34 Konsignace skladových zásob
38 Jednoduchá ruční nářadí
ISSN 1803-4535
12 Vícestupňová čerpadla
www.udrzbapodniku.cz
Anaerobní produkty LOCTITE ®
Zajišování závi
Uts
ávit
P
í
!"#
$
%
"&!'(
Heel spol. s . o., !"#$
U onu 10, 170 04 aha 7, [email protected]%cz, www.loctite.cz, www.loctitesolutions.com/cz
EDITORIAL
REDAKCE
Vydavatel
Michael J. Majchrzak
Šéfredaktor
Lukáš Smelík
Odborná spolupráce
Petr Moczek
Viktor Svobodník
Martina Bojdová
Monika Galbová
Zdeněk Mrózek
Milan Bronclík
Petr Klus
REKLAMA
Account Manager
František Cvik
Grafické zpracování
Eva Nagajdová
TISK
Printo, spol. s r. o.
REDAKCE USA
Šéfredaktor
Jack Smith
Redaktoři
Bob Vavra
Kevin Campbell
Amara Rozgusová
REDAKCE POLSKO
Šéfredaktor
Tomasz Kurzacz
VYDAVATEL
Trade Media International, s. r. o.
Mánesova 536/27
737 01 Český Těšín
Tel.: +420 558 711 016
Fax: +420 558 711 187
www.udrzbapodniku.cz
ISSN 1803-4535
MK ČR E 18395
Milan Katrušák
ředitel
[email protected]
Vážení čtenáři,
dny začínají být díky zimnímu období stále kratší, proto již můžeme mít oprávněný pocit, že rok s pořadovým číslem 2010 je takřka za námi. Rok, který byl na svém
počátku pro mnohé velkým strašákem, snad nakonec nenaplnil katastrofické vize těch,
kteří „nevěří“. Já však právě naopak věřím, že pro Vás – naše věrné čtenáře – to byl
rok plný úspěchů a zavádění mnoha výhodných strategií, které spolu pravidelně sledujeme. A právě kvůli našemu „partnerství“ navrhuji, abychom se společně na chvíli
zastavili, odpočinuli si od neúprosného shonu, kterým je prosinec nechvalně známý,
a realisticky vyhodnotili, co nám tedy konec první dekády nového milénia přinesl.
Vzhledem k tomu, že z naší pozice máme v podstatné míře informační kanály nastaveny hlavně směrem ven, bude nejvhodnější, abych bilancoval pouze za naši redakci. Možná by se hodilo na tomto místě uvést všemožné prognózy, velká slova o růstu
hospodaření a další sofistikované ekonomické názory, přesto jsme se rozhodli, že
tentokráte zvolníme a velkolepé statistiky i pompézní řeči necháme jiným. Přesto je
mi jasné, že s tím, jak bude narůstat datum v kalendáři, bude stejnou měrou vzrůstat
i počet společensky bilančních aktivit.
Letošní ročník byl pro naše vydavatelské činnosti poměrně velkou neznámou. Bohužel
terciární sektor (kam bychom směle museli zařadit náš podnikatelský záměr) není
zrovna příjemnou vodou na projížďky v době bouří. Trh odborných periodik se docela
slušně otřásl v základech a my, stejně jako naše konkurence, jsme museli dokázat, že
naše snahy mají smysl a že existují lidé, kteří s napětím očekávají zajímavosti ze světa
průmyslu, jež by sami sbírali jen stěží. Naštěstí se můžeme okázale poplácat po zádech
(když už to za nás nikdo jiný neudělá) a konstatovat… asi jsme na trhu opravdu potřební. Důkazem toho je nejen vzrůstající zájem čtenářů, ale také prostý fakt, že v rukou
třímáte vydání, které v žádném případě není poslední.
Stejně jako v jiných sektorech, tak ani v naší podnikatelské branži bychom nemohli zůstat dostatečně úspěšní, pokud bychom nevyslyšeli nové výzvy a nehledali nové
příležitosti. Jednou takovou byla pro náš tým snaha proniknout do oblasti konferenční. Ačkoli by se zdálo, že různých setkání s odbornou tematikou je již přehršel, kolegové z našeho druhého redakčního časopisu, zaměřeného zejména na průmyslovou
automatizaci, letos nejednou dokázali, že těch kvalitních není nikdy dost. A v zasvěcených hlavách se rodí stále ambicióznější témata. Důkazem toho může být například
konference, kterou nedávno pořádal náš redakční tým a jež byla zasvěcena otázkám
automatizace a modernizace pivovarů. Tento kongres vzbudil až nečekaný zájem a byl
profesně velmi úspěšný… přeci jen jsme hrdý národ konzumentů.
