2 0 1 3
k v ě t e n
jasnýcíl
Firemní časopis společnosti
G u m o t e x
a . s .
Aktuálně: Skupina auto zahájí novou spolupráci s BMW
Zajímavost: Na našem raftu poznali jižní Sibiř
Rozhovor: Dcera naší kolegyně mezi krasobruslařskou elitou
Na matracích GUMOTEX
se vyspíte do růžova
Aktuálně
OZ2 zahájí nové projekty
slunečních clon
Pro BMW ale vyrábíme i jiné produkty, jako například hlavovky a pěnové díly. V jednání jsou i další možnosti spolupráce, a proto je jakékoliv
rozšíření výroby pro tohoto partnera velmi důležité.
Michal Bílek
vedoucí výroby
Investice do nové linky
GUMOTEX Břeclav investuje do
rozšíření divize AUTO 110 milionů korun. Investice směřuje
do odštěpného závodu TANEX
PLASTY se sídlem v Jaroměři. O
investici, která musí být zvládnuta do konce letošního roku,
rozhodlo představenstvo akciové společnosti na zasedání 26. 3.
2013.
Zatímco na konci roku 2012 došlo k výraznému ponížení výroby slunečních clon pro vozy VW Golf a Passat a tím i k ponížení počtu pracovníků výroby tohoto segmentu, rok 2013 slibuje nárůst zakázek.
P
odařilo se získat některé projekty, kterými zajistíme nejen dosažení plánovaných tržeb, ale i práci dalším zaměstnancům pro nadcházejících několik let.
Během července by měla naběhnout výroba clon v projektu VW Polo
Scirocco. V současné době již dochází k úpravám logistiky stávající linky a přípravků. V rámci tohoto projektu vznikne zhruba čtyřiadvacet
nových pracovních míst na období cca pěti let.
Doladění konstrukčních záležitostí probíhá u dalšího projektu, se kterým se počítá od konce letošního roku a také na zhruba pětileté období. Půjde o sluneční clony pro Seat Ibiza, Altea. Práci v projektu najde
asi čtrnáct nových pracovníků.
(mb)
I
nvestice umožní vybudování
nové, moderní a vysoce efektivní linky určené pro výrobu polyuretanových výplní sedadel. Cílem
Ing. Pavol Bukovský
je nejen zefektivnění stávající
výroby, ale především snaha nabídnout všem potenciálním zákazníkům nová, moderní a inovovaná
řešení sedadlových kompletů a ostatních výrobků. Zároveň dojde ve
skupině AUTO k optimálnímu rozložení portfolia výroby s respektováním geografické polohy jednotlivých závodů vzhledem ke klíčovým
zákazníkům.
GUMOTEX Břeclav je v rámci své divize AUTO jedním z velmi významných a tradičních dodavatelů do automobilového průmyslu. Obrat této
části akciové společnosti činí přes 1,2 miliardy korun ročně. Ve strategickém výhledu je navýšení obratu v horizontu následujících tří let až
na 2 miliardy korun. Výrobkové portfolio je orientováno na interiérové
i exteriérové díly převážně pro osobní automobily. Jedná se především
o výrobky ze studené polyuretanové pěny pro výplně sedadel a výplně hlavových a loketních opěr. Z expandovaného polypropylenu se
vyrábí součásti nárazníků určené k absorpci energie při nárazu do překážky. Ze stejného materiálu se dělají i vložky do slunečních clon, které
se dodávají jako hotové komplety s rozmanitou výbavou. Významným
segmentem jsou i hlavice řadicích pák z integrální polyuretanové pěny.
Rozhodnutí o klíčové investici, která je největší v moderní historii akciové společnosti, přichází v nelehké době hospodářské recese. Rozhodnutí
jasně a zřetelně demonstruje základní firemní vizi společnosti GUMOTEX:
VYBUDOVAT STABILNÍ GUMOTEX, ZALOŽENÝ NA TRADICI, KTERÝ PROSTŘEDNICTVÍM INOVACÍ NABÍDNE ZÁKAZNÍKŮM SKVĚLÉ VÝROBKY.
Ing. Pavol Bukovský
Na projektu „BMW MINI“ pracuje od začátku května tým ve složení
Jaroslav Miklenda, Zbyněk Krupica, Michal Bílek, Radka Bartošová,
Lubomír Mrázik, Filip Radocha a Ľuboš Durdiak.
Novinkou je spolupráce s BMW
Instalace nové a moderní výrobní linky se chystá pro cca desetiletý
projekt, který se rozběhne koncem roku 2013. V oblasti výroby slunečních clon se bude jednat o vstup do nového světa automobilového
průmyslu BMW. Přesněji řečeno nejedná se o clonu přímo do automobilů BMW, ale do jejich vývojem řízeného koncernu - automobilů Mini.
Požadavky zákazníka pro nás znamenají vývoj zcela nového konceptu
montáže.
Výrobní linka bude mnohem více sofistikovaná. Veškeré procesy mající
vliv na zákaznické požadavky budou prováděny automaticky. Zkompletované díly budou stoprocentně zkontrolovány na funkční parametry. Projekt si vyžádá zapojení šestadvaceti lidí.
Každý týden až do náběhu sériové výroby projekt MINI vyžaduje přítomnost zodpovědné osoby v Mnichově. Několik týdnů po začátku produkce je žádaná přítomnost další osoby v Oxfordu. Důvodem je případné okamžité řešení problémů v místě.
Návrh na změnu názvu Jasného cíle
Návrh zaslal Lukáš Pleskot z odštěpného závodu Tanex v Jaroměři:
Gumotex je česká firma. Nicméně jsem se zamyslel nad cizím slovem
GLIDE (glajd), což znamená plachtit. Aby to mělo něco společného s
Gumotexem, přidal jsem nakonec slova -TEX. Čili celý název je GLIDETEX
(vyslovováno glajdtex). Snažil jsem se ho udělat jakoby
v trojrozměrném prostoru.
