RO»NÕK 5, »ÕSLO 6
PROSINEC 1995
»ASOPIS »ESK…HO RADIOKLUBU
Z OBSAHU:
ÚPRAVY TS140/440
ELBUG OK2VWB
NOVÉ DIPLOMY
KALENDÁŘ VKV 1996
KALENDÁŘ KV 1996
PODMÍNKY ZÁVODŮ
Handelsgesellschaft m.b.H.
A- 1060 Wien, Stumpergasse 41-43
Tel.: +43/1/597 08 80 FAX: +43/1/597 08 68
V¡ä AUTORIZOVAN› PRODEJCE ICOM
IC-706
KV 6m 2m
★
★
★
★
★
★
❑
❑
❑
❑
nejmenöÌ TCVR pro KV + 6m + 2m!
odnimateln˝ panel, velk˝ multifunkËnÌ LCD displej
vöechny mÛdy provozu vËetnÏ WFM pro p¯Ìjem FM rozhlasu
odeËet frekvence na 1Hz
rozmÏry: 167 x 58 x 200 mm (ä x V x H)
v·ha 2,5 kg
p¯ijÌmaË: dvojÌ smÏöov·nÌ (CW/SSB/AM/RTTY/WFM), trojÌ smÏöov·nÌ (FM)
citlivost na KV pro CW/SSB/RTTY 0,16µV p¯i 10dBS/ä
vysÌlaË: KV/ 6m - 5 - 100W (CW/SSB/RTTY/FM), 2 - 40W (AM)
2m - 0,5 - 10W (CW/SSB/RTTY/FM), 0,2 - 4W (AM)
nap·jenÌ: 13,8V / 20A
DalöÌ vlastnosti:
P¯edzesilovaË ✦ Atenv·tor ✦ VFO ✦ Split ✦ MF SHIFT ✦ RIT ✦ UmlËovaË öumu ✦ Elektronick˝ klÌË ✦ CW-QSK ✦
Revers pro CW ✦ NF kompresor ✦ 2 scanovacÌ meznÌ frekvence ✦ Interfejs CI-V ✦ 2 antÈnnÌ vstupy (KV/6m a 2m) ✦
rozöi¯iteln˝ rozsah frekvencÌ
DOPL“KY:
FL-100
FL-101
FL-103
FL-223
CW filtr (500Hz)
CW filtr (250Hz)
SSB filtr (2,8kHz)
SSB filtr (1,9kHz)
AT-180
MB-62
MB-63
OPC-581
KV/6m automat. ant. tuner
mobilnÌ drû·k
mobilnÌ drû·k panelu
3,5 prodluû. kabel
ExportnÌ cena
CT-17
UT-102
SP-12
PS-85
CI-V interfejs
hlas. modul
mobilnÌ repro
sÌùov˝ zdroj
IC-706 ˆS 15.400,-
OTEVÿENO PO - P¡ 9 - 12 A 14 - 18 HODIN
roËnÌk 5
Vydavatel a editor:
Karel Karmasin, OK2FD
Adresa redakce:
AMA magazÌn
Gen.Svobody 636, 674 01T¯ebÌË
tel.: 0618 - 26584
fax: 0618 - 22831
»esk˝ radioklub:
Sekretari·t:
U Pergamenky 3, 170 00 Praha
7, tel: 02/8722240
QSL sluûba:
P.O.BOX 69, 113 27 Praha 1,
tel: 02/8722253
P¯edseda »RK:
OK1MP, Ing. Prosteck˝ Miloö,
Na L·zeÚce 503,
107 00 Praha 10 DubeË,
tel: 02/704620 (02/7992205)
MÌstop¯edseda:
OK1VJV, Ing. Voleö JaromÌr,
Jind¯ichovsk· 3,
460 02 Jablonec n.N.,
tel: 0428/24004
Jednatel »RK
OK1JP, KarlÌk Miloslav,
Severov˝chodnÌ IV/11,
141 00 Praha 4, tel: 02/763823
Hospod·¯ + VKV manaûÈr:
OK1AGE, Hladk˝ Stanislav,
Masarykova 881,
252 63 Roztoky u Prahy,
tel: 02/397570
KV manaûÈr:
OK1ADM, Dr.VöeteËka V·clav,
U kombin·tu 2803/37,
100 00 Praha 10, tel: 02/7821028
Koordin·tor pro monitoring:
OK1JST, ätÌcha Ji¯Ì,
Voskovcova 2751/10,
400 11 ⁄stÌ n.L., tel: 047/219494
ManaûÈr Paket radio:
OK1VEY, Majce Svetozar,
B¯Ì »apk˘ 471, 534 01 Holice,
tel: 0456/3211
ManaûÈr pro publicitu a propagaci:
OK1UUL, Rosenauer Jan,
VÏtrn· 2725, 40011 ⁄stÌ n,L.,
tel: 047/44872
»len:
OK2PO, Bartoö Josef,
U lomu 628, 760 00 ZlÌn,
tel: 067/35525
P¯edplatnÈ:
pro Ëleny »RK: zdarma
neËlenovÈ:
p¯edplatnÈ 200,- KË poötovnÌ
pouk·zkou na adresu redakce
Sazba a litografie: R STUDIO v.o.s.
EliöËina 24, 674 01 T¯ebÌË
Tisk: PP s.r.o., Brtnick· 25, Jihlava
SnÌûenÈ v˝platnÈ povoleno
JmÿS Brno, dne 2.1.91,
Ë.j. P/3 - 15005/91.
DohlÈdacÌ poöta T¯ebÌË 5.
Registrov·no MK »R pod ËÌs. 5315.
»Ìslo indexu 46 071
ZmÏny adres zasÌlejte na adresu »RK
PROSINEC 1995
ČASOPIS ČESKÉHO RADIOKLUBU
PROSINEC 1995
OBSAH :
»RK ................................
4
⁄PRAVY KENWOOD .....
4
DalöÌ ËlenovÈ rady se p¯edstavujÌ
Tono OM3LU uv·dÌ svÈ
zkuöenosti a rady s ˙pravami
tcvr˘ Kenwood TS140 a TS440
ELBUG ............................
6
RV12P2000 .....................
8
JAK SE ST¡T DXMANEM
10
Wieslaw OK2VWB
pro v·s p¯ipravil konstrukci
modernÌho klÌËe
N·ö recenzent B. vzpomÌn·
na ìnezapomenutelnÈî rvÈËko
Karl DL1VU v·s ve svÈm
skuteËnÈm Ëi neskuteËnÈm
p¯ÌbÏhu p¯inutÌ se zamyslet
nad Hamspiritem
OSCAR ............................ 14
Informace pro Oscarmany
p¯in·öÌ Mirek OK2AQK
VKV ................................. 14
Kalend·¯ na leden/˙nor
Jak to vypadalo na p·smech
V˝sledky PD ml·deûe, Z·vodu ml·deûe
a VHF Contestu 1995
VöeobecnÈ podmÌnky z·vod˘
Kalend·¯ z·vod˘ 1996
QTC ................................. 19
V˝sledky KV PA, SSB Liga,
Aktivita 160, OM-AC
Z·vody CLC - podmÌnky
Kalend·¯ vnitrost·tnÌch z·vod˘ 96
Kurz oper·tor˘ 95
KV ..................................... 23
Kalend·¯ z·vod˘ na leden/˙nor
PodmÌnky a v˝sledky z·vod˘
DIPLOMY ........................ 11
AMA INZERCE .................. 26
Jirka OK2QX informuje
o dalöÌ sÈrii diplom˘
ZPRÁVY Z POSLEDNÍ MINUTY:
* HIGH CLAIMED SCORES OK/OM DX CONTEST 1995:
OK:
CW:
OL8M
OK1FPG
OK1AU
OK1NG
OK1AW
SSB:
OK1DIG
OK7DX
OK1KCB
MIX:
OK1PD
OK1PN
OK1DTP
376656
271942
239112
233280
223491
291865
69112
43248
201520
201447
186390
OK2WM 176580
OK1KZ 107055
MS:
OK5W 1468800
OL3A
872592
OL2A
362850
OK1KSL 351531
OK2KYC 248471
QRP:
OK1DNR 34160
OK2PCN 16350
OK1FSM 15792
OM:
CW:
OM5RJ 153468
OM7AG 127458
OM8AA 125120
OM3PQ 105600
OM0TT 102564
SSB:
OM3YK
7650
MIX:
OM3EA 184190
MS:
OM3RKA 753876
OM3VSZ 530400
WORLD:
CW:
HA8VK
LY3MR
DA0SAX
DL4JYT
VU2TLO
MIX:
9A5I
LY1DR
YL2PJ
DF4ZL
HA5NK
MS:
RZ4AYT
147312
116208
87860
70851
69420
126720
118916
116156
91250
82360
YU1AAV 73129
SP9KRT
59094
QRP:
UR5EPU 109445
SP4GFG 38709
SP5YQ
37350
SSB:
LY1DT
15476
SP6KEP
11454
SQ1BVG
8855
125280
☛ NOV… VERZE PROGRAMŸ: Pro registrovanÈ uûivatele a dalöÌ z·jemce jsou k dispozici novÈ verze program˘ LOGPLUS a N6TR:
LOGPLUS v. 3.41 je vybaven univerz·lnÌm podprogramem pro p¯ebÌr·nÌ informacÌ z
libovolnÈho typu datab·ze Callbooku (vË. novÈho CD-ROM CALLBOOK i HD verze
SAM) on-line, takûe dostanete informace o jmÈnu a QTH (county) protistanice ihned
po naps·nÌ znaËky protistanice. Aktualizov·ny jsou datab·ze QSL manaûer˘ a jejich
adres. K dispozici je takÈ nov˝ univerz·lnÌ konverznÌ program pro data ze souboru
ASCII (pro nestandartnÌ datovÈ soubory, kterÈ lze p¯evÈst do tohoto tvaru).
N6TR v. 5.54 obsahuje moûnost definice libovolnÈho souboru n·sobiˢ (nap¯. EA
provincie, OK/OM okresy ap), p¯iËemû prov·dÌ p¯i z·vodÏ kontrolu spr·vnosti n·sobiˢ podle tohoto souboru. NavÌc nynÌ umoûÚuje komunikaci s TNC volitelnou
rychlostÌ 1200, 2400 nebo 4800 Bd. Samoz¯ejmÏ jsou aktualizov·ny seznamy DXCC a
prefix˘. Cena obou upgrade je stejn· - 100,- KË. K programu N6TR lze objednat i nov˝
manu·l (spolu s upgrade za 200,- KË).
K titulnÌ stranÏ: AntÈnnÌ farma a QTH Jima Smithe VK9NS
3
ČRK
Úpravy zariadení Kenwood
TS-140S a TS-440S
Miloš Prostecky, OK1MP
»lenovÈ Rady »RK se p¯edstavujÌ:
OK1JST, Ji¯Ì ätÌcha, koordin·tor pro monitoring: narozen 12.10.1948 v TeplicÌch. S radioamatÈrsk˝m provozem se zaËal seznamovat
po po¯ÌzenÌ RXu E10aK v dobÏ svÈho studia na
˙steckÈ pr˘myslovce. Jeho prvnÌ poznatky
a dalöÌ radioamatÈrsk˝ v˝voj ˙spÏönÏ ovlivÚoval soused a p¯Ìtel ZdenÏk, OK1JKR, tehdy
˙spÏön˝ RP. Po n·vratu z vojny tÈmϯ ihned
n·sledovaly zkouöky a od ledna 1970 se stanice OK1JST Ñrozjelaì na p·smech, seönÏrov·na tehdejöÌ t¯Ìdou C. Za toto tempo vdÏËÌ
kolektivu radioklubu OK1ONA. Ovöem b˝t
v tÈ dobÏ Ëlenem jinÈho klubu neû OK1KPU,
nebyl û·dn˝ med. StÏhov·nÌ do ⁄stÌ n.L. koncem roku 1971 nebylo ˙tÏkem z dusivÈ teplickÈ atmosfÈry, n˝brû n·sledov·nÌm
manûelky. V ⁄stÌ se stal Ëlenem OK1KCU,
kter˝ uû d¯Ìve n·sledoval bÏhem v˝öe
zmÌnÏnÈho studia. V tomto klubu byl nÏkolik
let hospod·¯em, poslÈze i p¯edsedou.
V souËasnÈ dobÏ je VO OK1KCU. Ve svÈm
zamϯenÌ d·v· p¯ednost provozu na KV
a telegrafii. Nevyh˝bal se ani ˙Ëasti na VKV
z·vodech a to v t˝mech OK1ONA, OK1KCU,
ale i OK1KQT. Je drûitelem asi 60-ti diplom˘.
Je Ëlenem klub˘ TFC, VRK a jako pracovnÌk
»esk˝ch drah i FIRAC.
OK1VJV, Ing. JaromÌr VOLEä, mÌstop¯edseda
rady »RK: narozen 4.3.1942 ve ZlÌnÏ.
S radioamatÈrstvÌm zaËÌnal v pades·t˝ch
letech v kolektivce OK1KEL, ale hloubÏji
aû na elektrotechnickÈ fakultÏ »VUT v PodÏbradech. Od ml·dÌ byly jeho hlavnÌm z·jmem
kontrukce a v˝voj radioamatÈrsk˝ch za¯ÌzenÌ.
V osmdes·t˝ch letech se zab˝val aplikacemi
modernÌch souË·stek v tÏchto za¯ÌzenÌch.
Je autorem ¯ady Ël·nk˘ a publikacÌ, zejmÈna o
f·zov˝ch z·vÏsech. Zkonstruoval FM TCVR
ÑNISAì, kter˝ byl v mnoha kopiÌch vyuûÌv·n
amatÈry. DalöÌ z jeho za¯ÌzenÌ TCVR SSB/FM
pro p·sma 144 a 432 MHz ÑKYNASTì
pouûÌv· kolektivka OK1KJA, kter· s nÌm
dos·hla mnoha ˙spÏch˘, nap¯. 1. mÌsto v PD
1993. VlastnÌ koncesi zÌskal s velk˝mi problÈmy v roce 1985, aû to umoûnily zmÏny
v politickÈm schematu tÈ doby. V radÏ »RK
zast·v· funkci mÌstop¯edsedy povϯenÈho zastupov·nÌm z·jm˘ »RK v radÏ STS» »R. Zde
se mu da¯Ì aktivnÌm p¯Ìstupem zabezpeËovat
zejmÈna pot¯ebnÈ finanËnÌ zdroje. Sv˝m
p˘sobenÌm p¯ispÏl k transformaci STS»
na modernÌ organizaci, kter· zabezpeËuje
pot¯ebnÈ kontakty a n·vaznosti na st·tnÌ
org·ny, Ëi jinÈ velkÈ organizace z oblasti
sportu a tÏlov˝chovy. Velmi m·lo Ëasu
mu vöak zb˝v· na konstruktÈrskou Ëinnost,
a tak se soust¯eÔuje na technickÈ zabezpeËenÌ
provozu OK1KJA p¯i z·vodech na VKV.
RADA ČESKÉHO RADIOKLUBU
PŘEJE VŠEM RADIOAMATÉRŮM
PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH
SVÁTKŮ A VŠE NEJLEPŠÍ,
HLAVNĚ PAK ZDRAVÍ V ROCE
1996!
4
Tono Mráz, OM3LU
Tento prÌspevok je voænÈ pokraËovanie
prÌspevku z R·dioûurn·lu 5-6/94, ale tento raz
pre zariadenia Kenwood. Pretoûe moûn˝ch
˙prav je veæa, teraz si zoberieme na muöku
u n·s rozöÌrenÈ transceivre TS-140S a TS-440S.
Vöeobecne povedanÈ, ûe TS-140S je jednoduchöia verzia TRX, ale pri beûnej pr·ci
na KV bez PA, je to ˙plne vyhovuj˙ci transceiver. Proti tomu je TS-440S super stroj, ktor˝
vyhovuje po vöetk˝ch str·nkach i n·roËn˝m
r·dioamatÈrom, do kontestov aj na DX prev·dzku.
Obe zariadenia maj˙ viac skryt˝ch
moûnostÌ prev·dzky a sk˙sim uviesù aj tie.
»o sa t˝ka poruchovosti, obe zariadenia maj˙
öpecifickÈ z·vady, ktorÈ s˙ sn·Ô sÈriovÈ, takûe
uvediem aj ich prÌËiny a ich opravu, hoci
servismani bud˙ proti tomu, ûe im beriem
köeft.
TS-140S
RozöÌrenie rozsahu TX na 1,6-32 MHz.
⁄prava m· veæmi jednoduchÈ logickÈ
vysvetlenie. Nie, ûe by sme chceli vysielaù
mimo amatÈrskych p·siem, ale zariadenia
sa daj˙ pouûiù na prev·dzku na CB a Ëo
je podstatnejöie, mÙûme pouûÌvaù TRX ako
v˝konov˝ gener·tor, pri zisùovanÌ PSV ne-nastaven˝ch antÈn, ktor˝ch rezonanËn˝ kmi-toËet
leûÌ, ako naschv·l, vûdy mimo amatÈrskeho
p·sma.
Na TS-140S je ˙prava veæmi jednoduch·.
ZloûÌme horn˝ a spodn˝ kryt, d·me pozor aby
sme neodtrhli prÌvod k reproduktoru a obr·time si transceiver spodnou stranou hore, aby
sme mali prÌstup k doske Control Unit (X533100-XX). Na æavej strane, medzi tromi
veæk˝mi IO n·deme diÛdu D31 a opatrne jej
odsp·jkujeme
jeden
prÌvod,
alebo
ho jednoducho precvikneme. Transceiver
posklad·me a resetujeme tak, ûe pred zapnutÌm stlaËÌme a drûÌme A=B, zapneme TRX
a A=B pustÌme. TS-140S bude teraz poË˙vaù
aû po 35 MHz a vysielaù od 1,6 do 32 Mhz.
Zv˝öenie strednÈho v˝konu pri SSB.
MenöÌ stredn˝ v˝kon pri SSB si vöimne
kaûd˝, ale je to danÈ nastavovacÌm predpisom
vo fabrike. Nastavenie je tieû jednoduchÈ.
Odskrutkujeme vrchn˝ a spodn˝ kryt,
odskrutkujeme skrutky na pravej strane TRX
a medzi horn˝m dielom (PA) TRX a predn˝m
panelom, drûiace PA a PA preklopÌme na æav˙
stranu. Na z·kladnej doske, pribliûne v strede
dosky n·jdeme potenciometer VR13 oznaËen˝
SSB. Transceiver pripojÌme na zdroj a umel˙
antÈnu, prepneme na SSB, pripojÌme mikrofÛn
a skusÌme vysielaù. Stredn˝ v˝kon musÌme
meraù extern˝m meraËom, lebo vstavan˝
meraË PO (Power out) je öpiËkov˝.
Potenciometer VR13 nastavÌme tak, aby pri
norm·lnej reËi bola v˝ch˝æka menej ako 50 %
v˝chyæky pri stlaËenom kæ˙Ëi na CW.
ObyËajne nastavÌme potenciometer ˙plne
na koniec dr·hy. Pokiaæ m·te TRX rozobran˝,
odskrutkujte kryt z PA a pozrite sa, Ëi budiaci
tranzistor Q2 je priskrutkovan˝ na chladiË.
Vraj boli vyrobenÈ kusy, kde tento tranzistor
nebol priskrutkovan˝ na chladiË, ale moûno
je to len jeden prÌpad z USA. V kaûdom prÌpade musÌ byù priskrutkovan˝ na chladiË
a je na Úom priloûen· diÛda na stabiliz·ciu
kæudovÈho pr˙du budiacich tranzistorov.
Kontrola a nastavenie kæudovÈho pr˙du
budiacich a koncov˝ch tranzistorov.
DÙvod kontroly nastavenia kæudovÈho
pr˙du budiacich a koncov˝ch tranzistorov
som popÌsal v minulom prÌspevku a platÌ
to aj pre tieto transceivre. Kenwood m· typicky jednoduch˝ postup nastavovania
kæudov˝ch pr˙dov.
Transceiver m·me rozobran˝ ako v minulom odstavci, PA je odkrytovan˝ a takto
ho nastavÌme:
- v˝kon nastavÌme na minimum
- ˙roveÚ modul·cie na minimum
- prepneme p·smo 14 MHz
- do plus prÌvodu nap·jacieho nap‰tia
zapojÌme dobr˝, digit·lny ampÈrmeter,
ktor˝ mer· pr˙d do 10 A na 3 des.miesta
Na doske PA n·jdeme potenciomere VR1
(nastavuje pr˙d budiËov) a VR2 (nastavuje
pr˙d koncov˝ch tranzistorov), TRX pripojÌme
na zdroj a zapneme ho. TRX prepneme
na vysielanie prepinaËom SEND a odoberan˝
pr˙d by mal byù okolo 2A. Opatrne nastavÌme
trimrami VR1 a VR2 minim·lny odoberan˝
pr˙d. Trimre s˙ v krajnej polohe. Tento pr˙d si
zapam‰t·me a trimrom VR1 ho zv˝öime o 250
mA plus-mÌnus 50 mA (na asi 1,7-1,8
A) a potom ho trimrom VR2 zv˝öime op‰ù
o 250 + - 50 mA (na asi 1,95-2,05 A).
Nastavenie kaûdÈho stupÚa robÌme pomaly
a vûdy ho nech·me ust·liù dve aû tri min˙ty.
(DoporuËujem nastavovaù na oboch stupÚoch
vûdy plus 200 mA). Pre r˝chlu kontrolu
kæudovÈho pr˙du TRX doporuËujem doplniù
nap·jacÌ zdroj ampÈrmetrom do 25 A na
meranie odberu pr˙du. AmpÈrmeter typu
DHR5, alebo MP80, so z·kladnou citlivosùou
1 aû 10 mA na pln˙ v˝chyæku doplnÌme farebnou bodkou na ˙rovni nastavenÈho kæudovÈho
pr˙du. Takto mÙûeme st·le kontrolovaù
kæudov˝ pr˙d, hoci s malou presnosùou, ale
rozdiel o 200-300 mA uû pozn·me a obËas so
mÙûme zachr·niù drahÈ koncovÈ trazistory.
Spustenie ventil·tora pri prÌjme.
Pokiaæ m·me st·le rozobran˝ transceiver,
mÙûeme spustiù ventil·tor na pomalÈ ot·Ëky
i pri prÌjme. Na doske PA n·jdeme z·suvku
CN5, na ktor˙ je pripojen˝ ventil·tor.
Zo öpiËky (2) z·suvky CN5 pripojÌme odpor
na zem, ale hodnota odporu bola u viacer˝ch
kusov TRX natoæko rÙzna, ûe si hodnotu
musÌte sami vysk˙öaù. Ventil·tor by sa mal
toËiù pomaly, ale isto. Ja som pripojil odpor
390 ohm medzi anÛdu diÛdy D5 (vedæa CN5)
a zem. Prakticky som pripojil odpor medzi
öpiËky 1 a 10 malej dosky, osadenej SMD
s˙Ëiastkami. ZapÌnanie ventil·tora na plnÈ
ot·Ëky v z·vislosti od teploty chladiËa zostane
nezmenenÈ. DÙvody s˙ rovnakÈ ako v minulom prÌspevku.
V˝mena lÌtiovej baterky.
Na rozdiel od transceivrov ICOM, po vybitÌ
lÌtiovej baterky v TS-140S, stratÌme po vypnutÌ
zariadenia len obsah pam‰tÌ. Po zapnutÌ zariadenia je transceiver nastaven˝ na 14 000 kHz
a vöetko funguje, len pam‰te s˙ pr·zdne.
V˝mena baterky je jednoduch·. TRX odpojÌme
od nap·jacieho nap‰tia, odskrutkujeme horn˝
aj spodn˝ kryt a poloûÌme ho obr·tene na stÙl,
Ëiûe spodnou doskou Control unit hore.
Baterku vysp·jkujeme a vymenÌme ju za nov˙.
Po zl˝ch sk˙senostiach z minulÈho prÌspevku
AMA MAGAZÍN
doporuËujem najprv odsaù cÌn na prÌvodoch
baterky, zahnutÈ v˝vody narovn·me a baterku
vyberieme. V ûiadnom prÌpade nesk˙öame
baterku vytrhn˙ù s p·jkou, lebo ju vytrhnete
z dosky.
Transmatch na p·smach 80 a 160 m.
Na t˝chto p·smach musÌme opatrne postupovaù pri nastavovanÌ prispÙsobovacieho
Ëlena. TRX sa chov· trocha neobvykle, ale
vûdy rovnako. V kaûdom prÌpade toto spr·vanie je v poriadku. Nastavovanie vûdy
zaËnite pri malom v˝kone a spr·vne nastavenie PSV koreöponduje s maxim·lnym
v˝konom TRX. PresnÈ nastavenie dokonËite
pri maxim·lnom v˝kone.
»astÈ z·vady.
TS-140S-ky m·vaj˙ dve dosù podobnÈ
z·vady. Prv· je z·vada, ktor· vyzer· ako
vadnÈ tranzistory PA. Na externom wattmetri,
na ktor˝ je pripojen· dobr· umel· antÈna,
neodËÌtame pri ladenÌ zodpovedaj˙ci v˝kon
podæa internÈho wattmetra a aj ten v˝kon
je mal˝. Odoberan˝ pr˙d zo zdroja je tieû
mal˝. Transceiver rozoberieme ako v prÌpade
nastavovania kæudovÈho pr˙du PA a na doske
v˝stupn˝ch filtrov, celkom blÌzko v˝stupnÈho
antÈnneho konektoru n·jdeme zelen˙ tlmivku
L32. T˙to tlmivku musÌme vybraù a zmeraù jej
indukËnosù. Spr·vna indukËnosù je 6,8 mH. Pri
vyberanÌ tlmivky najprv odpojÌme vöetky z·suvky a konektory na doske, odsp·jkujeme ûiv˝
i zemniaci prÌvod antÈnneho konektora
a dosku vyskrutkujeme. Vysp·jkujeme tlmivku
L32 a zmer·me jej indukËnosù, ktor· bude
pravdepodobne veæmi mal·. ProblÈm je
zohnaù n·hradn˙ tlmivku, rovnako mal˙.
Hodnota indukËnosti nie je kritick·. KeÔ som
vymenil tlmivku za nov˙ s indukËnosùou 2,2
mH, alebo za in˙ s indukËnosùou 68 mH TRX
fungoval rovnako dobre.
Druh· z·vada je z·ludn·. TRX pracuje
spoæahlivo na p·smach 40-10 m, len na p·smach 80 a hlavne 160 m pri prid·vanÌ v˝konu
od urËitÈho nastavenia zaËne v˝kon klesaù
a prudko st˙paù odoberan˝ pr˙d PA.
ZaujÌmavÈ je, ûe z·vada sa prejavuje hlavne
u amatÈrov, ktorÌ veæa pracuj˙ na 160-ke.
Na vine s˙ vadnÈ odpory R10, R11, R12
a R13, ktorÈ s˙ zapojenÈ medzi sekund·rom
budiaceho trafa PA a b·zami PA tranzistorov
Q4 a Q5. PresvedËÌ n·s o tom ohmeter zapojen˝ medzi v˝vody sekund·ru trafa a zem.
V˝mena odporov je pracn·, ale je tu jedna,
dosù neprofesi·lna metÛda opravy. Odpory
vycvikneme a medzi prÌsluön˝ v˝vod trafa
a prÌsluön˙ b·zu prisp·jkujeme odpor 2,7 ohm
/ 2 W alebo dva paralelne zapojenÈ odpory
5,6 ohm / 1 W.
Po zloûenÌ pracuje TRX op‰ù norm·lne
(d˙fam).
TS-440S
Zmena vlastnostÌ transceivra.
Transceiver TS-440S m· moûnosù programovo meniù vlastnosti, ale vlastnÈ programovanie
sa robÌ pomocou diÛdovej matice na doske
CONTROL UNIT X53-1450-00 B/2. Postup
pr·ce je tak˝to:
a, Odskrutkujeme horn˝ a spodn˝ kryt.
b, Odskrutkujeme 4 skrutky drûiace predn˝
panel (dve vpravo a dve væavo), predn˝
panel vyklopÌme dopredu.
c, Odskrutkujeme 4 biele skrutky drûiace
tieniaci kryt z pocÌnovanÈho plechu a odloûÌme kryt.
d, Na doske n·jdeme 7 diÛd vedæa seba
Tieto diÛdy maj˙ tieto vlastnosti:
diÛda Ëinnosù
zapojen· odpojen·
D65 potvrdenie tlaËidla morze
pÌp
PROSINEC 1995
D66
D67
D73
D78
D79
D80
displej
z·loha pam‰te
CW odskok
24 MHz TX
18 MHz TX
1,6-30 MHz TX
100 Hz
nie
800 Hz
nie
nie
nie
10 Hz
·no
400 Hz
·no
·no
·no
Po zloûenÌ musÌme TX resetovaù. Pred zapnutÌm TRX zatlaËÌme A=B, drûÌme ho, zapneme nap·janie TRX a pustÌme A=B. T˝m
sa diodami nastavenÈ funkcie zaËn˙ vykon·vaù.
Vlastn˝ test TS-440S: Na odsk˙öanie logiky
m· TRX vlastn˝ test obsahuj˙ci 56 krokov.
Na odötartovanie testu zatlaËte a drûte tlaËidl·
AM a T-F SET, zapnite TRX POWER a pustite
tlaËidl·. Kroky testu menÌme ot·ËanÌm gombÌka VFO doprava.
krok testu
0
1
2
3
4
5 - 15
16
17
18
19
20
21
22
Ëinnosù
vöetky pozÌcie displeja svietia
nesvietia
svietia
nesvietia
svieti jeden digit displeja - ˙plne
prav˝
svieti ÔaæöÌ digit
svieti ˙plne æav˝ digit displeja
poËuù vstavan˝ pÌp
pÌp je vypnut˝
vöetky LED MODE svietia
nesvietia
prÌjem
vysielanie
OstatnÈ kroky testu do ËÌsla 56 menia stavy
na zberniciach TRX, Ëiûe s˙ to vn˙troobvodovÈ testy. Na ukonËenie vlastnÈho testu
vypneme TRX.
Kalibr·cia kmitoËtu.
Po p·r rokoch pr·ce sa mÙûe staù, ûe digit·lny ˙daj kmitoËtu na stupnici nie je ˙plne presn˝. KmitoËtov˝ norm·l TS-440S je oscil·tor 36
Mhz, ktor˝ musÌme nastaviù takto:
1. Zn·mym spÙsobom zloûÌme horn˝ a spodn˝
kryt, odskrutkujeme dve skrutky drûiace horn˙ dosku IF Unit a vyklopÌme ju dopredu.
2. TRX pripojÌme na nap·janie a prÌpojÌme
sl˙chadl·.
3. ZapojÌme kalibraËn˝ k·blik z prÌsluöen
stva medzi RF Unit (bod CAL) a PLL Unit
(bod CAL z·suvka J8), priËom RF Unit
je spodn· doska a PLL Unit je stredn·
doska. Pozri stranu 24, section 5-8-3
n·vodu na obsluhu.
4. NastavÌme VFO A na 10.001.00 MHz
LSB a VFO B na 9.999.00 MHz USB.
5. Pri prepÌnanÌ VFO s A/B musÌ byù v˝öka
z·zneja rovnak· v oboch poloh·ch. Pokiaæ nie je, je treba dostaviù presn˝ kmito
Ëet oscil·tora 36 MHz .
6. Na doske PLL Unit, blÌzo konektora J8
je kapacitn˝ trimer TC1, ktor˝ nastavÌme
mal˝m skrutkov·kom tak, aby boli oba
z·znaje rovnakÈ.
7. Pokiaæ m·me presn˝ ËÌtaË kmitoËtu staËÌ
nastaviù presne 36.000.00 MHz na bode
TP6, Ëo je viditeæn˝ v˝vod odporu R96
blÌzo IC1.
8. KalibraËn˝ k·blik odpojÌme a transceiver
rovnak˝m postupom zloûÌme.
Zop·r dÙleûit˝ch nastavovacÌch prvkov.
ObËas je potrebnÈ dostaviù niektorÈ regulaËnÈ prvky, napr. pri pouûÌvanÌ inÈho
mikrofÛnu atÔ. Tu je ich zoznam:
D. Trimer Funkcia
Nastavenie
RF VR3 FM zisk nastav na 3,0 kHz zdvihu pri
3 mV 1 kHz na vstupe mikrofÛnu
RF VR6 FM zdvih nastav na 4,6 kHz zdvihu
pri 30 mV 1 kHz na vstupe mik-
IF
IF
IF
IF
IF
rofÛnu (VR6 nastavuje zdvih
a VR3 pozadie)
VR2 S-meter pripoj umel˙ antÈnu 50 ohm
a nastav na S-metri nulu
VR3 S-meter z dobrÈho gener·tora priveÔ
50 uV 14.175.00 kHz, USB a nastav S9
VR4 Squelch nastav CW, öirok˝ filter, gombÌk
SQL daj na 12 hodÌn a potoË VR4
tak, aby pr·ve zaËal öumieù RX
VR9 prÌposluch na CW nastav vhodn˙ ˙roveÚ
prÌposluchu
VR10 pÌp
nastav vhodn˙ ˙uroveÚ pÌpu
Regul·cie v˝konu pri SSB.
Veæk˝m nedostatkom TS-440S je nemoûnosù
regulovania v˝konu pri SSB. Pociùujeme
to hlavne pri budenÌ PA, ktorÈ na plnÈ vybudenie potrebuj˙ menej ako 100W. Tento
nedostatok sa d· vyrieöiù celkom jednoducho.
Na v˝vod externÈho ALC privedieme regulovateænÈ z·pornÈ nap‰tie a t˝m menÌme v˝kon
pri SSB.
Realiz·cia je jednoduch·: na konektor
REMOTE, na pin 6, privedieme regulovateænÈ
z·pornÈ nap‰tie -3 aû -12 Voltov, najlepöie z
malej batÈrie. »Ìm v‰Ëöie z·pornÈ nap‰tie
privedieme, t˝m menöÌ v˝kon m· transceiver.
PraktickÈ prevedenie uû nech·m na V·s.
Najjednoduchöie asi bude umiestniù regulaËn˝
obvod i so zdrojom z·pornÈho nap‰tia priamo
do sieùovÈho zdroja.
Kontrola a nastavenie kæudovÈho pr˙du
budiacich a koncov˝ch tranzistorov.
Postup je prakticky rovnak˝ ako u TS-140S,
len nemusÌme TRX vÙbec rozoberaù. Postupujeme takto:
- pripojÌme umel˙ antÈnu 50 ohm/50 W
- v˝kon nastavÌme na minimum
- ˙roveÚ modul·cie na minimum
- prepneme p·smo 14 MHz
- do plus prÌvodu nap·jacieho nap‰tia zapojÌme dobr˝, digit·lny ampÈrmeter, ktor˝ mer· pr˙d do 10 A na 3 desatinnÈ
miesta !!
Obr·time si TRX zadn˝m panelom k sebe
a medzi rebrami chladiËa vidÌme osky dvoch
potenciometrov. Ten prav˝ je VR1 (nastavuje
pr˙d budiËov) a æav˝ je VR2 (nastavuje pr˙d
koncov˝ch tranzistorov). TRX pripojÌme na
zdroj a zapneme ho. TRX prepneme
na vysielanie prepinaËom SEND a odoberan˝
pr˙d by mal byù okolo 2A. Opatrne nastavÌme
trimrami VR1 a VR2 minim·lny odoberan˝
pr˙d (pozor-minimum je pri ot·ËanÌ vpravo).
Trimre s˙ v krajnej polohe. Tento pr˙d
si zapam‰t·me a trimrom VR1 ho zv˝öime
o 200 mA a potom ho trimrom VR2 zv˝öime
op‰ù o 200 mA.
Nastavenie kaûdÈho stupÚa robÌme pomaly
a vûdy ho nech·me ust·liù dve aû tri min˙ty,
prÌpadne na CW nastavÌme pri vysielanÌ
na chvÌlu pr˙d asi 10 A. Po chvÌli zmer·me
znovu kæudov˝ pr˙d a urobÌme prÌpadnÈ
korekt˙ry. Pozn·mka o ˙prave zdroja
na meranie pr˙du platÌ aj teraz.
Zlepöenie vetrania TRX.
Tak, ako pri TS-140, je moûnÈ zmenöiù vn˙torn˙ teplotu transceivra pustenÌm ventil·tora
na malÈ ot·Ëky i pri prÌjme. œalöia moûnosù
zlepöenia chladenia je znÌûenie prahu zapÌnania ventil·tora asi o 10 stupÚov, norm·lne
spÌna asi pri 80 stupÚoch. Obe ˙pravy
mÙûeme urobiù naraz.
1. Odskrutkujeme oba kryty, otoËÌme TRX
spodnou stranou hore a odskrutkujeme
i mal˝ kryt, pod ktor˝m je doska filtrov.
