povrchová úprava
VLIV VODIVÝCH POLYMERŮ NA MECHANICKÉ A KOROZNÍ VLASTNOSTI OCHRANÝCH ORGANICKÝCH POVLAKŮ S VYSOKÝM OBSAHEM ČÁSTIC KOVOVÉHO ZINKU
PDF ČASOPIS
ÚVODNÍ
■
„EKOLOGICKÉ MOŘENÍ“ PRO UŠLECHTILOU OCEL
NOVÉ PŘÍPRAVKY - TECHNOLOGIE - SLUŽBY
PLAZMOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PLASTŮ - ŘEŠENÍ
PRO KONTINUÁLNÍ I DÁVKOVÉ PROCESY
■
ROČNÍK IX.
■ KVĚTEN 2013
S LOV O
Na konci tohoto měsíce se bude konat již 44. ročník mezinárodní konference o nátěrových hmotách v Pardubicích. Nejen o této akci se dozvíte více
zajímavých informací na stránkách našeho časopisu.
Děkujeme všem autorům článků za vynikající spolupráci.
A. Pachelová
ZPRÁVY
VLIV VODIVÝCH POLYMERŮ NA MECHANICKÉ A KOROZNÍ VLASTNOSTI
OCHRANNÝCH ORGANICKÝCH POVLAKŮ S VYSOKÝM OBSAHEM ČÁSTIC KOVOVÉHO ZINKU
M. KOHL, A. KALENDOVÁ, 1E. ČERNOŠKOVÁ, FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ, ÚSTAV CHEMIE A TECHNOLOGIE MAKROMOLEKULÁRNÍCH
LÁTEK, UNIVERZITA PARDUBICE
1
SPOLEČNÁ LABORATOŘ CHEMIE PEVNÝCH LÁTEK ÚSTAVU MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, UNIVERZITA
PARDUBICE
možných příprav polyanilinu je oxidační polymerace. V případě, že
ABSTRAKT.
jsou v reakční směsi v průběhu oxidace anilínu přítomny cizí částice,
tak dochází k vyloučení tenkého filmu vodivého polyanilinu právě na
Tato práce je zaměřena na snížení obsahu kovového zinku v
povrchu těchto částic. Tloušťka vzniklého filmu je zhruba 100nm [16,
organických povlacích při zachování jejich vysoké antikorozní účinnos17]. Tohoto postupu se využívá pro modifikaci celé řady vodivých i
ti. Vysoké antikorozní účinnosti a zároveň snížení obsahu kovového
nevodivých materiálů. Zásadní podmínkou je stabilita modifikovaného
zinku je možné dosáhnout využitím vodivých polymerů ve formulaci
předmětu v kyselém prostředí [16]. Antikorozní aplikace částic povrochranného organického povlaku. V této práci byl z vodivých polymerů
chově upravených tenkou vrstvou polyanilinu jsou také předmětem
konkrétně zkoumán polyanilin fosfát (PANI). Tohoto vodivého polymevýzkumu mnoha prací [17, 18].
ru bylo využito i pro povrchovou úpravu pigmentu mastku
Mg3(Si4O10)(OH)2. PANI i Mg3(Si4O10)(OH)2/PANI byly specifikovány na
2. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
základě fyzikálně – chemických veličin. Jako pojivo pro ochranné
organické povlaky byla zvolena epoxyesterová pryskyřice. Kombinací
2.1. PŘÍPRAVA POLYANILINU SRÁŽECÍ POLYMERACÍ
kovového zinku s PANI a Mg3(Si4O10)(OH)2/PANI byly formulovány
ochranné organické povlaky. Mechanická odolnost připravených filmů
Polyanilin se připravuje oxidací anilinu peroxodisíranem draselným
byla hodnocena na základě výsledků mechanických zkoušek. Antikov
kyselém
prostředí. Reakce probíhá na vzduchu při laboratorní teplorozní účinnost připravených filmů byla stanovena na základě zrychletě. Jedná se o exotermní reakci.
ných korozních zkoušek.
Při praktickém provedení bylo připraveno 250 ml roztoku 0,2M
Klíčová slova: Vodivé polymery, polyanilin fosfát, kovový zinek, orgaanilinu v 0,8M kyselině fosforečné. Dále bylo připraveno 250 ml roztonický povlak, OKP.
ku 0,25 M peroxodisíranu draselného rozpuštěného v destilované
vodě. Připravené roztoky byly smíchány a vzniklý roztok byl po dobu
1. ÚVOD
60 minut míchán míchadlem. Průběh polymerace byl doprovázen
V antikorozních nátěrových hmotách je kovový zinek používán již
barevnými změnami z původně čiré reakční směsi přes modrou na
řadu let. Kovový zinek v těchto nátěrech tvoří tzv. obětovanou elektrokonečnou sytě zelenou barvu polyanilinu. Následně byla polymerace
du [1, 2]. Při katodické ochraně dochází k vzniku korozních zplodin,
nechána dopolymerovat do druhého dne.
které ucpávají póry přítomné ve filmu a tím snižují vodivost nátěru.
Druhý den byla vzniklá sraženina polyanilinu oddělena volnou
Toto snížení vodivosti má za následek přechod elektrochemického
filtrací na Büchnerově nálevce. Produkt byl promyt zředěnou kyselinou
mechanismu v mechanismus bariérový. Jedná se o aktivní ochranu,
fosforečnou a acetonem. Promytý práškový polyanilin byl sušen 24h
protože při mechanickém poškození filmů se objevuje funkce elektrona vzduchu a poté byl dosušen v sušárně při teplotě 60°C.
chemické katodické ochrany [2-4]. Maximální antikorozní odolnosti
2.2. PŘÍPRAVA PIGMENTU MG3(SI4O10)(OH)2/PANI
ochranného organického povlaku je dosahováno, pokud je při formulaci ochranného organického povlaku dodržena podmínka OKP = KOKP
SRÁŽECÍ POLYMERACÍ
kovového zinku. Vysoká objemová koncentrace zinku má však negaPříprava povrchově upraveného pigmentu byla provedena na
tivní dopad na mechanické vlastnosti ochranného organického filmu i
vzduchu při laboratorní teplotě.
na jeho přilnavost [3]. V případě kombinace zinkového prachu s vodiJediným rozdílem od přípravy polyanilinu bylo, že do připravených
vými polymery dochází ke snížení objemové koncentrace kovového
250 ml roztoku 0,2M anilinu v 0,8M kyselině fosforečné bylo po rozzinku při zachování vysoké antikorozní účinnosti [5]. V posledních
puštění za současného míchání přisypáno 20 g pigmentu
letech je vodivým polymerům věnována vysoká pozornost. Velmi výMg3(Si4O10)(OH)2. Ničím jiným se postup od předchozí přípravy polyznamným zástupcem vodivých polymerů je polyanilin, který je možné
anilinu neodlišoval.
připravit v pěti různých formách. Jednotlivé formy se od sebe liší stupněm oxidace nebo stupněm protonace a také chemickou strukturou,
2.3. SPECIFIKACE POUŽITÝCH PIGMENTŮ
stabilitou, zbarvením i elektrickými vlastnostmi [6, 7]. Ve struktuře
polyanilinu je přítomný anion, který vyvažuje pozitivní náboj na řetězci.
