©FAST, VŠB-TUO
Garant dokumentu: Manažer kvality FAST
Účinnost dokumentu od: 15.5.2013
Příručka řízení
FAST_PR_10_001 Verze: C
Příručka řízení Fakulty stavební
Řízená kopie č:
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem
Razítko:
1/23
©FAST, VŠB-TUO
Garant dokumentu: Manažer kvality FAST
Příručka řízení
FAST_PR_10_001 Verze: C
Obsah
Příručka řízení Fakulty stavební ............................................................................................................... 1
Obsah....................................................................................................................................................... 2
1. Úvod ................................................................................................................................................. 4
1.1. Účel a struktura příručky řízení ................................................................................................ 4
1.2. Rozsah platnosti Příručky řízení ............................................................................................... 4
1.3. Pravidla řízení Příručky řízení ................................................................................................... 5
2. Poslání a organizační struktura fakulty ............................................................................................ 5
2.1. Identifikace............................................................................................................................... 5
2.2. Základní činnost ....................................................................................................................... 6
2.3. Mise Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava .................................................................................... 6
2.4. Charakteristika činností realizovaných fakultou ...................................................................... 6
2.5. Vize ........................................................................................................................................... 7
2.6. Politika kvality .......................................................................................................................... 7
2.7. Cíle kvality ................................................................................................................................ 8
2.8. Organizační struktura............................................................................................................... 8
3. Základní pojmy, zkratky a normy ..................................................................................................... 8
3.1. Základní pojmy ......................................................................................................................... 8
4. Systém managementu kvality ........................................................................................................ 11
4.1. Všeobecné požadavky ............................................................................................................ 11
4.2. Požadavky na dokumentaci ................................................................................................... 12
4.2.1. Všeobecně......................................................................................................................... 12
4.2.2. Příručka řízení ................................................................................................................... 12
4.2.3. Řízení dokumentů ............................................................................................................. 13
4.2.4. Řízení záznamů ................................................................................................................. 13
5. Zodpovědnost managementu ........................................................................................................ 13
5.1. Osobní angažovanost a aktivita managementu ..................................................................... 13
5.2. Zaměření na zákazníka ........................................................................................................... 13
5.3. Politika kvality ........................................................................................................................ 13
5.4. Plánování ................................................................................................................................ 14
5.4.1. Cíle kvality ......................................................................................................................... 14
5.4.2. Plánování systému managementu kvality ........................................................................ 14
5.5. Odpovědnost, pravomoc a komunikace ................................................................................ 14
5.5.1. Odpovědnost a pravomoc ................................................................................................ 14
5.5.2. Představitel managementu............................................................................................... 15
5.5.3. Interní komunikace ........................................................................................................... 15
5.6. Přezkoumání systému managementu ................................................................................... 16
6. Management zdrojů ....................................................................................................................... 16
6.1. Poskytování zdrojů ................................................................................................................. 16
6.2. Lidské zdroje .......................................................................................................................... 16
6.2.1. Všeobecně......................................................................................................................... 16
6.2.2. Odborná způsobilost, vědomí závažnosti a výcvik............................................................ 16
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem
2/23
©FAST, VŠB-TUO
Garant dokumentu: Manažer kvality FAST
Příručka řízení
FAST_PR_10_001 Verze: C
6.3. Infrastruktura ......................................................................................................................... 17
6.4. Pracovní prostředí .................................................................................................................. 17
7. Realizace produktu......................................................................................................................... 17
7.1. Plánování realizace produktu................................................................................................. 17
7.2. Procesy týkající se zákazníka .................................................................................................. 18
7.2.1. Určování požadavků týkajících se produktu ..................................................................... 18
7.2.2. Přezkoumání požadavků týkajících se produktu............................................................... 18
7.2.3. Komunikace se zákazníkem .............................................................................................. 19
7.3. Návrh a vývoj.......................................................................................................................... 19
7.4. Nakupování ........................................................................... Chyba! Záložka není definována.
7.4.1. Proces nakupování ............................................................................................................ 19
7.4.2. Informace pro nakupování................................................................................................ 19
7.4.3. Ověřování nakupovaného produktu ................................................................................. 19
7.5. Výroba a poskytování služeb.................................................................................................. 19
7.5.1. Řízení poskytování služeb ................................................................................................. 19
7.5.2. Validace procesů poskytování služeb ............................................................................... 19
7.5.3. Identifikace a sledovatelnost ............................................................................................ 20
7.5.4. Majetek zákazníka............................................................................................................. 20
7.5.5. Ochrana produktu ............................................................................................................. 20
7.6. Řízení měřIcích a monitorovacích zařízení ............................................................................. 20
8. Měření, analýza a zlepšování ......................................................................................................... 20
8.1. Všeobecně .............................................................................................................................. 20
8.2. Monitorování a měření .......................................................................................................... 20
8.2.1. Spokojenost zákazníka ...................................................................................................... 20
8.2.2. Interní audit ...................................................................................................................... 20
8.2.3. Monitorování a měření procesů ....................................................................................... 21
8.2.4. Monitorování a měření produktu ..................................................................................... 21
8.3. Řízení neshodného produktu ................................................................................................. 21
8.4. Analýza údajů ......................................................................................................................... 21
8.5. Zlepšování .............................................................................................................................. 22
8.5.1. Neustálé zlepšování .......................................................................................................... 22
8.5.2. Opatření k nápravě ........................................................................................................... 22
8.5.3. Preventivní opatření ......................................................................................................... 22
Seznam změn a revizí řízeného dokumentu .................................................................................. 23
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem
3/23
©FAST, VŠB-TUO
Garant dokumentu: Manažer kvality FAST
Příručka řízení
FAST_PR_10_001 Verze: C
Účinnost od: 15.5.2013
1.
Úvod
1.1.
Účel a struktura příručky řízení
Příručka řízení (PŘ) popisuje systém managementu kvality (SMK) budovaný na Fakultě stavební
(FAST) VŠB-Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:

Příručka řízení je vypracovaná a používaná s cílem poskytnout základní informace o fakultě,
její misi a vizi, informace o politice kvality, o cílech kvality.

Příručka kvality dává informace o uplatňování efektivního systému managementu kvality, o
řízení kvality postupů a procesů, o kontinuitě systému managementu kvality za měnících se
okolností, o zabezpečování kvality práce našich zaměstnanců. Příručka řízení je dokument i
pro externí účely, pro zvýšení důvěry u klientů – studentů, veřejnosti, státních orgánů,
podniků a firem.

Příručka řízení přesně, úplně a výstižně vyjadřuje záměry, řídící a realizační postupy FAST
VŠB-TUO v souladu s procesy podle mezinárodní normy pro systémy managementu kvality.

Příručka řízení identifikuje funkce managementu, určuje dokumentovaný systém
managementu kvality a odkazuje na postupy uvedené ve směrnicích kvality, čímž pokrývá
všechny použitelné požadavky normy pro systém managementu kvality.

