KONEČNÁ POZVÁNKA
Česká betonářská společnost ČSSI
www.cbsbeton.eu
Partner konference
Českomoravský beton, a.s.
www.transportbeton.cz
13. konference
TECHNOLOGIE BETONU
2015
9. dubna 2015
Jihlava, Hotel Gustav Mahler
PROGRAM KONFERENCE
08:00 – 14:00
09:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 12:15
12:15 – 13:45
13:45 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 17:00
16:45 – 17:00
Registrace účastníků
Zahájení konference
SEKCE A: VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY
Betonářské normy a současnost
Ing. Michal Števula, Ph.D. (Svaz výrobců betonu ČR)
Pohledový beton – aktualizace směrnice, využívání příměsí v architektonickém betonu
Prof. Ing. Rudolf Hela, CSc. (FAST VUT v Brně)
Vliv příměsí na průnik chloridových iontů
Ing. Veronika Elfmarková (Eindhoven University of Technology, The Netherland)
Diskuze
Přestávka – občerstvení
SEKCE B: BETONY SPECIÁLÍCH VLASTNOSTÍ
Návrh metodik pro návrh a a plikace UHPC – Ultra High Performance Concrete
doc.Ing.Jiří Kolísko, Ph.D. (Kloknerův ústav ČVUT v Praze), Ing. Jan Tichý, CSc. (Skanska a.s.), Ing. Milan
Kalný (PONTEX, spol. s r.o.)
Betony s vysokým obsahem popílku, určené pro konstrukce s vysokou trvanlivostí
Ing. Adam Hubáček, Ph.D. (FAST VUT v Brně)
Vliv absorpčních charakteristik lehkého kameniva na návrh a technologii lehkého betonu
Ing. Michala Hubertová, Ph.D., MBA (Lias Vintířov, LSM, k.s.)
Vývoj lehkých betonů s kamenivem na bázi recyklovaného skla
Ing. Martin Sedlmajer, Ing. Jiří Zach, Ph.D., Ing. Václav Šenbauer (FAST VUT v Brně)
Diskuze
Přestávka – oběd
SEKCE C: BETONY SPECIÁLÍCH VLASTNOSTÍ + VLASTNOSTI BETONU, ZKUŠEBNICTVÍ
Nový model pro predikci dotvarování a smršťování betonu a jeho aplikace
Ing. Vojtěch Kolínský (FSV ČVUT v Praze), prof. Ing. Jan L. Vítek , CSc. (Metrostav a.s.)
Experimentální stanovení napětí v betonu způsobených objemovými změnami a zohlednění vlivu
okolního prostředí
Ing. Lukáš Zvolánek, prof. Ing. Ivailo Terzijski, CSc., Ing. Miroslav Kratochvíl, Ing. Jaroslav Kadlec
(FAST VUT v Brně)
Vplyv úrovne osovej napätosti na vzduchopriepustnosť vysokohodnotného vláknobetónu
Ing. Peter Paulík, PhD., prof. Ing. Igor Hudoba, PhD. (STU Bratislava)
Soudržnost UHPC v extremních podmínkách
Ing. David Čítek (Kloknerův ústav ČVUT v Praze)
Diskuze
Přestávka – občerstvení
SEKCE D: VLASTNOSTI BETONU, ZKUŠEBNICTVÍ + PROVÁDĚNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
Zkoušení mrazuvzdornosti kompozitu s polymerovými vlákny, recyklovaným kamenivem
a částečnou náhradou cementu popílkem
Ing. Karel Šeps, Ing. Vladimíra Vytlačilová, Ph.D. (FSV ČVUT v Praze)
Nový předpjatý monoblokový pražec PKK 13
Ing. Jan Tichý, CSc., Ing. Ladislav Vasilenko (Skanska a.s.), Antonín Kühn (KŠ Prefa, s.r.o.)
Požárně odolné konstrukce pro tunelové stavby s využitím lehkého betonu
Ing. Martin Kroc (Lias Vintířov, LSM, k.s.), Ing. Isabela Bradáčová CSc., Ing. Petr Kučera, PhD. (VŠB TU
Ostrava), doc. Ing. Jiří Kolísko (Kloknerův ústav ČVUT v Praze), Ing. Vladimír Junek, Ing. Tomáš Míčka
(PONTEX, spol. s r.o.)
