POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
BK 2
NAVRH
Česká betonářská společnost ČSSI
www.cbsbeton.eu
Slovenská komora stavebných inžinierov
www.sksi.sk
a
ČBS Servis, s. r. o.
Í CYKLU
KOLEN TONOVÝCH
Š
ve spolupráci s
É
V
O
BE
•N
OVÁNÍ
ADEMIE
NAVRH UKCÍ ČBS AK
R
KONST
%
Fakultou stavební ČVUT v Praze
ČBS: 20
Stavebnou fakultou STU v Bratislave
Č L E NY
O
R
P
IDEA RS s.r.o.
• SLEVA
§ ¬¹­· ¶· º¥¢¯:
a
Fakultou stavební VUT v Brně
Školení systému
é
Č
ČBS AKADEMIE
NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH
KONSTRUKCÍ 2
NAVRHBK 2: Stropní konstrukce
2. prosince 2013, Praha, Masarykova kolej ČVUT (Běh 1)
PROGRAM ŠKOLENÍ
08:30 – 09:00 Registrace účastníků, ranní káva na přivítanou
09:00 – 09:10 Úvodní slovo: cíl, náplň a forma školení
Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc., odborný garant školení, FSv ČVUT v Praze
Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA, organizační garant školení, ČBS
09:10 – 10:30 BLOK 1
2.1
ÚVOD DO NAVRHOVÁNÍ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
Koncepční řešení (konstrukce desky ve vztahu k rozpětí, vylehčení desek)
Volba předběžných rozměrů (empirické vztahy, postup podle vymezující
ohybová štíhlosti, volba podle odolnosti proti protlačení)
Zatížení
Výpočet účinků zatížení (modely globální a lokální, lineárně pružné analýza,
redistribuce sil a momentů, metoda součtových momentů, metoda náhradních
rámů)
Dimenzování (ULS – poznámky: redukce momentů ve styčnících, protlačení –
omezení smykové výztuže, SLS – napětí, trhliny, navrhované změny v normách)
Zásady vyztužování
Úvod do příkladů
Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.
2.2
STROPNÍ DESKA NOSNÁ V JEDNOM SMĚRU
2.2.1
Návrh tloušťky stropní desky a rozměrů průvlaků, ověření poddajnosti
podepření
Statická analýza (výpočet zatížení a kombinace zatížení, výpočet účinků zatížení
desky: a) lineárně pružná analýza, možnosti zjednodušení, b) analýza s omezenou
redistribucí podle ČSN 73 1201)
Ing. Hana Hanzlová, CSc.
Diskuze k tématům Bloku 1
Přestávka – občerstvení
2.2.2
■
10:30 – 11:00
11:00 – 12:30 BLOK 2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
Návrh výztuže v desce (lineárně pružná analýza, analýza s omezenou
redistribucí)
Konstrukční zásady (rozdělení materiálu, zjednodušené stanovení délek prutů,
rozdělovací výztuž, výztuž na účinky pružného vetknutí)
Kontrola mezních stavů použitelnosti (kontrola šířky trhlin, průhyb desky)
Ing. Hana Hanzlová, CSc.
2.3
KŘÍŽEM VYZTUŽENÁ STROPNÍ DESKA
2.3.1
2.3.2
Tloušťka desky a rozměry průvlaků, ověření poddajnosti podepření
Statická analýza (zatížení desky, ověření tuhosti podpor, zjednodušené metody
řešení desky, statická analýza – metoda náhradních nosníků, výpočty MKP: 2D
deskový model a 3D deskostěnový model)
Doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D.
Diskuze k tématům Bloku 2
Přestávka – oběd
■
12:30 – 13:30
13:30 – 15:00 BLOK 3
2.3.3
2.3.4
2.3.5
Konstrukční zásady (uspořádání výztuže v závislosti na uložení desek)
Návrh výztuže desky (vnitřní síly v deskách, momenty, návrh výztuže)
Kontrola mezních stavů použitelnosti (zjednodušený výpočet průhybu,
nelineární výpočet průhybu v 3D/2D modelech MKP)
Doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D.
