Vyšší odborná škola právní, s.r.o.
Osvobození 699, 686 04 Kunovice
tel.: 572548035, fax: 572548788,
e-mail: [email protected], www.vos.cz/vyssi
SC E TE IPS UM
O
N
Výroční zpráva
Vyšší odborné školy právní, s. r. o.
za školní rok 2011/2012
Zpracoval: Ing. Hynek Dušek, studijní oddělení
Markéta Nevařilová, ekonomické oddělení
Zora Omelková, knihovna
Schválil: H. prof. Ing. Oldřich Kratochvíl, Ph.D., CSc., Dr.h.c., MBA, ředitel
V Kunovicích, dne 12. 10. 2012
-1-
Obsah
A) CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ
B) PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ
C) ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY
D) ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
E) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
F) PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ
G) ÚDAJE O VÝZNAMNÝCH MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH
H) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ
I) ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY
-2-
A) CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ
•
Název školy: Vyšší odborná škola právní, s.r.o.
Sídlo: Osvobození 699, 686 04 Kunovice
Odloučená pracoviště: 1. 686 04 Kunovice, Na Záhonech 1068
2. 686 04 Kunovice, Náměstí Svobody 362
3. 686 04 Kunovice, Osvobození 861
•
Zřizovatel: H. prof. Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c., CSc., Ph.D., MBA
Adresa zřizovatele: Javorová 1522, 698 01 Veselí nad Moravou
•
Jméno ředitele školy: H. prof. Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c., CSc., Ph.D., MBA
Zástupce ředitele: Mgr. Iveta Hashesh, Ph.D., MBA, h.doc.
•
Kontakt na zařízení:
Tel.: 572 54 80 35
Fax: 572 54 87 88
Web: www.vos.cz/vyssi
E-mail: [email protected]
Jméno pracovníka pro informace: JUDr. Oldřich Dosoudil
•
Datum zřízení (založení) školy: 1. 1. 1997
Datum zařazení do sítě: 17. 1. 1997
Poslední aktualizace v síti: 1. 4. 2002
•
Školská rada:
Byla zřízena dne 15. 9. 2005 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění.
Školská rada pracovala ve složení: Mgr. Iveta Hashesh, Ph.D., MBA h.doc. /jmenovaná
zřizovatelem/, Martina Buchlovská /zvolená studenty VOŠP/ a JUDr. Oldřich Dosoudil
/zvolený pedagogickými pracovníky školy/.
•
Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity:
Vyšší odborná škola
- kapacita: 2000 studentů
Typ
školy
Počet tříd
Počet studentů
k. 15. 10. 2011
VOŠ
2
24
Počet studentů
na třídu podle
Přepočtený počet Počet studentů na
pedagogických
přepočt. ped.
stavu k 30. 6. 2012
pracovníků
prac.
12
1,3
18,46
-3-
B) PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ
Vyučované obory ve školním roce 2011/2012
Vyučované obory
ve školním roce
2011/2012
(názvy podle
Rozhodnutí
o zařazení do sítě
škol)
Právo komerční
Kód oboru
(KKOV)
68-41-N/003
Součást
školy
Studium při zaměstnání
Počet studentů
Ukončilo ZZ
Ukončilo MZ
k 30. 6. 2011
DÁ VE
EX DÁ VE EX DÁ VE EX
24
0
0
2
0
0
0
0
0
Inovace vzdělávacích programů
Veškeré náplně odborných právnických předmětů byly inovovány s ohledem na probíhající
sbližování práva ČR a EU. Tato inovace probíhala průběžně a má dopad i na
zaměstnavatele našich studentů. Dále probíhala inovace v důsledku přijetí nových zákonů a
podstatných novel stávajících zákonů Poslaneckou sněmovnou ČR, na něž škola pohotově
reagovala a doplňovala tak příslušné vzdělávací programy.
