1
04 PREDSLOV
Prolog
06 PRÍHOVOR PREDSEDU POROTY
Speech by Chairman of the Jury
07 POROTA
The Jury
10 EXTERIÉR
Exterier
18 REKONŠTRUKCIA A OBNOVA BUDOV
Reconstruction and rehabilitation of buildings
28 OBČIANSKE A PRIEMYSELNÉ BUDOVY
Civil and Industrial buildings
38 BYTOVÉ DOMY
Apartment houses
48 RODINNÉ DOMY
Family houses
62 INTERIÉR
Interier
77 POĎAKOVANIE PARTNEROM
Thanks to our Partners
MICHAL HVORECKÝ
O knihách a stavbách
Každý rok pôsobí v porote CE•ZA•ARa aj jeden „zástupca prostého
ľudu“, ako som si to ironicky nazval. Čiže človek, ktorý nie je teoretikom, nehovoriac praktikom architektúry, ale pôsobí v inej kreatívnej
profesii. Na tejto pozícii sa vystriedali viacerí, v 12. ročníku sa táto pocta
dostala mne.
Som Bratislavčan, ale Slovensko mám prechodené krížom-krážom
na svojich literárnych turné. No nikdy som neputoval cielene za novou
architektúrou. Na štvordňovú cestu nikdy nezabudnem. A to nielen
kvôli šoférovi, ktorý na mikrobuse prekonával rýchlostné rekordy a popri predbiehaní v neprehľadných zákrutách stíhal aj jedným mobilom
telefonovať a druhým odosielať esemesky.
Dôverne poznám najrôznejšie priestory, v ktorých sa v krajine konajú
literárne podujatia: knižnice (zväčša v katastrofálnom stave), kulturáky
(mnohé premenené na čínske veľkosklady), stredné školy, kníhkupectvá, synagógy, ako tá v Trnave, či kráľovská sieň na Zvolenskom zámku.
Preto pre mňa bolo mimoriadne podnetné a objavné cestovať výlučne
za architektúrou a pozrieť sa na dôverne známe miesta a mestá
tentoraz inak.
Slovenská architektúra je na tom podobne ako slovenská literatúra.
Len veľmi pomaly dobieha svetový vývoj, živorí na okraji spoločenského
a mediálneho záujmu. Platí – čo Slovák, to architekt, tak ako čo Slovák,
to spisovateľ (alebo prinajmenšom bloger). Miera uznania týchto dvoch
povolaní vo vedomí verejnosti je mizivá, finančné ohodnotenie až na výnimky katastrofálne. Zvlášť ťažké to majú začínajúci a mladí v oboch
profesiách. Naše vysoké školy chrlia ročne stovky absolventov, no
prácu v odbore nájdu v lepšom prípade desiatky z nich. Aj štyri dni
stačili na to, aby som zistil, že architekti sú podobne rozhádaní ako spisovatelia. Rozdeľujú sa namiesto toho, aby spojili sily za spoločnú vec
a väčšmi bojovali za svoje práva. Verejnosť o ich aktivitách nevie, alebo
o nich má celkom skreslené predstavy. Udeľujú sa síce odborné ceny,
a vďaka za ne, ale je ich priveľa, sú neprehľadné a zväčša málo známe,
čím oslabujú svoj zámer – propagovať dobrú architektúru a zviditeľňovať jej tvorcov.
4
Tak ako väčšina knižných vydavateľstiev už rezignovala na poctivú redakčnú prípravu knihy, mnoho verejných stavebných projektov sa, žiaľ,
zaobíde bez architektonických súťaží – viď nedávno Národný futbalový
štadión, kde investor rovno ukázal verejnosti na tlačovke obrázky, na čo
sa môže „tešiť“ a mimochodom, búrať sa už práve začalo...
Knižky dnes často vychádzajú bez editorskej úpravy, neraz už dokonca
aj bez korektúr! Mnoho ľudí zasa stavia domy bez architektov, postačí
im zakúpiť od realitných kancelárií alebo developerov „hotový návrh“
za pár desiatok či stoviek eur. Chýba odvaha, dôvera, úcta k tvorivému
výkonu, rešpekt k autorským právam...
No aj na knižnom trhu sa nájdu pozitívne príklady iného prístupu – spomeniem napríklad „bytové“ literárne vydavateľstvo Premedia alebo
Noc literatúry. Cesta s CE•ZA•ARom ma zasa presvedčila, že aj v slovenskej architektúre sa pomaly presadzujú ľudia, ktorí menia k lepšiemu
spôsob, ako na Slovensku prestavujeme, bývame, budujeme či pretvárame verejný priestor...
Počas prehliadok som z úst architektov (žien-architektiek bolo nečakane málo...) viackrát počul, že súťaž je určite dohodnutá, že iste máme
svojich protežovaných kandidátov, že výsledok je aj tak vopred jasný...
To je nezmysel. Porota pracovala tvrdo, poctivo a demokraticky. Aj ja sa
mená víťazov dozviem až na slávnostnom ceremoniáli.
Počas cesty som často myslel na Maxa Frischa, asi najslávnejšieho spisovateľa medzi architektmi. (V Zürichu dodnes stojí ním navrhnuté
úspešné verejné kúpalisko.) V jeho mimoriadne cenných denníkoch
som našiel vzácne opisy útrap aj radostí architektonickej práce. Roku
1955 vzbudil jeho text „Pozor: Švajčiarsko“ mimoriadnu pozornosť aj
škandál. Frisch tvrdil, že sa budujú len „katastrofálne mestá“, ktoré síce
navrhujú prvoradí odborníci, ale ich stratégiou je len „poraziť úbohosť
tým, že nová úbohosť pribudne“, a vyzýval na ľudskejší prístup v staviteľstve. Či jeho slová platia ešte aj dnes, to ako laik prenechám
na posúdenie znalcom.
ON BOOKS AND BUILDINGS
Every year the jury of CE•ZA•AR includes a „representative of the common people“, as I’ve ironically named
it. That is to say, I’m a person who
isn’t a theorist or much less a practitioner of architecture, but a person of
a different creative profession. Many
have been in this position before, in
the 12th. edition of CE•ZA•AR it is my
honour to be here.
I’m from Bratislava, none the less, on
my literary tours I’ve seen every corner of Slovakia. I had never visited
any place because of the architecture, though. I won’t forget our fourday trip. And not only because of the
driver who broke speed records with
his minibus and who managed to
make phone calls with one hand and
sending SMS with the other while he
was performing overtaking manoeuvres in tricky curves.
I’m familiar with all kind of locations
where literary events use to take
place in our country: libraries (often
in a disastrous state), community
centres (many of them converted into
warehouses for Chinese shops), high
schools, book stores, synagogues as
the one in Trnava or the Royal hall
in the Zvolen Castle. That’s why it
was extraordinarily stimulating and
revealing for me to go on an architecture trip and to have a closer look at
known places and towns from a different point of view.
There are some similarities between
Slovak architecture and Slovak literature. Both lag behind the global
development and both suffer from a
lack of public and media interest. The
following applies: every Slovak con-
siders himself an architect and every
Slovak considers himself a writer (or
at least a blogger). The public opinion has little recognition for both professions and the financial attention is,
with very few exceptions, disastrous.
Particularly hard is the situation for
young beginners in both professions.
Our universities spit out hundreds of
graduates every year, nevertheless,
only a few of them find a job in their
field of study.
Four days were enough for me in
order to find out that architects
have the same animosities between
each other like writers. They get divided instead of joining forces for
a common cause and fighting for
their rights. The public doesn’t know
anything about their activities and
even in case the public does, it has
a wrong perception. Thankfully we
have professional awards, but there
are too many of them, they are not
distinguishable and mostly unknown
which leads to the exact opposite of
their purpose – to propagate good
architecture and spotlight the best
architects.
In the same way that most of the publishing houses forgo an accurate editorial preparation of books, a lot of
building projects unfortunately don’t
include architecture tenders – e.g. recently at the National Football Stadium project, when the investor showed
the public during a press conference
what is it they can “look forward to”
and, by the way, the demolition has
just begun…
Books are published today without
editorial revision and sometimes even
without proofreading! Many people
build houses without architects, they
just have to pay a visit to a broker’s
office or a developer and to buy there
a “ready-made project” for some hundreds euro. There is a lack of courage, confidence, appreciation for creativity and respect for copyrights…
Yet on the book market there are
positive examples of a different approach – let’s just mention the “apartment literature” publishing house
Premedia or the Night of Literature.
The trip with CE•ZA•AR convinced me
that in Slovak architecture too there
is an increasing number of people
that improve the way we reconstruct,
live, build or transform the public
space…
During the architectural sightseeing, I heard a couple of times from
part of the architects (there was a
surprisingly small number of female
architects) that this contest must be
decided in advance, that we must
definitely have our darlings, that the
result must be predetermined…That’s
nonsense. The jury has worked hard,
fairly and democratically. Even I won’t
know the names of the winners before the award ceremony.
During the trip I’ve often thought of
Max Frisch, probably the most famous writer among the architects.
(In Zürich you can still visit his public
swimming pool.) In his very valuable
diaries, I’ve found precious descriptions of grief and joy for architectural
works. In 1955 his text “Attention:
Switzerland” provoked a lot of attention and even a scandal. Frisch stated
that there were built only “disastrous
cities” which had been designed by
first-class experts whose strategy was
to “fight misery by building new misery” and he requested a more human
approach in architecture. Whether
his words are still valid today or not,
as a layperson I’ll have to hand this
question over to the experts.
5
PATRICK COLOMBIER
Príhovor predsedu poroty
Je mi veľkou cťou, že mi Slovenská komora architektov ponúkla účasť v porote CE•ZA•AR 2013. S rovnako
veľkou radosťou a vzrušením som súhlasil s postom jej predsedu.
Už niekoľko rokov sa zúčastňujem na medzinárodných výmenách našej profesie – na európskej úrovni v rámci Architektonickej rady Európy (ACE) a na globálnej úrovni v rámci Medzinárodnej únie architektov (UIA)
– a som presvedčený, že architektúra by mala národom a ich kultúram umožniť, podobne ako iné umelecké
smery, nadviazať humanistické a solidárne spojenia, lebo práve toto je nevyhnutné pre lepšie spolužitie
v časoch globalizácie, ktorá nie vždy kráča mierovou cestou.
Po návšteve viacerých krajín Európy ma objavenie Slovenska už len utvrdilo v myšlienke, že všetci architekti
zdieľajú rovnaké sociálne a kultúrne hodnoty, ktoré slúžia mužom a ženám, ktorí ich napĺňajú.
