ST ATUTÁR NÍ MĚSTO P LZEŇ
OBEC ZRUČ - SENEC
KANALIZAČNÍ ŘÁD
vypracovaný podle ustanovení §14 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu v platném znění a ustanovení § 24 a 25 prováděcí vyhlášky MZe č.
428/2001 Sb. v platném znění
Schválení vlastníkem a provozovatelem kanalizace:
Vlastník kanalizace:
Statutární město Plzeň
Provozovatel kanalizace:
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Malostranská 2, č.p. 143, 317 68 Plzeň
IČO: 25205625
Obec Zruč - Senec
sídlo OÚ: Plzeňská 100, 330 08 Zruč-Senec
Schválení vodoprávním úřadem:
podle § 14, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb.
Datum:
č.j. rozhodnutí:
Platnost do:
Platnost prodlouţena do:
Vypracoval: VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Datum: Listopad 2007
Kanalizační řád města Plzně
obce Zruč-Senec
ROZDĚLOVNÍK:
Vyhotoveno v 8 originálech, 7 řízených kopiích a 14 neúplných kopiích s výběrem textu a příloh.
Originál obdrţí:
1x MMP odbor ţivotního prostředí,
1x MMP odbor stavebně správní, speciální stavební úřad staveb vodních děl
1x MMP odbor infrastruktury města Plzně
1x MěÚ Nýřany, odbor ţivotního prostředí
1x Obecní úřad Zruč-Senec
1x Česká inspekce ţivotního prostředí, odd. ochrany vod
1x Vodárna Plzeň a.s. vodohospodář
1x Vodárna Plzeň a.s. archiv
Řízená kopie (textová část, př. A, B, C):
1x Vodárna Plzeň a.s., úsek odpadních vod
1x Vodárna Plzeň a.s., výrobně-technický útvar
1x Vodárna Plzeň a.s., obchodní úsek
1x Vodárna Plzeň a.s., technolog odpadních vod, vč. př.č. 5a) aţ 5f)
1x Vodárna Plzeň a.s., provoz kanalizace, vč. př.č. 5a) aţ 5f)
1x Vodárna Plzeň a.s., laboratoř odpadních vod, vč. př.č. 5a) aţ 5f)
1x Vodárna Plzeň a.s., provoz ČOV
Kopie pro producenty kategorie „A“:
(výběr textové části - kapitoly: A, B, H, I, J, K, L, M, N, příloha A: stanovené limity, situace odběrného místa příslušného producenta OV)
1x Plzeňská energetika a.s., Tylova 57, 316 00 Plzeň
1x Lidrone s.r.o., Ţelezniční 4, 305 38 Plzeň
1x Plzeňský Prazdroj a.s. , U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň
1x CVJ a.s., Korandova 2760/17, 316 00 Plzeň
1x Masokombinát Plzeň s.r.o. Americká 68, 301 50 Plzeň
1x STOCK Plzeň a.s., Palírenská 2, 326 00 Plzeň-Boţkov
1x Vězeňská sluţba ČR, věznice Bory, Klatovská 202, 306 51 Plzeň
1x České dráhy a.s., Depo kolejových vozidel, Na Sklárně
1x T.O.P. EKO spol. s r.o., Skladová 14, 326 00 Plzeň
1x Ing. Jaroslav Lobkowicz, Plzeňská 401, 322 00 Plzeň-Křimice
1x ZD Mořina, 267 17 Mořina
1x Marius Pedersen a.s., Malé náměstí 124, 500 03 Hradec Králové
1x Plzeňská teplárenská a.s., Doubravecká 1, 304 10 Plzeň
1x VODÁRNA PLZEŇ a.s., provoz úpravna vody Plzeň - Homolka
Plný text schváleného kanalizačního řádu vč. příloh B a C je zveřejněn na internetových
stránkách Vodárny Plzeň a.s.: www.vodarna.cz
1(celkem 43)
Kanalizační řád města Plzně
obce Zruč-Senec
Obsah Kanalizačního řádu:
A.
ÚVOD ......................................................................................................................................................... 5
B.
CÍLE A ZÁSADY KANALIZAČNÍHO ŘÁDU ..................................................................................... 6
C.
POPIS ÚZEMÍ A CHARAKTERISTIKA OBCE.................................................................................. 7
D.
TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ ................................................................................................. 8
D.1 HLAVNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE .......................................................................................................................... 8
D.2 HLAVNÍ KANALIZAČNÍ SBĚRAČE .................................................................................................................. 8
D.3 STAV ODVODNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ČTVRTÍ A PŘILEHLÝCH OBCÍ .................................................................. 9
D.3.1
Území městské stokové sítě .............................................................................................................. 9
D.3.2
Území letního kina Lochotín – ZOO Plzeň ...................................................................................... 9
D.3.3
Území Košutky, Bílé Hory ............................................................................................................... 9
D.3.4
Bolevec ............................................................................................................................................ 9
D.3.5
Doubravka ....................................................................................................................................... 9
D.3.6
Újezd ............................................................................................................................................. 10
D.3.7
Červený Hrádek ............................................................................................................................ 10
D.3.8
Bukovec ......................................................................................................................................... 10
D.3.9
Plzeň – Roudná, ulice Keřová ....................................................................................................... 10
D.3.10 Lobzy ............................................................................................................................................. 10
D.3.11 Božkov ........................................................................................................................................... 10
D.3.12 Koterov .......................................................................................................................................... 10
D.3.13 Křimice .......................................................................................................................................... 10
D.3.14 Litice.............................................................................................................................................. 11
D.3.15 Radčice .......................................................................................................................................... 11
D.3.16 Lhota ............................................................................................................................................. 11
D.3.17 Radobyčice .................................................................................................................................... 12
D.3.18 Malesice ........................................................................................................................................ 12
D.3.19 Zruč - Senec................................................................................................................................... 12
D.4 PŘEHLED OBJEKTŦ A ZAŘÍZENÍ NA KANALIZAČNÍ SÍTI MĚSTA PLZNĚ ......................................................... 14
D.4.1
Odlehčovací komory – místopis .................................................................................................... 14
D.4.2
Kanalizační shybky na stokové síti ................................................................................................ 19
D.4.3
Retenční stoky a retenční nádrže ................................................................................................... 20
D.4.4
Usazovací jímky na kanalizačních sběračích ................................................................................ 21
D.4.5
Čerpací kanalizační stanice (ČS) ................................................................................................. 22
D.4.6
Volné kanalizační výusti ................................................................................................................ 22
D.5 STATISTICKÉ ÚDAJE KE DNI ZPRACOVÁNÍ KŘ: ........................................................................................... 22
E.
ÚDAJE O ČOV ....................................................................................................................................... 23
E.1 TECHNICKÝ POPIS ČOV PLZEŇ II: ............................................................................................................. 23
E.2 TECHNICKÝ POPIS ČOV KŘIMICE .............................................................................................................. 24
E.3 TECHNICKÝ POPIS DČOV BOŢKOV UL. VE VIŠŇOVCE............................................................................... 24
E.4 KAPACITNÍ ÚDAJE ČOV (ÚDAJE Z PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE): ............................................................. 25
E.4.1
ČOV Plzeň II ................................................................................................................................. 25
E.4.2
ČOV Křimice ................................................................................................................................. 25
E.4.3
ČOV Božkov, Ve Višňovce ............................................................................................................. 25
E.5 HYDRAULICKÉ A LÁTKOVÉ ZATÍŢENÍ DLE SLEDOVÁNÍ PROVOZOVATELE ZA R. 2006 ................................. 25
E.5.1
ČOV II Plzeň ................................................................................................................................. 25
E.5.2
ČOV Křimice ................................................................................................................................. 26
E.5.3
ČOV Božkov, Ve Višňovce ............................................................................................................. 26
E.6 POČET PŘIPOJENÝCH OBYVATEL NA ČOV (VŠECHNY ČOV): ..................................................................... 26
F.
ÚDAJE PLATNÉHO POVOLENÍ VPÚ K VYPOUŠTĚNÍ OV DO RECIPIENTU ........................ 27
F.1 ČOV PLZEŇ II............................................................................................................................................ 27
2(celkem 43)
Kanalizační řád města Plzně
obce Zruč-Senec
F.2 ČOV KŘIMICE ........................................................................................................................................... 27
F.3 ČOV BOŢKOV, VE VIŠŇOVCE.................................................................................................................... 28
F.4 VOLNÉ KANALIZAČNÍ VÝUSTI .................................................................................................................... 28
ÚDAJE O RECIPIENTECH.................................................................................................................. 30
G.
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
H.
ČOV PLZEŇ II............................................................................................................................................ 30
ČOV KŘIMICE ........................................................................................................................................... 31
ČOV BOŢKOV............................................................................................................................................ 31
VOLNÉ KANALIZAČNÍ VÝUSTI .................................................................................................................... 31
ODLEHČOVACÍ KOMORY A OSTATNÍ OBJEKTY ............................................................................................ 31
SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI ....................................................... 32
H.1 NEBEZPEČNÉ LÁTKY: ................................................................................................................................. 32
H.2 ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ LÁTKY: .............................................................................................................. 32
H.3 OSTATNÍ LÁTKY ......................................................................................................................................... 33
I.
NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÁ MÍRA ZNEČIŠTĚNÍ OV ............................................................................... 33
J.
MĚŘENÍ MNOŢSTVÍ OV VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE ................................................... 35
K.
OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH A HAVÁRIÍCH, V PŘÍPADĚ ŢIVELNÝCH POHROM AJ.
MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍCH .................................................................................................................. 36
DALŠÍ PODMÍNKY VYPOUŠTĚNÍ OV DO KANALIZACE .......................................................... 36
L.
L.1 LIMITY ZNEČIŠTĚNÍ .................................................................................................................................... 36
L.2 MÍSTA ODBĚRŦ VZORKŦ ............................................................................................................................ 37
L.3 ČETNOST ODBĚRŦ VZORKŦ ........................................................................................................................ 37
L.4 DRUHY ODEBÍRANÝCH VZORKŦ ................................................................................................................. 37
L.5 ROZSAH A ČETNOST ANALÝZ PROVÁDĚNÝCH PRODUCENTEM (ODBĚRATELEM) ......................................... 38
L.6 ANALYTICKÉ METODY STANOVENÍ HODNOT UKAZATELŦ MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ OV ....................................... 38
L.7 ZPŦSOB A ÚČINNOST PŘEDČIŠTĚNÍ OV ...................................................................................................... 38
L.8 SRÁŢKOVÉ A PODZEMNÍ VODY ................................................................................................................... 38
L.9 VYUŢÍVÁNÍ ODPADŦ NA ČOV.................................................................................................................... 39
L.9.1
Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené ....................................................................... 39
L.9.2
Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely ................................... 39
L.9.3
Odpadní kaly z čištění odpadních vod z výroby a zpracování potravin v místě jejich vzniku ....... 39
L.10 POUŢÍVÁNÍ MIKROBIÁLNÍCH A ENZYMATICKÝCH PŘÍPRAVKŦ V PŘEDČISTÍCÍCH ZAŘÍZENÍCH .................... 40
L.11 OBSAHY ŢUMP A SEPTIKŦ .......................................................................................................................... 40
L.12 PRŦSAKOVÉ VODY ZE SKLÁDEK ODPADŦ ................................................................................................... 40
M.
ZPŮSOB KONTROLY DODRŢOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU .............................................. 41
M.1 KONTROLA PROVÁDĚNÁ ODBĚRATELEM (PRODUCENTEM) ........................................................................ 41
M.2 KONTROLA PROVÁDĚNÁ PROVOZOVATELEM ............................................................................................. 41
M.3 POŢADAVKY NA ODBĚR A ROZBOR KONTROLNÍCH VZORKŦ OV) ............................................................... 42
N.
ODPOVĚDNOST PRODUCENTA ....................................................................................................... 42
O.
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ ............................................................................................................. 43
SEZNAM PŘÍLOH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU:
Příloha A:
Seznam producentŧ kategorie „A“
Hmotnostní a emisní limity vypouštěného znečištění producentŧ kategorie „A“ (18x tabulka)
Situace měrných objektŧ a odběrných míst producentŧ kategorie „A“ (18x situace)
Příloha B:
Emisní limity vypouštěného znečištění specifické pro producenty kategorie „B“
Příloha C:
Emisní limity vypouštěného znečištění producentŧ kategorie „C“
3(celkem 43)
Kanalizační řád města Plzně
obce Zruč-Senec
Grafické přílohy:
1. Přehledná situace hlavních kanalizačních sběračŧ a objektŧ
2. Přehledná situace odlehčovacích a rozdělovacích komor a VKV
3. Umístění hlavních znečišťovatelŧ kategorie „A“
4. Umístění vypouštěcího místa dováţených OV a odpadŧ
5. Situační zákres místa odběru vzorkŧ OV u VKV
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Situace VKV Radčice I,
Situace VKV Radčice II
Situace VKV Plzeň – Keřová ul.
Situace VKV Koterov
Situace VKV 1 Lhota lokalita "Náves" 1:1760
Situace VKV 2 Lhota lokalita "U hřiště" 1:1000
6.
Přehledná situace kanalizace Zruč-Senec
7.
Situace umístění předčistících zařízení u kanalizace s VKV Radčice, Koterov, Keřová (3x situace)
4(celkem 43)
Kanalizační řád města Plzně
obce Zruč-Senec
A. Úvod
Kanalizační řád 1) (dále jen KŘ) je dokument, kterým se ve smyslu § 14, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. řídí provoz kanalizace pro veřejnou potřebu města Plzně. Spolu se smlouvami o odvádění odpadních vod vytváří právní podstatu pro uţívání kanalizace a vypouštění
odpadních vod do ní.
Pŧsobnost tohoto KŘ se vztahuje na vypouštění odpadních vod2) (dále jen OV), které
vznikají na území města i mimo něj v povodí městských čistíren odpadních vod (dále jen
ČOV) do kanalizace pro veřejnou potřebu3) a to:
1. z území města do kanalizace s ukončením na centrální městské čistírně odpadních vod
2. z okrajových částí města do kanalizace zakončené místní čistírnou odpadních vod (městská část Křimice, lokalita Boţkov)
3. z částí města do kanalizace zakončené volnou výustí do recipientu (Roudná, Koterov,
Radčice, Lhota),
4. z obce Zruč-Senec leţící mimo území města Plzně, která je napojena na jeho kanalizační
systém.
Identifikační čísla majetkové evidence (IČME) kanalizace, na kterou se vztahuje pŧsobnost
tohoto kanalizačního řádu:
IČME kanalizační sítě Plzeň: 3209-721981-00075370-3/1
IČME kanalizační sítě Křimice: 3209-676195-00075370-3/1
IČME kanalizační sítě Plzeň VKV: 3209-722294-00075370-3/1
IČME kanalizační sítě Boţkov: 3209-722294-00075370-3/2
IČME kanalizace Lhota VKV: 3209-680940-00075370-3/1
IČME ČOV Plzeň: 3209-721981-00075370-4/1
IČME ČOV Křimice: 3209-676195-00075370-4/1
IČME kanalizace Zruč-Senec: 3208-793621-00258563-3/1; 3208-793621-49786703-3/1;
3208-793621-40522369-3/1
Pŧsobnost tohoto KŘ se dále vztahuje i na dovoz odpadní vody ze septikŧ, ţump a
prŧsakové vody ze skládek odpadu, a dále na dovoz odpadŧ kategorie "O" v druzích uvedených v kap. L.9, majících charakter odpadní vody a vznikajících na území města i mimo něj,
pokud se budou vyuţívat na ČOV.
KŘ vypracovala Vodárna Plzeň a.s., která je smluvním provozovatelem kanalizace
města Plzně na základě smlouvy o nájmu a provozování uzavřené dne 23. ledna 1996. a
smluvním provozovatelem kanalizace obce Zruč-Senec podle smlouvy uzavřené dne 20. srpna 2003. Provozovatel na základě pověření ve smlouvách je povinen provádět vypracování a
revize KŘ a je oprávněn poţádat v zastoupení vlastníka o jeho schválení, bude-li k tomu pověřen. Změní-li se podmínky, za kterých byl KŘ schválen, je povinností provozovatele
v zastoupení vlastníka KŘ aktualizovat, tj. změnit či doplnit.
Právní předpisy a rozhodnutí správních orgánŧ vztahující se k obsahu KŘ mají přednost před ustanoveními platného KŘ.
KŘ schvaluje vlastník a provozovatel a rozhodnutím příslušný vodoprávní úřad (dále
jen VPÚ) 1). Schválením tohoto KŘ pozbývají platnosti všechny předchozí KŘ a dodatky
vztahující se k předmětné kanalizaci.
1
) § 14, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
) § 38, odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách
3
) § 1 a 2 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
2
5(celkem 43)
Kanalizační řád města Plzně
obce Zruč-Senec
B. Cíle a zásady Kanalizačního řádu
KŘ je dokument, který stanoví nejvyšší přípustnou míru znečištění OV vypouštěných do kanalizace4), popř. nejvyšší přípustné mnoţství těchto vod a další podmínky
pro provoz kanalizace. Cílem KŘ je především ochrana vod, tj. vytvořit podmínky pro
dodrţení povolení VPÚ k vypouštění OV do vod povrchových a dosáhnout souladu mezi
mnoţstvím a znečištěním OV vypouštěných do kanalizace, způsobu a účinností čištění
OV na ČOV a nejvýše přípustnými hodnotami mnoţství a znečištění OV povolených vypouštět do vod povrchových. Cílem KŘ je aby odpadní vody byly odváděny plynule,
hospodárně a bezpečně, aby nedocházelo k narušení materiálu stokové sítě a objektů,
aby byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace významných producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, aby byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě a
aby byla zajištěna ochrana ţivotního prostředí a povrchových vod především. KŘ musí
zohlednit v prvé řadě platné povolení pro vypouštění OV do vod povrchových, dále kapacitu a technologii čištění OV na ČOV, účinnosti čištění a odstraňování sloţek znečištění a potřebu odvádění OV v povodí příslušejícímu k ČOV od jednotlivých odběratelů
(producentů OV).
Odpadní vody jsou vody pouţité v obytných, prŧmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po pouţití
změněnou jakost (sloţení nebo teplotu), jakoţ i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou
ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i prŧsakové vody
z odkališť nebo ze skládek odpadu. Za OV jsou povaţovány tedy i vody sráţkové, odtékající
ze staveb nebo pozemkŧ v okamţiku jejich vtoku do kanalizace.
Kanalizací mohou být odváděny jen vody v mnoţství a míře znečištění podle
podmínek KŘ a smlouvy o odvádění OV5), uzavřené mezi vlastníkem, popř. provozovatelem kanalizace, pokud je k tomu ve smlouvě zmocněn a odběratelem (producentem).
Vody, které k dodrţení nejvyšší přípustné míry znečištění podle KŘ vyţadují předchozí
čištění6), mohou být do kanalizace vypouštěny jen s povolením VPÚ. Ten, kdo zachází se
závadnými látkami7) můţe vypouštět do kanalizace odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek8) jen s povolením VPÚ.
Odběratel (producent) odpadních vod není oprávněn bez projednání s provozovatelem
veřejné kanalizace vypouštět do kanalizace jiné odpadní vody neţ vody z vlastní nemovitosti,
vlastních provozŧ a vlastního výrobního procesu.
KŘ stanovuje pro odběratele povinnost bezodkladně informovat provozovatele kanalizace o všech změnách souvisejících s odváděním odpadních vod (změna v produkci znečištění nebo objemu produkovaných odpadních vod), jakoţ i o souvisejícím navýšení, poklesu,
změně nebo zastavení výroby, příp. změně majitele nebo částečném nebo úplném pronájmu
objektu (rozšíření či změna výrobního charakteru).
KŘ dále ukládá odběrateli - producentu odpadních vod povinnost oznámit kaţdou situaci, která bezprostředně způsobí překročení stanovených limitních hodnot vy4
) § 14, odst.3 zákona č. 274/2001 Sb. a § 24, písm. g) vyhlášky Mze č. 428/2001 Sb.
) § 8, odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb.
6
) § 18, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb.
7
) § 39 zákona č. 254/2001 Sb.)
8
) př.č. 1 zákona č. 254/2001 Sb.
5
6(celkem 43)
Kanalizační řád města Plzně
obce Zruč-Senec
pouštěného znečištění a ohrozí provoz kanalizačního systému včetně provozu a funkce
ČOV. Toto musí být provozovateli kanalizace oznámeno bezodkladně, nejlépe faxem, emailem nebo telefonem a následně písemným sdělením. Oznámení nezbavuje producenta odpovědnosti za vzniklé škody. Telefonní, faxové čísla a E-mailové adresy jsou uvedeny v kap. K.
C. Popis území a charakteristika obce
Město Plzeň se rozkládá v mírné pahorkatině na soutoku čtyř řek: Mţe, Radbuzy, Úhlavy a Úslavy. Úhlava se vlévá do Radbuzy a soutokem Radbuzy a Mţe vzniká Berounka, do
které se pak vlévá Úslava. Kromě těchto významných vodních tokŧ protéká částmi území
města řada menších potokŧ a vodotečí, z nichţ nejvýznamnějšími jsou Vejprnický potok (přítok Mţe), Luční potok (přítok Radbuzy), Boţkovský potok (přítok Úslavy), Hrádecký potok
(přítok Úslavy) a Bolevecký potok (přítok Berounky) napájející soustavu Boleveckých rybníkŧ. Dalšími významnými vodohospodářskými prvky je vodní nádrţ České údolí na Radbuze a
zmíněná soustava boleveckých rybníkŧ zahrnující celkem 7 rybníkŧ, z nichţ nejvýznamnější
je Velký bolevecký rybník.