Způsob zabezpečení odborné praxe, resp. odborného výcviku, přehled pracovišť a
počtu umístěných studentů
Odborná praxe se řídila platnými učebními plány a rámcovým tématickým plánem na školní
rok 2011/2012. Studenti si zajišťují praxi ve firmách, obchodních společnostech a
organizacích státní a veřejné správy. Škola s těmito institucemi a studenty uzavírá dohody o
výkonu řízené praxe a pracoviště studenta průběžně hodnotí. Celkem externí odbornou praxi
vykonávalo k 30. 6. 2012
24 studentů 3. a 4. ročníku.
Zavádění nových metod výuky a vzdělávání
Bylo posíleno zavádění e-learningových technologií. Značná pozornost byla věnována výuce
cizích jazyků. Důraz byl kladen na tvorbu elektronických učebních textů a taktéž na zavádění
plošného elektronického testování. V současném období používá VOŠP 2 ostré elektronické
testy k prověrce znalostí studentů.
-4-
Materiální vybavení školy
V celém komplexu školy bylo posíleno připojení k internetu. V kabinetech a provozních
místnostech školy byl rozšířen počet přípojných míst k bezdrátové sítí WiFi 2,4. Proběhla
rekonstrukce některých páteřních sítí zvláště na počítačových učebnách. Dále byl
přepracován systém zabezpečení bezdrátové sítě.
Knihovna a její elektronické služby pro potřeby školy
Škola i nadále věnuje trvalou pozornost rozšiřování knižního fondu o nové knižní tituly,
časopisy a další materiály ke studiu. Výrazně se rozšířil studijní fond na elektronické bázi
(intranetová knihovna, elektronické učební texty, videonahrávky, apod.). Knihovna je řízena
speciálním knihovním systémem, který se postupně zdokonaluje s cílem zajistit co
nejpružnější výpůjční systém a podřízení se odbornému zájmu a potřebám jak studentů, tak i
učitelů VOŠP. Všechny informační zdroje (knihovna, elektronické učební texty, evidence
odborných textů, rešerše literatury, výzkum a další) jsou plně dostupné všem studentům a
učitelům.
V knihovně v Kunovicích mají učitelé a studenti k dispozici:
•
27 742 svazků odborné literatury
•
33 druhů časopisů a novin
•
on-line archivy
•
Rešerše nově vycházejících odborných publikací
Knihovna, studovna
-5-
Časopisy
Bankovnictví
Bridge
Andragogika
Ekonom
Alternativní energie
Harvard Business Review
Časopis pro ele. a energetiku
Obchod a finance
Freundschaft
Rozhledy
Marketing a media
Hospodárske noviny slov.
Hospodářské noviny
HRM
HR fórum
Chip
Dobrý den s Kurýrem
Hodonínský deník
Logistika
Moderní řízení
Podnikatel
Psychologie
Fresch marketing
Právní rádce
Profit
Prosperita
Rozhledy pís. komunikací
SAT DVBT
Sbírka zákonů
The economist
Time
Učitelské noviny
Věstník
Zpravodaj odborného
vzdělávání
Kunovjan
Moravské hospodářství
Lidové noviny
Euro firma
Komora
Odpadové forum
Logistic News
Statistika
Slovácký deník
Noviny Slezské univerzity
Účetní a daně
HR forum
Vědecké časopisy
Politická ekonomie
Aula
Pratur Economic papers
Acta Moravia
Acta Oeconomica Pragensia
Acta FŠFS
E+M
Teorie Vědy
-6-
Přírůstek knihovního fondu za rok
Knihovní fond celkem
Počet odebíraných titulů periodik:
- fyzicky
- elektronicky (odhad)/2
Otevírací doba za týden1 (fyzicky)
1)
2)
489
27742
33
5
Po – Pá 7.00 – 15.30
So, Ne 7.30 – 13.00
Rozumí se počet otevíracích hodin týdně toho provozu vysokoškolské knihovny, který má nejdelší otevírací dobu.
Otevírací doby jednotlivých provozů se nesčítají! Termínem „fyzicky“ se rozumí osobní návštěva knihovny, nikoli
elektronická komunikace.
