2 0 1 3
z á ř í
jasnýcíl
Firemní časopis společnosti
G u m o t e x
a . s .
Výsledky společnosti za 1. pololetí
Průběžné hodnocení v oblasti zlepšovatelství
Levnější volání pro zaměstnance a jejich rodiny
BOX SPRING
přináší vyšší komfort
Aktuálně
Ekonomické výsledky za 1.
pololetí,prognóza výsledků
za celý rok
G
umotex jako celek splnil za 1. pololetí tržby jen na 88 %
a zisk jen na 72 %. Hlavní příčinou byl výpadek tržeb s naším významným zákazníkem - Select Comfort, ale také neplnění
obratu u dalších výrobkových skupin, zejména u slunečních clon
a gumárenských směsí.
Skupina AUTO
Skupina AUTO sice nesplnila plánované tržby za 1. pololetí (96 %),
ale v zisku plán výrazně překročila. Velmi dobré plnění vykázal
hlavně OZ5 Tanex, který vykázal zisk cca 7 mil. Kč. Naproti tomu
OZ2 sice plánovanou hodnotu zisku překročila, ale i tak vykázala
ztrátu cca 2 mil. Kč. Plán OZ2 na r. 2013 byl totiž rozepsán nerovnoměrně, a sice pro 1. pololetí byly nastaveny cíle v nižším objemu. Od srpna startují nové projekty ve slunečních clonách, které
by měly přinést výrazný nárůst zisku ve 2. pololetí. I tak AUTO
očekává splnění cílů r. 2013 v tržbách na 90 % a v zisku jen na
70 %. Hlavním důvodem je pokračující recese v automobilovém
průmyslu a zpoždění náběhu některých nových projektů.
Kromě zahájení dodávek nových typů slunečních clon pro Volkswagen je hlavní pozornost ve skupině Auto soustředěna na pořízení
a instalaci nové linky na velké pěnové díly pro autosedačky, která
by měla být spuštěna do zkušebního provozu v závěru roku 2013.
Spuštění této linky znamená pro Gumotex Auto výrazný technologický skok umožňující získání zakázek na díly, jejichž výrobu stávající technologie neumožňovala.
Odštěpný závod 6
Poměrně komplikovaná situace je na OZ6, kde se zejména odboru hlavního mechanika nedaří získávat externí zakázky na strojírenské práce a servisní služby. Pro zlepšení situace byla v květnu
přijata nová pracovnice na pozici obchodníka. Vedoucí odboru
hlavního mechanika věří, že toto personální posílení povede k výraznému nárůstu externích zakázek a umožní OZ6 se vyrovnat
s celoročními cíli.
Je vidět, že nás do konce roku čeká ještě velký kus práce. Vedení
i představenstvo akciové společnosti očekává, že existují vnitřní
zdroje k naplnění ročních cílů až na 100 %. Vedení vyzývá všechny zaměstnance - kategorie dělníků i techniků - k hledání rezerv
a úspor na jednotlivých pracovištích. Obrovský a zatím nevyužívaný potenciál vidí ve zlepšovatelském hnutí, v nákupu, ale také
v důsledné cenové politice a v kvalitě výrobků. Každý zaměstnanec může svým dílem přispět k naplnění ročního plánu a k celkovému posílení konkurenceschopnosti naší firmy.
Vladimír Chmela
Odštěpný závod 3
Na OZ3 se v 1. polololetí museli vypořádat s velmi komplikovanou situací způsobenou dramatickým výpadkem tržeb u Select
Comfort. Proto byly plánované cíle v tržbách splněny jen na 78 %
a v zisku dokonce jen na 56 %. Řešením bylo razantní snížení
výroby nafukovacích matrací. Naopak výroba nafukovacích lodí
a záchranných systémů běžela naplno, i když ztrátu v tržbách
a zisku nevyrovnala.
Dodávky pro firmu Select Comfort se výrazně zvýšily v červenci,
kdy se podařilo OZ3 vyrovnat výpadek v zisku od počátku roku.
Situace se značně zlepšila a OZ3 předpokládá, že i když do konce
roku plánované cíle nesplní, bude výpadek výrazně eliminován.
(Tržby = 88 %, zisk 94 %.).
Významná investice
zahájena
J
edna z největších investičních akcí za poslední roky byla spuštěna v jaroměřském závodě TANEX PLASTY. Jedná se o projekt
nové linky SPUR. V rámci první etapy probíhá rekonstrukce starších prostor pro umístění výrobní linky. Budova dostala nový plášť
a pokračují stavební práce uvnitř. „Úkoly jsou náročné, tým pracovníků pracuje zodpovědně. Vše probíhá podle plánu“ říká ředitel závodu OZ 5 Milan Branda. Montáž samotné linky bude zahájena v měsíci říjnu firmou FRIMO, která je významným dodavatelem
technologií z oblasti zpracování plastů.
MH
Editorial
Týmy obhajovaly výsledky
nultého ročníku AKADEMIE
N
ultý ročník vzdělávání techniků dospěl do finále. Společným tématem pro devětapadesát účastníků byl „systém
projektového řízení“. S ním se účastníci seznámili v rámci vzdělávací aktivity a následně, rozděleni do patnácti týmů, navrhovali konkrétní zlepšení právě s použitím projektového řízení.
Závěrečnou práci týmy obhajovaly před vedoucími odborů
(sponzory). V červenci týmy prezentovaly výstupy ředitelům.
Schválené návrhy jsou postupně implementovány do praxe na
úrovni odborů a závodů.
Práce týmů hodnotili ředitelé
Práce týmů hodnotili ředitelé a manažeři ve složení P. Vančík,
J. Sedlák, J. Škoda, R. Škarka, F. Pálka, M. Branda, T. Bičák, F. Kovalčík, J. Vimr a V. Chmela. Hodnotitelé se soustředili na přínos
a zajímavost navrhovaného řešení. Dva nejlépe hodnocené
týmy pracovávali pod názvy Pětičlenka a Lepiči.
Tým Pětičlenka
D. Buchta, J. Hřebačková, sponzor týmu M. Bílek, R. Košičiarová, L. Prokop a M. Sedláček. Tým vyhodnotil aktuální zásobení
budovy technickou parou a navrhl úsporu v energiích v řádech
milionů korun ročně. Návrh nyní analyzuje externí odborník na
parní hospodářství, který předběžně potvrdil výstupy vzešlé
z práce týmu. Stanovisko odborníka by mělo být známo do konce září 2013.
S
pousta firem a úřadů posílá
své zaměstnance na školení. Málo kdo ale následně
vyhodnotí, co to přineslo. Zaměstnanec získal určitou znalost, ale použije jí? Přineslo to
něco firmě?
