Control 410
Řízení roletových vrat
Chráněno autorskými právy.
Dotisk, i jen částí, možný pouze s naším svolením.
Změny, které slouží technickému pokroku, vyhrazeny.
Stand: 05.2010
#95252
M1 - CZ 360314 - M - 0.5 - 1109
Česky
Návod k provozu
Technické údaje
Návod k provozu Control 410
7
Technické údaje
provozní napětí
230 V~ / 50 Hz
příkon
3W
max. výkon motoru
600VA
interní jištění (motor a řízení)
2,5 A
max. zatížitelnost světelného
kontaktu
6 A, 250V~, 2000VA
napájení světelné závory
12 V DC / max. 70 mA
připojitelné bezpečnostní zařízení
nouzové zastavení, pojistka proti
odrolovaní, spínací lišta
rozsah provozní teploty
-20 °C do 60 °C
rozměry jednotky (l x b x h)
180mm x 95mm x 57mm
stupeň jištění
IP 64
kabelová šroubení
M16 x 1,5 rozmezí svorek:
5 ... 10mm
pouze s volitelnou bezdrátovou
výbavou:
vysílací frekvence
868,3 MHz
kódování
Multibit
počet maximálně použitelných
vysílačů
28 (Pozor: Při více, než 28 vysílačích
bude vždy nejstarší přepsán)
31
Návod k provozu Control 410
Normy a předpisy
6
Normy a předpisy
Řízení roletových vrat Control 410 splňuje následující normy:
EN 60335-1:2007
Bezpečnost elektrických zařízení pro použití v
domácnosti a podobné účely
EN 61000-6-3:2001
Vysílání poruchového signálu
EN 61000-6-2:2005
Odolnost proti poruchám
Návod k provozu Control 410
Obsah
1
2
2.1
2.2
2.3
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
Dále je nutno při instalaci a uvádění do provozu dodržet následující předpisy
a normy:
4.5
EN 12453:2000
Vrata – Bezpečnost užívání samočinných vrat Požadavky
EN 60204-1:2005
Bezpečnost strojů
Elektrická výbava strojů
Všeobecné požadavky
EN ISO 13849-1:2006
Bezpečnost strojů – části řízení,
důležité pro bezpečnost
Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci
VDE 0100:1973
Předpisy pro zřizování silnoproudých zařízení s
jmenovitým napětím do 1000 V
4.6
4.7
BGR232:2003
5
5.1
5.2
5.3
Směrnice pro samočinná okna, dveře a vrata
6
7
30
Obsah
Všeobecně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Popis výrobku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Rozsah dodávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Prvky obsluhy a zobrazovací prvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Vlastnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Instalace a uvedení do provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Postup instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Pokyny k instalaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Funkční jednotky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Příkazové prvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
4.4.1
Příkazová tlačítka řídící jednotky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
4.4.2
Externí spínač s klíčem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
4.4.3
Bezdrátové ovládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Bezpečnostní zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
4.5.1
Všeobecně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
4.5.2
Nouzové zastavení (stop tlačítko), pojistka proti odrolovaní 13
4.5.3
Interní spínač s klíčem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
4.5.4
Jištění zavírací hrany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Schémata zapojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
4.6.1
Schéma zapojení obecné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
4.6.2
Schéma zapojení osvětlení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Předvolby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
4.7.1
Všeobecně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
4.7.2
Aktivace/deaktivace druhu provozu „mrtvý muž“ . . . . . . . . .22
4.7.3
Bezpečnostní zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
4.7.4
Doba chodu motoru a tolerance doby chodu . . . . . . . . . . . .24
4.7.5
Bezdrátové řízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Chybový stav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Všeobecně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Vynulování řízení (RESET) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Chybové stavy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
5.3.1
Bezpečnostní LED bliká a ostatní LED(ky) svítí . . . . . . . . .29
5.3.2
Provozní LED a ostatní LEDky blikají . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Normy a předpisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
3
Všeobecně
1
Návod k provozu Control 410
Všeobecně
Předkládaný návod k obsluze je určen k tomu, aby pomáhal odborným
instalačním technikům při montáži, seřizování a uvádění řízení roletových vrat
do provozu. Také uživatel se může přirozeně informovat na příklad při nejasnostech v obsluze v příslušných kapitolách. Změny v nastavení nebo propojení smí však provádět pouze odborník.
Tento návod je nutno uložit tak, aby byl v případě zásahu odborníka kdykoli k
dispozici.
Jako doplněk tohoto návodu je nutno bezpodmínečně dodržovat příslušné
normy a předpisy, na které se odkazuje v kapitole 6 (str. 30).
V textu se používají různé symboly. Význam těch to symbolů je následný:
Upozornění, všeobecná informace
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
Návod k provozu Control 410
5.3
5.3.1
Za technické změny nepřebíráme žádné ručení.
