ČESKY
Plynový hořák
G33−N
TI09009F
Návod k instalaci
a údržbě
OE 106886
04/2001 − 94863416 − 8802−4413
Bezpečnostní pokyny
Bezpečnostní opatření
◆
Pozor nebezpečí!
Tento symbol označuje nebezpečí! Je nutné
dodržovat pokyny takto označené a za−
chovávat přitom náležitou opatrnost.
◆
◆
◆
◆
◆
◆
Je nutné dodržovat obecně platné předpisy bez−
pečnosti při práci a protiúrazové prevence.
Montáž, uvedení do provozu a provozní údržbu (kon−
trola, údržba a opravy) může provádět pouze
odborník s příslušným oprávněním.
Opravy bezpečnostních omezovacích prvků, samore−
gulačních prvků, hlídačů plamene a jiných bezpečno−
stních prvků může provádět pouze výrobce.
Samostatné provádění přestaveb a změn, které
nejsou popsány v tomto návodu, je nepřípustné
a může mít vliv na bezpečný provoz hořáku.
Při jakékoliv manipulaci s hořákem − s výjimkou regu−
lace hořáku − musí být hořák vypnutý a odpojený od
el. sítě.
Neodpovídáme v žádném případě za škody a závady
vzniklé z důvodu nedodržení tohoto návodu!
◆
◆
Předání zařízení uživateli
Při předávání zařízení musí servisní technik jasně
a výrazně poučit uživatele o tom, které činnosti smí
provádět samostatně (hořák v poruchovém stavu,
zapnutí a vypnutí) a které zásahy a změny v činnosti
hořáku může provádět pouze oprávněný specialista.
Viz "Návod k použití", který je přiložen k technické
instrukci.
Uživatel je povinen zajistit, aby veškeré práce na
hořáku prováděli pouze oprávnění servisní technici.
Tento návod je nedílnou součástí hořáku a je třeba jej
uschovat v kotelně v blízkosti hořáku.
Technické změny
Abychom Vám mohli nabídnout vždy nejlepší výrobek,
neustále jej zdokonalujeme. Z toho důvodu si vyhrazu−
jeme možnost provádění změn ve srovnání
s popisem a údaji v tomto návodu, nutných pro zdoko−
nalování výrobku.
2
Obsah
Gratulujeme Vám k výběru tohoto vysoce jakostního výrobku.
Abyste měli jistotu, že hořák pracuje optimálním způsobem,
doporučujeme pozorně si přečíst tento návod a dodržovat předepsaná nastavení.
Jsme přesvědčeni, že tento výrobek Vám bude vyhovovat a splní Vaše očekávání.
Bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Obsah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1. Popis hořáku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2. Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.1 Popis hořáku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4
2.2 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.3 Země určení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.4 Rozsah výkonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.5 Maximální výkon v kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.6 Schéma elektrického zapojení hořáků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3. Montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.1 Montáž hořáku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.2 Přestavba bloku regulátoru plynu MultiBloc (připojení z druhé strany) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4. Příprava na uvedení do provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4.1 Plynová přípojka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4.2 Elektrické připojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5. Uvedení do provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5.1 Základní kontroly. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5.2 Seřizovací tabulka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5.3 Změna výkonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5.4 Automatika hořáku (DMG 971) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5.5 Seřízení množství vzduchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5.6 Manostat tlaku vzduchu (LGW 30 A2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.7 Manostat tlaku plynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5.8 Kontrola instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
6. Závěrečná kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
7. Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
7.1 Seznam údržbářských činností . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
7.2 Kontrola zapalovacích elektrod a ionizační elektrody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
8. Poruchy práce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
8.1 Kontroly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
8.2 Automatika hořáku v poruchovém stavu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
8.3 Příčiny a odstraňování závad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3
1 Popis hořáku
1.1 Hlavní části hořáku
ET03011F
1 4 19
20
22 2
17
16
15
14
18
3
3
6
7
8
9
13
21
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Hořákové hlavice
Vzduchové trysky pro jednotlivé typy hořáků jsou
z důvodů vyloučení jakékoliv chybné záměny označe−
ny následovně:
Komplet plynové trysky
Plynová hlavice
Hořáková trubice
Ionizační elektroda
Těleso hořáku (G 33 − 9 N s přídavným modulem
tělesa)
Tlaková komora se vzduchovou clonou
Zástrčka pro zapojení vnějšího elektromagne−
tického ventilu
Zástrčka pro zapojení ke kotli
Nosná deska částí hořáku
Pomocné startovací relé (pouze G 33 − 9 N)
Servomotor regulace množství vzduchu
Motor ventilátoru
Manostat tlaku vzduchu
Automatika hořáku s deblokačním tlačítkem
Patice automatiky hořáku
Zapalovací transformátor
Blok regulátoru plynu (MultiBloc) spolu
s manostatem tlaku plynu
Přesuvná příruba s připevňovacími elementy
Zapalovací elektrody
Uzavírací kohout plynu
Jisticí relé
Uzávěr hořákové trubice (s výjimkou G 33 − 6N)
Typ hořáku
G
G
G
G
G
G
33
33
33
33
33
33
−
−
−
−
−
−
4
5
6
7
8
9
N
N
N
N
N
N
Označení na vzduchových
tryskách
1
2
3
4
* Dodatečné označení (např. 2) udává verzi dané
součástky
K004004F
Označení
4
1.2
Krátký popis
Schválení
Verze
Dvoustupňový
s klouzavou regulací
G 33 − N
G
G
G
G
G
G
33
33
33
33
33
33
−
−
−
−
−
−
4
5
6
7
8
9
N
N
N
N
N
N
Hořáky splňují požadavky těchto směrnic:
◆
◆
Rozsah výkonu
40 ➩ 350 kW
Druh plynu
Zemní plyn
Tlak na plynové přípojce
Zemní plyn: 20 až 300 mbar
◆
Směrnice EHS 90/396 týkající se plynových
zařízení, norma: ÿSN EN 676
Směrnice EHS 73/23 týkající se nízkých napětí;
norma: ÿSN EN 60335−1
Směrnice EHS 89/399 týkající se elektromagne−
tické kompatibility
Hořáky jsou přezkoušeny podle normy ÿSN EN 676:
◆
Číslo schválení SZÚ Brno:
G
G
G
G
G
G
Hořáky typové řady G 33 − N jsou kompaktními ply−
novými hořáky s klouzavou regulací. Jsou projektovány
pro použití s regulátorem DIEMATIC−m Delta a s re−
gulátorem s bezpotenciálovým kontaktem (T7 a T8:
viz schéma elektrického zapojení v kap. 6.8 a 6.9).
Hořák je kompletně hotově kabelově propojen a je
montován na kotel pomocí přesuvné příruby.
Namontovaný servisní úchyt umožňuje umístit hořák do
optimální polohy během údržby.
Kontrolu plamene zajišťuje ionizační elektroda. Hořák je
vybaven zapalovacím transformátorem.
Verze
33 − 4
33 − 5
33 − 6
33 − 7
33 − 8
33 − 9
Č. atestu
N
N
N
N
N
N
B - 30 - 00810 / 01
CE - 0085AU2374
Instalaci je nutné provést v souladu s platnými
předpisy.
Hodnoty emise škodlivých látek
Použití
Hořáky G 33 − N splňují požadavky na kvalitu spalo−
vacího procesu podle normy ÿSN EN 676.
Tento hořák může být použit pouze ve spojení s ply−
novým kotlem. Může pracovat pouze se dvěma druhy
zemního plynu:
◆ zemní plyn G20 o výhřevnostíj
HUB = 9,45 kWh/m3 (1013 mbar a 15°C).
◆ gzemní plyn G25 o výhřevností
HUB = 8,125 kWh/m3 (1013 mbar a 15°C)
Pro zajištění provozu s nízkou emisí škodlivých látek je
třeba dbát na optimální soulad všech komponentů,
tj. hořák−kotel−komín. Vývod do komínu a dimenzování
je nutno provést podle platných místních směrnic
a předpisů.
CE−0085AU2374
BlmSchV
5
RAL−UZ80
2.
2.1
Technické údaje
Technické údaje
HOŘÁK
Rozsah
Typ
výkonu
(kW)
G 33 − 4N 40/75−132
G 33 − 5N 40/75−132
G 33 − 6N 55/90−180
G 33 − 7N 60/130−250
G 33 − 8N 60/130−250
G 33 − 9N 165/210−350
PRO KOTEL
Efektivní Regulátor Přípojka Výkon Hlučnost
Typ
výkon(kW) MultiBloc plynu motoru ve vzdál.
