M ící, laboratorní, tryskací, metaliza ní a lakovací technika
Elcometer 6075/1 SP 60
Jednoúhlový, ru ní spektrální fotometr pro kontrolu kvality
Tento spektrofotometr poskytuje rychlé a precizní barevné informace o celé ad
materiál – od papíru, práškových a nát rových hmot až po plasty a textilie.
P ístroj nekomunikuje s programy QA-Master a Formulation-Master.
• geometrie m ení: kulová: d/8
• velká p esnost, spolehlivost a opakovatelnost m ení, velmi jednoduchá
obsluha, velká odolnost v provozu
• m rný otvor – osv tlená plocha / m ená plocha: Ø 12 mm / Ø 8 mm
• rozsah remise: 0 – 200%, výpo et opacity a barevné síly
• funkce: CIE Lab, CIE LCh, barevná odchylka E, L, a, b
• m ení s leskem i bez lesku (SPIN, SPEX), spektrální rozsah od 400 do 700 nm
• spektrální interval m ení: 10 nm p i m ení / 10 nm na výstupu
• opakovatelnost: 0,10 ∆E na bílé (standartní odchylka)
• nastavení r zných typ osv tlení (C, D65, D50, A, F2, F7, …)
• pam pro 1024 standard i s tolerancemi
• pam pro spektrální data 2000 barevných vzork z provozu
• pr m rování nam ených dat (1-99)
• jednosm rné sériové rozhraní RS-232 pro p enos dat
• automatické p i azování standardu k m enému vzorku
• optické i zvukové vyhodnocení Pass/Fail (prošel/neprošel)
• Nikl-metal-hybrid akumulátory k opakovanému nabíjení
• rozm ry: výška 10,9cm, ší ka 8,4 cm, délka 19,6 cm, váha 1,1 kg
Elcometer 6075/2 SP 62
P enosný spektrofotometr pro kontrolu kvality a recepturování odstín
Univerzální, jednoúhlový spektrofotometr SP62 poskytuje rychlé a p esné informace
o m eném barevném odstínu na r zných typech materiál – na papíru, laku,
plastech a textiliích. S programy QA-Master umož uje vyhodnocování
nam ených dat a jejich archivaci, s programy Formulation-Master umož uje
recepturování barevných odstín .
• geometrie m ení: kulová: d/8
• velká p esnost, spolehlivost a opakovatelnost m ení, velmi jednoduchá
obsluha,velká odolnost v provozu, minimální nároky na údržbu
• m rný otvor – osv tlená plocha / m ená plocha: Ø 5,5 mm / Ø 4 mm, Ø 12
mm / Ø 8 mm, Ø 18 mm / Ø 16 mm (velikost optiky je nutno specifikovat)
…… zm te si sv j úsp ch
He manická 45
CZ 710 00 Ostrava
I
DI
49608045
Tel/Fax:
+420 596 115 008
CZ49608045
Fax:
+420 596 117 686
zapsán v OR u KOS v Ostrav , oddíl C/11228
E-mail:
[email protected]
Homepage: http://www.gamin.cz
Verze: V2_20_02_06
1/7
M ící, laboratorní, tryskací, metaliza ní a lakovací technika
• funkce: CIE XYZ, CIE Lab, Hunter Lab, Luv, CIE LCh, stupe b losti a
index žluti, spektrální remisní k ivka, barevné odchylky podle CMC a CIE94,
metoda t íd ní 555, výpo et opacity a barevné síly
• rozsah remisního stupn : 0 – 200%
• m ení s leskem i bez lesku (SPIN, SPEX), spektrální rozsah od 400 do 700 nm
• spektrální interval m ení: 10 nm p i m ení / 10 nm na výstupu
• opakovatelnost: 0,05 ∆E na bílé (standartní odchylka)
• nastavení r zných typ osv tlení (C, D50, D65, D75, A, F2, F7, F11 a F12), úhel
pozorovatele 2º a 10º
• pam pro spektrální data 2000 barevných vzork z provozu
• pr m rování nam ených dat (1-99), pam pro 1024 standard s tolerancemi i
názvy
• vyhodnocení Pass/Fail (vzorek prošel/neprošel)
• dvousm rné sériové rozhraní RS-232 pro p enos dat z p ístroje do PC a naopak
• Nikl-metal-hybrid akumulátory k opakovanému nabíjení
• kvalitní eský návod k obsluze
Elcometer 6075/3 SP 64
P enosný spektrofotometr pro kontrolu kvality a recepturování odstín
Spektrofotometr SP64 leží na nejvyšším stupni této p ístrojové ady.