Nicméně to, co můžeme průmyslovému trhu přinést, ještě jistě nebylo zcela vyčerpáno. Tím jsme si však na sebe upletli pomyslný bič, kterým nás můžete po přečtení
těchto řádků hnát k rozvoji naší činnosti směrem k propojování všech subjektů průmyslového trhu. Nahlas vysloveno, napsáno a vytištěno! V příštím roce toho chystáme
skutečně mnoho. Jen namátkou – zvýšený počet vydání, řada speciálů o specifických
průmyslových oblastech, katalog dodavatelů pro průmysl, první
ročník světové soutěže o nejlepší produkty pro průmysl… Jak
sami vidíte, v našem úsilí nehodláme polevit. A právě proto jsme
již nyní v prosinci plně připraveni na rok, který pro nás všechny
bude zcela jistě ve znamení famózního úspěchu (nejen) na poli
Řízení a údržby průmyslového podniku…
Přeji Vám příjemnou a ničím nerušenou četbu a těším se na další
společná setkání na stránkách našeho časopisu… opět na počátku příštího roku.
Redakce si vyhrazuje právo na krácení textů
Lukáš Smelík
Šéfredaktor
nebo na změny jejich nadpisů.
Nevyžádané texty nevracíme.
Redakce neodpovídá za obsah
reklamních materiálů.
Časopis je vydáván v licenci
CFE Media.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Prosinec 2010
•
1
4
FORUM
8
TÉMA Z OBÁLKY
Je zvýšení počtu školení
řešením pro lidské chyby?
Prosinec 2010
ČÍSLO 5 (12) ROČNÍK III
12 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ
Vícestupňová čerpadla jako
možná cesta k vyšší efektivitě
18 Jak dostat teplo dolů
20 ELEKTROTECHNIKA
Proč zvolit pohony
na střední napětí?
24 AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA
Systémy pro řízení výroby
v reálném čase poskytují cestu
k rychlé optimalizaci
28 ÚDRŽBA & SPRÁVA
Optické technologie zobrazují
úniky, ale hlavně fugitivní
emise
32 LOCTITE – cesta ke štíhlé
údržbě
34 LOGISTICKÁ ŘEŠENÍ
Popření některých argumentů
proti konsignaci skladových
zásob
38 NÁŘADÍ
Jednoduchá ruční nářadí
42 PRŮZKUM TRHU
Průmyslové dopravníky: trh se
spoustou řešení
45 Využití bezkontaktního měření
teplot v technické diagnostice
pásových dopravníků
48 TOP PRODUKTY
Fluke: Držíme váš svět v chodu
50 Ultrazvuková diagnostika
ve výbušném prostředí
52 ZAOSTŘENO
Svařování jako flexibilní
výrobní proces
8
Je zvýšení počtu školení
řešením pro lidské chyby?
Analýza prvotních příčin řeší problémy a zefektivňuje
školicí programy.
Když dojde ve vašem podniku k nějakému problému, je jeho příčinou často lidská chyba? Je zvýšení počtu školení pro dotyčné zaměstnance v oblasti, které
se selhání týká, navrhovaným řešením daných situací?
Přeložené texty jsou v tomto časopise umístěny se souhlasem redakce
časopisu “Plant Engineering Magazine
USA” vydavatelství CFE Media. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto
časopisu nemůže být žádným způsobem
a v žádné formě rozmnožována a dále šířena
bez písemného souhlasu CFE Media. Plant
Engineering je registrovanou ochrannou
známkou, jejímž majitelem je vydavatelství
CFE Media.
Zaostřeno
Svařování jako flexibilní
výrobní proces
52
Outlet
Flange
12 Strojní inženýrství
Vícestupňová čerpadla jako možná cesta
k vyšší efektivitě
Různé obchodní organizace předložily údaje, které naznačují,
že systémy čerpadel jsou zodpovědné za přibližně 20 procent
celosvětové spotřeby elektrické energie. Rovněž byly zveřejněny
statistiky, které uvádějí, že 85 % celkových nákladů na vlastnictví
představuje cena elektřiny potřebné na provoz čerpacího
systému.
Volute
Impeller
Vane
Eye of impeller
Inlet
20 Elektrotechnika
Proč zvolit pohony na střední napětí?
Střídavé pohony na střední napětí (Medium-Voltage – MV) poskytují
několikasetnásobně vyšší výkon než jejich menší, častěji používaní bratříčci
pro nízké napětí (Low-Voltage – LV), a proto mohou řídit obrovské
několikamegawattové elektromotory pohánějící ty největší průmyslové
zátěže, například v dolech, elektrárnách nebo železárnách.
28 Údržba & správa
Optické technologie zobrazují úniky,
ale hlavně fugitivní emise
Od přijetí zákona o ochraně ovzduší v roce 1990 podléhá
průmyslové vypouštění těkavých organických látek
a nebezpečných látek znečišťujících ovzduší programu LDAR
(Leak Detection and Repair – Detekce úniku a náprava).
