Regulace v platebních
kartách
Cardforum Seč
27.5.2014
Marie Hešnaurová
Zástupce ČR v kartové
skupině v EPC
Nová legislativa EU výrazně ovlivní svět karet
Evropská komise, Evropský parlament a Rada Evropské
unie připravují dalekosáhlé změny podmínek,
ovlivňujících zásadním způsobem kartový business
Přestože finální podoba legislativy ještě není známa, je
jasné, že dopad bude obrovský
Vydavatelé (zejména), acquireři, schémata, procesoři a
obchodníci budou muset reflektovat změněné podmínky
ve svých strategiích
Evropa a svět vs. poplatky u karet
2
29.5.2014
EU chce vytvořit jednotný platební trh
Rozvoj vnitřního trhu platebních služeb v souladu se
strategií Evropa 2020 a Digitální agenda
Harmonizace podmínek pro fungování platebních karet v
jednotlivých členských zemích EU
Právní jistota a transparentnost poplatků
Zvýšení konkurence a umožnění novým hráčům vstoupit
na lokální trhy
Implementace inovativních řešení
Evropa a svět vs. poplatky u karet
3
29.5.2014
„Platební balíček“ má podpořit vznik SEPA
Interchange Fee
Regulation
Payment Service
Directive II
Payment Account
Directive
Evropa a svět vs. poplatky u karet
4
29.5.2014
Platební balíček – PSD2, PAD
PSD 2
Předpoklad schválení 1Q-2Q 2015
• Přístup třetích stran na účty klientů
• Silná autentizace E-com a M-com transakcí
• Surcharging povolen jen pro karty s neregulovaným IF
• Omezení zodpovědnosti klienta na 50 EUR (dnes 150 EUR)
PAD
Schváleno v Radě EU a EP, platnost od cca 9/2014?
• Právo klienta na základní účet (vklady a výběry na pobočce nebo z ATM v EU,
platební transakce v rámci EU (převody včetně TP, SDD a SCT)
• Debetní karta s využitím na ATM, POS, on-line
• Standardizovaná prezentace poplatků, jejich porovnatelnost
• Jednoduchý switching
• Banka musí umožnit otevřít účet odkudkoli v EU (KYC?)
Evropa a svět vs. poplatky u karet
5
29.5.2014
Interchange Fee = klíčový prvek 4-stranného
kartového systému
Kartové schéma Visa/MC
Poplatky asociacím
Poplatky asociacím
IF
Vydavatelská banka
Zpracovatelská banka
Poplatky bance
Provize
Obchodník
Držitel karty
Evropa a svět vs. poplatky u karet
6
29.5.2014 – strana 6
Zdroj: European Central bank
Výše Interchange Fee v zemích Evropy
Evropa a svět vs. poplatky u karet
7
29.5.2014
Sources: ECB and the ECB´s Statistical Data Warehouse
Počet transakcí platební kartou na jednoho
obyvatele za rok
Evropa a svět vs. poplatky u karet
8
29.5.2014
Sources: ECB and the ECB´s Statistical Data Warehouse
Objem transakcí platební kartou na jednoho
obyvatele za rok (v EUR)
Evropa a svět vs. poplatky u karet
9
29.5.2014
Nejdůležitější body z návrhu Regulace IF
Scope
• Soukromé karty,
EP: i služební karty
• Karty čtyřstranných kartových schémat
• Evropské transakce u obchodníků nikoliv na ATM
Interchange • 0,2% pro debetní karty
• EP: 0,2% nebo 0,07EUR pro debetní karty
fee caps
• 0,3% pro kreditní karty
Co-badging
• Současné uvedení dvou nebo vice brandů na kartě
musí být umožněno
Evropa a svět vs. poplatky u karet
10
29.5.2014
Nejdůležitější body z návrhu Regulace IF
Oddělení
schémat a
procesingu
• Kartová schémata budou muset oddělit
business a procesy právně i organizačně
Honour all
cards rule
• Bude zrušeno, obchodník si bude moci vybrat,
které karty bude akceptovat
• Musí ale akceptovat všechny karty daného
brandu se stejným IF (Honour all issuers rule)
Definice
cross
border
transakce
• EK: PSP karty a obchodníka jsou v jiných
zemích
• EP: PSP karty a místo obchodníka jsou v jiných
zemích
Evropa a svět vs. poplatky u karet
11
29.5.2014
Nejdůležitější body z návrhu Regulace IF
Transparent
nost pro
obchodníka
• Acquirer musí nabídnout specifický poplatek
podle typu karty pokud obchodník nepožádá o
tzv. blendovaný
Identifikace
karet
• Typy karet budou muset být visuálně a
elektronicky identifikovatelné.
• EP: identifikace typu karty jen elektronická
Datum
platnosti
Evropa a svět vs. poplatky u karet
• EK: 2 měsíce/2roky pro cross border/domácí IF
po schválení
• EP: 1 rok po schválení
12
29.5.2014
Časový harmonogram
7/2013
EK návrh
Platební
balíček
2/2014
Hlasování
ECON a
IMCO
4/2014
Hlasování
v EP
13
Evropa a svět vs. poplatky u karet
od 2/2014
Jednání v
Radě EU
???
4.Q 2014
1.Q 2015
Schválení
legislativy
29.5.2014
Odhad finančního dopadu
Zdroj: European Central Bank
Plná implementace nových sazeb IF na
celkové objemy transakcí by znamenala
přesun cca 5,8 mld. EUR ročně od
vydavatelů k acquirerům a
obchodníkům a……….. snad i ke