Uvádějí se pouze tituly periodik, které knihovna sama předplácí (resp. získává darem, výměnou) v papírové nebo
elektronické verzi; nezahrnují se další periodika, k nimž mají uživatelé knihovny přístup v rámci konsorcií na plnotextové
zdroje
Spolupráce s vysokými školami, praxí a zahraničními partnery
Vyšší odborná škola právní, s.r.o. úzce spolupracuje s Evropským polytechnickým institutem,
s.r.o. Kunovice především v oblasti výzkumu a publikace.
V rámci spolupráce s EPI, s.r.o. se vyučující zúčastnili vnitřního vzdělávacího systému, jehož
cílem bylo budovat u učitelů nové kompetence odborné, didaktické a informační.
-7-
C) ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/2012
interní pracovníci
externí pracovníci
Stav k 30. 6. 2012
Fyzické osoby
4
12
Přepočtené úvazky
0,7
0,6
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/2012
Jméno, příjmení, titul
Mgr. Martin Bartoš
Funkce Úvazek Dosažené vzdělání
Učitel
0,05
Masarykova univerzita Brno,
Ped.
praxe
2
obor učitelství občanské
výchovy pro ZŠ, učitelství
ruského jazyka a literatury pro
ZŠ, fakulta pedagogická.
JUDr. Antonín Blažek
Učitel
0,05
JUDr. Oldřich Dosoudil
Učitel
0,1
PhDr. Ivan Gosiorovský, MBA Učitel
0,05
ThDr. Mgr. Alena Hanzová,
0,05
učitelka
Th.D.
Univerzita J. E. Purkyně v Brně,
fakulta právnická, obor právo.
Univerzita Karlova Praha,
fakulta právnická.
Doplňující vzdělání
pedagogických pracovníků.
Univerzita Komenského
v Bratislavě, filozofická fakulta,
obor pedagogika.
Západočeská univerzita v Plzni,
6
8
34
11
fakulta pedagogická, obor
anglický jazyk pro 1.a2. stupeň
ZŠ. Univerzita Karlova v Praze,
fakulta evangelická teologická.
ThDr. – Univerzita Karlova
v Praze, fakulta evangelická
teologická.
Th.D. – Univerzita Karlova
v Praze, fakulta husitská
teologická.
Mgr. Iveta Hashesh, Ph.D.,
h.doc., MBA
Učitelka
0,2
-8-
Ostravská univerzita, fakulta
filozofická,
obor učitelství jazyk anglický –
jazyk francouzský.
Ph.D. studium na Rushmore
university, USA.
MBA studium na Rushmore
university, USA.
12
Ing. Tibor Hlačina
Učitel
0,05
Mgr. Danuška Hofmannová
Učitelka
0,05
JUDr. František Hurbiš
Učitel
0,05
Bc. Jaroslav Janéska
Učitel
0,05
Doc. JUDr. Dušan Korgo,
PhD.
Učitel
0,05
Oldřich Kratochvíl, Honorary
professor, Ing., Ph.D., CSc.,
Dr.h.c., MBA
Ředitel
0,2
-9-
Vojenská Akademie
A.Zápotockého ve
Vyškově,fakulta velitelsko –
organizátorská, obor
organizátorsko-ekonomickém
vševojskovém týlu.
Doplňující vzdělání
pedagogických pracovníků.
V současné době studuje PhD.
studium – Akademie policejního
sboru v Bratislavě.
Univerzita J. E. Purkyně
v Brně, fakulta pedagogická,
obor ruský jazyk - tělesná
výchova.
Vysoká škola sboru národní
bezpečnosti – fakulta
vyšetřování, obor právo.
Doplňující vzdělání
pedagogických pracovníků.
Evropský polytechnický
institut,s.r.o., obor elektronické
počítače. Doplňující vzdělání
pedagogických pracovníků.
V současné době studuje na
UTB ve Zlíně, obor informační
technologie.