Úprimne si želám, aby sa vzťahy medzi slovenskými a francúzskymi architektmi posilňovali, nech môže architektúra odpovedať na urbanistické a environmentálne výzvy, ktoré pred nami stoja.
Na záver by som chcel vysloviť veľkú vďaku organizátorom tohto podujatia, osobitne pani Oľge Mihálikovej,
ktorej šikovnosť a šarm nemajú páru.
SPEECH BY CHAIRMAN OF THE JURY
I’ve been very honoured to be invited by the Slovak Chamber of Architects to take
part in the CE•ZA•AR 2013 jury. With pleasure and emotion I’ve accepted to take
over the chairmanship.
For some years now, I regularly participate in the international exchanges of our
profession, at an European level within the Architects’ Council of Europe (CAE) and
at an international level within the International Union of Architects (UIA) and I’m
convinced that the architecture should, just like other arts, allow nations and their
cultures to establish links of humanism and solidarity which are indispensable for a
better live in times of a globalisation that hasn’t yet found the road to peace.
After having visited several countries across Europe, my discovery of Slovakia confirmed my feeling that all architects share the same social and cultural values in the
service of men and women that fulfill them.
I dearly hope that the relationships between Slovak and French architects will get
stronger so that the architecture can meet the urban and environmental challenges
ahead of us.
I would like to say big thanks to the organisers of this event, especially to Oľga
Miháliková whose efficiency is just as impressing as her charm.
6
rodí perspektívna, ľahká architektúra plná príjemných kriviek
a čistých línií.
A Parisian architect, currently he
is the President of the Syndicat de
DPLG. PATRICK COLOMBIER
Paris
V súčasnosti pôsobí tento parížsky architekt ako prezident
Syndicat de l’Architecture. Tomuto postu predchádzala funkcia
prezidenta Medzinárodnej rady
francúzskych architektov (Conseil
International des Architectes
Français), 2009 – 2011, a v rokoch
1980 – 2008 funkcia hlavného
architekta Štátnej rady (Conseil
de l’Etat). Je držiteľom vyznamenania Rytier Rádu umenia a literatúry. Jeho slová a činy odzrkadľujú bohaté skúsenosti v praxi.
Dlhé roky pracoval s architektkou
Danielou Damona, ich cesty sa
rozdelili v roku 2004. Spolupracovali napríklad na projektoch Hotel
D’activites numeriques a Paris XX
(rekonštrukcia), 125 Longements
collectifs sociaux a Orly (sociálne
bývanie, Orly), 40 Longements
collectifs sociaux BBC a Grenoble
(sociálne bývanie, Grenoble), priemyselná stavba Fenwick a Elancourt, Restaurant De L’Entreprise
Fenwick, vily v Saint Florent, Soisy
na rieke Seina. Dnes kráča architekt Patrick Colombier svojou
vlastnou cestou, na ktorej sa
l’Architecture. From 2009 to 2011, he
was the President of the International
Council of French Architects (Conseil
International des Architectes Français - CIAF), and from 1980 to 2008
he held the position of the main architect of the State Council (Conseil
de l’Etat). He holds the distinction of
Knight of the Order of Arts and Letters. His words and actions reflect
plenty of practical experience. For
many years he worked with architect Daniele Damon, their paths split
in 2004. They have been involved
together in projects such as Hotel
D’activités Numériques in Paris XX
(reconstruction), 125 Longements collectifs sociaux a Orly (social housing,
Orly), 40 Longements collectifs sociaux BBC a Grenoble /social housing, Grenoble/, the headquarters of
Fenwick-Linde in Élancourt, Restaurant De L’Entreprise Fenwick, villas in
Saint Florent, Soisy-sur-Seine. Today,
Patrick Colombier has his own way of
giving birth to a light architecture full
of delicious curves and pure lines.
Mgr. Akad. arch.
ROMAN BRYCHTA
Prague
Je absolventom školy architektúry prof. Emila Přikryla na AVU
v Prahe, spoluzakladateľom a konateľom ateliéru Projektil architekti (od 2002). V ateliéri sa autorsky podieľal na množstve návrhov
bytových, administratívnych,
školských a zdravotníckych budov,
interiérových a urbanistických
návrhov. Je laureátom hlavnej ceny Grand prix 2007 a Ceny ministra životného prostredia ČR
a Centrum ekologických aktivít
Sluňákov pri Olomouci, ceny
Grand prix 2009 a Stavby roka
2009 za realizáciu vedeckej knižnice v Hradci Králové, hlavnej
ceny Grand prix 2010 a ceny
Štátneho fondu životného prostredia za budovu Národnej technickej knižnice v Prahe. Od roku
2011 je vedúcim ateliéru Architektúra 4 na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe.
Graduate of the School of Architecture of prof. E. Prikřyl at the Academy
of Fine Arts in Prague; he is co-founder and studio manager of Projektil Ar-
chitects (since 2002). In the studio, he
has participated as author on a number of proposals for residential, office,
public buildings, interior and urban
design. He has won the main prize of
Grand Prix 2007 and the Prize of the
Minister of the Czech Republic for Environment, The Olomouc Centre for
Ecological Activities Sluňákov, Grand
Prix 2009, Stavba roka in 2009 for
project of the Scientific Library in Hradec Králové, the main prize of Grand
Prix 2010 and State Fund Of Environment for the building of the National
Technical Library in Prague. Since
2011 he has been Head of Studio Architecture 4 at the Academy of Arts,
Architecture and Design in Prague.
Mgr. MICHAL HVORECKÝ
Bratislava
Vyštudoval estetiku na UKF
v Nitre. V roku 2004 absolvoval
semester na Spisovateľskej univerzite v Iowa City v USA. Dlhší
čas strávil v Belgicku, Nemecku,
Maďarsku. Má syna a žije v Bratislave. Z jeho pera vyšli zbierky
poviedok, ako napríklad Silný
pocit čistoty, Lovci & zberači, Pastiersky list a romány Posledný hit,
7
Plyš, Eskorta a Dunaj v Amerike,
divadelná hra Slovenský inštitút,
jedna komédia. Knihy vyšli v prekladoch do nemeckého, talianskeho, poľského, bulharského a českého jazyka. V novembri 2009
získal v Berlíne Medzinárodnú novinársku cenu a v roku 2010 Cenu
Nadácie Tatra banky za umenie
v kategórii Mladý tvorca. Jeho
najnovšia kniha Naum je román
v jedenástich príbehoch o láske,
umení a smrti, v ktorom sa životy
hrdinov raz osudovo, inokedy
voľne spájajú.
He studied Aesthetics at the University of Nitra. In 2004, he spent a semester at the University of Iowa City
in USA participating in the International Writing Program. He lived for
a longer time in Belgium, Germany
and Hungary. He has a son and lives
in Bratislava. He is the author of
several short story collections, such
as “Strong sense of Cleanliness” and
“Hunters & Gatherers” as well as
“A Pastoral Letter”, of the novels “The
Final Hit”, “Plush”, “The Escort” and
“The Danube in America” and the
theatre play - “The Slovak Institute, a
comedy”. His books have been translated into German, Italian, Polish, Bulgarian and Czech. In November 2009,
he won the Berlin International Journalist Award, in 2010 he obtained the
Tatra Banka Foundation Award for
the Arts in the category of Young Artist. His latest book is the novel Naum
containing eleven stories about love,
art and death, in which the lives of
the main characters are once fatally,
sometimes loosely linked.
8
2012 sa v rámci doktorandského
štúdia na Fakulte architektúry
STU v Bratislave venuje skúmaniu
architektonickej formy vo vzťahu
k mestu.
Ing. arch. MARTIN JANČOK
Bratislava
V roku 2004 absolvoval Fakultu
architektúry STU v Bratislave.
V rokoch 2002 – 2009 pôsobil
v architektonickom ateliéri zerozero, kde spolupracoval
na viacerých kľúčových projektoch a realizáciách, napríklad
výskumný projekt City Visions
Europe a víťazný súťažný návrh
pre maďarské mesto Ajka v medzinárodnej urbanistickej súťaži
Europan 10. V rozšírenom tíme
zerozero untd sa podieľal na realizácii expozície Pavilónu Českej
a Slovenskej republiky na 11. bienále architektúry v Benátkach
v roku 2008. V roku 2010 založil
vlastné štúdio PLURAL. Je laureátom ceny CE•ZA•AR 2011 v kategórii Interiér za kníhkupectvo
Alexis (spolu s Alešom Šedivcom)
a CE•ZA•AR 2012 v kategórii Exteriér za Letný pavilón SNG (spolu
s Alešom Šedivcom). Súčasným
najdôležitejším projektom je revitalizácia žilinskej Neologickej
synagógy a jej transformácia
na kunsthalle – Nová synagóga,
ktorý bol ocenený Bauwelt Advancement Award 2013. Od roku
In 2004 he graduated from the Faculty of Architecture at the Slovak University of Technology in Bratislava.
Between 2002 - 2009 he worked for
the architecture firm zerozero, where
he worked on several key projects
and implementations, such as the
research project City Visions Europe
and the contest winning proposal for
the Hungarian town of Ajka in the
international urban competition Europan 10. As a member of the extended
zerozero team UNTD he was involved
in the implementation of the exposure
Pavilion of the Czech and Slovak Republic at the 11. Architecture Biennale
in Venice in 2008. In 2010 he founded
his own architecture firm PLURAL. He
is a laureate of CE•ZA•AR 2011 in the
category Interior for the Alexis bookstore (along with Aleš Šedivec) and
CE•ZA•AR 2012 in the category Exterior for the Summer Pavilion of the Slovak National Gallery (along with Aleš
Šedivec). His currently most important
project is the revitalization of the Neolog Synagogue in Žilina and its transformation into Kunsthalle - New Synagogue, which was awarded with the
Bauwelt Advancement Award 2013.
Since 2012, he has followed doctoral
studies at the Faculty of Architecture
at the Slovak University of Technology
in Bratislava where he does research
on architectural forms in relation to
the city.
Mag. arch. BENY MEIER
Villach
Absolvent architektúry Akadémie
výtvarných umení vo Viedni a Benátkach. V súčasnosti pôsobí ako
člen, resp. partner architektonickej
kancelárie Gasparin & Meier
architekten. Ako autor sa podpísal
pod mnohé projekty a realizácie,
predovšetkým občianskych budov,
o. i. domova dôchodcov vo Viedni,
školského komplexu v talianskom
Arco, bytových domov vo Viedni,
renovácie Bahnhofplatz a Bahnhofstraße či tržnice a námestia
Marktplatz vo Villachu.