Příručka řízení byla vytvořená jmenovaným kompetentním orgánem, který použil platné
dokumenty, odkazy na normy a plány uvedené v seznamu, používané při zabezpečovaní a
zlepšování kvality. Dokumenty nižších úrovní (směrnice, pracovní postupy) jsou dostupné jen
pro určené uživatele Příručky řízení. Za obsah, návaznost, přesnost a úplnost Příručky řízení je
odpovědný manažer kvality uvedený na titulní straně. Jasnost, přesnost, vhodnost a správná
struktura Příručky řízení byla přezkoumána vedením fakulty, které schválilo uvolnění Příručky
řízení a je odpovědné za její uplatňování. Každá kopie (v elektronické nebo papírové formě)
musí být před uvolněním autorizována.

Vedení fakulty zabezpečilo přístup k Příručce řízení všem zaměstnancům fakulty, kteří se
seznámili s obsahem celé Příručky řízení. Řízená verze Příručky řízení podléhá řízení a
zapracování změn, odpovědnost za aktualizaci a postup změn má osoba uvedená na titulní
straně. Označené neřízené kopie se používají pro účely nabídky našich služeb, pro klienty
mimo fakultu, kde se nepředpokládá změnové řízení. Seznamy označených kopií vede osoba
odpovědná za aktualizaci.

Příručka řízení obsahuje název, předmět a oblast použití, pojmy, obsah, platnost, změnové
řízení PJ, schválení, popis organizace, odpovědnost a pravomoc, použitelné procesy systému
managementu kvality. Přezkoumání obsahu Příručky řízení je minimálně 1x ročně.
1.2.
Rozsah platnosti Příručky řízení
Příručku řízení je možné použít pro interní účely fakulty a externě zpřístupnit všem zainteresovaným
stranám. Příručka řízení má platnost pro všechna organizační místa a činnosti fakulty jako fakultní
norma a všichni pracovníci fakulty mají povinnost dodržovat ji v celém rozsahu.
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem
4/23
©FAST, VŠB-TUO
Garant dokumentu: Manažer kvality FAST
Příručka řízení
FAST_PR_10_001 Verze: C
Účinnost od: 15.5.2013
1.3.
Pravidla řízení Příručky řízení

Pravidla řízení PJ se řídí postupem popsaným ve Směrnici pro řízení dokumentů a záznamů
(TUO_SME_07_004).

PJ kontroluje, hodnotí a aktualizuje manažer kvality.

Revize PJ (minimálně 1x ročně) vykonává manažer kvality.

Jedna řízená kopie Příručky řízení se ukládá v archívu řízené dokumentace u správce
dokumentace.
2.
Poslání a organizační struktura fakulty
2.1.
Identifikace
Fakulta stavební
VŠB - Technická univerzita Ostrava
Ludvíka Podéště 1875/17
708 33 Ostrava – Poruba
IČO: 61989100
DIČ: CZ61989100
Kontakt:
Tel.: +420 597 321 318
Fax.: +420 597 321 356
e-mail: [email protected]
www: http://www.fast.vsb.cz/
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem
5/23
©FAST, VŠB-TUO
Garant dokumentu: Manažer kvality FAST
Příručka řízení
FAST_PR_10_001 Verze: C
Účinnost od: 15.5.2013
2.2.
Základní činnost
Zabezpečování služeb se na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava uskutečňuje v těchto oblastech:

vzdělávací činnost
doktorského studia)

tvůrčí činnost (projekty vědecko-výzkumné a projekty transformační a rozvojové, projekty
EU)

