Valtický zpravodaj
4. června 2012
Café Liechtenstein
Jedna z místností v přízemí valtického
zámku je provoněna kávou. Jedná se o prostory, ve kterých v minulosti bývala černá
kuchyně, později, v 19. století, sloužila místnost jako lovecká komnata a apartmán pro
prince z rodu Liechtensteinů. Potom se tam
nastěhovaly valtické děti a od šedesátých let
minulého století zde byly jesle a jídelna bývalé
mateřské školy a nakonec sklady.
Rod Liechtensteinů vládl na Moravě přes
čtyři sta let a shodou okolností se v době,
kdy jsme kavárnu budovali, navazovaly diplomatické styky mezi Českou republikou a
Lichtenštejnskem. A tak nám název kavárny
v roce 2010 dokonce posvětil i sám knížepán Hans Adam II. Poprvé přijel do Prahy na
oficiální návštěvu Česka, a já jsem byl tak
drzý a zeptal jsem se ho, jestli můžeme v
pojmenování použít rodinné příjmení a také
název státu,“ usmívá se kastelán.
Veřejnosti se zámecká kavárna Café
Liechtenstein otevřela v květnu a nabízí
kromě kávy, zákusky, domácí pralinky nebo
bábovku. A v budoucnu se můžeme těšit i
na dezerty knížecí rodiny. Nadace Liechtensteinů, kterou spravuje kněžna, vydala knihu
receptů sladkostí, jejíž překlad již provozovatelé kavárny mají.
Bylo vybudování kavárny náročné a do
jaké podoby jste se pokusili prostory vrátit?
„S pracemi jsme začali již v prosinci roku
2009 a většinou jsme je prováděli svépomocí.
Při úpravách interiéru jsme se nechali inspirovat obrazy Rudolfa von Alta, na kterých je pokoj zachycený v dobách, kdy jej obývali mladí
princové. Vnitřní vybavení je už ale spojením
starého a nového,“ vysvětluje provozovatelka
kavárny Adéla Hačundová.
Jak vznikl název kavárny?
„Přímo se nabízel název „Café Liechtenstein“.
Otevřeno:
duben a říjen od 9.00 do 16.00
květen a září od 9.00 do 17.00
červen až srpen od 9.00 do 18.00
A jak se zrodil nápad na kavárnu?
„Chtěli jsme vytvořit místo, kde by návštěvníci mohli trávit čas při čekání na prohlídky,
protože zámek nemá žádnou „čekárnu“,
a tak nás napadla kavárna,“ říká kastelán
valtického zámku Michal Tlusták.
Na Vaši návštěvu se těší provozovatelka
kavárny Adéla Hačundová a kastelán valtického zámku Michal Tlusták.
-ipv-
SEVA-FLO RA s.r.o.
Nám. Svobody 12,
Valtice, 519 352 615
VINNÉ SKLEPYa.s.
VALTICE, tel.: 519 361 311
 ZASTUPITELSTVO  RADA  KOMENTÁŘ 
Usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva města Valtice ze dne 21. května 2012
Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou
vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Určení paní Jany Martincové zapisovatelkou dnešního jednání
zastupitelstva.
2. Zprávu o kontrole plnění usnesení ze zasedání ZMV č. 14 ze dne
23. 4. 2012.
3. Zprávu o činnosti rady města včetně usnesení z jednání rady č.
21 ze dne 7. 5. 2012.
II. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Jiří Petrů, Josef Grbavčic, Mgr.
Adam Jan Polášek.
2. Ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva: Ing.
Pavlína Vlková, Mgr. Slávka Janků.
3. Program jednání dnešního zasedání Zastupitelstva města
Valtice.
4. Prodej a uzavření kupní smlouvy na pozemek par.č. 1534/2
ostatní plocha o výměře 64 m2 v k.ú. Valtice na ulici Josefská
manželům Ivanu a Janě Suchomelovým, za administrativní
cenu a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starosty podpisem smlouvy.
5. Prodej a uzavření kupní smlouvy na část pozemku par.č. 35/1
ostatní plocha v k.ú. Valtice na ulici Za radnicí panu Ing. Jiřímu Kopečkovi, za administrativní cenu a náklady spojené s
prodejem pozemku a pověřením starosty podpisem smlouvy.
6. Odkoupení části pozemku par.č. 33 ostatní plocha v k.ú. Valtice
na ulici Za radnicí od pana Ing. Jiřího Kopečka za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření
starosty podpisem smlouvy.
7. Prodej a uzavření kupní smlouvy na část pozemku par.č.
2525/44 orná půda v k.ú. Valtice na ulici Josefská Mysliveckému sdružení Reistna Valtice za administrativní cenu a náklady
spojené s prodejem pozemku a pověření starosty podpisem
smlouvy.
8. Prodej a uzavření kupní smlouvy na pozemek par.č. 1031
ostatní plocha o výměře 138 m2 v k.ú. Úvaly u Valtic panu Mgr.
Ondřeji Poláškovi, za cenu 100,- Kč/m2 a náklady spojené s
prodejem pozemku a pověření starosty podpisem smlouvy.
9. Prodej a uzavření kupní smlouvy na pozemek par.č. 2 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 112 m2 v k.ú. Úvaly u Valtic manželům Josefu a Ludmile Padalíkovým, za administrativní cenu
a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starosty
podpisem smlouvy.
10. Prodej a uzavření kupní smlouvy na část pozemku par.č. 76/1
ostatní plocha v k.ú. Úvaly u Valtic panu Miloslavu Machučovi,
za cenu 110,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem pozemku
a pověření starosty podpisem smlouvy.
11. Prodej a uzavření kupní smlouvy na část pozemku par.č. 929/1
ostatní plocha o výměře 4,8 m2 v k.ú. Valtice na ulici Sobotní
panu Prof. RNDr. Jiřímu Vlčkovi, CSc, za administrativní cenu
a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starosty
podpisem smlouvy.
12. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemek par.č. 929/1 a pozemek par.č. 886/1 v k.ú. Valtice k vybudování přípojky plynu a
kanalizace na dobu neurčitou v jednorázové částce 1000,- Kč
+ DPH mezi Městem Valtice a Prof. RNDr. Jiřím Vlčkem, CSc.,
a pověření starosty podpisem smlouvy.
13. Uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu na pozemek par.č. 47/1 v k.ú. Valtice na ulici Sobotní
k uložení podzemního komunikačního vedení pod označením
stavby "16010-017394 DIZP Z1 BREC Valtice Sobotní 1030"
na dobu neurčitou za jednorázovou částku 1000,- Kč + DPH
mezi Městem Valtice a společností Telefónica Czech republic,
a.s., a pověření starosty podpisem smlouvy.
14. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemek par.č. 238/1 v k.ú. Valtice
na ulici Boční k vybudování distribuční soustavy s názvem „
Valtice, Boční , příp.nVV, Černý“ na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 1000,- Kč + DPH mezi Městem Valtice a
společností E.ON Distribuce a.s. a pověření starosty podpisem
smlouvy.
15. Bezúplatný převod pozemku par.č. 1302 zahrada v k.ú. Valtice
dle ust. § 5 odst. 1 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších
předpisů o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví PF ČR na Město Valtice.
16. Stanovení prodejní ceny stavby bez čp postavené na pozemku
par. č. 2572/7 zastavěná plocha v kú Valtice na ulici Polní Mysliveckému sdružení Reistna Valtice na částku 23.520,- Kč
17. Zrušení příspěvkové organizace Správa majetku města Valtice
ke dni 30.9.2012 s tím, že zřizovatel převede zaměstnance
a převezme veškerý majetek, pohledávky a závazky zrušené
příspěvkové organizace od 1.7.2012.
18. Na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení
nabídek rozhodnutí o vyloučení uchazečů:
VIZUALCAD, s.r.o., Uherské Hradiště,
AR projekt, s.r.o., Brno,
Ing. arch. František Pospíšil, Praha,
Ing. arch Pavel Klein, Brno,
Projektová kancelář Kopřivík, spol. s r.o., Brno,
z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Zpracování
územního plánu.
19. Na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení
nabídek na veřejnou zakázku „Zpracování územního plánu
Valtice“ následující pořadí uchazečů:
1. ATELIER URBI, spol. s r.o., Brno
2. DHV CR, spol. s r.o., Praha
3. Arch.Design, s.r.o., Brno
4. MgA. Petr KOCOUREK, Praha
5. Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Brno
6. EKOTOXA s.r.o., Brno
7. Ing. arch. Ladislav Brožek, Brno
8. Institut regionálních informací s.r.o., Brno.
20. Přidělení veřejné zakázky „Zpracování územního plánu Valtice“
uchazeči ATELIER URBI, spol. s r.o., Chopinova 301/9, 623 00
Brno – Kohoutovice, IČ: 26234734, protože uchazeč předložil
ekonomicky nejvýhodnější nabídku.
21. Uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Zpracování
územního plánu Valtice“ mezi Městem Valtice a společností
ATELIER URBI, spol. s r.o., Chopinova 301/9, 623 00 Brno – Kohoutovice, IČ: 26234734 a pověření starosty podpisem smlouvy.
22. Zadání změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru Valtice
dle předložené podoby v souladu s ustanovením § 47 odst. 5
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a
podle příslušnosti stanovené v § 6 odst. 5 písm. b) stavebního
zákona. Text zadání duben 2012 je nedílnou součástí usnesení.
23. Koncept změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru Valtice
nebude zpracováván.
III. Zastupitelstvo města neschvaluje:
1. Revokaci usnesení Zastupitelstva Města Valtice č. 13, ze dne
19.3.2012, bod č. III.1
2
Bc. Milan Sedláček
místostarosta
Ing. Pavel Trojan
starosta
Byl zahájen předprodej vstupenek na koncerty Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae, který i letos zavítá do
našeho města.
17. ročník festivalu proběhne mezi 2. a 30. červnem 2012 s podtitulem
„Kouzlo čísel“. V dramaturgii Barbary Marie Willi zazní více než tři desítky
koncertů hudby z období od středověku po baroko v podání špičkových
českých a zahraničních hudebníků zabývajících se autentickou interpretací
staré hudby. Festival bude vážně i hravě představovat nejdůležitější aspekty
matematiky v hudbě a hledat jejich prostřednictvím znějící řád, který by
uvedl duši posluchače do harmonie. Festival Concentus Moraviae svým
návštěvníkům nabízí příležitost procestovat křížem krážem jižní Moravu a
Vysočinu a propojit návštěvu jedinečných koncertů s poznáváním regionu
a jeho architektonických i přírodních krás.
Informace ke koncertům najdete na festivalovém webu www.
concentus-moraviae.cz v sekci Města. Vstupenky je možno zakoupit v
obvyklých předprodejních místech festivalových měst. Pouze posluchači
zúčastněných měst mají až do začátku festivalu 2. června možnost zakoupit v městském předprodeji standardní vstupenky za zvýhodněnou
cenu, sníženou o 50 Kč oproti ceně plné. Vstupenky lze zakoupit také v
předprodeji TIC Brno, Běhounská 17 a v síti Ticketportal nebo na www.
ticketportal.cz
Organizátoři festivalu nabízí také cenově zvýhodněnou permanentku
na pět a více koncertů dle výběru posluchače. Při zakoupení permanentky
ušetří zájemci na jednotlivých koncertech 40% z původní ceny. Koupi permanentek lze domluvit v brněnské festivalové kanceláři na telefonu 542
210 713 nebo prostřednictvím emailu [email protected]
CONCENTUS MORAVIAE
XVII. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ
FESTIVAL 13 MĚST
téma
KOUZLO ČÍSEL
02 06 — 30 06 2012
VE MĚSTECH
JIŽNÍ MORAVY A VYSOČINY
www.concentus-moraviae.cz
Concentus Moraviae
***
V sobotu 23. června 2012 se od 16.30 hod. uskuteční koncert ve
Valticích – ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie na náměstí.
Koncert bude vyvrcholením celodenní hudební dílny, kdy bude nastudováno mimořádné dílo italské renesance – Striggiova mše pro 40
hlasů, v závěrečném Agnus II až pro 60 hlasů – pod vedením britského
specialisty na starou hudbu Roberta Hollingwortha a za účasti členů
renomovaného souboru I Fagiolini a několika desítek ansámblových
zpěváků z ČR i ze zahraničí. Projekt je pod záštitou brněnského biskupa
Vojtěcha Cikrleho.
Vstupenky jsou v předprodeji v Turistickém informačním centru ve
Valticích na náměstí Svobody č. 4, tel.: 519 352 978.
200 Kč při zakoupení od 2.6.2012
100 Kč zlevněné (důchodci, studenti, ZTP)
S nákupem vstupenek neváhejte, kapacita je omezená.