4
Chybové stavy
Bezpečnostní LED bliká a
ostatní LED(ky) svítí
Vadný motor, nebo motor potřebuje příliš proudu
Ovládání vrat je eventuálně možné ještě v druhu provozu
„mrtvý muž“. Řízení v druhu provozu „mrtvý muž“ se provádí tlačítky na řídící
jednotce, které musí být předtím spínačem s klíčem uvolněny. Správnou funkci však již není možno zaručit. Je nutno vyrozumět příslušného instalačního
technika!
Překročení doby chodu motoru, vrata mají těžký chod,
zaledněný pancíř, defektní koncový spínač.
Ovládání vrat je eventuálně možné ještě v druhu provozu „mrtvý muž“. Řízení
v druhu provozu „mrtvý muž“ se provádí tlačítky řídící jednotky, nebo externím
spínačem s klíčem, které je předtím nutno uvolnit spínačem s klíčem řídící
jednotky. Správnou funkci však již není možno zaručit. Vynulování chyby je
eventuálně možné vypnutím řízení. Je nutno vyrozumět příslušného
instalačního technika!
Vadné bezpečnostní zařízení
Po opravě, nebo po odstranění závady zmizí tento stav sám,
protože se každé 2 minuty provádí testování bezpečnostních zařízení. V
tomto chybovém stavu je možné přidržení ve směru NAHORU prostřednictvím všech příkazových prvků. Pohyb směrem DOLŮ je možný již jen v druhu
provozu „mrtvý muž“.
5.3.2
Všeobecné varování
Chybový stav
Provozní LED a ostatní LEDky blikají:
Při tomto chybovém hlášení došlo k chybě elektroniky. V takovém případě
proveďte RESET podle kapitoly 5.2.1. Pokud by se takto nepodařilo chybu
odstranit, nastavte řízení podle kapitoly 5.2.2 do základního nastavení z výroby. Pokud není problém ani nadále odstraněn, obraťte se prosím na Vašeho
instalačního technika.
Po vynulování do stavu, nastaveném při výrobě, musí být znovu
provedena všechna nastavení (bezpečnostní nastavení, nastavení doby chodu, „zaučené“ vysílače a pod.).
29
Návod k provozu Control 410
Chybový stav
5
5.1
Chybový stav
Všeobecně
Řízení vrat Control 410 je vybaveno různými bezpečnostními funkcemi, aby
se během pravidelného provozu zabránilo nebezpečným stavům. Mezi tyto
funkce patří monitorování světelné závory, spínací lišty, doby chodu motoru a
interní kontroly.
Pokud se identifikuje závada, přechází řízení do chybového módu. Ten je z
vnějšku identifikován blikající bezpečnostní LEDkou a / nebo provozní
LEDkou. Pro bližší specifikaci chyby identifikují LEDky uvnitř řídící jednotky
konkrétní závadu. Přehled v kapitole 5.3 informuje o možných závadách.
Podle druhu závady již nejsou určité druhy pohybu vrat v provozu s
automatickým zastavením možné. Řízení blokuje postižený směr a umožňuje
již jen řízení v druhu provozu „mrtvý muž“. Pohyb vrat je potom možný již jen
delším stisknutím tlačítek řídící jednotky nebo při použití externího spínače s
klíčem. Tato tlačítka musí být předem uvolněna spínačem s klíčem na řízení.
Pokud je uvolněno příslušné směrové tlačítko, vrata se okamžitě zastaví.
Tento druh provozu má přednost před všemi připojenými bezpečnostními
zařízeními.
Návod k provozu Control 410
2
2.1
Popis výrobku
Popis výrobku
Rozsah dodávky
Společně s řízením roletových vrat a předkládaným návodem jsou při expedici
v sadě následující dílce:
-
síťový přívod 3 x 0,75 mm², vnější průměr cca 6,5 mm, s chráněnou vidlicí
5 kabelových šroubení M16 x 1,5
5 závěrných šroubů M16 x 1,5
4 krytky šroubů pro skříň řídící jednotky
4 šrouby 4 x 35 mm pro upevnění na stěnu
4 hmoždinky S6
náhradní pojistka 2,5 A setrvačná, 5 x 20
2 klíče
Před začátkem instalace je nutno překontrolovat, zda jsou k dispozici všechny
díly.
Protože v druhu provozu „mrtvý muž“ nejsou bezpečnostní
zařízení (spínací lišta a světelná závora) účinná, smí uživatel
vrata ovládat pouze při volném rozhledu.
5.2
5.2.1
Vynulování řízení
RESET
Funkcí RESET vrátíte řízení do normálního provozního módu, to znamená, že
všechna nastavení a “zaučené“ vysílače zůstanou zachovány.
Přerušte za tímto účelem přívod proudu na minimálně 3 vteřiny (vytáhněte
zástrčku, odstraňte pojistku a pod. ).