Kovový zinek, polyanilin i Mg3(Si4O10)(OH)2/PANI byl podroben
Anion je odvozen od kyseliny použité k protonaci. Typ kyseliny a její
stanovení morfologie částic pomocí elektronového mikroskopu (JEOL
koncentrace ovlivňuje vodivost vodivé formy polyanilinu (emeraldinové
– JSM 5600 LV, Japonsko). Získané snímky sloužily pro sledování
soli) [8]. U tohoto pigmentu je zkoumána chemická stabilita [9-11],
tvaru a povrchové struktury a jsou uvedeny na obr. 1. Dále byly připraelektrická vodivost [12, 13] i antikorozní aplikace [7, 14, 15]. Jednou z
veny 10% suspenze pigmentů v redestilované vodě pro měření hodnot
KVĚTEN 2013
povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz)
strana 1
pH a vodivosti po dobu 21 dnů. Kritická objemová koncentrace pigmentů byla vypočítána na základě hustoty stanovené pomocí plynového přístroje Autopycnometr Micromeritics 1320 a na základě olejového
čísla stanoveného podle ČSN 67 0531 metodou tlouček – miska.
2.4. FORMULACE A PŘÍPRAVA ORGANICKÝCH POVLAKŮ
Jako pojivo pro organické povlaky byla zvolena epoxyesterová
pryskyřice.
Kombinací
kovového
zinku
s
PANI
a
Mg3(Si4O10)(OH)2/PANI byly formulovány organické povlaky při objemové koncentraci pigmentu (OKP) 0,1; 0,5; 1; 3; 5; 10% a kovového
zinku (OKP/KOKP = 0,67). Pro srovnání výsledků vodivých polymerů
byl připraven organický povlak obsahující pouze kovový zinek při
(OKP/KOKP = 0,67). Dispergace organických povlaků byla provedena
na zařízení typu Disolver, při rychlosti 4000 ot.min-1 po dobu 40 minut.
2.5. METODY HODNOTÍCÍ MECHANICKOU ODOLNOST
ORGANICKÝCH POVLAKŮ
Jedná se o zkoušky, které měří veličinu související s degradací
ochranných organických povlaků. Výsledky těchto zkoušek nám mimo
jiné podávají informaci o pružnosti, elasticitě a pevnosti organického
filmu. Tyto zkoušky jsou nezbytným doplňkem korozních zkoušek. Bylo
provedeno stanovení odolnosti organického povlaku hloubením podle
ČSN ISO 15 20. Toto stanovení bylo provedeno po aplikaci organických povlaků na ocelové panely (Standard low-carbon steel panels S36, Q-Lab Corporation) o rozměrech 200 x 60 x 0,9 mm. Tloušťka
organického povlaku na ocelových panelech byla měřena pomocí
magnetického měřidla v souladu s normou ISO 2808. Dále bylo provedeno měření relativní povrchové tvrdosti ochranného organického
povlaku pomocí kyvadlového přístroje Automatic 500 (kyvadlo Persoz)
podle ČSN 67 3076. Toto stanovení bylo provedeno po aplikaci
ochranných organických povlaků na skla o rozměrech 200 x 100 x
5mm.
2.6. METODY HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ ORGANICKÝCH
POVLAKŮ POMOCÍ ZRYCHLENÝCH KOROZNÍCH ZKOUŠEK
K hodnocení ochranných vlastností organických povlaků se používají laboratorní metody, které jsou založené na zintenzivnění faktorů,
které v přírodních podmínkách určují životnost těchto povlaků (teplota,
vlhkost i znečištění ovzduší průmyslového prostředí chemickými látkami). Byla provedena zrychlená cyklická korozní zkouška v atmosféře
neutrální solné mlhy podle ČSN EN ISO 7253. Tato zkouška byla
ukončena po 816 hodinách. Dále byla provedena zrychlená cyklická
korozní zkouška v atmosféře kondenzované vlhkosti s obsahem SO2
podle ČSN ISO 32 31. Tato zkouška byla ukončena po 2208 hodinách.
Tato stanovení byla provedena po aplikaci organických povlaků na
ocelové panely (Standard lowcarbon steel panels S-36, Q-Lab Corporation) o rozměrech 150 x 100 x 0,9 mm. Tloušťka organického povlaku byla měřena pomocí magnetického měřidla v souladu s normou
ISO 2808. Pro zkoušku podle ČSN EN ISO 7253 byl v organických
povlacích zhotoven svislý zkušební řez o délce 10 cm a pro zkoušku
podle ČSN ISO 32 31 šikmý řez o délce 8 cm. Po ukončení zrychlených korozních zkoušek byla provedena zkouška pro zjištění přilnavosti povlaku podle ČSN ISO 24 09 a také bylo provedeno hodnocení
korozních projevů. Konktrétně byla hodnocena koroze v podkladu
podle ASTM D 610 a koroze zkušebního řezu podle ASTM D 1654-92.
3. VÝSLEDKY
3.1. SPECIFIKACE PIGMENTŮ
Tabulka 1. Charakterizace použitých pigmentů.
Pigment
Morfologie
částic
KOKP
(%)
Mg3(Si4O10)(OH)2
Mg3(Si4O10)(OH)2/PANI
PANI
Lamelární
Lamelární
Isometrický
45,1
32,7
61,7
pH21
8,9
4,4
1,5
Vodivost21
(mS/cm)
0,1
1,9
15,7
a
b
c
Obrázek 1. Rastrovací elektronová mikrofotografie a) kovový zinek, b) PANI, c) Mg3(Si4O10)(OH)2/PANI
3.2. HODNOCENÍ FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÝCH ZKOUŠEK
3.2.1. STANOVENÍ ODOLNOSTI ORGANICKÉHO POVLAKU HLOUBENÍM
Tabulka 2. Mechanické vlastnosti organických povlaků s obsahem pigmentu PANI a Mg3(Si4O10)(OH)2/PANI při OKP: 0; 0,1; 0,5; 1; 3; 5; 10% a kovového zinku (OKP/KOKP = 0,67), DFT = 70 ± 5µm.
OKP PANI
[%]
0
0,1
0,5
1
3
5
10
KVĚTEN 2013
Hloubení
[mm]
4,1
4,26
4,95
6,13
6,58
6,69
6,71
OKP Mg3(Si4O10)(OH)2/PANI
[%]
0
0,1
0,5
1
3
5
10
Hloubení
[mm]
4,1
4,74
4,87
4,92
5,26
5,86
6,11
povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz)
strana 2
3.2.2. MĚŘENÍ RELATIVNÍ POVRCHOVÉ TVRDOSTI OCHRANNÉHO ORGANICKÉHO POVLAKU
Tabulka 3. Relativní povrchové tvrdosti organických povlaků s obsahem pigmentu PANI a Mg3(Si4O10)(OH)2/PANI při OKP: 0; 0,1; 0,5; 1; 3; 5; 10% a
kovového zinku (OKP/KOKP = 0,67), DFT = 65 ± 5µm.
