Důležitá informace
Tento přijímač je vhodný pro provozní napětí 4 až 12 V/DC.
Přitom je ovšem třeba mít na paměti, že přijímač neredukuje připojené napájení. Napájecí zdířka přijímače
se spojuje přímo s napájecími výstupy (konektory)!
To znamená, že k přijímači připojená serva, regulátory a prvky obvodu nebo jiné elektronické součástky
musí být rovněž dimenzovány na toto vyšší provozní napětí.
RC souprava 2,4 GHz, 2-kanály
Příklad:
Pokud je přijímač používán ve vozidle se spalovacím motorem a Vy ho připojíte k napájecímu napětí vyššímu
než 6 V/DC (např. ke dvoučlánkovému Li-Po akumulátoru), musíte používat takové servořízení a servo pro plyn
a brzdu, které se hodí pro toto vyšší napětí. Pokud toto nebudete respektovat, poškodíte si připojená serva!
Účel použití
Tento 2-kanálový dálkový ovladač je určen výhradně pro soukromé využití při stavbě modelů a je dimenzován
pro tyto účely, i pokud jde o dobu provozu. Pro profi využití, např. k ovládání strojů nebo zařízení, tento systém
není vhodný.
Obj. č.: 20 73 00
Popis výrobku
Pořídili jste si 2-kanálový rádiově řízený dálkový ovladač, který se ideálně hodí pro použití u modelů aut a lodí.
Díky dvěma proporcionálním řídicím kanálům lze nezávisle na sobě na dálku obsluhovat funkci plynu i řízení.
Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup RC soupravy 2,4 GHz.
Ergonomicky tvarovaná rukojeť dobře padne do ruky a umožňuje pohodlnou obsluhu vysílače a bezpečné řízení
modelu.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho
obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.
Pro vysílač je zapotřebí 8 baterií typu AA. Pokud nepoužíváte řídicí jednotku s BEC, budete pro přijímač
potřebovat 4 baterie typu AA.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
Rozsah dodávky
•
Vysílač
•
Programovací kartička
•
Přijímač
•
Návod k obsluze
Vysvětlivky k symbolům
Symbol vykřičníku odkazuje na možná nebezpečí při manipulaci, provozu a obsluze přístroje.
Symbol šipky označuje speciální tipy a pokyny k obsluze.
1
2
Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do dálkového ovládání.
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej
do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství
nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie
z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.
Dálkové ovládání nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený
hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto
prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro ovladače.
Nabíjení akumulátorů
Akumulátory o velikosti AA jsou v době dodání obvykle prázdné a je třeba je nabít.
Předtím, než se akumulátor dostane na svůj maximální výkon, musí projít několika úplnými vybíjecími
a nabíjecími cykly.
Akumulátory v pravidelných intervalech vybíjejte, protože při opakovaném nabíjení „poloprázdného“ akumulátoru
může docházet k tzv. memory-efektu (paměťový efekt). To znamená, že akumulátor ztrácí na své kapacitě.
Už nevydává veškerou naakumulovanou energii, doba provozu modelu resp. vysílače se zkracuje.
Používáte-li více akupacků nebo akumulátorů, vyplatí se pořízení kvalitní nabíječky.
Ta obyčejně nabízí také funkci rychlonabíjení akumulátorů.
•
U elektromodelů zapínejte hnací motor až poté, co jste zcela dokončili zabudování přijímacího zařízení.
Ovládací prvky vysílače
•
Tím předejdete tomu, aby se hnací motor náhle a nechtěně rozeběhl.
Přední strana
•
Před každým spuštěním překontrolujte, zda je Váš model i dálkový ovladač funkční a bezpečný. Všímejte
si přitom viditelných poškození, jako jsou např. vadné konektory nebo poškozené kabely. Veškeré pohyblivé
části na modelu musí fungovat lehce, ale nesmí vykazovat tzv. mrtvý chod.
2. Volant pro funkci řízení
•
Pokud ještě nedisponujete dostatečnými znalostmi ohledně zacházení s dálkově řízenými modely, obraťte
se na zkušeného sportovního modeláře nebo na modelářský klub.
•
Při uvedení do provozu vždy zapněte jako první vysílač. Teprve potom smíte zapnout přijímač v modelu.
