CO JE AKVATRON?
Tento hydroizolační systém se řadí do skupiny silikátových hydroizolačních hmot, které pracují na krystalizační
bázi. Hydroizolační systém AKVATRON si již získal mezi těmito výrobky své pevné místo. Patří mezi progresivní
technologie, stále častěji používané takřka na všech typech staveb a byl úspěšně aplikován na celé řadě staveb
v ČR, SR a dalších zemích.
VÝHODY IZOLACÍ AKVATRONEM



zajišťují nepropustnost vody, solných roztoků, ropných produktů atp.
jsou odolné ve styku s prostředím pH 3 - 11
lze je aplikovat proti pozitivnímu i negativnímu tlaku kapalin


zacelí vlasové trhliny do 0,4 mm
nedají se probodnout, roztrhnout ani jinak porušit jako fóliové izolace


mohou být aplikovány na starý i čerstvý beton
možnost aplikace na čerstvý beton významně urychlí postup prací


mají životnost prakticky totožnou s životností stavební konstrukce
zvyšují mechanickou pevnost povrchu stavební konstrukce



jsou propustné pro vzduch
nepotřebují pro aplikaci suchý podklad, ale naopak dostatek vlhkosti
zpomalují rozpad stavebních konstrukcí při cyklickém zmrazování a rozmrazování


aplikace je levnější než převážná většina fólií
není třeba ochrany při zásypech kolem základů, nebo montáži oceli a drátů
Výrobky technologie AKVATRON jsou řádně certifikovány u akreditovaných laboratoří
TAZUS,pobočka Praha a ITC Zlín. Dále pak proběhlo testování v laboratořích Kloknerova ústavu,
Praha a VŠB - Technické univerzity, Katedra konstrukcí.
KDE LZE AKVATRON POUŢÍT
Obecně lze konstatovat, že AKVATRON lze použít všude tam, kde potřebujeme zaručit vodonepropustnost
stavební konstrukce. Dále všude tam, kde je důležitá ochrana betonové konstrukce proti vlivu médií,
urychlujících korozi betonu (kyselé deště, hladové vody atp.).
Zde je důležitá ta vlastnost AKVATRONU, že trvanlivost kvalitně provedeného ošetření stavební konstrukce se
rovná trvanlivosti vlastní konstrukce. Na rozdíl od jiných způsobů ošetření konstrukce (nátěry, hydrofobizace)
se tedy ošetření AKVATRONEM nemusí periodicky opakovat, což je ekonomicky významný faktor /viz tab. 1/.
Tab.1: Vliv nepříznivého prostředí na Akvatron
pH
teplota
při stálém styku
3.0 - 11.0
při periodickém styku 2.0 - 13.0
při stálém styku
-40°C až +150°C
při periodickém styku -160°C až +1400°C
vlhkost
žádný vliv
UV záření
žádný vliv
oxidace
žádný vliv
Další důležitou vlastností AKVATRONU je, že jeho aplikace je možná jak na čerstvý tak na starý beton,
samozřejmě za předpokladu kvalitně připraveného podkladu.AKVATRON však nezabraňuje jenom propustnosti
vody, ale rovněž dalším roztokům a rovněž, což je zvláště důležité i ropným produktům /viz graf,tab.2/.
Tab.2: Kloknerův ústav, zkouška kapalinotěsnosti nafty.
kapalné médium
sledované průniky
kapalného média
neošetřený podklad
podklad ošetřený
AKVATRONEM 6
Doba průniku vzorkem
průnik nezaznamenán
průnik po 72 hodinách
50 mm (hod)
po 168 hodinách
motorová nafta
Průměrný max. průnik
(mm)
< 50 mm - proteklo
< 1 mm
Průměrný max. průnik
(mm)
< 50 mm - proteklo
< 1 mm
Z uvedeného tedy vyplývá, že oblast používání AKVATRONU je velmi široká. S úspěchem se používá na
vodohospodářských stavbách, zejména při rekonstrukcích ČOV. Rovněž při opravách nádrží v průmyslových
zařízeních, kde se vyskytují kapaliny s různým stupněm pH a proto agresivní vůči betonu. Vzhledem k odolnosti
vůči průniku ropných produktů se naskytuje množství možných aplikací.
Jsou to například:











betonové plochy u čerpacích stanic PHM
základové jímky pod lisy
betonové plochy v autoparcích a tankovištích ropných produktů
výtahové šachty v obytných domech
siláţní jámy
mosty
tunely, kolektory
podchody
plavecké bazény
ledové plochy, jímky
šachty, atp.
Kromě výše jmenovaných příkladů lze AKVATRON užít všude tam, kde nám záleží na dlouhodobé životnosti
betonových konstrukcí bez nutnosti nákladných periodických oprav.
PRINCIP PŮSOBENÍ AKVATRONU
Tento materiál je možno považovat za kompozit, skládající se z portlandských cementů, velmi jemných,
speciálně upravených křemičitých písků a dalších minerálních přísad. Po smíchání s vodou a po aplikaci, která
se provádí formou nátěru, nástřiku nebo stěrkováním, aktivované přísady z těchto nátěrů způsobí katalytickou
reakci, při níž vznikají formace nerozpustných krystalů dendritických vláken. Tyto krystaly prorůstají do pórů,
kapilár a trhlinek betonové konstrukce. Tím se beton trvale zacelí proti průniku vody a dalších kapalin s
hodnotou pH 3-11. Zároveň se vytvoří trvalá ochrana betonové konstrukce proti korozi betonu. Lze
konstatovat, že při použití hydroizolační hmoty AKVATRON ,bez ohledu na to, že se zvyšuje hutnost malty,
zmenšují se rozměry pórů, zůstane však zachována propustnost pro vodní páru a tím schopnost vysychání
vlhkého betonu.
grafické znázornění krystalizace
Při pozorování ploch ošetřených AKVATRONEM můžeme prokázat, že s každým následujícím cyklem působení
vody se nasákavost snižuje. Projevuje se zde katalytický efekt, obnoví se chemická reakce a proces
zhutnění(utěsnění) struktury materiálu se prohlubuje. Pravděpodobně se tak děje v důsledku změn fázového
skupenství vody, její přeměny z nepevného, mechanicky vázaného skupenství na pevné, chemicky vázané
skupenství.
neošetřený beton AKVATRONEM
beton ošetřený AKVATRONEM
PRODUKTY AKVATRON
AKVATRON 6
základní a nejčastěji používaný výrobek. Jedná se o modifikovanou suchou směs, která vytváří hydroizolační
efekt na bázi krystalizace. Aplikuje se na připravený povrch konstrukce nátěrem a stěrkováním.
AKVATRON 8
tento výrobek je určen pro sanaci aktivních průsaků vody stavební konstrukcí. Je složen ze speciálního druhu
hlinitanového cementu a dalších modifikačních přísad a působí rovněž krystalizačním účinkem. Vyznačuje se
rychlým tuhnutím a tvrdnutím, je tudíž náročný na rychlost zpracování.
AKVATRON 12
je vysoce koncentrovaná hydroizolační, krystalizační směs. Je určena především jako přísada do čerstvého
betonu při míchání všude tam, kde je prioritním požadavkem na beton jeho vodotěsnost a odolnost vůči
agresivním kapalinám. Rovněž jej lze používat při utěsňování kritických míst konstrukce /styk stěny a dna,
pracovní spáry ap./
Kontakt:
Tel.: 721 111 114
Email:
[email protected]
Download

O Akvatronu.pdf