OKP PANI
Relativní povrchová tvrdost
[%]
[%]
1. den
2 .den
3. den
4. den
7. den
14. den
21. den
42. den
56. den
0
30
30
31
33
37
37
39
40
40
0,1
21
21
22
31
36
38
38
40
40
0,5
24
25
26
32
36
40
40
40
40
1
25
25
27
32
35
37
37
38
38
3
27
28
29
31
36
38
38
39
39
5
25
25
27
29
31
35
36
36
36
10
27
28
29
30
33
34
34
35
35
OKP Mg3(Si4O10)(OH)2/PANI
0,1
17
18
19
23
33
39
38
40
40
0,5
26
26
28
29
36
40
39
40
40
1
30
31
32
34
38
38
38
39
39
3
26
26
28
32
36
39
39
39
39
5
27
28
29
31
34
35
36
36
37
10
20
20
22
30
34
35
35
36
36
3.3. VYHODNOCENÍ ZRYCHLENÝCH KOROZNÍCH ZKOUŠEK
3.3.1. HODNOCENÍ ANTIKOROZNÍ ÚČINNOSTI ORGANICKÝCH POVLAKŮ PO EXPOZICI V
ATMOSFÉŘE SE SOLNOU MLHOU A PO
PROVEDENÍ ZRYCHLENÉ CYKLICKÉ KOROZNÍ ZKOUŠKY V ATMOSFÉŘE KONDENZOVANÉ VLHKOSTI S OBSAHEM
SO2
Tabulka 4. Hodnocení antikorozní účinnosti organických povlaků s obsahem pigmentu PANI a Mg3(Si4O10)(OH)2/PANI při OKP: 0; 0,1; 0,5; 1; 3; 5; 10%
a kovového zinku (OKP/KOKP = 0,67), DFT = 120 ± 5µm.
Expozice v atmosféře se solnou mlhou
Expozice v atm. kond. vlhkosti s obsahem SO2
OKP PANI
Stupeň přilnavosti
Koroze v
Koroze v řezu
Stupeň přilnavosti
Koroze v
Koroze v řezu
podkladu
podkladu
[%]
[%]
[mm]
[%]
[mm]
0
1
3
1,22
0
0,1
0
0,1
1
3
0,59
0
0,03
0
0,5
1
3
0,55
0
0,03
0
1
1
3
0,35
0
0,03
0
3
1
0,3
0,25
0
0
0
5
1
0,1
0,12
0
0
0
10
1
0,03
0
0
0
0
OKP Mg3(Si4O10)(OH)2/PANI
0,1
1
10
0,88
0
0,03
0
0,5
1
3
0,93
0
0,03
0
1
1
3
0,79
0
0,03
0
3
1
1
0,43
0
0
0
5
1
1
0,35
0
0
0
10
1
0,3
0
0
0
0
Obrázek 2. Organický povlak a ocelový panel po 816 h expozici v atmosféře se solnou mlhou (vlevo organický povlak s obsahem pigmentu PANI při
OKP = 10% a kovového zinku (OKP/KOKP = 0,67), vpravo organický povlak s obsahem pigmentu Mg3(Si4O10)(OH)2/PANI při OKP = 0,1% a kovového
zinku (OKP/KOKP = 0,67).
4. DISKUZE
4.1. SPECIFIKACE PIGMENTŮ
pH je veličina, která poskytuje informace o chování pigmentů v
pojivu a identifikuje přítomnost kyselé nebo alkalické složky. Bylo
zjištěno, že u pigmentu Mg3(Si4O10)(OH)2/PANI došlo k poklesu hodnoty pH a k zvýšení hodnoty vodivosti této suspenze oproti suspenzi
pigmentu Mg3(Si4O10)(OH)2. pH pigmentu Mg3(Si4O10)(OH)2 bylo 8,9,
KVĚTEN 2013
zatímco pH pigmentu Mg3(Si4O10)(OH)2/PANI bylo 4,4. Přítomnost
vrstvy PANI na pigmentu Mg3(Si4O10)(OH)2 vedla ke snížení hodnoty
pH ze zásadité do kyselé oblasti. Vodivost suspenze s pigmentem
Mg3(Si4O10)(OH)2 dosahovala hodnoty 0,11 mS/cm a suspense s pigmentem Mg3(Si4O10)(OH)2/PANI byla 1,85 mS/cm. Přítomnost vrstvy
PANI na pigmentu Mg3(Si4O10)(OH)2 vedla ke zvýšení hodnoty vodivosti.
povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz)
strana 3
4.2. HODNOCENÍ FYZIKÁLNĚ MECHANICKÝCH ZKOUŠEK
Při mechanické zkoušce hloubení vykazovaly testované organické
povlaky rozdílnou odolnost. U žádného z testovaných povlaků nebylo
pod lupou pozorováno narušení vrstvy povlaku při průniku tělesa do
vzdálenosti 4 mm. Organický povlak s kovovým zinkem (OKP/KOKP =
0,67) odolával při hloubení průniku tělesa do vzdálenosti 4,1 mm. U
organických povlaků s obsahem pigmentu PANI při OKP = 0,1 a 0,5%
již byla odolnost nepatrně vyšší a při OKP = 1 – 10% byla odolnost o
50% vyšší, než u organického povlaku bez obsahu pigmentu PANI.
Takto vysoké odolnosti dosahoval i organický povlak s obsahem pigmentu Mg3(Si4O10)(OH)2/PANI při OKP = 10%. Výsledky ukazují, že
přítomnost pigmentu PANI i Mg3(Si4O10)(OH)2/PANI má za následek
zvýšení mechanické odolnosti organického povlaku. S rostoucí hodnotou OKP pigmentů PANI i Mg3(Si4O10)(OH)2/PANI se zvyšovala odolnost organických povlaků vůči této zkoušce.
Na základě měření relativní povrchové tvrdosti organických povlaků lze říci, že přítomnost pigmentu PANI v ochranných organických
povlacích při OKP = 0,1 – 3% má pouze nepatrný vliv na výslednou
relativní povrchovou tvrdost organických povlaků. Při OKP = 5 a 10%
byla však výsledná relativní povrchová tvrdost o 4 – 5% nižší, než u
organického povlaku bez obsahu pigmentu PANI. Velmi podobné
změny relativní povrchové tvrdosti organický povlaků byly pozorovány i
při použití pigmentu Mg3(Si4O10)(OH)2/PANI. Při OKP = 5 a 10% byla
výsledná relativní povrchová tvrdost o 3 – 4% nižší, než u organického
povlaku bez obsahu pigmentu Mg3(Si4O10)(OH)2/PANI. Na základě
těchto měření lze říci, že rostoucí OKP pigmentu PANI i
Mg3(Si4O10)(OH)2/PANI má za následek snižování hodnoty relativní
povrchové tvrdosti.
4.3. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ZRYCHLENÝCH KOROZNÍCH
ZKOUŠEK
Po expozici organických povlaků v atmosféře se solnou mlhou byla
provedena zkouška pro zjištění přilnavosti organického povlaku k
panelu, která se pro jednotlivé organické povlaky nelišila a byla ohodnocena stupněm 1. Zkoumané organické povlaky se lišily schopností
odolávat korozi v podkladu. U organického povlaku s kovovým zinkem
(OKP/KOKP = 0,67) dosahovala koroze v podkladu 3%. Stejné hodnoty dosahovala koroze v podkladu i u organických povlaků s obsahem
pigmentů PANI při OKP = 0,1 – 1%. Při OKP = 3 a 5% dosahovala
hodnoty 0,1 – 0,3% a při OKP = 10% dosahovala pouze hodnoty
0,03%.