Univerzita Komenského
v Bratislavě, fakulta právnická,
obor právo, Doc. - Akademie
policejního sboru v Bratislavě,
obor ochrana osob a majetku,
PhD. - Akademie policejního
sboru v Bratislavě, obor teorie
policejních věd
VŠ dopravní, fakulta strojní a
elektrotechnická,
obor zabezpečovací a
oznamovací technika
v dopravě. Doplňující
pedagogické studium.
MBA studium na Rushmore
university, USA.
Ph.D. studium na Rushmore
university, USA.
CSc. – obor Světová
ekonomika
16
44
15
4
39
29
JUDr. Karel Šabata, PhD
Ing. Ondřej Šabata,PhD.
Učitel
učitel
0,05
0,05
Masarykova univerzita v Brně,
právnická fakulta, obor právo.
Doplňující vzdělání
pedagogických pracovníků.
PhD. studium na Akademii
policejního sboru v Bratislavě.
7
Trenčianská univerzita
5
Alexandra Dubčeka v Trenčíně,
fakulta sociálně –
ekonomických vztahů, obor
veřejná správa.
Doplňující pedagogické
studium.
PhD.- Ekonomická univerzita
v Bratislavě, fakulta
mezinárodních vztahů.
NUOV Praha - státní zkouška
z kancelářského psaní na
klávesnici.
JUDr. Radomíra Veselá
Učitelka
0,05
Doc. PhDr. Milan Vinklárik,
CSc.
Učitel
0,2
- 10 -
Univerzita J. E. Purkyně, fakulta
právnická, obor právo, studuje
Doplňující vzdělání
pedagogických pracovníků.
V současné době studuje Ph.D.
studium – Akademie policejního
sboru v Bratislavě.
Vojenská politická akademie
Klementa Gottwalda v
Bratislavě, fakulta
vojenskopedagogická, obor
vědecký komunismus.
6
11
Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/2012
Jméno, příjmení,
titul
Jana Strnadová
Funkce
administrativní
pracovnice
Úvazek Dosažené vzdělání
0,5
Střední ekonomická škola
Uherské Hradiště
Ped.
praxe
0
Pracovníci v důchodovém věku
PhDr. Ivan Gosiorovský, MBA
Ing. Tibor Hlačina
Mgr. Danuška Hofmannová
JUDr. František Hurbiš
Doc. JUDr. Dušan Korgo, Ph.D.
Ing. Oldřich Kratochvíl, Honorary professor, Ph.D., CSc., Dr.h.c., MBA
Doc. PhDr. Milan Vinklárik, CSc.
Věková struktura pedagogických pracovníků:
Věk
do 30 let
od 30 do 40 let
od 40 do 50 let
od 50 do 60 let
nad 60 let
Počet pracovníků
1
5
0
2
8
Požadovaná aprobovanost a stupeň vzdělání učitelů ve školním roce 2011/2012
V%
Požadovaný stupeň vzdělání
100
Aprobovanost výuky
81
Účast pedagogických pracovníků na seminářích, konferencích a další vzdělávání
pedagogických pracovníků (DVPP).
- 11 -
Přehled konferencí a seminářů vyučujících ve školním roce 2011/2012
Jméno
Název semináře, konference
Datum
Místo
Mgr. Martin Bartoš
JUDr. Oldřich Dosoudil
Školení první pomoci
Kurz managementu a řízení
lidských zdrojů pro řídící
pracovníky na základních a
středních školách
Kurz managementu a řízení
lidských zdrojů pro řídící
pracovníky na základních a
středních školách
Kurz managementu a řízení
lidských zdrojů pro řídící
pracovníky na základních a
středních školách
Google – média a komunikace
Kurz managementu a řízení
lidských zdrojů pro řídící
pracovníky na základních a
středních školách
29.9.2011
Zahájení
kurzu
1. 11. 2011
Zlín
Kunovice
Zahájení
kurzu
1. 11. 2011
Kunovice
Zahájení
kurzu
1. 11. 2011
Kunovice
30.11.2011
Zahájení
kurzu
2.7.2012
Uh.Hradiště
Kunovice
JUDr. Radomíra Veselá
JUDr. František Hurbiš
Bc. Jaroslav Janéska
Mgr. Martin Bartoš
- 12 -
D) ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Základní údaje o hospodaření Vyšší odborné školy právní, s.r.o. Kunovice za období
školní roku 2011/2012.