Graduate of Architecture at the
Academy of Fine Arts in Vienna and
Venice. Associate at the architectural
office Gasparin & Meier architekten
in Villach, Austria. He is the author of
many projects and realizations, especially civic buildings, inter alia retirement home in Vienna, school complex
(complesso scolastico a Romarzollo) in
Arco, Italy, apartment buildings in Vienna, reconstruction of Bahnhofplatz
and Bahnhofstraße, reconstruction of
the covered market and design of the
market square Marktplatz in Villach.
Ing. Arch. MgA.
OSAMU OKAMURA
Prague
Pochádza z Japonska. Je architekt,
programový riaditeľ medzinárodného festivalu a konferencie pre
obývateľnejšie mestá reSITE, odborný garant, koordinátor a kedysi dlhoročný šéfredaktor architektonického časopisu ERA21. Prednáša Project Presentation na Architectural Institute in Prague
a Visegrad Intercity Seminar in Architecture na Fakulte architektúry
Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave. Externe prednášal
na FF MU v Brne, pre Syracuse
University Strasbourg a International Institute for the Study of
Culture and Education Dolnosliezskej univerzity vo Vratislave.
Bol externým spolupracovníkom
ČRo3 Vltava a externe spolupracoval s Moravskou galériou v Brne.
Je nezávislý menovateľ Ceny
Európskej únie za súčasnú architektúru – Ceny Mies van der Rohe
za Českú republiku, členom Zboru
expertov Európskej ceny za mestský verejný priestor a odborným
poradcom Metropolitní ozvučné
desky Rady hl. m. Prahy v otáz-
kach rozvoja mesta. Bol členom
Umeleckej a vedeckej rady Fakulty
umenia a architektúry Technickej
univerzity v Liberci. Je absolventom Fakulty architektúry ČVUT
Praha a Akadémie výtvarných
umení v Prahe – odbor konceptuálna tvorba. Absolvoval študijný
pobyt na Ecole d’Architecture de
Nantes vo Francúzsku. Okrem architektúry sa zaoberá sociálnoekologickými projektmi a site-specific
umením.
Born in Japan, he is architect, program director of the International
Festival and Conference for liveable
cities reSITE, professional supervisor, coordinator and in the past a
longtime editor of the architectural
magazine ERA21. A Lecturer for Project Presentation at the Architectural
Institute in Prague and Visegrad Intercity Seminar in Architecture at the
Faculty of Architecture of the Technical University in Bratislava. He has
taught at the Masaryk University in
Brno, the Syracuse University Strasbourg and the International Institute
for the Study of Culture and Education of the Silesian University of Breslau. He was an associate collaborator of ČRo3 Vltava and worked as an
external at the Moravian Gallery in
Brno. He is the independent nominator of the European Union Prize for
Contemporary Architecture - Mies
van der Rohe for the Czech Republic,
a member of the board of experts of
the European prices for urban public
space and an expert adviser at the
Metropolitan Resonance Board of the
Prague City Council in urban development concerns. He was a member
of the Artistic and Scientific Council
of the Faculty of Arts and Architecture, Technical University of Liberec.
He graduated from the Faculty of
Architecture, Czech Technical University in Prague and the Academy
of Fine Arts in Prague - Department
of Conceptual Art. He has studied at
the École d’Architecture de Nantes
in France. In addition to architecture
he is concerned with socio-ecological
projects and site-specific art.
He graduated from the Faculty of
Civil Engineering, Department of
Architecture at the Technical University in Bratislava. As an architect, he
worked at the Military Design Institute in Prague and at the state-owned
Planning Institute of Trade and Tourism. In 1990, he joined the state owned
Project Institute of Business and Tourist Trade, where he hold the function
of director until 1992, now he works
as a managing director of the company. His most important works include hotels as Carlton, Kern House,
Mamut and residential houses as dom
Pomaranč and Casa PUEBLO.
Ing. arch.
VLADIMIR VRŠANSKÝ
Bratislava
Vyštudoval Stavebnú fakultu, odbor architektúra na STU v Bratislave. Ako architekt pôsobil na Vojenskom projektovom ústave
v Prahe, Projektovom ústave
obchodu a cestovného ruchu, š.p.
V roku 1990 sa mu stal osudným
Ateliér obchodu a cestovného
ruchu, š. p., kde do roku 1992 zastával post riaditeľa, dnes pôsobí
ako konateľ spoločnosti. K jeho
najvýznamnejším prácam patria
napríklad hotely Carlton, Kernov
Dom, Mamut či bytové domy
Pomaranč a Casa PUEBLO.
9
Kategória Exteriér je spomedzi
všetkých pravdepodobne najrozporuplnejšia. Tento jav sa, žiaľ,
opakuje už niekoľko rokov a je
veľmi výstižným odrazom stavu
spoločnosti a jej laxného vzťahu
k verejnému priestoru. V kategórii s najnižším počtom prihlásených diel sme našli dva veľmi rozdielne počiny, ktoré stoja za povšimnutie. Prvým je pomerne rozsiahla verejná investícia, ambiciózny projekt revitalizácie okolia
Košického hradu, s amfiteátrom
a akýmsi vykonzolovaným infoobjektom s toaletami. Druhým je
naopak skromná úprava verejného priestranstva v Palárikove,
neobvyklý mix krajinárskeho
a folklórneho prístupu.
arch. Martin Jančok
The category Exterior is probably the
most contradictory one. This is unfortunately a trend of the last years and
it reflects very accurately the state
of our society and our lax approach
to public space. In the category with
the smallest number of candidates
we have found two very unequal and
remarkable creations. One of them is
a major public investment, an ambitious project for the revitalisation of
the surroundings of the Košice castle
by means of an amphitheatre and an
overhanging info-object with toilets.
The other is a minor modification of
the public space in Palárikova, an unusual mix of landscapism and folklore.
EXTERIÉR
EXTERIOR
NOMINOVANÉ DIELA NOMINEE LIST
Košický hrad - revitalizácia na vrchu Hradová, Košice
Verejné priestranstvá, Palárikovo
PRIHLÁSENÉ DIELA OTHER ENTRIES
Bezbariérový podchod TATRA, Trenčín
Pláž v meste, Žilina
Vyhliadka na Považie, Dubnica nad Váhom
Revitalizácia Námestia hrdinov, Levice
Revitalizácia námestia, Ladomerská Vieska
KOŠICKÝ HRAD
REVITALIZÁCIA NA VRCHU HRADOVÁ
Košice Castle - the revitalization on Hradová hill
autori / authors:
Ján Sekan
Richard Krajči
Branislav Ivan
foto / photo:
Ján Sekan
adresa / address:
Hradová, Košice 1
Na vzácnom historickom mieste prerástla príroda a architektúra
do jediného celku, ktorý je počinom na poli ochrany pamiatok, urbanizmom, architektúrou i krajinárstvom zároveň. Jeho najväčší prínos spočíva podľa autorov vo vytvorení oddychového a zábavného priestoru
v prírode, ktorý je však napriek tomu na území mesta, a prenesenie
kultúrnych podujatí do netradičnej typológie lesného divadla.
On a rare historical site, nature and
architecture grew and merged into a
single unit, which is an achievement
in the fields of heritage preservation,
urbanism, architecture and landscaping, all at the same time. According to
the authors, its greatest contribution
is creating the conditions for both entertainment and relaxing in the countryside, while still being located in the
city area, and bringing cultural events
in the unusual topology of woodland.
13
VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ PALÁRIKOVO
Public space Palárikovo
autori / authors:
Anna Dobrucká
Marián Baláž
Eva Vyrosteková
Eva Torišková
foto / photo:
Anna Dobrucká
adresa / address:
Hlavná 82, Palárikovo
A place at the same time social and
sporty, somehow adventurous and
playful, but chiefly bringing together
different age categories. This is but
one way to briefly describe the project. The main intention of both authors and local government was fulfilled: the area is used all year-round.
The authors developed a system
of artificial terrain modelling cross
linked by a skating track. In the modelling of terrain slopes are located Uramps, sundecks and features to enhance physical fitness. In winter, the
slopes can be used for sledding and
snowboarding. The central flat area
is used to communicate, meet and
organize various events. Simplicity,
modesty, and in many ways efficiency
- these are the greatest strengths of
this work, which immediately won the
hearts of residents of this picturesque
town by its friendly atmosphere and
character.
Priestor trocha adrenalínový, trocha spoločenský, trocha dobrodružný a hravý, hlavne však spájajúci rôzne
vekové skupiny obyvateľov. I tak by sa dalo stručne charakterizovať riešené územie. Zámer autorov a obce
sa podarilo naplniť: plocha je celoročne využívaná. Autori vytvorili sústavu umelých terénnych modelácií,
ktoré sú popretínané korčuliarskou dráhou. Vo svahoch terénnych modelácií sú umiestnené U-rampy, ležadlá
a prvky na posilnenie fyzickej kondície. V zime je možné svahy využiť na sánkovanie a snowboardovanie.
Centrálna rovná plocha slúži na komunikáciu, stretávanie sa a organizovanie rôznych akcií. Jednoduchosť,
nevtieravosť a pritom mnohoraká využiteľnosť – to sú najväčšie prednosti tohto diela, ktoré si svojou príjemnou atmosférou a charakterom ihneď získalo srdcia obyvateľov malebného mestečka.
15
REVITALIZÁCIA NÁMESTIA HRDINOV
autori: Ján Šimko, Vladimír Pauer, Martin Pauer, Martina Madziová
foto: Ján Šimko
adresa: Námestie hrdinov, Levice
BEZBARIÉROVÝ PODCHOD TATRA
autori: Boris Džadoň, Ján Polášek
foto: Boris Džadoň
adresa: ul. Gen. M.R. Štefánika, Trenčín
16
PLÁŽ V MESTE
autori: Roman Trizuliak, Martin Pavelek, Peter Bohuš, Lukáš Macek
foto: Martin Pavelek, Pavol Ďurčo
adresa: Nám. A. Hlinku, Žilina
REVITALIZÁCIA NÁMESTIA OBCE
LADOMERSKÁ VIESKA
autor: Pavel Henč
foto: Pavel Henč
adresa: Ladomerská Vieska - časť Ladomer
VYHLIADKA NA POVAŽIE
autori: Marián Antal, Simona Antalová
foto: Simona Antalová
adresa: Bratislavská, Dubnica nad Váhom
17
V Čechách sledujeme proces
s Davidem Ráthem. V Banské
Bystřici jsme byli na dotek opravdovému procesu s Jaromírem
Rudou; i když je zrekonstruovaná
budova soudu na procesy zcela
připravena, soud se nekonal.
