INFORMATIKA PRO 1. ROČNÍK
Právní aspekty užívání software
Kupujeme program
Registrace programu
Ochrana programů před nelegálním kopírováním
Druhy programů podle licence
Základy počítačové etiky
Hygiena počítačového pracoviště
Psychologická a sociální rizika práce s počítačem
Počítač a lidé s handicapem
Autor prezentace: Michal Tarabec © 2010
1
PRÁVNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍ SOFTWARE
Program = zboží + autorské dílo
Jeho tvůrce má k němu autorské právo,
podobně jako autoři knih, hudební
skladatelé.
Licence = oprávnění k užívání díla.
Multilicence = oprávnění provozovat
program na více počítačích, vyjde levněji
než jednotlivé licence
Autor prezentace: Michal Tarabec © 2010
2
KUPUJEME PROGRAM
Nákup programu v sobě zahrnuje:
1. Vlastní program například na CD nebo DVD
nosiči
2. Licenční ujednání (smlouva), za jakých
podmínek smíme program užívat
3. Manuál (návod) k jeho užívání
Úkol:
3.1.Najdi na webu příklad znění licenční smlouvy,
smlouvy,
přečti si ji a řekni, které body tě nejvíce zaujaly.
zaujaly.
Autor prezentace: Michal Tarabec © 2010
3
REGISTRACE PROGRAMU
• zaevidování jeho uživatele do databáze výrobce
programu
• nárok na aktualizaci (upgrade), aktuální informace
od výrobce (finty, doplňky, návody)
• využití zákaznické linky
Softwarovým firmám kvůli počítačové kriminalitě unikají
velké tržby za prodej jejich programů a uživatelé se
dopouštějí protiprávního jednání,
jednání ten kdo nelegální
program přijal, i ten, který program nelegálně poskytl.
Mohou být odsouzeni od peněžitého trestu až po odnětí
svobody na několik let (viz Zákon na ochranu osobních
práv). Kontrolu užívání legálního softwaru se zabývá
specializované oddělení Policie ČR.
Autor prezentace: Michal Tarabec © 2010
4
OCHRANA PROGRAMŮ PŘED NELEGÁLNÍM
KOPÍROVÁNÍM
• licenčním (sériovým) číslem
• aktivací přes telefon nebo internet
• hardwarovým klíčem připojitelným přes USB
• CD s programem obsahuje speciálně upravená
chybná místa znemožňující správné kopírování
Autor prezentace: Michal Tarabec © 2010
5
DRUHY PROGRAMŮ PODLE LICENCE
OEM software
- pouze s novým hardwarem za sníženou cenu
Demoverze
- ostré verze programů s některými zablokovanými funkcemi,
například ukládání na disk
Zkušební verze programů
- plnohodnotná práce po určitou omezenou dobu
Shareware
- po určité době autorovi zašleme registrační poplatek
Freeware
- použití a rozšiřování programu zdarma, dodržování autorských
Úkol:
práv
6.2. Projdi základní
Public domain
aplikace ve svém
- programy k volnému užití, lze je volně šířit a upravovat
počítači,
počítači, udělej jejich
Svobodný software
seznam a zkus
- GNU/později Linux
ke každému
Open Source
programu najít
- otevřený zdroj včetně zdrojových textů, lze je upravovat ale dál
alternativní šiřitelný
šířit zase jako Open Source, podmínky stanovuje všeobecná
program.
veřejná licence GPL (General Public Licence)
Autor prezentace: Michal Tarabec © 2010
6
ZÁKLADY POČÍTAČOVÉ ETIKY
- zásady slušného chování při práci s počítačem
Úkol:
7.1. Zamysli se nad
dodržováním etiky
v elektronické poště,
poště,
uveď příklady.
7.2. Vyhledej na webu
domovské stránky CEI
a zjisti, čím se tato
instituce zabývá.
zabývá.
• Nepoužiješ počítač k poškození jiného člověka ani nebudeš
svojí prací na počítači nikoho rušit
• Nenarušíš soukromí počítačových souborů druhých (nebudeš
si je ani prohlížet)
• Nepoužiješ počítač ke krádeži
• Nepoužiješ počítač k falešnému svědectví (falšování důkazů)
• Nebudeš kopírovat ani používat cizí software, za který si
nezaplatil
• Nebudeš používat cizí počítačové zdroje bez souhlasu
vlastníka nebo vhodné náhrady
• Nebudeš si přisvojovat intelektuální výstupy (nápady) jiných
lidí
• Budeš přemýšlet o sociálních dopadech programu, který píšeš
nebo systému, který navrhuješ
• Vždy budeš používat počítač takovým způsobem, který
respektuje tvé bližní
CEI - Computer Ethics Institute (USA)
Autor prezentace: Michal Tarabec © 2010
„Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi,
tak vy ve všem jednejte s nimi“
7
POČÍTAČ A NAŠE ZDRAVÍ
• práce na počítači je sedavé
zaměstnání, při kterém se nejvíce
namáhají záda, krční páteř, ale i oči.