Nové polymery usnadňující zpracovatelnost betonu na bázi PAE
Ing. Vladislav Trefil (BASF stavební hmoty ČR, s.r.o.)
Diskuze
Závěr konference
CÍL A ZAMĚŘENÍ KONFERENCE
Konference Technologie betonu 2015 bude svojí náplní už tradičně reprezentativní průřezovou konferencí věnovanou
nejnovějšímu vývoji technologie betonu a provádění betonových konstrukcí. Konferenci doprovodí výstava výrobků
a technologií firem působících v oboru technologie a provádění betonových konstrukcí, pro které je v prostorách jihlavského
Hotelu Gustav Mahler připraveno příjemné prostředí.
TEMATICKÉ OKRUHY
A
B
C
D
Vyzvané přednášky
Betony speciálních vlastností
Vlastnosti betonu, zkušebnictví
Provádění betonových konstrukcí
VĚDECKÝ VÝBOR
Ing. Michala Hubertová, Ph.D., MBA,
předsedkyně
Prof. Ing. Rudolf Hela, CSc., místopředseda
Ing. Adam Hubáček, Ph.D.
Ing. Pavel Kasal, Ph.D.
Doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc.
Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.
Ing. Jana Margoldová, CSc.
Ing. Milada Mazurová
Ing. Michal Števula, Ph.D.
TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
Konference, doprovodná výstava a společenský večer se budou konat ve čtvrtek 9. dubna 2015 v Kongresovém sále
a v dalších prostorách Hotelu Gustav
Mahler*** v Jihlavě. Společenský večer
proběhne od 18:00 do 22:30.
POŘADATEL A ORGANIZÁTOR
Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS)
Samcova 1, 110 00 Praha 1
☎ +420 775 124 100,
+420 605 325 366
[email protected],
[email protected]
URL www.cbsbeton.eu
ORGANIZAČNÍ POKYNY
PLATBA VLOŽNÉHO
Vložné je třeba uhradit v plné výši před konáním konference, a to výhradně bankovním převodem na účet organizátora
na základě zaslané faktury/daňového dokladu. V případě, že Vaše platba nebude poukázána min. 5 dní před konáním
akce, je třeba si s sebou k registraci vzít jako potvrzení o platbě kopii výpisu z Vašeho účtu, popř. příkaz k úhradě nebo jiný
doklad s plánovaným datem provedení platby! Platby vložného v hotovosti při registraci budou akceptovány pouze za zvýšenou cenu.
VLOŽNÉ
Výše vložného je závislá na prokazatelném a uhrazeném členství v ČBS za rok 2014 a na datu odeslání závazné přihlášky
organizátorovi konference (viz tabulka). Zvláštní snížené vložné platí pro studenty a doktorandy do dovršení 26 let
(k přihlášce nutno doložit kopií stránky platného indexu s fotografií, jménem a datem narození!). Plné vložné zahrnuje účast
na jednání konference, 1 sborník přednášek, oběd, občerstvení, účast na společenském večeru a soubor technických a informačních materiálů. V případě neúčasti se vložné nevrací, sborník bude zaslán poštou. Vložné na konferenci platí všichni
účastníci s výjimkou čestných hostů ČBS a čestných členů ČBS. Případné sborníky navíc (1 sborník už je zahrnut v ceně
vložného!) si musí v případě zájmu objednat a uhradit všichni zvlášť, a to bez výjimky.
Termín přihlášení
Do 20. března 2015
Cena
snížená
Plné vložné
Student do 26 let
1850 Kč
Člen ČBS
3450 Kč
Ostatní
4150 Kč
Vložné (bez společenského večera)
Student do 26 let
1250 Kč
Člen ČBS
2850 Kč
Ostatní
3550 Kč
Po 20. březnu 2015
základní
Na místě
zvýšená
1850 Kč
3650 Kč
4350 Kč
2000 Kč
4000 Kč
4800 Kč
1250 Kč
3050 Kč
3750 Kč
1400 Kč
3400 Kč
4200 Kč
K cenám bude účtováno DPH v platné výši.