OdpojÌme konektory na doske a odskrut
kujeme aj dosku filtrov. Dosku filtrov
odloûÌme a pod Úou je doska PA.
5
2. V pravom, hornom rohu s˙ dve z·suvky
J1 a J2. DvojpÛlov· z·suvka J1 je Ôalej
od kraja dosky a je z nej nap·jan˝ venti
l·tor. Op‰ù pripojÌme vhodn˝ odpor medzi kolektor Q8, (ktor˝ je v strede) a zem
tak, aby sa ventil·tor zæahka toËil.
Tranzistor vyhnite doæava, aby bol prÌ
stupn˝ stredn˝ v˝vod - kolektor. Odpor
270-390 ohm priletujte na kolektor a na
zem væavo od tranzistora. Sk˙öky potom
robte tak, ûe doska filtrov je zapojen·,
odklopen· a TRX pripojen˝ na nap·jacie
nap‰tie.
3. Posunutie prahu spÌnania o 10 stupÚov
niûöie urobÌme tieû veæmi r˝chlo. BuÔ
vymenÌme odpor R27 2K2 (je medzi tra
fom koncovÈho stupÚa a IO Q9) za
odpor 3K0, na Ëo by sme museli odskrut
kovaù cel˙ dosku PA, alebo zapojÌme
do sÈrie s nÌm odpor 820 ohm. Precvikneme prÌvod R27, oËistÌme a pocÌnuje
me zbytok v˝vodu R27 a horn˝ koniec
susednÈho odporu R25. Odpor 820 ohm
prisp·jkujeme medzi v˝vod R27 a oËiste
n˝ koniec odporu R25. T˙to oper·ciu
robÌme bez nap·jacieho nap‰tia.
Zodpovedne prekontrolujeme vöetky urobenÈ spoje a TRX zloûÌme.
V˝mena lÌtiovej baterky.
Zl· baterka sa prejavÌ pr·zdnymi pam‰ùami
po zapnutÌ TRX. TRX rozoberieme tak, ako pri
˙prave vysielania v celom p·sme 1,6-30 MHz,
baterka je na tej istej doske Control Unit.
Baterku jednoducho vymenÌme za nov˙
a zariadenie op‰ù zloûÌme. Samozrejme,
ûe v˝vody baterky najprv opatrne odsajeme.
ÑSedem bodiek na displejiì.
T·to z·vada je dosù Ëast· u staröÌch TS440S a znamen· chybu pri synchroniz·cii jednÈho z piatich VCO. Na doske PLL Board s˙:
VCO
tranzistor
nap·ja
VCO5
T20
IC18
VCO4
T1
IC1
VCO3
T2
IC4
VCO2
T9
IC9
VCO1
ötyri VCO na
IC17
doske RF Board
Pov‰Ëöine b˝va z·vada spÙsoben· zl˝mi
spojmi na doske PLL, ktorÈ sa veæmi ùaûko
hæadaj˙ a preto opravu tejto chyby nechajte
na odbornÌka. KaûdÈ VCO m· jeden v˝vod
indikuj˙ci chybu v synchroniz·cii a tento
sign·l blokuje riadiaci mikroprocesor, takûe
nefunguje ani prijÌmaË ani vysielaË.
Zapojenie ATU aj na prÌjem.
T·to ˙prava vznikla na vylepöenie prÌjmu,
hlavne na spodn˝ch p·smach, kde öirokÈ
vstupnÈ filtre nezaruËia vznik IMD produktov
druhÈho a tretieho r·du. Proti tejto ˙prave
m·m mal˙ v˝hradu. Po ˙prave budete maù
problÈm vysielaù crossband, napr. keÔ cheme
poË˙vaù na p·sme 16 Ëi 18 MHz a odpovedaù
na p·sme 14 MHz a eöte v‰ËöÌ, pokiaæ
pouûÌvame koncov˝ stupeÚ.
Ale pre öikovn˝ch ˙pravu kr·tko popÌöem.
PrincÌp ˙pravy je v tom, ûe odpojÌme ATU,
zapojen˝ medzi Filter unit a antÈnny prepÌnaË
X41-1610-00 a zapojÌme ho medzi antÈnny
prepÌnaË a v˝stupn˝ konektor.
Postup je tak˝to:
1. Odskrutkujeme horn˝ a spodn˝ kryt TRX.
2. Odskrutkujeme 4 skrutky drûiace ATU
a uvoænÌme ho.
3. Z dosky Filter unit X51-1340-00, z konektoru FO odpojÌme konektor koaxu
ved˙ceho na vstup ATU.
4. Z v˝stupnÈho konektoru ATU odpojÌme
koax, ved˙ci z antÈnneho prepÌnaËa, a zapojÌme ho na v˝stupn˝ konektor FO
dosky Filter unit.
6
5. Odsp·jkujeme kr·tky vodiË medzi v˝stupn˝m konektorom TRX a doskou antÈnneho prepÌnaËa.
6. Dosku prepÌnaËa odskrutkujeme a vyberieme.
7. Zb˝vaj˙ci koax zo vstupu ATU prestrih
neme v polovici a koax vstupu ATU prisp·jkujeme na v˝stup dosky prepÌnaËa,
tam kde bol zapojen˝ v˝stupn˝ konektor.
8. Odstrihnut˝ k˙sok koaxu prisp·jkujeme
na v˝stupn˝ konektor a mal˝ konektor
na druhej strane tohto koaxu zasunieme
do v˝stupu ATU.
Touto ˙pravou je vstup prijÌmaËa i v˝stup
vysielaËa prispÙsoben˝ na antÈnu a prijÌmaË
vyuûÌva selektivitu ATU. Moûnosù vypn˙ù ATU
je neporuöen· a tak si okamûite mÙûeme
˙pravu vysk˙öaù.
Vhodnejöia ˙prava je pouûiù na vstupe prijÌmaËa vstupnÈ filtre, naladenÈ len na
amatÈrske p·sma. ProblÈm je, kde ich pripojiù,
lebo cez ne nemÙûe Ìsù vysielan˝ sign·l.
Optim·lne rieöenie je zapojiù ich do externÈho
koncovÈho stupÚa, do prijÌmacej cesty.
Tu sa daj˙ filtre prepÌnaù, ba aj celkom odopn˙ù, najm‰ v tom prÌpade, keÔ si urobÌme filtre
len na p·sma 160, 80 a 40 m.
Tak·to ˙prava zlepöÌ prÌjem i na in˝ch,
drahöÌch zariadeniach a pritom nemusÌme
robiù z·sah do zariadenia.
œalöiu ˙pravu prijÌmaËa popÌsal zn·my
odbornÌk Ulrich Rhode. Vymenil vöetky prepÌnacie diÛdy vstupn˝ch obvodov za PIN diÛdy
a tvrdil, ûe IMD druhÈho r·du sa zlepöilo
o desiatky dB a tretieho r·du o 6 dB. T˙to
˙pravu vysk˙öalo zop·r DL amatÈrov a ich
sk˙senosti sa daj˙ zhrn˙ù do jednej vety: KeÔ
m·te Ëas a peniaze sk˙ste to, ale praktick˝
rozdiel je nepozorovateæn˝.
Lepöie je zapojiù ATU aj pre prijÌmaË, alebo
asi najlepöie je zapojiù vstupnÈ filtre do prijÌmacej cesty PA. Kto chce, mÙûe sa o v˝sledkoch
takejto
˙pravy
presvedËiù
na
40 m u Miloöa OM5ZM. ❒
a PTT, piezosirÈnku pro p¯iposlech a stabiliz·tor napÏtÌ. Se zmÌnÏn˝m stabiliz·torem
je moûno ELBUG nap·jet napÏtÌm v rozsahu
8 aû 20V p¯i odbÏru kolem 10 mA. P¯i bateriovÈm nap·jenÌ doporuËuji stabiliz·tor neosazovat a procesor nap·jet p¯Ìmo z baterie.
DovolenÈ napÏtÌ pro procesor je 3 aû 6 V, p¯i
spot¯ebÏ kolem 5 mA. Pro p¯iposlech klÌËov·nÌ je pouûita mal· piezosirÈnka. P¯iposlech
je p¯irozenÏ vypinateln˝, hlavnÌ pouûitÌ je p¯i
nahr·v·nÌ do pamÏtÌ, p¯ÌpadnÏ p¯i rozcviËenÌ
ruky. Proto nenÌ na z·vadu ponÏkud vyööÌ
kmitoËet sirÈnky a ne moc p¯Ìjemn˝ zvuk.
Cel˝ ELBUG je realizov·n na jednostrannÈ
desce ploön˝ch spoj˘, zobrazenÈ na obr. 2. P¯i
vlastnÌ konstrukci byly poûadov·ny minim·lnÌ
rozmÏry, proto jsem zvolil Ë·steËnÏ i SMD
souË·stky, kterÈ jsou spolu s mikrospÌnaËi
rozmÌstÏny ze strany spoj˘ - obr.3, ostatnÌ
souË·stky jsou pak klasickÈ -obr. 4. VϯÌm,
ûe se sehn·nÌm SMD souË·stek nebudou
problÈmy, jedn· se jen o nÏkolik nejbÏûnÏjöÌch typ˘ a hodnot, dod·van˝ch bÏûnÏ GM
electronic, GES electronic Ëi jin˝mi z·silkov˝mi sluûbami. Pokud by nÏkdo p¯esto mÏl
z SMD strach, nenÌ problÈm navrhnout vlastnÌ
DPS vzhledem k jednoduchosti zapojenÌ.
Na mÌstÏ C1 doporuËuji pro jistotu pouûÌt tantal. IndukËnosti L1 aû L3 jsou typu SMCC. P¯i
osazov·nÌ je t¯eba pamatovat na dr·tovou
propojku DP a na p¯ipojenÌ sirÈnky dr·tky,
p·jecÌ body pro sirÈnku slouûÌ pouze k jejÌmu
uchycenÌ. P·r slov k funkci klÌËe. Jedn·
se o klasick˝ SQUEZE BUG s pamÏtÌ jednÈ
teËky nebo Ë·rky. Rychlost je nastaviteln·
potenciometrem. Protoûe se nenastavuje kmitoËet oscil·toru ale Ëasov· konstanta C1
(R1+P1), kter· je pak programovÏ mϯena p¯i
stlaËenÌ pastiËky, je t¯eba alespoÚ jednou
ùuknout do pastiËky, aby se zmÏna rychlosti
projevila i p¯i vysÌl·nÌ z pamÏtÌ. P¯i ruËnÌm
klÌËov·nÌ reaguje klÌË na zmÏnu rychlosti
p¯irozenÏ okamûitÏ a plynule. Doba odpadu
PTT je d·na pevnÏ programem a je relativnÏ
kr·tk·, aby nep¯ek·ûela v z·vodech.
ELBUG
Wieslaw Bajger, OK2VWB
Je to uû p·r let, co byla naposledy uve¯ejnÏna konstrukce elektronickÈho klÌËe s pamÏtÌ.
P¯irozenÏ s pouûitÌm tehdy dostupn˝ch
souË·stek a tomu odpovÌdajÌcÌ sloûitostÌ zapojenÌ, odrazujÌcÌ od stavby. Uû tehdy se nabÌzelo elegantnÏjöÌ ¯eöenÌ s jednoËipov˝m
mikropoËÌtaËem. V cestÏ st·la vysok· cena
a pro bateriovÈ nap·jenÌ i ne˙nosnÏ vysok˝
odbÏr obvod˘ 8751. V poslednÌ dobÏ se vöak
objevila ¯ada mal˝ch mikropoËÌtaˢ, p¯ijateln˝ch jak cenovÏ, tak i proudovou spot¯ebou.
PoslednÌm impulsem ke stavbÏ popisovanÈho
klÌËe bylo uvedenÌ na trh obvod˘ firmy ATMEL
typu AT89C2051 za p¯ibliûnÏ 200 KË a program·toru tÏchto obvod˘ u z·silkovÈ sluûby
ELECTRONIC Obecnice v cenÏ 800 KË, coû
jsou ceny akceptovatelnÈ i pro finanËnÏ mÈnÏ
silnÈ jedince. NavÌc obrovskou v˝hodou
AT89C2051 je jeho programov· kompatibilita
s nejrozö̯enÏjöÌmi obvody ¯ady 8051, takûe
nenÌ t¯eba sh·nÏt nov˝ p¯ekladaË Ëi kupovat
STARTER KIT za nÏkolik tisÌc, jak je tomu
u obdobn˝ch procesor˘ firem MICROCHIP,
TI aj. K vlastnÌmu zapojenÌ nenÌ vlastnÏ co dodat, je velmi jednoduchÈ a je patrnÈ ze schÈmatu - obr. 1. Konstrukce obsahuje v˝öe
zmÌÚovan˝ procesor, vykon·vajÌcÌ vöechny
funkce ELBUGu, nÏkolik funkËnÌch tlaËÌtek,
dva spÌnacÌ tranzistory pro klÌËov·nÌ TCVRu
TlaËÌtkem ECHO je moûnÈ zapnout nebo vypnout p¯iposlech klÌËov·nÌ na piezosirÈnce. Bez
ohledu na nastavenÌ je p¯iposlech zapnut p¯i
nahr·v·nÌ do pamÏtÌ (klÌËov·nÌ transceivru p¯i
nahr·v·nÌ nejede). TlaËÌtkem LOOP se zapÌn·
/vypÌn· cyklenÌ p¯i vysÌl·nÌ z pamÏtÌ. P¯i zapnutÈ volbÏ je zvolen· pamÏù vysÌl·na dokola
aû do zm·ËknutÌ pastiËky. DalöÌ tlaËÌtko
MS slouûÌ pro nastavenÌ pevnÈ rychlosti cca
1000 PARIS, urËenÈ pro provoz odrazem
od meteor˘. TlaËÌtko WRITE je pro z·pis
do pamÏtÌ. Vzhledem k pouûitÈ filozofii programu m· z·pis urËitÈ zvl·ötnosti, kterÈ vöak
nejsou nijak na z·vadu. Protoûe p¯i z·pisu
nenÌ spuötÏn oscil·tor a nenÌ synchronnÏ
snÌm·n stav pastiËky, jak se dÏl·v· u klasick˝ch klÌˢ, ale je pouûito ponÏkud jinÈho postupu, je t¯eba mezery mezi skupiny znak˘
vkl·dat tlaËÌtkem. Spr·vn˝ postup pro
nahr·v·nÌ do pamÏti je tento:
1. - zm·Ëknout tlaËÌtko WRITE, 2. - zm·Ëknout tlaËÌtko MEMOn, 3. - nahr·t prvnÌ
skupinu pÌsmen, 4. - zm·Ëknout tlaËÌtko
ECHO (vloûÌ se meziskupinov· mezera),
5. opakovat body 3. a 4. pro cel˝ text, 6. z·pis ukonËit opÏt tlaËÌtkem WRITE. V p¯ÌpadÏ nechtÏnÈho stlaËenÌ tlaËÌtka WRITE
nevolÌme MEMOn, ale vyskoËÌme ze z·pisu
tlaËÌtkem LOOP. ZamezÌme tÌm neû·doucÌmu
AMA MAGAZÍN
obr. 1
p¯epsanÌ pamÏtÌ. PamÏti nemajÌ p¯edem
p¯idÏlenou dÈlku, dÈlka se mÏnÌ dynamicky,
takûe kaûd· pamÏù m˘ûe mÌt libovolnou
dÈlku. Jedin˝m omezenÌm je, aby souËet dÈlek
vöech t¯Ì pamÏtÌ nep¯ekroËil cca 720 bit˘.
Pr·vÏ vzhledem k dynamickÈmu p¯idÏlov·nÌ
mÌsta je t¯eba vzÌt v ˙vahu, ûe p¯epÌöeme-li
p˘vodnÌ obsah MEMO1 textem delöÌm, dojde
k umaz·nÌ zaË·tku MEMO2. PodobnÏ pak
u MEMO2 a MEMO3. Proto doporuËuji
do MEMO1 a MEMO2 nahr·vat obsah, kter˝
se bÏûnÏ za provozu nemÏnÌ (nap¯. vlastnÌ
volaËka, nebo do z·vodu 599 15 Ëi vlastnÌ
LOC), poËÌnaje MEMO1. Pro p¯edstavu
o kapacitÏ pamÏti lze uvÈst, ûe texty
ÑOK2VWBì+ ÑJN99FSì + ÑCQ CQ DE OK2VWB
OK2VWBì zaberou zhruba polovinu dostupnÈ
pamÏti, coû povaûuji za dostateËnÈ. Obsah
pamÏtÌ se p¯i vypnutÌ klÌËe neuchov·v·, p¯i
zapnutÌ jsou vöak p¯ednastaveny zvolenÈ
texty. Protoûe cel· logika je ukryta v programu
a jeho v˝pis by zabral dost mÌsta, z·jemc˘m
o stavbu nabÌzÌm v˝bÏr z nÏkolika moûnostÌ.
M·-li nÏkdo moûnost a chuù si s·m mikroprocesor naprogramovat, jsem ochoten za poötovnÈ ve zn·mk·ch a disketu poslat obsah
programovÈ pamÏti v bin·rnÌm nebo intelhex
tvaru na disketÏ, ovöem s tÌm, ûe MEMO1-3
budou p¯ednastaveny autorov˝m obsahem
PROSINEC 1995
obr. 2
obr. 4
obr. 3
(OK2VWB, JN99FS, CQ DE OK2VWB).
Za 100 KË dostane z·jemce na dobÌrku disketu s tÌmteû, ale s vlastnÌmi p¯eddefinovan˝mi
pamÏtmi (obsah pamÏtÌ nutno uvÈst v objedn·vce, disketa a poötovnÈ v cenÏ). Hotov˝
naprogramovan˝ mikroprocesor s vlastnÌmi
texty zaölu za 300 KË (vËetnÏ poötovnÈho).
N·klady na cel˝ klÌË vËetnÏ krabiËky pak
pouze lehce p¯ekroËÌ 400 KË. ❒
7
Přežije legendární
RV12P2000 rok 2000?
B.
Tato vojensk· elektronka - line·rnÌ pentoda - vznikla v lÈtech 1937/38 u firmy TELEFUNKEN, v r·mci novÈho zbrojnÌho programu b˝valÈho Wermachtu. Byla p¯edstavitelem novÈ ¯ady zdokonalen˝ch a jednotn˝ch elektronek, podstatnÏ se liöÌcÌ od
tehdejöÌch civilnÌch typ˘. Sama o sobÏ p¯edstavovala ˙sporn˝ typ, jejÌ rozmÏry a parametry ji za¯adily mezi miniaturnÌ elektronky.
Mohla b˝t pouûita ve vöech bÏûn˝ch stupnÌch tehdejöÌch r·diotechnick˝ch, elektronick˝ch, automatizaËnÌch a jin˝ch p¯Ìstroj˘.
Jednotnost spoËÌvala takÈ v tom, ûe ¯ada
p¯Ìstroj˘ - kromÏ usmÏrÚovacÌ elektronky mÏla jenom typ RV12P2000. DÌky svÈmu
maxim·lnÌmu kmitoËtu (300 MHz) ji
nach·zÌme i v p¯ÌstrojÌch VKV. (JejÌ sestru
RV12P2001 najdeme i ve v˝ökomÏru FuG
101, kter˝ pracoval s kmitoËtem 400 MHz)
Kombinace, kdy pracovala jako dvojit·
dioda (trioda, zp˘sobila p¯i zjiöùov·nÌ a
p·tr·nÌ v nezn·mÈm p¯Ìstroji mnoha
amatÈr˘m jistÈ potÌûe, protoûe se tato Ëinnost nep¯edpokl·dala.
Co znamen· jejÌ znaËenÌ? RV - zesilovacÌ
elektronka, 12 - ûhavÌcÌ napÏtÌ 12, 6V, P pentoda, 2000 zesilovacÌ Ëinitel. Sv˝m
provedenÌm a vzhledem byla na prvnÌ
pohled odliön· od jin˝ch civilnÌch a tehdy
bÏûn˝ch elektronek. Sv˝mi rozmÏry to byl
miniaturnÌ typ, malou velikostÌ a velk˝m
v˝konem i vf vlastnostmi, nezmϯiteln˝mi s
bÏûn˝mi civilnÌmi elektronkami. JejÌ patice
byla netypick·, bakelitov·, speci·lnÌm
tmelem p¯ichycen· k baÚce. V˝hodnÏ se
zasouvala dovnit¯ p¯Ìstroje, takûe nep¯ek·ûela. Patice mÏla zalit˝ z·vit M3 pro potahovacÌ knoflÌk. Pro tuto nevhodnou patici
nebyla vzata za perspektivnÌ pov·leËn˝ typ
evropskÈ elektronky.
Elektronka se doËkala velkÈ popularity
mezi radioamatÈry po v·lce, kdy se uvolÚovaly vojenskÈ i tov·rnÌ sklady. PochopitelnÏ, ûe amatȯi mÏli ihned z·jem. TehdejöÌ
nedostatek radioamatÈrsk˝ch souË·stek byl
nahrazen znaËn˝m mnoûstvÌm jin˝ch tehdy bÏûn˝ch - souË·stÌ a proto zvan˝ch
îinkurantyî. V Praze byla otev¯ena v˝stava
pro z·jemce z obchodu a tov·ren v Buri·nov˝ch tenisov˝ch kurtech na SmÌchovÏ
s obrovsk˝m mnoûstvÌm îinkurant˘î. »as
uk·zal ûe se jednalo ve vÏtöinÏ p¯Ìpad˘
o kvalitnÌ v˝robky. Obchody s amatÈrsk˝mi
a v˝prodejov˝mi souË·stkami (FUSEK, V¡CHA aj.), byly oblÈh·ny koupÏtichtiv˝mi
z·jemci. V odborn˝ch Ëasopisech se
objevovaly inzer·ty a n·vody na stavby
elektronick˝ch mϯÌcÌch p¯Ìstroj˘, p¯ijÌmaˢ, zesilovaˢ apod. V NÏmecku se jimi
po nÏkolik pov·leËn˝ch let obsazovaly
rozhlasovÈ p¯ijÌmaËe, zesilovaËe a mϯÌcÌ
p¯Ìstroje. ÿadu schÈmat s nimi najdeme v
popul·rnÌ kniûnici îEmpf‰ger-Schaltungen
der RadioIndustrieî od autor˘ H. Lange / H.
Nowitsch. (H. Lange mÏl nakladatelstvÌ
vyd·vajÌcÌ schÈmata a popisy tÈmϯ vöech - i
inkurantnÌch - p¯ijÌmaˢ, zesilovaˢ
vyroben˝ch p¯ed a po v·lce v NÏmecku).
îErvÈËkoî, jak byla elektronka v z·pÏtÌ
8
pojmenov·na, se udrûelo i dnes v dobÏ polovodiˢ a IO, protoûe ¯ada inkurantnÌch a v˝prodejov˝ch p¯Ìstroj˘ je dosud mezi
amatÈry v Ëinnosti (MWEc, E52, Schwabenland aj.). Nov˝ch vojensk˝ch elektronek se
vyr·bÏlo asi 100 druh˘/typ˘, z nichû pak asi
jedna Ëtvrtina mÏla patici stejnou jako ervÈËko.
Jak to tedy bylo? ZaË·tek v·lky zp˘sobil,
ûe ¯ada tov·ren vyr·bÏjÌcÌ textilnÌ a spot¯ebnÌ zboûÌ, byla p¯evedena na vojenskou
v˝robu. SouËasnÏ tak vznikaly i v˝zkumnÈ a
v˝vojovÈ z·vody, zab˝vajÌcÌ se takÈ dop¯edu perspektivnÌ pov·leËnou technickou
tÈmatikou - nÏco jako prognostickÈ ˙stavy a vyvÌjejÌcÌ NF a VF techniku, VKV a
impulzivnÌ a radarovou techniku, vÌcen·sobnou telefonii (systÈm STUTTGART, MICHAEL) 60-ti a 120-ti kan·lovÈ p¯Ìstroje
nosn· telefonie (TELEGRAFIA Pardubice),
HIFI techniku gramofonovÈho a magnetofonovÈho z·znamu (SIEMENS, TELEFUNKEN), pamÏtnÌci si jistÏ vzpomenou na
gramofonovÈ desky jmenovan˝ch firem
vyrobenÈ techniku ffrr ke konci v·lky.
DalöÌm objektem z·jmu byly polovodiËe
(AEG Rokytnice), televiznÌ a p¯enosov· technika (FERNSEH AG Tanvald) apod. Akce se
net˝kala jen r·diotechniky. VhodnÈ textilky
se p¯emÏÚovaly v mont·ûnÌ (leteckÈ) z·vody
(JUNKERS, SIEBEL aj.), nebo oprav·renskÈ
z·vody leteck˝ch motor˘ (LUFTHANSA
BabÌ). V nÏkter˝ch praûsk˝ch ökol·ch se
montovaly dÌly elektronick˝ch za¯ÌzenÌch,
˙dajnÏ urËen˝ch pro rakety.
PodobnÏ se tak stalo i se dvÏma vÏtöÌmi
textilnÌmi z·vody firmy Schreiber v Ho¯ejöÌm VrchlabÌ. V arm·dnÌch kruzÌch bylo vzhledem k rostocÌm poûadavk˘m a z·jmu
arm·dy o elektroniku - rozhodnuto a
stanoveno, ûe zde bude elektronk·rna
zn·mÈ firmy C. LORENZ AG s tÌm, ûe bude
z·roveÚ p¯eveden i v˝voj speci·lnÌch elektronek: obrazovek, dcm elektronek, dcm
oscil·tor˘ apod. Z·vod byl z vojensko strategickÈho hlediska vhodnÏ situov·n v
z·vÏt¯Ì Krkonoö.
To byl - na naöem ˙zemÌ - zaË·tek hromadnÈ v˝roby ervÈËek, kromÏ jin˝ch
elekronek a typ˘, kter· trvala aû do kvÏtnov˝ch dn˘ roku 1945. Nosn˝m programem
hromadnÈ v˝roby elektronek byly typy
RV12 P2000 a LV1, s mÏsÌËnÌ produkcÌ
30000 kus˘. Pl·n p¯edpokl·dal roËnÌ v˝robu
asi 1,8 mil. kus˘ roËnÏ. KromÏ firmy
LORENZ, bylo i u firem TELEFUNKEN,
VALVO, OPTA, SIEMENS a TEKADE
vyrobeno nÏkolik miliÛn˘ kus˘ elektronek s
îervÈËkovskouîpaticÌ. Po zniËujÌcÌm n·letu
na elektronkov˝ v˝zkum v Tempelhofu v
˙noru 1944, p¯evzala firma LORENZ
VrchlabÌ nÏkterÈ v˝znamnÈ ˙koly.
ZajÌmavost: podle tov·rnÌch archivnÌch
podklad˘ a materi·l˘ vypl˝v·, ûe jeötÏ
prvnÌho kvÏtna 1945 p¯ivezl kur˝r z
nÏmeckÈho Badenu 168000 kus˘ (!) katod.
A pozdÏji 4. kvÏtna bylo jeötÏ odesl·no
70000 kus˘ elektronek. Kde asi skonËily,
jak˝ byl jejich osud? V tÈto dobÏ jiû
p¯ich·zely na z·vod p¯Ìkazy a pokyny k
zajiötÏnÌ mϯÌcÌch p¯Ìstroj˘, materi·lov˝ch
z·sob a k likvidaci archÌvu.
VidÌme, ûe se vrchlabsk˝ LORENZ Ëinil.
Koncem v·lky zde pracovalo p¯es 2000
zamÏstnanc˘, d·le vÏtöÌ skupina od ve¯ejnosti izolovan˝ch éidovek a v·leËnÌ zajatci.
Jeden z nich, Francouz, se po lÈtech p¯ijel
podÌvat na mÌsto zajetÌ a navötÌvil zn·mÈ,
kte¯Ì mu tehdy pomohli. Pro specialisty a
vedoucÌ pracovnÌky NÏmecka bylo vystavÏno v okolÌ - HarlÌkovic a VrchlabÌ sÌdliötÏ s ¯adou dvojdomk˘. V HerlÌkovicÌch
byl z¯Ìzen hlÌdan˝ t·bor pro zajatce.
V˝vojovÈ oddÏlenÌ mÏlo desÌtky v˝voj·¯˘
z vakuovÈ, dcm a spojovÈ oblasti. Vznikla
zde a byla vyr·bÏna kromÏ RV12 ¯ada prototyp˘ elektronek a nomin·lnÌch v˝robk˘,
pozdÏji radioamatÈr˘m dob¯e zn·m˝m:
AF100, DAC41w, DDD41w, DF41w, DL41w,
LG10, LS52, LS900, LV1, RD12La, RD12Tf,
RL12T75, RD2, 4Ta, RG2, 4Ga, RD12Ta,
RG12Ga, RD12Te, RG12D60, S321 a jinÈ
nezn·mÈ prototypy elektronek a obrazovek.
TakÈ zde vznikla prvnÌ evropsk· bateriov·
hept·lov· (miniaturnÌ) pentoda DL15. Zb˝vajÌcÌ sortiment vojensk˝ch i bateriov˝ch
elektronek vyr·bÏly ve sv˝ch elektronk·rn·ch firmy TELEFUNKEN (Ulm) a
LORENZ (M¸hlhausen).
Kr·tce po osvobozenÌ v kvÏtnov˝ch dnech
roku 1945, p¯evzala nepoökozen˝ z·vod,
a ujala se vedenÌ a v˝roby, urËen· skupina
technik˘ z pardubickÈ TELEGRAFIE, pozdÏjöÌ TESLY Pardubice. Zanedlouho se na
trhu objevily novÈ vrchlabskÈ elektronky
EF22. Byly v nich pouûity polotovary elektronek LV1 a RV12P2000 s nesmÌrnÏ
upraven˝m tal̯kem-paticÌ, systÈmem a
baÚkou, Nebylo to öùastnÈ ¯eöenÌ a proto
byla jejich v˝roba zastavena. EF22 byla
exponenci·lnÌ ¯Ìzen· pentoda, RV12
line·rnÌ, i p¯es nepatrnou zmÏnu.
MladöÌ sestra RV12P2000 - exponenci·lnÌ
pentoda - selektoda, byla vyr·bÏna v˝hradnÏ
firmou TELEFUNKEN, zatÌmco P2000 mÏla na
patici jako rozliöovacÌ znaËku mal˝ bÌl˝ troj˙helnÌk, P2001 mÏla troj˙helnÌk zelen˝.
Protoûe inkurantnÌch p¯Ìstroj˘ bylo v
provozu vÏtöÌ mnoûstvÌ (arm·da, poöta,
sluûby), a n·hradnÌ elekronky nebyly k dispozici, bylo tedy za öest let po v·lce ve vrchlabskÈ TESLE vyrobeno asi 50000 kus˘
îervÈËekî a îsyreËk˘î, decimetrov˝ch triod
RC5B a RC5C. O nÏco pozdÏji byla zah·jena jejich v˝roba takÈ v b˝valÈ NDR, v elektronk·rnÏ VEB Rˆhrenwerk Neuhaus am
Rennweg (RWN). V b˝valÈm z·padnÌm
NÏmecku pak u firmy TELEFUNKEN pod
oznaËenÌm z·vodu RˆW Ulm, s kÛdov˝m
oznaËenÌm a ËÌslem t˝dne, jak v·leËnÈ v˝robky LORENZ, tak pozdÏji TESLY a RFTn
nedosahovaly kvalit d¯ÌvÏjöÌch elektronk·ren, z nich pak typy s baÚkou z
mlÈËnÈho skla (vyr·bÏnÈ asi do roku 1941(a
v˝robky firmy OPTA byly amatÈry nejvÌce
vyhled·v·ny.
NÏkter· ervÈËka nemÏla v anodÏ kruhovÈ
okÈnko, slouûÌcÌ k optickÈ kontrole m¯Ìûek.
TakÈ se projevovalo odliönÈ znaËenÌ, nap¯.
AMA MAGAZÍN
nÏkolika provedenÌch. HlavnÌ
rozdÏlenÌ bylo pro bÏûn·
pouûitÌ a d·le objÌmky odlehËenÈ pro leteckÈ p¯Ìstroje.
Nach·zÌ-li se u n·s v öuplÌku
nÏj·kÈ ervÈËko, m˘ûeme jeho
emisnÌ schopnosti, vËetnÏ jeho
vakua, dostateËnÏ a jednoduöe
pro radioamatÈrskÈ ˙Ëely zjistit. P¯ed mϯenÌm - za studena zjistÌme nenÌ-li ûhavÌcÌ obvod
p¯eruöen, p¯ÌpadnÏ odstranÌme
vnit¯nÌ zkraty. Elektronku
naûhavÌme, katoda zaËÌn· eminovat elektrony a mϯÌcÌ
ruËkov˝ p¯Ìstroj zapojen˝ mezi
¯ÌdÌcÌ m¯Ìûku (na vrchol baÚky)
a katodu, uk·ûe velikost
proch·zejÌcÌho
emisniho
proudu. Po pades·ti letech je
stav vakua p¯ekvapivÏ dobr˝. V
tabulce jsou namϯenÈ hodnoty nÏkolika inkurantnÌch elektronek. Podle velikosti emisnÌho proudu vidÌme, ûe ervÈËka majÌ mohutnÈ katody.
Samoz¯ejmÏ, ûe existujÌ velice
p¯esn· mϯenÌ stavu elektronek, jsou ale sloûitÏjöÌ a
dnes n·leûÌ minulosti.
P˘vodnÌ anodovÈ zdroje rotaËnÌ mÏniËe - mÏly stejnosmÏrnÈ v˝stupnÌ napÏtÌ 210V.
Praxe a zkuöenosti uk·zaly, ûe
nejv˝hodnÏjöÌ anodovÈ napÏtÌ
bylo v mezÌch od 130V do
150V. P¯i tÏchto hodnot·ch
mÏly parametry elektronky
vlastnosti blÌzkÈ elektronk·m
zvl·ötnÌ
jakosti:
ot¯esu
vzdornost, spolehlivost a
dlouh˝ ûivot. P¯edpokladem
bylo, ûe ûhavÌcÌ napÏtÌ
nep¯ekroËilo jmenovitou a
ErvÈËko, jak ho nezn·me. Tal̯ek z lisovanÈho skla nese systÈm
a v˝hody elektrod. SystÈm byl uspo¯·d·n tak, ûe odol·val ot¯es˘m
optim·nÌ velikost 12,6V. P¯i
a trvalÈmu chvÏnÌ.
zvyöov·nÌ anodovÈho napÏtÌ se
zvyöoval jejÌ anodov˝ proud a
podstatnÏ zvyöoval vlastnÌ
WW a mÏsÌc a rok v˝roby, nap¯. 52/44.
öum, a oteplov·nÌ elektronky.
V NDR se ervÈËka prod·vala v norm·lnÌm
balenÌ s barevnou krabiËkou. Datum v˝roby
Na ot·zku v nadpisu p¯ÌspÏvku m˘ûeme
byl oznaËen t˝dnem a rokem, nap¯. 36-60
klidnÏ a odpovÏdnÏ ¯Ìci ano, ervÈËka jeötÏ
a ËÌslem sÈrie. Mal˝ ûlut˝ troj˙helnÌk s
nÏjak˝ Ëas p¯es rok 2000 pracovat ke spokoËÌslem 1 znamenal v˝robek prvnÌ jakosti.
jenosti zejmÈna skalnÌch amatÈr˘.
NÏkdy byla baÚka p¯elepena p·skou s ˙daji
zkuöebny: Rˆhrenpr¸fstelle F. W. Kˆpenick,
B.
Ia/7mA, 89% a datum 10. 1. 1955.
75 Jahre LORENZ
Na baÚce a patici p˘vodnÌch v·leËn˝ch
Literatura, pozn·mky, v˝pisky
ervÈËek se vyskytovalo nÏkolik razÌtek:
VzpomÌnky pamÏtnÌk˘
09/42 - Ëerven 1942 - datum v˝roby
141594 - po¯adovÈ ËÌslo sÈrie
WERMACHT - v obdelnÌku - arm·da, brann· moc
BA279 (BAUABTEILUNG) ËÌslo mont·ûnÌho
z·vodu, nÏkde bylo doplnÏno datem
p¯evzetÌ vojensk˝m expertem (nesouhlasÌ s
datem v˝roby)
BAL a ËÌslo (Bauabteilung Luftwffe) stavebnÌ,
mont·ûnÌ oddÏlenÌ letectva a jeho ËÌslo
RLM - Reichs Luft Ministerium - ¯ÌöskÈ ministerstvo letectvÌ
Figentum - majetek
TESLA znaËila datum v˝roby zaveden˝m
kÛdov˝m oznaËenÌm podle z·vodnÌ normy
dan˝ch tabulkou, nap¯. GZ, SE apod.
JednoduchÈ mϯenÌ emisnÌho proudu.