Konfigurace terénu z hlediska odvodnění je velmi rozdílná. Všeobecně ji lze charakterizovat širšími či uţšími říčními údolími s malým podélným i příčným sklonem, které se ve
svazích zařezávají do pŧvodní plošiny. V obou částech se pak setkáváme s minimálními i
nadměrnými spády. Nadmořská výška se pohybuje od 303 do 415 m. Charakterem a tvarem
území bylo dáno základní uspořádání stokové sítě města.
Město Plzeň bylo zaloţeno králem Václavem II. v roce 1295 jako královské město a
správní středisko západních Čech. Typická středověká zástavba s hradbami byla vytvořena
kolem náměstí (souč. Náměstí Republiky) a dochovala se kromě hradeb dodnes. Od té doby
se město postupně rozvíjelo, rozšiřovalo, ale zaţívalo i útlum zejména v době husitské, za třicetileté války, za I. i II. světové války. K vlastnímu městu byly postupně připojovány další
okolní obce a vsi. V současné době je Plzeň centrem jihozápadních Čech, je statutárním městem se sídlem krajského úřadu, je po Praze druhým největším městem v Čechách.
Plzeň je velkoměstem se vším, co k tomu patří s poměrně rozsáhlým prŧmyslovým potenciálem. Má historickou i moderní zástavbu pro bydlení, kterou tvoří historické jádro, okolní zástavba činţovními domy, vilové čtvrti, rozsáhlá zástavba rodinnými domy a nejnovější
sídlištní zástavba bytovými domy. Plzeň je sídlem velkých a významných prŧmyslových podnikŧ v oboru strojírenství (ŠKODA), potravinářství (Plzeňský Prazdroj, STOCK Boţkov, Masokombinát Plzeň), elektrotechnika (Škoda, Panasonic) a dalších oborŧ lehkého prŧmyslu. Plzeň má výhodné dopravní spojení s Prahou i ostatními velkými městy a se sousedními státy
Rakouskem a Německem. Plzní prochází 5 významných ţelezničních tratí, dálnice D5 a několik silnic I. třídy. Plzeň má odpovídající vybavenost technické infrastruktury, má vybudovaný
vodovod pro veřejnou potřebu se zdrojem povrchové vody z řeky Úhlavy. Je zde celá řada
obchodních a administrativních center, sídlí zde Západočeská univerzita, celá řada středních
škol a učilišť, Fakultní nemocnice a další zdravotnická zařízení.
V posledních letech se v Plzni staví další objekty pro bydlení, ať v samotném městě nebo v okrajových městských částech, např. Vinice - Sylván, Litice, Valcha, Lhota, Boţkov,
Červený Hrádek, Černice. Připravuje se území pro stavbu tzv. jiţního města v prostoru mezi
Výsluním a Radobyčicemi.
7(celkem 43)
Kanalizační řád města Plzně
obce Zruč-Senec
D. Technický popis stokové sítě
Dále je uveden technický popis stokové sítě, který odpovídá době vypracování KŘ.
Stoková síť se s novou výstavbou neustále rozšiřuje. Pokud je mezi investorem (vlastníkem
kanalizace) a provozovatelem kanalizace uzavřena smlouva o provozování nebo pokud kanalizace přejde do vlastnictví města, začleňuje se nová část kanalizace automaticky do působnosti tohoto KŘ.
D.1
Hlavní technické údaje
Kanalizační síť města Plzně je jednotná, tzn., ţe odvádí společně vody splaškové
z domácností a od prŧmyslových producentŧ s vodami dešťovými a to za bezdeštného prŧtoku do čistírny odpadních vod, za dešťových přívalŧ přepadá část ředěných odpadních vod v
poměru 1:6 do recipientŧ.
Přibliţně jednu polovinu kanalizační sítě tvoří kruhové stoky, převáţně z kameninových
trub. Pouze v posledním desetiletí jsou pro výstavbu sítě v nových sídlištích pouţívány betonové trouby velkých profilŧ, zvláště pro odlehčovací stoky a nově také trouby z PVC, PE a
sklolaminátu. Druhou polovinu stok tvoří profily vejčité a atypické. Přibliţně do třicátých let
byly vejčité stoky budovány z cihelného zdiva se ţlábkem zděným ze zvonivek. Později byly
tyto stoky budovány ze zdiva betonového se ţlábkem z kameninových nebo čedičových tvarovek.
Kanalizační přípojky ve městě jsou provedeny převáţně z kameninového potrubí, část
přípojek ve staré zástavbě je zděná, nově dokončované přípojky jsou z plastu. Podobně většina uličních vpustí je kameninových, zásadně s usazovacím prostorem.
Maximální hloubka uloţení stoky pod terénem je 30 m, největší sběrač vedoucí do čistírny odpadních vod je 225 cm vysoký a 285 cm široký.
D.2
Hlavní kanalizační sběrače
Dle konfigurace terénu je kanalizační síť rozdělena na dvě výšková pásma – dolní a
horní.
Do dolního kanalizačního pásma spadají plochy, které se nacházejí poměrně nízko nad
hladinou nejvyšší známé velké vody z r. 1845 a které mohou být odvodněny kanalizační soustavou bez systému odlehčovacích stok. Veškeré odpadní vody jsou tedy odváděny jednotnou
stokovou sítí aţ na čistírnu odpadních vod. Jedná se o území Roudné, nejníţe poloţené území
středu města, ohraničené řekou Radbuzou, Šafaříkovými a Křiţíkovými sady, Sady 5. května
aţ k Lochotínské lávce, řekou Mţí aţ k soutoku s Radbuzou.
Odvodňovaná plocha cca 190 ha je nepoměrně menší oproti zbývající ploše města, která
spadá do pásma horního.
Hlavní kostru dnešní kanalizační sítě tvoří výsledný podvojný sběrač A – B Berounský,
který se po rozdvojení na sběrač A – starý Roudenský a sběrač B – Skvrňanský při mimoúrovňovém kříţení s Radbuzou shybkami opět stavebně spojuje na levém břehu řeky aţ
v Sadech 5. května. Zde se definitivně dělí na sběrač A – starý Roudenský (spodní pásmo),
sběrač B – Skvrňanský, S – Strojírenský a Borský.
V prostoru Prazdroje – za shybkami na pravém břehu Radbuzy, přebíhá sběrač A – B jiný sběrač, E – Doudlevecký.
Samostatným sběračem napojeným do ČOV je Koterovský sběrač. Do něho je napojen
Doubravecký sběrač u Chrástecké ulice, dále pokračuje aţ k podjezdu, zde se napojuje Letenský sběrač.
Z Doubravky vede Doubravecký sběrač, který se na kříţení Chrástecké a Jateční spojuje s Koterovským sběračem.
8(celkem 43)
Kanalizační řád města Plzně
obce Zruč-Senec
Bolevecký sběrač odvádí vody z Bolevce a okolí, do něho je napojen Orlický sběrač
ze Škody Bolevec. Před ČOV je do něj zaústěn nový Roudenský, vedoucí aţ na Karlovarskou třídu nad fakultu, který slouţí k odvodnění západní části „Severního předměstí“. Na křiţovatce ulic Na Roudné a U Velkého rybníka je do Boleveckého sběrače zaústěn sběrač z Bílé
Hory.
Za účelem odkanalizování prŧmyslové zóny Borská pole byl prodlouţen Doudlevecký
sběrač, dokončená stavba Úhlavského sběrače - odvodňuje území Čechurova, Černic a Radobyčic.
Uvedené sběrače se pak bohatě rozvětvují ve vejčité a kruhové stoky v jednotlivých ulicích, které spolu s odlehčovacími komorami tvoří kanalizační systém jednotné soustavy.
D.3
Stav odvodnění jednotlivých čtvrtí a přilehlých obcí
D.3.1 Území městské stokové sítě
Dnešní městská kanalizace odvodňuje střední část města, Skvrňany, hlavní závod Škoda
Plzeň, Jiţní předměstí, Doudlevce, Východní předměstí, prostor mezi řekami Radbuzou, Berounkou a Úslavou od Rokycanské třídy a Letnou.
Výsledný sběrač „A – B“ je propojen s prodlouţením aţ k čistírně odpadních vod.
Výsledný sběrač Východního předměstí je propojen profilem 150/120 cm s ČOV.
Do sběračŧ jsou připojeny další kmenové sběrače a hlavní stoky.
D.3.2 Území letního kina Lochotín – ZOO Plzeň
Prostor pod letním kinem na Lochotíně leţí mimo dosah moţnosti městské kanalizační
sítě. Proto jsou sráţkové vody svedeny otevřeným rigolem, který nepatří Správě infrastruktury města Plzně. Splaškové vody z areálu ZOO Plzeň jsou svedeny do kanalizační čerpací stanice, odkud jsou přečerpávány do městské stoky v ulici Na chmelnicích. Čerpací stanice i výtlak jsou v majetku a provozu ZOO Plzeň.
D.3.3 Území Košutky, Bílé Hory
V rámci výstavby sídlištního komplexu v Plzni – Vinicích, stavba Plzeň – jih, byl
k tomuto účelu prodlouţen stávající Roudenský sběrač o profilu 150/150 cm aţ do prostoru
předpokládaného konce výstavby. Odkanalizování oblasti ohraničené tímto sběračem, tj. ulicí
Na Chmelnicích a horní části za Lochotínským parkem, je do tohoto sběrače.
Odkanalizování čtvrti Bílá Hora je provedeno do Bělohorského sběrače a v současné
době je realizováno v celé oblasti Bílé Hory.
Do tohoto sběrače je nově zaústěna stoka DN 250 a DN 300, která přivádí veškeré OV
z obce Zruč-Senec.
D.3.4 Bolevec
V převáţné části Bolevce – pravá část, směrem k ţelezniční trati od Lidické, je odkanalizování provedeno soustavnou kanalizační sítí svedenou do Boleveckého sběrače. Část Malého Bolevce je odkanalizována do sběrače od Škoda – Orlík samostatnými větvemi.
D.3.5 Doubravka
Na celém zastavěném území Doubravky je vybudována kanalizační síť v dobrém stavebním stavu, je svedena hlavním kanalizačním sběračem na čistírnu odpadních vod. S dalším
rozšířením se nepočítá.
9(celkem 43)
Kanalizační řád města Plzně
obce Zruč-Senec
D.3.6 Újezd
Vybudování kanalizačního sběrače mezi ulicí Hrádeckou a Zábělskou v údolní nivě a
přepojení stávající kanalizační stoky vedené v ulici V Brance, s postupným dokončením jednotlivých větví oboustranně od ulice V Brance, zajistilo odkanalizování celé lokality.
D.3.7 Červený Hrádek
Hlavní kanalizační stoka DN 400 z Újezdu po katastr Červeného Hrádku je vybudována, v současné době jsou dokončeny jednotlivé větve ve stávající zástavbě, moţno konstatovat, ţe je dokončeno odkanalizování jak lokalit s novou výstavbou, tak stávající zástavby.
Z kapacitních dŧvodŧ byla vybudována retenční nádrţ eliminující odtok z této lokality do
městské kanalizační sítě.
D.3.8 Bukovec
Odkanalizování této příměstské části bylo vyřešeno systémem dvou čerpacích kanalizačních stanic, včetně výstavby kompletní kanalizační sítě a pŧvodní volné výusti byly zrušeny. Napojení výtlačného řadu v čerpací stanici I je provedeno do koncové šachty sběrače na
Hlavní ulici.
D.3.9 Plzeň – Roudná, ulice Keřová
Jedná se o dva krátké úseky ulice, poloţené výškově pod úrovní spodního pásma. Kanalizace je vyústěná volnou výustí do Mţe. Po realizaci nové čerpací stanice a přepojení těchto ulic bude výusť zrušena.
D.3.10 Lobzy
Zde je stará dešťová kanalizace, která odvodňuje vozovku a vyúsťuje do řeky Úslavy.
Není v majetku Správy infrastruktury města Plzně.
D.3.11 Božkov
V současné době lze konstatovat, ţe území Boţkova leţící na levé části Úslavy je
kompletně odkanalizováno. Z dŧvodŧ nevhodných spádových poměrŧ a neexistence Úslavského sběrače jsou odpadní vody čerpány čerpací stanicí do kanalizační stoky v Barákově ulici. Za účelem odkanalizování pravého břehu je pod řekou vybudována kanalizační shybka,
ukončená malou čerpací stanicí čerpající odpadní vody do převodního sběrače na čerpací stanici Boţkov I. Postupná výstavba kanalizačních stok na pravém břehu je předpokladem kompletního odkanalizování Boţkova. Malá část zástavby na pravém břehu v ulici Ve Višňovce
v rozsahu 4 RD je odkanalizovaná oddílnou soustavou s vyústěním do Boţkovského potoka.
D.3.12 Koterov
Území Koterova je odkanalizováno kanalizační sítí budovanou převáţně MNV, následně
ObvNV Plzeň 2 v akcích „Z“. Převáţně pouţitý materiál je kamenina odpovídajících profilŧ
jako uliční stoky, připojení jednotlivých nemovitostí je provedeno přes biologické septiky.
Kanalizace je vyústěná volnou výustí do Úslavy.
V současné době je zpracovávána projektová dokumentace na realizaci 2 čerpacích stanic
s přečerpáváním do městské kanalizační sítě.
D.3.13 Křimice
Zastavěná část Křimic, jak stará část zástavby okolo zámku, areál střední školy, tak i
nově budované rodinné domy a bytové domy, je odkanalizována do soustavné kanalizační sítě
svedené kmenovou stokou o profilu 40 cm do mechanicko-biologické čistírny odpadních vod
10(celkem 43)
Kanalizační řád města Plzně
obce Zruč-Senec
s vyústěním do Mţe. V současné době je napojení této lokality do kanalizačního systému
města Plzně se zrušením místní ČOV ve výstavbě.
D.3.14 Litice
Odkanalizování oblasti Litic lze rozdělit do dvou částí. Stará (pravá) část zástavby kolem státní silnice Klatovy – Plzeň není podle našich zjištění odkanalizována (ţumpy, suché
WC). Levá část od Klatovské třídy směrem do Plzně je odkanalizována kompletně. Odkanalizování pravé části bylo v současnosti řešeno vybudováním kanalizační stoky v ulici K Valše a
Řepné. Za těchto stávajících podmínek lze rozšířit kanalizační systém do staré zástavby. Za
účelem regulovaného odtahu za dešťových sráţek je v místě nejniţší části ulice K Valše vybudována retenční nádrţ. Vybudované sídliště je odkanalizováno do soustavné kanalizační sítě napojené do šachty nad odlehčovací komorou u mostu přes řeku Radbuzu. Z dŧvodu nevyhovujících spádových poměrŧ jsou na kmenovém kanalizačním sběrači vybudovány 2 přečerpávací stanice Litice I a Litice II. Konečné napojení do městské sítě je do stoky v ulici České
údolí.
D.3.15 Radčice
Vybudovaná kanalizační síť je zaústěna volnými výustěmi do řeky Mţe po předčištění
biologickými septiky. Kanalizační síť je z kameninových a ţelezobetonových trub odpovídajícího profilu vedeného v ose komunikací. Navrţené profily odpovídají daným podmínkám
odkanalizování této obce. V současné době se postupně buduje nová splašková kanalizace s
napojením do městské kanalizační sítě a čištěním OV na centrální městské čistírně.
D.3.16 Lhota
V intravilánu městské části Lhota je vybudovaná kanalizace ve dvou lokalitách a to
lokalita "Náves" a lokalita "U hřiště". Jedná se pŧvodně o dešťovou kanalizaci a odpadní vody odváděné touto kanalizací nejsou čištěny vyhovujícím zpŧsobem, jsou pouze předčištěny v
septicích (lokalita Náves). Kanalizace je v obou lokalitách tedy zakončená volnou kanalizační
výustí (VKV).
Kanalizace v lokalitě Náves zakončená VKV 1: Hlavní stoka je DN 600 z betonových
trub o délce cca 400 m, začíná lapačem splavenin u silnice Nová ves - Lhota a je vyústěná do
Radbuzy pod jezem. Na tuto hlavní stoku jsou napojené další větve z betonových trub DN
200 - 600 a rŧzných délek. Kanalizace byla budována postupně bez patřičné dokumentace a
její technický stav je nevyhovující. Počet připojených obyvatel: 48
Kanalizace v lokalitě U hřiště zakončená VKV 2: Tato kanalizace je vybudovaná jako
stoka A z kameninového potrubí DN 300 v délce 97,5 m od výusti aţ po šachtu Š3. Tato část
je zkolaudovaná a je ve vyhovujícím stavu. Navazující stoka B v ulici Pod Dubovkou od Š 3
aţ po uliční vpusť (Š8) u řadových RD je DN 300 v délce 138,2 m. Z této stoky odbočuje v
šachtě Š5 větev v ulici Pod Dubovkou podél řadových RD DN 300 v délce 44 m. Tato stoka
je ve špatném technickém stavu a bude nutné ji rekonstruovat. V této lokalitě je počítáno s
výstavbou 6 RD, které jsou v rŧzném stadiu dokončení. Splaškové odpadní vody z této výstavby budou předčištěny v domovních ČOV a vypouštěny přípojkami do kanalizace s napojením na stoku A. Počet připojených obyvatel na kanalizaci v této lokalitě bude po výstavbě
RD: 28
Výhledově se připravuje výstavba nové kanalizace s připojením na kanalizaci v městské části Litice a na centrální městskou ČOV."
11(celkem 43)
Kanalizační řád města Plzně
obce Zruč-Senec
D.3.17 Radobyčice
Pravobřeţní část obce a lokalita Podhájí je kompletně odkanalizována jednotnou kanalizací přes sedimentační jímku do Úhlavského sběrače. Je vybudována z kameninových trub
DN 250-800. V levobřeţní části je prozatím kanalizace vybudována v Dláţděné a Sportovní
ulici a je ukončena retenční nádrţí s napojením na Úhlavský sběrač u dálnice D5. Výhledově
se počítá s dokončením kompletního odkanalizování obce.
D.3.18 Malesice
Území Malesic, připojené k městu Plzeň v roce 2003, je odkanalizováno starou dešťovou kanalizací ukončenou volnými výustmi do řeky Mţe. Jednotlivé nemovitosti jsou na tuto
síť napojeny po předčištění biologickými septiky. Do budoucna je v celé lokalitě počítáno
s vybudováním splaškové kanalizace s místní ČOV.
Stávající kanalizace bude převedena do reţimu, který je platný pro volné kanalizační výustě
po vydání rozhodnutí k vypouštění odpadních vod z volných kanalizačních výustí do vod povrchových.
D.3.19 Zruč - Senec
Popis území a charakteristika obce
Obec Zruč-Senec leţí severně od města Plzně a její katastrální území bezprostředně
navazuje na katastrální území města Plzně. Obec vznikla sloučením pŧvodně dvou obcí, jejichţ katastrální území, resp. intravilány spolu bezprostředně souvisejí. Území obce je výškově situováno na levobřeţní říční terase Berounky, která je nejvýznamnějším vodním tokem
Plzeňska a západních Čech. Intravilán obce leţí v nadmořské výšce 350 aţ 386 m.n.m. Zástavbu tvoří rodinné domy se zahradami, objekty vybavenosti obce, sluţeb a lehké výroby.
Koeficienty zastavěnosti a koeficient odtoku pro odvedení sráţkové vody jsou tedy nízké.
Obcí prochází komunikace III. třídy Plzeň-Hromnice. Konfigurace území obce je tvořena
dvěma terénními prohlubněmi a jednou vrcholovou partií. V úţlabí části obce Senec protéká
bezejmenný potok, který se vlévá do Berounky, v úţlabí části obce Zruč protéká rovněţ bezejmenný potok, který napájí Drahotínský rybník, ze kterého pak vytéká Drahotínský potok,
který je rovněţ přítokem Berounky. Oba bezejmenné potoky tvoří přirozené recipienty a odvodňují celé území obce. Na území obce se nachází i řada rekreačních objektŧ, které se
v některých případech stávají objekty pro trvalé bydlení.
Technický popis stokové sítě
Kanalizace je v obci vybudovaná prakticky v celém intravilánu s výjimkou rekreačního území v JZ části Sence a JV části intravilánu východně od koupaliště. Je budovaná v části
obce jako jednotná síť a v části jako oddílná soustava. Dřívější čistírna odpadních vod byla
zrušena a dnes slouţí jako dešťová zdrţ a čerpací stanice odpadních vod. Pŧvodní gravitační
systém stok svádějící OV na ČOV byl zachován a doplněn o novou kanalizaci a tři čerpací
stanice, které přečerpávají OV postupně aţ na terénní vrchol u odbočky silnice na Druztovou
a odtud je voda gravitačně vedena stokou PVC DN 250 a DN 300 do plzeňské kanalizace na
Bílé Hoře.
Povodí kmenového sběrače „A“ a ČS 2 (býv. ČOV):
Zahrnuje centrální část Zruče a Sence. Hlavní kmenový sběrač „A“ je veden od bývalé
ČOV přes Zručskou náves (Náves 9. května), pokračuje ul. Druţstevní, ul. Na Slovanech, ul.