Kombinuje výhody p edcházejícího typu a je dopln n adou automatizovaných
funkcí. S programy QA-Master umož uje vyhodnocování nam ených dat a
jejich archivaci, s programy Formulation-Master umož uje recepturování
barevných odstín .
• geometrie m ení: kulová: d/8
• velká p esnost, spolehlivost a opakovatelnost m ení, velmi jednoduchá
obsluha, velká odolnost v provozu, minimální nároky na údržbu
• unikátní p epínatelná optika umož ující rychlou zm nu mezi 4 mm a 8
mm m rnou plochou nebo m rná optika 16 mm
Elcometer 6060 962
P enosný spektrofotometr pro kontrolu kvality a recepturování odstín
Tento spektrofotometr poskytuje rychlé a precizní barevné informace o celé ad
materiál – od papíru, práškových a nát rových hmot až po plasty a textilie.
S programy QA-Master umož uje vyhodnocování nam ených dat a jejich
archivaci, s programy Formulation-Master umož uje recepturování
barevných odstín .
• geometrie m ení: mí ená 0/45˚
…… zm te si sv j úsp ch
He manická 45
CZ 710 00 Ostrava
I
DI
49608045
Tel/Fax:
+420 596 115 008
CZ49608045
Fax:
+420 596 117 686
zapsán v OR u KOS v Ostrav , oddíl C/11228
E-mail:
[email protected]
Homepage: http://www.gamin.cz
Verze: V2_20_02_06
2/7
M ící, laboratorní, tryskací, metaliza ní a lakovací technika
• velká p esnost, spolehlivost a opakovatelnost m ení, velmi jednoduchá
obsluha, velká odolnost v provozu
• m rný otvor – osv tlená plocha / m ená plocha: Ø 6,5 mm / Ø 4 mm, Ø 9
mm / Ø 8 mm, Ø 21,5 mm / Ø 16 mm (velikost optiky je nutno specifikovat)
• rozsah remise: 0 – 200%, výpo et opacity a barevné síly
• metoda t íd ní 555 podle odstín
• funkce: CIE Lab, CIE LCh, CIE Yxy, CIE XYZ, barevná odchylka E, L,
a, b, ..., stupe b losti a žlutost (ASTM E313-98) a metamerní index
• spektrální rozsah od 400 do 700 nm
• spektrální interval m ení: 10 nm p i m ení / 10 nm na výstupu
• opakovatelnost: 0,10 ∆E na bílé (standartní odchylka)
• nastavení r zných typ osv tlení (C, D65, D50, D75, A, F2, F7, F11, F12 )
• pam pro 1024 standard i s tolerancemi
• pam pro spektrální data 2000 barevných vzork z provozu
• pr m rování nam ených dat (1-99)
• sériové rozhraní RS-232 pro p enos dat
• automatické p i azování standardu k m enému vzorku
• optické i zvukové vyhodnocení Pass/Fail (prošel/neprošel)
• Nikl-metal-hybrid akumulátory k opakovanému nabíjení
• kvalitní eský návod k obsluze
• rozm ry: výška 10,9cm, ší ka 8,4 cm, délka 19,6 cm, váha 1,1 kg
Elcometer 6060/4 964
P enosný spektrofotometr pro kontrolu kvality a recepturování odstín
Spektrofotometr nejvyšší kvality poskytuje rychlé a precizní barevné informace o
celé ad materiál – od papíru, práškových a nát rových hmot až po plasty a
textilie. S programy QA-Master umož uje vyhodnocování nam ených dat a
jejich archivaci, s programy Formulation-Master umož uje recepturování
barevných odstín .