Min. Max.
R
1m
260 W ≈66dBA)
GT 304 45 80 MBVEF 407 3/4” 2880
min−1
GT 305
260 W
GT 304C 60 95 MBVEF 407 3/4” 2880 min−1 ≈66dBA)
GT 306
380 W
GT 305C 75 119 MBVEF 407 3/4” 2880 min−1 ≈67dBA)
GT 307
380 W
GT 306C 95 153 MBVEF 412 1”1/4 2820 min−1 ≈68dBA)
GT 308
380 W
GT 307C 115 190 MBVEF 412 1”1/4 2820 min−60 ≈68dBA)
GT 309
600 W
GT 308 C 140 237 MBVEF 412 1”1/4 2820 min−1 ≈70dBA)
GT 309C
Hmotnost
kg
Netto Brutto A
Rozměry
mm
B
C
D
E
28,1 34,5 747 156 310 356 190
28,1 34,5 747 156 310 356 190
29,7 36,1 747 156 310 356 190
33,3 39,7 779 188 330 370 190
33,3 39,7 779 188 330 370 190
36,0 42,4 887 216 330 370 240
Možné varianty otvorů v dvířkách kotle
MA03010D
) Upozornění:
Pro pohodlné umístění hořáku do servisní polohy je třeba při projektování počítat s tím, aby ze zadní strany hořáku
zůstal volný prostor široký alespoň 1 m
6
2.2
Země určení
DE
LU
BE
FR
NL
CZ
Třída plynu
AT,DK,ES,FI
GR,IT,SE
I2H
I2ELL
I2E
I2E(R)B
I2Esi
I2L
I2H
Tlak plynu
na přípojce (mbar)
20
20−100
20
20/25−100
20/25−300
25
20-300
Země
2.4
Rozsah výkonu
Výkon hořáku v nadmořské výšce 400 m n.m. a při 20°C.
Plyn G20 (20 mbar)
(mbar) tlak ve spalovacím prostoru
LE03027D
Průtok plynu G20 (1013 mbar − 150°C)
Plyn G25 (20 mbar)
(mbar) tlak ve spalovacím prostoru
LE03028D
Průtok plynu G25 (1013 mbar − 150°C)
7
Plyn G25 (25 mbar)
(mbar) tlak ve spalovacím prostoru
LE03029D
Průtok plynu G25 (1013 mbar − 150°C)
Plyn G20/G25 (100−300 mbar)
(mbar) tlak ve spalovacím prostoru
LE03030D
Průtok plynu G20/G25 (1013 mbar − 150°C)
2.4
Maximální výkon podle třídy plynu
Třída plynu
HUB (kWh/m3)
Tlak plynu na přípojce
G 33 − 4 N
G 33 − 5 N
G 33 − 6 N
G 33 − 7 N
G 33 − 8 N
G 33 − 9 N
G20
9,45
20 mbar
132
132
180
250
250
350
G25
8,125
20 mbar
114
114
146
220
220
311
8
G25
8,125
25 mbar
116
116
156
231
231
325
G20/25
9,45/8,125
100−300 mbar
132
132
180
250
250
350
3
Popis hořáku
3.1
Automatika hořáku (DMG 971)
Popis
Mikroprocesor automatiky řídí nejenom průběh progra−
mu, ale také systém informací. Různé fáze programu je
možné identifikovat pomocí:
◆ blikajícího kódu (viz kap. 7.2)
◆ zařízení SATROPEN, které umožňuje rychlou identi−
fikaci poruchy a provozního stavu (viz kap. 7.2).
Upozornění:
Automatiku hořáku je možné nasadit nebo
sejmout z podstavce pouze je−li hlavní vypí−
nač ústředního topení vypnutý!
Automatika hořáku je jedním z bez−
pečnostních prvků; není dovoleno ji
otevírat!
SG0300D
Diagram pracovních sekvencí DMG 972
IS
Z
M
V
SA
tv
tvz
tz
ts
3.2
Start
Ionizační elektroda
Zapalování
Motor hořáku
Elektromagnetický ventil
Signál vnější poruchy
Doba předvětrávání = 60 s
Doba předstihu zapalování = 3 s
Celková doba zapalování = 5,5 s
Bezpečnostní doba = 3 s
SG11020
Provoz
Manostat tlaku vzduchu
Manostat tlaku vzduchu je jedním z bezpečnostních
prvků.
◆ Manostat je výrobně nastaven na 0,9 mbar.
◆ Nastavení manostatu nelze regulovat.
LR0304D
) Upozornění:
◆ Tlaková sonda od ventilátoru hořáku musí být připo−
jena na nátrubek "+" (gumová hadice).
◆ Nátrubek "−" zůstává volný a působí na něj atmos−
férický tlak.
9
3.3
Blok regulátoru plynu (MBVEF 407/412)
Regulátor plynu zajišťuje automatickou regulaci tlaku
plynu vzhledem k tlaku vzduchu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
3.4
1
2
Příruba přípojky
Měřicí sonda tlaku plynu
Signalizační kontrolka provozu
Elektrické připojení elektromagnetického
ventilu (černá zástrčka)
Elektrické připojení manostatu tlaku plynu
(šedá zástrčka)
Manostat tlaku plynu
Příruba vyústění plynu s namontovanou sondou
pro měření tlaku plynu
Přípoj pro měření G 1/8" za V2
Přípoj pro měření G 1/8" před V1
Stavěcí šroub pro korekci nulového bodu N
Stavěcí šroub poměru V
Přípoj pro měření za V1 (kontrola těsnosti)
Filtr
Tlaková přípojka G 1/8" − tlak spalovací komory
T−spojka nástavná
Tlaková přípojka G 1/8" − tlak ventilátoru
Plynová příruba vstupní
3
4
5
6
7 8 9 10
12 11 13 14 15
16 17
GS02002F
Servomotor regulace množství vzduchu STA 30 B3
Množství vzduchu se reguluje přesunutím kužele
v tlakové komoře pomocí servomotoru.
Servomotor (čas práce 30 sekund při 90°) má následu−
jící funkce:
Pro hořák G 33 − N typ (STM30 B1):
Servomotor je ovládán automaticky regulátorem kotle.
Vačka ST1
Vačka ST2
Vačka MV
Nastavení kužele na minimum*
Nastavení kužele na maximum*
Nastavení mezi ST1 a ST2 (mírně nad
ST1), slouží k aktivaci počítače
provozních hodin.
Úhlová stupnice
pro nastavení
vačky
* podle rozsahu výkonu kotle
SM04005D
10
3.5
Manostat tlaku plynu
Manostat tlaku plynu hlídá přívod plynu. Jakmile tlak
příliš klesne, manostat vypne hořák. Jakmile se tlak ply−
nu vrátí do normální hodnoty, hořák se znovu sa−
močinně zapálí.
GS02003D
11
12
4
Montáž
1
Montáž přesuvné příruby
MO03037F
Potřebný montážní materiál je dodáván spolu s doda−
tečným vybavením hořáku.
◆
◆
Na kotel namontovat kolíkové šrouby A.
Na tyto šrouby nasadit přesuvnou přírubu D spolu s
těsněním E a přichytit maticí.
) Matici zatím nedotahovat!
D
2
◆
◆
◆
◆
◆
E
A
Montáž hořáku na kotli
Hořákovou trubici zasunout do příruby co nejdál,tak
aby mírně vyčnívala za vnitřní stranu dvířek kotle.
Pokud by se hořáková trubice vzpříčila bude možné
ji vytlačit po uvolnění prostředního šroubu N.
Případná mezera mezi trubicí a dvířky kotle musí být
vyplněna ohnivzdorným izolačním materiálem
pouze pro hořáky G 33 − 4/5/7/8/9 N :
x Namontovat na hořák podložku recirkulační
hořákové trubice.
x Na hlavní hořákovou trubici namontovat recirku−
lační trubici (s použitím distanční vložky pro
recirkulační mezeru, která má za úkol dodržet hod−
noty NOx podle LRV92. Pokud dochází ke kolísání
tlaku plynu v síti nebo ke změnám jeho výhřevnos−
ti, doporučuje se nepoužívat distančních vložek).
