.o. (d·le jen dovozcem) je za
p¯edpokladu splnÏnÌ d·le uveden˝ch podmÌnek
poskytov·na z·ruËnÌ doba 24 mÏsÌc˘ od uvedenÌ
v˝robku do provozu, nejdÈle vöak 36 mÏsÌc˘ od data
vyskladnÏnÌ u dovozce. V˝jimku tvo¯Ì opot¯ebitelnÈ
Ë·sti: termoËl·nky, zapalovacÌ elektrody a ochrannÈ
anody z·sobnÌk˘ TUV, u kter˝ch je z·ruËnÌ doba 1 rok.
Na litinovÈ Ë·sti kotl˘ je poskytov·na z·ruËnÌ doba
5 let od uvedenÌ v˝robku do provozu.
Opravy
V p¯ÌpadÏ n·rokov·nÌ z·ruËnÌ opravy zjistÌ povϯen·
servisnÌ firma, je-li o splnÏnÌ z·ruËnÌ povinnosti û·d·no
opr·vnÏnÏ. Jestliûe ano, rozhodne tato firma o
zp˘sobu odstranÏnÌ z·vady. V p¯ÌpadÏ opravy se
postar· o jejÌ odbornÈ provedenÌ. PoË·tek a doba
z·ruky stanovenÈ p¯i koupi v˝robku tÌm nebudou
ovlivnÏny ani p¯i v˝mÏnÏ za n·hradnÌ v˝robek. Na
vymÏnÏnÈ dÌly je poskytov·na z·ruka do konce trv·nÌ
potvrzenÈ z·ruËnÌ doby, nejmÈnÏ vöak 1 rok.
Z·ruky se nevztahujÌ:
a) na vady zp˘sobenÈ chybn˝m projektov˝m ¯eöenÌm,
kterÈ dovozce neprov·dÏl
b) na chyby, jejichû p˘vod je v chybnÏ pracujÌcÌm
za¯ÌzenÌ, kterÈ nenÌ souË·stÌ dod·vky kotle, ale
kterÈ ovlivÚuje jeho funkci
c) na ökody vzniklÈ neodborn˝m z·sahem do
dod·vanÈho za¯ÌzenÌ nepovolanou osobou
d) na ökody vzniklÈ nedodrûenÌm p¯edpis˘ pro
skladov·nÌ a zach·zenÌ, vydan˝ch v˝robcem
e) na ökody vzniklÈ nespr·vn˝m p¯ipojenÌm
f) na ökody vzniklÈ uvedenÌm do provozu
pracovnÌkem nebo organizacÌ, kter· k tomu nenÌ
opr·vnÏna
g) na ökody vzniklÈ nedodrûenÌm podmÌnek
uveden˝ch v n·vodu k mont·ûi a pouûÌv·nÌ
h) na ökody vzniklÈ kolÌs·nÌm nap·jecÌho napÏtÌ mimo
povolenÈ tolerance nebo ruöenÌm v elektrickÈ sÌti
i) na ökody vzniklÈ kolÌs·nÌm pracovnÌho p¯etlaku
plynu na p¯Ìvodu ke kotli mimo povolenou toleranci
j) na ökody vzniklÈ neupravenou obÏhovou resp.
doplÚovacÌ vodou v tepelnÈ soustavÏ, kter·
nesplÚuje poûadavky »SN 07 7401 (tab.1 - hustota
tepelnÈho toku q ≥ 23 kW/m3)
k) za ökody vzniklÈ z·sahem vyööÌ moci nebo jinou
neodvratitelnou ud·lostÌ
Z·kladnÌ podmÌnky z·ruky
Z·kladnÌ podmÌnkou p¯izn·nÌ z·ruky na v˝öe uvedenÈ
v˝robky je provedenÌ mont·ûe, uvedenÌ do provozu a
p¯ÌpadnÈ opravy v˝hradnÏ dovozcem povϯenou a
vyökolenou mont·ûnÌ resp. servisnÌ firmou.
Provozovatel je povinen po celou dobu trv·nÌ z·ruky
peËlivÏ uschovat z·ruËnÌ list, ¯·dnÏ vyplnÏn˝
prodejcem a servisnÌ firmou uv·dÏjÌcÌ v˝robek do
provozu a dalöÌ doklad o koupi, jako je ˙Ëet nebo
dodacÌ list.
