AQUA PROCON s.r.o.
projektová a inženýrská spole nost
KANALIZA NÍ ÁD
STOKOVÉ SÍT
OBCE OPATOVICE
(podle zákona . 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu
a provád cí vyhlášky . 428/2001 Sb., k tomuto zákonu)
erven 2005
Z. . 192803 Opatovice – kanaliza ní ád
str.: 1
AQUA PROCON s.r.o.
projektová a inženýrská spole nost
OBSAH
1. TITULNÍ LIST KANALIZA NÍHO
ÁDU ................................................................................................. 3
2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZA NÍHO
ÁDU ............................................................................... 4
2.1. VYBRANÉ POVINNOSTI PRO DODRŽOVÁNÍ KANALIZA NÍHO ÁDU.................................. 4
2.2. CÍLE KANALIZA NÍHO ÁDU .......................................................................................................... 5
3. POPIS ÚZEMÍ ................................................................................................................................................. 5
3.1. CHARAKTER LOKALITY ..................................................................................................................... 5
3.2. ODPADNÍ VODY .................................................................................................................................... 5
4. TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍT ...................................................................................................... 6
4.1. POPIS A HYDROTECHNICKÉ ÚDAJE .............................................................................................. 6
4.2. HYDROLOGICKÉ ÚDAJE : .................................................................................................................... 6
5. ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU............................................................................................................. 7
6. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI.............................................................. 9
7. NEJVYŠŠÍ P ÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNE IŠT NÍ PR MYSLOVÝCH ODPADNÍCH VOD
VYPOUŠT NÝCH DO KANALIZACE ......................................................................................................... 10
8. M
ENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD............................................................................................... 11
9. OPAT ENÍ P I PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A MIMO ÁDNÝCH UDÁLOSTECH.................... 12
10. KONTROLA ODPADNÍCH VOD ............................................................................................................ 12
10.1.
ROZSAH A ZP SOB KONTROLY ODPADNÍCH VOD.......................................................... 12
10.1.1. Kontrolní vzorky ....................................................................................................................... 13
10.1.2. Podmínky pro provád ní odb r a rozbor odpadních vod ......................................... 13
10.2. P EHLED METODIK PRO KONTROLU MÍRY ZNE IŠT NÍ ODPADNÍCH VOD....................... 13
11. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH KANALIZA NÍM
12. AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZA NÍHO
Z. . 192803 Opatovice – kanaliza ní ád
ÁDEM............ 16
ÁDU ..................................................................... 16
str.: 2
AQUA PROCON s.r.o.
projektová a inženýrská spole nost
1. TITULNÍ LIST KANALIZA NÍHO
ÁDU
NÁZEV OBCE A P ÍSLUŠNÉ STOKOVÉ SÍT :
OPATOVICE
IDENTIFIKA NÍ
ÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE STOKOVÉ SÍT
VYHLÁŠKY . 428/2001 Sb.) : 6219-711535-49454587-3/1
(PODLE
P sobnost tohoto kanaliza ního ádu se vztahuje na vypoušt ní odpadních
vod do toku Malá Haná.
Vlastník kanalizace
:
Vodovody a kanalizace Vyškov a.s.
Identifika ní íslo (I )
:
49454587
Sídlo
:
Brn nská 13, 682 01 Vyškov
Provozovatel kanalizace
:
VaK Vyškov a.s.
Identifika ní íslo (I )
:
49454587
Sídlo
:
Brn nská 13, 682 01 Vyškov
Zpracovatel provozního ádu
:
AQUA PROCON s.r.o.
Datum zpracování
:
únor 2004
Záznamy o platnosti kanaliza ního ádu :
Kanaliza ní
rozhodnutím místn
ád byl schválen podle § 14 zákona
. 274/2001 Sb.,
p íslušného vodoprávního ú adu M Ú OŽP Vyškov
. j. ..........................................
ze dne ................................
.....................................................
razítko a podpis
schvalujícího ú adu
Z. . 192803 Opatovice – kanaliza ní ád
str.: 3
AQUA PROCON s.r.o.
projektová a inženýrská spole nost
2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZA NÍHO
ÁDU
Ú elem kanaliza ního ádu je stanovení podmínek, za nichž se producent m
odpadních vod (odb ratel m) povoluje vypoušt t do kanalizace odpadní vody
z ur eného místa, v ur itém množství a v ur ité koncentraci zne išt ní v souladu
s vodohospodá skými právními normami – zejména zákonem . 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu a zákonem . 254/2001 Sb.,
o vodách a to tak, aby byly pln ny podmínky vodoprávního povolení k vypoušt ní
odpadních vod do vod povrchových.