Nultý ročník Akademie přinesl
dvě významné věci. Tou první
je nastavení systému vzdělávání s přesahem do praktického využití. Druhou jsou
konkrétní výstupy prací týmů
v podobě návrhů změn a zlepšení v řádech milionů korun.
Určitým způsobem také dochází k důležité změně v interní komunikaci. Účastníci z řad techniků prezentovali své práce přímo vedení společnosti a nutno dodat,
že pro naprostou většinu z nich to byla nová a do budoucna určitě
přínosná zkušenost.
Ohodnoceny byly dva týmy, ale uznání si zaslouží všech patnáct
týmů. Každý z nich měl snahu navrhnout posun k něčemu lepšímu,
což v mnoha případech znamená opustit staré návyky. Rád bych
touto cestou poděkoval i týmům Radky Bartošové, Tomáše Černého
a Bronislava Imricha, kteří dodávali dílčí výstupy z týmových prací
v požadovaných termínech. Sehrálo to důležitou roli v nastavování
dalších kroků.
Na nultý ročník navazuje Projekt Akademie, který byl s podporou
evropských fondů zahájen v květnu tohoto roku. Projekt Akademie
zahrnuje vzdělávání techniků v průběhu následujících dvou let.
Opět půjde o systém, kdy na teorii naváže část praktická, tedy odzkoušení a zavádění nového do praxe. Takže nejen vzdělávání, ale
také „učení se“.
Pavel Kašuba
Spolupracujeme s Vodní
záchrannou službou
Tým Pětičlenka
Tým Lepiči
M. Uher, sponzor týmu J. Vimr, Z. Hanáček a S. Ciprysová.
Tým se zaměřil na vyhodnocení lepícího procesu a navrhl jeho
optimalizaci s předpokládanou úsporou až 100 000 Kč měsíčně. Po implementaci se náklady na potřebnou rekonstrukci vrátily během několika měsíců.
(pk)
Tým Lepiči
Ve čtvrtek 22. srpna navštívil Gumotex, a.s. prezident Vodní
záchranné služby Českého červeného kříže David Smejkal, aby
oficiálně převzal Univerzální záchranářský člun (dále UZC). Gumotex
a prezidium Vodní záchranné služby se dohodli na dlouhodobé
zápůjčce člunu UZC s motorem a základní výbavou. Člun bude
využíván při zásazích a výcvicích organizovaných prezidiem
Vodní záchranné služby v rámci celé České republiky a také při
prezentačních akcích, které bude pořádat Gumotex. Tato forma
spolupráce je mimořádně přínosná pro obě strany. Vodní záchranná
služba dostane do užívání plavidlo, které najde smysluplné
využití, a Gumotex, a.s. jako tuzemský výrobce nafukovacích lodí
a významný dodavatel záchranářské techniky získává seriózního
partnera pro propagaci svého jména i výrobků.
Ing. Lenka Beránková
Vedoucí stř. prodej – speciální výroba
Vodní záchranný člun převzal od Lenky Beránkové prezident Vodní záchranné služby Českého červeného kříže
David Smejkal.
3
Za zlepšováky byly vyplaceny statisíce
Z
apojení zaměstnanců do systému zlepšování zvyšuje efektivitu a s ní spojenou konkurenceschopnost firmy. Proto jsou
zlepšovací návrhy vyhodnocovány a oceňovány také v naší akciové
společnosti. Pravidla odměňování se řídí směrnicí č. SM 0070 - Průmyslově právní ochrana.
Jak si na tom v oblasti zlepšovatelství stojíme od počátku roku?
Od ledna do července 2013 byla podána rovná stovka zlepšováků
(plán 188). Skutečně přijato jich bylo 56 (plán 143) s celkovým přínosem přesahujícím 2,2 milionu Kč (plán 10 mil. Kč). Na odměnách
bylo zlepšovatelům prozatím vyplaceno přes 300 000 Kč. Z celkem osmi zlepšovacími návrhy je za uvedené období nejlepším
zlepšovatelem Petr Bergman ze závodu OZ 5 v Jaroměři. Zlepšovák
s největším předpokládaným přínosem, a to cca 445 000 Kč podali
Miroslav Andres a Vendula Reichlová z břeclavského závodu OZ 3.
Zlepšovací návrhy leden – červenec 2013
Podané
1. V
yjasnit si nápad, popřípadě provést předběžné propočty
a náčrtky k řešení.
2. Vyzvednout v informačním koutku nebo u zmocněnce
přihlášku pro podání.
3. Přihlášku vyplnit a uvést zejména výchozí stav a konečné
řešení problému.
4. Po spuštění elektronického systému je možno přihlášku podat
přímo v počítači.
5. Vyplněnou přihlášku předat zmocněnci, popř. dle jeho pokynu
ji dopracovat.
6. Průběžně sledovat přes zmocněnce nebo v počítači stav
zpracování podaného návrhu.
Přijaté
Útvar
Počet
původců
Dělníci
Technici
Muž
Žena
Matrace
3
2
1
2
1
3
1
OZ 2
26
19
7
19
7
36
21
OZ 3
11
4
7
7
4
22
15
OZ 5
21
10
11
15
6
33
18
OZ 6
12
8
4
12
0
4
1
Úsek GŔ
0
0
0
0
0
0
0
Personální
úsek
0
0
0
0
0
1
0
Ekonomický
úsek
1
0
1
0
1
1
0
zlepšováky
Celkem
74
43
31
55
19
100
Obecný postup
podání zlepšovacího návrhu
56
Zeptali jsme se zlepšovatelů…
Jak vnímáte zlepšovatelství ve firmě a co je pro Vás
v této oblasti motivující?
Ing. Miroslav Andres
Odštěpný závod 3
Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že ne všechny firmy tuto
možnost nabízí nebo nějak podporují. Přitom je to pozitivní věc.
Je to vynikající nástroj, jak může
firma ušetřit peníze a zároveň si
na své přijde člověk, který zlepšovací návrh podá a uplatní.
Zlepšovací návrh může podat
kterýkoliv zaměstnanec
Nabídku zlepšovacího návrhu lze podat doručením příslušnému
zmocněnci za daný závod nebo prostřednictvím sběrného místa
v informačním koutku (například v závodní jídelně) a rovněž prostřednictvím elektronické pošty Lotus Notes. Formulář nabídky lze
podepsat dodatečně. Nabídka se podává vždy písemně, na určeném tiskopise (F 0030) a musí obsahovat řešení jen jednoho konkrétního problému. Veškeré informace týkající se podávání zlepšovacích návrhů lze získat u zmocněnců za jednotlivé závody.