E - RV12P2000
M - ruËkov˝ mϯÌcÌ p¯Ìstroj 100µA aû 1 mA
Elektronka
RV12P200
0
RL12T1
RL12T2
RG12D60
M¯Ìûkov˝
proud µA
100
200
200
2x100
InformativnÌ hodnoty emisnÌho proudu nÏkter˝ch
inkurantnÌch elektronek
P.S. Referent samoz¯ejmÏ nem· snahu
obnovit historickou sl·vu elektronek. Za
pozornost ale stojÌ, ûe se na Slovensku a podobnÏ i v jin˝ch st·tech-, vyr·bÌ kvalitnÌ
Hi-Fi (h·j-f·j, h·j-fi) zesilovaËe v modernÌm
desingu s viditeln˝mi svÏtelkujÌcÌmi baÚkami elektronek, nejen koncov˝ch. Tedy v
dobÏ, zdaleka nep¯edpokl·dajÌcÌ jejich reminescenci.
HudebnÌ fanouöci, znalci a odbornÌci
vyt˝kajÌ aû nep¯Ìliönou dokonalost tranzistorovÈ digit·lnÌ reprodukËnÌ techniky
polovodiËov˝ch zesilovaˢ.
Zkouöky a anonymnÌ ankety uk·zaly
rozdÌly v reprodukci mezi tranzistorov˝mi a
elektronkov˝mi zesilovaËi, ve prospÏch
elektronkov˝ch za¯ÌzenÌ. MajÌ mÏkk˝ p¯Ìjemn˝ poslech, k nÏmuû patrnÏ p¯ispÌv· psychika spolu s nostalgiÌ posluchaËe, tedy ne
vlastnÌ technika.
B.
Funk - Amateur 1993/4
SvobodnÈ Slovo listopad 1995
ObjÌmky pro ervÈËka byly dod·v·v·ny v
PROSINEC 1995
9
Jak se stal OM Vonásek
špičkovým DXmanem
Karl Hille, DL1VU
OM Von·sek sedÏl ve svÈm hamshacku
a dÌval se na jeho skorem pr·zdnÈ stÏny.
Mimo nÏkolika mÌstnÌch diplom˘ tam nic
neviselo. S n·mahou a s obtÌûemi jiû pracoval
s vÌce jak 100 zemÏmi, ale potvrzeno jich mÏl
jen poskrovnu.
Von·sek hledÏl strnule na sv˘j transceiver
jehoû enormnÌ cena byla p¯ÌËinou Ëast˝ch
roztrûek v jeho jinak harmonickÈm manûelstvÌ. Podle mÌnÏnÌ jeho manûelky by mÏl s
takov˝mto drah˝m za¯ÌzenÌm, dos·hnouti v
radioamatÈrskÈ Ëinnosti daleko vÏtöÌch ˙spÏch˘ neû doposud. K tomuto n·zoru se energicky p¯ikl·nÏli i ostanÌ ËlenovÈ Von·skovi
rodiny. RovnÏû kolegynÏ a kolegovÈ na jeho
pracoviöti v˝znamÏ pomrk·vali, kdyû jim
Von·sek o svÈm hobby vypr·vÏl. Dokonce i v
jeho mÌstnÌm radioklubu se mu mnozÌ posmÌvali.
Von·sek se rozhodl, ûe skonËÌ s radioamatȯinou. Sedl si ke stolu rozprost¯el poslednÌ
ËÌslo renomovanÈho radioamatÈrskÈho Ëasopisu a zaËal prohlÌûet str·nky s inzer·ty.
Hledal p¯Ìklad textu, kter˝m by ozn·mil sv˘j
˙mysl v˝hodnÏ prodat celÈ, h¯ÌönÏ drahÈ
za¯ÌzenÌ vËetnÏ p¯ÌsluöenstvÌ, a to z v˝öe
zmÌnÏnÈho d˘vodu. Jeho rozhodnutÌ bylo
sk·lopevnÈ.
Jak jeho pohled klouzal po str·nk·ch
s inzer·ty n·hle jej upoutalo v rubrice
îR˘znÈî n·sledujÌcÌ ozn·menÌ: îChcete
dos·hnout v DX Ëinnosti lepöÌch v˝sledk˘?
Lehce se m˘ûete st·t öpiËkov˝m DXmanem! S
d˘vÏrou se obraùte na adresu: EXCLUSIV - DX,
akciov· spoleËnost s ruËenÌm omezen˝m Praha - Barrandov, Trilobit˘ Ë. 2î.
Von·sek byl p¯ekvapen. Zd· se, ûe jsou
p¯eci jen k dispozici prost¯edky a cesty, kterÈ
by mu umoûnili, aby zaz·¯il na DX-nebi jako
jasn· hvÏzda a byl vöemi obdivov·n. Jeho
sk·lopevnÈ rozhodnutÌ se poËalo drobit.
Von·sek vyhrabal star˝ psacÌ stroj a dvÏma
prsty vyùukal na papÌr popis jeho ûalostnÈ situace s prosbou o brzkou pomoc, jak z tohoto
neutÏöenÈho stavu rychle vyb¯ednout.
Za nÏkolik dnÌ leûela v jeho poötovnÌ
schr·nce ob·lka s dopisem, ve kterÈm byl p¯·telsky vyzv·n, aby se p¯ÌötÌ st¯edu v 18 hodin
osobnÏ dostavil do kancel·¯e ¯editele podniku
EXCLUSIV - DX k informaËnÌmu pohovoru.
Von·skovo srdÈËko radostÌ poskoËilo.
KoneËnÏ byla st¯eda. Von·sek nastoupil do
auta a po hodinovÈ jÌzdÏ zastavil na BarrandovÏ v kr·snÈ vilovÈ Ëtvrti. Ulice Trilobit˘
nebyla obyËejnou ulicÌ, ale peËlivÏ udrûovan·
alej po jejÌchû okrajÌch se nach·zely, ukryty v
rozs·hl˝ch zahrad·ch, reprezentativnÌ vily.
Von·sek se zastavil p¯ed ËÌslem 2 s ˙ctou
zÌral na Ëty¯icet metr˘ vysok˝ stoû·r, na
kterÈm byly nad sebou umÌstÏny t¯i mohutnÈ
pÏtiprvkovÈ monobandovÈ yaginy. V pozadÌ
se nach·zel Ëerven˝ tenisov˝ kurt a ˙ctyhodnÏ
velik˝ swimmingpool na jehoû hladinÏ se zlatovÏ odr·ûelo zapadajÌcÌ slunce.
Zaparkoval auto a p¯istoupil k impozantnÌ
vstupnÌ br·nÏ. Stiskl tlaËÌtko zvonku, kterÈ se
nach·zelo na bohatÏ zdobenÈ bronzovÈ desce
se jmÈnem firmy EXCLUSIV - DX. Z reproduktoru se ozval hlas v tÛninÏ SSB, kter˝ jej vyzval, aby vstoupil. Von·sek proöel brankou
10
pro n·vötÏvnÌky, kter· se za nÌm zav¯ela s
decentnÌm klapnutÌm a kr·Ëel po tiöe vrzajÌcÌm pÌsku cestiËkou k portalu 50 metr˘
vzd·lenÈ n·d-hernÈ vily.
U vchodu do p¯ijÌmacÌ haly jej oËek·val
˙sluûn˝ lokaj, kter˝ jej poprosil, aby p¯ijal
mÌsto v jednÈ s koûen˝ch klubovek. Po nÏkolika minut·ch se otev¯ely velikÈ dubovÈ
dve¯e v nichû se objevila p¯ekr·sn· bytost
s dlouh˝mi zlat˝mi vlasy, kterÈ jÌ sahaly aû do
mÌst kde konËÌ z·da. S p¯·telsk˝m ˙smÏvem
ve tv·¯i se blÌûila k Von·skovi. MÏla na sobÏ
ËernÈ triËko, kterÈ jÌ bylo nejmÈnÏ o dvÏ ËÌsla
malÈ a tÏsnÏ p¯ilÈhajÌcÌ ËernÈ kalhoty z jemnÈ
k˘ûe. Von·sek v tomto okamûiku nemyslel na
DX, ale zab˝val se v myölenk·ch ot·zkou, jak
se ta dÌvenka do tÏch ˙zk˝ch nohavic v˘bec
dostala.
Vzn·öejÌc se, uvedla Von·ska do p¯ilehlÈ
Ëek·rny, kde jej usadila do jednoho z vÌce
pohodln˝ch k¯esel p¯i Ëemû mu servÌrovala
jemn˝ koÚak znaËky Martel. S velk˝m
potÏöenÌm pozorovala Von·sk˘v obdiv k jejÌmu vzez¯enÌ, jehoû pohled se od nÌ nemohl
odtrhnout. Zaöveholila: îPane Von·sek, ihned
v·s u ¯editele naöeho podniku pana doktora
Majera ohl·sÌm.î
Von·sek trpÏlivÏ Ëek· a dlouhou chvÌli si
kr·tÌ rozhlÌûenÌm se po stÏn·ch mÌstnosti, kde
visely pod sklem zar·movanÈ n·dhernÈ
diplomy ze vöech kontinent˘ stÏta a vz·cnÈ
QSL lÌstky. Pohled na tyto exklusivity mÏl za
n·sledek, ûe mu stoupl krevnÌ tlak s n·valem
krve do hlavy.
BÏhem Ëek·nÌ ve Von·skovi znaËnÏ vzrostl
respekt p¯ed firmou EXCLUSIV - DX. KoneËnÏ
se otev¯ely mahagonovÈ dve¯e ¯editelovi pracovny a svÏtlovlas· vÌla jej uvedla k ¯editeli
podniku.
Za obrovsk˝m psacÌm stolem se nach·zel
rtuùuvitÏ vyhlÌûejÌcÌ muûÌËek, kter˝ Von·skovy pot¯epal pravicÌ a nabÌdl mu mÌsto
v protilehlÈm k¯esle. Pan ¯editel byl obleËen
do obleku, kter˝ byl urËitÏ zhotoven na mÌru.
TÏûkÈ zlatÈ manûetovÈ knoflÌky se zabl˝skaly
z manûet jeho hedv·bnÈ koöile a na prstech se
mu t¯pytily prsteny s brilianty, kterÈ Von·sek
odhadl nejmÈnÏ na dva kar·ty.
Pan ¯editel oslovil Von·ska sonornÌm barytonem: îZ obsahu vaöeho dopisu jsem
vyrozumÏl, ûe chcete v radioamatÈrskÈ Ëinnosti a zejmÈna v sektoru DX dos·hnout
öpiËkov˝ch v˝sledk˘, k Ëemuû v·m n·ö podnik EXCLUSIV - DX velmi r·d pom˘ûe!î
îNejd¯Ìve bych v·m nabÌdl z naöeho programu kurs ku zv˝öenÌ vaöich znalostÌ a
schopnostÌ v provozu CW a to ku p¯Ìkladu
zv˝öenÌ rychlosti p¯Ìjmu a vysÌl·nÌ atd...î
Von·sek tuto nabÌdku odmÌtl m·vnutÌm
ruky....
îNebo
byste
si
p¯·l
nÏco
n·roËnÏjöÌho?...î Von·sek vzruöenÏ p¯ikyvuje... îV tom p¯ÌpadÏ v·s musÌm podrobnÏji
informovat a poprosit v·s, aby jste mÏ n·sledoval...î
Von·sek
klop˝tavÏ
n·sleduje
reprezentanta podniku îEXCLUSIV - DXî k
mohutnÈmu reg·lu s ¯adou po¯adaˢ s r˘zn˝mi n·pisy jako ... îPolnÌ denî, îKlubov· mistrovstvÌî, îDIPLOMY: - L·znÏ, Pivovary,
LetiötÏ, Veter·ni a jinÈ ...î, îQSL - Trikyî atd.
Doktor Majer vyjmul jeden z po¯adaˢ
a pt· se: îVy jste se jiû s urËitostÌ z˙Ëastnil polnÌho dne?î ... îJasnÏî ... zapÌpal Von·sek.
îTak urËitÏ vÌte o co se jedn· ... ObrovskÈ
stoû·ry a antÈny jsou jiû dlouho p¯edem
postaveny. RovnÏû p¯edem je zahrab·n 380 V - kabel s nejmÈnÏ 15 kVA, aby nikdo
nemohl vidÏt z·suvky. InstalovanÈ koncovÈ
stupnÏ musÌ p¯eci mÌti k dispozici kr·snÈ sÌùovÈ
napÏtÌ!! Bez superpower by nebylo moûnÈ
dos·hnouti öpiËkov˝ch v˝kon˘!î Von·sek
zaËal pomalu ch·pat...
DalöÌ po¯adaË obsahoval jinÈ pokyny
a typy: îSingle ohl·sit, ale v contestu pracovat
s vÌce oper·tory - DvÏ stanice pracujÌ souËasnÏ pod stejn˝m volacÌm znakem... - jedna v
CW a druh· v SSBî, îS velk˝m v˝konem
vysÌlat v t¯ÌdÏ QRPî, îP¯edstÌrat QSO se
zn·m˝mi stanicemi, kterÈ ale v˘bec nejsou v
Èteruî... atd.
KoneËnÏ teÔ Von·sek pochopil, proË jeho
sousednÌ radioklub vûdy dos·hl vÌce bod˘
a nikdy nebyl k poraûenÌ.
Jin˝ po¯adaË osvÏtluje, jak se dostat lacino
ku QSL tÌm zp˘sobem, ûe se ËlovÏk vnutÌ do
nÏjakÈho îkrouûkuî ... Von·sek se dovÌd· o
faleön˝ch razÌtk·ch a o QSO p¯es p¯evadÏËe,
kterÈ se na QSL lÌstku vyk·ûÌ jako p¯ÌmÈ QSO
atd... Von·sek pozoruje: vöe jde lehce kdyû...,
ano kdyû...
Doktor Majer vyzval Von·ska, aby jej d·le
n·sledoval. Zastavili se u ocelov˝ch dve¯Ì, za
kter˝mi se nach·zela podnikov· tisk·rna, kter·
v tÈto veËernÌ dobÏ uû nebyla v provozu. Pan
¯editel vysvÏtluje Von·skovi tiska¯skÈ stroje: ...
knihtisk ... hlubotisk ... ofset ... îOd naöeho
podniku m˘ûete dostat kaûd˝ diplom - opravdu kaûd˝ diplom a to v takovÈ kvalitÏ a provedenÌ, ûe nejlepöÌ znalci a odbornÌci jej
nerozeznajÌ od origin·lu. S QSL lÌstky nenÌ
v˘bec û·dn˝ problÈm. PodÌvejte se, zde leûÌ
pr·vÏ dohotoven˝ QSL lÌstek od AC4YN, OM
Fox z Lhasi, Tibet, primitivnÏ p˘sobÌcÌ knihtisk
na hrubÈm kartonu. Vedle naöeho produktu
leûÌ prav˝ QSL lÌstek... VidÌte nÏjak˝ rozdÌl ???
... LÌstky budou jeötÏ vyplnÏny naöÌm expertem
pro pÌsmo s pouûitÌm pravÈho ûelezoûluËovÈho inkoustu odpovÌdajÌcÌm ocelov˝m
perem a chemick˝m procesem bude dosaûeno
jejich umÏlÈ zest·rnutÌ. Mnoh˝m naöÌm
z·kaznÌk˘m tento QSL lÌstek jeötÏ chybÏl...î
Von·skovi z okouzlenÌ zËervenaly uöi
a pt· se: îTÌmto za¯ÌzenÌm m˘ûete takÈ
tisknout kr·snÈ dolarovÈ bankovky a tÏmito
financovat
DXpedice?î
...
îAle
OM
Von·sku!!!! Naöe podnik·nÌ je skrz naskrz
poctivÈ a podvod z·sadnÏ odmÌt·me!!! Ale
podÌvejte se d·le: ... Zde leûÌ nÏkolik Ëerstv˝ch sloûek n·lepek pro DXCC diplom. V
tom p¯ÌpadÏ, ûe jste jiû vlastnÌkem z·kladnÌho
diplomu za 100 zemÌ, m˘ûete od n·s obdrûet
p¯ÌsluönÈ n·lepky a tÌm se pomalu vylepöit na
200 Ëi 250 zemÌ. V takovÈm p¯ÌpadÏ se
stanete jiû tak zn·m˝m DXmanem, ûe naöe
podnikov· DX-stanice o v·s p¯evezme dalöÌ
pÈËi a pod vaöÌm volacÌm znakem bude za v·s
pracovat s dalöÌmi nov˝mi zemÏmi.î
Doktor Majer pokraËuje: îNaöemu podniku
se poda¯ilo propaöovat naöe spolupracovnÌky
do tisk·ren, kterÈ tisknou d˘leûitÈ diplomy.
Mimo to v redakcÌch pro DX informaËnÌ listy
AMA MAGAZÍN
sedÌ naöÌ informanti, takûe m˘ûeme velmi
rychle a operativnÏ naöÌm z·kaznÌk˘m
poslouûit. PoËÌt·m za mojÌ osobnÌ z·sluhuî ...
usmÌv· se doktor Majer... î, ûe n·ö podnik m·
v kaûdÈm radioamatÈrskÈm gremiu svÈho
d˘vÏrnÌka. Toto platÌ nejen pro »echy a
Moravu, ale i pro celou Evropu a z·mo¯Ì. V
poslednÌ dobÏ jsme rovnÏû nastavili v˝hybky
ve Vatik·nu a to tak, aby nikoliv kaûd˝
îkaöp·rekî mohl jako HV provozovat vlastnÌ
pille-up. PochopitelnÏ nÏkolik vz·cn˝ch zemÌ
musÌ jeötÏ z˘stat. Samoz¯ejmÏ, ûe naöÌ
spolupracovnÌci sedÌ i v IARU - ARRL, v
AWARD a DX - ADVISORE - COMMITTEE a v
DX - FOUNDATIONS, coû je pro sluûby
naöÌm z·kaznÌk˘m velmi d˘leûitÈ. VidÌte, ûe
kdyû se stanete naöÌm z·kaznÌkem, je pro v·s
jakÈkoliv riziko jiû p¯edem odstranÏno. Pro
n·s platÌ z·sada VÃRNOST ZA VÃRNOST...î
Von·sek je horoucnÏ nadöen a chtÏl by
jeötÏ r·d vidÏt stanici EXCLUSIV - DX. Doktor
Majer jeho û·dosti Ëi zvÏdavosti vyhovÏl... a
zavedl jej do provoznÌ mÌstnosti... Tato je
obsazena dvÏma oper·tory, kte¯Ì sedÌc v
pohodln˝ch k¯eslech prot·ËejÌ pilnÏ r˘zn·
p·sma a pozornÏ poslouchajÌ co se kde dÏje.
P¯ed nimi na obrazovce z·¯Ì seznam
z·kaznÌk˘ s ˙daji o jejich poûadavcÌch.
Uprost¯ed mÌstnosti stojÌ t¯i vysÌlacÌ sk¯ÌnÏ
jejichû v˝kon Von·sek odhaduje na 10 kW.
Od doktora Majera je pouËen, ûe jeden z
tÏchto v˝konn˝ch vysÌlaˢ slouûÌ jako rezerva.
Z mÌstnosti vedou ke stoû·ru koaxi·lnÌ
kabely tlustÈ jako ruka dospÏlÈho muûe. V
jednom rohu je navröena ¯ada hlinÌkov˝ch
kufr˘ s vybavenÌm pro DXpedice. Von·sek
zpozoroval, ûe oper·to¯i pr·vÏ pracujÌ
s 3Y5X a to pod volaËkami jemu dob¯e
zn·m˝ch OMS...
ÿeditel podniku a Von·sek se vr·tili zpÏt do
¯editelovi pracovny...
îJak vidÌte zde se pracuje velmi tvrdÏ, aby
v·ö ˙spÏch byl zaruËen. V kr·tkÈ dobÏ se z
v·s stane zn·m˝ a proslul˝ DXman. TakÈ v·m
m˘ûeme nabÌdnout zvl·ötnÌ kontestprogram,
kter˝ v·m zaruËuje umÌstÏnÌ na prvnÌch
mÌstech.î Von·sek lituje, ûe je to moûnÈ jen v
CW, protoûe jeho hlas v SSB je snadno k
rozezn·nÌ... Doktor Majer cÌlevÏdomÏ rozptyluje Von·skovy obavy: My pouûÌv·me nejen
HF-processor n˝brû takÈ VOICE-SHARP gener·tor a mimo to vÏtöina SSB QSO je provozov·na umÏl˝m hlasem, kter˝ je ¯Ìzen poËÌtaËem. V tomto smÏru si nemusÌte dÏlat û·dnÈ
starosti!î
Von·sek si oddechl a pt· se jak je to v˘bec
moûnÈ, ûe podnikav· stanice EXCLUSIV - DX
m˘ûe na 3,5 a 7 MHz uskuteËÚovat QSO se
zemÏmi, kterÈ jsou velmi vz·cnÏ QRV?
Doktor Majer s ˙smÏvem odpovÌd·: îV
takov˝ch choulostiv˝ch p¯Ìpadech, jako t¯eba
Clipperton nebo Baker-Howland ostrovy, vyöle
n·ö podnik zvl·ötnÌ expedici do blÌûe se nach·zejÌcÌ zemÏ, odkud je moûno takovÈ vz·cnÈ DX sn·ze uskuteËnit. Pro Clipperton jsme
se etablovali v Mexiku a pro Baker-Howland
ostrovy jsme se usadili na Hawaii. Pro naöe
z·kaznÌky jsme pak starostlivÏ pod jejich
volacÌm znakem udÏlali na kaûdÈm p·smu
nejmÈnÏ jedno QSO. UrËitÏ je to velmi radostnÈ, na prvnÌ pokus nav·zat spojenÌ s velmi
hlasitou, lÈpe ¯eËeno ¯voucÌ, stanicÌ bez QSBQRM a tuto pak v seznamu sch·zejÌcÌch vz·cn˝ch zemÌ s lahodn˝m pocitem v duöi odökrtnout. Pro naöe podnik·nÌ je p¯irozenÏ velikou
pomocÌ stereotypnÌ vysÌl·nÌ report˘ 59... 599
od ostatnÌch stanic. é·dn˝ expert v tomto p¯ÌpadÏ nerozezn·, ûe jsme îpracovaliî z
blÌzkÈho ˙zemÌ. Kdyû se stanete z·kaznÌkem
EXCLUSIV - DX, tak v·s to p¯ijde lacinÏji neû
PROSINEC 1995
kdyû s·m vaöe QSL lÌstky spolu se svazkem
IRC a GREEN STAMPS odeölete na nenasytnÈ
DXpedicionisty, kte¯Ì na v·ö QSL lÌstek odpovÌ
jen tehdy - pokud v˘bec odpovÌ - kdyû p¯edem obdrûÌ p¯Ìsluön˝ finanËnÌ p¯ÌspÏvek.î
Von·sek by nejradÏji padl panu doktorovi
Majerovi okolo krku, jak byl jeho organizaËnÌmi schopnostmi okouzlen.
Doktor Majer p¯istrËil Von·skovi p¯es psacÌ
st˘l prospekt podniku EXCLUSIV - DX v nÏmû
bylo z·jemc˘m - z·kaznÌk˘m nabÌzeno: îCWprogram - jak bÏhem p˘l roku ovl·dat tempo
200 WpM ... QSO v angliËtinÏ: origin·lnÌ
oxfordsk˝ p¯Ìzvuk, nikdo v·s neodhalÌ, ûe jste
zelen·Ë... Program pro sestavenÌ naps·nÌ technick˝ch pojedn·nÌ podle v·mi urËenÈho
tÈmatu... Diplomov˝ program: - zÌsk·me za
v·s a pro v·s kaûd˝ diplom svÏta dle vaöeho
p¯·nÌ... Contest program: - zvÌtÏzÌme za v·s v
kaûdÈm contestu... DXCC program: - do dvou
let za v·s a pro v·s udÏl·me spojenÌ s t¯istapatn·cti nebo i vÌce zemÏmi na vöech p·smech...î
Von·sek by si nejradÏji objednal vöechny
programy. Doktor Majer mu p¯edloûil k
vyplnÏnÌ formul·¯, ve kterÈm Von·sek musel
zve¯ejnit svÈ majetkovÈ pomÏry. Ve spodnÌ
Ë·sti tohoto formul·¯e bylo nutno jeötÏ zodpovÏdÏt ot·zku, jak velk˝ obnos Von·sek
hodl· investovat pro jeho vzestup do kategorie
˙spÏön˝ch DXman˘. StaËilo jen udÏlat k¯Ìûek
v p¯ÌsluönÈm okÈnku u p¯ÌsluönÈ Ë·stky:
... 50 000 KË
... 100 000 KË
... 200 000 KË
... 500 000 KË
... vÌce neû 500 000 KË
... Von·skovi vyrazil na Ëele pot, kdyû t¯esousÌ se rukou vyhotovil k¯Ìûek v okÈnku
urËenÈm pro 50 000 KË. Mimo to se sv˝m
podpisem zav·zal k naprostÈ mlËenlivosti a v
p¯ÌpadÏ poruöenÌ tÈto kauzule k zaplacenÌ
vysokÈ pokuty za poruöenÌ uzav¯enÈ smlouvy.
ÿeditel podniku EXCLUSIV - DX Von·skovi
pot¯epal pravicÌ se slovy: îMil˝ OM Von·sku
dovolte, abych v·m jmÈnem naöeho podniku
blahop¯·l k vaöemu rozhodnutÌ st·ti se naöÌm
z·kaznÌkem. Od tohoto okamûiku v·m
EXCLUSIV - DX poskytne veökerÈ sluûby podle
vaöich p¯·nÌ. Budeme opatrnÏ peËovat o v·ö
vzestup. Nejd¯Ìve v mal˝ch z·vodech s mal˝mi diplomy a pozdÏji p¯ejdeme na spektakul·rnÌ a glob·lnÌ v˝kony. MusÌm v·s poprosit,
abyste ode dneönÌho dne zabr·nil cizÌm OMS
v p¯Ìstupu k vaöÌ stanici. Myslete na vaöÌ
povinnost zachovat naprostou mlËenlivost.
NejmenöÌ indiskrÈtnost z vaöÌ strany by n·m
staËila k tomu, aby jsme v·s nechali padnout
jako horkou bramboru. Ale nynÌ n·m musÌ
naöe sekret·¯ka servÌrovat sklenku koÚaku,
abychom si mohly p¯ipÌt na vaöe ˙spÏchy...î
Doktor Majer stiskl knoflÌËek ËÌmû p¯ivolal
v˝öe zmÌnÏnou svÏtlovlasou krasavici. Tato se
elegantnÏ vlnÌc vsunula do ¯editelovi pracovny, dovednÏ balancujÌc p¯ed sv˝mi îk¯ivkamiî, tablet se sklenkami Martelu. Kdyû podnos
postavila na psacÌ st˘l, sedla si bez ostychu
Von·skovi na klÌn. Von·skovi se udÏlalo
horko...
ZaËal zvonit telefon... Jeho zvonÏnÌ bylo
st·le hlasitÏjöÌ, coû se stupÚovalo aû k nesnesitelnosti... Zlatovl·ska poËala s Von·skem
hrubÏ lomcovat a Von·sek se probudil z
hlubokÈho snu. Nad nÌm st·la jeho lepöÌ
polovice, kter· s nÌm neöetrnÏ t¯·sla,
doprov·zejÌc toto radik·lnÌ buzenÌ se slovy:
îTak jiû se koneËnÏ probuÔ! Jsou t¯i hodiny a
budÌk urËitÏ dostateËnÏ dlouho a hlasitÏ k¯iËel,
aby tÏ probudil! ChtÏl jsi p¯eci dneska r·no
dÏlat na 7 MHz DXy ??î
DIPLOMY
Jiří Peček, OK2QX
Diplomy kr·tkodobÈ platnosti
100 let Radio - tento diplom vyd·v· Svaz
radioamatÈr˘ Ruska ve spolupr·ci s Ëasopisem
Radio. Mohou jej zÌskat vöichni radioamatȯi,
kte¯Ì v pr˘bÏhu roku 1995 nav·ûÌ spojenÌ s 50
Ëlensk˝mi zemÏmi ITU. MusÌ b˝t p¯itom zastoupeny vöechny kontinenty. SpojenÌ mohou
b˝t libovoln˝m druhem provozu a na vöech
radioamatÈrsk˝ch p·smech. Seznam spojenÌ
v abecednÌm po¯·dku podle volaËek jako
v˝pis ze staniËnÌho denÌku potvrzen˝ n·rodnÌ
radioamatÈrskou
organizacÌ
se
zasÌl·
nejpozdÏji do 1.2.1996 na adresu: CPP,
P.O.Box 59, 105122 Moskva, Rossija, spolu
se 6 IRC nebo 3 $. Na diplomu je reprint
schema prvÈho p¯ijÌmaËe A.S. Popova, jak byl
publikov·n p¯ed 100 lety.
Century of Wireless vyd·v· charkovskÈ
a lvovskÈ oblastnÌ oddÏlenÌ radioamatÈr˘
Ukrajiny. K jeho zÌsk·nÌ je t¯eba v pr˘bÏhu roku
1995 zÌskat 1895 bod˘, kaûdÈ spojenÌ s vlastnÌm kontinentem se hodnotÌ pÏti body, spojenÌ
s jin˝m kontinentem 10 body, spojenÌ na VKV
p·smech
10x
vÏtöÌm
poËtem
bod˘.
DoplÚkov˝ch 25 bod˘ zÌsk·te za kaûdÈ spojenÌ se stanicemi Sankt PetÏrburgu (UA1A)
a italskou provinciÌ Bologna (I4). KaûdÈ spojenÌ s novou DXCC zemÌ se hodnotÌ
doplÚkov˝mi 30 body a kaûdÈ spojenÌ
se speci·lnÌ volaËkou vydanou ke 100. v˝roËÌ
radia
doplÚkov˝mi
100
body.
200
doplÚkov˝ch bod˘ je za spojenÌ se stanicÌ
4U1ITU. Nez·leûÌ na druhu provozu a p·smech. é·dosti spolu s poplatkem 4 IRC se
zasÌlajÌ nejpozdÏji do 31.3.1996 na adresu:
G. »lijanc, UY5XE, P.O.Box 19, Lvov 290000
Ukrajina.
Sankt PetÏrburg, Rodina Radio - takto se
naz˝v· diplom za zÌsk·nÌ 100 bod˘ p¯i spojenÌch se stanicemi Sankt PetÏrburgu. P¯itom
je nutnÈ nav·zat spojenÌ alespoÚ s jednou
p¯Ìleûitostnou stanicÌ RK1A, R1ASP, p¯Ìp.
UE1ASP (tato volaËka m˘ûe b˝t v pr˘bÏhu
roku zmÏnÏna na RK1B). Za kaûdÈ spojenÌ
se poËÌt· jeden bod, za spojenÌ s uveden˝mi
stanicemi po 25 bodech. SpojenÌ nav·zan· 7.
5. 1995 se hodnotÌ dvojn·sobnÏ. V˝pis
ze staniËnÌho denÌku potvrzen˝ diplomov˝m
manaûerem n·rodnÌho radioklubu a 5 IRC
se zasÌl· na adresu:
VjaËeslav VasiljeviË Markov, P.O.Box 758/
107, SanktPetÏrburg, 195176 Rossija.
OdboËka URE v Seville vyd·v· nÏkolik zajÌmav˝ch diplom˘, z nich jsou nÏkterÈ dostupnÈ i naöim radioamatÈr˘m. é·dosti spolu s
potvrzen˝m seznamem QSL za spojenÌ od 1.
1. 1974 se zasÌlajÌ (poplatky nejsou uvedeny!!)
na adresu: UniÛn de Radioaficionados de
Sevilla, Apartado 479, 41080 Sevilla, Spain.
Andalucia - pro tento diplom je t¯eba nav·zat
pot¯ebn˝ poËet spojenÌ s jednotliv˝mi oblastmi
Andalusie:
Sevilla 15 M·laga 5
CÛrdoba 5 Granada 5
C·diz 3 Huelva 3
JaÈn 1 AlmerÌa 1
Ceuta y Melilla 1
T-EA-FonÌa-HF - za spojenÌ se 100 r˘zn˝mi
stanicemi
fonick˝m
provozem
11
na kr·tkovlnn˝ch p·smech. SpojenÌ s jednou
a touûe stanicÌ na vÌce p·smech se hodnotÌ
jako spojenÌ s r˘zn˝mi stanicemi.
Sevilla Ciudad de la Giralda - za spojenÌ od 1.
1. 1981 se stanicemi jejichû QTH je mÏsto
Sevilla je t¯eba nav·zat vÌce jak 75 bod˘, p¯itom kaûdÈ spojenÌ se hodnotÌ dvÏma body.
Diploma Comunidad AutÛnoma de Madrid
(DCAM) - HF K zÌsk·nÌ tohoto diplomu
je t¯eba nav·zat od 17. 6. 1994 spojenÌ s 25
stanicemi z autonomnÌ oblasti Madridu (vËetnÏ hlavnÌho mÏsta) na KV p·smech. Diplom
je moûnÈ zÌskat i za provoz na jednotliv˝ch
p·smech nebo jednotliv˝mi druhy provozu.
éadatelÈ musÌ na adresu: UniÛn de
Radioaficionados de Fuenlabrada, Apartado
Postal 191, 28944 Fuenlabrada, Madrid -Spain
zaslat 10 IRC, seznam spojenÌ s uvedenÌm
data a Ëasu spojenÌ, druhu provozu a p·sma,
vËetnÏ QSL lÌstk˘.
(podle Ëas. Radioaficionados-Julio 95, 2QX)
Xray Diplom vyd·v· se ke 100 letÈmu v˝roËÌ
objevu rˆntgenov˝ch paprsk˘. Diplom vyd·v·
odboËka DARC ve W¸rzburgu za spojenÌ od
1. 1. 1995 a to i pro posluchaËe. K zÌsk·nÌ
diplomu je t¯eba zÌskat 100 bod˘ za spojenÌ
s DOK B17, B18 a Z52. P¯itom kaûdÈ spojenÌ
se hodnotÌ t¯emi body, pokud je na telegrafii
5 bod˘ a spojenÌ s klubov˝mi stanicemi
10 bod˘. S kaûdou stanicÌ platÌ jedno spojenÌ
na kaûdÈm p·smu, potvrzen˝ seznam QSL
a 10 DM nebo 7 $ Ëi 7 IRC se zasÌl·
na adresu: Hannelore Steinh‰user, DK3XJ,
Tannen-weg 3a, D-97249 Eisingen.
Estonia Award - tento ofici·lnÌ diplom
je vyd·v·n za spojenÌ od 1. 1. 1990 a je moûnÈ
jej zÌskat s tÏmito n·lepkami:
a) KV - za spojenÌ s 20 r˘zn˝mi ES stanicemi,
p¯itom musÌ b˝t spojenÌ nejmÈnÏ s pÏti ES prefixy. DalöÌ n·lepky za 50 a 100 stanic.
b) VKV - za spojenÌ s 10 r˘zn˝mi ES stanicemi
v p·smu 2 m, p¯itom musÌ b˝t zastoupeno
nejmÈnÏ 5 r˘zn˝ch velk˝ch lok·tor˘.
é·dosti s potvrzen˝m seznamem QSL
a 5 $ (2$ za samostatnou n·lepku) se zasÌl·
na: E.A.R.U., P.O.Box 125, EE-0090 Tallin,
Estonia.
Schwechat Diplom - vyd·v· se ve t¯ech
t¯Ìd·ch, za dosaûenÌ 50/30/15 bod˘. P¯itom
kaûdÈ spojenÌ s radioamatÈrem - Ëlenem mÌstnÌ skupiny ADL322 (Schwechat) nebo radioamatÈrsk˝m klubem Schwechat na VKV se hodnotÌ jednÌm bodem, na KV t¯emi body. Kaûd·
volaËka platÌ jednou na kaûdÈm p·smu.
K zÌsk·nÌ diplomu je t¯eba zaslat pouze v˝pis
z denÌku a 12 IRC nebo odpovÌdajÌcÌ poËet
IRC na: ÷VSV Diplom-referat, Theresiengasse
11, A-1180 Wien.
DalöÌ dva diplomy budou vyd·v·ny k 1000
letÈmu v˝roËÌ vzniku Rakouska, za spojenÌ
bÏhem kalend·¯nÌho roku 1996, kdy budou
rakouskÈ stanice uûÌvat prefix OEM. Adresa
pro û·dosti stejn· jako u p¯edchozÌho diplomu, poplatek za vyd·nÌ 10 IRC nebo
15 DEM Ëi 100 ÷S, se û·dostÌ se zasÌl·
i potvrzen˝ seznam QSL s uvedenÌm dat
o spojenÌch.
MOEM - Worked 1000 OEM Points - je t¯eba
zÌskat cekem 1000 bod˘, jednotliv· spojenÌ
se hodnotÌ takto:
stanice
OEM 4, 7, 8, 9 - po 20 bodech
OEM 1, 2, 3, 5, 6 - po 10 bodech
OEM klubovÈ (OEM.X..) - po 30 bodech
P¯itom je t¯eba nav·zat spojenÌ nejmÈnÏ s pÏti
ËÌseln˝mi oblastmi.