V Luhu a končí v ul. U hřiště. Tento sběrač je DN 300 v kamenině a DN 500, 600 a 1200
12(celkem 43)
Kanalizační řád města Plzně
obce Zruč-Senec
z ţelezobetonových trub. Na sběrači jsou dvě odlehčovací komory. První OK 1-A je před býv.
ČOV u silnice směr na Nynice, druhá OK 2-A na kříţení ulic Na Slovanech a Pionýrŧ.
Z kmenového sběrače odbočují ve směru proti toku proudu jednotlivé sběrače.
Na začátku Návsi 9. května odbočuje sběrač AO, který je veden v ul. Zlatá, je DN 300
a končí přerušovací komorou (PK) za křiţovatkou s ul. Na Račanech. Do této PK je zaústěn
výtlak z ČS 3 – viz dále. Na tyto hlavní sběrače jsou napojeny další podruţné sběrače a jednotlivé stoky v ulicích zástavby v tomto povodí.
Sběrač „A“ DN 1000 odbočuje z kmenového sběrače A na návsi, je veden přes náves,
dále pokračuje jako sběrač „AA“ ul. Pěší, Pod školou, Třemošenskou. Sběrač je DN 300, 400,
500 a 1000. Na tento sběrač je napojena stoka AA 2 s pokračováním AB3, AC3 v ul. Květná
DN 300 a stoka AA3 v ul. Smíchovská DN 300. Výše uvedené sběrače a stoky jsou ve vlastnictví Vodárenské a kanalizační a.s.
Povodí čerpací stanice ČS 3:
SV část Zruče včetně nové zástavby v lokalitě XII a XIII je odvodňována oddílnou
soustavou sběrači A0 a B0 končícími v ČS 3 a dalšími uličními stokami do nich napojenými.
Kanalizační čerpací stanice ČS 3 přečerpává tedy splaškové OV z této zástavby, které nelze
svést gravitačně do povodí „A“. Všechny stoky splaškové kanalizace jsou z PVC DN 250 a
300. ČS je umístěná na východním okraji zástavby. Výtlak z této ČS o DN 50 z rPE 63 je zaústěn do přerušovací šachty umístěné nad křiţovatkou ulic Zlatá a Na Račanech.
Veškeré OV z těchto dvou výše uvedených povodí jsou přečerpávány novou čerpací
stanicí ČS 2 (v areálu býv. ČOV) do povodí ČS 1 u koupaliště, která byla vybudována v jiţní
části Sence. Výtlačný řad DN 200 z tlakového PVC je veden z ČS 2 v souběhu s kmenovým
sběračem „A“, v Druţstevní ul. odbočuje do ul. Višňové, pokračuje ul. Stará cesta a končí
v přerušovací šachtě na křiţovatce ulic Kulturní a Školní. Odtud jiţ tečou odpadní vody gravitačně do ČS 1.
Povodí sběrače „B“, „J“ a ČS 1 :
Jedná se částečně o jednotnou kanalizaci odvodňující území jiţní části Sence směrem
k Bílé Hoře a zástavbu v JZ části Sence a částečně o nově budovanou oddílnou kanalizaci.
Hlavní sběrač „B“, „BE“ jednotné kanalizace odvodňuje část centrální části obce a západní a
jiţní část obce. Je veden od čerpací stanice ČS 1 u koupaliště k Plzeňské ulici. Tato část sběrače je DN 800 a 600 z potrubí Hobas. Od koupaliště pokračuje v Plzeňské ul. sběrač
z potrubí Hobas, DN 400 a 500 , trasa se lomí do ul. U pomníku, pak pokračuje v ul. Školní.
V této části je sběrač DN 400, materiál Hobas. Sběrač „B“ končí na křiţovatce ulic Školní a
Kulturní a do přerušovací šachty je zaústěn výtlak z ČS 2 povodí sběrače „A“. Na tento hlavní
sběrač „B“ jsou napojeny podruţné sběrače a jednotlivé uliční stoky. Z ČS 1 jsou veškeré
OV přečerpávány výtlačným řadem DN 200, tlakové PVC do nejvýše poloţené přerušovací
šachty Š 45 na křiţovatce Plzeňské ul. a silnice na Druztovou a odtud tečou gravitační stokou
DN 200 na území města Plzně – na Bílou Horu, kde je napojení na kanalizaci města Plzně.
Sběrač „J“ bude odvodňovat JZ část obce.
ČS 1 je hlavní čerpací stanicí a po dokončení kanalizace v celé obci bude přečerpávat veškeré
odpadní vody z celé obce Zruč-Senec do kanalizace města Plzně.
V obci Zruč-Senec je dále vybudovaná kanalizace v lokalitách nové zástavby, která je
dosud ve vlastnictví sdruţení stavebníkŧ v jednotlivých lokalitách. Jedná se o následující lokality:
- Na Střílně 1, sdruţení zastupuje Ing. Zeman
13(celkem 43)
Kanalizační řád města Plzně
obce Zruč-Senec
- Na Střílně 2, sdruţení zastupuje Ing. Zaoralová
- K Oprámu, sdruţení zastupuje Ing. Vlček
Tato kanalizace pokud je napojena do výše popsaného systému podléhá rovněţ reţimu kanalizačního řádu podle ustanovení čl. A.
Přehled objektů a zařízení na kanalizační síti města Plzně
D.4
D.4.1 Odlehčovací komory – místopis
Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Místopis výustě odlehčení
Újezd – náměstí K. Panušky a
Staroveská, profil 76/120 cm
Bukovecká – na Doubraveckém sběrači – prŧměr 100 cm
Lazaretní – profil 120/80 cm
na Doubraveckém sběrači
Mohylová – otevřený příkop
u mostu přes Úslavu
Mohylová – profil 120/80 cm,
na sběrači v Mohylové u mostu přes Úslavu
Jateční – profil 150/100 cm,
za hradbou ČOV a Zahrad.
závodŧ
Těšínská – prŧměr 150 cm, u
mostu přes Úslavu pod prádelnou
Těšínská – profil 82/130 cm
mezi mostem ČSD a silničním, vlevo od Autoservisu
Rokycanská – prŧměr 80 cm,
vpravo od mostu přes Úslavu
Lobezská – profil 110/80 cm,
vlevo od mostu přes Úslavu
v Lobzích
Strmá – profil 95/60 cm, pod
ulicí Na Vyhlídce
Na Roudné, profil 160/200
cm z Boleveckého sběrače, za
domy zatrubněno a ústí pod
silnicí Na Roudné do otevřeného příkopu.
Do profilu 160/200 cm je zaústěn prŧměr 100 cm z OK
12-2, a prŧměr 60 cm z OK
12-3 Na Roudné, obě OK na
Vodní
tok
Umístění odlehčovací komory
potok
OK 1
náměstí Karla Panušky
potok
OK 2
R
křiţovatka Zábělská, Masarykova
Úslava
OK 3
prodlouţení Lazaretní
Úslava
OK 4
v těsné blízkosti mostu
přes Úslavu na Mohylové
Úslava
OK 5
na kříţení Mohylové a
Staniční
Mţe
OK 6
naproti pozemku Kovošrotu
Úslava
OK 7
na Letenském náměstí u
Rokycanské
Úslava
OK 8
na kříţení Rokycanská,
Cvokařská u mostu ČSD
Úslava
OK 9
v Ţivnostenské poblíţ
Republikánské
Úslava
OK
10
na kříţení Lobezské, Blatenské, Sušické
Úslava
OK
11
OK
12-1
OK
12-2
na kříţení Jubilejní a Barákovy ulice
na hrázi Velkého rybníka
Na Roudné cca 80 m od
kříţení s ul. U Velkého
rybníka na straně zahrádek
Mţe
14(celkem 43)
OK
12-3
Na Roudné cca 90 m od
kříţení s ul. U Velkého
rybníka na straně zahrá-
Kanalizační řád města Plzně
obce Zruč-Senec
Bělohorském sběrači
13
14
15
16
17
18
19
20
21
dek
Na Roudné – prŧměr 60 cm
z Roudenského a Boleveckého
sběrače, vedle shybky, vlevo od
silničního mostu
Na Roudné – profil 120/90 cm,
vpravo od mostu ČSD, vede přes
zahrádky do řeky
Na Roudné – prŧměr 150, vede
přes pozemky Zahradnických závodŧ do řeky
U Sv. Rocha – profil 50/80 cm,
vlevo od Saského mostu pod ním
ústí do řeky
Karlovarská – prŧměr 80 cm, ústí
do vodoteče v lukách pod objektem Svazarmu
Karlovarská – prŧměr 60 cm, ústí
do vodoteče protékající Lochotínským parkem okolo pomníku J.
K. Tyla
Odlehčení horního pásma těsně u
ČOV za shybkou
Na Rychářce profil 120/120 cm,
vede podél býv. domu Pionýrŧ
Sady 5. května profil 90/60 cm,
ústí do řeky vpravo od Lochotínské lávky
Sady 5. května profil 130/160 cm,
22 ústí do řeky vlevo od Lochotínské
lávky
Pobřeţní – profil 90/60 cm, vede
23 přes areál výstaviště, prodlouţená
Jízdecká
24
Kalikovský mlýn – prŧměr 120
cm, vlevo pod mostem přes řeku
Mţe
OK 13 před shybkou na levém břehu
Mţe – MIMO PROVOZ
OK
nová OK na přítoku sbě100
račŧ na novou ČOV
Mţe
OK 14
v blízkosti vyústění
Mţe
OK 15
naproti vjezdu do Fakultní nemocnice Na Roudné
Mţe
OK 16
ve svahu před shybkou
Mţe
OK 17
u podchodu u benzínového čerpadla na Karlovarské
OK 18
R
v blízkosti křiţovatky
Karlovarské a
Na Chmelnicích
před vyústěním stoky na
ČOV
v Sadech 5. května u býMţe
OK 20
valé nemocnice
na křiţovatce Sadŧ 5. května
Mţe
OK 21 a Dominikánské – MIMO
PROVOZ
Š 22-1
kříţení sady Pětatřicátníkŧ a
Sady 5. května
Mţe
ŠP
Sady 5. května,
OK 22-2
Sedláčkova MIMO PROVOZ
OK 23-1
Palackého náměstí, Tovární
Mţe OK 23-2
Jízdecká, Pobřeţní
Mţe
OK 19
OK 24-1
Š 24-2
Mţe
ŠP
OK 24-3 R
Rybářská – profil 95/50 cm, vede
25 přes zahrady a proti Potravinám
Plzeň, ústí do Mţe
Mţe
26 Vejprnická – profil 100/100 cm,
Mţe OK 26-1
15(celkem 43)
kříţení Kalikovy a Radčické
Kalikova, přepad ze staré
stoky
kříţení Kolárovy a Kotkovy
Rybářská ul. č. 1
Rybářská ul. č. 4
kříţení Poděbradova,
U Škodovky
U Škodovky u CAN
kříţ. Kotkova, Poděbradova
kříţ. Skvrňanská, Rybářská
fenol. stanice Škoda
Kanalizační řád města Plzně
obce Zruč-Senec
podél fenol. stanice přes louky do
Mţe
OK 26-2
OK 26-3
Vejprnická – profil 120/160 cm,
27 na škol. sběr. podíl fenol. stanice
Škoda
Vejprnická – prŧměr 60 cm, ústí
28 do Vejprnického potoka na prodluţení Křimické ul. u shybek
Vejprnická – prŧměr 60 cm, trasa
vede v prodluţení ul. Jakuba
29
Škardy, ústí u Poţární zbrojnice
do potoka
Vejprnická – profil 100/160 cm,
ze škod. sběrače, před tratí Plzeň
30
- Cheb ústí do potoka proti poţární zbrojnici
Slovanské údolí – prŧměr 100
31 cm, vyústění za tratí Plzeň –
Cheb do potoka v zahradách
Slovanské údolí – prŧměr 100
32 cm, přes panelárnu, pak otevřeným příkopem do potoka
37
38
39
40
Vejprnický
potok
Vejprnický
potok
Vejprnický
potok
Vejprnický
potok
potok
Nádraţní – profil 95/60 cm, ústí
34 do řeky vpravo od nového mostu
U Jana
36
potok
Vejprnický
Slovanské údolí – profil 115/72
33 cm, ústí do potoka v prodlouţení
stoky učiliště Škoda
35
Vejprnický
Kopeckého sady – profil 140/70
cm, ústí na Americkém nám. do
řeky u byt. jednotky
Americká – profil 95/50 cm, ústí
vlevo od mostu přes řeku do kamenné zdi a řeky
U trati – prŧměr 100 cm, ústí
vpravo od mostu ČSD do řeky
Mikulášská třída – prŧměr 120
cm, ústí v blízkosti mostu ČSD
do řeky
Mikulášská třída – profil 110/70
cm, vede podél hřbitova U Jeţíška do oblouku řeky
Papírnická – profil 95/60 cm
z Doudleveckého sběrače ústí
vpravo od lávky pro pěší u papírny
Vejprnický
potok
Radbuza
kříţ. stará Křimická, Domaţlická
Domaţlická u hradby Škoda
OK 27
kříţení Domaţlické a staré
Křimické
OK 28
pod křiţovatkou ulice Nade
Mţí a Křimickou
OK 29 na křiţovatce ulice J. Škardy
OK 30
nad vyústěním v terénu pod
ulicí U Dráhy
OK 31
prodlouţená ul. Slovanské
údolí v zahradě u trati
OK 32-1
OK 32-2
Domaţlická proti vjezdu do
Škody
v prostoru Škoda, reaktorová
hala, H domy
OK 33
na stoce ve Slovanském údolí
OK34-1
U Prazdroje před vjezdem do
pivovaru
Nádraţní proti Planetáriu
OK 34-2
Radbuza
OK 35
kříţení Kopeckého sadŧ a Šafaříkových sadŧ u muzea
Radbuza
OK 36
na kříţení Americké a Prokopovy ulice
Radbuza
OK 37
na kříţení Doudlevecké a ulice U Trati
na kříţení Mikulášské třídy a
ulice U Jeţíška, vedle cesty
na lávku
Radbuza
OK 38
Radbuza
OK 39
Mikulášská na rohu hřbitova
Radbuza
OK 40
na sběrači nad vyústěním
16(celkem 43)
Kanalizační řád města Plzně
obce Zruč-Senec
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
odlehčení z Borského sběrače –
profil 120/60 cm, ústí poblíţ staré
plovárny, vlevo od domu Dukelská č. p. 71
odlehčení z Liliové ul. profil
90/50 cm vede přes zahrádky jako otevřený příkop – cca 400 m
MIMO PROVOZ
Nahrazeno odlehčovací stokou 59
z Liliové ul. podíl cesty pro pěší –
vyústěno vedle lávky pro pěší
profil 80/150 cm
Dukelská třída – profil 105/70
cm, trasa je v údolí mezi Samaritskou ulicí a KÚNZ kolmo do řeky
Na Skalce – profil 90/60 cm, vede od křiţovatky Květná, Motýlí,
Kaštanová mezi domy do řeky –
MIMO PROVOZ
Odlehčovací stoka přepojena v
r. 2000 na kříţení Květné a Na
Skalce do stoky v Motýlí ulici
Mostní – profil 120/95 cm, vlevo
od mostu přes řeku
Mlýnské nábřeţí profil 110/150
cm, ústí vpravo od mostu pod jezem
Malostranská – prŧměr 60 cm,
ústní do řeky vpravo od mostu u
budovy HMÚ
odlehčení Litického sběrače prŧměr 100 cm, za shybkou pod přehradou
odlehčení Litického sběrače prŧměr 120 cm, ústí do potoka v ul.
K Valše pod bytovkami –
ZRUŠENO
Zábělská – prŧměr 100 cm, cca
20 m za mostkem přes Hrádecký
potok vlevo
odlehčení Úhlavského sběrače –
prŧměr 120 cm, vede prostorem
mezi křiţovatkou ulic Olšová a
Květná od tenisových kurtŧ do
řeky
U Trati – profil 155/165 cm, vede
ulicí U Trati, ústí do řeky vpravo
od mostu ČSD
Radbuza
OK 41
OK 42-1
OK 42-2
kříţení Slovanská a Suvorovova
OK 42-3
kříţení Suvorovova a Gruzínská
Radbuza
Radbuza
Radbuza
na Borském sběrači profil
110/60 cm, vede přes KÚNZ
mezi kuchyní a inf. pavilonem
kříţení Zahradní a Liliová
na kříţení ulice 17. listopadu
OK 43 a E. Beneše, v prostoru parkoviště
kříţení Polní a Olšová
kříţení Polní, Javorová
kříţení Slovanská, Javorová
kříţ. Kyjevská, U Hvězdárny
kříţení Rychtaříkova,
U Hvězdárny
OK 44-6 R kříţení Květná, Motýlí
OK 44-1 R
OK 44-2 R
OK 44-3 R
OK 44-4 R
OK 44-5 R
Radbuza
OK 45
kříţení Mostní a Zborovská
Radbuza
OK 46
u křiţovatky Zborovská a
Předenická
Radbuza
OK 47
Radbuza
OK 48
na sběrači v Malostranské
ulici v zahrádkách u rodinných domkŧ
u shybky pod Litickou přehradou
OK 49
na sběrači vlevo od silnice
potok
Hrádecký
potok
ZRUŠENO K Valše
OK 50
Zábělská cca 20 m za
mostkem přes Hrádecký
potok vpravo
Radbuza
OK 51
u tenisových kurtŧ
v prodlouţení ul. Olšové
Radbuza
OK 52
kříţení Borské a Chelčického
17(celkem 43)
Kanalizační řád města Plzně
obce Zruč-Senec
bezpečnostní přepad z čerpací
53 stanice Na Bořích – zaústění do
Úslava
povrchové stoky ČSD
Na Líše, U Seřadiště – prŧměr 60
54 cm – zaústěno do povrchové sto- Úslava
ky ČSD
bezpečnostní přepad
z čerpací stanice Na Bořích –
kříţení s ulicí U Seřadiště
OK 54
OK 55-1
Na Stráních – profil 120/80 cm,
Vejprnický
55 ústí do potoka před ţelezničním potok
OK 55-2
viaduktem přes Vejprnický potok
Červenohrádecká – prŧměr 60 cm
vede přes prostor mezi Červeno- Hrádecký
56
OK 56
hrádeckou a ul. Na Háji, ústí do
potok
potoka
57 rozdělovací komora
OK 57 R
58 rozdělovací komora
OK 58 R
OK 59
z Liliové ulice podél cesty pro
(+OK 42-1
59 pěší – vyústěno vedle lávky pro
42-2,42-3)
pěší – profil 80/150 cm
60
není vybudována odlehčovací
stoka
OK 60
61 Na Vyhlídce
Úslava
62 rozdělovací komora
OK 62 R
63 Potoční
potok
64 Sladová
65
OK 61
OK 64 R
není vybudována odlehčovací
stoka
OK 65
odlehčovací stoka dolního pásma
66 před starou čistírnou odpadních
Berounka OK 101
vod
odlehčovací stoka horního pásma
67
Berounka OK 67
před shybkou – prŧměr 140 cm
odlehčovací stoka dolního pásma
68 před shybkou na novou čistírnu
Berounka OK 68
odpadních vod – prŧměr 140 cm
69 Bukovec – prŧměr 40 cm
Berounka
profil 80/100 cm, cca 400 m po
70 toku Úslavy od mostu na Lobezské
Úslava
18(celkem 43)
kříţení Na Líše, U Seřadiště
kříţení Domaţlická,
Na Stráních
kříţení Emingerova, Domaţlická
cca 150 m před kříţením
Červenohrádecké, Klestové,
vlevo
Rokycanská, Masarykova
Nepomucká, Plzeňská cesta
v zahrádkářské kolonii Liliová
za úpravnou vody
na Homolce - N
NENÍ V PROVOZU
a zároveň bezpečnostní přepad Z ČS Boţkov na břehu
Úslavy pod ulicí
Na Vyhlídce
Revoluční – roh Republikánská
bezpečnostní přepad
z Čerpací stanice
Sladová
Domaţlická – před přejezdem ČD vpravo
NENÍ V PROVOZU
odlehčení dolního pásma
před starou čistírnou odpadních vod
horní pásmo před shybkou na
novou čistírnu odpadních vod
dolní pásmo před shybkou na
novou čistírnu odpadních vod
bezpečnostní přepad z ČS 2
Bukovec
OK 70
Lobezská u stadionŧ
Kanalizační řád města Plzně
obce Zruč-Senec
71
profil 90/60 cm, Nad Mlýnem –
Bukovec
72 Presslova – prŧměr 50 cm
73
vedle mostu před Úslavu
v Boţkově – prŧměr 120 cm
Berounka OK 71
Radbuza
OK 72
Úslava
OK 73
74 rozdělovací komora
OK 74 R
na stoce před napojením do
ČS Presslova ulice
Boţkov – vedle mostu přes
Úslavu
před ČS 1 Bukovec
76
bezp.přepad pf.80 zaústěný do
potoka Litice - K Valše
bezp. přepad pf.60 z retenční nádrţe Červenohrádecká zaústěný
do odl.stoky
Hrádecký
potok
Červenohrádecká x Pěší
77
před soutokem Boţkovského potoka a řeky Úslavy
Boţkovský potok OK 77
Boţkovské nám.