Zvolil jsem tak, protože Jasný
cíl se nezmiňuje jen o práci,
ale také o sportu, o akcích,
o novinkách na trhu, atd. Takže
ho čtenář vidí také z více úhlů.
Za nápad a snahu děkujeme!
Redakční rada
Editorial
V poslední době prochází Gumotex řadou
změn, které pro něj
znamenají nové příležitosti. Investuje do linky
určené pro výrobu polyuretanových výplní
sedadel. Zahájí výrobu
jiného typu clony. Zcela nové pojetí dostává propagace našich
matrací. Čluny, které
chceme dále rozvíjet,
se objevují v turisticky
neobvyklých lokalitách
atd. Samozřejmě někde
se daří více, jinde méně a jak se říká - ani v životě není pořád
jen „slunečno“. Těší mě, že k těm pozitivním změnám můžeme
přispět také novinkou v oblasti rozvoje zaměstnanců. Evropské
fondy podpoří námi plánovaný systém vzdělávání techniků v rámci
firemní Akademie. V první řadě je však nutné si uvědomit, že smyslem každé aktivity je její přínos. A přínos podnikové Akademie bude
záviset na tom, jak si ji nastavíme. K tomu bude zapotřebí nejen aktivity samotných účastníků, kteří dostanou možnost uplatnit nové
znalosti a dovednosti při řešení vlastních projektů v praxi. Potřebná
bude zejména podpora vedoucích pracovníků, kteří by v roli „sponzorů“ týmů měli být aktivními navrhovateli úkolů a následně oponenty a kouči. Nelze opomenout nezbytnou podporu vedení společnosti. Jedině tak bude mít naše Akademie smysl a potáhneme
za jeden provaz. Jedině tak bude platit to, co mi utkvělo v paměti z
nejmenované podnikové akce. Jeden z bývalých manažerů řekl, že
každý vedoucí je tak dobrý, jak schopné má podřízené. A nezbývá,
než s ním plně souhlasit.
Je tedy jen na nás všech, jak si dokážeme nastavit a využít plánované aktivity k tomu, aby nás tento systém někam posunul. Během
dvou let se do něj zapojí více jak sto zaměstnanců naší akciové společnosti.
Zateplení budovy č. 42
čeká na výsledek žádosti
o dotaci
Jaroměř: raketový vzestup
počtu zlepšováků
V srpnu 2012 byla podána žádost o dotaci na zateplení další výrobní
haly. Pětipodlažní budova č. 42 byla postavena v 70. letech minulého století. V současné době je zařazena do klasifikační třídy G - mimořádně nehospodárná.
P
rojekt za 12,4 milionu korun počítá se zateplením obvodových
stěn, střešních konstrukcí a výměnou všech otvorových výplní, které neodpovídají energetickým požadavkům. V plánu je také kompletní
rekonstrukce vzduchotechniky. Uvedená částka zahrnuje dotaci ve výši
3,7 milionu korun. Úpravami má dojít ke snížení celkové spotřeby paliv
a energií na budově o více jak 60 %. Přepočteno na peníze je to úspora
přes 1,1 milionu korun ročně.
Zahájení prací závisí na ukončení schvalovacího řízení u poskytovatele dotace. Předpokládaným termínem ukončení projektu je konec roku
2014. Poskytovatel dotace ale není vázán žádnou lhůtou, do kdy musí
o žádostech rozhodnout. Předpoklad výsledků hodnocení žádostí dle
Czechinvestu je červen 2013. V případě, že by projekt nebyl podpořen
ze zdrojů EU (program Eko-energie), mohla by naše společnost realizovat plánované práce v menším rozsahu. To by však znamenalo snížení
předpokládané výše energetických úspor.
V letech 2010 a 2011 byly realizovány podobné projekty u budov 13 a
14. Celkové náklady se vyšplhaly na necelých 40 milionů
korun. Získané dotace tehdy
přesáhly 11 milionů.
Ing. Pavlína Vlková
vedoucí investiční výstavby
a správy nemovitostí
Pavel Kašuba , šéfredaktor
Při hodnocení loňského roku se odštěpný závod Tanex v Jaroměři
soustředil na problém nízké iniciativy zaměstnanců v oblasti zlepšovacích návrhů. Oproti celému roku 2012 počty podaných zlepšováků
významně vzrostly už v prvním čtvrtletí a dosáhly téměř hodnot ročního plánu. Na otázku „čím to je“ odpovídá Monika Hozdová, zmocněnec ZN managementu pro závod Tanex:
Z
aměřili jsme se především
na to, jak obnovit důvěru a
proaktivní přístup zaměstnanců. Nastavili jsme systém tak,
aby bylo podávání zlepšovacích návrhů funkční a přístupné pro všechny zaměstnance.
Při pravidelném setkávání zaměstnanců s vedením závodu
byla představena prezentace
na téma nejdůležitějších principů zlepšovatelství a systému
řízení procesu zlepšovacích
návrhů společnosti Gumotex.
Další nutností je vytvoření
organizačních předpokladů a
podpory, co se týká nejen aplikace zlepšení, ale i motivace
pracovníků. Podpora zlepšovatelů a osobní zájem o návrhy zlepšení
přinesl své výsledky.
Rok
Počet návrhů zlepšení
2012
5
1. čtvrtletí 2013
25
Tento trend pokračuje dále i v měsíci dubnu, kdy naši zaměstnanci
podali již dalších 10 podnětů. Podávané návrhy nezahrnují jen výrobní činnosti, ale i administrativu, servisní a podpůrné procesy. Další z
podstat je řešení například bezpečnosti, ergonomie, standardů nebo
ulehčení práce.