Jinak by mohlo dojít k nepředvídatelné reakci modelu! Umístěte anténu vysílače vůči modelu ze strany,
abyste zajistili optimální vyzařování signálů vysílače. Vyhněte se tomu, abyste špičkou antény „mířili“
na model.
•
Před uvedením do provozu si na stojícím modelu ověřte, zda reaguje na povely tak, jak očekáváte.
•
Dálkový ovladač nepoužívejte při bouřce, v blízkosti vedení vysokého napětí nebo v blízkosti rádiových sloupů.
•
Dokud je model v provozu, ponechte dálkový ovladač (vysílač) vždycky zapnutý. Chcete-li model odstavit,
vždy nejprve vypněte motor a následně přijímací zařízení. Teprve potom smíte vypnout dálkový ovladač.
1. Anténa vysílače
3. Ovládací páčka pro plyn
4. Spodní část vysílače s integrovanou přihrádkou na baterie
5. Kryt obslužného panelu
Obslužný panel (pod krytem)
Pokud kryt obslužného panelu odklopíte nahoru, získáte přístup
k dalším ovládacím prvkům vysílače.
6. Přepínač zpětného chodu pro plyn
Manipulace s bateriemi a akumulátory
Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí,
že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí
baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou
malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání
pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte
pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo
nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete
pouze akumulátory.
Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem
a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak,
aby nedocházelo k poškození životního prostředí!
K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby
v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!
7. LED kontrolka podpětí
8. Tlačítko „binding“
9. Ovladač Dual Rate pro funkci řízení
10. Přepínač funkcí
11. Regulátor trimování pro plyn
12. Regulátor trimování funkci řízení
13. LED provozní kontrolka
14. Přepínač zpětného chodu pro funkci řízení
Zadní strana
15. Zdířka pro připojení k počítači
16. Nabíjecí zdířka
Šetřete životní prostředí!
3
4
c) Zapnutí vysílače
Uvedení vysílače do provozu
V následující části návodu se číslice uvedené v textu vztahují k obrázku uvedenému vedle textu nebo
k obrázkům uvedeným v daném úseku textu. Odkazy na jiné obrázky se uvádějí s odpovídajícím číslem
obrázku.
Když jsou akumulátory nabité, nebo po vložení nových baterií, vytáhněte
celou anténu vysílače a pomocí přepínače funkcí zapněte vysílač (viz
obrázek 2, číslo 10).
Knoflík přesuňte zprava (OFF = vypnuto) doleva (ON = zapnuto).
a) Vložení baterií/akumulátorů
Jako zdroj napájení pro vysílač použijte 8 alkalických baterií nebo
akumulátorů velikosti AA. Z ekologických důvodů a z důvodu
hospodárnosti se v každém případě doporučuje použití akumulátorů,
neboť tyto lze znovu nabíjet pomocí nabíjecí zdířky zabudované
ve vysílači.
Při vkládání baterií nebo akumulátorů postupujte následovně:
Víčko přihrádky na baterie (1) se nachází na spodní straně vysílače. Zatlačte na rýhovanou plošku (2) a vysuňte
víčko směrem do strany.
Do přihrádky na baterie vložte 8 baterií nebo akumulátorů. V každém případě přitom dbejte na správnou polaritu
jednotlivých článků. Záporný pól (plášť) baterie resp. akumulátoru musí mít kontakt s pružinkou.
Červená LED provozní kontrolka (viz obrázek 2, číslo 13) svítí a indikuje,
že je vysílač zapnutý. Zelená LED kontrolka pro podpětí (viz obrázek 2,
číslo 7) Vám signalizuje dostatečné napájení vysílače proudem.
Pokud napětí klesne pod 9 V, začne blikat LED kontrolka podpětí. V tomto případě byste měli provoz
Vašeho modelu co nejdříve ukončit. Před dalším použitím vysílače je třeba znovu nabít akumulátory,
resp. vložit nové baterie.
Abyste zabránili tzv. memory-efektu (paměťovému efektu) u akumulátorů typu NiCd, měli byste nabíječku zapojit
až tehdy, když jsou akumulátory zcela vybité. Poté, co jste přezkoušeli, zda vysílač správně funguje, zase jej
vypněte.