U
organického
povlaku
s
obsahem
pigmentu
Mg3(Si4O10)(OH)2/PANI při OKP = 0,1 % dosáhla koroze v podkladu
hodnoty 10% a při OKP = 0,5 a 1% dosáhla hodnoty stejné jako organického povlaku s kovovým zinkem (OKP/KOKP = 0,67). Při OKP = 3
a 5 % dosáhla koroze v podkladu hodnoty 1% a při OKP = 10% dosáhla hodnoty 0,3%. Na základě těchto výsledků lze říci, že hodnota koroze v podkladu s rostoucím OKP pigmentů PANI postupně klesá. V
případě použití pigmentu Mg3(Si4O10)(OH)2/PANI platí tato skutečnost
také, ovšem až od OKP ≥ 0,5%.
Dále byla hodnocena koroze zkušebního řezu. U organického
povlaku s kovovým zinkem (OKP/KOKP = 0,67) dosáhla koroze zkušebního řezu hodnoty 1,22 mm. U organických povlaků s obsahem
pigmentu PANI při OKP = 0,1% dosahovala koroze zkušebního řezu
hodnoty o 50% nižší. Navíc s rostoucí hodnotou OKP docházelo k
postupnému snižování hodnoty koroze zkušebního řezu. Při OKP =
10% již nebyla koroze zkušebního řezu pozorována. V případě použití
pigmentu Mg3(Si4O10)(OH)2/PANI nebyl pokles hodnot koroze zkušebního řezu s rostoucí hodnotou OKP tak výrazný, ale při OKP = 10% již
také nebyla koroze zkušebního řezu pozorována. Hodnota koroze
zkušebního
řezu
s
rostoucím
OKP
pigmentů
PANI
i
Mg3(Si4O10)(OH)2/PANI postupně klesala. Na základě těchto výsledků
lze říci, že maximální odolnosti dosahoval organický povlak s obsahem
pigmentu PANI při OKP = 10%.
Po provedení zrychlené cyklické korozní zkoušky v atmosféře
kondenzované vlhkosti s obsahem SO2 byla provedena zkouška pro
zjištění přilnavosti organického povlaku k panelu, která se pro jednotlivé organické povlaky nelišila a byla ohodnocena stupněm 0. Zkoumané organické povlaky se lišily schopností odolávat korozi v podkladu. U
organického povlaku s kovovým zinkem (OKP/KOKP = 0,67) dosahovala koroze v podkladu hodnoty 0,1%. Hodnoty 0,03% dosahovala
koroze v podkladu u organických povlaků s obsahem pigmentu PANI i
Mg3(Si4O10)(OH)2/PANI při OKP = 0,1 – 1%. Při OKP ≥ 3% již nebyla
koroze v podkladu pozorována a proto tyto organické povlaky dosahují
maximální odolnosti.
KVĚTEN 2013
Dále byla hodnocena koroze zkušebního řezu. Koroze zkušebního
řezu nebyla u žádného z organických povlaků pozorována.
5. ZÁVĚR
Cílem této práce bylo snížení obsahu kovového zinku v organických povlacích při zachování jejich vysoké antikorozní účinnosti. Snížení obsahu kovového zinku bylo dosaženo využitím vodivých polymerů ve formulaci organického povlaku. Výsledky hodnocení zrychlených
korozních zkoušek dokazují, že podmínka zachování vysoké antikorozní účinnosti byla splněna. Dokonce bylo zjištěno, že přítomnost
pigmentu PANI i Mg3(Si4O10)(OH)2/PANI v organickém povlaku s kovovým zinkem má za následek zpomalení koroze v podkladu i v řezu.
6. LITERATURA
[1] A. Kalendová: Effects of particle sizes and shapes of zinc metal n
the properties of anticorrosive coating, Progress in Organic Coatings
46 (2003) 324, 332.
[2] J. Havlík, A. Kalendová, D. Veselý: Electrochemical, chemical and
barrier action of zinc dust/anticorrosive pigments containing coatings,
Journal of Physics and Chemistry of Solids 68 (2007) 1101–1105.
[3] K. Schaefer, A. Miszczyk: Improvement of electrochemical action of
zinc-rich paints by addition of nanoparticulate zinc, Corrosion Science,
Volume 66 (2013) 380–391.
[4] S. Shreepathi, P. Bajaj, B.P. Mallik: Electrochemical impedance
spectroscopy investigations of epoxy zinc rich coatings: Role of Zn
content on corrosion protection mechanism, Electrochimica Acta 55
(2010) 5129
[5] E. Armelin, M. Martí, F. Liesab, J. I. Iribarren, C. Alemán: Partial
replacement of metallic zinc dust in heavy duty protective coatings by
conducting polymer, Progress in Organic Coatings 69 (2010) 26–30
[6] A. Kalendová, I. Sapurina, J. Stejskal, D. Veselý: Anticorrosion
properties of polyaniline-coated pigments in organic coatings, Corrosion Science 50 (2008) 3549–3551
[7] A. Kalendová, D. Veselý, I. Sapurina, J. Stejskal: Anticorrosion
efficiency of organic coatings depending on the pigment volume concentration of polyaniline phosphate, Progress in Organic Coatings 63
(2008) 228–229.
[8] N. V. Blinova, J. Stejskal, M. Trchová, J. Prokeš: Polyaniline prepared in solutions of phosphoric acid: Powders, thin films, and colloidal
dispersions, Polymer, Volume 47, Issue 1, 3 (2006) 42–43
[9] L. Ding, X. Wang, R. V. Gregory: Thermal properties of chemically
synthesized polyaniline (EB) powder, Synthetic Metals 104 (1999) 7378.
[10] S. Bhadra, D. Khastgir: Degradation and stability of polyaniline on
exposure to electron beam irradiation (structureeproperty relationship),
Polymer Degradation and Stability 92 (2007) 1824e1832
[11] A. Gök, M. Omastová, J. Prokeš: Synthesis and characterization
of red mud/polyaniline composites: Electrical properties and thermal
stability, European Polymer Journal 43 (2007) 2471–2480
[12] P. Fedorko, M. Trznadel, A. Pron, D. Djurado, J. Planès, J.P.