2.4
LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ STROPNÍ DESKA
2.4.1
Návrh tloušťky desky a dalších rozměrů (zatížení, bezhlavicová deska, hřibová
deska)
Statická analýza (výpočet zatížení a kombinace zatížení, modelování stropní
desky, výpočet vnitřních sil, šachovnicové a pásové uspořádání proměnného
zatížení)
Návrh hlavní nosné výztuže – ULS (nadpodporová oblast, mezipodporová
oblast – zohlednění redistribuce)
Prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD., a prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.
Diskuze k tématům Bloku 3
2.4.2
2.4.3
■
ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ A CÍL ŠKOLENÍ
15:00 – 15:30 Přestávka – občerstvení, test nabytých znalostí
15:30 – 16:55 BLOK 4
2.4.4
Protlačení a smyk – ULS (vnitřní sloupy bez otvorů a s otvory, krajní a rohové
sloupy, oblasti u stěn)
Prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD., a prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.
Test nabytých znalostí
2.5
FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA
2.5.1
2.5.2
Návrh rozměrů stropní desky a filigránových desek
Statická analýza (výpočet zatížení a kombinace zatížení, modelování stropní
desky a průvlaků + výpočet vnitřních sil se zohledněním stavebního postupu)
Návrh hlavní nosné výztuže desky
Ověření odolnosti ve spřežení a návrh spřahující výztuže
Kontrola mezních stavů použitelnosti
Ing. Ivan Borzovič, PhD.
Diskuze k příkladům Bloku 4
Informace o navazujících školeních systému ČBS AKADEMIE
Předání dokladu o absolvování školení
Zakončení školení
2.5.3
2.5.4
2.5.5
■
16:55 – 17:10
SBOR LEKTORŮ
Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc., odborný garant školení, FSv ČVUT v Praze
Ing. Viktor Borzovič, PhD., SvF STU Bratislava
Prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD., SvF STU Bratislava
Prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD., SvF STU Bratislava
Ing. Hana Hanzlová, CSc., FSv ČVUT v Praze
Doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D., FAST VUT v Brně
TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
Běh 1 školení se bude konat v pondělí 2. prosince 2013 v Masarykově koleji ČVUT, Praha 6-Dejvice,
Thákurova 1.
ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ A CÍL ŠKOLENÍ
Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS) připravila v rámci projektu ČBS AKADEMIE další školení
z cyklu Navrhování betonových konstrukcí. Jako celek je cyklus školení ČBS o navrhování BK připravován v partnerství se Slovenskou komorou stavebných inžinierov a ve spolupráci s nejpřednějšími akademickými pracovišti a renomovanými společnostmi vyvíjejícími a aplikujícími specializovaný
stavební software: Fakultou stavební ČVUT v Praze, Stavebnou fakultou STU v Bratislavě, IDEA
RS s.r.o. aj.. Pro jednotlivé dny školení se počítá i se spoluprací dalších významných akademických
a výzkumných pracovišť a specializovaných společností. Na tomto školení NAVRHBK 2 spolupracuje
Stavební fakulta VUT v Brně.
Svojí náplní obsáhne cyklus školení ČBS podstatnou část široké problematiky moderního navrhování BK, od statické a dynamické analýzy konstrukcí, přes počítačem podporované navrhování prvků
nosných systémů ze železového i předpjatého betonu až po mosty, nádrže a speciálnější typy betonových konstrukcí. Na programu školení budou konstrukce monolitické i prefabrikované, konstrukce
základů i výškových budov, prvky z obyčejného ale i lehkého betonu a zásady navrhování staveb
z vysokohodnotného betonu.
Účastníci každého školení obdrží manuál ke školení obsahující přednášený výklad s komentáři,
popř. i sylaby příkladů většího rozsahu. Teoretický výklad lektorů i praktické ukázky výpočtů budou
omezeny tak, aby vznikl dostatečný prostor k diskuzi. Jednotlivé dny školení ČBS o navrhování BK
budou zakončeny orientačním testem a jejich účastníci obdrží doklad o absolvování příslušného
dne školení. Po bloku prvních tří dnů školení (NAVRHBK 1 až NAVRHBK 3) mohou jejich účastníci
absolvovat zkoušku, jejíž úspěšné zvládnutí je podmínkou udělení certifikátu ČBS. Podmínky a náležitosti ČBS certifikace budou oznámeny samostatně.