D·le provozovatel je pro p¯Ìpad pot¯eby uplatnÏnÌ
n·roku na z·ruËnÌ opravu povinen uschovat "N·vod k
mont·ûi a pouûÌv·nÌ", jehoû souË·stÌ je i p¯ed·vacÌ
protokol, vyplnÏn˝ servisnÌ firmou p¯i uv·dÏnÌ v˝robku
do provozu.
V˝jimeËn· ustanovenÌ
Za ökody, kterÈ na v˝robku vzniknou v d˘sledku
chemick˝ch nebo elektrochemick˝ch vliv˘ (nap¯.
ökodliviny ve spalovacÌm vzduchu, vlastnosti topnÈ
vodyÖ) nebo instalacÌ neodpovÌdajÌcÌ technick˝m
pravidl˘m p¯Ìp. projekËnÌm podklad˘m pro tyto
v˝robky nep¯ebÌr· dovozce z·ruku.
äkody zp˘sobenÈ p¯epravou budou dovozcem
bezplatnÏ odstranÏny, bude-li neprodlenÏ vÏrohodnÏ
prok·z·no, ûe p¯ÌËina vznikla na stranÏ dovozce.
ViditelnÈ ökody na laku a emailu uhradÌ dovozce za
stejn˝ch p¯edpoklad˘ tehdy, budou-li nahl·öeny
povϯenÈ servisnÌ firmÏ bÏhem 14 dn˘ po p¯ed·nÌ
v˝robku.
Z·sahy nebo zmÏny na v˝robku prost¯ednictvÌm firem
nebo osob, kterÈ k tomuto nemajÌ opr·vnÏnÌ od
dovozce a nejsou tedy uvedeny v ofici·lnÌm seznamu
mont·ûnÌch resp. servisnÌch firem tohoto dovozce,
majÌ za n·sledek zruöenÌ z·ruËnÌ povinnosti dovozce.
Pr·ce spojenÈ se se¯ÌzenÌm nebo p¯estavbou v˝robku
na jin˝ druh paliva hradÌ objednavatel tÏchto pracÌ.
N·klady
Dovozce p¯ebÌr· po dobu z·ruky veökerÈ materi·lovÈ a
dodateËnÏ takÈ pracovnÌ a jÌzdnÌ n·klady, kterÈ
povϯenÈ mont·ûnÌ, resp. servisnÌ firmÏ vznikly na
z·kladÏ uznanÈ z·ruËnÌ opravy v˝robku.
RuËenÌ
Za ztr·tu nebo poökozenÌ v˝robku v d˘sledku kr·deûe,
poû·ru, v·leËnÈho p¯Ìpadu nebo jin˝ch n·siln˝ch
p¯ÌËin nem˘ûe dovozce p¯evzÌt ruËenÌ s v˝jimkou
p¯Ìpadu, kdy je p¯edmÏt proti takov˝m p¯Ìpad˘m
pojiötÏn.
Z ruËenÌ jsou vyjmuty i p¯ÌmÈ nebo nep¯ÌmÈ ökody,
zp˘sobenÈ v˝robkem.
16. SEZNAM N¡HRADNÕCH DÕLŸ
Viz n·sledujÌcÌ str·nky
34
8666-4073J
N·hradnÌ dÌly
CITY 1.24FF a 2.24FF
Pozn·mka: p¯i objedn·v·nÌ n·hradnÌch dÌl˘ je t¯eba uvÈst jejich objednacÌ ËÌslo.
R·m kotle
8666N133
SpalovacÌ komora
8666N172
1/9
CITY 1.24FF a 2.24FF
HydraulickÈ propojenÌ pro verzi 1.24 FF
8666N135C
HydraulickÈ propojenÌ pro verzi 2.24 FF
8666N136C
2/9
CITY 1.24FF a 2.24FF
Ho¯·k
8666N170B
V˝mÏnÌk TUV a sestava
p¯epÌnacÌho ventilu
8666N138D
3/9
CITY 1.24FF a 2.24FF
Opl·ötÏnÌ
8666N140
Ovl·dacÌ panel
8666N139
4/9
CITY 1.24FF a 2.24FF
P¯ipojovacÌ rampa 1.24
8666N141C
P¯ipojovacÌ rampa 2.24
8666N142A
5/9
CITY 1.24FF a 2.24FF
Spalinov· komora - bez ucp·vek a tÏsnÏnÌ
(nov· verze)
8666N171B
Spalinov· komora - s ucp·vkami a tÏsnÏnÌm
(staröÌ verze)
8666N171A
6/9
CITY 1.24FF a 2.24FF
Poz. Objed. Ë.