12
WOEM - Worked OEM - je t¯eba nav·zat spojenÌ nejmÈnÏ s 20 r˘zn˝mi OEM stanicemi,
z toho musÌ b˝t nejmÈnÏ t¯i OEM1
a OEM3.
Grand Prix Monza Award - tento diplom
je moûnÈ zÌskat za spojenÌ bÏhem mÏsÌce z·¯Ì,
kdy probÌhajÌ z·vody formule 1 v italskÈ
Monze. Je t¯eba zÌskat 7 bod˘ za spojenÌ se
stanicemi sekce ARI Monza; kaûdÈ spojenÌ
se hodnotÌ jednÌm bodem, spojenÌ CW nebo
RTTY provozem dvÏma body. Poplatek 10 $
nebo 15 IRC, û·dosti se kaûdoroËnÏ zasÌlajÌ
do 15.11. na adresu: Award Manager,
P.O.Box 1, I-20052 Monza, (Mi), Italy.
Low Band Propagation Research Society
vyd·v· zdarma nÏkolik diplom˘, v˝hradnÏ
za spojenÌ v p·smech 160 - 40 metr˘. PlatÌ
spojenÌ bÏhem kaûdoroËnÌ Ñsezonyì - tzn.
od 1. z·¯Ì do 31. b¯ezna n·sledujÌcÌho roku.
Potvrzen˝ seznam QSL se zasÌl· na adresu:
Low Band Monitor, P.O.Box 1047, Elizabeth,
Co 80107 USA.
160 m WAC - spojenÌ se vöemi kontinenty
v p·smu 160m.
80 m 100 Countries - spojenÌ se 100 zemÏmi
v p·smu 80 m.
40 m 150 Countries - spojenÌ se 150 zemÏmi
v p·smu 40 m.
Wild Rose Country Award - za spojenÌ od
1.1.1987 s 10 r˘zn˝mi stanicemi provincie
Alberta v KanadÏ. Potvrzen˝ seznam QSL
a 10 IRC na: VE6SRC, Stuart R. Crawford,
6354 Bowview Rd NW, Calgary, Alta., Canada T3B 2H8.
Dva diplomy za spojenÌ p¯es satelity: diplomy
se vyd·vajÌ i posluchaˢm za spojenÌ v˝hradnÏ p¯es satelity od 1. 1. 1985. Diplom m˘ûe
b˝t vyd·n i vÌcekr·t, za spojenÌ p¯es r˘znÈ
satelity, za spojenÌ jen SSB, jen CW nebo
smÌöen·. Poplatek za vyd·nÌ 10 IRC nebo
10 $. é·dosti spolu s potvrzen˝m seznamem
spojenÌ na: Awards Manager, Sezione ARI
Macerata, P.O.Box 66, I-62100 Macerata,
Italy:
Worked All Italian Regions Satellite -WAIRS
za spojenÌ se stanicÌ z Macerata a s deseti
dalöÌmi stanicemi z r˘zn˝ch region˘ Italie
(regiony: Valle DÑAosta, Piemonte, Liguria,
Lombardia, Trentino, Alto Adige, Friuli,
Venezia, Giulia, Veneto, Emilia Romagna,
Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Laszio,
Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria,
Sicilia a Sardegna).
Worked All European Zones Satellite -WAEZS
za spojenÌ se stanicemi evropsk˝ch zon (CQ)
14, 15, 16, 20 a 40. Z·kladnÌ diplom za spojenÌ se stanicÌ z Macerata a t¯emi dalöÌmi stanicemi z r˘zn˝ch zon. St¯Ìbrn˝ - jedna zona
navÌc, zlat˝ - se vöemi zonami.
Worked all Ireland Award - WAI
Vydavatel tohoto diplomu si vzal p¯Ìklad
v diplomu WAB a rozdÏlil ˙zemÌ Irska na
Ëtverce o rozmÏrech 10 x10 km oznaËenÈ
dvojcifern˝m ËÌslem a velkÈ Ëtverce o hranÏ
100 km oznaËenÈ pÌsmenem. To vöe je kombinov·no jeötÏ s ostrovy kterÈ pat¯Ì Irsku.
SpojenÌ platÌ od 1. 5. 1995, k zÌsk·nÌ diplomu
je t¯eba nav·zat spojenÌ s ostrovy Irska.
U EI4BZ si vyû·dejte knihu WAI Book, kter·
je k dost·nÌ za 7 $ kde jsou podrobnÈ podmÌnky a rozdÏlenÌ. (Pokud nÏkdo tuto knihu
vlastnÌ, prosÌm o jejÌ zap˘jËenÌ na dva-t¯i dny OK2QX).
KaûdoroËnÏ je moûnÈ za spojenÌ se Ëleny
sekce ARI v Loano a to na p·smech 40
a 80 m a v termÌnu 16. - 24. 9. zÌskat diplom
LOANO ELETTRA - je t¯eba zÌskat 10 bod˘,
spojenÌ s jednou stanicÌ se hodnotÌ jednÌm
bodem a to kaûd˝m druhem provozu a
na kaûdÈm p·smu zvl·öt. é·dosti do konce
listopadu na manaûera IK1QBT, via Capo
S. Spirito 1/16, 17020 Borghetto Santo Spirito
SV., Italy, spolu s 10.000 lirami (10 DEM, 7
USD).
EA-WPX-100 - z·kladnÌ diplom se vyd·v·
za spojenÌ se 100 öpanÏlsk˝mi prefixy (EA, EB,
EC, ED, EE, EF, EG, EH, AM, AN, AO) bez
omezenÌ data spojenÌ, n·lepky za dalöÌch 10.
Seznam QSL dle abecedy, potvrzen˝ n·rodnÌm
diplomov˝m manaûerem s uvedenÌm z·kladnÌch dat o spojenÌch a 10 $ se zasÌl· na: EAWPX-100 Award Manager EA5KT, Manuel
Montes Mula, S.T.L. URE Manises, P.O.Box
100, 46940 Manises, Valencia, Spain.
Noviomagnum
Certificate
se
vyd·v·
amatÈr˘m-koncesion·¯˘m i posluchaˢm, bez
ohledu na druh provozu, p·sma ap, pouze na
z·kladÏ v˝pisu z denÌku potvrzenÈho dvÏma
jin˝mi amatÈry nebo n·rodnÌm diplomov˝m
manaûerem. Poplatek je 5 Gulden˘, 5 $ nebo
10 IRC. Platn· spojenÌ jsou potvrzov·na QSL
lÌstky, na kter˝ch je text: ÑThis QSL card
is valid for the Noviomagnum Certificateì.
Adresa vydavatele je: Award Manager,
P.O.Box 1538, NL-6501 BM Nijmegen, The
Netherlands. SpojenÌ s kaûdou stanicÌ se hodnotÌ jednÌm bodem na kaûdÈm p·smu, se stanicemi PA0NYM nebo PI4NYM t¯emi body
a celkem je t¯eba zÌskat 10 bod˘.
Latvians Worldwide Award vyd·v· lotyösk˝
radioklub
vöem
koncesion·¯˘m
i posluchaˢm. éadatelÈ musÌ p¯edloûit
potvrzenÌ o spojenÌch s 21 r˘zn˝mi lotyösk˝mi
(prefix YL) stanicemi, nebo stanicemi jejichû
oper·to¯i jsou p˘vodem Lotyöi:
DJ0PP, DJ6DK, DK9IY, DL2IAE, DL9YES,
G0DSM, G0GVJ, G0RAW, K0GND, K1GX,
K7GEX, K8IUD, KA0RYS, KA4OSF, KA9YUJ,
KB6DKA, KB8JDP, KB9GUU, KC2PX, KE4HW,
N6NWP, NM8M, NX1Q, OH2KRY,RA3IW,
VE1LT, VE3LCZ, VE3UGA, VE7DEN, VE7FJT,
VK2DZO, VK3AIL, W1BDL, WA6OWU,
WB1EBS, ZL3NS.
AlespoÚ jedno spojenÌ musÌ b˝t se stanicÌ
jinÈho kontinentu neû ze kterÈho vysÌl· ûadatel. é·dosti - viz dalöÌ diplom.
Latvian Amateur Radio League Award obdobnÏ jako p¯edchozÌ, evropskÈ stanice musÌ
nav·zat spojenÌ s 25 r˘zn˝mi stanicemi s prefixem YL. Diplom se vyd·v· i za jednotlivÈ
druhy provozu a za jednotliv· p·sma.
Potvrzen˝ seznam QSL a 5 $ nebo 10 IRC
se zasÌl· na LRAL Award Manager, P.O.Box
164, Riga, LV-1098 Lettland, Lotyösko.
RNARS Award se vyd·v· k povzbuzenÌ aktivity Ëlen˘. Je t¯eba nav·zat 15 spojenÌ se Ëleny
RNARS, z toho musÌ b˝t nejmÈnÏ Ëty¯i ËlenovÈ lond˝nskÈ skupiny RNARS. Na kaûdÈm
p·smu je moûno nav·zat jedno spojenÌ s jednou a touûe stanicÌ. SpojenÌ s GB2RN,
G4HMS nebo G7HMS se hodnotÌ jako dvÏ
spojenÌ s lond˝nskou skupinou. Manaûerem
je Jack Wilson G4BCJ, 62 Wanstead Park Rd.,
Ilford, Essex, IG1 3TQ England. Poplatek 1,5
å nebo 10 IRC.
Tel Aviv Award mohou zÌskat koncesion·¯i
i posluchaËi za spojenÌ se stanicemi jejichû
QTH je Tel Aviv - Jaffa na vöech p·smech
a vöemi druhy provozu. Je t¯eba zÌskat 10
bod˘, spojenÌ se stanicÌ 4X75TA, 4Z80TA,
4Z85TA se hodnotÌ pot¯ebn˝mi deseti body,
AMA MAGAZÍN
spojenÌ se speci·lnÌmi stanicemi 4X45, 4X5,
4X40 ap. jejichû QTH je Jaffa se hodnotÌ pÏti
body, s jin˝mi stanicemi jednÌm bodem.
SpojenÌ s jednou stanicÌ na vÌce p·smech platÌ.
Potvrzen˝ seznam QSL a 4 $ nebo 8 DM
se zasÌl· na: 4X6LM Shlomo Mussali, P.O.Box
8225, Tel Aviv 61081, Israel.
Israel Digital Award m· stejnÈho manaûera
jako p¯edchozÌ diplom. Tento mohou zÌskat
jen koncesion·¯i, za spojenÌ od 1. 1. 1995.
Vydavateli se zasÌl· potvrzen˝ seznam QSL
a 5 $ nebo 10 DM. K zÌsk·nÌ diplomu je t¯eba
zÌskat alespoÚ 10 bod˘, spojenÌ platÌ vöemi
druhy digit·lnÌho provozu: RTTY, PACTOR,
AMTOR, PR, SSTV, G-TOR. SpojenÌ s israelsk˝mi stranicemi se hodnotÌ jednÌm bodem spojenÌ na KV p·smech dvÏma body. P¯ipouötÌ
se spojenÌ s jednou stanicÌ na vÌce p·smech.
Ligurian Islands Award - pro koncesion·¯e
i posluchaËe. Vyd·v· se za CW, SSB nebo
RTTY spojenÌ s ligursk˝nmi ostrovy (IP1)
Gallinara, Bergheggi, Palmaria, Tino, Tinetto,
a s provinciemi Savona a La Spezia (I1, IK1,
IW1). EvropskÈ stanice musÌ nav·zat spojenÌ
se dvÏma ostrovy a dvÏ spojenÌ s provinciÌ
Savona, jedno s provinciÌ La Spezia.
Diplom ÑExcellentì za t¯i r˘znÈ ostrovy,
celkem pÏt spojenÌ s uveden˝mi provinciemi
a dvÏ spojenÌ s mÏsty Albenga nebo Alassio.
PlatÌ spojenÌ od 1. 1. 1968. V˝pis z denÌku
a 10 $ nebo 10.000 lir se zasÌl· na: A.R.I.
Alassio-Albenga, L.I.A. manager IK1JXZ,
P.O.Box 52, I-17021 Alassio (SV) -Italy.
Worked World Wide Special Prefixes -tento
diplom mohou zÌskat i posluchaËi; je t¯eba
nav·zat 5 spojenÌ se stanicemi kterÈ pouûÌvajÌ
zvl·ötnÌ prefix nejmÈnÏ na pÏti kontinentech.
SpojenÌ s jednou stanicÌ v AntarktidÏ pouûÌvajÌcÌ zvl·ötnÌ prefix nahrazuje pÏt spojenÌ
na jednom kontinentÏ. Vöechna spojenÌ musÌ
b˝t od 1.1.1990. Potvrzen˝ seznam QSL
a 10 $ nebo 20 IRC Ëi 10.000 lir. Zvl·ötnÌ
n·lepky za p·sma nebo mody. é·dosti
se zasÌlajÌ spolu s potvrzen˝m seznamem QSL
na adresu: Daunia DX Club Awards Manager,
IK7RWD Miky DìApote, via Campanile
F2 71036 Lucera (FG) Italy. Majitel diplomu
se st·v· Ëestn˝m Ëlenem Daunia DX klubu.
Garango National Park Award je dalöÌm
diplomem kter˝ vyd·v· Daunia DX klub,
za zÌsk·nÌ pÏti bod˘ dle tohoto po¯·dku:
spojenÌ se stanicÌ v provincii Foggia - 1 bod
spojenÌ se stanicÌ v n·rodnÌm parku - 2 body
spojenÌ s radioamatÈry na ostrovÏ Tremiti (IL7)
- 5 bod˘ spojenÌ s p¯Ìleû. stanicemi (platÌ jako
ûolÌk) - 5 bod˘. PlatÌ spojenÌ od 4. 11. 1995,
adresa a poplatku viz p¯edchozÌ diplom.
Vyd·v· se i posluchaˢm.
Ionian Islands Award - k zÌsk·nÌ tohoto diplomu je t¯eba nav·zat spojenÌ nejmÈnÏ se t¯emi
Ionsk˝mi ostrovy (SV8), od 1. 1. 1995. V tÈto
oblasti jsou vÏtöÌ ostrovy Kerkyra (Korfu), Paxi,
Leucas, Ithaca, Kephalonia, Caringo a Zakynthos (Zante). O potvrzen˝ seznam QSL a 4 $
nebo 5 IRC se zasÌl· na: Nikos Karavitis,
SV8ZS, Akrotiri Zakynthos, GR-29100 Greece.
Worked zones SWL Award - ponÏkud neobvyklÈ podmÌnky m· n·sledujÌcÌ diplom neobvyklÈ v tom, ûe se vyd·v· za doölÈ QSL
od posluchaˢ, a to z 10 / 20 / 40 zon WAZ.
Na diplomu bude vyznaËeno, zda doölÈ QSL
lÌstky potvrzovaly jeden druh provozu, nebo
byly za provoz na jednom p·smu. Potvrzen˝
seznam QSL a 30 FF nebo 7 USD, p¯Ìp.
10 IRC. na: Pierre Fournier, F11ADB, 3 Bis
Rue Pasteur, F-78000 Versailles, France.
PROSINEC 1995
Podle informacÌ kterÈ pr·vÏ doöly z URE,
se vyd·v· diplom EspaÚa za tÏchto nov˝ch
podmÌnek (opravte si v novÏ vyölÈ knize
diplom˘ !!!)
Espana Award se vyd·v· za spojenÌ s deseti
stanicemi z kaûdÈho ËÌselnÈho distriktu
EA 1, 2, 3, 4, 5, 7 a 8 a po jednÈ stanici z EA6
a EA9. V celkovÈm poËtu stanic musÌ b˝t alespoÚ 30 öpanÏlsk˝ch provinciÌ a spojenÌ musÌ
b˝t nav·z·na alespoÚ na 3 amatÈrsk˝ch p·smech. SpojenÌ platÌ od 1. 1. 1952.
Sardinia Award vyd·v· se i posluchaˢm;
s jednou stanicÌ je moûnÈ nav·zat vÌce spojenÌ, ale musÌ b˝t na r˘zn˝ch p·smech a musÌ
mezi nimi uplynout nejmÈnÏ jedna hodina.
SpojenÌ Ëi poslech speci·lnÌ Marconiho stanice IY0GA platÌ za provincii Sassari (SS)
a to pouze jednou a hodnotÌ se za Ëty¯i spojenÌ Ëi poslechy. SpojenÌ se stanicemi mal˝ch
ostr˘vk˘ kolem Sardinie (IM0) platÌ za
provincii kam pat¯Ì, hodnotÌ se jako dvÏ spojenÌ a s kaûd˝m ostr˘vkem platÌ pouze jedno
spojenÌ. SpojenÌ se zapoËÌt·vajÌ od 1. 1. 1993.
OK a OM stanice musÌ nav·zat: 15x spojenÌ
s provinciÌ Cagliari CA, 10x Sassari SS,
3x Oristano OR, 2x Nuoro NU. Poplatek
za vyd·nÌ diplomu je 15.000 Lir, nebo
10 $ p¯Ìp. 18 IRC. Potvrzen˝ p¯ehled spojenÌ
(v˝pis z denÌku) potvrzen˝ n·rodnÌm QSL
manaûerem se zasÌl· na: Award Manager
Regional, IS0IGV, Gianni Manca, c/o A.R.I. P.O.Box 25, 09100 Cagliari, Sardinia Island,
Italy.
Kanalstreek R27 Award vyd·v· se za spojenÌ
nebo poslechy stanic holandskÈho regionu
Ë. 27, a to od 1. 1. 1990. Za kaûdÈ spojenÌ
na KV p·smech se poËÌt· 1 bod, je t¯eba zÌskat
3 body. SpojenÌ s PI4KST nebo PI50KST
se hodnotÌ dvÏma body. Poplatek za vyd·nÌ
je 10 $ nebo 7.5 guldenu Ëi 10 IRC. Potvrzen˝
seznam QSL a poplatek zaölete vydavateli na
adresu: Ruud Rozema, PA3ECZ, Postbox
98 9640-AB Veendam, Netherlands. SpojenÌ
s klubovou stanicÌ lze domluvit na PR p¯es
PA3ECZ. PlatnÈ stanice: (nejsou uvedena povolenÌ vydan· pro VKV)
PA6VHF, PI4KST, PA0AKH, PA0AWT, PA0BUL,
PA0DW , PA0FA , PA0GPN, PA0HCK, PA0HKN,
PA0HLD, PA0HRT, PA0HVD, PA0JAJ, PA0JDH,
PA0JHF, PA0KNW, PA0KVA, PA0MPT, PA0RJW,
PA0RSR,
PA0SWV,
PA0TAU,
PA0UT,
PA0VQ, PA0WFS, PA0WIT, PA0WRM, PA2EGN,
PA2EVR, PA2GDR, PA2LHS, PA3AHI, PA3AOS,
PA3AOV, PA3BNW, PA3BOC, PA3BOJ, PA3BTC,
PA3CEE, PA3CEP, PA3CFZ, PA3CJT, PA3CNM,
PA3CPD, PA3DPY, PA3DQD, PA3DQJ, PA3DQZ,
PA3DZV, PA3EBY, PA3ECX, PA3ECZ, PA3EGW,
PA3EJY, PA3EJZ, PA3EKT, PA3ENU, PA3EXB,
PA3EXV, PA3FAO, PA3FGB, PA3FJF, PA3FXB,
PA3FZH, PA3GEE, PA3GGV.
Capital Conference Award 1996 - tento
diplom se vyd·v· na poËest konference
NZART, kter· bude v roce 1996 na NovÈm
ZÈlandÏ, ve Wellingtonu. Stanice ze z·mo¯Ì tedy i naöe - musÌ nav·zat od 7. 7. 1995 do 6.
7. 1996 spojenÌ s pÏti stanicemi z regionu
Wellington. NenÌ t¯eb mÌt QSL lÌstky, staËÌ
pouze v˝pis z denÌku kde budou vöechna data
o spojenÌch. Poplatek za vyd·nÌ jsou pouhÈ
3 $ nebo 3 IRC a û·dosti je moûnÈ zasÌlat
ihned po nav·z·nÌ pot¯ebnÈho poËtu spojenÌ
na adresu: Awards Manager Capital Conference
1996, P.O.Box 6464, Wellington, New
Zealand.
Eternal Cities Award vyd·v· se na spojenÌ
s mÏsty, jejichû datym zaloûenÌ je p¯es
narozenÌm Krista. EvropskÈ a asijskÈ stanice
musÌ nav·zat spojenÌ v hodnotÏ 50 bod˘.
RozhodujÌcÌ pro poËet bod˘ s jednotliv˝mi
mÏsty je datum jejich zaloûenÌ - v 1. stoletÌ
p¯ed Kristem 1 bod, ve druhÈm stoletÌ 2 body
atd. S jednÌm mÏstem platÌ jedno spojenÌ bez
ohledu na p·sma, druh provozu ap. ObdobnÏ
se vyd·v· i pro posluchaËe. Potvrzen˝ seznam
QSL a 5 $ se zasÌl· na: Hermann Warneke,
Feuerwehrstr., 11, D-28857 Syke-Ristedt, SRN.
NÏkter· mÏsta platn· pro diplom a zapoËitateln˝ poËet bod˘: BY-Peking-15; CTLisabon-2;
DL-Kˆln-1;
EA-Barcelona-3,
Malaga-11, Zaragoza-27; F-Lyon-1, Marseille6, Pa¯Ìû-1; HB-éeneva-1; I-Bologna-6, Milano5, ÿÌm-8; LZ-Plovdiv-4; OD-Beirut-17; SVAthens-15, Pireus-15, Sparta-7; TA-An-kara-7,
Istanbul-7; UU-Feodosia-6; VU-Delhi-10; YKDamaöek-11; YU-BÏlehrad-5; ZC-Nikosia-7;
3V-Tunis-10; 4J-Jerevan-8; 4K-Samarkand-4,
Taökent-1; 4X-Jerusalem-2;
All Portuguese Language Countries Award PLCA vyd·v· DX a SWL skupina koncesion·¯˘m i posluchaˢm za spojenÌ (poslechy)
se zemÏmi, kde se hovo¯Ì portugalsky. Podle
seznamu DXCC je to tÏchto 13 zemÌ: C9 Mozambik, CT - Portugalsko, CT3 -Madeira,
CU - Azory, D2 - Angola, D4 -KapverdskÈ
ostrovy, J5 - Guinea-Bissau, PY - BrazÌlie,
PY0F -Fernando de Noronha, PY0S - Ostrovy
Sv. Petra a Pavla, PY0T -Trinidad a Martin
Vaz, S9 - Sao TomÈ a Principe, XX9 - Macao.
é·dnÈ omezenÌ podle data Ëi druhu provozu.
Potvrzen˝ seznam QSL a 4 $ nebo 5 IRC
se zasÌl· na adresu: Northeast Brasil DX/SWL
Group, c/o PS7AB, Ron Bastos Reis, P.O.Box
2021, 59094-970 NATAL, RN, BRASIL.
L·znÏ »eskÈ republiky je diplom, kter˝ vyd·v·
radioklub OK1ONA za spojenÌ s l·zeÚsk˝mi
mÏsty »R podle p¯ipojenÈho seznamu. PlatÌ
spojenÌ bez omezenÌ data, nav·zan· i bÏhem
z·vod˘, na vöech p·smech vöemi druhy
provozu, i p¯es p¯evadÏËe. Z kaûdÈho mÏsta je
platnÈ pouze 1 QSO za 1 bod. SpojenÌ se
stanicÌ OK1ONA nebo OL1C, bez ohledu na
jejÌ QTH, platÌ za 5 bod˘. Pro diplom je nutno
zÌskat 20 bod˘ s v˝jimkou kategorie VKV
direct, kde staËÌ zÌskat 15 bod˘. V˝pisy z
denÌku se zasÌlajÌ na adresu: Radioklub
OK1ONA, poöta Byst¯any, 41762 Byst¯any
nebo na diplomovÈho manaûera: Pavel
Strahlheim OK1IPS, Praûsk· 2997/10, 41501
Teplice. Poplatek za vyd·nÌ ËinÌ 40 KË.
Seznam l·zeÚsk˝ch mÏst:
BechynÏ, BÏloves, BÌlina, Bludov, DarkovKarvin·, DubÌ, Frantiökovy L·znÏ, HodonÌn,
J·chymov, JanskÈ L·znÏ, JesenÌk, Karlova
Stud·nka, Karlovy Vary, Klimkovice, Konstantinovy L·znÏ, L·znÏ BÏlohrad, L·znÏ BohdaneË, L·znÏ Kundratice, L·znÏ Kynûvart,
L·znÏ Libverda, Lipov·-L·znÏ, LuhaËovice,
Mari·nskÈ L·znÏ, MöenÈ-L·znÏ, Ostroûsk·
Nov· Ves, PodÏbrady, Slatinice, Teplice nad
BeËvou, Teplice v »ech·ch, TouöeÚ, T¯eboÚ,
Velichovky, VelkÈ Losiny, Vr·û, éeleznice.
Diplom je ve dvoubarevnÈm modroËernÈm
provedenÌ. Do dneönÌho dne zÌskalo diplom
pouze 14 stanic, z toho pouze 1 zahraniËnÌ DL1MGX.
13
VKV
OSCAR
Mirek Kasal, OK2AQK
Druûice P3D (5)
V poslednÌ Ë·sti miniseri·lu o P3D si
vöimneme digit·lnÌch mÛd˘ a dalöÌho
vybavenÌ
druûice.
Vöechny
p¯ijÌmaËe
i vysÌlaËe druûice umoûÚujÌ, vedle analogov˝ch sign·l˘, p¯en·öet takÈ digit·lnÌ sign·ly
jako PR, digitalizovan˝ hlas nebo obr·zky.
»ÌslicovÈ p¯enosy budou ¯Ìzeny systÈmem
zvan˝m RUDAK-U, kter˝ bude mÌt celkem 12
demodul·tor˘ a 8 modul·tor˘ pro r˘znÈ druhy
p¯enos˘. Rudak-U umoûÚuje vöechny dosud
pouûÌvanÈ mÛdy PR. Vedle vysoce efektivnÌch
1200 Baud BPSK a 9600 Baud FSK, se poËÌt·
i s vyööÌmi rychlostmi aû po 256 kbit/s pro ÑPR
forwardingì mezi kontinenty. Pro jednotlivÈ
uûivatele bude moûnÈ pracovat PR v re·lnÈm
Ëase na velkÈ vzd·lenosti. Komunikace STORE
& FORWARD bude sice takÈ moûn· ale
s omezenÌm, vzhledem k poËtu uûivatel˘
a kapacitÏ pamÏti.
V norm·lnÌm reûimu na obÏûnÈ dr·ze bude
druûice stabilizov·na ve t¯ech os·ch tak, aby
antÈny smϯovaly k Zemi. To je dalöÌ ohromn˝
pokrok ve srovn·nÌ s AO13, neboù odpadne
Ñot·ËenÌ sol·rnÌch panel˘ za sluncemì a p¯i
bliûöÌch poloh·ch druûice bude moûnÈ pracovat se skuteËn˝m QRP. (Nap¯. p¯i vzd·lenosti
10 tis. km bude pot¯eba v obou smÏrech
o 12 dB menöÌ v˝kon nebo zisk antÈn
ve srovn·nÌ s apogeem, viz tab. AMA2/95.
NezapomeÚte si proto ve svÈm za¯ÌzenÌ udÏlat
regulaci v˝konu). T¯Ìos· stabilisace bude podporov·na GPS (Global Positioning System) s
12 antÈnami. Druûice tedy bude zn·t
v kaûdÈm okamûiku svoji p¯esnou polohu
i orientaci (takÈ s pomocÌ Ëidel Slunce
a ZemÏ) a bude mϯit a ud·vat vlastnÌ
Kepleri·nsk· data. SystÈmy druûice dovolujÌ i
stabilizaci polohy rotacÌ (podobnÏ jako AO 13),
kter· bude pouûita p¯i manÈvrov·nÌ.
DalöÌm velmi zajÌmav˝m experimentem
budou dvÏ barevnÈ kamery s r˘zn˝m
ohniskem, kterÈ budou snÌmat povrch ZemÏ,
po-dobnÏ jako METEOSAT ale z r˘zn˝ch
poloh a v barv·ch. Po kompresi dat budou
obr·zky vysÌl·ny na Zem. V p·smu 10m bude
na palubÏ vysÌlaË, kter˝ jednop·smovou modulacÌ sluËitelnou s A3 bude vysÌlat buletiny
a zpr·vy, kterÈ budou p¯ijÌm·ny i obyËejn˝m
AM p¯ijÌmaËem. Zpr·vy v dÈlce aû 15 minut
(!) budou uloûeny v pamÏti druûice. Maticov˝
systÈm transpondÈru byl doplnÏn p¯ijÌmaËem
pro uplink v p·smu 21 MHz. Na palubÏ
druûice bude takÈ kr·tkovlnn˝ p¯ijÌmaË
(s d·lkov˝m ovl·d·nÌm ze ZemÏ), kter˝m
bude moûnÈ sledovat pr˘chod KV sign·l˘
ionosfÈrou. Energii pro vöechny uvedenÈ systÈmy budou zajiöùovat sol·rnÌ panely
se öpiËkov˝m v˝konem 600 W (!) a tomu
odpovÌdajÌcÌ BCR (Battery Charge Regulator).
⁄ËastnÌci letoönÌho setk·nÌ v L·vÏ nad DyjÌ
mohli vidÏt ve st·nku AMSATu model P3D
Konrada M¸llera DG7FDQ (v mϯÌtku 1:3).
P3D je skuteËnÏ grandiÛznÌ projekt, hodn˝
naöeho hnutÌ na p¯elomu tisÌciletÌ. PodÌlÌ
se na nÏm desÌtky vynikajÌcÌch odbornÌk˘
a nadöenc˘ z t¯in·cti zemÌ: Anglie, Belgie,
BrazÌlie, »eskÈ republiky, Finska, Japonska,
JAR, Kanady, MaÔarska, NÏmecka, Ruska,
Slovinska a USA. Z vlastnÌ zkuöenosti mohu
potvrdit, ûe to je tvrd· ale nesmÌrnÏ zajÌmav·
pr·ce. Letov˝ exempl·¯ druûice se v souËasnosti kompletuje v Orlandu na FloridÏ.
Schyluje se k z·vÏreËn˝m zkouök·m, kterÈ
probÏhnou na podzim a v zimÏ. A protoûe
zjiöùuji, ûe jsem p¯ece jen trochu povÏrËiv˝,
tak na tomto mÌstÏ radÏji skonËÌm.❒
KEPLERI¡NSK… PRVKY
NAME
EPOCH
INCL
RAAN
ECCY
ARGP
MA
MM
DECY
REVN
AO-10
UO-11
RS-10/11
AO-13
FO-20
AO-21
RS-12/13
ARSENE
RS-15
UO-14
AO-16
DO-17
WO-18
LO-19
UO-22
KO-23
AO-27
IO-26
KO-25
NOAA-9
NOAA-10
MET-2/17
MET-3/2
NOAA-11
MET-2/18
MET-3/3
MET-2/19
FY-1/2
MET-2/20
MET-3/4
NOAA-12
MET-3/5
MET-2/21
NOAA-14
POSAT
MIR
HUBBLE
GRO
UARS
95204.17680
95208.02316
95208.00567
95207.11607
95208.17343
95208.04903
95208.10838
95204.97220
95208.14841
95208.17847
95208.21871
95208.20325
95208.18633
95206.17737
95208.18490
95207.93281
95208.18837
95208.20935
95208.19662
95208.15755
95208.18272
95208.23930
95208.01721
95208.02706
95207.96312
95207.91393
95208.17791
95208.02110
95207.98998
95208.17955
95208.06866
95208.02876
95208.14405
95208.22258
95208.20882
95208.24851
95208.19356
95208.12110
95207.81992
26.41
97.78
82.92
57.51
99.07
82.94
82.92
2.64
64.81
98.57
98.58
98.58
98.58
98.58
98.39
66.08
98.62
98.62
98.61
99.00
98.51
82.54
82.54
99.20
82.52
82.54
82.54
98.82
82.52
82.54
98.59
82.55
82.55
98.90
98.61
51.65
28.47
28.46
56.98
256.91
208.69
29.63
174.07
289.34
203.07
71.18
83.16
190.36
291.91
293.67
294.13
294.08
292.48
278.51
152.55
284.04
284.16
284.18
267.12
209.86
306.38
37.23
212.45
181.19
350.13
246.79
219.71
183.88
243.26
231.11
190.81
245.52
150.43
284.23
317.15
153.79
296.98
337.81
0.5995
0.0013
0.0012
0.7313
0.0541
0.0037
0.0031
0.2893
0.0168
0.0012
0.0012
0.0012
0.0013
0.0013
0.0007
0.0005
0.0009
0.0010
0.0011
0.0015
0.0012
0.0018
0.0017
0.0013
0.0015
0.0009
0.0018
0.0016
0.0014
0.0012
0.0013
0.0012
0.0022
0.0011
0.0011
0.0004
0.0006
0.0004
0.0005
295.46
56.64
348.62
14.65
142.73
35.19
61.45
215.68
255.35
79.33
80.10
79.38
80.25
84.01
153.87
187.92
100.99
101.02
88.92
151.91
226.38
118.43
335.92
75.13
164.61
21.49
88.60
327.49
1.03
254.46
136.72
269.94
167.05
80.08
89.41
289.75
4.63
125.34
99.36
15.41
303.60
11.47
358.21
221.27
325.17
298.98
120.74
102.88
280.92
280.16
280.87
280.02
276.26
206.29
172.18
259.24
259.21
271.33
208.29
133.64
241.86
24.12
285.13
195.55
338.66
271.72
32.53
359.09
105.52
223.50
90.03
193.13
280.16
270.83
70.31
355.43
234.76
260.81
2.05883
14.69362
13.72355
2.09721
12.83232
13.74557
13.74059
1.42203
11.27525
14.29893
14.29946
14.30088
14.30059
14.30162
14.36984
12.86291
14.27668
14.27776
14.28107
14.13719
14.24949
13.84741
13.16974
14.13058
13.84394
13.04413
13.84161
14.01382
13.83611
13.16468
14.22544
13.16840
13.83035
14.11525
14.28086
15.57135
14.90906
15.42826
14.96411
-0.4E-5
0.5E-6
0.4E-6
1.6E-6
-2.8E-7
0.9E-6
0.4E-6
-1.5E-6
-0.4E-6
-0.8E-7
-0.4E-6
-0.4E-7
-1.0E-7
-0.4E-6
-1.1E-7
-0.4E-6
-0.4E-7
-2.8E-7
-1.7E-7
-2.8E-7
0.5E-6
0.5E-6
0.5E-6
-1.9E-7
1.8E-6
0.4E-6
1.0E-8
0.9E-6
0.5E-6
0.5E-6
1.2E-6
0.5E-6
1.0E-7
1.2E-6
-1.2E-7
1.5E-5
2.5E-6
1.7E-5
1.1E-6
9104
60975
40543
5447
25607
22520
22425
691
2402
28746
28748
28750
28750
28723
21124
13884
9547
9548
6358
54756
46017
37841
33654
35238
32369
27566
25664
25041
24373
20464
21809
18974
9606
2946
9550
53917
8988
11950
21150
14
OK1MG, OK2QI
Kalend·¯ z·vod˙ na VKV - 1996
LEDEN
Dat.
z·vod
p·sma
UTC od - do
1. AGCW Contest
l44 MHz
16.00-19.00
1. AGCW Contest
432 MHz
19.00-21.00
2. Nordic Activity
144 MHz
18.00-22.00
6. Contest Romagna (Italy) 50 MHz 09.00-17.00
7. Contest Romagna 144 MHz
07.00-15.00
9. Nordic Activity
432 MHz
18.00-22.00
9. VKV CW Party
144 MHz
19.00-21.00
16. VKV Speed Key Party 144 MHz 19.00-21.00
21. ProvoznÌ VKV aktiv 144 MHz-10 GHz
08.00-11.00
21. AGGH Activity Contest 432 MHz-10 GHz
08.00-12.00
21. OE Activity Contest 432 MHz-10 GHz
08.00-13.00
23. Nordic Activity 50 MHz
18.00-22.00
23. VKV CW Party 144 MHz
19.00-21.00
OK1MG
⁄NOR
3. DARC UKW Winter Fieldday + BBT
1.3 GHz
09.00-11.00
3. DARC UKW Winter Fieldday 2.3 aû 76 GHz
11.00-13.00
3. BBT
2.3 aû 5.7 GHz
11.00-13.00
3. Contest Romagna 432 MHz
13.00-21.00
4. Contest Romagna 1.3 GHz a v˝öe
07.00-15.00
4. DARC UKW Winter Fieldday + BBT
432 MHz
09.00-11.00
4. DARC UKW Winter Fieldday + BBT
144 MHz
11.00-13.00
6. Nordic Activity Contest 144 MHz 18.00-22.00
13. Nordic Activity Contest 432 MHz 18.00-22.00
13. VKV CW Party
144 MHz
19.00-21.00
18. ProvoznÌ VKV aktiv 144 MHz aû 10 GHz
08.00-11.00
18. AGGH Activ. Contest 432 MHz aû 48 GHz
08.00-12.00
18. OE Activity Contest 432 MHz aû 10 GHz
08.00-13.00
20. VKV Speed Key Party
144 MHz
19.00-21.00
24. BBT
10 a 24 GHz 08.00-12.00
25. BBT
47GHz a v˝öe 08.00-12.00
27. Nordic Activity Contest 50 MHz 18.00-22.00
27. VKV CW Party
144 MHz
19.00-21.00
NÏkterÈ dalöÌ informace k v˝öe uveden˝m
z·vod˘m:
B B T - Bayerische Berg Tag - z·vod pouze
pro p¯enosnÈ stanice, kterÈ jsou nez·vislÈ
na elektrovodnÈ sÌti. Hodnoceny budou vöechny
stanice, kterÈ dodrûÌ novÈ podmÌnky BBT,
kterÈ vyöly v Ëasopise CQ DL Ë. 1/ 1995. Kopii
v nÏmËinÏ si m˘ûete vyû·dat od OK1MG proti
poötovnÌm zn·mk·m za 5,-KË (poötovnÈ
a dvoustr. kopie) + ob·lku s vlastnÌ adresou.