• geometrie m ení: mí ená 0/45˚
• maximální p esnost, spolehlivost a opakovatelnost m ení, velmi jednoduchá
obsluha, velká odolnost v provozu
• m rný otvor – osv tlená plocha / vym nitelná optika Ø 6,5 mm / Ø 4 mm, Ø 9
mm / Ø 8 mm, Ø 20 mm / Ø 16 mm (sou ástí dodávky jsou všechny t i optiky)
• vyšší opakovatelnost : 0,05 E
Další technické specifikace stejné jako u modelu 962.
…… zm te si sv j úsp ch
He manická 45
CZ 710 00 Ostrava
I
DI
49608045
Tel/Fax:
+420 596 115 008
CZ49608045
Fax:
+420 596 117 686
zapsán v OR u KOS v Ostrav , oddíl C/11228
E-mail:
[email protected]
Homepage: http://www.gamin.cz
Verze: V2_20_02_06
3/7
M ící, laboratorní, tryskací, metaliza ní a lakovací technika
CA 22
CFS-57
CF-57
He manická 45
CZ 710 00 Ostrava
Ru ní spektrofotometr
Velmi p esný šestnáctipásmový spektrofotometr s geometrií 45°/0°, m rný
otvor Ø 4 mm, cílové okénko Ø 7 mm. P ístroj nemá vlastní displej. Je nutné
p ipojení k PC a n který s uvedených software.
Spektrální rozsah od 400 do 700 nm s intervalem m ení po 20 nm, výstup
dat po 10 nm.
P esnost a reprodukovatelnost je 0,2 ∆E.
M ící funkce:
•spektrální remisní k ivka s výstupem po 10 nm, rozsah remise: 0 – 200 %,
•barevné sou adnice: L∗a∗b∗, L∗C∗h°, X,Y,Z
•simulace osv tlení a úhlu pozorovatele: (C, D65, D50, A, F2, F7, …)
•celková barevná odchylka ∆E a odchylky v jednotlivých sou adnicích L,
a, b
•váha 340 g, výška 6,9 cm, ší ka 7,6 cm, délka 13,7 cm
•velmi jednoduchá obsluha, žádná údržba
Dodává se s napájecím zdrojem 12V, kalibra ním standardem.
P ístroj komunikuje s programy QA-Master a Formulation-Master (ceny a popis
software uveden níže).
Stolní spektrální fotometr
Spolehlivý laboratorní p ístroj s minimálními nároky na pracovní prostor
poskytující prost ednictvím po íta ové aplikace kompletní kolorimerická i
spektrální data o barevném odstínu na celé ad materiál , od papíru, p es
vzorky nát rových hmot až po plasty a textilie. M rný otvor 7 mm, je opat en
speciálním držákem na vzorky umož ujícím nejen p esné cílení, ale i
prom ování nadm rných a obtížn m itelných vzork . Za ízení nevyžaduje
prakticky žádnou údržbu, kalibrace je pln automatická. P ístroj nemá vlastní
displej. Je nutné p ipojení k PC a n který s uvedených software.
