2 0 1 3
l i s t o p a d
jasnýcíl
Firemní časopis společnosti
G u m o t e x
a . s .
Výsledky společnosti za 3. čtvrtletí
Cafeterie, nový systém pro čerpání benefitů
Nákupem z kolekce GUMOTEX MATRACE soutěžíte o ceny
Náš kolega oceněn prezidentem republiky
NIGHT CONTROL
revoluční novinka
na slovenském trhu
Aktuálně
Ekonomické výsledky
za 3. čtvrtletí 2013
Hospodářské výsledky Gumotex, a.s. za 3. čtvrtletí vykazují podstatné zlepšení oproti stavu v 1. pololetí.
I
 když se zatím nepodařilo dosáhnout plánovaného objemu tržeb
(za tři čtvrtletí vykazujeme plnění jen na 90 % plánu), tak zlepšenou rentabilitou prodeje a zejména systematickým snižováním
vnitřních nákladů byl zisk splněn na téměř 96 %. Toto plnění mohlo
být ještě lepší, ale bylo do určité míry znehodnoceno nepříznivým
kurzem dolaru a zvýšenými náklady na jeho bankovní zajištění. Na
tomto zlepšení se podílely zejména vyšší dodávky do USA firmě Select Comfort a také náběh nových projektů pro VW na slunečních
clonách. Od října by tyto projekty už měly nastoupat na větší objem, než byl původní předpoklad. Navíc v závěru roku bychom měli
zahájit dodávky pro automobilku BMW. U ostatních produktových
skupin se udržela standardní úroveň obchodů.
historicky nejvyššího objemu prodeje za posledních pět let a i nadále se očekávají vyšší dodávky. Podporou je uvedení člunů v nových barevných kombinacích na trh a také aktivní marketing, podpořený účastí na několika veletrzích.
V sektoru záchranných systémů (Rescue Systems) usilují obchodníci o získání větších zakázek zejména pro Slovensko. Očekávají také,
že po dořešení problémů s distributorem se rozběhnou znovu dodávky do španělsky mluvících zemí.
Strojírna v září vykázala kladná čísla
OZ6 Servis postupně zaznamenává obrat k lepším výsledkům. Zlepšení přinesly dva rozhodující faktory. Prvním z nich je přijetí nové
obchodnice na Odbor hlavního mechanika, která aktivně oslovila
stovky potencionálních zákazníků. Druhým faktorem zlepšení jsou
dlouhodobě vytvořené vztahy Odboru hlavního mechanika s firmami a podnikateli v našem regionu. Díky tomu se podařilo získat
několik externích zakázek na strojírenské práce a servisní služby
a strojírna se v září po několika měsících dostala opět do kladných
čísel. Do konce roku by se výsledek měl ještě podstatně změnit.
V současné době se hlavní úsilí TOP managementu Gumotex, a.s.
zaměřilo na zpracování podnikatelského záměru na rok 2014. Jeho
příprava probíhá podle harmonogramu a po schválení představenstvem společnosti nás budou čekat nové a náročné cíle.
Ing. Vladimír Chmela
Nová linka v Tanexu
prošla testováním
V
Skupina AUTO tržby nesplnila,
ale překročila plánovaný zisk
Skupina AUTO bez započítání výsledku Gumotex Automotive Most,
tzn. OZ Autopříslušenství a OZ Tanex Plasty, sice nesplnila plánované tržby za tři čtvrtletí 2013 o zhruba 41 mil. Kč, ale plánovaný zisk
překročila o zhruba 3 mil. Kč. Velmi dobré plnění vykázal hlavně
OZ5 Tanex, který vykázal zisk cca 7 mil. Kč. OZ Autopříslušenství od
měsíce srpna vykazuje rapidní růst výroby slunečních clon pro VW.
Přesto zatím trvá předpoklad, celoroční plán 2013 v tržbách splní
skupina Auto na 90 %. V zisku management Auto očekává mírné
překročení oproti původně očekávaným číslům. Nadále totiž přetrvává recese v automobilovém průmyslu, i když poslední prognózy jsou již příznivější. V současné době se hlavní úsilí obchodníků
a managementu Auto zaměřuje na získání nových projektů, které
by měly přinést naší firmě profit po roce 2015.
Pokračuje instalace nové linky na velké pěnové díly pro autosedačky, která by měla být spuštěna do zkušebního provozu v průběhu
listopadu a od prosince by mohla produkovat první sériové díly se
zcela novými technologickými parametry.
 závodě TANEX PLASTY Jaroměř pokračují rychlým tempem
práce na projektu nové linky SPUR. Po dokončení stavebních
úprav byla zahájena montáž samotné linky. Veškeré práce probíhají
bez zpoždění, podle připraveného harmonogramu. První testování
chodu linky proběhlo 28. října a v polovině listopadu je plánovaná
první zkouška vypěňování sedáků. K finální přejímce ze strany Gumotexu dojde 27. listopadu.
Na celé akci se podílelo dvanáct externích firem. Koordinaci veškerých činností má na starosti realizační tým, který musí zkoordinovat
veškeré činnosti tak, aby se začátkem příštího roku rozjela výroba.
Na novou výrobu se připravují i samotní zaměstnanci závodu Tanex. První skupina prošla týdenní zaškolovací stáží v břeclavském
závodu OZ 2, kde již s obdobnou technologií mají zkušenosti.
Monika Hozdová
Tanex Jaroměř
Letní objem prodeje člunů je nejvyšší
za posledních pět let
Na OZ3 Pryže a plasty se oproti 1. pololetí výrazně změnila situace. Dodávky pro našeho největšího zákazníka Select Comfort se
postupně dostávají na standardní úroveň. To přineslo podstatné
zlepšení ekonomických ukazatelů OZ. Od počátku roku jsou tržby plněny už na 87 %. I když se výpadek dodávek z 1. pololetí už
nepodaří vyrovnat, management OZ3 věří, že celková odchylka od
plánovaného zisku bude v rozmezí do 5 %.
Výrobková skupina nafukovacích člunů dosáhla v letních měsících
K nové lince patří nosič formy.
Čárové kódy sníží
chybovost i náklady
V červenci letošního roku byla představenstvem schválena
investice na rozšíření informačního systému E1 o systém čárových kódů pro OZ2. Jedná se o typové řešení současného
informačního systému DCI+, využívaného na oddělení slunečních clon, který bude následně zrušen.
I
nvestice vychází z dlouhodobých požadavků certifikačního
auditu a zákazníků automobilového průmyslu na zpětnou
dohledatelnost zpracovávaných a vyráběných šarží, na systémové hlídání a dodržování FIFO (vyskladnění materiálu nebo
výrobků s nejstarším datem výroby). Potřeba vznikla i u jiných
závodů, které potřebují on-line sledovat stav zásob, pohyby
materiálu a hotových výrobků, zpětnou dohledatelnost (historii) zpracovávaných a vyráběných šarží nebo hlídat obalové
konto. V současné době je toto řešeno pouze na oddělení výroby slunečních clon systémem DCI+, který je propojen s informačním systémem E1. Oba systémy si navzájem vyměňují data,
hrozí však chyby v jejich přenášení a tím i chyby v účtování
a sledovaných pohybech.
Využití začíná již při dodání objednaného materiálu od dodavatele. Na obalové jednotky se po vstupní kontrole přidá etiketa s jedinečným čárovým kódem, který obsahuje číslo a název
materiálu, číslo šarže, množství materiálu v obalové jednotce,
typ obalové jednotky a datum expirace. Načítáním tohoto čárového kódu pomocí přenosného terminálu (bezdrátové čtečky)
jsou do systému zaznamenávány veškeré pohyby materiálu od
zaskladnění ve skladu vstupních materiálů až po jeho spotřebování ve výrobě. Díky tomu lze mimo jiné sledovat on-line,
kde a v jakém množství se daný materiál nachází, popř. v jaké
fázi rozpracovanosti. Současně budou tyto transakce a pohyby zúčtovány v informačním systému E1. Stejným způsobem je
sledována a zaznamenávána výroba finálních výrobků a polotovarů od vyrobení až po expedici a generování dodacích listů.