spotřebitelům….. ?
Evropa a svět vs. poplatky u karet
14
29.5.2014
Zkušenosti z Austrálie
•
•
•
•
•
Reserve Bank of Australia prosadila
regulaci poplatků v r. 2002
IF poklesly z průměrné hodnoty cca
1% na 0,5% pro kreditní karty a
později na 0,12$ nebo 0,24% pro
debetní karty
Acquireři vydělávali po omezenou
dobu na větší marži
Obchodníci začali využívat
surcharging
Do r. 2010 30-40% velkých
obchodníků aplikovalo surcharging
Vydavatelé zavedli poplatek za platbu
kartou, zvýšily se poplatky za karty
Evropa a svět vs. poplatky u karet
15
Zdroj: Euromonitor, RBA
•
29.5.2014
Zkušenosti ze Španělska
Vládou vynucená dohoda na snížení IF byla podepsána zástupci sdružení
obchodníků a karetních systémů na dobu (2006-2010)
Hlavní dopady:
• Snížení IF o 58%
• Zvýšení ročního poplatku za kartu o 50%
• Obchodníci ušetřili 2,87 miliardy EUR
• Dodatečné náklady byly pokryty spotřebiteli (2.35 mld. EUR) a
vydavateli karet (1mld. EUR)
Snížení mezibankovních poplatků jasně poškodilo spotřebitele zvýšením
poplatků a omezením dalších benefitů
Vedlejší dopady:
• Omezení inovací
• Používání hotovosti vzrostlo, šedá ekonomika
• Pokles používání karet
Zdroj: Studie španělských universitních profesorů
Evropa a svět vs. poplatky u karet
16
29.5.2014
Zkušenosti z USA
Dopad na vydavatele:
• Výrazný pokles výnosů na straně vydavatelů
• Regulace neplatí pro malé vydavatele
Dopad na obchodníky:
• Nejednotný dopad – IF vzrostlo pro obchodníky s nízkými
transakcemi (≤ 15 USD) 2-3X
• Vyšší ceny, zrušení akceptace karet, soudní proces
Dopad na spotřebitele:
• Neprůkazné snížení cen u obchodníků
• Omezení výhod ke kartám (odměny zrušilo 50%
vydavatelů už v 2011)
• Zvýšení cen za vedení účtů o 25%
Evropa a svět vs. poplatky u karet
17
Zdroj: Economic Quarterly Vol. 98, 2012
Durbin amendment k Dodd-Frank Wall Street reformě - FED
• Platí od 1.10.2011 pro debetní karty
• IF = 21 centů + 5 b.p. (fraud) + 1 cent (prevence)
• Snížení IF o 50%
29.5.2014
Maďarsko
•
•
•
•
•
•
•
Antimonopolní úřad pokutoval v r. 2009
7 maďarských bank ve výši 3,5 mil. EUR – kartelová dohoda
Od r. 2010 MC stanovil domácí sazbu na 0,70% a Visa na 0.2%
Ministerstvo národního hospodářství ohlásilo v 1/2013
připravovanou regulaci
Důvod: vysoké poplatky pro obchodníky jsou bariérou pro rozvoj
kartových transakcí
Řada jednání – BA, Ministerstvo, Národní banka, řada analýz
prokazujících, že změna nepovede k požadovanému cíli (skutečný
důvod pro malou akceptaci karet je šedá ekonomika)
Banky navrhovaly počkat na regulaci EU
IF zregulovány zákonem od 1.1.2014: 0,2% DK, 0,3% KK, pro
soukromé i služební karty, Visa a MC
Zdroj: Erste Bank Hungary
Evropa a svět vs. poplatky u karet
18
29.5.2014
Polsko
•
Dlouhodobě jedny z nejvyšších sazeb IF V Evropě (1,3 % ,
vybrané produkty až 1,7% ) vyvolávají silnou nespokojenost
obchodníků
•
Pracovní skupina zástupců bank, národní banky, kartových
schémat měla najít společné řešení pro postupný pokles
sazeb - do r. 2017 pokles na 0,7% pro DK a 0,84% pro KK
•
K dohodě nedošlo, proto regulace zákonem – dodatek k
Zákonu o platebních službách
•
•
Nová sazba 0,5% pro všechny karty
Platnost od července 2014
Zdroj: Visa, MC
Evropa a svět vs. poplatky u karet
19
29.5.2014
Jaké dopady lze očekávat
• Racionalizace kart. portfolia
• Nové zdroje výnosů –
komercializace dat
• Omezení nákladů na odměny
• Větší zaměření na úrokové
výnosy
• Tlak issuerů na snížení
poplatků
• Snížené investice issuerů do
inovací
• Dopad na organizaci a
systemy
• Více brandů na kartě
• Licence pouze crossborder
Evropa a svět vs. poplatky u karet
• Nastavení nových cen se
zvýšenou marží (krátkodobě)
• Cross border aktivity
• Transparentní poplatky
• Nabídka dalších služeb
Vydavatelé
Acquireři
Schémata a
procesoři
Obchodníci
• Nižší poplatky
• Méně inovací od issuerů
• Migrace na jiné/zahraniční
acquirery
• Větší transparentnost
poplatků
20
29.5.2014
Snažíme se vývoj ovlivnit, ale ….
Aktivity v rámci SBK:

Zpracování formálního písemného stanoviska členských bank SBK k Návrhu
regulace IF


Pravidelná jednání se zástupci Ministerstva financí

Opakovaná jednání u kulatého stolu za účasti SBK, kartových asociací,
Ministerstva financí, Svazu obchodu a cestovního ruchu, Sdružení českých
spotřebitelů, médií a dalších.
Účast na konferencích a seminářích
Evropa a svět vs. poplatky u karet
21
29.5.2014
Děkuji za pozornost!
Evropa a svět vs. poplatky u karet
22
29.5.2014
Download

IF - cardforum