Základní právní normy ur ující existenci, p edm t a vztahy plynoucí
z kanaliza ního ádu :
- zákon . 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou
pot ebu (zejména § 9, § 10, § 14, § 18, § 19, § 32, § 33, § 34, § 35)
- zákon . 254/2001 Sb., o vodách (zejména § 16) a zm nu .20/2004 Sb.
- vyhláška . 428/2001 Sb., ( § 9, § 14, § 24, § 25, § 26) a jejich eventuální
novely.
2.1. VYBRANÉ POVINNOSTI PRO DODRŽOVÁNÍ KANALIZA NÍHO
ÁDU
a)
Vypoušt ní odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby
p ipojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odb ratel)
v rozporu s kanaliza ním ádem je zakázáno (§ 10 zákona . 274/2001 Sb.)
a podléhá sankcím podle § 33, § 34, §35 zákona . 274/2001 Sb.,
b)
Vlastník pozemku nebo stavby p ipojený na kanalizaci nesmí z t chto objekt
vypoušt t do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí
pozemk , staveb nebo za ízení bez souhlasu provozovatele kanalizace,
c)
Nov smí vlastník nebo provozovatel kanalizace p ipojit na tuto kanalizaci
pouze stavby a za ízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody,
nep esahují p ed vstupem do ve ejné kanalizace míru zne išt ní p ípustnou
kanaliza ním ádem. V p ípad p esahující ur ené míry zne išt ní je odb ratel
povinen odpadní vody p ed vstupem do kanalizace p ed iš ovat,
d)
Vlastník kanalizace je povinen podle § 25 vyhlášky 428/2001 Sb. zm nit nebo
doplnit kanaliza ní ád, zm ní-li se podmínky, za kterých byl schválen,
e)
Kanaliza ní ád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvád ní
odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odb ratelem,
f)
Provozovatel kanalizace shromaž uje podklady pro revize kanaliza ního ádu
tak, aby tento dokument vyjad oval aktuální provozní, technickou a právní
situaci,
g)
Další povinnosti vyplývající z textu kanaliza ního
v následujících kapitolách.
Z. . 192803 Opatovice – kanaliza ní ád
ádu jsou uvedeny
str.: 4
AQUA PROCON s.r.o.
projektová a inženýrská spole nost
2.2. CÍLE KANALIZA NÍHO
ÁDU
Kanaliza ní ád vytvá í právní a technický rámec pro užívání stokové sít obce
Opatovice tak, aby zejména :
a)
b)
c)
d)
byla pln na rozhodnutí vodoprávního ú adu,
nedocházelo k porušení materiálu stokové sít a objekt ,
odpadní vody byly odvád ny plynule, hospodárn a bezpe n ,
byla zaru ena bezpe nost zam stnanc pracujících v prostorách stokové sít .
3. POPIS ÚZEMÍ
3.1. CHARAKTER LOKALITY
Obec Opatovice je satelitní ástí m sta Vyškova. V obci je v sou asné dob
446 trvale bydlících obyvatel. Na kanalizaci je napojeno 415 trvale žijících obyvatel.
V obci není žádný pr mysl a ob anská vybavenost svým rozsahem odpovídá
velikosti obce. Produkují se zde pouze komunální odpadní vody.
Zásobování pitnou vodou je zajišt no z ve ejného vodovodu, na který jsou
napojeni všichni obyvatelé obce.
V obci je vybudována jednotná kanalizace. ást stok však ve skute nosti
funguje jako deš ová kanalizace (stoky A, C, E a F), protože do nich nejsou napojeny
žádné p epady ze septik . Do t chto stok jsou napojeny jen uli ní vpusti. Stoková sí
odvádí i vody extravilánové. V objektech napojených na kanalizaci jsou splaškové
vody likvidovány v septicích s p epadem do kanalizace nebo jsou objekty napojeny
p ímo do stoky. U ásti obyvatel napojených p ímo jsou odpady z WC likvidovány
v žump a do kanalizace jsou odvád ny pouze odpadní vody z umyvadel a van.
Kanalizace je zaúst na do toku Malá Haná šesti výustními objekty.
3.2. ODPADNÍ VODY
Odpadní vody v obci mají p vod:
a)
b)
c)
d)
v bytovém fondu („obyvatelstvo“),
v za ízeních ob anské vybavenosti
srážkové a povrchové vody (vody ze st ech, zpevn ných ploch
a komunikací),
jiné (podzemní a drenážní vody vznikající v zastaveném území).