Uvedení přijímače do provozu
Odpovídající pokyn (3) najdete na dně přihrádky na baterie.
a) Připojení přijímače
Nejdříve musíte vsunout 4 baterie/akumulátory pod můstek (4), než můžete vložit zbývající 4 baterie/akumulátory.
Následně opět nasuňte víčko přihrádky na baterie a nechte je zaklapnout.
Přijímač Vám poskytuje možnost připojit 3 serva (výstup přijímače CH1,
CH2, CH3/BIND) a jeden akumulátor přijímače (VCC).
Kontakty jsou dimenzované pro konektory Futaba, které jsou chráněné před
přepólováním a které lze v případě potřeby používat také s konektory JR.
b) Nabíjení akumulátorů vysílače
Při provozu na akumulátory můžete k nabíjecí zdířce (16) připojit nabíjecí
kabel a akumulátory můžete nabíjet ve vysílači.
Za každých okolností přitom respektujte polaritu konektoru. Vnitřní
kontakt nabíjecí zdířky musí být spojen s kladným pólem (+) a vnější
kontakt se záporným pólem (–) nabíječky.
Nabíjecí proud by měl mít velikost cca 1/10 kapacity vložených
akumulátorů. U akumulátorů s kapacitou 2 000 mAh odpovídá nabíjecí
proud cca 200 mA a doba nabíjení je asi 14 hodin.
Protože ve vysílači je zabudovaná ochranná dioda, nelze používat nabíječky, které nabíjecí proud na krátkou dobu
přeruší, aby změřily aktuální napětí akumulátoru. V tomto případě je potřeba akumulátory před nabíjením vyjmout
z vysílače.
Při připojování serv resp. řídicích jednotek v zásadě vždy dbejte na
správnou polaritu konektorů.
Zdířka pro řídicí signál (kablík může být žlutý, bílý nebo oranžový – podle výrobce) musí být připojená k vnitřnímu
(levému) kolíkovému kontaktu. Zdířka pro záporné vedení (černý nebo hnědý, podle výrobce) musí být připojená
k vnějšímu (pravému) kolíkovému kontaktu.
Zapněte vysílač a následně přijímač. Pracuje-li funkce „binding“ správně, svítí červená LED kontrolka v přijímači
(viz obrázek 7, číslo 1). Přezkoušejte, zda přijímač správně funguje, a následně ho opět vypněte.
V závislosti na tom, s jakým modelem dálkový ovladač používáte, může připojení i napájení přijímače a serv
probíhat různým způsobem:
V zájmu prevence poškození vodivých drah a kontaktů nepoužívejte žádné rychlonabíječky. Maximální nabíjecí
proud nesmí překročit 500 mA!
Pozor!
Nabíječku zapojte až poté, co jste akumulátory (1,2 V články) vložili do vysílače. Nikdy se nepokoušejte znovu
nabíjet nabíječkou baterie (1,5 V články).
5
6
Model se
spalovacím
motorem (A)
Elektrický model auta
s mechanickou řídicí
jednotkou (A)
Elektrický model auta
s elektronickou řídicí
jednotkou (B)
Model lodi s řídicí
jednotkou (A/B)
CH1
Řídicí servo
Řídicí servo
Řídicí servo
Servo kormidla
CH2
Servo pro
plyn/brzdu
Servo řídicí jednotky
Řídicí jednotka
(Servo) řídicí
jednotky
CH3/BIND
Konektor binding*
Konektor binding*
Konektor binding*
Konektor binding*
VCC
Pouzdro na
baterie /
akumulátory
Pouzdro na baterie /
akumulátory **
***
Pouzdro na baterie /
akumulátory **/***
Výstup
Montáž serv
Montáž serv (1) vždy závisí na daném modelu. Přesné informace
najdete v technické dokumentaci modelu.
V zásadě byste se měli snažit přišroubovat servo tak, aby nemohlo kmitat.
Obvykle se proto zároveň se servy dodávají gumové průchodky (2)
s kovovými pouzdry (3).
Pokud se vesla a volanty pohybují jen ztuha, nemohou serva naběhnout
do požadované polohy. Zbytečně pak spotřebujete proud a model se těžko
řídí.