S festivalem Concentus Moraviae hrajeme do not vašim financím
Modrá pyramida je tradičním partnerem Mezinárodního hudebního festivalu 13
měst Concentus Moraviae již
od roku 1996. S uspokojením
a radostí přispívá k tomu, že
obyvatelé Jihomoravského
kraje a Kraje Vysočina mohou navštěvovat festivalové
koncerty na skutečně špičkové interpretační úrovni. Také
dramaturgie festivalu je vždy
vysoce nadprůměrná a každý
rok překvapí něčím novým.
„I my pro Vás máme něco
nového“, vzkazuje příznivcům
festivalu Zemská ředitelka
Modré pyramidy Dagmar
Bártová:
Vy ty správné interprety máte?
Ano, my je v týmu skutečně máme a jsme dobře sehraný orchestr.
Na důkaz toho přicházíme s nabídkou pro návštěvníky festivalu. Na
všech koncertech obdrží soutěžní kupon, po jehož vyplnění získají
dárek, ale hlavně poukázku na finanční poradenství a následné zpracování finančního plánu. Tato poukázka má hodnotu dva tisíce korun.
Každý tak bude mít možnost posoudit jak kvalitu našich „not“, tak
našich „interpretů“ – finančních poradců. Je to jedinečná příležitost,
jak kouzla čísel využít i pro splnění svých plánů a snů.
Jak se přesvědčí ten, kdo nenavštíví festivalové koncerty?
Velice jednoduše – klientská centra máme po celé republice a jsou
teď nově přeznačená a pěkně viditelná. Chceme pomáhat každému
klientovi najít cestu k tomu, aby uměl dobře s penězi hospodařit a stal
se finančně nezávislým. Ukazujeme mu i možná rizika, se kterými se
může potkat. Díky individuálnímu finančnímu plánu, který pro klienta
připravíme, si může vše dobře naplánovat - zajistit si například finance
na bydlení, na studia svých dětí nebo do penze a přitom minimalizovat
hrozby, které na nás mohou v průběhu života číhat.
kontakt na klientské centrum Břeclav: T.G.M. 9, tel. 721 198,
e-mail [email protected]
www.modrapyramida.cz
Modrá pyramida se velice rychle mění a už je mnohem víc, než „jen“
stavební spořitelnou. Rozšířili jsme nabídku produktů, služby i týmy
našich odborníků a poskytujeme komplexní finanční poradenství. A
dalo by se říci, že naše finanční poradenství je přímo v souznění s
dramaturgií letošího ročníku festivalu, která je zaměřena na „kouzlo
čísel“. Když jsme se vydali cestou finančního poradenství, kladli jsme
si otázku, co je v tomto projektu stěžejní. Jednoznačně nám vyšlo,
že jsou to lidé! Je určitě důležité, podle jakých not hrajete. Ale ještě
důležitější je, kdo je interpretem, který skladbu zahraje.
3
Městská
policie
V měsíci květnu bylo řešeno několik stížností na neoprávněný vstup na cizí pozemek.
Z prostor Bezručovy vyhlídky městská
policie odstranila nalezené injekční stříkačky
a z tohoto důvodu nyní provádí pravidelnou
kontrolu všech dětských hřišť, aby se předešlo možným zbytečným poraněním dětí.
Prosíme všechny občany, aby případě takového nálezu o této skutečnosti městskou
policii informovali.
Dále v rámci běžné činnosti městská
policie provedla kontrolu osoby, která se
pohybovala po železničním náspu, poskytovala součinnost PČR, odchytla několik volně
pobíhajících psů a následně zajistila jejich
odvoz do útulku. Zajišťovala dohled na klidný
průběh Valtických vinných trhů a mistrovství
republiky v Mažoretkovém sportu.
Policie registruje zvýšený počet stížností
na nadměrný hluk a rušení nočního klidu.
Jedná se hlavně o různé soukromé akce
a párty, kde je hudební a pyrotechnická
produkce atd. Organizátorům a účastníkům
těchto akcí vůbec nevadí, že okolo nich
bydlí také jiní lidé, které svou zábavou obtěžují. Zvláště ve Valticích je tento zlozvyk
zakořeněný.
Rovněž chceme upozornit organizátory
jakýchkoliv akcí, že je přísně zakázáno
umisťovat různé reklamní cedule, směrovky
a poutače na dopravní značení. Při zjištění
umístění výše uvedených věcí se organizátor
dopouští správního deliktu, který je policie
povinna řešit.
zapsal str. M. Šesták
Kontakty na MěP:
tel.: 519 301 414; mob.: 608 268 527;
e-mail: [email protected]
Obvodní oddělení P ČR Břeclav
Policejní stanice Lednice
Valtice včetně místní části Úvaly spadají pod
Policejní stanici Lednice a má je na starost:
prap. Ivo Helešic a prap. Radim Budlanský
Tel: 974 632 661; 974 632 662;
519 340 126;
Fax: 519 340 121;
e-mail: [email protected]
Nové vedení
Mažoretky
základní školy
velký úspěch
Rada města na svém květnovém zasedání jmenovala paní Mgr. Markétu Nedělovou
do funkce ředitelky Základní školy ve Valticích. Své funkce se ujme k 1. srpna 2012.
Rada své rozhodnutí přijala na doporučení výběrové komise, která posuzovala
kvality pěti kandidátů. Paní Nedělová má
bohaté zkušenosti ze školství, dlouhá léta
pracuje v radě školy jako její předsedkyně a
sama na této škole i učila. Aktivně se podílí
na mimoškolních akcích, jako například na
organizaci školního plesu. Jsem přesvědčen, že paní Nedělová je dobrou volbou
pro tuto funkci a základní škola získá v její
osobě kvalitního manažera, který školu
povede dopředu.
Rád bych při této příležitosti ocenil a
vyzvedl dlouholetou práci současného pana
ředitele Mgr. Michala Hyčky, který školu vedl
od roku 2004.
Za jeho působení došlo ve škole k významným pozitivním změnám, které školu
posunuly dopředu a zlepšily podmínky pro
žáky i učitele. Především byla vybudována
školní jídelna a kuchyně. Byly rozšířeny
učebny o půdní vestavbu ve škole. Škola
získala zateplení, vyměnila se okna a spolu
s touto investicí bylo vnitřní atrium vkusně
vyzdobeno obřím obrazem. Pan ředitel
vyřešil i vážnou havárii v prostorách školní
jídelny, když skrz izolaci začala nastupovat
spodní voda a hrozilo znehodnocení původně vybudované investice.
Sám jsem za dobu spolupráce s panem
ředitelem mohl ocenit jeho věcný a klidný
přístup k řešeným problémům, kdy pro něj
vždy byl na prvním místě zájem školy a
žáků. Chtěl bych mu za jeho dlouholetou
práci ve školství poděkovat.
Pavel Trojan
starosta
Letos po páté hostilo v sobotu 26. května
valtické náměstí Svobody národní semifinále
v mažoretkovém sportu. V nádherně prosluněný den se na náměstí sešlo na pět stovek
přihlížejících. Všichni měli možnost zhlédnout
jedinečné sportovní výkony vysokého standardu, které podaly i naše děvčata z Klubu
mažoretek Valtice pod vedením Lenky a Šárky Polákových. Vyvrcholením úspěchu ovšem
bylo zlato, ve skupinové formaci. Celé akce
se zúčastnili i čestní hosté včele s poslancem
Jiřím Petrů a starostou Pavlem Trojanem.
Tento krásný a úspěšný den se na večer
přenesl na klidné místo, kde pan starosta
poděkoval za skvělé reprezentování města.
Vzhledem k náročnosti akce jakou je právě
toto semifinále, je důležité poděkovat vedoucím a především rodičům mažoretek.
A protože klub mažoretek Valtice má v
letošním roce 10. výročí založení, Vás všechny, co jste nestihli soutěž, zveme v sobotu 9.
června od 13°° hod. na náměstí Svobody
před TIC. Uskuteční se slavnostní předání
titulu čestného předsedy, vystoupí mažoretky
a otevře se výstava „Deset let mažoretkového
sportu“. Věříme, že se tam všichni setkáme v
hojném počtu a také v další úspěchy valtických mažoretek.
Lukáš Najbrt
předseda komise pro kulturu a sport
v areálu nemocnice
ve Valticích nabízí
PRANÍ A MANDLOVÁNÍ
PRÁDLA
Město
VALTICE
DOPRAVA ZDARMA
Tel.: 519 363 171, 519 363 172
www.valticeservis.cz
4
Počítače, Internet
724 950 605
INFORMACE - ZPRÁVY - ZAJÍMAVOSTI
Kalendář akcí - červen
Diskotéky:
Termín: 8. – 9.6., 15. – 16.6., 22. – 23.6., 29. – 30.6. – od 2100 hod.
Místo konání: sál Disco clubu Kinopolis, ul. Mikulovská 1025, Valtice
Organizátor: klub Kinopolis, www.kinopolis.cz, tel.: 731 157 026
Martino Hammerle - Bortolotti - Perly světové hudby, 5. pěvecký recitál
Termín: 10.6. od 1600 hod. - VYPRODÁNO!
Místo konání: státní zámek Valtice - kaple
Organizátor: Město Valtice a státní zámek Valtice
Závěrečný koncert absolventů ZUŠ
Termín: 14.6. od 1700 hod.
Místo konání: státní zámek Valtice - kaple
Organizátor: ZUŠ Valtice, 777 663 873
Flaškobraní 2012 – příjemné chvíle ve společnosti Bricol-M s dobrým
jídlem, možnost získat slevu na nákup prostřednictvím zábavné hry
Termín: 14.6. a 15.6. od 800 do 1700
Místo konání: areál BRICOL-M s.r.o., Mikulovská 225, Valtice
Organizátor: BRICOL-M s.r.o., www.bricol.cz, 800 274 265
Velké letní chutnání pěšky i na kole - výlet na kolech, soutěže o
nejrychleji dosažený vrchol, volná degustace, ochutnávka v Zámeckém sklepě
Termín: 16.6.
Místo konání: areál Vinné sklepy Valtice a.s., Vinařská 407, Valtice
Organizátor: Vinné sklepy Valtice, a.s., www.vsvaltice.cz
Kníže Karel Eusebius z Liechtensteinu, milovník umění, lovu a
architektury - přednáška PhDr. Miroslava Geršice
Termín: 22.6.
Místo konání: hotel Apollon – salonek, ul. Petra Bezruče 720, Valtice
Organizátor: Muzejní spolek Valtice, www.mestskemuzeum.webnode.cz
Mezinárodní hudební festival Concentus Moraviae – 17. ročník
Missa „Ecco si beato giorno“ - Mše pro 40 hlasů (Alessandro Striggio)
Termín: 23.6. od 1630 hod.
Místo konání: farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, Valtice
Organizátor: Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s.
0ČVWR9$/7,&(DVWiWQt]iPHN9$/7,&(
Noc otevřených sklepů na Vinařském náměstíčku - celonoční zážitková vinařská turistika v unikátním labyrintu historických vinných sklepů
Termín: 23.6. (Další den ráno se končí vyprošťovací snídaní)
Místo konání: Valtické Podzemí, ul. Vinařská 34, Valtice
Organizátor: Valtické Podzemí, 723 600 423, www.valtickepodzemi.cz
Výstavy Národního zemědělského muzea v červnu 2012:
• Život ve stylu bio - o historii a současnosti ekologického zemědělství
• Život v tropech II - o fauně a flóře tropického pásu
• Balkónové květiny a letničky - výstava květin s fotografiemi
Co nového nás čeká, či co pokračuje, v červenci 2012:
• Život ve stylu bio a Život v tropech II - NZM Valtice
• Balkónové květiny a letničky - NZM Valtice
• Italia antica e Italia moderna - výstava kreseb a historických
fotografií italských pamětihodností - zámek Valtice
• Cyrilometodějské dny na Vinařském náměstíčku - 5.–6.7. - degustace vín LVA, gastronomické speciality, folklórní pásmo
• Koncertní cyklus Henckeovy barokní varhany - 7.7. - Jozef
Zsapka – kytara, Dagmar Zsapková - flétna
• Mezinárodní letní škola staré hudby – 7.–15.7. - kurz staré hudby
v ČR, veřejné večerní koncerty účastníků
• Úvalské hody - 13.–14.7. - v pátek zdobení a stavění máje, v sobotu
vyhrávky po dědině, hodová zábava
• Předhodové zpívání - 21.7. - zpívání mužských a ženských sborů
• Valtické vinařské slavnosti - 27.–28.7. - prezentace jednotlivých vinařství, degustace a prodej vín, folklórní program, kulinářské speciality
• Pétanque Cup - 28.7. - turnaj v amatérské koulené v prostředí
valtického zámku
• Koncertní cyklus Henckeovy barokní varhany - 28.7. - Adam
Viktora – varhany, Gabriela Eibenová - zpěv - 28.7.