Zlepšení v konečném důsledku dělíme dle jejich přínosu na finančně
vyčíslitelná a finančně nevyčíslitelná – bezpečnost a ochrana zdraví, ergonomie, environmentální management, zlepšení pracovního prostředí
atd. Všechny užitečné nápady jsou pro firmu důležité a jsme za ně rádi.
Na konci roku připravujeme vyhodnocení kolektivu nejlepších zlepšovatelů a bude opravdu z čeho vybírat. Touto cestou si dovoluji poděkovat zaměstnancům OZ 5 za jejich kladný přístup a snahu ke zlepšení.
před zateplením
po zateplení
3
Barva žen, optimismu, pozitivní nálady a zdravé
pokožky. Jedinečná, odvážná a nezaměnitelná
RŮŽOVÁ - Barva zdravého spánku
Nová barva matrací GUMOTEX
N
aším cílem bylo vdechnout prezentaci matrací nový život
a z dlouhodobého hlediska vytvořit vlastní a nezaměnitelnou
identitu, kterou si lidé časem spojí s naší značkou.
Reklamní agentura Citadela ze Slovenska, která se loni zúčastnila
výběrového řízení, nás přesvědčila svým návrhem růžového spaní, a
proto jsme se rozhodli za symbol vydatného spánku zvolit portréty
spokojných, usměvavých lidí s výrazně růžovými tvářemi. Zvolený
slogan zároveň napovídá, že s matracemi Gumotex se vyspíte kvalitně a zdravě, prostě jednoduše do růžova!
Změna vizáže je jen prvním krokem ve snaze posilňovat naše místo na
trhu a podporovat prodej v široké distribuční síti jak v domácím, tak v
zahraničním prostředí. Čeká nás ještě hodně práce, ale už dnes každý
náš krok po sobě všude zanechává malé nové otisky.
Krásné ráno je, když vstáváme plní energie a dokonale odpočatí,
když je pryč únava a můžeme s radostí vykročit do nového dne. To
všechno je otázkou kvalitní matrace, která dopřeje svému majiteli
maximální pohodlí a dbá též o jeho zdraví. A právě takové jsou matrace Gumotex.
Tak jak jste se dnes vyspali Vy? :-)
Užitečné
Informace k důchodové reformě
Kdy a co předkládáte
zaměstnavateli
Důchodová reforma přináší možnost převodu části sociálního pojištění ( 3 % z 28) na individuální účet klienta. K tomu si klient každý
měsíc přidává 2 % ze své hrubé mzdy. Sazba na důchodové spoření
tedy činí 5 % z hrubé mzdy.
Reforma počítá se třemi pilíři:
1.Pilíř – průběžný státní systém důchodového zabezpečení, který
je povinný pro všechny ekonomicky aktivní.
2.Pilíř - NOVINKA – je zaveden od ledna 2013 formou dobrovolného spoření v penzijních společnostech – posiluje vliv schopnosti jednotlivce a zvyšuje tak jeho celkový příjem v důchodovém
věku.
3.Pilíř – představuje dobrovolné penzijní připojištění se státním
příspěvkem, které se od ledna 2013 částečně změnilo a nazývá
se doplňkové penzijní spoření.
Zaměstnanci, kteří si založili důchodové spoření – 2. pilíř – musí ze zákona písemně informovat svého zaměstnavatele, od kdy se stali účastníky důchodového spoření.
Jak probíhá proces zaregistrování účastníka 2. pilíře?
Poté, co klient uzavře smlouvu o důchodovém spoření, obdrží celkem
čtyři dopisy. Teprve po doručení posledního, tedy čtvrtého dopisu je
třeba kontaktovat mzdovou účtárnu zaměstnavatele a nahlásit svou
účast na důchodovém spoření.
Klient obdrží následující dokumenty:
1.
Dopis: potvrzení o zaevidování smlouvy důchodového spoření v RPS (od penzijní společnosti) – cca 5 – 7 dní od podpisu
smlouvy = klientovi sdělují, že došlo k zaevidování údajů.
2.Dopis: Rozhodnutí o registraci smlouvy (od CRS – do vlastních
rukou) – cca 1,5 měsíce od podpisu smlouvy = klientovi se sděluje
informace o průběhu registrace.
3.Dopis: Oznámení o nabytí účinnosti smlouvy (od CRS – do
vlastních rukou) – cca dva týdny od převzetí Rozhodnutí o registraci smlouvy = tento dokument již obsahuje veškeré potřebné
informace pro zaevidování klienta jako účastníka 2. Pilíře (je ale
psán strohou úřednickou formou, proto doporučujeme počkat až
na poslední dokument).
4.
Dopis: Informace, jak navést platby důchodového spoření (od
penzijní společnosti) – cca dva týdny od převzetí Rozhodnutí o
registraci smlouvy = součásti dopisu je oddělitelné potvrzení s
klientskými údaji, které je důležité pro mzdovou účtárnu.
Zaměstnanci, kteří si založili důchodové spoření, musí ze zákona písemně informovat svého zaměstnavatele, od kdy se stali účastníky důchodového spoření. Zaměstnavatelé jsou pak povinni hradit pojistné za
své zaměstnance způsobem uvedeným v zákoně 397/2012 Sb.
Zaměstnanec oznámí na mzdovou účtárnu účast v důchodovém spoření tak, že přinese:
Dopis č. 3 – Oznámení o nabytí účinnosti smlouvy.
Dopis č. 4 – Informace, jak navést platby důchodového spoření.
Michaela Václavská
referent mezd
4
Až budete v Budějicích, navštivte naši novou prodejnu
Počátkem dubna jsme zahájili prodej na novém místě v Českých Budějovicích. Přestěhovali jsme se
z okrajové části města prakticky do centra, na ulici Husova 4.