PŘIHLÁŠKY
Přihlášení k účasti proveďte výhradně on-line prostřednictvím webové stránky ČBS www.cbsbeton.eu. Bezprostředně
po obdržení závazné přihlášky vám bude zaslána faktura/daňový doklad k uhrazení vaší účasti a objednaných služeb.
STORNO
Zrušit účast a příp. další objednané služby je možno pouze písemně. Zrušení účasti na konferenci odeslané do 1. dubna 2015 nepodléhá poplatku. Po 1. dubnu 2015 činí stornovací poplatek 50 %. Po 4. dubnu 2015 činí stornovací poplatek
(i za ty přihlášené účastníky, kteří se na konferenci bez stornování účasti nedostaví!) 100 % celkového vložného
včetně případných doplatků. Vrácení plateb či jejich částí bude provedeno dobropisem až po vyúčtování konference,
do 31. května 2015.
Upozornění: Žádáme o oznámení storna za všechny závazně přihlášené účastníky v případě jejich (i zatím neuhrazené!)
neúčasti. Organizátor akce objednává a platí služby podle přihlášeného počtu účastníků a s vystavením faktury odvádí DPH.
I z těchto důvodu musíme a budeme trvat na dodržení storno podmínek a uhrazení vložného a objednaných služeb za přihlášené osoby při jejich nestornované neúčasti. Podpisem závazné přihlášky objednatel tyto podmínky výslovně přijímá.
UBYTOVÁNÍ
Pro účastníky konference je rezervováno ubytování v Hotelu Gustav Mahler pod heslem BETON. Organizátor ubytování přímo
nezařizuje, každý účastník nebo vystavovatel si jej zajišťuje individuálně přímo v hotelu. Ceny pokojů zahrnují snídani, místní
poplatky a DPH. V Jihlavě je i řada jiných možnosti ubytování. V případě zájmu se obraťte na organizátora konference.
Hotel a jeho kategorie
Adresa
Obec
Hotel Gustav Mahler***
Křížová 4
586 01 Jihlava
Grandhotel Garni****
Husova 1
587 52 Jihlava
Telefon
Mobil
Fax
567 564 400, 567 320 501
602 525 490
567 320 507
+420 567 121 011
E-mail
URL
GPS
[email protected]
www. hotelgmahler.cz
N 49 23.883‘ E 15 35.434‘
[email protected]
www.grandjihlava.cz
N 49 39.750‘ E 15 58.909‘
FIREMNÍ PREZENTACE
Pořadatel konference nabízí zúčastněným firmám řadu možností jejich prezentace, mj. ve sborníku přednášek a na doprovodné výstavě v průběhu konference. V případě vašeho zájmu o firemní prezentaci vyplňte a zašlete nám přihlášku firemní
prezentace, která je součástí této pozvánky. Uzávěrka podkladů pro inzeráty a PR články do sborníku je 20. března 2015.
Uzávěrka přihlášek ostatních forem firemní prezentace je 4. dubna 2015.
DOPROVODNÁ VÝSTAVA
Jako součást konference proběhne doprovodná výstava výrobků, technologií a firem zabývajících se technologií betonu,
prováděním a kontrolou betonových konstrukcí. Výstava bude instalována v prostorách těsně sousedících s jednacím sálem.
V případě Vašeho zájmu o účast na výstavě vyplňte a zašlete nám přihlášku účasti na výstavě, která je součástí této pozvánky. Připomínáme, že ceny výstavních služeb závisí na příp. členství v ČBS, členové ČBS mají slevu 20 % z cen uvedených
na přihlášce.
UZÁVĚRKA ZÁVAZNÝCH PŘIHLÁŠEK ZA SNÍŽENÉ VLOŽNÉ: 20. BŘEZNA 2015!
DALŠÍ AKCE PŘIPRAVOVANÉ ČBS V ROCE 201
KONFERENČNÍ AKCE
1. a 2. října 2015
listopad 2015
SEMINÁŘE
19. březen 2015
11. CCC Středoevropský betonářský kongres, Hainburg
22. Betonářské dny 2015
Seminář – Norma ČSN EN 206 a další související
dokumenty, Ostrava
ŠKOLENÍ ČBS AKADEMIE
20. březen 2015
Školení Technologie betonu 1, běh 5, Ostrava
13. konference
TECHNOLOGIE BETONU 2015
9. dubna 2015, Jihlava
PŘIHLÁŠKA – ÚČAST A DALŠÍ SLUŽBY
Podpisem závazné přihlášky účastník stvrzuje přijetí podmínek uvedených v této pozvánce, mj. akceptování stornopodmínek konference. K přihlášení využijte s výhodou on-line přihlášku na webové stránce ČBS www.cbsbeton.eu.