Namontujte páku serva vždy v 90° úhlu v ůči táhlům (viz nákres A).
Pokud je táhlo v šikmé poloze vůči páce serva (nákres B a C), nebude
vychýlení řízení na obou stranách stejné.
* Protože vysílač vedle funkce řízení a plynu nepodporuje žádný další kanál, používá se výstup CH3 pouze
pro funkci „binding“.
** U elektromodelu s mechanickou řídicí jednotkou je pro napájení přijímače v každém případě nutná sada baterií
resp. zvláštní akumulátor přijímače. Napájecí vedení montované k mechanickým řídicím jednotkám se nesmí
používat, protože napětí na adaptéru 7,2 V (u akumulátoru o 6 článcích) je pro přijímač a připojená serva příliš
vysoké!
*** U elektromodelu s elektronickou řídicí jednotkou je akumulátor přijímače připojený ke zdířce „VCC“ nutný
pouze v tom případě, že používané řízení motoru není vybavené BEC. Další informace najdete v technickém
popisu řídicí jednotky.
Připojte nyní serva používaná ve Vašem modelu resp. řídicí jednotku a zdroj napájení k přijímači.
Aby se model v průběhu testování nechtěně nerozjel, posaďte ho podvozkem na vhodnou podložku
(např. špalek dřeva apod.). Kola se musí volně točit.
b) Montáž přijímače
a) Přezkoušení funkce řízení
Montáž přijímače se v zásadě vždy řídí podle konkrétního modelu. Z tohoto důvodu byste se měli ohledně
zabudování přijímače vždy řídit doporučením výrobce modelu.
Kromě toho byste se měli vždy snažit přijímač zabudovat tak, aby byl co nejlépe chráněný před prachem, špínou,
vlhkostí a vibracemi. K jeho upevnění slouží oboustranně lepicí pěnová hmota (páska) nebo také gumičky, které
udrží přijímač omotaný páskou bezpečně na místě.
Anténa (1) má přesně danou délku.
Regulátor Dual Rate pro funkci řízení (viz obrázek 2, číslo 9)
otáčejte proti směru hodinových ručiček až po zarážku.
Když je volant ve střední poloze, musíte kola modelu srovnat rovně.
To by enormně omezilo dosah a znamenalo by to značné
bezpečnostní riziko.
Nejlepší bude, když použijete trubičku, která je součástí některých modelů nebo kterou si můžete přikoupit.
Nastavte oba regulátory trimování pro plyn a řízení (viz obrázek 2,
číslo 11 a 12) do střední polohy.
Zapněte vysílač a následně přijímač. Pokud jste všechno zapojili
správně, mělo by řídicí ústrojí modelu reagovat na otáčení volantem
(viz obrázek 1, číslo 2).
Z tohoto důvodu nesmíte drát antény svinovat, připínat poutky
nebo dokonce odstřihnout.
Hned za přijímačem vyveďte drát antény z modelu otvorem
jeho plášti.
Přezkoušení funkce řízení a plynu
v
Pokud kola stojí našikmo, ačkoliv je volant ve střední poloze,
uvolněte páku na servu a našroubujte ji o zoubek dál.
Pokud řídíte doleva, musí se kola vychýlit doleva (viz obrázek 12, část A).
Pokud řídíte doprava, musí se kola vychýlit doprava (viz obrázek 12, část B).
Pokud se mají kola stočit v přesně obráceném směru, než jaký je naznačen na obrázku 12, můžete pomocí
přepínače zpětného chodu funkce řízení (viz obrázek 2, číslo 14) přepnout směr působení volantu a tím i směr
otáčení servořízení.
7
8
Chcete-li provést spárování, postupujte následovně:
Nastavte mechanismus řízení na Vašem modelu tak, abyste mohli kola vychýlit úplně doleva a úplně doprava,
aniž byste přitom mechanicky naráželi do řídicího ústrojí nebo abyste jím byli omezováni. Regulátor trimování
pro funkci řízení (viz obrázek 2, číslo 12) se přitom musí nacházet ve střední poloze.
•
Vypněte vysílač.
•
Odpojte serva, která jsou případně připojená k přijímači.
•
Zapojte programovací kartičku (1) do výstupu CH3/BIND
na přijímači.