Odpadní vody z bytového fondu („obyvatelstvo“) - jedná se o splaškové
odpadní vody z domácností. Tyto odpadní vody jsou v sou asné dob produkovány
od 415 obyvatel, bydlících trvale na území obce Opatovice.
Do kanalizace jsou tyto vody vypoušt ny áste n p es septiky, áste n
p ímo. N které p ímo napojené objekty mají žumpu a do kanalizace pak jdou jen
vody z umyvadel a van.
Z. . 192803 Opatovice – kanaliza ní ád
str.: 5
AQUA PROCON s.r.o.
projektová a inženýrská spole nost
Odpadní vody z ob anské vybavenosti – jsou (krom srážkových vod) vody
z ásti splaškového charakteru, jejichž kvalita se m že p echodn m nit ve zna n
širokém rozp tí podle momentálního použití vody. Pat í sem producenti odpadních
vod ze sféry inností (služeb).
Pro ú ely tohoto kanaliza ního ádu se do ob anské vybavenosti zahrnují
zejména :
- restaurace
- prodejna smíšeného zboží
Tyto odpadní vody jsou komunálního charakteru a neovliv ují významn
kvalitu odpadních vod ve stokové síti.
Povolen vypoušt ní odpadních vod Opatovice .j.ŽP/157/130/03 z 11.8.2003.
4. TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍT
4.1. POPIS A HYDROTECHNICKÉ ÚDAJE
Veškeré odpadní vody jsou gravita n odvád ny stokovou sítí jednotné
kanalizace do toku Malá Haná, kam stoková sí ústí v šesti výustních objektech. ást
stok však ve skute nosti funguje jako deš ová kanalizace (stoky A, C, E a F), protože
do nich nejsou napojeny žádné p epady ze septik . Do t chto stok jsou napojeny jen
uli ní vpusti. Stoková sí odvádí i vody extravilánové. Hlavní stokou je stoka B, která
odvod uje celý st ed obce. Celková délka stokové sít je 1942 m. Kanaliza ní
potrubí je provedeno z betonových trub (délka 1673 m) a z trub železobetonových
(délka 269 m). Profily potrubí se pohybují v rozmezí DN 300 až DN 1000 mm.
Technický stav kanalizace odpovídá stá í a realizaci díla svépomocí.
Objekty :
Na stokové síti se nachází pouze revizní šachty. N které z nich mají sou asn
funkci uli ních vpustí. Dalšími objekty jsou výustní objekty.
i
4.2. HYDROLOGICKÉ ÚDAJE :
Pro obec Opatovice je sm rodatná intenzita p ívalového dešt (t = 15 min.,
p = 1) 130 (l/s.ha). Pr m rný srážkový úhrn je 700 mm/rok, pr m rný po et
srážkových událostí je 71, pr m rný (celoplošný) odtokový koeficient je 0,05.
Po et p ipojených ekvivalentních obyvatel: 108 e.o.
Množství vypoušt né vody
•
Po et obyvatel napojených na kanalizaci:
415 x 120 l/obyvatele/den = 49,8 m3/den
Z. . 192803 Opatovice – kanaliza ní ád
str.: 6
AQUA PROCON s.r.o.
projektová a inženýrská spole nost
Celkem: Qp =0,58 l/s Qmax = 1,73 l/s Qro
ní
= 18 177 m3/rok
Povolené zne išt ní na výust ní kanalizace do recipientu v mg/l:
„p“
„m“
BSK5
130
170
CHSK
220
250
NL
220
250
5. ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU
Název recipientu
íslo hydrologického profilu
Profil
Q355
Kvalita
:
:
:
:
:
Malá Haná
4 – 12 – 03 - 008
nad obcí Opatovice
15,0 l/s
BSK5
=
1,2 mg/l
CHSK(Cr) =
18,0 mg/l
NL
=
2,0 mg/l
Správce toku
:
Povodí Moravy s.p.
ZHODNOCENÍ VODNÍHO TOKU P I PR TOKU OBCÍ
Vodní tok nad obcí má kvalitu vody se zne išt ním pod hodnotami pro vody lososové
BSK5 3,0 mg/l a NL 25 mg/l.
Vzhledem ke vzdálenosti mezi výust mi, charakterem vodního toku a skute ností, že
protéká obcí, neuvažujeme se samo isticím ú inkem v recipientu. K výpo tu
ovlivn ní toku jsou použity koncentrace z rozbor odebrané odpadní vody
z jednotlivých výustí laborato í VaK Vyškov a.s..