Seznam zmocněnců
Gumotex Matrace
Odštěpný závod 2
Odštěpný závod 3
Odštěpný závod 5
Odštěpný závod 6
Úsek GŘ
4
Lenka Gajdová
Dušan Buchta
Ing. Josef Drábek
Monika Hozdová
Jiří Marák
Bohdana Havlíčková
tel. kl:
tel. kl:
tel. kl:
tel.:
tel. kl:
tel. kl:
673
302
621
491 841 240
556
103
Radek Anderle
Odštěpný závod 3
Je to určitě dobrá věc, která má
vliv na řadu vylepšení na pracovišti. Škoda jen, že spousta zlepšováků není zavedena z důvodu
nedostatku financí, byť jsou
potřebné. K podávání zlepšovacích návrhů mě motivuje to,
že si vylepšuji stroje a zařízení,
se kterými pracuji. Žádný stroj
není dokonalý a pokud u něj
člověk roky dělá, má na něm
pořád co vychytávat. Výsledkem
je pak například zabránění vzniku zmetků, úspora peněz, ale
i předcházení možnosti úrazu.
Mgr. Vendula Reichlová
Odštěpný závod 3
Je to nástroj, jak určité věci
zlepšit, jak motivovat lidi.
Zaměstnanci mohou měnit
k lepšímu to, co chtějí a plno
dobrých nápadů tak nezůstává jen v jejich hlavách.
Příjemné je samozřejmě i následné finanční ohodnocení.
Petr Bergman
Odštěpný závod 5
Nebudu se zmiňovat o tom,
že je zlepšovatelství ve firmách nezbytné, protože to
si zajisté uvědomuje každý
z nás. Spíš bych si dovolil poznámku týkající se vyhodnocování zlepšovacích návrhů.
Domnívám se, že je důležité,
aby vyhodnocování probíhalo i nadále velice citlivě
a s rozvahou, protože drtivá
většina zlepšovacích návrhů
je zaměstnanci podávána
v dobré víře, že jejich realizace pomůže něco změnit
k lepšímu. Pokud jsou tedy
některé návrhy z různých důvodů zamítány, tak je třeba
tyto důvody patřičně zlepšovatelům vysvětlovat, aby
případně nebyli odrazeni od
další práce na nových návrzích.
Miroslav Martuška
Odštěpný závod 6
Jednoznačný přínos pro fabriku. Každý zlepšovatel by
v případě svého zájmu měl
mít možnost vlastní návrh
osobně obhajovat. Všichni
nemají tvůrčího ducha pro
kvalitní popsání a podle mě
tak spousta dobrých nápadů
zanikne z důvodu nepochopení. Také bych uvítal lepší
ohodnocení. Zamrzí mě, když
vidím, že můj zlepšovák šetří
firmě desetitisíce ročně a já
jsem odměněn tisícikorunou.
Bohdana Havlíčková, Pavel Kašuba
personální úsek
Podporujeme mladé
chemiky
Chemie se na základní škole učí od osmých tříd. Zajímavý předmět,
který má bezpochyby budoucnost. Podle slov učitelů však mezi
žáky příliš oblíbený není. „Probírá se to, co ještě před pár lety bylo
až na středních školách. Hodně náročné jsou i chemické olympiády.
V rámci nich žáci základních škol měří své vědomosti také se studenty gymnázií, kteří jsou v tomto předmětu podstatně dál. Vzhledem k náročnosti zájem o chemické soutěže obecně klesá. Dříve
se olympiád účastnilo vždy kolem šedesátky žáků, v posledních
letech se jich hlásí asi deset. Je to dáno i omezeným vybavením
ve školách,“ vysvětluje učitelka Ludmila Mrákavová ze ZŠ Slovácká.
Škola se ale snaží zájem o chemii podpořit. „Hravou formou a jednoduššími pokusy představujeme chemii už na prvním stupni. Děti
se nás pak často ptají, proč nemají chemii dřív. Chystá se také projekt spolupráce s chemickou průmyslovkou v Brně,“ doplnila ředitelka Iva Jobánková.
Úspěšné mladé chemiky podporuje také naše akciová společnost.
Nadaní žáci převzali finanční dar z rukou zaměstnankyně personálního úseku Gumotex, a.s. Bohdany Havlíčkové (na snímcích vpravo).
(pk)
Dominik Černý, ZŠ Slovácká
Hodlá studovat na Střední průmyslové škole chemické v Brně.
„K chemii jsem začal mít blízko už v sedmé třídě. Nikdo z rodiny mě
k tomu nevedl. Přišel jsem k tomu sám a opravdu mě to baví. Chci
v tomto oboru pokračovat,“ má jasno Dominik. Odměnu prý využije
z části na zaplacení výletu. Co se zbytkem, to se teprve uvidí.
Radek Rácz,
ZŠ Kupkova
„Nikdy jsem se konkrétně o chemii nezajímal. Prostě, občas mi
to tak nějak jde,“ říká
s úsměvem
Radek.
A potvrzuje to i jeho
učitelka chemie Světla Škrobáčková, která
o něm říká: „Radek je
přirozený talent na
všechno, jde mu angličtina, zeměpis i dějepis. Vyhrál školní
kolo olympiády.“ Radek, kterého baví válečná historie, zatím o své budoucnosti příliš
nepřemýšlí. Odměnu si hodlá ušetřit, až bude něco opravdu potřebovat.
Rozhovor
Nová řada postelí přinese vyšší komfort
V těchto dnech míří na trh novinka společnosti GUMOTEX
Matrace. Jde o novou řadu
specifických postelí Box
Spring. Nový produkt představila manažerka marketingu Sylvie Čechová.
V čem je produkt
inovativní?
Ing. Sylvie Čechová
Inovativní je především samotná konstrukce postele,
kde funkci pružného roštu
přebírají očalouněné pružiny.
Novou řadu představují čtyři
variace postelí: s úložným prostorem i bez něj, dvacet nabízených variant látek, volitelná
kombinace čel a možnost doplnění chráničem matrací pro
zpříjemnění spaní.
Co znamená Box Spring?
První výraz Box charakterizuje pevný rám postele, ve kterém je
Spring, tedy očalouněná pružina jako substitut pružného roštu. Někdy jsou tyto postele nazývány jako kontinentální. Jsou
velmi oblíbené v severských zemích, v Anglii, Německu, Franci
a postupně se tento nový trend spaní dostává i k nám. Všechny
významné hotelové řetězce mají tyto postele ve svých pokojích
a v Americe je tato postel naprosto běžnou záležitostí. Lidé, kteří
hodně cestují a přespávají v luxusnějších hotelích už mají zážitek,
jak se na těchto postelích spí.
Jak tato řada vznikala?