Přínosy této investice spočívají především ve sjednocení informačního systému, prokazatelné evidenci pohybů materiálů
a výrobků, automatickém účtování, on-line evidenci a sledovatelnosti obalového konta, sjednocení identifikačních štítků
(kvalita/sklad). To vše má vliv na snížení chybovosti a vyšší
úspěšnost auditovaných procesů. Zlepší se tím práce se zásobami a v porovnání se současným systémem budou nižší i náklady za správu a údržbu informačního systému.
Dodavatelem rozšíření informačního systému je firma Algotech
a na implementaci za OZ2 se budou podílet především kolegové Milatová, Leciánová a Fröhlich. Podporou za oddělení informačních technologií budou pánové Polach a Němec. Testování
systému zahájíme od ledna příštího roku.
Výstava v Japonsku přinesla
nové kontakty
Výrobková skupina Gumotex Rescue Systems, která zastřešuje
výrobky určené pro složky záchranného systému, průběžně posiluje svoji pozici na mezinárodním trhu a neustále směřuje na trhy
nové.
Jedním z nejzajímavějších počinů v této oblasti je naše poslední
výstava. Prezentovali jsme se v hlavním městě Japonska na veletrhu záchranářského vybavení a hasičské techniky Tokyo International Fire and Safety Exhibition. Veletrh se konal po třech letech,
ve dnech od 2. do 5. října. Na tuto výstavu jsme zamířili hned z několika důvodů. Japonsko je ekonomicky silná země, která své záchranné složky pravidelně vybavuje. Jednalo se navíc o první národní výstavu v tomto oboru po předloňském silném zemětřesení
a následné vlně tsunami, což se pozitivním způsobem promítlo do
návštěvnosti a celkové úrovně veletrhu. Vystavovali jsme spolu se
svým partnerem pro japonský trh, kterému jsme byli cenným technickým zázemím. Osobní přítomnost zahraničního dodavatele na
stánku místního prostředníka byla Japonci hodnocena mimořádně
kladně. Kromě toho je tato výstava nejvýznamnější v celém regionu a podařilo se nám posbírat kontakty na potenciální partnery pro
Koreu, Taiwan, Filipíny a Nový Zéland.
Podnikli jsme důležitý krok pro průnik na japonský trh. Čeká nás
však ještě spousta práce, a to jak vzhledem k silné konkurenci,
tak s přihlédnutím k dalším specifikům tohoto trhu. Svou účastí
na veletrhu v Tokiu jsme se však přesvědčili, že výrobky kolekce
Gumotex Rescue Systems zde mají potenciál a tato náročná práce
jistě přinese své ovoce.
Ing. Lenka Beránková
Vedoucí stř. prodej - Speciální výroba
Michal Bílek
vedoucí výroby OZ2
Pomocí skeneru čárových kódů přijímá Michal
Gajdoš nový materiál do skladu polotovarů OZ2.
3
Cafeterie
Počátkem příštího roku dojde ke změnám v oblasti odměňování
a benefitů pro zaměstnance Gumotex, a.s. Zatraktivněním bude
nový způsob čerpání zaměstnaneckých výhod. Na dotazy odpovídá Petra Dubová, vedoucí odboru mezd.
Co se vlastně mění?
Změnou, která se dotkne všech zaměstnanců, je zavedení cafeterie
(čti kafeterie). Půjde o zcela jiný způsob čerpání některých benefitů. Zatímco dosud šlo o čerpání peněžní formou a také nepeněžní
formou realizovanou v tuzemských i zahraničních rekreacích vybraných zaměstnavatelem, nově si budou zaměstnanci sami vybírat a nakupovat přímo služby nebo produkty.
Jak to funguje?
Cafeterie je moderní internetová aplikace pro správu zaměstnaneckých benefitů. Jedná se o pružný systém, ze kterého si zaměstnanci vybírají podle svého uvážení a s ohledem na výši svého
limitu. Cafeterii může zaměstnanec využívat kdekoliv a kdykoliv
pomocí zobrazovacího zařízení (počítač, tablet či mobilní telefon)
s připojením na internet. Objednávat benefity bude možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a odkudkoliv.
Z čeho bude možné vybírat?
Každý zaměstnanec Gumotexu bude mít vytvořen svůj vlastní benefitový účet s přihlašovacím jménem a heslem. V rámci účtu si
může každý zvolit, které benefity pro něj mají nejvyšší hodnotu.
Základem nabídky jsou benefity z oblasti volného času, ze skupin
zdraví, sport, kultura, rekreace a vzdělávání. Oblastí, kde lze prostředky utratit je skutečně mnoho, od sportu například formou permanentky do fitness centra, přes wellness služby v podobě masáže,
jazykové a jiné vzdělávací kurzy až po nákup v lékárně či optice.
Další možností bude cestování jak v tuzemsku, tak v zahraničí a pokud někoho bude zajímat více kultura, tak budou pro něj připraveny
lístky do multikin, na divadelní představení či jiné akce. Systém uživateli umožní okamžitý přehled o stavu jeho účtu i o čerpání.
A co když není přístup k počítači?
výběr benefitů
podle vlastního uvážení
Stávalo se, že část z nich nebyla spokojena s kvalitou nebo organizací poskytnutých služeb například z důvodu špatné lokality ubytování, malých porcí jídla apod.
Z čeho návrh na tuto změnu vychází?
Projekt je motivován strategickým záměrem spočívajícím ve zvýšení efektivity systému odměňování a benefitů. Mezi dílčí cíle patří
i zajištění vnitřní spravedlnosti v odměňování, daňová optimalizace nákladů na odměňování a posílení vazby odměňování na výkon.
Začátkem tohoto roku byl jmenován tým složený ze zástupců všech
našich závodů a externího odborníka, který zajišťoval objektivní
a nezaujaté posouzení. Jedním z výstupů týmu je právě návrh na
zavedení cafeterie a převod části mzdových prostředků vázaných
v takzvaném věrnostním do tohoto systému.
Brali jste někde inspiraci?
Cafeterie se stává mezi firmami čím dál oblíbenější. Z okolních firem můžu jmenovat Moravské naftové doly, Agrotec a.s. v Hustopečích, RWE a další. Chceme být pokrokovou a moderní společností
a bylo by určitě škoda zůstat pozadu, nevyužít možností, které tato
novinka nabízí.
Děkujeme za rozhovor
Pavel Kašuba
7 hlavních výhod Cafeterie
•
•
•
•
•
•
•
široká nabídka pro všechny zaměstnance
výběr podle vlastního uvážení
přístup po internetu odkudkoli a kdykoli
osvobozeno od daně z příjmů
bez povinnosti odvodů pojistného pro zaměstnance
i zaměstnavatele
možnost úprav a zlepšování systému
možnost širšího využití v budoucnu
Myslíme samozřejmě i na ty zaměstnance, kteří nemají doma, ani
v práci přístup k počítači. V areálu společnosti bude možné využít tzv. kiosku. Umístění bude předem zveřejněno a přizpůsobeno
potřebám zaměstnanců. Podrobnější informace o cafeterii včetně
možných způsobů čerpání prostředků budou upřesněny v komunikační kampani, která bude probíhat v následujících měsících.
Co je důvodem pro tyto změny?
Důvodem je snaha o zlepšení, o přinesení něčeho nového z oblasti
moderních trendů do naší společnosti. Považujeme za důležité, aby
se zaměstnanci mohli svobodně rozhodnout a aby měli tu příležitost všichni. Tato forma čerpání zaměstnaneckých výhod je navíc
daňově výhodnější jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele.