Při upevňování hořáku ve správné poloze je nutné
dodržet rozměr G, aby recirkulační mezera přiléha−
la těsně k vnitřní straně dvířek kotle.
Typ hořáku
G 33 − 4 N
G 33 − 5 N
G 33 − 6 N
G 33 − 7 N
G 33 − 8 N
G 33 − 9 N
Distanční vložka
N
Izolační
materiál
Rozměr G
Kotouč hořákové trubice
na izolaci
≈160
Kotouč hořákové trubice
na izolaci
MO03025F
13
3
◆
◆
N
MO03026F
Připevnění hořáku na kotel
Zajistit trubici ve správné poloze dotažením obou
šroubů F a povolením šroubu N na přesuvné přírubě.
Zavřít dvířka kotle.
) Matici zatím nedotahovat!
4
Přestavba bloku regulátoru plynu
(MultiBloc MB−VEF) (připojení z druhé strany)
Regulátor MultiBloc je výrobně namontován tak, že ply−
nová přípojka se nachází po pravé straně. V závislosti
na instalaci může být potřebné jeho připojení z druhé
strany.
◆ Odpojit od MB−VEF obě zástrčky.
◆ Odšroubovat obě matice H na přírubě, přírubu opa−
trně povytáhnout a vyjmout.
◆ Odpojit hadici z umělé hmoty T, která slouží k měření
tlaku.
◆ Odšroubovat čtyři samořezné šrouby K.
◆ Blok regulátoru MB−VEF opatrně položit stranou.
◆ Odšroubovat 4 připevňovací šrouby L a sejmout
připevňovací úhelník.
◆ Vyjmout čtyři zátky R a zazátkovat jimi 4 otvory
z pravé strany.
◆ Připevňovací úhelník přišroubovat na levou stranu po−
mocí šroubů L.
◆ Blok regulátoru MB−VEF připevnit k úhelníku pomocí
čtyř nových samořezných šroubů K, které jsou
dodávány s hořákem.
K
L
H
T
R
Upozornění:
Je možné použít pouze šroubů K. Ne−
patřičné šrouby mohou poškodit Multi−
Bloc a způsobit jeho netěsnost! Pokud
dojde ke zlomení jednoho ze šroubů
K v bloku regulátoru MB−VEF, je nutné
vyměnit MultiBloc!
◆
◆
◆
◆
MO03027F
K
K nástavné T−spojce bloku regulátoru plynu připojit
hadici z umělé hmoty T k měření tlaku vzduchu.
Umělohmotnou hadici je nutné uložit směrem k bloku
regulátoru MB−VEF takovým způsobem, aby bez za−
lomení ležela na hořáku: Nesmí se dotýkat kotle.
Je−li to nutné, vyměnit těsnění O (těsnění vyměnit
při prvních náznacích opotřebení).
Přírubu plynu opatrně napojit na přípojku a připevnit
k bloku regulátoru MB−VEF pomocí obou matic M na
přírubě.
Opět zapojit k bloku regulátoru MB−VEF obě zástrčky
(nezaměnit).
L
M
T
O
R
MO03028F
14
5
Uzavírací ventil
Plynová přípojka
Upozornění:
◆ Druh plynu: zemní plyn
◆ Min. připojovací tlak: 20 mbar
◆ Max. připojovací tlak: 300 mbar
Připojení plynu a plynovou instalaci musí provést kvali−
fikovaný technik. Při projektování plynového potrubí je
nutné vzít v úvahu ztráty plnění přípojky plynem ve
výši 5%, a také odpor všech nezbytných elementů in−
stalace, jako jsou filtry, TAE aj. Plynové přívodní potrubí
musí být důkladně pročištěné.
Připojení k rozvodné síti se provede pomocí dodaného
uzavíracího ventilu (přezkoušeného podle CE). V soula−
du s předpisy tento ventil žádném případě nenahrazuje
ruční uzavírací kohout plynové přípojky.
6
Elektrické připojení
Upozornění:
◆ Hořák musí být připojen pomocí více−
pólové vidlice s odepnutím kontaktů
min. 3 mm, montované během instala−
ce, která má za úkol odpojit hořák od
el. sítě! Tato vidlice není součástí
dodávky.
◆ Před započetím jakékoliv manipulace
s prvky, které vedou el. proud, je
nutné odpojit hořák ze sítě.
Zásuvka pro připojení hořáku
Zásuvka pro připojení vnějšího
elektromagnetického ventilu
Hořák je konstruován pro napájení střídavým jed−
nofázovým proudem 230 V ~ 50 Hz.
Napájecí kabel je dodáván s normovanou zástrčkou po−
dle DIN 4791.
◆ Instalaci a elektrické připojení provést podle platných
předpisů
◆ Zkontrolovat, zda je hořák náležitě uzemněn.
◆ Zapojení hořáku − viz schéma elektrického zapojení
(kap. 6.8 a 6.9).
◆ Doporučujeme upravit délku kabelu takovým způso−
bem, aby k vychýlení hořáku bylo nutné nejdříve roz−
pojit zástrčku napájecího kabelu.
15
7
Připojení pojistného ventilu
Hořák je vybaven kabelovými převody se zástrčkami
pro připojení vnějšího elektromagnetického plynového
bezpečnostního ventilu.
Je třeba dodržovat schéma elektrického zapojení (kap.
6.8 a 6.9)
8
Upozornění:
Pro zachování vlastního bezpečí dopo−
ručujeme,aby byl hořák připojen k el. síti
teprve před spuštěním do chodu.
5. Uvedení do provozu
9
Základní kontroly
Upozornění: Před uvedením hořáku do
provozu je v každém případě nezbytné
zkontrolovat:
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
Je instalace ú.t. naplněna vodou?
Je v síti napětí?
Je elektrická instalace správně zapojena a zkontro−
lována?
Jsou dodrženy všechny předpisy a doporučení
výrobce kotle?
Jsou termostaty nastaveny na požadovanou teplotu?
Je oběhové čerpadlo v pořádku?
Je hořák správně namontován: jsou překontro−
lovány body 1 až 7? Jsou dvířka kotle zavřeny?
Zda je zajištěn přívod plynu? (uzavírací plynový ven−
til zcela otevřený)?
Je zajištěn přívod čerstvého vzduchu?
) Zda potrubí plynové přípojky bylo odvz−
dušněno a zda byla provedena kontrola těsno−
sti?
16
10
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
Umístění hořáku do servisní polohy
Uzavřít kohout plynové přípojky !
Odpojit zástrčku připojení hořáku.
Odpojit obě zástrčky na bloku regulátoru plynu.
Povolit obě matice H na přírubě (nesundávat) a opa−
trně nadzvednout a sejmout přírubu plynu V.
Zkontrolovat těsnění O. V případě potřeby vyměnit.
Pokud je to nutné, odpojit umělohmotnou hadici T,
která slouží k měření tlaku vzduchu.
Povolit 5 rychloupínacích šroubů B a sejmout přední
stěnu tělesa hořáku s namontovanými součástmi.
V
H
O
B
T
MO03031F
◆
Přední stěnu tělesa hořáku s namontovanými
součástmi nasadit na oba čepy G, jak ukazuje ve−
dlejší obrázek.
MO03030F
Upozornění:
Nezkřivit oběžné kolo ventilátoru: vyhý−
bat se jakémukoliv mechanickému
zatížení. Neklást na kolo žádné nářadí,
neopírat se o něj.
17
11
MO03032F
Kontrola zapalovacích elektrod
a ionizační elektrody
Zkontrolovat polohu zapalovacích elektrod a ionizační
elektrody podle vedlejšího obrázku. Pro dosažení přes−
né polohy je možné zapalovací elektrody i ionizační
elektrodu lehce ohnout.
) Upozornění:
Pro dosažení optimálního zážehu je zcela nutné
nastavit zapalovací elektrody přesně podle
obrázku.
◆ Kabely zapalování připojit k zapalovacím elek−
trodám a omotat kolem plynové trubice.
◆
12
Umístění hořáku v pracovní poloze
V
Po zkontrolování zapalovacích elektrod je možné
umístit hořák zpět v pracovní poloze.
H
Horní díl přední stěny tělesa hořáku sejmout ze ser−
visní polohy.
◆ Zasunout plynovou trubici do hořákové trubice, až
přední stěna tělesa hořáku přilehne k tělesu.
) Oba čepy G v horní části tělesa slouží přitom
k navádění a uložení.