38 Nářadí
Jednoduchá ruční nářadí
I když se může zdát, že na počátku 21. století
již není ve výrobním podniku místo pro ruční
nářadí, není to pravda.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Prosinec 2010
•
3
FÓRUM
Zámecká oslava deseti let
organizované údržby
P
omalu se již stalo pravidlem,
že se všichni zájemci o oblast
údržby, a to nejen z našich luhů
a hájů (myšleno různých průmyslových závodů), sjíždějí na počátku
listopadu do půvabného prostředí
zámku Liblice. Právě tamější kongresový sál již několik let poskytuje
útočiště konferenci s opravdu těžce
předvídatelným názvem – ÚDRŽBA
2010.
Kromě pravidelné porce nejnovějších poznatků a trendů v péči o hmotný
majetek však letošní ročník konference lákal také díky jednomu zajímavému jubileu. Pořadatelská organizace Česká společnost pro údržbu (dále
ČSPÚ) letošním rokem oslavuje prvních deset let činnosti a s její krátkou,
zato bohatou historií nás seznámil její
předseda Ing. Václav Legát, DrSc. Než
jsme se však ponořili do hlubin vzpomínání na těžké začátky ČSPÚ, stihli
jsme pravidelnou zdravici hostů, která
zazněla z úst jejího výkonného ředitele
Ing. Zdeňka Votavy. Úvodní formality opět vystřídalo vyhlášení nejlepších
prací absolventů kurzu management
údržby, jehož výuka je plně v režii
ČSPÚ. Podle slov vyučujících a čelných
představitelů údržby potvrdila i letošní
4 • Prosinec 2010
várka „studentů“, že budoucnost oboru
čekají zářné zítřky a že bezpečně nezůstane bez zapálených příznivců.
Ještě než program postoupil ke svému
prvnímu tematického bloku věnovanému managementu v průmyslu, zakončil
Václav Legát svou exkurzi do historie
fungování ČSPÚ a nastínil další cíle
společnosti, jež nemá v plánu ve svém
snažení nikterak polevovat ani v druhé
dekádě své existence: „Hlavním posláním i nadále zůstává rozvoj, získávání a šíření nových poznatků z oblasti
integrovaných systémů managementu
majetku a jeho údržby pro uspokojování profesních potřeb svých členů, pro
podporu osob i organizací při dosahování jejich úspěšnosti.“
Se vzpomínkou na společná státní
léta převzal mikrofon doc. Ing. Juraj
Grenčík, Ph.D., který je nejvyšší
zastupitelskou substancí Slovenské
spoločnosti údržby, tedy jakéhosi slovenského ekvivalentu pořádající společnosti. Z jeho referátu se posluchači
mohli dozvědět důležitá data vyplývající z hodnocení výkonnosti údržby.
„Hodnocení výkonnosti údržby neboli benchmarking je užitečným manažerským nástrojem. V popředí zájmu
stojí zejména náklady na údržbu a tento
ukazatel je logicky součástí asi každé-
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
h systému
té ukazatelů,“
k t lů “ vyzdvihuje
d ih j jeho
j h
ho
důležitost Grenčík a poukazuje na to, že
vysoký počet harmonizovaných ukazatelů svědčí o blízkosti pohledů na údržbu na obou stranách Atlantiku (což
mimo jiné dokazuje také řada článků
z pera našich amerických kolegů v Plant
Engineeringu).
Ovšem toto rozhodně nebylo vše, co
první blok přednášek poskytl, a to jak
v rovině teoretické, tak reálně aplikovaných v praxi. Tak tomu bylo například v přednášce Ing. Jaroslava Jakuba,
který publiku objasnil průběh implementace nového dodavatelského systému v Jaderné elektrárně Dukovany.
Díky zdárnému tlumočení zajímavostí z letošního Euromaintenance 2010,
o což se postarala prof. Ing. Hana
Pačaiová, Ph.D., připlul do Liblic také
duch zajímavých tendencí ze starého
kontinentu. „Celkově lze konstatovat,
že kromě zvýraznění vztahu mezi údržbou a bezpečností je neustále v centru
zájmu veřejnosti řízení údržby, strategie
– zejména v oblasti predikce – a nové
způsoby a metody vyvíjené za účelem
získání maximálního výkonu a efektivnosti,“ shrnuje nejdůležitější poznatky
z Verony Hana Pačaiová.
Mezi dalšími přednáškami, jež směřovaly k osvětě v managementu údržby, pak přednášející účastníkům podali zajímavé informace o hodnocení
výkonnosti poskytovatelů servisních
služeb, zefektivnění procesu údržby
pomocí metodik pro hodnocení rizik;
zpestřením byly i malé exkurze do efektivního fungování systému managementu kvality.
Ani v rámci následujícího bloku neopustili přednášející téma managementu
údržby, ovšem nyní nahlédli pod pokličku některých jeho nástrojů. Mezi nejznámější a hodně diskutovaná témata jistě patří TPM, o jehož efektivním
nejdůležitější, a to uvedení všech nabytých poznatků do praxe v průmyslových
podnicích. Avšak nikdo nemohl ani
po ukončení konference pravidelnými
speciálními tématy smutnit, jelikož už
dobře věděl, že za rok bude mít možnost znovu navštívit tuto jednoznačně
nejdůležitější a zároveň unikátní událost v kalendáři správného údržbáře.