P
rodejnu dříve navštívili jen zákazníci, kteří cíleně vyhledávali
matrace a často prověřili pouze konkurenční nabídku. Nyní sídlí
nová prodejna v zajímavé lokalitě, velmi blízko centra města na ulici,
kde jsou v obou směrech zastávky MHD. Kolem tak projdou denně
stovky lidí. Děláme vše pro to, aby si nenuceně do podvědomí uložili
informaci o prodejně matrací GUMOTEX.
Najít nové místo a sestěhovat zařízení z velké prodejny do menší, byl
tak trochu oříšek. Nové prostory však působí velmi útulným dojmem
a nespornou výhodou jsou i nízko položená a velká okna. Právě ta
umožňují nahlédnout dovnitř třeba v několika minutách před příjezdem autobusu. Vyšší návštěvnost a zájem o zboží potvrdila hned
v prvních dnech po otevření vedoucí prodejny paní Veselá, která
avizovala větší počty zvědavců a zákazníků zejména po šestnácté
hodině.
Na hodnocení je ještě brzy, ale děláme vše proto, aby se ze zvědavých návštěvníků stali brzy spokojení zákazníci kupující matrace a
doplňky do ložnic.
Ing. Sylvie Čechová
manažer marketingu
S Pulsarem v srdci
Tuvinské republiky I.
Přinášíme Vám cestopis dvou dobrodruhů z nedaleké Vídně, kteří počas dvacetidenního raftového tripu otestovali náš Pulsar na divokých řekách jižní Sibiře.
Z
této rozsáhlé země s nádhernou krajinou si odnesli množství
zážitků a zasloužený obdiv místních lidí za odvahu při sjíždění
nejkrásnějších, ale náročných řek Tuvinské republiky na „malém“
raftu.
Přečtěte si o dlouhé cestě za obřími peřejemi ruských řek a přesvědčte se, že náš člun opět uspěl v testu s exotickou a místy i drsnou přírodou této turisticky odlehlé oblasti.
dny jsme strávili jízdou na koních horským údolím.
Po všech těchto namáhavých dnech jsme dorazili k malé horské říčce Belin Basheen ve výšce 1600 m n.m.
Rusko
Cíl: Tuva, ruská republika na jihu Sibiře, nedaleko mongolských hranic.
Vídeň – Belin Basheen
Dvacet dnů v divočine
Na samotném počátku jsme téměř týden žili v nejrůznějších dopravních prostředcích. Využili jsme letadlo, autobus, metro i transsibiřskou železnici, a to vše s těžkými batohy. Do našeho hostelu
v Irkutsku, města na břehu jezera Bajkal, jsme dorazili vyčerpaní,
ale šťastní.
Příští den padl na cestu autem z Irkutska do Orliku (asi 400 km, z
toho posledních 150 prašnou cestou). Další den jsme pro změnu
cestovali ruským offroadovým náklaďákem „Ural“ a následující tři
V příštích dvaceti dnech nás čekalo splutí Belin Basheen, přejetí
jezera Belin Chol a nakonec pádlování na nejkrásnějších řekách
Tuvinské republiky - Belin Gol, Kyzyl Khem a Malý Jenisej. Belin
Basheen měl zrovna velmi málo vody, takže byl v podstatě nesjízdný. Tato horská říčka nás však velmi zaujala svou azurovou vodou
a spoustou nádherných lipanů sibiřských. Brzy jsme přišli na to, že
nejjednodušší způsob jak zdolat tuto řeku je, když jeden z nás loď
táhne a ostatní jdou podél břehu, loví ryby, sluní se a obdivují krásu
6
Zajímavost
okolních Sayanských hor.
Belin Chol je úžasné jezero o délce sedmi kilometrů. Sestává ze tří
menších jezer, která jsou mezi sebou propojena krátkými peřejemi.
Foukal proti nám silný vítr, takže jsme vždy, když to bylo možné,
šli pěšky podél břehu a raft opět táhli za sebou. Tento způsob se
ukázal pohodlnější než pádlování.
Divoká voda kategorie WW IV aneb
Kyzyl Khem na Pulsaru
Další tři dny jsme se prokousávali meandrující řekou a pak začala
pořádná zábava. Asi 80 km dlouhý kaňon nám konečně umožnil
pořádně si zaraftovat, a navíc byla kolem obdivuhodně krásná
krajina. Několik místních, které jsme potkali, nevěřili, že opravdu
chceme sjet Kyzyl Khem na tak „malé“ lodi. Jsou zřejmě zvyklí jen
na katamarány a vůbec netuší, že rafty jsou pro takovou vodu ideální.
Dokončení přineseme v příštím čísle.
Originál text a foto: Jakob Schabasser
překlad: Dominika Krejčová, vodácký magazín Hydro
(JC)
Akademie
Do finále nultého ročníku spěje 15 týmů
V minulém čísle jsme představili několik týmů zabývajících se praktickým uplatněním teoretické části vzdělávání. Také jejich návrhy
na zlepšení činností konkrétních procesů budou výstupem nultého
ročníku zaměřeného na práci techniků. Celkem patnáct týmů odprezentuje své práce vedoucím odborů v měsících dubnu a květnu.
Užití systému projektového řízení v praxi budou před vedoucími odborů (sponzory týmů) obhajovat i následující týmy:
Tým „Prodej-nákup4“ nastaví systém prodeje hal
Dušan Buchta: Rozhodli jsme se využít projektové řízení jako nástroj k vyhodnocení nákladů na energie s cílem navržení úspor.
Základem je rozpracování myšlenky snížení provozních nákladů na
budově 42. Nějaké kroky jsme učinili už v minulosti, ale nedotáhli
jsme věc do konce. Nyní znovu posuzujeme možnosti a vyhodnocujeme rizika navrhovaného opatření s ohledem na aktuální podmínky. Konkrétně jde o odběr levnější páry potřebné pro technologii
výroby. Zajímáme se, jak funguje takové opatření v jiných podnicích. Do května předložíme plán s vyčíslením předpokládaných
úspor, hodnocením rizik a dopadem na ostatní výroby. Věříme, že
při hodnocení celkového odběru energií přinese náš návrh nemalou úsporu.