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA ÚČASTI
Tituly, jméno a příjmení účastníka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zodpovědný zástupce objednatele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Objednatel (organizace/osoba): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Organizační jednotka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa – ulice a číslo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa – PSČ a obec: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IČ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIČ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mobil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Webová stránka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANO
NE
Člen ČBS se zaplaceným členským příspěvkem za rok 2014:
ANO
NE
Čestný člen ČBS
ANO
NE
Student/doktorand do 26 let:
SPECIFIKACE OBJEDNÁVKY
Objednávám závazně následující služby (vyznačte křížkem, příp. doplňte) a souhlasím s podmínkami účasti uvedenými v této
konečné pozvánce.
Plné vložné na konferenci (včetně společenského večera)
Vložné na konferenci (bez společenského večera)
– Úhrada vložného podle výše uvedené tabulky:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kč
Společenský večer navíc – úhrada účasti (600 Kč/os.):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kč
Sborník ke konferenci navíc (1 sborník už je zahrnut v ceně vložného!) 350 Kč/ks:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kč
Celkem za účast a další služby bez DPH:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Kč
MOŽNOST VYSTAVENÍ/ZASLÁNÍ FAKTURY NA JINOU ADRESU
Žádám o (vyznačte křížkem):
Vystavení faktury na tuto (jinou než výše uvedenou) adresu:
Organizace/osoba:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSČ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obec: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulice a číslo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zaslání faktury na tuto (jinou než výše uvedenou) adresu:
Organizace/osoba:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSČ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obec: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulice a číslo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum odeslání závazné přihlášky: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..............................................................................................................
Podpis (a razítko) odpovědného zástupce objednatele
UZÁVĚRKA ZÁVAZNÝCH PŘIHLÁŠEK ZA SNÍŽENÉ VLOŽNÉ: 20. BŘEZNA 2015!
POŘADATEL A ORGANIZÁTOR
Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS)
Samcova 1, 110 00 Praha 1
☎ +420 775 124 100, +420 605 325 366
[email protected], [email protected]
URL www.cbsbeton.eu
Před odesláním závazné přihlášky si zhotovte její kopii!
13. konference
TECHNOLOGIE BETONU 2015
9. dubna 2015, Jihlava
PŘIHLÁŠKA – VÝSTAVA A DALŠÍ FIREMNÍ PREZENTACE
Řádně vyplněnou závaznou přihlášku účasti na výstavě a další firemní prezentace odešlete jednotlivě za každou organizaci.
Svůj zájem o způsob firemní prezentace vyznačte zaškrtnutím příslušných čtverečků, vyplňte údaje o prezentující se firmě
a obě strany formuláře přihlášky firemní prezentace zašlete na adresu organizátora co nejdříve (konečný termín je 3. dubna
2015).
Termín zaslání podkladů pro komerční příspěvek a inzeráty ve sborníku a pro logo je 27. března 2015!
ÚČAST NA VÝSTAVĚ
Podmínky
Výstava bude probíhat v prostorách Kongresového sálu Hotelu Gustav Mahler. Kapacita výstavních prostor je omezená, proto
bude vyhověno požadavkům podle data došlých přihlášek s předností prezentace pro členy ČBS. Volná plocha je myšlena
jako doplňující prostor pro vystavení výrobků firmy (např. vedle stolku či samostatně vedle výstavního panelu). Vystavující
firmu mohou na výstavě zastupovat max. 2 osoby.
