DCK HOLOUBKOV BOHEMIA a.s.
338 01 Holoubkov 79
tel. : 371 751411-12
fax : 371 751413
e-mail : [email protected]
MONTÁŽNÍ POSTUP
PRO MONTÁŽ NADZEMNÍCH PLYNOVÝCH BETONOVÝCH SK ÍNÍ
SPZ9 A SPZ10
1. POPIS VÝROBKU:
Nadzemní plynová sk í SPZ 9 a SPZ 10 je konstruována jako betonový skelet armovaný skelným
vláknem, na který je p ipevn n plastový ráme ek s plastovými dve mi. Oba typy sk ín se od sebe liší
pouze rozm rem:
Rozm r (š x v x h) [mm]
Hmotnost [kg]
SPZ 9
410x510x250
18
SPZ 10
540x510x250
28
Beton je odolný proti statickému i dynamickému namáhání – min. B 30. Neho lavý – stupe
ho lavosti „A“, sou initel mrazuvzdornosti dle SN 731222 85, obsah p írodních radionuklid dle
vyhl. 307/2002 – hmotnostní aktivita Ra 226 max. 500 Bg/kg.
Plastový ráme ek a dve e jsou z termoplastu polykarbonátu DCK PC 1,2 – UV, který je odolný proti
statickému a dynamickému namáhání, nesnadno ho lavý kategorie B, se zvýšenou stabilizací proti
pov trnostním vliv m a UV zá ení. Je zdravotn nezávadný a zcela recyklovatelný. Odolává
tepelnému zatížení teplotou 140°C dle ISO 306/B, nebo trvalému tepelnému zatížení 115°C dle IEC
216. Vyhovuje i p i nízkých teplotách, kdy byly jeho vlastnosti testovány p í teplot – 25°C. Zkoušky
vlastností a technických parametr jsou provedeny a certifikovány v TAZÚS Praha, pobo ka Plze ,
EÚZ Praha a požárn technické charakteristiky v PO Mod any.
Sk ín jsou vybaveny posunovatelným instala ním rámem z pozinkovaných C profil pro uchycení
p estavitelných t men nebo objímek pro upevn ní p ístroj a p ipojovacího potrubí. V trání sk íní je
zajišt no labyrintem mezi ráme kem a dve mi. Na dve ích je plastický nápis „ HUP“ zvýrazn ný
žlutou barvou. Uzáv ry dve í jsou na trnový klí 6x6 mm, který je sou ástí dodávky.
2. UR ENÍ:
Sk ín SPZ 9 a SPZ 10 jsou ur eny pro umíst ní a p ipojení hlavního uzáv ru plynu, plynom ru,
regulátoru tlaku na plynové p ípojce pro jednotlivé odb ratele, rodinné nebo obytné domy, byty nebo
jiné objekty. Umož ují použití b žných domovních regulátor typu nap . RP6, Francel, Mesura,
Fischer a plynom r s rozte í 100 mm. Upev ovací prvky na posuvných nosi ích umož uji montáž
všech výše uvedených p ístroj , schválených pro používání v plynárenských sítí R.
3. BEZPE NOSTNÍ OPAT ENÍ:
Organizace, která provádí montáž, je povinna v dohod s odb ratelem stanovit pracovní postupy tak,
aby byly bezpe né.
4. UMÍST NÍ A MONTÁŽ:
Situování sk íní do výklenku odvodových st n objekt nebo zd ných pilí vždy eší provád cí
projekt. Min. výška okraje plynov sk ín je 0,6 m, max. 1,5 m nad definitivní rovinou terénu
s ohledem na místní podmínky. Sk ín lze integrovat do kompletu s elektrom rovou a p ípojkovou
sk íní. Plynová sk í musí být umíst na na okraji. P i této kombinaci je nutné dodržet výšku íselníku
elektrom ru dle p ipojovacích podmínek jednotlivých energetických podnik .
