3.12.2014
16:16
Stránka 1
®
ZVĀRAČ
Ú V O D
profesionál
Vedecko-odborný časopis o najnovších výsledkoch výskumu, stratégii, trendoch a politike vo zváraní, delení a spájkovaní materiálov, lepení, rezaní, tepelnom spracovaní,
skúšaní materiálov a zvarkov v priemysle a stavebníctve.
Vydavateľ:
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., Kopčianska 14
851 01 Bratislava 5, e-mail: [email protected]
Generálny riaditeľ: hosť. prof. Ing. Peter Fodrek, PhD.
Šéfredaktor: Ing. Gabriel Lošák, IWE
E-mail: [email protected]
Tel.: 00421-2-68 262 207, Fax: 00421-2-68 262 100
Redakčná rada
Čestný predseda: Dr. h. c., prof. Ing. Ivan Hrivňák, DrSc.
Predseda: prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
MTF STU so sídlom v Trnave
Členovia: Ing. Jozef Bárta, PhD., MTF STU, Trnava,
doc. Ing. Dušan Čabelka, PhD., Ing. Jozef Guspan, ZŤS VVÚ,
a. s., Košice, Ing. František Kolenič, PhD., PZ, a. s., Bratislava, Ing. Pavol Kučík, SlovCert, s. r. o., Bratislava, Ing. Dr. Vladimír Kudělka, TDS Brno, Andreas Barth, Fronius Slovensko,
s. r. o., prof. Ing. Milan Marônek, PhD., MTF STU, Trnava,
Ing. Václav Minařík, CSc., CWS-ANB Praha, prof. Ing. Ján Murgaš, PhD., FEI STU Bratislava, Ing. Peter Pilát, VÚJE Trnava,
a. s., doc. Ing. Peter Polák, PhD., PZ, a. s., Bratislava, Ing. Peter
Purdeš, Linde Technické plyny Slovensko, k. s., Ing. Tomáš
Schanz, Alexander Binzel – zváracia technika, s. r. o., Šamorín, Ing. Marián Michalica, ALWCE, s. r. o., Nitra, prof. Ing. František Uherek, PhD., MLC Bratislava, Ing. Ivan Vallo, VAW WELDING, s. r. o., Sučany, Ing. Stanislav Vallo, NEOTYPE, s. r. o.,
Martin
Vedecká rada
predseda vedeckej rady: prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
Členovia: prof. Ing. Pavel Blaškovitš, PhD., prof. Ing. Milan
Marônek, PhD., Ing. František Kolenič, PhD., prof. Ing. Ján
Murgaš, PhD., doc. Ing. Peter Polák, PhD., prof. Ing. Jozef
Balla, PhD.
Vedecké a odborné články sú lektorované členmi vedeckej rady.
Grafická úprava a výroba: Ing. Stanislav Vallo, Neotype, s. r. o.
Objednávky na predplatné a inzerciu prijíma:
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., Kopčianska 14, 851 01 Bratislava 5
IČO: 35 805 609
Cena jedného čísla: 6,64 eur, do zahraničia 10 eur.
Štvrťročník. Mesiac vydania: december 2014
Registrované rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky pod číslom EV 3086/09.
ISSN 1336-5045
Všetky práva sú vyhradené. Žiadna časť tohto časopisu sa
nesmie reprodukovať, kopírovať ani elektronicky šíriť bez
písomného súhlasu vydavateľa. Vydavateľ neberie zodpovednosť za správnosť a úplnosť publikovaných informácií
napriek tomu, že sa vynaložilo maximálne úsilie na zabezpečenie ich aktuálnosti a presnosti.
Objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty, e-mail: [email protected] Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a. s. Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, P. O. Box 164, 820 14
Bratislava 214, e-mail: [email protected]
Tel.: 02 5441 89 58, bezplatná infolinka: 0800 111 135.
Na obálke:
Ilustračné foto spoločnosti Fronius
Vážení čitatelia,
opäť sa blíži koniec kalendárneho roka a od pisateľa úvodníka by sa
vyžadovalo nejakým spôsobom hodnotiť pomaly odchádzajúci rok.
Vydal som sa však inou cestou. Ako dlhoročný pedagóg pôsobiaci na
univerzite by som sa rád zamyslel nad novonastupujúcou mladou generáciou inžinierov. Nie je to jednoduché a vyžaduje si to vzdialiť sa od čiernobieleho videnia. Sú dobrí, budú dôstojnými nástupcami pomaly odchádzajúcej silnej generácie odborníkov vo zváraní?
