TECHNICKÝ LIST 1/2
BETON 35 MPa
Technický list
Suchá betonová směs se zrny až 10 mm.
VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ:
• suchá betonová směs se zrny až 10 mm
• vysoké zatížení – pevnost 35 MPa
• tloušťky vrstev : 40 – 150 mm (připojený potěr)
• tloušťka mazaniny na zhutněném podkladu: 100 – 150 mm
• pochůznost: po 24 hod.
• zatížení: po 28 dnech
• vhodný pro zhotovení ztužujících ŽB věnců a výplňový beton
do tvarovek, provádění betonových mazanin na zhutněném podloží
SLOŽENÍ: Směs na bázi anorganického pojiva, plniva a modikujících přísad.
TECHNICKÁ DATA:
Výrobek je nad rámec normy ČSN EN 13813 rovněž mrazuvzdorný, mrazuvzdornost po 20 cyklech podle ČSN 72 2452 ≥ 75%.
CT-C35-F5 – CEMENTOVÝ POTĚROVÝ MATERIÁL PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ VE STAVBÁCH
Reakce na oheň:
A1fl
Odolnost proti obrusu:
NPD
Uvolňování nebezpečných látek:
CT
Zvuková izolace:
NPD
Propustnost vody:
NPD
Zvuková pohltivost:
NPD
Propustnost vody
NPD
Tepelný odpor:
NPD
Pevnost v tlaku:
C35
Odolnost proti chemickému vlivu:
NPD
Pevnost v tahu za ohybu:
F5
divize Weber Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Počernická 272/96, 108 03 Praha 10; RKNPBK; 129/2013; 14; EN 13813
INFORMATIVNÍ
Doba zpracovatelnosti
max 60 minut
VŠEOBECNÉ POŽADAVKY PRO PODKLAD:
Suchý, pevný, beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach), oleje, mastnoty apod. Doporučujeme podklad upravit penetračním
nátěrem. Na zhutněném podloží minimální tloušťka 100 mm.
PODKLADNÍ NÁTĚR:
Na penetraci podkladu před aplikací hmoty používáme ředěný roztok NOVIPro Disperze 2802 A s vodou v poměru 1:1 (běžné podklady) až 1:5 (velmi savé
podklady) dle savosti podkladu V případě vyšší savosti je doporučeno provést ještě jednu penetraci.
Na nesavé a problematické povrchy (mírně znečištěné povrchy od barev, nebo zbytku lepidel) doporučujeme použít penetraci weber.podklad haft neředěný.
PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ:
Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5°C. Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5°C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se
vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.
POPIS ZPRACOVÁNÍ:
Hmota se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) do 2,2 litrů vody pomocí
míchadla (nástavec ruční vrtačky) případně stavební míchačky. Doba míchání je
2 minuty.
APLIKACE:
Po promíchání (dokonalá homogenizace) je doba aplikace vlastní hmoty pouze 60
minut. Aplikovanou hmotu upravíme dřevěným nebo nerezovým hladítkem
a stahovací latí.
TECHNICKÝ LIST 2/2
BETON 35 MPa
DOPORUČENÍ:
Při použití na ztužující věnce a výplňový beton v tvárnicových blocích je třeba beton řádně zhutnit pomocí ponorného vibrátoru nebo alespoň propichováním!!!
POUŽITÍ:
Ke spolehlivému vyrovnání podkladů v interiéru i exteriéru. Míchá se pouze s čistou vodou. Není určen jako konečná povrchová úprava. K vyrovnání stabilních
vrstev, k použití jako podkladní vrstva pod konečnou povrchovou úpravu (hydroizolační cementové stěrky, dlažby). Slouží hlavně k vytvoření ztužujících ŽB věnců
a výplňový beton určený do tvarovek a k vytvoření betonových mazanin na zhutněném podkladu.
SPOTŘEBA:
18-21 kg/cm/m2.
NÁŘADÍ:
Dřevěné nebo ocelové, případně novodurové hladítko, spirálové míchadlo, nádoba na míchání, vrtačka případně stavební míchačka, stahovací lať.
ČIŠTĚNÍ:
Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.
BALENÍ:
Ve 25kg papírových obalech, 42 ks – 1050 kg/paleta. Váhová tolerance ± 3 %.
SKLADOVÁNÍ:
12 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech.
BEZPEČNOST PRÁCE:
Při práci dodržujte předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Je nutné používat osobní ochranné pomůcky. Při práci s výrobkem nejíst, nepít,
nekouřit. Po práci je nezbytné omýt pokožku vodou a ošetřit vhodným krémem. Příslušné bezpečnostní listy na www.novipro.cz.
LIKVIDACE ODPADŮ:
Nespotřebovaný obsah pytlů uložte na povolenou skládku odpadů.
NEBEZPEČÍ.
Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Může způsobit podráždění
dýchacích cest. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování prachu.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny
PŘI STYKU S KŮŽÍ:
Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže nebo vyrážce:
PŘI VDECHNUTÍ:
Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře.
Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. Nebezpečné složky: cementový (portlandský) slínek,
odprašky z výroby portlandského slínku.
Doplňující informace: Mokrá směs může poškodit výrobky z hliníku a jiných neušlechtilých kovů.
Výrobek po dobu skladovatelnosti splňuje legislativní požadavek na obsah rozpustného šestimocného chromu.
KVALITA:
Kvalita je trvale kontrolována v laboratořích výrobce. Prokazování shody výrobků je zajištěno TZÚS Praha, NO 1020. Ve výrobě je provozován systém řízení výroby
a uplatňován certifi kovaný systém managementu jakosti podle ISO 9001.
Download

Technický list BETON 35 MPa