5.2.2
Aktivace nastavení z výroby
Při vynulování do stavu, nastaveném při výrobě, se všechna
nastavení (bezpečnostní nastavení, nastavení doby chodu,
„zaučené“ vysílače a pod. ) ztratí.
1. Odpojení proudu.
2. Přidržte tlačítko FUNKCE a opět zapněte proud,
3. Dále držte stisknuté tlačítko FUNKCE (cca 10 vteřin),
až se rozsvítí provozní LED.
28
5
Návod k provozu Control 410
Popis výrobku
2.2
Prvky obsluhy a zobrazovací prvky
Návod k provozu Control 410
Instalace a uvedení do provozu
Všech 28 vysílačů bude podle následujícího schématu kompletně vymazáno:
Indikátor provozního stavu
Stav bezpečnostních zařízení
Provoz
Stisknout tlačítko „MENU“
Stisknout tlačítko „FUNKCE“ a podržet
stisknuté na dobu cca 8 vteřin
Bezpečnost
LED 1 a LED A zhasnuté
Směrové tlačítko „vrata nahoru“
Uvolnit tlačítko „FUNKCE“
Spínač s klíčem
Směrové tlačítko „vrata dolů“
Obr. 2-1: Prvky obsluhy a zobrazovací prvky
Proces výmazu ukončen
Indikátor provozního stavu:
- svítí zeleně, pokud je řízení zapnuto.
- bliká při interní poruše.
Zobrazení bezpečnostního stavu:
- zhasne, pokud jsou všechna připojená
bezpečnostní zařízení připravena k provozu a
nespustila.
- svítí červeně při spuštěných bezpečnostních
pojistných zařízeních.
- bliká při závadě.
6
27
Návod k provozu Control 410
Instalace a uvedení do provozu
4.7.5
Bezdrátové řízení
Návod k provozu Control 410
2.3
Popis výrobku
Vlastnosti
Při aktivovaném druhu provozu „mrtvý muž“ není bezdrátové řízení možné.
Řízení roletových vrat podporuje maximálně 28 bezdrátových ručních
vysílačů, respektive bezdrátových nástěnných vysílačů. Každý z těchto
vysílačů musí být jednotlivě „zaučen“ do řízení.
Řízení roletových vrat Control 410 nabízí možnost provozovat trubkové
motory s integrovaným koncovým vypínáním až do příkonu 600 VA. Používá
se v soukromě a komerčně používaných garážových vratech a vjezdech.
Používání řízení u vrat se svinovacími mřížemi nebo jiných vrat s otvory a
štěrbinami je přípustné pouze v druhu provozu „mrtvý muž“ (kap. 4.7.2)!
Při aktivovaném druhu provozu „mrtvý muž“ nemohou být žádné
vysílače „zaučovány“ a všechny již „zaučené“ vysílače budou z
bezpečnostních důvodů vymazány.
Zaučení ručních vysílačů (krok 5
Proces zaučení provádějte vždy při vratech v klidu podle následujícího
schématu:
Příkazy k pojezdu vrat je možno vydávat prostřednictvím integrovaných
směrových tlačítek, externě připojitelným spínačem s klíčem nebo
prostřednictvím bezdrátového ručního vysílače.
Nastavení provozních parametrů se provádí v menu prostřednictvím 6 LED
uvnitř řídící jednotky. Nejdůležitější provozní stavy řízení znázorňují směrem
ven dvě světelné diody.
Stisknout tlačítko „MENU“
Stisknout tlačítko „FUNKCE“
Stisknuté požadované tlačítko
vysílače
Po druhé stisknuté tlačítko
vysílače
LED A bliká
LED A svítí
cca 1 vteřinu
Proces „zaučení“
úspěšný
Proces „zaučení“
se nezdařil
Proces „zaučení“ ukončen
26
7
Bezpečnostní pokyny
3
Návod k provozu Control 410
Bezpečnostní pokyny
Řízení roletových vrat Control 410 se vyrábí na základě
aktuálního stavu techniky a odpovídá uznávaným bezpečnostně
technickým pravidlům. Přesto nemohou být nebezpečné situace
vyloučeny. Pro minimalizaci tohoto rizika je nutno dodržovat
některé pokyny:
Návod k provozu Control 410
Instalace a uvedení do provozu
Pozor! Během procesu měření (2 až 3 automatické pojezdy
vrat) nesmí být prováděny žádné příkazy k pojezdu (na př.
tlačítko, bezdrátové ovládání). Dále je nutno zajistit, že nemohou
bezpečnostní zařízení během procesu měření spustit. Každý ze
jmenovaných bodů by vedl k předčasnému ukončení procesu
měření.
-
Před instalací a uvedením do provozu si pozorně přečtěte tento návod k
provozu.
-
Použití řízení s roletovými vraty nebo jinými vraty s otvory a štěrbinami je
přípustné pouze v druhu provozu „mrtvý muž“!
