POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Česká betonářská společnost ČSSI
www.cbsbeton.eu
Slovenská komora stavebných inžinierov
www.sksi.sk
ve spolupráci s
SOBNÍ
VAŚÍ O E
T
R
A
T
AC
•S
RTIFIK
ČBS CE
S: 20 %
E NY Č B
L
Č
O
R
P
• SLEVA
Fakultou stavební ČVUT v Praze
Stavebnou fakultou STU v Bratislave
IDEA RS s.r.o.
Školení systému
ému Č
ČBS
BS AKADEMIE
NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH
KONSTRUKCÍ 1
NAVRHBK 1: ANALÝZA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
16. dubna 2014, Brno,
JIC: INBIT – Biotechnologické centrum (Běh 2)
PROGRAM ŠKOLENÍ
08:30 – 09:00 Registrace účastníků, ranní káva na přivítanou
09:00 – 09:10 Úvodní slovo: cíl, náplň a forma školení
Prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD., odborný garant školení, SvF STU v Bratislave
Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA, organizační garant školení, ČBS
09:10 – 10:45 BLOK 1
1.1
ZATÍŽENÍ A KOMBINACE ZATÍŽENÍ PRO BUDOVY
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
Zatížení (definice, klasifikace zatížení)
Reprezentativní hodnoty zatížení (charakteristická hodnota Fk, stálé zatížení
Gk, střední hodnota, hodnoty sup a inf, proměnné zatížení Qk, charakteristická,
kombinační, častá a kvazistálá hodnota zatížení)
Kombinace zatížení (kombinace zatížení pro ověření mechanické odolnosti STR
a GEO, kombinační pravidla)
Parciální součinitele zatížení γ (návrhová hodnota účinku zatížení Ed, kalibrace
součinitelů γ, hodnoty indexu spolehlivosti β pro různá kombinační pravidla)
Kombinace zatížení ULS pro geotechnická a ostatní zatížení (návrhové
postupy 2 a 3)
Kombinace zatížení pro mezní stavy použitelnosti
Prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.
1.2
MODELOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOV
1.2.1
Úvod do statické analýzy konstrukcí podle EN 1992-1-1 (globální analýza
konstrukce, lokální analýza, idealizace konstrukce z hlediska působení a z hlediska
geometrie)
Věrohodnost statického modelu (modelování 2D nebo 3D?, statické působení
prvků a konstrukcí, zohlednění jevů nepostižených v modelu, fáze výstavby,
dotvarování a smršťování, nadhodnocení tuhosti, trhliny)
MKP a lineárně pružná analýza (kompatibilita přetvoření prvku s excentrickým
připojením, parametry deformace, interpolační funkce pro složky přemístění,
statická kondenzace, typy 1D a 2D konečných prvků, polotuhá připojení, podpory,
pružiny a klouby, kontaktní prvky a styčné prvky, diafragmata)
Statické účinky pro dimenzování (spolupůsobící šířka, negativní“ smykové
ochabnutí, deska s žebrem, singularity v MKP)
Doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc.
Diskuze k tématům Bloku 1
Přestávka – občerstvení
1.2.2
1.2.3
1.2.4
■
10:45 – 11:05
11:05 – 12:45 BLOK 2
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
■
Plastická analýza (redistribuce vnitřních sil, statická a kinematická věta, lineární
analýza s omezenou redistribucí, plastická analýza, příhradová analogie, příklady
plastická analýzy)
Nelineární analýza (rozbor podmínky spolehlivosti, zjednodušení pro tlačené
prvky podle EC2, příklady nelineární analýzy)
Příklad modelování a analýzy: křížem vyztužená spojitá stropní deska
(Zadání, MKP model s liniovým podepřením, MKP model s vlivem tuhosti trámů,
dimenzační momenty, nutné plochy výztuže, nelineární výpočet průhybů)
Využití CAD modelů pro statickou analýzu (nejpoužívanější výměnné formáty –
jejich výhody a nevýhody, postup při importu a tvorbě statického modelu)
Doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc.
Diskuze k tématům Bloku 2
Přestávka – oběd
12:45 – 13:45
13:45 – 15:20 BLOK 3
1.2.9
1.2.10
1.2.11
1.2.12
Podpory (deska podepřená tuze a pružně, plošné podepření, výpočet
pružinových konstant, FEM modelování podloží, podepření s vyloučením tahu aj.)