SRĜiGDMt
dne 22.6. 2012 v 19 hodin
YSĜHGQiãNRYpPViOHQiURGQtKRYLQDĜVNpKRFHQWUD
(v areálu zámku)
I. &(6729$7(/6.é9(ý(5
spojený s ochutnávkou vín
na téma:
TAJEMNÁ a ANOMÁLNÍ MÍSTA
Ivan Mackerle - luštitel záhad
spisovatel, cestovatel DSXEOLFLVWDYiVSURYHGHQČNWHUêPLSRVYiWQêPLLSURNOHWêPLPtVW\QD
naší Zemi, které navštívil a kde se odehrávají podivné úkazy.
KRVWHPYHþHUDEXGH
Vydáte se prozkoumat:
HORU SMRTI v Austrálii,
podzemní chodby s kRVWUDPLREUĤYUXLQiFKVWDURE\OpKRPČVWD
NAN MADOL Y7LFKRPRĜt
a nakonec VLELĜVNpÒ'2/Ë6057,VHVYêPLWDMHPQêPLNRYRYêPL
objekty-GRP\SURSDGDMtFtPLVHGR]PU]OpSĤG\
Bližší informace v červencovém čísle VZ nebo TIC Valtice
tel.: 519 352 978, www.valtice.eu
5
3RYtGiQtEXGHGRSURYi]HQRPQRåVWYtP]DMtPDYêFKREUi]NĤDILOPRYêFKXNi]HN]
výzkumných expedic.
Nenechte si ujít neopakovatelný zážitek
%ČKHPSĜHGQiãN\EXGHSUREtKDWRFKXWQiYNDãSLþNRYêFKYtQz kolekce
QiURGQtKRYLQDĜVNpKRFHQWUD
ŠKOLNÍ KURÝR
ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALTICE
Divadlo
nečekaně pobavilo
i naše starší spolužáky
Dne 17. 5. navštívil
školu divadelní spolek
„Divadélko z Hradce Králové“.
Divadelní skupina o dvou hercích svými
úžasnými hereckými výkony pobavila nejen
naše mladší děti, učitele, ale také dokonce
sklidila obrovský aplaus a pochvalu od našich
„druhostupňáků“.
Jsme rádi, že nám bylo po dlouhé době
umožněno zhlédnout kvalitní představení a
už teď se těšíme na další.
J. Mauksová
Důstojné vystoupení
Děvčata, děkuji vám za kvalitní reprezentaci
naší školy v celostátní soutěži Coca Cola Cup
– školský pohár v kopané.
Hovoranech bylo důstojné, bojovaly jste srdnatě a s nadšením. Technické nedostatky jste
nahrazovaly obětavostí a bojovností. Mnohé
z vás jste od přihlášení školy do soutěže (asi
měsíc před turnajem) začaly individuálně
trénovat, chodily jste i na tréninky chlapců do
FK, některé jste si pořídily i vlastní kopačky.
Na turnaji samotném jste se setkaly se
soupeři více než zdatnými, vždyť v Hovoranech
i Mutěnicích hrají ženy 2. ligu a výchově hráček
se věnují dlouhodobě. S oběma týmy jste prohrály, ale byly jste jim důstojným soupeřem.
Třetí soupeř byl z Břeclavi – ZŠ Břeclav
Kupkova. Tento soupeř byl pro nás hratelný,
zvítězili jsme 2:0, neproměnili řadu dobrých
šancí a také penaltu.
Na konci školního roku pořádá škola sportovní den. Při této příležitosti zvažuji možnost
zařadit vaše družstvo do chlapeckého turnaje.
Mohla by to být výzva pro obě strany. Snad
by to mohl být i odrazový můstek k pozitivním
změnám ve valtické mládežnické kopané.
Na závěr bych chtěl poděkovat panu B.
Foukalovi, který zajistil bezplatně odvoz dvou
třetin družstva.
3. místo
firma Moto – CZ (1319 bodů)
Dominik Bábíček, Ctibor Janík,
Tomáš Jezer, Vít Kočár
Mgr. Michal Hyčka, ředitel školy
Fiktivní firmy
Veletrh fiktivních firem - 30. dubna 2012
Na ZŠ Valtice je letitou tradicí organizace
projektu „Veletrh fiktivních firem“, který je
výsledkem dlouhodobé přípravy žáků 9.
ročníku.
I tentokrát se žáci připravovali v několika
předmětech (Informatika, Výchova ke zdraví
a občanství, Český jazyk). Složení i zaměření
jednotlivých firem bylo záležitostí výběru žáků
samotných. Přes určité obavy, že letošní úroveň bude nižší, jsme byli při vlastní prezentaci
mile překvapeni.
30. dubna byl také ve škole „Den otevřených dveří. Z řad veřejnosti byl projeven menší
zájem během dopoledne i odpoledne, kdy
probíhala jmenovaná akce.
Na základě hodnocení účastníků tohoto
veletrhu bylo stanoveno následující pořadí:
1. místo
firma Vino De Moravia (1612 bodů)
Michaela Čechová, Alena Hrabalová,
Vanessa Kováčová, Petr Šváb
4. místo
firma Airsoft – shop PRO (980 bodů)
Michal Brůček, Miroslav Foukal,
Michal Palička, Alexander Rajčányi
Mgr. Miroslav Štěpaňuk
Košilový den
Jeden květnový týden (22. – 24. května) jsme
si zpříjemnili velké přestávky. Žáci ze školního
klubu a parlamentu připravili pro své spolužáky
KOŠILOVÝ, TEPLÁKOVÝ a KRAŤASOVÝ DEN.
Hráčky zleva - stojící: B. Bělínová, I. Remiášová,
L. Luntnerová, A. Zoubková, R. Vystrčilová,
C. Molčíková, L. Hanesová;
sedící: V. Kováčová, K. Cigáňová, A. Hrabalová,
K. Buriánková, K. Klepáčková; ležící: J. Krůzová
Po dlouhé době jsem měl velmi dobrý pocit z
přístupu našich žáků ke sportovní reprezentaci
školy. Vaše vystoupení na oblastním turnaji v
2. místo
firma K.M.C.K. fashion (1574 bodů)
Kateřina Buriánková, Kateřina Cigáňová,
Maria Hiebnerová, Claudia Molčíková
6
O velkých přestávkách se mohli v příslušném oblečení zajít protáhnout, zatančit si a
pobavit se do tělocvičny.
Nutno podotknout, že ve čtvrtek hned po
zvonění na přestávku vběhly děti do tělocvičny a řádily jak černé ruky. Mezi nafouklými
balónky běhala a výskala asi šedesátka
dětí převážně z nižšího stupně. Tolik radosti
a vypuštěné energie jsem neviděla ani na
karnevale.
Děkuji Kačce Buriánkové a Marušce Hiebnerové
(příprava hudby); Kačce Cigáňové a Ctiboru
Janíkovi (fotky), Michalu Paličkovi a dalším.
toleranci, bytí ve skupině a hlavně tomu, že
nezáleží jen na něm samotném, ale na celé
skupině.
Učí je to pracovat v týmu a vycházet s
ostatními. V dnešní době individualit je to
velmi důležité. Jednou se jim to, doufám,
bude hodit. Těším se na další taneční sezonu.
Ing. Lada Kománková
vedoucí tanečního klubu
Cizí jazyky
Čtvrtý ročník přehlídky cizích jazyků
Radmila Trojanová
za školní klub a školní parlament
Je slyšet volitelná němčina i ruština, dominuje povinná angličtina. Diváci jsou zvědaví,
jak se hercům zadaří. Kdo to ale vlastně
pozná, zda se vloudí chyba hrozná? Snad
jedině učitel. Ten dělá, že neslyšel. Zabývá
se otázkou, co s tou jejich docházkou? Ještě
ráno jich měl tucet a teď zůstali mu dva jen
k ruce. Přece je v tom nenechá, na pomoc
jim přispěchá. Na pódiu raduje se, jako by
mu bylo deset. Co jiného mu také v tu chvíli
zbývá, když ho v tom nechala téměř celá
třída. Většina však nezklamala, své role se
naučila. Je potěšení poslouchat je, i velká
radost podívat se.
Taneční kroužek
Po roce jsme se zase v „kulturce“ sešli. Svá
dílka školnímu světu přednesli. Kdo dnes cizí
jazyk nezná, pro toho jest doba zlá.
Družební setkání
Taneční kroužek ZŠ Valtice zakončil svou
letošní sezonu 25. května v trampském duchu
u táboráku a s tancem na trávě.
I když jsme se letos nezúčastnili žádné
soutěže, velmi nás to stmelilo a zjistili jsme,
že by nám tanec chyběl.
Děti to opravdu baví a je to vidět i na ukázněnosti a disciplíně na hodinách. Děti se učí
Mgr. Yveta Rylichová
Ve čtvrtek 31. května se žáci i učitelé ZŠ
Valtice zúčastnili tradičního družebního setkání
na ZŠ Vančurova v Trnavě.
Po předchozích setkáních, kdy nám v
Trnavě nedovolil celodenní déšť uskutečnit
venkovní sportovní utkání, tentokrát počasí
přálo. Takže jsme na hřišti Lokomotivy Trnava
odehráli fotbalové utkání a prohráli 1:5, kdy
domácí žáci vyhráli zaslouženě, jelikož byli
příliš silným protivníkem.
Malí se angličtiny nebojí a učitel nemusí
bojovat s jejich nevolí. Nemusí je přemlouvat
a motivovat, oni vědí, jak se chovat. Jen trošinku překvapí, že hochy tréma zaskočí. Jako
by je praštil klackem, nejsou schopni vyjít s
hlasem. Nehýbou se, nemluví. Děvčata je
zachrání! Potlesk sklízí ale všichni. I ti další,
co po nich přišli.
PASIVNÍSTAVBY
Mikulovská 151
691 42 Valtice

519 352 365
profesionalita,rychlost,cena
Pondělí -Pátek
9.00 - 12.00
13.30 - 17.00
nabídkyzdarma
Valtice,tel:736/625315
7
Ve štafetových bězích dívek i chlapců byli
taktéž rychlejší naši slovenští přátelé. V tělocvičně ZŠ Vančurova se potom odehrála utkání
v košíkové a ve šplhu.
V utkání dívek vyhrály trnavské 27:4,
přičemž 25 bodů zaznamenala jejich jediná
skvělá hráčka.
Naši chlapci porazili hostitele 12:10. Ve
šplhu vyhrály dívky z Valtic ve složení Sabina
Gonsiorová (5. B), Nikola Bukovcová (7. B),
Veronika Vránová (8. A) a Kateřina Cigáňová
(9. A). U chlapců lépe šplhali trnavští. Celkově
Trnava vyhrála pět soutěží a Valtice dvě.
Snad více než sportovní výsledek potěšila
pěkná přátelská atmosféra během našeho
pobytu i vzorná hostitelská péče. A za rok
Mgr. Miroslav Štěpaňuk
opět u nás!
nůžkami a začali jsme pracovat jako ve škole.
má zase novinku
Děti řešily úkoly v pracovních listech, stříhaly
obrázky a snažily se správně držet psací potřeby. Také jsme si zazpívali a zacvičili.
Na zahradě se zbudovala dvě velká pískoviště, do nichž se vejde spousta dětí, dají se
tam tvořit tunely a hrady a dokonce jezdit
s novým bagrem. Konečně už se dá využít
i nová průlezka, neboť trávník už pomalu
dorostl a děti mohou běhat i na malém hřišti.
Ve škole nás již uvítala paní učitelka Málková a Dvořáčková ve třídě, kterou budou děti
po prázdninách navštěvovat. Děti se posadily
do velkých lavic, plnily jednoduché úkoly a
pracovaly u tabule.
Jezdíme na plavání do Břeclavi, kde se
otužujeme a procvičujeme plavecké styly.
Chodíme si půjčovat knihy do Městské
knihovny a z těchto knih si před spaním
předčítáme pohádky.
Dodržujeme pitný režim, na zahradu si
nosíme svoje láhve se šťávou nebo vodou.
Začínáme si konečně užívat sluníčka, které
se na nás dlouho mračilo.
Na závěr těchto lekcí dostaly vysvědčení a
sladkou odměnu.
Pro maminky jsme chystali dárečky k
svátku, měli jsme s rodiči tvořivé odpoledne,
opět jsme pekli a provoněli celou školku
voňavou buchtou.
Edukačně – stimulační program
pro předškoláky neboli
Hrajeme si na školu
S výchovnou poradkyní ZŠ Pavlou Dvořáčkovou a učitelkou budoucích prvňáčků Martinou
Málkovou jsme se domluvily na projektu
„Hrajeme si na školu“, která se týká dětí, jež nastoupí od 1. září do ZŠ. Tuto akci jsme rozdělily
na 3 lekce. První lekce proběhla v naší MŠ, za
spolupráce ZŠ a rodičů našich dětí. Sešli jsme
se všichni v jedné třídě s aktovkami, pouzdry a
Ing. Josef VLK
Stavební projekce
+ 420 777 867 966, [email protected]
Školka
Myslím si, že děti touto akcí překonaly strach
a nejistotu z nového prostředí, ví, že je po prázdninách bude ve třídě vítat paní učitelka, kterou
již znají a děti se tak budou do školy již těšit.