-
Používání řízení dětmi nebo neautorizovanými osobami musí být
vhodnými opatřeními vyloučeno.
-
Řízení roletových vrat smí být provozováno pouze v bezvadném stavu.
Doba chodu vrat kolísá v určitých hranicích. Tyto odchylky mohou být
podmíněny ročním obdobím, teplotou, nebo jinými vnějšími vlivy. Protože se
přesná doba chodu motoru ukládá při instalaci vrat do paměti řízení roletových vrat, musí být přípustný určitý rozptyl kolísání, aby za výše uvedených
okolností nebylo vyvoláno žádné překročení doby chodu. Takové překročení
by způsobilo, že by řízení roletových vrat přešlo do chybového módu
(viz kap. 5).
-
Instalace řízení a nastavování provozních parametrů smí provádět pouze
příslušně odborně proškolené osoby.
Jaká tolerance by měla být nastavena, musí odhadnout instalační technik
podle druhu použitých vrat. Možné hodnoty jsou 4, 5, 6 a 7 vteřin.
-
Při instalaci je nutno bezpodmínečně dodržovat příslušné normy a
směrnice.
-
Při prací, spojených s kabeláží je nutno řízení vždy odpojit od sítě.
Pro nastavení tolerance je nutno čtyřnásobným stiskem tlačítka „menu“
vyvolat menu 4 (svítí LED 4). Tlačítkem “FUNKCE”(stisknout a podržet po
delší dobu, než 1,6 vteřin) se vybere požadovaná tolerance:
-
Připojená bezpečnostní zařízení nesmí být propojována, nebo uváděna
mimo provoz použitím jiných opatření.
-
Funkci bezpečnostních zařízení je nutno kontrolovat v intervalu cca 6
měsíců, nebo minimálně jednou za rok.
-
Svévolné přestavby a úpravy, na příklad vrtání dalších otvorů, použití
jiných typů pojistek a podobně, nejsou přípustné.
-
Při poruchách, nebo poškozeních je nutno informovat příslušného
instalačního technika.
-
Děti si s řízením vrat nesmí hrát.
-
Bezdrátový ruční vysílač nesvěřujte dětem.
-
Čištění řídící jednotky se provádí vlhkou tkaninou. Nesmí být používána
rozpouštědla, která narušují tělo řídící jednotky.
8
Tolerance doby chodu (krok 4)
Tolerance chodu
Tolerance chodu cca 4 vteřiny
Tolerance chodu cca 5 vteřiny
Tolerance chodu cca 6 vteřiny
Tolerance chodu cca 7 vteřiny
Po provedení nastavení se menu opustí stisknutím tlačítka “menu”.
25
Návod k provozu Control 410
Instalace a uvedení do provozu
4.7.4
Doba chodu motoru a tolerance doby chodu
Doba chodu procesu „zaučení“ (krok 3))
Po instalaci vrat musí být do paměti řízení roletových vrat uložena přesná
doba chodu ve směru nahoru a dolů. To vyžaduje provozní bezpečnost.
Pokud by na příklad byly interní koncové spínače motoru vadné, motor by se
nevypnul a vrata by se tak mechanicky zničila. Mohlo by také dojít k následným škodám na zdraví osob.
Pokud se řízení používá v druhu provozu „mrtvý muž“, musí být provedeno
„zaučení“ doby chodu, jinak řízení provede proces „zaučení“ automaticky.
Přitom nehraje roli, z jaké pozice vrat se proces měření spouští. Po ukončení
postupu (2 až 3 pohyby vrat) zůstanou vrata stát v horní koncové poloze.
Při vratech v klidu je nutno postupovat podle následujícího schématu:
4
4.1
Instalace a uvedení do provozu
Postup instalace
Pro uvedení řízení do provozu je nutno provést minimálně následně uvedené
kroky v uvedeném pořadí. Poté je možné provádět ovládání vrat řídící
jednotkou nebo bezdrátovým ručním vysílačem. Doplňkové body instalace
mohou být v případě potřeby provedeny dodatečně. Na základní funkce však
nemají žádný vliv.
Krok
Popis
Instalovat řízení
Kap. 4.2
2
Nastavit koncové polohy motoru
Popis výrobce motoru
Připojit motor k řízení
Kap. 4.2
Připojit řízení k síti
Kap. 4.6
4
Zvolit druh provozu (aktivace/deaktivace druhu
provozu „mrtvý muž)
Připojit bezpečnostní zařízení (pojistka proti
Stisknout směrové tlačítko „nahoru“
5
odrolovaní, OSE, kontaktní lišta 8,2 kOhm,
světelná závora...)
Je aktivován druh provozu
„mrtvý muž“?
Během procesu
měření bliká LED 4.
6
Ano
Ne
7
8
Vrata automaticky provedou 2
až 3 pohyby a zůstanou stát v
horní koncové poloze
Pokud je proces měření
předčasně ukončen,
zůstanou vrata stát,
LED 4 však bliká dále.