Dušan Buchta (OZ2) pracuje v týmu s Liborem Prokopem (OZ2), Markem Sedláčkem (OZ3), Radkou Košičiarovou a Jolanou Hřebačkovou
(obě závod Matrace). Sponzorem týmu je Michal Bílek.
„Tým 1“ použije projektové řízení k vyřešení reklamací
Prodej-nákup4
Tomáš Černý: Do nedávné doby byla veškerá činnost odboru hlavního mechanika orientována výhradně na potřeby fabriky. Na základě
nových požadavků začínáme uspokojovat externí poptávky. Pasivní
podoba naší nabídky se mění na aktivní vyhledávání externích zákazníků. V rámci týmu navrhneme systém řízení a vyhodnocování
prodeje, který bude primárně vytvořen pro prodej montovaných
hal, ale uplatnitelný i pro další naše komodity.
Tomáš Černý (OZ6) pracuje v týmu s Lucií Tomkovou a Pavlem Polákem (oba OZ3). Sponzorem týmu je Jiří Marek.
„Pětičlenka“ hledá úspory v energiích Tým 1
Jiří Beran: Od vedení jsme dostali úkol zabývat se vyřešením poměrně komplikovaného dílu. Deska určená do zavazadlového prostoru pro Superb má sklon k určitým deformacím, díky kterým docházelo k nadzvedávání svrchní kobercové vrstvy. To samozřejmě
vadí zákazníkům. Komplikace spočívá v tom, že se jedná o poměrně
velkou plochu malé tloušťky. Očekávaným přínosem je eliminace
četných reklamací tohoto dílu.
Jiří Beran pracuje v týmu s Radkem Boštíkem, Petrou Podolníkovou,
Janou Čermákovou, Jiřím Skalickým (všichni Tanex Jaroměř). Sponzorem týmu je Antonín Bidman.
„Trojlístek“ se soustředí na nízkoobrátkovou výrobu
Bronislav Imrich: Zaměřili jsme se na vyhodnocení nízkoobrátkových výrobních cyklů. Naším cílem je navržení co možná nejoptimálnějšího obsazení linek na výrobu pěnových dílů, a sice formami
v kombinaci sedák/opěra. Ve výsledku dojde k vyrovnanějšímu plánování, k zamezení zbytečných výměn forem a snížení zmetkovitosti při rozjezdech výroby. S tím samozřejmě souvisí i optimálnější
nastavení skladových zásob, šetření energií a prostojů.
Bronislav Imrich (OZ2) pracuje v týmu s Františkou Leciánovou (OZ2)
a Lenkou Gajdovou (OZ1). Sponzorem týmu je Rostislav Machát.
Pětičlenka
8
Podnikovou akademii
podpoří Evropské fondy
Akademie Gumotex uspěla s žádostí o financování vzdělávání
techniků. V průběhu dvou let tak můžeme čerpat až 3,9 milionu
korun z Evropských fondů.
N
a konkrétní vzdělávací aktivity lze použít 2,1 milionu, zbylé
peníze pokryjí mzdové příspěvky části účastníků, administraci projektu a s ním spojené nepřímé náklady. Zelenou tak dostal námi navrhovaný způsob rozvoje techniků, který bude zahrnovat školení v oblastech výrobních technologií a materiálů,
činnostech konkrétních procesů, ale i návazných oborů. Projekt
naváže na systém dobíhajícího „nultého ročníku“ vzdělávání
techniků s tím, že i teorie bude více zaměřená na konkrétní procesy v našich závodech. Teoretická část bude pokračovat částí
praktickou, tedy odzkoušením a zaváděním nového do praxe.
Uspěli jsme v konkurenci
šesti stovek velkých podniků
Trojlístek
Tým „Výroba F-5“ navrhne lepší tok materiálu
Radek Pochylý: Na dílně budovy č. 13, kde probíhá vysokofrekvenční svařování, řešíme nevyhovující tok materiálu během výroby. Cílem je optimalizace výrobního procesu spočívající v časovém
sladění jednotlivých operací. Výstupem pak bude návrh zahrnující
lepší rozmístění jednotlivých strojů včetně přívodů energií, návrh
na vhodnější přístupové a manipulační prostory. Samozřejmě vyhodnotíme s tím vším spojené náklady.
Úkol řešíme formou projektového řízení. To znamená, že identifikujeme rizika, zohledníme náklady a vyhodnotíme přínos.
Hlavním přínosem by mělo být snížení zmetkovitosti, ke kterému
dochází při neustálém stěhování často těžkého materiálu během
výroby.
Radek Pochylý (OZ3) pracuje v týmu se Stanislavou Kychlerovou
(OZ3), Martinem Dolákem (OZ2), Martinem Michalovičem (OZ6) a
Martinem Gergelem (OZ3, na snímku chybí)
Náš projekt obstál v opravdu tvrdé konkurenci. Celkem bylo
předloženo 1 552 žádostí v celkové výši přesahující pět miliard
korun. Poskytovatel však mohl rozdělit „pouze“ sedm set milionů. Zhruba půl na půl se dělily menší a velké podniky. Z šesti
stovek velkých podniků bylo vybráno devadesát devět. Gumotex je jedním z nich.