Takto máte později možnost model doladit, pokud Vám při jízdě vpřed táhne doleva nebo doprava.
•
Zapněte přijímač. Nato začne na přijímači blikat LED kontrolka (2).
•
Stiskněte na vysílači tlačítko „binding“ (viz obrázek 2, číslo 8)
a podržte toto tlačítko stisknuté.
•
V době, kdy je toto tlačítko stisknuté, zapněte vysílač. Bliká LED
kontrolka podpětí.
•
Jakmile se LED kontrolka rozsvítí natrvalo, je funkce „binding“ dokončená.
•
Uvolněte tlačítko „binding“ na vysílači.
Tip z praxe
Regulátor trimování pro funkci řízení je přesně ve středu, pokud se páka serva při částečném stisknutí přepínače
pro zpětný chod už nepohybuje. Volant přitom musí být ve středové poloze.
Pokud se vychýlení řízení při provozu modelu zdá být příliš velké, můžete je pomocí regulátoru Dual Rate pro
funkci řízení (viz obrázek 2, číslo 9) zmenšit. Pokud otočíte regulátorem Dual Rate ve směru hodinových ručiček
doprava, vychýlení řízení se zmenší. Pokud regulátorem otočíte zpátky doleva, vychýlení se opět zvětší. Nastavení
má vliv na oba směry vychýlení řízení.
•
Vypněte přijímač a vysílač a vyjměte programovací kartičku.
•
Znovu připojte serva/regulátory k přijímači.
•
Přezkoušejte funkci systému a proveďte zkoušku dosahu.
Pokud systém nefunguje správně, celý postup zopakujte.
b) Přezkoušení funkce plynu
Pokud přitáhnete ovládací páčku plynu (viz obrázek 1, číslo 3)
až nadoraz směrem k rukojeti, musí model zrychlovat (viz obrázek
13, nákres A).
Pokud zatlačíte páku dopředu, musí model brzdit, resp. přeřadit
na jízdu vzad (viz obrázek 13, nákres B).
Pokud se chová hnací jednotka Vašeho modelu přesně obráceně,
než jak je naznačeno na obrázku 13, můžete pomocí přepínače
zpětného chodu pro plyn (viz obrázek 2, číslo 6) přepnout směr
působení ovládací páčky.
U modelu se spalovacím motorem nastavte táhlo ovládání karburátoru a brzd tak, aby mechanicky nepřekáželo
servu pro plyn a brzdy. Regulátor trimování pro plyn (viz obrázek 2, číslo 11) se přitom musí nacházet ve střední
poloze.
U modelu s elektronickou řídicí jednotkou je někdy v řídicí jednotce potřeba naprogramovat různé polohy ovládací
páčky pro plyn (vpřed, zastavit, vzad). Další pokyny najdete v návodu k řídicí jednotce.
Poté, co jste přezkoušeli, resp. nastavili správnou funkci plynu a řízení, nejprve vypněte přijímač a následně
vysílač.
Použití vysílače jako simulátoru
Je-li třeba, můžete vysílač použít také pro účely simulace. V tomto případě budete potřebovat USB kabel,
který si můžete pořídit zvlášť, a vhodný software pro počítač.
USB kabel se připojuje do zdířky na zadní straně vysílače (viz obrázek 3, číslo 15).
Pokud bylo připojení provedeno správně a instalace také, je dálkový ovladač rozpoznán jako ovládací
prvek (Human Interface Device) a je možné ho používat jako běžný joystick.
Všechny další informace k tomuto tématu najdete v návodu k USB kabelu.
Nastavení funkce „Fail-Safe“
Váš přijímač v dálkovém ovladači Vám nabízí možnost, jak uvést servo plynu do určité polohy, pokud z důvodu
nějaké poruchy nelze správně přijímat signál.
Pokud jste zvolili pozici pro běh naprázdno (střední poloha ovládací páčky plynu) jako polohu „Fail-Safe“, vozidlo
se automaticky zastaví, pokud došlo k poruchám rádiového přenosu nebo pokud model opustí dosah vysílače
a jede na plný plyn. Jako „Fail-Safe“ si ale můžete také nastavit libovolnou účinnost brzdy (např. 50 %). V tomto
případě byste měli při nastavování funkce „Fail-Safe“ ovládací páčku pro plyn zafixovat v požadované poloze
pomocí gumového kroužku.