Ak sa k tomu chceme vyjadriť naozaj zodpovedne, musíme sa vrátiť o 25
rokov dozadu. Áno, do obdobia zmeny politických a ekonomických pomerov
na Slovensku alebo ešte v Československu. Zvrat, ktorý nastal, priniesol
okrem výrazných pozitívnych zmien aj negatívne javy. V školstve, ktoré bolo
naozaj dobré, sa udiali veci, ktorých dôsledky budeme ešte dlho naprávať.
Zmeny výchovných osnov na základných a hlavne stredných školách priniesli so sebou pokles úrovne absolventov v predmetoch, ako je matematika a fyzika, teda tých, ktoré sú základom pre úspešné absolvovanie univerzít technického zamerania. Treba spomenúť aj to, že pri výraznom náraste
vysokých škôl a súčasnom modeli ich financovania, teda podľa počtu poslucháčov, a mohutnom nástupe určitého preferovania záujmu o humanitné
smery sa pomaly, ale iste univerzity technického zamerania dostávajú do
problémov. Snaha pedagógov univerzít nahrádzať stredoškolské učivo, vedie
potom pri nedostatku času k zníženiu úrovne absolventov. Ďalším negatívnym fenoménom, ktorý sa objavil, je nedostatočná iniciatíva nadobúdať
naozaj maximálne množstvo vedomostí u poslucháčov (česť výnimkám),
ktoré učebné osnovy ponúkajú.
To sú teda skutočnosti, ktoré si konečne začínajú uvedomovať najmä firmy a volajú po náprave. V poslednom čase hlavne v tomto kalendárnom
roku sa začínajú v čoraz väčšej miere hlásiť o spoluprácu aj tie subjekty,
ktoré čakali, že na trhu práce nakúpia pre svoju činnosť hotových absolventov bez cielenej výchovy pre ich potreby. Spoločné výskumné projekty,
diplomovky, spoločné semináre, stáže sa stávajú realitou. Je to cesta, ktorá iste pri zmenách pravidiel financovania vysokých škôl, ako aj zmenou
osnov na stredných školách a uvedomení rodičov o správnosti dať dieťa
študovať na techniku môže priniesť v dlhodobom horizonte pozitívny
úspech.
Tak ako teda vidím budúcnosť zváračských odborníkov? Myslím si, že
napriek mnohým negatívam súčasnosti treba byť optimistom. Aj dnes sa
nájdu jednotlivci, ktorí si uvedomujú skutočnosť, že uplatnenie v živote, ak
ho chcem prežiť plnohodnotne, sa dá len s vedomosťami, ktoré uspokoja
nielen spoločnosť, ale aj seba samého.
Vážení zvárači, kolegovia, chcel som tento rok ukončiť naozaj netradične. Vždy som bol a aj som optimistom a aj preto verím, že v oblasti, o ktorej som hovoril, nastane zmena k lepšiemu a zváračská komunita bude
naďalej prosperovať.
Prajem vám všetkým krásne vianočné sviatky a veľa optimizmu do nového roku 2015.
S úctou
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
ZVÁRAČ p r o f e s i o n á l XI/4/2014
Zva?rac? 4-2014 ok:Sestava 1
ZVÁRAČ p r o f e s i o n á l
XI/4/2014
Zva?rac? 4-2014 ok:Sestava 1
3.12.2014
16:16
Stránka 2
O B S A H
F. Kolenič, D. Dřímal
CLAMPIT – inteligentný softvérový nástroj na optimalizáciu upínania zvarencov
Príspevok predkladá výsledky riešenia projektu
siedmeho rámcového programu (FP7/2007-2013)
číslo 315208 s akronymom CLAMPIT. Cieľom projektu bol výskum a vývoj softvérového produktu určeného na optimalizáciu upnutia zváraných dielov
oblúkovými metódami zvárania. Vyvinutý softvér
implementuje 3D prostredie.
str. 3
B. Martančík, M. Kuna, M. Benák, P. Hudcovič, M. Schmidt
Kontrola svorníkov jadrovoenergetických zariadení VVER 1000
Periodickej kontrole v atómových elektrárňach
podlieha aj spojovací materiál tesniacich uzlov
jadrovoenergetických zariadení. Článok opisuje
kontrolu závrtných svorníkov ultrazvukovou metóstr. 6
dou a metódou vírivých prúdov.