Základní podmínkou pro přiznání dotace byla podpora odborného vzdělávání, které má vazbu na současnou nebo očekávanou
pracovní pozici daného zaměstnance. U velkých podniků se navíc musí jednat o vzdělávání systémového charakteru spojené s
tvorbou nového či inovativního systému vzdělávání. Proto jsme
v projektu naplánovali vzdělávací aktivity zaměřené na konkrétní činnosti rozdělené po procesech. Při jejich sestavování
jsme vycházeli z výstupů dotazníkového šetření, návrhů vedoucích pracovníků i vedení společnosti. Možná právě tohle bylo
základem našeho úspěchu u jednotlivých hodnotitelů projektu. Spousta podniků totiž zaznamenala zklamání z neúspěchu
žádosti, když naplánovala vzdělávání po společných modulech,
do kterých se hlásí pracovníci z různých procesů a úrovní.
Vedle vzdělávání hrazeného Svazem chemického průmyslu ČR
a úspěšných žádostí o dotace na jazykovou výuku nebo tvorbu
systému odměňování, je bezmála čtyřmilionový projekt zásadní
příležitostí, jak čerpat finanční prostředky z alternativních zdro­
jů na vlastní vzdělávací aktivity.
Pavel Kašuba
Výroba F-5
Rozhovor
Myslivečková a Brown bojovali na MS
V
březnu proběhlo v kanadském Londonu Mistrovství světa
v krasobruslení 2013, kterého se v kategorii tanců účastnil
český pár z břeclavského klubu Lucie Myslivečková a Neil Brown.
V nabité soutěži postupovalo z krátkých tanců do volných jízd 20
párů z 29 kvalifikovaných. Lucie a Neil zajeli bezchybnou jízdu,
se kterou si dokonce vylepšili nejlepší bodový zisk v sezoně. Ani
to však nestačilo na postup do volných jízd. Sezonu tak zakončili jako 21. nejlepší pár na světě. Lucii Myslivečkovou podporuje
také naše akciová společnost.
učím něco nového. Sledovat jiné sportovce a tanečníky, ale i jiné
umělce, je pro mě vždy inspirací.
Byly někdy i doby, kdy jste s tím chtěla „praštit“ ?
Ano, byly. A bylo jich dost. Ale láska k tomuto sportu mě vždy přiměla vytrvat.
Máte nějaké životní heslo, kterým se řídíte?
Můj oblíbený autor citátů je Paolo Coelho. Uznávám od něj například tohle: Jak můžeme udělat něco nemožného? S nadšením.
Na letošním mistrovství světa…
Krasobruslařka Lucie Myslivečková nejen o vystoupení na MS:
Obecně celá sezóna byla docela náročná, protože jsme jeli mnoho
závodů po celé Evropě. Ale byli jsme dobře připraveni zejména díky
letní přípravě v Lyonu a v Praze, takže dá se říct, že jsme to zvládli
bez větších problémů.
Vyvrcholením bylo samozřejmě mistrovství světa, kde nám o necelé dva body unikla účast ve finále. Samozřejmě nás to oba dost
mrzelo, ale předvedli jsme hodně dobrý výkon a s výsledkem jsme
spokojeni.
Měsíc v roce patří výhradně rodině
Lucie na sebe také prozradila, že má hodně ráda zvířata. Mezi ta
oblíbená prý patří vlk, hroch a lední medvěd. Tedy samá silná stvoření. „Doma v Břeclavi máme fenku westíka Kiminku, o kterou se
teď stará maminka s tatínkem. V Lyonu zvíře nemám, protože by se
trápilo, kdybych nebyla doma,“ dodala.
Děkujeme za rozhovor a přejeme spoustu síly do dalších soutěží!
Mirka Myslivečková:
Jsem na dceru hrdá
Asi není třeba zdůrazňovat, že matkou úspěšné reprezentantky je
naše kolegyně Mirka Myslivečková, která pracuje na pozici vedoucího technologa. Také ona má lví podíl na úspěchu dnes už známé
krasobruslařky.
Jak dlouho se vlastně Lucie věnuje krasobruslení?
V podstatě od malička. V roce 1994 jsme se přestěhovali z Prahy
do Břeclavi a nikoho jsme tady neznali. Já jsem jako malá bruslila
a jelikož byl v Břeclavi krasobruslařský oddíl, tak jsme tam začaly
chodit, já trénovat a Lucie se mnou bruslit.
Lucie na začátku kariéry, na fotografii třetí zleva
Na co se připravujete nyní?
Moji prioritou jsou státnice na vysoké škole, které budu mít v červnu. A po tréninkové přestávce se začneme připravovat na reprezentační prověrky, které proběhnou v srpnu v Praze.
Máte nějaký krasobruslařský vzor?
Vzorů mám hodně a nejen krasobruslařských. Od každého se ráda
10
Vzpomínáte na její první sportovní úspěchy?
Určitě, na prvních závodech, které se konaly v Břeclavi, se vůbec
nebála a moc se těšila. A to jí zůstalo. Každý rok se těší na závodní
část sezony.
Já prožívám všechny závody svých svěřenců, nejen ty první. Chce
to velkou odvahu si stoupnout na velkou ledovou plochu, kde jste
najednou sám bez trenéra před rozhodčími a hlavně rodiči, sourozenci, prarodiči a známými, kteří se na vás přijdou podívat. Těmto
Podporujeme
Mládež ve stolním tenisu
úspěšná v rámci
celé republiky
Ing. Mirka Myslivečková
dětem je pět až šest let, jsou menší než mantinel a většinou ještě ani
nechodí do školy. Jsou ale i děti, které právě kvůli závodění přestanou
bruslit.
Mladí stolní tenisté MSK Břeclav bojují úspěšně i na celostátní úrovni. Jan Vašíček obsadil na kontrolním turnaji starších
žáků ČR v Havířově pěkné sedmé místo, když šel do soutěže
z jedenácté příčky nasazovacího žebříčku. Veronika Tušlová,
aktuálně třetí hráčka této kategorie v ČR, ve stejném termínu
reprezentovala ČR na mezinárodním turnaji na Maltě.
Co znamená v krasobruslení jednadvacáté místo na světě?