Jedna z mála veřejných investic.
Jako bychom jiné budovy než
soudy nepotřebovali.
Ve Vyšnej Boci je vnitřní dispozice horárny stejně sympaticky
nepřehledná a autentická jak
samotná struktura dědiny.
Hledáme SAAL. Konečně žlutý
plot. Otevřenost domu do zahrady je nezpochybnitelná.
Změna je jasná.
arch. Roman Brychta
In the Czech Republic we are all following the David Ráth (former Czech
politician) process. In Banská Bystrica we were close to seeing a real
process: the one of Jaromír Ruda.
But even if the courthouse had been
previously reconstructed and was
ready for the process, the trial didn’t
take place. The building was one of
only a few public investments. As if
we didn’t need other buildings than
courthouses.
The forester’s lodge in Vyšná Boca is
charmingly confusing and authentic,
just as the structure of the whole
village.
We are searching SAAL. Finally a yellow fence. The openness of the house
towards the garden is undoubtful. The
change is obvious.
REKONŠTRUKCIA A OBNOVA BUDOV
RECONSTRUCTION
AND REHABILITATION
OF BUILDINGS
NOMINOVANÉ DIELA NOMINEE LIST
Rekonštrukcia a modernizácia budovy Krajského súdu, Banská Bystrica
Rekonštrukcia horárne, Vyšná Boca
Rekonštrukcia rodinného domu SAAL, Trnava
PRIHLÁSENÉ DIELA OTHER ENTRIES
Rekonštrukcia a dostavba hotela Elizabeth, Trenčín
Dom v stráni, Banská Štiavnica
Rekonštrukcia administratívnej budovy, Dolný Kubín
Retroska, Piešťany
Výmenník Važecká, Košice
Areál Katovej bašty - Rekonštrukcia kazemát, dom a dvor remesiel, Košice
Villa Humánum - centrum pre nový život, Trnava
REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA
BUDOVY KRAJSKÉHO SÚDU
Reconstruction and modernization of the building of the Banská Bystrica Regional Court
Architekt dostal jasné zadanie a bolo, v slovníku tohto prostredia, vymaľované. Iná možnosť, ako ho striktne dodržať, neexistovala: využitie
podkrovia, a tým zvýšenie kapacity budovy, dvora na parkovanie a novú
garáž – tak znel rozsudok. Jeho snaha minimalizovať stavebné náklady
do historickej podstaty, čitateľnosť novotvarov s akceptovateľným
kontrastom k pôvodnému tvarosloviu a logika prevádzky boli základné
kamene rekonštrukcie, ktorá v národnej kultúrnej pamiatke priniesla
svoje ovocie.
autori / authors:
Igor Teplan
Miloš Pivko
Eva Teplanová
Katarína Pivková
foto / photo:
Igor Teplan
adresa / address:
Skutockého 7, Banská
Bystrica
The architect was given a clear assignment and there was no another
choice but to strictly fulfil it. The demands were: use of the attic, in order to increase building capacity, an
interior yard for parking and a new
garage. The cornerstones of the reconstruction - the effort to minimize
construction costs, respect for history, visibility of the new elements and
their integration in the original morphology, logic of operations – proved
fruitful and enriched the national cultural monument.
21
REKONŠTRUKCIA HORÁRNE, VYŠNÁ BOCA
Reconstruction of the forester’s lodge in Vyšná Boca
autori / authors:
Štefan Polakovič
Lukáš Kordík
Jana Benková
foto / photo:
Lukáš Kordík, gutgut
adresa / address:
Vyšná Boca 179/1
Pôvodná horáreň sa nachádza v centre na hlavnej bocianskej ulici,
neďaleko šenku. Súčasný majitelia si dom vybrali hlavne pre jeho
polohu. Ide o pomerne veľký dom s menším dvorom so senníkom,
napojený na potok. Rekonštrukcia pôvodnej typickej drevenice a asi
300 rokov starého kamenného domu nesie ľudský charakter. Jej čistota
a jednoduchosť idú ruka v ruke s okolitým malebným prostredím. Séria
podstatných zmien prebehla najmä v interiéri v duchu horárne, ale
štandardom zodpovedá dnešnej dobe a majiteľom.
The original forester´s lodge is located on the main street of Boca village,
near the local pub. The current owners have chosen the house mainly due
to its location. It is a fairly large house
with a smaller yard and barns connected to the creek. The reconstruction of the original typical wooden
house and of the almost 300 years
old stone house bears human nature.
Its purity and simplicity go hand in
hand with the picturesque. The most
important changes took place mainly
inside, in the “heart” of the forester’s
lodge, aligning it to both contemporary standards and to the owner’s
needs.
23
REKONŠTRUKCIA
RODINNÉHO DOMU SAAL
Reconstruction of SAAL house
This family house is designed as a
space able to fully accommodate
family life in all its aspects. The richness and complexity of the “day” section provides variety, creates complex
angles of view, combines contents,
connects, controls, reflects and supports living. The complex and flowing
space with its private corners keeps
the day area in constant movement.
On the other hand the bedrooms are
simple, comforting and providing full
privacy. Main points that define the
SAAL house: communication of house
with the garden, communication of
living room + dining room + terrace
with the garden, family communication in areas of the house, an unassuming exterior versus a maximized
interior space, a flowing “open space”,
the axis garden - terrace - house –
street. The mass of the house is designed in the original volume of the
existing building, while maintaining
the current height of the roof bridge.
The roof of the house viewed from the
street respects the height, number of
floors, roof shape and orientation of
the roof ridges of the existing buildings on adjacent parcels. Viewed from
the garden the attic opens its gable
wall onto it, thus providing full views
and contact with the garden.
Rodinný dom je navrhnutý ako priestorový podklad pre plnohodnotný
život rodiny so všetkými aspektmi. Bohatosť a zložitosť dennej časti
poskytuje množstvo variácií, vytvára zložité priehľady, kombinuje
náplne, prepája, kontroluje, odráža a podporuje život. Zložitý, preplávajúci priestor so zákutiami by mal udržať dennú časť domu v pohybe.
Naopak, samotné spálne sú jednoduché, upokojujúce, uzatvárajú sa
do seba. Základné body vytvárajúce rodinný dom SAAL: komunikácia
domu so záhradou, komunikácia obývacej izby + jedálne + terasy a záhrady, komunikácia rodiny v priestoroch domu, nenápadný exteriér verzus maximalizácia interiérových priestorov, preplávajúci „open space“,
priehľady záhrada – terasa – dom – ulica. Hmota rodinného domu je
navrhnutá v pôvodnom objeme existujúceho objektu, pri zachovaní
súčasnej výšky hrebeňa strechy. Strecha domu zo strany ulice rešpektuje výšku, podlažnosť, tvar strechy a orientáciu hlavného hrebeňa strechy jestvujúcich objektov na susedných parcelách. Zo strany záhrady
sa tvar podkrovia otvára štítovou stenou do záhrady, poskytujúc tak
plnohodnotné výhľady a kontakt so záhradou.
autori / authors:
Tomáš Szőke
Ivan Príkopský
Katarína Príkopská
foto / photo:
Ivan Príkopský
adresa / address:
Trnava
25
RETROSKA
autori: Jozef Pavelčák, Norbert Sládečka, Michal Staško
foto: Daniel Veselský
adresa: Skalná, Piešťany
REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBA
HOTELA ELIZABETH
autori: Boris Džadoň, Ján Polášek, Tomáš Dehelán
foto: Martin Žilka
adresa: ul. Gen. M.R. Štefánika 2, Trenčín
26
VÝMENNÍK VAŽECKÁ
autori: Michal Burák, Dušan Burák
spoluautor: Marek Ganz
spolupráca: Marek Bakalár, Marek Dubiel
foto: Ľubo Stacho
adresa: Važecká, Košice
REKONŠTRUKCIA
ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY
autor: Stanislav Šutvaj
spolupráca: Matúš Bišťan
foto: Peter Mičáň, Ján Dudáš
adresa: Radlinského 1716, Dolný Kubín
VILLA HUMÁNUM
CENTRUM PRE NOVÝ ŽIVOT
autori: Katarína Viskupičová, Martin Šlahor
foto: Martin Šlahor
adresa: Stromová 35, Trnava
DOM V STRÁNI
autori: Ľubica Paučulová, Peter Nižňanský, Ivetta Chovanová,
Katarína Chrústová, Juraj Gajdoš, Blažena Solovicsová
foto: Andrea Nižňanská
adresa: Pod červenou studňou 22, Banská Štiavnica
AREÁL KATOVEJ BAŠTY
REKONŠTRUKCIA KAZEMÁT, DOM A DVOR REMESIEL
autori: Martin Drahovský, Anton Reitzner
foto: Martin Drahovský
adresa: Hrnčiarska, Košice
27
V kategórii Občianske a priemyselné budovy zaujali pozornosť poroty
dve stavby s viditeľnou ambíciou reagovať na svoje okolie a na širší
kontext mesta. Pokračovanie projektu Reding Tower vhodne dopĺňa
svojho predchodcu a vytvára autonómny celok v rámci heterogénnej
periférie Bratislavy. Polyfunkčný dom Cassovar, na mieste bývalého
pivovaru v Košiciach, má ešte vyššie ambície. Sebavedomým gestom
a so značnou dávkou symboliky uzatvára zo západnej strany východozápadnú os mesta.
arch. Martin Jančok
In the category Civil and industrial
buildings the jury has been impressed
by two buildings with high ambitions
to react to the surroundings and the
wider context of the town. The sequel
of the Reding Tower project complements his precursor and acts as an
autonomous cell in the otherwise heterogeneous outskirts of Bratislava.
The polyfunctional house Cassovar,
that has been built in the place of
the former Košice brewery, has even
higher ambitions. Full of self-confidence and symbolism, it represents
the westernmost part of the east-west
axis of the town.