Hlavním příjmem Vyšší odborné školy právní, s.r.o. jsou dotace poskytované soukromé škole
dle počtu studentů a příjmy z úhrad školného.
Celkové příjmy za období školního roku 2011/2012
Celkem
1.121.402,-z toho dotace (dle aktuálního počtu studentů)
118.966,--
školné
528.110,--
ostatní příjmy
474.326,--
Školné studenti hradí v pravidelných měsíčních splátkách. Výška školného pro školní rok
2011/2012 byla stanovena na částku Kč 1700,-- /měsíc.
Celkové výdaje za období školního roku 2011/2012
Investiční výdaje:
Neinvestiční výdaje celkem
0,-983.438,--
z toho:
-
mzdy pracovníků
225.239,--
-
zákonné odvody
43.709,--
-
ostatní provozní náklady
714.490,--
(provozní náklady zahrnují, nájemné budov, pronájem počítačové sítě, internet atd.)
Neinvestiční náklady hrazené z dotace (dle skutečného stavu studentů) činily za školní rok
2011/2012 částku Kč 118.966,--
Peněžní prostředky jsou vynakládány v průběhu roku přednostně na úhradu závazků
k zaměstnancům, k orgánům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění a na úhradu
závazků z obchodních vztahů zajišťující běžný provoz soukromé školy vyšší odborné školy a
na výchovu a vzdělávání.
- 13 -
E) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
Přehled přijímacího řízení pro školní rok 2011/2012:
VOŠP, s.r.o. obor Právo komerční – dálková forma studia
CELKEM
Přihlášeni
Přijati
0
0
Pro školní rok 2011/2012 nebyl otevřen první ročník pro dálkovou formu oboru Právo
komerční.
- 14 -
F) PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ
Hodnocení o ukončení studia - ABSOLUTORIUM
- 15 -
- 16 -
ÚDAJE O INTEGROVANÝCH STUDENTECH
Studenti integrovaní ve třídách ve školním roce 2011/2012 – pod tabulkou uvést případný
komentář k problematice integrace a výchovně vzdělávací práce s handicapovanými
studenty.
Druh postižení:
Ročník
Sluchové postižení
Zrakové postižení
S vadami řeči
Tělesné postižení
S kombinací postižení
S vývojovými poruchami učení
-
Počet
studentů
0
0
0
0
0
nevedeno
- 17 -
G) ÚDAJE O VÝZNAMNÝCH MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH
Mimořádné pedagogické aktivity učitelů (včetně publikační činnosti)
Publikační činnost
ISBN
978-80-7314-203-2
Název titulu
Autor
978-80-7314-215-5
978-80-7314-217-9
978-80-7314-218-6
Strategic management
Základy teleworkingu a telemarketingu –
M
Teorie obchodu – M
Sociální pedagogika
978-80-7314-219-3
978-80-7314-220-9
978-80-7314-221-6
978-80-7314-223-0
Sociologický pojmový slovník
Sborník Vysoká škola jako facilitátor 2011
Sborník ICSC 2011
Metodika zpracovania bakalárskej práce
978-80-7314-224-7
Základy účetnictví – 2 vydání
978-80-7314-227-8
Obchodní právo – 3 vydání
978-80-7314-228-5
Management – 2 vydání
978-80-7314-229-2
Úvod do výpočetní techniky
978-80-7314-230-8
978-80-7314-232-6
Základy informačních systému v podniku
Finanční trhy – 2 vydání
978-80-7314-233-9
Daně a daňové poradenství 3 – 2 vydání
978-80-7314-234-6
978-80-7314-238-4
Teoretické základy informatiky – 2 vydání
Sborník Luhačovice 2011
978-80-7314-239-1
Filozofie – 2 vydání
978-80-7314-240-7
978-80-7314-241-4
Podniková ekonomika – 2 vydání
Cenné papíry a burzy – 2 vydání
978-80-7314-242-1
Ekonomicko-matematické metody
978-80-7314-243-8
978-80-7314-244-5
Světová ekonomika
Finanční a daňové právo
978-80-7314-245-2
978-80-7314-246-9
Finanční analýza a plánování
Oceňování nástrojů trhu CP – 2 vydání
978-80-7314-248-3
978-80-7314-249-0
Bankovnictví a pojišťovnictví – 2 vydání
Daně a daňové poradenství I. – 2 vydání
978-80-7314-250-6
Úvod do statistiky
- 18 -
Ing. Jaroslav Kavka, H. prof. Ing.