Zatížení (modelování proměnného zatížení, šachovnicové uspořádání,
optimalizace počtu zatěžovacích stavů, příklady modelování proměnného
zatížení)
Vyhodnocení vnitřních sil (směr vnitřních sil v deskách a stěnách, síly na okrajích
2D prvků, využití průměrujících pásů, řezy plošnými prvky, integrační pásy)
Kontrola výsledků FEM analýzy konstrukce (kontrola modelu, kontrola zatížení,
kontrola výsledků)
Ing. Viktor Borzovič, PhD.
ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ A CÍL ŠKOLENÍ
1.3
SEIZMICITA
1.3.1
Základní požadavky (požadavek nezřícení, požadavek omezeného poškození,
třídy významnosti)
Seizmické zatížení a seizmické návrhové situace
Metody navrhování podle Eurokódů (metoda náhradních seizmických sil,
výpočet při zatížení spektrem odezvy, metoda překročení deformací – „pushover
method“)
Prof. Ing. Vladimír Benko, PhD.
Diskuze k tématům Bloku 3
Přestávka – občerstvení, test nabytých znalostí
1.3.2
1.3.3
■
15:20 – 15:40
15:40 – 17:05 BLOK 4
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9
■
17:05 – 17:15
Příklad seizmické analýzy budovy: železobetonová věž
Prof. Ing. Vladimír Benko, PhD.
Statický a dynamický model konstrukce (porovnání, 3D a 2D výpočetní model,
dynamická individualita konstrukce)
Hmoty
MKP modely (složitosti, problémy)
Seizmický zatěžovací stav (parametry, směry, vyhodnocení)
Výsledky (kontrola správnosti, vyhodnocení výsledků)
Ing. Lubomír Šabatka, CSc.
Diskuze k příkladům Bloku 4
Informace o navazujících školeních systému ČBS AKADEMIE
Předání dokladu o absolvování školení
Zakončení školení
SBOR LEKTORŮ
Prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD., odborný garant školení, SvF STU v Bratislave
Prof. Ing. Vladimír Benko, PhD., SvF STU v Bratislave
Ing. Viktor Borzovič, PhD., SvF STU v Bratislave
Doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc., IDEA RS s.r.o.
Ing. Lubomír Šabatka, CSc., IDEA RS s.r.o.
TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
Běh 2 školení se bude konat ve středu 16. dubna 2014 v Jihomoravském inovačním centru: areál
INBIT – Biotechnologického centra, Brno-Bohunice, Kamenice 34 (kampus Masarykovy univerzity).
ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ A CÍL ŠKOLENÍ
Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS) se rozhodla v roce 2013 zahájit v rámci nového projektu
profesního vzdělávání ČBS AKADEMIE cyklus na sebe navazujících školení v oblasti moderního
NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ. Jako celek je cyklus školení ČBS o navrhování BK
připravován v partnerství se Slovenskou komorou stavebných inžinierov a ve spolupráci s dvěma nejpřednějšími akademickými pracovišti a renomovanými společnostmi vyvíjejícími a aplikujícími specializovaný stavební software: Fakultou stavební ČVUT v Praze, Stavebnou fakultou STU v Bratislavě,
IDEA RS s.r.o. Pro jednotlivé dny školení se počítá i se spoluprací dalších významných akademických
a výzkumných pracovišť a specializovaných společností.
Svojí náplní obsáhne cyklus školení ČBS podstatnou část široké problematiky moderního navrhování BK, od statické a dynamické analýzy konstrukcí, přes počítačem podporované navrhování prvků
nosných systémů ze železového i předpjatého betonu až po mosty, nádrže a speciálnější typy betonových konstrukcí. Na programu školení budou konstrukce monolitické i prefabrikované, konstrukce
základů i výškových budov, prvky z obyčejného ale i lehkého betonu a zásady navrhování staveb
z vysokohodnotného betonu.
Účastníci každého školení obdrží příslušný manuál ke školení (cca 180 stran A4) obsahující přednášený výklad s komentáři, popř. i sylaby příkladů většího rozsahu. Teoretický výklad lektorů i praktické
ukázky výpočtů budou omezeny tak, aby vznikl dostatečný prostor k diskuzi. Jednotlivé dny školení
ČBS o navrhování BK budou zakončeny orientačním testem a jejich účastníci obdrží doklad o absolvování příslušného dne školení. Po bloku prvních tří dnů školení (NAVRHBK 1 až NAVRHBK 3)
mohou jejich účastníci absolvovat zkoušku, jejíž úspěšné zvládnutí je podmínkou udělení certifikátu
ČBS. Podmínky a náležitosti ČBS certifikace budou oznámeny samostatně.