Po loňské výstavě postelí v Nitře byly aktivity s uvedením na trh
pozastaveny. Nyní jsme se rozhodli rozšířit naše portfolio o tuto
zajímavou novinku. Důležité bylo nalézt dodavatele, který bude
schopen nabídnout vyšší kvalitu zpracování, zajímavé dezény
látek, nebude daleko a prostě bude umět vyrábět podle našich
představ. Našli jsme kooperující firmu na Slovensku, je to výrobce
čalouněných sedaček s dlouholetou zkušeností. Jsme ve fázi, kdy
jsou odsouhlaseny vzorky, proběhlo focení produktu do katalogů
a připravujeme jeho vstup na trh.
Jde pouze o postele, nebo i o matrace?
Naším cílem je dodávat postele s matracemi z kolekce GUMOTEX.
Matrace zákazníkovi můžeme obléknout do stejné látky, jako je
čalounění postele. Jako jeden celek to pak vypadá senzačně.
Kde a od kdy budou nové postele k vidění?
Produkty budou k vidění v druhé polovině září na všech prodejnách GUMOTEX ložnice a také u významných distributorů. Chceme je nabízet na e-shopu a budou vidět i v časopisech specializujících se na bydlení a vybavení interiérů domácností.
Vedle kvality budou každého zajímat i ceny.
Budou příznivé?
Ceny jsou lepší, než kdyby si člověk koupil samostatně masívní
dvojlůžko, k tomu dva rošty, dvě matrace a chránič. Koncovou
cenu zatím neprozradím. Ale bude skutečně příznivá. Věřím, že
pěkný design osloví jak starší generaci, tak i mladé páry a studenty.
Jak složitá je montáž?
Je úplně jednoduchá, lépe řečeno minimální a zvládne ji i žena
s pomocí třeba dorůstajícího dítěte. Samotná postel obsahuje
vždy dva rámy a jedno čelo. Stačí jen rozbalit obaly a karton, namontovat nožičky a sesadit postele k sobě a k samotnému čelu.
Co si od této novinky slibujete?
Samozřejmě zlepšení obchodních výsledků s komplexní nabídkou
zajímavého produktu. Chceme zaujmout a zaangažovat distributory, dát o sobě více vědět a povýšit úroveň prodeje matrací. Chceme
všechny přesvědčit, že nejlepší investice je do vlastního pohodlí
a zdraví.
Děkujeme za rozhovor
Pavel Kašuba
Hlavní přednosti Box Spring
√
Moderní a trendová postel
√ Designový prvek v ložnici, ke kterému se
dokupují skříně a ostatní zařízení
√
Rozumná cena
√Vysoká lehací plocha = příjemný pocit
uléhání a vstávání
√Několik druhů postelí, velká rozmanitost
typů látek a barev
√ N ěkolik variant čel postelí
√Možnost vybrat si postel s úložným
prostorem, nebo bez něj
6
Fotosoutěž má vítěze
V minulém čísle jsme vyhlásili pro zaměstnance prázdninovou
fotosoutěž. Každý mohl poslat jednu fotografii v digitální podobě a soutěžit o netradiční cenu – pozvání generálního ředitele na
oběd. Ze zaslaných fotografií nebylo jednoduché vybrat, protože
každá z nich je pro svého autora jistě ta nejzajímavější. Každopádně moc děkujeme všem, kteří soutěž podpořili a těm, kteří tentokrát nevyhráli, přejeme štěstí v soutěži příští!
R. Bartošová, Malaysie
I. Petrlová, Boží oko
J. Trechová, Madeira
P. Zugárková, Makarská
Vítězná fota:
1. Náročný trénink Jiřího Krejzy, mistra údržby odštěpného závodu č. 3.
2. Radka Tučková z oddělení mezd chodí pravidelně cvičit a při
tom narazila na kousek naší historie.
3. Karel Cvejn, ekonom závodu Tanex zdolával se svými přáteli nepřístupná místa chorvatského ostrova Pag.
Fotografii mimo soutěž
nám poslala také naše
lektorka jazyků Jarmila
Truclová. Letošní léto
pro ni bylo ve znamení radostné události.
Dceru Elišku přivedla
na svět 19. července
o půl druhé ráno. Gratulujeme a oběma přejeme pevné zdraví!
P. Němcová, relax
vítěz 3
vítěz 2
vítěz 1
Box Spring má kladný ohlas
Již poněkolikáté jsme se v roli generálního sponzora zúčastnili Dne
otevřených dveří ve Vranovicích. Do areálu nábytkářské firmy Mikulík, která je dlouhodobě naším významným obchodním partnerem, zavítaly 28. srpna stovky návštěvníků.
V prodejně se prodával nábytek, kuchyně, postele s matracemi
a různé doplňky do bytu. Kromě prezentací a prodeje našich matrací jsme představili i novinku v podobě postele Box spring. Showroom firmy navštívila spousta lidí a z reakcí mnohých z nich bylo patrno, že se nové postele opravdu líbily. Díky bohatému kulturnímu
programu přišly rodiny s malými dětmi a milovníci dobré zábavy.
A tak zatímco dospělí si prohlíželi firmu a sortiment, děti se mohly
vyřádit v nafukovacím skákacím hradu a při různých soutěžích. Dokonce bylo možné proletět se vrtulníkem. I když počasí tentokrát
moc nepřálo, akce se vydařila a příchozí strávili hezký den.
Ing. Sylvie Čechová
manažerka marketingu
Rozhovor
Zaměstnanci i jejich rodiny si
mohou volat zdarma
Naši zaměstnanci mohou výrazně ušetřit za
hovory ze soukromých
mobilních
telefonů.
Nabídky firmy MORA
– INFO, která zabezpečuje podobné služby
i pro jiné společnosti,
může nyní využít každý
zaměstnanec s pracovní
smlouvou na dobu neurčitou, nebo pracující
v naší společnosti déle
než jeden rok. Bližší informace podává ředitel
OZ6 František Pálka.
Ing. František Pálka
V čem je nabídka pro zaměstnance výhodná?
Společnost MORA-INFO je v rámci mobilního operátora zahrnuta
do jedné skupiny spolu s dalšími společnostmi. Kromě Gumotexu
a jeho dceřiných společností jsou to například podniky Jitona nebo
Arbes, pro které platí zvláštní smluvní podmínky a ceny. Každý zaměstnanec, který si zřídí volání přes MORA-INFO, dosáhne na velmi podobné podmínky, jaké má tato skupina. Zaměstnanec navíc
může k dané společnosti přihlásit i své rodinné příslušníky s tím, že
smlouva bude uzavírána vždy se zaměstnancem. Výhodnost nabídky je patrná z přiložené tabulky, nicméně shrnout to lze do několika
slov. Za paušál šedesát korun měsíčně včetně DPH si volají všichni
v celé skupině zdarma, mimo skupinu pak za velmi výhodné minutové tarify. Abych nemluvil pouze o výhodách, v rámci daného paušálu nemá účastník nárok na dotované telefony, to ale z mého pohledu
vyváží možná úspora na volání.
