VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE
ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU
POZVÁNKA
Česká betonářská společnost ČSSI
www.cbsbeton.eu
Partner konference
Českomoravský beton, a.s.
www.transportbeton.cz
UZÁVĚ
B
RK
. Ú
ACÍ: 15
A ANOT
015
NOR A 2
NÍKU
E SBOR OGIE
Z
Y
K
V
PĚ
OL
S
TECHN
NÉ PŘÍS
VYBRA KONFERENCIABÁZE SCOPU
.
T
3
A
1
KE
Y DO D
AŘ A ZEN
Z
U
O
D
U
13. konference
TECHNOLOGIE BETONU
2015
9. dubna 2015
Jihlava, Hotel Gustav Mahler
TEMATICKÉ OKRUHY
A
Vyzvané přednášky – Přísady
a příměsi, pohledový beton
B Materiály pro beton
C Vlastnosti betonu, zkušebnictví
D Betony speciálních vlastností
E Provádění betonových
konstrukcí
TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
Konference a doprovodná výstava se budou
konat ve čtvrtek 9. dubna 2015 v Hotelu
Gustav Mahler v Jihlavě. Program bude opět
zakončen společenským večerem.
PŘIHLÁŠKA ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU
Vědecký výbor vyzývá k zaslání anotace odborného příspěvku na 13. konferenci
Technologie betonu (2015), viz vypsané tematické okruhy. Příspěvky by měly
být dosud nepublikované, autorsky původní a obsahově co nejpřínosnější.
Přihlášení příspěvku a zaslání textu anotace realizujte prosím do 15. února
2015, a to výhradně on-line prostřednictvím webové stránky www.cbsbeton.eu.
V přihlášce je nutno uvést jméno hlavního autora příspěvku.
Pro ty příspěvky, které vědecký výbor z důvodů omezeného času nebude schopen umístit v přednášeném programu, bude organizována sekce posterů.
Všechny články k příspěvkům, které vědecký výbor vybere k ústnímu přednesení, a všechny články k realizovaným posterům budou publikovány v plném
rozsahu ve sborníku konference.
Důležité upozornění: Pořadatel a organizátor konference jednají za kolektiv
autorů pouze s uvedeným hlavním autorem příspěvku. Pokud hlavní autor
neoznámí organizátorovi konference jinou osobu, očekává se, že hlavní autor osobně přednese přednášku, nebo zajistí výrobu a instalaci posteru
(max. 2 postery/osobu!).
FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI ON-LINE ZASLANÉ ANOTACE
Zaslaná anotace musí obsahovat tyto údaje:
Vyplněné údaje o hlavním autorovi, plná jména a tituly
u všech spoluautorů
Název odborného příspěvku
Příslušné označení tematického okruhu, ke kterému anotace přísluší
Preferovanou formu prezentace: přednáška/poster
3 až 5 klíčových slov
Vlastní text anotace v rozsahu 150 až 250 slov
Údaj o členství hlavního autora v ČBS
VĚDECKÝ VÝBOR
Ing. Michala Hubertová, Ph.D., MBA,
předsedkyně
Prof. Ing. Rudolf Hela, CSc., místopředseda
Ing. Adam Hubáček, Ph.D.
Ing. Pavel Kasal, Ph.D.
Doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc.
Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.
Ing. Jana Margoldová, CSc.
Ing. Milada Mazurová
Ing. Michal Števula, Ph.D.
DŮLEŽITÉ TERMÍNY
15. února 2015
20. února 2015
1. března 2015
Uzávěrka příjmu anotací odborných příspěvků
Vyrozumění o zařazení příspěvku k přednesení/do sekce
posterů, rozeslání konečné pozvánky
Doručení plného textu článku
POŘADATEL A ORGANIZÁTOR
Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS)
Samcova 1, 110 00 Praha 1
☎ +420 775 124 100, +420 605 325 366
[email protected], [email protected]
URL www.cbsbeton.eu
UZÁVĚRKA ZASLANÝCH ANOTACÍ: 15. ÚNORA 2015 !
DALŠÍ AKCE PŘIPRAVOVANÉ ČBS V ROCE 2015
KONFERENČNÍ AKCE
1. a 2. října 2015
listopad 2015
SEMINÁŘE
Únor/březen 2015
10. CCC Středoevropský betonářský kongres, Hainburg
22. Betonářské dny 2015
Seminář – Norma ČSN EN 206 a další související
dokumenty, Praha
ŠKOLENÍ ČBS AKADEMIE
Březen 2015
Školení Technologie betonu 1, běh 5, Ostrava
Download

TECHNOLOGIE BETONU 2015 - Česká betonářská společnost ČSSI