Výpo et ovlivn ní toku vypoušt nou splaškovou vodou pod výustí VO 6
Výpo et ovlivn ní toku:
Pr tok Q355 (l/s)
Qmax z kanalizace (l/s)
Ukazatel mg/l
V potoce
Voda z kanalizace
Po smísení (mg/l)
Z. . 192803 Opatovice – kanaliza ní ád
15
0,09
BSK5
1,2
120
1,91
NL
2
216
3,28
CHSK
18
216
19,18
str.: 7
AQUA PROCON s.r.o.
projektová a inženýrská spole nost
Výpo et ovlivn ní toku vypoušt nou splaškovou vodou pod výustí VO 5
Pr tok Q355 (l/s)
Qmax z kanalizace (l/s)
15,09
0,14
Ukazatel mg/l
V potoce
Voda z kanalizace
Po smísení (mg/l)
BSK5
1,91
121
3,00
NL
3,28
212
5,20
CHSK
19,18
215
20,98
Výpo et ovlivn ní toku vypoušt nou splaškovou vodou pod výustí VO 4
Výpo et ovlivn ní toku:
Pr tok Q355 (l/s)
Qmax z kanalizace (l/s)
15,23
0,36
Ukazatel mg/l
V potoce
Voda z kanalizace
Po smísení (mg/l)
BSK5
3
124
5,79
NL
5,2
211
9,95
CHSK
20,98
216
25,48
Výpo et ovlivn ní toku vypoušt nou splaškovou vodou pod výustí VO 3
Výpo et ovlivn ní toku:
Pr tok Q355 (l/s)
Qmax z kanalizace (l/s)
15,59
0,09
Ukazatel mg/l
V potoce
Voda z kanalizace
Po smísení (mg/l)
BSK5
5,79
119
6,44
NL
9,95
218
11,14
CHSK
25,48
212
26,55
Výpo et ovlivn ní toku vypoušt nou splaškovou vodou pod výustí VO 2
Výpo et ovlivn ní toku:
Pr tok Q355 (l/s)
Qmax z kanalizace (l/s)
15,68
0,78
Ukazatel mg/l
V potoce
Voda z kanalizace
Po smísení (mg/l)
BSK5
6,44
122
11,92
Z. . 192803 Opatovice – kanaliza ní ád
NL
11,14
214
20,75
CHSK
26,55
218
35,62
str.: 8
AQUA PROCON s.r.o.
projektová a inženýrská spole nost
Výpo et ovlivn ní toku vypoušt nou splaškovou vodou pod výustí VO 1
Výpo et ovlivn ní toku:
Pr tok Q355 (l/s)
Qmax z kanalizace (l/s)
16,46
0,28
Ukazatel mg/l
V potoce
Voda z kanalizace
Po smísení (mg/l)
BSK5
11,92
125
13,81
NL
20,75
210
23,92
CHSK
35,62
218
38,67
Vodní tok pod obcí má charakter podle p ípustného zne išt ní povrchových vod pro
vody kaprovité pouze v ukazateli nerozpušt né látky, v ukazateli BSK5 je voda
nevyhovující pro cílové hodnoty.
Ukazatel
BSK5
NL
recipient pod obcí
13,81 mg/l
23,92 mg/l
hodnota z p íl. .2 NV .61/2003
6,00 mg/l
25,0 mg/l
6. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI
Do kanalizace nesmí podle zákona . 254/2002 Sb., o vodách vnikat
následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami :
A. Zvláš nebezpe né látky, s výjimkou t ch, jež jsou, nebo se rychle m ní na látky
biologicky neškodné :
1. Organohalogenové slou eniny a látky, které mohou tvo it takové slou eniny ve
vodním prost edí.
2. Organofosforové slou eniny.
3. Organocínové slou eniny.
4. Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním
prost edí, nebo jeho vlivem.
5. Rtu a její slou eniny.
6. Kadmium a jeho slou eniny.
7. Persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného p vodu.
8. Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, z stávat v suspenzi nebo
klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.
Z. . 192803 Opatovice – kanaliza ní ád
str.: 9
AQUA PROCON s.r.o.
projektová a inženýrská spole nost
B. Nebezpe né látky :
1. Metaloidy, kovy a jejich slou eniny :
1. zinek
6. selen
2. m
7. arzen
3. nikl
8. antimon
4. chrom
9. molybden
5. olovo
10. titan
11. cín
12. baryum
13. berylium
14. bor
15. uran
16. vanad
17. kobalt
18. thalium
19. telur
20. st íbro
2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvláš nebezpe ných látek.