Jak je to s voláním do zahraničí?
I tady je z mého pohledu nabídka velmi výhodná. Například ze států EU je odchozí hovor za 2,54 korun za minutu a příchozí hovor
1,33 korun za minutu. Pozor si musí dát každý účastník na datové
služby, které jsou zdrojem častých nesrovnalostí a reklamací. Jejich
i nevědomým využitím v zahraničí může docházet k velmi vysokým
účtům. Zejména při stahování dat v zahraničí je nutno si uvědomit,
že neplatí ceník stanovený pro ČR a data jsou účtována zahraničními operátory dle velikosti staženého objemu dat. A to i v případě,
že pro ČR je aktivován na data paušál. U roamingu si zase uživatelé
často neuvědomují, že v době, kdy jsou v zahraničí, platí nejen odchozí, ale i příchozí telefonáty.
Jsou v rámci nabídky nějaké volné minuty?
Každý účastník má k dispozici 20 volných SMS na měsíc. V rámci nabízeného paušálu nejsou žádné volné minuty k dispozici.
Kam se v případě zájmu obrátit?
Nejjednodušší je zaslat dotaz s žádostí a popisem vaší stávající situace na e-mailovou adresu: [email protected], případně zavolat na servisní linku společnosti MORA-INFO s.r.o., telefon 725 685
685. Základní informace a žádost k vypsání je možno získat i na personálním úseku naší společnosti v kanceláři č. 109.
Je potřeba přechod řešit se současným operátorem?
Určitě ano. Tady si musí každý zájemce důkladně prověřit, jaké má
závazky ke stávajícímu operátorovi. Smlouvy se totiž obvykle uzavíraly na dobu určitou, na dva roky. V takovém případě je potřeba
zvážit, jaké sankce z porušení těchto závazků plynou. Potřebné
kroky k převodu od jiného operátora podá MORA-INFO, včetně informace, kdy k případnému převodu dojde a zda budou po nějakou
dobu omezeny služby. Z vlastních zkušeností mohu říci, že pokud
při převodu dojde k omezení služeb, tak jen částečně, obvykle na
několik hodin v nočním čase.
Děkujeme za rozhovor
Pavel Kašuba
Přes kterého z operátorů je služba zajišťována?
Smlouva je se společností T-Mobile.
tarif
volné minuty
S kým bude mít zaměstnanec uzavřenu
smlouvu?
Program pro naše zaměstnance zajišťuje firma MORA - INFO. Zaměstnanci předkládají žádost přímo této firmě, komunikují s ní
napřímo a následně s ní také uzavírají smlouvu. Gumotex do toho
vstupuje pouze tím, že na žádost zajišťující firmy potvrzuje zaměstnanost daného účastníka smlouvy.
Kdo je vlastně MORA – INFO?
Cena v Kč/min
včetně DPH za:
Společnost MORA - INFO lze označit za virtuálního operátora, s kterým podobným způsobem již delší dobu spolupracuje například
Jitona. Přímo pro Gumotex tato společnost zatím žádné služby neposkytovala a bylo by škoda nabídky nevyužít.
Pokud jde o zachování stávajícího čísla, je to možné. Postup je stejný, jako u běžné změny jakéhokoliv operátora případně přechodu
z předplacené karty na paušál. Samozřejmě je potřeba individuálně
zvážit smluvní závazek ke stávajícímu operátorovi, to znamená, zda
je možné smlouvu v krátké době vypovědět. Bližší informace s návrhem konkrétního řešení zájemcům sdělí MORA-INFO.
0
volné SMS
20
paušál Kč
60
volání do TM
0,24
volání do O2
0,67
volání do Vodafone
0,67
volání na pevnou
0,67
volání do VPN*
Je možné si ponechat stávající číslo?
Gumotex T
0
Roaming příchozí EU
1,33
Roaming odchozí EU
2,54
Kč/SMS
0,73
Roaming SMS
1,21
jednorázový poplatek Kč
89
* pozn: VPN je virtuální privátní síť, do které se počítají všechna
tel. čísla pod jednou rámcovou smlouvou - zaměstnanci GTX i rodinní příslušníci si volají zdarma.
8
Bezpečnost práce
Pracovním úrazům se
snažíme předcházet
Každý zaměstnavatel se snaží eliminovat úrazovost svých zaměstnanců. Permanentním snižováním rizikových faktorů se snažíme
ovlivňovat vznik pracovního úrazu také v naší akciové společnosti.
Zákoník práce stanovuje pojem pracovní úraz jako poškození zdraví
nebo smrt zaměstnance, k němuž došlo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění
pracovních povinností a v přímé souvislosti s nimi.
Každý měsíc u nás bezpečnostní technik zpracovává rozbor pracovních úrazů dle jednotlivých odštěpných závodů. Popsány jsou
příčiny vzniku pracovních úrazů. Při jejich vyhodnocení se zaměřujeme hlavně na společné prvky, opakované typy úrazů a snažíme
se je eliminovat. Mezi nejčastější příčiny patří uklouznutí při chůzi, zakopnutí nebo pád, dále pak nevhodný kontakt s částí stroje,
zařízením či materiálem. V naprosté většině případů se jedná o tzv.
nepředvídatelné riziko, méně už o poruchy a závady na zařízeních.
Veškerá navrhovaná opatření, jako jsou například úpravy pracoviště, vybavení jinými pracovními pomůckami, opakované proškolení
zaměstnanců, vedou ke snižování úrazovosti na pracovišti a k šetření nákladů.
Celkovým přehledem je roční hodnotící zpráva o stavu BOZP za
kalendářní rok. Díky statistickému přehledu je možné porovnávat
úrazovost za sledované období v průběhu let.
V souvislosti s úrazy na pracovišti má každý zaměstnavatel, tedy
i naše společnost řadu povinností stanovených právními předpisy.
Na naše podmínky jsou tyto povinnosti konkretizovány ve směrnici
SM-0131 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. V ní jsou pod bodem 2.6. přímo stanoveny povinnosti všech zaměstnanců, a to i vedoucích pracovníků.
Co není pracovní úraz
Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět, též při úkonu stravování. V podmínkách
naší společnosti není jako pracovní považován také úraz, který si
způsobí zaměstnanec při cestě do budovy společného stravování,
pohybu v areálu budovy a při chůzi z budovy mimo dobu přestávky na jídlo a oddech, pokud prokazatelně neplnil příkaz vedoucího
zaměstnance.