Model je nyní připraven k první testovací jízdě.
Funkce „binding“
Aby spolu vysílač a přijímač komunikoval, musí se spárovat přes stejný digitální kód. V okamžiku dodání
už je vysílač a přijímač navzájem spárovaný a můžete je okamžitě začít používat. Pokud jste přijímač
nebo vysílač vyměnili (nebo po provedené opravě) musíte provést spárování znovu.
9
10
Chcete-li provést nastavení „Fail-Safe“, postupujte následovně:
•
Uveďte ovládací páčku plynu do požadované polohy.
•
Zapněte vysílač a následně přijímač.
•
Bezprostředně poté stiskněte a podržte stisknuté tlačítko (1)
na přijímači.
•
Po asi 3 sekundách začne na přijímači blikat LED kontrolka (2).
•
Když LED kontrolka bliká, tlačítko uvolněte.
•
Jakmile se LED kontrolka opět natrvalo rozsvítí, je pozice „Fail-Safe“ uložená.
Technické údaje
a) Vysílač
Frekvenční pásmo
2,4 GHz
Počet kanálů
2
Provozní napětí
9,6 až 12 V/DC pomocí 8 baterií nebo akumulátorů typu AA
Rozměry (Š × V × H)
cca 159 × 235 × 85 mm
Hmotnost včetně akumulátorů cca 534 g
b) Přijímač
Pokud používáte servo plynu, můžete u stojícího spalovacího motoru přidat trochu plynu a následně
vypnout vysílač. Servo plynu poté musí neprodleně naběhnout do polohy „Fail-Safe“. U elektromodelu
s elektronickou řídicí jednotkou musíte vozidlo postavit na špalky, aby se kola během testování mohla
volně otáčet.
Recyklace
Frekvenční pásmo
2,4 GHz
Počet kanálů
3
Systém zapojení
Futaba/JR
Provozní napětí
4 až 12 V/DC pomocí 4 baterií nebo akumulátorů typu AA
Rozměry (Š × V × H)
cca 37,5 × 22,5 × 13 mm
Hmotnost
cca 6 g
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad
na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
Záruka
Na 2-kanálovou RC soupravu 2,4 GHz poskytujeme záruku 24 měsíců.
Odstraňování poruch
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení
návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.
I když byl dálkový ovladač sestaven v souladu s aktuálním stavem techniky, může dojít k určitým chybám
nebo poruchám. Z tohoto důvodu Vám chceme poradit, jak můžete eventuální poruchy sami odstranit.
Problém
Vysílač nereaguje
Řešení
• Přezkoušejte baterie nebo akumulátory ve vysílači.
•
Serva nereagují
Serva se třesou
Servo bručí
Systém má pouze malý dosah
Vysílač se ihned nebo po krátké
době sám vypne
Zkontrolujte polaritu baterií nebo akumulátorů.
•
Zkontrolujte polohu vypínače.
•
Přezkoušejte baterie nebo akumulátory v přijímači.
•
Přezkoušejte kabel (spínací).
•
Zkontrolujte funkci BEC řídicí jednotky.
•
Přezkoušejte polaritu konektoru serva.
•
Za účelem zjištění příčiny poruchy vyměňte přijímač.
•
Přezkoušejte baterie nebo akumulátory ve vysílači a v přijímači.
•
Vysušte pomocí fénu eventuální vlhkost zachycenou v přijímači.
•
Přezkoušejte baterie nebo akumulátory v přijímači.
•
Přezkoušejte lehkost chodu táhla.
•
Servo provozujte za účelem zjištění příčiny poruchy bez kormidla.
•
Přezkoušejte baterie nebo akumulátory ve vysílači a v přijímači.
•
Zkontrolujte anténu přijímače, zda není poškozená nebo zda neprobíjí.
•
Přijímací anténu v modelu nastavte jinak a otestujte.
•
Přezkoušejte baterie nebo akumulátory ve vysílači a případně je vyměňte.
Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.
Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!
© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.
11
MIH/12/2011
12
Download

Návod - produktinfo.conrad.com