Novinky
Scia Engineer 14
Scia Engineer 14 - vytvářejte vlastní výpočty připojené ke Scia Engineer
„Expanding Design“: Nejnovější verze programu na výpočty a posudky konstrukcí od firmy Scia přináší možnosti, díky
kterým můžete překročit tradiční hranice 3D programů na výpočty a přidat své na míru vytvářené výpočty do standardního postupu práce s výpočtovým programem.
Open Design Checks: integrovaný pracovní postup
Díky Open Design Checks můžete své vlastní výpočty integrovat do programu
Scia Engineer a plně využívat běžný pracovní postup. Můžete používat všechny
funkce nabízené Scia Engineerem (3D modelování, adaptivní síť konečných prvků,
pokročilé výpočty a posudky prováděné ve 3D interaktivním grafickém prostředí,
tabulkové zadávání, tabulkové výsledky...) a externě připravené výstupy můžete
přidat do Engineering Reportu.
Open Design Checks přinášejí výjimečnou úroveň přehlednosti do všech
prováděných výpočtů a nabízejí také zcela nové posudky pro nosníky a sloupy
(zatím dostupné jako Beta verze). Výstupy obsahují podrobný popis prováděných
výpočtů včetně obrázků, použitých rovnic, dosazených hodnot a spočtených
výsledků.
Numerická analýza & výsledky
Klíčovým faktorem určujícím přesnost výsledků konečně prvkové analýzy je
kvalita sítě. Ve Scia Engineer 14 Vám představujeme automatické adaptivní
zjemňování sítě. V nové verzi naleznete také řadu nových, či vylepšených
funkcí usnadňujících vyhodnocení výsledků: 3D výsledky, tabulkové výsledky,
šablony pro Engineering Report...
Vylepšení ovládání
Stejně jako v minulých verzích, i ve verzi 14 jsme se soustředili na to, jak našim
uživatelům zpříjemnit každodenní práci. Různá vylepšení pokrývají mnoho
částí programu: správce projektů, geologické oblasti, zatížení a kombinace,
ocelové přípoje, posudky ocelových prvků, výměnu dat mezi aplikacemi,
ochranu, instalaci...
14.scia-engineer.com
Novinky ve Scia Engineer 14
Open Design Checks – integrovaný pracovní postup
3D výpočetní systém byl rozšířen o možnost zabudování vlastních, na míru sestavených výpočtů připravených uživateli
Ve verzi Scia Engineer 2013 jsme Vám dali nahlédnout na možnosti nové technologie pro přípravu normových posudků a dalších výpočtů - „Open Design
Checks“. Ve verzi 14 dáváme všechny možnosti nové technologii do Vašich
rukou.
„Open Design Checks“ umožňují statikům integrovat jejich existující výpočty do
programu Scia Engineer a používat standardní postup práce, na který jsou v programu zvyklí. Mohou využívat všechny nástroje Scia Engineer (3D mo­delování,
adaptivní síť konečných prvků, pokročilé výpočty a posudky prováděné ve 3D
interaktivním grafickém prostředí, tabulkové zadávání, tabulkové výsledky...)
a externě připravené výstupy mohou zařadit do Engineering Reportu.
„Open Design Checks“ přinášejí vysokou úroveň přehlednosti do všech
prováděných výpočtů a posudků. Výstupy ukazují podrobný popis prováděných
výpočtů včetně obrázků, použitých rovnic, dosazených hodnot a spočtených
výsledků. Tímto reagujeme na kritiku adresovanou obecně na CAE programy,
že tyto se chovají jako černá skřínka a prozrazují málo o tom, jak jsou jednotlivé
výpočty a posudky prováděny.
Díky této plné integraci „na míru připravených“ výpočtů se lze snadno vypořádat
s obtížnými situacemi jakými jsou posudky podle speciálních norem či vysoce
specializované výpočty neimplementované v programu.
„Open Design Checks“ znamenají přímé a jednoduché řešení. Statici si mohou
tyto specializované výpočty připravovat sami v aplikaci Scia Design Forms,
mohou tyto výpočty sdílet se svými kolegy či se členy komunity uživatelů Scia
Design Forms nebo mohou požádat tým technické podpory Scia o asistenci.
Řada statiků již má podobné výpočty připravené v MS Excel nebo v jiném
nástroji. V takovém případě mohou své výpočty převést do Scia Design Forms,
připojit je ke Scia Engineer 14 a mít je tak k dispozici uvnitř CAE programu.
Novinky ve Scia Engineer 14
Praktická aplikace a příklady
• • • • Posudky týkající se únosnosti a stability dílců s nepravidelnou geometrií nebo dílců z neobvyklého materiálu.