3. Látky, které mají škodlivý ú inek na chu nebo na v ni produkt pro lidskou
pot ebu, pocházející z vodního prost edí, a slou eniny, mající schopnost zvýšit
obsah t chto látek ve vodách.
4. Toxické, nebo persistentní organické slou eniny k emíku a látky, které mohou
zvýšit obsah t chto slou enin ve vodách, vyjma t ch, jež jsou biologicky neškodné
nebo se rychle p em ují ve vod na neškodné látky.
5. Elementární fosfor a anorganické slou eniny fosforu.
6. Minerální oleje nepersistentní a uhlovodíky ropného p vodu.
7. Fluoridy.
8. Látky, které mají nep íznivý ú inek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli
a dusitany.
9. Kyanidy
7. NEJVYŠŠÍ P ÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNE IŠT NÍ
ODPADNÍCH VOD VYPOUŠT NÝCH DO KANALIZACE
1) Do kanalizace NESMÍ být odvád ny pr myslové odpadní vody !!!!!
2) Splaškové odpadní vody mohou být do kanalizace vypoušt ny p ed išt né na
hodnoty uvedené v rozhodnutí ve v ci „Povolení vypoušt ní odpadních vod
Opatovice“ .j. ŽP/1557/130/03 z 11.8.2003 platné do 31.12.2013.
Ukazatel
„p“ mg/l
„m“ mg/l
BSK5
CHSK CR
NL
130
220
220
170
250
250
Z. . 192803 Opatovice – kanaliza ní ád
str.: 10
AQUA PROCON s.r.o.
projektová a inženýrská spole nost
2) Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace p ekro ení limit (maximálních
hodnot) podle odstavce 2) nebo vypoušt ní jiných vod než splaškových, bude o
této skute nosti informovat vodoprávní ú ad a m že na viníkovi uplatnit náhrady
ztráty v rámci vzájemných smluvních vztah a platných právních norem (viz § 10
zákona . 274/2001 Sb. a § 14 vyhlášky . 428/2001 Sb.).
Krajský ú ad a obecní ú ad obce s rozší enou p sobností uplat ují sankce podle
§ 32 – 35 zákona . 274/2001 Sb.
8. M
ENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD
Požadavky na m ení a stanovení množství odvád ných odpadních vod jsou
všeobecn stanoveny zejména v § 19 zákona . 274/2001 Sb., a v §§ 29, 30, 31
vyhlášky . 428/2001 Sb.
Obyvatelstvo (místní) - objemová produkce splaškových odpadních vod bude
zjiš ována z údaj sto ného. M ení je provád no namátkov .
Výpo et množství odpadních vod vypoušt ných do ve ejné kanalizace se obecn
stanoví :
1. U zne iš ovatel nenapojených na ve ejný vodovod nebo t ch, kte í vlastní
dopl kový zdroj pitné vody – vlastní studnu se stanoví podle §30 Vyhlášky .
428/2001 Sb., kterou se provádí zákon .274/2002 Sb o vodovodech a
kanalizacích pro ve ejnou pot ebu.
2. U zne iš ovatel napojených na ve ejný vodovod bez dopl kových zdroj pitné
vody se zjiš uje p ímo, shodn s množstvím vody dodané odb rateli z ve ejného
vodovodu zjišt ným na vodom ru u odb ratele
3. U podnikatel , kte í pot ebují pro svoji innost technologickou vodu odebíranou
z jiného zdroje se k množství odebraném z ve ejného vodovodu p ipo te i
množství vody odebírané z jiných zdroj a odpo ítá voda, která z stává
v technologii.
Výpo et množství srážkových vod vypoušt ných do jednotné kanalizace jednotlivými
odb rateli se obecn stanoví:
- výpo tem podle p ílohy .16 k vyhlášce .428/2001 Sb, kterou se provádí zákon
.274/2002 Sb o vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu.
Výpo et se provádí násobením sou tu redukovaných ploch areálu odb ratele
v m a dlouhodobého srážkového úhrnu v m/rok. Pro výpo et redukované plochy se
odtokové sou initele stanovují podle druhu plochy v p ípad možnosti odtoku do
kanalizace:
2
Z. . 192803 Opatovice – kanaliza ní ád
str.: 11
AQUA PROCON s.r.o.
projektová a inženýrská spole nost
Charakter povrchu plochy
Zastav né plochy a t žce propustné zpevn né plochy ( A )
Lehce propustné zpevn né plochy ( B )
Plochy kryté vegetací ( C )
Odt. koeficient
0,9
0,4
0,05
Vypo ítaná plocha a množství vypoušt ných srážkových vod za rok jsou
uvedeny ve smlouvách mezi provozovatelem ve ejné kanalizace a odb ratelem.