N¡ZEV
Poz. Objed. Ë.
N¡ZEV
R¡M
1
8666-8500
R¡M KPL.
PÿESTAVBA PLYNU
2
8666-5500
LEV¡ BO»NICE
34
9758-0052
PÿESTAVBA NA ZP
3
8666-5501
PRAV¡ BO»NICE
35
8666-5520
PÿESTAVBA NA PB
4
8666-5502
DRé¡K R¡MU
5
8666-5503
DRé¡K EXPANZE
6
8666-5504
RAMPA
36
8666-5522
PLYNOV› BLOK ZP
7
8666-5505
PÿÕCHYTKA KABELU
36
8666-5580
PLYNOV› BLOK PB
37
8666-5523
PÿÕVOD PLYNU
38
8666-5524
PROPOJKA BLOK - HOÿ¡K
PLYNOV› BLOK
SPALOVACÕ KOMORA
10
8666-5507
ZADNÕ STÃNA.
38,1 8666-5581
PÿÕRUBA
11
8666-8544
BO»NICE
39
8666-5525
CLONA ZP
12
8666-8545
PÿEDNÕ STÃNA
40
8666-5526
CLONA PB
13
8666-5508
SADA IZOLACÕ
42
8666-5577
OCHRANN› PLECH
14
8666-5509
SADA SVORNÕKŸ
HLAVNÕ V›MÃNÕK
POUZE PRO 2.24
PROPOJENÕ
45
8666-5527
V›MÃNÕK TUV
1.24 FF
46
9490-2000
VYPOUäTÃCÕ äROUB
47
9491-8134
ODVZDUä“OVACÕ äROUB
9490-2000
KOHOUT
15
8666-5510
V›STUP HL. V›MÃNÕKU
16
8666-5511
VRATN¡ VODA
17
8666-5512
VRATKA HL. V›MÃNÕKU
48
9491-4277
ZPÃTN¡ KLAPKA
18
8666-5513
VRATKA V›MÃNÕKU TUV
49
8666-5528
UPEVNÃNÕ V›MÃNÕKU TUV
19
8666-5514
K EXPANZI 01/99 A OD 03/00
50
8666-5529
PÿÕSLUäENSTVÕ V›MÃNÕKU TUV
K EXPANZI 02/99 Aé 02/00
51
8666-5530
IZOLACE V›MÃNÕKU TUV
EXPANZE 8 L 01/99 A OD 03/00
52
8666-5531
VYPOUäTÃCÕ POTRUBÕ
19,1 8666-5578
25
9758-1257
25,1 8666-5579
EXPANZE 8 L 02/99 Aé 02/00
2.24 FF
PÿEPÕNACÕ VENTIL
16
8666-5511
VRATN¡ VODA
54
9513-2296
»ERPADLO KPL.
17
8666-5512
VRATKA HL. V›MÃNÕKU
55
9510-0502
KROKOV› MOTOR
19
8666-5514
K EXPANZI 01/99 A OD 03/00
56
8666-5541
TÃLO »ERPADLA
K EXPANZI 02/99 Aé 02/00
57
8666-5576
SADA TÃSNÃNÕ
19,1 8666-5578
20
8666-5515
V›STUP Z KOTLE
59
8666-5571
TÃLO VENTILU
21
8666-5516
V›STUP V›MÃNÕKU TUV
60
9750-9052
KLAPKA
22
8666-5517
VRATKA HL. V›MÃNÕKU
61
8666-5532
PÿÕRUBA VENTILU
23
8666-5518
K EXPANZI 01/99 A OD 03/00
24
8666-5519
V›STUP Z KOTLE
25
9758-1257
EXPANZE 8 L 01/99 A OD 03/00
62
9536-5107
MANOMETR
EXPANZE 8 L 02/99 Aé 02/00
63
8666-5533
POJISTN› VENTIL
AUTOMATICK› ODVZDUä“OVA» + TÃSNÃNÕ
64
8666-5534
BEZPE»NOSTNÕ TERMOSTAT
65
9536-2442
»IDLO TUV
25,1 8666-5579
26
9491-8141
MÃÿÕCÕ A BEZPE»NOSTNÕ PRVKY
HOÿ¡K
30
9758-0051
HOÿ¡K GN WORGAS
POUZE 2.24
31
9758-0052
HOÿ¡K BP WORGAS
67
8666-5535
SNÕMA» PRŸTOKU TUV
32
8666-5520
ZAPALOVACÕ ELEKTRODY
68
9536-2440
»IDLO V›STUPU TUV
33
8666-5521
IONIZA»NÕ SONDA
69
8666-7218
REGUL¡TOR PRŸTOKU TUV (HA 218)
7/9
CITY 1.24FF a 2.24FF
Poz. Objed. Ë.