Pracovními podmínkami při práci
se zabývá vědní obor Ergonomie.
Ergonomie
Jistě znáš ergonomickou podložku
pod myš, ergonomickou klávesnici,
stoly určené pro práci s počítačem
atd.
Autor prezentace: Michal Tarabec © 2010
8
HYGIENA POČÍTAČOVÉHO PRACOVIŠTĚ
1. monitor splňuje normy vyzařování škodlivých emisí TCO-99, TCO-03 nebo
MPRII
2. u CRT – obnovovací frekvence minimálně 85 Hz
3. na monitor nepadá přímé ani odražené světlo
4. nedívat se soustavně na monitor, ale občas se podívat jinam
5. kvalitní nastavitelná židle
6. pohled na monitor směřuje mírně dolů
7. ruka volně podél těla
8. zápěstí na podložce před klávesnicí
9. myš hned vedle klávesnice
10. umýt si ruce po práci s počítačem ve školní učebně (kapénková infekce)
11. nekonzumovat potraviny a nápoje blízko počítačového pracoviště
12. nehlučné součástky v počítači
13. po hodině krátké přestávky (protažení, cvičení či krátká procházka)
Úkol:
9.1. Posuď svoje domácí pracoviště, projdi všechny body a u každého napiš,
zda je splněn nebo ne, případně zda je splněn částečně. Navrhni případné
úpravy pracoviště.
9.2. Najdi nějaké zajímavé články o ergonomii na webu.
Autor prezentace: Michal Tarabec © 2010
9
PSYCHOLOGICKÁ A SOCIÁLNÍ RIZIKA PRÁCE
S POČÍTAČEM
Počítačové hry
- útěk do jiného světa, kde mohu být „úspěšný“
- odreagování
- hlavní riziko = nepřiměřeně strávený čas
Násilí v hrách a médiích
Sledování násilných scén může ovlivnit
především dětskou psychiku.
Pornografie
- narušuje intimní život vytvářením
nereálných a zjednodušených
představ intimního života
- omezuje sexualitu pouze na fyzické
uspokojení, potlačuje psychologický
a sociální rozměr
- výroba, šíření a přechovávání dětské
pornografie je trestným činem.
Autor prezentace: Michal Tarabec © 2010
10
PSYCHOLOGICKÁ A SOCIÁLNÍ RIZIKA PRÁCE
S POČÍTAČEM
Kyberšikana
- je druh šikany, který využívá elektronické
prostředky jako jsou mobilní telefony,
e-maily, pagery, internet, blogy a podobně.
Za šikanu se považuje fyzické i psychické
omezování či týrání jedince v kolektivu. Dochází
k ní ve všech skupinách věkových i sociálních.
Řada jejích projevů může spadat do
oblasti kriminálních činů. Její nejobvyklejší projevy
představuje zasílání obtěžujících, urážejících či
útočných mailů a SMS, vytváření stránek a blogů
dehonestujících ostatní, popřípadě může
kyberšikana sloužit k posilování klasických forem
šikany, nejčastěji prostřednictvím nahrání scény
na mobilní telefon a jejího následného rozeslání V USA je kyberšikana od
známým dotyčného, popřípadě vystavení na
roku 2006 federálním zločinem.
internetu.
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/
Autor prezentace: Michal Tarabec © 2010
11
POČÍTAČ A LIDÉ S HANDICAPEM
• hardwarové a softwarové přizpůsobení počítače (jeho ovládání) pro osoby
s různým postižením
• využití počítačových technologií pro zkvalitnění života postižených spoluobčanů
Braillovo
písmo
Základní softwarové nástroje
- možnost velmi kontrastních barevných schémat
- funkce myš klávesnicí
- funkce klávesnice na obrazovce
- funkce lupa (přiblížení části obrazovky)
- přizpůsobení webových stránek
- nadstavbové speciální aplikace, My Voice, Windows Eyes
Autor prezentace: Michal Tarabec © 2010
12
POČÍTAČ A LIDÉ S HANDICAPEM
Hardwarové nástroje
- speciální klávesnice, snímače pohybu očí, ovládání myši pohybem hlavy
apod.
Zapojení handicapových spoluobčanů do sociálních vztahů, možnost
snadněji získat zaměstnání, ulehčení učení, například znakového jazyka.
Úkol:
13.1. Vyzkoušej funkci Lupa ve Windows.
13.2. Znáš ve svém blízkém okolí nějakým
způsobem handicapovaného člověka? Využívá
výpočetní techniku ke zlepšení kvality svého
života? Dokázal bys mu poradit? Vyhledej na
internetu stránky, které se věnují této
problematice.
problematice.
13.3. Vyhledej na webu informace o programech:
programech:
My Voice a Windows Eyes
Autor prezentace: Michal Tarabec © 2010
13
Download

Informatika 1. ročník - právní aspekty - informatika