◆ Horní díl přední stěny připevnit k tělesu pomocí 5
připevňovacích šroubů B.
◆ Opatrně připojit přírubu V na přívod plynu a připevnit
ji k bloku regulátoru MultiBloc pomocí dvou matic
H na přírubě.
◆ Obě zástrčky zapojit na bloku regulace plynu.
◆ Je−li to nutné, připojit hadici z umělé hmoty
T k měření tlaku vzduchu k nástavné T−spojce na
přípojce pro měření tlaku ventilátoru PL na bloku re−
gulátoru MB−VEF.
◆ Opět zapojit zástrčku pro připojení hořáku.
◆
G
T
MO03035F
Hořák se nachází v pracovní poloze.
18
13
Základní seřízení množství vzduchu
při startu hořáku
Vačku ST1 (žlutou) a ST2 (červenou) nastavit shodně
s požadovaným výkonem hořáku (viz tabulka v kapitole
18): Výkon hořáku musí být nastaven s ohledem na
požadovaný výkon kotle vynásobený účinností ko−
tle.
) Upozornění:
Ukazatel polohy P slouží k provedení rychlého na−
stavení; k přesnému seřízení slouží šrouby vaček
ST1 a ST2.
◆ Vačka MV (modrá) Nastavení mezi ST1 a ST2
(mírně nad ST1), slouží k aktivaci počítače pro−
vozních hodin.
◆
Úhlová stupnice
pro nastavení
vačky
SM04005D
MO03036F
14
Základní nastavení manostatu tlaku
plynu při startu hořáku
Q
Odečíst tlak při zastaveném počítači provozních
hodin. Pokud je vyšší než:
x 17 mbar při připojovacím tlaku plynu 20 mbar
x 240 mbar při připojovacím tlaku plynu 300 mbar,
seřídit manostat tlaku plynu podle následující tabulky.
◆
Třída
plynu
Typ
manostatu
plynu
G20*
GW 50 A5
G25*
Připojovací
tlak
mbar
Min.
požadovaná
regulace
mbar
20
15
300
20
25
300
50
15
18
50
Manostat tlaku plynu
MO03034F
* Viz strana 5
◆
Pokud je tlak nižší než jaký udává tabulka, seřídit
manostat tlaku plynu následovně:
x Hořák nastavit na 2. stupeň.
x Uzavírat přívodní kohout plynu, až začne klesat
tlak plynu na měřicí sondě Q.
x Otáčet regulátorem na manostatu, až hořák pře−
jde do vyčkávacího stavu.
) Upozornění: Zachovat toto seřízení.
19
15
MO03034F
Základní seřízení bloku regulátoru plynu
při startu hořáku
Nastavit parametry N a V podle požadovaného výkonu
hořáku (viz tabulka v kapitole 18): Nastavovaný výkon
hořáku záleží na výkonu kotle.
) Upozornění:
Výkon se mění změnou nastavení tlaku vzduchu
(polohou vačky servomotoru).
◆ N a V (vedlejší obrázek) se využívá pouze při
seřízení spalování :
x N slouží k nastavení nulového bodu v pomyslném
souřadnicovém systému (posun nulového bodu,
minimální nastavení).
x Pomocí V se mění nachýlení pracovní charakte−
ristiky hořáku (nastavení maximální hodnoty).
◆
16
◆
◆
◆
N
Spuštění hořáku
Zkontrolovat těsnost plynové instalace.
Zapojit připojovací zástrčku hořáku.
Zapnout hlavní vypínač.
17
MO03033F
Seřízení bloku regulátoru plynu:
výkon a kvalita spalování
1. Seřízení veličin spalování: nastavit N a V.
Provést analýzu spalin a zkontrolovat stálost pla−
mene. Nastavit zhruba veličinu spalování N při mi−
nimálním zatížení (O2 ≈ 4%).
◆ Zkontrolovat funkci a spalování při plném zatížení.
Nastavit veličinu spalování V při plném zatížení
(O2 ≈ 3%).
◆ Opět zkontrolovat spalování při částečném zatížení.
V případě potřeby doregulovat veličinu N (přesta−
vení V má vliv rovněž na nastavení N).
◆ Naposledy zkontrolovat spalování při plném zatížení
(v případě potřeby opět nastavit veličinu V).
◆
20
N
V
V
2. Přesné seřízení výkonu.
◆
◆
◆
◆
◆
◆
Spustit
hořák
(nechat
jej
pracovat
při malém zatížení).
Zkontrolovat výkon při minimálním zatížení
(1. stupeň):
x Pokud je výkon hořáku vyšší než požadovaný,
mírně
přiškrtit
vzduchovou
klapku
zmenšením hodnoty na stupnici vačky ST1.
x Analogicky postupovat v případě příliš malého
výkonu, tzn. lehce zvýšit hodnotu na stupnici
vačky ST1.
Nastavit novou polohu vačky ST1: pomocí servo−
motoru jednou najet a přidat.
x použít regulátor Diematic−m Delta (viz návod
k použití regulátoru)
x nebo použít přepínač +/− (možnost výběru).
Zkontrolovat výkon při maximálním zatížení
(2. stupeň):
x Pokud je výkon hořáku vyšší než požadovaný,
mírně
přiškrtit
vzduchovou
klapku
zmenšením hodnoty na stupnici vačky ST2.
x Analogicky postupovat v případě příliš malého
výkonu, tzn. lehce zvýšit hodnotu na stupnici
vačky ST2.
Ještě jednou zkontrolovat výkon hořáku.
Znovu nastavit hodnoty spalování pomocí N a V se
zřetelem k tomu, že výkon se tím poněkud změnil.
MO03041F
3. Upozornění:
Pro změření tlaku vzduchu je třeba připojit k T−spoj−
ce
manometr
podle
vedlejšího
obrázku
(s použitím modré umělohmotné hadice). Za tímto
účelem vyjmout spojovací čepy a přesunout svěrací
kroužek na měřicí hadičku. (Pozor! Ne−
proděravět ani neodřezávat spojovací čepy! Po pro−
vedení měření musí být zajištěna těsnost.)
◆ Při nastavení V zkontrolovat, zda malé zvětšení
V vyvolá zvýšení dynamického tlaku plynu za plyno−
vou armaturou. Pokud tomu tak není, nelze dále
zvyšovat výkon: je třeba nastavit V menší a provést
nové seřízení bloku regulátoru plynu.
) Měření tlaku ve spalovací komoře: pokud
dochází k velkým výkyvům tlaku ve spalovací
komoře, je nutné použít dodatkovou hadici me−
zi měřicí sondou PF a měřicím nátrubkem pro
měření tlaku ve spalovací komoře (pokud
neměříme tlak ve spalovací komoře, nátrubek
pro měření tlaku na bloku regulátoru MB−VEF
má zůstat otevřený). Opět seřídit regulátor ply−
nu.
Nastavený výkon
◆
G20
 Patm + Pplyn 
:Q= 
xV

110 
G25
 Patm + Pplyn 
:Q= 
xV

127 
x
x
x
x
21
Q :Výkon hořáku (kW)
Patm : Tlak vzduchu (mbar)
Pplyn : Tlak plynu odečtený za počítadlem (mbar)
V : Množství plynu odečtené na počítadle (m3/h)
18
Spuštění hořáku
Typ
hořáku
Určen
pro
kotel
G 33 − 4 N
GT 304
GT 305
G 33 − 5 N GT 304C
GT 306
G 33 − 6 N GT 305C
GT 307
G 33 − 7 N GT 306C
GT 308
G 33 − 8 N GT 307C
GT 309
G 33 − 9 N GT 308C
GT 309C
Výkon
hořáku
kW
Min.Max.
50 87
40 75
50 100
60 130
66 103
40 75
50 100
60 130
82 129
55 100
65 130
75 180
104 167
70 150
90 200
110 250
125 205
70 150
90 200
110 250
167 260
165 210
185 300
225 350
Tlak plynu (1)
mbar
G20(3)
G25(3)
Min. Max. Min. Max.