N¡ZEV
Poz. Objed. Ë.
OPL¡äTÃNÕ
N¡ZEV
MONT¡éNÕ R¡M
70
8666-8541
OPL¡äTÃNÕ KPL.
101
8666-1517
R¡M KPL.
71
8666-8549
LEV› BOK
102
8666-0543
ZESÕLEN› R¡M KPL.
72
8666-8550
PRAV› BOK
8666-0502
PÿEDNÕ KRYT
8666-5536
SADA äROUBŸ
105
8666-8506
PÿIPOJ. RAMPA 1.24 FF KPL.
106
8666-5551
PÿIPOJ. RAMPA 1.24 FF
OVL¡DACÕ PANEL
107
8666-5552
KOHOUT V›STUP ⁄T
73
1.24 FF
75
8666-8568
OVL. PANEL 1.24 FF GN
108
8666-5553
KOHOUT V›STUP TUV
75
8666-8569
OVL. PANEL 1.24 FF B/P
109
8666-5554
KOHOUT PLYN
75
8666-8570
OVL. PANEL 2.24 FF GN
110
8666-5555
KOHOUT VRATKA ⁄T
75
8666-8571
OVL. PANEL 2.24 FF B/P
111
8666-5558
BY-PASS
76
9752-5362
PÿEDNÕ »¡ST
112
8666-5562
PÿIPOJ. SADA L = 161
77
9655-9151
KRYCÕ PLECH
113
8666-5575
PÿIPOJ. SADA L = 231
78
8666-5544
DRé¡K
114
8666-5574
NAPOUäTÃNÕ
79
8666-5545
ZADNÕ »¡ST
128
8666-5564
ODPAD
80
9752-5312
ZADNÕ KRYTKA
129
8666-5587
PÿIPOJ. KUS
81
8666-5546
PÿEDNÕ KRYTKA
82
9655-9150
F”LIE
83
8666-5547
SADA KNOFLÕKŸ
115
8666-8507
PÿIPOJ. RAMPA 2.24 FF KPL.
8666-5548
PÿÕSLUäENSTVÕ
116
8666-5551
PÿIPOJ. RAMPA 2.24 FF
85
8806-5512
DESKA DISPLEJE
117
8666-5552
KOHOUT V›STUP ⁄T
85
8806-6012
DESKA DISPLEJE STANDARD
118
8666-5553
KOHOUT V›STUP TUV
86
8806-5511
REGUL. DESKA
119
8666-5554
KOHOUT PLYN
8806-6011
REGUL. DESKA STANDARD
120
8666-5555
KOHOUT VRATKA ⁄T
87
8666-7000
EL. DESKA
121
8666-5556
STUDEN¡ VODA
88
9654-7000
POJISTKA 4 A
91
8666-5582
ZAPALOVACÕ TRAFO
122
8666-5557
ODDÃLOVA»
92
8666-5583
DRé¡K TRAFA
123
8666-5558
BY-PASS
93
8666-5584
KRYT TRAFA
124
8666-5559
V›STUP ODDÃLOVA»E
8666-4926
KONEKTOR
125
8666-5560
VSTUP ODDÃLOVA»E
126
8666-5561
ODPAD ODDÃLOVA»E
KABEL¡é
127
8666-5563
PÿIPOJ. SADA
8666-4922
NAP¡JECÕ KABEL
128
8666-5564
ODPAD
8666-4923
KABEL »ERPADLA
8666-4924
PROPOJ. KABEL DESEK
8666-4925
KABEL IONIZA»NÕ SONDY
8666-4927
KABEL MANOSTATU SPALIN
8666-4928
KABEL VENTIL¡TORU
136
8666-5537
Z¡SLEPKA + TÃSNÃNÕ
8666-4929
UZEMNÃNÕ
137
8666-5538
TÃSNÃNÕ VÕKA
8666-4934
KONEKTOR HONEYWELL
138
8666-5539
SADA UPEVNÃNÕ VÕKA
8666-4933
Z¡KLADNÕ KABEL¡é 1.24 FF
139
8666-3152
TÃSNÃNÕ Z¡SLEPKY ∅ 80 MM
8666-4931
Z¡KLADNÕ KABEL¡é 2.24 FF
140
8666-5540
SADA PRŸCHODEK
9655-0233
KONEKTOR AMP 6-P”LOV›
141
8666-5568
PRŸCHODKA VENTIL¡TORU
142
8666-0090
ADAPT…R VENTIL¡TORU ∅ 60 MM
2.24 FF
121,1 8666-5570
REGUL. äROUB + FILTR
SPALINOV¡ KOMORA
134
8666-5573
135A 8666-8527
8/9
SPALINOV¡ KOMORA KPL.