78
Křimice - za objektek zámku
Mţe
OK 78
Křimické nám.
79
Zámecká č.p.47 pf. 90/60
Mţe
OK 79
Zámecká č.p.47
80
vedle areálu ČOV Křimice
Mţe
OK 80
před areálem ČOV
75
Litický
potok
Nad Mlýnem Bukovec
bezpečnostní přepad z dešťové zdrţe Litice - K Valše
D.4.2 Kanalizační shybky na stokové síti
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
název – umístění
Mohylová – Chrástecká
Rokycanská třída
U Rocha
Skvrňany – Vejprnický potok
Hornická – pod ţelezniční tratí
Doudlevce – Chemická ulice
Štruncovy sady – horní pásmo
Štruncovy sady – spodní pásmo
České údolí (pod přehradou)
Litice
Litice (u čerpací stanice I)
Husova ulice
ČOV II – shybka (horní pásmo)
ČOV II – shybka (spodní pásmo)
Radobyčice
Boţkov
cm – profily jednotlivých ramen
40
70
24
40
25
25
75
40
40
40
40
80
80
35
110
110
80
80
40
25
80
30
80
30
60
60
20
80
80
80
80
40
80
60
40
40
25
40
19(celkem 43)
Kanalizační řád města Plzně
obce Zruč-Senec
D.4.3 Retenční stoky a retenční nádrže
RS 1 Retenční stoka „Slovanské údolí“
Jedná se o betonovou kanalizační stoku DN 1000 délky 550 m, situovanou v ulici Slovanské
údolí. Vede v souběhu s kmenovou kanalizační stokou 95/60 cm ve stejném výškovém poloţení. Je ukončena odlehčovací komorou vyústěnou do Vejprnického potoka, objem retence
cca 500 m3.
RS 2 Retenční stoka „E“ Podnikatelská ulice – Borská pole
Tuto retenční stoku tvoří kanalizační sběrač atypického obdélníkového profilu 2100/3300 –
2700/3300 o celkovém objemu 5 100 m3, kde je na nátokové části usazovací jímka. Stoka je
ukončena regulační šachtou se separátorem.
RS 3 Retenční stoka E 2 – Borská pole
Je vybudována v téţe lokalitě. Jedná se o betonovou monolitickou obdélníkovou stoku o rozměrech 2700/1500, 2400/1500, 2100/1500 napojenou na retenční stoku „E“. Celkový objem
retence je 2 500 m3. Sklon dna sběrače je navrţen minimální tj. 1,5 ‰ z dŧvodŧ vyuţití maximálního objemu retence sběrače.
RS 4 Retenční stoka – Rokycanská TESCO
jedná se o ţelezobetonovou atypickou monolitickou stoku o rozměrech 3000/3000 –
3000/2500, délky 126 m, spádu 6‰, obsahu 870 m3, která je ukončena přelivnou bezpečnostní komorou. Na odtoku je samostatná šachta vírového ventilu. Napojení je provedeno do stávající kanalizační stoky na Rokycanské třídě DN 400.
RS 5 Retenční stoka – zkapacitnění Roudenského sběrače Karlovarská – Lochotínský pavilon
retenční stoka o prŧřezu 120/90 cm monolitická s pŧlkruhovou kyvetou s vydláţděným ţulovým dnem. Začátek stoky nad stávající odlehčovací komorou, délka je 94,5 m, objem cca 100
m3, konec je propojen do spojné komory na Roudenském sběrači.
RN 6 Retenční nádrţ Červený Hrádek
retenční nádrţ o obsahu 650 m3. Jedná se o ţelezobetonovou konstrukci obdélníkového tvaru
24 x 8 m zabudovanou do terénu pod křiţovatkou ulic U Hřiště, Červenohrádecká.
RN 7 Retenční nádrţ Červenohrádecká
dešťová zdrţ s bezpečnostním přepadem zaústěným do Hrádeckého potoka o obsahu 69,5 m3
včetně předsazené usazovací nádrţe o obsahu 8,7 m3, slouţící k regulaci odtoku, vybudovaného v areálu rodinných domkŧ vpravo od Červenohrádecké ulice. Jedná se o ţelezobetonovou jímku s odtokem do stávající kanalizační stoky DN 600 vedené v údolní nivě podél potoka.
RN 8 Retenční nádrţ Na Vinicích
Situačně je výše jmenovaná nádrţ situována do koncové části, vpravo ulice Na Vinicích. Jedná se o podzemní ţelezobetonovou nádrţ o rozměrech 33,0 m x 6,0 m, hloubky 4,0 m, obsahu
800 m3, s předsazenou usazovací jímkou v nátokové části a přítokovou spadišťovou stupňovitou stokou délky 8,9 m.
RN 9 Retenční nádrţ Buková Hora Plzeň – Litice
20(celkem 43)
Kanalizační řád města Plzně
obce Zruč-Senec
Atypická monolitická ţelezobetonová nádrţ o rozměrech 20 m x 17,5 m, hloubky cca 2,5 m,
o objemu 850 m3. Je situována do prodlouţené ulice Cihlářské. Jejím hlavním úkolem je eliminace přítoku dešťových sráţek z projektovaného sídliště Dubová hora do stávající stokové
sítě v Liticích.
RN 10 Dešťová zdrţ Litice
Účelem zdrţe je zachycení převáţně dešťových vod přívalových dešťŧ, které jsou odváděny
stokovou sítí z městského obvodu Plzeň – Litice bez odlehčení ředěných odpadních vod do
přehradní nádrţe České údolí.
Dešťová zdrţ o kubatuře 2 200 m3 je ţelezobetonová otevřená jímka délky 50 m s přední stěnou ve tvaru kruhového oblouku. Prŧměrná hloubka nádrţe je 1,7 m. Zaústění přívodní stoky
do dešťové zdrţe je vedeno přes usazovací jímku pro hrubé nečistotyNa retenční nádrţi je zřízen bezpečnostní přepad zaústěný potrubím DN 800 do Litického potoka.
RN 11 Retenční zdrţ Kovářská stráň
Zdrţ je vybudována jako ţelezobetonová jímka se 2 vzájemně propojenými komorami. Ve
dně jímky jsou zabudovány kameninové odtokové ţlaby. Ve stropu zdrţe jsou zabudovány 2
vstupní otvory 600 x 600, 1 montáţní vstup 900 x 900 a 2 odvětrávací komínce. Ve zdrţi a jí
předsazené šachtě jsou osazeny 2 regulátory odtoku. Vlastní jímka je obdélníkového tvaru o
objemu 500 m3. Před nátokem je umístěna sedimentační jímka a další obtoková a přelivná
potrubí a k nim příslušející revizní šachty. Nad jímkou a k ní přilehlému okolí je provedena
čistá terénní úprava vč.osetí travním semenem. Ke zdrţi je dále provedena od ulice Přední
cesta obsluţná komunikace.
Tato zdrţ byla pŧvodně vybudována z dŧvodu odkanalizování obchodního centra Olympia
jednotnou kanalizací, které je v současné době odkanalizováno oddílně.
RN 12 Retenční nádrţ Radobyčice
Je vybudována jako monolitická nádrţ ve tvaru obdélníku, délky 85,5 m a šířky 3 m se ţlábkem ve dně. Na konci nádrţe je stěna slouţící jako bezpečnostní přeliv, ve které jsou osazena
regulační šoupata. Pro maximální vyuţití retenčního objemu je přepadová hrana osazena pérovou sklopnou klapkou. Vstup do RN je zajištěn 3 vodotěsnými poklopy, které jsou pomocí
přechodových kusŧ pro kanalizační šachty osazeny na nádrţi. Vzhledem k umístění RN
v ochranném pásmu vodního zdroje nebylo moţné navrhnout a vybudovat přepad, který by
musel být realizován do zdroje vody pro 200 000 EO a to nad odběrem pro úpravnu vody.
Takové řešení by bylo zcela vyloučené. Do objemu RN lze také přičíst vyuţitelný objem sedimentační jímky, která je umístěna na nátoku do nádrţe a stoky DN 1000 v úseku aţ po revizní šachtu RŠ5. Celkový objem potom činí cca 440 m3.
D.4.4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Usazovací jímky na kanalizačních sběračích
Doudlevecký sběrač – Malostranská ul. u tenisových kurtŧ
Úhlavský kanalizační sběrač – Plzeňská cesta
Úhlavský kanalizační sběrač – Na Kovářské stráni
Úhlavský kanalizační sběrač – U Vody – Černice
Úhlavský kanalizační sběrač – K Řečišti – Černice
Úhlavský kanalizační sběrač – Radobyčice
Sylván
Kojenecký ústav Plzeň – Lochotín
Karlovarská třída – kruhový objezd
Bolevec
21(celkem 43)
Kanalizační řád města Plzně
obce Zruč-Senec
11.
12.
13.
14.
15.
16
17
18
19
20
21
22
Boţkov
Hřbitovní
Dubová hora Litice
Litice u přehrady
Koterov
Červenohrádecká x Pěší
RN Č.Hrádek II
Podnikatelská před RS
RS Borská pole "E"
Folmavská x U Panasonicu RS Borská pole "E2"
Boţkovské nám.
hybka Boţkov
Pod skalou před RN Radobyčice
Přední cesta před RN Kovářská stráň
Třešňová
ul.řad v ul Třešňová
D.4.5 Čerpací kanalizační stanice (ČS)
Na území města Plzně jsou v činnosti následující kanalizační přečerpávací stanice:
1.
Litice I
odkanalizování Litic
2.
Litice II
odkanalizování Litic
3.
Karlovarská třída
odkanalizování okolí ulice Lochotínská a Dělnická
4.
Na Bořích
odkanalizování části Čechurova
5.
Boţkov
odkanalizování Boţkova
6.
Denisovo nábřeţí
odkanalizování Paříţské ul. – garáţe
7.
Potoční
odkanalizování části Doubravky
8.
Presslova
odkanalizování Plzeňských komunikací, Dopravního podniku
města Plzně, ul. Presslova, Černická
9.
Bukovec I
odkanalizování Bukovce
10.
Bukovec II
odkanalizování Bukovce
11.
Pittnerova
odkanalizování ulice Pittnerova
D.4.6 Volné kanalizační výusti
Ke dni zpracování KŘ jsou na území města dále uvedené kanalizační stoky nepřipojené na ţádnou čistírnu a odvádějící odpadní vody volnou výustí do recipientu. Odpadní vody
jsou před zaústěním do stoky předčištěné v biologických septicích nebo v domovních ČOV.
název výusti
recipient
profil
poznámka
1.
Radčice I
Mţe
110/75 cm
2.
Radčice II
Mţe
Ø 80 cm
3.
Keřová ulice
Mţe
95/50 cm
výust pod hladinou řeky
4.
Koterov I
Úslava
100/60 cm
5.
Koterov II
Úslava
Ø 60 cm
výust zatopená řekou
6.
Lhota 1 (Náves)
Radbuza
Ø 60 cm
pod jezem
7.
Lhota 2 (U hřiště)
Radbuza
Ø 30 cm
D.5
Statistické údaje ke dni zpracování KŘ:
MĚSTO PLZEŇ:
Počet bydlících obyvatel v městě:
Počet napojených obyvatel na kanalizaci celkem:
z toho na kanalizaci s VKV:
22(celkem 43)
162 759
159 504
356
Kanalizační řád města Plzně
obce Zruč-Senec
Podíl napojených obyvatel na kanalizaci v %:
Délka kanalizace na území města v km:
Počet kanalizačních přípojek:
Délka kanalizačních přípojek v km:
Počet přečerpávacích stanic:
Počet shybek:
Počet odlehčovacích a rozdělovacích komor:
Počet retenčních nádrţí a stok:
Počet volných kanalizačních výustí (VKV):
Specifická spotřeba vody v l/os.den:
Celková odvodněná plocha v ha:
Voda odkanalizovaná v mil. m3/rok:
Voda čištěná
98
452
14 800
115,6
13
16
79
12
7
112
2 620
16 - 19
22 - 24
OBEC ZRUČ-SENEC:
Počet bydlících obyvatel v obci:
Počet napojených obyvatel na kanalizaci a ČOV:
Počet kanalizačních přípojek:
Specifická spotřeba vody:
2681
2000
230
105 l/os.den
E. Údaje o ČOV
Na území města jsou ke dni zpracování KŘ v provozu 3 čistírny odpadních vod a to centrální městská čistírna označovaná ČOV Plzeň II, čistírna v městské části Křimice a čistírna v
lokalitě Boţkov pro několik rodinných domŧ.
E.1
Technický popis ČOV Plzeň II:
Čistírna odpadních vod uvedená do provozu v roce 1996 je mechanicko-biologická
ČOV s anaerobní stabilizací kalu a se zvýšeným odbouráváním dusíku a fosforu. Odpadní vody jsou přiváděny dvěma kanalizačními sběrači (horním a dolním). Šnekovými čerpadly jsou
obě pásma čerpána na společnou hladinu, další prŧtok čistírnou je gravitační. Odpadní voda
protéká hrubým předčištěním, které sestává z jemných česlí se strojním lisováním shrabkŧ a
provzdušovaného lapáku písku. Zachycený materiál (slisované shrabky a písek) je odváţen na
určenou skládku. Dalším stupněm čištění jsou primární usazovací nádrţe, které jsou kruhové
s radiálním prŧtokem OV a shrabováním usazeného kalu. Primární kal zachycený
v usazovacích nádrţích je přečerpáván do homogenizační nádrţe kalu a po zahuštění
v zahušťovací nádrţi čerpán do objektu kalového hospodářství. Linka biologického čištění
zahrnuje čtyři aktivační nádrţe provzdušované jemnobublinnou aerací a kaţdá nádrţ má regenerační, anaerobní, denitrifikační a nitrifikační zónu a čtyři kruhové dosazovací nádrţe se stíráním usazeného kalu. Přebytečný kal se z dosazovacích nádrţí přečerpává do homogenizační
nádrţe a po zahuštění na odstředivkách je přečerpáván rovněţ do objektu kalového hospodářství. Pro odstranění fosforu se dávkuje síran ţelezitý.
Po biologickém vyčištění a odsazení aktivovaného kalu je odpadní voda odváděna přes měrný
objet (Parschalŧv ţlab s ultrazvukovým snímáním hladiny a vyhodnocovací jednotkou) do recipientu. V případě potřeby (při vysokých stavech vody v řece) je moţné vyčištěnou odpadní
vodu do recipientu přečerpávat povodňovými čerpadly.
23(celkem 43)
Kanalizační řád města Plzně
obce Zruč-Senec
Při dešťových přítocích je první podíl přitékajících odpadních vod, který překračuje kapacitu
biologické části ČOV, zachycen v dešťových zdrţích objemu zatím 12 000 m3 a po dešti se
přepouští zpět do přítoku na ČOV .
Zachycený kal je po zahuštění v zahušťovací nádrţi a na odstředivce a po dvoustupňové
thermofilní anaerobní stabilizaci strojně odvodňován v kalolisech a odváţen oprávněnou organizací na základě smlouvy a následně pouţit pro prŧmyslové rekultivace. Bioplyn vznikající při vyhnívání kalu je vyuţíván pro ohřev a míchání kalu, přebytek plynu se spaluje
v kogenerační jednotce (pístové spalovací motory) s kombinovanou výrobou tepla a elektrické energie.
E.2
Technický popis ČOV Křimice
Čistírna odpadních vod Křimice je mechanicko-biologická ČOV s kalovým hospodářstvím. Mechanický stupeň čištění se skládá z objektu hrubého předčištění - strojně stírané česle, vertikální lapák písku s pračkou písku a jímkou na shrabky a písek. Za hrubým předčištěním je umístěn měrný Parshallŧv ţlab s ultrazvukovým snímačem hladiny, který zajišťuje
kontinuální měření mnoţství přitékajících odpadních vod. Ochrana biologického stupně před
hydraulickým přetíţením dešťovými vodami je zajištěna pomocí regulátoru prŧtoku
s plovákem. Biologická část se skládá z oxidačního příkopu se dvěma aeračními válci, dvojice
vertikálních dosazovacích nádrţí, mikrosítové filtrace a chemického hospodářství (zásobní
nádrţ na síran ţelezitý a dávkovací čerpadlo s řídící jednotkou). Odtok z bubnového mikrosítového filtru je zaústěn do objektu povodňové čerpací stanice, která slouţí jako ochrana ČOV
před zaplavením vodou z recipientu. Vyčištěné odpadní vody jsou vyústěny do otevřeného
příkopu (odlehčovací stoky), který odvádí současně vody z okolí, přívalové vody z dešťového
oddělovače na kanalizační trase před ČOV a vody z meliorace přilehlých pozemkŧ do recipientu Mţe. Kalové hospodářství se skládá z jímky vratného kalu a uskladňovací nádrţe na přebytečný kal, který je po zahuštění a částečné anaerobní stabilizaci odváţen k odvodnění a
likvidaci na ČOV Plzeň. Zachycené shrabky a písek jsou periodicky odváţeny na skládku.
Po připojení do kanalizačního systému Plzně bude ČOV zrušena a zřídí se čerpací stanice odpadních vod, kterou se odpadní vody dopraví do místa napojení v Lochotínské ulici.
E.3
Technický popis DČOV Boţkov ul. Ve Višňovce
Je určena k čištění splaškových odpadních vod ze zástavby rodinných domŧ v lokalitě,
kterou nelze pro svoji polohu připojit na stávající městský kanalizační systém. Jedná se o domovní biodiskovou ČOV pro 20-30 EO, nádrţ je ze stěnových prvkŧ iPP s přepáţkami norných stěn tvořícími dílčí funkční prostory.
Odpadní vody jsou přiváděny gravitačně oddílnou kanalizací do prostoru určeného k odloučení lehkých plovoucích látek a hrubých nečistot. Mechanicky předčištěná voda přepadá
do vyrovnávacího prostoru (umístěn první biorotor s biodisky), dále je korečkovým dávkovačem dopravována do vany biozóny (druhý biorotor s biodisky), členěné do 4 stupňŧ. Ze
4.stupně biozóny přepadá biologicky vyčištěná voda spolu s kalovými vločkami aktivního biologického média do nátokové části dosazovacího prostoru k sekundární sedimentaci kalových vloček. Přebytečný kal je podle potřeby odčerpáván.
Vyčištěná odpadní voda odtéká z dosazovací nádrţe do recipientu přes spojnou šachtu, do
které jsou zaústěny dešťové vody z napojených nemovitostí.
Recipientem je Boţkovský potok, který je pravostranným přítokem Úslavy.
24(celkem 43)
Kanalizační řád města Plzně
obce Zruč-Senec
E.4
Kapacitní údaje ČOV (údaje z projektové dokumentace):
E.4.1 ČOV Plzeň II
Počet EOB60: 376 667
Hydraulické zatíţení:
Q 24
76613 m3/d
Qmax
127500 m3/d
Qdešť
Látkové zatíţení:
BSK5
22 600 kg/d
CHSK
46 000 kg/d
NL
19 301 kg/d
Nc
3 141 kg/d
N-NH4
2 321 kg/d
Norg.
437 kg/d
Pc
444 kg/d
E.4.2 ČOV Křimice
Počet EO: 1100
Hydraulické zatíţení Q 24 :
Látkové zatíţení BSK5 :
E.4.3 ČOV Božkov, Ve Višňovce
Počet EO: 25
Hydraulické zatíţení:
Q 24
Látkové zatíţení:
BSK5
E.5
3192 m3/h
5313 m3/h
17640 m3/h
8249 t/r
16790 t/r
7045 t/r
1146 t/r
847 t/r
158 t/r
162 t/r
500 m3/d
66 kg/d
887 l/s
1470 l/s
4900 l/s
295 mg/l
600 mg/l
252 mg/l
41 mg/l
30,3 mg/l
5,7 mg/l
5,8 mg/l
20,8 m3/h
132 mg/l
4 m3/d
1,5 kg/d
5,8 l/s
375 mg/l
Hydraulické a látkové zatíţení dle sledování provozovatele za r. 2006
E.5.1 ČOV II Plzeň
Hydraulické zatíţení – prŧtoky r. 2006:
Q tis. m3/den
rozmezí: 47,4 - 80,4
3
Q tis. m /měsíc
rozmezí: 1469 – 2493
Q tis. m3/rok:
20 981 tis. m3
prŧměr:
57,5 tis. m3/den
prŧměr: 1748 tis. m3/měsíc
Látkové zatíţení – koncentrační a bilanční hodnoty vybraných ukazatelŧ znečištění rok 2006:
Účinnost
Ukazatel m.j.
Přítok
Odtok
rozmezí
prŧměr bilance t rozmezí
prŧměr bilance t čištění v
za období
za období %
pH
6,38-8,13
7,1
- 6,72 – 8,46
7,56
BSK5
mg/l
83,2-750,9 433,4
9092,4
1,4-13
4,66
97,84 98,9
CHSKCR mg/l
327,8-2799,5 950,2 19936,1
23-56
35,3
740,6 96,3
NL
mg/l
173,5-1627,1 485,3 10181,8
2,2-16
5,94
124,7 98,8
RAS
mg/l
286-832 478,9 10046,9
317-941 476,8
10003
0,4
N-NH4
mg/l
8-40,5
29,5
618,1
0,11-11
3,3
69 88,8
Nanorg
mg/l
13,2-40,8
32,2
675,9
2,7-16
8,93
187,25 72,3
PC
mg/l
4,4-37,1
10,6
222
0,11-1,1
0,24
5,02 97,7
25(celkem 43)
Kanalizační řád města Plzně
obce Zruč-Senec
E.5.2 ČOV Křimice
Hydraulické zatíţení – prŧtoky rok 2006:
Q m3/den
rozmezí: 479-842
Q m3/měsíc
rozmezí: 14861-25270
3
Q m /rok
234 149
prŧměr: 641,5
prŧměr: 19512
Látkové zatíţení – koncentrační a bilanční hodnoty vybraných ukazatelŧ znečištění r. 2006:
Ukazatel m.j.
