OBSAH
PRIEMYSELNÉ PODLAHY
1. PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI
2. VSYPY PRE PANCIEROVÉ PODLAHY
DUROSTONE
3. SAMONIVELAČNÉ PODLAHY
CEMART
4. SYNTETICKÉ LIATE PODLAHY
AMERIN
5. KOTVIACE A ZÁLIEVKOVÉ HMOTY
GROUTEX
6. VÝSTUŽ DO BETÓNU
OCEĽOVÁ A PP VÝSTUŽ
7. OCHRANNÉ NÁTERY A IMPREGNÁCIE
BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ A PLÔCH
8. HYDROIZOLAČNÝ SYSTÉM
AKVATRON
9. DOPLNKOVÝ SORTIMENT
10. REFERENCIE
DUROSTONE
Vsypy pre pancierové podlahy
Sú to vsypové materiály vyrábané na základe skúseností
spoločnosti Rockland, Francúzsko.Používajú sa pre zvýšenie
odolnosti povrchu betónových priemyselných podláh proti
obrusu. Všeobecne zvyšujú úžitkové vlastnosti priemyselných betónových podláh a zvyšujú užívateľský komfort.
DUROSTONE KVARC
DUROMETAL
DUROMETAL je určený pre povrchovú úpravu čerstvých betónových podláh s veľmi ťažkou prevádzkou v priemyselných objektoch,
kde je požadovaná antistatická vlastnosť podlahy.
AKVADUR 12
AKVADUR je hydroizolačný vsyp s aktívnou zložkou kryštalickej
hydroizolácie.
Durostone kvarc je určený pre povrchovú úpravu čerstvých betónových podláh s ľahkou prevádzkou v občianskych a priemyselných
DUROCHAPE
objektoch. Zlepšuje odolnosť podláh voči obrusu.
DUROCHAPE, vďaka svojej veľkej odolnosti voči opotrebovaniu, sa
Vyrába sa len v sivej farbe (natural).
vynikajúco hodí na podlahy priemyselných hál, skladov a všade, kde
je podlaha vystavená veľkej a intenzívnej nákladnej doprave. ApliDUROSTONE
kuje sa na čerstvý, ale už suchý betón, ale možno ju použiť aj na
DUROSTONE je určený pre povrchovú úpravu čerstvých betóno- rekonštrukciu starých podláh.
vých podláh so stredne ťažkou prevádzkou v občianskych aj priemyselných objektoch.
CUROL SiT 60 viď kapitola 7-Ochranné nátery
Ochranný nástrek proti rýchlemu odparovaniu vody bezfarebná
kvapalina obsahujúca rozpúšťadlo (dezaromatizovaný testbenzín).
DUROTOP je určený pre povrchovú úpravu čerstvých betónových Ochranný náter zabraňujúci odparovaniu vody z povrchu strojovo
podláh s ťažkou prevádzkou v priemyselných objektoch.
hladených priemyselných podláh so vsypom (ale i ďalších cemen(interiér, exteriér)
tových poterov a mált), účinne bráni po dobu 6-8 týždňov vzniku
trhlín pri tuhnutí a tvrdnutí, chráni tiež čerstvý betón pred účinkom
DUROTOP KS
dažďa.
DUROTOP KS je určený pre povrchovú úpravu čerstvých betónových podláh s extrémne ťažkou prevádzkou v priemyselných objek- DUROCURING viď kapitola 7-Ochranné nátery
toch.
Ochranný náter zabraňujúci odparovaniu vody z povrchu betónových priemyselných podláh v exteriéri (ale i v interiéri), účinne bráni
po dobu 6-8 týždňov vzniku trhlín pri tuhnutí a tvrdnutí, chráni tiež
DUROCOLOR
DUROCOLOR je špeciálny výrobok, vyvinutý za účelom uspoko- čerstvý betón pred účinkom dažďa.
jenia exkluzívnych nárokov investora, a je určený pre povrchovú
úpravu čerstvých betónových podláh so stredne ťažkou až ťažkou
prevádzkou v občianskych a priemyselných objektoch.
DUROTOP
CEMART
Samonivelačné materiály, opravné a sanačné malty
Samonivelačné materiály Cemart sú materiály s bohatou a
dlhoročnou tradíciou, ktoré nadväzujú na skúsenosti a receptúry samonivelačných materiálov ABS, Švédsko. Materiály ABS, Švédsko uvádzala naša spoločnosť na trh už v roku
1997. Materiály z produkcie firmy CEMART sú vyšľachtené
samonivelačné materiály vysokej kvality a vzhľadom na
široký sortiment sú použiteľné vo všetkých stavbách nielen
občianskej a bytovej výstavby, ale aj pri realizácií veľmi
namáhaných priemyselných podláh v interiéri aj exteriéri.
káciou Cemtop 340 alebo Cemtop 350. Nanáša sa v hrúbke 6-50 mm
v priebehu jedného úkonu.