doplňková činnost
2.3.
(proces bakalářského studia, proces magisterského studia, proces
(proces spolupráce s praxí)
Mise Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava
Fakulta stavební je součástí VŠB - Technické univerzity Ostrava, která je součástí vysokých škol jako
nejvyššího článku vzdělávací soustavy České republiky. Na základě svobodného bádání poskytuje
vysokoškolské vzdělání s právem udělovat akademické tituly a vědecké hodnosti.
Fakulta realizuje třístupňový strukturovaný model studia v souladu s Boloňskou deklarací (bakalář –
inženýr, inženýr architekt – doktor) a má implementován kreditní systém ECTS, který zajišťuje
možnou mobilitu v průběhu studia.
Fakulta stavební je vysokou školou technického zaměření a kromě vysokoškolského vzdělání rozvíjí
výzkum a vývoj, spolupracuje s praxí, samosprávou i profesními komorami, tuzemskými a
zahraničními vysokými školami.
Tato mise FAST VŠB-TUO byla vyhlášena děkankou FAST dne 1.4.2011 a je i samostatným řízeným
dokumentem: FAST_LEG_11_001.
2.4.
Charakteristika činností realizovaných fakultou
Vzdělávací činnost se realizuje v akreditovaných studijních odborech.
Do vzdělávací činnosti patří i koordinace a účast na projektech na podporu vzdělávacích aktivit, jako
jsou například projekty LEONARDO, SOCRATES, CEEPUS, realizace výměn odborných pobytů
pedagogů a studentů a celoživotní vzdělávání v rámci spolupráce s ČKAIT.
Tvůrčí činnost se na fakultě uskutečňuje v oblastech příbuzných a vzájemně podmíněných se
studijními obory. Do této činnosti patří národní a zahraniční projekty a granty na podporu vědy a
techniky z oblasti úloh základního výzkumu, aplikovaného výzkumu a vývojových prací, a také
institucionální výzkum. Oblasti vědecko-výzkumné činnosti jsou schvalované každoročně na vědecké
radě FAST a publikované v materiálech fakulty. Do tvůrčí činnosti jsou zahrnuty rovněž rozvojové
projekty, každoročně vyhlašované MŠMT ČR, projekty FRVŠ, projekty EU pro podporu infrastruktury
akademických pracovišť.
Doplňková činnost je na fakultě vykonávána v rámci odborné profilace fakulty v těchto oblastech:
o
o
o
Podnikatelská činnost – řešení smluvních úloh pro podniky a instituce.
Publikační činnost – vydávaní časopisů, monografií, skript, sborníků a výzkumných zpráv.
Organizování kurzů, seminářů a konferencí pro veřejnost a podniky.
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem
6/23
©FAST, VŠB-TUO
Garant dokumentu: Manažer kvality FAST
Příručka řízení
FAST_PR_10_001 Verze: C
Účinnost od: 15.5.2013
o
o
2.5.
Zpracování návrhů norem, posudků a hodnocení z oblasti stavebnictví.
Fakulta má statut Znaleckého ústavu.
Vize
Vize Fakulty stavební je formulací toho, kam fakulta směřuje a čeho by chtěla v dlouhodobém
horizontu (10 až 15 let) dosáhnout. Vize fakulty je formulována v řízeném dokumentu
FAST_LEG_11_002.
2.6.
Politika kvality
Pro naplnění vize vyhlásilo vedení fakulty jménem děkanky Politiku kvality. Toto veřejné vyhlášení
bylo publikováno na webových stránkách fakulty. Toto veřejné vyhlášení je udržováno i jako řízený
dokument FAST_LEG_11_003.
Politika kvality je nedílnou součástí nástrojů vedení Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava. Uplatňováním
politiky kvality sledujeme neustálé uspokojování potřeb všech našich zákazníků (studentů, státu i
podniků), dosahované cestou efektivního využívání fakultě svěřených prostředků a prostřednictvím
týmové spolupráce všech našich zaměstnanců.
Vedení naší fakulty prosazuje v přijaté politice kvality následující základní zásady:
1.
2.
3.
4.
Zajistit vysokou kvalitu vzdělávacího procesu respektujícího zásady moderního
vysokoškolského studia, které odpovídá přijatým evropským standardům. Posílit princip
spolupráce mezi zaměstnanci a studenty. Nahradit dnešní princip spíše jednosměrné
komunikace mezi pedagogy a studenty směrem k tvůrčí spolupráci celé akademické obce,
a to nejen v oblasti vzdělávání, ale také v oblasti vědy a výzkumu. Motivovat
zaměstnance fakulty k takovému přístupu ke studentům, který zajistí vyšší úspěšnost
jejich studia. Tato zásada však nesmí znamenat snížení nároků kladených na studenty.
Naopak, je nutné zajistit takovou úroveň znalostí našich absolventů, které jim umožní se
uplatnit kdekoliv v nově otevřeném prostředí europrostoru i mimo něj.
Věnovat se výzkumu cestou získání prostředků z grantových agentur a cestou intenzivní
spolupráce s podniky, které se věnují problematice výzkumu a vývoje. Nabídnout jim
naše absolventy i potenciál našich zaměstnanců odborné praxi. Zapojit do řešení projektů
v maximální možné míře doktorandy fakulty a vytvořit pro jejich práci tvůrčí a inspirativní
prostředí.
V rámci všech činností realizovaných fakultou důsledně uplatňovat procesní přístup
postavený na jasně a transparentně daných pravidlech, umožňujících opakování všech
postupů při minimalizaci ad hoc řešení. Jasně definovat kompetence všech zaměstnanců
a vedení fakulty. Zajistit odborný růst všech s cílem tyto kompetence uplatňovat ve
vysoké kvalitě. Dbát a rozvíjet konstruktivní komunikaci uvnitř fakulty. Docílit
otevřeného prostředí pro výměnu názorů a dosáhnout synergického efektu spolupráce.
Je nutné respektovat zásady moderní vědy a výzkumu, kde právě týmová řešení se stávají
nezbytným předpokladem úspěchu v soutěži o získání prostředků na tyto projekty, stejně
jako pro jejich úspěšnou realizaci. Zajistit systematický přístup vedení k rozdělování
zdrojů, odrážející skutečný výkon všech pracovišť fakulty, a docílit tak stability a
harmonizace jejich rozvoje.
Posílit vnější vztahy fakulty se středními školami a pozitivně ovlivňovat jejich vzdělávací
procesy. Požadovat vyšší připravenost středoškolských studentů v oblastech přírodních
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem
7/23
©FAST, VŠB-TUO
Garant dokumentu: Manažer kvality FAST
Příručka řízení
FAST_PR_10_001 Verze: C
Účinnost od: 15.5.2013
5.
věd a matematiky, jazykové přípravy a samostatné tvůrčí práce. Otevřít magisterská
resp. doktorská studia absolventů bakalářského resp. magisterského studia jiných
vysokých škol domácích i zahraničních. Navázat úzké kontakty s vyššími odbornými
školami při spolupráci na studijních programech diplomovaných specialistů s cílem
prostupnosti do bakalářských programů studia.
Ve spolupráci s praxí a klastry vybudovat specializované laboratoře zejména s ohledem
na environmentální technologie; vybudovat centrum pro řízení rizik stavebních objektů
indukovaných antropogenní činností.
Fakulta musí být schopna se rychle adaptovat na nové podmínky a v předstihu reagovat na nové IT a
jiné technologie, neboť jenom tak dokážeme uspět v soutěži s obdobnými pracovišti nejen u nás, ale i
v zahraničí.
2.7.
Cíle kvality
Jako měřitelná kritéria na cestě k naplňování politiky kvality vyhlašuje vedení fakulty každoročně Cíle
kvality. Toto vyhlášení je publikováno na webových stránkách fakulty a je udržováno jako řízený
dokument FAST_LEG_10_004.
2.8.
Organizační struktura
Organizační struktura fakulty je tvořena množinou strukturních jednotek fakulty a vztahů mezi nimi,
které pomáhají realizovat nutné informační propojení určené na koordinované plnění realizovaných
procesů. Organizační struktura je důležitý faktor, který významně ovlivňuje jakost a efektivnost řízení
a prostřednictvím něho i efektivnost činností fakulty. Strukturní jednotkou jsou děkanát fakulty,
katedry fakulty a oddělení děkanátu.
Proces řízení probíhá v rámci organizačního schématu popsaného v řízeném dokumentu
FAST_LEG_10_008 Organizační schéma FAST.
3.
Základní pojmy, zkratky a normy
3.1.
Základní pojmy