K N I Ž Nnovinky
Í
METODIKA PŘÍPRAVY RIZIKOVÉ ZPRÁVY PRO POJISTNÉ TRHY
nových informací, na něž posluchači již
netrpěli čekali. A když už byla vyčerpána témata ze sféry diagnostiky, přispěchali se svými příspěvky zástupci
informačních systémů v údržbě.
„Pro řízení údržby je výhodné používat nástroje, které umožňují snadnou
implementaci do podnikového informačního systému, jednoduchou obsluhu
a současně poskytují dostatečné analytické funkce pro sledování a následné
zvyšování její efektivity,“ vypočítávají
ve své prezentaci aspekty těchto speciálních informačních systémů Ing. Miloš
Dokulil a Ing. Ladislav Reisner. Ovšem
obor informačních technologií mnohdy přináší také zadávání vstupních
dat, která jsou pro jeho optimální chod
nezbytná, o čemž ví také autor dalšího příspěvku Ing. Miroslav Šandor:
„Rozvoj informačních systémů údržby je úzce spjat se všeobecným rozvojem přístupu k informacím a k jejich
získávání. Moderní informační systémy pracují s velkým množstvím dat,
jejichž manuální zadávání je neefektivní a v některých případech nemožné.
Řešením tohoto problému je automatizovaný proces sběru a vyhodnocování
údajů.“
Stejně tak jako se tenčí prostor určený
k tlumočení dojmů a poznatků z velice zajímavého oborového setkání, byl
i program v Liblicích neúprosně tlačen ke svému konci – i přesto, že by se
našlo témat na několik dalších dní. To
by však potom chyběl prostor pro to
JIŘÍ JANATA
postu implementace hovořila dvojice
fundovaných odborníků z katedry průmyslového inženýrství Žilinské univerzity. „TPM jako filozofie a směr technologie údržby odolal času a je stále
připraven a schopen řešit požadavky,
které se od něj očekávají, a nadále rozšiřovat svoje pole působnosti v rámci
celopodnikových aktivit,“ zaznělo
mimo jiné jako důkaz důležitosti metody v přednášce doc. Ing. Miroslava
Rakyty, Ph.D., a Ing. Petera Bubeníka,
Ph.D. Ovšem ani užitečnost klasifikace ABC významnosti strojů, nástroje
efektivního řízení zásob údržby či další
prezentované techniky nepostrádaly
spoustu námětů k zamyšlení o jejich
vhodnosti k použití v různých podnicích, které byly zastoupeny reprezentanty v plénu.
Když se chýlil program prvního dne
ke konci, přišla na řadu prezentace
nového studijního programu Technické
fakulty ČZU v Praze s názvem
Inženýrství údržby, po níž se neodvratně přibližoval vrchol dne, kterým byl
bezpochyby společenský večer, jemuž
ovšem předcházel úvod do obsáhlého
bloku o diagnostice a technologii údržby, na což se mělo navázat také druhého dne. Velkým oživením ke konci
náročného druhého dne kongresu byla
tradičně živá přednáška RNDr. Ondreje
Valenta, CSc., jehož cílem bylo představit „revoluční přístroje“ pro průmyslovou diagnostiku, o nichž jste se
na našich stránkách dozvěděli již dříve.
Nicméně ještě jedno malé překvapení se
událo v sále, v němž probíhal odborný
program. Jak již zaznělo v úvodu, ČSPÚ
využila tradiční konference k malé oslavě svého prvního desetiletí. Ovšem aby
tato instituce mohla úspěšně fungovat,
bylo a je zapotřebí řady zapálených příznivců a podporovatelů. A právě na ně
upozornilo vedení společnosti předáním
pamětních plaket a symbolických darů,
které měly ocenit jejich nemalé úsilí.
Další odborný program následoval
až po luxusně vyhlížejícím společenském večeru, kde se dlouho vedly plodné rozhovory… jak jinak než o údržbě,
což je na akcích tohoto druhu dobrým
zvykem. Ovšem zahálka se zde skutečně nenosí, ačkoli pohodlí zámeckých
ložnic k tomu přímo vybízí. Hned ráno
čekala na účastníky další porce zbrusu
JIŘÍ JANATA
METODIKA PŘÍPRAVY
RIZIKOVÉ ZPRÁVY
PRO POJISTNÉ TRHY
Ing. Jiří Janata, CSc.
Metodika přípravy
rizikové zprávy pro
pojistné trhy
Jde o druhou část publikace téhož autora „Pojištění a management rizik
v makléřském obchodě“
z roku 2008, ve které je rozpracována stať,
týkající se zprávy o riziku. Jsou detailně popsány rozbory živelních rizik i rizik přímo
ovlivněných lidským činitelem. Uvádějí se
dotazy inspektora i konkrétní příklady zpráv.
Formát B5, 140 stran, 42 obrázků a 17 tabulek. Práci recenzoval a doporučil k publikaci prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. Výtisk
vázaný v tvrdých deskách stojí 228,- Kč.