Poté může být novým
stisknutím směrového
tlačítka „nahoru“
odstartován nový
proces.
Stisknout tlačítko „MENU“
Proces „zaučení“ ukončen
24
Manuální pojezd vrat do
horní dolní horní koncové
polohy
Odkaz
1
3
Stisknout 4x-krát tlačítko „MENU“
Instalace a uvedení do provozu
Návod k provozu Control 410
9
Aktivovat v menu jištění zavírací hrany a
eventuálně světelnou závoru
Otestovat funkci bezpečnostních zařízení
„Zaučit“ dobu chodu vrat, nastavit toleranci doby
chodu vrat
Zaučit ruční dálkové vysílače
Kap. 4.7.2
Popis bezpečnostních zařízení
Kap. 4.5
Kap. 4.7.3
Kap. 4.7.3
Kap. 4.7 .4
Kap. 4.7.5
Pokud by řídící jednotka během instalace a uvádění do provozu
přešla do chybového módu (bezpečnostní LED, nebo provozní
LED bliká), protože na příklad nebylo správně provedeno
nastavení, může se provést vynulování (reset, viz kap. 5.2, str.
28) při normálním provozním módu odpojením řídící jednotky od
sítě na dobu minimálně 3 vteřin (vytáhnout konektor, odstranit
pojistku, nebo podobně).
9
Instalace a uvedení do provozu
4.2
Návod k provozu Control 410
Pokyny k instalaci
Řízení roletových vrat se na zeď upevňuje 4 šrouby (je součástí dodávky).
Pozor! Místo pro montáž řídící jednotky musí být vybráno tak, aby
byl při obsluze integrovaných příkazových tlačítek vždy zajištěn
volný výhled na vrata. Používání řízení dětmi nebo
neautorizovanými osobami musí být vhodnými opatřeními
vyloučeno.
Montáž na zeď se provádí do výšky minimálně 1,50 m a maximálně 1,90 m.
Bezpodmínečně je nutno dodržet bezpečnou vzdálenost od pohyblivých dílů.
Kabelová šroubení musí trvale směřovat dolů!
Všechny přípojky uvnitř řídící jednotky jsou v provedení s odjímatelnými
šroubovými spojkami pro pevné a pružné vodiče do 2,5 mm², nebo pro
lankové vodiče s koncovkami do 1,5 mm².
Instalace a uvedení do provozu
Návod k provozu Control 410
4.7.3
Bezpečnostní zařízení (krok 2)
Připojená bezpečnostní zařízení, jako optická spínací lišta OSE, elektrická
spínací lišta a světelná závora musí být řízení „známy“. K tomu je nutno trojnásobným stisknutím tlačítka „MENU“ vyvolat menu 3. Tlačítkem “FUNKCE”
lze přepínat mezi následujícími variantami:
Elektrické připojeni bezpečnostních zařízení viz také kap. 4.5.
Pokud se nastavení provede podle instalace, opustí se menu dvojitým
stisknutím tlačítka “MENU”.
Bezpečnostní zařízení
Jištění zavírací hrany není aktivována
Pozor! Je možný pouze druh provozu „mrtvý muž“
Připojená kontaktní lišta se zakončovacím odporem 8,2 kOhm.“
Napájení se provádí jednofázovým proudem ze sítě 230V (L, N, PE).
Pozor! Musí být možné kdykoli odpojit všechny póly od sítě. Zde je
možno použít hlavní spínač, zástrčku nebo podobně. Pevné síťové
přípojky, na příklad krabice pod omítku, nejsou přípustné. V
komerčním používá je nutno odpojovací zařízení zabezpečit proti
nezamýšlenému nebo neodbornému zapnutí. Pokud se používá připojovací
vodič se zástrčkou, musí být tato zástrčka po montáži jednotky přístupná.
Zásuvka musí být uzemněna podle VDE0100.
Řízený motor 230V musí mít přípojky pro směry “otevřít“ a “zavřít”, nulový
vodič a ochranný vodič. Značení svorek zjistíte ve schématu zapojení (obr.
4.8, s. 20 ).
Přípojky NAHORU, DOLŮ a nulový vodič musí být vždy připojeny přímo
na řídící jednotku.
Osvětlení dvora nebo osvětlení garáže musí být zapojeno se zpožděním při
vypnutí 3 minuty (viz strana 21, připojení osvětlení).
Pozor! Zabezpečení proudového okruhu pro osvětlení není v řídící
jednotce realizováno a musí být proto realizováno externě.
10
Připojená elektrická kontaktní lišta se zakončovacím odporem 8,2 kOhm a
světelnou závorou.
Připojená elektrická kontaktní lišta 8,2 kOhm a světelná závora Marantec se dvěma
vodiči.
Připojená optická spínací lišta (Frabe OSE, Marantec) nebo optická spínací lišta a
světelná závora (230 V ~).