OBČIANSKE A PRIEMYSELNÉ BUDOVY
CIVIL AND INDUSTRIAL BUILDINGS
NOMINOVANÉ DIELA NOMINEE LIST
Cassovar Košice, polyfunkčný objekt, Košice
Administratívne centrum Reding Tower 2, Bratislava
PRIHLÁSENÉ DIELA OTHER ENTRIES
Prístavba pavilónu ZŠ Charlotty Masarykovej, Praha
Dom ošetrovateľskej služby a zariadenie opatrovateľskej služby, Zborov
Mestský priemyselný a technologický park, Trnava
Aupark Shopping Center, Košice
Ranč, Látkovce
Tropical paradise Tatralandia, Aquapark Tatralandia, Liptovský Mikuláš
Rímskokatolícky farský kostol Božieho milosrdenstva, Košice
Galéria s fotoateliérom, Šaľa
Polyfunkčný objekt Tatra Grand Residence, Bratislava
Kostol sv. Michala Archanjela, Banská Bystrica
Polyfunkčný areál Centrál, Bratislava
Polyfunkčný objekt Sky Box, Bratislava
CASSOVAR KOŠICE
Cassovar Košice
The Cassovar concept originated as
a tender proposal for a multipurpose
building on the former site of Košice
brewery. The building complex was
to include an office building, a hotel,
a shopping area and underground
parking. The result is a business centre with retail, and two administrative
buildings occupied by the T-Systems
company. The architecture and design of the building react to the technological maturity of the company. Its
symbolism tries to correspond to the
shape of the fast yacht used as a leit
motiv in T-Systems marketing. The basic philosophical concept consists of
two distinctive linear dynamic masses
of the office buildings, that levitate
above the base of the two-storey commercial area. The roof of the commercial area smoothly follows the rising
terrain behind the building and it is
designed as a green roof. The biggest
contribution of this work is its inclusion in the site of the former Cassovar
brewery. Together with the residential
building, it creates a unitary complex
in this long neglected part of Košice.
There are two features essential to
this building, that characterize not
only the architectural expression, but
also the approach of the developer:
dynamism and abstraction.
Koncept Cassovar vznikol ako súťažný návrh polyfunkčného objektu
v bývalom areáli košického pivovaru. Súčasťou objektu mala byť administratívna budova, hotel, obchodná časť a podzemné parkoviská. Výsledkom je biznis centrum s retailom a dvoma administratívnymi budovami obsadenými firmou T-Systems. Architektonicko-výtvarné riešenie
objektu reaguje na technologickú vyspelosť tejto spoločnosti. Symbolikou sa snaží korešpondovať s výrazom efektívnej a rýchlej jachty, ktorá
je prezentovaná ako motív marketingových materiálov spoločnosti
T-Systems. Základný filozofický koncept tvoria dve výrazné líniové dynamické hmoty administratívnych budov, levitujúce nad dvojpodlažnou
podstavou obchodnej časti. Strecha obchodnej časti plynulo nadväzuje na stúpajúci terén za objektom a je riešená ako zelená strecha.
Za najväčší prínos diela sa považuje jeho zaradenie do celého areálu
bývalého pivovaru Cassovar. Spolu s obytnou budovou tvoria ucelený
komplex tejto donedávna zanedbanej časti mesta Košice. Pre túto
stavbu sú najtypickejšie dva prístupy, ktoré charakterizujú nielen architektonický výraz, ale aj prístup developera: dynamika a abstrakcia.
autori / authors:
Ľubomír Závodný
Tomáš Auxt
Tomáš Bartko
foto / photo:
Ľubo Stacho
adresa / address:
Žriedlová 12, Košice
31
ADMINISTRATÍVNE CENTRUM REDING TOWER 2
Reding Administrative Center Tower 2
autori / authors:
Peter Vitko,
Kornel Kobák
foto / photo:
Ľubo Stacho
adresa / address:
Račianska 153, Bratislava
The architects have created a simple
and understandable concept, adequate to the function and location of
the facilities, a concept stripped of unnecessary layers and “complications”,
with an emphasis on the harmony of
the visual, operational, and technical and technological parameters of
the building itself, as well as on the
overall urban and architectural impact of the building. Clarity of design,
architectural moderacy, operational
and technical balance together with
an emphasis on the justification of
the building design amid the natural
phenomena of Carpathians and the
vineyards in vicinity - these are the
main features of the urban-architectural and material-spatial building
solutions of Reding TOWER II. The
sovereign and confident concept spatially and functionally complements
the area, that also includes Reding
Tower I, designed and realised by the
same architects during 2002 - 2004.
The last office building, that could
finish and sum up the overall urban
and architectural intention, is waiting
to be realised, and it will confirm the
architectural vision concerning the
overall appearance and operation of
the complex.
Architekti vytvorili jednoduchý a zrozumiteľný koncept, adekvátny funkcii a polohe navrhovaných objektov,
koncept bez nadbytočných vrstiev a „komplikácií“ s dôrazom na harmóniu vizuálnych, prevádzkových a technicko-technologických parametrov vlastnej stavby, ako aj celkového urbanisticko-architektonického pôsobenia zástavby. Zrozumiteľnosť návrhu, architektonická primeranosť, prevádzková a technická vyváženosť spolu s dôrazom na uplatnenie pôsobenia prírodného fenoménu Karpát a viníc v návrhu novej zástavby – to sú
hlavné prednosti architektonicko-urbanistického a hmotovo-priestorového riešenia objektov Reding Tower
II. Suverénny a sebavedomý koncept priestorovo a funkčne dotvára areál, v rámci ktorého bol podľa návrhu
tých istých architektov zrealizovaný v 2002 – 2004 administratívny objekt Reding Tower I. Posledný administratívny objekt, ktorý by uzavrel a dopovedal celkový urbanistický a architektonický zámer, čaká na svoju
realizáciu, ktorá by umožnila potvrdenie architektonických vízií o celkovom vzhľade a fungovaní areálu.
33
PRÍSTAVBA PAVILÓNU
ZŠ CHARLOTTY MASARYKOVEJ
autor: Peter Sticzay-Gromski
spoluautori: Juraj Kováč, Valérius Lalkovič
foto: Tomáš Malý
adresa: Starochuchelská 240, Praha 5 - Velká Chuchle,
Česká republika
DOM OŠETROVATEĽSKEJ SLUŽBY
A ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY
autor: Marek Polák
foto: Pavol Delej
adresa: ul. SNP, Zborov, okr. Bardejov
34
AUPARK SHOPPING CENTER KOŠICE
autor: Juraj Jančina
foto: Milan Jursa, Peter Jurenka
adresa: Námestie osloboditeľov, Košice
MESTSKÝ PRIEMYSELNÝ
A TECHNOLOGICKÝ PARK TRNAVA
autori : Jozef Ďurko, Ľuboš Vagala, Pavel Ďurko, Branislav Loskot,
Jaroslav Takáč, Peter Kukučka, Jozef Ďurko
foto: Ľuboš Vagala
adresa: Mikovíniho, Trnava
TROPICAL PARADISE
AQUAPARK TATRALANDIA
autori: Marián Goč, Anna Gočová, Dávid Goč, Lucia Krupová
foto: Marek Hajkovský, Dávid Goč, AquaparkTatralandia
adresa: Ráztocká 21, Liptovský Mikuláš
RÍMSKOKATOLÍCKY FARSKÝ KOSTOL
BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
autori: Pavel Simko, Richard Neufeld, Peter Pásztor,
Martin Drahovský, Ladislav Friedmann, Rastislav Rozman
foto: Alexander Jiroušek
adresa: Sídlisko KVP, Trieda KVP, Košice
GALÉRIA S FOTOATELIÉROM
autor: Imrich Pleidel
foto: Igor Boháč
adresa: Školská, Šaľa
35
KOSTOL SV. MICHALA ARCHANJELA
autori: Igor Teplan, Eva Teplanová
foto: Igor Teplan
adresa: Internátna 14, Banská Bystrica
RANČ LÁTKOVCE
autori: Igor Lichý, Tomáš Šebo, Katarína Horvátová, Martin Hraško,
Peter Novotný, Emanuel Zatlukaj
foto: David Trčka
adresa: Látkovce
POLYFUNKČNÝ OBJEKT SKY BOX
autori: Kalin Cakov, Metodiy Monev, Ján Obušek, Tomáš Umrian,
Emil Makara
foto: Peter Turanský
adresa: Pajštúnska, Bratislava
36
POLYFUNKČNÝ OBJEKT
TATRA GRAND RESIDENCE
autori: Peter Jančo, Eva Jančová, Milan Árendás, Lenka Beňušová,
Martina Pintérová, Eva Takácsová, Dávid Vadkerti
foto: Martina Šimkovičová
adresa: Dunajská 6-8, Bratislava
POLYFUNKČNÝ AREÁL CENTRÁL
autor: Ivan Kubík
autorská spolupráca: Jolana Foglová, Radoslav Vlkovič,
Marek Németh
foto: Ľubo Stacho
adresa: Metodova 6, Bratislava
37
V debatách o bytových projektech – domech, jsem se s francouzským
kolegou panem předsedou komise Patrickem Colombier bavil o bytové politice jak na Slovensku, v Čechách, tak i ve Francii. Pan předseda se podivoval, že do soutěže nebyl obeslán žádný projekt se sociálním bydlením. Včera jsem sledoval Hydepark na čt 24 s analytikem
jedné banky. Mladý týpek reagoval na dotazy zcela jasně a jednoduše
a v kontextu, co by radil politikům, jsem zaslechl jeho výtku k absenci
výstavby sociálního bydlení ve městech… Pan předseda potvrdil,
že ve Francii jsou nejzajímavější projekty bytových domů právě v kategorii sociálního bydlení.
V nominacích jde o privátní investice třech typů. Bydlení pro seniory
na periferii menšího města, bydlení na svahu blízko centra Bratislavy
a bydlení na periferií Bratislavy s ambicí založit novou čtvrť.
arch. Roman Brychta
In our debates about residential projects – houses, I talked with my French
colleague, the chairman of the jury
Patrick Colombier about the housing
policy in Slovakia, Czech Republic and
France. Mr. Colombier was surprised
that there is not even one social housing project amongst the nominated.
Yesterday I‘ve watched the program
Hydepark on the Czech TV channel
čt 24 where there was an analyst from
a bank. This young guy answered the
questions clearly and simply, when he
was asked what he would advise politicians, he reproached them the lack
of social housing in the cities... Mr.
Colombier confirmed that the most
interesting residential house projects
in France are precisely in the social
housing category. In the nominations
we have three different types of private investments: a residential house
for the elderly people in the outskirts
of a small town, hillside living close to
the center of Bratislava and a house
that claims to be the first house of
a new quarter in the outskirts of
Bratislava.