Mezi prvky zajišťující bezpečnost zaměstnanců a tedy
i předcházení pracovním úrazům patří cvičné evakuace
osob. Jeden z nácviků evakuace a likvidace požáru proběhl v uplynulém období na budově č. 13. Na snímku při
zásahu je Helena Kabeláčová z OZ 3.
Prostonané kalendářní dny pro PÚ
2500
2211
2000
1500
1482
1004
1000
390
500
547
449
0
Počet pracovních úrazů s pracovní
neschopností
201020112011201220122013
1. pololetí
1. pololetí
1. pololetí
časový úsek
rok
2010
rok
2011
rok
2012
OZ 1
2
0
0
OZ 2
4
12
3
35
OZ 3
15
11
5
30
OZ 5
3
6
5
25
OZ 6
0
3
0
20
ÚGŘ
0
0
0
15
Počet pracovních úrazŮ s pracovní neschopností
32
24
19
13
9
10
Josef Nožička, vedoucí bezpečnostní technik
Jiří Malacka, vedoucí odboru zabezpečení
6
5
0
201020112011201220122013
1. pololetí
1. pololetí
1. pololetí
časový úsek
Audity v Mostě proběhly
úspěšně
V
 dceřiné společnosti Gumotex Automotive, s.r.o. byla v červenci 2013 úspěšně ukončena certifikace firmy podle normy ISO
14001 (EMS). Jednalo se o první certifikaci v environmentální oblasti (oblasti vlivu na životní prostředí) v této firmě, která probíhala
ve dvou stupních, ve dnech 30. 5. a 3. 7. 2013. Auditoři firmy CQS
nezjistili žádné neshody. Gumotex Automotive, s.r.o. má tedy certi-
fikát EMS s datem vydání 12. 7. 2013 a dobou platnosti na tři roky.
Ve stejné společnosti proběhl ve dnech 25. a 26. 7. 2013 recertifikační audit QMS (kvality) podle normy ISO/TS 16949. Audit začal
25. 7. 2013 v Břeclavi, kde byly prověřovány činnosti prodeje, nákupu, vývoje a zkoušení, které zajišťuje mateřská firma GUMOTEX,
akciová společnost. Následovalo prověřování činností v Mostě.
Na závěrečném jednání auditorů bylo oznámeno, že nebyly zjištěny
žádné vedlejší neshody. Toto oznámení znamená, že v GUMOTEX
AUTOMOTIVE s úspěchem proběhl recertifikační audit k normě ISO/
TS 16949.
Pavel Káňa
Odbory informují
Společenská kronika
červen - červenec 2013
Oslavili 50 let:
Eva Stušková, Helena Dubovická, Otakar Kadrnka, Marie Tučková, Dana
Paulíková, Věra Buzovská
Za dlouholetou práci ve firmě děkujeme:
30 let ve firmě: Jana Svobodová
35 let ve firmě: Vladimír Hanáček, Pavel Malhocký, ing. Pavel Káňa, ing.
Vlastimil Hruška, Zdeněk Tichý
40 let ve firmě: Marie Puškášová, Danuše Slováková, Milena Nosková,
Ilona Podmolová, Ladislava Hrušková, Miroslav Hrnčíř
Nastoupili:
Tomáš Mohyla, ing. David Kubalík, Bc. Eva Nevělíková, ing. Patrik Šťastný
Pracovní poměr ukončili:
Hana Bůžková, Zuzana Jakubčínová, Petra Jansová, Jindřiška Konečná,
Soňa Řiháčková, Luděk Helešic, Karel Luňák, Otakar Sedlář, Ladislav
Glos, Alois Musil, Jaroslav Rakušan, Martin Hladík, Martin Jirota, Michal Maleňák, Richard Zeman, Markéta Stachoviczová, Dana Létalová, Roibert Novák, Bohuslava Albrechtová, Žaneta Balšínková, Marta
Cabalová, Miroslava Hanzlíčková, Radka Hoferková, Marcela Hromková,
Helena Kadlecová, Ivona Ostřížková, Markéta Rychlá, Simona Talašová,
Andrea Tomková, Romana Vajbarová, Bronislava Zimmermannová, Milan Trávník, Monika Urbánková, Hana Loupancová, Jiřina Hloušková, Jiří
Vaněk
Do důchodu odešly:
Ludmila Ficová, Věra Prokopová
Na mateřskou dovolenou nastoupily:
Dagmar Špacírová, Zlata Vítková
Po mateřské dovolené nastoupily:
Janka Wiltová, Veronika Svobodová
Významné jubileum oslavili naši senioři:
60 let: Jiřina Jablonická, Eva Čekalová, Alena Ferbarová, Anna Ondrušová
65 let: Miroslava Punčochářová, Božena Novotná, Josef Gajdík, Jarmila Štollová, Božena Žůrková, Božena Káčerková, Terezie Balášová, Anna
Maňková 70 let: Šárka Lukášková, Magdaléna Trčková, Ivo Tuček, Libuše
Petrášová, Ludmila Havelková, Karel Šlégl, Ludvík Maděryč
75 let: Anna Krevňáková, Jindřich Pavlík, Pavel Maděřič, Eduard Předínský, Anna Trčková 80 let: Anna Brumovská, Vlasta Bártová 85 let: František Netopil, Rostislav Beneš 90 let: Antonín Gasnárek, Jindřich Libíček
Zemřeli naši bývalí kolegové:
Jarmila Tučková (1934), Ludmila Baránková (1929), Marie Paulíková
(1922)
Jana Černotová
personální úsek
Finanční prostředky ze sociálního fondu mohli i v letošním roce zaměstnanci využít k účasti na kulturních a sportovních akcích.
V březnu se uskutečnil zájezd do maďarských termálních bazénů v Mosonmagyaróváru. V dubnu proběhl dvoudenní zájezd do Budapešti
a města Szentendre. S metropolí Maďarska, nazývanou „Perlou na
Dunaji“ jsme se seznámili okružní jízdou centrem. Prošli jsme nejstarší
ulicí v městské části Buda, kolem chrámu sv. Matyáše, Rybářské bašty,
Hradního divadla, prezidentského sídla a Hradního paláce. Večer na nás
čekala vyhlídková plavba po Dunaji kolem největší budovy parlamentu
v Evropě, Markétina ostrova, Gellértova vrchu s památníky a řadou historických mostů. Druhý den to byla návštěva barokního městečko Szentendre, kde žijí maďarští umělci.
Šest stylově odlišných okrasných zahrad (japonskou, sortimentální,
provensálskou, stepní, divokou a středoevropskou) jsme navštívili
v Kroměříži na celostátní jarní výstavě květin Floria.