Návrh a posudek podle místních norem nepodporovaných programem Scia Engineer.
Posudky podloží podle sofistikovaných deformačních teorií.
A mnohem víc...
Hlavní výhody
• • • • • • • Svoboda vytvářet vlastní výpočty s využitím grafických, výpočetních a dokumentačních schopností Scia Engineeru a Engineering Reportu.
Plně integrované řešení, které nevyžaduje opakované zadávání dat, mapování tabulek, ani zdlouhavou kontrolu dat po přenesení hodnot.
Inteligentní práce s proměnnými a jednotkami, grafický displej, uživatelem definované nabídky a stromy.
Vysoká výpočetní rychlost díky paralelnímu procesingu a přímý přenos dat (bez zápisu do externích souborů) uvnitř otevřené platformy.
Podpora optimalizace pomocí AutoDesignu pro ocelové prutové dílce.
Export výstupního dokumentu do hlavní dokumentace projektu připravené v Engineering Reportu.
Ochrana duševního vlastnictví jako krok směrem k vytvoření trhu, kde mohou sami uživatelé sdílet či prodávat své výpočty a kde mohou spolupracovat na
vytváření rozsáhlých balíků výpočtů.
Novinky ve Scia Engineer 14
Rozšíření výpočtových možností a vylepšení prezentace výsledků
Automatické zjemnění sítě
Scia Engineer 14 nabízí novou funkci - automatické zjemnění sítě konečných prvků. Jemnější síť konečných prvků dává přesnější výsledky než síť hrubá. Ruční
nalezení optimálního zjemnění je často složitým úkolem i pro zkušené uživatele. Je třeba definovat řadu parametrů (např. procento zjemnění) a ze seznamu
návrhů vybrat optimální metodu.
Proto Scia představuje novou metodu automatického zjemnění sítě, která byla vyvinuta ve spolupráci s ČVUT Praha. Naše řešení reflektuje poslední vývoj na poli
metod pro odhad chyby. Výhodou metody je také informace o kvalitě výsledků odvozené od hustoty sítě dvourozměrných prvků.
Automatická kontrola nestability konstrukce
Díky automatické kontrole nestability konstrukce lze posoudit, zda není model nestabilní a zda mu nechybí nějaké okrajové podmínky pro posuny či pootočení.
Detekovány jsou rovněž nespojené dílce. Kontrola odhalí i problémy s křížením dílců.
Kontrola se provádí po neúspěšném výpočtu a uživatel může interaktivně sledovat tvar nestability (posuny, pootočení) konstrukce či její části. Problém ukázaný
v animačním okně se pak snadno odstraní.
Kontrola je založena na výpočtu nulového vlastního čísla a detekování příslušných vlastních tvarů.
Přehledné zobrazení výsledků Vytvoření výpočtového modelu a získání výsledků jsou důležitými kroky v procesu zpracování projektu. Neméně důležité je však také prezentování získaných
výsledků. Scia Engineer 14 se zaměřuje i na tuto oblast.
Tabulkové výsledky (Table Results)
Scia Engineer 14 přináší zcela novou funkci, díky které lze prohlížet výsledky ve
formě tabulek. V případě potřeby lze s pomocí standardní schránky Windows
výsledky zkopírovat např. do MS Excel. Obsah tabulek lze filtrovat podle více
kritérií. Rozložení tabulek lze upravit podle potřeby. Výsledky uvedené v tabulce
jsou nezávislé na aktuálně vykreslených výsledcích ve 3D grafickém okně.
Tabulkové výsledky
Tabulkové výsledky
3D výsledky
Pro lepší porozumění chování konstrukce je nyní možné zobrazit deformace
a napětí na 3D povrchu sloupů a nosníků. Navíc lze výsledky promítat na
původní (nedeformovaný) nebo konečný (deformovaný) tvar konstrukce. Tato
funkce pomáhá odhalit potenciální problémová místa a jejich příčinu.
3D výsledky
3D výsledky
Novinky ve Scia Engineer 14
Návrhové skupiny
Návrhová skupina usnadňuje práci s dílci, které sdílejí určitou stejnou vlastnost
jako např. typ dílce, délku či průřez. Tento koncept přesouvá pozornost z jednotlivého dílce na skupinu podobných dílců. Návrh všech dílců v jedné skupině se
provede v jednom kroku pro obálku výsledných hodnot získaných pro všechny
dílce ve skupině.
Engineering Report
V Engineering Reportu lze nyní připravovat vlastní šablony. Můžete si připravit
šablonu (=obsah + vzhled reportu), která představuje celý dokument nebo jen
dílčí „výstřižek“ (blok položek Engineering Reportu). U druhé možnosti je pak
výsledný dokument tvořen několika šablonami volitelně doplněnými ad-hoc
pasážemi. Navíc, sada předem připravených šablon je dodávána jako součást
instalace.