Možnosti
Stůl + 2 židle
. . . . . . . . . . ks x 6 000 Kč
El. přípojka pro PC
. . . . . . . . . . . . ks x 600 Kč
Židle navíc (uveďte počet ks)
. . . . . . . . . . . . ks x 200 Kč
Samostatně stojící panel
. . . . . . . . . . ks x 3 500 Kč
1 mb šířky vlastního propagačního panelu
. . . . . . . . . mb x 3 500 Kč
1 m2 volné plochy pro vystavení exponátů
. . . . . . . . . . m2 x 3 500 Kč
STRAVOVÁNÍ A DALŠÍ SLUŽBY VYSTAVOVATELŮM
Oběd a občerstvení (350 Kč/osobu):
Společenský večer (600 Kč/osobu):
Sborník přednášek (350 Kč/ks):
SBORNÍK A INZERCE
Komerční příspěvek ve sborníku
umístění komerčního příspěvku ve sborníku konference (max. 4 strany A4 textu včetně obrázků)
Inzeráty ve sborníku (barevná obálka)
černobílý inzerát formátu B5 v textu
barevný inzerát formátu B5 v textu
barevný inzerát formátu B5 na předposlední stránce obálky
barevný inzerát formátu B5 na druhé stránce obálky
barevný inzerát formátu B5 na zadní stránce obálky
. . . . . . . . . osob x 350 Kč
. . . . . . . . . osob x 600 Kč
. . . . . . . . . . . . ks x 350 Kč
. . . . . . . . . . . . . . . 5 000 Kč
. . . . . . . . . . . . . . . 3 000 Kč
. . . . . . . . . . . . . . . 7 000 Kč
. . . . . . . . . . . . . 10 000 Kč
. . . . . . . . . . . . . 12 000 Kč
. . . . . . . . . . . . . 15 000 Kč
FIREMNÍ TIŠTĚNÉ MATERIÁLY
Pevně spojené stránky prospektu, brožurka nebo firemní publikace vložené do tašek účastníků (cca 100 ks). Jiné materiály:
nutná individuální domluva.
1 materiál do 100 g
. . . . . . . . . . . . . . . 3 000 Kč
každý další materiál do 100 g
. . . . . . . . . . ks x 1 500 Kč
1 materiál nad 100 g (do 250 g)
. . . . . . . . . . . . . . . 3 000 Kč
UMÍSTĚNÍ LOGA FIRMY V SÁLE BĚHEM KONÁNÍ KONFERENCE
logo umístěné v sále včetně výroby
umístění hotového loga v sále (nutná individuální domluva)
Celkem za účast na výstavě a firemní prezentaci bez DPH:
. . . . . . . . . . . . . . . 8 000 Kč
. . . . . . . . . . . . . . . 5 000 Kč
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Kč
ÚDAJE O PREZENTUJÍCÍ SE FIRMĚ
Tituly, křestní jméno a příjmení kontaktní osoby objednatele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Objednatel (organizace): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Organizační jednotka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa – ulice a číslo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa – PSČ a obec: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IČ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIČ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mobil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Webová stránka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Člen ČBS se zaplaceným členským příspěvkem za rok 2014:
ANO
NE
MOŽNOST VYSTAVENÍ/ZASLÁNÍ FAKTURY ZA PREZENTACI NA JINOU ADRESU
Žádám o (vyznačte křížkem):
Vystavení faktury na tuto (jinou než výše uvedenou) adresu:
Organizace/osoba:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSČ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obec: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulice a číslo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zaslání faktury na tuto (jinou než výše uvedenou) adresu:
Organizace/osoba:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSČ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obec: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulice a číslo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum odeslání závazné přihlášky: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................................................................................
Podpis (a razítko) odpovědné kontaktní osoby
KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ ČBS MAJÍ NA FIREMNÍ PREZENTACI SLEVU 20 %!
UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK FIREMNÍ PREZENTACE: 20. BŘEZNA 2015!
POŘADATEL A ORGANIZÁTOR
Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS)
Samcova 1, 110 00 Praha 1
☎ +420 775 124 100, +420 605 325 366
[email protected], [email protected]
URL www.cbsbeton.eu
Před odesláním přihlášky si zhotovte její kopii!
V rámci projektu celoživotního vzdělávání získají účastníci 13. konference Technologie betonu 1 bod.
O absolvování konference bude účastníkům vystaveno potvrzení.
Download

TECHNOLOGIE BETONU 2015 - Česká betonářská společnost ČSSI