Čerpání přes cafeterii je realizováno nepeněžní formou, je osvobozeno od daně z příjmu u zaměstnance a také není zatíženo odvodem pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.
Přínos pro zaměstnance v porovnání
se stávajícím systémem?
Největší přínos pro zaměstnance vidím v tom, že každý bude mít
příležitost se svobodně rozhodnout, za co utratí přidělené prostředky. Navíc za stávajících podmínek bylo možné uspokojit pouze
malou část zaměstnanců. Například systém rekreací zajišťovaných
zaměstnavatelem, uspokojil zhruba šedesát zaměstnanců ročně.
4
Petra Dubová - Cafeterii bude možné „navštívit“
odkudkoliv prostřednictvím internetu.
Unikátní spací systém NIGHT CONTROL
dlouhoočekávaná NOVINKA v produktovém portfoliu
Dceřiná společnost GUMOTEX MATRACE s.r.o. představila na trhu
našich východních sousedů jedinečnou technologickou novinku
v produktovém portfoliu GUMOTEX – Unikátní spací systém NIGHT CONTROL.
S
lovensku se dostalo velké výsady. Je první krajinou v Evropě,
kde se na trh uvádí revoluční novinka mezi matracemi – NIGHT
CONTROL. Pokud je v Americe jeho tradice 20 let stará, na evropském trhu nemá tento produkt obdoby, ba ani konkurenci. Novinkou NIGHT CONTROL chceme oslovit všechny, kteří myslí na své
zdraví a hledají řešení, které dokáže lehce a rychle změnit obyčejnou postel na jedinečné místo pro odpočinek a relaxaci.
Je všeobecně známé, že spánek a odpočinek je nevyhnutelnou
a mimořádně důležitou součástí života. Z dlouholetých zkušeností
víme, že kvalita spánku a regenerace má zásadní vliv na zdravotní stav a psychickou pohodu člověka. Proto velmi záleží na výběru
kvalitní matrace, především její tuhosti.
„Vyjímečnost této matrace je unikátní právě v možnosti regulovat
její tvrdost a dopřát tak tělu ideální podložku, vhodnou pro všechny druhy relaxace a odpočinku,“ říká Antonín Dymák, business development manager pro Night Control.
Nová prodejna v bratislavském obchodním
centru POLUS
Zákazníci mají možnost zakoupit si náš unikátní produkt v průběhu roadshow probíhající ve vybraných slovenských městech nebo
v naší značkové prodejně v Bratislavě, která reprezentuje vysokou
úroveň a prémiové postavení produktu svým nezaměnitelným
a originálním designem. Otevření prodejny, které proběhlo v měsíci září formou tiskové konference, se účastnili členové týmu a novináři, kteří si mohli produkt přímo vyzkoušet a seznámit se s jeho
jedinečnými výhodami.
Mgr. Jana Caltíková
manažerka marketingu
Pokud cestujete na Slovensko, přijměte pozvání
na návštěvu nově otevřené prodejny Night Control
v obchodním centru Polus v Bratislavě.
Co je NIGHT CONTROL?
Ve srovnání s konkurencí, je hlavní jeho předností
funkce individuální volby nastavení tuhosti
matrace. Kdykoliv, snadno a přesně, podle aktuální
potřeby a požadavku uživatele. Díky tomu zajišťuje
optimální plnohodnotný spánek s prokazatelnými,
klinicky i zákaznicky ověřenými, regeneračními
a preventivními účinky na zdravotní obtíže.
Prémiový produkt s sebou přináší i nadstandardní
podporu, jejíž součástí je kromě rozšířené pětileté
záruky také unikátní zákaznický servis a podpora ve
formě individuálních dodávek a montáže přímo do
domu, oficiální 24-hodinová HELP-LINE anebo možnost 14-denního vyzkoušení matrace.
Více o produktu na www.night-control.sk
Redesign a novinky jsme představili v Norimberku
Produktová skupina BOATS & OUTDOOR představila novinky pro
sezónu 2014 na 11. ročníku globální výstavy pádlovacích sportů
a aktivit.
V
eletrhu Paddle expo v Norimberku se každoročne účastní firmy
z celého světa, aby se pochválily produkty pro nadcházející sezónu. Letošního ročníku se zúčastnilo přes 250 vystavovatelů ze 14
zemí a GUMOTEX nebyl ani tento rok výjimkou.
Představili jsme nový mořský kajak Seawave, který měl mezi zákazníky skvělé hodnocení a byl označen za velký posun v rozvoji produktového portfólia. Pozitivní ohlas si odnesla i naše první trojmístná motorová kanoe, která v sortimentu donedávna absentovala.
Nové logo a oživení marketingové komunikace na sebe navázalo
také redesign stávajícího sortimentu. Komunikaci dominuje jasná
zelená, která se promítla i do barvy produktů. „Stejně jako je pro
naše lodě specifický tvar, chceme, aby se základním specifikem
stala i barva, která lodě a čluny oživí. Celý sortiment totiž oslovuje tři různé cílové skupiny, které rozdělujeme na rekreaci, turistiku
a divokou vodu, v závislosti od jejich výkonnosti a vybavení. Cílem
změn v příštím roce je, aby každá kategorie měla vlastní tvář a hravost. V této souvislosti jsme oživili také marketingovou komunikaci
kompletního sortimentu, včetně doplňků a zážitkových prvků. Prodávat už nebudeme jen kvalitní loď, ale také pohodu a čas strávený
v přírodě. Největší cílovou skupinou je totiž stále rodina, která ocení,
že nafukovací člun nabídne uživatelům větší stabilitu na vodě než
klasické laminátové čluny. Nový claim našich lodí bude věta – Parťák
pro každé dobrodružství, “ prozrazuje Tomáš Bičák vedoucí odboru
prodeje.
V průběhu tří dnů veletrhu se uskutečnily desítky jednání. „Jednali
jsme téměř s třiceti důležitými obchodními partnery, kteří si na náš
stánek přiváděli zase své zákazníky z celé Evropy. Všichni ocenili designový posun našich lodí k modernějším trendům a osvěžení
stylu značky. Gumotex se prezentoval jako leader evropského trhu
nafukovacích lodí a také byl tak vnímán, což bylo zjevné i z toho, že
klíčoví distributoři avizovali větší předobjednávky na příští rok v porovnání s rokem letošním,“ shrnul key account manager Tomáš Gála.
Mgr. Jana Caltíková
manažerka marketingu
Soutěž
Doporučte výrobky Gumotex,
nakupte v naší prodejně a vyhrajte!
Společnost GUMOTEX MATRACE, s.r.o.
vyhlašuje od listopadu soutěž o zajímavé ceny
Co je nového v distribuční síti matrací?
Pro nadcházející období společnost GUMOTEX MATRACE připravila
pro své distributory akční nabídku s cílem podpory prodeje ke konci roku. Akce má přesah do začátku roku 2014. Tentokrát se akce
pro síť prodejen našich distributorů liší svým obsahem matrací pro
slovenské zákazníky. Matrace z akce určené pro ČR pod názvem
Nejlepší bestsellery tohoto roku si můžete zakoupit nebo doporučit i vy a zapojit se tak do naší nové soutěže.
Společně s obchodními partnery jsme vybrali matrace, které jsou
zajímavé svým složením, vlastnostmi a cenou.
Každý zaměstnanec obdržel v listopadu ke své výplatní pásce
vytištěnou registrační kartu, kterou využije, pokud se rozhodne
zúčastnit nové soutěže. Ta probíhá v termínu od 1. 11. do 31. 12.
