Ú V O D
profesionál
Vedecko-odborný časopis o najnovších výsledkoch výskumu, stratégii, trendoch a politike vo zváraní, delení a spájkovaní materiálov, lepení, rezaní, tepelnom spracovaní,
skúšaní materiálov a zvarkov v priemysle a stavebníctve.
Vydavateľ:
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., Kopčianska 14
851 01 Bratislava 5, e-mail: [email protected]
Generálny riaditeľ: hosť. prof. Ing. Peter Fodrek, PhD.
Šéfredaktor: Ing. Gabriel Lošák, IWE
E-mail: [email protected]
Tel.: 00421-2-68 262 207, Fax: 00421-2-68 262 100
Redakčná rada
Čestný predseda: Dr. h. c., prof. Ing. Ivan Hrivňák, DrSc.
Predseda: prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.,
MTF STU so sídlom v Trnave
Členovia: Ing. Jozef Bárta, PhD., MTF STU, Trnava,
doc. Ing. Dušan Čabelka, PhD., Ing. Jozef Guspan, ZŤS VVÚ,
a. s., Košice, prof. Ing. Zita Iždinská, PhD., SjF STU, Bratislava, Ing. František Kolenič, PhD., PZ, a. s., Bratislava, Ing. Pavol
Kučík, SlovCert, s. r. o., Bratislava, Ing. Dr. Vladimír Kudělka,
TDS Brno, Andreas Barth, Fronius Slovensko, s. r. o.,
prof. Ing. Milan Marônek, PhD., MTF STU, Trnava, Ing. Václav
Minařík, CSc., CWS-ANB Praha, prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.,
FEI STU Bratislava, Ing. Peter Pilát, VÚJE Trnava, a. s.,
doc. Ing. Peter Polák, PhD., PZ, a. s., Bratislava, Ing. Peter Purdeš, Linde Technické plyny Slovensko, k. s., Ing. Tomáš
Schanz, Alexander Binzel – zváracia technika, s. r. o., Šamorín, Ing. Marián Michalica, ALWCE, s. r. o., Nitra, prof. Ing. František Uherek, PhD., MLC Bratislava, Ing. Ivan Vallo, VAW WELDING, s. r. o., Sučany, Ing. Stanislav Vallo, NEOTYPE, s. r. o.,
Martin
Vedecká rada
predseda vedeckej rady: prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
Členovia: prof. Ing. Pavel Blaškovitš, PhD., prof. Ing. Zita
Iždinská, PhD., prof. Ing. Milan Marônek, PhD., Ing. František Kolenič, PhD., prof. Ing. Ján Murgaš, PhD., doc. Ing.
Peter Polák, PhD., prof. Ing. Jozef Balla, PhD.
Vedecké a odborné články sú lektorované členmi vedeckej rady.
Grafická úprava a výroba: Ing. Stanislav Vallo, Neotype, s. r. o.
Objednávky na predplatné a inzerciu prijíma:
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., Kopčianska 14, 851 01 Bratislava 5
IČO: 35 805 609
Cena jedného čísla: 6,64 eur, do zahraničia 10 eur.
Štvrťročník. Mesiac vydania: marec 2014
Registrované rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky pod číslom EV 3086/09.
ISSN 1336-5045
Všetky práva sú vyhradené. Žiadna časť tohto časopisu sa
nesmie reprodukovať, kopírovať ani elektronicky šíriť bez
písomného súhlasu vydavateľa. Vydavateľ neberie zodpovednosť za správnosť a úplnosť publikovaných informácií
napriek tomu, že sa vynaložilo maximálne úsilie na zabezpečenie ich aktuálnosti a presnosti.
Objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty, e-mail: [email protected] Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a. s. Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, P. O. Box 164, 820 14
Bratislava 214, e-mail: [email protected]
Tel.: 02 5441 89 58, bezplatná infolinka: 0800 111 135.