Ke svátku dětí jsme zajeli do brněnské ZOO. O pár dnů později jsme
zavítali do jižních Čech. Navštívili jsme Chýnovskou jeskyni a město
Tábor. V podniku Silon s.r.o. Planá nad Lužnicí jsme viděli zpracování
polyesterových vláken, PES střiže a kompaundy. Poznávali jsme Český
Krumlov, klášter Zlatá Koruna a nejvyšší vrchol Blanenského lesa - Kleť
(1038 m). Podívali jsme se i do zámku Hluboká nad Vltavou a dále do
měst Vodňany, Bavorov a do malebné vsi Holašovice, vypadající jako
kulisa z pohádky. Návštěva lázeňského města Bechyně a exkurze v Jaderné elektrárně Temelín byla na pořadu čtvrtý den našeho putování.
Osmačtyřicet zaměstnanců odehrálo tradiční bowlingový turnaj v Hodoníně. Tenisté využívají kurtů na břeclavském BORS CLUBU a ženy
startovaly na turnaji Podluží. Kuželkáři se zúčastnili turnaje ve Valašském Meziříčí a na Slovensku, k tréninkům využili drah v Prušánkách
a Valticích. Červnových Sportovních her v Plané nad Lužnicí se zúčastnili 3 sportovci. Mimo organizované sportovní akce odborovou organizací mohli zaměstnanci naší společnosti individuálně využít bowlingu,
volejbalu, kuželek a bazénů.
Libuše Štěpánková
předsedkyně výboru ZO
Pomáháme potřebným
Pro někoho samozřejmost, pro jiného v určitém okamžiku nezbytnost.
I tak se dá hovořit o základní potřebě, jakou je například - „mít na čem
spát“.
Na prosby o pomoc zareagovala společnost GUMOTEX Matrace a zaměřila svou pozornost do několika oblastí postižených povodní. „Po
letošních povodních jsme byli v kontaktu s krizovými centry, obrátila se
na nás zaplavená mateřská školka v Lubenci a Červený kříž kontaktoval naši vlastní prodejnu v Českých Budějovicích,“ informoval manažer
prodeje Jaromír Kacetl. Podle jeho slov společnost Matrace posílá do
postižených oblastí převážně kvalitní matrace první jakosti ze starších
skladových zásob. „Vždy se snažíme pomáhat účinně tam, kde je to skutečně potřeba. Například do zaplavených míst jsme s matracemi nabídli
i rošty nebo postele tak, aby lidé, kteří přišli doslova o všechno, měli
alespoň na čem spát,“ dodal Jaromír Kacetl
Zaplavené mateřské školce společnost poskytla třicet matrací. Několik
dalších putovalo také do zatopených domácností v Českých Budějovicích a Bavorově. V jednání je i pomoc azylovým domům v Brně, Znojmě,
Břeclavi, Hodoníně a Boskovicích, kam by mělo směřovat více jak 180
kusů matrací.
Ing. Sylvie Čechová
10
Sport
Ve 12 letech jezdí rychlostí až 120 km/h
Chce na mistrovství Evropy
A příprava samotného jezdce?
Důležitá je fyzická příprava a koncentrace. Vždyť při závodu
motorka uhání až 120 km/hod. Každý závod se skládá ze dvou
samostatně hodnocených jízd v trvání 2 x 20 minut. Z této rychlosti jezdec musí před nájezdem do zatáčky v pravý čas brzdit
a znovu využívat plného výkonu stroje.
Kolik tento sport stojí?
Více jak čtvrt milionu ročně. Finance jsou alfou a omegou úspěchu. Rozdíl jednoduše poznáte už za krátký čas po startu. V ten
moment je vidět, kdo má bohatého příbuzného, nebo který
z otců sehnal dobrého sponzora. Například letos jsme museli
pořídit nový minibike za zhruba 120 000 korun.
No a Vy máte sponzora, nebo bohatého příbuzného?
Petr Jadrný: Chtěl bych jezdit GP 150
Do závodů mistrovství České a Slovenské republiky jsem
dal opravdu všechno. A vyšlo to. Samozřejmě bych rád jel
na finále Mistrovství Evropy v příštím roce. V budoucnu
bych chtěl jezdit GP 150, nebo něco podobného. Na minibike mohu závodit ještě dva roky. Rád bych poděkoval
dědovi, který se vzorně stará o stav mé motorky a pomáhá mi s věcmi, které bych neuměl sám zařídit.
Dvanáctiletý Petr Jadrný úspěšně závodí na minibike (čtěte
na minibajku). V roce 2011 byl čtvrtý v rámci České republiky,
loni mezinárodní mistr Slovenska a vicemistr ČR. V kategorii
do 15 let je letos nejmladším závodníkem a přesto dokázal mezinárodní mistrovství vyhrát. Velkým fandou a zároveň hlavním mechanikem jeho motorky je Petrův dědeček, bývalý zaměstnanec Gumotexu, Kamil Hrušecký, který sám dříve závodil
a v roce 1976 se stal mistrem ČR v kubatuře 125 cm³. Jak vidí
Petrovy šance?
Máme několik sponzorů, jinak by to nešlo. Přispívá nám město,
dále společnosti Madoil, ZFP a samozřejmě i Gumotex. Z toho
pokryjeme cestovné, což představuje necelých 20 % celkových
nákladů. Nejvyšším nákladem je jednoznačně provoz stroje.
I když se snažíme získat další sponzory, tak prostě nejsou, nebo
nemají zájem. Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří nám
přispívají na zlepšení provozu motocyklu a současně všem nejmenovaným profesním a odborným pracovníkům za pomoc při
zlepšování výkonu motoru.
Která soutěž v tomto sportu je vrcholová?
Zúčastníte se jí?
Vrcholová soutěž v minibike je Mistrovství Evropy, které se letos
konalo ve Slovinsku. Nezúčastnili jsme se z finančních důvodů.
Nová sezona pro nás dopadla skvěle a uděláme všechno pro to,
abychom na Evropu příští rok jeli.
Děkujeme za rozhovor
Pavel Kašuba
V
 letošním roce bylo vyhlášeno osm společních závodů mezinárodního mistrovství na řadě míst České republiky a Slovenska. Pětkrát Petr vyhrál, ve zbývajících závodech dojel druhý.
Tím si zajistil celkové první místo u obou mistrovství.
Jaké má takový stroj parametry?
Pro závody používáme minibike české výroby z blanenské továrny BLATA. Jde o dvoutaktní motor o objemu 40 cm³. Stroj váží
20,5 kg, na délku měří zhruba metr a přes půl metru má do šířky
i výšky.
Jak náročná je jízda ve srovnání s velkým
motocyklem?