2013 na podnikové prodejně GUMOTEX LOŽNICE na ulici Jana Palacha 22 v Břeclavi. Soutěže se mohou zúčastnit všichni zaměstnanci firmy GUMOTEX (včetně agenturních), kteří při zakoupení
zboží z kolekce GUMOTEX MATRACE, s.r.o. se zaměstnaneckou
slevou 20 % předloží registrační kartu a vlastní docházkovou čipovou kartu. Úplné informace o zboží, na které se vztahuje sleva
20 %, získáte na prodejně.
Vyspěte se do růžova a vyhrajte!
Ing. Sylvie Čechová
manažerka marketingu
°Vyspite sa do ružova
° Najlepší z najlepších jiného zboží, nebo
Soutěž se vztahuje i na nákup jakéhokoliv
Matrac SOYA HArD
VISCO
zboží v akci, (na které není poskytována
sleva ve
Matrac Greenzaměstnanecká
výši 20 %), hodnota i tohoto zakoupeného zboží se do registrační karty započítá. Do registrační karty bude na prodejně zaznamenána hodnota zakoupeného zboží (včetně DPH) a nákup bude
potvrzen podpisem, razítkem prodejny a datem nákupu. Zaměst269,90
naneckou slevu nelze slučovat s jinou slevovou
akcí.
127,70 Při prvním
Rošt rIO
nákupu a aktivaci této registrační karty obdrží zaměstnanec drobMatrac KOMBI LUX
ný dárek.
HD • PENA
VISCO
HR • PENA
PUR • PENA
2
120 kg
3
130 kg
°Vyspite sa do ružova
TUHOSŤ
TUHOSŤ
Vysokopružný matrac z prírodnej HR peny
s extraktom sójového oleja
Atraktívny matrac s vrstvou pamäťovej peny
a extraktom prírodného oleja
°Vyspite sa do ružova
º jadro matraca tvorí kvalitná studená
º unikátne tvarovanie matraca s pamäťovou penou
pena (HR pena) a nosná PUR pena
º vrchná antidekubitná 7-zónová vrstva
VISCO DRY prispieva k rovnomernému
rozloženiu tlaku v jednotlivých
telesných partiách
º voľbou tvrdšej (zelená pena) alebo
mäkšej (červená pena) strany si každý sám
zvolí optimálnu tvrdosť matraca
º spodné vlnité tvarovanie zaisťuje
optimálnu cirkuláciu vzduchu
s použitím peny HD natur
º poťah ALOE PROACTIV, zips na 4 strany,
možnosť prania na 60 °C
matraca je tvarovaná do tzv.
„ostrovčekov“
º poťah ALOE PROAKTIV, zips na
4 strany, možnosť prania na 60 °C
Výška matraca s poťahom cca: 22 cm
od
Výška matraca s poťahom cca 17 cm
cena
EUR*
299,90
cena
od
174,70
EUR
120 kg
º najžiadanejší rošt z 28
HR • PENA
3
HD • PENA
TUHOSŤ
150 kg
1 + 1 zadarmo
lamiel v kaučukových
puzdrách
a nastaviteľnou tvrdosťou
º v ponuke je tiež
polohovacia verzia roštu
RIO HN za cenu 60,90 €
Atraktívny sendvičový matrac
s 2 cm kaktusovou doskou
Na konci soutěže budou vyhodnoceni 3 soutěžící s nejvyšším
peněžním obratem dosaženým za období trvání této soutěže. Do
KLeOPATrA
Posteľ
vyhodnocení postupují pouze ti soutěžící, jejichž nákupní
částky
239,90
v registrační kartě souhlasí s evidencí vedenou na prodejně.
V případě stejného peněžního obratu dosaženého více zaměstnanci
Matrac AnDOrA
rozhoduje o pořadí výherců datum,
ke kterému bylo tohoto nejvyššího obratu dosaženo nejdříve. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni
zaměstnanci prodejny. Vyhodnocení výsledků provede soutěžní
komise a výherci budou o své výhře informování do 15. 1. 2014.
Výhry budou předány nejpozději do 30. 6. 2014 na
základě předlo227,61
141
žené registrační karty s odpovídajícími záznamy.
º vlnité tvarovanie do piatich
* cena platí pre nepolohovateľný
typ roštu na obrázku
anatomických
zón zabezpečuje
optimálnu cirkuláciu
vzduchu vo vnútri
jadra
º stredové spevnenie
jadra kaktusovou
doskou pre vyššie
zaťaženie
º poťah ALOE PROACTIV, zips na 4
strany, možnosť prania na 60 °C
od
* za celú súpravu
1+1 matrac zadarmo
Výška matraca s poťahom cca 17 cm
EUR*
68,84
cena
40,90*
EUR
Masívna posteľ z kvalitného bukového dreva. Pevnosť
a stabilita je zaistená excentrickým kovaním s jednoduchou
montážou.
º povrchová úprava lak, hrúbka bočníc 3 cm, výška bočníc 20 cm,
výška čiel 43 a 93 cm
VISCO
HR • PENA
PUR • PENA
2
120 kg
TUHOSŤ
º rozmer postele 200 x 160 cm, 200 x 180 cm
º dizajn postele: prírodný buk, alebo morenie (čerešňa, jelša, orech)
- za príplatok 10 %
º možnosť predĺženia dĺžky – 210 cm, 220 cm, za príplatok 10 %
º možnosť úložného priestoru
Výnimočný sendvičový matrac z pamäťovej peny
v kombinácii so studenou penou a PUR penou
º 4 cm pamäťovej peny v kombinácii s HR penou
° Výhodné, Inovatívne
a s Prekvapením
(studená pena)
º výborná prispôsobivosť anatómii
tela, pocit pozvoľného
a výrazného „ponorenia“
do matraca
vrstva z kvalitnej,
vysokopružnej HR peny
º poťah LUREX, zips na 4 strany, možnosť
prania na 60 °C
Výška matraca s poťahom cca 18 cm
od
cena
299*
EUR
EUR
345
cena
VISCO
HD • PENA
* cena bez roštu a matraca pre 200 x 160 cm, 200 x 180 cm
RE • PENA
Matrac VISCO PLUS
3
130 kg
TUHOSŤ
+ darček ZADARMO paplón ALOE VERA
Komfortný matrac sendvičového typu s hrúbkou RE dosky 6 cm
Váš predajca:
º 5-zónová horná vrstva matraca z kvalitnej viskózno-elastickej peny
(pamäťová pena)
º vlnité tvarovanie zabezpečí optimálnu cirkuláciu vzduchu vo vnútri jadra
º stredové spevnenie jadra RE penou pre vyššie zaťaženie
º poťah LUREX, zips na 4 strany, možnosť prania na 60 °C
Přejeme vám hodně štěstí ve hře!
10/2013
149,90
cena
EUR
Akcia platí na štandardné rozmery matracov 200 x 80 cm, 200 x 90 cm, 200 x 140 cm, 200 x 160 cm, 200 x 180 cm a roštov 200 x 80 cm, 200 x 90 cm. Ponuka postelí je platná na rozmery 200 x 160, 200 x 180 cm. Darček v podobe deky Aloe
Vera, setu Lakonie, vankúša Thermo dostanete len pre rozmery matracov 200 x 80 cm, 200 x 90 cm, 200 x 160 cm, 200 x
180. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu vyhotovenia a farby tovaru pri zaistení ceny a kvality. Právo na tlačové chyby
je vyhradené. Fotografie sú len ilustračné. Uvedené ceny sú maloobchodné (s DPH). Ponuka tovaru je časovo obmedzená
na obdobie platnosti letáku alebo do vypredania zásob. Zobrazené ceny a zľavy platia iba pri akciovej ponuke, uvedenej
v tomto letáku. Informácie o cenách (atypické, dvojlôžkové rozmery matracov), zľavách a podmienkach predaja, ktoré sa
vzťahujú na tento leták, sú k dispozícii v predajných sieťach zapojených do akcie. Akcia platí od 7.10.2013 do odvolania.