Jakost, kvalita – míra, s jakou soubor vlastních charakteristik splňuje požadavky.
Politika kvality – celkové záměry a směr působení fakulty v oblasti kvality, oficiálně vyhlášené
vrcholovým managementem fakulty.
Systém managementu kvality – systém managementu na usměrňování a řízení fakulty s ohledem na
jakost.
Příručka řízení – dokument specifikující systém managementu kvality fakulty.
Návrh a vývoj – soubor činností, které transformují požadavky na specifikované charakteristiky nebo
na specifikaci služby, procesu nebo systému.
Projektování programu – jedinečný proces, který se skládá ze souboru koordinovaných a řízených
činností s datem začátku a dokončení, vykonávaných na dosažení cíle odpovídajícího specifickým
požadavkům včetně časových, nákladových a zdrojových omezení (ISO 10006).
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem
8/23
©FAST, VŠB-TUO
Garant dokumentu: Manažer kvality FAST
Příručka řízení
FAST_PR_10_001 Verze: C
Účinnost od: 15.5.2013
Jakost vzdělávání – míra s jakou soubor vlastních charakteristik výuky splňuje požadavky, které se
určí, všeobecně se předpokládají nebo jsou povinné.
Jakost vyučování – míra s jakou soubor vlastních charakteristik učení efektivně a účinně splňuje
požadavky, které se určí, všeobecně se předpokládají nebo jsou povinné.
Klient – osoba nebo organizace, která přijímá službu, má zájem o výkonnost nebo úspěch fakulty (v
normě se uvádí zainteresované strany).
Spokojenost klienta – klientem vnímaná úroveň, do jaké se splnili jeho požadavky.
Kompetentnost vysokoškolského učitele – prokázaná schopnost učitele aplikovat vědomosti,
zručnosti a návyky v procesu výuky.
Proces vzdělávání – soubor vzájemně se ovlivňujících činností, které transformují vstupní vědomosti
na výstupní poznatky, vědomosti a zručnosti.
Studijní program – je oblast poznání, která může být předmětem vysokoškolského vzdělání;
vymezuje se obsahem, který charakterizují především oblasti a rozsah vědomostí, schopností a
zručností, které profilují absolventa.
Studijní obor – je soubor vzdělávacích činností, především přednáška, seminář, cvičeni, disertační
práce, diplomová práce, projektová práce, laboratorní práce, stáž, exkurze, odborná praxe a soubor
pravidel, sestavený tak, že úspěšné absolvování těchto vzdělávacích činností umožňuje získat
vysokoškolské vzdělání.
Vyučovací proces (výuka) – cílevědomý, postupný, systematicky organizovaný soubor činností učitele
(vyučování) a studentů (učení se), který je zaměřený na vzdělání, výchovu a všestranný rozvoj
osobnosti studentů.
Učení se – znamená získávání zkušeností a formování jedince v průběhu jeho života; je to složka
výchovného procesu.
Postup – specifikovaný způsob vykonání činnosti nebo procesu; může, ale nemusí se,
zdokumentovat.
Dokument – informace a její nosné médium (např. dokument postupu).
Specifikace – dokument obsahující požadavky (např. učební plány, učební osnovy...).
Záznam – dokument opisující dosažené výsledky nebo poskytující důkaz o vykonaných činnostech.
Objektivní důkaz o vědomostech – údaje podporující existenci nebo pravdivost vědomostí získané
zkouškou a hodnocením.
Kontrola – hodnocení shody pozorováním a posuzováním podle potřeby nebo určeným
v dokumentech.
Zkoušení – prověřování a zjišťování charakteristik (výsledků - vědomostí, poznatků a zručností) podle
všeobecně předpokládaného postupu, který stanoví vysokoškolský učitel.
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem
9/23
©FAST, VŠB-TUO
Garant dokumentu: Manažer kvality FAST
Příručka řízení
FAST_PR_10_001 Verze: C
Účinnost od: 15.5.2013
Shoda – splnění požadavků; neshoda – nesplnění požadavků.
Chyba – nesplnění požadavků týkajících se zamýšleného nebo určeného uplatnění se v praxi.
Proces kvalifikace – proces státních zkoušek, kterým se prokazuje způsobilost splnit specifikované
požadavky.
Management fakulty – koordinované činnosti zaměřené na usměrňování a řízení fakulty.
Vrcholový management fakulty – děkan (děkanka) a proděkani fakulty, kteří usměrňují a řídí fakultu
na nejvyšší úrovni.
Vedoucí kateder – osoby, které usměrňují a řídí katedry fakulty.
Plánování kvality – část managementu fakulty, která se zaměřuje na stanovení cílů kvality a která
specifikuje nezbytné vzdělávací činnosti a související zdroje (hlavně personální) pro splnění určených
cílů fakulty.
Zabezpečování kvality – část managementu kvality zaměřená na poskytování důvěry, že se splní
požadavky na jakost.
Řízení kvality – část managementu kvality zaměřená na plnění požadavků na jakost.
Zlepšování kvality – část managementu fakulty zaměřená na zvyšování způsobilosti a schopnosti
plnit požadavky.
Efektivnost vyučovacího procesu – rozsah, v jakém se realizovaly plánované činnosti a dosáhly
plánované výsledky.
Účinnost vyučovacího procesu – vztah mezi dosaženými výsledky výuky a použitými zdroji.
Infrastruktura – systém vybavení, zařízení a služeb nutných pro provoz fakulty.
Pracovní prostředí – soubor podmínek na fakultě, ve kterých se vykonává výuka a výzkum.
Výzkum a vývoj – získávání nových poznatků, technik a zákonitostí v oblasti vědy a techniky
uplatňováním vědeckých metod a postupů (dělíme ho na základní a aplikovaný výzkum a vývoj).
Projekt výzkumu a vývoje – soubor dokumentů, které opisují věcnou náplň, termíny, jednotlivé
etapy a financování výzkumných a vývojových prací a definují cíle řešení.
Úloha výzkumu a vývoje – schválený, řešený a financovaný projekt výzkumu a vývoje.
Verifikace – ověření – potvrzení poskytnutím objektivního důkazu, že byly splněny specifikované
požadavky (přezkoumání dokumentů studijního programu na radě kvality).
Validace – potvrzení platnosti – potvrzení poskytnutím objektivního důkazu, že byly splněny
požadavky na specifické zamýšlené používání nebo aplikaci (přezkoumání a potvrzení platnosti
dokumentů studijního programu na vědecké radě fakulty).
Přezkoumání – činnost vykonávaná s cílem určit vhodnost, přiměřenost a efektivnost dané služby při
dosahovaní určených cílů.
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem
10/23
©FAST, VŠB-TUO
Garant dokumentu: Manažer kvality FAST
Příručka řízení
FAST_PR_10_001 Verze: C
Účinnost od: 15.5.2013
Akreditace – oficiální uznání, že předmětný objekt je způsobilý vykonávat konkrétní druh činnosti
podle stanovených kritérií (je to činnost, kterou se osvědčuje způsobilost poskytovat jakost služeb).
Evaluace – proces posouzení kvality nebo hodnocení něčeho (např. studijního programu, instituce,
jejich částí)
Inovace studijních programů – kvalitativní a kvantitativní účelová změna programu nebo aktivity;
jsou to zrealizované invence (změny v lidském poznání, objevy, vynálezy, poznatky vědy a výzkumu,
technologie, výsledky vlastního výzkumu a vývoje, tvořivé nápady a myšlenky učitelů, klientů,
konferencí...)
Znalost – informace, která může být kdykoliv vyvolaná (z paměti – poznání, informovanost,
vědomosti o něčem, dobré ovládání něčeho).
Zručnosti – získané a naučené atributy, které mohou být použité téměř automaticky.
4.
Systém managementu kvality
4.1.
Všeobecné požadavky
Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava (FAST) má v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2000
vytvořen, dokumentován, uplatňován a udržován systém managementu kvality a neustále zlepšuje
jeho efektivnost. Do systému managementu kvality jsou zařazena všechna pracoviště fakulty podle
Organizačního schématu - řízený dokument FAST_LEG_10_008.
Fakulta identifikovala hlavní, pomocné a řídicí procesy potřebné pro systém managementu kvality a
určila jejich posloupnost a vzájemné působení:
Jako hlavní procesy identifikovala fakulta:

H1 Vzdělávací činnost
o H1.1 Bakalářské studium
o H1.2 Magisterské studium
o H1.3 Doktorské studium

H2 Tvůrčí činnost
o H2.1 Projekty výzkumu a vývoje
o H2.2 Projekty rozvojové
o H2.3 Projekty EU

H3 Doplňková činnost
o H3.1 Spolupráce s praxí
Jako řídicí procesy fakulta identifikovala:
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem
11/23
©FAST, VŠB-TUO
Garant dokumentu: Manažer kvality FAST
Příručka řízení
FAST_PR_10_001 Verze: C
Účinnost od: 15.5.2013

R1 Strategické řízení

R2 Operativní řízení

R3 Interní audit
Jako pomocné procesy fakulta identifikovala:

P1 Tvorba studijních programů

P2 Aktualizace studijních programů

Z3.5 Nákup služeb a dodávek

P5 Habilitační řízení

P6 Přijímání zahraničních samoplátců

P7 Odvolací řízení

P8 Řízení ke jmenování profesorem
Výstupem hlavních procesů jsou produkty přidávající hodnotu přímo. Pomocné procesy jsou rovněž
nezbytné a přidávají hodnotu nepřímo. Cílem řídicích procesů je neustále zlepšovat hlavní a pomocné
procesy na fakultě. Děje se tak na základě dat získaných monitorováním a měřením hlavních a
pomocných procesů.
Všechny identifikované procesy jsou formou dokumentovaných postupů zachyceny v popisech
procesů.
4.2.
Požadavky na dokumentaci
4.2.1. Všeobecně
Dokumentace systému managementu kvality zahrnuje:
a)
b)
c)
d)
e)
Dokumentované prohlášení o politice kvality a o cílech kvality
Příručku řízení
Dokumentované postupy požadované normou ČSN EN ISO 9001
Dokumenty, které společnost potřebuje pro zajištění efektivního plánování, fungování a
řízení procesů
Záznamy požadované normou ČSN EN ISO 9001
Seznam dokumentů v jednotlivých hierarchických úrovních je zveřejněn na portálu SMK.
4.2.2. Příručka řízení
Fakulta má vytvořenu a udržuje příručku řízení, která zahrnuje:
a)
b)
Oblast použití systému managementu kvality s vyloučením kapitoly 7.5.4 (majetek
zákazníka) normy ČSN EN ISO 9001
Odkazy na dokumentované postupy vytvořené pro systém managementu kvality
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem
12/23
©FAST, VŠB-TUO
Garant dokumentu: Manažer kvality FAST
Příručka řízení
FAST_PR_10_001 Verze: C
Účinnost od: 15.5.2013
c)
Popis vzájemného působení mezi procesy managementu kvality
4.2.3. Řízení dokumentů
Fakulta má vypracované a zavedené postupy pro řízení všech používaných dokumentů, interního i
externího původu. Požadavky normy ČSN EN ISO 9001 kapitola 4.2.3 Řízení dokumentů a) až g) jsou
naplňovány vytvořením dokumentovaného postupu popsaného ve Směrnici pro řízení dokumentů a
záznamů (TUO_SME_07_004).
4.2.4. Řízení záznamů
Fakulta má vytvořeny a udržovány záznamy, aby mohl být poskytnut důkaz o shodě s požadavky a o
efektivním fungování managementu kvality. Identifikovatelnost, čitelnost, vyhledatelnost, řízení,
ukládání, ochranu, dobu uchování a vypořádání řeší dokumentovaný postup Směrnice pro řízení
dokumentů a záznamů (TUO_SME_07_004).
5.
Zodpovědnost managementu
5.1.
Osobní angažovanost a aktivita managementu
Vedení fakulty se zavázalo vytvořit a udržovat efektivní a účinný systém managementu kvality, který
je přínosem pro všechny zainteresované strany. Tento svůj závazek veřejně vyhlásilo ve volebním
programu děkanky a na pravidelných shromážděních akademické obce s důrazem na to, že je důležité
plnit požadavky zákazníka, stejně jako zákonné požadavky a požadavky předpisů.
Tento svůj závazek dále vedení fakulty veřejně deklaruje ve vyhlášené politice kvality, ve stanovených
a veřejně deklarovaných cílech kvality.
Dále vedení fakulty provádí jednou ročně přezkoumání managementu kvality a zajišťuje dostupnost
zdrojů pro jeho naplňování.
5.2.
Zaměření na zákazníka
Vedení fakulty zajišťuje, že jsou stanoveny požadavky zákazníka a jsou plněny s cílem zvyšování jeho
spokojenosti. (viz. 7.2.1 a 8.2.1)
5.3.
Politika kvality
Vedení fakulty vydalo politiku kvality jako strategický dokument (FAST_LEG_11_003), který odpovídá
Dlouhodobému záměru vzdělávací a výzkumné činnosti, který byl rovněž vydán jako řízený
strategický dokument (FAST_LEG_10_009), zahrnuje osobní angažovanost a aktivitu při plnění
požadavků, neustálé zlepšování efektivnosti systému managementu kvality a poskytuje rámec
stanovení a přezkoumání cílů kvality. S aktuální verzí těchto dokumentů jsou zaměstnanci fakulty
seznamováni prostřednictvím intranetu a jsou trvale přístupny na portále SMK FAST
(http://www.fast.vsb.cz/cs/okruhy/management-kvality/).
Z hlediska kontinuity vhodnosti je politika kvality přezkoumávána orgány systému managementu
kvality (kolegiem děkana).
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem
13/23
©FAST, VŠB-TUO
Garant dokumentu: Manažer kvality FAST
Příručka řízení
FAST_PR_10_001 Verze: C
Účinnost od: 15.5.2013
5.4.
Plánování
5.4.1. Cíle kvality
Vedení fakulty spolu s politikou kvality definovalo strategické cíle kvality, které byly dále
rozpracovány pro příslušné organizační jednotky a úrovně na fakultě. Cíle kvality byly definovány také
s ohledem na požadavky na produkt, jsou měřitelné a konzistentní s politikou kvality.
(FAST_LEG_10_004). Vedení fakulty jedenkrát ročně stanovené cíle kvality hodnotí a aktualizuje.
5.4.2. Plánování systému managementu kvality
Vrcholové vedení identifikovalo procesy pro efektivní a účinné plnění cílů kvality a zajišťuje jejich
aplikaci na celé fakultě. Je definována posloupnost a vazba jednotlivých procesů a jsou stanovena
kritéria pro efektivní fungování a řízení těchto procesů.
Integrita systému managementu kvality, při plánování a uplatňování změn tohoto systému, je
zajišťována prostřednictvím administrátora portálu SMK a vlastníků jednotlivých procesů.
5.5.
Odpovědnost, pravomoc a komunikace
5.5.1. Odpovědnost a pravomoc
Odpovědnosti a pravomoci jsou na fakultě stanoveny a sdělovány. Přehledně je ukazuje následující
tabulka:
Proděkan pro vnější vztahy
Předseda akademického senátu
Tajemník fakulty
Proděkan pro rozvoj
Proděkan pro vědeckou činnost
Proděkan pro vzdělávací činnost
Děkan
Matice zodpovědnosti
Hlavní procesy
H1 Vzdělávací činnost
H1.1 Bakalářské studium
G
H1.2 Magisterské studium
G
H1.3 Doktorské studium
G
H2 Vědecko-výzkumná činnost
H2.1 Projekty výzkumu a vývoje
G
H2.2 Projekty rozvojové
H2.3 Projekty EU
G
G
H3 Doplňková činnost
H3.1 Spolupráce s praxí
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem
G
14/23
©FAST, VŠB-TUO
Garant dokumentu: Manažer kvality FAST
Příručka řízení
FAST_PR_10_001 Verze: C
Účinnost od: 15.5.2013
Pomocné procesy
P1 Tvorba studijních programů
G
P2 Aktualizace studijních programů
G
Z3.5 Nákup služeb a dodávek
G
P5 Habilitační řízení
G
P6 Přijímání zahraničních samoplátců
G
P7 Odvolací řízení
G
P8 Řízení ke jmenování profesorem
G
Řídící procesy
R1 Strategické řízení
G
R2 Operativní řízení
G
R3 Interní audity
G
G … garantuje
Organizační struktura fakulty je přístupná na intranetu jako součást portálu SMK FAST
(http://www.fast.vsb.cz/cs/okruhy/management-kvality/) a byla vydána i jako řízený dokument
Organizační schéma (FAST_LEG_10_008).
5.5.2. Představitel managementu
Děkan fakulty jmenoval proděkana pro rozvoj, který v rámci fakulty a ve vztahu k externím
organizacím vystupuje jako představitel systému managementu kvality. Jeho odpovědnost a
pravomoc spočívá zejména v:
a) Zajištění, že procesy potřebné pro systém managementu kvality jsou vytvářeny, uplatňovány a
udržovány.
b) Předkládání zpráv poradě vedení fakulty o dosažené výkonnosti systému managementu kvality a
o jakékoli potřebě zlepšování.
c) Podporování vědomí závažnosti požadavků zákazníka na celé fakultě.
5.5.3. Interní komunikace
Komunikace probíhá různými způsoby a prostřednictvím různých komunikačních prostředků. Slouží
k bezproblémovému chodu procesů systému managementu kvality a ke zvyšování jeho efektivnosti.
Způsoby komunikace:

Verbální:
porady, školení, konzultace, telefon, neformální setkání

Písemný:
hlášení,
zprávy,
záznamy,
dokumentace, nástěnky, kopie písemných
dokumentů

Elektronický:
soubory na intranetu, zaslané elektronickou poštou, sdílené na síťových
discích, soubory na elektronických nosičích (CD, FDD, DVD), informační systémy podpory
výuky EDISON, webový portál FAST, portál SMK
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem
15/23
©FAST, VŠB-TUO
Garant dokumentu: Manažer kvality FAST
Příručka řízení
FAST_PR_10_001 Verze: C
Účinnost od: 15.5.2013
5.6.
Přezkoumání systému managementu
Vedení fakulty v ročních intervalech přezkoumává systém managementu kvality, aby byla zajištěna
jeho kontinuita vhodnosti, přiměřenost a efektivnost. Toto přezkoumání zahrnuje posouzení
příležitostí pro zlepšování a potřebu změn v systému managementu kvality, včetně politiky a cílů
kvality.
Vstup do přezkoumání obsahuje informace o výsledcích auditů, o zpětné vazbě od zákazníků,
o výkonnosti procesů a shodě poskytované služby, o stavu preventivních a nápravných činností,
o změnách a doporučeních na zlepšení.
Výsledkem hodnocení efektivnosti systému managementu kvality jsou rozhodnutí a opatření
směřující ke zlepšování efektivnosti systému managementu kvality a jeho procesů, ke zlepšování
produktu ve vztahu k požadavkům zákazníků a k potřebám zdrojů.
Záznam z přezkoumání managementu se udržuje v systému řízené dokumentace.
6.
Management zdrojů
6.1.
Poskytování zdrojů
Fakulta má vytvořen dokumentovaný postup určování a poskytování zdrojů nutných pro
a) uplatňování a udržování systému managementu kvality a neustálé zlepšování jeho
efektivnosti
b) zvyšování spokojenosti zákazníka plněním jeho požadavků.
Podrobnosti o tomto postupu jsou obsaženy v popisu procesu Strategické řízení (fast_smj_05_008).
Na základě výsledné zprávy o přezkoumání managementu kvality vedením fakulty je možné zohlednit
identifikovanou potřebu zdrojů a možnost jejího naplnění. Zdroje jsou přidělovány dle plánu a včas.
6.2.
Lidské zdroje
6.2.1. Všeobecně
Zaměstnanci fakulty, kteří provádějí práce ovlivňující jakost produktu, jsou kompetentní na základě
patřičného vzdělání, výcviku, dovedností a zkušeností. Podrobnosti o řízení lidských zdrojů jsou
obsaženy v popisu procesu Strategické řízení (FAST_PPR_10_006).
6.2.2. Odborná způsobilost, vědomí závažnosti a výcvik
a) Nezbytná odborná způsobilost zaměstnanců je stanovena v popisech pracovních funkcí.
b) Fakulta poskytuje svým zaměstnancům potřebný výcvik v různých formách vzdělávání.
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem
16/23
©FAST, VŠB-TUO
Garant dokumentu: Manažer kvality FAST
Příručka řízení
FAST_PR_10_001 Verze: C
Účinnost od: 15.5.2013
c) Hodnocení efektivnosti vzdělávání a výcviku je prováděno personálním oddělením na úrovni
univerzity.
d) Vytváření vědomí zaměstnanců o závažnosti a důležitosti jejich činností a toho, jak přispívají
k dosažení cílů kvality je zajišťováno prostřednictvím školení, popisů pracovních funkcí a
podobně.
e) Záznamy o vzdělání, výcviku, dovednostech a zkušenostech jsou udržovány na personálním
oddělení v osobních spisech jednotlivých zaměstnanců a v informačním systému SIRIUS.
6.3.
Infrastruktura
Fakulta určuje, poskytuje a udržuje infrastrukturu potřebnou pro dosažení shody s požadavky na
produkt. Infrastruktura zahrnuje budovy, pracovní prostory, související technické vybavení, zařízení
pro procesy, podpůrné služby.
6.4.
Pracovní prostředí
Vedení fakulty zajišťuje vhodné pracovní prostředí pro dosažení shody s požadavky na produkt
prostřednictvím dodržování zásad BOZP a PO ve smyslu platných zákonů a předpisů. Vedoucí
jednotlivých oddělení posuzují a organizují vhodné podmínky pro umístění a uspořádání pracovního
prostoru s ohledem na ergonomii, teplotu a osvětlení s využitím osobních zkušeností, zkušeností a
požadavků dotčených pracovníků, doporučení dodavatelů a výrobců a finančních možností. Na
fakultě nejsou z hlediska povahy činností pracovní prostředí, kde by bylo nutné monitorování a řízení
prostředí.
7.
Realizace produktu
7.1.
Plánování realizace produktu
Organizace plánuje a rozvíjí procesy potřebné pro realizaci produktu. Plánování realizace produktu je
v souladu s požadavky ostatních procesů systému managementu kvality. Při plánování realizace
produktu společnost určila:
a) Cíle kvality a požadavky na produkt. V oblasti vzdělávání jsou tyto cíle kvality a požadavky na
produkt
specifikovány v akreditovaných studijních programech. V oblasti výzkumných,
vývojových, transformačních a rozvojových projektů v propozicích vypisovaných soutěží.
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem
17/23
©FAST, VŠB-TUO
Garant dokumentu: Manažer kvality FAST
Příručka řízení
FAST_PR_10_001 Verze: C
Účinnost od: 15.5.2013
b) Procesy a dokumenty, včetně poskytnutí zdrojů specifických pro produkt viz portál SMK
(http://www.fast.vsb.cz/cs/okruhy/management-kvality/).
c) Požadované činnosti při ověřování, validaci, monitorování, kontrole a zkoušení, které jsou
specifické pro produkt v oblasti vzdělání, vycházejí ze zákona o vysokých školách (Zákon
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách), Studijního a zkušebního řádu v bakalářských a
magisterských studijních programech (FAST_SME_10_001), Studijního a zkušebního řádu pro
studium v doktorských studijních programech (TUO_VP_07_005).