1,7
5,7
2,2
9,2
1,7
4,5
2,2
6,1
2,3
7,5
3,1 11,6
3
11,6 4,2 18,7*
3,3
8,2
5,2 12,7
1,7
4,5
2,2
6,1
2,3
7,5
3,1 11,6
3
11,6 4,2 18,7*
2,0
5,4
4,9
8,5
0,9
3,2
1,5
4,9
1,3
5,4
2
8,5
1,75
9
2,4 14*
2,2 6,35 3,35 9,05
1
4,9
1,4
7,3
1,6
8,3 2,45 12,3
2,6 12,55 4 18,6*
3,4
9,3
4,8 13,2
1
4,9
1,4
7,3
1,6
8,3 2,45 12,3
2,6 12,55 4 18,6*
2,15 6,2
3,9
9,2
2,1
4,7
3,8
7,4
2,85 7,6
4,7 11,8
5,1 10,45 8,2 16*
Tlak vzduchu Regulace vzduchu
Poloha Ukazatel
mbar
vačky
polohy
Grad
P (2)
Min. Max. ST1 ST2 Min. Max.
1,6
5,8 12 22
6
12
1,4
4,5 10 28
5
10
2,1
8,3 12 39
6 15,5
2,9 13,2 16 110 7,5 50
3,4
8,4 22 35
9
17
1,4
4,5 10 28
5
10
2,1
8,3 12 39
6 15,5
2,9 13,2 16 110 7,5 50
2,5
6,8 17 39
8 15,5
0,6
3,5 10 28
5
10
1
6,8 12 39
6 15,5
1,8 11,7 15 68
7
32
2,5
6,7 20 42 9,5 16
1,1
5,3 15 35 1,1 5,3
1,7
8,2 18 55
8
21
2,9 13,25 20 110 10,5 52
3,6
9,6 25 60 12
25
1,1
5,3 15 35 1,1 5,3
1,7
8,2 18 55
8
21
2,9 13,25 20 110 10,5 52
3,95 7,8
5 35
2
14
3,9
6
5 15
2
9
4,85 10
10 50
5
20
7 12,65 22 110 11
52
Nastavení
regulátoru plynu
G20(3)
V
N
0,85 0,2
0,95 0,3
0,85 0,3
1
0,2
0,85
0
0,95 0,3
0,85 0,3
1
0,2
0,75
0
0,8
0,3
0,75 0,3
0,75 0,3
0,95 −0,2
0,95
0
0,95
0
1
0
1
0
0,95
0
0,95
0
1
0
0,95
−2
1
−2
0,85
−2
0,85
−2
G25(3)
V
N
1,4
0
1,4
0
1,35
0
1,5
0
1,4
0
1,4
0
1,35
0
1,5
0
0,9
2
1,1
0,9
1,1
0,9
1,1
0,3
1,45 −0,2
1,4
0
1,4
0
1,5
0
1,5
0
1,4
0
1,4
0
1,5
0
1,4
−2
1,45
−2
1,3
−2
1,3
−2
Tučným tiskem: výrobní nastavení
(1): Sonda měření tlaku: poloha Q bod 14
(2): Nastavení stupnice P: viz kapitola 5 bod 13
(3): Zemní plyn G20 s HUB = 9,45 kWh/m3 a zemní plyn G25 s HUB = 8,125 kWh/m 3 (viz kapitola 1.2).
*: Minimální tlak plynu na uzavíracím ventilu při tomto výkonu: 27 mbar.
19
Měření spalin
Po namontování a seřízení hořáku provést měření hod−
not spalování.
Precizně seřídit hořák tak, aby hodnoty spalování
splňovaly požadavky místních předpisů.
◆
◆
◆
◆
Případná netěsnost kotle a odvodu spalin během
provádění měření spalovacího procesu může vést
k chybným výsledkům měření.
Kotel musí být zahřátý na provozní teplotu.
22
Doporučený obsah CO2: 9,5% při částečném
zatížení a 10% při plném zatížení.
Nastavené hodnoty a výsledky měření zapsat do
protokolu měření na druhé straně návodu k obsluze.
20
Signál plamene
Pro změření proudu čidla je třeba vytáhnout zástrčku na
ionizačním vodiči a zapojit mezi nimi sériově mikro−
21
ampérmetr. Pro správnou funkci hořáku musí být hod−
nota proudu minimálně 10 µA.
Kontrola činnosti hořáku
Při uvádění do provozu nebo po prohlídce hořáku je nutné provést následující kontroly:
Spuštění se zavřeným uzavíracím ventilem plynu
a můstkovým propojením manostatu plynu.
➫
Po uplynutí bezpečnostní doby musí automatika
hořáku přejít do poruchového stavu. Hořák se
vypíná.
V pracovní poloze při můstkovém propojení mano−
statu tlaku plynu uzavřít plynový kohout.
➫
Po zhasnutí plamene musí zařízení přejít do poru−
chového stavu. Hořák se vypíná.
Během práce hořáku vytáhnout zástrčku manostatu
tlaku vzduchu.
➫
Automatika musí přejít do poruchového stavu.
Hořák se vypíná.
Před spuštěním můstkově propojit stykač manostatu
tlaku vzduchu.
➫
Hořák nelze spustit.
22
Závěrečná kontrola
Při závěrečné kontrole několikrát spustit hořák a po−
zorovat průběh programu automatiky hořáku.
Před předáním instalace je servisní technik po−
vinen:
◆ přesvědčit se o náležité práci kotle a termostatu;
◆ zkontrolovat funkčnost termostatu;
◆ zkontrolovat dodržení normy týkající se přívodu
čerstvého vzduchu;
◆ vyplnit beze zbytku protokol z měření na zadní
straně návodu k obsluze;
◆ zapsat do protokolu své jméno spolu s tele−
fonním číslem;
◆ upozornit uživatele na "Pokyny pro uživatele"
a zejména na část "Poruchy práce hořáku";
◆ předat uživateli návod k obsluze hořáku.
23
24
6 Údržba hořáku
Hořák i kotel musí být nejméně jednou v roce zkontro−
lován, vyčištěn a seřízen.
) Je nutné dodržovat: Podstatně zvýšená teplota
spalin ukazuje na znečištěný kotel a je nutné jej
vyčistit.
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
Průběh údržby
Spustit hořák (viz kapitola 4 a 5).
Provést spalovací testy a kontrolu funkce (viz kapitola
5, body 19 a 21).
Zapsat výsledky měření do kontrolní karty na zadní
straně návodu k obsluze.
Vypnout hlavní vypínač topení a odpojit hořák od el.
sítě.
Zkontrolovat stav spalovacího prostoru a odvodu
spalin. V případě potřeby vyčistit komín.
Otevřít hořák a vyčistit.
Vyměnit poškozené součástky (viz vedlejší tabulka).
Zpětně namontovat hořák.
Zkontrolovat elektrická zapojení hořáku (zástrčková
spojení).
Zapnout opět hlavní vypínač topení a spustit hořák
(viz kapitola 4 a 5).
Provést měření spalin (kotel v provozu) − (viz kapitola
5, bod 19).
Zapsat výsledky měření a výměnu součástek do kon−
trolní karty na zadní straně návodu k obsluze.
Provést závěrečnou kontrolu (viz kapitola 5, bod 22).
Výměna vadných součástek
◆
Výměna ionizační
elektrody
➫
Kap. 6.1
◆
Výměna zapalo−
vacích elektrod
➫
Kap. 6.2
◆
Výměna plynové
trysky
➫
Kap. 6.3
➫
Kap. 6.4
◆
25
Výměna bloku
regulace plynu
◆
Výměna manos−
tatu tlaku plynu
➫
Kap. 6.5
◆
Výměna manos−
tatu tlaku vzduchu
➫
Kap. 6.6
◆
Výměna
oběžného kola
ventilátoru
➫
Kap. 6.7
6.1
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
6.2
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
Výměna ionizační elektrody
Umístit hořák do servisní polohy (viz kap. 5 bod 10).
Odpojit ionizační kabel od ionizační elektrody.
Odšroubovat šroub K objímky a vyjmout ionizační
elektrodu.
Opatrně vložit novou elektrodu a upevnit šroubem
K. (Šrouby namazat žáruvzdorným mazivem.)
Zkontrolovat polohu ionizační elektrody (viz
kapitola 5 bod 10).
Připojit ionizační kabel na ionizační elektrodu.
Umístit hořák do pracovní polohy (viz kap. 5, bod
10) a opět připojit do sítě (viz kap.4, bod 6).
Výměna zapalovacích elektrod
Umístit hořák do servisní polohy (viz kap. 5 bod 10).
Odpojit kabel zapalování od zapalovacích elektrod.