Připojená spínaci lišta (Frabe OSE, Marantec) nebo optická spínací lišta a světelná
závora Marantec se dvěma vodiči.
LED nesvítí
LED svítí trvale
LED bliká
Při aktivním druhu provozu „mrtvý muž“ řízení bezpečnostní
prvky nevyhodnocuje.
Test bezpečnostních zařízení se provádí kontrolou zobrazení
bezpečnostních zařízení řídící jednotky, které musí při spuštění
nějakého bezpečnostního zařízení zhasnout.
23
Instalace a uvedení do provozu
Návod k provozu Control 410
Tlačítkem “menu” se volí menu (1 ... 4). Tlačítkem “funkce” se v příslušném
bodě menu vybírá hodnota, nebo se určuje funkce (A, B).
Pro vyvolání určitého menu je nutno stisknout tlačítko “menu” tak často, až se
rozsvítí příslušná LED. Uvnitř menu se stejným způsobem provádí výběr
možných parametrů. Po posledním bodě v menu se řízení vrací k normálnímu
provoznímu stavu.
Doporučuje se dodržovat pořadí podle kapitoly 4.1. To znamená, že je vždy
nutno bezpečnostní zařízení nejprve připojit a nakonfigurovat, ledaže by se
řízení provozovalo pouze v druhu provozu „mrtvý muž“. Potom je nutno
provést „zaučení“ doby chodu motoru a nastavení tolerance doby chodu.
„Zaučení“ bezdrátového ručního vysílače tvoří závěr procesu nastavení.
Krok 1 (menu 2) Aktivace/deaktivace druhu provozu „mrtvý muž“
Instalace a uvedení do provozu
Návod k provozu Control 410
4.3
Funkční jednotky
Následující vyobrazení ukazuje základní desku řízení uvnitř řídící jednotky.
Přístup k ní je nutný při instalaci a konfigurování před prvním uvedení do
provozu.
LED „bezpečnost“
Tlačítko
„vrata nahoru“
LED „provoz
Místo pro
přijímací modul
Pojistka 5 x 20
2,5 AT
Tlačítko
„vrata dolů“
Krok 2 (menu 3) Připojená bezpečnostní zařízení
Krok 3 (menu 4) „Zaučení“ doby chodu motoru
Krok 4 (menu 5) Nastavení tolerance doby chodu
Krok 5 (menu 1) „Zaučení“ a výmaz ručního vysílače
4.7.2
Aktivace/deaktivace druhu provozu „mrtvý muž“
(krok 1)
Řízení, na příklad vrat se svinovacími mřížemi, v druhu provozu „mrtvý muž“
je možné pouze směrovými tlačítky “vrata nahoru”/“vrata dolů” respektive
prostřednictvím vstupu “tlačítka”. Spínač s klíčem musí být přepnut do černé
pozice. Při pojezdu v druhu provozu „mrtvý muž“ nejsou bezpečnostní
zařízení, připojená na řízení vyhodnocována.
Bezdrátový provoz není možný. Z bezpečnostních důvodů jsou při aktivaci
druhu provozu „mrtvý muž“ všechny bezdrátové vysílače vymazány a
„zaučení“ bezdrátového vysílače není možné.
Přípojka
spínače s klíčem
Tlačítka a zobrazovací
prvky pro předvolby
Síťové připojovací
svorky
Připojovací svorky pro bezpečnostní zařízení
a externí spínač s klíčem
Obr. 4-1: Funkční prvky
Dvojím stisknutím tlačítka “menu” a následným stisknutím tlačítka “funkce” se
aktivuje, respektive deaktivuje druh provozu „mrtvý muž“(LED “bezpečnost”
pomalu bliká).
A B
Druh provozu „mrtvý muž“ aktivován
Druh provozu „mrtvý muž“ deaktivován
22
11
Instalace a uvedení do provozu
4.4
4.4.1
Návod k provozu Control 410
Příkazové prvky
Příkazová tlačítka řídící jednotky
Stisknutí jednoho z obou směrových tlačítek řídící jednotky v normálním
provozním stavu způsobí automatický pojezd vrat příslušným směrem.
Pro zastavení pohybu vrat je nutno stisknout druhé tlačítko.
Při určitých chybových stavech, na příklad pokud spustilo jedno bezpečnostní
zařízení, nebo pokud je vadné, je možný pohyb vrat nahoru, nebo dolů pouze
v tak zvaném druhu provozu „mrtvý muž“. Vrata se pak mohou pohybovat
pouze tehdy, pokud je směrové tlačítko jednotky řízení stisknuto, nebo pokud
se zapne externím spínačem s klíčem. Po uvolnění tlačítka se vrata okamžitě
zastaví. Používání směrových tlačítek je v tomto případě možné pouze tehdy,
pokud byla tlačítka předtím uvolněna spínačem s klíčem na jednotce řízení.
