TECHNICKÝ LIST 1/2
TMEL LEPICÍ C2T FLEX excelent
Technický list
Lepicí tmel na dlažbu
VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ:
• pro lepení dlažeb v interiéru i exteriéru
• mrazuvzdorný
• elastický a vysoce přilnavý
• pro slinutou dlažbu
• vhodný i pro dlažby na podlahovém vytápění
• třída C2T
SLOŽENÍ: Směsna bázi anorganického pojiva, plniva a modikujících přísad.
TECHNICKÁ DATA:
C2T – ZLEPŠENÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO SE SNÍŽENÝM SKLUZEM PRO VNITŘNÍ A VENKOVNÍ OBKLADY
Reakce na oheň:
Uvolňování nebezpečných látek:
Třída E
Trvalá odolnost
viz Bezpečnostní list
Pevnost spoje, vyjádřena jako
Vysoká počáteční tahová přídržnost:
2
≥ 1,0 N/mm
Vysoká tahová odolnost po tepelném stárnutí:
≥ 1,0 N/mm2
Vysoká tahová odolnost po ponoření do vody:
≥ 1,0 N/mm2
Vysoká tahová odolnost po vystavení cyklům zmrazení-rozmrazení:
≥ 1,0 N/mm2
divize Weber Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Počernická 272/96, 108 03 Praha 10; 11; RKNFE; 097/2013; EN 12004:2007 + A1:2012
INFORMATIVNÍ
Doba zpracovatelnosti
max 30 minut
Doba otevřenosti
max 15 minut
VŠEOBECNÉ POŽADAVKY PRO PODKLAD:
Suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako prach), oleje, mastnoty apod. Doporučujeme podklad upravit penetračním nátěrem.
PODKLADNÍ NÁTĚR:
Na penetraci podkladu před aplikací hmoty používáme ředěný roztok NOVIPro Disperze 2802 A s vodou v poměru 1:1 (běžné podklady) až 1:5 (velmi savé podklady) dle savosti podkladu V případě vyšší savosti je doporučeno provést ještě jednu penetraci.
Na nesavé a problematické povrchy (mírně znečištěné povrchy od barev, nebo zbytku lepidel) doporučujeme použít penetraci weber.podklad haft neředěný.
PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ:
Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod + 5°C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka
a průvanu.
POPIS ZPRACOVÁNÍ:
Tmel se připraví postupným vmíchaným 1 pytle (25 kg) do 5,5 litrů vody pomoci míchadla (nástavec ruční vrtačky). Doba míchaní je 2 minuty. Nechat 5 minut
odležet a pote ještě jednou krátce promíchat.
POPIS ZPRACOVÁNÍ:
Hmota se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) cca 6 l vody
pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky) s nízkými otáčkami max. 500
ot/min. Doba míchání je 2 minuty. Nechat 5 minut odležet. a poté ještě
jednou krátce promíchat.
APLIKACE:
Hmotu aplikujeme na podklad za použití nerezového hladítka o velikosti
zubu 6 x 6, 8 x 8 mm , nebo 10 x 10 mm dle velikosti dlaždic. Větší
rozměry dlaždic např. 20 x 20 cm doporučujeme lepit způsobem obou-
TECHNICKÝ LIST 2/2
TMEL LEPICÍ C2T FLEX excelent
stranného lepení – tzn. na dlaždici se nanese vrstva hmoty 1 – 2 mm silná. Po osazení dlaždice do hmoty poklepem plastovou paličkou stabilizujeme dlažbu
a vytlačíme vzduch. Spárovací hmotu aplikujeme po 24 hod a úplná zátěž dlažby možná po 48 hod.
POUŽITÍ:
Pro minerální podklady, jako vápencocementové omítky a beton. Pro lepení dlažby na podklady se zabudovaným topením. Na terasy, balkony. Na podlahy
ve vlhkých provozech. K lepení keramických, slinutých, kameninových obkladů, obkladů z umělých kamenů, skleněných tvárnic. Nedoporučuje se na dřevo,
štuky, kovy a barevné nátěry.
SPOTŘEBA:
4 kg/m2, dle rozměrů dlaždic.
NÁŘADÍ:
Vědro, vrtačka s míchadlem, nerezová hladítka o velikosti zubu 6 x 6, 8 x 8 mm , nebo 10 x 10 mm (dle velikosti dlaždic). U rozměrů dlaždic nad 1200 cm2 doporučujeme používat stěrku buchtel (velikost zubu 20 x 8 mm).
ČIŠTĚNÍ:
Nádoby a nářadí se po použití očistí vodou.
BALENÍ:
Ve 25kg papírových obalech, 42 ks – 1050 kg/paleta. Váhová tolerance ± 3 %.
SKLADOVÁNÍ:
12 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech.
BEZPEČNOST PRÁCE:
Při práci dodržujte předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Je nutné používat osobní ochranné pomůcky. Při práci s výrobkem nejíst, nepít,
nekouřit. Po práci je nezbytné omýt pokožku vodou a ošetřit vhodným krémem. Příslušné bezpečnostní listy na www.novipro.cz.
LIKVIDACE ODPADŮ:
Nespotřebovaný obsah pytlů uložte na povolenou skládku odpadů.
NEBEZPEČÍ.
Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Může způsobit podráždění
dýchacích cest. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování prachu.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny
PŘI STYKU S KŮŽÍ:
Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže nebo vyrážce:
PŘI VDECHNUTÍ:
Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře.
Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. Nebezpečné složky: cementový (portlandský) slínek,
odprašky z výroby portlandského slínku.
Doplňující informace: Mokrá směs může poškodit výrobky z hliníku a jiných neušlechtilých kovů.
Výrobek po dobu skladovatelnosti splňuje legislativní požadavek na obsah rozpustného šestimocného chromu.
KVALITA:
Kvalita je trvale kontrolována v laboratořích výrobce. Prokazování shody výrobků je zajištěno TZÚS Praha, NO 1020. Ve výrobě je provozován systém řízení výroby
a uplatňován certifi kovaný systém managementu jakosti podle ISO 9001.
Download

Technický list TMEL LEPICÍ C2T FLEX excelent