Plošné prvky nesoucí pouze tlak
esas.44
Plošné prvky nesoucí pouze tlak
Výpočet plošných prvků, které jsou schopny přenášet pouze tlakové síly. Modul je
možné s výhodou použít například pro výpočet zděných konstrukcí a kleneb, výpočty
s prostým betonem.
Datasheet Scia Engineer
esas.44
Scia CZ, s.r.o. • Slavickova 1a • CZ - 638 00 Brno • Tel: +420 545 193 526 • Fax: +420 545 193 533 • [email protected]
Scia CZ, s.r.o. • Thákurova 3 • CZ - 160 00 Praha 6 • Tel: +420 224 322 425 • Fax: +420 224 322 288 • [email protected]
Scia SK, s.r.o. • Nám. hrdinov 5 • SK - 010 03 Žilina • Tel: +421 415 003 070-1 • Fax: +421 415 003 072 • [email protected]
www.scia-online.com
Výpočet plošných konstrukcí přenášejících pouze
tlak - zdivo a prostý beton
Tento modul umožňuje uživateli analyzovat chování smykových stěn, výplňového zdiva a veškerých stěnových konstrukcí přenášející pouze
tlak. V grafickém prostředí je možné efektivně
modelovat železobetonové a zděné stěny, včetně
stěn z prostého betonu. Použitím nelineární analýzy je uživatel schopen vyloučit všechny konečné
prvky, v nichž působí tahová napětí.Výsledkem
je konstrukce , ve které působí pouze tlačené
prvky. Pomocí tohoto modulu je možno graficky
zobrazit přenos sil pouze tlakovými prvky v obloucích, klenbách a překladech nad otvory. Výztuž,
která přenáší tahová namáhání je modelovaná
jako vnitřní žebro s tuhostí odpovídající použité
výztuži. Jedná se o výpočtové použití modelu příhradové analogie (strut and tie), který poskytuje
uživateli komplexní nástroj pro návrh a posouzení
výztuže v nosných stěnách.
Nelineární analýza je provedena tak, aby byly
započítány pouze tlačené konečné prvky,
pomocí několika iteračních kroků, ve kterých jsou
postupně eliminovány prvky, ve kterých vzniklo
tahové napětí. (tuhost ve směru tahových napětí
je významně redukována). V závislosti na geometrii atuhosti konstrukce může být v novém
iteračním kroku nalezen rovnovážný stav - tím je
dosaženo splnění konvergenčního kriteria.
Zobrazením průběhů vnitřních sil nebo napětí si
může uživatel udělat názorný obrázek o chování
konstrukce. Dobře je viditelný průběh tlakových
Hlavní funkce
► Efektivní modelování konstrukcí nepřenáše-
jících tah (zdivo, prostý beton).
sil na modelu příhradové analogie. Vnitřní síly
ve výztuži mohou být zobrazeny jako osové normálové síly v konstrukci. Celkový obraz chování
konstrukce doplňují ještě další výsledky, jako
například reakce a deformace.
Tento modul pomáhá uživateli při návrhu a posuzování komplexních prostorových konstrukcí
se smykovými stěnami a výplňovým zdivem.
Praktickým příklad ukazuje rozdíl mezi lineárně
elastickou analýzou a nelineární analýzou s využitím pouze tlačených prvků.
lineární
Závěr
Modul plošné prvky přenášející pouze tlak je
nezbytný pro uživatele, který se běžně věnuje
výpočtu prostorových nebo rovinných konstrukcí
obsahujících nosné stěny. Tento modul odpovídajícím způsobem ukazuje skutečné chování
stěnových konstrukcí. Praktické uplatnění tohoto
modulu je při modelování stěn zděných, železobetonových nebo z prostého betonu, včetně otvorů.
Modul lze použít i pro řešení speciálních detailů.
nelineární
► Modul je vhodný pro analýzu skeletových
kosntrukcí s vnitřním stužujícím jádrem.
► Názorné zobrazení průběhu tlaku a chování
konstrukce.
Obsaženo v P E
esas.44
Požadovaný modul: esas.00.
Download