Děkujeme Vám, paní učitelky!
Irena Maroušová – ředitelka MŠ
TAXI
LEV
+420 605 10 22 10
8
Úžasný zážitek nám připravili naši valtičtí
policejní pracovníci.
Navštívili jsme policejní stanici, viděli jsme
výcvik psů, seděli jsme v policejním autě a
houkali houkačkou.
Velká Borověnka se aktivně zapojuje do
dění Valtické krojované společnosti, když na
plesech společně s chasou a mužáky tančí
jak Českou, tak i Moravskou besedu. Stávající
soubor funguje od roku 2008 a doprovází ho
cimbálová muzika Valtičánek pod vedením
Veroniky Jíchové. Kromě doprovodu se muzika věnuje také samostatným vystoupením
a koncertům. Repertoár muziky je široký,
samozřejmě s převahou písní z Podluží, ale
najdete zde i slovenské a maďarské písně,
a celou řadu instrumentálních skladeb. Děti
spolu hrají již nějaký rok, a proto jsou schopny
zahrát i hodinový program. Pro velký zájem
dětí hrát v cimbálce, došlo v letošním roce k
rozdělení na tzv. „Malý“ a „Velký“ Valtičánek.
V obou souborech jsou zastoupeny všechny
nástroje, nechybí ani cimbalisté a basisté. V
letošním roce se také podařilo získat dostatek peněz na zakoupení vlastního cimbálu.
Dětský národopisný soubor a cimbálová muzika má celkem asi 50 dětí ve věku 3-14 let.
Některé z nich pracují jak v Borověnce, tak i
ve Valtičánku, je zde také mnoho vynikajících
zpěváků, kteří se účastní mnoho soutěží a
odnáší si nemalé úspěchy.
Děkuji touto cestou všem pracovníkům,
provozním pracovnicím i učitelkám za jejich
obětavost, snahu a pěkný vztah k našim dětem.
Irena Maroušová, ředitelka MŠ
DNS Borověnka
a
CM Valtičánek
Úvodem bych ráda připomněla nebo možná i představila soubor i muziku. Borověnka
je dětský národopisný soubor založený v roce
1996 ve Valticích Jaroslavem Švachem. Po
dvou letech převzala vedení paní Anička Suchomelová, která v roce 2011, při příležitosti
15. výročí souboru, předala pomyslné žezlo
Petře Machálkové. Na choreografii se podílí
Ludmila Svačinová, která pracuje s dětmi
od 6-11 let. Školčátka, tedy děti 3-6 let,
vede Irena Drobiličová. Repertoár souboru
tvoří písně, hry a tance z Moravy, především
regionální oblast Podluží. V choreografii je
využíváno přirozeného projevu dětí a jejich
hravosti. Borověnka vystupuje často na
kulturních akcích pro děti i dospělé, jak ve
Valticích, tak i v blízkém okolí. Samostatně
pořádá jarní a vánoční vystoupení, a již tradičně otevírá brány Valtických vinných trhů.
Všechny naše děti jste mohli vidět na našem
koncertu ke „Dni matek“, který se konal v neděli 6. 5. ve víceúčelové hale na Střelecké ulici.
Vystoupila malá i velká Borověnka, doprovázel
i samostatně hrál Valtičánek, a malá cimbálka
se poprvé představila dvěma písněmi. Naše
pozvání přijal také dětský národopisný soubor
Pomněnka z Tvrdonic, vedený paní Šlichtovou
a předvedl nám své pásmo.
Co by to bylo za cimbálku bez vlastního
cimbálu, a proto jsme díky městu Valtice i
lidem, ochotným věnovat nemalou částku,
Miroslav Kostiha
Penzion "U Kostihů"
Prodej ovocných stromků a ovoce
Sadová 900
691 42 Valtice
tel.: 519 352 659
mobil: 602 864 161
[email protected]
9
mohli zakoupit cimbál a na tomto vystoupení
na něj poprvé zahrát. Tímto bych poděkovala
městu Valtice, firmě Freelancer pana Gorčíka,
A- Technology společníků pana Hřebačky,
Kukliše a Buriánka, Forting-stavební firmě
pana Bukovského, Merlin a jeho majiteli panu
Minarčíkovi, Chevron Mikulov pana Hrůzy,
firmě Molčík, dále penzionům Addo, Irena
a Moravská Oáza, podnikatelům z Valtic, a
to panu Ludviku Bartošovi staršímu, oděvy
Spektrum paní Suchomelové, oční optika
paní Výhodové, panu Maroušovi, Málkům,
Skácelům, paní Miklíkové. Poděkování patří
paní Regině Schneiderové, která pro všechny
děti připravila balíčky s překrásnými perníčky a
vynikající občerstvení. Nejmenší děti jste mohli
vidět v nových krojích, a to díky paní Francové,
která nám zakoupila a dovezla látky a paní
Petře Caulsield, která financovala jejich ušití.
12. 5. dopoledne jste nás také mohli vidět
při příležitosti Valtických vinných trhů, a to
před jízdárnou zámku. Děti se představily s
tanečním pásmem a muzika opět bezchybně
zahrála. Vystoupit jsme měli i 19. 5. při akci
„Den pro rodinu“ v zámeckém parku, ale bohužel organizátor této akce nás na poslední
chvíli vyškrtl ze seznamu účinkujících. Tímto se
omlouvám všem, kteří se na naše vystoupení
těšili. Ale hned další sobotu 26. 5. jsme byli
pozváni do Mikulova na „Slavnosti města“.
Děti se na tomto vystoupení musely trochu
poprat s malým prostorem na podiu, protože
18 tanečníků a tanečnic a asi 15 dětí z cimbálky zaplnily doslova každý centimetr, ale
nakonec vše dobře dopadlo a po 45 minutách
programu byly odměněny potleskem. Pak
následoval přejezd autobusem zpět do Valtic, oběd a opravdu krátká přestávka a další
vystoupení, tentokrát v areálu vinařských
závodů, a to na „Slavnostech růžových vín“.
Celý program, se kterým jsme vystoupili
dopoledne v Mikulově, jsme zde zopakovali
a přidala se k nám i malá Borověnka se svým
pásmem. Náš asi hodinový program děti
ukončily vrtěnou „Šohajíčku čí si“. Jak jinak,
následoval potlesk, ale i balíček něčeho dobrého. Vinařským závodům patří poděkování
za velmi zdařilou akci.
Úplně na závěr mi dovolte poděkovat všem
dětem za celoroční pilnou práci, rodičům i prarodičům, které děti doprovází, celý rok připravují,
ale mnozí z nich pomáhají, jak s přípravami
na vystoupení, dovozem dětí, nástrojů apod.
Aničce Režňákové bych také chtěla poděkovat,
a to za konferování našich vystoupení, vedení
nepopulárního „papírování“, ale vůbec za pomoc v souboru. Ten největší dík patří vedoucím
souborů, Veronice Jíchové, Petře Machálkové,
Ludmile Svačinové, Ireně Drobiličové, které
nezištně, zcela zdarma a ze svého času, který
by mohly jistě užít ke svému odpočinku, se
pravidelně týden co týden věnují našim dětem.
Do konce školního roku nás sice čeká jen
jedno vystoupení, ale s dětma budeme i o
prázdninách, protože nás čeká soustředění.
Všichni se moc těšíme, máme objednané
nádherné počasí, budeme určitě pracovat na
nových tancích, písničkách, ale i odpočívat,
koupat se a opalovat. A v září vám napíši, kde
nás můžete vidět a slyšet.
Velikonoce
Pozvánka
s valtickou chasou
na chasovní olympiádu
Již se stalo tradicí, že krojovaní chodí do
kostela na Velikonoční pondělí. Letos poprvé
oslavila valtická chasa velikonoční svátky
návštěvou mše na Velikonoční neděli, a to
hojnou účastí.
Dne 23. června ve 1300 hod. se uskuteční
2. ročník chasovní olympiády, v níž soutěží
družstva krojovaných chas z různých obcí
našeho okolí. Vše bude probíhat v areálu
sportovního hřiště Střední vinařské školy,
ulice Vinařská (v horní části).
Jako každý rok v pondělí mládenci v krojích
vyšlahali děvčata. Během celé obchůzky je
neopustila dobrá nálada a kromě děvčat se
zastavili také například u pana starosty nebo
u některých dalších členů a přátel Valtické
krojované společnosti.
NEHTOVÉ STUDIO
Bouchnerová Kristýna
mobil +420 737199445
www.Knail.cz
Co nás ještě letos čeká
A kde si s námi můžete
zazpívat
-MK-
Natáčení
pro indickou televizi
6. května se uskutečnilo natáčení dokumentárního pořadu indickou televizí o LVA,
část dokumentu byla věnována folklóru,
tuto část ztvárnili členové Valtické krojované
společnosti. Ve Valtickém podzemí za doprovodu CM Kapura a mužského sboru chasa
předvedla verbuňk, čtyři páry krojované chasy
zatancovaly vrtěnou, ženský sbor „Výběr z
bobulí“ zazpíval oblíbenou píseň z Podluží.
Štáb indické televize byl okouzlen projevem
účinkujících a krásou našich krojů.
za Valtickou krojovanou společnost
Marie Minaříková
Dagmar Miklíková
Knail
Srdečně Vás všechny zveme,
přijďte se podívat!
STAVEBNINY VALTICE
přestěhovány
ze Sobotní 1067 - Pod Raisnou
do haly firmy Molčík na Mikulovské
TEL: 774 49 49 10
www.lesenipronajem.cz
10
Sklo
a jeho recyklace II.
Recyklace – jednotlivé kroky
Co vlastně znamená recyklovat? Jsou to
hlavně tři věci: šetřit přírodní zdroje surovin
a energie, snížit množství odpadů a emisí,
zlepšení životního prostředí. Sklo je jedním z
nejstarších a nejrozšířenějších, ale i nejekologičtějších obalových materiálů. Obaly ze skla
patří k našemu každodennímu životu, což však
představuje i určitý odpad.
Firma Bricol dokáže odpad ze skleněných
obalů opět recyklovat prostřednictví sítí a
kontaktů se sklárnami. Využitím této druhotné
suroviny se nejen šetří energie a přírodní zdroje, potřebné na jeho výrobu, ale eliminuje se
i množství emisí CO2, NOx i SOx do ovzduší.
Recyklační koloběh je následovný:
1. Krokem je sběr – na začátku každého koloběhu jsou kontejnery na odpadové obalové
sklo a střepy se dostávají do sklárny.
2. Krokem je úprava střepů pomocí speciálních technologií, kde se odstraňují
nežádoucí příměsi a střepy se připravují
na tavení.
3. Krokem je výroba nového obalu, který
má úplně stejné fyzikální, chemické i
hygienické vlastnosti, jako kdyby byl
vyrobený z úplně nových surovin a naše
firma Bricol může bez problémů znovu
dodávat láhve a skleničky.
4. Krokem je už vzpomínané dodání výrobků k zákazníkovi. Každý rok dodáváme
Vám, věrným a skvělým zákazníkům,
více jak 20 mil. ks výrobků.
5. Krokem je plnění a prodej, kde skleněný
výrobek plní nejen ochrannou, ale i estetickou a marketingovou funkci.
6. Krok je samotná spotřeba, kde koncový
uživatel opět je schopen prázdnou láhev
anebo sklenici zrecyklovat.
Čím vice skla se recykluje, tím méně energie a surovin se spotřebuje. Recyklování skla
snižuje související znečištění ovzduší o 20 %
a související znečištění vody o 50 %.
V roce 2006 Evropané zrecyklovali 10 milionů tun skla. To odpovídá takovému snížení
emisí CO2 jako by se odstranilo z cest přibližně
1 600 000 aut.
1 tuna zrecyklovaného skla sníží emise CO2
o vice jak 300 kg.
Zrecyklování jediné láhve dokáže ušetřit
energii potřebnou na chod Vašeho počítače
po dobu 25 minut, barevného televizoru po
dobu 20 minut a pračky po dobu 10 minut.
Když týdně spotřebujete průměrně 5 lahví a
zrecyklujete je všechny, tak ušetříte za rok
174.2 kWh a snížíte emise CO2 o 78,39 kg (při
běžné láhvi na víno). Opětovné roztavení skla
si vyžaduje o 40 % méně energie než výroba
skla ze surovin.
Důležité je:
Odkládat sklo do určených nádob anebo
kontejnerů
Oddělovat bezbarvé a barevné sklo
Co sem určitě nepatří: plasty, porcelán a
keramika, komunální odpad, sklo s drátěnou
vložkou, televizní obrazovky, osvětlovací neonové trubice, stavební materiál apod.