Náplní Navrhování betonových konstrukcí 2 (NAVRHBK 2), kterým cyklus školení ČBS o navrhování
BK pokračuje, je problematika železobetonových stropních konstrukcí budov. I toto školení je určeno všem technickým pracovníkům betonového stavitelství, kteří si chtějí nebo potřebují ujasnit, zopakovat a prohloubit poznatky o moderní, počítačově podporované analýze betonových konstrukcí.
Je samozřejmě určeno především statikům a projektantům, popř. pedagogickým a akademickým
pracovníkům, kteří se zabývají stavebními výpočty a zvláště navrhováním budov. Školení navazuje
ORGANIZAČNÍ POKYNY
na školení Navrhování betonových konstrukcí 1 (NAVRHBK 1). Předchozí absolvování NAVRHBK 1
je výhodou, není ale nutné. Navazujícím školením bude Navrhování betonových konstrukcí 3
(NAVRHBK 3) připravované na polovinu roku 2014. Toto školení přinese především poznatky o moderním navrhování svislých nosných konstrukcí budov.
Pořadatel školení i sbor jeho autorů/lektorů věří, že účastníci těchto školení ČBS získají soubor nejnovějších odborných poznatků a praktických dovedností, které jim umožní úspěšně zvládat nároky
všech aspektů navrhování moderního betonových konstrukcí.
POŘADATEL
Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS).
ORGANIZÁTOR
ČBS Servis, s. r. o.
PLATBA VLOŽNÉHO
Vložné je třeba uhradit v plné výši před konáním školení, a to výhradně bankovním převodem
na účet organizátora na základě zaslané faktury/daňového dokladu. Faktura bude zaslána
bezprostředně po obdržení závazné přihlášky. Zájemcům o účast, jejichž platby vložného nebudou
připsány na účet organizátora do termínu školení, nebude bez předložení dokladu o úhradě nebo
zaplacení při registraci umožněn přístup na školení. Platby vložného v hotovosti při registraci budou
akceptovány pouze za zvýšenou cenu.
VLOŽNÉ
Výše vložného je závislá na prokazatelném a uhrazeném členství v ČBS za rok 2013 a na datu
odeslání závazné přihlášky organizátorovi školení. Vložné zahrnuje účast na školení, manuál
ke školení (cca 200 stran A4), občerstvení, a doklad o absolvování školení. V případě neúčasti se
vložné nevrací, manuál ke školení bude zaslán poštou. Vložné na školení platí všichni účastníci s výjimkou lektorů a čestných hostů ČBS. Slevu na vložném mají členové ČBS.
Termín přihlášení Běh 1 Do 15. listopadu 2013 Po 15. listopadu 2013
Cena školení
snížená
základní
Člen ČBS
2480 Kč
2680 Kč
Ostatní
2980 Kč
3280 Kč
K ceně bude účtováno DPH v platné výši.
*) Jen pokud školení nebude vyprodáno – to bude včas oznámeno.
Na místě *)
zvýšená
2980 Kč
3680 Kč
PŘIHLÁŠKY
Řádně vyplněnou závaznou přihlášku na školení zašlete jednotlivě za každého účastníka poštou,
faxem, nebo e-mailem na kontaktní spojení uvedené na této pozvánce. Využívejte i možnosti on-line
přihlášení se prostřednictvím webové stránky ČBS www.cbsbeton.eu. Bezprostředně po obdržení
závazné přihlášky Vám bude zaslána faktura/daňový doklad.
STORNO
Zrušit účast je možno pouze písemně. Zrušení účasti na školení odeslané do 20 listopadu nepodléhá poplatku. Po 20. listopadu 2013 činí stornovací poplatek (i za ty přihlášené účastníky, kteří se
na školení bez stornování účasti nedostaví!) 100 % celkového vložného včetně případných doplatků.
Vrácení plateb či jejich částí bude provedeno dobropisem až po vyúčtování školení, do 20. prosince
2013.
UZÁVĚRKA
Uzávěrka závazných přihlášek se sníženým vložným je stanovena na 15. listopadu. Po tomto termínu budou akceptovány pouze přihlášky se základním vložným.