od
249,83
º spodná, vlnito tvarovaná
paplón s rozmerom
200 x 135 cm
Výška matraca s poťahom cca 18 cm
°Vyspite sa do ružova
°Vyspite sa do ružova
°Vyspěte se do růžova
1. cena
° Nejlepší bestsellery
tohoto roku
3 denní pobyt
v Lázních Lednice
pro 2 osoby
v hodnotě: 6 558 Kč
Odpočiňte si na našich nejúspěšnějších
matracových titulech
2. cena
Chéque Déjeuner
kupóny
v hodnotě: 2 500 Kč
od
4 780
Kč
3. cena
anatomický polštář
ANATOMIC
v hodnotě: 990 Kč
od
2 800
Kč
4 380
7 354
cena
Matrace LAVINIE
* rozměr polštář 90x70 cm, deka 200 x 135 cm
Občas se nám v životě naskytne chvíle, kdy se neumíme
rozhodnout. Nálada je vrtkavá a pocit pohodlí též. Proto
jsme připravili matraci LAVINIE s tvrdší a měkčí stranou pro
vaši aktuální náladu. Vlnité tvarování povrchu podporuje
prokrvení pokožky a 5 anatomických zón váš komfort.
Matraci dodáváme s potahem KWATRO se čtyřstranným
zipem a možností praní až na 60°C.
PUR • PĚNA
120 kg
2
3
TUHOST
TUHOST
cena
20 cm
Matrace LAKÓNIE + deka a polštář ZDARMA
Představujeme vám partnerskou matraci LAKÓNIE s unikátním konstrukčním řešením
profilace s použitím VISCO pěny (líná pěna). Matrace tak nabízí příjemný pocit, kde vás nic
netlačí a zároveň zaručuje maximální ortopedické vlastnosti. O nosnou část matrace se
stará PUR pěna. Pro vysokou kvalitu matrace jsme prodloužili její záruku na 5 let. Součástí
matrace je příjemný potah LUREX se čtyřstranným zipem a možností praní až na 60°C.
ZÁRUKA
5
LET
VISCO
PUR • PĚNA
120 kg
2
3
TUHOST
TUHOST
21 cm
ZÁRUKA
5
LET
6
Akademie
Představili jsme plány
společnosti a podnikovou
Akademii
Personalisté, manažeři středních a velkých společností, ale i zástupci vzdělávacích institucí projevili zájem o systém personální
práce a právě se rozbíhající podnikovou Akademii akciové společnosti Gumotex. Přes čtyřicet z nich přijelo do Břeclavi za výměnou zkušeností.
M
anažeři Gumotexu představili ambiciózní cíle jednotlivých
závodů, plánované změny v oblasti firemní kultury a také
projekt podnikové Akademie, který získal finanční podporu Evropských sociálních fondů a státního rozpočtu České republiky po
dobu dvou let. Měli jsme tu čest přivítat například zástupce společností Třinecké železárny, Česká zbrojovka, Hella, Gumárny Zubří,
Královopolská Ria, sousední Otis a mnoho dalších. Diskutovalo se
téměř od začátku akce a dotazy směřovaly především do oblastí
lidských zdrojů a rozvoje zaměstnanců. Zájem byl o systém projektu Akademie, který zahrnuje cílené a měřitelné vzdělávání techniků
v jednotlivých výrobních procesech.
Účastníci této akce zhlédli i naši produktovou nabídku. Navštívili
výrobní linky postelových matrací, člunů a doplňků pro automobilový průmysl.
Podniková Akademie, která se již nyní podílí na vnitrofiremní komunikaci, personálním marketingu a získávání alternativních zdrojů
na vzdělávání a projekty, má časem prostoupit do několika dalších
oblastí.
Využili jsme nabídky sdružení personalistů
S nabídkou uspořádat tento prestižní mítink přišlo People management forum, největší sdružení personalistů v rámci České republiky. Akci hodnotila ředitelka sdružení Zita Lara.
„Účastníci setkání dostali příležitost dozvědět se o zajímavých projektech, které HR oddělení Gumotexu realizuje nebo chystá v souvislosti s probíhající změnou firemní kultury. Tato akce se od většiny ostatních lišila svou otevřeností. Hovořilo se jak o pozitivech,
tak negativech práce a řešených projektů. Za jedinečnou považuji
otevřenou diskuzi generálního ředitele Patrika Vančíka a personálního ředitele Jaroslava Sedláka. Bylo velmi zajímavé sledovat postoje managementu a personalistů, jejich dialog vedoucí ke společnému cíli, kterým je prosperita a konkurenceschopnost podniku.
Osobně jsem měla obavy z akce, která zahrnuje prezentaci projektu
podpořeného dotací z evropských fondů. Projekty svázané dotačními pravidly bývají obvykle interpretovány nesrozumitelným jazykem. Skutečnost byla úplně jiná. Velmi dobře představený projekt
podnikové Akademie vnímám jako opravdu smysluplný. Akce byla
ze strany Gumotexu špičkově připravená,“ hodnotila Zita Lara, ředitelka People management fora podporujícího sdílení zkušeností
mezi středními a velkými podniky.
Návštěva vzbudila zájem a společnost, kterou paní Lara zastupuje,
hodlá podpořit Gumotex dalšími informacemi určenými odborné
veřejnosti ve vlastním časopise.
Akademie podporuje transfer toho nejlepšího mezi jednotlivými
závody společnosti a prosazuje prozměnové chování. Smyslem
je, aby změna nebyla chápána jako zátěž, ale naopak jako příležitost.
Pavel Kašuba
manažer pro podnikovou akademii
Bezpečnost práce
Jak postupovat při
vzniku pracovního
úrazu
V
minulém vydání Jasného cíle jsme zveřejnili statistické údaje
k pracovním úrazům. Pokud k pracovnímu úrazu dojde, je samozřejmé, že se v první řadě zajišťuje pomoc postiženému. Občas
se však opomíjí některé další požadavky vycházející z našich interních předpisů. Proto přinášíme informace, jak při vzniku úrazu na
pracovišti správně postupovat.
Povinnosti zaměstnanců
Pracovní řád naší společnosti ukládá všem zaměstnancům bezodkladně oznamovat vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz
(pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí) a pracovní úraz jiného
zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem a spolupracovat při objasňování jeho příčin.
Povinnosti vedoucích zaměstnanců
• Poskytnout první pomoc, úraz zaevidovat a dále postupovat
dle Traumatologického plánu.
• Zajistit případné lékařské ošetření, provést zjištění na alkohol
nebo jinou návykovou látku.
• Oznámit úraz vedoucímu bezpečnostnímu technikovi, v případě odpolední či noční směny strážní službě.
Základní definice:
Pracovní úraz
Jedná se o poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, k němuž došlo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních povinností.
Šetření pracovního úrazu
Provádí bezprostředně po úrazu zodpovědný vedoucí zaměstnanec za účasti poškozeného (pokud je to možné), svědků, vedoucího bezpečnostního technika a zástupce odborové organizace,
aniž by bez vážných důvodů měnil stav na místě úrazu.
Evidence pracovního úrazu
• Bez vážných důvodů neměnit stav pracoviště na místě úrazu!
Vede vedoucí zaměstnanec (sešit u lékárničky, technologický deník). Centrální evidenci vede vedoucí bezpečnostní technik v knize
úrazů. V ní se evidují všechny úrazy i bez pracovní neschopnosti.
• Provést bezodkladné vyšetření příčin pracovního úrazu.
Zápis o úrazu
• V případě pracovní neschopnosti poškozeného nepřesahující
3 kalendářní dny sepsat nejpozději do 5 dnů od vzniku úrazu
zápis na určeném formuláři.