PROFESSIONAL PUBLISHING
Adresa pro objednávky: Dr. Kamil Mařík, Mikulova 1572, 149 00 Praha 4,
tel. 604 115 129, [email protected]
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Prosinec 2010
•
5
FÓRUM
TFM 2010 – optimalizovaná
dávka facility managementu
N
a počátku listopadu se uskutečnil X. ročník Týdne facility managementu (TFM),
který pořádá společnost IFMA
CZ, jež sdružuje asociace a jednotlivce angažované v oblasti facility
managementu.
Nedílnou součástí celého programu
TFM 2010, který se letos nesl ve znamení svého motta „Optimalizovat neznamená tlumit“, byla každoroční úvodní
exkurze do objektu zajímavého z oborového hlediska, tedy z hlediska praktické
aplikace facility managementu. V letošním roce to bylo do nově vybudovaných
prostor odbavovacích hal a technického
zázemí železniční stanice Praha hlavní nádraží.
Pod dohledem Thomase Mitchella jr.,
jehož účast zajistili organizátoři akce
na celou dobu konání TFM, byl druhý
®
den věnován přednáškám v rámci pravidelné konference. A že se jednalo
o dozor nadevše zasvěcený dané problematice, dokládá nedávná profesní
minulost tohoto muže, který do poloviny letošního roku vykonával dokonce funkci předsedy představenstva
IFMA. Vrcholem druhého dne a rovněž celé konference bylo slavnostní
vyhlášení FM AWARDS v honosném
sále Autoklubu České republiky. O jednotlivých výhercích a jejich projektech
se zmíníme níže, protože tímto bohatý
program zdaleka nekončil, i když by se
dal opět považovat za jakýsi zlatý hřeb
tohoto setkání.
Třetí den dopoledne se konal workshop, v letošním roce opět pod vedením
společnosti Alstanet s. r. o., jehož tématem byla optimalizace podnikových procesů, čímž se opět podařilo dosáhnout
propojení akademické roviny předná-
šek s fungující a zažitou praxí současných podniků. Třetího dne se v rámci
doprovodných akcí TFM 2010 uskutečnil v hotelu Olympik/Artemis další
workshop o přínosech EU standardů
EN 15221, jenž byl realizován ve spolupráci s FM Institutem. Program třetího dne byl pro vytrvalce a zejména
milovníky golfu a dobré zábavy zakončen golfovým turnajem IFMA CZ, jenž
se konal pod záštitou AB Facility, a. s.
Čestný host TFM – Thomas Mitchell jr.
Pořadatelé zajistili pro celou dobu trvání letošního ročníku účast zástupce vedení společnosti
IFMA Thomase Mitchella jr., který od 1. 7. 2009
do 30. 6. 2010 vykonával funkci předsedy představenstva IFMA. Thomas Mitchell jr., dnes již
penzionovaný podplukovník vojenského letectva
USA, 20 let vedl a řídil programy rozvoje, akvizice, udržení a ochrany příslušenství armádních
zařízení po celých Spojených státech, Evropě,
Asii a Středním východě. Jako člen managementu poradenské firmy Booz Allen Hamilton pracoval s manažery, poradci a zákazníky na vývoji vizí,
strategií a řešení, která formují, zlepšují, optimalizují zastavěné okolní prostředí.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Asociace technických diagnostiků ČR, o.s.
30. mezinárodní vědecká konference
30 th International scientific conference
DIAGO
®
TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA STROJŮ A VÝROBNÍCH ZAŘÍZENÍ
Technical Diagnostics of Machines and Manufacturing Equipment
konference se koná pod záštitou
prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., rektora VŠB-TU Ostrava
prof. Ing. Radima Farany, CSc., děkana FS, VŠB-TU Ostrava
1. - 2. února 2011
1. - 2. February 2011
Hotel RELAX, Rožnov pod Radhoštěm
Další informace a registrace na www.atdcr.cz
6 • Prosinec 2010
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Výherci cen za přínos pro obor facility management jsou známí
Cena v kategorii Projekt roku
v oblasti facility managementu pro
rok 2010
Energ, spol. s r. o.: Zvýšení efektivnosti energetického hospodářství
v Psychiatrické léčebně Jihlava metodou energetického managementu
Komise doporučuje jako příkladovou studii. Tento energeticky úsporný projekt garantuje Psychiatrické
léčebně v Jihlavě ekonomicky efektivní provoz energetického hospodářství. Jde o komplexní službu v rámci
energetického provozu celého areálu
léčebny s kapacitou 600 lůžek. Projekt
zajišťuje vysoký potenciál energetických úspor a s tím související finanční
úsporu v řádech desítek milionů korun.
Potřebná technická i organizační opatření jsou navíc řešena bez nutnosti vynakládat investiční prostředky
z vlastních zdrojů léčebny a veškeré
související náklady jsou smluvně spláceny z dosažených úspor.