Travers: New analytical approach to the insulator–metal transition in
conductive polyaniline, Synthetic Metals Volume 160, Issues 15–16
(2010) 1668
[13] R. Singh, V. Arora, R. P. Tandon, A. Mansingh, S. Chandra: Dielectric spectroscopy of doped polyaniline, Synthetic Metals Volume
104, Issue 2, 8 July (1999) 137–144
[14] E. Armelin, C. Alemán, J. I. Iribarren: Anticorrosion performances
of epoxy coatings modified with polyaniline: A comparison between the
emeraldine base and salt forms, Progress in Organic Coatings 65
(2009) 88–93
[15] E. Akbarinezhad, M. Ebrahimi, F. Sharif, M. M. Attar, H. R. Faridi:
Synthesis and evaluating corrosion protection effects of emeraldine
base PAni/clay nanocomposite as a barrier pigment in zinc-rich ethyl
silicite primer, Progress in Organic Coatings 70 (2011) 39–44
[16] A. Kalendová, D. Veselý, J. Stejskal: Organic coatings containing
polyaniline and inorganic pigments as corrosion inhibitors, Progress in
Organic Coatings 62 (2008) 105–116
[17] H. Kukačková, A. Kalendová: Investigation of mechanical resistance and corrosion–inhibition properties of surface-modified fillers
with polyaniline in organic coatings, Journal of Physics and Chemistry
of Solids 73 (2012) 1556–1561
[18] J. Zhang, D. Shu, T. Zhang, H. Chen, H. Zhao, Y. Wang, Z. Sun,
S. Tang, X. Fang, X. Cao: Capacitive properties of PANI/MnO2
synthesized via simultaneous-oxidation route, Journal of Alloys and
Compounds 532 (2012) 1– 9.
povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz)
strana 4
„EKOLOGICKÉ MOŘENÍ“ PRO UŠLECHTILOU OCEL
CHEMO-PHOS CZ, S.R.O., STROJÍRENSKÁ 259/16, 155 21 PRAHA 5 – ZLIČÍN,
[email protected], WWW.CHEMO-PHOS.CZ
Společnost POLIGRAT nabízí svým přípravkem POLINOX-Protect
poprvé v historii ekologickou, hospodárnou a bezpečnou alternativu ke
klasickému moření ušlechtilé oceli, která navíc zlepšuje protikorozní
odolnost upraveného materiálu.
Mořením ušlechtilé oceli se docílí konečného čištění ploch od
okují, železného oděru a zabarvení, čímž získáme neporušenou pasivační vrstvu, která slouží jako ochrana proti korozi. Použitím kyseliny
fluorovodíkové, dusičné nebo sírové se chemicky odstraní oxidační
vrstva materiálu a to včetně narušené pasivační vrstvy. Poté se může
na vyčištěném povrchu kovu vytvořit nová pasivační vrstva.
Obrázek: Po aplikaci - pasivační vrstva na svaru opět zcela plní svojí
funkci.
Obrázek: Před aplikací - okuje, zčernání a oxidy železa na svaru mají
pasivační vrstvu porušenou.
Během moření se používají kyseliny, které mohou ohrozit zdraví a
životní prostředí a navíc při aplikaci dochází k uvolňování těžkých
kovů. Z tohoto důvodu podléhá moření přísným opatřením, co se týká
ochrany zdraví a nakládání s odpadní vodou a emisemi.
Přípravek POLINOX-Protect působí podle zcela nového a odlišného principu: Na rozdíl od klasického moření se stávající pasivační
vrstva odstraňuje poměrně snadno, ale v novém složení a změnou
struktury se optimalizuje tak, že ve výsledku je odolnost proti korozi
takto upravených kovových ploch výrazně lepší, v porovnání
s mořenou plochou.
Obrázek: Odolnost proti korozi za studena válcovaných vzorků z ušlechtilé oceli po ošetření „biomořidlem“ (Protect a Protect TC) je výrazně vyšší než
u běžného moření (elektrochemický potenciál AgAgCl).
Přípravek POLINOX-Protect je tekutý roztok ze speciálních biologicky odbouratelných a netoxických účinných látek, které při aplikaci
nevytváří nepříjemné pachy nebo jedovaté výpary. Po aplikaci se oxid
železitý, který je obsažen v pasivační vrstvě a který snižuje odolnost
vůči korozi, rozloží na železo a kyslík. Uvolněné železo se odloučí z
pasivační vrstvy, okují a zabarvení. Stejně tak se odstraní i volné železo a oděr. Oxidy chrómu a niklu obsažené v okujích a v zabarvení
zůstanou netknuty a vytvoří po eliminaci oxidů železa účinnou pasivační vrstvu.
Ve druhém kroku po použití přípravku POLINOX-Protect lze krátkodobým tepelným zpracováním při teplotách 140°C až 220°C optimalizovat strukturu pasivačních vrstev tak, že se odolnost proti korozi u
ploch z ušlechtilé oceli mnohonásobně zvýší. Lze tak získat vyšší
užitné hodnoty, než v případě běžného moření, elektrolytického leštění
KVĚTEN 2013
nebo pasivace. S menší nadsázkou lze říci, že získáme kvalitu vysoce
legovaných materiálů.
Aplikace přípravku POLINOX-Protect zlepší odolnost ušlechtilé
oceli vůči všem formám koroze, které vznikají při teplotách nižších jak
250°C. Jde zejména o důlkovou korozi, vločkovou korozi, štěrbinovou
korozi, korozi cizími tělesy a zabarvení teplotními podmínkami.
Přípravek POLINOX-Protect poprvé umožňuje v jednom pracovním kroku účinně zastavit korozi ušlechtilé oceli, odstranit korozní
nánosy a vytvořit odolnost vůči korozi na vyšší úrovni. Z důvodu malé
škodlivosti chemikálií lze v provozu přípravek bezproblémově používat
na výrobek, který si přejeme povrchově upravit. Opakované a pravidelné používání přípravku POLINOX-Protect v rámci péče a údržby,
umožňuje používat výrobky z ušlechtilé oceli i ve venkovním prostředí,
ve kterém by jinak nebyly stabilní.
povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz)
strana 5
PLAZMOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PLASTŮ - ŘEŠENÍ PRO KONTINUÁLNÍ I DÁVKOVÉ PROCESY
ING. JIŘÍ CERMAN, PH.D., ING. MONIKA PAVLATOVÁ, PROF. RNDR. PETR ŠPATENKA, CSC.
SURFACETREAT A.S., NA LUKÁCH 669, 511 01 TURNOV, [email protected] CZ,
WWW.SURFACE-TREAT.CZ
Společnost SurfaceTreat a.s. je zaměřena na vývoj a aplikace plazmových technologií v oblasti povrchových úprav. Cílem je najít efektivní
řešení konkrétních problémů povrchových úprav s ohledem na životní
prostředí právě využitím všech výhod, které plazmové technologie
poskytují - bez použití chemických mokrých metod, tepelného či mechanického ovlivnění povrchu. Nabízíme komplexní řešení problému
od vývoje procesu v laboratorním zařízení přes transfer do výrobního
zařízení/ověření, optimalizace procesu až po velkoobjemové zpracování nebo dodávku zařízení přímo „na míru“ zákazníkovi.
Řešené problémy jsou z oblasti jednak předúpravy plastových dílů
či součástek ale i z oblasti polyolefinů ve formě prášků (aditiv či prášků
pro technologii výroby plastů rotačním spékáním) od velikosti částic 8
µm až po 800 µm. Tento příspěvek je ale zaměřen na problematiku
zpracování povrchů hotových výrobků jako jsou např. krytky, těsnění,
svorky, fólie, membrány, katétry apod.