• geometrie m ení: kulová d/8 (model CFS-57)
• geometrie m ení: mí ená 45/0 (model CF-57)
• spektrální rozsah od 400-700 nm
• rozsah remisního stupn : 0 - 200%, interval m ení 20 nm
• reprodukovatelnost: max. 0,10 ∆E na bílé keramice – 20 m ení
• m rná plocha: 7 mm
• délka m ení 4 sekundy
• sériové rozhraní RS 232
- snadná instalace a obsluha, minimální údržba
- robustní a spolehlivá konstrukce
…… zm te si sv j úsp ch
I
DI
49608045
Tel/Fax:
+420 596 115 008
CZ49608045
Fax:
+420 596 117 686
zapsán v OR u KOS v Ostrav , oddíl C/11228
E-mail:
[email protected]
Homepage: http://www.gamin.cz
Verze: V2_20_02_06
4/7
M ící, laboratorní, tryskací, metaliza ní a lakovací technika
- vestav ný bílý kalibra ní standard
• možno p ipojit databázový nebo recepturpovací software (viz níže)
Elcometer 6070 MA 6811
Systém je tvo en:
• p tiúhlovým spektrálním fotometrem
• databázovým programem na vyhodnocováním nam ených dat
Ru ní p tiúhlový spektrální fotometr
P ístroj je vybaven unikátní snímací technologií pro kontrolu metalických lak .
- úhel osvitu 45° (+/− 0,15°)
- úhly m ení 15, 25, 45, 75 a 110 stup
- m ená plocha – pr m r 12 mm
- spektrální rozsah 400 – 700 nm
- spektrální m ení po 10 nm intervalech (400 - 640 nm)
spektrální m ení po 20 nm intervalech (640 – 700 nm)
- výstup spektrálních dat po 10 nm
- fotometrický rozsah remise od 0% do 400%
- možnost uložení do pam ti 200 referen ních barev a tolerancí Pass/Fail
- pam pro 850 m ení
- automatické srovnávání m ené barvy s uloženou referen ní barvou
- barevné prostory Lab, LCH a odchylky L, a, b a L, C, H
- celková barevná odchylka E podle CIE a CMC
- dvousm rné rozhraní RS-232 pro p enos dat do PC
- Ni-metal hybrid akumulátory s možností op tovného nabíjení
- LCD display pro zobrazení nam ených hodnot a hlášení
- robustní, naraz m a pov trnostním podmínkám vzdorující konstrukce
- jednoduché ovládání, minimální nároky na údržbu
- simulace osv tlení typu: C, D65, D50, A, F2, F7, F11, F12 a úhel
pozorovatele 2 a 10 stup
- sou ástí dodávky je bílý a erný kalibra ní standard, sí ový adaptér,
návod k obsluze, propojovací kabel, ochranné pouzdro
Databázový software na vyhodnocení nam ených dat
Nam ená data p evádí z íselné formy do p ehledných graf , diagram a
tabulek.
- data jsou graficky znázor ována v barevných prostorech CIE L∗a∗b∗, CIE
L∗C∗hº
- grafické zobrazení remisní k ivky a porovnání reference s m enými vzorky
- zobrazení tolerancí a celkové barevné odchylky odstínu ∆E, jakož i
jednotlivých odchylek ∆L, ∆a, ∆b, které ur í rozdíly mezi jednotlivými
odstíny, i zvoleným standardem a vzorkem, hodnoty pak zobrazí ve
vizuální form nebo v trendových diagramech, pr m rování dat
…… zm te si sv j úsp ch
He manická 45
CZ 710 00 Ostrava
I
DI
49608045
Tel/Fax:
+420 596 115 008
CZ49608045
Fax:
+420 596 117 686
zapsán v OR u KOS v Ostrav , oddíl C/11228
E-mail:
[email protected]
Homepage: http://www.gamin.cz
Verze: V2_20_02_06
5/7
M ící, laboratorní, tryskací, metaliza ní a lakovací technika
- jednoduché nastavení tolerancí, typu osv tlení, typu barevného prostoru
- data lze ukládat do pam ti i vytisknout n kolik typ protokol o m ení
- možnost vytvo it širokou databázi zákazník a zakázek, tisk mnoha typ
protokol dle pot eby uživatele
- software podporuje normované typy osv tlení C, D65, D50, A, F2, F7,
F11, F12 a úhly pozorování 2° a 10°
- vyhodnocování vzork z hlediska tolerancí – prošel/neprošel
- velmi jednoduchá obsluha, zajímavé a p ehledné znázorn ní dat
- notes – možnost zápisu zpráv i poznámek k jednotlivým druh m m ení
!