Cemfort 230
CEMFIX 520
Cemtop 320
je určený predovšetkým na staré a poškodené betónové podklady,
pre vyrovnanie a spevnenie priemyselných podláh pred aplikáciou
Cemtop 340, 350 a všetky vysokopevnostné priemyselné podlahové
krytiny a pod epoxidové nátery a stierky. Nanáša sa v hrúbke 2 - 30
mm v priebehu jedného úkonu.
Cemtop 330
je určený predovšetkým na vyrovnanie betónových povrchov, drevených podláh, kamenných a keramických dlažieb ako aj pružná
CEMDUR
vyrovnávacia vrstva pod podlahové krytiny v občianskej a bytovej
Samonivelačné materiály určené pre nivelovanie a vyrovnáva- výstavbe. Nanáša sa v hrúbke 4-50 mm v priebehu jedného úkonu.
nie. Použitie ako podklad pod finálne nášľapné krytiny.
Cemtop 340
Cemdur 100
je určený pre priemyselné podlahy na nový aj starý betón ako
je určený na vyhladzovanie nerovností predovšetkým betónových konečná povrchová úprava. Používa sa na vyrovnávanie povrchov
podláh, spádových vrstiev atď., ako podklad pod podlahové kryti- so stredne ťažkým namáhaním, napr. výrobné haly, garáže, sklady,
ny. Nanáša sa v hrúbke 0-10 mm.
supermarkety a pod. Nanáša sa v hrúbke 4-30 mm v priebehu
jedného úkonu.
Cemdur 103
je určený pre veľké hrúbky 15-100 mm, používa sa ako vyrovnávka Cemtop 350
pod nášľapné krytiny.
je určený pre priemyselné podlahy, na nový aj starý betón, ako
konečná povrchová úprava. Používa sa na vyrovnávanie povrchov s
Cemdur 110
je určený na vyhladzovanie nerovností predovšetkým betónových ťažkým namáhaním, napr. výrobné haly, garáže, sklady, supermarpodláh, spádových vrstiev atď., ako podklad pod podlahové krytiny. kety a pod. Nanáša sa v hrúbke 5-25 mm v priebehu jedného úkonu.
Nanáša sa v hrúbke 5-30 mm.
Cemtop 360
je určený pre priemyselné podlahy na nový aj starý betón ako
Cemdur 130
je určený na vyhladzovanie nerovností predovšetkým drevených konečná povrchová úprava pre interiér aj exteriér. Používa sa na
podláh, podlahového kúrenia atď., ako podklad pod podlahové kry- vyrovnávanie povrchov s veľmi veľkým záťažovým namáhaním,
napr. výrobné haly, garáže, sklady, supermarkety a pre podlahy so
tiny. Nanáša sa v hrúbke 4-15 mm.
zvýšenou odolnosťou voči soliam a chemikáliam oproti klasickému
CEMFORT
Rýchlotuhnúce samonivelačné materiály určené pre nivelovanie betónu. Nanáša sa v hrúbke 8-15 mm v priebehu jedného úkonu.
CEMSTYLE
a vyrovnávanie nových aj starých podláh.
Samonivelačné priemyselné farebné podlahy určené ako konečCemfort 200
ná povrchová úprava na staré aj nové betónové podklady.
je rýchlotuhnúca samonivelačná vyhladzovacia stierka určená k
vyhladzovaniu predovšetkým betónových podláh ako podklad pod Cemstyle 440
je samonivelačná stierka používaná ako konečná povrchová úprava
finálne nášľapné krytiny. Nanáša sa v hrúbke 0 – 15 mm v jednom
pre stredne ťažké prevádzky, ktorá sa štandardne vyrába zo šedépracovnom kroku.
ho alebo bieleho cementu, nanáša sa v hrúbke 4-10 mm.
Cemfort 205
je rýchlotuhnúci samonivelačný poter pre veľké hrúbky 10 – 70 mm. Cemstyle 450
samonivelačná stierka používaná ako konečná povrchová úprava
Používa sa ako vyrovnávka pod nášľapné krytiny.
pre ťažkú prevádzku, ktorá sa štandardne vyrába zo šedého alebo
Cemfort 220
je rýchlotuhnúci poter k vyrovnávaniu nerovností podláh ako pod- bieleho cementu, nanáša sa v hrúbke 4-10 mm .
klad pod finálne nášľapné krytiny nanášané v hrúbke 2 - 30 mm.
je rýchlotuhnúci poter s rozptýlenou PP výstužou určený pre vyrovnávanie betónových povrchov, kamenných a keramických dlažieb,
drevených podláh a pre realizáciu vykurovaných podláh, nanáša sa
v hrúbke 4 -30 mm.