Plazmová povrchová úprava spočívá v navázání funkčních skupin
na povrch řetězce polymeru v plazmovém výboji. Jedná se převážně o
hydroxylové skupiny. Nepolární charakter povrchu materiálu se tímto
mění na polární, tedy hydrofobní povrch se stává hydrofilním. Tato
technologie nachází stále širší uplatnění v různých průmyslových, ale i
medicínských aplikacích. Je totiž možné takto upravovat velké množství povrchových vlastností: smáčivost, adhezi, barvitelnost, index
lomu, tvrdost, chemickou odolnost, tření a biokompatibilitu. Díky
LA 400 – nízkotlaké plazmové laboratorní
zařízení - variabilní nosič substrátu
Z našeho pohledu patří mezi nejčastější požadavky na povrchové
zpracování pomocí plazmatu úprava, resp. aktivace povrchu před
následným lepením, barvením či potiskem. Z hlediska materiálu jsou
zpracovávány typy jako je PTFE, TPU, PP, PEEK, apod. Účelem procesu je změna povrchových vlastností resp. zvýšení povrchového
napětí pro dosažení vyšší adheze následné aplikace. Pro zjišťování
povrchového napětí jsou používány testovací fixy a inkousty s přesně
definovaným povrchovým napětím. V některých případech je také
aplikována metoda měření kontaktního úhlu na přístroji See Scan.
Materiál je dodán na předem definovaných vzorcích a poté je prověřo-
KVĚTEN 2013
plazmovým výbojům lze také povrch výrobku čistit od tuků, mastných
kyselin a dalších nečistot.
Zařízení používaná pro zpracování materiálů jsou vyvinutá i zkonstruovaná firmou SurfaceTreat a.s. Jedná se o nízkotlaké plazmové
aparatury s různými objemy komor, plazmovou atmosférickou trysku
nebo laboratorní aparaturu s variabilním vnitřním uspořádáním pro
různé typy zpracovávaných substrátů - prášky, textilie či plastové
drobné součásti.
Nízkotlaké systémy s mikrovlnným zdrojem plazmatu pracují v tzv.
batch (dávkovém) procesu. Variabilita procesu je poměrně široká
z hlediska volby možných parametrů ať už se jedná o pracovní plyn,
tlak či délku procesu. Protože se jedná také o nízkoteplotní procesy je
tato technologie vhodná zejména pro polymery, kde při vysokých teplotách zpracování hrozí velké riziko degradace materiálu. Atmosférická
tryska slouží pro generování plazmatu za atmosférického tlaku.
Plazma je generováno pomocí klouzavého obloukového výboje (Gliding arc discharge) a zařízení je určeno primárně pro zařazení do
stávajících kontinuálních výrobních linek jako krok předúpravy. V tomto
případě jsou proměnnými parametry procesu rychlost posuvu trysky
nebo substrátu, vzdálenost trysky od substrátu a velikost průtoku stlačeného vzduchu. Po úpravě dochází ke zlepšení smáčivosti/adheze
povrchu a proto jsou následné úpravy aplikovány velmi snadno, mají
lepší přilnavost a celkově se tedy zvyšuje kvalita finální úpravy.
Atmosférická plazmová tryska
vána možnost aplikace plazmové úpravy pro daný typ materiálu. Vývojový proces je zaměřen na vyhledání nejvhodnějších parametrů procesu úpravy a dosažení požadovaných hodnot povrchového napětí.
Vzorky jsou následně dodány k ověřovacím testům přímo zákazníkovi.
Je důležité uvést, že limitní hranice 38 mN/m povrchového napětí
pro dobrou přilnavost nemusí být vždy pravidlem. Požadavek na hodnotu povrchového napětí se řídí především danou aplikací a limitní
hodnota nemusí být pro danou aplikaci dostačující, proto je nutné tuto
hodnotu navýšit.
povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz)
strana 6
Příklad úpravy plastového dílu v nízkotlaké plazmové aparatuře - předúprava před lepením.
Povrchové napětí - materiál PEEK před plazmovou úpravou; < 36 mN/m
Povrchové napětí - materiál PEEK po plazmové úpravě; > 44 mN/m
Příklad úpravy plastového dílu plazmovou atmosférickou tryskou - předúprava před lepením.
PP - povrchové napětí před plazmovou úpravou
< 36 mN/m
U všech testovaných vzorků materiálů bylo zatím dosaženo požadovaného zvýšení povrchového napětí a zároveň aplikační testy prokázaly úspěšnost tohoto typu povrchové úpravy. Některé testy jsou
prováděny jako tipovací, tzn. pouze pro ověření různých typů povrchových úprav a jejich porovnání. Další jsou ověřeny v praktických pod-
PP-povrchové napětí po plazmové úpravě
> 42 mN/m
mínkách dané výroby a realizované formou pravidelných zakázek
nebo je připraven komplexní návrh umístění zařízení pro konkrétní
technologický postup. Vždy jsou zváženy všechny možné typy procesů
a vybrán ten nejvhodnější pro daný typ aplikace a podmínek.
DEKORATIVNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
ING. JIŘÍ MACH, ROC-GALVANIK S.R.O., CHRASTAVICKÁ 217, 344 01 DOMAŽLICE,
[email protected],
HTTP://WWW.ROC-GALVANIK.DE
Firma ROC-Galvanik s.r.o. je specialista na dekorativní povrchové
úpravy zaměřený převážně na dekorativní úpravy menších dílů pro
automobilový průmysl, sanitární techniku, průmysl svítidel, stavebního
kování a zámků, šperky, brýlové obruby a další obory. Převážně firma
obsluhuje zákazníky v segmentu výrobků s vyšší přidanou hodnotou.
Technologické možnosti firmy pokrývají široké spektrum mechanických před- úprav povrchu
i různé specielní efekty.
Omílání v kruhových vibrátorech nebo odstředivých
zařízeních Rösler, leštění
v porcelánových chipsech –
keramofiniš, ruční broušení i
leštění povrchů, tryskání
různými tryskacími medii,
suché omílání – leštění
v zařízeních Merit a další.
V oblasti galvanických povlaků potom nabízí dekorativní povlaky
v kombinacích Cu/Ni/Cr a povlaky drahých kovů jako Au,Ag,Pd,Ru,Rh
a to v lesklých i matných nebo saténových variantách.
KVĚTEN 2013
Významnou součástí činnosti firmy jsou renovace povrchových
úprav dílů veteránů a starožitností, kde firma díky výborným referencím získává stále širší oblast zákazníků, a proto postupně zvyšuje
kapacity v tomto oboru.
Důležitou inovací bylo i zvládnutí galvanizace hliníkových slitin a
titanu, díky které firma nabízí galvanizaci téměř všech technických
základních materiálů jako oceli, nerezové oceli, hliníkových, zinkových
a měděných slitin i
titanu.
Další oblastí, kde
může
ROC-Galvanik
s.r.o. nabídnout zajímavé možnosti povrchových úprav je dekorativní barvení drobnějších
dílů nanášením rozpouštědlových nátěrových hmot stříkáním nebo ručním barvením dekorováním (např. brýlové obruby, loga, medaile apod).
Veškeré upravené díly je možno dále v ROC-Galvanik s.r.o. popisovat a gravírovat laserem – díly opatřit logem nebo vytvořit různé
efekty.
povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz)
strana 7
LEŠTÍCÍ SADA AUTO-MOTO-VETERÁN
EVA SACHSOVÁ, MICRON PLUS, SPOL. S.R.O., RYBÁŘSKÁ 29, 664 91 IVANČICE,
[email protected], WWW.MICRONPLUS.CZ
Firma MICRON PLUS s.r.o., patří v současné době mezi specialisty na výrobu leštících kotoučů. Díky rychlosti, kvalitě a výhodné ceně
patří firma mezi hlavní dodavatele spotřebního materiálu v oblasti
leštění.