• V případě pracovní neschopnosti nad 3 kalendářní dny sepsat
za účasti poškozeného, bezpečnostního technika, svědků a zástupce odborové organizace nejpozději do 5 kalendářních dnů
od vzniku úrazu záznam o úrazu.
Sepisuje nejpozději do 3 kalendářních dnů od oznámení úrazu vedoucí zaměstnanec v případě, že pracovní neschopnost po úrazu
nepřesáhla 3 kalendářní dny.
Záznam o úrazu
Sepisuje nejpozději do 5 kalendářních dnů od oznámení úrazu
společně vedoucí zaměstnanec a vedoucí bezpečnostní technik
za účasti poškozeného (pokud je to možné), svědků a zástupce odborové organizace, pokud pracovní neschopnost přesáhla
3 kalendářní dny.
• V případě hospitalizace nebo smrti poškozeného v souvislosti
s pracovním úrazem neprodleně informovat vedoucího bezpečnostního technika nebo vedoucího Odboru zabezpečení.
• Dojde-li na pracovišti k úrazu zaměstnance cizí firmy je povinen objasnit příčiny vzniku úrazu, zaevidovat ho a oznámit
jeho zaměstnavateli.
• V případě, že dojde k úrazu v souvislosti s dopravní nehodou,
ihned hlásit Odboru zabezpečení, nebo strážní službě.
• Do doby vyšetření dopravní nehody (pokud je to možné) ponechat vozidla ve stavu, jak se nacházela v okamžiku nehody
a nepřipustit vyjetí vozidla mimo areál firmy.
• Každý pracovní úraz projednávat na poradě se zaměstnanci,
přijímat opatření s cílem eliminace opakování.
Josef Nožička, vedoucí bezpečnostní technik
Jiří Malacka, vedoucí Odboru zabezpečení
Pravidelný výdej léků pro jednotlivá pracoviště provádí každou středu vedoucí bezpečnostní
technik Josef Nožička.
8
Gálovi poděkoval prezident
Josef Gál, vedoucí správce počítačové sítě naší společnosti, je
přes třicet let dobrovolným hasičem. Za dlouholeté úsilí při
budování Integrovaného záchranného systému v rámci kraje
převzal od hejtmana zlatou medaili. Gratuloval mu i prezident
České republiky.
ka. Syn Marek se dokázal v požárním sportu prosadit, když v rámci
jednotlivců postoupil na mistrovství České republiky. „Není to samozřejmě jen o soutěžích, ale hlavně o pomoci lidem. Několikrát
do roka vyjíždíme k požárům, zasahujeme při povodních a různých
tragických událostech. Zachraňujeme nejen majetkové hodnoty,
ale mnohdy také životy lidí i zvířat,“ dodává Josef Gál, aktivní člen
výjezdové jednotky, který pro rozšíření znalostí a možností v této
oblasti navštěvuje Univerzitu dobrovolného hasiče.
Za jeden z největších úspěchů považuje prosazení nákupu dvou
nových zásahových vozidel, což se s ohledem na finanční možnosti
menších obcí podaří málokde. „Ocenění má naše jednotka už více
a mohu říct, že člověka vždy těší poděkování za práci a aktivní nasazení. Zlatá medaile je jednoznačně úspěchem celku, protože bez
podpory ostatních bych se k takovému ocenění nikdy nedostal,“
hodnotí Josef Gál.
(pk)
Náš kolega mezi počítači, jak ho známe.
J
osef Gál je členem jednotky dobrovolných hasičů v Tvrdonicích,
kde patnáct let vykonával funkci starosty sdružení čítajícího
stovku členů. Od roku 2010 je prvním mužem Okresního sdružení
hasičů Břeclav, pod které spadá devětačtyřicet dobrovolných sborů s více jak dvěma tisícovkami členů ve věku od 3 do 94 let.
„Moje životní záliba začala požárním sportem na střední škole a postupně jsem se tomu začal věnovat se vším všudy. Reprezentoval
jsem i dřívější profesionální požární útvar Gumotexu,“ vzpomíná
Josef Gál, který se v současné době pořadatelsky podílí na soutěžích v požárním sportu pro dospělé a mládež. S dětmi se několikrát
probojoval do krajského kola a jeho nadšení sdílí celá rodina. Členy sdružení dobrovolných hasičů jsou oba synové a také manžel-
Audit QMS byl úspěšný
V říjnu proběhl dozorový audit QMS (kvality) v odštěpných závodech OZ2 AUTOPŘÍSLUŠENSTVÍ a OZ5 TANEX, PLASTY podle normy
ISO/TS 16949. Kontrolou tak prošly procesy v Břeclavi i v Jaroměři.
N
ejprve byly prověřovány postupy vedení, následovalo prověřování dalších procesů a činností. Na závěrečném jednání auditorů byla oznámena jedna vedlejší neshoda v břeclavském závodě
(v Jaroměři bez neshody), po jejím vypořádání však nic nebrání doporučení k potvrzení vydaných certifikátů. Toto oznámení je dokladem toho, že dozorový audit proběhl s úspěchem. Je to výborný
výsledek, na který můžeme být právem hrdí. Všem zúčastněným
patří poděkování za přípravu a vynaložené úsilí.
Certifikát QMS podle normy ISO/TS 16949 je základním požadavkem zákazníků na dodavatele pro automobilový průmysl. Audity
jsou součástí certifikačního řízení v délce trvání tři roky. První audit
je vždy certifikační, tzn., že na základě dobrých výsledků je vystaven certifikát. Další dva audity jsou dozorové a probíhají vždy po
uplynutí jednoho roku.
O co šlo u vedlejší neshody?
Vedlejší neshoda se týkala plnění požadavků v oblasti návrhu a vývoje. Konkrétní pokyn se v kroku „Prvotní přezkoumání dokumentace“ odvolával na záznam - formulář, který se ale v praxi nepoužívá.
Záznamy o přezkoumání jsou uvedeny v jiném formátu. Podstatné
je, že nehrozí žádné riziko dodání neshodných dílů k zákazníkům.
Josef Gál spolu se synem Markem (horní řada druhý a třetí zleva) jsou členy zásahové jednotky.
Kdo audit provádí?
Společnost na provádění auditů musí být akreditována skupinou
International Automotive Task Force (IATF), jejímiž členy je devět
výrobců automobilů: BMW Group, Chrysler Group, Daimler AG, Fiat
Group Automobiles, Ford Motor Company, General Motors, PSA Peugeot Citroen, Renault a Volkswagen AG, a pět národních svazů:
ANFIA, AIAG, FIEV, SMMT a VDA.
GUMOTEX si vybral německou firmu DQS, která je partnerskou firmou české firmě CQS, se kterou je uzavřena smlouva o certifikaci.
Na co se auditoři zaměřili:
• řízení dokumentů a záznamů
• odpovědnost vedení (politika kvality, cíle kvality, přezkoumání
vedením, odpovědnost, pravomoc a komunikace)
• řízení zdrojů (poskytování zdrojů, lidské zdroje, infrastruktura,
pracovní prostředí)
• plánování realizace produktu (marketing, prodej, logistika)
• procesy týkající se zákazníka (marketing, prodej, logistika)
• návrh a vývoj
• nákup
• výroba a poskytování služeb (výroba a údržba)
• řízení monitorovacího a měřícího zařízení (analýza systému měření, kalibrace, ověřování, interní laboratoř, externí laboratoř)
• měření, analýza a zlepšování (monitorování a měření, řízení neshodného produktu, analýza dat, zlepšování)
Kolik úseků bylo u nás kontrolováno?
Plán auditu byl stanoven na všechny oblasti normy a 14 procesů.
Podle požadavku normy se musí audit provádět na všech směnách,
tedy i na směně noční.