Povolit šroub J držáku a vyjmout zapalovací elek−
trody.
Opatrně vložit novou elektrodu a připevnit šroubem
J. Šroub opatřit žáruvzdorným mazivem.
Zkontrolovat polohu zapalovacích elektrod (viz
kap. 5, bod 10).
Připojit kabel zapalování na elektrody.
Umístit hořák do pracovní polohy (viz kap. 5, bod12)
a opět připojit do sítě (viz kap. 4, bod 6).
ionizační elektroda
zapalovací elektrody
MO03032F
26
6.3
Výměna plynové trysky (plynová tryska s rozdělovačem plynu)
Umístit hořák do servisní polohy (viz kap. 5 bod 10).
Sejmout zapalovací elektrody (viz kap. 6.1.).
Sejmout ionizační elektrodu (viz kap. 6.2.).
Povolit šroub L, pevně přitom držet plynovou try−
sku.
Vyjmout plynovou trysku a sejmout připevňovací
objímku s pružinou.
Připevňovací objímku s pružinou nasunout na no−
vou plynovou trysku.
Utáhnout šroub L, aby byl zajištěn proti povolení. Je
třeba ovšem ponechat vůli pro pohyb ve směru osy.
Lehce nachýlená poloha plynové trysky je pod−
míněna vůlí pružiny.
Opět namontovat zapalovací elektrody a ionizační
elektrodu (viz kap. 6.1 a 6.2).
Umístit hořák do pracovní polohy (viz kap. 5, bod
12)
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
Vzpěrný
kroužek
Pružina
L
WA03003F
6.4
Výměna bloku regulátoru plynu
Odpojit od MB−VEF obě zástrčky.
Odšroubovat obě matice H na přírubě, přírubu opa−
trně povytáhnout a vyjmout.
◆ Od bloku regulátoru odšroubovat T−spojku S.
◆ Odšroubovat čtyři samořezné šrouby K.
) Upozornění: Neodkládat spolu s jinými šrouby!
Tyto samořezné šrouby se nesmí splést
s jinými! Jsou určeny k opětovnému použití!
◆ Pomocí čtyř samořezných šroubů K připevnit nový
blok regulátoru plynu k nosnému úhelníku.
◆
◆
◆
◆
◆
◆
S
Upozornění:
Je možné použít pouze šroubů K. Ne−
patřičné šrouby mohou poškodit Multi−
Bloc a způsobit jeho netěsnost! Pokud
dojde ke zlomení jednoho ze šroubů
K v bloku regulátoru MB−VEF, je nutné
vyměnit MultiBloc!
Je−li to nutné, vyměnit těsnění O (těsnění vyměnit
při prvních náznacích opotřebení).
Přírubu plynu opatrně napojit na přípojku a připevnit
k bloku regulátoru MB−VEF pomocí obou matic H na
přírubě.
Opět zapojit k bloku regulátoru MB−VEF obě
zástrčky.
T−spojku S přišroubovat na nový blok regulátoru ply−
nu (na nátrubek PL "tlak vzduchu").
K
H
O
WA03007F
27
6.5
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
Výměna manostatu tlaku plynu
Uzavřít plynový kohout.
Odšroubovat a vytáhnout zástrčku z bloku reguláto−
ru plynu.
Odšroubovat a vytáhnout zástrčku z manostatu tla−
ku plynu.
Odšroubovat tři šrouby z manostatu tlaku plynu.
Vyjmout manostat tlaku plynu.
Vyměnit těsnění a vložit nový manostat tlaku plynu.
Našroubovat tři šrouby manostatu tlaku plynu a za−
pojit zástrčku.
Zapojit zástrčku připojení hořáku.
Otevřít plynový kohout. Spustit hořák. Provést kon−
trolu funkce (viz kap. 5, bod 14 a 19).
zástrčka
šroub
MO03034F
6.6
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
Výměna manostatu tlaku vzduchu
Vytáhnout zástrčku z hořáku.
Odpojit od manostatu tlaku vzduchu umělohmotnou
hadici.
Sejmout z manostatu tlaku vzduchu umělohmotný
kryt.
Vytáhnout z manostatu tlaku vzduchu dvě zástrčky.
Vytáhnout manostat tlaku vzduchu.
Vložit nový manostat tlaku vzduchu a namontovat
v obráceném pořadí kryt, hadici a zástrčku.
Provést kontrolu funkce (viz kap. 5, bod 21).
umělohmotnou hadici
zástrčka
umělohmotný kryt
28
WA03005F
6.7
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
Výměna oběžného kola ventilátoru
Umístit hořák do servisní polohy (viz kap. 5 bod 10).
Odšroubovat 6 připevňovacích šroubů a sejmout
dolní část stěny tělesa hořáku; sklopit ji dopředu
o 90°.
Vložit imbusový klíč do otvoru L ve směru náboje
oběžného kola ventilátoru.
Malý stavěcí šroub na náboji oběžného kola ven−
tilátoru povolit natolik, aby bylo možné stáhnout
oběžné kolo z hřídele motoru.
Před zpětným namontováním namazat náboj
oběžného kola nebo hřídel motoru mazivem.
Oběžné kolo ventilátoru nasadit na doraz na hřídel
motoru. Dobře utáhnout malý stavěcí šroub
oběžného kola ventilátoru.
Umístit hořák do pracovní polohy (viz kap. 5, bod12)
a provést kontrolu funkce (viz kap. 5, bod 18, 19
a 21)
WA03006F
L
29
30
T1
Zapalovací transformátor
X1
3−pólový konektor
X2 7−pólový konektor DIN4791
X3 4−pólový konektor DIN4791
X4
6−pólový konektor
Y0
Elektromagnetický
bezpečnostní ventil
Y1 Elektromagnetický plynový
ventil 1. stupně
Y2 Elektromagnetický plynový
ventil
A1
Automatika hořáku
B1
Hlídač plamene
H1
Porucha hořáku
K1
Relé
M1
Motor ventilátoru
P1
Počítač provozních hodin
P
PoĀítaĀ provozních hodin
R1,
Regulátor
R2
STB
Bezpečnostní termostat
ST1
Termostat 1. stupně
S11
Manostat tlaku vzduchu
S12
Manostat tlaku plynu
SQ1 Servomotor−regul.množství
vzduchu
Hořák
Kotel
31
A1
Automatika hořáku
B1
Hlídač plamene
H1
Porucha hořáku
K1
Relé
M1
Motor ventilátoru
P1
Počítač provozních hodin
P
PoĀítaĀ provozních hodin
R1,
Regulátor
R2
STB
Bezpečnostní termostat
ST1
Termostat 1. stupně
S11
Manostat tlaku vzduchu
S12
Manostat tlaku plynu
SQ1 Servomotor−regul.množství
vzduchu
T11 Zapalovací transformátor
X1
3−pólový konektor
X2 7−pólový konektor DIN4791
X3 4−pólový konektor DIN4791
X4
6−pólový konektor
Y0
Elektromagnetický
bezpečnostní ventil
Y1 Elektromagnetický plynový
ventil 1. stupně
Y2 Elektromagnetický plynový
ventil
Hořák
Kotel
7
Poruchy práce
7.1
Kontroly
Pokud se vyskytne porucha:
◆ Zkontrolovat řídicí program automatiky podle sym−
bolů popsaných v kap. 7.3).
Závady odstraňuje oprávněný servisní
technik.
Před každým vyhledáním
technik zkontrolovat:
◆
◆
◆
◆
závady
musí
) Upozornění: Po každém zásahu je nutné
provést spalinové testy (kap. 5 bod 19) a vypl−
nit kontrolní kartu na zadní straně návodu k ob−
sluze.
servisní
Zda ke kotli i hořáku je přiváděn el. proud (signální
kontrolka provozu hořáku svítí, bezpečnostní termo−
stat odblokován) ?
Zda regulátor i termostat náležitě fungují a zda jsou
správně nastaveny (požadavek na teplo)?
Zda je zajištěn přísun plynu (uzavírací plynový koho−
ut otevřen) ?
Zda stav spalinových cest umožňuje náležitý
průběh spalovacího procesu (datum posledního
čištění)?
7.2
Automatika hořáku v poruchovém stavu
Automatika hořáku DMG 971 je řízena mikroproce−
sorem
Blikající dioda pod deblokačním tlačítkem signalizuje
stav automatiky hořáku (normální provoz nebo porucha)
V případě poruchy dioda svítí nepřetržitě, přičemž
každých 10 sekund dioda přestane svítit a emituje
přerušovaný světelný signál − blikající kód, který infor−
muje o příčině poruchy.