Scia Design Forms v Engineering Reportu
Návrhové skupiny
Scia Design Forms byly v loňském roce jednou z hlavních novinek. Scia Design
Forms jsou samostatnou aplikací (doplňkem ke Scia Engineer), která se zaměřuje na malé specializované výpočty provázené přehledným a srozumitelným
výstupem. Engineering Report ve Scia Engineer 14 nabízí novou položku ve skupině „Speciální položky“, díky které lze do reportu přímo vložit výstup (výstupní
dokument) požadovaného formuláře.
Novinky v oblasti definice zatížení
Scia Design Forms v Engineering Reportu
Zatěžovací kombinace podle IBC 2012 (ASCE 7-10)
Scia Engineer nyní automaticky generuje zatěžovací kombinace podle International Building Code (IBC 2012) a podle normy „Minimum Design Loads for Buildings
and Other Structures“ (ASCE 7-10). Tyto nejnovější verze normy obsahují upravená pravidla (rovnice) pro kombinování zatížení - upraveny byly jak prvky rovnic, tak
součinitele kombinace. Přidány byly také další rovnice nahrazující některé zastaralé. Teplotní zatížení se kombinuje s dalšími zatíženími podle komentáře k ASCE 7-10.
3D zatížení větrem podle ASCE 7-10
Scia Engineer 14 nyní počítá 3D zatížení větrem podle ASCE/SEI 7-10. Specifikace pro minimální návrhové zatížení pro budovy a jiné konstrukce (ASCE/SEI
7-10) zahrnuje hlavní změny v určení a aplikování zatížení větrem na konstrukci. Změny se soustředí kolem výpočtu tlaku rychlosti (qz), který se aplikuje na
konstrukci.
Seizmické kombinace a 30% pravidlo
30% pravidlo při seizmických výpočtech předpokládá, že seizmické zatížení kolmé na hlavní směr zemětřesení se uvažuje s redukovanou intenzitou výsledného
účinku zatížení, jmenovitě 30 % původně spočítané hodnoty. V předchozí verzi programu musel uživatel vytvořit tři zatěžovací kombinace a manuálně aplikovat
30% pravidlo přiřazením součinitele 0,3.
Modelový součinitel pro akumulaci vody
Odvození zatížení akumulací vody je iterační proces, při kterém se v každé iteraci uvažují deformace způsobené stálým zatížením a naakumulovanou vodou.
Zatěžovací funkce se pak generují automaticky na všech zatížených nosnících. Od verze Scia Engineer 14 může uživatel v průběhu odvození zatížení od akumulace vody redukovat tuhost konstrukce. K tomu se použije modelový součinitel. Tato redukce tuhosti neovlivňuje statický, ani jiný výpočet prováděný po odvození
zatížení.
Novinky ve Scia Engineer 14
Vylepšení ovládání
Další vylepšení
Návrh základů
Tabulkové zadávání zjednodušuje vytváření i úpravy modelu a nabízí univerzální přehled o již zadaných částech modelu. Ve verzi Scia Engineer 14 byl tento
nástroj dále rozšířen. Nyní lze využívat filtrování, parametry, nové záložky a
vylepšenou správu vlastností. Toto vše nyní urychluje definici modelu a snižuje
nutnost grafického dohledávání informací.
Geologické oblasti
3D model se zadaným podložím a geologickým profilem vykresluje povrch
podloží. Tento povrch definuje oblast, kde se interpolují a extrapolují vlastnosti
zeminy mezi jednotlivými zkušebními vrty. Aby bylo možno modelovat geologické zlomy, byl základní polygon povrchu rozdělen na samostatné části, uvnitř
kterých se provádí interpolace a extrapolace, ale které se neovlivňují navzájem.
V různých oblastech může být použit jiný počet vrstev geologického profilu.
Vylepšení při práci se zkušebními vrty
Při zadávání geologického profilu lze obsah tabulky kopírovat pomocí schránky
Windows.
Navrhování ocelových konstrukcí
Popisky polí
V dialogu pro nastavení parametrů pro posudky podle EC-EN 1990 a v dialogu
pro nastavení parametrů přípojů byly přidány nové informace: reference na
příslušný článek normy, popis a použití.
Ocelové přípoje
Dialog pro nastavení parametrů posudků ocelových přípojů byl přepracován
a je nyní přehlednější. Pro šrouby, svary, výztuhy a konstrukční spoje jsou k
dispozici samostatné podnabídky. Nabídky pro spoje obsahují volby pro transformaci uzlových sil, metody výpočtu atd. Pro každou položku v nabídce je k
dispozici reference, popis a příklad použití.