Přítok
Odtok
Účinnost
rozmezí
prŧměr bil. t/r rozmezí
prŧměr bil. t/r čištění v %
r. 2002
r. 2002 r.2002
pH
7,54-7,88 7,7
7,52-7,86 7,7
BSK5
mg/l 88-179
138,8 32,5
1,9- 4
2,9
0,69
97,9
CHSKCR mg/l 214-342
294
68,84 18,1-27
22,2
5,21
92,4
NL
mg/l 74-154
112,8 26,41 3,2-7,2
4,6
1,08
95,9
RL
mg/l 610-714
651,8 152,62 522-651
606,7
142,05 6,9
N-NH4
mg/l 16-42
31,2
7,31
0,32-20
9,3
2,17
70,3
NC
mg/l 39-66
49
11,47 13-16
14,3
3,36
70,7
PC
mg/l 3,3-6,9
5
1,17
0,15-0,28 0,3
0,06
94,5
E.5.3 ČOV Božkov, Ve Višňovce
Hydraulické zatíţení – prŧtoky:
Q m3/den
rozmezí: 1,4 – 4
3
Q m /měsíc
rozmezí: 42 - 125
Q m3/rok
730
prŧměr: 2,02
prŧměr: 61
Látkové zatíţení – koncentrační a bilanční hodnoty vybraných ukazatelŧ znečištění r. 2006:
Ukazatel m.j.
Přítok
Odtok
Účinnost
rozmezí
prŧměr bil. t/r rozmezí
prŧměr bil. t/r čištění v %
pH
7,11-7,76 7,52
7,86-7,89 7,87
BSK5
mg/l 536-1310 923
0,67
16-30
23
0,02
97,5
CHSKCR mg/l 991-5376 3183
2,32
80-110
95
0,07
97
NL
mg/l 604-2204 1404
1,02
21-22
21,5
0,02
98,5
RL
mg/l 489-1219 854
0,62
547-556
551,5
0,4
35,4
E.6
Počet připojených obyvatel na ČOV (všechny ČOV):
Celkový počet napojených fyzických obyvatel:
Plzeň (všechny napojené městské obvody):
Zruč-Senec:
Celkem
159148
2 000
161 148
Celkový počet napojených ekvivalentních obyvatel – EOB60, (dle BSK5):
ČOV Plzeň II:
ČOV Křimice:
ČOV Boţkov:
Celkem
415 178
1 484
30
416 692
26(celkem 43)
Kanalizační řád města Plzně
obce Zruč-Senec
F. Údaje platného povolení VPÚ k vypouštění OV do recipientu
F.1
ČOV Plzeň II
Povolení k vypouštění OV do vod povrchových vydal Krajský úřad Plzeňského
kraje, odbor ŢP rozhodnutím ze dne 14.11.2005 pod č.j.: ŢP/8548/05, jímţ se statutárnímu městu Plzni povoluje vypouštění odpadních vod z městské čistírny odpadních vod
(dále jen ČOV II) do vod povrchových – významného vodního toku Berounky v ř.km:
135,7, č.h.p.: 1-11-01-001 v tomto rozsahu:
limity mnoţství:
Qprŧm. = 825 l/s;
Qmax. = 1 476 l/s (bezdeštný stav)
3
Qměsíc max. = 2 500 000 m /měsíc
Qroční = 26 000 000 m3/rok
limity jakosti:
ukazatel
CHSKCR
BSK5
NL
Nanorg..
PC
Místo odběru vzorkŧ:
Četnost odběru vzorkŧ:
Typ vzorku:
Zpŧsob měření Q:
Platnost povolení:
F.2
„p“ v mg/l
60
15
20
15
1,5
„m“ v mg/l
90
25
30
20
3
bilance v t/rok
1040
208
312
236
20,8
sdruţený měrný objekt na odtoku z ČOV
52 x ročně
"C", 24-hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12
objemově prŧtoku úměrných dílčích vzorkŧ odebíraných
v intervalu 2 hodin
Parshallŧv ţlab s kontinuálním snímáním hladiny
od 1.1.2006 do 31.12.2010
ČOV Křimice
Povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV Křimice do odlehčovacího příkopu
a dále do řeky Mţe vydal Magistrát města Plzně, odbor ŢP rozhodnutím ze dne
4.12.2000 po č.j.: ŢP/7389/00-Ti takto:
limity mnoţství:
Qmax. = 13,2 l/s
Qroční = 250 000 m3/rok
limity jakosti:
ukazatel
„p“ v mg/l
„m“ v mg/l
bilance v t/rok
CHSKCR
100
150
20
BSK5
30
70
5
NL
30
70
6,5
N-NH4
20
40
4
Povolení je vázáno na splnění 8 podmínek, z nichţ nejpodstatnější se zde uvádí:
- Podmínka č. 1 stanoví platnost povolení na dobu od 1.1.2001 do 31.12.2005.
- Pro posouzení souladu s hodnotami „p“ se budou odebírat s min. četností 4x ročně
v přibliţném intervalu 90 dní 2- hodinové směsné vzorky získané sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorkŧ v intervalu 15 minut. Vzorky budou odebírané
v kontrolním měrném profilu – šachta Š8.
27(celkem 43)
Kanalizační řád města Plzně
obce Zruč-Senec
Rozhodnutím magistrátu města Plzně, odboru ţivotního prostředí č.j. ŢP/2997/05-Ti ze
dne 6.5.2005 se prodluţuje platnost výše uvedeného povolení do 31.12.2008.
F.3
ČOV Boţkov, Ve Višňovce
Povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV Boţkov – Ve Višňovce do Boţkovského potoka vydal Magistrát města Plzně, odbor ŢP rozhodnutím ze dne
18.7.2000 pod č.j.: ŢP/4548/00-Bou takto:
limity mnoţství:
Qprŧm. = 0,046 l/s
Qmax. = 0,07 l/s
Qroční = 1460 m3/rok
limity jakosti:
ukazatel
„p“ v mg/l
„m“ v mg/l
bilance
v kg/rok
CHSKCR
120
170
175,2
BSK5
30
70
43,8
NL
30
70
43,8
Povolení je vázáno na splnění 8 podmínek, z nichţ nejpodstatnější se zde uvádí:
- Podmínka č. 1 stanoví platnost povolení na dobu do 31.12.2005.
- Pro posouzení souladu s hodnotami „p“ se budou odebírat s min. četností 4x ročně
v přibliţném intervalu 90 dní 2- hodinové směsné vzorky získané sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorkŧ v intervalu 15 minut. Vzorky budou odebírané
v kontrolním měrném profilu na odtoku z ČOV.
Rozhodnutím magistrátu města Plzně, odboru ţivotního prostředí č.j. ŢP/2923/05-Ti ze
dne 5.5.2005 se prodluţuje platnost výše uvedeného povolení do 31.12.2007.
Rozhodnutím magistrátu města Plzně, odboru ţivotního prostředí č.j. OŢP/3015/07-3 ze
dne 18.5.2007 se prodluţuje platnost výše uvedeného povolení do 31.12.2017.
F.4
Volné kanalizační výusti
Povolení k vypouštění OV z VKV Keřová, Radčice a Koterov bylo vydáno rozhodnutím Magistrátu města Plzně, odboru ţivotního prostředí dne 2.10.2007 pod č.j.:
OŢP/5884/07-3 takto:
Limity mnoţství:
mnoţství
Q:
Qroční
Qmax měsíc
Qprŧm
Qmax
jednotka
Koterov I
VKV
Koterov II Radčice I
m3/rok
m3/měsíc
l/s
l/s
25544
2169
0,81
3,63
7238
615
0,23
1,56
28(celkem 43)
23084
1960
0,73
3,69
Radčice II
Keřová
3406
289
0,11
0,92
4163
354
0,13
1,06
Kanalizační řád města Plzně
obce Zruč-Senec
Limity znečištění:
VKV Koterov I:
Ukazatel znečištění
CHSKCR
BSK5
NL
N-NH4+
Pcelk.
t/rok
8,17
4,09
4,09
1,12
0,31
"p" mg/l
400
200
200
55
15
"m" mg/l
700
400
400
80
25
t/rok
2,32
1,16
1,16
0,41
0,09
"p" mg/l
400
200
200
70
15
"m" mg/l
700
400
400
110
25
t/rok
7,39
3,69
3,69
1,02
0,28
"p" mg/l
400
200
200
55
15
"m" mg/l
700
400
400
80
25
t/rok
1,09
0,54
0,54
0,15
0,04
"p" mg/l
400
200
200
55
15
"m" mg/l
700
400
400
80
25
t/rok
2,0
1,33
1,33
0,17
0,05
"p" mg/l
600
400
400
50
15
"m" mg/l
900
600
600
80
25
VKV Koterov II:
Ukazatel znečištění
CHSKCR
BSK5
NL
N-NH4+
Pcelk.
VKV Radčice I:
Ukazatel znečištění
CHSKCR
BSK5
NL
N-NH4+
Pcelk.
VKV Radčice II:
Ukazatel znečištění
CHSKCR
BSK5
NL
N-NH4+
Pcelk.
VKV Keřová:
Ukazatel znečištění
CHSKCR
BSK5
NL
N-NH4+
Pcelk.
Platnost povolení je stanovena pro VKV Koterov do 31.12.2012, pro VKV Keřová a
Radčice do 31.12.2010.
V podmínkách povolení je stanoveno m.j., ţe jakost vypouštěné OV bude znečišťovatel sledovat 2-hod směsným vzorkem v profilu na odtoku z výusti s četností 4x ročně v
přibliţném intervalu 3 měsíce.
29(celkem 43)
Kanalizační řád města Plzně
obce Zruč-Senec
Povolení k vypouštění odpadních vod z volných kanalizačních výustí VKV Lhota 1
a VKV Lhota 2 do významného toku Radbuza, č.h.p.: 1-10-02-102 vydal Magistrát
města Plzně, odbor ţivotního prostředí dne 21.11.2005 pod č.j.: ŢP/6361/05-Ban v následujících limitech:
VKV 1
Q roční m3/rok
Q 24 m3/den
Q denní l/den
Q prŧm. l/s
5 256
14,4
18 000
0,17
ukazatel:
kg/rok
"p" mg/l
CHSKCR
BSK5
NL
N-NH4
Pc
1175,3
514,65
341,64
87,6
43,8
224
98
65
16,7
8,3
"m" mg/l
448
196
130
33
19
VKV 2
Q roční m3/rok
Q 24 m3/den
Q denní l/den
Q prŧm. l/s
ukazatel:
CHSKCR
BSK5
NL
N-NH4
Pc
1 993
5,46
7 560
0,06
kg/rok
"p" mg/l
214,65
64,24
59,86
45,99
21,9
107,7
32,3
30
23,1
10,9
"m" mg/l
215
65
60
46
33
Povolení je vázáno na splnění podmínek a povinností:
1. Platnost povolení se stanovuje na dobu do 31.12.2010
2. Kontrolní profil na odběr vzorkŧ je odtok z volných výustí
3. Jakost vypouštěných odpadních vod bude znečišťovatel sledovat 2-hod směsným
vzorkem s četností 4x ročně
4. Provoz bude upraven kanalizačním řádem.
G. Údaje o recipientech
Dále se uvádí recipienty pro čistírny, volné výustě, odlehčovací komory. Do vodárenského toku Úhlava nejsou na území města Plzně zaústěny ţádné odlehčovací stoky, ani jiné
výustě.
G.1
ČOV Plzeň II
Recipient : Berounka
č. hydrologického pořadí: 1-11-01-001
Kategorie dle Vyhl.č. 470/2001 Sb.: významný vodní tok
Identifikační číslo vypouštění odpadních vod: 140254,
ř. km: 135,7 břeh: levý
30(celkem 43)
Kanalizační řád města Plzně
obce Zruč-Senec
Správce toku: Povodí Vltavy s.p., závod Berounka
Prŧtokové poměry:
Q355 = 3,98 m3/s
Kvalitativní hodnocení toku v profilu nad výustí ČOV při Q355 dle údajŧ správce toku:
BSK5:
3,6 mg/l
CHSKCR:
24,8 mg/l
NL:
22,0 mg/l
Nanorg.:
6,02 mg/l
PC:
0,38 mg/l
G.2
ČOV Křimice
Recipient : Mţe
č. hydrologického pořadí: 1-10-01-186
Kategorie dle Vyhl.č. 470/2001 Sb.: významný vodní tok
Identifikační číslo vypouštění odpadních vod: 143145,
ř. km: 8,2
břeh: pravý
Správce toku: Povodí Vltavy s.p., závod Berounka
Prŧtokové poměry:
Q355 = 1,25 m3/s
Kvalitativní hodnocení toku v profilu nad výustí ČOV při Q355 dle údajŧ správce toku:
BSK5:
2,5 mg/l
CHSKCR:
24
mg/l
NL:
12
mg/l
Nanorg.:
5,18 mg/l
PC:
0,12 mg/l
G.3
ČOV Boţkov
Recipient : Boţkovský potok
č. hydrologického pořadí: 1-10-05-062
Správce toku: Povodí Vltavy s.p., závod Berounka
Prŧtokové poměry: Q355 = 4 l/s
Jakost vody není trvale sledována.
G.4
Volné kanalizační výusti
Recipienty pro jednotlivé výusti jsou uvedeny v kap. D.4.6
Pro VKV Lhota je recipient: Radbuza, významný vodní tok, č.h.p.: 1-10-02-102
Q355 = 0,92 m3/s
jakost vody v toku (C95) v profilu Lhota dle správce toku:
BSK5
7,9 mg/l
NL
24 mg/l
CHSKCR
27 mg/l
N-NH4
0,7 mg/l
PC
0,4 mg/l
G.5
Odlehčovací komory a ostatní objekty
Recipienty pro jednotlivé odlehčovací komory a jejich odlehčovací stoky jsou uvedeny
v kap. D.4.1.
31(celkem 43)
Kanalizační řád města Plzně
obce Zruč-Senec
H. Seznam látek, které nejsou odpadními vodami
Dále je uveden seznam závadných látek, které nejsou odpadními vodami. Kaţdý, kdo
zachází se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami nebo kdo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím, je povinen učinit odpovídající opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod nebo do kanalizace9) .
H.1
Nebezpečné látky:
a) Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny:
1. zinek
2. měď
3. nikl
4. chrom
5. olovo
6. selen
7. arzen
8. antimon
9. molybden
10. titan
11. cín
12. baryum
13. berylium
14. bor
15. uran
16. vanad
17. kobalt
18. thalium
19. telur
20. stříbro
b) Biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek.
c) Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vŧni produktŧ pro lidskou spotřebu
pocházejících z vodního prostředí a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto
látek ve vodách.
d) Toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit
obsah těchto sloučenin ve vodách vyjma těch, jeţ jsou biologicky neškodné nebo se
rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky.
e) Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu.
f) Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného pŧvodu.
g) Fluoridy.
h) Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a
dusitany.
i) Kyanidy.
H.2
Zvlášť nebezpečné látky:
Zvlášť nebezpečné látky jsou látky náleţející do dále uvedených skupin látek,
s výjimkou těch, jeţ jsou biologicky neškodné nebo se rychle mění na na látky biologicky
neškodné:
a) organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí,
b) organofosforové sloučeniny,
c) organocínové sloučeniny,
d) látky vykazující karcinogenní, mutagenní, nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí nebo jeho vlivem,
e) rtuť a její sloučeniny,
f) kadmium a jeho sloučeniny,
g) persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného pŧvodu,
h) persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zŧstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv uţívání vod,
9
) § 39, odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb.
32(celkem 43)
Kanalizační řád města Plzně
obce Zruč-Senec
H.3
Ostatní látky
a) radioaktivní, infekční a jiné látky ohroţující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatelŧ kanalizace,
b) látky narušující materiál staveb kanalizace nebo zpŧsobující provozní závady a poruchy při provozu kanalizace (např. fritovací oleje),
c) látky zpŧsobující provozní závady a poruchy předčistících zařízení,
d) nebezpečné látky definované v § 2, odst. 8 zákona č. 356/2003 Sb. v platném znění,
e) látky, které jsou ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcích předpisŧ klasifikovány jako nebezpečný odpad,
f) odpady z drtičŧ kuchyňských odpadŧ.
K vypouštění odpadních vod do kanalizace, u nichţ lze mít dŧvodně za to, ţe mohou
obsahovat jednu nebo více zvlášť nebezpečných závadných látek, je třeba povolení VPÚ10).
Producent je povinen v souladu s tímto povolením měřit míru znečištění a objem odpadních
vod a mnoţství zvlášť nebezpečných látek vypouštěných do kanalizace, vést o nich evidenci a
výsledky měření předávat VPÚ, který povolení vydal11).
Pokud je pro odstraňování zvlášť nebezpečných závadných látek z odpadních vod vypouštěných do kanalizace instalováno zařízení s dostatečnou a prokazatelnou účinností, mŧţe
VPÚ v povolení stanovit místo povinnosti dle předchozího odstavce podmínky provozu takového zařízení.
Do kanalizace nelze vypouštět odpady definované dle zák. č. 185/2001 Sb. a prováděcích předpisů jako „Biologicky rozloţitelný odpad z kuchyní a stravoven“, katalogové č. 200108, ani přeměněné a naředěné v drtičích kuchyňských odpadů. Tento odpad není odpadní vodou a musí se s ním nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
o odpadech.
I. Nejvyšší přípustná míra znečištění OV
Pro odpadní vody produkované domácnostmi, které se kanalizací odvádějí a čistí
na ČOV, se nejvyšší přípustná míra znečištění nestanovuje. Jejich míra znečištění je dána jejich původem a vznikem. Jakost vypouštěných OV v jednotlivých ukazatelích však
nesmí překročit hodnoty stanovené v příloze „C“. Výjimku tvoří kanalizace s VKV – viz
dále.
Stanovení nejvyšší přípustné míry znečištění průmyslových odpadních vod, popř.
OV produkovaných producenty sluţeb a drobné řemeslné výroby vypouštěných do kanalizace vychází zvláště z celkové bilance znečištění odpadních vod a jejich koncentrace
(obyvatelstvo, průmysl a zemědělství, sluţby a ostatní), které je moţné do čistírny městských odpadních vod přivést, aniţ by došlo ke zhoršení jejího čistícího efektu nebo
ke znečištění či poškození přívodní kanalizační stoky. Zohledňuje zároveň potřebu
producentů zneškodnit zákonným způsobem své odpadní vody, které vznikají při výrobním procesu.
10
11
) § 16 zákona č. 254/2001 Sb
) § 19, odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb.
33(celkem 43)
Kanalizační řád města Plzně
obce Zruč-Senec
Producenti odpadních vod (kromě domácností) jsou rozdělení do tří kategorií:
Kategorii A - tvoří soubor jmenovitě určených producentŧ významných vysokými objemy vypouštěných odpadních vod, vysokými hodnotami hmotnostního (bilančního) látkového zatíţení vod, vysokým koncentračním znečištěním vod a v neposlední řadě i přímým a významným vlivem na funkci veřejné kanalizace a provoz městské čistírny odpadních vod. Vybraným jmenovitým producentŧm jsou stanoveny individuální limitní hodnoty zhodnocující
bilanci přiváděného znečištění na ČOV, jsou dány jako hodnoty časově omezené po dobu
platnosti kanalizačního řádu.
Seznam producentů této kategorie a nejvyšší přípustná míra znečištění jejich OV vypouštěných do kanalizace jsou uvedeny v příloze A.
Kategorii B - tvoří soubor producentŧ, kteří k dodrţení nejvyšší přípustné míry znečištění stanovené KŘ (tabulka „C“) vyţadují zpravidla předchozí čištění OV vypouštěných
do kanalizace a kterým jsou specifické limitní hodnoty látkového zatíţení OV stanoveny
podle charakteru jejich OV vypouštěných do kanalizace. Jejich předčistící zařízení budou
provozována podle provozního řádu, popř. podle závazných pokynŧ výrobce tohoto zařízení.