Všechny ostatní příkazové prvky jsou v tomto případě deaktivovány.
4.6.2
Schéma zapojení osvětlení
Připojení osvětlení je v řídící jednotce provedeno interně jako bezpotenciální
kontakt, to znamená, že se zde nevyskytuje žádné napětí. Propojení je nutno
provést následně:
Síť L
Osvětlení
Síť N
Při spuštění pojistka proti odrolovaní není žádný pohyb vrat možný. A to ani v
druhu provozu „mrtvý muž“.
4.4.2
Externí spínač s klíčem
Vydávání příkazů NAHORU > STOP > DOLŮ > STOP > .se provádí vstupem
externího spínače s klíčem, svorky 8 a 9, v provedení jako pracovní kontakt ...
Pozor! Protože je na tomto vstupu možný druh provozu „mrtvý
muž“, nesmí být připojeny žádné další příkazové prvky.
4.4.3
Instalace a uvedení do provozu
Návod k provozu Control 410
Obr. 4-9: Přípojka osvětlení
4.7
4.7.1
Předvolby
Všeobecně
Před prvním uvedením do provozu je vždy nutno nastavit správné
parametry jednotky Control 410 (kroky 1-4, viz strana 22). Bez těchto
nastavení nemůže být zabezpečen řádný a bezpečný provoz řízení.
Konfigurace se provádí v menu prostřednictvím 6 LED příslušnými tlačítky
uvnitř řídící jednotky. Všechna nastavení zůstanou zachována také při
výpadku proudu.
Bezdrátové ovládání
Optimální možnost jak ovládat vrata, spočívá v použití bezdrátového ručního
vysílače ve spojení s bezdrátovým přijímacím modulem, který je v řízení již
integrován.
Řízení je navrženo pro jednotlačítkovou obsluhu. Pokud stisknete tlačítko na
vysílači po prvé, pohybují se vrata jedním směrem. Po druhém stisknutí se
zastaví pohyb vrat, po třetím se vrata pohybují v protisměru (NAHORU >
STOP > DOLU > STOP > NAHORU > STOP > ...). Kódy tlačítka ručního
vysílače musí být předem do řízení „zaučeny“. Prosím, přečtěte si k tomu
kapitolu 4.7.5, strana 26.
Menu
Funkce
Obr. 4-10: Nastavovací pole
12
21
Instalace a uvedení do provozu
4.6
4.6.1
Návod k provozu Control 410
Schémata zapojení
Schéma zapojení obecně
Návod k provozu Control 410
4.5
4.5.1
Obr. 4-8 ukazuje obsazení jednotlivých svorek. Na připojovací svorky vlevo se
připojí všechna ochranná zařízení a příkazové prvky. Pravé připojovací svorky
mají význam pro ty prvky, které jsou důležité pro síť 230 V.
Přípojka spínače s klíčem
Instalace a uvedení do provozu
Bezpečnostní zařízení
Všeobecně
Podle druhu vrat, účelu použití a skupiny uživatelů je předepsaný nutný stupeň vybavenosti bezpečnostními zařízeními. Pro nalezení správné kombinace
pro příslušnou aplikaci musí být případně konzultovány předpisy, uvedené v
kapitole 6. Tyto je nutno bezpodmínečně dodržovat. Instalující technik zodpovídá za to, že budou bezpečnostní zařízení umístěna podle předpisu, řízení
příslušně nakonfigurováno a budou dodržovány intervaly údržby bezpečnostních zařízení. Obvyklý je interval údržby 6 měsíců. Bezpečnostní zařízení
nesmí být v žádném případ vyřazována z provozu, ani nesmí být jakýmkoli
jiným způsobem omezována jejich účinnost.
Obecně lze zjistit status bezpečnostních zařízení podle stavu červené
indikace bezpečnosti (viz. obr. 2-1) řídící jednotky:
“Bezpečnost” vypnuta: všechna bezpečnostní zařízení jsou v pořádku a
nespustila.
“Bezpečnost” zapnuta: minimálně jedno bezpečnostní zařízení spustilo.
“Bezpečnost” bliká: došlo k chybě (viz kap. 5).
Předpokladem pro správné zobrazení stavu bezpečnostních zařízení je
přirozeně správné nakonfigurování řízení (kap. 4.7).
nahoru
Svítidlo
Motor „dolů“
Motor „nahoru“
Síť N
Motor N
Motor
Síť L
Osvětlení
Spínač
následující
Externí spínač s klíčem
+12V (testovatelná)
OSE, elektrická kontaktní lišta 8,2 kOhm
Světelná závora se dvěma vodiči
Pojistka proti odrolovaní
Nouzové zastavení (stop tlačítko)
Bezpečnost
Obr. 4-8: Schéma zapojení
Pozor! Přípojky NAHORU, DOLŮ a nulový vodič musí být
vždy připojeny přímo na řídící jednotku. Propojení nulového
vodiče bezprostředně ze sítě k motoru zničí řízení!