KONTAKTNÍ SPOJENÍ NA ORGANIZÁTORA
Česká betonářská společnost ČSSI
Samcova 1, 110 00 Praha 1
Tel.: 222 316 195, 222 316 173 Fax: 222 311 261
E-mail: [email protected]
URL www.cbsbeton.eu
MANUÁL PRO ÚČASTNÍKY ŠKOLENÍ
Následující manuál obdrží každý účastník školení v rámci vložného.
MANUÁL KE ŠKOLENÍ
Česká betonářská společnost ČSSI
www.cbsbeton.eu
Slovenská komora stavebných inžinierov
www.sksi.sk
a
ČBS Servis, s. r. o.
ve spolupráci s
§ ¬¹­· ¶· º¥¢¯:
Fakultou stavební ČVUT v Praze
Stavebnou fakultou STU v Bratislave
IDEA RS s.r.o.
Fakultou stavební VUT v Brně
Školení systému
ému Č
ČBS
BS AKADEMIE
NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH
KONSTRUKCÍ 2
NAVRHBK 2: Stropní konstrukce
Praha
2013
Manuál ke školení NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2
První vydání, 2013
NAVAZUJÍCÍ ŠKOLENÍ
Navazujícím školením v systému ČČBS AKADEMIE je školení
NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 3 (NAVRHBK 3): Svislé nosné konstrukce.
Jeho 1. běh je plánován na léto 2014.
POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Česká betonářská společnost ČSSI
www.cbsbeton.eu
Slovenská komora stavebných inžinierov
www.sksi.sk
a
ČBS Servis, s. r. o.
ve spolupráci s
§ ¬¹­· ¶· º¥¢¯:
Fakultou stavební ČVUT v Praze
Stavebnou fakultou STU v Bratislave
IDEA RS s.r.o.
Fakultou stavební VUT v Brně
Školení systému
é
Č
ČBS AKADEMIE
NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH
KONSTRUKCÍ 3
NAVRHBK 3: Svislé nosné konstrukce
léto 2013, Praha a Brno
PŘIHLÁŠKA NA ŠKOLENÍ
Školení systému
ČBS AKADEMIE
NAVRHOVÁNÍ
BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2
2. prosince 2013, Praha
Řádně vyplněnou závaznou přihlášku na školení odešlete jednotlivě za každého účastníka.
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA ÚČASTI
Tituly, jméno a příjmení účastníka: ................................................................................................................................
Organizace: .............................................................................................................................................................................
Zodpovědný zástupce objednatele: .............................................................................................................................
Organizace (organizace/osoba):: ....................................................................................................................................
Adresa – ulice a číslo: ..........................................................................................................................................................
Adresa – PSČ a obec: ...........................................................................................................................................................
IČ: ...................................................................................... DIČ: ............................................................................................
Telefon: .............................................................. Fax: .............................................................................
Mobil: ................................................................. E-mail: .........................................................................
Webová stránka: .....................................................................................................................................
NE
ANO
Člen ČBS se zaplaceným členským příspěvkem za 2013:
SPECIFIKACE OBJEDNÁVKY
Objednávám závazně následující služby a souhlasím s podmínkami účasti uvedenými v pozvánce
(vyznačte křížkem)
Účast na školení v Praze (2. prosince 2013)
Účast na školení – úhrada vložného podle tabulky (bez DPH): .................................................................. Kč
MOŽNOST VYSTAVENÍ/ZASLÁNÍ FAKTURY NA JINOU ADRESU
Žádám o (vyznačte křížkem):
Vystavení faktury na tuto (jinou než výše uvedenou) adresu:
Firma: .................................................................. PSČ: .........................................................................
Obec: .................................................................. Ulice a číslo: ..........................................................
Zaslání faktury na tuto (jinou než výše uvedenou) adresu:
Firma: .................................................................. PSČ: .........................................................................
Obec: .................................................................. Ulice a číslo: ..........................................................
Datum odeslání závazné přihlášky: ....................................
....................................................................
Podpis a razítko objednatele
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK ZA SNÍŽENÉ VLOŽNÉ: 15. LISTOPADU 2013!
ČBS Servis, s. r. o.
Samcova 1, 110 00 Praha 1
Tel.: 222 316 195, 222 316 173 Fax: 222 311 261
E-mail: [email protected]
URL www.cbsbeton.eu
Před odesláním závazné přihlášky si zhotovte její kopii!
Download

Pozvánka ke školení - Česká betonářská společnost ČSSI