F. Kolenič, D. Dřímal
Využitie laserového lúča pre spojovanie rúrok z duplexnej nehrdzavejúcej ocele typu SAF 2507
Predložený príspevok prezentuje výsledky výskumu
spoločnosti PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., ktorého cieľom
bolo overiť možnosti využitia laserového lúča pri zváraní duplexných nehrdzavejúcich ocelí. Experimenty
boli vykonané na oceli SAF 2507. Ich chemické zlostr. 10
ženie je spravidla nasledovné...
J. Ertel, J. Bárta, J. Bílik, M. Marônek
Mechanické vlastnosti zvarových
spojov duplexných ocelí
Dni inovatívnych robotických
technológií 2014
Aplikácia nehrdzavejúcich ocelí v rôznych priemyselných odvetviach spolu s ich použitím v rade
výrobkov zaznamenáva neustály nárast dopytu.
Ich uplatnenie je podmienené nielen stálosťou
koróznych, ale aj mechanických vlastností počas
prevádzky. Medzi jedny z najdôležitejších mechanických vlastností patrí pevnosť a ťažnosť, ktoré
výrazným spôsobom ovplyvňujú...
str. 14
INNOVATION DAY 2014 bol v poradí už druhý ročník podujatia organizovaného spoločnosťou robotec pre odbornú verejnosť. Prvý ročník s názvom
Dni inovatívnych robotických technológií robotec
sa konal pri príležitosti 10. výročia vzniku spoločnosti robotec a predstavilo sa na ňom niekoľko
unikátnych robotických technológií. Záujem
odbornej verejnosti o toto podujatie... str. 28
PZ MEETING 2014 Štrbské Pleso
Inteligentné systémy na rezanie
pod uhlom
Pracovníci certifikačných orgánov osôb, systémov
kvality, výrobkov a Skúšobnej organizácie č. 10
spoločnosti PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. (PZ, a. s.), pripravili v dňoch 21. a 22. 10. 2014 pracovné stretnutie pracovníkov zváračských škôl a odborných
pracovníkov firiem pôsobiacich v oblasti zvárania
s názvom PZ MEETING 2014. O otvorenie pracovného stretnutia sa postaral svojím príhovorom
str. 19
zmocnenec pre akreditované ...
Problematika strojnej prípravy presných zvaroTéměřplôch
5000na
spokojených
zákazníků.
Zakázky
za
vých
dieloch, rezaných
na CNC
strojoch,
více
jak půl miliardy
korun.slovenského
Řešení o vázevýrobcu
přes 1
je dlhodobou
prioritou
000
tun. To spol.
je jen sněkolik
málo čísel,
MicroStep,
r.o. – rezanie
pod která
uhlomhovoří
tvorí
za naši více jak
patnáct
let dlouhou praxi v oboru
neoddeliteľnú
súčasť
výskumno-vývojového
progupínání
a upínacích
systémů.
ramu firmy
už vyše 15
rokov. Uvedomenie si dôleZa tutotejto
dobutechnológie
jsme navštívili
již mnoho provozů
žitosti
pre zefektívnenie
výrobaného
řešili...
str. 30
32
procesu...
JESEL – racionalizácia zváracích
procesov v praxi
Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne potvrdil
trend neustáleho zvyšovania podielu robotických
aplikácií v priemysle. V podstate každému pavilónu dominovali robotické aplikácie. Tie už nie sú
len výsadou high-tech aplikácií v automobilovom
priemysle, ale stávajú sa realitou vo firmách najrôznejšieho charakteru. V stánku spoločnosti Abicor Binzel na MSV som sa stretol s konateľom slovenskej spoločnosti JESEL
str. 21
Qintron – jednoduše robustní
Robustními svařovacími zdroji Qintron rozšiřuje
společnost Carl Cloos Schweißtechnik GmbH
portfolio svých produktů. Ve spolupráci s Shenzhen Riland Industry vyvinula firma Cloos novou
generaci svařovacích zařízení speciálně pro
manuální použití uvnitř i venku. Zařízení se vyznastr. 36
čují osvědčenou kvalitou...
Download

Aktuálne číslo - PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, as