Producenti jsou rozděleni do skupin:
a) veřejné, závodní, školní aj. stravování, výrobní ţivnostenské a průmyslové provozy
s produkcí OV obsahujících oleje a tuky rostlinného a ţivočišného původu
s předčištěním ve smyslu ČSN EN 1825-1, 1825-2 (756553) Lapáky tukŧ
- pro zařazení do této skupiny je rozhodující charakter, znečištění a mnoţství produkovaných OV s obsahem tukŧ a olejŧ rostlinného a ţivočišného pŧvodu, příklady
provozoven uvádí čl. 4 normy ČSN EN 1825 (756553) Lapáky tukŧ, část 2,
- provozovny stravovací s denní produkcí nad 100 jídel za 24 hodin a ostatní provozovny produkující OV s obsahem EL nad povolený limit vyţadují předčištění v lapači tukŧ, navrţeném podle normy ČSN EN 1825 (756553) Lapáky tukŧ, popř.
další předčištění,
b) zdravotnická zařízení
s předčištěním ve smyslu ČSN 756406 Odvádění a čištění odpadních vod ze zdravotnických zařízení
- pro zařazení do této skupiny je rozhodující charakter OV s obsahem choroboplodných zárodkŧ, rtuti a jejích sloučenin nebo radioaktivních látek; zvláštní opatření
(dekontaminace, dezinfekce) vyţadují OV ze zdravotnických zařízení I. kategorie, tj.
vody ze zdravotnických zařízení určených k léčbě přenosných onemocnění a obsahující m.j. vodou přenosné pŧvodce chorob;
c) provozy a objekty s produkcí OV obsahujících ropné látky a lehké kapaliny
s předčištěním ve smyslu ČSN 756551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem
ropných látek a ČSN EN 858 (756510) Odlučovače lehkých kapalin
- např. dopravní areály, mycí linky motorových vozidel, autoservisy, čerpací stanice
pohonných hmot, nekrytá parkoviště aj. provozy; u nekrytých parkovišť s kapacitou
50-100 stání se předčištění poţaduje podle místních podmínek (intenzita vyuţívání,
povrchová úprava plochy, lokalizace, typ parkujících vozidel), u nekrytých parkovišť s kapacitou 100 a více stání se předčištění vyţaduje vţdy,
d) ostatní producenti
s produkcí OV se specifickým znečištěním podle charakteru a druhu výroby
e) producenti v lokalitách kanalizace s VKV
ukončené volnými výustěmi do recipientu
34(celkem 43)
Kanalizační řád města Plzně
obce Zruč-Senec
Nejvyšší přípustná míra znečištění OV vypouštěných do kanalizace pro producenty této
kategorie, podle specifických ukazatelů, je uvedena v příloze B.
Kategorii C - tvoří všichni ostatní producenti bez specifického vlivu na provoz kanalizační sítě a městské čistírny odpadních vod, tedy podniky bez prŧmyslových a technologických odpadních vod významného mnoţství a charakteru. Jsou posuzováni z hodnot 2-hod.
směsného časově závislého vzorku a porovnány s limitními hodnotami uvedenými v příloze
"C“ .
Nejvyšší přípustná míra znečištění jejich OV vypouštěných do kanalizace je uvedena
v příloze C.
Ve smyslu této přílohy (příloha „C“) jsou posuzováni všichni producenti, kromě domácností v ukazatelích, které jim nebyly specificky stanoveny.
O zařazení producenta OV do kategorie rozhoduje provozovatel kanalizace podle mnoţství a
míry znečištění vypouštěných OV.
Oprávněnost předčistícího zařízení se posuzuje podle dokumentace, ve které je uvedeno
mnoţství a míra znečištění vypouštěných OV z provozovny do kanalizace.
J. Měření množství OV vypouštěných do kanalizace
Povinnost měření mnoţství OV vypouštěných do kanalizace se vztahuje na prŧmyslové OV, pokud tyto vody mohou buď mnoţstvím nebo mírou znečištění významně ovlivnit
provoz kanalizace a ČOV. Vybudování měrného objektu na kanalizační přípojce se poţaduje:
- při vypouštění odpadních vod netypického sloţení, nebezpečných pro kanalizaci,
ČOV a vodní tok,
- při vypouštění závadných látek,
- v případě, ţe nelze spolehlivě zjistit mnoţství vypouštěných OV jiným zpŧsobem,
- v případě technologické spotřeby dodané vody větší neţ 30 m3/rok
- v případě vypouštění vody do kanalizace z jiných zdrojŧ
- stanoví-li to vodoprávní úřad.
Producenti, kteří vypouštějí do kanalizace OV s obsahem zvlášť nebezpečné závadné
látky měří mnoţství vypouštěných OV v souladu s povolením VPÚ.
Měření mnoţství OV se řídí ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb. (§ 19). Mnoţství
OV vypouštěných do kanalizace měří odběratel (producent) svým měřícím zařízením.
Podrobnosti měření jako typ měřícího přístroje, jeho umístění a parametry vč. četnosti měření
se stanoví ve smlouvě o odvádění OV, nedojde-li k uzavření smlouvy, určí tyto podrobnosti
VPÚ.
Měřicí zařízení podléhá úřednímu ověření podle zvláštních právních předpisŧ 12) a toto
ověřování zajišťuje na své náklady odběratel (producent OV). Provozovatel je oprávněn prŧběţně ověřovat správnost a funkčnost měření a odběratel je povinen umoţnit provozovateli
přístup k tomuto měření.
12
) zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii
35(celkem 43)
Kanalizační řád města Plzně
obce Zruč-Senec
K. Opatření při poruchách a haváriích, v případě živelných pohrom aj. mimořádných opatřeních
V provozu kanalizace a ČOV mohou nastat mimořádné události a to jak na straně producenta (odběratele), tak na straně provozovatele (dodavatele).
V případě poruchy nebo havárie na zařízení producenta, pokud to ovlivní vypouštění
OV a dojde k překročení nejvyšší přípustné míry znečištění vypouštěných OV, je jeho
povinností toto neprodleně ohlásit m.j. provozovateli.
V případě poruchy nebo havárie na kanalizaci je provozovatel povinen postupovat podle
zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění a podle provozního řádu, popř. havarijního plánu.
Případné poruchy a havárie na kanalizaci se hlásí provozovateli:
- v pracovní době:
provozu kanalizace Plzeň, Jateční 40, telefon
377 413 666
hlášení poruch kanalizace, dispečink ČOV
377 413 612; 607 654 401
vedoucí provozu kanalizací
377 413 623; 602 631 051
mistr provozu kanalizací
377 413 611
ústředna vrátnice
377 413 563
fax provoz kanalizace
provozu ČOV Plzeň, Jateční 40, telefon
377 413 623; 606 562 541
vedoucí provozu ČOV Plzeň
377 413 641; 723 370 151
technolog odpadních vod, ČOV Plzeň
377 413 561
fax provoz ČOV Plzeň
- v mimopracovní době:
377 413 666
hlášení poruch kanalizace, dispečink ČOV
L. Další podmínky vypouštění OV do kanalizace
Mnoţství odpadních vod a jejich míru znečištění je odběratel (producent) kategorie
A a B povinen sledovat v místě a v rozsahu a četnosti dle tohoto kanalizačního řádu13
podle podmínek dále uvedených, popř. podle povolení VPÚ. Na ostatní producenty se tato povinnost nevztahuje. Výjimku tvoří stomatologická pracoviště - viz kap. L.3.
L.1
Limity znečištění
Limity znečištění odpadních vod jednotlivých producentŧ napojených na veřejnou kanalizační síť zohledňují potřebu těchto subjektŧ v mnoţství vypouštěných vod a ve specifických případech do jisté míry i charakter výrobního procesu.
Jsou stanoveny jako hodnoty:
hmotnostní (bilanční - celková látková bilance), zjištěné jako součin ročního objemu
vypouštěných OV a aritmetického prŧměru výsledku analýz směsných vzorkŧ odebíraných po dobu vypouštění OV podle podmínek tohoto KŘ,
koncentrační (maximálně přípustné znečištění) zjištěné jako maxima ve směsném kontrolním vzorku nebo jako maxima v okamţitém prostém kontrolním vzorku, odebraném podle podmínek tohoto KŘ.
13
§ 18, odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb.
36(celkem 43)
Kanalizační řád města Plzně
obce Zruč-Senec
Místa odběrů vzorků
L.2
Pro splaškové odpadní vody vypouštěné do kanalizace, u kterých se míra znečištění
nesleduje, se místo odběru vzorkŧ nestanovuje.
Pro ostatní odpadní vody vypouštěné do kanalizace, zejména vody vyţadující předčištění, určí místo odběru vzorkŧ na kaţdé nové jednotlivé přípojce provozovatel v technickém vyjádření k napojení stavby nebo pozemku tak, aby bylo moţné dodrţet podmínky
pro odběr vzorkŧ dané normovými hodnotami14).
Místo odběru vzorkŧ pro producenty kategorie „A“ je zakresleno v příloze KŘ.
Producenti kateg. "B" odebírají kontrolní vzorky OV vypouštěných do kanalizace
zpravidla v první šachtě (proti směru toku OV) nad napojením přípojky na uliční stoku,
popř. v další šachtě; nelze-li, pak v místě, kde OV odtéká z předčistícího zařízení.
Místo odběru vzorkŧ musí být producentem udrţováno v takovém stavu, aby odběr
vzorkŧ nebyl znehodnocen a musí být k odběru kdykoliv přístupné.
Četnost odběrů vzorků
L.3
Četnost odběrŧ vzorkŧ OV a tím i četnost kontroly míry znečištění OV se stanovuje
podle velikosti prŧtoku vypouštěných OV, podle koncentrace a charakteru sloţek znečištění ve vypouštěných vodách a podle míry ovlivnění jakosti vody, do které je vypouštěno,
v souvislosti s dalším vyuţíváním, úpravou nebo čištěním. Nejniţší četnost uvádí následující tabulka:
max. bezdeštný prŧtok Q l/s
> 0 do 5,0
> 5,0 do 10,0
> 10,0
min. četnost/rok
4x
6x
12 x
přibliţný interval dní
90
60
30
Pro domovní ČOV vypouštějící do kanalizace s VKV je minimální četnost odběru
vzorkŧ stanovena 2x ročně v přibliţném intervalu 180 dní.
Podle individuálního posouzení mŧţe být četnost kontroly v odŧvodně ných případech stanovena odlišně od výše uvedené četnosti.
Četnost kontroly vod toxických, radioaktivních, infekčních, popř. jinak závadných, se
stanovuje individuálně, podle místních podmínek, minimální četnost je 4x za rok. Tato
povinnost se netýká stomatologických ordinací vybavených zachycovačem sloučenin
amalgámu s vyhovující účinností.
Druhy odebíraných vzorků
L.4
-
14
K posouzení jakosti vypouštěných OV se pouţívají vzorky:
vzorek prostý, bodový, tj. jednorázově, okamţitě a nahodile odebraný vzorek
s ohledem na čas, závislý pouze na trvání vypouštění OV,
vzorek směsný, časově závislý:
 dvouhodinový, získaný sléváním 8 dílčích vzorkŧ stejného objemu v intervalu 15
minut. Čas odběru se určí tak, aby co nejlépe charakterizoval činnost sledovaného
zařízení.
 denní (8, 16, 24 hodinový) získaný nasléváním stejných nebo proporcionálně k prŧtoku v intervalu 1 hodiny zjištěných podílŧ dílčích 1-hodinových vzorkŧ
) ČSN EN 25667- 1,2 Jakost vod. Odběr vzorkŧ , část 1, 2
ČSN ISO 5667- 3, 10, 13, 14 Jakost vod. Odběr vzorkŧ – část 3, 10, 13, 14
37(celkem 43)
Kanalizační řád města Plzně
obce Zruč-Senec
OV odebíraných po dobu vypouštění. Proporcionální podíl vzorku se pouţívá
v případě přímého měření mnoţství vypouštěných OV producentem, v opačném
případě, nebo kdyţ je měření mimo provoz, se pouţívají neproporcionální (stejné)
podíly. Dílčí 1-hodinový vzorek se získá nasléváním stejných podílŧ vzorkŧ odebraných po 15 minutách v rozmezí 1 hodiny.
Při odběru vzorkŧ OV včetně jejich konzervace a manipulace se postupuje podle normových hodnot14). Druh odebíraného vzorku je určen v příloze A, B nebo C pro jednotlivé
kategorie producentŧ.
L.5
Rozsah a četnost analýz prováděných producentem (odběratelem)
Četnost analýz vzorkŧ OV odpovídá četnosti odběru vzorkŧ.
Minimální rozsah analýz u producentŧ kategorie A je dán rozsahem ukazatelŧ míry
znečištění OV stanovených v KŘ v přílohách A, jmenovitě pro kaţdého producenta, popř.
rozsahem ukazatelŧ stanovených v povolení vodoprávního úřadu. Jedenkrát ročně je producent kategorie A s produkcí odpadních vod nad 50 000 m3/ rok povinen provést analýzu v rozsahu všech ukazatelŧ uvedených v tabulce v příloze "C".
Minimální rozsah analýz u producentŧ kategorie B, je dán rozsahem ukazatelŧ uvedených v příloze B.
Ostatní producenti, jejichţ vypouštěné OV nejsou předčišťovány a splňují míru znečištění dle přílohy C, analýzy neprovádějí.
Analýzy vzorkŧ OV mŧţe provádět pouze oprávněná laboratoř, která má odbornou
zpŧsobilost15).
L.6
Analytické metody stanovení hodnot ukazatelů míry znečištění OV
Hodnoty ukazatelŧ míry znečištění OV se zjišťují postupem a analytickými metodami
obsaţenými v normových hodnotách16) , které jsou uvedeny v Metodickém pokynu odboru ochrany vod Ministerstva ţivotního prostředí ze dne 17.5.2005 k Nařízení vlády č.
61/2003 Sb. Pouţité metody analýzy vzorkŧ OV musí být uvedeny ve výsledkovém protokolu kaţdého vzorku OV.
L.7
Způsob a účinnost předčištění OV
Pokud OV vypouštěné do kanalizace k dodrţení nejvyšší přípustné míry znečištění
podle tohoto KŘ vyţadují předčištění, musí se pouţít takové zařízení, jehoţ technologický
postup čištění zaručí dodrţení předepsaných limitŧ ukazatelŧ znečištění ve vypouštěných
odpadních vodách a je na současné technické úrovni. Při návrhu, realizaci a provozu předčistícího zařízení se postupuje podle příslušné české technické normy, pokud pro předčištění vypouštěných OV existuje. Předčistící zařízení budou provozována podle provozního
řádu, u jednoduchých zařízení podle závazných pokynŧ výrobce tohoto zařízení.
L.8
Sráţkové a podzemní vody
Sráţkové vody jsou povrchové vody z dešťových sráţek, jakoţ i vody z tání sněhu a
ledu. Jsou odpadními vodami v okamţiku jejich vtoku do kanalizace. Sráţkové vody lze
kanalizací odvádět a zneškodňovat na ČOV za podmínek tohoto KŘ a smlouvy o odvá-
15
) §7, odst. 1 vyhlášky MŢP č. 293/2002 Sb.
) tab. A.2, tab. B.2 , tab. C.2 přílohy č. 2 Met. pok. OOV MŢP ze dne 17.5.2005
16
38(celkem 43)
Kanalizační řád města Plzně
obce Zruč-Senec
dění OV. Pokud jsou sráţkové vody specificky znečištěné (např. vody odtékající
z parkovišť, aj.) je nutné je před vypuštěním předčistit.
Přednostně se mají neznečištěné sráţkové vody zasakovat vhodným technickým zařízením do terénu (vegetační plochy a pásy, zatravňovací tvárnice, příkopy a vsakovací jámy apod.) nebo odvádět samostatnou kanalizací do recipientu.
Podzemní vody (včetně přepadŧ ze studní apod.), které by do kanalizace vnikaly jakýmkoliv zpŧsobem, nelze kanalizací odvádět. Jejich vnikání do kanalizace musí být zabráněno. Vyjímečně lze povolit vypouštění těchto vod do kanalizace tam, kde je to potřebné z provozních dŧvodŧ např. k proplachování stok.
Vyuţívání odpadů na ČOV
L.9
Na ČOV Plzeň, tj. na zařízení které není určeno k nakládání s odpady (kromě vyprodukovaných vlastních odpadŧ) lze vyuţívat odpady kategorie „O“, které není vhodné vypouštět do kanalizace, ale které splňují poţadavky stanovené na vstupní suroviny. Při nakládání s těmito odpady nesmějí být porušovány zvláštní právní předpisy, v souladu
s nimiţ je zařízení provozováno a právní předpisy na ochranu zdraví lidí a ţivotního prostředí. Při provozování tohoto zařízení se vyţaduje ohlášení ve smyslu ustanovení § 39,
odst.3 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcího předpisu a přizpŧsobení provozního řádu tohoto zařízení.
Do objektu ČOV Plzeň II je moţné k dalšímu zpracování dováţet dále uvedené odpadní vody a odpadní kaly, specifikované ve smyslu vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění, kterou se stanoví Katalog odpadŧ. Jejich dovoz podléhá, po předchozím ověření dostupné technologie, okamţitým kapacitním moţnostem ČOV a podmínkám a závazkŧm
vyplývajícím ze smlouvy uzavřené s pŧvodcem (producentem) či přepravcem. Provozovatel vede evidenci o dovozu těchto odpadŧ.
L.9.1 Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené
- Kaly z čištění komunálních odpadních vod, katalog. číslo 19 0805
Neodvodněné kaly z komunálních (biologických) čistíren odpadních vod převáţně
z jiných lokalit a objektŧ provozovaných Vodárnou Plzeň a.s. Zpracování těchto kalŧ
je v souladu s provozním řádem ČOV, na které se tyto kaly vyuţívají.
- Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky, katalog.
číslo 19 0809
-
Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem
190813, katalog. č. 190814
Výpustným místem je jímka dovezených kalŧ event. jiné výpustné místo dle pokynŧ provozovatele ČOV.
L.9.2 Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely
- Kaly z čiření vody, katalog. číslo 19 0902
Odsazené odpadní kaly z flokulace, sedimentace a regenerace filtračních náplní vodárenských technologií převáţně z objektŧ provozovaných Vodárnou Plzeň a.s.
Výpustným místem je jímka dovezených kalŧ event. jiné výpustní místo dle pokynŧ provozovatele ČOV.
L.9.3 Odpadní kaly z čištění odpadních vod z výroby a zpracování potravin v místě jejich
vzniku
Z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin ţivočišného pŧvodu:
39(celkem 43)
Kanalizační řád města Plzně
obce Zruč-Senec
- Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku, katalog. číslo 020204
Z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin a z konzervárenského prŧmyslu:
- Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku, katalog. číslo 020305
Z mlékárenského prŧmyslu:
- Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku, katalog. číslo 020502
Z pekáren a z výroby cukrovinek:
- Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku, katalog. číslo 020603
Z výroby alkoholických a nealkoholických nápojŧ:
- Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku, katalog. číslo 020705
L.10
Pouţívání mikrobiálních a enzymatických přípravků v předčistících zařízeních
Aplikace přípravků je moţná pouze po předloţení konkrétního návrhu aplikace a písemném odsouhlasení provozovatelem kanalizace. Při aplikaci musí být dodrţeny koncentrační limity ukazatelŧ znečištění vypouštěných OV stanovené pro producenta tímto KŘ. Výjimku tvoří pouze ukazatel pH, jehoţ min. hodnota se v tomto případě stanovuje na 5. V případě odsouhlasení aplikace těchto přípravkŧ pro konkrétní pouţití poţaduje se u nově povolovaného VD stanovit ověřovací provoz aplikace
v souběhu se zkušebním provozem tohoto VD. Vţdy se poţaduje zasílat výsledky aplikace přípravkŧ provozovateli kanalizace v min. rozsahu 4 rozborŧ míry znečištění vypouštěné OV s intervalem odběru min. 21 dnŧ.
Pouţití a aplikace těchto přípravkŧ se povaţuje za vyjímečnou záleţitost a nesmí
být na úkor dimenzování předčistícího zařízení. V případě narušování bezpečnosti a
plynulosti odvádění OV je provozovatel oprávněn pouţití těchto přípravkŧ zakázat.
L.11
Obsahy ţump a septiků
Obsahy ţump a septikŧ se ve smyslu § 38, odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách
povaţují za odpadní vody a jejich dovoz na ČOV II nahrazuje chybějící kanalizaci. Mohou se dováţet a čistit na ČOV za podmínek tohoto KŘ a přepravních smluv uzavíraných mezi provozovatelem ČOV a přepravcem. K uzavření takové smlouvy se poţaduje
předloţení příslušného oprávnění přepravce, kterým je ţivnostenský list pro silniční motorovou dopravu nákladní (koncesovaná ţivnost), popř ţivnostenský list pro nakládání
s odpady včetně přepravy vyjma nebezpečných (volná ţivnost).
Pro tyto odpadní vody je stanoven koncentrační limit znečištění dle přílohy "C" kanalizačního řádu s výjimkou ukazatelŧ : CHSKCR, BSK5, NL, N-NH4+, pro které se limit
nestanovuje.
Výpustným místem je evidenční a výpustná stanice HUBER před jímkou čerpací
stanice spodního pásma ČOV.
Pro kontrolu jakosti těchto vod platí přiměřeně ust. kap. M s tím, ţe se odebírá
prostý vzorek odpadní vody.
L.12
Průsakové vody ze skládek odpadů
Jedná se o odpadní vody ve smyslu § 38, odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách.
Mohou se dováţet a čistit na ČOV za podmínek tohoto KŘ a přepravních smluv uzavíraných mezi provozovatelem ČOV a přepravcem pouze v omezeném denním objemu.
K uzavření takové smlouvy se poţaduje předloţení příslušného oprávnění přepravcem,
kterým je ţivnostenský list pro silniční motorovou dopravu nákladní (koncesovaná ţivnost), popř. ţivnostenský list pro nakládání s odpady včetně přepravy vyjma nebezpečných (volná ţivnost).