Závěrem ke sklu
V dnešní době, kdy obchody, domácnosti i
prostředí kolem nás zaplavují plasty, kartony a
další obaly, které by měly náš život „zjednodušit“ je sklo materiál, který si pořád drží svou hodnotu. Jedna z jeho nejdůležitějších funkčních
vlastností je, že sklo je inertní, což znamená,
že potraviny nebo tekutiny nikdy nebudou mít
pachuť skla. A to je důležité proto, aby víno
chutnalo jako víno, jogurt byl jogurtem a v zavařených okurkách abychom cítili přesně to, co
tam chceme cítit. Určitě se Vám už stalo, že jste
si koupili PET láhev s nápojem a cítili jste divnou
pachuť? Teď už víte, že pokud by byl výrobek ve
skle, tak tato možnost je vyloučena. Nehledě
na to, že sklo a výrobky ze skla se dlouhou
dobu používají jako dárek anebo prostředek,
který dokreslí hodnotu produktu. Sklo určitě
používáte i doma. Zřejmě nenalejte návštěvě
vodu nebo víno do plastového kelímku, i když by
Vám to možná vyšlo levněji? Sklo je jednoduše
něco, co má styl. Proto věřím já osobně, i my
ostatní ve společnosti Bricol – M s.r.o., že sklo
je něco, co tady bude pořád. Doufám pevně, že
přispějete také Vy svou měrou k tomu, aby sklo
nekončilo zbytečně v křoví, na loukách nebo na
ulicích Valtic jen tak volně pohozené, ale použilo se znovu ke svému účelu, a to je přinášet
lidem radost svou krásou a uchováním hodnoty
Ing. Radovan Růžička
obsahu.
Jaký byl 45. ročník
VVT
Jedním slovem úspěšný! VVT se zúčastnilo
984 vín od 150 vinařských firem a obchodních
společností. Velké množství pohárů i medailí
zůstalo přímo ve Valticích a to je pozitivní pro
valtická vinařství. Tato úspěšnost pak podtrhuje
oprávněnost titulu Valtice - Hlavního města vína.
Program prvního dne začínal přivítáním
vinařů i čestného předsednictva a už tradičně
zpěvem vinařů pod vedením Ctirada Králíka a
jeho básní „O tom, jak zní vůně vína“.
Následovalo předávání cen a pohoštění pro
účastníky soutěže, čestné hosty i pořadatele.
K poslechu hrála cimbálová muzika Slovácko
ml., kterou vystřídala muzika Břeclavanu.
Nechyběla samozřejmě ani dražba archivních
Championů VVT z minulých let. Program druhého dne byl oživen hudbou skupiny Větry z
11
jihu, zpěvem Jiřího Zonygy a hudební produkcí
kapely Jazz Band Brno a Louis Amstrong
Revival, dále pak Cimbálovou muzikou Jožky
Severina a Cimbálovou muzikou Rebend.
Ochutnávka vína a nabízený kulturní program přilákaly do valtické jízdárny a konírny
víc jak 6000 platících účastníků. V prostorách
zámecké jízdárny i technického dvora budou
po VVT probíhat rozsáhlé opravy, které by měly
prostředí vinných trhů i jejich zázemí v příštích
letech vylepšit.
Nejvýše oceněným vínem soutěže se stal
champion bílých vín Sauvignon, pozdní sběr
2011 z vinařství MORAVÍNO, s.r.o. Valtice. A
tak jsem na slovíčko zašla za jeho majitelem
Ing. Luďkem Budínem a ptám se:
Začínal jste takřka na koleně, jak se říká,
v pronajaté stodole. Pak jste si vybudoval
moderní provoz ve valtické průmyslové zóně a
teď vám vaše zaměstnání, které je současně
i vaším koníčkem, přináší úspěchy. Splnilo se
vám to, o čem mnozí vinaři jen sní. Získal jste
na letošních VVT šampiona bílých vín. Není to
poprvé, po kolikáté již, pane inženýre?
„Máte pravdu, letos je to vlastně po třetí.“
Předpokládám, že používáte přece stále
stejnou technologii, v čem tkví úspěch vín z
vašeho vinařství?
„Kvalita vína se odvíjí od zralosti hroznů, od
polohy vinice a způsobu obdělávání vinice. Hodně záleží i na ročníku a rok 2011 byl, co se týká
kvality hroznů, zcela výjimečný. Cukernatost i
kyseliny byly v ideálním harmonickém poměru.“
Jaké jste získal ještě ocenění?
„Zlatou medaili a pohár Agrární komory ČR za
Grand Cuveé - bílé víno pozdní sběr 2011 a stříbrnou medaili za Sylvánské zelené výběr z hroznů.“
Vím, že vaše pocity z dosažení championa
jsou těžko reprodukovatelné, ale pokuste se
prosím aspoň o pár slov.
„Úspěchu championa si velmi vážím, je to
ocenění co se týče vína velmi vysoké, nejvyšší
co si každý vinař může přát. Protože VVT je mezinárodní soutěž, která je vnímána jako vinařský
Wimbledon“.
Pan Budín je skromný, zapomněl se přiznat,
že v březnu se uskutečnil v Rochesteru u jezera
Ontária 12. Ročník Finger Fakes international
Wine Competitio - největší benefiční charitativní soutěž na světě. Zde jeho firma získala zlatou
medaili za Ryzlink rýnský 2011. Oceněno
zlatou medailí Les Grands Concours du Monde
bylo také Rulandské šedé - pozdní sběr 2011
ve Strasburgu (Francie) Vinařství pana Budína
se každoročně účastní i soutěže pořádané
svazem vinařů ČR, kde se již potřetí dostalo
do nejužšího výběru. Úspěchy vinařství nejsou
tedy náhodné, ale je za nimi skryta dlouhodobá
pracovitost a dobré vedení.
Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice
O valtických světcích a patronech - 6
Patron Valtic sv. Justin – 1. června
Sv. Justin se narodil na začátku druhého
století ve Flavii Neapolské. Toto město bylo
kdysi biblický Sichem a nyní je to Nablus v
Samaří. Jeho otec Priscus byl římským pohanem. Justinovi se dostalo širokého vzdělání a
zabýval se různými filosofickými směry v touze
poznat pravdu a najít cestu šťastného života.
Nauka Aristotela ho zklamala pro lakomost
učitele. Dál hledal u přívrženců Platonovy
nauky. Ta učila, že bůh je moudrá duchová
bytost, všemohoucí a spravedlivá, které se
máme stát podobni, i to, že člověk bude moci
boha poznat, až jej on sám poučí. Tato filosofie Justina nejvíce zaujala a začal se jí obírat,
vyhledávajíc přitom samotu.
Později se seznámil i s knihami Bible, o
nichž se dozvěděl. Pozorně je pak četl a vyhledal rady u křesťanských vykladatelů Písma.
Pozoroval svatý život křesťanů, z nichž mnozí
pro víru podstupovali mučednickou smrt. Byl
osloven jejich láskou a stal se jedním z nich,
protože našel, co hledal. Bylo to pravděpodobně mezi léty 130-137, kdy asi v Efezu přijal
křest. Později v jednom spisu uvedl, že přijal
víru pod vlivem příkladného života křesťanů.
Proti nim slyšel i mnoho námitek, ale poznal,
že obviňování se nezakládá na pravdě. Justin se po přijetí víry věnoval obraně a šíření
křesťanské nauky mezi vzdělanými Řeky a
Římany. V Římě založil filozofickou školu a
napsal několik filozofických spisů na obhajobu
křesťanské nauky.
Na udání pohanským filosofem Krescencem, s nímž vedl ohnivé diskuse, byl za hlásání
křesťanské nauky zajat a předveden před
římského prefekta Junia Rustica. Z výslechu
jsou zachována akta, v nichž jsou uvedena
Justinova slova: "Pokusil jsem se studovat
všechny dostupné filozofie, což mne nakonec
přesvědčilo, že jen jediné učení je pravé. To,
které vyznávají křesťané, že Bůh je Stvořitel a
Pán veškerého tvorstva, že Ježíš Kristus podle
proroctví přišel na svět, aby spasil člověka a
naučil ho celé pravdě."
S dalšími odsouzenými byl zbičován a
potom sťat. Údajně za vlády Marka Aurelia.
Justin významně přispěl ke vstupu křesťanství
do světa řecko-římské kultury.
Jeho ostatky jsou uloženy v Římě u sv.
Vavřince za hradbami a jejich malá část se
dostala i do našeho kostela.
Sv. Antonín Paduánský – 13. června
Pravděpodobně velmi blízký vztah k tomuto
světci mají Milosrdní bratři. V jejich konventu
se dnes nachází celkem čtyři sošky tohoto
světce. Domníváme se, že stávaly v prostorách
nemocnice.
Rodiště svatého Antonína, který je běžně
nazýván „paduánský“ byste poblíž Padovy v
Itálii hledali stejně zbytečně, stejně tak jako
jeho křestní jméno Antonín. Narodil se 15. 8.
1195 v portugalském Lisabonu se jménem
Fernando, po rodičích přijal šlechtický přídavek
de Bouillon.
V 15 letech se rozhodl pro vstup do augustiánského řádu, po 10 letech se rozhodl stát
se misionářem. Z toho důvodu vstoupil do
žebravého řádu františkánů, který se začal,
díky jeho zakladateli Františkovi z Assissi,
hojně rozšiřovat a to nejen v Itálii, nýbrž po celé
Evropě. Mladý Fernando přijal řeholní jméno
Antonín, podle sv. Antonína Poustevníka (žil
250-356). Podle něho se také stal přímluvce
chudých. Odjel tedy na misijní cestu do Maroka, ale kvůli nemoci se musel vrátit do Itálie.
Antonín byl neobyčejně vzdělaný v Písmu
svatém. Říká se, že celý Nový zákon uměl
nazpaměť a vynikal i po stránce kazatelské.
To, že ho chodily poslouchat tisíce lidí, by ještě
nebylo tak zvláštní, ale prý i ryby vystrkovaly
hlavu z vody, aby zachytily jeho slova (tolik z
legendy o světci).
Svatý Antonín Paduánský je jeden z mála
světců, který bývá zobrazován s Ježíškem v
rukou. Ti kdo jsou zapomětliví a často ztrácí
své věci a pak je marně a dlouho hledají,
mají právě sv. Antoníčka za patrona. Je totiž
patronem ztracených věcí. Mnoho lidí tvrdí,
že to opravdu spolehlivě funguje, když sv.
Antonínovi člověk věří.
Zemřel mlád 13. června 1231ve svém klášteře v Arcelle u Padovy. Za necelý rok byl prohlášen za svatého, později i za učitele církve.
Sv. Petr a Pavel – 29. června
V průčelí valtického kostela nacházíme dvě
monumentální sochy dvou mužů. Jeden drží v
ruce meč a druhý klíče.
12
Jsou to symboly těchto dvou světců, kteří
jsou přezdíváni knížaty katolické církve.
Petrovi svěřil Ježíš klíče od Božího království
a Pavel za víru v Ježíše bojoval svým jazykem
jako mečem a nakonec byl pro víru v něho,
jako římský občan, mečem i sťat. Oba dva
apoštolové se také osobně znali. Setkali se v
Jeruzalémě, aby si vyjasnili hlásání evangelia,
a aby si také vymezili pole svého působení.
Pavel byl určen pro hlásání evangelia pohanům a Petrovi připadlo totéž mezi židovskými
soukmenovci.
Zda se setkali ještě i v Římě, není zcela jisté.
Oba dva však v Římě položili svůj život pro jejich Mistra a Učitele. Petr byl ukřižován hlavou
dolů během pronásledování za císaře Nerona
(mezi roky 66-67), Pavel byl sťat za městem,
na místě, kde dnes stojí trapistický klášter Tre
fontáne. Oba se tak setkali na místě, kde jim
bylo připraveno místo nad jiné čestné a kde
září mezi ostatními, kteří získali podobně jako
oni korunu věčného života.
Mons. Karel Janoušek, farní úřad Valtice
Venerie 2
Pouť na Vranov
Milosrdní bratři zorganizovali letos 12.
května pouť z Brna na Vranov již po páté. Sraz
poutníků byl již tradičně u kostela sv. Leopolda
milosrdných bratří na Vídeňské ulici v Brně, ale
pouť samotná začínala až na konečné Brno
Lesná, kde se poutníci dostávají do krásné
přírody. Cestou do Mariánského poutního místa
následovalo zastavení v Soběšicích u sester
klarisek, v Útěchově a několik zastavení u Božích muk, která se zachovala na staré poutní
cestě až do dnešních dnů.
Letos bylo sice deštivé počasí, ale ani to
nezabránilo poutníkům, aby včas dorazili do
barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie
ve Vranově, kde se setkali se skupinou putující
autem a ukončili společně pouť mší svatou,
kterou celebroval otec Vojtěch Málek.