BYTOVÉ DOMY
APARTMENT
HOUSES
NOMINOVANÉ DIELA NOMINEE LIST
Obytný súbor Mlyn, Ivanka pri Nitre
Bytový komplex Alfa Beta Gama, Bratislava
Slnečnice / Južné mesto bytové domy, Bratislava
PRIHLÁSENÉ DIELA OTHER ENTRIES
Bytový dom Hornopotočná, Trnava
Pálffyho kúria Rača, Bratislava
Urbanic polyfunkčný dom, Bratislava
Bytový dom Mulino, Bratislava
OBYTNÝ SÚBOR MLYN
Residential complex Mlyn
autori / authors:
Juraj Husár
Lubomír Pochaba
foto / photo:
Lubomír Pochaba
adresa / address:
Konečná 2, Ivanka pri Nitre
Riešené územie sa nachádza
v obci Ivanka pri Nitre v rovinatej
oblasti južne od Nitry, v málo
atraktívnej lokalite na hranici priemyselnej zóny a rodinnej zástavby. Pozemok určený na výstavbu
bol pôvodne súčasťou areálu stolárskej firmy a je z troch strán obkolesený pozemkami výrobného
a skladového charakteru. V návrhu
si architekti stanovili cieľ vytvoriť
podmienky na kvalitné a zároveň
ekonomické bývanie v predmestí
Nitry, v lokalite, ktorá však dosiahnutie vytýčeného cieľa výrazne
komplikovala. Hlavná cieľová skupina, pre ktorú by mal byť bytový
areál navrhovaný, sú dôchodcovia,
ktorí s ohľadom na svoj zdravotný
stav alebo finančné možnosti nie
sú schopní naďalej žiť vo svojich
pôvodných rodinných domoch s
neprimeranými nákladmi. Z tejto
úvahy vyplynuli všetky priority,
ktoré sa autori snažili v projekte
naplniť: vytvoriť obytný priestor,
ktorý by zvýraznil výhody bývania
v bytových a rodinných domoch.
The area is located in the village of
Ivanka pri Nitre in a flat area south of
Nitra, which is little attractive due to
its being situated on the borderline
of both an industrial zone and family
residential sites. The construction site
was originally part of a larger complex belonging to a carpentry company and it is therefore surrounded
from three sides by manufacturing
and warehouse premises. When designing it, the architects’ main goal
was to create conditions for a quality
yet economical living in the suburbs
of Nitra, a locality which visibly complicated achieving it. The main target
group of the housing complex are
retirees who because of their health
or financial possibilities are unable to
continue living in their original family
homes without unreasonable costs.
From this targeting there emerged
all main priorities that the authors
tried to fulfil i.e. creating a residential
space that would highlight the advantages of living in apartment and family houses.
41
BYTOVÝ KOMPLEX ALFA BETA GAMA
Residential Complex Alpha Beta Gamma
autori / authors:
Peter Čavara
Peter Sány
foto / photo:
Peter Sány
adresa / address:
Bartókova 2 b/c/d,
Bratislava
Zeleň, krásne výhľady, perfektnú dostupnosť, tiché prostredie, bezproblémové parkovanie a ešte viac poskytuje svojim majiteľom bytový
komplex Alfa Beta Gama. Funkčná a jednoduchá architektúra splývajúca s okolitou zeleňou poskytuje bývanie pre klientelu, ktorá hľadá
bývanie v bytovom dome s výhodami, ktoré táto kategória poskytuje,
a zároveň bývanie v rodinnom dome s obmedzením nevýhod tejto
kategórie.
Greenery, beautiful views, perfect
accessibility, a quiet location, easy
parking, and many more. These are
the main benefits that the inhabitants of the Alpha Beta Gamma condo
can enjoy. The functional and simple
architecture, merging with the surrounding greenery, provides housing
for clients who are searching for living
in an apartment building with all the
advantages that such a setup has to
offer, while at the same time living in
a family house with all its pertaining
disadvantages.
43
BYTOVÉ DOMY
SLNEČNICE / JUŽNÉ MESTO
Residential houses Sunflowers / South City
autori / authors:
Juraj Benetin
Miroslav Čatloš
Matej Grébert
spoluautori / co-authors:
Peter Cibulka
Juraj Česelský
Ján Droždiak
Miroslava Gašparová
foto / photo:
Pavel Meluš
Katarína Dohnányová
adresa / address
Žltá, Bratislava
Slnečnice sú pilotný projekt Južného Mesta, ktorý sa rozlohou a urbanistickými ambíciami radí medzi
najväčšie mestské rozvojové projekty v Bratislave. Slnečnice sa nachádzajú na samom juhu mestskej časti
Petržalka – na okraji lužného lesa medzi umelým kopcom a dunajskou hrádzou. V Slnečniciach je postavených 72 radových rodinných domov a 200 bytov. Základnou koncepciou bolo priniesť do Petržalky chýbajúce formy bývania a verejného priestoru, formálne sa voči Petržalke vymedziť, ale zároveň na ňu nadviazať
cez kontrast a potreby jej obyvateľov. Veľký dôraz sa kládol na ucelený a kvalitný verejný priestor a architektonický súlad domov a ulíc. Podstatné bolo vytvoriť poloverejný pobytový priestor, aby sa ľudia mali kde
stretávať. Vzniklo tak priestranstvo so športovou plochou, detským ihriskom a zeleňou, ktoré oddeľuje
a jasne definuje územie pre byty a územie pre rodinné domy.
The Sunflowers residences are a pilot
project in South Bratislava, which by
its size and urban ambitions belongs
amongst the largest urban development projects in Bratislava. They
are located in the south of Petržalka
district – on the edge of the lowlands
forest, between an artificial hill and
Danube embankment. The complex
includes 72 terraced family houses
and 200 apartments. The basic concept was to bring to Petržalka the
missing formats of living and public
space, formally defining itself against
it, but at the same time relating to it
by means of contrast and needs of
its inhabitants. Great emphasis was
placed on a comprehensive and highquality public space, and on the architectural consistency of houses and
streets. Its essential ambition was to
create a semi-public space for people
to meet. Thus there was created an
open space that includes a sports
area, children’s playground and
greenery, and that clearly separates
and defines the area for apartments
from the other one for family houses.
45
BYTOVÝ DOM HORNOPOTOČNÁ
autori: Jozef Ďurko, Ľuboš Vagala, Pavel Ďurko, Peter Purdeš,
Jozef Ďurko
foto: Ľuboš Vagala
adresa: Horné bašty, Trnava
URBANIC POLYFUNKČNÝ DOM
autori: Jaroslav Hrivnák, Jozef Frajka
foto: Jaroslav Hrivnák, Peter Hudec, Tomáš Malý
adresa: Cintorínska 10-12, Batislava
46
PÁLFFYHO KÚRIA RAČA
autori: Alexander Németh, Milan Markovič, Zdenko Bobáň,
Nina Kleinová
foto: DYNAMIK HOLDING, a.s.
adresa: Barónka, Alstrova, Novohradská, Bratislava-Rača
BYTOVÝ DOM MULINO
autor: Ivan Hargaš
foto: Andrea Kováčiková
adresa: Hraničná 20, Bratislava
47
Právě jsem vyplnil dotazník pro
architekty na téma navrhování
rodinných domů pro kolegu,
který dělá průzkum v rámci postgraduálního studia na FA ČVUT.
Jeden dotazník má pro architekty a jeden pro klienty. V této
kategorii mi připadá důležitější
dotazník pro klienty. Rodinný
dům nejvíce ovlivňuje klient, ať
již ve smyslu „tady mi, pane architekte, navrhněte dům pro mne a
moji rodinu“ a dál už pracuje jen
pan architekt, tedy plná důvěra
v architekta (dle mého případ
Villa Atrio), anebo je klientem architekt sám (dupleXS), dokážu si
představit ty promarněné hodiny
nad projektem s nekonečnými
debatami, anebo je klientem ten,
kdo má k architektuře blízký či
profesní vztah (Rekreační chata,
Nižný Klatov). V tomto případě
inženýr-stavař oslovil ke spolupráci mladého architekta a oba
společně projekt a stavbu vyvíjeli.
Právě proces tvorby (do které
zahrnuji i diskusi s klientem) je
nejdůležitější.
arch. Roman Brychta
I’ve just completed a questionnaire for architects concerning the design of family
houses. This questionnaire has been drawn up by a colleague of mine who does
research within his postgraduate studies at the Faculty of Architecture, CTU in
Prague and he prepared two different ones, one for architects and the other
one for clients. In my opinion, the most important questionnaire is just the one
for clients. It’s all about the client when it comes to the design of a family house.
No matter if he says „just design a house for me and my family at this specific
place, Mr. Architect”, that is to say, if the architect has the full confidence of the
client and takes over from this sentence on (Villa Atrio) or if the client himself is
the architect (dupleXS), I can just imagine all the never-ending hours full of endless debates spent over the project, or if the client has a close or professional
connection with architecture (Weekend cottage, Nižný Klatov). In the last case,
a construction engineer approached a young architect and both of them worked
together on project and construction. The most important thing is precisely the
process of creation (where I would include discussions with the client).
RODINNÉ DOMY
FAMILY HOUSES
PRIHLÁSENÉ DIELA
NOMINOVANÉ DIELA
OTHER ENTRIES
NOMINEE LIST
Vila N, Černošice
Rekreačná chata, Nižný Klátov
Dom na Slanci, Bratislava
Villa Atrio, Bratislava
Rodinný dom, Kalinkovo
DupleXS, Bratislava
Villa VIVA, Bratislava
Green Residence, Stupava
Vila Inga, Bratislava
Rodinný dom, Stupava
Dom C, Hrnčiarovce nad Parnou
Slnečnice / Južné mesto rodinné domy, Bratislava
Rodinný dom P.H., Košeca
Vila K, Bratislava
Vila Kramáre 2, Bratislava
Envirodom, Marianka
Dom LEAF, Dubnica nad Váhom
RD 05, Bratislava
Ne-La House, Trnava
Jeden a pol, Bratislava
Rodinný dom, Košice
REKREAČNÁ CHATA NIŽNÝ KLÁTOV
Holiday Cottage, Nižný Klátov
autori / authors:
Michal Mihaľák
Ján Kánocz
foto / photo:
Ján Kánocz
adresa / address:
Nižný Klátov
The architects’ main intention was to create an architectural space perfect for relaxing during summer months. From a
conceptual and structural point of view the building is designed as a wooden cottage. The supporting elements are made
of solid wood, unlike the conventional “sandwich” wooden houses, where fundamental is a wood clad supporting frame
both in the interior and exterior. The layout is restricted due to limits imposed by the orientation and size of the plot. The
plot is sloping towards the west. The diagonal of the main corridor (staircase) was successfully used to divide space in an
interesting manner. All rooms access to the terrace that lines the building on the southern, western and eastern sides. It thus
enhances the direct contact with the beautiful forest scenery in vicinity and the wonderful combination of the green roof
and the wooden structure, and the ambient sound of the creek. According to the architect, the greatest asset of the work is
the reification of the concept of the massive wooden structure, its truth, earnestness and variability. It is a work in which the
word ecology is not just a nice phrase.