Na obálke:
Ilustračné foto spoločnosti Valk Welding
Plasty a ich aplikácie zasahujú v súčasnej dobe význačne do nášho
života a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť. Nárast ich výroby a spotreby veľmi podstatne prevyšuje podobné ukazovatele pri klasických (kovových
i nekovových) materiáloch. Polyméry majú oproti kovom odlišné vlastnosti, vďaka ktorým môžu byť použité v aplikáciách, kde kovy nemožno použiť;
prípadne kovy z niektorých aplikácií vytláčajú. Veľkou prednosťou je vysoká variabilita, vďaka ktorej môže byť polymér pripravený presne na mieru
danej aplikácie. V poslednej dobe sa navyše rozvíjajú viaczložkové polymérne systémy, medzi ktoré radíme polymérne zliatiny, modifikované plasty a polymérne kompozity. Je preto pochopiteľné, že zváraniu (spájaniu)
polymérov sa v súčasnosti venuje veľká pozornosť a som presvedčený, že
sa to odrazí aj v počte a kvalite publikácií. Zvyčajne plasty definujeme ako
makromolekulové látky získavané chemickou premenou prírodných látok
alebo častejšie syntetickou cestou z nízkomolekulárnych organických zlúčenín.
Zváranie plastov je technológia spájania dielov z plastov za použitia
tepla alebo tlaku s prídavným materiálom alebo bez neho, pričom sa vo
zváracej zóne spojovaných plôch nachádza materiál vo viskózno-tekutom
stave. Zváranie plastov možno použiť len pre termoplasty, ktoré sa dajú
privedeným teplom previesť do plastického, popr. tekutého stavu. Reaktoplasty nemožno zvárať, pretože po spracovaní sú ďalej už netaviteľné, nie
je ich už možné previesť do plastického stavu. Výhodné sú termoplasty so
širokou oblasťou viskózneho stavu a s pozvoľným prechodom do tekutého stavu. Jednotlivé spôsoby zvárania sa líšia podľa spôsobu odovzdania
tepla, potrebného na ohriatie, resp. roztavenie povrchov spájaných súčastí. Teplo môže byť odovzdané buď priamo (napr. priamy kontakt s nosičmi
tepla, kontakt s horúcim plynom), alebo premenou iných foriem energie na
teplo (napr. premena mechanickej alebo elektrickej energie na teplo). Pri
zváraní horúcim plynom sa spoj vytvára pomocou prídavného materiálu,
ktorý sa, rovnako ako povrch zváraných dielov, ohrieva prúdom horúceho
plynu na teplotu, keď je natavený plast za pôsobenia tlaku schopný vytvoriť dostatočne pevný spoj. Zváranie kondukčné je založené na dotyku zváraného materiálu so zahriatym nástrojom a na prenose tepla vedením.
Zvary dosahujú vysokú pevnosť (až 100 % pevnosti základného materiálu) a neobsahujú takmer žiadne vnútorné pnutie. Technológia kondukčného zvárania vyžaduje presnú reguláciu teploty pracovných častí nástroja
a dodržanie tlakových podmienok, resp. pôsobiacich síl. Známy je celý rad
ďalších spôsobov, ako zváranie ohraňovaním (ohýbaním), elektrofúzne zváranie, zváranie pomocou extrudéra, vysokofrekvenčné (dielektrické) zváranie, zváranie ultrazvukom, tepelným impulzom, tlakovým impulzom, zváranie trením, vibračné zváranie, zváranie plameňom a otavením. Všetky
uvedené metódy našli vhodné aplikácie v rôznych oblastiach priemyslu.
Keďže problematika polymérov je stále otvorená a stále vznikajú nové typy,
čaká technológov veľa práce pri výstavbe systemizácie a noriem podobne, ako je to pri zváraní kovov a zliatin. Samozrejme, okrem spomenutých
sa používa celý rad ďalších spôsobov nerozoberateľného spájania nielen
termoplastov, ale aj reaktoplastov, medzi ktorými vedúcu úlohu hrá adhézne lepenie. Je určené nielen na spájanie plastov, ale aj kovov a keramiky
či kovov s plastami. Budeme sa tešiť, ak sa na stránkach nášho časopisu
budeme častejšie stretávať aj s problematikou spájania plastov.
prof. Ing. Ivan Hrivňák, DrSc.
ZVÁRAČ p r o f e s i o n á l XI/1/2014
ZVĀRAČ
®
ZVÁRAČ p r o f e s i o n á l XI/4/2014
O B S A H
P. Polák, M. Kasenčák, J. Porubčan,
M. Novoveský
Riadené starnutie oceľových
konštrukcií
Príspevok sa venuje problematike dlhodobej bezpečnej prevádzky oceľových konštrukcií, ktoré sú
v prevádzke zaťažované premenlivým zaťažením
so súčasným pôsobením vonkajšieho prostredia.