Lada Rakovská
Muzejní spolek Valtice
Varhanní skladby barokní, klasicistní, romantické i moderní nám představil Tomáš Kollár,
čerstvý maturant Gymnázia Pavla Křížkovského
v Brně, s uměleckou profilací, kde studoval
hlavní obor klavír a vedlejší obor varhany. Během
večera zazněly skladby J. H. Bacha, J. K. Vaňhala, Jana Kuchaře a Eugena Gigouta. Poslední
skladbu Toccatu h-moll od Eugena Gigouta
propojil Tomáš Kollár se slovy Komenského
Labyrintu světa a ráje srdce s přednesem MUDr.
Jiřího Pospíšila.
Volba to byla zdařilá a my jsme rádi, že
Valtice mají dalšího šikovného studenta, který
se aktivně zapojil do kulturního života našeho
města. Když Tomáš přišel poprvé zkoušet do
kostela Milosrdných bratří, zjistil, že varhany
jsou v tak špatném stavu, že na ně nelze hrát.
Díky spolupráci s provinciálem Milosrdných
bratří byla objednaná firma, která přednostně
varhany opravila. S náklady na opravu varhan
nikdo nepočítal, a tak díky Společnosti Valtické
vinné trhy, která přispěla částkou deseti tisíc,
mohl být tento koncert uspořádán.
Noc kostelů
Již tradičně byla noc kostelů zahájena zvoněním zvonů na farním kostele, pak následovala
Mše svatá, kterou celebroval Mons. Karel Janošek, který připomenul i svátek a osobnost sv.
Justina, patrona města Valtic.
Milým překvapením večera bylo vystoupení
pěveckého sboru z Nového Města nad Metují,
který ve Valticích nocoval při své cestě do
Bratislavy, kam jel soutěžit v oboru duchovních
písní. Jejich Ave Maria, Sanctus, Alleleluia a
další skladby v podání čtyřicetičlenného sboru
prostoupily každý kousek kostela a každého
přítomného posluchače.
Část pěveckého sboru Virtuosi di Mikulov
uvedla v komorním provedení pod taktovkou
Mgr. Dagmar Valové šest skladeb, po něm Lada
Rakovská přiblížila přítomným osobnost hlavního řádového světce a zakladatele hospitálního
řádu milosrdných bratří sv. Jana z Boha.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě Noci kostelů a na jejím zdárném
průběhu, všem kteří finančně podpořili tuto akci
i všem účinkujícím.
Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice
13
V těsné blízkosti původní Venerie, také
za hradební zdí, stával kdysi malý zámecký
psinec. Kníže Alois I. se rozhodl, že podstatně
rozšíří svůj chov psů a nechal přebudovat obě
budovy tak, že je spojil v jeden areál, sloužící
honům a myslivosti. Požádal svého oblíbeného
architekta a blízkého přítele Josefa Hardtmutha, aby vybudoval budovu, která bude sloužit
i pro ubytování psovodů a správce psince. A
tak bylo vybudováno nové stavení, kde se nacházel byt správce, k němu pak přiléhala další
budova pro ubytování psovodů, psí kuchyně pro
přípravu žrádla s podzemní ledovnou a výběhy
s velkou zahradou pro cvičení psů. Liechtensteinové byli vychováváni na francouzských a
španělských dvorech, byli tedy znalí francouzského jazyka, a proto nešli pro nový název moc
daleko, ale sáhli po podobném s původním
francouzským - La Veneria.
Do areálu byla přivedena voda dřevěným
potrubím a psí ráj byl hotový. O výcvik psů se
staral hundsmajor, který podléhal veliteli knížecí gardy. Psinec měl také svého kuchaře a
výcvikem psů se zabývali dva myslivci. Náklady
na psí smečku byly velmi vysoké, až patnáct
tisíc zlatých ročně. Prý nejeden poddaný si
vřele přál být Liechtensteinským psem. Hundsmajorem se stávali na zámečku i osoby z
ušlechtilých rodů. Jednou se jim údajně stal
zchudlý hrabě, který se jmenoval Langerdorf,
který byl současně ve službách knížecí gardy.
A jak už to tak během válečných dob bývá,
jednou prý Venerii přepadla tlupa zběhlých
vojáků, hledající pro sebe obživu. V noci vtrhla
do zámečku a milého hraběte Langerdorfa ve
spánku jeden ze zběhů probodl mečem. A jak
že to bylo možné? Sklepení Venerie bylo vždycky naplněno množstvím beček plných lahodného vína. Hrabě rád pokoštoval vinného moku a
toho večera zrovna trošku přebral. Spoléhal, že
ho psi ochrání. Spal ale tak tvrdě, že jej štěkot
psů neprobudil, a to se mu stalo osudným. Jeho
vlastní meč, který měl nachystán u svého lůžka
ke své obraně, se stal jeho vražednou zbraní.
Prý té noci se nikdo z valtických nevyspal. Psi
začali tak zoufale výt, že brzy přiběhla knížecí
garda, která už však hraběti nemohla pomoct.
Garda prohledala celé okolí, ale zběhy nechytila. Tělo knížete pak bylo uloženo do rakve a
převezeno do jeho rodinné hrobky. Po nějaké
době se začalo vyprávět, že tento hrozný čin
zanechal na Venerii trvalou stopu. Tiše jí prý
prochází duch hraběte Langerdorfa a hledá
svého vraha.
Parforsní hony byly časem zakázány a tak i
psinec začal časem upadat a do jedné z budov
byli nastěhováni sloužící ze zámku. Johann
II. z Liechtensteinu miloval myslivost, lesy i
psy, ale těch měl jen několik. Časem se i byty
vyprázdnily a tak se kníže Johann II. rozhodl
věnovat tyto prostory valtické mládeži. Poté
ožila Venerie chlapeckým a dívčím křikem.
že jsou tady stromy, které drží linie starých
parkových úprav dodnes.
Slavnosti
růžového vína
Sobotní akce 26. května Vinným sklepům
Valtice opravdu vyšla, i když se ve Valticích
konaly ještě další dvě velké akce a to Mistrovství ČR mažoretek a ochutnávka vín našich
sousedů. Akcím přálo počasí, na všechny
přišel dost velký okruh zájemců.
V areálu Vinných sklepů Valtice probíhala
ochutnávka mladých vín, růžových vín a sektů
ale i různých koktejlů.
Skupina mládeže si postavila v zahradě Venerie svůj pomník, který ji sloužil při nástupech,
podávání hlášení a pálení ohňů.
Lada Rakovská
Muzejní spolek Valtice
Pokračování příště
Procházka
za kvetoucími jírovci
V doprovodu ing. Krejčiříka jsme procházeli
lednickým parkem až do prostoru Hubertky
a hledali vzkaz vepsaný stromy do krajiny
zednáři. Souvisí to vlastně se zednářstvím
samotným, kdy člověk hledá, pak je provázen a nakonec osvícen. Samotné jírovce
zde byly vysazeny někdy kolem roku 1850
a jsou starší než zdejší mohutné duby. Jsme
upozorňováni na to, kde stávaly topoly a kde
dodnes stojí rozvolněné stromy, které mají
přilákat náš pohled.
Pomyslnými čarami jsme vedeni Ing. Krejčiříkem z jednoho jírovce na druhý a upozorňováni na jejich seskupení ve dvojicích a jak
vytvářejí jakési polokruhy a jiné geometrické
útvary. A tak se ptám pana inženýra, jak vznikl nápad zabývat se kompozicí staré zahrady.
„Chceme upozornit, že máme v lednickém
parku i jiná zajímavá místa než Minaret, že
máme stále na čem bádat. Samozřejmě, že
tyto krajinářské úpravy jsme postřehli již na
starých mapách parku dříve, ale brali jsme to
jako něco, co zde bylo, ale už není. Až docent
Pejchal upozornil na kosočtverec v terénu.
Pozorovali jsme určité krajinářské úpravy již
na leteckých snímcích z roku 1938, 1986
a 1996. Teprve překrytím map jsme zjistili,
Záplavy v roce 2006 nám pak zdokumentovaly vyvýšeniny v terénu. Když dožívaly původní stavby parku, tak místo jejich rekonstrukce
byly vytvořeny nové stavby. Z materiálu Chrámu slunce vznikla pravděpodobně například
Hubertka a v té době se stavěl Apollonův
chrám, tak materiál byl použit asi i tam.
Liechtensteini byli sice bohatí, ale byli také
šetrní čili dobří hospodáři. Původní stavby
nahradily stromy. To se právě domníváme, že
souvisí se zednářstvím. Zda Liechtensteinové
se řadili mezi zednáře, to zatím nevíme, ale
že k zednářům patřili jejich stavitelé, to víme
určitě, protože jejich zednářské znaky se
nacházejí na kapli sv. Huberta i zde na Lednickém zámku. Provedli jsme určité výseky
a pokusili jsme se vykroužit cesty, které jsou
vidět na leteckých snímcích. Zjistili jsme, že
výsadba stromů nebyla náhodná, ale důmyslně plánovaná, že skrývá tajemství, které
se snažíme nyní odhalit. Musíme to prostě
dokázat, že tady ta zednářská zahrada byla.“
Stojíme na vyvýšenině, kde stával chrám
Slunce, kterým procházely hlavní osy průhledů na Akvadukt, Minaret, zborcený most,
zborcený portál, Janohrad, gotický dům a osa
na jízdárnu, kde jsou také dva jírovce. Jírovce
již odkvétají a i to souvisí se zednářstvím,
protože květy koňského kaštanu připomínají
lampy a symbolizují osvícení. Zazáří a pak tiše
zmizí. Zapadající slunce je vidět v jednom z
průhledů a naše procházka končí. Dostali
jsme se hluboko do zámeckého parku a na
cestu zpět by byl dobrý kočár. Skoro třicet
účastníku procházky je překvapeno tím, co
park ještě skrývá a jak je rozsáhlý. Mám ještě
jeden dotaz na ing. Krejčiříka.
„Byly ještě v některém parku vysazeny
jírovce tímto způsobem nebo je lednický park
v tomto raritou?“
„Stále bádáme ve starých parcích, tak
nemůžeme vědět, zda na něco podobného
ještě nenarazíme. Zatím víme o jírovcích
pouze tady. Ale známe jiné dominanty parků.
Například dominantou Sychrova jsou červené
buky a zámecký park je komponovaný na
ranní procházku.“
Lada Rakovská
Muzejní spolek Valtice
14
Akce se účastnilo hodně dětí, jednak těch,
které vystupovaly, jednak těch, které přišly
se svými rodiči. Sklepy pro ně připravily
dětské hřiště a to bylo opravdu po celý den
v permanenci.
Celou slavnost vedli moderátoři, kteří nejen vyzývali přítomné k prohlídce Křížového
sklepa, ale i hledali dětem zatoulané rodiče.
Slavnost vrcholila ve večerních hodinách
vystoupením cimbálové muziky KAPURA,
skupiny The Teachers a koncertem Standy
Hložka.
Organizátorům patří poděkování za zdařilou akci.
Lada Rakovská
Muzejní spolek Valtice
Co nového na zámku?
Sezóna je skoro již v plném proudu, co jste,
pane kasteláne, připravili pro návštěvníky
Valtického zámku letos?
„Myslím, že je co k vidění. Stále se snažíme
doplňovat jednotlivé místnosti tak, jak kdysi
vypadaly podle fotografií z druhé poloviny
19. století. Vlastně nedotčený a v původním
stavu tu zůstal jen tzv. Karlův pokoj, který má
mramorové dekorace, které se nedaly odnést.
Tapety nemůžeme sice vrátit do místností
takové, jaké tam kdysi byly, i když továrny v
Evropě, třeba ve Francii, vám dnes dokážou
vyrobit cokoliv, ale není to levné. Tak se snažíme vrátit aspoň nábytek a obrazy na původní
místa. Vrátili jsme do interiéru i zimní zahradu,
která tady kdysi byla, a kterou nám rostlinami
opatřily skleníky Lednice. Zahradou se nebude ale procházet a tak ji z jedné strany proti
vstupu chrání krásný čínský paraván, který byl
doposud v depozitu zámku.
Reinstalace byla provedena i ve společenském sále sousedícím se Zlatým sálem.
Karetní a šachový stolek je doplněn židlemi,
které jsme získali pro Valtice v dražbách a
které byly vždy součástí tohoto pokoje, kde
se panstvo mezi tanci bavilo.
Po levé straně vnitřního nádvoří se nám
podařilo po dvou a půl roce uvést prostory do
původního stavu (dříve zde byla školka) a v
těchto prostorách se otevřela Liechtensteinská
cukrárna. V dubnu zde již probíhal víkendový
provoz a od května je otevřena ve stejném čase
jako zámek. Bohužel kvůli bezpečnostní službě
jiná otevírací doba není možná.