StruËn˝ v˝tah z podmÌnek:
TermÌny a p·sma - viz hornÌ p¯ehled. Provoz
CW, AM, SSB a FM. P¯ed·v· se kÛd sloûen˝
z RS(T), po¯adovÈho ËÌsla spojenÌ od 001
AMA MAGAZÍN
a WW lok·toru. HodnocenÈ budou pouze
stanice individu·lnÌ. Nebudou hodnoceny
klubovÈ stanice. Za¯ÌzenÌ smÌ b˝t nap·jenÈ
pouze z bateriÌ, kterÈ smÌ b˝t bÏhem z·vodu
dobÌjeny pouze ze sol·rnÌch Ël·nk˘.
Maxim·lnÌ v˝kon vysÌlaËe smÌ b˝t do 6 Watt˘.
Kategorie a jejich v·hovÈ omezenÌ:
A = 144 MHz -5 kg; B = 432 MHz - 7 kg;
C = 1.3 GHz - 8 kg; D = 2.3 GHz - 8 kg;
E = 3.4 GHz - 8 kg; F = 5.7 GHz - 8 kg;
G = 10 GHz - 10 kg; H = 24 GHz - 10 kg; I =
47 GHz - 10 kg; J = 76 GHz - 10 kg. Do v·hy
za¯ÌzenÌ se poËÌt· vöe, co souvisÌ s provozem
stanice, t. j. TX, RX, klÌËovacÌ za¯ÌzenÌ, mikrofon, nap·jecÌ zdroje, sol·rnÌ Ël·nky, antennÌ
stoû·r, antÈny, kotvy a dalöÌ.
D˘leûit· podmÌnka pro hodnocenÌ stanice:
20 procent vöech spojenÌ musÌ b˝t nav·z·no
se stanicemi z lok·tor˘ JO40, JO50, JO60,
JN47, JN48, JN49, JN57, JN58, JN59, JN67,
JN68 a JN69, anebo hodnocen· stanice musÌ
z nÏkterÈho z tÏchto lok·tor˘ sama pracovat.
DenÌky v obvyklÈ formÏ podle vzoru IARU
je t¯eba odeslat nejpozdÏji t¯etÌ pondÏlÌ
po z·vodÏ na adresu: Bodo SCHUMACHER DJ5KU,
Ahornstrasse
5,
D-83607
HOLZKIRCHEN, Germany.
OK1MG
LetoönÌ rychlÈ vyhodnocenÌ VKV z·vod˘ vËetnÏ rozesl·nÌ v˝sledkov˝ch listin vöem ˙ËastnÌk˘m a diplom˘ za umÌstÏnÌ na p¯ednÌch
mÌstech je velice kladnÏ hodnoceno.
DÏkujeme vyhodnocovatel˘m za obÏtavou
pr·ci pro rozvoj aktivity na VKV p·smech.
Douf·me, ûe i diplomy budou brzy ladÏny
tematikou VKV a ˙daje o p·smu uv·dÏny p·smem mÌsto strohÈho ËÌsla kategorie.
50 MHz
OK1VBN QTH »eskÈ BudÏjovice pÌöe: Od 15.
7. 1995 podmÌnky poklesly, p¯esto 21. 7.
UT8AL a blÌzskÈ zemÏ a novÈ LOC. ER5DX,
YO9IE, 9A2OB, SP5HEY, F5PSA, IK50RO. 22.
7. OZ, PA, F. 30. 7. IM0 /IK2AEQ, IK8GCY. 1.
8. 1995 Z32BU KN01AGY, EH5BIF, HB9OAB
blÌzsk· na ES a daleko na tropo, ID9/IAE, 13.
8. EH4AL, 20. 8. IK2SGC/7 22. 8. FI8HZ.
IARU Region UHF/Microwav Contest 95.
Info o pr˘bÏhu z·vodu na r˘zn˝ch mÌstech v
OK1 a OK2. Kr·tce kdo, co, kdy a kde.
OK1VMS/p JO7OGU kÛta Jedlov· 774
m.n.m. p·smo 432 MHz. Mirek pÌöe: M·lo
nadpr˘mÏrnÈ podmÌnky, kterÈ se u mne
vyhouply asi na 30 minut v nedÏli mezi 08,20
aû 08,50 UTC. V noci jsem poslouchal, jak
OK1OKL a OK2KKW dÏlajÌ stanice, po
kter˝ch jsem nemÏl v tu dobu ani stopu.
Nav·z·no 315 spojenÌ a 100402 bod˘.
Pr˘mÏr na spojenÌ ËinÌ 318,8 km. Pracov·no
se 16. zemÏmi. ODX F5KPQ/p IN87KW 1315
km. RIG: PA GI7BT asi 250W, CF300, 26 el.
Yagi DJ9BV optimalizovan·.
OK2BQR/p JN88VW kÛta Vel. LopenÌk 912
m.n.m. P·smo 70 a 23 cm. Franta pÌöe: LepöÌ
spojenÌ p¯ich·zely v intervalech, po p˘lnoci.
01,25 DK6VR JN39, 02,18 DF0RW JO30,
03,15 SP3JMZ JO82, 04,26 DK9IP JN48,
04,34 OT5D JO30, 05,02 IK2CFR JN63, 06,10
G4LIP JO01. Tuto stanici jsem mÏl na 432,160
MHz RS 59 tÈmϯ t¯i hodiny, chodil i na 23
cm, ale nedovolal jsem se. 09,14 UTC
ON6RM a ON4GZ JO10, 09,37 2E1AXO
JO01, 10,20 GÈVHF JO01, 13,01 IK4DCX
PROSINEC 1995
JN64. Celkem 190 QSO a 65738 bod˘. ODX
2E1AXO JO01 1282 km. Pr˘mÏr 346 km na
spojenÌ a 49 LOC. Na 23 cm byly podmÌnky
nadpr˘mÏrnÈ, ale nÏkter˝ch OK+, DL a G
stanic jsem se nedovolal. Celkem 48 QSO a
11573 bod˘. ODX DL0UL JN4800 593 km.
Pr˘mÏr 241 km/QSO. RIG: TS79OE 70 cm
35W+ 21el F9FT+12m koax. 23 cm
10W+23el. G3JVL+10m koax.
OK1VBN/p p·smo 1296 MHz. Josef pÌöe:
Z chalupy je QTH nÌzko poloûenÈ, obklopenÈ
lesy. Musely b˝t fantastickÈ podmÌnky, hlavnÏ
r·no 8.10 UdÏlal jsem 11 spojenÌ, nejdelöÌ s
F6IFR ODX 950 km.
OL7Q/p JN99FN QTH Lys· hora. Boris pÌöe:
Po mnoha letech se trefily zlepöenÈ podmÌnky
ö̯enÌ
do
termÌnu
z·vodu.
Provoz
v p·smu 70 cm p¯ipomÌnal klasick˝ PILE UP.
Nav·zali jsme 276 spojenÌ, z toho 90 QSO do
DL. ODX F1DBE 1218 km. 101303 bod˘ a 61
LOC. Na p·smu 23 cm jsme nav·zali 70 spojenÌ ODX DL0DIG 725 km. Na 13 cm 5 QSO
do DL. ODX DF0SSB 720 km. Na 6 cm jsme
pracovali s OK1OKL 404 km a OK2QI/p. Na 3
cm jsme mÏli troje za¯ÌzenÌ. Jiû v sobotu veËer
jsme na za¯ÌzenÌ OK2VVD pracovali s
DC9BU/A ODX 614 km a n·slednÏ s
OK1OKL. Kdyby to tak ölo v kaûdÈm z·vodÏ.
OK1AIY/p p·sma 432 MHz aû 47 GHz. Pavel
pÌöe: Po ËtvrteËnÌch v˝born˝ch podmÌnk·ch v
sobotu ˙pln˝ ˙tlum, velmi öpatnÈ podmÌnky.
Na p·smu 23 cm bylo chvÌlemi slyöet pouze 3
aû 5 stanic. Na z·padÏ ˙zemÌ mÏli podmÌnky
lepöÌ. Tam to ölo dob¯e jiû v sobotu. P¯es noc
se to vöak zlepöilo a v nedÏli r·no uû byly
slyöet vzd·lenÏjöÌ stanice a maj·k DB0KI i na
10 GHz. Je pomÏrnÏ problematickÈ mÌt v
provozu za¯ÌzenÌ na öest mikrovln˝ch p·sem
plus 2 m a 70 cm na domluvu a b˝t u toho
s·m. Takûe to bylo vlastnÏ îrozd·v·nÌ bod˘î.
Za pozornost stojÌ 12 QSO na 3 cm s
pr˘mÏrnou vzd·lenostÌ 290 km. D·le spojenÌ
na 24 GHz s OK1OKL na KlÌnovec a s OK1UFL/p
a rovnÏû i na 47 GHz. Dlouh· QSO jsou na
10 GHz da JN57 a JN48, cca 500 km.
A 1 CONTEST
NenÌ vûdycky posvÌcenÌ. Konstatovali ËlenovÈ
RK OK2KQQ po p¯Ìjezdu z PradÏdu. Cesta do
JesenÌk˘ byla po snÏhovÈ nadÌlce lemovan·
havarovan˝mi vozidly. Pro r˘zn· zdrûenÌ
dor·ûÌme na OvË·rnu v poledne. Do z·vodu
zb˝vajÌ t¯i hodiny. To m·me v pÏti lidech
dopravit vysÌlacÌ za¯ÌzenÌ na vrchol vzd·len˝
3,5 km. Pat¯iËnÏ redukovan˝ materi·l p¯ekl·d·me na snÏ a do batoh˘. SnÏhovÈ z·vÏje
p¯ed vrcholem jsou vyööÌ neû metr a nutÌ n·
opÏt minimalizovat n·klad. Asi 1500 m p¯ed
cÌlem odkl·d·me podstatnou Ë·st vysÌlacÌho
za¯ÌzenÌ p¯Ìmo na cestu. V tÈto chvÌli je jasnÈ,
ûe sign·l OL7Q se z PradÏdu neozve. îDorazit
ve zdravÌ na vrchol a do teplaî. S touto
myölenko stoup·me jiû za tmy ve vÏtru p¯i
teplotÏ -24∞C. Poda¯ilo se v 18 hodin. Pak uû
jedinÈ. P¯enocovat a po r·nu dol˘. SezbÌrat
m
a
t
e
r
i
·
l
a dom˘. Cesta je sice jeötÏ horöÌ neû veËer, ale
je vidÏt a je i vÌce Ëasu. S rychlostÌ ch˘ze kilometr za hodinu p¯ich·zÌme k autu. Zabalit a
pryË. PradÏd tentokr·t radioamatÈr˘m nep¯·l.
73! Boris OK2UWF
ProvoznÌ aktiv v ¯Ìjnu 95
OK1VMS/p JO70GU p·smo 432 MHz. Po
tropo DX podmÌnk·ch od 8. do 13. 10. 95
(o kter˝ch je info na dalöÌm mÌstÏ) hodnotÌ
Mirek podmÌnky ö̯enÌ v aktivu jako slabÈ.
Nav·zal 78 spojenÌ za 328 bod˘ x 35 LOC s
v˝sledkem 11480 bod˘. DX protistanice
v aktivu se kter˝mi pracoval: HB9MIO,
HB9AMH/p JN37, HA1DAZ JN78, OZOE
JO56, OZ6OL JO65, PI50ZOD JO32, MNI DL
LOC JO31, 33, 40, 41, 42, 43, 44, 53, 64,
JN49.
OK2QI/p JO80OC p·smo 1296 MHz. Na
p·smu bylo vÌce DX stanic neû OK stanic
vyËerpan˝ch z p¯edch·zejÌcÌch DX nocÌ.
Maj·k DB0KI JO50WC 589. Nav·z·no 14
QSO za 55 bod˘ x 10 LOC. ODX v Aktivu
DL6NAQ/p JO40XI.
OK2INI XYL OK2BSU a OK2ISI i OK2ITI jejich harmonickÈ jsou QRV na 23 i 70 cm.
QTH Bludov JN89LW, near äumperk.
TROPO
144MHz
OK1VMS/p JO70GU WKD 31. 7. 95 3xPA,
2xOZ. 1. 8. 95 13xOZ, 7xSM JO45, 55, 57,
64, 65, 75, 76, 86. 3. 8. 95 SP4XQN KO04,
SP1RKJ JO94, SM5KQS JO88NQ, SM0FMT
JO89WK JO89WK 977 km. 4. 8. 95 10xPE,
JO21, 22, 23, 31, 33, F6FLB JO00, G4IJD,
G4RKV JO01, G0BXP JO02, G4CLA, G4DHF
1045 km, G8IYG, G0EHV oba IO92 km,
G6ZLY 1271 km, G3XZZ, G4IDR oba IO93,
G0EOY, G4IMD oba IO94, GD·EXI,
GM0GMD oba IO74 1348 km, GM4GUF,
GM4CXM oba IO75 1375 km,
GM3JFG,
GM3WDD IO77 1427 km, slyöena G0JUM
IO84. 5. 8. 95 LA9YN JO48, OZ5KM,
OZ1BNN JO45, 55, SM6OPX JO58, SM7EQL
JO65, F6KSL JN28, F5FNY JN36, F1MOI JN38,
F6KFH JN39. 6. 8. 95 18xS5, 2x9A, 6xI max
808 km, F5SVQ JN38. 20. 8. 95 5xI,
IK2VSJ/72 JN63. 21. 8. 95 3xOZ, 1xPA,
G7HT, G0HOF oba JO02, FM5MZN JN19.
22. 8. 95 2xSM, 3xOZ. 3. 9. 95 3xS5, 3x9A,
3xI, I1MXI/1 JN44, UT5DL, UX5VK, UR9HHA
KN18, HA8PO KN06, HG8DE KN07,
HA0HO, HA9EV? HA0MK KN08, 3xLX. 8. 10.
95 po UHF Contestu 144 MHz: 8xON, 14xPA,
3xF, 2xLX, 7xOZ, 3xSM, 2xG JO01. 9. 10. 95
6xSM, JO68, 69, 86. 12. 10 .95 nav·z·no za
veËer 318 QSO ODX 1169 km. VysÌl·no na
CQ. ZemÏ: 53xDL, 16xF, 21xON, 54xPA,
21xG, 1xOZ. 13. 10. 95 QRL.
OK2SGY/p JN89SS »erven· 749 m.n.m. QSO
700 km: 23. 7. 95 WKD 8xIK JN54, 64. 24. 7.
95 IK opÏt JN54, 63, US5WU KO20, F1CYB
JN17, HB9SNR JN36, F5JNX JN37. 25. 7. 95
F6HVK JN27, HB9MZV JN36. 11. 8. 95 I2PY
JN55, IW4DLA JN64. 13. 8. 95 HB9FAP JN46.
12. 10 95 WKD F1TKU/p JN09, F6CBH JN19,
G4SWX JO02, ODX G4PIQ JO01MU 1181
km. 10xPA, JO21, 22, 32, ON1KVL JO20. 13.
10. 95 WKD 8xF JO00, 09, 18, 19, 38, 4xG
JO01, G4RRA IO91 1305 km, 4xON, LX1DB
JN39, 6xPA, LZ2FO, LZ2FR KN13. 14. 10
1995 WKD 04,48 UTC PA3EZA JO21,
ON4ANT JO20, 4xPA JO22, 32, LX/PE1PJY/p
JN29, HBDBM JN47, MNI DL JO30, 31, 40,
44, JN39. 15. 10. 95 WKD MNI DL, S57, IK
JN54, 63, HA, OK. 16. 10. 95 UT3WG KN19,
SP8 KO11. Z·vÏrem Pavel pÌöe: ÿÌjnovÈ podmÌnky podmÌnky byly zajÌmavÈ hlavnÏ sv˝m
pr˘bÏhem. Porovn·vali jsme si v˝sledky s
OM3CQF. Kdyû u nÏj chodily ON stanice
S9+2OdB, tak na »ervenÈ JN89SS nebylo
15
slyöet v˘bec nic. Naopak, kdyû u mÏ chodily
G stanice, tak on je slyöel mizernÏ. RozdÌl
naöich v˝öek v˝öek QTH je 300m.
OK2OIP/p JN89SS p·smo 144MHz. Na svÈ
prvnÌ expedici udÏlali takÈ vÏtöinu klasick˝ch
zemÌ na VKV nap¯ G, F, LX, ON, PA, HB, IK a
UT.
MS Perseidy
OK2SGY/p JN89SS WKD 12. 8. 95 EA6FB
JM09SC 1733 km, F5KCR JN26IS 1006 km.
432 MHz
OK1VMS/p JO70GU WKD 31. 7. 95 PE1KLQ
JO33 59+20dB, SM7LXV JO65, SP1LOT,
JO73. 1.-4. 8. 95 HRD PA, G, OZ, SM
porucha na vysÌlaËi. 20. 8. 95 ProvoznÌ aktiv
42 QSO, 17 LOC ODX DJ9DL, DG9NBT,
DD2UO all JO34. 21. 8. 95 OZ1DDJ JO65,
DB2KA JO30. 22. 8. 95 SK7QJ JO76, DG0SI,
DG0KW JO64. 17. 9. 95 ProvoznÌ aktiv 41
QSO, 19 LOC ODX DJ9DL JO31. 5. 10. 95
SM7FMS JO65, SP5EFO KO02, SP2GKQ
JO93, SP2FAV JO94. 6. 10. 95 S53M JN86,
HAVV JN97, HG6VV JN97, HG6V KN06,
OM3RRC KN09, HA7RF JN97. 8. 10. 95 po
UHF Contestu LX2LA. OZ6OL, OZ6HY,
SM6FHZ. 9. 10 95 OZ3ZW JO54, SM6FMZ
JO57, OZ9NI, OZ1IEP, OZ7IS, SM7FMX,
SM7UYJ, SM7DEZ vöichni JO65, SM7BOU
JO66, SK6EI JO68, SP1LOI JO73, SM3ENC
JO76, SP1JX, SP1NQI oba JO84, SM7NNJ
JO86, SM0FMT JO89 977 km. Slyöeny 1x SM4
a 2x SM3. 12. 10. 95 42xDL, 51x PA, 15x G,
14x ON, 8x F, 1x SM, 1x LX. 13. 10. 95 QRL.
15. 10. 95 viz ProvoznÌ aktiv 78 QSO, 35
LOC, ODX OZ2OE, sign·ly slaböÌ.
OK1AQT/p JO70GU WKD 10. 10. 95 432
MHz SM, OZ. ODX EU1AA, EU1AB oba
KO33, 700 km.
OK2QI/p 10. 10. 95 WKD DK3WG JO72,
SP2NJI JO92, SP2LUK JO93, SP2DDV JO93,
SP7JSG KO01, SP5RDN KO0, SP8MMZ
KO11. 11. 10. 95 WKD SP3RBF JO71,
SP6ASD, HRD DB0KI 599 ale stanic nenÌ. 13.
10 95 WKD G4DCH IO91, DB6NT/A JO50,
PA0ZM JO32, PA3OYS JO21, DL STN JO53,
32, 40. BCN DB0KI 599. 14. 10. 95 WKD
DL2SUD JO53 HRD BCN DB0KI 599.
1296 MHz
OK2QI/p JO80OC WKD 10. 10. 95 SP2LUK
JO93, SP5RDn HRD BCN DB0KI 599, BCN
SP3BEE 599. 11. 10. 95 WKD SP3RBF JO71,
HRD BCN DB0KI 599. 13. 10. 95 WKD
DB6NT/A JO50, G3XDY JO02, DC9BU/A
JO40, ODX G4RGK IO91ON 1275 km. HRD
BCN DB0KI 599. 14. 10. 95 HRD DB0KI 589.
15. 10. 95 viz ProvoznÌ aktiv. Na z·vÏr pro
amatÈry, kte¯Ì sledujÌ souvislosti mezi ö̯enÌm
VKV a poËasÌm, kr·tk˝ popis situace p¯i vyvrcholenÌ podmÌnek v noci ze 13. 10. na 14. 10.
95 na PradÏdu (kdyû uû d¯Ìve byla zmÌnka o
poËasÌ o Al Contestu). MÏsÌcem oz·¯en˝ vrchol PradÏdu vyËnÌval ze st¯ÌbrnÈ oblaËnosti,
kter· p¯ipomÌnala hladinu bÌlÈho mo¯e. Vûdy
pospÌchajÌcÌ mraky kolem vrcholu nynÌ nehybnÏ st·ly. Ani v·nek. KorouhviËky anemometru
v meterologickÈ zahr·dce stojÌ. Je momo¯·dnÏ
teplo. NÏco se dÏje, nebo je nÏjak˝ velik˝
sv·tek. Ano, oboje. Jsou podmÌnky CONDX a
velk˝ sv·tek VKV amatÈr˘. Vrchol je pln˝ lidÌ
a st·le p¯ich·zejÌ dalöÌ z okolnÌch chat.
PodÌvan· na v˝chod slunce byla stejnÏ nezapomenuteln˝m z·ûitkem. Po v˝chodu slunce
16
POLNÕ DEN ML¡DEéE 1995
Kategorie 144 MHz - Single Op.:
Po¯. ZnaËka
1. OK1JSV/P
2. OK1HWU/P
3. OK1JBR/P
4. OK1IND/P
Body
13323
13116
8895
7256
Lok·tor
JO70PU
JO70SS
JN79US
JO80IB
m-ASL
1122
1400
630
1000
QSO
107
101
79
59
DX-km
289
425
238
270
TX-W
100
25
100
100
Ant
2x F9FT
F9FT
F9FT
F9FT
m-ASL
1323
837
703
1129
671
679
668
610
934
690
QSO
94
87
93
81
89
77
77
59
64
50
DX-km
438
373
253
367
515
724
313
550
376
482
TX-W
Ant
10
17 el.Y
100
2x F9FT
10
2x 7el.Q
40
F9FT
100
F9FT
5
PA0MS
30
2x QUAD
9
Q-YAGI
25
F9FT
40
F9FT
Kategorie 144 MHz - Multi Op.:
Po¯. ZnaËka
1. OL7Q/P
2. OK2KAJ/P
3. OK1KWP/P
4. OK2KIS/P
5. OK1KOB
6. OK2RAB/P
7. OK1KCR/P
8. OK1KPB/P
9. OK1KKD/P
10. OK2KOG/P
Body
12497
11957
11644
10852
9720
9669
8679
8659
8495
7131
Lok·tor
JN99FN
JN79QF
JN79RL
JN99CL
JO70UK
JN89BI
JN79VS
JN79AP
JO60NF
JN99CJ
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
7027
6569
6178
5945
5906
5768
5130
4992
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
OK1KEL/P
OK1KRY/P
OK1KDC/P
OK1KQH/P
OK1KPL/P
OK1KYT
OK2KUB/P
OK1KEP/P
OK2KOJ/P
OK2KQM/P
OK1KHA/P
OK1OFA/P
OK1KDG/P
OK2KEA/P
OL5ORJ/P
OK2RSC
4971
4869
4341
4036
3592
3498
3215
3038
27. OK2KPS/P
28. OK2KLS/P
29. OK2KKV/P
30. OK1KZD/P
31. OK2KFJ/P
32. OK1KCF
33. OK1KCH/P
2815
2769
2405
2286
1435
1406
1265
Kategorie 432 MHz - Multi Op.:
Po¯. ZnaËka
1. OL7Q/P
2. OK1KIR/P
3. OK1KIM
4. OK1KPA
5. OK1KCR/P
6. OK1KKD/P
7. OK1KZD/P
8. OK2KDS/P
9. OK2KIS/P
Body
5 111
4 844
4 735
4 494
2 016
1 716
1 110
970
439
Lok·tor
JN99FN
JO60LJ
JO60RN
JN79US
JN79VS
JO60NF
JN79PP
JN99DL
JN99CL
m-ASL
1323
1244
924
663
668
934
709
1084
1129
QSO
36
33
27
42
21
13
9
11
4
DX-km
389
318
401
482
214
389
186
189
226
TX-W
Ant
7
19el.Y
50
21el.
40
24el.
25
21el.F9FT
10
YAGI
25
27el.F9FT
50
2x 18el.Y
25
21el.F9FT
12
F9FT
Diskvalifikovan· stanice OK1KNR/P - neuv·dÌ vöechny p¯ijatÈ a odeslanÈ reporty
DenÌky pro kontrolu: OK1KZ, OK1YB, OK1KHB/P, OK1KZJ/P a OK2PCZ
Z·vod vyhodnotil OK1MG
Z¡VOD ML¡DEéE NA VKV 1995
Po¯. znaËka
body
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1211
888
855
696
441
426
336
288
230
120
90
OK1KKD
OK1IND/P
OK2KDS/P
OK1IKF
OK1OFA/P
OK1KHA/P
OK1JBR/P
OK2KRT
OK2KAT
OK1KJD/P
OK1KCF
lok·tor
JO70AD
JO80IB
JN99CL
JO60SH
JN69XP
JO80BJ
JN79VT
JN99BK
JN89FS
JN78HW
JO70ED
QSO
n·s.
56
38
29
39
21
23
17
17
17
7
22
7
8
9
6
7
6
7
6
5
5
2
TX-W
40
100
90
100
10
50 1
25
30
20
20
15
Ant
16el.Y
F9FT
10el.Y
4x16el.Y
6el.Y
6el.Y
9el.Y
10el.Y
10el.Y
7el.Y
G5RV+GP
Z·vod vyhodnotil OK1MG
je velik· dohlednost, na v˝chod Beskydy s
Lysou horou, na z·pad Krkonoöe se öpiËatou
SnÏûkou. SlunÌËko, nad mraky, posv·tn˝ klid.
Z·vÏrem letoönÌ VKV rubriky podÏkov·nÌ
vöem kte¯Ì p¯ispÏli informacemi o Ëinnosti na
VKV. Do novÈho roku p¯·nÌ hodnÏ pÏkn˝ch
spojenÌ vöem, pevnÈ zdravÌ a prosba k dalöÌ
spolupr·ci.
OK2QI
AMA MAGAZÍN
IARU Region I. - VHF Contest 1995
Kategorie 144
Um. znaËka
1. OK1AR/P
2. OK2XTE/P
3. OK2TT/P
4. OK1DMX/P
5. OK1ARI/P
6. OK1IM/P
7. OK1DHC
8. OK1RV/P
9. OK2SGY/P
10. OK2QI/P
MHz - Single Op.:
lok·tor
QSO
body m-ASL
JO60RA
450 121460 594
JN89AR
441 110726 735
JO80IA
349
96728
750
JO70SS
388
95972 1420
JO60UQ
397
9407
870
JO60QN
312
82351
916
JN69HQ
290
78444
750
JN69GX
283
77907
940
JN89SS
251
69893
750
JO80OC
270
66522 1492
11.
12.
13.
14.
15.
JO70ND 263
J070IA
240
JN79OW 244
JO70TR
254
JO70PP
189
OK1HX
OK1VDA/P
OK1VKC/P
OK1UEI/P
OK1ATX/P
63692
54321
53036
51907
39333
Kategorie 144
Um. znaËka
1. OK1KIM/P
2. OL7Q/P
3. OK1KYY
4. OL1C
5. OK1OXX/P
6. OL6M/P
7. OK1KWP/P
8. OK1KPA
9. OK1KSF/P
10. OK1KZE/P
MHz - Multi Op.:
lok·tor
QSO
body
JO60LJ
701 193636
JO60CF
588 154939
JN69JJ
547 148069
JO60UQ
572 144301
JN69QB
481 125257
JN89DN
441 123254
JN79RL
451 121180
JN79US
408 118619
JN78AX
410 118308
JN69PE
452 118192
11.
12.
13.
14.
15.
JO70PO
JN79NF
JN99FN
JN89SJ
JN79GB
OK1KKL/P
OK1KKI/P
OK2KFM
OK2KJU/P
OK1KCB/P
403
356
368
369
359
112530
109639
105657
104736
103022
16.
17.
18.
19.
20.
OK1PN/P
OK1AXG/P
OK2VDV/P
OK1VW
OK2ZU
m-ASL
1244
758
1040
910
1238
700
703
663
1096
1214
16.
17.
18.
19.
20.
DX QSO
OT5M
IK5DHM/5
HB9WW/P
I1AXE
YU7ON
I1AXE
I1AXE
F6KLW/P
IK5DHM/5
I1MXI/1
JN79KT
JO80BJ
JO80NE
JO70KB
JN79SG
DX QSO
G8DWD/P
9A7D
F2EE/P
G0VHF/P
TM6P
I0WBX/6
OT5B
I0WBX/6
OT5M
PA3BLS
OK1KCR/P
OK2KYC/P
OK2KGU
OK2KRT/P
OK1KZJ/P
km TX-W
ANT
695 170 OK1DE
736 100 DL6WU
827 150 DL6WU
924
60 GW4CQT
779 180 F9FT
808
20 10el.Y
700
60 PA0MS
778
25 F9FT
809
40 F9FT
845
45 10el.Y
174
146
180
177
157
km TX-W
845 300
719 180
871 100
872 180
733 150
774 300
791 300
784
80
768 400
698 150
JN79VS 369
JN99BM 343
JN89IG 379
JN99CL 325
JN79PM 350
36771
36753
35848
35536
33248
ANT
2xDL6WU
2x10 el.
16el.Y
F9FT
7el.Q
GW4CQT
2x7el.Q
F9FT
9el.
6el.
102083
99607
99480
98418
96974
KompletnÌ v˝sledkovÈ listiny byly vöem stanicÌm, kterÈ poslaly denÌk, jiû d¯Ìve odesl·ny.
OK1MG
VöeobecnÈ podmÌnky pro z·vody na VKV.
1. Tyto podmÌnky platÌ od 1.ledna 1994 pro
vöechny z·vody na VKV, uvedenÈ v bodu
2., kterÈ vyhlaöuje »esk˝ radioklub, Ëlen
I.oblasti I.A.R.U.
2. NÌûe uvedenÈ z·vody na VKV, vyhl·öenÈ
»RK, jsou ËasovÏ koordinov·ny v celÈ I.
oblasti I.A.R.U. a to vûdy cel˝ prvnÌ vÌkend v p¯ÌsluönÈm mÏsÌci od 14.00 UTC
v sobotu do 14.00 UTC v nedÏli. I.subre
gion·lnÌ z·vod (b¯ezen), II.subregion·lnÌ
z·vod (kvÏten), Mikrovlnn˝ z·vod (Ëer
ven), PolnÌ den na VKV (III.subregion·lnÌ
z·vod - Ëervenec), I.A.R.U. Region I.-VHF
Contest (z·¯Ì), I.A.R.U. Region I.-UHF/ Microwave Contest (¯Ìjen), A1 Contest (listo
pad). Mimo tyto z·vody se ÑVöeobecnÈ
podmÌnky pro z·vody na VKVì mohou
vztahovat i na dalöÌ z·vody na VKV, kterÈ
»RK vyhl·sÌ - PolnÌ den ml·deûe (Ëerve
nec), QRP z·vod (srpen). Hodnoceny budou stanice, kterÈ se z˙ËastnÌ v˝öe uve
den˝ch z·vod˘ z ˙zemÌ »eskÈ republiky.
3. SoutÏûnÌ kategorie: SINGLE OP - stanice
obsluhovanÈ vlastnÌkem licence pro jed
notlivce, bez jakÈkoliv cizÌ pomoci bÏhem z·vodu. CizÌ pomocÌ bÏhem z·vo
du se rozumÌ vlastnÌ obsluha vysÌlacÌho
a p¯ijÌmacÌho za¯ÌzenÌ, smÏrov·nÌ antÈn,
PROSINEC 1995
vedenÌ denÌku a p¯ehledu stanic se kter˝
mi bylo pracov·no a podobnÏ.
MULTI OP - stanice s klubovou volacÌ znaËkou obsluhovanÈ jednÌm nebo vÌce ope
r·tory, p¯ÌpadnÏ stanice s individu·lnÌ volacÌ znaËkou s cizÌ pomocÌ v souladu s povolovacÌmi podmÌnkami.
1. 144 MHz - single op.
2. 144 MHz - multi op.
3. 432 MHz - single op.
4. 432 MHz - multi op.
5. 1.3 GHz - single op.
6. 1.3 GHz - multi op.
7. 2.3 GHz - single op.
8. 2.3 GHz - multi op.
11. 5.7 GHz - single op.
12. 5.7 GHz - multi op.
13. 10 GHz - single op.
14. 10 GHz - multi op.
15. 24 GHz - single op.
16. 24 GHz - multi op.
17. 47 GHz - single op.
18. 47 GHz - multi op.
19. 76 GHz - single op.
20. 76 GHz - multi op.
4. Druhy provozu: CW a Fone podle povo
lovacÌch podmÌnek, p¯iËemû je nutno dodrûovat doporuËenÌ I.oblasti I.A.R.U. pro
r˘znÈ druhy provozu v kmitoËtov˝ch ˙secÌch radioamatÈrsk˝ch p·sem.
5. V jednom danÈm okamûiku smÌ mÌt kaûd· stanice na jednom p·smu pouze jeden sign·l.
6. Z jednoho soutÏûnÌho stanoviötÏ bude
na kaûdÈm p·smu bÏhem jednoho z·vo
du hodnocena jedna stanice. Pokud hodl· z jednoho stanoviötÏ soutÏûit vÌce sta
nic na jednom p·smu, bude hodnocena
pouze ta, kter· m· toto stanoviötÏ pro
danÈ p·smo ¯·dnÏ p¯ihl·öenÈ. ZmÏna stanoviötÏ bÏhem z·vodu nenÌ dovolena.
7. V˝kon koncovÈho stupnÏ vysÌlaËe podle
povolovacÌch podmÌnek, pokud nenÌ sta
noveno jinak.
8. SpojenÌ EME, MS, Crossband a p¯es
pozemnÌ Ëi kosmickÈ p¯ev·dÏËe se do z·vodu nepoËÌtajÌ.
9. S kaûdou stanicÌ lze v z·vodÏ na kaûdÈm
soutÏûnÌm p·smu zapoËÌtat jen jedno
platnÈ spojenÌ, p¯i kterÈm byl obÏma sta
nicemi p¯ed·n a potvrzen kompletnÌ sou
tÏûnÌ kÛd. Opakovan· spojenÌ musÌ b˝t
v denÌku oznaËena (RPT, DUPE a pod.)
a s bodovou hodnotou NULA.
10.SoutÏûnÌ kÛd sest·v· z RS nebo RST,
po¯adovÈho ËÌsla spojenÌ a WW-lok·to
ru. Po¯adovÈ ËÌslo spojenÌ musÌ na kaû
dÈm p·smu zaËÌnat ËÌslem 001. ⁄pln˝
kÛd vËetnÏ po¯adovÈho ËÌsla spojenÌ od
001 p¯ed·vajÌ i nesoutÏûÌcÌ stanice, kterÈ
nechtÏjÌ b˝t hodnoceny. T¯i nuly (000)
nejsou û·dn˝m po¯adov˝m ËÌslem budou p¯i hodnocenÌ povaûov·ny za po¯adovÈ ËÌslo s jednou chybou.
Stanice, kterÈ nechtÏjÌ b˝t hodnoceny,
nemusejÌ posÌlat denÌk!