Vylepšen by také systém varování a chybových hlášení, a to zejména s ohledem na limitní hodnoty maximální a minimální vzdálenosti šroubů. Zprávy jsou
barevně rozlišeny a usnadňují tak definici šroubových přípojů.
Protokol o výpočtu obsahuje vylepšenou komponentu „stojina sloupu v tlaku“.
Pro efektivní délky, napětí ve sloupu apod. byly přidány tabulky s hodnotami
mezivýsledků.
Tabulkové zadávání
Otázka před smazáním výsledků
Uživatel nyní musí potvrdit provedení změn, které by vedly ke smazání
spočtených výsledků. Pokud je akce potvrzena, dojde ke smazání výsledků.
Je-li akce zamítnuta, změny nejsou provedeny a výsledky zůstávají nedotčeny.
• Otázka se objeví např. při:
• přidání, smazání nebo úpravě dílců či přídavných dat
• změnách v nastavení řešiče
• úpravě knihovních vlastností.
Nová nastavení při instalaci
Uživatelské informace
Při instalaci lze registrovat jméno uživatele a název společnosti. Tyto údaje lze
pak tisknout v záhlaví Engineering Reportu.
Kopírování uživatelských nastavení z předchozí verze
Tato volba automaticky zkopíruje následující položky z předchozí verze Scia
Engineer.
• Obsah složky [Uživatel] se šablonami tabulek, záhlaví, zápatí Engineering
Reportu, polohu nástrojových lišt...
• Nastavení registrů s výchozím jazykem...
• Umístění složky [Projekt].
Novinky v BIM
Nové materiály v knihovně materiálů
• Scia Engineer 14 rozšiřuje podporu pro Revit 2015 a přináší technologii
porovnání modelů („Model Compare“), která sleduje a zvýrazňuje změny
prováděné v jednom či druhém programu.
• Uživatelé Tekla Structures uvítají podporu 64-bitové verze Tekla Structures.
• Propojení s Allplanem bylo aktualizováno pro verzi Allplan 2014-1.
• Scia Engineer, jako jediný výpočetní program s certifikací IFC 2x3, i nadále propaguje Open BIM jako jednoduchý způsob sdílení modelu mezi
architektem, statikem, dodavatelem a výrobcem, a to bez ohledu na to, jaký
program která strana používá.
Předchozí verze knihovny materiálů obsahovala třídy oceli obsažené v EN
1993-1-1 a EN 10025-1. Nová verze nabízí materiály podle těchto norem:
Vylepšení prostředí
EN 10025-2, EN 10025-3, EN 10025-4, EN 10025-5, EN 10025-6, EN 10210-1,
EN 10219-1
Obsažena jsou také pravidla pro redukci tloušťky podle stejných norem.
Nové profily v knihovně průřezů
Do knihovny průřezů byly přidány profily gama od výrobce Voestalpine. Jedná
se o za studena tvarované profily C, U, Z a další tvary.
Nový správce projektů pomáhá uživateli při vytvoření nového projektu a při
otevírání projektů již existujících. Při listování nedávno otevřenými projekty je k
dispozici náhled projektu i s hlavními statistickými informacemi. K prohlédnutí
a vyzkoušení je také několik ukázkových projektů včetně jednoduchých výukových manuálů.
• Z dialogu lze přímo otevřít nastavení ochrany a ověřit použitá nastavení.
• V záhlaví je zobrazeno číslo verze.
• Provádí se test na výchozí jazyk Windows Pokud tento jazyk nesouhlasí s
jazykem nastaveným ve Scia Engineer, může si uživatel vybrat, zda chce
otevřít nastavení ve Scia Engineer nebo pokračovat v angličtině.
14.scia-engineer.com
help.nemetschek-scia.com
resources.nemetschek-scia.com
Nemetschek Scia s.r.o. - Slavíčkova 1a - 638 00 Brno (Česká republika) - Tel.: +420 545 193 526 - Fax: +420 545 193 533 - [email protected]
Nemetschek Scia s.r.o. - Evropská 2591/33d - 160 00 Praha 6 (Česká republika) - Tel.: +420 226 205 600 - Fax: +420 226 201 673 - [email protected]
Nemetschek Scia s.r.o. - Topoľová 8 - SK - 010 03 Žilina (Slovensko) - Tel.: +421 415 003 070-1 - Fax: +421 415 003 072 - [email protected]
Seznam všech našich mezinárodních poboček a partnerů naleznete na našich webových stránkách www.nemetschek-scia.com
Download

Novinky Scia Engineer 14