CEMTOP
Rýchla malta na opravy a sanácie všetkých typov betónových
konštrukcií. Je určená k opravám lokálnych poškodení stien,
stropov, podláh a schodísk, k sanácii rohov a vytváraniu spádov
v podlahách. Je vhodný aj k jemnému tmeleniu prasklín. Nanáša
sa v hrúbke 2 - 50 mm v jednom pracovnom kroku.
Samonivelačné priemyselné podlahy určené ako konečná povrchová úprava na nové aj staré betónové podklady.
PENETRÁCIE
Cemtop 310
PRIMER
je určený predovšetkým na staré a poškodené betónové podklady, Primer je určený na uzatvorenie a spevnenie podkladov z betónu,
pre hrubé vyrovnanie a spevnenie priemyselných podláh pred apli- dreva, keramiky atď., alebo ako spojovací mostík medzi hrubou a
jemnou vyrovnávacou vrstvou z materiálov. Zabraňuje úniku vody
z nanášaného materiálu do podkladu.
AMERIN
Epoxidové a polyuretánové liate podlahy
Liate syntetické podlahy Amerin umožňujú kvalitné riešenie
povrchovej úpravy podlahy v závislosti na požiadavkách budúcej prevádzky. Podlahový systém Amerin patrí k najmodernejším technológiam realizácie podláh. Používa sa všade
tam, kde sú kladené veľké nároky na mechanickú a chemickú
odolnosť podlahy, jednoduchú údržbu a estetický vzhľad.
- nátery
- stierky
- chemicky odolné podlahy
- antistatické podlahy
- plastbetóny
- dekor podlahy
- pružná membrána
AMERIN – penetrácie a impregnácie
Amerin D-2 – bez rozpúšťadiel
Univerzálna penetrácia pod epoxidové systémy na betón a cementový poter, pre zhotovenie plastbetónov, opravy výtlkov betónu, sanácie trhlín v podklade, plnený kremičitým pieskom na vyrovnanie
povrchov, ako tenkovrstvý protiprašný náter na betón.
Amerin D-2/GT – bez rozpúšťadiel
Univerzálna penetrácia pod epoxidové a polyuretánové systémy na
betón a cementový poter, na impregnáciu betónu riedený riedidlom
Amerin H – 1/EP, plnený kremičitým pieskom ako vyrovnávajúca
vrstva do 5 mm.
Amerin RMT
(výrobné a skladové haly, dielne najrôznejších odvetví priemyslu,
chodby, garáže, obchodné domy a iné).
Polyuretány:
Amerin UD-4
Pružný PU náter pre stredné mechanické zaťaženie garáží, skladov,
pivníc, dielní.
Amerin K-3
Je jednozložkový UV stabilný náter na báze polyuretánovej živice.
Používa sa pre nátery podláh v exteriéri (vonkajšie chodníky, garážové zostupy, schody, balkóny...).
Amerin U-3/M
Je jednozložkový polyuretánový matný krycí lak, ktorý slúži
na zmatnenie povrchov epoxidových a polyuretánových náterov
a stierok.
AMERIN – stierky
Epoxidy:
Amerin DT-4 – bez rozpúšťadiel
Epoxidová stierka pre zhotovenie podláh vystavených veľkému mechanickému a strednému chemickému zaťaženiu (výrobné a skladové haly, dielne najrôznejších odvetví priemyslu, chodby, garáže,
obchodné domy a iné).
Amerin DT-4/RAPID – bez rozpúšťadiel
Rýchloviažúca verzia Amerin DT-4, prevádzka po 4-12 hodinách.
Amerin DT-4/GL – bez rozpúšťadiel
Epoxidová stierka pre gletovanie, ako príprava podkladu a vyrovnanie jemných nerovností bez pigmentu.
Amerin DT-V – bez rozpúšťadiel
Epoxidová stierka pre podlahy vystavené silnému chemickému naUniverzálna penetrácia na všetky druhy podkladov (nasiakavého aj máhaniu (chemické a potravinárske podniky, galvanizovne, akumunenasiakavého podkladu)
látorovne, laboratória ...).
Amerin D-2/SN - bez rozpúšťadiel
Farebná penetrácia pod nátery.