Ing. Pavel Káňa
Ing. Vilém Koutník, CSc., ředitel SPŠ chemická Brno
Chemická škola volá po propojení s praxí
S novým záměrem těsnějšího propojení školství
a praxe přichází Střední průmyslová škola chemická
v Brně. Podle ředitele školy Viléma Koutníka musí
školství více kopírovat potřeby podniků. Pouze teorie už studentům pro získání pracovního místa nestačí.
Proč by měly školy a podniky více spolupracovat?
Žáky a studenty je třeba připravit pro reálné potřeby společnosti.
Škola musí mít informace o aktuálním rozvoji odbornosti a podobně tomu je i ve všeobecně vzdělávací oblasti. Bez vzájemné spolupráce lze potřebných výsledků dosahovat jen obtížně.
Jak si takovou spolupráci představujete?
Jde o spolupráci ve vzdělávací vertikále ZŠ – SŠ – VŠ. Problémem
totiž je, že ne vždy mají konkrétní předměty na školách návaznost. Příkladem může být například výuka cizích jazyků. U odborného tématu, jakým je chemie, je smyslem nabídnout žákům
základních škol i netradiční, prakticky zaměřenou výuku, kterou
nelze na ZŠ realizovat. Zajímavou formou mohou být žáci upozorňováni na bezpečnostní rizika informací získaných z internetu, na
nebezpečné vlastnosti běžně dostupného sortimentu drogistické
chemie apod. Ve spolupráci bude možné žákům základních škol
zpřístupnit prostředí středních a vysokých škol v oblasti chemie a aplikovaných oborů, jakými jsou např. farmacie, plastová
a gumárenská chemie, stavební chemie, kosmetika, potravinářství, ekologie a ochrana životního prostředí. Navíc lze realizovat
workshopy pro učitele chemie, fyziky, biologie a ekologie. Na
těchto setkáních předkládají zástupci škol a odborné praxe nejnovější poznatky s využitím k výuce.
Jde také o horizontální spolupráci, kdy by do škol ve větším rozsahu vstupovali zástupci např. z finanční oblasti, advokátní praxe,
policie a etiky. Smyslem je informovat o aktuálním stavu společnosti a připravit mladé lidi pro reálné prostředí tak, aby se dovedli
orientovat v oblasti odborné, ale i v oblastech běžného života.
Větší podpora už na ZŠ?
Spolupráce se základními školami je zcela klíčová. Právě tam se
často rozhoduje o tom, zda se mladý člověk vydá na cestu studia
krásného exaktního oboru, kterým nepochybně chemie je. Smyslem je poskytnout informace a výukové materiály základní škole,
nabídnout zprostředkování exkurzí do atraktivních oblastí aplikované chemie, připravit workshopy pro pedagogy a v neposlední
řadě i nabídnout zajímavou výuku žákům v teoretické a praktické
rovině. Navíc je třeba usilovat o již zmiňovanou návaznost tématiky. Za práci se žáky na základních školách je třeba jejím pedagogům poděkovat. Rád bych uvedl, že máme i první zkušenosti se
vstupem chemie již do mateřských škol.
Je chemie mezi žáky a studenty oblíbená?
Uvádí se, že chemie nepatří mezi oblíbené předměty. Kdo však pochopí její podstatu, význam a možnosti, které lidem může přinést,
ten si ji oblíbí. Proto podporujeme spolupráci už se základními
školami. Nikdo asi nezpochybní výrazný podíl chemie na kvalitě
života člověka (léky, kosmetika, nové materiály, dostatek kvalitních potravin, monitorování kvality složek životního prostředí).
V současnosti jde o tématiku např. genetického inženýrství, molekulární biologie, nových plastů se sofistikovanými vlastnostmi
a podobně. Smyslem je upozornit na reálný stav možností chemie.
Právě populární a jednoduchou formou, s využitím poznatků ve
školách a s využitím zkušeností praxe, je třeba mladé lidi na tuto
realitu připravit.
Pro firmy je to výhoda, ale také zátěž?
Ano, to je problém. Škola je povinna zajistit odbornou praxi žákům
v požadovaném rozsahu. V případě naší školy se jedná o čtyři týdny praxe v laboratořích či provozech chemicky nebo příbuzně zaměřených firem. Na druhé straně firmy a společnosti nejsou ničím
povinovány, ani zvýhodněny. Spolupráce je založena pouze na
dobrých vztazích. Jsme si vědomi skutečnosti, že pracovníci firem
se věnují našim žákům na úkor svých povinností. Je třeba za to
poděkovat. Právě náš nový projekt má přispět k institucionálnímu
přístupu. Cílem je zvýšit zainteresovanost všech, kteří přispívají
ke vzdělávání mladých lidí.
10
Společenská kronika
Společenská kronika srpen - září 2013
50 let oslavili:
Miloslav Adam, Josef Zapadlo, Marie Podrazilová
60 let oslavili:
Ladislav Hübner
Za dlouholetou práci ve firmě děkujeme:
25 let ve firmě: Miroslav Beneš, Dušan Krupica, Jan Helešic
30 let ve firmě: Dagmar Gajdová, Ing. Zdeněk Polach, Libor Vítek,
Dagmar Malhocká
35 let ve firmě: Olga Čechová, Stanislav Bartošík, Dana Paulíková,
Ing. Josef Děd, Jana Čermáková
Nastoupili:
Ing. Radomila Ševčíková, Bc. Ludmila Fatěnová, Josef Nosek, Petr
Hunkař
Střední průmyslová škola chemická poskytuje vzdělání
ve třech oborech - aplikovaná chemie, analýza potravin
a přírodovědné lyceum. V rámci aplikované chemie se žáci
postupně specializují na tři zaměření, a to na analytickou
chemii, farmaceutické substance a ochranu životního prostředí.
Pracovní poměr ukončili:
Ing. Věra Buzovská, Ing. Michal Goliáš, Soňa Hladíková, Ladislava
Hrušková, Lenka Andresová, Bc. Josef Pilipčinec, Pavel Bahník
Do důchodu odešly:
Ludmila Ondrášková, Ludmila Zobačová, Marie Ševčíková, Eva
Tučková
Na mateřskou dovolenou nastoupily:
Renata Trčková, Ludmila Drobiličová
V jakém stadiu je nyní Váš projekt?
V současnosti probíhají jednání na všech úrovních, to znamená
se zřizovateli škol, se zástupci odborné praxe, s Českou školní inspekcí, ale rovněž tak s finančními kruhy, advokacií, se zástupci
církví. Zpracovává se úvodní podkladový materiál, který v podobě
stručného pilotního projektu bude v říjnu (proběhlo po uzávěrce – poznámka redakce) předložen Rozšířenému poradnímu sboru
Střední průmyslové školy chemické v Brně.
Co říkáte na současnou nabídku středních
a vysokých škol obecně?
Vzdělávací nabídka středních i vysokých škol je výrazně vyšší,
než celková poptávka. V současné době maturuje zhruba osmdesát procent populačního ročníku a vysoké procento maturantů
následně odchází studovat vysoké školy.
Jaká je úspěšnost přijetí na VŠ u vašich studentů?
Již dlouhodobě se jedná zhruba o 80 - 85% úspěšnost v přijímacím řízení na vysoké školy. Co je ale důležité, tak uplatnění po
ukončení studia. Podle informací ze strany vysokých škol i samotných absolventů je o ně ze strany odborné praxe zájem.
Kolik absolventů vaší střední školy míří po
maturitě do praxe a jaké mají uplatnění?
V současné době odchází více jak 80 % maturantů studovat vysokou školu. Z těch 20 %, kteří nevstupují do VŠ sektoru, je ještě
malý podíl těch, kteří se rozhodnou pro odchod do zahraničí, nebo
pro studium jazyků či VOŠ, nebo absolvování kurzů. Do praxe odchází asi 10 % našich absolventů, kteří jistě mají co nabídnout.