Následující tabulka popisuje diagnostiku poruch.
Graf světelného signálu:
Dioda svítí
po dobu 10 sek.
Dioda nesvítí
Blikající kód
Dioda nesvítí
po dobu 1,2 sek.
po dobu 0,6 sek.
Vysvětlivky k popisu blikajícího kódu :
|→
krátký impuls
❚→
dlouhý impuls
.
→
krátká pauza
−−
→
dlouhá pauza
Popis blikajícího kódu
Blikající kód
❘❚❚❚❚
Hlášení poruchy
Poruchové vypnutí během bezpečnostní doby.
❚❚❘❘❘
Manostat tlaku vzduchu ve stavu provozu
❘❘❘❚❚
Čekací doba manostatu tlaku vzduchu.
❘❘❘❘❚
Manostat tlaku vzduchu je otevřen
Příčina poruchy
Během bezpečnostní doby se neobjevil
signál plamene
S peĀený kontakt manostatu tlaku
vzduchu
Manostat tlaku vzduchu se nezavřel
během určeného časového
úseku
Kontakt manostatu tlaku vzduchu je
rozpojen během startu nebo práce
❚❚❚❚❘
Zánik plamene
Zánik signálu plamene během práce
❘ ❘ ❚ ❚ ❚ −− ❚ ❚ ❚ ❚ ❚
Ruční nebo vnější poruchové vypnutí
.
Vnější příčina
❘❘❚❚❚
Rozptýlené světlo během kontrolní fáze
Pravděpodobně poškozená fotobuňka
) Poznámka: Diagnostika pomocí přístroje
SATROPEN.
SATROPEN je ruční zařízení, které slouží k představení
kódu příčiny poruchy a určení síly signálu plamene.
Je dodáváno jako doplňkové vybavení.
32
7.3
Příčiny a odstraňování závad
Závada
Automatika v poruchovém
stavu během startu nebo
po prvním odblokování
Automatika hořáku přerušuje
průběh cyklu
Při spouštění hořáku automatika
nezahajuje svůj cyklus
Přestávka v práci hořáku po
krátkém pracovním intervalu
Nepracuje motor
Hořák nestartuje a přechází do
poruchového stavu
Možná příčina
➔ Vyměnit automatiku
◆ Poškozená automatika
➔ Vyměnit automatiku
◆ Uzavřený kohout přívodu plynu
◆ Manostat tlaku plynu špatně nastavený nebo vadný
◆ Zařízení pro kontrolu těsnosti není zapnuté
◆ Špatně nastavený manostat tlaku plynu
◆ Snížený tlak plynu během zapalování
➔ Otevřít kohout
➔ Nastavit nebo vyměnit
➔ Netěsný blok regulátoru plynu
➔ Nastavit
➔ Zkontrolovat, zda plynová přípojka má náležitou
světlost.
➔ Zkontrolovat rozvodný tlak plynu na redukční stanici.
➔ Zkontrolovat plynový filtr, vyčistit
➔ Eventuálně informovat plynárnu
➔ Vyměnit na správný model bloku regulátoru plynu
◆ Nepatřičný průměr bloku regulátoru plynu pro danou třídu
plynu a vstupní tlak plynu
◆ Vytažená zástrčka motoru
◆ Poškozený vodič kondenzátoru
◆ Poškozený kondenzátor
◆ Zablokovaný nebo poškozený motor
◆ Zablokované oběžné kolo ventilátoru
◆ Poškozený zapalovací transformátor
◆ Špatně nastavené zapalovací elektrody nebo zemní zkrat
◆ Kabel zapalování vytažený nebo přetržený
◆ Poškozený ventil
◆ Špatný kontakt na svorkovnici ventilu
◆ Špatně seřízená směs vzduchu a plynu
◆ Připojovací kabel ventilu odpojen od svorky
◆ Špatný kontakt na automatice hořáku
Porucha automatiky hořáku během
fáze předvětrávání
Hořák startuje a přechází do
poruchového stavu
Hořák přechází do poruchového
stavu během práce (přechodu na
jiný stupeň)
Hořák se nevypíná
Hořák přechází do poruchového
stavu během pracovní přestávky
Hořák vybuchuje
◆ Poškozená automatika hořáku
◆ Zavzdušněné plynové potrubí
◆ Manostat tlaku vzduchu vadný nebo špatně nastavený
◆ Ucpané spojovací potrubí mezi měřicí sondou a manostatem
tlaku
◆ Poškozená automatika hořáku
◆ Ionizační poruchový signál
◆ Zaměněný vodič nulový s fázovým
◆ Špatně umístěná ionizační elektroda
◆ Špatné uzemnění
◆ Špatné spalování
◆ Poškozená automatika hořáku
◆ Špatně nastavená ionizační elektroda
◆ Nestabilní plamen
◆ Špatné spalování
◆ Stykač manostatu tlaku vzduchu se rozevírá
(klidová poloha) během práce hořáku
◆ Bezpečnostní prvky (kotlový termostat, manostat) nevypínají
◆ Poškozená automatika hořáku
◆ Příliš malý otvor plynového ventilu
◆ Plynová přípojka nepřiměřená vzhledem k třídě a tlaku plynu
◆ Špatně seřízená směs vzduchu a plynu
◆ Špatné seřízení plamene
◆ Vzít v úvahu tlak ve spalovací komoře
Hořák po vypnutí znovu nestartuje
Hořák nepřepíná na druhý stupeň
Hořák ihned přepíná na druhý
stupeň
Způsob odstranění
◆ Poškozená automatika
◆ Regulační prvky nejsou zapnuty
◆ Vypnuté ovládání topného čerpadla nebo regulátoru
komínového tahu
◆ Vypnutý namontovaný bezpečnostní regulátor teploty vody
◆ Kotlový termostat špatně nastavený nebo poškozený
◆ Servomotor zablokovaný nebo poškozenýy
◆ Vadná automatika hořáku
◆ Chyba v kabelovém propojení
◆ Vadná automatika hořáku
33
➔ Zapojit
➔ Zapojit vodič
➔ Vyměnit
➔ Vyměnit
➔ Vyčistit nebo vyměnit
➔ Vyměnit
➔ Nastavit nebo vyměnit
➔ Zapojit nebo vyměnit
➔ Vyměnit
➔ Zkontrolovat zapojení
➔ Seřídit ventil, kužel vzduchové clony a vačku
elektromagnetického ventilu
➔ Zapojit
➔ Zkontrolovat kontakty mezi automatikou hořáku
a elektrodami
➔ Vyměnit
➔ Odvzdušnit plynovou přípojku
➔ Znovu nastavit nebo vyměnit
➔ Potrubí demontovat a pročistit
➔ Vyměnit
➔ Zkontrolovat hodnotu ionizačního proudu
➔ Náležitě zapojit
➔ Náležitě umístit nebo vyměnit
➔ Zkontrolovat uzemňovací vodiče
➔ Znovu seřídit spalování
➔ Vyměnit
➔ Nastavit
➔ Znovu seřídit spalování
➔ Seřídit hořák
➔ Nastavit nebo vyměnit manostat
➔ Zkontrolovat nastavení nebo vyměnit prvky
➔ Vyměnit
➔ Seřídit ventil
➔ Zajistit náležitý přívod plynu
➔ Zkontrolovat tlak v expanzní nádobě
➔ Zkontrolovat plynový filtr, vyčistit
➔ Zkontrolovat průměr plynového potrubí
➔ Informovat dodavatele plynu
➔ Změnit nastavení hlavice nebo vzduchové clony
➔ Zkorigovat seřízení vzduchové clony
➔ Zkorigovat seřízení bloku regulátoru plynu
➔ Použít spojovací systém kotel−tlak ve spalovací ko−
moře/blok regulátoru plynu−tlak ve spalovací komoře
➔ Zkontrolovat nastavení, případně vyměnit vadné prvky
➔ Zkontrolovat nastavení
➔ Případně vyměnit
➔ Odblokovat
➔ Znovu nastavit
➔ Servomotor pootočit rukou, v případě potřeby vyměnit
➔ Vyměnit
➔ Zkontrolovat
➔ Vyměnit
8802−4427
Náhradní díly
G 33 − N
Upozornění: Při objednávání je nezbytně nutné uvést číslo požadované součástky.