9. OPAT ENÍ P I PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A MIMO ÁDNÝCH
UDÁLOSTECH
•
•
•
•
•
P ípadné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí na:
Povodí Moravy s.p. D eva ská 11, 602 00 Brno, tel. : 517 383 681
VaK Vyškov a.s., Brn nská 13, 682 01 Vyškov, tel.: 517 324 930
M Ú OŽP Vyškov, Masarykovo nám. 1, 682 12 Vyškov, telefon 517 301 111
Krajská hygienická stanice jihomoravského kraje, Je ábkova 4 Brno, pracovišt
Vyškov telefon 517 346 222
Hasi ský záchranný sbor Vyškov, telefon 150
Producent odpadních vod hlásí neprodlen provozovateli kanalizace možné
nebezpe í p ekro ení p edepsaného limitu (i potenciální).
Provozovatel kanalizace postupuje p i likvidaci poruch a havárií a p i
mimo ádných událostech podle p íslušných provozních p edpis – zejména
provozního ádu kanalizace podle vyhlášky . 195/2002 Sb. o náležitostech
manipula ních a provozních ád vodovodních d l. V p ípad havárií provozovatel
postupuje podle ustanovení § 40 a § 41 zákona 254/2001 Sb., podává hlášení
Hasi skému záchrannému sboru R (p ípadn jednotkám požární ochrany, Policii
R, správci povodí). Vždy informuje p íslušný vodoprávní ú ad, eskou inspekci
životního prost edí, p ípadn
eský rybá ský svaz.
Náklady spojené s odstran ním zavin né poruchy, nebo havárie hradí ten,
kdo ji zp sobil.
10. KONTROLA ODPADNÍCH VOD
P i kontrole jakosti vypoušt ných odpadních vod se provozovatel kanalizace
ídí zejména ustanoveními § 18 odst. 2, zákona 274/2001 Sb., § 9 odst. 3) a 4 a § 26
vyhlášky 428/2001 Sb.
10.1. ROZSAH A ZP SOB KONTROLY ODPADNÍCH VOD
V obci se nenachází žádní pravideln sledovaní odb ratelé. Kontrola
odb ratel bude provád na namátkov a p i výskytu havárie. Vzorky p i kontrole
Z. . 192803 Opatovice – kanaliza ní ád
str.: 12
AQUA PROCON s.r.o.
projektová a inženýrská spole nost
budou odebírány bodové vzorky. Rozbor vzork
laborato .
musí provád t akreditovaná
Rozbor bude p i namátkové kontrole provád n na tyto druhy zne išt ní:
•
•
•
BSK5
CHSK
NL
P i havárii pak na zne išt ní, které zp sobilo havárii.
10.1.1. Kontrolní vzorky
Provozovatel kanalizace ve smyslu § 26 vyhlášky . 428/2001 Sb. namátkov
kontroluje množství a zne išt ní (koncentra ní hodnoty) odvád ných odpadních vod.
Kontrola množství a jakosti vypoušt ných odpadních vod se provádí v období b žné
vodohospodá ské aktivity, zpravidla za bezdeštného stavu - tj. obecn tak, aby byly
získány reprezentativní (charakteristické) hodnoty. Kontrola se provádí namátkov
nebo v p ípad havárie.
10.1.2. Podmínky pro provád ní odb r a rozbor odpadních vod
Pro uvedené ukazatele zne išt ní a odb ry vzork
kanaliza ním ádu platí následující podmínky :
uvedené v tomto
Podmínky :
1) Pro analýzy odebraných vzork se používají metody uvedené v eských
technických normách, p i jejichž použití se pro ú ely tohoto kanaliza ního ádu
má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, p esnosti a správnosti
prokázaný..
2) Rozbory vzork odpadních vod se provád jí podle metodického pokynu MZe . j.
10 532/2002 - 6000 k plánu kontrol míry zne išt ní odpadních vod ( l. 28).
P edepsané metody u vybraných ukazatel jsou uvedeny.
.
10.2.