Pro nás všechny jednoznačně velký úspěch. Jsem na dceru i jejího nového partnera hrdá.
Jakého úspěchu Vaší dcery si nejvíce vážíte?
Všech, a to nejen v krasobruslení.
Jak náročná byla příprava na MS z pohledu matky úspěšné reprezentantky?
Pro dceru a Neila to byla určitě velice těžká sezona nejen co do počtu
závodů. Příprava probíhá celoročně, kromě jednoho měsíce v roce, kdy
mají volno, a to v červnu.
Jak si potom takový měsíc užívá?
Nejdříve musí dohnat školu a pak si ukradneme jeden týden a všichni
si navzájem užíváme. Děláme rodinné výlety, navštěvujeme příbuzné,
chodíme houbařit – pokud rostou.
Kolik času vlastně trávíte s dcerou?
Co nejvíc, co nám její povinnosti dovolí. Ještě, že existuje skype.
Jak často a kde Lucie trénuje?
Lucie trénuje v Lyonu, tréninky jsou od pondělí do soboty, dvoufázově.
Velmi malou část přípravy mají v Praze. Takže má toho opravdu dost.
Jak je tento sport náročný finančně?
Řekla bych, že velmi. Většina financí jde z rodinného rozpočtu. Bohužel
je to sport, který sponzory nepřitahuje.
Na snímku aktuální posila MSK Břeclav a dva špičkoví mládežníci
oddílu: zleva Veronika Tušlová, Suthasini Sawettabut a Jan Vašíček.
Družstvo starších žákyň MSK Veronika Tušlová a Nikol Cerovská obsadilo výborné čtvrté místo na M-ČR v Ostravě a družstvo dorostenek, hrající ve složení Veronika Tušlová, Magdaléna Šubíková, získalo mezi šestnácti vybranými celky páté
místo v ČR.
Co říkáte na 2. místo v regionální soutěži sportovec roku?
Je to rozhodně ocenění její tvrdé práce. Ceny, kterou jsem musela převzít za dceru z důvodu její nepřítomnosti v republice, si všichni moc
vážíme. Dva ročníky předtím Lucie anketu vyhrála. Je to fantastické, jak
se tento krásný sport díky Lucii dostává do podvědomí lidí z Břeclavska.
Jaroslav Hýbner
Děkujeme za rozhovor!
Turnaj v bowlingu přilákal také ženy
V sobotu 9. března proběhl tradiční turnaj čtyřčlenných družstev na
bowlingové šestidráze v Hodoníně. Celkem dvanáct družstev změřilo
síly během šesti kol. Vyhodnocena byla tři nejlepší družstva a zajímavé ceny si odnesli také nejlepší jednotlivci. V porovnání s předchozími
ročníky se letošního turnaje zúčastnil zatím největší počet žen. Na
bowlingovou dráhu jich nastoupilo rovných deset.
Nejlepší družstva
1.
3169 Mráz Miroslav, Helešicová Silvie, Káňa Pavel, Šálek Jiří
(družstvo na snímku)
2.
3150 Kratochvíl Václav, Hybler Rostislav, Mokráň Jaroslav, Zálešák Lubomír
3.
3108 Čápek Kamil, Hovězák Josef, Čuka Stanislav, Slámová Petra
Nejlepší jednotlivci - ženy
1. Řehánková Iveta
2. Helešicová Silvie
3. Slámová Petra
726
723
698
Nejlepší jednotlivci - muži
1. Šálek Jiří
2. Zálešák Lubomír
3. Čápek Kamil
874
857
856
Tímto bych chtěl všem zúčastněným poděkovat za předvedené výkony
a za příjemně strávený čas. Poděkování patří také vedení společnosti
a odborové organizaci za podporu sportovního vyžití našich zaměstnanců.
Ing. Miroslav Mráz
Přispěli jsme na auto pro dětský domov
Naše společnost přispěla na automobil určený dětem dětského domova
v Hodoníně. Dodávka Ford Tranzit bude sloužit k přepravě dětí na výlety,
na různé soutěže a akce, které se konají v rámci dětských domovů po celé
České republice. Prostorné auto také umožní, aby děti cestovaly spolu s
oblíbenými dvěma psy cvičenými na canisterapii. Hodonínskému dětskému domovu pomohla získat auto společnost A-B help, která zprostředkovává kontakt mezi neziskovou sférou a oblastí firem.