Elcometer 6065 8200
Jednoúhlový, stolní, odrazový/pr svitový spektrální fotometr pro
kontrolu a recepturování barevných odstín
Tento spektrofotometr poskytuje rychlé a precizní barevné informace o celé
ad materiál – od papíru, práškových a nát rových hmot až po plasty, sklo,
textilie a kapaliny.
• geometrie m ení: kulová: d/8, pr m r koule 15 cm
• velká p esnost, spolehlivost a opakovatelnost m ení, velmi jednoduchá
obsluha, velká odolnost v provozu
• vzorky lze m it v poloze svislé tak i vodorovné dle pot eby a povahy
materiálu
• vym nitelný m rný otvor Ø 6,5mm, Ø 13mm, Ø 25mm
• rozsah remise: 0 – 200%
• funkce: CIE Lab, CIE LCh, barevná odchylka E, L, a, b
• spektrální remisní k ivka
• m ení s leskem i bez lesku (SPIN, SPEX), spektrální rozsah od 360 do 740
nm
• spektrální interval m ení: 10 nm p i m ení / 10 nm na výstupu
• opakovatelnost: 0,02 ∆E na bílé (standartní odchylka)
• nastavení r zných typ osv tlení (C, D65, D50, A, F2, F7, …)
• m ení p ímé nebo totální transmise
• UV filtr o vlnové délce 400 nm pro identifikaci fluorescen ních prost edk
• USB rozhraní pro p enos dat
• kalibra ní standardy a propojovací kabely
• doba jednoho m ícího cyklu 2 sekundy
• hmotnost 25 kg
Požadovaný software pro ovládání, archivaci dat a recepturování odstín –
Formulation-Master nebo QA-Master 2 (ceny a popis uveden níže).
…… zm te si sv j úsp ch
He manická 45
CZ 710 00 Ostrava
I
DI
49608045
Tel/Fax:
+420 596 115 008
CZ49608045
Fax:
+420 596 117 686
zapsán v OR u KOS v Ostrav , oddíl C/11228
E-mail:
[email protected]
Homepage: http://www.gamin.cz
Verze: V2_20_02_06
6/7
M ící, laboratorní, tryskací, metaliza ní a lakovací technika
"
#
QA-Master1
Databázový program pro kontrolu kvality
Nam ená data p evádí z íselné formy do p ehledných graf , diagram a
tabulek.
• umož uje vedení databáze zakázek, zákazník , standard a nam ených
vzork
• data jsou graficky znázor ována v barevných prostorech CIE L∗a∗b∗, CIE
L∗C∗hº, X,Y,Z
• grafické zobrazení remisní k ivky a porovnání reference s m enými vzorky
• zobrazení tolerancí a celkové barevné odchylky odstínu ∆E, jakož i
jednotlivých odchylek ∆L, ∆a, ∆b které ur í rozdíly mezi jednotlivými
odstíny, i zvoleným standardem a vzorkem, hodnoty pak zobrazí ve
vizuální form nebo v trendových diagramech, pr m rování dat
• jednoduché nastavení tolerancí, typu osv tlení, typu barevného prostoru
• pr m rování m ení
• data lze ukládat do pam ti i vytisknout jako protokol o m ení
• možnost nadefinovat si r zné typy protokol
• QA-Master 1 podporuje normované typy osv tlení C, D65, D50, A, F2, F7,
F11, F12 a úhly pozorování 2° a 10°
• vyhodnotí m ené vzorky z hlediska tolerancí – prošel/neprošel
• velmi jednoduchá obsluha, zajímavé a p ehledné znázorn ní dat
• ovládání p ístroje ze software (kalibrace p ístroje, spoušt ní m ení)
• notes – možnost zápisu zpráv i poznámek k jednotlivým druh m m ení
QA-Master2
Rozší ený databázový program pro kontrolu kvality
Tento software obsahuje všechny funkce programu QA-Master1.