Mimořádná cena poroty IFMA
CZ v kategorii Projekt roku v oblasti
facility managementu pro rok 2010
Mibcon a. s.: Implementace manažerské nadstavby ve skupině RPG Real
Estate
Projekt umožnil zpracování dat
o skutečnosti a přípravu plánu za celkem 33 společností ve skupině RPG.
V rámci plánování řeší systém podporu a automatizaci jednotlivých
kroků plánovacího procesu včetně
komplexních nastavení zodpovědných osob za jednotlivé oblasti plánování. Reportovací cyklus je při aplikaci zkrácen o 65 %.
Cena v kategorii Osobnost roku
v oblasti facility managementu pro
rok 2010
Doc. Ing. František Kuda, CSc.
Komise ocenila jeho dlouholetou
aktivní činnost. Docent Kuda jako
první prosadil výuku facility managementu v denním studiu na vysoké škole. Přístupem a zapálením pro
obor a zejména díky své odbornosti
je považován za průkopníka facility
managementu v ČR. V současnosti se
mu daří v Ostravě iniciovat také akreditovanou rekvalifikační výuku a tím
přenést vzdělávání i do velice potřebné terciární sféry. Doc. Ing. František
Kuda, CSc., je jednoznačně osobností,
bez níž si nelze rozvoj facility managementu v ČR představit.
Cena v kategorii Studentská
práce roku 2010 v oblasti facility
managementu
Martin Kaleta: Kontrolní seznam
z pohledu facility managementu pro
kontrolování projektové dokumentace
developerského projektu – obchodního centra
Název napovídá, že tématem byl průzkum kvality projektové dokumentace
ve vybraných obchodních centrech.
Na jeho základě byla provedena analýza jejich provozu a následoval návrh
řešení ve formě dokumentu, jenž nabízí
facility manažerovi možnost kontroly
většiny aspektů ovlivňujících provoz již
během přípravy projektové dokumentace. Práce je důkazem možného propojení praxe se studiem a následného
využití teoretických poznatků v reálném prostředí.
Mimořádná cenu poroty IFMA CZ
v kategorii Studentská práce roku
2010 v oblasti facility managementu
Eva Beránková: Návrh správy a údržby golfového areálu
Porota ocenila komplexní zpracování aktuálního tématu správy golfového hřiště, hlavně z hlediska návaznosti na architektonickou studii a detailní
řešení provozu celého areálu. Je praktickým podkladem pro potenciálního
investora, a to nejen z hlediska vstupních investic, ale následně i nákladů
na samotný provoz.
Již druhý ročník soutěže Talent roku
vyhlásil hlavní reklamní partner TFM
2010 společnost Alstanet, s. r. o. Cílem
soutěže bylo ocenit autora nejzajímavější práce či projektu, který by byl přínosem pro obor facility managementu. Hodnocena byla především vysoká
efektivnost, tj. nízké náklady či vysoké výnosy, originalita řešení, zejména netradiční systémová technologická řešení, úspěšné zvládnutí problémů,
které se vyskytly v průběhu realizace
projektu, nebo jeho dokončení v požadovaném nebo dřívějším termínu.
Vybraný projekt byl oceněn odměnou ve výši 10.000 Kč a oprávněním
nést titul Talent roku 2010. Vítězem
se stal, stejně jako v případě ceny
za Studentskou práci 2010 v oboru FM,
Martin Kaleta.
Společnost FM Institute vyhlásila
soutěž o výherce rekvalifikačního kurzu
facility manažera s profesním osvědčením v celkově hodnotě 49.200 Kč.
Výhercem se stal Ing. Miloslav Nergl,
vedoucí sekce podpůrné služby ze společnosti Pražská energetika, a. s.
Foto poskytl Jaromír Kyncl
Foto poskytl Jaromír Kyncl
Společnost IFMA CZ udělila také
v letošním roce ceny v oblasti facility managementu, a to v kategoriích
Projekt, Osobnost, Studentská práce
a letos poprvé i v kategorii Odborná
práce, přičemž tato oblast je zaměřena na odborně a vědecky fundované
projekty a studie, jež přinášejí inovační prvky do FM. Ačkoli bylo navrženo
několik projektů, cena v této kategorii
však letos udělena nebyla.
Následuje výčet výherců jednotlivých cen a zejména jejich přínos tomuto oboru.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Prosinec 2010
•
7
Foto poskytla Blaine Fisher
TÉMA Z OBÁLKY
Je zvýšení počtu školení
řešením pro lidské chyby?
Analýza
prvotních příčin
řeší problémy
a zefektivňuje
školicí programy.
Mike Resimius
Ameren UE Generation
John Stiller
Apollo Associated Services
8 • Prosinec 2010
K
dyž dojde ve vašem podniku
k nějakému problému, je jeho
příčinou často lidská chyba?