40(celkem 43)
Kanalizační řád města Plzně
obce Zruč-Senec
Pro tyto odpadní vody budou vţdy stanoveny ukazatele a jejich limitní koncentrační hodnoty individuelně jako pro kategorii „A“, popř. kategorii „B“, písmeno d), při
dodrţení podmínek KŘ, zejména podle kap. H kanalizačního řádu.
Výpustným místem je evidenční a výpustná stanice HUBER před jímkou čerpací
stanice spodního pásma ČOV.
Pro kontrolu jakosti těchto vod platí přiměřeně ust. kap. M s tím, ţe se odebírá
prostý vzorek odpadní vody.
M. Způsob kontroly dodržování Kanalizačního řádu
M.1
Kontrola prováděná odběratelem (producentem)
Odběratel je povinen17) v místě a v rozsahu stanoveném tímto KŘ v kap. J a L kontrolovat míru znečištění a měřit mnoţství vypouštěných OV do kanalizace. Tato povinnost se
nevztahuje na domácnosti s výjimkou kategorie B.e). Předepsané analýzy mŧţe provádět
pouze laboratoř, která má příslušné oprávnění 15). Odběratel kategorie „A“ poskytne
výsledky své kontroly provozovateli bez vyzvání nejpozději do 30 dnů od provedení
rozborů, odběratel kategorie „B“ poskytne výsledky své kontroly provozovateli na
poţádání.
M.2
Kontrola prováděná provozovatelem
Provozovatel provádí kontrolu mnoţství a míry znečištění OV vypouštěných do kanalizace jednotlivými producenty podle plánu kontrol míry znečištění OV a kalŧ 18) nebo
namátkově. Tato kontrola spočívá v odběru kontrolních vzorkŧ OV, jak bude uvedeno dále a porovnání ukazatelŧ znečištění s limity stanovenými KŘ, popř. povolením VPÚ
k vypouštění OV do kanalizace. Předepsané analýzy mŧţe provádět pouze laboratoř, která
má příslušné oprávnění 15). Hodnoty limitních ukazatelŧ stanovených KŘ nebo rozhodnutím VPÚ jsou dodrţeny, pokud nejsou kontrolním odběrem vzorkŧ a jejich analýzou zjištěny hodnoty vyšší.
Překročení maximálních koncentračních hodnot v kontrolním vzorku nebo překročení ročních hmotnostních (bilančních) hodnot můţe být postihováno smluvní
sankcí ve smyslu uzavřené obchodní smlouvy o odvádění OV, popř. provozovatel
můţe podat vodoprávnímu úřadu oznámení správního deliktu spočívajícího v neoprávněném vypouštění OV do kanalizace.
Překročení koncentračních a bilančních hodnot bude producentŧm oznámeno dopisem
s upozorněním, nebo s uplatněním smluvní sankce, nebo s oznámením o předání podnětu
k zahájení správního řízení vodoprávnímu úřadu. Přílohou je vţdy protokol o výsledku laboratorní analýzy. Současně mohou být uplatněny ztráty provozovatele vzniklé neoprávněným vypouštěním OV.
Producent (odběratel) je povinen umoţnit vlastníkovi popř. provozovateli kanalizace
přístup na pozemky nebo stavby připojené na kanalizaci jichţ je vlastníkem nebo uţivatelem za účelem kontroly dodrţování KŘ a odběru vzorkŧ odpadní vody.
17
18
) § 18, odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb
) §9 vyhl. Mze č. 428/2001 Sb.
41(celkem 43)
Kanalizační řád města Plzně
obce Zruč-Senec
M.3
Poţadavky na odběr a rozbor kontrolních vzorků OV19)
Kontrolní vzorky OV vypouštěných kanalizační přípojkou do stokové sítě odebírá
provozovatel za přítomnosti odběratele (producenta). Pokud se odběratel, ač provozovatelem vyzván, k odběru nedostaví, provozovatel vzorek odebere bez jeho účasti. Část odebraného vzorku nutnou k zajištění paralelního rozboru nabídne odběrateli. O odběru vzorku sepíše provozovatel s odběratelem protokol. Konzervaci a potřebnou manipulaci vzorku v laboratoři provozovatele je moţné provést na poţádání za přítomnosti zástupce odběratele:
- v den odběru vzorku, je-li odběr směsného vzorku ukončen v počátku nebo v prŧběhu
ranní směny
- nejpozději následující den po odběru vzorku
Jsou-li mezi provozovatelem a odběratelem rozpory ve věci rozborŧ vzorkŧ OV, provádí rozbor odebraných kontrolních vzorkŧ OV kontrolní laboratoř stanovená zvláštním
právním předpisem.20)
N. Odpovědnost producenta
Producent odpovídá za škody způsobené porušením Kanalizačního řádu !
Neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace21) je vypouštění:
- bez uzavřené písemné smlouvy o odvádění odpadních vod,
- v rozporu s podmínkami stanovenými KŘ, popř. v povolení VPÚ,
- přes měřící zařízení neschválené provozovatelem nebo přes měřící zařízení, které
v dŧsledku zásahu odběratele mnoţství vypouštěných odpadních vod nezaznamenává
nebo zaznamenává mnoţství menší, neţ je mnoţství skutečné,
tj. např. vypouštění ve větším mnoţství, ve vyšších koncentračních hodnotách, ve vyšších bilančních hodnotách znečištění či vypouštění odpadních vod o vyšších teplotách neţ bylo sjednáno nebo vypouští-li producent do veřejné kanalizace látky, které nejsou odpadními vodami
nebo látky jejichţ vniknutí do kanalizace musí být zabráněno.
Při neoprávněném vypouštění OV do veřejné kanalizace je odběratel (producent) povinen
nahradit provozovateli ztráty vzniklé tímto neoprávněným vypouštěním22). Náhradu této ztráty stanoví provozovatel kanalizace podle prokázaných vícenákladŧ zpŧsobených:
a) překročením nejvyšší přípustné míry znečištění vypouštěných OV stanovené KŘ včetně nákladŧ spojených se zjištěním této skutečnosti,
b) vlivem přímých následkŧ na kanalizační stoku a na ČOV.
Tím není dotčeno právo provozovatele veřejné kanalizace na náhradu škody, vzniklé mu
zvýšením poplatkŧ za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, uloţením pokuty za
nedovolené vypouštění vod nebo z jiného obdobného dŧvodu.
19
) § 26 vyhl. Mze č. 428/2001 Sb.
) § 92 zákona č. 254/2001 Sb.
21
) § 10, odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb.
22
) § 10, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb.
20
42(celkem 43)
Kanalizační řád města Plzně
obce Zruč-Senec
O. Přechodná ustanovení
Producenti, jejichţ vypouštění OV není v souladu s tímto kanalizačním řádem, učiní
příslušná opatření do 1 roku od data jeho platnosti a účinnosti tak, aby toto vypouštění bylo v
souladu s kanalizačním řádem.
43(celkem 43)
Příloha „A“
Seznam producentů kategorie „A“
Producenti, jejichţ individuálně stanovené limitní hodnoty zohledňují charakter hlavního výrobního
procesu a mají významný vliv na provoz veřejné kanalizace a městské čistírny odpadních vod
1. a
Plzeňská energetika a.s., Tylova 57, 316 00 Plzeň
hlavní závod Škoda a.s. - výusť „A“ I. brána Tylova ul.
IČO: 25240668
1. b
Plzeňská energetika a.s., Tylova 57, 316 00 Plzeň
hlavní závod Škoda a.s. - výusť „B“ III.brána Domaţlická ul.
IČO: 25240668
1. d
Plzeňská energetika a.s., Tylova 57, 316 00 Plzeň
hlavní závod Škoda a.s. - výusť „D“ Emingerova ul
IČO: 25240668
2.
Plzeňská energetika a.s., Tylova 57, 316 00 Plzeň
závod Škoda ETD Doudlevce, Zborovská 20, výusť v Útušické ul.
IČO: 25240668
3.
LIDRONE spol. s r.o., Ţelezniční 34, 305 38 Plzeň
ústřední čistící stanice (ÚČS), Vejprnická ul.
IČO: 49786105
4.
Plzeňský Prazdroj a.s. , U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň
pivovar, výust B, D, E
IČO: 45357366
5.
Masokombinát Plzeň s.r.o., Americká 68, 301 50 Plzeň
provozovna Jatky Plzeň, Jateční 47
IČO: 00884600
6.
CVJ a.s., Korandova 2760/17, 316 00 Plzeň
centrální výrobna jídel, Korandova 17,
IČO: 26438674
7.
Masokombinát Plzeň s.r.o. Americká 68, 301 50 Plzeň
masokombinát Borská pole, Podnikatelská 15, Plzeň
IČO: 00884600
8.
STOCK Plzeň a.s., Palírenská 2, 326 00 Plzeň-Boţkov
výroba lihovin
IČO: 14706563
9.
ČESKÁ REPUBLIKA VĚZEŇSKÁ SLUŢBA ČR,
věznice Plzeň, Klatovská 202, 306 51 Plzeň, výust A, B
IČO: 00212423
10.
VEOLIA VODA, VODÁRNA PLZEŇ a.s.
úpravna vody Plzeň, Malostranská 2
IČO: 25205625
11.
České dráhy a.s. Nábř. L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1
provozovna depo kolejových vozidel , Na Sklárně 1, 301 52 Plzeň
IČO: 70994226
12.
T.O.P. EKO spol. s r.o., Skladová 14, 326 00 Plzeň
provoz Spalovna odpadu
IČO: 49622692
13.
Ing. Jaroslav LOBKOWICZ Plzeňská 401, 322 00 Plzeň-Křimice
potravinářská výrobna Křimice
IČO: 46853502
14.
Zemědělské druţstvo Mořina, 267 17 Mořina
potravinářská výrobna Plzeň, Politických vězňŧ 5, výust B
IČO: 00103004
15.
Marius Pedersen a.s., Malé náměstí 124, 500 03 Hradec Králové
provozovna skládka odpadu Dobřany – Vysoká“
IČO: 42194920
16.
Plzeňská teplárenská a.s., Doubravecká 2578/1, 304 10 Plzeň
provozovna skládka odpadu Chotíkov, kazeta č.2
IČO: 49790480
Tabulky limitů pro jednotlivé producenty kateg. "A"
Příloha „B“
PRODUCENTI KATEGORIE „B“
Emisní limity vypouštěného znečištění specifické pro producenty kategorie „B“
(limitní maxima 2-hodinového směsného vzorku odebraného v kontrolním profilu na přípojce před
zaústěním do kanalizace pro veřejnou potřebu)
Skupina producentů
ukazatel znečištění
kód
jednotka
limit
a) veřejné, závodní a školní stravování, ţivnostenské a průmyslové provozy s produkcí
OV obsahující oleje a tuky rostlinného a ţivočišného původu
extrahovatelné látky
EL
mg/l
100
b) zdravotnická zařízení
extrahovatelné látky (jen v příp. stravov. provozu)
tenzidy anionaktivní
infekční mikroorganismy
rtuť a sloučeniny rtuti (jen v příp. stomat. ordinace)
EL
mg/l
100
PAL A
mg/l
20
Salmonella sp. - negativní nález
Hg
mg/l
0,05
c) provozy a objekty s produkcí OV obsahujících ropné látky
uhlovodíky C10 - C 40
C10-40
mg/l
14
tenzidy anionakt. (pouze u myček mot. voz.)
PAL A
mg/l
15
(u parkovišť, provozoven a objektŧ s přerušovaným a nepravidelným vypouštěním odpadních vod jsou daná limitní maxima vztaţena k okamţitému prostému vzorku)
d) ostatní
ukazatele a emisní popř. hmotnostní limity stanovené specificky k charakteru činnosti
e) producenti v lokalitách veřejné kanalizace ukončené volnými výustěmi
v případech vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace ukončené VKV do vod povrchových bude před připojením poţadováno vyčištění odpadních vod na úroveň danou
příslušnými právními předpisy upravujícími vypouštění odpadních vod do vod povrchových (Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění Nař. vl. č. 229/2007 Sb., kterým se stanoví
ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod). Minimální rozsah ukazatelŧ u
domovních čistíren pro kontrolu míry znečištění vypouštěných OV je: CHSKCR , BSK5,
NL
Producenti s čištěním OV na současné technologické úrovni (s DČOV) a nově připojovaní
producenti:
Ukazatel
NL
CHSKCR
BSK5
mg/l
40
80
40
Výše uvedené hodnoty platí do doby, neţ bude VKV zrušena a kanalizace přepojena na ČOV.
1
Ostatní dříve napojení producenti :
VKV
Ukazatel
CHSKCR
BSK5
NL
Radčice
I
mg/l
400
200
200
Radčice
II
mg/l
400
200
200
Keřová
mg/l
600
400
400
Koterov
I
mg/l
400
200
200
Koterov
II
mg/l
400
200
200
Lhota 1 Lhota 2
mg/l
224
98
65
mg/l
107,7
32,3
30
Pro všechny skupiny producentŧ platí v ostatních ukazatelích znečištění vypouštěných OV
limity dle tabulky v příloze "C".
2
Příloha „C“
EMISNÍ LIMITY VYPOUŠTĚNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ
stanovené dle doporučených hodnot v př.č. 15 k vyhl.č. 428/2001 Sb.
Limitní maxima kontrolního 2-hod směsného vzorku, v případech přerušovaného vypouštění OV prostého vzorku
platí pro všechny producenty odpadních vod s výjimkou producentŧ dle př. A a B, majících limitní
hodnoty jmenovitě a specificky určené
Ukazatel znečištění
teplota
reakce
chemická spotřeba kyslíku dichromanem
biochemická spotřeba kyslíku
nerozpuštěné látky (při 105 ºC)
nerozpuštěné látky ztráta ţíháním (při 550 ºC)
rozpuštěné látky (při 105 ºC)
rozpuštěné anorganické soli (při 550 oC)
amoniakální dusík
dusík celkový
fosfor celkový
tenzidy anionaktivní
extrahovatelné látky
uhlovodíky C10 aţ C40 *)
kyanidy celkové
kyanidy toxické
chloridy
fenoly jednomocné
kovy - kadmium
měď
chrom celkový
olovo
arsen
zinek
rtuť
nikl
vanad
selen
molybden
kobalt
fluoridy
adsorbovatelné organické halogeny
polychlorovné bifenyly
(suma kongenerŧ č. 28,52,101,138,153,180)
polycyklické aromatické uhlovodíky
Kód
T
pH
CHSKCr
BSK5
NL105
NL z.ţ.
RL105
RAS
N-NH4+
NC
PC
PAL A
EL
C10-40
CN-cel
CN-tox
ClFN
Cd
Cu
Cr
Pb
As
Zn
Hg
Ni
V
Se
Mo
Co
FAOX
PCB
PAU
Jednotka
ºC
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
Mezní hodnota
40
6–9
1600
800
500
200
2500
1200
45
70
10
10
80
7,0
0,2
0,1
200
5,0
0,1
1,0
0,3
0,1
0,2
2,0
0,05
0,1
0,05
0,05
0,2
0,2
2,0
0,2
0,005
0,01
suma: fluoranthen, benzo(b)fluoranthen, benzo (k) fluoranthen,
benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, ideno (1,2,3-cd) pyren
infekční mikroorganismy Salmonella sp.
Negativní nález
podmínky uvádění radionuklidŧ do ţivotního prostředí jsou stanoveny zákonem
radioaktivní látky
č. 18/1997 Sb. o mírovém vyuţívání jaderné energie a ionizujícího záření.
*) dle ČSN EN ISO 9377-2 10/2001, Z1 05/2007
ST ATUTÁR NÍ MĚSTO P LZEŇ
OBEC ZRUČ - SENEC
K A N A L I Z A ČN Í
ČÁ D
DODATEK Č. 1
vypracovaný podle ustanovení §14 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu v platném znění a ustanovení § 24 a 25 prováděcí vyhlášky MZe č.
428/2001 Sb. v platném znění
Schválení vlastníkem a provozovatelem kanalizace:
Vlastník kanalizace:
Statutární město Plzeň
schvaluje: Odbor správy infrastruktury
Provozovatel kanalizace:
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Malostranská 2, č.p. 143, 317 68 Plzeň
IČO: 25205625
Schválení vodoprávním úřadem:
podle § 14, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb.
Magistrát města Plzně, odbor ŽP
Datum: 25.3.2008
č.j. rozhodnutí: OŢP/2464/08-3
Platnost do: 31.12.2010
Platnost prodlouţena do:
Vypracoval: VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Datum: Únor 2008
49(celkem 63)
ROZDĚLOVNÍK:
Vyhotoveno v 8 originálech, 7 řízených kopiích
Originál obdrţí:
1x MMP odbor ţivotního prostředí,
1x MMP odbor stavebně správní, speciální stavební úřad staveb vodních děl
1x MMP odbor infrastruktury města Plzně
1x MěÚ Nýřany, odbor ţivotního prostředí
1x Obecní úřad Zruč-Senec
1x Česká inspekce ţivotního prostředí, odd. ochrany vod
1x Vodárna Plzeň a.s. vodohospodář
1x Vodárna Plzeň a.s. archiv
Řízená kopie:
1x Vodárna Plzeň a.s., úsek odpadních vod
1x Vodárna Plzeň a.s., výrobně-technický útvar
1x Vodárna Plzeň a.s., obchodní úsek
1x Vodárna Plzeň a.s., technolog odpadních vod,
1x Vodárna Plzeň a.s., provoz kanalizace,
1x Vodárna Plzeň a.s., laboratoř odpadních vod,
1x Vodárna Plzeň a.s., provoz ČOV
Plný text schváleného kanalizačního řádu a jeho dodatkŧ vč. příloh B a C je zveřejněn na internetových stránkách Vodárny Plzeň a.s.: www.vodarna.cz
Tento dodatek kanalizačního řádu města Plzně a obce Zruč-Senec rozšiřuje kanalizační řád a jeho platnost na
kanalizaci v Malesicích, části města Plzně.
Změny a doplnění kanalizačního řádu:
1.
Kapitola D.3.18 Malesice se nahrazuje novým zněním:
Území Malesic, připojené k městu Plzeň v roce 2003, je odkanalizováno jednak starou dešťovou kanalizací
ukončenou 4 volnými výustmi do Malesického potoka a řeky Mţe a jednak novou splaškovou kanalizací v
SV části obce zakončenou malou ČOV. Tato nová kanalizace není předmětem provozování Vodárnou Plzeň
a.s. a není ani předmětem tohoto kanalizačního řádu. Kanalizační stoky jsou vybudované z kameninového a
ţelezobetonového potrubí odpovídajícího profilu a jsou zakončené volnými výustmi označenými v situaci
VO2, VO3, VO5, VO6. Jednotlivé nemovitosti jsou na kanalizaci napojeny po předčištění biologickými septiky a v poslední době domovními čistírnami.
Rozsah kanalizace napojené na jednotlivé výusti:
VO2: ul. Vlkýšská, Bezová (napojeno 6 RD a 1 RCH se septiky - 16 obyv.)
VO3: ul. Ke Kostelu, Ke sv. Josefu, Luhová (napojeno 1 BD a 3 RD se septiky, 1 RD s DČOV - 17 obyv.)
VO5: ul. Chotíkovská, Mlýnská, Ke Mţi a Malesická náves (napojeno 44 RD se septikem, 1 RCH s DČOV
- 130 obyv.)
VO6: ul. Ke Mţi (napojeno 11 RD se septiky - 24 obyv.)
2.
Kapitola D.4.6 Volné kanalizační výusti se na konci doplňuje o poř.č. 8-11:
8.
9.
10.
11.
3.
4.
název výusti
Malesice 2 (VO2)
Malesice 3 (VO3)
Malesice 5 (VO5)
Malesice 6 (VO6)
recipient
Mţe (Malesický potok)
Mţe
Mţe
Mţe
poznámka
B
B
B
B
profil
500
500
600
400
V kap. D5. Statistické údaje - Město Plzeň se aktualizují následující údaje:
Počet napojených obyvatel na kanalizaci celkem
159 691
z toho na kanalizaci s VKV
z toho Malesice
187
Počet volných kanalizačních výustí (VKV)
11
543
Kapitola F.4 Údaje platného povolení VPÚ k vypouštění OV do recipientu - volné kanalizační výusti se na
konci doplňuje takto:
Povolení k vypouštění OV z VKV Malesice bylo vydáno rozhodnutím Magistrátu města Plzně, odborem
ţivotního prostředí dne 11.12.2007 pod č.j.: OŢP/7523/07-3:
Limity mnoţství:
mnoţství Q:
Qroční
Qmax měsíc
Qprŧm
Qmax
jednotka Malesice 2
m3/rok
1192
m3/měsíc
101
l/s
0,04
l/s
0,32
VKV
Malesice 3 Malesice 5 Malesice 6
1280
9713
1804
109
825
153
0,04
031
0,06
0,35
1,97
0,49
Limity znečištění:
VKV Malesice 2 - VO2:
Ukazatel znečištění
CHSKCR
BSK5
NL
t/rok
0,381
0,191
0,289
51(celkem 63)
"p" mg/l
400
200
200
"m" mg/l
700
400
400
N-NH4+
Pcelk.