Velikost výklenku ve st n ur uje rozm r sk ín zv tšený o 20-30 mm. Nedílnou sou ástí výklenku
bývá tepelná izolace, která odstra uje tepelnou ztrátu vzniklou zeslabením zdiva.Hloubku výklenku
pak ur uje hloubka sk ín zv tšená o sílu tepelné izolace. U ší ky výklenku nad 600mm musí být
použity ocel. p eklady L 70/70 x 8. P ed instalací sk ín je nutné výklenek vy istit, demontovat dve e,
sk í pomocí klínk vyrovnat a zalícovat s povrchem zdiva. Po p edchozím navlh ení výklenku se
sk í upevní cementovou maltou. P i použití montážní p ny se výklenek nevlh í. Demontuje se spodní
díl ráme ku, zhotoví drážky pro p ipojovací potrubí ( p ípadn pro kabely), provede se vlastní odborná
montáž a zazd ní. U zd ných pilí je nutné stavbu realizovat dle dokumentace jednotlivých
plynárenských podnik . Po dokon ení montáže a provedení tlakových zkoušek a výchozí revize, je
nezbytn nutné zasypat prostory pod sk ín mi ve zd ném pilí i jemným a suchým pískem..
Umíst ní regulátor II. skupiny m že být realizováno p i spln ní t chto podmínek:
a) V p ípad použití regulátor , u kterých je bezpe nostní rychlouzáv r nastaven tak, aby byl uveden
v innost d íve než pojistný ventil, musí být odfukové potrubí od pojistného ventilu vyvedeno na
zadní, bo ní, p ípadn horní st nu u zemního plynu. V p ípad zkapaln ných uhlovodík – ve dn
sk ín k a provést vždy co nejdále od otvor sk ín elektro.
b) V p ípad použití regulátoru, u kterého je uveden v innost nejd íve pojiš ovací
ventil musí být odfukové potrubí plynu provedeno ve smyslu l. 15 TPG 560 901.
Pot ebný otvor v beton. skeletu je možno provést vyvrtáním a po zhotovení odfuku se otvor ut sní
silikonovým tmelem.
Montáž za ízení plynové ásti mohou provád t jen osoby a firmy, které spl ují podmínky odborné
zp sobilosti a mají k této innosti oprávn ní dle vyhl. ÚBP a BÚ . 21/1979 Sb. a 554/1990 Sb. a u
elektrické ásti . 50/1978 Sb. ve zn ní vyhl. 98/1982 Sb.
5. MANIPULACE, P EPRAVA A SKLADOVÁNÍ:
Manipulace s výrobky se musí provád t bez ot es a s vylou ením pád . P i p eprav na paletách
musí být p epáskovány a voln p epravované proloženy d ev nými proklady a zajišt ny proti
samovolnému pohybu.
Výrobky lze skladovat na paletách max. ve t ech vrstvách , ve všech p ípadech musí být proloženy
d ev nými proklady. Doporu ujeme skladovat v uzav ených prostorách a chránit proti mechanickému
poškození a zne išt ní.
6. POKYNY PRO ÚDRŽBU
6.1 Všeobecn
Kontrola, revize a údržba plynového za ízení je v každé plynárenské spole nosti upravena vnit ními
p edpisy a je provád na pracovníky s odbornou zp sobilostí a oprávn ním.
6.2 Vn jší povrch
Povrch lze istit b žnými saponátovými prost edky, které se vždy d kladn opláchnou. Obnova
nát ru plechových dve í provád t dle pot eby.
6.3 Zámky
Zámky sk íní doporu ujeme p i montáži promazat vodovzdorným mazivem (nap .WD 40) a
opakovat p i preventivních prohlídkách.
6.4 Vnit ní výzbroj
U oceloplechové výzbroje sk íní, která je galvanicky zinkována není nutné provád t jakoukoliv
údržbu.
7. DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ A PODMÍNKY LIKVIDACE
Použitý materiál je z hlediska p sobení na životní prost edí nezávadný. Je recyklovatelný a výrobce
se zavazuje ke zp tnému odb ru a likvidaci p i skon ení životnosti nebo poškození.
Download

montážní postup pro montáž nadzemních plynových betonových