Je zvýšení počtu školení pro
dotyčné zaměstnance v oblasti,
které se selhání týká, navrhovaným řešením daných situací? Absolvují vaši zaměstnanci v důsledku toho neochotně řadu školení, přičemž k nim často přistupují jako
k něčemu, „co je třeba vydržet a co zase
skončí“? A dochází i nadále k problémům,
kterým se školeními snažíte předejít? Daří
se vám z těchto školení vytěžit maximum,
vzhledem k omezenosti finančních zdrojů?
Podniky mají možnost zabývat se podrobněji tím, jakých výsledků chtějí dosáhnout,
a určit si, jakými kroky budou k jejich dosažení přispívat.
Zvažte jen čas, energii a práci potřebnou
k zajištění a realizaci školení – od lidí, kteří
je zahajují a řídí, přes ty, co je plánují nebo
na nich přednášejí, až po samotné zaměst-
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
nance, kteří se jich účastní, nemluvě o práci,
která mezitím stojí, protože zaměstnanci
nejsou v práci, nebo o dočasných zaměstnancích, které je třeba najmout, aby měl
práci kdo vykonávat – je to obrovský závazek a investice. Zejména v současné hospodářské situaci, kdy každý musí být velmi
opatrný v tom, jakým způsobem své zdroje
– čas, lidi a peníze – investuje. O to důležitější je potřeba připravit školení pečlivě
a ujistit se o návratnosti vložených investic.
Trénováním metody efektivní analýzy
prvotních příčin a její pečlivou implementací lze požadovaných efektů školení dosáhnout. Zde je uvedeno, jak na to:
Posun od „svádění viny na lidskou chybu“
ke kultivaci podniku
Lidé chodí do práce vesměs s pocitem
konat věci správně, nikdo s tím, že by chtěl
vědomě ublížit nebo dělat chyby. Když něco
nejde, jak by mělo, je snadné vysledovat, jak
Skutečné příčiny problémů
Když podniky začnou aplikovat obecné metody analýzy prvotních příčin, nedostanou se často hlouběji k jádru problémů
a zaměřují se jen na příčiny jednání. Takové
analýzy většinou odrážejí osobní názory
a představy. Podniky nemohou sledovat
pouze povrchové příčiny, protože je poté
v široké míře aplikují do odborné přípravy,
která pak není zaměřena přímo na skutečné
příčiny problémů.
Jen zřídka věnují podniky dostatečnou
pozornost podmínkám, které existovaly
při činnostech nebo nečinnostech jedince,
po nichž ke konkrétnímu problému došlo.
K problémům na pracovišti může totiž dojít
v důsledku spojení existujících podmínek
s těmito činnostmi. Pokud chtějí podniky
toto riziko skutečně snížit a předejít opakování problémů, nemohou spoléhat pouze
na lidi. Místo toho je třeba redukovat možnosti volby činností nebo nečinností, které
problém způsobily. Nedávno jsem například
slyšel o společnosti, jež si najala dodavatele na obměnu a instalaci softwaru pro řízení průmyslových systémů. Když nastal čas
jeho spuštění, žádný ze systémů nefungoval.
Byla chyba nebo problém v dodavateli, operátorech, kteří se snažili se systémem pracovat, nebo v hardwaru, na němž měl software běžet? Každý z podniku se domníval,
že o tom, jak systém zprovoznit a ovládat,
Foto poskytl Bob Hower
situaci ovlivnil způsob práce. Lidská chyba
je jednoduše „činnost“ nebo „nečinnost“,
která způsobuje jeden nebo více nežádoucích výsledků. A tak věříme-li, že k něčemu došlo, protože dotyčný nebo dotyčná
nevěděli, co by vědět měli, reagujeme běžně
slovy „změňte postup“ a „vyškolte se nebo
přeškolte“.
Školení nebo přeškolení může riziko
této recidivy snížit, ale ne jí zcela zabránit. Můžete ovlivnit lidské chování, ale
nemůžete nutit lidi ke změně jejich jednání. Nemůžete kontrolovat postoje, ale můžete ovlivnit chování.
Je tu příležitost pro změnu na celopodnikové úrovni – ve zlepšení převládajících
postojů a chování v rámci podniku. Můžete
podněcovat jednotlivce, aby přijali změny
v chování; ty se následně projeví ve změně
jejich postojů a jednání. Zaměstnance můžete motivovat tím, že když se zaměří na řešení
podnikové kultury, přidávají podniku novou
hodnotu.
někdo v rámci podniku ví. Nakonec se zjistilo, že to ví jen konzultant z externí firmy.
Pokud by analýza prvotních příčin nebyla
zaměřena na identifikaci činností i okolních
podmínek, nebylo by v podniku povědomí
o tom, že má nedostatky v komunikaci, znalostech a školení.
Řešení problémů je nejproduktivnější, máte-li hlubší pochopení pro to, proč
každý udělal to, co udělal. Když víte, proč
se někdo choval určitým způsobem, dává
vám to najednou větší smysl. Nakonec zjistíte, že zaměstnanec dělal to, co podle něj
bylo z toho či onoho důvodu tou nejlepší
volbou, a že je mnohem snazší zvolit efektivnější cestu než potrestání.