Amerin DTA-4 – bez rozpúšťadiel
Antistatická epoxidová stierka (výrobné a skladové haly, textilky,
papierne, počítačové strediská, závody mikroelektroniky. Zvodový
Rýchloviažúca verzia Amerin D-2, možnosť ďalšej pokládky po 4 ho- odpor: 10 na 6 – 10 na 8 Ω.
dinách.
Amerin DTA-4/C – bez rozpúšťadiel
Amerin D-2/RAPID - bez rozpúšťadiel
Amerin E-1
Hĺbková penetrácia pre spevnenie slabších betónov alebo poterov.
Amerin RA-1
Penetrácia na asfaltové a staré plochy zo syntetickej živice.
Amerin RM-5, RM-4
Vodivá epoxidová stierka (výrobné a skladové haly chemického, farmaceutického priemyslu, výroba a sklad výbušnín, mlyny, nemocnice, operačné sály...). Zvodový odpor: 10 na 6 – 10 na 8 Ω.
Polyuretány:
Amerin UD -4 – bez rozpúšťadiel
Penetrácia na nenasiakavé podklady, ako umelý kameň, dlažba, Pružná polyuretánová stierka pre zhotovenie podláh vystavených
syntetická živica.
strednému mechanickému zaťaženiu (výrobné a skladové haly,
Amerin WA-2
dielne najrôznejších odvetví priemyslu, chodby, garáže, obchodné
Penetrácia pod antistatické a vodivé podlahy Amerin DTA-4, DTA- domy a iné...).
-4/C.
Amerin UD- 4 RAPID – bez rozpúšťadiel
Amerin H-1/EP
Rýchloviažúca verzia Amerin UD-4, možnosť ďalšej pokládky po cca
Liehové riedidlo, sa používa na riedenie materiálov Amerin na báze 8 hodinách.
epoxidov, používa sa na čistenie náradia.
Amerin UD-4/GL – bez rozpúšťadiel
Amerin H-2 /PUR
Polyuretánová stierka pre gletovanie, ako príprava podkladu a vyRiedidlo používa sa na riedenie materiálov Amerin na báze polyure- rovnanie jemných nerovností bez pigmentu.
tánov, používa sa na čistenie náradia.
Amerin UTR -3/M
AMERIN – nátery a laky
Pružná membrána, ktorá sa používa v dynamicky namáhaných
priestoroch ako sú podzemné garáže. Pri hrúbke 3 mm prenesie trhEpoxidy:
linu z podkladu do 1 mm. Používa sa s povrchovou úpravou Amerin
Amerin WT-4
Vodou riediteľný epoxidový náter pre stredné mechanické zaťaže- UD-4.
nie (výrobné a skladové haly, garáže, občianska a bytová výstavba)
Veľký výber materiálov umožňuje splniť nielen technické, ale i esteAmerin DT-4
Bezrozpúšťadlový epoxidový náter pre ťažké mechanické zaťaženie tické požiadavky investora.
GROUTEX
Kotevné a zálievkové hmoty
Materiály vyrábané spoločnosťou Cloquette, Belgicko. Vysoko pevnostné materiály pre kotvenie a podlievanie strojov,
zmonolitňovanie prefabrikátov.
Groutex 6 (6003, 601, 603)
Vysokopevnostná kotviaca malta
Groutex PAC
Vysokopevnostná výplňová, tesniaca a kotviaca malta
Groutex Fill In
Výplňová vysokopevnostná malta s tixotropnou konzistenciou
Materiály Groutex patria ku svetovej jednotke kotviacich a výplňových materiálov. Vyznačujú sa jednoduchou prípravou jednokomponentného materiálu, samonivelačnými vlastnosťami a vysokými
pevnosťami.
K penetrácii sa používa len voda a nie je potrebné čakať na vysušenie podkladu. Groutex chráni zaliate železné prvky pred koróziou.
Ide o vyšľachtenú hmotu, ktorá nevykazuje objemové zmeny (bez
zmrštenia). Táto vlastnosť je veľmi dôležitá pre vypĺňanie určitého
priestoru bez vzduchových bublín, zvlášť pri podlievaní strojov,
zmonolitňovaní prefabrikátov a v nesposlednom rade pri kotvení
závitových tyčí a kotiev.
Naša spoločnosť vám poskytne servis pri výbere vhodného typu
materiálu a predložíme vám výpočet spotreby materiálu!