(red)
Společenská kronika únor – březen 2013
Oslavili 50 let: Blanka Kubečková, Anna Lucová, Zdeněk Pozděch, Miloslava Poláčková, Milan Paulík, Světlana Havlová, Marcela Sucháčková
30 let ve firmě: Marie Buršíková
35 let ve firmě: Josef Piškula
40 let ve firmě: Vítězslava Rybová
Nastoupili: Bc. Josef Pilipčinec, Radim Škarka
Pracovní poměr ukončili: Markéta Valentová, Ing. Josef Horníček, Jiří Fialka, Marie Nejezchlebová, Jan Pavka, Iveta Předínská, Andrea Urbanová,
Ludmila Peterková, Ing. Richar Machát, Jan Osička‚ Andrea Červenáková,
Jiří Prudil,
Alena Anderlová, Monika Brtevníková, Markéta Lhotská, Jana Nováková,
Klaudie Přibylová, Zdeňka Salčáková, Božena Zimová, Radim Kokavec, Alena Brzobohatá, Kamil Kutý, Jaroslav Mejzr
Do důchodu odešly: Zdeňka Herková, Olga Klimešová, Jiřina Kudlíková
Na mateřskou dovolenou nastoupily: Lucie Prajková, Ing. Martina Konečná
V 1. čtvrtletí 2013 darovali krev
Anderle Radek, Antošová Martina, Baláš Čeněk, Baláš Roman, Balgová
Věra, Baťka Ludvík, ing. Beránková Lenka, Bergman Petr, Čapka Milan,
Čapka Petr, Černý Tomáš, Čuka Stanislav, Čumalová Renata, Dolák
Martin, Dvořáková Jiřina, Ferstlová Radmila, Fintajsl Michal, Fňukalová
Iveta, Hamadová Dagmar, Hamanová Františka, Hanáková Helena,
Hasil Jiří, Helešic Bronislav, Hes Vladimír, Hlaváčová Kamila, Horák
Dušan, Hovězák Josef, Hrabicová Naděžda, Hrabovský Tomáš, Hruška
Lubomír, Hybler Rostislav, Imrich Bronislav, Kabeláčová Helena,
Kainová Martina, Katucký Petr, DiS. Kloučková Markéta, Kočík David,
ing. Kovalčík František, Kříž Petr, Kubina Jan, Kuja Jiří, Kunderová Lucie,
Kutý Kamil, Lim Karel, Maleňák Michal, Maleňáková Dagmar, Martuška
Miroslav, Mašková Jitka, Mikudíková Miluše, Molek René, Němec Jiří,
Nešporová Petra, Nováková Dana, Nováková Lenka, Očenášek Jan,
Osičková Ivana, Ostřížková Leona, Podolníková Petra, Pochylá Šárka,
Poljak Martin, Ponikelská Lenka, Prokop Libor, Průdek Marian, Raková
Miloslava, ing. Rezek Oldřich, Sádlík Dušan, Sedláček Jiří, Sedlář Otakar,
Seifert Petr, Schallenberger Jan, Schmied Pavol, Schwertnerová Soňa,
Stachovičová Jaroslava, Straka Drahomír, Střílková Joanna, Suchánková
Lenka, Svobodová Jana, Štyksová Monika, Šulc Jindřich, Tonová
Antonie, Tuček Patrik, Tučková Eva, Turečková Štěpánka, Uhrmacher
Ivan, Vaňková Miroslava, Váňová Lucie, Vašková Ladislava, Vítek Libor,
Zahálková Eva, Zachař Michal, Zbranková Lenka.
Odbory informují
V měsíci březnu proběhla konference odborové organizace. Výstupem
jsou nové zásady hospodaření pro rok 2013.
Sociální oblast ve prospěch členů
-Sociální podpora při dlouhodobé nemoci 1 000 Kč v případě nemoci
delší než 4 měsíce
-Podpora při úmrtí člena odborové organizace 2 000 Kč
-Dar při životním jubileu 50 let 1 000 Kč při členství min. 2 roky
-První odchod do starobního, invalidního nebo předčasného důchodu
1 000 Kč
-Odborářům-zaměstnancům v evidenčním stavu poukázka 800 Kč při
členství min. 7 měsíců v r. 2013
- Příspěvek na lyžařský výcvik 500 Kč do věku 15 let včetně
- Příspěvek na školu v přírodě 500 Kč do věku 15 let včetně
- Denzitometrie, příspěvek na vyšetření žen starších 45 let 200 Kč
Významné jubileum oslavili naši senioři:
60 let: Růžena Elsnerová, Stanislav Fibingr, Jarmila Bartošová
65 let: Alena Gajdová, Miroslava Kyclová, Pavla Ledvinová, Dana Doležalová, Zdeňka Berková, Marie Fojtíčková, Emil Horáček, Eva Rolníková, Vladimír Filka, Ludmila Džunová, Anna Součková, Jiří Fiala, Marie Hrubá
70 let: Pavel Buzrla, Božena Zrubcová, Jaroslava Helešicová, Marie Pardovská, Milada Jandáková, Marie Martínková, Květoslava Faitová, Anna
Janulíková, Karel Fitz, Arnošt Wald
75 let: Jaroslava Wagnerová, Anna Pešlová, Terezie Hlavenková, Věra Jurovatá, Vilém Krůza
80 let: Marie Ořeská, Růžena Krejzová, Marie Dolečková
85 let: Anna Kopuletá, Marie Konečná
Zemřeli naši bývalí kolegové:
František Balíček (1939), Jaroslav Hübner (1953), Jan Janulík (1953)
Jana Černotová
personální úsek
Všem přátelům a známým děkuji za projevenou soustrast
při úmrtí mého manžela Jana Šuby.
S poděkováním manželka
Olga Klimešová.
- Dětem členů odborové organizace zajistit zájezd k MDD
- Bezplatná právní poradna pro členy
-Příspěvek v nemoci 600 Kč (1x ročně po patnácti pracovních dnech
nemoci)
-Podpora v nezaměstnanosti 1 200 Kč měsíčně - maximálně 7 měsíců a
při rekvalifikaci 1 000 Kč. Souběh není možný.
Kulturní oblast
Akce organizované odborovou organizací
Rekreace
Příspěvek na poznávací zájezd pro člena ZO 1 000 Kč
Sport
Sportovní akce organizované odborovou organizací a využití pronájmů skupinami zaměstnanců podniku
Udržovací příspěvek od členů odborové organizace
Placení členských příspěvků od druhého měsíce pracovní neschopnosti
40 Kč za měsíc
Bližší informace u Libuše Štěpánkové, předsedkyně ZO
Periodikum Jasný cíl vydává Gumotex, akciová společnost, Břeclav. IČ 16355407. Tištěný náklad 500 ks, místo vydání Břeclav. Odpovědný redaktor Pavel
Kašuba, tel.: 519 314 146. Adresa vydavatele: Gumotex, a.s., Mládežnická 3A, č. p. 3062, 690 75 Břeclav. E-mail: [email protected] Uzávěrka
čísla do 20. kalendářního dne příštího měsíce. Za změny, které nastaly po uzávěrce, redakce neručí. Tisk povolen pod evidenčním číslem MK ČR E 11019.
Download

Na matracích GUMOTEX se vyspíte do růžova