V dnešním příspěvku bychom Vám rádi představili sadu brusného
a leštícího materiálu, který může využít jak laik se zájmem vlastnoručně si vyleštit svého garážového miláčka, tak i odborník, který se zabývá opravou motorových vozidel.
Sadu AUTO-MOTO-VETERÁN dodáváme v rozlišení:
MALÁ SADA – pro odstranění menších oděrků a ploch obsahuje:
• Odstranění hrubých nerovností - Smirek na stopce Ø60x30-6mm
P180-320
• Scelení povrchu před
leštění - Brusné rouno
na stopce Ø80x306mm A180-320
• Kartáčování
(hrubé
předleštění) - Leštící
kotouč
SISAL
Ø150x20-8mm
• Jemné předleštění /
leštění - Leštící kotouč
KALIKO Ø150x20-8mm
• Leštící kotouč KALIKO Ø150x10-8mm - nepřístupná místa
• Finální leštění / vysoký lesk - Leštící kotouč MOLINO Ø150x208mm
• Předlešťovací pasta AVION (hnědá) - cca 0,5kg (Sisal, Kaliko)
• Pasta na vysoký lesk ALFA 535 (bílá) - cca 0,25kg (Molino)
• Upínací šroub M8x80
VELKÁ SADA – pro opravy velmi odřených a větších ploch obsahuje:
• Odstranění hrubých nerovností - Smirek s upínacím otvorem
Ø150x25-30mm P240-320
+ upínací příruba s otvorem 10mm
• Kombinovaný na stopce Ø60x40-6mm A320/P240
• Kartáčování (hrubé předleštění) - Leštící kotouč SISAL Ø180x2010mm
• Jemné předleštění/leštění
• Leštící kotouč KALIKO
Ø180x20-10mm
• Leštící kotouč KALIKO
Ø180x10-10mm - nepřístupná místa
• Finální leštění / vysoký
lesk - Leštící kotouč MOLINO Ø180x20-10mm
Dobře orovnaný kotouč s nánosem pasty
KVĚTEN 2013
•
•
•
•
Předlešťovací pasta GAMMA 76 (zelená) - cca 0,25kg (Sisal)
Předlešťovací pasta jemná AVION (hnědá) - cca 0,5kg (Kaliko)
Pasta na vysoký lesk ALFA 535 (bílá) - cca 0,25kg (Molino)
Upínací šroub M10x100
Ke každé sadě dodáváme podrobný návod na postup leštění a
správné orovnání kotouče.
Dovolte nám, abychom vám i tento návod prezentovali.
POSTUP LEŠTĚNÍ
•
•
•
•
•
•
•
Leštící kotouče látkové se upínají pomocí šroubu a podložky do
ruční vrtačky, případně jiného vhodného nářadí.
Doporučené otáčky 2200 - 3500/min.
Leštící kotouč se musí před prvním použitím orovnat. Na rotující
kotouč se přitlačí ostrý předmět, případně ocelový kartáč, který
rozčeše povrch kotouče a odstraní prvotní vlákna.
Nanášení leštící pasty na kotouč - leštící pasta se upne (zajistí
proti pohybu) a rotující kotouč se na ní přitlačí tak, aby se pasta
nanesla na jeho obvod. Pasta se na kotouč nanáší
v požadovaných intervalech, tak aby leštící kotouč nebyl suchý.(Neleštit povrch suchým kotoučem).
Pro různé operace (předleštění - leštění - vysoký lesk) se vždy
používá jiný kotouč. Nemíchat různé druhy past na jeden kotouč.
Používané pasty mají schopnost po určitou dobu konzervovat
Váš vyleštěný povrch.
Finální povrch neodmašťovat - nepoužívat ředidla, pouze setřít
přebytek pasty bavlněnou látkou. Nejvhodnější je provádět leštění
dokud je povrch ještě teplý.
Obecně platí, že úpravy povrchu výrobku začínají od hrubšího do
jemnějšího broušení za použití:
• brusných pásů
• brusných lamel
• kotoučů nebo lamel z brusného rouna
Dále se povrch dolešťuje do přirozeného nebo vysokého lesku za
použití:
• leštících kotoučů
SPRÁVNÉ OROVNÁNÍ KOTOUČE
Orovnání nasazeného kotouče se provádí za rotace s pomocí pilového
listu připadně drátěného kartáče. Při počátečním orovnání je vhodné
dlouhé nitě ustřihnout nůžkami.
Špatně orovnaný kotouč bez nánosu pasty
povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz)
strana 8
Upnutí leštícího kotouče pomocí šroubu a podložek do vřetene vrtačky M8x80
Více informací a nabídku další sad a veškerých produktů naleznete na našich stránkách www.micronplus.cz.
PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ
ING. LUKÁŠ ROSENBAUM, ALBIXON A.S., CINTLOVKA 535, 268 01 HOŘOVICE,
[email protected], HTTP://WWW.PRASKOVALAKOVNA.CZ/
Vážení čtenáři,
historie naší práškové lakovny začala již v roce 2000 a od té doby se
zabýváme vysoce kvalitní chemickou předpravou a práškovým lakováním hliníkových i ocelových materiálů.
Vzhledem k neustále se zvyšujícímu objemu zakázek z oblasti
českého i zahraničního trhu jsme začátkem letošního roku přistoupili
k investici do zcela nové a moderní technologie práškového lakování,
která se rozprostírá na ploše více než 4 500 m2.
Tímto krokem jsme se stali největší práškovou lakovnou ve střední
Evropě. Nový provoz lakovny nyní disponuje plně automatickou linkou
s chemickou předúpravou, možností velmi rychlé výměny odstínu
barvy (do 20 minut) a vypalovací tunelovou pecí s regulovanou teplotou i rychlostí průjezdu. Linka dosahuje denní kapacity lakování 2 500
– 3 000 m2. Unikátní rozměry vypalovací pece 9 x 2,4 x 0,6 m s maximálním zatížením na jeden závěs až 750 kg z nás dělají opravdové
specialisty v tomto oboru. Pětikomorová chemická předúprava pracuje
s kvalitními produkty německé společnosti NABU-Oberflächentechnik
GmbH.
Používané práškové barvy jsou zajišťovány od celosvětově renomovaných firem a značek ve fasádní kvalitě a s certifikací Qualicoat a
GSB. Vedle služeb práškové lakovny disponujeme také speciální
linkou Decoral s možností dekorování materiálu s max. rozměry profilů
o délce až 9 m a plechů 4 x 1 m. Technologie této povrchové úpravy
zajistí nezaměnitelný vzhled lakovaného povrchu, kterého je docíleno
nanesením speciální polyuretanové práškové barvy a následnou sublimací inkoustu z transferové fólie, do které je takto lakovaný předmět
umístěn. Tato fólie přenáší dané dekory, jako jsou dřevo, žula, mramor, karbon, měď či jiné atypické vzory. Veškeré používané barvy a
fólie této technologie podléhají certifikaci Qualideco. Možnostem výtvarného řešení tak nejsou prakticky stanoveny žádné meze.