11.Bodov·nÌ - za kaûd˝ kilometr p¯eklenutÈ
vzd·lenosti mezi obÏma spolu pracujÌcÌ
mi stanicemi se poËÌt· jeden bod. Bodov· hodnota spojenÌ v soutÏûnÌm denÌku
musÌ b˝t uvedena jako celÈ ËÌslo. Za
spojenÌ v tomtÈû WW-lok·toru se poËÌt·
5 bod˘. Podle doporuËenÌ Region I.-IARU
m· b˝t poûit koeficient 111,2 pro p¯evod
stupÚ˘ na kilometry, zohledÚujÌcÌ zak¯i
venÌ zemÏ.
12.Za¯ÌzenÌ stanice soutÏûÌcÌ v kategorii
MULTI OP. smÌ b˝t umÌstÏna na ploöe,
kter· v podobÏ kruhu m· nejv˝öe 500
metr˘ v pr˘mÏru.
13.SoutÏûnÌ denÌk pro kaûdÈ soutÏûnÌ p·smo zvl·öù o form·tu A4 na v˝öku sest·v·
z titulnÌho a pr˘bÏûn˝ch list˘.
TitulnÌ list musÌ obsahovat minim·lnÏ
tyto ˙daje: a) znaËku soutÏûÌcÌ stanice
jak byla pouûÌv·na v z·vodÏ, b) vlastnÌ
WW-lok·tor p¯ed·van˝ v z·vodÏ, c) sou
tÏûnÌ p·smo a kategorii, d) n·zev z·vodu
a rok jeho kon·nÌ, e) jmÈno oper·tora
individu·lnÌ stanice nebo jmÈno vedoucÌ
ho oper·tora klubovÈ stanice a jeho vola
cÌ znaËku, f) u klubovÈ stanice znaËky
ostatnÌch oper·tor˘, kte¯Ì stanici obsluho
vali bÏhem z·vodu, g) n·zev soutÏûnÌho
QTH (kÛty nebo kopce), h) nadmo¯skou
v˝öku
soutÏûnÌho QTH, i) maxim·lnÌ
v˝kon vysÌlaËe pouûit˝ v z·vodÏ, j) pou
ûit˝ antennÌ systÈm, k) poËet platn˝ch
spojenÌ, l) ODX- km + znaËka DX stani
ce, m) celkov˝ poËet bod˘, n) ËestnÈ
prohl·öenÌ, ûe bÏhem z·vodu byly dodr
ûeny povolovacÌ a soutÏûnÌ podmÌnky
a ûe vöechny ˙daje v denÌku jsou pravdi
vÈ, o) datum vyplnÏnÌ soutÏûnÌho denÌku,
17
p) podpis oper·tora stanice - u klubov˝ch
stanic vedoucÌho oper·tora nebo jeho
z·stupce, q) celkov˝ poËet list˘ soutÏûnÌ
ho denÌku.
Pr˘bÏûn˝ list soutÏûnÌho denÌku musÌ
obsahovat tyto ˙daje: a) vlastnÌ volacÌ
znaËku jak byla pouûita v z·vodÏ,
b) vlastnÌ WW-lok·tor - alespoÚ 1x na kaûdÈ str·nce, c) soutÏûnÌ p·smo, d) ËÌslo
str·nky, e) datum-1x na str·nce a p¯i
zmÏnÏ, f) Ëas UTC - minutu u kaûdÈho
spojenÌ - hodinu staËÌ uv·dÏt p¯i kaûdÈ
zmÏnÏ, g) znaËku protistanice, h) odesla
n˝ report a po¯adovÈ ËÌslo u kaûdÈho
spojenÌ, i) report, po¯adovÈ ËÌslo spojenÌ
a WW-lok·tor p¯ijatÈ od protistanice,
j) bodovou hodnotu
spojenÌ (bodov·
hodnota spojenÌ nedokonËen˝ch, nepo
tvrzen˝ch nebo opakovan˝ch je NULA),
k) souËet bod˘ za spojenÌ na jednÈ stra
nÏ pr˘bÏûnÈho listu. Pr˘bÏûn˝ list sou
tÏûnÌho denÌku by mÏl obsahovat mini
m·lnÏ 30 a maxim·lnÏ 40 ¯·dek pro spo
jenÌ rovnomÏrnÏ rozloûen˝ch na str·nce
odshora dol˘ a nesmÌ b˝t ve formÏ tak
zvanÈ Ñharmonikyì z tisk·rny poËÌtaËe.
DenÌk ze z·vodu musÌ b˝t v levÈm rohu
naho¯e spojen (seöit kancel. svorkou) a nesmÌ b˝t ve formÏ voln˝ch list˘.
DenÌk ze z·vodu musÌ b˝t odesl·n na
adresu vyhodnocovatele nejpozdÏji des·t˝ den po skonËenÌ z·vodu. Rozhoduje
datum na poötovnÌm razÌtku.
M·-li stanice vÌce neû 250 spojenÌ na
jednom p·smu, musÌ k denÌku p¯iloûit
abecednÌ seznam stanic, se kter˝mi na
tomto p·smu pracovala.
14.Sr·ûky bod˘ za chyby ve spojenÌ se pro
v·dÏjÌ podle doporuËenÌ pracovnÌ komi
se pro VKV p¯i I.oblasti I.A.R.U.
1) spojenÌ je neplatnÈ pro obÏ stanice:
a) kdyû jen jedna z nich p¯ijala kÛd
a lok·tor
b) za vÌce neû dvÏ chyby v p¯ijatÈ
znaËce a kÛdu
2) spojenÌ je neplatnÈ pro kontrolovanou
stanici:
a) m·-li rozdÌl v Ëase spojenÌ vÏtöÌ neû
10 minut oproti spr·vnÈmu Ëasu UTC
b) za zjevnou chybu v p¯ijatÈm lok·to
ru protistanice
3) snÌûenÌ poËtu bod˘ obÏma stanicÌm:
a) o 25 % hodnoty bod˘ za spojenÌ za jednu chybu ve znaËce a kÛdu
(RST a ËÌslo QSO) protistanice
b) o 50 % hodnoty bod˘ za spojenÌ za dvÏ chyby ve znaËce a kÛdu pro
tistanice (nap¯. chybÏjÌcÌ Ëi p¯eb˝va
jÌcÌ Ñ/Pì jsou dvÏ chyby)
4) za opakovanÈ a zapoËtenÈ spojenÌ
se kontrolovanÈ stanici strhne desetin·
sobek bodovÈ hodnoty zapoËtenÈho opa
kovanÈho spojenÌ
15.D i s k v a l i f i k a c e stanice bude pro
vedena: za nedodrûenÌ soutÏûnÌch nebo
povolovacÌch podmÌnek, za vÌce neû 10 %
öpatnÏ vypoËten˝ch nebo zmϯen˝ch
vzd·lenostÌ, za nepravdivÈ ˙daje uvede
nÈ v soutÏûnÌm denÌku, za nesportovnÌ chov·nÌ v z·vodÏ, jsou-li Ëasy v ö e c h spo
jenÌ jinÈ neû UTC, jsou-li na stanici vÌce
neû 3 stÌûnosti v denÌcÌch protistanic pro
ruöenÌ nekvalitnÌm sign·lem.
16.Diplomy obdrûÌ vÌtÏzovÈ kaûdÈ katego
18
TermÌny z·vod˘ na VKV v roce 1996
Z·vody po¯·danÈ »esk˝m radioklubem:
N·zev z·vodu
Datum
»as UTC
P·sma
DenÌk na:
I.subregion·lnÌ z·vod 2. a 3.b¯ezna
od 14.00 do 14.00 144 a 432 MHz OK1AGE
1.3 aû 76 Ghz
II.subregion·lnÌ z·vod 4. a 5.kvÏtna
od 14.00 do 14.00 144 a 432 MHz OK2JI
1.3 aû 76 GHz
Z·vod ml·deûe
1.Ëervna
od 11.00 do 13.00 144 MHz
OK1MG
Mikrovlnn˝ z·vod
1. a 2.Ëervna
od 14.00 do 14.00 1.3 aû 76 GHz
OK VHF club
PolnÌ den ml·deûe
6.Ëervence
od 10.00 do 13.00 144 a 432 MHz OK1MG
PolnÌ den na VKV
6. a 7.
III.subregion·lnÌ z·vod Ëervence
od 14.00 do 14.00 144 a 432 MHz OK VHF club
1.3 aû 76 GHz
QRP z·vod
4.srpna
od 08.00 do 14.00 144 MHz
OK1MG
IARU Region I.
VHF Contest
7. a 8.z·¯Ì
od 14.00 do 14.00 144 MHz
OK1MG
IARU Region I. -UHF/ 5. a 6.¯Ìjna
Microwave Contest
od 14.00 do 14.00 432 MHz
1.3 aû 76 GHz
OK1PG
A1 Contest - Marconi
Memorial Contest
od 14.00 do 14.00 144 MHz
OK1FM
2. a 3.
listopadu
DenÌky ze z·vod˘ se zasÌlajÌ do deseti dn˘ po z·vodÏ z·sadnÏ na adresy vyhodnocovatel˘, kte¯Ì jsou u kaûdÈho z·vodu uvedeni.
OK1AGE: Stanislav Hladk˝, Masarykova 881, 252 63 ROZTOKY
OK2JI: Jaroslav Kl·til, Blanick· 19, 787 01 äUMPERK
OK VHF club: RaöÌnova 401, 273 51 UNHOäç
OK1MG: AntonÌn K¯Ìû, Polsk· 2205, 272 01 KLADNO 2
OK1PG: Ing.ZdenÏk Proöek, Belluöova 1847, 155 00 PRAHA 5
OK1FM: Ing.Milan G¸tter, Karafi·tov· 21, 317 02 PLZE“
OstatnÌ z·vody:
VelikonoËnÌ z·vod
7.dubna
od 07.00 do 13.00 144 MHz a v˝öe OK1VEA
VelikonoËnÌ z·vod dÏtÌ 7.dubna
od 13.00 do 14.00 144 MHz a v˝öe OK1VEA
V·noËnÌ z·vod
od 07.00 do 11.00 144 MHz
od 12.00 do 16.00
26.prosince
OK1WBK
OK1VEA: LudvÌk Deutsch, Podhorsk· 25A, 466 01 JABLONEC n.Nisou
OK1WBK: Ji¯Ì Sklen·¯, Na drah·ch 150, 500 09 HRADEC KR¡LOV…
Dlouhodob· soutÏû, po¯·dan· »esk˝m radioklubem:
ProvoznÌ VKV aktiv
kaûdou t¯etÌ
od 08.00 do 11.00 144 a 432 MHz OK1MNI
nedÏli v mÏsÌci
1.3 aû 10 GHz
OK1MNI: Miroslav NechvÌle, U kas·ren 339, 533 03 DAäICE v »ech·ch
OK1MG
rie. Je-li v jednÈ kategorii hodnoceno l0 a
vÌce stanic, obdrûÌ diplomy stanice na prvnÌch t¯ech mÌstech v danÈ kategorii.
17.SoutÏûnÌ kÛty - p¯ihlaöujÌ se podle plat
nÈho ÑREGULATIVUì pro kÛty na adrese
koordin·tora nejd¯Ìve dva mÏsÌce p¯ed
mÏsÌcem, ve kterÈm je ten kter˝ z·vod
po¯·d·n, nejd¯Ìve vöak prvnÌ vöednÌ den
v p¯ÌsluönÈm mÏsÌci. P¯ihl·öky odeslanÈ
p¯ed termÌnem nebudou potvrzeny. Koordin·torem je OK1WDR.
18.Kontroly stanic - I. a II. manûer pro z·le
ûitosti VKV p¯i RadÏ »RK, nebo jimi
Ëi Radou »RK povϯenÈ osoby, majÌ
pr·vo bÏhem z·vodu prov·dÏt kontroly
soutÏûÌcÌch stanic. Stanice, kter· kontro
lu svÈho za¯ÌzenÌ tÏmto povϯen˝m oso
b·m neumoûnÌ, bude na z·kladÏ doporu
ËenÌ kontrolora, po schv·lenÌ Radou
»RK, diskvalifikov·na.
Vypracoval: OK1MG
AMA MAGAZÍN
4. OM5AW
5. OM1AA
QTC
Radek Zouhar, OK2ON
OK1KO - Silent Key
»eskolipskÈ amatÈry opustil Jirka Kos. KoncesnÌ
listinu zÌskal v ˙noru
1947, byl Ëlenem »AVu.
Ve fun-kci profesion·lnÌho
radiotelegrafisty
a
radiotechnika pracoval na
zastupitelsk˝ch ˙¯adech v Pa¯Ìûi, Budapeöti,
TiranÏ, DjakartÏ, Pekingu, Hanoji, New Yorku,
BerlÌnÏ. PozdÏji p¯eöel z provoznÌho smÏru na
zajÌmav˝ technick˝ smÏr - v˝stavbu
dlouhovlnn˝ch a televiznÌch vysÌlaˢ v
zahraniËÌ (NDR, Al¯Ìr, SSSR a Jemen). Z rodinn˝ch d˘vod˘ se p¯estÏhoval z Prahy do Aöe. V
kolektivnÌ stanici OK1KQK byl zodpovÏdn˝m
oper·torem. V roce 1977 mu nebyla p¯es
r˘zn· odvol·nÌ prodlouûena koncese. V roce
1981 ztratil i zamÏstn·nÌ. P¯estÏhoval se do
»eskÈ LÌpy a pracoval v ZPA Nov˝ Bor na
v˝poËetnÌ technice. OpÏt vyjÌûdÏl do cizÌch
zemÌ instalovat v˝poËetnÌ techniku. Byl Ëlenem radioklubu OK1KNR. Jeho technick·
aktivita byla mimo¯·dn·, publikoval v
Ëasopise AmatÈrskÈ R·dio, vytv·¯el KV
za¯ÌzenÌ na vöechna p·sma, takÈ na VKV.
Vystavoval je s ˙spÏchem na technick˝ch v˝stav·ch po republice. V tÈto dobÏ st·le nemÏl
koncesi. V roce 1985 musel projÌt celÈ
zkouökovÈ martirium od t¯Ìdy ìCî, aû dostal
t¯Ìdu ìAî. V poslednÌch letech byl Ëlenem »RK
a vÏnoval se digitalizaci kmitoËt˘ KV a VKV
p·sem. HlavnÏ pak mϯÌcÌ technice pro zkvalitnÏnÌ sign·l˘ Ëeskolipsk˝ch radioamatÈr˘.
Jirka se doûil vÏku 68 let. Zem¯el
17.11.1995 na z·stavu srdce. Na p¯·nÌ Jirky
bude uskuteËnÏn rozptyl zjara 1996 v Liberci.
Opustil n·s kamar·d, kter˝ vÏnoval cel˝ sv˘j
ûivot elektronice. »est jeho pam·tce.
OK1VLK
Dne 5. prosince 1995 opustil naöe ¯ady ve
vÏku 84 roku nejstaröÌ zlÌnsk˝ radioamatÈr,
p¯Ìtel, OK2BNK, Ing.Old¯ich ätouraË. PrvnÌ
koncesi, OK2SO, obdrûel v roce 1936.
AktivnÏ se vÏnoval provozu a nap¯. diplom
WAC zÌskal jiû v roce 1938, WAZ pod ËÌslem
233 v roce 1950, DXCC s ËÌslem 471 v roce
1949, DUF v roce 1950, WAS v roce 1948. Po
v·lce se opÏt aktivnÏ vÏnuje vysÌl·nÌ. V tÈto
dobÏ vynikajÌ jeho oper·torskÈ kvality. V roce
1949 a 50 v CQ WW fone obsadil 1.mÌsto v
OK, namnoze se jeho znaËka objevuje do 10.
mÌsta v EU. V roce 1952 mu byla koncese
odebr·na. O mnoho let pozdÏji zÌsk·v· koncesi znovu, bohuûel s volacÌm znakem
OK2BNK. Byl vybornÏ vybaven jazykovÏ a
mÏl ˙ûasnou vytrvalost a pÌli. PoslednÌ lÈta
ûivota bohuûel zdravotnÌ problÈmy omezily
jeho aktivitu.
Ve stejn˝ den se uzav¯ela ûivotnÌ kapitola
pro dalöÌho zlÌnskÈho radioamatÈra. P¯Ìtel,
OK2AG, AntonÌn Hezuck˝ opustil naöe ¯ady
ve vÏku 68 rok˘. TonÌk zÌskal koncesi v roce
1952 ve VsetÌnÏ. Po ukonËenÌ studiÌ na zdejöÌ
pr˘myslovÈ ökole se p¯estÏhoval do ZlÌna.
Proöel ¯adou funkcÌ v radioamaterskÈ organizaci, byl vedoucÌm oper·torem nÏkolika zlÌnsk˝ch kolektivek. Odeöel vynikajÌcÌ oper·tor
ale i technik. V roce 1957 zÌskal Ëestn˝ titul
îMistr sportuî. Byl jednÌm z pr˘kopnÌk˘
vysÌl·nÌ s modulacÌ SSB na KV. Do poslednÌho
dne ûivota byla jeho znaËka slyöet na DX p·smech.
»est jejich pam·tce.
PROSINEC 1995
V›SLEDKY OM-A-C SRPEN 1995
Hl·öenÌ odeslalo 41 stanic (25 OM, 16 OK).
KAT.QRO
TOTAL QSO BODY MULT
1. OM3PA
3600
110
150
24
2. OM3GB
3360
104
140
24
3. OM5AW
360
116
140
24
4. OK1FF
3336
103
139
24
5. OK2UQ
3288
101
137
24
a d·le OK1FHI, OM5KM, 8FF, 0AS, OK1AFY, OM5MZ,
6AC, 3CAZ, OK1AN, OM3FR, 7AG, OK1DRU,
2BGA, OM3TBJ, OK1DTP, OM7AAN, 3CFN,
OK1RV, OM7AC, 3CDZ, 3CBW, OK2PBR, OM1AA,
7AB, OK1DQP, 1HC, 1ARQ, OM3YEB, 0CS, 7CD,
OK1FLT;
KAT. QRO pouze Ë·st CW
1. OK1HC
1104
48
KAT. QRO pouze Ë·st SSB
1. OM1AA
1403
61
2. OM7AB
1344
56
3. OK1DQP
1248
52
4. OM3YEB
800
40
5. OM0CS
738
41
6. OM7CD
697
41
7. OK1FLT
352
22
KAT. QRP
1. OM8RA
1958
68
2. OM3EK
820
41
3. OM8CA
464
29
4. OK1XPH
144
12
5. OK1ROZ/p 70
10
KAT. QRP pouze Ë·st CW
1. OM3EK
2. OK1XPH
KAT. QRP pouze Ë·st SSB
1. OM8CA
48
23
61
56
52
40
41
41
22
23
24
24
20
18
17
16
89
41
29
12
10
21
20
16
12
7
V›SLEDKY OM-AC-Z¡ÿÕ 1995
Hl·öenÌ odeslalo 33 stanic (24 OM, 9 OK).
KAT.QRO
TOTAL QSO BODY MULT
1. OM5KM
2645
83
115
23
2. OM7PY
2576
78
112
23
3. OM8FF
2530
81
115
22
4. OM0AS
2486
83
113
22
5. OM5AW
2449
86
119
21
a d·le OM3FR, 3CLK, 6AC, OK1AFY, 2BGA, 2BBQ,
OM3CDN, OK1AN, OM6MO, 7AG, 8DD, 3CFS,
3CAZ, 3IF, 2AM, OK2PBR, OM7AAN, OK1DRU,
OM3TBJ, OK1AYY, OM7AB, OM7CD, 3QQ 2KM,
OK1FLT;
KAT. QRO pouze Ë·st CW
1. OM3QQ
663
39
39
17
2. OM2KM
578
34
34
17
KAT. QRO pouze Ë·st SSB
1. OM7AB
760
40
40
19
2. OM7CD
666
37
37
18
3. OK1FLT
100
10
10
10
KAT. QRP
1. OM8RA
1634
63
86
19
2. OM3EK
612
36
36
17
3. OK1XPH
130
13
13
10
KAT. QRP pouze Ë·st CW
1. OM3EK
312
36
36
17
2. OK1XPH
130
13
13
10
Neobvykle slaböÌ ˙Ëast byla asi zap¯ÌËinÏna
mezin·rodnÌmi setk·nÌmi v HolicÌch a v äoproni (HA).
V›SLEDKY OM-A-C ÿÕJEN 1995
Hl·öenÌ odeslalo 45 stanic (29 OM, 16 OK).
KAT.QRO
TOTAL QSO BODY MULT
1. OM7AG
3825
113
153
25
2. OM3LU
3775
111
151
25
3. OK2VVN
3775
112
151
25
3768
3725
116
111
157
149
24
25
a d·le OM3PA, OK1NG, OM8FF, OK1AN,
OM3CAZ, OK2UQ, OM0AS, 5KM, 5MZ, OK2PRF,
OM8DD, 3FR, 3YAD, 2SS, 7AC, OK1FOG, 1AFY,
OM3CFS, 3CFT, 3IF, 7AAN, 3CBW, OK1RV, 2PBR,
1DGP, OM7CD, 3QQ, OK1ARN, OM7AB, OM2KM,
3WMJ, OK1ARQ, OM1CI;
KAT. QRO pouze Ë·st CW
1. OM3QQ
1050
50
50
21
2. OK1ARN
972
54
54
18
3. OM2KM
920
46
46
20
KAT. QRO pouze Ë·st SSB
1. OK1DQP
1311
57
57
23
2. OM7CD
1272
53
53
24
3. OM7AB
945
45
45
21
4. OM3WMJ
798
38
38
21
5. OM1CI
588
28
28
21
KAT. QRP
1. OM8RA
2116
70
92
23
2. OK1EV
1725
62
75
23
3. OM3EK
1000
50
50
20
4. OK1FKD
703
37
37
19
5. OK2BKA
576
33
32
18
6. OK2BCF
176
16
16
11
7. OM3KJX
64
8
8
8
KAT. QRP pouze Ë·st CW
1. OM3EK
1000
50
50
20
2. OK1FKD
703
37
37
19
3. OK2BKA
576
33
32
18
4. OK2BCF
176
16
16
11
5. OM3KJX
64
8
8
8
KAT. SWL
1. OM3-28393 72
9
9
8
Toto kolo ukonËilo druh˝ roËnÌk OM-A-C
1995.
RO»NÕ VYHODNOCENÕ OM-A-C 1995
Do celoroËnÌho vyhodnocenÌ bylo pouûito
hl·öenÌ 142 ˙ËastnÌk˘.
V kategorii QRO- 125 stanic (58 OM a 67 OK)
v kategorii QRP - 15 stanic ( 5 OM a 10 OK)
posluchaËi SWL - 2 stanice ( 1 OM a 1 OK).
KAT. QRO
POÿ. ZNA»KA BODY PO»ET KOL
1. OM5AW
40159
11
2. OM8FF
38311
12
3. OM5KM
31011
12
4. OM3PA
37213
10
5. OM0AS
36087
12
6. OM5MZ
33443
10
7. OK2UQ
33268
10
8. OK1AN
32326
11
9. OM6AC
31569
11
10. OM3CAZ
29762
11
a n·sledujÌ dlaöÌ stanice OM7AG, OK1AFY, OM3LU,
3FR, OK2BBQ, OM3CDZ, OK1EV, OK1FF, 2PRF,
OM6TU, 3CDN, OK1DLB, OM3CBW, 3CFS,
OK1DQP, OM3CLK, OK1HX, OM3CFT, OK1NG,
OM1AA, OK2PBR, OM3BG, OK2VVN, OM7AC,
OK1MNV, OM3GI, OK1ARN, 1AAZ, OM8AA,
OK1FOG, OM3YAD, 3IF, OK1RV, 1FHI, 1CM,
OM7AAN, OK1HC, OM3CFN, OK1MSP, 2WM,
OM8LA, OK1AOU, OM7AB, OK2BGA, 1DRU, ARQ,
OM3TEW, 8FR, OK2SWD, 1JPO, OM2SS, 2KM,
8ON, OK1AUC, OM6MO, 3QQ, 8DD, 3TBJ, 2AM,
3PQ, 5MO, OK1KT, OM7CD, OK1FDR, 1AWR,
OM1AF, OK2BOB, 2EC, OM6TX, OM8ZZ,
OK1DNR, OK2PJW, 2PXD, 2LC, 1JAZ, OM6TY,
3KFF, 3MB, OK2SUK, OM3TLO, 7PY, OK1TD,
2BPY, OM7MV, OK1AXB, 1DTP, 1KZ, 1FCP, 2PVG,
2VGD, 2PJD, OM1II, OK2BWZ, 1FMX, OM1CI,
3TUM, OK1FHP, 2PKJ, OM3WMJ, OK2BDB, 1DMS,
2BTK, 2KVI, 1AAY, 2BMI, 1JST, OM3YEB,
OK1WGU, OM0CS, OK1FVV, 1KCF, 1JVS,
OM6ACW, OK1FLT, 2BHQ;
KAT. QRP
1. OM8RA
2. OM3EK
3. OK2BKA
4. OK1EV
5. OK1AIJ
22896
9400
1728
1725
1332
12
11
2
1
2
19
a dalöÌ stanice OK1FKD, 2BPG, 5VRK, OM4APD,
8CA, OK2FH OK1XPH, 2BCF, 1ROZ/p, OM3KJX;
KAT: SWL
1. OK1-34673
2. OM3-28393
1512
72
1
1
vyhodnotil OM3IF
Organiz·to¯i se tÏöÌ na setk·nÌ v p¯ÌötÌm t¯etÌm
roËnÌku. Redakce vöem vÌtÏz˘m blahop¯eje,
a do dalöÌho roËnÌku p¯eje mnoho zdaru.
V›SLEDKY KV PA - ÿÕJEN 1995
KAT.QRO
QSO
MULT
1. OK2LC
91
65
2. OM3QQ
90
63
3. OK1DRU
85
65
4. OK1AU
90
61
5. OK1OH
91
60
TOTAL
5915
5670
5525
5490
5460
a d·le OK2EC, 1ARN, OM3PA, OK2PJW, 1AKJ,
1DPL, 2EQ, 1AFY, 1AXB, 2HI, 1OB, 1PN, 1FOG,
2UQ, 2VVN, 1DSI, 1DNR, 1HFP, 1AN, 1DQP,
OM8FF, OK1KZ, 1MYA, 1AEE, 1MUJ, 2BAQ, 2LN,
1MNV, OM8ON, OK1DUB, 2PRM, 1ARD, 1DUG,
1RV, 2BBQ, 2BGA, 1JST, 2BWZ, 2TBC, 1MNI, 3TBJ,
1DSA, 2BXR, 1IR, 1FHP, OM3CAZ, 1FKV, 1IAL,
1JVS, 2BRE, OM5MMM, 1KCF, 2KHD, 2BTK, 2ON,
1KMU, 1XPH, 1FRO, 1FJD;
KAT. QRP
1. OK1HCG
2. OK2BWJ
3. OM3EK
4. OK1FKD
5. OK1HSK
81
74
74
62
59
57
55
54
48
48
4617
4070
3996
3100
2832
a d·le OM8RA, OK1DVX, 2BKA, 1FHD, 1EV, 2BCF;
V›SLEDKY SSB LIGY - ÿÕJEN 1995
KAT.QRO
QSO
MULT
TOTAL
1. OK2POH
92
60
5520
2. OM6EE
89
60
5340
3. OK1JPO
85
62
5270
4. OM8FF
86
59
5074
5. OM3CAZ
84
58
4872
a d·le OK1DQP, 2UQ, 1MUJ, 1KZ, 1FF, 1EY,1JMW,
2EC, 2LC, 2VVN, 1AN, 1DNR, 1AFY, OM3TPF,
OK2BDB, OM3CBW, OK1AEE, 2BKP, 2BGE, 2VH,
2BAQ, 2BBQ, OM3FR, OK2WM, 1AMM, 1DPL,
1FJD, OM5MMM, OK1PN, 1DYB, 1KCF, 1IVR, 1JST,
1JVS, OM7AXL, OK1MNV, 2SMS, 1DBF, 1EV,
1DPR, 2VGD, 2ON, 1FGY, OM3TBJ, 1DPA, 1HKW;
celkem 51 stanic.
KAT. QRP
1. OK1HPP
57
2. OM8RA
48
3. OK1FUU
42
4. OM8CA
27
KAT. SWL
1. OK1-23233 27
Karel Andreas, T·bor.
47
43
37
27
2679
2104
1554
729
27
3710
V›SLEDKY KV PA - LISTOPAD 1995
KAT.QRO
QSO
MULT
TOTAL
1. OM3QQ
93
66
6138
2. OK1OH
85
68
5780
3. OK2FD
91
63
5733
4. OK1HC
91
61
5551
5. OK1ARN
90
61
5490
a d·le OK1NG, 1AFY, OM3VSZ, OK1ARD,
OM3FF, OK2ZU, OM3PA, OK2PJW, 2UQ, 1FDR,
2LC, 1AKJ, 1AN, 1DRU, 2WM, 1MB, FHI, 2VVN,
5SAZ, 1JMW, 1EV, 1DLB, 1AEE, 2TBC, OM8ON,
3CAZ, OK1OB, 2BAQ, OM3CBW, OK2BBQ, 1DQP,
1JST, 1MNV, OM5BP, OK2BGA, 1DPL, 1AMM,
1AQR, 1FRT, 2LN, 1DMS, 1FMX, 2BND, 1FKR,
OM3CDN, OK2BWZ, 1AOU, 1PDQ, 1MNI, 1IAL,
2PBR, 1JVS, 2BRE, OM3TBJ, OK2OU, 1DBF, 1FPL,
2BTK, 1FLC, 1FFA, 1ARQ, 1MYA; celkem 67 stanic
KAT. QRP
1. OM3EK
74
57
4218
2. OK1HCG
69
53
3657
3. OK1FKD
68
50
3400
4. OM8RA
66
50
3300
5. OK1DVX
53
44
2332
dalöÌ OK1HDU a OK1FHD
P¯ipomÌnky vyhodnocovatele: Do konce roku
20
95 nezapomÌnejte posÌlat n·vrhy na p¯ÌpadnÈ
˙pravy podmÌnek naöich z·vod˘.
NÏkolik pozn·mek od Jirky OK2QX: P¯ednÏ,
˙Ëast utÏöenÏ vzr˘st· - coû je dobrÈ, doufejme
ûe tento trend z˘stane, nebo se alespoÚ poËet
stanic kolem stovky udrûÌ. HoröÌ je to uû
s provoznÌ ÑzruËnostÌì ¯ady ÑöpiËkov˝chì stanic kterÈ neopomnÏly poû·dat o dvoupÌsmennÈ
znaËky a s jejich znalostÌ morse je to dosti
problematickÈ. VlastnÏ poprvÈ jsem to odejel
celÈ bez ohledu na DX rundu. MnozÌ si takÈ
neuvÏdomujÌ, ûe pokud stanici volajÌ o 200
(a mnohdy vice) Hz bokem, protÏjöek -pokud
m· ˙zk˝ filtr - tak prostÏ neslyöÌ. DÏlajÌ to
hlavnÏ stanice, kterÈ majÌ novÈ za¯ÌzenÌ, ale
vybavenÈ pouze SSB filtrem. Pokud m· nÏkdo
öirok˝ filtr, musÌ se naladit na takovou v˝öku
tÛnu protistanice, jakou m· nastavenou na
odposlechovÈm tÛnu vlastnÌho sign·lu.
ZajÌmav˝ byl tentokr·t provoz OK2BAQ, kter˝
absolutnÏ nereagoval na stanice kterÈ se naladily p¯Ìmo na jeho kmitoËet - bral pouze
ty stanice, kterÈ byly minim·lnÏ 100 Hz nad
nÌm. J· to zkouöel asi 3 min. nebral ani v dobÏ
kdy jej jinak nikdo nevolal - jakmile jsem
se naladil 200 Hz up, tak to bylo na prvnÌ
zavol·nÌ... Provoz OK1DBF by stal za nahr·nÌ
a pouötÏt jej jako v˝straûn˝ p¯Ìklad na p·smu tento oper·tor z¯ejmÏ v˘bec nevÌ, ûe mezi
znaËkami se d·v· mezera v dÈlce nikoliv
teËky, ale Ë·rky. Sledoval jsem jej chvÌli a
tÈmϯ kaûd· stanice chtÏla opakovat. VÌm,
ûe p¯ipomÌnky tohoto druhu nejsou popul·rnÌ,
ale ˙Ëast v naöich z·vodech by mÏla takÈ
vychov·vat .......
Pozn.red. Co dodat. Na öpatnÈ ladÏnÌ stanic
jsem upozorÚoval jiû prvnÌho vyhodnocovatele KV PA, PepÌka Saidla, v zaË·tcÌch
soutÏûe, kdy jsem se celkem pravidelnÏ ˙Ëastnil. Situace je st·le stejn·. Vcelku se tomu ani
nedivÌm. Ze svÈ korespondence a dotaz˘ nap¯.
frekventant˘ kurz˘ vÌm, jakÈ jsou znalosti.
Vûdyù v poslednÌm kurzu v OtrokovicÌch byl
vznesen poûadavek, aby se popsalo v AMA
v˝znam jednotliv˝ch knoflÌk˘ a p·Ëek
pouûÌvan˝ch na radiostanicÌch. Co dÏlajÌ
a jak˝ to m· v˝znam. Ale vûdyù je to vöe
vysvÏtleno v manu·lu, znÏla odpovÏÔ a popis
z·kladnÌch funkËnÌch obvod˘ musÌ zvl·dnout
kaûd˝ ûadatel o koncesi. Jenûe manu·l
je v angliËtinÏ nebo v nÏmËinÏ, oponovali
frekventanti..... Do p¯ÌötÌ rubriky se pokusÌm
vysvÏtlit postup spr·vnÈho ladÏnÌ na protistanici.
V›SLEDKY SSB LIGY - LISTOPAD 1995
KAT.QRO
QSO
MULT
TOTAL
1. OM6EE
101
65
6565
2. OK1NG
103
59
6077
3. OK1JPO
99
58
5841
4. OK2VH
104
56
5824
5. OK1FJH
93
62
5766
a d·le OK2UQ, 1MNV, 1DBP, 2VVN, 1JMW,
OM8FF, OK2PJW, 1MB, 1EV, 1DMS, 2BKP, 2BGE,
1FHI, 1FGY, 1AEE, 2AJ, 2WM, 1DLB, 1AFY, 2LC,
1AMM, OM3CBW, OK2BAQ,1DPL, 1DQP, 2BBQ,
2BDB, OM3CAZ, 3TPF, OK1FRT, OM5BP, 1DRU,
1AOU, 2VGD, OM3KWM, OM5CX, 1ARQ, OM3TBJ,
OK2BRQ, OK1HRA, OM3PA, OK1FKR, 1JVS, 1DBF,
1FPL, 1IVR, OM7AXL, 1DPA, 1FFA, 1ARD, 2IL, 2LN,
1FLC, 1HKW, 1MYA, 1ONC; celkem 61 stanic
KAT. QRP
1. OM8CA
2. OM8RA
3. OK1HDU
4. OK1FUU
KAT. SWL
1. OK1-23233
2. OKL-201
54
55
45
40
42
38
33
31
2268
2090
1485
1240
op. Karel 92x55=5060
op. Petr 55x34=1070
V›SLEDKY AKTIVITA 160 M - Z¡ÿÕ 1995
KAT.QRO
TOTAL QSO BODY MULT
1. OK2UWY
48
47
35
1645
2. OK2PNX
3. OK1AEE
4. OK1KT
OK2PIP
OK2PRF
47
45
46
46
47
46
45
46
46
46
35
34
33
33
33
1610
1530
1518
1518
1518
a d·le OK1DWF, 1FRT, 1ARD, 1DSI, 1HGM, 1GS,
1DQP, 1SZ, 1AFY, 1DLB, 2WM, 2PCE, 1FO, 2EQ,
1KZ, 1HRA, 1KCF, 1KSI, 1MSP, 22QX, 1ONC, 1AR,
1FJH;
KAT.QRO
TOTAL QSO BODY MULT
1. OK2BTT
47
47
34
1598
2. OK1AYY
44
44
33
1452
3. OK2PAU
43
43
31
1333
4. OK1JFP
42
42
31
1302
5. OK1FFK
40
40
29
1160
a d·le OK1DBF, 1HCG, 1IAL, 2BWJ, OK5SCR,
OM8RA, OK2BCN;
KAT. SWL
1. OK1-13188 35
35
25
DenÌky pro kontrolu OK1JVS, OK1SBB.
SoutÏûnÌ denÌky odeslalo 44 stanic.
Bylo zastoupeno 37 okres˘.