d) Záznamy potřebné pro poskytnutí důkazů, že realizační procesy a výsledný produkt splňují
požadavky, jsou obsaženy v popisu jednotlivých procesů.
7.2.
Procesy týkající se zákazníka
7.2.1. Určování požadavků týkajících se produktu
Požadavky jsou dokumentovány v zákonných normách, statutu fakulty, studijních a zkušebních
předpisech, a to vždy s přihlédnutím k zákonným požadavkům a požadavkům předpisů, týkajících se
produktu. Požadavky zákazníka nespecifikované výše uvedenými dokumenty jsou řešeny
individuálně.
7.2.2. Přezkoumání požadavků týkajících se produktu
V oblasti vzdělávací činnosti je součástí dokumentovaných postupů soustavné přezkoumávání
požadavků týkajících se produktu, které je součástí popisu procesů tvorby a aktualizace studijních
programů (FAST_PPR_10_001, FAST_PPR_10_002). Součástí přezkoumávání je i akreditační proces
nových studijních programů realizovaný akreditační komisí MŠMT.
V projektech výzkumu a vývoje a v rozvojových projektech je přezkoumání součástí formulace
přihlášky projektu v souladu s propozicemi vyhlášené soutěže. Popis těchto činností je součástí
popisu procesu Projekty výzkumu a vývoje a Rozvojové projekty (TUO_PPR_07_036,
TUO_PPR_07_037).
V projektech Evropské unie je přezkoumání součástí formulace přihlášky projektu v souladu
s propozicemi vyhlášené soutěže. Popis těchto činností je součástí popisu procesu Projekty EU
(FAST_PPR_10_008).
Fakulta má rovněž vytvořen a dokumentován postup pro přezkoumání smlouvy a pro koordinaci s tím
souvisejících činností v oblasti doplňkové činnosti v popisu procesu Spolupráce s praxí
(FAST_PPR_10_009).
Přezkoumání je ve všech oblastech prováděno před přijetím odpovědnosti fakulty dodat produkt
zákazníkovi a zajišťuje že:
a) Jsou stanoveny požadavky na produkt.
b) Jsou vyřešeny požadavky smlouvy nebo objednávky, které se liší od dříve vyjádřených požadavků.
c) Fakulta je schopna plnit stanovené požadavky.
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem
18/23
©FAST, VŠB-TUO
Garant dokumentu: Manažer kvality FAST
Příručka řízení
FAST_PR_10_001 Verze: C
Účinnost od: 15.5.2013
7.2.3. Komunikace se zákazníkem
Komunikace se zákazníkem je zabezpečována prostřednictvím fakulty a jednotlivých kateder
s ohledem na:
a) Informace o produktu (informace o studijních programech, reklama, internet).
b) Vyřizování poptávek, smluv, nebo objednávek, včetně jejich změn.
c) Zpětnou vazbu od zákazníka, včetně jeho stížností.
7.3.
Návrh a vývoj
Fakultou popsané procesy návrhu a aktualizace studijních programů (FAST_PPR_10_001,
FAST_PPR_10_002) a proces projekty výzkumu a vývoje (TUO_PPR_07_03) splňují požadavky normy
ČSN EN ISO 9001 specifikované v kapitole 7.3.1 až 7.3.7.
7.4.
Nákup služeb a dodávek
7.4.1. Proces nákupu služeb a dodávek
Proces nakupování je realizován jednotlivými katedrami, u větších nákupů oddělením děkanátu. Tato
oddělení zabezpečují, že nakupovaný produkt vyhovuje specifikovaným požadavkům. Typ a rozsah
výběru a hodnocení je závislý na vlivu nakupovaného produktu na následnou realizaci produktu, nebo
na konečný produkt. Katedra hodnotí a vybírá dodavatele podle jejich schopnosti dodávat produkt v
souladu s jejími požadavky. Popis procesu Nákup služeb a dodávek je dokumentován v dokumentu
TUO_PPR_07_012.
7.4.2. Informace pro nakupování
Informace pro nakupování popisují produkt, který se má nakoupit, fakulta nebo katedry zajišťují
přiměřenost specifikovaných požadavků pro nakupování dříve, než je sdělí dodavateli.
7.4.3. Ověřování nakupovaného produktu
Fakulta stanovuje a uplatňuje kontrolní nebo jiné činnosti, nezbytné pro zajištění, že nakupovaný
produkt splňuje specifické požadavky nakupování.
7.5.
Výroba a poskytování služeb
7.5.1. Řízení poskytování služeb
Fakulta plánuje a realizuje poskytování služeb za řízených podmínek. Řízení poskytování služeb ve
vzdělávání je popsáno v popisech procesů H1.1 Bakalářské studium, H1.2 Magisterské studium, H1.3
Doktorské studium a ve studijním a zkušebním řádu bakalářského, magisterského a doktorského
studia a je publikováno na webovém portálu fakulty.
7.5.2. Validace procesů poskytování služeb
Na fakultě jsou všechny procesy poskytování služeb monitorovány nebo měřeny, čímž se prokazuje
jejich schopnost dosahovat plánované výsledky.
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem
19/23
©FAST, VŠB-TUO
Garant dokumentu: Manažer kvality FAST
Příručka řízení
FAST_PR_10_001 Verze: C
Účinnost od: 15.5.2013
7.5.3. Identifikace a sledovatelnost
Na fakultě je zaveden informační systém podpory výuky SIRIUS, který umožňuje identifikaci všech fází
realizace poskytování služby vzdělání v bakalářském, magisterském i doktorském studijním
programu.
7.5.4. Majetek zákazníka
Fakulta nepoužívá majetek zákazníka poskytnutý k použití, nebo k začlenění do produktu.
7.5.5. Ochrana produktu
Vzhledem k povaze poskytovaných služeb, není tento bod aktuální.
7.6.
Řízení měřicích a monitorovacích zařízení
Fakulta používá měřicí přístroje zejména pro výukové účely. Použití měřidel pro poskytnutí důkazů o
shodě produktu s určenými požadavky je identifikováno ve smluvních vztazích v rámci procesů
Projekty výzkumu a vývoje (TUO_PPR_07_036) a Spolupráce s praxí (FAST_PPR_10_009).
Na fakultě je vytvořen dokumentovaný postup – Metrologický řád (FAST_PKP_10_001) specifikující
rozdělení měřidel fakulty na etalony, stanovená měřidla, pracovní měřidla a informativní měřidla,