PÿEDNÕ VÕKO KOMORY
CITY 1.24FF a 2.24FF
Poz. Objed. Ë.
N¡ZEV
Poz. Objed. Ë.
N¡ZEV
143
9536-1013
MÃÿÕCÕ VY⁄STKY
OSTATNÕ
143
9536-0223
MÃÿÕCÕ VY⁄STKY (STARäÕ VERZE)
8666-5564
PÿIPOJENÕ ODPADU
144
8666-5642
VENTIL¡TOR RL/97 4200 KPL.
8666-5565
SADA PÿIPOJ. TÃSNÃNÕ
145
8666-5542
DRé¡K ODTAHU SPALIN
8666-5566
UPEV“OVACÕ PRVKY R¡MU
146
8666-8046
CLONA VZDUCHU ∅ 70 MM
8666-5567
SADA TÃSNÃNÕ KOTLE
147
8666-3581
CLONA SPALIN ∅ 46 MM
9731-0700
MAZACÕ TUK PRO TÃSNÃNÕ
147
8666-3532
CLONA SPALIN ∅ 44 MM
9501-3122
TÃSNÃNÕ SPALINOVODU ∅ 60 MM
148
9536-3038
MANOSTAT TLAKU SPALIN
9501-3123
TÃSNÃNÕ SPALINOVODU ∅ 100 MM
149
9536-3037
PÿÕRUBA SE Z¡PADKOU
9501-3120
TÃSNÃNÕ SPALINOV…HO HRDLA
150
8666-5543
SADA HADIC MANOSTATU
9531-7550
VNITÿNÕ RŸéICE
8666-5649
TLUMÕCÕ DESKA VENTIL¡TORU
9531-7551
VNÃJäÕ RŸéICE
9511-0129
VRTULE VENTIL¡TORU
9495-0300
Z¡SLEPKA MÃÿÕCÕHO V›STUPU
160
07/01
9/9
CENTR¡LNÕ SERVISNÕ STÿEDISKA
PRO V›ROBKY DE DIETRICH
DE SERVIS s.r.o.
Z·bÏhlick· 1
106 00 Praha 10
tel.: 02 - 72 77 42 55 (7)
fax: 02 - 72 77 42 56
I-THERM s.r.o.
P¯erovsk· 45
783 71 Olomouc - Holice
tel.: 068 - 531 45 19-21
fax: 068 - 531 45 22
Na v˝öe uvedenÈ adrese obdrûÌ uûivatel podrobnÈ informace ohlednÏ
celoploönÈ servisnÌ sÌtÏ na ˙zemÌ »eskÈ republiky.
GENER¡LNÕ ZASTOUPENÕ PRO »R A SR:
STIEBEL ELTRON, spol. s r.o., K H·j˘m 946, 155 00 Praha 5 - Stod˘lky
Tel.: 02 - 5111 6111*, Fax: 02 - 3551 2122, e-mail: [email protected], http://www.stiebel-eltron.cz
Download

CITY 1.24FF a 2.24FF GN CITY 1.24FF a 2.24FF B/P