Minibike jsou nepohodlné a mají nepřirozené uložení nohou na
stupačkách. S ohledem na malý výkon minibike potřebují daleko
větší dohled a kontrolu motoru. I malá ztráta výkonu totiž dost
ovlivní konečný výsledek.
O jak náročný sport se jedná, jak vypadá
příprava?
Každý motocyklový sport zabere spoustu času celému týmu. Po
každém závodě je nutná kontrola válce, pístu, spojky a zejména pneu a brzd. Občas slýcháváme řeči - co u tak malé motorky
může být složitého na přípravu. Opak je pravdou. Malou motorku
lze částečně přirovnat k malému hodinovému strojku.
Úspěšný závodník Petr Jadrný se svým dědečkem a bývalým zaměstnancem Gumotexu Kamilem Hrušeckým.
Vodácké dny s Gumotexem
lákaly
variabilnost každé z lodí. Po té následoval typ pádla. Předvedli jsme divákům i velmi důležité doplňky, jako například ochranné vesty a přilby
pro děti. Důležitá je také pumpa, bez které loď nelze nafouknout. Součástí byly informace, jak pohodlný může být vlastně výlet i se sbaleným
člunem k první řece nebo kde si loď vypůjčit či zrovna koupit vlastní
člun. Při natáčení nám pomáhaly děti z dětského domova v Horních
Počernicích a výsledek určitě stál za to. Více informací je na webových
stránkách www.nafukovacilode.cz, v sekci zajímavosti nebo na Facebooku - Nafukovací lodě Gumotex.
Eva Nevělíková
Pomáháme zaměstnancům
v nouzi
O přípravu akcí se staral tým Boats and Outdoor ve složení
Petra Němcová, Marek Kukliš, Tomáš Gala, Eva Nevělíková,
Jana Caltíková a brigádník Eliška Gurská spolu se zástupci
oficiálních prodejců našich produktů.
V letošním roce jsme společně s našimi prodejci poprvé uspořádali
vodácké dny pro širokou veřejnost.
První den proběhl 29. června ve spolupráci s naším oficiálním prodejcem, společností Water Element, v areálu této prodejny v Brně – Komín
na řece Svratce. O dva týdny později jsme akci zopakovali na Slovensku
s vodáckou společností Sun sport Bratislava. Vodácký den se konal v samém centru Petržalky na jezeru známém jako Velký Draždiak.
Cílem vodáckých dnů bylo to, aby si veřejnost mohla otestovat naše
lodě přímo v terénu. Všichni si mohli vyzkoušet zapádlovat na našich
kajacích, kánoích, raftech i na naší novince nafukovacím kajaku Seawave.
Po celou dobu byl k dispozici celý náš tým Boats and Outdoor. Ochotně
jsme pomáhali všem vodákům a ukazovali nováčkům, jak na to. Zajímavá byla také přednáška o záchraně a bezpečnosti na divoké vodě s názornou ukázkou poskytování první pomoci.
Součástí akcí byla soutěž o naši inovovaný model lodi Palava. Podmínkou pro zařazení do slosování o hlavní cenu bylo vyfocení s netradičními doplňky u instalované vodopádové foto-stěny. Fotografie jsou
k vidění na facebooku „Nafukovací lodě Gumotex“. Účast byla hojná
a věříme, že podobné akce s velkým ohlasem uspořádáme i v příštím
roce.
Východočeské Jaroměři, ve které se nachází jeden z našich odštěpných
závodů, hrozila letos v červnu opět povodeň. Okamžitě zahájila činnost
povodňová komise, která již má neblahou zkušenost z roku 2000. Tehdy
voda ve výrobní hale sahala do výšky 1,7 m. Situace se po letech naštěstí neopakovala. Méně štěstí už měli obyvatelé nedaleké obce Hořenice
u Jaroměře.
Protože hladina horního Labe v červnu vystoupala po silných nočních
deštích až na třetí povodňový stupeň, začali vodohospodáři zvyšovat
odtok z přehrady Les Království. Toto opatření zasáhlo obec Hořenice
u Jaroměře. Voda tam kompletně zaplavila několik domů. Mezi postiženými občany Hořenic byla také zaměstnankyně OZ TANEX PLASTY
paní Jana Hájková s rodinou. „Voda v domě dosahovala až do výšky 0,5
metru. Do této výše jsme museli vysekat zdivo v celém přízemí domu,
odstranit promáčené podlahy a vystěhovat poničený nábytek,“ popisuje paní Hájková. Její rodina se s následky červnové povodně vyrovnává
ještě v těchto dnech.
Tato událost není naší firmě lhostejná. Rozhodnutí akciové společnosti
zastoupené generálním ředitelem Patrikem Vančíkem a podpořené odborovou organizací umožnilo poskytnutí finanční výpomoci.
Ředitel odštěpného závodu v Jaroměři Milan Branda předal paní Hájkové šek v hodnotě 10 000 Kč s přáním, aby se jejich komplikovaná situace co nejdříve vylepšila.
MH
Petra Němcová
Boats and Outdoor
Posnídali jsme s Novou
Abychom představili náš nový produkt mořský kajak SEAWAVE, zvolili jsme pro nás dosud netradiční metodu v podobě pořadu Snídaně
s Novou na Vltavě.
Ve spolupráci s CET 21 a Vodáckým rájem jsme se v pátek 2. srpna
v brzkých ranních hodinách sešli na Vltavě, nafoukali čluny a mezi
prvními vyrazili na klidnou hladinu. Natáčení se zúčastnili zaměstnanci Tomáš Gala, Marek Kukliš, Petra Němcová, Jana Caltíková
a Eva Nevělíková. Výsledná reportáž probíhala ve vysílacím čase
od 5:30 do 8:30 hodin. Kdo snídal s námi, mohl i vyhrát. V pořadu
se soutěžilo o inovovaný model Palava.
V další reportáži, 16. srpna, jsme oslovili rodiny s dětmi a ukázali jim,
jak postupovat při výběru nejen lodě, ale i doplňků. Zaměřili jsme se na
Periodikum Jasný cíl vydává Gumotex, akciová společnost, Břeclav.
IČ 16355407. Četnost vydání - jedenkrát za dva měsíce v počtu 300
ks, místo vydání Břeclav. Odpovědný redaktor Pavel Kašuba, tel.: 519
314 146. Adresa vydavatele: Gumotex, a.s., Mládežnická 3A, č. p.
3062, 690 75 Břeclav. E-mail: [email protected] Uzávěrka
čísla do 20. kalendářního dne příštího měsíce. Za změny, které nastaly po uzávěrce, redakce neručí. Tisk povolen pod evidenčním číslem
MK ČR E 11019.
Download

září 2013