Jinak jsme letos poskytli k pronájmu prostory horní konírny pro expozici nazvanou
„Tamtamy času“, kterou zde uspořádal pan
Rudolf Švaříček, a prostor žabího sklepa
pan Pospíchal proměnil v expozici mučení
a útrpného práva neboli Museum Torture a
provozuje tam i občerstvení.“
Děkuji za rozhovor panu kastelánovi Tlustákovi a myslím, že opět přispěl k zatraktivnění
zámku a parku.
Díky jeho aktivitě v sobotu 19. května obě
zámecká nádvoří ožila srazem automobilů
Alfa- Romeo a park za zámkem akcí „Den
pro rodinu“.
Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice
Bylinková zahrada
otevřena ...
Sobotní dopoledne 19. května byly Valtice
přeplněny akcemi. Jednou z nich bylo i otevření bylinkové zahrádky pro veřejnost Ing.
Přemyslem Krejčiříkem. Po jeho úvodních
slovech se zahrádkou nesly zvuky violončela,
na které hrál konzervatorista Jan Nečas.
Expozice je obohacena o intarzované klenotnice a stůl. Letos najdete v expozici i pokoj pro
služebnou, který tu býval a nerozlučně patřil k
interiérům zámku. NPÚ dělá takzvané liechtensteinské svozy, to znamená, že pan Konečný a
paní Kolářová se starají o to, aby předměty z
depozitářů byly vráceny na jejich původní místa,
a to nám umožňuje expozice dovybavit.
Jinak se na zámku stále pracuje. Na
podzim se mi podařilo získat pro spolupráci Kamila Balgu, který se stal sponzorem
oprav jedné ze sving v zámeckém parku. A
tak spolu s dotací NPÚ je již jedna opravena
a během sezóny bude opravena i ta druhá.
Takže děkuji akci „Kolo pro život“.
Mezi stromy byly zavěšeny obrázky valtických dětí, které nakreslily do soutěže o cenu
France a Ferdinanda Bauera.
Po zahájení paní Anežka Jurinová provázela
návštěvníky bylinkovou zahrádkou a poutavě
vyprávěla na co která bylinka je, jak ji pěstovat
a jak ji užívat v kuchyni či jako lék. Tu správnou
zahradní atmosféru dotvářela svou nabídkou
firma SonnentoR, která nabízela bylinkové
čaje a k ochutnání či oslazení nechyběl ani
včelí med.
Otevření zahrady se zúčastnili zahradní
architekt pan Rom Kostřica a Jorik Švanda,
majitelé firmy Ven design neboli Venkovní
vzhled sídlící v Brně – Kníničkách, kteří na
míru pro tuto zahradu navrhli a vyrobili zahradní nábytek.
Pan Kostřica řekl: „Když nás ing. Krejčiřík
oslovil, tak jsme byli s kolegou velmi rádi, protože zahrada je krásně vedena a je decentní.
A tak jsme navrhli právě jí na míru mobiliář,
který by měl pobyt na tomto místě nejen
zpříjemnit, ale i osobitým způsobem zkrášlit.“
Přidáte ještě nějaký mobiliář do zahrádky?
„Ne, v žádném případě, bylo by škoda ji zahltit předměty. Přišla by pak o svoji jemnost,“
řekl pan Rom Kostřica.
Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice
15
Děti na kolejích
kniha na pokračování...
Školačka
1.
První zářijové ráno vítalo všechny valtické
školáky do modra umetenou oblohou a září
zlatistých paprsků neúnavného nebeského
poutníka. Ve strážním domku za nádražím bylo
rušno. Dana se kroutila před zrcadlem v nových
červených šatech s bílými sluníčky a s velkou
bílou mašlí ve vlasech. Zálibně si prohlížela i
nové bílé polobotky a podkolenky na nohou.
Nádhera! Byla spokojená.
Jenda stál u umývadla a máčel si přeleželé
vlasy. Snažil se je přitisknout k hlavě. Nepomáhalo to. Do kuchyně vešla maminka s velkou
kyticí aster pro pana učitele (nebo snad pro paní
učitelku) na uvítanou.
„Jendo, co to děláš? Podívej se na tu louži
pod sebou! A také máš mokrou košili. Sundej
ji. Dám ti čistou a suchou. Dano, ty to nevidíš?
Ach jo, stačí chvilka a je tu potopa.“
Maminka ještě chvilku dobromyslně lamentovala, avšak stačila všechno rychle napravit. To
byla prostě maminka. Jen málokdy se dokázala
opravdově zlobit. A také si uměla se vším poradit. Všechno napravila. Dokázala zahnat chmury
i z tatínkova čela, když se nad něčím trápil či
když ho něčím ti malí rošťáci rozzlobili. Milá a
hodná maminka.
„Dano, Jendo, jdeme,“ maminka vzala synáčka za ruku a Daně podala kytici. Tentokrát
dokonce zamkla dům. „Asto, ty s námi nepůjdeš. Musíš hlídat,“ přísně pohlédla na ocáskem
vrtícího pejska. Porozuměl. Doprovodil je k
brance a zůstal.
„Tatínek lituje, že nemůže být s námi. Bude
na tebe myslet, Dano. Vzkazuje, aby se ti ve
škole líbilo, abys měla dobré učitele a aby ses
dobře učila.“
„Já vím. Říkal mi to už včera večer,“ pohlédla
dcerka na maminku.
„Na mě bude také myslet?“ nechtěl zůstat
odstrčený předškoláček.
„To víš, že na tebe také myslí. Tatínek na nás
myslí na všechny.“
„I na Astu?“ pokračoval v téměř nekonečných
otázkách chlapec.
„I na Astu. Je přece také naše.“
„Ale nejde do školy,“ namítl.
„Psi přece nechodí do školy,“ pohrdavě poučila brášku Dana.
„Chodí.“
„Nechodí.“
„Mami, že psi také chodí do školy,“ prosebným pohledem donutil maminku, aby se vložila
do těch jejich nekonečných dohadů a sporů.
„Chodí.“
„Vidíš. Mám pravdu.“
„Mami, proč mu to říkáš, když to není pravda.
Psi přece do školy nesmějí.“
„Někteří psi chodí do školy. Je to třeba cirkusová škola. Nebo škola pro cvičené vlčáky.“
„Aha, kyš, kyš! Vidíš? Není to taková škola, co
do ní chodí děti,“ ušklíbla se Danuška.
„Ale je to škola. Je to jiná škola.“
„Tak už dost. Přestaňte se hádat. Podívejte
zdraví nás pan výpravčí Lepka,“ napomenula
své ratolesti maminka.
Pan výpravčí vyhlížel vlak od Mikulova. Mladé
paní a dětem zasalutoval.
„Ať se ti ve škole líbí, Dano!“ usmál se.
„Ať se ti ve škole líbí, Dano,“ přidal se i pan
Korejs.
„My jdeme s Danou. Jdeme také do školy,“
ozval se Jenda.
„Tak ať se vám tam také líbí,“ zasmáli se oba
muži a šli si po své práci.
„Pan Korejs určitě půjde s nálepkami. A my s
ním nemůžeme,“ vzdychla nastávající školačka.
„To je škoda. Já bych s ním chtěl jít lepit,“
zalitoval bráška.
„Nemůžete být všude. Tobě, Dano, nastávají
povinnosti. Ty budou vždycky na prvním místě.“
„Já vím,“ vzdychlo děvčátko. To hrozné slovo
povinnosti slýchala posední dobou každý den.
2.
Cesta do města ubíhala přesto, že nešli
tentokrát žádnou zkratkou, ale pěkně po Mikulovské ulici až k náměstí. Bylo tu plno svátečně
ustrojených a vymydlených dětí. S menšími šli
rodiče. Pro ty větší by to ale byla ostuda. Chlapci
a dívky se mezi sebou po velkých prázdninách
radostně vítali. Pokračovali ve skupinkách ke
škole, která z náměstí zasahovala z větší části
do Růžové ulice. A právě tam směřovali. K tomu
zvláštnímu vchodu pro žáky měšťanské školy.
Byly to velmi slavnostní chvíle. Z amplionů
vyhrávala dechová hudba řízné pochody. Všichni
měli dobrou náladu. Snad jen těm, kteří šli do
první třídy, se poněkud trémou svíraly žaludky.
Představovali si s obavami všechno, co jim starší
děti vyprávěly. Nebyly to žádné veselé příhody.
Ti větší totiž na ně pouštěli hrůzu z učitelů a
těžkého učení.
„Mami, podívej, paní Kubíková jde také ke
škole. Má s sebou Evu a Jirku,“ ukazovala přes
náměstí k zámecké bráně Dana.
„Také jsem je zahlédla. Sejdeme se u školy.“
Jenda se málem rozběhl ke kašně. Rád by se
byl trochu máchal. Maminka mu pevně stiskla
ruku. Nic takového. Dnes už bylo vody dost.
Stačilo to moře ráno u umývadla. Škoda! Možná
to vyjde později, pomyslel si a zálibně sledoval
tekoucí vodu z kamenných úst.
„Ahoj Vando! Také jste se vydali zahájit školní
rok?“ uvítala se maminka s kamarádkou a
$GYRNiWQtNDQFHOiĜ
3.
Maminka s Jendou, ale ani paní Kubíková s
dětmi před školou nebyli. Dana se nepolekala.
Ve Valticích se dobře vyznala. Tady nemohla
zabloudit. Přesto se rozhlížela kolem. Co kdyby…
Vtom zahlédla u cukrárny kočárek Jirky Kubíka.
Aha! No, jasně. Jsou všichni na zmrzlině. Tak o to
se ošidit nedá. Rozběhla se k voňavému krámku.
A opravdu. Seděli tam všichni a mlsali. Přitom si
obě mladé paní povídaly.
„Včera vyhlašovali rozhlasem, že režisér Jakoubek připravuje divadlo,“ začala paní Kubíková.
„Já bych chtěla také zmrzlinu,“ ozvala se Dana
a nespouštěla oči z maminčiny tváře. Přece ji
neošidí. Nikdy nikoho neošidila. A dnes má
školačka velmi slavný den…
„Jé, ty už jsi tady?“ podivila se maminka. „Tak
co? Jak to probíhalo? Víte co, děcka, já koupím
Daně zmrzlinu a …“
„Citrónovou, citrónovou …“, polohlasně žadonila holčička.
„… citrónovou do kalíšku a půjdeme ven. Co
na to říkáte?“
„Ke kašně, ke kašně,“ žadonil pro změnu
Jenda, který ucítil svou příležitost.
„Ano, můžeme jít ke kašně. Danuška nám
cestou poví, jak bylo ve škole.“
4.
„Pan řídící mě posadil do poslední lavice s
Alenou Kappelovou, protože jsem velká a ona je
ještě o kousek větší,“ sdělovala své zážitky a dojmy Dana. „Nejdříve jsme se pomodlili Otčenáš.
Budeme se modlit každý den před vyučováním.
Prý za to, že se můžeme učit a že už není válka.
ÒþHWQtILUPD
JUDr. Ivana Lorenzová
Bc. Alexandra Ekrtová
Poskytuji SUiYQtVOXåE\YREODVWLREþDQVNpKR
rodinného, obchodního, pracovního a správního práva,
QDEt]tPVHSLVYãHFKGUXKĤVPOXY
]DVWXSRYiQtSĜHGVRXG\DMLQêPLRUJiQ\SUiYQtNRQ]XOWDFH
DWRSRSĜHGFKR]tWHOHIRQLFNpGRKRGČYþDVHGOH9DãHKRSRåDGDYNX
nabízí
YHGHQtGDĖRYpHYLGHQFH~þHWQLFWYt'3+PH]G
VNODGĤDSRGSĤUQêFKHYLGHQFtGOHSRåDGDYNĤ]iND]QtND
3RERþND9DOWLFH1iPČVWt6YRERG\
email:[email protected]
pohladila její dětičky.
„Přece si nenecháme ujít tu slávu, kdy jde
Danuška poprvé do školy. Také to musíme trochu natrénovat, protože to naši Evu čeká už za
tři roky,“ pronesla svou komickou češtinou paní
Kubíková a rozesmála se. Byla Polka a s panem
Kubíkem se seznámili v Hamburku, kde byli oba
za války totálně nasazení na otrocké práce.
Ampliony se odmlčely, náměstí ztichlo a ze školy se ozvalo první zvonění. Vtom se otevřely dveře a
v nich se objevil pán s brýlemi a laskavým úsměvem. Uklonil se a promluvil ke všem přítomným.
„Dobrý den! Všechny vás pěkně vítám! Děti,
které jdou do první třídy, tu ještě chvíli počkají
i se svými rodiči. Nejdříve vpustíme všechny
ostatní žáky.“
Stalo se.