VOD
P EHLED METODIK PRO KONTROLU MÍRY ZNE IŠT NÍ ODPADNÍCH
(metodiky jsou shodné s vyhláškou k vodnímu zákonu . 254/2001 Sb., kterou
se stanoví podrobnosti k poplatk m za vypoušt ní odpadních vod do vod
povrchových)
Upozorn ní: tento materiál je pr b žn aktualizován, n které informace jsou
uve ej ovány ve V stníku pro technickou normalizaci, metrologii a státní
zkušebnictví a ve V stníku Ministerstva životního prost edí
Z. . 192803 Opatovice – kanaliza ní ád
str.: 13
AQUA PROCON s.r.o.
projektová a inženýrská spole nost
Ukazatel
zne išt ní
CHSKCr
Ozna ení normy
TNV 75 7520
RAS
SN 75 7346 l. 5
NL
SN EN 872 (75 7349)
Pc
SN EN 1189 (75 7465) l. 6 a 7
SN EN ISO 11885 (75 7387)
SN ISO 5664 (75 7449)
SN ISO 7150-1 (75 7451)
SN ISO 7150-2 (75 7451)
SN EN ISO 11732 (75 7454)
SN ISO 6778 (75 7450)
Nanorg
N-NO2-
M síc
a rok
vydání
Jakost vod – Stanovení chemické 08.98
spot eby kyslíku dichromanem
(CHSKCr)“
Jakost
vod
–
Stanovení 07.98
rozpušt ných látek –
l. 5
Gravimetrické stanovení zbytku po
„žíhání“
„Jakost
vod
–Stanovení 07.98
nerozpušt ných látek – Metoda
filtrace filtrem ze sklen ných
vláken“
„Jakost vod – Stanovení fosforu – 07.98
Spektrofotometrická
metoda
s molybdenanem amonným
TNV 75 7466
N-NH4+
Název normy
(N-NH4+)+(N-NO2-)+(N-NO3-)
SN EN 26777 (75 7452)
SN EN ISO 13395 (75 7456)
Z. . 192803 Opatovice – kanaliza ní ád
l. 6 Stanovení celkového fosforu po
oxidaci peroxodisíranem a l. 7
Stanovení celkového
fosforu po rozkladu kyselinou
dusi nou a sírovou“
„Jakost vod – Stanovení fosforu po
rozkladu
kyselinou
dusi nou
a chloristou (pro stanovení ve
zne išt ných vodách)“
„Jakost vod – Stanovení 33 prvk
atomovou emisní spektrometrií
s induk n vázaným plazmatem
(ICP AES)“
„Jakost vod – Stanovení amonných
iont
– Odm rná metoda po
destilaci“
„Jakost vod – Stanovení amonných
iont
–
ást 1.: Manuální
spektrometrická metoda“
„Jakost vod – Stanovení amonných
iont – ást 2.: Automatizovaná
spektrometrická metoda“
„Jakost
vod
–
Stanovení
amoniakálního dusíku pr tokovou
analýzou
(CFA
a
FIA)
a spektrofotometrickou detekcí“
„Jakost vod – Stanovení amonných
iont – potenciometrická metoda“
02. 00
02. 99
06.94
06.94
06.94
11.98
06.94
Jakost vod – Stanovení dusitan – 09.95
Molekulárn
absorp ní
spektrometrická metoda“
„Jakost
vod
–
Stanovení 12.97
dusitanového
dusíku
a dusi nanového dusíku a sumy
str.: 14
AQUA PROCON s.r.o.
projektová a inženýrská spole nost
SN EN ISO 10304-2 (75 7391)
N-NO3-
SN ISO 7890-2 (75 7453)
SN ISO 7890-3 (75 7453)
SN EN ISO 13395 (75 7456)
SN EN ISO 10304-2 (75 7391)
AOX
Hg
Cd
SN EN 1485 (75 7531)
SN EN 1483 (75 7439)
TNV 75 7440
SN EN 12338 (75 7441)
SN EN ISO 5961 (75 7418)
SN EN ISO 11885 (75 7387)
obou pr tokovou analýzou (CFA
a FIA) se spektrofotometrickou
detekcí“
„Jakost
vod
–
stanovení
rozpušt ných
aniont
metodou
kapalinové chromatografie iont –
ást 2: Stanovení bromid , chlorid ,
dusi nan ,
dusitan ,
ortofosfore nan a síran
v odpadních vodách“
„Jakost vod – Stanovení dusi nan
–
ást 2.: Spektrofotometrická
destila ní metoda
s 4 –
fluorfenolem“
„Jakost vod – Stanovení dusi nan –
ást 3.: Spektrofotometrická metoda
s kyselinou sulfosalicylovou“
„Jakost
vod
–
Stanovení
dusitanového
dusíku
a dusi nanového dusíku a sumy
obou pr tokovou analýzou (CFA
a FIA) se spektrofotometrickou
detekcí“
„Jakost
vod
–
stanovení
rozpušt ných
aniont
metodou
kapalinové chromatografie iont –
ást 2: Stanovení bromid , chlorid ,
dusi nan ,
dusitan ,
ortofosfore nan a síran
v odpadních vodách“
„Jakost
vod
–
Stanovení
adsorbovatelných
organicky
vázaných halogen (AOX)“
„Jakost vod – Stanovení kadmia
atomovou absorp ní spektrometrií “
„Jakost vod – Stanovení 33 prvk
atomovou emisní spektrometrií
s induk n vázaným plazmatem
(ICP AES)“
11.98
01.95
01.95
12. 97
11.98
07.98
08.98
08.98
10.99
02.96
02.99
Podrobnosti k uvedeným normám :
a) u stanovení fosforu SN EN 1189 (75 7465) je postup up esn n odkazem na
p íslušné lánky této normy. Použití postup s mírn jšími ú inky mineralizace
vzorku podle SN EN 1189 l. 6 nebo podle SN ISO 11885 je podmín no
prokázáním shody s ú inn jšími zp soby mineralizace vzorku podle SN EN
1189 l. 7 nebo podle TNV 75 7466,
b) u stanovení CHSKCr podle TNV 75 7520 lze použít koncovku
spektrofotometrickou (semimikrometodu) i titra ní,
Z. . 192803 Opatovice – kanaliza ní ád
str.: 15
AQUA PROCON s.r.o.