Má v tší možnosti v oblasti archivace, ukládání, tisku a vyhledávání nam ených
dat. Umož uje lepší a podrobn jší t íd ní jednotlivých databází a má v tší
rozsah volitelných funkcí.
$
%
FormulationMaster 2
He manická 45
CZ 710 00 Ostrava
Software na recepturování barev
Uživateli dává možnost docílit p esnou barevnou shodu na tém jakémkoliv
substrátu. Program pracuje pod Windows, vyzna uje se velmi jednoduchou a
intuitivní obsluhou s adou automatizovaných funkcí. Eliminuje zklamání a
neefektivnost p i míchání barev stylem “pokus – chyba”. Navíc p ed í
mnohonásobn staré míchací metody svou rychlostí. Do programu musí být
vložena databáze základních kolorant . Umož uje práci se zbytkovými
…… zm te si sv j úsp ch
I
DI
49608045
Tel/Fax:
+420 596 115 008
CZ49608045
Fax:
+420 596 117 686
zapsán v OR u KOS v Ostrav , oddíl C/11228
E-mail:
[email protected]
Homepage: http://www.gamin.cz
Verze: V2_20_02_06
7/7
M ící, laboratorní, tryskací, metaliza ní a lakovací technika
barvami, do každé receptury lze za adit n kolik zbytkových barev.
Program umož uje vedení databází zakázek, zákazník , standard , vzork a
tisk protokol podle p ání uživatele.
&
'
$
(
%
FormulationProgram na recepturování barev
Master 3
Komplexní, snadno uživatelný software pod Windows p ináší ve srozumitelné form
postupy pro recepturování, dosažení barevné shody a kontrolu barevnosti.
Program eší t i základní úlohy:
1) Nam ená data ze spektrálního fotometru p evádí do graf , k ivek a diagram .
Umož uje tisk mnoha typ protokol a vedení databází zákazník , zakázek a
nam ených vzork .
2) Jednoduché a rychlé recepturování barevných odstín na jakýchkoli materiálech
s využitím nejmodern jších matematických model . Recepturování na r zných
substrátech.Využití zbytkových barev.
3) Vytvá ení kalibra ních databází základních kolorant . Uživatel m že kdykoli
reagovat na zm nu kvality pigmentu, nové pigmenty, zm nu dodavatele i
technologickou zm nu.
Program p ed í staré míchací metody svou rychlostí, napomáhá eliminovat
opakovaná míchání metodou pokusu a omylu, minimalizuje nákladný odpad, snižuje
barevnou kolísavost jednotlivých výrobních sérií a nebývale zvyšuje návratnost Vaší
práce. Receptura je vypo tena v uživatelem zvolených jednotkách ze základní
barevné sady, p ípadn v etn zbylých, d íve namíchaných a nespot ebovaných
odstín , což p ináší zna né ekonomické a ekologické výhody. Speciální korekturní
funkce umož uje ru ní nebo automatickou korekturu receptury usnadn nou
grafickým zobrazením barvy po p idání nebo odebrání ur itého množství
jednotlivých komponent. Finální receptury lze vytisknout ve form protokolu o
m ení a uložit do pam ti i s p ipojenými poznámkami. Snadné organizaci dat
napomáhá možnost t íd ní receptur dle barevné odchylky (∆E), metamerismu,
opacity, pigmentace, nákladnosti, atd..
…… zm te si sv j úsp ch
He manická 45
CZ 710 00 Ostrava
I
DI
49608045
Tel/Fax:
+420 596 115 008
CZ49608045
Fax:
+420 596 117 686
zapsán v OR u KOS v Ostrav , oddíl C/11228
E-mail:
[email protected]
Homepage: http://www.gamin.cz
Verze: V2_20_02_06
8/7
Download

Technický list