Náplní Navrhování betonových konstrukcí 1 (NAVRHBK 1), který cyklus školení ČBS o navrhování
ORGANIZAČNÍ POKYNY
BK otevírá, je problematika zatížení budov (část 1.1), modelování BK budov (1.2) a seizmicity (1.3).
Toto školení je určeno všem technickým pracovníkům betonového stavitelství, kteří si chtějí nebo
potřebují ujasnit, zopakovat a prohloubit poznatky o moderní, počítačově podporované analýze
betonových konstrukcí. Je samozřejmě určeno především statikům a projektantům, popř. pedagogickým a akademickým pracovníkům, kteří se zabývají stavebními výpočty a zvláště koncepčním
navrhováním a analýzou betonových konstrukcí. Navazujícím školením je Navrhování betonových
konstrukcí 2 (NAVRHBK 2), jehož nejbližší běh je plánován na 2. polovinu roku 2014. Toto školení je
věnováno modernímu navrhování stropních konstrukcí.
ČBS jako pořadatel školení i sbor jeho autorů/lektorů, kteří dlouhodobě pracují v oboru statické
a dynamické analýzy a koncepčního navrhování BK, věří, že účastníci těchto školení ČBS získají soubor nejnovějších odborných poznatků a praktických dovedností, které jim umožní úspěšně zvládat
nároky všech aspektů moderního navrhování betonových konstrukcí.
ORGANIZAČNÍ POKYNY
POŘADATEL
Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS).
PLATBA VLOŽNÉHO
Vložné je třeba uhradit v plné výši před konáním školení, a to výhradně bankovním převodem
na účet organizátora na základě zaslané faktury/daňového dokladu. Faktura bude zaslána
bezprostředně po obdržení závazné přihlášky. Zájemcům o účast, jejichž platby vložného nebudou
připsány na účet organizátora do termínu školení, nebude bez předložení dokladu o úhradě nebo
zaplacení při registraci umožněn přístup na školení. Platby vložného v hotovosti při registraci budou
akceptovány pouze za zvýšenou cenu.
VLOŽNÉ
Výše vložného je závislá na prokazatelném a uhrazeném členství v ČBS za rok 2013 a na datu
odeslání závazné přihlášky organizátorovi školení. Vložné zahrnuje účast na školení, manuál
ke školení, občerstvení, a doklad o absolvování školení. V případě neúčasti se vložné nevrací,
manuál ke školení bude zaslán poštou. Vložné na školení platí všichni účastníci s výjimkou lektorů
a čestných hostů ČBS. Slevu na vložném mají členové ČBS.
Termín přihlášení Běh 1
Do 31. března 2014 Po 31. březnu 2014
Cena školení
snížená
základní
Člen ČBS
2480 Kč
2680 Kč
Ostatní
2980 Kč
3280 Kč
K ceně bude účtováno DPH v platné výši.
*) Jen pokud školení nebude vyprodáno – to bude včas oznámeno.
Na místě *)
zvýšená
2980 Kč
3680 Kč
PŘIHLÁŠKY
Řádně vyplněnou závaznou přihlášku na školení zašlete jednotlivě za každého účastníka poštou,
faxem, nebo e-mailem na kontaktní spojení uvedené na této pozvánce. Využívejte i možnosti on-line
přihlášení se prostřednictvím webové stránky ČBS www.cbsbeton.eu. Bezprostředně po obdržení
závazné přihlášky Vám bude zaslána faktura/daňový doklad.
STORNO
Zrušit účast je možno pouze písemně. Zrušení účasti na školení odeslané do 31. března 2014 nepodléhá poplatku. Po 31. březnu 2014 činí stornovací poplatek (i za ty přihlášené účastníky, kteří se na školení bez stornování účasti nedostaví!) 100 % celkového vložného včetně případných doplatků. Vrácení
plateb či jejich částí bude provedeno dobropisem až po vyúčtování školení, do 31. května 2014.
UZÁVĚRKA
Uzávěrka závazných přihlášek se sníženým vložným je stanovena na 31. března 2014. Po tomto
termínu budou akceptovány pouze přihlášky se základním vložným.