Úlohou údržby je poskytnúť garanciu, že počas
doby technickej životnosti nevznikne medzný stav
a prevádzka bude trvalo bezpečná.
str. 3
G. H. Sokolov, I. V. Zorin, A. A. Artemjev
Nové postupy a materiály na naváranie zliatin odolných teplotám
Pri skúmaní technologických spôsobov elektrotroskového navárania sa používali metódy fyzikálneho
a matematického modelovania prebiehajúcich
elektromagnetických a iných fyzikálno-chemických procesov. Štruktúra, mikromorfológia a chemické zloženie navareného...
str. 10
Dni inovatívnych robotických
technológií 2013
Sjørring Maskinfabrik nasazuje
technologii Thick Plate
Spoločnosť robotec, s. r. o., v Sučanoch pri príležitosti 10. výročia svojho vzniku realizovala
v novembri minulého roku projekt DNI INOVATÍVNYCH ROBOTICKÝCH TECHNOLÓGIÍ. Jeho cieľom
bolo odbornej, ako aj laickej verejnosti prezentovať nové a progresívne technológie,... str. 24
Od začátku roku 2013 začala dánská firma
Sjørring MASKINFABRIK v Thisted plně využívat
automatizovaného svařovacího robota pro svařování komponentů zařízení jako jsou zemní stroje
Volvo. Systém se skládá z pojezdu XYZ s posuvem
5 000, 3 500 a 2 000 mm. Pracovní prostor tohoto
robotického systému obsahuje manipulátor výrobků ve tvaru L s maximálním...
str. 33
Hypertherm se mění na společnost 100 % vlastněnou zaměstnanci
Hypertherm rozšiřuje svou řadu
Powermax uvedením vzduchového
Roosendaal, Nizozemsko – 23. ledna 2014 – Společnost Hypertherm, výrobce plazmových a laserových řezacích systémů a systémů pro řezání
vodním paprskem, dnes oznámila převod svých
běžných akcií do Programu vlastnictví akcií
zaměstnanci (ESOP), čímž se podle daňové podkapitoly S daňového systému USA...
str. 27
Společnost Hypertherm, výrobce moderních řezacích systémů, oznámila uvedení produktu Powermax125®, nového řezacího a drážkovacího systému s nejvyšším výkonem, jaký může vzduchová
plazma na trhu nabídnout. Doporučený řezný
výkon nového systému je 38 mm při rychlosti až
str. 34
457 mm/min.; v případě potřeby...
E. Evin, M. Kasenčák
Pevnostné a deformačné vlastnosti vysokopevných ocelí a
možnosti ich modifikácie
V príspevku sú prezentované metodiky experimentálneho určenia pevnostných a deformačných
vlastností hlbokoťažnej ocele DX 57 D, mikrolegovanej ocele HSLA, vysokopevných viacfázových
ocelí DP 600 a TRIP, antikoróznych austenitických
A304 2B a feritických A 430 2B, ktoré sú predmetom výskumu spoločného projektu APVV-0273-12
Podpora inovácií komponentov...
str. 13
Návštěvníci veletrhu FOR
INDUSTRY se mohou těšit na
řadu novinek
PVA EXPO PRAHA v Letňanech přivítá v termínu 15.
– 17. dubna 2014 návštěvníky 13. ročníku mezinárodního veletrhu FOR INDUSTRY a souběžně
4. ročníku mezinárodního veletrhu FOR LOGISTIC.
Na veletrhu FOR INDUSTRY...
str. 28
Svařovací procesy MSG Tandem
Rychle, flexibilně, hospodárně
Dnešní požadavky na spojovací procesy ve svařovací technice jsou znač-né a nároky se stále zvyšují. Poptávka po svařovacích procesech, které
zaručují vynikající kvalitu svařování, rovněž zvýšení produktivity a hos-podárnosti, neustále roste. Obzvláště v oblasti výroby vozidel není poptávka po vozidlech o nižší...
str. 36
Download

Sestava 1 - PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, as