specifikující identifikaci všech měřidel a provádění jejich kalibrace. Metrologický řád popisuje i
pravomoci a úkoly jednotlivých pracovníků zajišťující, že procesy monitorování a měření se na fakultě
provádějí v souladu s požadavky na monitorování a měření.
8.
Měření, analýza a zlepšování
8.1.
Všeobecně
Fakulta plánuje a uplatňuje procesy monitorování, měření, analýzy a zlepšování, které jsou potřebné
pro:
a) Prokázání shody produktu
b) Zajištění shody systému managementu kvality
c) Neustálé zlepšování efektivnosti systému managementu kvality
8.2.
Monitorování a měření
8.2.1. Spokojenost zákazníka
Monitorování spokojenosti zákazníků vychází ze sběru a přezkoumání informací od zákazníků ať už ve
verbální nebo písemné a elektronické formě. Vedení fakulty používá monitorování spokojenosti
zákazníků jako životně důležitý nástroj.
8.2.2. Interní audit
Fakulta plánuje v ročních intervalech interní audity, aby se stanovilo, zda systém managementu
kvality:
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem
20/23
©FAST, VŠB-TUO
Garant dokumentu: Manažer kvality FAST
Příručka řízení
FAST_PR_10_001 Verze: C
Účinnost od: 15.5.2013
a) Vyhovuje plánovaným činnostem, požadavkům ČSN EN ISO 9001 a požadavkům na systém
managementu kvality.
b) Je efektivně uplatňován a udržován
Program auditů je plánován s ohledem na stav a důležitost procesů a oblastí, které se mají podrobit
auditu, stejně jako na výsledky předchozích auditů. Jsou také stanovena kritéria auditů, předmět
auditů, četnost a metody auditů. Audity provádějí zaměstnanci, kteří jsou nezávislí na auditovaných
úsecích a činnostech. Proces interního auditu je součástí identifikovaných procesů na fakultě a je
popsán jako dokumentovaný postup ve Směrnici pro provádění interních auditů
(FAST_SME_10_009), ve které je také zmíněn postup pro splnění a účinnost nápravných opatření.
Proces interního auditu je dokumentován záznamy: Záznam o nálezu, protokol z auditu.
8.2.3. Monitorování a měření procesů
Monitorování a měření procesů managementu kvality je na fakultě zabezpečováno prostřednictvím
stanovení a vyhodnocování cílů jednotlivých procesů. Tím je zabezpečeno, že jednotlivé procesy
dosahují plánovaných výsledků. Není-li tomu tak, provádějí se opatření k zajištění shody produktu.
8.2.4. Monitorování a měření produktu
Fakulta monitoruje a měří znaky produktu, aby si ověřila, zda byly požadavky na produkt splněny.
Toto je prováděno v souladu s plánovanými činnostmi (viz. 7.1).
8.3.
Řízení neshodného produktu
Služba, která není ve shodě s požadavky je identifikována a řízena tak, aby se zabránilo jejímu
nezamýšlenému použití nebo dodání. Nástroje řízení a související odpovědnosti a pravomoci pro
zacházení s neshodným produktem jsou stanoveny v dokumentovaném postupu popsaném směrnicí
Řízení neshod a nápravná opatření (TUO_SME_07_013).
Fakulta nakládá s neshodným produktem postupem popsaným v odpovídajícím popisu procesu.
Fakulta udržuje záznamy o povaze neshod a o všech provedených následných opatřeních.
8.4.
Analýza údajů
Aby se prokázala vhodnost a efektivnost systému managementu kvality a aby se vyhodnotilo, kde lze
uskutečňovat neustálé zlepšování efektivnosti systému managementu kvality, fakulta určuje,
shromažďuje a analyzuje potřebné údaje. Tyto údaje zahrnují výsledky získané při monitorování a
měření procesů a produktů.
Analýza údajů poskytuje informace týkající se:
a) Spokojenosti zákazníka (viz 8.2.1).
b) Shody s požadavky na produkt (viz 7.2.1)
c) Znaků a trendů procesů a produktů, včetně příležitostí pro preventivní opatření (viz 8.2.2, 8.2.3,
8.2.4).
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem
21/23
©FAST, VŠB-TUO
Garant dokumentu: Manažer kvality FAST
Příručka řízení
FAST_PR_10_001 Verze: C
Účinnost od: 15.5.2013
8.5.
Zlepšování
8.5.1. Neustálé zlepšování
Fakulta neustále zlepšuje efektivnost systému managementu kvality a to prostřednictvím politiky
kvality, cílů kvality, výsledků auditů, analýzy údajů, opatření k nápravě, preventivních opatření a
přezkoumání managementu. Na fakultě jsou stanoveny cíle jednotlivých procesů, jejichž
vyhodnocování je jedním ze zdrojů neustálého zlepšování.
8.5.2. Opatření k nápravě
Aby se zabránilo opakovanému výskytu neshod, jsou stanovována a realizována opatření
k odstranění jejich příčin. Za tímto účelem je vypracován dokumentovaný postup popsaný ve
směrnici Řízení neshod a nápravná opatření (TUO_SME_07_013), jehož součástí je stanovení
potřebných požadavků.
8.5.3. Preventivní opatření
Fakulta určila opatření k odstranění příčin potenciálních neshod, aby se zabránilo jejich výskytu. Za
tímto účelem je vypracován dokumentovaný postup popsaný ve směrnici Preventivní opatření
(TUO_SME_07_014), jehož součástí je stanovení potřebných požadavků.
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem
22/23
©FAST, VŠB-TUO
Garant dokumentu: Manažer kvality FAST
Příručka řízení
FAST_PR_10_001 Verze: C
Účinnost od: 15.5.2013
Seznam změn a revizí řízeného dokumentu
Verze
Datum
Obsah změny/revize
A
1.6.2010
Nový dokument
1.6.2011
Revize 2011
17.10.2012
Aktualizace obsahu, názvů citovaných
řízených dokumentů / Revize 2012
15.5.2013
Aktualizace obsahu, názvů citovaných
řízených dokumentů provázání s
aktuálními popisy procesů v rámci
VŠB, vyřazení procesu P3,
B
C
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem
Jméno a podpis garanta
dokumentu
23/23
Download

Příručka řízení Fakulty stavební