Oldřich Kratochvíl, Ph.D., CSc.,
Dr.h.c., MBA
Doc. Ing. Jozef Strišš, CSc.
Ing. Jan Prachař, Ph.D.
Doc. Ing. Antonín Malach, CSc.
Doc. PhDr. Milan Vinklárik, CSc.,
PhDr. Mgr. Ladislav Rýznar, Ph.D.
kolektiv autorů
kolektiv autorů
Prof. Ing. Jozef Benčo, PhD.
Prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, Ph.D., Ing.
Jaroslav Ďaďo, Ing. Ondřej Šabata
JUDr. Ivana Pazderská, JUDr.
Radomíra Veselá
Prof. Alan Guinn, Ing. Oldřich
Kratochvíl, hon. Prof., Ph.D., CSc.,
Dr.h.c., MBA, Mgr. Iveta Hashesh,
PhD., h. doc., MBA
Ing. Robert Jurča, PhD., Prof. Ing.
Várkoly, CSc., Mgr. Dan Slováček
Prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc.,
Ing. Filip Janovič
Ing. Tibor Hlačina, Ing. Stanislav Vrba
Ing. Jana Stibůrková, Ing. Alena
Poncarová
Doc. Ing. Dalibor Bartoněk, CSc., Mgr.
Dan Slováček, Ing. Filip Janovič
kolektiv
Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.,
Mgr. Martin Bartoš
Ing. Juraj Dubovec, PhD., Ing. Tibor
Hlačina
Ing. Tibor Hlačina
Prof. Ing. Petr Dostál, CSc., Mgr. Věra
Matuštíková, Mgr. Iva Jevčáková
Ing. Jan Prachař, PhD., Ing. Ondřej
Šabata
Ing. Marie Šedová
Prof. Ing. Dušan Baran, CSc., Ing.
Stanislav Vrba
Ing. Tibor Hlačina, Ing. Ondřej Šabata
Ing. Tibor Hlačina, Ing. Ladislav
Obdržálek
Ing. Radek Habarta, Ing. Marie Šedová
Mgr. Miroslav Novotný, Mgr. Iva
Jevčáková
Datum
vydání
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
978-80-7314-253-7
978-80-7314-254-4
Mezinárodní finance – 2 vydání
Podnikové finance – 2 vydání
978-80-7314-255-1
978-80-7314-256-8
Matematika I. – 2 vydání
Politologie – 2 vydání
978-80-7314-257-5
978-80-7314-258-2
978-80-7314-259-9
978-80-7314-262-9
Psychologie – 2 vydání
Občanské právo hmotné
Trestní právo – 2 vydání
Teorie obchodu – 2 vydání
978-80-7314-263-6
978-80-7314-265-0
Veřejné finance – 2 vydání
Daně a daňové poradenství II. – 2 vydání
978-80-7314-266-7
978-80-7314-268-1
978-80-7314-269-8
978-80-7314-271-1
Ekonomie – 2 vydání
Hospodářská a obchodní korespondence
Pracovní právo
Logistika jako součást vnitropodnikového
řízení
978-80-7314-272-8
978-80-7314-275-9
Obecná pedagogika
Metodologie vědy
978-80-7314-276-6
Management administrativy
978-80-7314-277-3
978-80-7314-278-0
Mezinárodní marketing
Verejný sektor a verejné služby 2 vydání
Ing. Tibor Hlačina
Ing. Tibor Hlačina
Doc. RNDr. Daniela Hricišáková, CSc.,
RNDr. Jitka Jablonická
Doc. PhDr. Milan Vinklárik, CSc.