Zámerom architektov bolo vytvoriť priestor na dokonalý relax
počas letných mesiacov. Konštrukčne a koncepčne je chata
navrhnutá ako drevostavba. Nosné prvky sú z masívu, na rozdiel
od bežných sendvičových drevostavieb, kde základ tvorí nosný
rám obložený z interiéru a exteriéru. Dispozičné riešenie vychádza z obmedzení veľkosti
a orientácie pozemku. Pozemok je
svahovitý, so stúpaním smerom
na západ. Uhlopriečnym návrhom
komunikácie (schodiskom) sa
podarilo zaujímavo rozdeliť a rozčleniť priestor. Zo všetkých miestností je možnosť prejsť na terasu,
ktorá lemuje objekt chaty z južnej,
západnej a východnej strany.
Umocňuje priamy kontakt s krásnou lesnou scenériou v blízkosti
a fenomén zelenej strechy v kombinácii s drevenou konštrukciou
a zvukovou kulisou potoka. Podľa
architekta je najväčším prínosom
zhmotnenie vlastného konceptu
masívnej drevenej konštrukcie, jej
pravdivosť, úprimnosť a variabilita.
Je to objekt, pri ktorom slovo ekológia nie je len peknou frázou...
51
VILLA ATRIO
Villa Atrio
The villa is situated on the western
slope of former vineyards and gardens, enchanting the visitor with a
view of Danube and as far as Austria.
The ground plan and the spatial resolution are logical, based on a strictly
orthogonal grid. The rational layout
gives it a pleasant certainty. Thanks
to the lightweight and generously designed (interior) space, and its interconnectivity with the inner patio and
the panoramic glass facade, the interior changed into an island offering
both maximum privacy and surprisingly large space. The villa is designed
such as to withstand fashion trends.
Vila je situovaná na západnom
svahu bývalých vinohradov a záhrad, návštevníka očarí výhľadom
ponad Dunaj až do Rakúska. Pôdorysné a priestorové riešenie
je logické, založené na dôsledne
pravouhlom rastri. Racionálna
dispozícia je príjemnou istotou.
Vďaka odľahčenému veľkorysému
riešeniu vnútorných priestorov
a ich prepojeniu cez vnútorné
átrium a panoramatickému výhľadu cez presklenú fasádu do záhrady je tak interiér premenený
na ostrov poskytujúci maximum
súkromia a prekvapujúco veľa
priestoru. Je navrhnutý tak, aby
nepodliehal krátkodobým módnym vlnám.
autor / author:
Sebastian Nagy
foto / photo:
Paťo Safko
adresa / address:
Srnčia, Bratislava
53
DUPLEXS
DupleXS
autori / authors:
Branislav Loskot
Jaroslav Takáč
Peter Kukučka
foto / photo:
at26
adresa / address:
Hrušovská 15 a/b,
Bratislava
Two young families, a limited budget,
a small plot and a great desire to live
in a family house with a garden. This
is but one way to concisely name the
main input data for the realisation of
a small house, yet a large home. Thus
an architecture for a cultural and
comfortable living was born. No pomp
and extravagance! On the contrary!
The outside modesty is balanced by
the richness of the interior. The double house dupleXS subjugated the
hearts of many more than its owners.
Here everyone feels at home, thanks
to its human dimension and affable
character.
Dve mladé rodiny, obmedzený
finančný rozpočet, malý pozemok
a veľká túžba bývať v rodinnom
dome so záhradkou. Aj tak by sa
dali stručne charakterizovať
vstupné údaje k tvorbe maléhoveľkého domu. Zrodila sa architektúra pre kultúrne, pohodlné
bývanie a život v nej. Žiadna okázalosť a extravagancia! Naopak!
Vonkajšia skromnosť je vyvážená
vnútorným priestorovým bohatstvom. Rodinný dvojdom dupleXS
si razom podmanil srdcia nielen
svojich majiteľov. Doma sa tu vďaka jeho ľudskému rozmeru a vľúdnemu charakteru cíti každý.
55
VILA N
autor: Peter Sticzay-Gromski
spoluautori: Valérius Lalkovič, Juraj Kováč
foto: Tomáš Malý, Juraj Kováč
adresa: Kladenská 2238, Černošice, Česká republika
DOM NA SLANCI
RODINNÝ DOM KALINKOVO
autori: Vladimír Schmidt, Jozef Gašparík
foto: Vladimír Schmidt
adresa: Kalinkovo 554
56
autori: Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš,
Alexander Schleicher
spoluautor interiéru: Petra Macháčová
foto: Pavel Meluš
adresa: Burgundská 5, Bratislava - Nové mesto
VILA INGA
autori: Igor Lichý, Ingrid Lichá, Štefan Onofrej
foto: Vladimír Vavrek
adresa: Čremchová, Bratislava
GREEN RESIDENCE
autor: Gabriela Fukatschová
foto: Gabriela Fukatschová
adresa: Stupava
VILLA VIVA
autor: Peter Satina
foto: Peter Satina
adresa: Deviata 3, Bratislava - Koliba
57
DOM C
autori: Benjamín Brádňanský, Vít Halada
foto: Peter Kovács, Vít Halada, Pavel Briatka
adresa: Farská ulica, Hrnčiarovce nad Parnou
RODINNÝ DOM STUPAVA
autori: Jozef Pavelčák, Norbert Sládečka, Michal Šimurda,
Danica Baricová
autor interiéru: Denisa Raytchev Surovčíková
foto: Paťo Safko
adresa: Stupava
58
SLNEČNICE
JUŽNÉ MESTO RODINNÉ DOMY
autori: Juraj Benetin, Miroslav Čatloš, Matej Grébert, Peter Cibulka,
Juraj Česelský, Ján Droždiak, Miroslava Gašparová
foto: Pavel Meluš, Katarína Dohnányová
adresa: Žltá, Petržalka Juh, Bratislava V
RODINNÝ DOM P.H.
autor: Dušan Voštenák
foto: DušanVoštenák
adresa: Košeca 236
VILA KRAMÁRE 2
autor: Pavel Kosnáč
foto: Pavel Kosnáč
adresa: Stará Klenová 28/C, Bratislava
VILA K
DOM LEAF
autori: Branislav Loskot, Jaroslav Takáč, Peter Kukučka, Juraj Benko,
Marcel Gacho
foto: at26
adresa: Bratislava
autori: Ivan Jarina, Martin Kubovský, Štefan Šuster
foto: Soňa Sadloňová
adresa: Dubnica nad Váhom
59
ENVIRODOM MARIANKA
autor: Marcel Dzurilla
foto: Daniel Veselský
adresa: Karpatská 65/A, Marianka
RD 05
autori: Zoran Samoľ, Barbora Šajgalíková
foto: Robo Hubač
adresa: Bratislava okolie
60
NE-LA HOUSE
autori: Katarína Viskupičová, Peter Horváth
foto: Jano Šebík
adresa: J. Sambucusa 15, Trnava
JEDEN A POL
autori: Matúš Vallo, Oliver Sadovský, Dušan Chupáč
foto: Tomáš Manina
adresa: Gorazdova, Bratislava
RODINNÝ DOM
autori: Peter Pásztor, Igor Cziel, Ivana Hrehová, Lukáš Sečka
foto: Alexander Jiroušek
adresa: Kavečianska cesta 60, Košice
61
Byl zážitek projíždět panelákovým
sídlištěm v Nitře a pozorovat
různorodost řešení lodžií. Objevit
chytré řešení, vyjet výtahem
do posledního poschodí bytového domu na Páričkovej, a pak
prolézt třípatrový loft a odkrývat
různá prostorová zákoutí. Sedět
s kávou v prostoru kanceláře
WBP online s proměnlivou světelnou atmosférou a popíjet
víno ve Vínimce a pokaždé, když
chcete jít na toaletu přemýšlet,
jestli jdete do správných dveří
a jestli je to kruh.
arch. Roman Brychta
It was quite an experience to pass through to the tower block area in Nitra and
observe the plurality of loggia solutions. To find smart solutions, to go up to the
highest floor of an apartment house in the Paričková street and to pass through a
three-storied loft and to discover plenty of room recesses. To have a coffee in the
offices of WBP online with a changing lighting atmosphere and to drink wine in
the Vínimka bar and to wonder if you are going to the right door everytime when
you have to go to toilet.
INTERIÉR
INTERIOR
NOMINOVANÉ DIELA NOMINEE LIST
Byt, Nitra
Bratislavská pobočka firmy WBP Online, Bratislava
Winebar Vínimka, Bratislava
Interiér bytu na Páričkovej ul., Bratislava
PRIHLÁSENÉ DIELA OTHER ENTRIES
Art Hotel Kaštieľ, Tomášov
Interiér Hotel Ali baba, Humenné
hpb, Bratislava
bytt, Trnava
“IN VITA” Dom ošetrovateľskej služby a zariadenie opatrovateľskej služby, Zborov
Interiér Starland Holding a.s., Bratislava
Rekonštrukcia bytu, Bratislava
VW Strategická miestnosť, Devínska Nová Ves
Fénix Dance Club - Rekonštrukcia interiéru, Banská Bystrica
Lindner Hotel Gallery Central, Bratislava
Reštaurácia Galéria, Rímskokatolícka cirkev, Trnava
Vzorové domy v Slnečniciach, Bratislava
“Little BIG” apartment, Bratislava
“α” apartment, Bratislava
BYT V NITRE
Apartment in Nitra
autori / authors:
Tomáš Szőke
Ivan Príkopský
Katarína Príkopská
foto / photo:
Ivan Príkopský
adresa / address:
Nitra
How to remodel a small apartment
with a hall and a kitchen that small
that it didn’t fit a dining table, and
one room for sleeping, dining and
watching TV at the same time? How
to change the standard flat of the
early 80s of the previous century
into a contemporary and affordable
one? The architects reviewed the flat
layout and proposed a rational solution taking into account basic needs
such as sleeping, cooking, hygiene,
storing space and watching TV. Individual needa had to fit into the most
minimal space, yet whose dimensions
should not compromise on practicality, comfort, efficiency... Thanks to innovative thinking, new materials and
the openness to live “differently”, the
ugly duckling changed into a bit bigger, visibly “smarter” and more personalized flat, where one can feel the
joy of living.