36
42 7
41 32
4
54 53
3
43
52
46
45
31
6
33
17
12 11 16
34
5
9
40 39
49
27
50
48
15 14 10
8
13 19 26
28
51
18
24
18
25
47
35 29
2
21
22
30
37 20 44
38
1
ET03022F
60
ET0301F
61
ET03018F
62
ET03019F
64
ET03014F
65
ET03016F
63
ET03013F
66
ET03023F
G 33 − 4 N / G 33 − 5 N / G 33 − 6 N / G 33 − 7 N / G 33 − 8 N / G 33 − 9 N
Pol. Č. dílu
1 9794−9535
2 9794−6908
9795−5273
3 9795−5346
9795−5347
9795−5265
4 9795−5274
9795−5348
9795−5349
5
9795−5267
9795−5350
6
9794−9724
9795−5216
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
9795−5351
9795−5319
9795−5318
9795−5257
9795−5258
9795−5259
9795−5669
9795−5354
9795−5270
9795−5276
9795−5352
9795−5353
9794−8276
9795−5214
9795−5337
9795−5338
9790−8597
9794−8220
9794−8222
9794−8905
9794−9964
9791−5197
9794−8230
9794−8913
9795−1058
9795−1038
31
9795−1039
9795−1040
9795−5616
9795−5200
9795−5414
9794−9962
9795−5092
9795−5271
9795−5355
32
9795−5202
33
34
35
9795−1010
9795−5772
9794−4902
27
28
29
30
Název
Montážní díly
∅ 120
Těsnění
∅ 120
Hořáková trubice ∅ 120
G 33 − 4/5/6 N
Hořáková trubice ∅ 120
G 33 − 7/8 N
Hořáková trubice ∅ 120
G 33 − 9 N
Vzduchová tryska
G 33 − 4/5 N
Vzduchová tryska
G 33 − 6 N
Vzduchová tryska
G 33 − 7/8 N
Vzduchová tryska
G 33 − 9 N
Plynová trubice −
∅ 120
G 33 − 4/5/6/7/8 N
mezikus krátký
Plynová trubice −
∅ 120
G 33 − 9 N
mezikus dlouhý
Těsnění
Blok regulátoru plynu
G 33 − 4/5/6 N
MBVEF 407
Blok regulátoru plynu
G 33 − 7/8/9 N
MBVEF 412
Zapalovací elektrody
Ionizační elektroda
Kabel zapalování
Pružina
Těsnění
Patice s kabel. příchytkou G 33 − 4/5/6/7/8 N
Patice s kabel. příchytkou G 33 − 9 N
Plynová tryska krátká kompl. G 33 − 4/5 N
Plynová tryska krátká kompl. G 33 − 6 N
Plynová tryska krátká kompl. G 33 − 7/8 N
Plynová tryska dlouha kompl. G 33 − 9 N
Kužel vzduchové clony
Ionizační kabel
Servomotor vzduchové clony G 33 − N
Automatika hořáku
DMG 971
Zapalovací transformátor
Motor 260 W
G 33 − 4/5 N
Motor 380 W
G 33 − 67/8 N
Motor 600 W
G 33 − 9 N
Kryt − kompl.
Manostat tlaku vzduchu
LGW 1,5 C3
Oběžné kolo ventilátoru ∅180x70 G 33 − 4/5/6 N
Oběžné kolo ventilátoru ∅180x90 G 33 − 7/8/9 N
Spirálový díl tělesa hořáku − kompl. G 33 − 4/5/6/7/8/ N
Modul a spirálový díl tělesa hořáku
G 33 − 9 N
kompl.
Základní deska tělesa hořáku
Vzduchová komora
G 33 − 4/5/6/7/8/ N
Vzduchová komora
G 33 − 9 N
Tlaková komora tělesa
G 33 − 4/5/6/7/8/ N
Tlaková komora tělesa
G 33 − 9 N
Upínací díly tělesa − kompl.
Deska pro upevnění čidel
Plynová příruba
G 33 − 4/5/6 N
Plynová příruba
G 33 − 7/8/9 N
Samořezné šrouby do bloku
regulátoru plynu
Vzpěra servomotoru vzduchové clony
Vzpěra pomocného relé
Hadice manostatu tlaku vzduchu
Pol. Č. dílu
9795−1048
36 9795−5279
37 9795−5260
38 9795−1021
39 9795−1000
9795−1001
40 9795−1002
9795−1003
9795−5268
41 9795−5356
42 9795−5261
9795−5272
43 9795−5240
9795−1055
44 9795−1056
9795−1057
45 9795−5262
9795−5418
9795−5612
9795−5423
9795−5424
Název
Uzavírací ventil plynu Rp 3/4” G 33 − 4/5/6 N
Uzavírací ventil plynu Rp 1”1/4 G 33 − 7/8/9 N
Plechový díl pod manostat tlaku vzduchu
Vzpěra svorkovnice
Vzduchová clona
Náběh vzduchové clony
G 33 − 6 N
Náběh vzduchové clony
G 33 − 7/8 N
Náběh vzduchové clony
G 33 − 9 N
Vzpěra ventilu MBVEF 407
G 33 − 4/5/6 N
Vzpěra ventilu MBVEF 412
G 33 − 7/8/9 N
Manostat tlaku plynu GW 50 A5
Těsnicí kroužek MBVEF 407 G 33 − 4/5/6 N
Těsnicí kroužek MBVEF 412 G 33 − 7/8/9 N
Kondenzátor kompl.
G 33 − 4/5 N
Kondenzátor kompl.
G 33 − 6/7/8 N
Kondenzátor kompl.
G 33 − 9 N
T−spojka nástavná
Umělohmotná hadice pro měření
tlaku vzduchu
Ochranná mřížka
Úhelník plynové trysky
G 33 − 4/5/6/7/8 N
Úhelník plynové trysky
G 33 − 9 N
Pomocné relé
G 33 − N
Relé výkonu
G 33 − 9 N
Prodloužení deblokačního tlačítka
Měřicí plynová příruba
G 33 − 4/5/6 N
(MBVEF 407)
Měřicí plynová příruba
G 33 − 7/8/9 N
(MBVEF 412)
Distanční podložka recirkulační trubice (3 ks)
Podložka hořákové hlavice
G 33 − 4/5 N
Podložka hořákové hlavice
G 33 − 7/8 N
Podložka hořákové hlavice
G 33 − 9 N
60
61
62
63
64
65
9795−5333
9795−5315
9794−9667
9531−7395
9531−7384
9794−8944
Montážní díly
Sada šroubů
Speciální součástky − kovové
Speciální součástky − umělá hmota
Konektor 7−pólový
Konektor 4−pólový. G32−S
Konektor 3−pólový
−−
−−
−−
−−
9794−9955
9795−5443
9794−8947
9795−5457
46
9794−5193
47
9795−5173
9795−5416
9795−5417
9795−5342
9795−5343
9794−0171
48
49
50
51
52
9795−5357
9795−5358
53
54
−−
35
Doplňkové vybavení
Přístroj pro kontrolu těsnosti VPS 504
Ruční terminál SATROPEN pro DMG 971
Žáruvzdorné mazivo
Vypínač
Sada PF blok regulátoru plynu − spalovací
9795−5833
komora kotle
CENTR¡LNÕ SERVISNÕ STÿEDISKA
PRO V›ROBKY DE DIETRICH
DE SERVIS s.r.o.
Z·bÏhlick· 1
106 00 Praha 10
tel.: 02 - 72 77 42 55 (7)
fax: 02 - 72 77 42 56
I-THERM s.r.o.
P¯erovsk· 45
783 71 Olomouc - Holice
tel.: 068 - 531 45 19-21
fax: 068 - 531 45 22
Na v˝öe uvedenÈ adrese obdrûÌ uûivatel podrobnÈ informace ohlednÏ
celoploönÈ servisnÌ sÌtÏ na ˙zemÌ »eskÈ republiky.
GENER¡LNÕ ZASTOUPENÕ PRO »R A SR:
STIEBEL ELTRON, spol. s r.o., K H·j˘m 946, 155 00 Praha 5 - Stod˘lky
Tel.: 02 - 5111 6111*, Fax: 02 - 3551 2122, e-mail: [email protected], http://www.stiebel-eltron.cz
Download

G33−N - Ekosal