„Tak. A teď vejdou všichni prvňáčci i se svými
doprovody do chodby. Tam paní učitelka Hamrlíčková přečte jména svých žáků a odvede je do třídy
1.b. Ostatní půjdou se mnou. Jsem řídící Jindřich
Trčka a třídní učitel 1.a. Všichni rodiče, pokud budou chtít počkat na své děti, musejí zůstat venku
až do půl desáté. Všechno potřebné na zítra a na
vyučování vůbec vám pošlu napsané na papírku.“
Tel: 608 676 952, email: [email protected]
kontakt 602 24 98 18
16
Musíme zdravit všechny dospělé lidi ve škole i na
ulici. Nahlas a zřetelně. Ale když k nám někdo
přijde do třídy, tak musíme mlčet a vstát. Tak
se zdraví jenom ve třídě. Zdravení je slušnost a
povinnost. Ale to my víme už dávno, že mami?
A také jsme dostali domácí úkol.“
„Vy už máte domácí úkol? Vždyť ještě nic
neumíte,“ podivila se paní Kubíková a nedůvěřivě pokyvovala hlavou. „To se mi nějak nezdá.“
„Máme si zítra přinést malou lžičku. Budou
nám hned po modlení dávat rybí tuk. Fuj!“
„Žádné fuj. Rybí tuk je na to, abyste byli silní,“
napomenula dcerku maminka.
„A také dostaneme svačinu od strýčka Sama
z Ameriky. Na to se už těším. Prý to bude čokoláda, pomeranče a sušenky.“
„Já chci také čokoládu, pomeranče a sušenky,“ ozval se od kašny Jenda.
„Nic ti nedám, protože mi vždycky všechno sníš.“
„No, jen nebuď na bratříčka zlá. A ve školce
třeba také dostanou to co vy.“
„A ještě jeden úkol máme,“ vzpomněla si
Dana a rychle zamluvila nepříjemnost s lakotou.
„Máme si připravit povídání.“
„O čem?“
„Nějaké zážitky z prázdnin,“ ukončila své informace o prvním dnu ve škole Dana a rozběhla
se za dětmi ke kašně.
„To by snad pro tebe neměl být problém. Zážitků máš víc než dost a vyprávět umíš také. Vždyť
se ti ta pusa za celý den nezavře,“ volala za ní
maminka a pomyslela si, že to ta její dcerka hravě
zvládne. Bude z ní dobrá žákyně. Počítat do sta už
umí dva roky a knížky miluje téměř od narození.
se stěhujeme sem na náměstí. Vidíš ta dvě zamřížovaná okna? Tak tam budeme mít krásné
klenuté místnosti. Už se těším!“
„No, jen aby to bylo už naposledy. Děcka, pojďte!
Už musíme jít vařit. Vando, pojď s dětmi k nám na
oběd. Určitě ještě ani nevíš, co budete jíst. Láďa
přece chodí na obědy do statku. A na vaření večeře
je ještě brzo.“
Táňa Tichá
Příště: Cesta do Rakouska
Květinový horoskop
na červen
Azalka (1. – 10. 6.)
Hlavní vlastností azalky je její pozorovatelský dar, dokáže sbírat užitečné informace a
také je náležitě využít. Je přátelská, ale musí
se jí to také vyplatit, ráda poznává vše nové a
miluje cesty do neznáma. Na poli lásky to s ní
není jednoduché, dokáže si druhé ochočit ale
posléze ztrácí zájem a upírá své snažení jinam.
Lilie (11. – 20. 6.)
5.
„Co jsi to říkala v cukrárně o tom panu Jakoubkovi, Vando?“ obrátila se na přítelkyni maminka.
„No, hlásili včera večer v městském rozhlase,
že pan Jakoubek připravuje operetu Perly paní
Serafínky a potřebuje zpěvačky. Tak jsem si říkala, že by ses třeba mohla přihlásit. Máš pěkný
soprán a umíš snad všechny operní i operetní
árie. Je tu ale jeden problém.“
„No, ano. Je. Já tam přece nemohu chodit sama.
Vašek zase nemůže vždycky. Má ty směny.“
„No právě. Nejenže má dvanáctky, ale ani se
zpěvem na tom není zrovna nejlépe. Já vím, že
jste se seznámili na ochotnickém divadle. Jste
oba herci. Třeba by se tam pro něj našla nějaká
role bez zpívání.“
„Vando, prosím tě,“ rozesmála se maminka.
„Víš, co se říkalo v Podivíně o těch, kdo zpívali
jako Vašek? Že chodí zpívat do Hubertovy jámy.
Tam to totiž nikomu nevadilo.“
„Stejně je to divné. Umí hrát na housle, na
trubku, na harmoniku a na co všechno ještě,
ale se zpíváním je na štíru.“
„Také to nechápu.“
„Jo, Věrko, ještě jsem ti chtěla říct, že se
budeme stěhovat.“
„Prosím tě, už zase? A kam? Doufám, že to
bude opět tady ve Valticích. Kde všude vy jste
už bydleli! První dva roky po válce u nás. To
bylo snad nejdéle. Pak jste dostali byt v České
kolonii, také v Lázeňské ulici, na statkovém
činžáku a teď jste nad zámeckou zahradou.
Tam to přece máte nejlepší.“
„Omyl. Nejlepší to budeme mít teď, protože
Čistá a vznešené květina, tak působí i lidé
v tomto znamení, tak trochu chladně a odmítavě. Je to neskutečný romantik a snílek, nic
pozemského a obyčejného jí nezajímá. Chce
lásku jako z červené knihovny, prince na bílém
koni. Není s ní lehké vyjít, ale kdo si dokáže
získat její city, má věrného přítele na celý život.
Maceška (21. – 30. 6.)
Kouzelná a roztomilá květinka, nikam se
zbytečně nedere ale zná svojí cenu. Ten, kdo
se narodil v tomto znamení dokáže říci vše na
rovinu a nemá rád žádné okolky a intriky. Ve
společnosti těchto lidí se všichni cítí dobře,
protože tento člověk je přirozený a s nikým
nebojuje. V lásce mívá štěstí, ale spíše v mladším věku.
zdroj: internet
17
Mažoretky
opět ve Valticích
26. 5. se ve Valticích uskutečnil již devátý
ročník Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu.
Sjelo se k nám více jak 800 mažoretek z téměř
25 měst a obcí, aby se utkaly v náročných
bojích o medaile a postup na finále skupin v
Přešticích a finále sóloformací v Blatné. Boj to
byl opravdu velký, protože konkurence roste a
rok od roku můžeme vidět více a více kvalitních
skupin a soloformací.
V sobotu se u nás utkalo 20 skupin, 152
sóloformací a Valtice zde měly také své zastoupení a to ve všech věkových kategoriích.
V nejmladší kategorii s hůlkou za nás bojovala Magdalena Vařáková (7. místo) a Lenka
Husáková (9. místo). V juniorkách to byla Tereza Novotná (10. místo), Kateřina Garčicová
z Hlohovce (6. místo) a trio Terka Novotná,
Kamila Novotná a Iveta Hermanová (5. místo).
Nejstarší seniorská kategorie byla zastoupená sólistkami Petrou Gajdovou z Břeclavi (7.
místo), Denisou Polákovou (8. místo), duo Nikola
Dolečková, Denisa Poláková (10. místo) a naše
miniformace obsadila krásné 4. místo a děvčata
si tak zajistila postup do finále v Blatné.
S třásněmi nás reprezentovala v kategorii
Kadetky Magdalena Vařáková a vybojovala
druhou příčku a v kategorii Juniorky Kateřina
Garčicová 3. místo. Obě děvčata postoupila
do finále v Blatné. Kamila Novotná (7. místo),
juniorské trio (5. místo) a seniorská miniformace (4. místo) sice postup nevybojovala, ale
umístění bylo krásné. Je nutné podotknout,
že děvčata soupeřila s tanečními školami a v
jednotlivých disciplínách bylo i 22 soupeřek.
Největším úspěchem a radostí pro nás bylo
však první místo našich kadetek a postup do
finále, které se koná 16. 6. v Přešticích. Za
deset let je to naše první zlatá příčka v kategorii skupin, a o to větší byla radost, že se to
povedlo na domácí půdě.
Nic z toho, by se nekonalo bez finanční
podpory města, Jihomoravského kraje a celé
řady sponzorů, kterým bych ráda, alespoň těm
místním touto cestou poděkovala.
Velký dík patří také VIP hostům v čele s ing. Jiřím Petrů, starostou Pavlem Trojanem a členem
zastupitelstva a předsedou komise pro kulturu
a sport Lukášem Najbrtem, který obětavě předával po celý den vítězkám medaile a ocenění.
Poděkování patří také panu řediteli ZŠ Michalu Hyčkovi, který s ochotou poskytl školu
jako zázemí pro všechny mažoretky, které u
nás soutěžily a pani MUDr. Hrdličkové za poskytnutí zázemí pro organizační tým. Velkou
oporou při přípravách nám byli i zaměstnanci
MÚ a technických služeb.
Největší dík patří organizačnímu týmu, který
se skládá zejména z rodičů mažoretek a který
opět odvedl perfektní a profesionální práci.
Jsou to skvělí lidé a mají můj velký obdiv a dík
za to, s jakým nadšením a obětavostí se podílejí
na přípravách a realizaci této velké akce.
Na závěr bych vás všechny ráda pozvala na
oslavu našeho desátého výročí vzniku Klubu mažoretek Valtice, které se bude konat 9. 6. před TIC.
Ještě jednou všem děkuji a těším se, že za rok
se všichni opět setkáme na již desátém ročníku
MČR v mažoretkovém sportu ve Valticích.
Poláková Lenka
DRAHOTA
Časy se přece jenom mění
1972
2012
Eduard Bass (1913)
Sládci klejí – zatroleně,
chmel už zase stoupl v ceně.
Chceme-li jen skromně žít,
pivo musí podražit.
Vysvětli nám ty známky!!!
Vysvětlete nám ty známky!!!
Mouka dražší, vizte ceny,
křičí pekař ustrašený.
Chceme-li jen trochu žít,
housky nutno podražit.
Ale nám se nejhůř daří,
naříkají uzenáři.
Chceme-li jen skromně žít,
buřty nutno podražit.
Pan domácí hned se straší.
Maso, pivo, chléb je dražší.
Chceme-li jen skromně žít,
činži nutno přirazit.
Blíží se konec školního roku, a tak Vám všem přeji zdravý
nadhled a dobré nervy nad výsedky studia vašich dětí.
Přeji krásný červen, s dostatkem vláhy i slunečných dnů.
Pavlína Vlková, šéfredaktorka
Kdopak by se toho nelek,
stát tím trpí jako celek.
Aby mohl vyjíti,
nutno daně zvýšiti.
Konsumentu nelze více,
nežli jít, a oběsit se.
Učiň to však neprodleně,
dokud špagát nestoup v ceně!
Chci za premiéra Alibabu,
má pouze 40 loupežníků ...
Inzerce, P.R. článek, logo
ve Valtickém zpravodaji 2012
Ceny inzerce a P.R. článků:
celá stránka:
2.500,- Kč / 1 vydání
1/2 stránky:
1.250,- Kč / 1 vydání
1/3 stránky:
835,- Kč / 1 vydání
1/4 stránky:
625,- Kč / 1 vydání
1/8 stránky a menší:
310,- Kč / 1 vydání
řádková inzerce:
150,- Kč / 1 vydání
Ceny loga:
logo firmy do velikosti 15 cm2: 1.200,- Kč/rok (větší – dle dohody)
Uzávěrka příštího čísla 30. června 2012
"ELEKTRIKÁŘ"
Vítězslav Krčka
602 722 322
E-mail: [email protected]
Elektoinstalace a hromosvody
Ivan Bilkovič
Za Tesárnou 779
Valtice
606 755 550, 519 352 256
www.valtice.cz/vinoteka
[email protected]
Valtice
Mikulovská 175
mobil: +420 775 114 207
mobil: +420 731 114 205
[email protected]
www.kvetiny-hanke.cz
• řezané a hrnkové květiny
• svatební floristika
• smuteční kytice
• suchá vazba
• keramika a dárkové zboží
• donášková služba
Bezdrátové připojení k internetu již od Kč 360,- bez DPH
tel.: 539 085 100-3 | www.freebone.cz | www.freebone.eu | [email protected]
VALTICKÝ ZPRAVODAJ
měsíčník, ročník XXXIII.
prodejné, cena 5.- Kč
vydává Občanské sdružení Valtice, IČO 48452505, náklad 500 ks. Reg. číslo MK ČR E 11608. Redakce: 691 42 Valtice, Nám. Svobody 4.,
Šéfredaktor: Ing. Pavlína Vlková, sazba Dr. Riebel, tisk: Tiskárna Adámek, Břeclav, příspěvky, inzerce: Ing. Vlková 739 555 011, schránka Nám. Svobody 4, průjezd k TIC
Předplatné: M. Crhonková, tel. 721 839 473. E-mail [email protected], [email protected], internet http://www.valtice.cz/vz. červnové číslo, vyšlo 4.6.2012
18
Download

Café Liechtenstein