Ako prerobiť malý byt s chodbou,
malou kuchyňou, kde nevojde ani
jedálenský stôl, a s jednou izbou
na spanie, jedenie a pozeranie
TV? Ako zmeniť štandard zo začiatku osemdesiatych rokov
minulého storočia na súčasný,
bežne dostupný byt? Architekti
prehodnotili dispozičné riešenie
a navrhli racionálnu odpoveď
na základné potreby: spanie, varenie, hygiena, ukladanie vecí
a pozeranie TV. Jednotlivé potreby sa museli uspokojiť s čo najminimalistickejším priestorom, ktorého rozmery im však neuberajú
na praktickosti, pohodlí, efektivite... Vďaka novému riešeniu,
materiálom a snahe bývať „tak
trochu inak“ sa škaredé káčatko
zmenilo na trochu väčší, trochu
viac „smart“, trochu viac osobnejší byt, z ktorého cítiť radosť.
65
BRATISLAVSKÁ POBOČKA FIRMY WBP ONLINE
The Bratislava branch of WBP Online
The main feature of this administrative space is its good view and
full-glass facade. Its whole space
is extremely sunlit, fact that causes
not only overheating problems during summer months, but also comfort
issues when working on computers.
All these specific facts combined are
so strong that they determined the
main aim of the project, which was
to provide the client with means of
regulating them, other than the basic
use of blinds. The investor was looking for a specific type of lounge area
where clients could comfortably follow the latest economical news and
sip good coffee. Hence the authors
have incorporated into the floor plan
a system of revolving panels that divide the space in two areas: the first,
an introvert “chill out” area can be
separated from the outside world and
light by means of the respective panels; and the second, an extrovert area
that includes two meeting points and
the bar with coffee. Merging these
worlds, as well as the possibility of
letting light deep inside the space is
thus a matter of choice according to
the user’s needs and mood. The 45
revolving panels, remotely controlled,
have one side veneered and the other
simple white. The result is the ability
of creating various moods and overall
atmosphere of the space.
Základnou charakteristikou riešeného administratívneho priestoru je
dobrý výhľad a kompletne presklená fasáda. Celý priestor je extrémne
preslnený, čo spôsobuje nielen problém prehrievania v letných mesiacoch, ale aj problém pri práci na počítači. Tieto charakteristiky sú v danom prípade také silné, že cieľom návrhu bolo vytvoriť pre klienta spôsob ich regulovania, ktorý by sa neobmedzoval len na používanie žalúzií. Investor hľadal určitý typ oddychového (lounge) priestoru, v ktorom by jeho klienti mohli nerušene sledovať aktuálne ekonomické informácie a popíjať kávu.
Do pôdorysu autori vložili líniu otočných panelov, ktorými rozdelili
priestor na dve časti: prvá, introvertná „chill out“ zóna sa môže pomocou panelov celkom oddeliť od vonkajšieho sveta a svetla, druhá, extrovertná zóna obsahuje dve zasadačky a barový pult s kávou. Prelínanie
týchto svetov, ako aj možnosť vpustiť výhľad a slnko celkom dovnútra
dispozície závisia len od aktuálnej potreby alebo nálady užívateľa.
45 otáčavých panelov na diaľkové ovládanie má jednu stranu dyhovanú
a druhú jednoduchú, bielu. Vzniká tak možnosť vytvoriť si odlišné
nálady a atmosféry v priestore.
autori / authors:
Matúš Vallo
Oliver Sadovský
Peter Janeček
Branislav Husárik
foto / photo:
Paťo Safko
adresa / address:
Pribinova 6, Bratislava
67
Winebar Vínimka
WINERBAR VÍNIMKA
Vôňa kávy, čerstvých croassantov, lahodné delikatesy a neopakovateľná atmosféra namiešaná príjemnými ľuďmi, výnimočnými gastronomickými zážitkami a kvalitnými vínami z celého sveta – jednoducho
Vínimka. Architekti skĺbili množstvo prevádzkovo náročných požiadaviek do malého priestoru tak, aby zachovali jeho kvalitu a kvalitu
svojho architektonického rukopisu.
autori / authors:
Kalin Cakov
Metodiy Monev
Ján Obušek
Vladimír Schmidt
Katarína Karsayová
Tomáš Fojtík
Michal Tatranský
foto / photo:
Peter Turanský
Ján Pavúr
Metodiy Monev
adresa / address:
Ventúrska 3, Bratislava
The delicious smell of coffee, fresh
croissants and delicacies; a unique
atmosphere created by nice people,
exceptional cuisine and fine wines
from around the world – in one word,
Vinimka (trans. “exception”). The architects managed to fit a multitude
of operationally demanding requirements in one tiny space and in such
a manner so as to preserve both the
identity of the space and of their architectural intervention.
69
INTERIÉR BYTU NA PÁRIČKOVEJ
The interior of the flat on Páričkova
Trojpodlažný byt v novej nadstavbe bytového domu na križovatke
ulíc Páričkova – Svätoplukova, priamo oproti bratislavskej Cvernovke, je snahou o vyčistenie nánosu
novodobých vrstiev sadrokartónov, zakrývajúcich nosné konštrukcie, a murovaných stien, deliacich
dispozíciu bytu do jeho hĺbky.
Základnou ideou návrhu je maximálne otvorenie. Interiéru dominuje borovicová preglejka, a to
nielen ako obklad stien, ale aj ako
podlaha a vstavaný nábytok. Byt
spája jemné biele oceľové schodisko s knižnicou cez tri podlažia.
The three-storey apartment, located in a new extension to an old
residential building at the junction of
Páričkova and Svätoplukova streets,
directly opposite Cvernovka area, is
an effort to clean architecture of the
debris of nowadays layers of plasterboard, used to hide supporting structures, and of the classic walls used to
partition flats across floors. The main
idea of the project is maximum opening. The interior design is dominated
by pine plywood, used both as wall
cladding and as flooring and built-in
furniture. The apartment is crossed
and unified by a delicate white steel
staircase and the library stretching
across three floors.
autori / authors:
Štefan Polakovič
Lukáš Kordík
Peter Jurkovič
spolupráca / cooperation:
Ivan Príkopský
foto / photo:
Peter Čintalan
adresa / address:
Páričkova 23, Bratislava
71
ART HOTEL KAŠTIEĽ
autori: Lucia Bobiková, Tomáš Dimun
spolupráca: Mária Trníková, Zuzana Kyselicová
autori archit.koncepcie stavebného dozoru: Jana Gregorová,
Pavel Gregor
foto: Peter Hollý
adresa: Tomášov
“LITTLE BIG” APARTMENT
autori: René Baranyai, Natália Benčíková
foto: Paťo Safko
adresa: Bratislava
72
INTERIÉR HOTEL ALI BABA
autori: Dana Mušecová, Miroslav Debnár
foto: Soňa Sadloňová
adresa: Nám. Slobody 51, Humenné
VW STRATEGICKÁ MIESTNOSŤ
autori : Branislav Loskot, Jaroslav Takáč, Peter Kukučka, Juraj Benko,
Adam Kuzma, Marcel Gacho
foto: Michael Durczok
adresa: Devínska Nová Ves
FÉNIX DANCE CLUB
REKONŠTRUKCIA INTERIÉRU
autori: Eva Teplanová, Igor Teplan
foto: Igor Teplan
adresa: Kyjevské nám. 5, Banská Bystrica
LINDNER HOTEL GALLERY CENTRAL
autori: Ivan Kubík, Radoslav Vlkovič
foto: Ivica Metkeová
adresa: Metodova 6, Bratislava
HPB
autori: Peter Chaban, Marek Rudohradský, Martina Rudohradská
foto: Peter Chaban
adresa: Hriňovská 6, Bratislava
REŠTAURÁCIA GALÉRIA,
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV,
TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA
autori: Martin Németh, Miloš Pokšiva, Michaela Paluchová,
Ján Legény
foto: Lukáš Ronec, Martin Németh
adresa: Jána Hollého 10, Trnava
73
REKONŠTRUKCIA BYTU ŠANCOVÁ
autori: Branislav Loskot, JaroslavTakáč, Peter Kukučka, Juraj Benko,
Adam Kuzma
foto: at26
adresa: Šancová, Bratislava
“IN VITA” DOM OŠETROVATEĽSKEJ
SLUŽBY A ZARIADENIE
OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY
autor: Marek Polák
foto: Pavol Delej
adresa: ul. SNP, Zborov, okr. Bardejov
INTERIÉR STARLAND HOLDING A.S.
autor: Tomáš Macháč
spolupráca: Anton Mikuláš, Štefan Kráľ, Nina Weisslechner
foto: Tomáš Macháč
adresa: Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava
74
VZOROVÉ DOMY V SLNEČNICIACH
autori: Juraj Benetin, Miroslav Čatloš, Matej Grébert, Peter Cibulka,
Juraj Česelský, Ján Droždiak, Miroslava Gašparová, Lenka Beňušová
foto: Katarína Dohnányová
adresa: Žltá, Petržalka Juh, Bratislava V
BYTT
autori: Peter Chaban, Marek Rudohradský, Martina Rudohradská
foto: Robo Hubač
adresa: Trojičné námestie 4, Trnava
“
” APARTMENT
autor: René Baranyai
foto: Paťo Safko
adresa: Bratislava
75
Slovenská komora architektov a design factory ďakujú
všetkým reklamným a mediálnym partnerom za podporu
pri realizácii Ceny za architektúru CE•ZA•AR 2013
The Slovak Chamber of Architects and design factory would
like to thank all partners for their support of CE•ZA•AR 2013
VYHLASOVATEĽ
ORGANIZAČNÝ PARTNER
PRIESTOROVÝ PARTNER
HLAVNÍ PARTNERI
Pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky a primátora hlavného mesta SR Bratislavy.
78
PARTNERI
MEDIALNI PARTNERI
79
Cenu za architektúru CE•ZA•AR 2013 vyhlasuje Slovenská komora architektov
Prize for Architecture CE•ZA•AR 2013 is announced by Slovak Chamber of Architects
Panská 15, 811 01 Bratislava
www.komarch.sk
[email protected]
Katalóg Catalogue
Sekretár ceny Secretary of the prize Ing. Oľga Miháliková
Texty nominovaných diel Texts for nominated works Ing. arch. Broňa Tarnocy
Grafický koncept a dizajn Concept and design Amalia Roxana Filip, design factory
1000 ks 1000 pieces
Všetky práva vyhradené All rights reserved
September 2013
Download

CE∙ZA∙AR 2013 - CE∙ZA∙AR 2014