VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
Katedra metalurgie a slévárenství
POLITECHNIKA ŚLĄSKA
Instytut Technologii Metali
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
pořádají
XXIV. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
IRON AND STEELMAKING
Hotel DUO, Horní Bečva, Beskydy, Česká republika
22. 10. - 24. 10. 2014
Čes tn é p ř ed sed n ic tv o
Or gan iz ačn í gar an t
prof. Ing. Jana DOBROVSKÁ, CSc.
děkanka Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Ing. Dana HORÁKOVÁ
[email protected], tel. +420 597 325 105
prof. Ing. Ľudovít DOBROVSKÝ, CSc., Dr.h.c.
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
doc. Dr. Ing. Peter HORŇAK
dekan Hutníckej fakulty
Technická univerzita v Košiciach
prof. Ing. Karel TOMÁŠEK, CSc.
Technická univerzita v Košiciach
prof. dr hab. inż. Leszek BLACHA
prorektor ds. Organizacji i Rozwoju
Politechnika Śląska
dr hab. inż. Jerzy ŁABAJ, prof. nzw.
dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
Politechnika Śląska
prof. dr hab. inż. Henryk DYJA
Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Mirosław KARBOWNICZEK, prof. nzw.
prorektor ds. Ogólnych
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Ing. Henryk HUCZALA
technický ředitel
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Ing. Jaroslav PINDOR, Ph.D.
jednatel společnosti a výkonný ředitel
MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.
Věd ec k ý výb or
prof. Ing. Jiří BAŽAN, CSc.
doc. Ing. Ján KRET, CSc.
prof. Ing. Karel MICHALEK, CSc.
prof. dr hab. inż. Leszek BLACHA
prof. dr hab. inż. Zdzisław KUDLIŃSKI, prof. zw.
dr hab. inż. Mariola SATERNUS
doc. Ing. Dana BARICOVÁ, Ph.D., ING-PAED IGIP
prof. Ing. Mária FRÖHLICHOVÁ, CSc.
prof. Ing. Jozef KIJAC, CSc.
hlavní partner
H la vn í gar an t
prof. Ing. Karel MICHALEK, CSc.
[email protected], tel. +420 604 567 563
Or gan iz a čn í v ýb or
prof. Ing. Karel MICHALEK, CSc.
Ing. Dana HORÁKOVÁ
Soňa KREJZKOVÁ
doc. Ing. Karel GRYC, Ph.D.
doc. Ing. Markéta TKADLEČKOVÁ, Ph.D.
Ing. Ladislav SOCHA, Ph.D.
Ing. Pavlína PUSTĚJOVSKÁ, Ph.D.
Tem a t ické okr u h y k on f e r en ce
Odborné jednání naváže na tradici předcházejících konferencí
a je tematicky zaměřené na oblasti:
* Teoretické zákonitosti metalurgických procesů
* Technologie výroby a zpracování surového železa
* Technologie výroby a zpracování oceli
* Modelování metalurgických pochodů
* Ekologické aspekty výroby surového železa a oceli
Jednacími jazyky budou čeština, polština, slovenština a angličtina
(bez tlumočení).
Rozpis jednotlivých přednášek bude zveřejněn s předstihem na
základě přihlášek a dodaných příspěvků na internetové adrese:
http://www.fmmi.vsb.cz/iasm2014
Vědecký výbor konference si vyhrazuje právo zařadit přihlášené
příspěvky do přednáškové sekce. O zařazení příspěvků budou
autoři informováni předem.
Ča sov ý p r ogr am k on f er en ce
 středa 22. 10. 2014
10.00 - 14.00 Registrace a ubytování účastníků
13.00 - 14.30 Oběd
15.00 - 18.30 Zahájení konference, plenární přednášky
19.00 Večeře
 čtvrtek 23. 10. 2014
07.30 - 08.30 Snídaně
09.00 - 12.30 Odborný program, jednání v sekcích
13.00 - 14.00 Oběd
14.30 - 17.00 Jednání v posterových sekcích
19.00 Společenský večer
 pátek 24. 10. 2014
08.00 - 09.00 Snídaně
09.00 - 12.00 Vyhodnocení a závěr konference
Ter m ín y
 do 30. 7. 2014 – zaslání závazné přihlášky na konferenci
s názvem referátu přes webové stránky konference nebo na
email organizačního garanta konference
 průběžně - zveřejnění seznamu účastníků a přijatých referátů
na webových stránkách konference
 do 9. 9. 2014 – zaplacení konferenčního poplatku
 do 22. 9. 2014 - zaslání referátu v podobě „camera ready“
(formát *.doc a *.pdf) na email [email protected]
 do 10. 10. 2014 - zveřejnění definitivního programu konference
a seznamu přednášek
Kon fer en čn í p o p lat ek
Platba bankovním převodem do 12. 9. 2014:


7400 Kč - účastníci z České republiky
300 EUR - účastníci ze zahraničí
Konferenční poplatek zahrnuje:
 Publikační náklady, úhradu dalších konferenčních materiálů
a služeb (každý referát musí být pokryt jedním vložným)
 Sborník přednášek z konference
 Stravování po celou dobu trvání konference
 Ubytování
 Občerstvení v průběhu odborného programu
 Wellness - vstup do saunového světa
B an ko vn í sp o j en í
 ČSOB Ostrava
Nab íd ka s lu žb y H ote lu Du o zd ar m a
Pok yn y p r o au tor y r e fer átů
 Referáty v českém, slovenském, polském nebo anglickém
jazyce
 Max. rozsah referátu jsou 4 strany včetně příloh. Každá další
stránka - doplatek 10 EUR
 Pokyny pro vypracování referátů nebo posterů naleznou
autoři
na
internetové
stránce
konference
http://www.fmmi.vsb.cz/iasm2014
 Firmám nabízíme možnost reklamy ve sborníku z konference
- cena reklamy je 72 EUR za jednu stranu formátu A5
v barevném provedení
Ub yto ván í
 Je zajištěno v hotelu Hotel DUO (Horní Bečva 216, 756 57
Horní Bečva, Česká republika), kde proběhne i odborná část
konference.
 Ubytování v hotelu rezervují organizátoři účastníkům, kteří
potvrdí závaznou přihláškou účast na konferenci a do
9. 9. 2014 zaplatí konferenční poplatek.
 Vzhledem k tomu, že počet jednolůžkových pokojů je
omezený, je nutné předem dohodnout s organizačním
garantem případnou rezervaci.
M í sto k on án í k on f er en c e
Hotel DUO (http://www.hotel-duo.cz) se nachází v chráněné
krajinné oblasti Beskydy v obci Horní Bečva nedaleko centra
obce, které je vzdálené cca 3 km (asi 30 minut klidné chůze). Má
jedinečný výhled do údolí řeky Bečvy a na přehradu v kombinaci
s výhledem na horský hřeben Pusteven a Radhoště.
 číslo účtu: 127089559 / 0300




parkování u hotelu
Wi-Fi připojení k internetu
volný vstup do vnitřního vyhřívaného bazénu
každodenní využití fitness centra
Nab íd ka s lu žeb Hot elu Du o za p op l ate k
Bazén s masážním chrličem. Kneippův masážní chodník. Privátní
spa - lázně jen pro vás. Rhassoul - parní a peelingová kabina.
Skotská ochlazovací sprcha. Ochlazovací bazének. Mystická
odpočívárna – černá komora. Rehabilitační hydromasážní vany.
Přístrojová lymfodrenáž. Inhalace. Kyslíková terapie 'oxylive'.
Masáže. Kosmetika Sothys Paris.
Kon t akt
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
Katedra metalurgie a slévárenství
17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava–Poruba
Česká republika
Ing. Dana Horáková
Tel.: +420 597 325 105, +420 777 677 011
E-mail: d a n a . h o r a k o v a @ v s b . c z
Soňa Krejzková
Tel.: +420 597 324 348, Fax: +420 597 325 144
E-mail: s o n a . k r e j z k o v a @ v s b . c z
http://www.fmmi.vsb.cz/iasm2014
 variabilní symbol: 6181401
 IBAN: CZ23 0300 0000 0001 2708 9559
Par tn eř i kon fer en ce
 SWIFT: CEKOCZPP
 Organizace : Vysoká škola báňská – Technická univerzita
Ostrava, Česká republika
 IČ: 61989100
 DIČ: CZ61989100
! ! P ř i p l a t b ě p r o s í m e o u ve d e n í p ř í j m e n í v š e c h
účastníků k usnadnění její identifikace.
GPS Loc: 49°24'52.466"N, 18°19'23.9"E
Download

Pozvánka IaSM 2014 - Vysoká škola báňská