projektová a inženýrská spole nost
c) u stanovení amonných iont je titra ní metoda podle SN ISO 5664 vhodná pro
vyšší koncentrace, spektrometrická metoda manuální podle SN ISO 7150-1 (75
7451) nebo automatizovaná podle SN ISO 7150-2 (75 7451) je vhodná pro nižší
koncentrace. P ed spektrofotometrickým stanovením podle SN ISO 7150-1,
SN ISO 7150-2 a SN EN ISO 11732 ve zne išt ných vodách, v nichž nelze
rušivé vlivy snížit filtrací a ed ním vzorku, se odd lí amoniakální dusík od
matrice destilací podle SN ISO 5664,
d) u stanovení dusitanového dusíku se vzorek p ed stanovením podle SN EN ISO
10304-2 se vzorek navíc filtruje membránou 0,45 mikrometr . Tuto úpravu,
vhodnou k zabrán ní zm n vzorku v d sledku mikrobiální innosti, lze užít
i v kombinaci s postupy podle SN EN 26777 a SN EN ISO 13395,
e) u stanovení dusi nanového dusíku jsou postupy podle SN ISO 7890-3, SN EN
ISO 13395 a SN EN ISO 10304-2 jsou vhodné pro mén zne išt né odpadní
vody. V siln zne išt ných vodách, v nichž nelze rušivé vlivy snížit filtrací,
ed ním nebo i ením vzorku, se stanoví dusi nanový dusík postupem podle
SN ISO 7890-2, který zahrnuje odd lení dusi nanového dusíku od matrice
destilací,
f) u stanovení kadmia ur uje SN EN ISO 5961 (75 7418) dv metody atomové
absorp ní spektrometrie (dále jen „AAS“) a to plamenovou AAS pro stanovení
vyšších koncentrací a bezplamenovou AAS s elektrotermickou atomizací pro
stanovení nízkých koncentrací kadmia.
11. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH
KANALIZA NÍM ÁDEM
Kontrolu dodržování kanaliza ního ádu provádí provozovatel kanalizace pro
ve ejnou pot ebu v návaznosti na každý kontrolní odb r odpadních vod. O výsledcích
kontroly (p i zjišt ném nedodržení podmínek kanaliza ního ádu) informuje bez
prodlení dot ené odb ratele (producenty odpadních vod) a vodoprávní ú ad.
12. AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZA NÍHO
ÁDU
Aktualizace kanaliza ního ádu (zm ny a dopl ky) provádí vlastník kanalizace
podle stavu, resp. zm n technických a právních podmínek, za kterých byl kanaliza ní
ád schválen.
Revizí kanaliza ního ádu se rozumí kontrola technických a právních
podmínek, za kterých byl kanaliza ní ád schválen. Revize, které jsou podkladem pro
p ípadné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace pr b žn , nejdéle však vždy
po 5 letech od schválení kanaliza ního ádu. Provozovatel informuje o výsledcích
t chto revizí vlastníka kanalizace a vodoprávní ú ad.
Vypracoval: Ing. Jaromír Koupán
Z. . 192803 Opatovice – kanaliza ní ád
Datum: erven 2005
str.: 16
Download

KR Opatovice - Vodovody a kanalizace Vyškov, as