KONTAKTNÍ SPOJENÍ NA ORGANIZÁTORA
Česká betonářská společnost ČSSI
Samcova 1, 110 00 Praha 1
Tel.: 222 316 195, 222 316 173 Fax: 222 311 261
E-mail: [email protected]
URL www.cbsbeton.eu
MANUÁL PRO ÚČASTNÍKY ŠKOLENÍ
Následující manuál obdrží každý účastník školení v rámci vložného.
MANUÁL KE ŠKOLENÍ
Česká betonářská společnost ČSSI
www.cbsbeton.eu
Slovenská komora stavebných inžinierov
www.sksi.sk
ve spolupráci s
Fakultou stavební ČVUT v Praze
Stavebnou fakultou STU Bratislava
IDEA RS s.r.o.
Školení systému
ému Č
ČBS
BS AKADEMIE
NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH
KONSTRUKCÍ 1
NAVRHBK 1: ANALÝZA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
Druhé vydání
2014
Manuál ke školení NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 1
Druhé vydání, 2014
NAVAZUJÍCÍ ŠKOLENÍ
Navazujícím školením v systému ČČBS AKADEMIE je školení
NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2 (NAVRHBK 2): Stropní konstrukce.
Jeho Běh 2 je plánován na 2. pololetí 2014.
POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Česká betonářská společnost ČSSI
www.cbsbeton.eu
Slovenská komora stavebných inžinierov
www.sksi.sk
ve spolupráci s
Í
ŠKOLEN IE
ZUJÍCÍ
EM
Fakultou stavební ČVUT v Praze
• NAVA U ČBS AK AD
Stavebnou fakultou STU Bratislava
ÉM
SYSTÉ
IDEA RS s.r.o.
OSOBNÍ
ŚÍ
VA
T
CE
• STAR
RTIFIKA
CE
S
ČB
S: 20 %
ENY ČB
PRO ČL
• SLEVA
Školení systému
ČBS AKADEMIE
é
Č
NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH
KONSTRUKCÍ 2
NAVRHBK 2: Stropní konstrukce
2014, Brno, JIC: INBIT – Biotechnologické centrum (Běh 2)
PŘIHLÁŠKA NA ŠKOLENÍ
Školení systému
ČBS AKADEMIE
NAVRHOVÁNÍ
BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 1
16. dubna 2014, Brno
Řádně vyplněnou závaznou přihlášku na školení odešlete jednotlivě za každého účastníka.
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA ÚČASTI
Tituly, jméno a příjmení účastníka: ................................................................................................................................
Organizace: .............................................................................................................................................................................
Zodpovědný zástupce objednatele: .............................................................................................................................
Organizace (organizace/osoba):: ....................................................................................................................................
Adresa – ulice a číslo: ..........................................................................................................................................................
Adresa – PSČ a obec: ...........................................................................................................................................................
IČ: ...................................................................................... DIČ: ............................................................................................
Telefon: .............................................................. Fax: .............................................................................
Mobil: ................................................................. E-mail: .........................................................................
Webová stránka: .....................................................................................................................................
NE
ANO
Člen ČBS se zaplaceným členským příspěvkem za 2013:
SPECIFIKACE OBJEDNÁVKY
Objednávám závazně následující služby a souhlasím s podmínkami účasti uvedenými v pozvánce
(vyznačte křížkem)
Účast na Běhu 2 školení NAVRHBK 1 (Brno, 16. dubna 2014)
Účast na školení – úhrada vložného podle tabulky (bez DPH): .................................................................. Kč
MOŽNOST VYSTAVENÍ/ZASLÁNÍ FAKTURY NA JINOU ADRESU
Žádám o (vyznačte křížkem):
Vystavení faktury na tuto (jinou než výše uvedenou) adresu:
Firma: .................................................................. PSČ: .........................................................................
Obec: .................................................................. Ulice a číslo: ..........................................................
Zaslání faktury na tuto (jinou než výše uvedenou) adresu:
Firma: .................................................................. PSČ: .........................................................................
Obec: .................................................................. Ulice a číslo: ..........................................................
Datum odeslání závazné přihlášky: ....................................
....................................................................
Podpis a razítko objednatele
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK ZA SNÍŽENÉ VLOŽNÉ: 31. BŘEZNA 2014!
Česká betonářská společnost ČSSI
Samcova 1, 110 00 Praha 1
Tel.: 222 316 195, 222 316 173 Fax: 222 311 261
E-mail: [email protected]
URL www.cbsbeton.eu
Před odesláním závazné přihlášky si zhotovte její kopii!
Download

Pozvánka na školení - Česká betonářská společnost ČSSI