0,043
0,022
30
15
50
25
t/rok
0,410
0,205
0,289
0,043
0,022
"p" mg/l
400
200
200
30
15
"m" mg/l
700
400
400
50
25
t/rok
3,497
1,554
1,554
0,466
0,117
"p" mg/l
450
200
200
60
15
"m" mg/l
700
400
400
80
25
t/rok
0,722
0,505
0,289
0,043
0,022
"p" mg/l
500
350
200
30
15
"m" mg/l
700
400
400
80
25
VKV Malesice 3 - VO3:
Ukazatel znečištění
CHSKCR
BSK5
NL
N-NH4+
Pcelk.
VKV Malesice 5 - VO5:
Ukazatel znečištění
CHSKCR
BSK5
NL
N-NH4+
Pcelk.
VKV Malesice 6 - VO6:
Ukazatel znečištění
CHSKCR
BSK5
NL
N-NH4+
Pcelk.
Platnost povolení se stanovuje do 31.12.2010.
Povolení je vázáno m.j. na tyto podmínky a povinnosti:
- Objem vypouštěných OV bude znečišťovatel sledovat nepřímým zpŧsobem
- Jakost vypouštěných OV v ukazatelích dle rozhodnutí bude znečišťovatel sledovat dvouhodinovým
směsným vzorkem v profilu na odtoku z kaţdé výusti s etností 6x ročně.
- Údaje o objemu a jakosti vypouštěných OV budou za kalendářní rok předávány do konce února násl.
roku správci povodí a vodoprávnímu úřadu.
5.
V kapitole G.4 Údaje o recipientech - volné kanalizační výusti se na konci doplňuje nový text:
Pro VKV Malesice je recipient:
Mţe, významný vodní tok, č.h.p.: 1-11-01-184, 185, ř.km: 10,0
Q355 = 1,22 m3/s
Jakost vody v toku Mţe (C95 rok 2005-6) v profilu VN Hracholusky dle správce toku:
BSK5 :
2,6 mg/l
CHSKCR:
22,4 mg/l
NL:
4,5 mg/l
N-NH4+:
0,55 mg/l
Pc:
0,11 mg/l
6.
V příloze "B" kanalizačního řádu se na str. 2 doplňuje tabulka pro VKV - ostatní dříve napojení producenti:
VKV
Ukazatel
CHSKCR
Malesice 2 Malesice 3 Malesice 5 Malesice 6
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
400
400
450
500
52(celkem 63)
BSK5
NL
7.
200
200
200
200
200
400
350
200
Grafické přílohy se doplňují o přílohu:
8. Situace kanalizace a volných výustí Malesice
14
8.
V kap. L.2 Místa odběru vzorků a L.4 Druhy odebíraných vzorků se poznámka pod čarou
tímto zněním:
14
) ČSN EN ISO 5667-1, 3, 13: 2006 Jakost vod. Odběr vzorkŧ, část 1, 3, 13
ČSN ISO 5667-10, 14 Jakost vod, Odběr vzorkŧ, část 10, 14
9.
V kap. L.5 Rozsah a četnost analýz prováděných producentem se na začátek poslední věty přidávají slova
"Odběry a". V poznámce 15) se na začátek doplňuje text: "§3, odst.4".
) nahrazuje
10. V kap. L.6 Analytické metody stanovení hodnot ukazatelů míry znečištění OV se za slova Nařízení vlády
č. 61/2003 Sb. přidává text: "v platném znění" a v poslední větě se slovo "uvedeny " nahrazuje slovem:
"specifikovány". V poznámce č. 16) se na konci textu přidávají slova: "v platném znění".
ST ATUTÁR NÍ MĚS TO PLZEŇ
OBEC ZRUČ - SENEC
K A N A L I Z A ČN Í
ČÁ D
DODATEK Č. 2
vypracovaný podle ustanovení §14 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu v platném znění a ustanovení § 24 a 25 prováděcí vyhlášky MZe č.
428/2001 Sb. v platném znění
Schválení vlastníkem a provozovatelem kanalizace:
Vlastník kanalizace:
Statutární město Plzeň
schvaluje: Odbor správy infrastruktury
Provozovatel kanalizace:
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Malostranská 2, č.p. 143, 317 68 Plzeň
IČO: 25205625
53(celkem 63)
Schválení vodoprávním úřadem:
podle § 14, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb.
Magistrát města Plzně, odbor ŽP
Datum: 8.7.2008
č.j. rozhodnutí: OŢP/4922/08-3
Platnost do: 31.12.2010
Platnost prodlouţena do:
Vypracoval: VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Datum: Květen 2008
54(celkem 63)
ROZDĚLOVNÍK:
Vyhotoveno v 9 originálech, 7 řízených kopiích
Originál obdrţí:
1x MMP odbor ţivotního prostředí,
1x MMP odbor stavebně správní, speciální stavební úřad staveb vodních děl
1x MMP odbor správy infrastruktury města Plzně
1x MěÚ Nýřany, odbor ţivotního prostředí
1x Obecní úřad Zruč-Senec
1x Vodárenská a kanalizační a.s.
1x Česká inspekce ţivotního prostředí, odd. ochrany vod
1x Vodárna Plzeň a.s. vodohospodář
1x Vodárna Plzeň a.s. archiv
Řízená kopie:
1x Vodárna Plzeň a.s., úsek odpadních vod
1x Vodárna Plzeň a.s., výrobně-technický útvar
1x Vodárna Plzeň a.s., obchodní úsek
1x Vodárna Plzeň a.s., technolog odpadních vod,
1x Vodárna Plzeň a.s., provoz kanalizace,
1x Vodárna Plzeň a.s., laboratoř odpadních vod,
1x Vodárna Plzeň a.s., provoz ČOV
Plný text schváleného kanalizačního řádu a jeho dodatkŧ vč. příloh B a C je zveřejněn na internetových stránkách Vodárny Plzeň a.s.: www.vodarna.cz
Tento dodatek kanalizačního řádu města Plzně a obce Zruč-Senec rozšiřuje kanalizační řád a jeho platnost na
kanalizaci v Radčicích, části města Plzně, volnou výust VO2 a zohledňuje změny na kanalizaci v souvislosti s
přepojením oddílné kanalizace "Ve Višňovce" do veřejné kanalizace a s tím související ukončení provozu
DČOV Boţkov.
Změny a doplnění kanalizačního řádu:
8.
V kapitole D.3.11 Stav odvodnění jednotlivých čtvrtí - Božkov se v poslední větě slova "vyústěním do Boţkovského potoka" nahrazují slovy: "s napojením do veřejné kanalizace".
9.
Kapitola D.4.6 Volné kanalizační výusti se na konci doplňuje o poř. č. 12:
název výusti
12. Radčice VO2
recipient
Mţe
profil
400
poznámka
Kamenina
10. V kap. D5. Statistické údaje - Město Plzeň se aktualizují následující údaje:
Počet napojených obyvatel na kanalizaci celkem
159 792
z toho na kanalizaci s VKV
Počet volných kanalizačních výustí (VKV)
12
644
11. V kapitole E. Údaje o ČOV se:
a) mění část textu v prvním odstavci počet čistíren na území města na "2", a na konci věty se vypouští
slova: "a čistírna v lokalitě Boţkov pro několik rodinných domŧ".
b) vypouští kapitoly: E.3, E.4.3, E.5.3
c) v podkapitole E.6 Počet připojených obyvatel na ČOV se druhý odstavec nahrazuje novým zněním:
Celkový počet napojených ekvivalentních obyvatel - EOB60 :
ČOV Plzeň
415 208
ČOV Křimice
1 484
Celkem
416 692
12. V kapitole F. Údaje platného povolení VPÚ k vypouštění OV do recipientu se:
a) vypouští kapitola F.3
b) doplňuje na konci kapitola F.4 Údaje platného povolení VPÚ k vypouštění OV do recipientu - volné
kanalizační výusti takto:
Povolení k vypouštění OV z VKV Radčice VO2 bylo vydáno rozhodnutím Magistrátu města Plzně, odborem ţivotního prostředí dne 23.5.2008 pod č.j.: OŢP/3802/08-3:
Limity mnoţství:
mnoţství Q
Qroční
Qmax měsíc
Qprŧm
Qmax
jednotka
m3/rok
m3/měsíc
l/s
l/s
VKV
Radčice VO2
7569
643
0,24
1,81
Limity znečištění:
Ukazatel znečištění
CHSKCR
BSK5
NL
N-NH4+
Pcelk.
t/rok
1,82
0,91
1,21
0,18
0,09
"p" mg/l
300
150
200
30
15
56(celkem 63)
"m" mg/l
600
300
400
50
25
Platnost povolení se stanovuje do 31.12.2010.
Povolení je vázáno m.j. na tyto podmínky a povinnosti:
- Objem vypouštěných OV bude znečišťovatel sledovat nepřímým zpŧsobem
- Jakost vypouštěných OV v ukazatelích dle rozhodnutí bude znečišťovatel sledovat dvouhodinovým
směsným vzorkem v profilu na odtoku z kaţdé výusti s četností 6x ročně.
- Údaje o objemu a jakosti vypouštěných OV budou za kalendářní rok předávány do konce února následujícího roku správci povodí a vodoprávnímu úřadu.
13. V kapitole G. Údaje o recipientech se vypouští kapitola G.3 ČOV Boţkov
14. V příloze "B" kanalizačního řádu se na str. 2 doplňuje tabulka pro VKV - ostatní dříve napojení producenti:
VKV
Ukazatel
CHSKCR
BSK5
NL
Radčice VO2
mg/l
300
150
200
15. Grafické přílohy se doplňují o přílohu:
16. Situace volné výusti Radčice VO2, M 1:1000
17. Situace kanalizace Radčice s výustí VO2, M 1:2000
ST ATUTÁR NÍ MĚSTO P LZEŇ
OBEC ZRUČ - SENEC
K A N A L I Z A ČN Í
ČÁ D
DODATEK Č. 3
změny na kanalizaci města Plzně
vypracovaný podle ustanovení §14 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu v platném znění a ustanovení § 24 a 25 prováděcí vyhlášky MZe č.
428/2001 Sb. v platném znění
Schválení vlastníkem a provozovatelem kanalizace:
Vlastník kanalizace:
Statutární město Plzeň
schvaluje:
Magistrát města Plzně,
Odbor správy infrastruktury
Palackého náměstí 6, 301 00 Plzeň
Provozovatel kanalizace:
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Malostranská 2, č.p. 143, 317 68 Plzeň
IČO: 25205625
57(celkem 63)
Schválení vodoprávním úřadem:
podle § 14, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb.
Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí
Datum: 24.10.2008
č.j. rozhodnutí: OŢP/7033/08-3
Platnost do:
Platnost prodlouţena do:
Vypracoval: VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Datum: Září 2008
58(celkem 63)
ROZDĚLOVNÍK:
Vyhotoveno v 8 originálech, 7 řízených kopiích
Originál obdrţí:
1x MMP odbor ţivotního prostředí,
1x MMP odbor stavebně správní, speciální stavební úřad staveb vodních děl
1x MMP odbor infrastruktury města Plzně
1x MěÚ Nýřany, odbor ţivotního prostředí
1x Obecní úřad Zruč-Senec
1x Česká inspekce ţivotního prostředí, odd. ochrany vod
1x Vodárna Plzeň a.s. vodohospodář
1x Vodárna Plzeň a.s. archiv
Řízená kopie:
1x Vodárna Plzeň a.s., úsek odpadních vod
1x Vodárna Plzeň a.s., výrobně-technický útvar
1x Vodárna Plzeň a.s., obchodní úsek
1x Vodárna Plzeň a.s., technolog odpadních vod,
1x Vodárna Plzeň a.s., provoz kanalizace,
1x Vodárna Plzeň a.s., laboratoř odpadních vod,
1x Vodárna Plzeň a.s., provoz ČOV
Plný text schváleného kanalizačního řádu a jeho dodatkŧ vč. příloh B a C je zveřejněn na internetových stránkách Vodárny Plzeň a.s.: www.vodarna.cz
Tento dodatek kanalizačního řádu města Plzně a obce Zruč-Senec aktualizuje kanalizační řád a jeho dodatky D1
a D2 po dokončení staveb vybudovaných v rámci akce: "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně",
které významně změnily zpŧsob odkanalizování některých částí města.
Vybudované hlavní stavby - vodní díla:
1. Retenční nádrţ Gera
2. Retenční nádrţ Bolevec
3. Odkanalizování Valchy
4. Odkanalizování Radčic, Křimic a Lochotína
Současně se zahájením provozování těchto staveb ukončuje se vodohospodářský provoz ČOV Křimice. Volné
kanalizační výusti Plzeň-Keřová a 3x VKV Radčice budou zrušené po přepojení všech nemovitostí na novou
splaškovou kanalizaci. Do té doby jsou nadále funkční.
Změny a doplnění kanalizačního řádu:
V dalším textu se pod zkratkou DVHI rozumí akce: "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně"
dokončené v roce 2008.
1.
V kap. A - Úvod se v číslovaném odstavci č. 2 nahrazují slova "místní čistírnou ....... včetně závorky" slovy:
"centrální městskou čistírnou odpadních vod".
2.
V téţe kap. se vypouští IČME ČOV Křimice
3.
V kap. D.1 - Hlavní technické údaje se za první odstavec vkládá nový odstavec v tomto znění:
"V některých okrajových částech města je vybudována oddílná soustava, kdy splašková kanalizace je napojena na stoky a sběrače odvádějící odpadní vodu na ČOV a dešťová kanalizace buď není vybudovaná vŧbec
a nebo jen jako odvodňující komunikace a zpevněné plochy s odvodem povrchové sráţkové vody do recipientu. Konkrétní lokality jsou uvedeny dále v kap. D.3 ".
4.
V kap. D.2 - Hlavní kanalizační sběrače se na konci kapitoly doplňuje tento text:
"V rámci DVHI byly vybudovány dvě nové retenční nádrţe a to RN Gera, v prostoru mezi Lidickou a Boleveckou ul., objem 4864 m3 s odvedením odpadní vody do Roudenského sběrače a RN Bolevec, v prostoru
mezi Plaskou ul. a Malým Bolevcem, objem 3100 m3 s odvedením odpadních vod do Boleveckého sběrače.
Tyto retenční nádrţe umoţňují, aby nedocházelo k přetěţování kapacity stávajících sběračŧ.
5.
Kap. D.3.9 - Plzeň Roudná, ul. Keřová se druhá věta nahrazuje tímto zněním:
"V rámci DVHI byla v ul. Lochotínská, Keřová, Kleisslova, Dělnická a Pod Vinicemi vybudovaná nová
jednotná kanalizace a odpadní vody jsou svedeny do nové ČS Na Pořičí, umístěné na levém břehu Mţe u
lávky pro pěší a přečerpávány do Roudenského sběrače. Dosavadní čerpací stanice ČS Karlovarská třída
bude zrušena."
6.
Kap. D.3.13 - Křimice se nahrazuje novým zněním:
"Obytná část intravilánu Křimic je odvodněna jednotnou kanalizací, která byla postupně budována. V rámci
DVHI byl vybudován nový sběrač - Křimický, který je DN 800, podchycuje odpadní vody ze všech stávajících stok a je ukončen v areálu bývalé ČOV v nové ČS B3. Současně je v tomto areálu nová retenční zdrţ
objemu 300 m3. Z ČS B3 jsou odpadní vody přečerpány pomocí výtlačného řadu DN 125 do ČS B, leţící na
pravém břehu Mţe, vybudované v rámci odkanalizování Radčic.
Prŧmyslová zóna Křimic je v rámci DVHI odkanalizována novou splaškovou kanalizací DN 300, DN 400 a
odpadní vody jsou svedeny do ČS B1, ze které jsou přečerpávány výtlačným řadem DN 125 do ČS B."
7.
Kap. D.3.15 - Radčice se nahrazuje novým zněním:
"V rámci DVHI byla na celém území Radčic vybudována nová splašková kanalizace oddílné soustavy, DN
250 a DN 300 a dosavadní kanalizace s tzv. volnými výustěmi bude slouţit k odvedení sráţkových vod. Výusti nebudou fyzicky zrušené, budou v současné funkci slouţit do doby přepojení všech nemovitostí na novou kanalizaci a po tomto přepojení se budou jimi odvádět do Mţe pouze sráţkové vody. Veškeré splaškové
odpadní vody jsou stokami svedeny do ČS B3 na levém břehu Mţe a z této ČS budou výtlakem DN 100
přečerpávány do ČS B na pravém břehu Mţe.
60(celkem 63)
Součástí DVHI je téţ Radčický výtlak DN 200, délky 4426 m, kterým se odpadní vody z území Radčic a
Křimic dopravují z ČS B do Lochotínského sběrače.
8.
Za kap. D.3.19 se zařazuje další kapitola D.3.20 Valcha v tomto znění:
"Na území Valchy, která patří z hlediska veřejné správy pod městskou část Plzeň 3, byla v rámci DVHI vybudována kompletní splašková kanalizace oddílné soustavy. Všechny stoky jsou DN 300, celková délka je
7088 m. Odpadní vody jsou dopravovány pomocí 5 čerpacích stanic a společně odváděny do Litického sběrače pomocí ČS 1. Součástí stavby je pět výtlačných řadŧ DN 75 a 125 s celkovou délkou 1969 m. Všechny
ČS jsou uspořádány jako podzemní šachtové s automatickým provozem s rezervním čerpadlem a s přenosem dat do centrálního dispečinku provozovatele."
9.
Kap. D.4.1 - Odlehčovací komory - místopis se doplňuje o nové objekty:
Číslo
Místopis výustě odlehčení
výusť do RN Gera
výusť do RN Bolevec
Vodní tok
-
Umístění odlehčovací komory
OK Gera
Bolevecká ul.
OK Bolevec ul. U Velkého rybníka,
u ţelezničního nadjezdu
10. Kap. D.4.3 - Retenční stoky a nádrţe se doplňuje o nové retence:
"RN 13 Retenční nádrţ Gera
Ţelezobetonová monolitická nádrţ rozměrŧ 30,4 x 32 x 5 m, obdélníková, o celkovém objemu 4864 m 3,
rozdělená na 5 komor. Slouţí k řízenému odtoku do Roudenského sběrače při vyšších prŧtocích. Odpadní
voda do nádrţe natéká z OK s bočním přepadem, na přítoku je vybudován lapač štěrku. Odtok z nádrţe je
regulován hradítkem osazeným v šachtě.
RN 14 Bolevec
Ţelezobetonová monolitická nádrţ rozměrŧ 27,2 x 85,7 x 4 m, obdélníková, o celkovém objemu 3100 m 3,
rozdělená na 4 komory. Slouţí k řízenému odtoku do Boleveckého sběrače při vyšších prŧtocích. Odpadní
voda do nádrţe natéká z OK, na přítoku je vybudován lapač štěrku. Odtok z nádrţe je regulován hradítkem
osazeným v šachtě.
11. V kap. D.4.5 - Čerpací kanalizační stanice se na konci doplňují čerpací stanice vybudované v rámci DVHI:
"ČS Na Pořičí
ČS B
ČS B1
ČS B2
ČS B3
odkanalizování ulic Lochotínská, Keřová, Kleisslova, Dělnická a Pod Vinicemi
přečerpání odpadních vod z Radčic a Křimic
odkanalizování prŧmyslového území Křimic
odkanalizování obytné části Křimic
odkanalizování Radčic
ČS 1
ČS 2
ČS 3
ČS 4
ČS 5
odkanalizování Valchy
odkanalizování Valchy
odkanalizování Valchy
odkanalizování Valchy
odkanalizování Valchy"
12. V kap. D.5 - Statistické údaje pro MĚSTO PLZEŃ se aktualizují některé údaje:
Počet obyvatel bydlících na území města k 1.1.2008:
165 238
(dle ČSÚ)
Počet obyvatel města napojených na kanalizaci celkem:
162 500
(odborný výpočet)
Procento napojení:
98,3
Počet obyvatel napojených na kanalizaci s VKV:
720
Délka kanalizace na území města v km:
476
Počet přečerpávacích stanic:
23
Počet odlehčovacích a rozdělovacích komor:
81
Počet retenčních nádrţí a stok:
14
Počet volných kanalizačních výustí (VKV):
12
61(celkem 63)
13. V kap. E - Údaje o ČOV se:
a) mění text prvního odstavce takto:
"Na území města Plzeň je ke dni aktualizace kanalizačního řádu v provozu jedna centrální ČOV."
b) vypouští podkapitoly E.2; E.4.2; E.5.2;
c) v podkapitole E.6 mění počet fyzických i ekvivalentních obyvatel napojených na ČOV takto:
"Celkový počet fyzických osob napojených na ČOV
Plzeň
Zruč-Senec
Celkem
161 780
2 000
163 780
Celkový počet ekvivalentních osob napojených na ČOV:
ČOV Plzeň
418 000"
14. V kap. F.2 - ČOV Křimice se na konci kapitoly doplňuje tato věta:
"Po připojení Křimic na centrální ČOV Plzeň nebude povolení vyuţívané a vzhledem k platnosti rozhodnutí
zaniká k 31.12.2008."
15. V kap. G. - Údaje o recipientech se podkapitola G.2 vypouští.
16. Grafické přílohy se rozšiřují o nové přílohy:
č. 11 Situace DVHI Plzeň - Valcha, M 1:10000
č. 12 Situace DVHI Plzeň - Křimice, Radčice, Lochotín M 1: 10000
62(celkem 63)
Download

KANALIZAČNÍ ŘÁD - VODÁRNA PLZEŇ as