Jedním z partnerů SPŠ chemické v Brně je akciová společnost
Gumotex, která žákům školy umožňuje praxe a exkurze. Zástupci naší společnosti vstupují i do výuky a podílí se na tvorbě školních programů. Gumotex má také členství v Rozšířeném poradním sboru této školy.
Děkujeme za rozhovor
Pavel Kašuba
Po mateřské dovolené nastoupily:
Ing. Martina Konečná, Ing. Martina Vymyslická
Významné jubileum oslavili naši senioři:
60 let: Alena Bravencová, Zdeňka Ličmanová, Štěpánka Kománková, Ludmila Kovaříková, Anna Stancová
65 let: Božena Štětková, František Sítek, Marie Zvědělíková, Eva
Nováková, Božena Morávková, Helena Nešporová, Naďa Padalíková, Jan Balga, Milada Šmídová
70 let: František Bařina, Božena Nešporová, Pavel Novák, Ing. Ladislav Kryštof, Růžena A nthová, Marie Jungová, Jindřich Grůza, A nna
Meissnerová, Zdenka Cyprisová, Věra Bartošová
75 let: Anna Řezníčková, František Šulák, Miloslava Ciprysová, Jindřich Jakůbek, Terezie Morávková, Ludmila Mikuličová
80 let: Anna Bartolšicová, Věra Lukešová, Helena Salajková, Marie
Čapková
85 let: František Macháček, Ludmila Benešová
90 let: Božena Štvrtecká
Zemřeli naši bývalí kolegové:
František Souček (1921), Ivo Tuček (1943)
Jana Černotová
personální úsek
Podporujeme
Trenérská výměna
u fotbalové devatenáctky
V průběhu října došlo u družstva starších dorostenců fotbalového klubu
MSK Břeclav k trenérské výměně. Petr
Maléř, který nastartoval podzimní část
sezóny 2013-2014 s devatenáctkou
MSK tak, že se dostala do klidného
středu tabulky na osmou příčku, odešel
do Příbrami, kde bude dělat asistenta
trenéru Čuhelovi u prvoligového celku
mužů. Na jeho místo přišel Jiří Pecha. Je
to další trenér, který většinu svých zkušeností s prací s mládeží získal ve Zbrojovce
Brno a těží i ze své bohaté aktivní sportovní
činnosti. Jeho úkolem je navázat na úspěšnou práci trenéra
Maléře, dotvořit z mladých fotbalistů tým, který chodí na hřiště rád,
fotbalem se baví a dokáže odvést kus poctivého výkonu při dosažení
odpovídajících sportovních výsledků.
Před novým trenérem Jiřím Pechou stojí nelehký úkol –
navázat na dobré výsledky.
Pět utkání,
pět hladkých vítězství
Stolní tenistky MSK ČP Břeclav Gumotex, obhájkyně mistrovského
titulu, vstoupily do extraligy 2013-2014 rozhodným způsobem. Po
zahřívacím kole, v němž v domácím prostředí porazily s nadhledem
SKST Vlašim 6:3, Slavoj Praha 6:1 a Sokol Praha Nusle 6:0, přešly
úspěšně i přes další překážku. V Hluku, kde obvykle vyhrávají až po
vyrovnaném boji, dokázaly uhrát jednoznačně vypovídající výsledek
6:2 a stejným výsledkem skončilo i jejich páté utkání ve Frýdlantu nad
Ostravicí proti třetímu nejlepšímu celku ČR. Lví podíl na těchto úspěších má dvojice Vivien Ellö a Ganna Gaponova. Na místě povinné hráčky české národnosti družstvo doplňuje Veronika Tušlová. Společně se
svým tradičním rivalem SKST Mart Hodonín tak zůstávají ženy MSK na
čele extraligové tabulky bez ztráty bodu.
Gumotex kdysi vyrobil
i motorky.
Nesly název HYKATI
V minulém čísle jsme zveřejnili rozhovor s bývalým
zaměstnancem Kamilem Hrušeckým, který v současné
době podporuje svého vnuka, úspěšného závodníka
na malé motorce „minibike“. Spousta z nás ale netuší,
že pan Hrušecký s bratrem a dalšími zaměstnanci byli
iniciátoři výroby vlastních závodních motorek přímo
v Gumotexu.
„To je už dávná historie, ale vzpomínky zůstaly a jsou nevymazatelné.
Vzpomínám na první závod v roce 1961 v Holešově. Měl jsem tenkrát
před vojnou. Když jsem získal třetí místo, nemohl jsem tomu uvěřit.
Byla to důležitá motivace do další motocyklové kariéry,“ vzpomíná
pan Hrušecký na začátky, kdy ho stroje na dvou kolech uchvátily.
V roce 1969 se s kolegy začali zamýšlet nad tím, že by si sestrojili
vlastní motorky. „Společně s bratrem Tiborem a Hynkem Pavlíčkem,
který taktéž závodil, jsme se dohodli, že bychom si mohli postavit své
stroje. Důležité bylo zajištění dobrého technického potenciálu, který
v tom období měl odbor hlavního mechanika v Gumotexu. Přesto, že
Gumotex byl zaměřen do úplně jiné oblasti, strojírna byla tak perfektně vybavena, že mohla s přehledem konkurovat strojírenským podnikům. A to nemluvím o vynikající odbornosti pracovníků. Plán se začal
měnit ve skutečnost,“ popisuje pan Hrušecký.
Koncem října 1970 byla zpracována technická dokumentace, v listopadu vyrobeny modely a následně odlity motorové díly v Metře
Blansko. V lednu 1971 začaly houževnaté práce na soustruzích, frézách, bruskách, odvažovačkách včetně kalírny. „Práce byly sledovány
vedoucím odboru hlavního mechanika i samotným ředitelem podniku. Tato podpora byla možná proto, že v tomto období byl Automotoklub Břeclav veden pod tehdejším národním podnikem Gumotex,“
vysvětluje Hrušecký.
V neuvěřitelně krátké době byly postaveny dva kompletní motocykly
o objemu 125 cm³. Nesly název HYKATI. „Název připomíná více exotický nebo japonský název, ale ve skutečnosti to byly počáteční písmena z křestních jmen Hynek, Kamil a Tibor. Nesčetněkrát si nás soupeři
dobírali otázkami, zda jsou naše motocykly vyrobeny z pryže. Skutečností však byli hodně překvapeni. V roce 1971 jsme vyjeli k prvnímu
závodu na okruhu v Břeclavi. Byl to závod o putovní pohár města Břeclavi, který vlastním,“ uzavírá s úsměvem pan Hrušecký, který se o pět
let později stal mistrem Československa v třídě do 125 cm³, ale to už
bylo na východoněmeckém motocyklu značky MZ.
Pavel Kašuba
Jaroslav Hýbner
Hráčky extraligového áčka V. Tušlová a G. Gaponova
(uprostřed v dresech) pomáhají i ve výchově zhruba sedmdesáti mladých stolních tenistů.
Periodikum Jasný cíl vydává Gumotex, akciová společnost, Břeclav.
IČ 16355407. Četnost vydání - jedenkrát za dva měsíce v počtu 300
ks, místo vydání Břeclav. Odpovědný redaktor Pavel Kašuba, tel.: 519
314 146. Adresa vydavatele: Gumotex, a.s., Mládežnická 3062/3a,
Na fotografii jsou tři hlavní členové závodního týmu, z jejichž křestních jmen vznikl název Hykati. Zleva Tibor Hrušecký, Kamil Hrušecký a první zprava Hynek Pavliš.
690 75 Břeclav. E-mail: [email protected] Uzávěrka čísla
do 20. kalendářního dne příštího měsíce. Za změny, které nastaly po
uzávěrce, redakce neručí. Tisk povolen pod evidenčním číslem MK
ČR E 11019.
Download

listopad 2013