Linka Decoral se vyznačuje maximální kvalitou s absolutní přesností vytvářet imaginativní, abstraktní trojrozměrné obrazy. Společnost
ALBIXON a.s. si plně uvědomuje potřebu společenské i ekologické
odpovědnosti a tudíž jsou tyto oblasti součástí naší podnikové politiky.
Technologie práškového lakování a dekorování se řadí k nejšetrnějším
a nejhospodárnějším technologiím vůči životnímu prostředí.
Záruka vysoké kvality, odolnosti a dlouhé životnosti povrchové
úpravy je však zachována. Decoral není chemicky závadný a není
škodlivý pro životní prostředí. Systém provozu lakovny je řízen dle
normy ISO 9001. V
současné
době
jsme úspěšně dokončili proces certifikace
dle
GSB
INTERNATIONAL a
QUALICOAT. Odlište své výrobky od
konkurence.
My dáme Vašim
výrobkům barvu a
styl.
PLASTOVÉ VÝSTELKY BETONOVÝCH NÁDRŽÍ SYSTÉMEM AGRUSAFE
JAROSLAV BEZVODA, ING. JAROMÍR VRAŠTIL, AVT, S.R.O., PRAŽSKÁ TŘÍDA 326, 500 04 HRADEC KRÁLOVÉ,
[email protected] , WWW.AVTHK.CZ
Firma AVT, s.r.o. provádí vložkování betonových nádrží plastovými
deskami AGRUSAFE.
Plastové výstelky slouží jako
nepropustná hydroizolační vrstva k
ochraně betonových staveb před
chemickými vlivy
prostředí. Mezi
nejčastější průmyslové aplikace patří
výstelky betonových jímek, nádrží a zásobníků pro různé technologické procesy (např. chemické provozy, galvanizovny, moření kovů, čištění odpadních vod, sklady chemikálií atp.)
provádět opravy betonových stavebních děl nezávisle na stupni pokročilosti koroze.
Díky jedinečným tvarům kotevních nopku ve tvaru V a střídavému
uspořádání je zajištěno bezpečné
mechanické ukotvení plastové
výstelky v betonu. Toto provedení
zajišťuje absolutní soudržnost osazeného systému i přes rozdílný
součinitel tepelné roztažnosti
plastu a betonu.
Metoda ochrany deskami AGRUSAFE nabízí kvalitní řešení pro
inovativní izolace betonových stavebních děl a odpovídá nejvyšším
požadavkům na odolnost staveb proti vodě a kyselinám.
Provádí se vložkování nově budovaných nádrží i komplet¬ní rekonstrukce nádrží stávajících. Díky vyvinutým různým technologiím lze
KVĚTEN 2013
povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz)
strana 9
Hlavní výhody desek AGRUSAFE
• možnost použití u řady aplikací a různých kvalit betonu
• tvarové, mechanické ukotvení
výstelky v betonu
• přemostění trhlin v betonu
• vysoká rázová houževnatost a
vynikající odolnost proti oděru
• vhodné ke skladování a vedení
agresivních médií
• chemicky odolné s dlouhou životností
• snížené nároky na údržbu
• odolnost v širokém teplotním rozsahu (do 100 °C), PVDF, ECTFE
(do 120 °C)
Desky na ochranu betonu
AGRUSAFE se vyrábějí v
různých provedeních z materiálů PEHD, PEHD-el, PP,
PVDF a ECTFE. Na přání
může být vyrobeno s UV stabilizací.
Technologický postup a
materiálové provedení je řešeno vždy individuálně, pro
konkrétní aplikaci, dle způsobu
použití, pracovních podmínek a specifických potřeb zákazníka.
Vyžádejte si laskavě bližší technické a obchodní informace, rádi
pro Vás navrhneme konkrétní řešení.
Př e hl e d p oř á d a ný c h o d b or ný c h a k cí
44. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O NÁTĚROVÝCH HMOTÁCH
ODBORNÁ NÁPLŇ KONFERENCE
● Současný stav oboru ve světě
● Perspektivní pojiva
● Suroviny a aditiva pro nátěrové hmoty
● Pigmenty a plniva
● Kompozitní materiály
● Nanotechnologie a nanomateriály v oblasti nátěrových hmot
● Dispergační a strojní zařízení pro výrobu nátěrových hmot
● Povrchové předúpravy
● Moderní aplikační technologie
● Ekonomika a ekologie povrchových úprav
● Zkušební metody a přístroje
● Legislativa
ÚČEL KONFERENCE, ÚČELOVÉ URČENÍ
Účelem konference je informovat odborníky o nejnovějších výsledcích a znalostech z výzkumu, vývoje a výroby nátěrových hmot, technologií a jejich
aplikací. Budou prezentovány přednášky zástupců jak vysokých škol a výzkumných ústavů, tak významných výrobců a dodavatelů surovin pro nátěrové
hmoty a povrchové úpravy. Pro postery a firemní prezentace bude vytvořen dostatečný prostor.
VĚDECKÝ VÝBOR
ORGANIZAČNÍ VÝBOR
Dr. Ing. Petr Antoš, PhD.
Ing. Adolf Goebel, Ph.D.
doc. Ing. Daniel Jankura, Ph.D.
prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.
prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.
Ing. Petr Koutník
Ing. David Pohl, Ph.D.
doc. Ing. Luboš Svoboda, CSc.
Ing. Petr Teplý, CSc.
Ing. Zdeněk Tůma
Ing. David Veselý, Ph.D.
prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.
prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.
Ing. David Veselý, Ph.D.
Miroslava Přerovská
Marie Hubíková
ČASOVÝ PROGRAM KONFERENCE
20. 5. 2013 11.00 – 14.00 registrace
14.00 – 17.00 zahájení KNH 2013, odborný program
18.00 – 19.00 večeře
21. 5. 2013 9.00 – 12.00 odborný program
12.00 – 13.30 oběd
13.30 – 17.00 odborný program
18.00 – 19.00 večeře
19.00 Galavečer KNH 2013 s předáním cen
22. 5. 2013 9.00 – 12.00 odborný program,
zakončení konference KNH 2013
KONTAKTNÍ OSOBA PRO ORGANIZACI A VĚDECKÝ PROGRAM
prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr., tel.: 466 037 272, e-mail: [email protected]
Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Studentská 573, 532 10 Pardubice 2
KVĚTEN 2013
povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz)
strana 10
INZERCE
KVĚTEN 2013
povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz)
strana 11
KVĚTEN 2013
povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz)
strana 12
Zobrazte si server POVRCHOVÁ ÚPRAVA
v mobilu
Registrován pod ISSN 1801-707X
Elektronický časopis je uchováván a archivován v rámci projektu WebArchiv Národní knihovny a je poskytnutý k Online přístupu Internetovým uživatelům.
Redakce elektronického časopisu POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Andrea Pachelová, Hradec Králové, mobil: 724 757 524,
E-mail: [email protected]
Ing. Ladislav Pachta, Hradec Králové, tel.: 495 215 297, mobil: 603 438 923,
E-mail: [email protected]
Přihlášení k zasílání elektronického časopisu a prohlédnutí nebo stažení jednotlivých vydání je možno z http://www.povrchovauprava.cz.
Copyright © 2003 - 2011, IMPEA s.r.o., Hradec Králové
KVĚTEN 2013
povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz)
strana 13
Download

stáhni - Povrchová úprava