VÝSTUŽ DO BETÓNU
Oceľové vlákna, PP vlákna, Monofilné vlákna
OCEĽOVÉ VLÁKNA
Drátková výstuž – ARCELORMITTAL
Betónové podlahy z drátkobetónu sa obvykle používajú v priemyselných, skladových alebo logistických centrách. Zabezpečujú komplexné riešenie stability podlahových konštrukcií.
PP VLÁKNA
Fibrilované - FIBERMESH 300e mikrospevňovací systém pre betón
– zo 100% čistého homopolyméru polypropylénu fibrilované vlákna s e3 patentovanou technológiou, ktoré neobsahujú recyklované
olefíny, a ktoré sú špeciálne komponované a vyrábané v zariadení
s certifikáciou ISO 9002 s optimálnou gradáciou pre použitie pre
sekundárne spevňovanie betónu pri minimálnom dávkovaní 0,1%
(obj.) (1,5 lbs./yrd3, t.j. 0.9 kg/m3) – klasifikované podľa UL. V súlade s Národnými stavebnými zákonmi a ASTM C-1116 Typ III 4.1.3.,
ASTM C-1116 Performance Level I a Residual Strength (zvyškovou
pevnosťou).
MONOFILNÉ VLÁKNA - POLIMIX
Sú priemyselné vlákna vyvinuté na zosilnenie betónu. Okrem použitia v monolitických betónových doskách sú vhodné aj na zosilnenie
cementových poterov a mált.
Vlákna sa v betónovej zmesi rozptýlia rovnomerne a vytvorením
hustej priestorovej siete významne obmedzujú tvorbu mikrotrhliniek vznikajúcich v dôsledku zmrašťovania betónu. Sú odolné voči
chemikáliám, zlepšujú bezprašnosť podlahy, ako i jej odolnosť voči
nárazom a oteruvzdornosti.
OCHRANNÉ NÁTERY A IMPREGNÁCIE
Impregnácie, uzatváracie laky, nátery
Slúžia pre dočasnú alebo trvalú ochranu betónových konštrukcií a podláh.Využívajú sa pre retenciu vody v betóne pri pancierových podlahách v dobe zretia betónu, ale aj pre ochranu voči
nasiakavosti podláh, poprípade ako ochrana proti zmrazovacím
cyklom.
1./ UZATVÁRACIE LAKY NA ČERSTVÝ BETÓN
• Curol SiT 60 - uzatvárací lak na rozpúšťadlovej báze
• DUROCURING – uzatvárací lak na vodnej báze
2./ OCHRANA BETÓNU PROTI ZMRAZOVACÍM CYKLOM
• PAVIX 100 – účinná ochrana podláh a plôch proti mrazu, zároveň
poskytuje ochranu proti soliam a ropným látkam
• YUFIX 1000 – ochrana zvislých konštrukcií proti mrazu, soliam a
olejom
3./ NÁTERY A IMPREGNÁCIE
• CEMPOX
– impregnácie na báze epoxidov
- dvojzložkové , znižuje nasiakavosť podláh
• CEMPUR
– jednozložková PU ochrana betónových podláh pre zníženie alebo
zamedzenie nasiakavosti povrchu v interiéri
HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY
Kryštalická hydroizolácia
Hydroizolačný systém na báze silikátov. Ide o kryštalickú hydroizoláciu pre zaistenie vodonepriepustnosti stavebných konštrukcií,
pre ochranu a sanácie betónových konštrukcií. Kryštalická hydroizolácia AKVATRON sa aplikuje formou náteru, nástreku alebo stierkovaním. Aplikuje sa aj v suchom stave ako hydroizolačná prísada
priamo do betónu na betonárke.
VÝHODY KRYŠTALICKEJ IZOLÁCIE AKVATRON
- nepriepustnosť vody, soľných roztokov, ropných produktov atď.
- odoláva pôsobeniu v prostredí s pH 3–11
- spomaľuje rozpad stavebných konštrukcií pri cyklickom zmrazovaní a rozmrazovaní
- zvyšuje mechanickú pevnosť povrchu stavebnej konštrukcie
- nie je možné ich poškodiť prebodnutím alebo roztrhnutím ako
bežné fóliové hydroizolácie
- nie je treba ochrana pri zásypoch okolo základov
- vyplní vlasové trhliny do 0,4 mm
- pre aplikáciu nie je treba suchý podklad, naopak je treba dostatok
vlhkosti
- možnosť aplikácie na starý aj čerstvý betón
- životnosť je rovnaká ako stavebnej konštrukcie
- aplikuje sa proti pozitívnemu aj negatívnemu tlaku kvapalín
- ekonomická výhodnosť oproti fóliám
- zdravotne nezávadné
AKVATRON 6, 8, 12
Download

ponuka