875
V›SLEDKY AKTIVITA 160 M - ÿÕJEN 1995
KAT.QRO
TOTAL QSO BODY MULT
1. OK1ARD
47
47
35
1645
2. OK1DIG
46
46
35
1610
OK2YN
46
46
35
1610
3. OK1DRU
47
47
34
1598
4. OK1AEE
46
46
34
1564
OK2PRF
46
46
34
1564
a d·le OK1DSI, 2PIP, 2UWY, 2PNX, 2WM, 1AFY,
1DQP, 1ACF, 1FDR, 1FRT, 2PCE, 1KZ, OM3TBJ,
1ONC, 1KI, OM3PA, OK1FKV, 1KCF, 1MDM, 1KAK,
1DLB;
KAT.QRO
TOTAL QSO BODY MULT
1. OK2BTT
47
46
34
1564
2. OK1JFP
42
42
34
1428
3. OK1HC
41
41
31
1271
4. OK1HCG
38
38
30
1140
5. OK1AYY
36
36
31
1116
a d·le OK1IAL, 2BEE, 1FFK, OM8RA, OK2BWJ,
1DBF, 1FTM, 2FH, 1HGM, 1AAZ;
KAT. SWL
1. OK1-13188 39
39
28
Pro kontrolu OK1JVS.
SoutÏûnÌ denÌky odeslalo 44 stanic.
Bylo zastoupeno 38 okres˘.
1092
V›SLEDKY OK MARAT”N - Z¡ÿÕ 1995
KAT. 1 - posluchaËi nad 18 rok˘
1. OK2-31097
55438 b
2. OK2-18248
43718
3. OK1-17323
31571
4. OK1-11819
18877
5. OK1-22729
16100
a dalöÌ OK1-14391, OKL 7, OK1-34237;
KAT. 2 - posluchaËi do 18 rok˘
1. OK2-34823
17274 b
2. OKL 201
9294
3. OK1-34673
6382
4. OM3-28781
62
KAT. 3 - klubovnÌ stanice
1. OK1ODX
7375 b
KAT. 4 - OK t¯Ìda D
1. OK1UDF
22071 b
2. OK1IJN
13715
3. OK1HXH
2467
KAT. 5 - OK t¯Ìda C
1. OK1MIQ
25656 b
2. OK1HRR
17551
3. OK1AXG
14366
4. OK1FJD
13011
KAT. 6 - OK t¯Ìda B + A
1. OK1DKS
65162 b
2. OK1FO
53936
3. OK2HI
53294
4. OM3CAZ
44159
5. OK1MNV
42679
a d·le OK2EC, 2SWD, 1DSA, 1ARQ, OM8ON,
OM6TX, OK2BPG, 2ON, OM3TUM;
KAT. 7 - TOP TEN
1. OK1DKS
6. OK2-18248
AMA MAGAZÍN
2.
3.
4.
5.
OK2-31097
OK1FO
OK2HI
OM3CAZ
7.
8.
9.
10.
OK1MNV
OK2EC
OK2SWD
OK1DSA
V›SLEDKY KV AKTIVITY - SRPEN 1995
KAT.11 posluchaËi
1. OK2-31097
707 b
2. OK2-18248
654
3. OK2-9329
227
KAT. 2 vysÌlaËi
1. OK2EC
320 b
2. OK1DKS
247
3. OK2SWD
162
4. OK1DSA
153
5. OK1HRR
2
V›SLEDKY KV AKTIVITY - Z¡ÿÕ 1995
KAT. 1 posluchaËi
1. OK2-31097
725 b
2. OK2-18248
260
3. OK2-9329
235
KAT. 2 vysÌlaËi
1. OK2EC
320 b
2. OK1DKS
265
3. OK1DSA
187
4. OK2SWD
170
5. OK1HRR
2
V›SLEDKY VKV AKTIVITY - Z¡ÿÕ 1995
KAT. 1 posluchaËi
1. OKL
752 b
KAT. 2 vysÌlaËi
1. OK1HRR
426 b
2. OK1DKS
362
3. OK1DSA
209
4. OK1MIQ
180
5. OK1IJN
117
6. OK1HXH
85
V›SLEDKY OK - MARAT”N - ÿÕJEN 1995
KAT. 1 - posluchaËi nad 18 rok˘
1. OK2-31097
60504
2. OK2-18248
46053
3. OK1-17323
35532
4. OK1-11819
18877
5. OK1-22729
16100
a dalöÌ OKL 7, OK2-14 391, OK1-34 237, OK24857;
KAT. 2 - posluchaËi do 18 rok˘
1. OKL 201
17704
2. OK2-34823
17274
3. OK1-34673
6382
4. OM3-28781
62
KAT. 3 - klubovnÌ stanice
1. OK1ODX
12367 b
2. OK2KMB
2612
KAT. 4 - OK t¯Ìda D
1. OK1UDF
30216 b
2. OK1IJN
13715
3. OK1HXH
2467
KAT. 5 - OK t¯Ìda C
1. OK1MIQ
30042 b
2. OK1HRR
22171
3. OK1FJD
19963
4. OK1AXG
14366
KAT. 6 - OK t¯Ìda B + A
1. OK1DKS
65162 b
2. OK1FO
57027
3. OK2HI
53294
4. OM3CAZ
48834
5. OK1MNV
46426
a d·le OK2SWD, 2EC, 1DSA, 1ARQ, OM8ON,
OM6TX, OK2ON, 2BPG, OM3TUM;
KAT. 7 - TOP TEN
1. OK1DKS
6.
2. OK2-31097
7.
3. OK1FO
8.
4. OK2HI
9.
5. OM3CAZ
10.
OK1MNV
OK2-18248
OK2SWD
OK2EC
OK1DSA
V›SLEDKY KV AKTIVITY - ÿÕJEN 1995
KAT. 1 posluchaËi
PROSINEC 1995
1. OK2-31097
2. OK2-17323
3. OK2-18248
4. OK2-9329
5. OKL 7
6. OK2-4857
KAT. 2 vysÌlaËi
1. OK2EC
2. OK1DKS
3. OK1DSA
4. OK2SWD
5. OK1FJD
5. OK1HRR
759 b
306
287
261
43
12
320 b
265
226
183
60
16
V›SLEDKY VKV AKTIVITY - Z¡ÿÕ 1995
KAT. 1 posluchaËi
1. OKL 7 52 b
KAT. 2 vysÌlaËi
1. OK1HRR
509 b
2. OK1DKS
362
3. OK1DSA
232
4. OK1MIQ
196
5. OK1IJN
117
6. OK1HXH
85
V›SLEDKY OK CW Z¡VODU 1995
KAT. A - obÏ p·sma
1. OK1KQJ
7540 b.
2. OK1JOE
6100
3. OK1KT
5445
4. OK2HI
5248
5. OK2WM
5187
a d·le OK1HC, 1DRU, 1DSI, 1JFP, 1FKV, 1FMY;
KAT. B - p·smo 3,5 MHz
1. OK1FDR
4559 b
2. OK1AN
4508
3. OK1EV
4048
4. OK1OH
4005
5. OK1HCD
3901
a d·le OK1ARH, 2VVN, 1FHI, 2BZM, 2BXR, 2ABU,
2LN, 1AQR, 1AOU, 2BWZ, 1AEE, 2SWD, 1FMX,
1FHP, 1RV, 1XPH;
KAT. C - QRP
1. OK1HFP
2745 b.
2. OL5PLZ
2294
3. OK1IAL
1872
KAT. D - SWL
V tÈto kategorii nebyl hodnocen û·dn˝
posluchaË.
DenÌky pro kontrolu: OK2BOB, OK2BWJ,
OK2PJW.
Z·vodu se z˘Ëastnilo podle denÌk˘ 27 stanic
ze SlovenskÈ republiky. V z·vodÏ bylo moûno
pracovat na 160 m s 23 okresy a na
80 m s 50 okresy »R. a SR.
P¯ipomÌnky vyhodnocovatele:
⁄Ëast pr˘mÏrn·, podmÌnky ö̯enÌ dobrÈ. Ale
zar·ûejÌcÌ je propagace tohoto z·vodu. Nejenûe se podmÌnky z·vodu neobjevily v ËlenskÈm
Ëasopisu AMA, ale ani v kalend·¯i z·vod˘
tohoto Ëasopisu!! A korunu vöemu dalo
zpravodajstvÌ OK1CRA tÏsnÏ p¯ed z·vodem,
kde byly p¯eËteny podmÌnky, kterÈ platily p¯ed
rozpadem »eskoslovenska!!! TÌm doölo
k tomu, ûe nÏkterÈ stanice p¯ed·valy zpoË·tku
nespr·vn˝ kÛd, a nÏkolik stanic zaslalo svÈ
soutÏûnÌ denÌky na adresu OK2FD. Jsem osobnÏ p¯esvÏdËen, ûe tyto öpatnÈ informace p¯ispÏly k menöÌ ˙Ëasti. DovolÌm si ot·zku co udÏlal po¯adatel (»RK) pro propagaci tohoto z·vodu? OdpovÏÔ je velmi jednoduch· v˘bec nic. - SpÌöe naopak.
NÏkolik technick˝ch pozn·mek - V nÏkolika
denÌcÌch bylo dost chyb, nÏkte¯Ì nevyznaËili
n·sobiËe, nÏkdo zase zapomnÏl napsat zvl·öù
p·smo 160 a 80m. Toto vöe p¯idÏl·v· vyhodnocovateli pr·ci, kdyû nechce za takovÈ
Ñprkotinyì stanici diskvalifikovat. A poslednÌ
p¯ipomÌnka - d·vejte pozor abyste ob·lku
s denÌkem dostateËnÏ ofrankovali (nebo jste
nÏkte¯Ì jeötÏ nezaregistrovali zdraûenÌ poötovnÈho? ).
NÏkolik cit·t˘ z doöl˝ch denÌk˘:
OK1FDR: NÏkterÈ stanice mÏly zmatky
v p¯ed·vanÈm kÛdu.
OK1ARN: PomÏrnÏ m·lo stanic. JistÏ k tomu
p¯ispÏly organizaËnÌ zmatky (OK1CRA tÏsnÏ
p¯ed z·vodem hl·sÌ nespr·vn˝ p¯ed·van˝ kÛd).
OK1FHI: ⁄Ëast nebyla valn·, jak by si tento
z·vod zaslouûil. Moûn· to bude tÌm, ûe v
kalend·¯i z·vod˘ v AMA 1/95 chybÏl. TakÈ
v˝sledky z loÚska nebyly publikov·ny v AMA.
OK2ABU: MrzÌm mne, ûe v r˘zn˝ch
pramenech /AR, OK1CRA/ byly podmÌnky
tohoto z·vodu r˘znÈ, na coû jsem doplatil.
TakÈ mi vadÌ, ûe ÑMemori·l Pavla Homoly
OK1ROì se naz˝v· tÈû OK CW z·vod.
OK1AQR: V z·vodÏ se projevila nejednotnost
informacÌ o podmÌnk·ch z·vodu,....
OK2BOB: Sri, posÌl·m log pouze pro kontrolu,
protoûe nemohu napsat ËestnÈ prohl·öenÌ,
ûe jsem dodrûel pravidla z·vodu... pokud
si bude (a pr·vem) stÏûovat vÌce
stanic
doporuËuji z·vod anulovat a opakovat.
Pozn. red.: TermÌn z·vodu byl zve¯ejnÏn
v kalend·¯i n·rodnÌch z·vod˘ pro rok 1995
v AMA 6/1994 str. 24. PodmÌnky z·vodu (OK
CW i OK SSB) byly zve¯ejnÏny v AMA 1/1994
str. 23. Pravdou z˘st·v·, ûe tyto informace
nebyly zopakov·ny v Ëasopise p¯ed z·vodem.
V›SLEDKY OK SSB Z¡VODU 1995
KAT. A - obÏ p·sma
1. OK2HI
7854 b.
2. OK1NG
7380
3. OK1EV
7198
4. OK1DUJ
7006
5. OK1DQP
6660
a d·le OK2LC, 2ZU, 1JFP, 2EQ, 1DPL, 2BKP, 1DBF;
KAT. B - p·smo 3,5 MHz
1. OK1FJH
6466 b.
2. OK1FDR
6136
3. OK2ABU
6084
4. OK1EY
5916
5. OK1WGW
5610
a d·le OK2RAB, 1AYE, 1AN, 1KZ, 2UQ, 2VVN,
1FHI, 2BAQ, 1DNR, 2GG, 1DGU, 2XA, 2ON,
2BWJ, 1DLB, 1DPR, 2VH, 1AYD, 1ROZ, 1FOG,
2BEE, 1DHP, 1ARQ;
KAT. C - QRP
1. OK1FJD
KAT. D - SWL
1. OK1-23233
2. OK2-1583
3. OK1IJN
520 b.
5100 b.
5050
4558
DenÌky pro kontrolu: OK1DRQ, OK1DRU, OK1KSI,
d·le pro kontrolu byly pouûity de-nÌky od OM stanic:
OM3WMJ, 6TU, 7AAN, 0CS.
SOUTÃéE a Z¡VODY 1996
P¯ed zah·jenÌm novÈho roËnÌku soutÏûÌ v·s
nejprve sezn·mÌme s podmÌnkami t¯ech
soutÏûÌ o kter˝ch jsme dosud nep¯inesli informace. Organizuje je »esk˝ klub radiov˝ch
posluchaˢ - CLC - a jsou p¯ÌstupnÈ vöem
oper·tor˘m, tedy SWL a OK jednotlivci vöech
t¯Ìd a klubov˝m stanicÌm. Za stejn˝ch podmÌnek se do soutÏûÌ mohou zapojit stanice
z OM. CÌlem soutÏûÌ je oûivenÌ p·sem
a zdokonalenÌ oper·torskÈ zruËnosti. SoutÏûe
probÌhajÌ po cel˝ rok a jsou vyhodnocov·ny
pr˘bÏûnÏ mÏsÌËnÏ. RoËnÌ vyhodnocenÌ uzav¯e
p¯Ìsluön˝ roËnÌk.
VöeobecnÈ podmÌnky soutÏûÌ CLC:
Kaûd˝ ˙ËastnÌk (i OM) zaöle p¯ed zah·jenÌm
soutÏûe, nebo nejpozdÏji p¯i zasÌl·nÌ prvnÌho
hl·öenÌ, vyhodnocovateli tato data :
- jmÈno a p¯ÌjmenÌ, znaËku stanice, rodnÈ
ËÌslo;
- adresu, kam chce posÌlat v˝sledkovou
listinu.
Doba trv·nÌ je od 1. ledna do 31. prosince.
Hl·öenÌ se posÌlajÌ na adresu vyhodnocov-
21
atele, kter˝m je OK2-4857, Josef »ECH,
Tyröova 735, 675 51 JAROMÃÿICE nad
Rokytnou a to nejpozdÏji do 15. dne n·sledujÌcÌho mÏsÌce. Pr˘bÏûnÈ v˝sledky budou
zve¯ejnÏny v CLC-INFU, AMA MAGAZÕN a
v relacÌch OK1CRA, OK5SCR a kaûd˝ ˙ËastnÌk obdrûÌ v˝sledkovou listinu. Hodnoceny
budou vöechny stanice, kterÈ zaölou alespoÚ
jedno hl·öenÌ v roce. CeloroËnÌ hl·öenÌ posÌlejte nejpozdÏji do 20. ledna n·sledujÌcÌho roku.
⁄ËastnÌci na prvnÌch mÌstech v kaûdÈ kategorii
budou odmÏnÏni diplomem, pop¯. vÏcnou
cenou, pokud se poda¯Ì zajistit sponzora.
KV OK AKTIVITY 1996
SoutÏûÌ se na vöech KV p·smech vöemi druhy
provozu.
Kategorie:
1. posluchaËi
2. vysÌlaËi - jeden oper·tor
3. vysÌlaËi - vÌce oper·tor˘ (do tÈto katego
rie budou za¯azeni i posluchaËi pracujÌ
cÌ kolektivnÏ pod jednou znaËkou nap¯.
OKL 1000)
Body:
KaûdÈ KV p·smo v kaûdÈ DXCC jeden bod
bez rozdÌlu druhu proß vozu a to jedenkr·t
za souteû (tj. jedenkr·t za rok)! PosluchaËi
musÌ mÌt zaznamenanou i znaËku protistanice.
N·sobiËe:
Pokud m·te z jednÈ zemÏ DXCC spojenÌ
(poslech) na vöech devÌti KV p·smech, n·sobÌ
se spojenÌ s touto zemÌ DXCC 3x.
VKV OK AKTIVITY
PodmÌnky soutÏûe:
SoutÏûÌ se na vöech VKV p·smech vöemi
druhy provozu.
Kategorie:
1. posluchaËi
2. vysÌlaËi - jeden oper·tor
3. vysÌlaËi - vÌce oper·tor˘ (do tÈto katego
rie budou za¯azeni i posluchaËi pracujÌ
cÌ kolektivnÏ pod jednou znaËkou nap¯.
OKL 1000)
Body:
Za kaûdÈ spojenÌ (poslech) do malÈho Ëtverce
(nap¯. JO70AA) se poËÌt· jeden bod bez ohledu na druh provozu a to jedenkr·t za soutÏû
(tzn. jedenkr·t za rok)! PosluchaËi musÌ mÌt
zaznamen·nu i znaËku protistanice. PlatÌ spojenÌ bez rozdÌlu QTH, tzn. i QSO mimo OK,
spojenÌ s jednou a tou samou stanicÌ je moûnÈ
jen pokud vysÌl· z jinÈho Ëtverce. NeplatÌ spojenÌ p¯es pozemnÌ p¯ev·dÏËe - platÌ vöak spojenÌ p¯es kosmickÈ p¯ev·dÏËe.
N·sobiËe:
Pokud nav·ûete spojenÌ (poslech) se vöemi
mal˝mi Ëtverci velkÈho Ëtverce (nap¯. vöechny
Ëtverce JO70AA aû JO70XX, coû znaËÌ 576
QSO!!), tak se poËÌtajÌ spojenÌ z tohoto
velkÈho Ëtverce 3x.
OK MARAT”N
PodmÌnky soutÏûe:
SoutÏûÌ se na vöech KV a VKV p·smech vöemi
druhy provozu. Kaûd˝ ˙ËastnÌk (vËetnÏ OM)
zaöle p¯ed zah·jenÌm soutÏûe vyhodnocovateli
n·sledujÌcÌ data: volacÌ znak, jmÈno, p¯ÌjmenÌ,
rodnÈ ËÌslo (kv˘li urËenÌ kategorie) a adresu,
kam chce zasÌlat v˝sledkovou listinu, vËetnÏ
celoroËnÌho v˝sledku. Koncesion·¯i uvedou
i koncesnÌ t¯Ìdu. Od vyhodnocovatele obdrûÌ
pot¯ebn˝ formul·¯ mÏsÌËnÌho hl·öenÌ.
Kategorie:
1. PosluchaËi a posluchaËky staröÌ 18ti let.
Do tÈto kategorie jsou za¯azeni pouze
ti posluchaËi, kte¯Ì nemajÌ vlastnÌ konce
si! Do soutÏûe se jim zapoËÌt·vajÌ i spo
jenÌ uskuteËnÏn· na kolektivnÌ stanici,
vËetnÏ p¯Ìdavn˝ch bod˘. Tato spojenÌ
musÌ mÌt potvrzena od VO kolektivnÌ
stanice.
22
2. PosluchaËi a posluchaËky do 18ti let.
RovnÏû bez vlastnÌ koncese. Do soutÏûe
se jim takÈ zapoËÌt·vajÌ spojenÌ z kolek
tivnÌ stanice. PosluchaËi do 15ti let
si vöechny body i p¯ÌdavnÈ body poËÌta
jÌ dvakr·t.
3. KolektivnÌ stanice (RK). Do tÈto katego
rie budou za¯azeni i SWL, kte¯Ì pracujÌ
kolektivnÏ pod jednou znaËkou (nap¯.
OKL 1000).
4. OK - D. Do tÈto kategorie budou za¯aze
ni ti, kte¯Ì majÌ koncesi t¯Ìdy ÑDì. TÏmto
se budou poËÌtat uskuteËnÏn· spojenÌ
na VKV a d·le odposlechy na p·smech
kde nemohou vysÌlat (tedy vöechna p·sma KV). NepoËÌtajÌ se spojenÌ uskuteË
nÏn· na kolektivnÌ stanici. Odposlechy
musÌ b˝t
vedeny zvl·öù v posluchaË
skÈm denÌku.
5. OK - C. Do tÈto kategorie budou za¯aze
ni ti, kte¯Ì majÌ koncesi t¯Ìdy ÑCì. TÏmto
se budou poËÌtat uskuteËnÏn· spojenÌ
na p·smech kde mohou vysÌlat (tedy
VKV a 1,8-3,5-10,1-21-28 MHz) a d·le
odposlechy na p·smech kde nemohou
vysÌlat (ostatnÌ KV p·sma). Ani v tÈto
kategorii se nepoËÌtajÌ spojenÌ z kolektiv
nÌ stanice. Odposlechy musÌ b˝t rovnÏû
vedeny zvl·öù v posluchaËskÈm denÌku.
6. OK - B. Do tÈto kategorie budou za¯aze
ni ti, kte¯Ì majÌ koncesnÌ t¯Ìdu ÑAì
a ÑBì. TÏmto se poËÌtajÌ pouze uskuteË
nÏn· spojenÌ. NepoËÌtajÌ se poslechy ani
spojenÌ na kolektivnÌ stanici.
7. KATEGORIE ÑTOP TENì. Do tÈto kate
gorie bude v pr˘bÏhu roku a na z·vÏr
soutÏûe za¯azeno automaticky 10 nej
lepöÌch stanic v absolutnÌm po¯adÌ - bez
rozdÌlu kategoriÌ.
Doba trv·nÌ soutÏûe : od 1. ledna do 31. prosince. HodnocenÌ bude provedeno za kaûd˝
mÏsÌc a celkovÏ za rok. V soutÏûi bude hodnocena kaûd· stanice, kter· bÏhem roku zaöle
hl·öenÌ nejmÈnÏ za 1 mÏsÌc.
Bodov·nÌ :
KV - QSO/SWL CW = 3 body,
SSB = 1 bod, RTTY = 5 bod˘.
VKV - QSO/SWL CW = 5 bod˘,
SSB = 3 body,
FM (direkt) = 3 body,
(FM p¯ev·dÏË) = 1 bod.
PosluchaËi do 15ti let si veökerÈ body n·sobÌ
2x. SpojenÌ s jednou stanicÌ na kaûdÈm p·smu
lze zaznamenat pouze 1x dennÏ jednÌm
druhem provozu. RP musÌ mÌt v denÌku takÈ
znaËku protistanice a report.
P¯ÌdavnÈ body:
100 bod˘ za ˙Ëast v kaûdÈm z·vodÏ (posluchaËi si poËÌtajÌ pouze tehdy,
je-li z·vod vyhl·öen i pro kate
gorii SWL !). Kaûd˝ TEST 160m
(asi A 160 M pozn. red.), ProvoznÌ aktiv KV a VKV CW party
se hodnotÌ jako z·vod samostatn˝.
30 bod˘ pro kategorie - KolektivnÌ stanice
+ SWL za kaûdÈho oper·tora,
kter˝ nav·ûe na kolektivnÌ stani
ci alespoÚ 30 QSO v mÏsÌci,
vËetnÏ z·vod˘.
100 bod˘ za kaûdou novou zemi DXCC
jednou za soutÏû na KV.
200 bod˘ za kaûdou novou zemi DXCC
jednou za soutÏû na VKV.
50 bod˘ za kaûd˝ nov˝ okres »R i SR jed
nou za soutÏû na KV.
50 bod˘ za kaûd˝ nov˝ okres »R i SR jed
nou za soutÏû na VKV.
30 bod˘ za kaûd˝ nov˝ prefix jednou za
soutÏû na KV.
100 bod˘ za kaûd˝ nov˝ velk˝ Ëtverec
(nap¯. JN79) jednou za soutÏû na
VKV.
Seznam zkratek zemÌ, okres˘, Ëtverc˘ a prefix˘
uv·dÏjte na zadnÌ stranÏ mÏsÌËnÌho hl·öenÌ.
MÏsÌËnÌ hl·öenÌ:
MÏsÌËnÌ hl·öenÌ se vypoËÌt· tak, ûe se seËtou
body za spojenÌ plus p¯ÌdavnÈ body - za spojenÌ uskuteËnÏn· v mÏsÌci - a to zvl·öù
na KV a zvl·öù na VKV, vöe se seËte a v˝sledek
se p¯iËte ke skÛre z minulÈho mÏsÌce. A d·le
kaûd˝ mÏsÌc opÏt a po p¯iËtenÌ za mÏsÌc
prosinec dostanete celoroËnÌ v˝sledek. V p¯ÌpadÏ, ûe bÏhem soutÏûe dojde ke zmÏnÏ
znaËek nebo koncesnÌ t¯Ìdy (nap¯. OK1-35111
na OKL 25, OK1XYZ na OK2AA atd.), je ˙ËastnÌk hodnocen v kategorii na zaË·tku soutÏûe a
pod novou znaËkou, p¯iËemû je bodovÈ hodnocenÌ podle moment·lnÌ koncesnÌ t¯Ìdy (jen
RP, kte¯Ì dos·hli bÏhem roku 18ti let budou
hodnoceni st·le v kategorii 2.). MÏsÌËnÌ hodnocenÌ posÌlejte na adresu vyhodnocovatele
nejpozdÏji do 15. dne kaûdÈho n·sledujÌcÌho
mÏsÌce. Tento v·m na poû·d·nÌ zaöle
i tiskopisy mÏsÌËnÌch hl·öenÌ. Jeho adresa
je: OKL 2, Josef »ECH, Tyröova 735, 675
51 JAROMÃÿICE NAD ROKYTNOU. ⁄ËastnÌci, kte¯Ì obsadÌ prvnÌ t¯i mÌsta v kaûdÈ kategorii
obdrûÌ diplom. ⁄ËastnÌci, kte¯Ì se umÌstÌ v kategorii ÑTOP TENì na prvnÌch t¯ech mÌstech
dostanou vÏcnÈ ceny.
OK POH¡R
CeloroËnÌ soutÏû po¯·d·n· »RK. Do soutÏûe
se zapoËÌt·vajÌ umÌstÏnÌ z n·sledujÌcÌch
z·vod˘: OK CW, OK SSB, OK/OM
DX C. TermÌny kon·nÌ jednotliv˝ch z·vod˘
jsou uvedeny v odstavci ÑVnitrost·tnÌ z·vodyì.
PodmÌnky OK POH¡Ru najdete v AMA Ë.5/94
str. 21.
MISTROVSTVÕ »R NA KV
CeloroËnÌ soutÏû po¯·dan· »RK. Do soutÏûe
se zapoËÌt·vajÌ v˝sledky z n·sledujÌcÌch
z·vod˘: ARRL CW, ARRL SSB, WPX CW,
WPX SSB, IARU HF, WAE CW, WAE SSB,
CQ WW CW, CQ WW SSB, EU SPRINT,
OK/OM DX C.
TermÌny jednotliv˝ch z·vod˘ jsou n·sledujÌcÌ:
ARRL CW
17/18. FEB
ARRL SSB
2/3. MAR
WPX SSB
30/31. MAR
EU SPRINT SSB
20. APR , 5. OCT
EU SPRINT CW
18. MAY, 12. OCT
WPX CW
25/26. MAY
IARU HF
13/14. JUL
WAE CW
10/11. AUG
WAE SSB
14/15. SEP
CQ WW SSB
27/28. OCT
CQ WW CW
23/24. NOV
UpozorÚuji, ûe do hodnocenÌ se stanice musÌ
˙Ëastnit nejmÈnÏ 3 z·vod˘. Maxim·lnÏ
se zapoËÌt·vajÌ 4 nejlepöÌ dosaûenÈ v˝sledky.
U z·vodu EU SPRINT se vûdy ze Ëty¯ z·vod˘
zapoËÌt· jeden nejlepöÌ v˝sledek CW a jeden
SSB. PodmÌnky mistrovstvÌ najdete v AMA
Ë.5/94 str. 21.
VNITROST¡TNÕ Z¡VODY NA KV 1996
KV PA v roce 1996
PodmÌnky viz AMA Ë.2/94 str. 23
prvnÌ nedÏle v mÏsÌci
7. JAN
7. JUL
4. FEB
4. AUG
3. MAR
1. SEP
7. APR
6. OCT
5. MAY
3. NOV
2. JUN
1. DEC
SSB LIGA v roce 1996
PodmÌnky viz AMA Ë.1/94 str. 23
prv· sobota v mÏsÌci
6. JAN
6. JUL
3. FEB
3. AUG
2. MAR
7. SEP
6. APR
5. OCT
4. MAY
2. NOV
1. JUN
7. DEC
AMA MAGAZÍN
A 160 M v roce 1996
PodmÌnky viz AMA Ë. 2/95 str. 20
druhÈ pondÏlÌ v mÏsÌci
8. JAN
8. JUL
12. FEB
12. AUG
11. MAR
9. SEP
8. APR
14. OCT
13. MAY
11. NOV
10. JUN
9. DEC
OK CW Z¡VOD 1996
PodmÌnky viz AMA Ë.1/94 str. 23
SO 20. APR
OK SSB Z¡VOD 1996
PodmÌnky viz AMA Ë.1/94 str. 23
SO 21. SEP
OK QRP Z¡VOD 1996
PodmÌnky viz AMA Ë. 1/94 str. 24
NE 25. FEB
HAN¡CK› POH¡R 1996
PodmÌnky viz AMA Ë.1/94 str. 24
SO 27. APR
PLZE“SK› POH¡R 1996
PodmÌnky viz AMA Ë.1/94 str. 24
SO 19. OCT
AMA SPRINT 1996
PodmÌnky jsou od roku 1996 shodnÈ se z·vodem EU SPRINT, pouze s tÌm rozdÌlem, ûe se
navazujÌ spojenÌ jen se stanicemi OK a OM
v p·smu 80 m CW. Z·vod trv· vûdy od 0600
do 0700 mÌstnÌho Ëasu.
NE 17. MAR
NE 15. SEP
NE 16. JUN
NE 15. DEC
P¯esnÈ znÏnÌ podmÌnek p¯ineseme v p¯ÌötÌm
ËÌsle AMA.
OK / OM / DX CONTEST 1996
PodmÌnky viz AMA Ë.5/94 str. 24
9./10. NOV
OK DX éEBÿÕ»EK
Dvakr·t roËnÏ:
nahl·sit do 31. JAN a do 31. JUL
Do tohoto p¯ehledu bych r·d za¯adil
i kr·tkodobÈ a p¯ÌleûitostnÈ diplomy kterÈ
budou vyd·v·ny v roce 1996. ProsÌm vöechny
ma-naûery a vydavatele o zasl·nÌ podmÌnek
k vËasnÈmu zve¯ejnÏnÌ.
KURZ OPER¡TORŸ ÑOTROKOVICE 95ì
Z povϯenÌ Rady »RK zajistil Radioklub ZlÌn
kon·nÌ kurzu oper·tor˘ radioamatÈrsk˝ch
stanic pro ml·deû a ûeny. Kurz se konal p¯edposlednÌ t˝den v srpnu v SOU stavebnÌm v
Otro-kovicÌch. PoËet p¯ihl·öen˝ch dos·hl
poËtu 148! Rada »RK schv·lila realizovat optim·lnÌ moûnou variantu v r·mci schv·lenÈho
nav˝öenÌ rozpoËtu s moûnostÌ uspokojit maximum p¯ihl·öen˝ch. N·klady kurzu totiû p¯edstavovaly Ë·stku skoro 75.000 KË. V tomto
limitu bylo pozv·no 103 p¯ihl·öen˝ch.
Organiz·to¯i po p¯edchozÌch zkuöenostech
spr·vnÏ p¯edpokl·dali, ûe se jistÈ procento
pozvan˝ch z r˘zn˝ch d˘vod˘ nedostavÌ.
K prezentaci dne 19. srpna se dostavilo
91 pozvan˝ch. Z tohoto poËtu bylo 25 ûen,
a 41 ml·deûe do 18 let. 41 ˙ËastnÌk˘ bylo z
OK1 a 50 z OK2. éen bylo 15 z OK1,
a 10 z OK2. Muû˘ 26 z OK1 a 40 z OK2.
NejmladöÌ byli samoz¯ejmÏ ti patn·ctiletÌ a
nejstaröÌ p¯ekroËil 70 rok˘ vÏku.
Po vyhodnocenÌ ˙vodnÌho testu, s p¯ihlÈdnutÌm na poûadovanou t¯Ìdu, byli ˙ËastnÌci
rozdÏleni do 4 uËebnÌch t¯Ìd. DvÏ t¯Ìdy ÑDì
a dvÏ t¯Ìdy ÑCì. P¯edn·öky zajiöùovali ËlenovÈ
radioklubu ZlÌn - OK2PJF, ON, BFN, DB, PO,
PDH, UQ, a d·le OK1MP, kter˝ mimo p¯edn·öek jako z·stupce »RK vydatnÏ pom·hal p¯i
organizov·nÌ dennÌho ¯·du. K zvl·dnutÌ
velkÈho poËtu odp¯edn·öen˝ch hodin organiz·to¯i pozvali na v˝pomoc dva profesory
SOU elek-trotechnickÈho z Otrokovic kte¯Ì
p¯edn·öeli radiotechniku. K zajiötÏnÌ z·zemÌ
kurzu obÏtavÏ pomohli dalöÌ ËlenovÈ RK ZlÌn
vedeni OK2PMV.
PROSINEC 1995
P¯edchozÌ praxe a ˙roveÚ znalostÌ p¯i zah·jenÌ kurzu nikterak nevyboËila z ˙rovnÏ p¯edchozÌch kurz˘. Z˘st·v· st·le faktem, ûe ¯ada
z uchazeˢ nevÏdÏla o amatÈrskÈm vysÌl·nÌ
naprosto nic. ÿada p¯ijela nep¯ipravena na
pr˘bÏh kurzu a v˝öi pot¯ebn˝ch znalostÌ
k zÌsk·nÌ opr·vnÏnÌ k samostatnÈmu provozu
vysÌlacÌ stanice. NÏkte¯Ì vyslovovali podiv nad
v·ûnostÌ a n·roËnostÌ a organizov·nÌm kurzu.
Za vöechny cituji Maruöku z Prahy: Ñ.... kdyby
mi nÏkdo p¯ed t˝dnem ¯ekl, ûe budu osm
hodin dennÏ vËetnÏ nedÏle sedÏt na uËebnÏ a
veËer do noci jeötÏ öprtat na schodech chodby, tak bych mu nevϯila a vysm·la se mu!ì
To vöak nic nemÏnÌ na skuteËnosti, ûe kurz
probÏhl v dobrÈ n·ladÏ a p¯·telskÈ atmosfȯe
i p¯es znaËnÈ vÏkovÈ, profesnÌ a z·jmovÈ
rozdÌly. Ale jedno n·s p¯ece spojovalo, z·jem
o radioamatÈrskÈ vysÌl·nÌ. MÏli jsme ötÏstÌ,
ûe do kurzu p¯iöli ti spr·vnÌ a zanÌcenÌ z·jemci, s opravdov˝m z·jmem nejen technick˝m,
ale i citem a pochopenÌm pro HAMSPIRIT.
ZkuöebnÌ komise »T⁄ pod taktovkou panÌ
Evy BubnovÈ, zvl·dla zkuöebnÌ maratÛn
s naprost˝m p¯ehledem. Bohuûel u t¯Ì
uchazeˢ ˙roveÚ znalostÌ nedos·hla pot¯ebnÈ
v˝öe a musÌ sloûit opravnou zkouöku. Za
zmÌnku rovnÏû stojÌ, ûe poprvÈ byly pouûity
zkuöebnÌ testy z celÈ zkuöebnÌ l·tky ve vöech
p¯edmÏtech. V testech byly rozpracov·ny
vöechny zkuöebnÌ ot·zky, opakuji vöechny
zkuöebnÌ ot·zky tak, jak jsou otiötÏny v knize
ÑPoûadavky ke zkouök·m oper·tor˘ amatÈrsk˝ch r·diov˝ch stanicì. Nic vÌc a nic mÌÚ.
Z·vÏrem b˝v· dobr˝m zvykem dÏkovat
vöem organiz·tor˘m, p¯edn·öejÌcÌm, preson·lu
ubytovacÌho a stravovacÌho za¯ÌzenÌ uËiliötÏ
za jejich obÏtavou pr·ci. Ale hlavnÏ pop¯·t
vöem
absolvent˘m,
nov˝m
drûitel˘m
samostatnoho opr·vnÏnÌ k provozu radioamatÈrskÈ stanice, mnoho mil˝ch a kr·sn˝ch
z·ûitk˘ s amatÈrsk˝m r·diem, mnoho kr·sn˝ch spojenÌ na p·smech. V·s, zkuöenÏjöÌ
HAMY, û·d·m o trpÏlivost, shovÌvavost, ale i
o n·roËnost ve v˝chovÏ a dalöÌm r˘stu naöich
nov˝ch oper·tor˘.
Na slyöenou na p·smech se jmÈnem vöech
organiz·tor˘ s v·mi vöemi tÏöÌ
Josef OK2PO
Pozn.red. Douf·m, ûe zkuöebnÌ komise »T⁄
poskytne zkuöebnÌ testy k zve¯ejnÏnÌ v naöem
Ëasopise.