20
4.5.2
Nouzové zastavení (stop tlačítko), pojistka proti
odrolovaní
V normálním provozním stavu musí být propojeny svorky 1 a 2. Pokud bylo
toto spojení zrušeno, nelze již vraty pohybovat a to ani v druhu provozu
„mrtvý muž“. Probíhající pohyb se okamžitě přeruší. Tento vstup slouží kromě
jiného k připojení pojistky proti odvalení a případně dalších kontaktů (na př.
stop tlačítko). Při nepoužívání nouzového zastavení musí být použit můstek.
4.5.3
Interní spínač s klíčem
V případě poruchy mohou vrata pojíždět ve směru DOLŮ již jen v druhu provozu „mrtvý muž“ (řízení bez přidržení) za použití směrových tlačítek nebo
externího spínače s klíčem. Zákonodárce požaduje při použití ve veřejných
prostorech (také u vrat soukromých garáží) pro druh provozu „mrtvý muž“
dodatečná zajišťovací zařízení proti cizímu ovládání.
Zabudovaný spínač s klíčem slouží pro uvolnění směrových
tlačítek a externího spínače s klíčem pro druh provozu „mrvý
muž“ a musí pro tento účel být v černé pozici a smí být zapínán
pouze zaučenými osobami.
13
Instalace a uvedení do provozu
Návod k provozu Control 410
Instalace a uvedení do provozu
Návod k provozu Control 410
Světelná závora se dvěma vodiči Marantec
4.5.4
Jištění zavírací hrany
Pro zajištění závěrné hrany vrat lze použít různé typy spínacích lišt:
- elektromechanická kontaktní lišta s připojovacím odporem 8,2 kOhm
- optická spínací lišta (Marantec / Fraba “OSE”)
Elektromechanická kontaktní lišta 8,2 kOhm
Připojení spínací lišty se zakončovacím odporem 8,2 kOhm se provádí podle
vyobrazení 4-2 (splňuje požadavky EN ISO 13849-1, kategorie 2/performance
level “c”.).
vysílač
přijímač
Obr. 4-7: Přípojka světelné závory se dvěma vodiči Marantec
Elektrická kontaktní lišta
Obr. 4-2: Přípojka elektrické kontaktní lišty 8,2 kOhm
Pozor! Konstrukčními opatřeními na vratech musí být zabráněno
spuštění spínací lišty v dolní koncové poloze.
14
Pozor! Dodržujte polaritu.
Upozornění: Je bezpodmínečně nutno připojit jištění zavírací
hrany!
19
Návod k provozu Control 410
Světelná závora (230 V ~) a optická spínací lišta (Fraba OSE)
Optická spínací lišta (Marantec / Fraba OSE) )
OSE je aktivní spínací lišta, která pro svůj provoz potřebuje napětí 12 V DC.
Svorka 5 příslušné napětí poskytuje (splňuje požadavky EN ISO 13849-1,
kategorie 2/ performance level “c”.).
Hnědá
Otvírací kontakt přijímače
světelné závory
Zelená
Bílá
Hnědá
Zelená
(splňuje požadavky EN ISO 13849-1, kategorie 2/ performance level “c”.)
Instalace a uvedení do provozu
Návod k provozu Control 410
Bílá
Instalace a uvedení do provozu
Optická spínací lišta
Optická spínací lišta
Obr. 4-3: Přípojka spínací lišty
Obr. 4-6: Přípojka světelné závory (230 V ~) a OSE
Pozor! Konstrukčními opatřeními na vratech musí být zabráněno
spuštění spínací lišty v dolní koncové poloze.
18
15
Návod k provozu Control 410
Instalace a uvedení do provozu
Světelná závora Visolux (12 V) a elektrická kontaktní lišta (8,2 kOhm)
(splňuje požadavky EN ISO 13849-1, kategorie 2/ performance level “c”.)
Instalace a uvedení do provozu
Návod k provozu Control 410
Světelná závora Visolux (12 V) a elektrická kontaktní lišta (8,2 kOhm)
(splňuje požadavky EN ISO 13849-1, kategorie 2/ performance level “c”.)
Proud světla
Proud světla
Reflektor
přijímač
vysílač
Elektrická kontaktní lišta
Elektrická kontaktní lišta
Obr. 4-4: Přípojka světelné závory Visolux (12V) a elektrické kontaktní lišty 8,2 kOhm
Obr. 4-5: Přípojka světelné závory Visolux (12V) a elektrické kontaktní lišty 8,2 kOhm
Pozor! V přijímači světelné závory LK 25 musí být vytvořen
můstek ze svorky 1 na svorku 6! Přepínač „jasné-tmavé“ je nutno
posunout dolů!
16
Pozor! Přepínač „jasné-tmavé“ je nutno posunout dolů!
17
Download

cz---.qxp:Layout 2