Doc. PhDr. Milan Vinklárik, CSc.,
PhDr. Milan Brázda
JUDr. Radomíra Veselá
JUDr. Karel Šabata, Ph.D.
Ing. Jan Prachař, Ph.D.
Ing. Tibor Hlačina, Ing. Jozef Habánik,
Ph.D.
Ing. Alena Poncarová
Ing. Juraj Dubovec, PhD., Ing.
Vladimíra Hlaváčková, Ing. Ladislav
Obdržálek
Ing. Jan Prachař, Ph.D.
JUDr. Oldřich Dosoudil
2011
2011
Ing. Jan Prachař, Ph.D.
Prof. Alan Guinn, Ing. Oldřich
Kratochvíl, hon. Prof., Ph.D., CSc.,
Dr.h.c., MBA, Mgr. Iveta Hashesh,
PhD., h. doc., MBA, Ing. Iva
Kratochví, DiS., BBS.
Prof. Ing. Jozef Benčo, PhD.
H. prof. Ing. Oldřich Kratochvíl, Ph.D.,
CSc., Dr.h.c., MBA
Doc. Ing. Jozef Strišš, CSc., Doc. Ing.
Miroslav Mečár, CSc. Ing. Jaroslav
Kavka
Prof. Ing. Jozef Benčo, PhD.
2011
Spolupráce školy a dalších subjektů, včetně mezinárodní spolupráce
Dohody o spolupráci:
-
Asociace vyšších odborných škol
-
Svaz účetních a.s.
-
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
-
Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela Bánská Bystrica
-
Vysoké učení technické v Brně
-
Sdružení škol vyššího studia EVOS
-
Česká společnost pro systémovou integraci
- 19 -
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
H)
ÚDAJE
O
VÝSLEDCÍCH
INSPEKCE
ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ
Poslední inspekce provedená ČŠI na naší škole proběhla v roce 2008.
- 20 -
PROVEDENÉ
I) ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY
Na začátku školního roku 2011/12 si učitelé a studenti stanovili následující cíle:
1. Pokračovat v práci s cílem plného zavedení elektronických učebních textů a
elektronických kontrolních testů do výuky.
2. Využít nejmodernější pedagogické metody a postupy do výuky.
3. Pokračovat v práci na budování jedinečnosti oboru a vize školy.
4. Posílit a prosazovat žádoucí kulturu školy.
5. Pokračovat v přechodu na ekosociální pojetí celého výchovně vzdělávacího procesu.
6. Plné propojení výuky s praxí.
Pedagogický sbor i studenti se na konci školního roku shodli, že cíle tento tým splnil.
Ve školním roce 2011/12 bude hlavním cílem:
1. Zapojit studenty VOŠP do celoživotního vzdělávání na EPI, s.r.o.
2. Pokračovat v budování systému e-learningových učebních textů a elektronických testů.
3. Posílit činnost školy a její zaměření pro praktické potřeby zaměstnavatelů našich
studentů.
4. Zapojit učitele do výzkumné činnosti.
5. Zpracovat a připravit k úspěšné reakreditaci vyučované studijní obory.
6. Posílit právní vědomí studentů a pokročit v naplňování vize školy.
Datum zpracování zprávy: 12. 10. 2012
Tato výroční zpráva byla projednána Školskou radou VOŠP dne 12. 10. 2012.
Podpis ředitele a razítko školy:
- 21 -
Download

výroční zpráva za rok 2011/12