OK DX éEBÿÕ»EK
NezapomeÚte v pr˘bÏhu mÏsÌce ledna
nahl·sit sv˘j stav do ûeb¯ÌËku DXCC (MIX,
CW, FONE, RTTY, ALL BAND), WPX (MIX,
CW, FONE) a US CA. Uve¯ejnÏn bude
v prvnÌm ËÌsle novÈho roËnÌku kterÈ vyjde
koncem ˙nora. Stav m˘ûete nahl·sit poötou na
moji adr: Malenovice 808, 763 02 ZlÌn, nebo
sÌtÌ PR do BBS OK0NL-8. Koncem mÏsÌce tÈû
v OK/OM DX krouûku v nedÏli r·no. SWL:
nezapomeÚte, ûeb¯ÌËek je vyps·n i pro v·s!
DO KALEND¡ÿE si poznaËte
SO
6.1.
SSB Liga
NE
7.1.
KV PA
PO
8.1.
A 160 m
SO
13.1.
OM-A-C
do
31.1.
Hl·öenÌ do OK-DX ûeb¯ÌËku
SO
3.2.
SSB Liga
NE
4.2.
KV PA
PO
12.2.
A 160 m
NE
25.2.
OK QRP z·vod
Do dneönÌho vyd·nÌ jsem pouûil materi·ly
od OK1KZ, OK1HCG, OK2PO, OK1DRQ,
OM3IF, Josefa OKL-2. TNX OMs. Aù jsou nadch·zejÌcÌ V·noËnÌ sv·tky ty nejkr·snÏjöÌ kterÈ
proûijete v kruhu sv˝ch nejbliûöÌch, pod
stromeËkem hojnost splnÏn˝ch p¯·nÌ, hlavnÏ
vöak pevnÈ zdravÌ, pohodu, ˙spÏchy, a vÌce
Ëasu na HAM RADIO v NovÈm roce 1996
v·m p¯eje
ur Radek OK2ON
KV
Karel Karmasin, OK2FD
KALEND¡ÿ Z¡VODŸ
LEDEN
1.
1.
6.
6.-7.
6.-7.
7.
13.
13.
13.-14.
21.
26.-28.
27.-28.
27.-28.
AGCW H.N.Y.
SARTG New Year
SSB Liga
ARRL RTTY Roundup
AGCW QRP Winter
PA KV
OM AC CW
OM AC SSB
JA DX CW low bands
HA DX
CQ WW 160 m
French DX
UBA Contest
CW
RTTY
SSB
RTTY
CW
CW
CW
SSB
CW
CW
CW
CW
SSB
0900-1200
0800-1100
0500-0700
1800-2400
1500-1500
0500-0700
0500-0559
0600-0700
2300-2300
0000-2400
2200-1600
0600-1800
1300-1300
SSB
CW
CW
CW
CW
SSB
MIX
CW
RTTY
CW
SSB
CW
SSB
CW
CW
0500-0700
1600-1900
0001-2359
0500-0700
0500-0559
0600-0700
1200-1200
0001-2359
1600-1600
0000-2400
2200-1600
1500-0900
0600-1800
1300-1300
viz 5/95
SSB
SSB
CW
0500-0700
0000-2400
0500-0700
⁄NOR
3.
3.
3.-4.
4.
10.
10.
10.-11.
10.-11.
10-11.
17.-18.
23.-25.
24.-25.
24.-25.
24.-25.
25.
SSB Liga
AGCW Handtasten
YL ISSB Party
PA KV
OM AC CW
OM AC SSB
PACC Contest
QCWA Party
EA RTTY
ARRL DX
CQ WW 160 m
RSGB 7 MHz
French DX Contest
UBA Contest
HSC CW Contest
BÿEZEN
2.
2.-3.
3.
SSB Liga
ARRL DX Contest
PA KV
AGCW H.N.Y. Contest probÌh· provozem CW
v p·smech 3.5-7-14 MHz. Kategorie jsou: 1
op do 250 W v˝konu, 1 op do 50 W v˝konu,
1 op do 5 W v˝konu a SWL. V z·vodÏ nenÌ
dovoleno pouûÌvat klÌËov·nÌ z poËÌtaËe.
P¯ed·v· se RST a po¯ad.ËÌslo, ËlenovÈ AGCW
navÌc d·vajÌ svÈ ËlenskÈ ËÌslo. KaûdÈ kompletnÌ spojenÌ platÌ za 1 bod, n·sobiËem je poËet
spojenÌ se Ëleny AGCW (bez ohledu na
p·sma). DenÌky se zasÌlajÌ do konce ledna na:
Antonius Recker DL1YEX, Hegerskamp 33, D48155 M¸nster, Germany.
AGCW QRP Winter Contest probÌh·
provozem CW v p·smech 3.5-28 MHz.
Kategorie jsou:VLP - do 1 W v˝konu, QRP do 5 W v˝konu, MO - do 25 W v˝konu, QRO
- vÌce jak 25 W v˝konu. QRO stanice nesmÌ
navazovat spojenÌ mezi sebou. NenÌ dovoleno
klÌËovat z kl·vesnice. VymÏÚuje se kÛd
sloûen˝ z RST a po¯ad.ËÌsla, lomen˝ kategoriÌ p¯. 579001/MP. SpojenÌ s EU platÌ za 1 bod, s
DX za 2 body, za QSO s VLP/QRP/MP se
poËÌtajÌ 4 body. N·sobiËemi jsou zemÏ DXCC
na kaûdÈm p·smu zvl·öù, je-li QSo VLP/QRP
/MP pak platÌ n·sobiË dvojn·sobnÏ. V˝sledek
z·leûÌ na poËtu obdrûen˝ch denÌk˘, protoûe
se hodnotÌ jen spojenÌ se stanicemi, kterÈ
zaölou denÌk. V˝sledek vypoËÌt· vyhodnocovatel. V denÌku je ale t¯eba vyznaËit body a
n·sobiËe.DenÌky je t¯eba zaslat do 15.2. na
adresu: Dr.Hartmut Weber DJ7ST, Schlesierweg 13, D-38228 Salzgitter, Germany.
23
HA DX CW Contest po¯·d· MRASZ v kategoriÌch: SOSB, SOAB,MOST a MOMT. Z·vodÌ
se v p·smech 160 - 10 metr˘, vyjma p·sem
WARC. VymÏÚuje se RST a po¯adovÈ ËÌslo
spojenÌ od 001, maÔarskÈ stanice p¯ed·vajÌ
za reportem dvoupÌsmenn˝ kÛd oblasti, odkud
vysÌlajÌ. »lenovÈ HA-DX klubu p¯ed·vajÌ mÌsto
kÛdu oblasti dvojmÌstnÈ ËlenskÈ ËÌslo. SpojenÌ
je moûnÈ navazovat s HA/HG stanicemi
a se stanicemi mimo EU. V jednotliv˝ch ËÌseln˝ch distriktech jsou tyto oblasti:
1: GY, VA, ZA 2: KO, VE 3: SO, TO, BA
4: FE 5: BP 6: NG, HE 7: PE, SZ
8: BN, BE, CS 9: BO 0: HA, SA
Bodov·nÌ: za spojenÌ s HA/HG stanicÌ 6 bod˘,
za spojenÌ s DX stanicÌ 3 body. N·sobiËe: jednotlivÈ HA oblasti a Ëlensk· ËÌsla na kaûdÈm
p·smu zvl·öù. DenÌky v obvyklÈ formÏ - kaûdÈ
p·smo na zvl·ötnÌ list, se zasÌlajÌ nejpozdÏji
do 6 t˝dn˘ na adresu: HA-DX Club, P.O.Box
79, Paks, 7031 Hungary. VÌtÏzovÈ jednotliv˝ch kategoriÌ se mohou st·t Ëestn˝mi
Ëleny HA DX klubu, diplomy obdrûÌ nejlepöÌ
t¯i stanice z kaûdÈ zemÏ v kaûdÈ kategorii.
Spolu s denÌkem lze zaû·dat o diplomy WHD,
Savaria, Pannonia, DD, BD, BPA, WAHA
a WHADXCA (viz AMA 6/92) bez QSL lÌstk˘.
CQ WW 160m DX Contest se po¯·d· ve dvou
Ë·stech, cw poslednÌ vÌkend v lednu, SSB
poslednÌ vÌkend v ˙noru. V tomto z·vodÏ nejsou vyps·ny kategorie. VymÏÚuje se pouze
RS nebo RST a zkratka zemÏ (W/VE stanice
p¯ed·vajÌ st·t nebo provincii odkud vysÌlajÌ).
SpojenÌ se stanicemi vlastnÌ zemÏ se hodnotÌ
dvÏma body, s ostatnÌmi stanicemi na vlastnÌm
kontinentu pÏti body a se stanicemi jin˝ch
kontinent˘ deseti body. N·sobiËe jsou zemÏ
DXCC/WAE, st·ty USA a kanadskÈ provincie;
USA a Kanada se nepoËÌtajÌ za DXCC zemÏ
jako n·sobiË. Stanice vysÌlajÌcÌ /MM se hodnotÌ podle zemÏ volacÌ znaËky. DenÌky se
zasÌlajÌ na: CQ 160 m Contest, 76 North
Broadway, Hicksville, N.Y. 11801 USA
s pozn·mkou CW nebo SSB na ob·lce nebo
p¯Ìmo na managera z·vodu kter˝m je nynÌ:
160 m Contest Director, David L.Thompson,
K4JRB, 4166 Mill Stone Ct., Norcross,
GA 30092, USA. TermÌn k odesl·nÌ je vûdy
poslednÌ den n·sledujÌcÌho mÏsÌce. Diplom
obdrûÌ vûdy prv· stanice v kaûdÈ zemi, dalöÌ
podle poËtu hodnocen˝ch denÌk˘ (za kaûd˝ch
10 ˙ËastnÌk˘ dalöÌ stanice).
French DX Contest se po¯·d· kaûdoroËnÏ takÈ
ve dvou Ë·stech, kterÈ jsou samostatnÏ hodnoceny. CW provozem vûdy poslednÌ cel˝ vÌkend v lednu a FONE provozem vûdy poslednÌ
vÌkend v ˙noru. SoutÏûÌ se v kategoriÌch
SOAB, SOSB, SOST, SWL v p·smech 3.5 aû
28 MHz. P¯ed·v· se kÛd sloûen˝ z RS nebo
RST a po¯adovÈ ËÌslo spojenÌ, francouzskÈ
stanice d·vajÌ za volacÌm znakem ËÌslo svÈho
departementu. SpojenÌ se hodnotÌ jednÌm
bodem pokud je protistanice na vlastnÌm kontinentÏ a t¯emi body pokud je na jinÈm kontinentÏ. N·sobiËe jsou jednotlivÈ departementy
Francie (celkem 95), stanice F6REF/00, d·le
z·mo¯skÈ departementy a teritoria (DA - p¯ÌsluönÌci franc. vojsk, FG, FH, FJ, FK, FM, FO,
FP, FR, FS, FT, FW, FY, TK). SouËet bod˘
z jednotliv˝ch p·sem se vyn·sobÌ souËtem
n·sobiˢ zÌskan˝ch na jednotliv˝ch p·smech.
SpojenÌ se navazujÌ pouze se stanicemi
na ˙zemÌ Francie a jejich departementech.
Na Korsice jsou departementy 2A a 2B. Adresa
k odesÌl·nÌ denÌk˘ je: REF Contest , P.B.2129,
F-37021 Tours Cedex, France. DenÌky
z telegrafnÌ Ë·sti je t¯eba odeslat do 5.3.,
z fone Ë·sti do 5.4.
AGCW Straight Key Parties - HTP 80, HTP
40 jsou dva samostatnÈ z·vody - prv˝ v p·smu
24
80 m 1.sobotu v ˙noru, druh˝ 1.sobotu v z·¯Ì
v p·smu 40 m. Z·vodÌ se CW a to v˝hradnÏ
na ruËnÌ klÌË. KmitoËty na 80 m 3510-3560
kHz, na 40 m 7010-7040 kHz. V˝zva
do z·vodu je CQ HTP, kategorie jsou: A) max
v˝kon 5 W (nebo vûdy dvojn·sobn˝ p¯Ìkon
PA), B) 50 W, C) 150 W, D) posluchaËi.
VymÏÚuje se RST, po¯adovÈ ËÌslo spojenÌ, pÌsmeno dle t¯Ìdy ve kterÈ stanice z·vodÌ, jmÈno
a vÏk (YL d·vajÌ XX). P¯Ìklad: 579001/A/
TOM/25. Bodov·nÌ: spojenÌ stanic t¯Ìdy A A 9 bod˘, A - B 7 bod˘, A - C 5 bod˘, B B 4 body, B - C 3 body, C - C 2 body.
V denÌku je t¯eba popsat struËnÏ za¯ÌzenÌ,
vypoËÌtat body a do ËestnÈho prohl·öenÌ vepsat, ûe nebyly pouûity û·dnÈ elektronickÈ
pom˘cky, elbug, mechanick˝ bug ap. V
denÌku posluchaËe musÌ b˝t zaznamen·ny
volaËky korespondujÌcÌch stanic a p¯ed·vanÈ
˙daje alespoÚ od jednÈ z nich. Pokud spolu s
denÌkem zaölete SAE + IRC, obdrûÌte v˝sledkovou listinu. DenÌk na adresu: F.W.Fabri,
DF1OY, Gr¸nwalder Str.104, D-81547
M¸nchen, Germany.
PACC Contest se po¯·d· v kategoriÌch: SOAB,
MOST a SWL. Z·vod probÌh· v p·smech 1,828 MHz vyjma p·sem WARC a to CW i SSB
provozem. VymÏÚuje se kÛd sloûen˝
z RS nebo RST a po¯adovÈho ËÌsla spojenÌ
poËÌnaje 001, holandskÈ stanice d·vajÌ
RS nebo RST a zkratku provincie odkud vysÌlajÌ. JednotlivÈ provincie majÌ zkratky: GR - FR DR - OV - GD - UT - NH - ZH - FL- ZL - NB LB (celkem 12). Za kaûdÈ ˙plnÈ spojenÌ je
1 bod. S kaûdou stanicÌ je moûnÈ na kaûdÈm
p·smu nav·zat jen jedno spojenÌ, bez ohledu
na druh provozu. N·sobiËe jsou jednotlivÈ
provincie na kaûdÈm p·smu zvl·öù. DenÌky
se zasÌlajÌ do 31.3.na adresu: Frank E. van
Dijk, PA3BFM, Middellaan 24, NL-3721 PH
Bilthoven, The Netherlands.
EA RTTY Contest - druh˝ vÌkend v ˙noru
16.00-16.00 UTC. Z·vodÌ se v p·smech 3,5 28 MHz mimo WARC v kategoriÌch: a) jeden
op. - vöechna p·sma, b) jeden op. - jedno
p·smo, c) vÌce op. - vöechna p·sma,
d) posluchaËi, pouze RTTY provozem. äpanÏlskÈ stanice vymÏÚujÌ kÛd sloûen˝ z RST
a zkratky provincie, ostatnÌ RST a ËÌslo CQ
zÛny (OK = 15). Bodov·nÌ: za spojenÌ se stanicÌ na vlastnÌm kontinentu v p·smech 3,5
a 7 MHz 3 body, na ostatnÌch p·smech 1 bod,
se stanicemi na jin˝ch kontinentech 6 bod˘
v p·smech 3.5 a 7 MHz, 2 body na ostatnÌch
p·smech. SpojenÌ s vlastnÌ zemÌ lze pouûÌt jen
pro n·sobiË - 0 bod˘. N·sobiËe jsou zemÏ
DXCC a EA provincie na kaûdÈm p·smu
zvl·öt. DenÌky se zasÌlajÌ do 10.4.1992 na:
EA RTTY Contest Manager Antonio Alcolado,
EA1MV, P.O.Box 240, E-09400 Aranda de
Duero (Burgos), Spain. NejlepöÌ stanice
v kaûdÈ kategorii v kaûdÈ DXCC zemi obdrûÌ
diplom pokud nav·ûe alespoÚ 50 spojenÌ.
ARRL International DX Contest je prvnÌm ze
z·vod˘ pro hodnocenÌ v mistrovstvÌ OK.
ProbÌh· ve dvou samostatnÏ hodnocen˝ch
Ë·stech CW a SSB. Z·vodÌ se v kategoriÌch:
A - jeden oper·tor kdy se z·vodu ˙ËastnÌ
jedna osoba, bez jakÈkoliv dalöÌho pouûitÌ
informacÌ o provozu, stanicÌch ap. ze sÌtÌ DX,
PR ap. M˘ûe b˝t vysÌl·n v jednom okamûiku
pouze jeden sign·l. Nelze p¯edloûit denÌk
ze dvou p·sem na jednu znaËku pro kategorii
jeden op. - jedno p·smo.
(1) vöechna p·sma.
(2) jedno p·smo, z jin˝ch p·sem m˘ûe stejn·
stanice zaslat jen denÌk ke kontrole
(3) QRP - vöechna p·sma, v˝kon max. 5 W
B - jeden oper·tor s asistencÌ kdy jedna osoba
zajiùuje veöker˝ provoz vËetnÏ monitorov·nÌ
a vedenÌ denÌku. Je vöak moûnÈ pouûÌt informacÌ z DX Ëi PR sÌtÌ ap.
C - vÌce oper·tor˘
(1) jeden vysÌlaË - v kaûdÈm okamûiku m˘ûe
b˝t vysÌl·n jen jeden sign·l, z p·sma
na p·smo je moûn˝ p¯echod po 10 minut·ch
(poslech se hodnotÌ jako provoz). DenÌk musÌ
b˝t veden jeden, chronologicky.
(2) dva vysÌlaËe, kdy mohou b˝t souËasnÏ
vysÌl·ny dva sign·ly, ale na r˘zn˝ch p·smech.
Pro p¯echod jednÈ stanice na. jinÈ p·smo platÌ
rovnÏû desetiminutovÈ pravidlo. ObÏ stanice
mohou navazovat spojenÌ se vöemi stanicemi;
pr·ce druhÈ stanice nenÌ v·z·na jen na pr·ci
s nov˝mi n·sobiËi. Kaûd· stanice si vede sv˘j
denÌk samostatnÏ.
(3) bez omezenÌ, s jednÌm sign·lem
na kaûdÈm p·smu. DenÌk z kaûdÈho p·sma
se vede zvl·öù, ale chronologicky na kaûdÈm
p·smu.
Z·vodÌ se v p·smech 1,8-28 MHz mimo
WARC. KÛd se skl·d· z RS nebo RST a
pouûitÈho p¯Ìkonu. SpojenÌ se navazujÌ pouze
se stanicemi USA a Kanady, kterÈ p¯ed·vajÌ
mÌsto p¯Ìkonu zkratku st·tu nebo provincie.
KaûdÈ spojenÌ se hodnotÌ t¯emi body, n·sobiËi
jsou jednotlivÈ americkÈ st·ty (mimo KL7
a KH6) + DC a kanadskÈ provincie, celkem
max. 62 na kaûdÈm p·smu. Z jednÈ lokality
nesmÌ b˝t navazov·na spojenÌ pod vÌce
znaËkami. DenÌk m˘ûe b˝t i ve formÏ ASCII
form·tu PC a musÌ b˝t odesl·n letecky
nejpozdÏji do 30 dn˘ po ukonËenÌ z·vodu
na adresu: ARRL, 225 Main Street, Newington,
CT 06111, USA. Diplom obdrûÌ vÌtÏzovÈ jednotliv˝ch kategoriÌ v kaûdÈ zemi a d·le kaûd·
stanice, kter· nav·ûe alespoÚ 500 spojenÌ.
RSGB 7 MHz Contest probÌh· provozem CW
v p·smu 7 MHz. SpojenÌ se navazujÌ jen
se stanicemi britsk˝ch ostrov˘. VymÏÚuje
se kÛd sloûen˝ z RST a po¯adovÈho ËÌsla spojenÌ od 001, britskÈ stanice d·vajÌ t¯ÌpÌsmennou zkratku hrabstvÌ. Za kaûdÈ spojenÌ
je 5 bod˘, n·sobiËe jsou hrabstvÌ. DenÌk se zasÌl· nejpozdÏji do konce b¯ezna na: RSGB
HF Contest Committee, 77 Benson Manor Rd.,
Thornton Heath, Surrey, CR7 7AF, UK.
OK QRP z·vod po¯·d· radioklub OK1KCR
kaûdoroËnÏ vûdy poslednÌ nedÏli v ˙noru
od 0600 do 0730 UTC v p·smu 3.5 MHz
(3520 - 3580 kHz) provozem CW. Kategorie:
A - v˝kon do 5 W, B - v˝kon do 1 W. P¯ed·v·
se kÛd sloûen˝ z RST, dvoumÌstnÈho ËÌsla
udavajÌcÌho v˝kon a okresnÌho znaku. Za spojenÌ s Ëlenem QRP klubu jsou dva body,
za ostatnÌ spojenÌ 1 bod. N·sobiËe jsou jednotlivÈ okresy. V kategorii B je nutnÈ za¯ÌzenÌ
nap·jet nez·visle na sÌti. DenÌky se zasÌlajÌ
nejpozdÏji do 10 dn˘ po z·vodÏ na adresu:
Karel BÏhounek OK1AIJ, »s.arm·dy 539,
53701 Chrudim 4.
V˝sledky z·vod˘
PACC 1995
1 op:
1. OL5PLZ
296
47 13912
2. OK2WM
204
56 11424
3. OK2PKS
208
43 8944
4 .OK1BA
248
34 8432
5. OK2QX
172
40 6880
6. OK1RR
182
35 6370
d·le OL3Z, 2PKJ, 1FED, 2SLS, 1IR, 2BMA,
2ON, 1DSI, 2ABU, 1DNR, 2BOB,1DLY, 2AJ,
1AOU, 1DMS, 1MNI, 1RV, 2PBR, 2BPG,
2PXD, 2SAD, 1FPE - celkem 28 OK
Multi ops:
1. OK2KDS
87
29 2523
SWL:
1. OK1-11861 296
55 16280
2. OK2-9329
31
17
527
AMA MAGAZÍN
INZERCE
komerční inzeráty 1 cm2 = 10 Kč, ostatní zdarma
PROD¡M:
PA ETA II - 650 W PEP s RE 400 C - rozdÏlan˝
na 95%-cena dohodou, tel.02/4018384 veËer.
-----------------------------------------------------------Termohydrograf ZPA 852 /jako nov˝/ + diagramy 834 E3a. Cena dohodou. Tel. 02/401
83 84 veËer.
-----------------------------------------------------------Tov·rnÌ ËÌtaË do 200 MHz, 8-mi mÌstn˝ displej, mnoho fcÌ + dokumentace, za 7350 KË
nebo dohoda. Ing. Macura, LesnÌ 817, 735 14
Orlov· - LutynÏ.
-----------------------------------------------------------NovÈ, promϯenÈ tranzistory VF 1 aû 150 W
moûno i p·rovanÈ do 2 GHz. Koaxi·lnÌ relÈ
novÈ s konektory 50 i 75 Ohm, 1,5 kW/1
GHz, d·le 50 Ohm, 400 W/500 MHz za 700,600,- 450,- KË. Koaxi·lnÌ kabel COAX 6, KX 1
(∅ 11 mm) po 22,- a 15,- KË. Koaxi·l spec. ∅
11mm post¯Ìb¯en s tefl. dielektr. 25,- KË/metr.
VysÌlacÌ elektronky GU43B, GU74B (1,5 a 0,6
kW) po 1000,- 800,- KË. ìSadaî 2ks GU74B,
sokl, turbÌna, odd. kond. anodov˝ za 3000,KË. Diskov˝ kondez·tor 3k3/5 kV (anodov˝
oddÏlovacÌ) po 100,- KË. Oboustrann˝ tiöt.
spoj s teflonem 1 dm2 za 40,- KË. Ods·vaËky
cÌnu ˙plnÏ novÈ po 65,- KË. PA pro 145 MHz
12 V in 3 W out 20 W s vf voxem 1200,- KË.
Modem pro PR (IBM, Amiga) za 850,- KË. Dig.
multimetr ˙plnÏ nov˝ M-830B za 450,- KË.
Nov˝ osciloskop Sl-104 (2 x 500 MHz) za
15000,- KË. Vakuov˝ kondenz·tor 4,5 - 100
pF, 5 - 250 pF za 800,- KË a 900,- KË. Origin·l
magnet pro mobilnÌ antÈnu ∅ 150, nov˝ za
600,- KË. CT170 138-175 MHz, nov˝ v z·ruce
za 7400,- KË. OK2BHA, tel.: 069-440 92 92
Martin Karasz, HlavnÌ 1027, Ostrava 4, 708
00.
-----------------------------------------------------------Prod·m nebo vymÏnÌm radiostanici ìP-809Mî
100 aû 150 MHz AM plnÏ proladitelnÈ, v˝kon
4 W, nap·jenÌ 12 V za RX na 80 m nebo CB
stanici. NabÌdky na adresu: OK1 - 34666,
P.O.Box 1, LipnÌk, 751 31
-----------------------------------------------------------KENWOOD TS140S, mikro MC43S, interface
IF10C, HM zdroj 13,8 V/20 A, (34 000,- KË),
DRAKE R4B 1,8 - 28 MHz vË. WARC (5000,KË), nebo dle dohody. V.VËel·k, »ernilovsk·
659, 190 14 Praha - Kl·novice, tel.: 02/7881
834.
-----------------------------------------------------------TRX YAESU FT-736R 144 - 432 MHz, All
Mode, SAT - provoz, 25 W, automat. klÌË, cw
- filtr 600 Hz, mikro, servis manual. Cena:
56000,- KË. LiöË·k Josef, Tyröova 524, 384 11
Netolice. Tel.: 0338/82 589.
-----------------------------------------------------------KompletnÌ p¯eladÏnou VXW 100 (kmit.
˙st¯edna), nov˝ accupack a s dokumentacÌ.
Cena 1200 KË. Jan Kav·lek, Na mok¯inÏ 45,
130 00 Praha 3, Tel.: 02/6841 030.
-----------------------------------------------------------Z poz˘stalosti po OK1FBV PA FL2277B/1 kW.
Tov. zdroj 13,8 V/15 A, FM ruËnÌ za¯ÌzenÌ pro
70 cm IC4GE elky QQVO6 - 40 A, SRS 4451
(ceny
dohodou)
Ëasopisy
AR(1953-94)
zahraniËnÌ Ëasopisy (celÈ i ne˙plnÈ roËnÌky) seznam proti zn·mce. Pavel POK, Sokolovsk·
59, 323 12 PlzeÚ.
-----------------------------------------------------------KV TRX TS50 KENWOOD - zdroj 20 A.
Cena dohodou. Tel.: 049/46088.
------------------------------------------------------------
26
VKV TCVR KENWOOD TR751A allmode,
142-149 MHz, 25 W, hlasov˝ syntetizer, cena
27000 KË. CB radio PREZIDENT LINCOLN
10000 KË, oba jeden rok starÈ. TRANSVERTOR 28/432-439 MHz 10 W OUT fa
Downeast
MICROWAVE
11000
KË.
Nepouûitou patici 4CX250 + dvÏ nepouûitÈ
elky 650 KË. Adresa OK2VQF, tel.:
06993/46798, Karvin·-R·j, Kosmonaut˘ 478,
734 01, äevËÌk Petr.
-----------------------------------------------------------PA 2 m FM, i = 5 W, o = 50 W/24 V, pro handheld (1500), BFQ 34 (400), KT 962B (100), KT
909, 911 (50), KP 902, 903 (100), RE041XL
(200), KT 927B (100), PKF 10,7/15 A (100). F.
Blaûek, Tr·vnÌky 1182, 765 02 Otrokovice,
tel.: 067/694 2227.
-----------------------------------------------------------FM transceiver 50 W typ DENPA MZ 22 +
zdroj 10 A. Inform·cie na tel.: 0834/963213,
OM3WAD.
-----------------------------------------------------------2M TCVR FT290/R2 allmode, technick˝
manu·l + transvertor 70 cm, 0,5 W s dvojit˝m
zmieöavanÌm, vhodn˝ pre PA SM 577 45, SAU
- 4, AP. Dod·m pl. spoj. cena spolu 19500 KË.
Ing. Rastislav GaluöË·k, Za Tepl·rnou 917,
160 00 Praha 6 - RuzynÏ.
-----------------------------------------------------------Koncov˝ stupeÚ s 2xRE400.
Josef Bartoö, U lomu 628, 76002 ZlÌn.
-----------------------------------------------------------KV tcvr YAESU FT850 (=FT890).
Vojta Zeman, M.BoûÌ 14, 58601 Jihlava.
-----------------------------------------------------------KV tcvr KENWOOD TS450SAT s cw filtrem.
B.Vot˝pka, M·nesova 63, 12000 Praha 2.
-----------------------------------------------------------PC-XT, procesor 8086 na 4.77 MHz, 640 kB
RAM, CGA karta + CGA mono monitor 14î,
1xS + 1xP porty, HDD 40 MB, FDD 5.25î 360
kB, asi 80 disket 5.25î 360 kB, manu·ly. Cena
PC+MONITOR: 4000,- KË... dohoda moûn·.
Tel.: 0506-3983. LudÏk Odehnal, KlepaËov
73, 67801 Blansko.
-----------------------------------------------------------TCVR NEC CQ110 v fb stavu + dokumentace
+ n·hr.smÏöovacÌ elka. TX i RX 1.8 - 28 MHz,
mimo WARC, + 27 MHz, WWV. SpÏch·!
OdpovÏdi na telefon 0306-20298, p¯ÌpadnÏ
[email protected]
[email protected]tilde;M:
TCVR - BoubÌn 80, p¯Ìp. mohu nabÌdnout
GDO BM 342 jako protihodnotu. Uher Jan,
PonÏtovice 66, 66451 älapanice, tel. Brno
912553.
-----------------------------------------------------------KV tcvr FT 101, FT 200, TS 520, FT 7 nebo
jin˝ cenovÏ podobn˝. Josef ätolcar, OK2YN,
LaznÌËky 62, 751 25 p. VeselÌËko.
-----------------------------------------------------------KV TRX tov·rnÌ /jednosk¯ÌÚkov˝ s vestavÏn˝m
zdrojem/ a ELBUG. ProsÌm jen s dokumentacÌ
a UFB. Huml F., Brat¯Ì »apk˘ 246, 261 02
P¯Ìbram VII.
-----------------------------------------------------------Transceiver CW/SSB pro 2m p·smo, typ
R2CW. Heinz M¸ller, DK4LP, Wallsb¸ller
Weg 10, D-25821 Struckum.
-----------------------------------------------------------StaröÌ provozuschopnÈ mϯ·ky na mϯenÌ
odporu, kapacity, indukËnosti, frekvence vlnomÏry - GDO - sÌly el. mag. pole od 1,5 -
30 MHz, 140 - 450 MHz, sÌùov˝ zdroj 220
V/2,5 - 3 kV/10 A. Tel.: 0367 - 6922 nebo
poöt. schr. 17 - 39601, Humpolec.
-----------------------------------------------------------Elku 12BY7 - nutnÈ, d·le 6146B a elky do
FL2100Z. OK1DF, P˘bal F., DÏdinova 2012,
148 00 Praha 4.
-----------------------------------------------------------All mode TCVR na 432 MHz, p¯ÌpadnÏ i s PA
nebo ANT. Popis s cenou prosÌm na adr.: J.
Dufka, Na honech 4930, 760 05 ZlÌn.
-----------------------------------------------------------NÏmeck· voj. za¯ÌzenÌ a elekronky do r. 45,
tg. klÌËe, tegrafy, dokumentaci aj. nabÌdnÏte.
Adr. J. Russmann, Alter M¸hlenweg 15, 29525
Uelzen 3, Deutschland, tel. a fax: 0049 581
72537.
-----------------------------------------------------------2ks TRAFO bulharskÈ, typ: BDS 10965-73,
prim: 2x110 V 195 H, sec: 2x16,36 V 29 H
1x12,41 V 22H. F. Blaûek, Tr·vnÌky 1182, 765
02 Otrokovice, tel.: 067/694 2227.
-----------------------------------------------------------ELKY 811A nebo G811. Pom˘ûe i pouze 1 ks.
Ji¯Ì LuÚ·k, DolnÌ Libchava 185, 47001 »esk·
LÌpa.
-----------------------------------------------------------RŸZN…:
Hled·m servisnÌ dokumentaci pro TRX YAESU
FT 290R (2m allmode) a YAESU FT 209R (2m
handheld). V˝mÏnou mohu nabÌdnout servisnÌ
manu·l pro KENWOOD TS430S (KV TRX).
Petr Cink, Radimova 138/A, 169 00 Praha 6,
tel.:33541716 do 16. hod.
-----------------------------------------------------------Hled·m inkurantnÌ vysÌlaËe 15W.S.E a
80.W.S, i jejich vraky a dÌly. Dob¯e zaplatÌm
nebo vymÏnÌm za modernÌ vysÌlacÌ za¯ÌzenÌ.
Karel Jordan, Kafkova 51, 16000 Praha 6, tel.:
02-3295181
------------------------------------------------------------
QTHLOC a DISTLOC
dva soubory, o nichû informoval inzer·t v
minulÈm ËÌsle AMA magazÌnu doplÚujeme
n·sledujÌcÌ informacÌ. QTHLOC a DISTLOC
jsou dva poËÌtaËovÈ soubory, uûiteËnÈ pro
radioamatÈry p¯i r˘zn˝ch soutÏûÌch.
QTHLOC je seznam vÌce jak 2500 mÏst,
mÌst, obcÌ a hor v »eskÈ republice, zpracovan˝ v d-Bazi, k nimû soubor urËuje
odpovÌdajÌcÌ
lok·tory
a
naopak.
Vyhled·v·nÌ, listov·nÌ v souboru je zcela
jednoduchÈ. Hory a kopce jsou p¯itom
doplnÏny jejich nadmo¯skou v˝ökou.
Soubor QTHLOC je zpracov·n podle svÏtovÈ radioamat·rskÈ lokaËnÌ sÌtÏ.
DISTLOC je soubor, pracujÌcÌ v jazyku
Basic, kter˝m se jednoduch˝m zp˘sobem
vypoËÌt·v· vzd·lenost mezi lok·tory, a to
jak p¯i v˝poËtu jednotliv˝ch lok·tor˘, tak i
p¯i v˝poËtu jednoho konstantnÌho lok·toru
s r˘zn˝mi lok·tory (p¯i soutÏûÌch ap.) Oba
tyto soubory pracujÌ s diakritikou, t.j. v ËeötinÏ. Na dobÌrku 284,- KË disketu s podrobn˝m popisem pr·ce s obÏma soubory zasÌl·
Kamil Don·t, Pod sokolovnou 5, 140 00
Praha 4.
Soubory jsou vhodnou pom˘ckou p¯edevöÌm p¯i pr·ci na VKV, KV, ale i pro
urËov·nÌ vzd·lenostÌ p¯i provozu CB.
AMA MAGAZÍN
Mollardg. 30-32, A-1060 Wien, Tel.: 0043-1-597 77 40-0 Fax DW 12
OTEVŘENO: PO - PÁ od 9-12hod. a 14-18hod.
KA
NO
VIN
HF-ALL-MODE TCVR TS-870S
TS-870S je prvnÌm transceivrem vyuûÌvajÌcÌm novÈ digit·lnÌ
technologie (24-bit DSP). Touto technikou je zpracov·n sign·l
v poslednÌm mf stupni (na frekvenci 11 kHz), coû umoûÚuje
digit·lnÌ ¯ÌzenÌ ö̯e p·sma, zv˝öenÌ odolnosti v˘Ëi ruöenÌ
periodick˝mi sign·ly (automatick˝ Notch filtr), zlepöenÌ
pomÏru s/ö. PodobnÏ lze takÈ upravit vysÌlan˝ sign·l.
TS-870S lze p¯Ìmo p¯ipojit k poËÌtaËi (bez dodateËnÈho
interface),tcvr je vybaven dvÏma p¯epÌnateln˝mi antÈnnÌmi
konektory, rychl˝m antÈnnÌm tunerem (i pro p¯Ìjem).
ä̯e p·sma je nastaviteln· pro SSB v libovolnÈ kombinaci
12 dolnÌch a 10 hornÌch frekvencÌ mf filtru, pro CW
je k dispozici 6 ö̯ek p·sma od 1 kHz do 50 Hz.
Tcvr takÈ obsahuje pamÏùov˝ klÌË s öirok˝m rozsahem
parametr˘ klÌËov·nÌ. Vöechny ovl·dacÌ prvky jsou p¯ÌstupnÈ
z p¯ednÌho panelu, ¯adu parametr˘ lze nastavit
ze snadno ovladatelnÈho MENU.
TS-870S ...... 29000,- ATS
exportnÌ cena
Download

Magazín AMA