Chcete-li skutečně eliminovat, změnit
nebo řídit podmínky, které způsobily chybové jednání zaměstnanců, musíte jít hlouběji a zjistit jejich příčiny, podpořit tyto příčiny důkazy a pak se zabývat jejich řešením.
Nemůžete odstranit všechny podmínky,
musíte vybírat. Eliminace konkrétně určených podmínek poskytne nejlepší návratnost
v podobě peněz a ušetřeného času, zlepšení
bezpečnosti atd.?
Cílená školení
Podniky školí své zaměstnance často
„od A do Z“ v naději, že tak podchytí pravou podstatu toho, co problém způsobilo.
Jak často mají zaměstnanci pocit, že školení je zaměřeno na témata, která už znají?
Je-li školení povinné a není-li vnímáno
jako přínosné, lidé se ho často nechtějí
účastnit. Co si odnesou? Jak často má školení skutečně za následek změnu chování
na pracovišti?
Podniky, které jdou při
identifikaci podmíněných
příčin do hloubky, ozřejmí
je a začnou se jimi ihned
zabývat, mohou změnit, řídit
nebo dokonce odstranit
podmínky, které k nim vedly.
Podnik musí zavedení poznatků
do praxe zajistit
okamžitě. Využijte
energie, entuziasmu a porozumění
zaměstnanců,
dokud je jejich nadšení čerstvé a než
se vytratí.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Prosinec 2010
•
9
Foto poskytlo FishEye Studio
TÉMA Z OBÁLKY
Podniky musí zajistit, aby
byly teoretické poznatky
ze školení přímo zaváděny
do praxe. Úspěšné firmy
budou využívat energii, nadšení a porozumění zaměstnanců za čerstva, než se
vytratí.
10 • Prosinec 2010
Když jdou zaměstnanci na školení, vzdělávajícími dospělými, kterými opravdu
na dotaz „proč jste tady?“ většina z nich jsou, osvětlovat jejich důvody, smysl a očeodpoví: „Protože můj šéf mi řekl, abych tu kávané výsledky, je pravděpodobnější, že
byl.“ Jak často zaměstnanci skutečně chápou, budou školením věnovat pozornost a využijí
proč tam jsou, a co se očekává, že si odtam- je jako příležitost k osobnímu růstu.
tud odnesou? Pokud se s takovými situacemi setkáváte, je důležité vyhodnotit a srov- Zlepšování školicích osnov
nat, čeho se snažíte dosáhnout v porovnání
Pokud je evidentní, že nedostatek znaloss tím, čeho je skutečně dosaženo.
tí způsobil, že jeden nebo více zaměstnanTo všechno plyne z faktu,
ců mělo při práci problémy,
že nejednáte na základě Řešení problémů
je třeba po jejich přeškoletoho, co problémy skutečně
nebo doškolení uvažovat
je nejproduktivněj- ní
způsobilo.
i nad jejich osobní rámec.
Pokud je školení zaměře- ší, máte-li hlubší
Kdo další by potřeboval doplno přímo na reálné příčiny
nit tytéž mezery ve znalosproblémů, odhalené důklad- pochopení pro to,
tech? Jak toto doškolování
nou analýzou prvotních přízahrnout do školení dalších
proč každý udělal
čin, můžete zaměstnancům
stávajících nebo budoucích
vysvětlit, že školení se koná to, co udělal.
zaměstnanců?
v důsledku činností nebo
nečinností, jež způsobily nežádoucí výsled- Podpora vedení
ky. Školení bude méně nahodilé a cílenější.
Lidé z vedení nemohou o školeních jen
Opravdu efektivní metodika analýzy prvot- rozhodovat a domnívat se, že se jich netýkají.
ních příčin a její realizace umožní školite- Vedení musí být vzorem ve způsobech cholům vypracovat vysoce cílené školení, které vání, které vyžaduje od podřízených. Sami
bude řešit skutečné příčiny. Pokud budeme by měli projít odbornou přípravou, aby pak
jednat se zaměstnanci jako s celoživotně se mohli vysvětlit a obhájit, v čem to bylo cenné
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Dovednosti se rozvíjejí praktickými činnostmi a praxí.
Úspěšná aplikace poznatků
ze školení na pracovišti
vyžaduje úsilí jednotlivců
i podporu vedení. Školení
v učebně poskytuje znalosti;
praxe a uplatňování těchto
znalostí proces zkvalitňování dovedností zlepšuje.
a proč si myslí, že to bude mít smysl i pro
zaměstnance.
K tomu, aby školení skutečně dokázalo
požadovaným způsobem změnit chování
a postoje (kulturu), musíte dát lidem najevo, že jim jejich práci usnadní, dá jim větší
jistotu zaměstnání a že oni tím pomohou
podniku plnit jeho cíle.
Praxe
V učebnách se získávají znalosti, ale
dovednosti jsou rozvíjeny praktickými činnostmi a praxí. Školení v učebně je jen část
toho, co povede k požadovaným výsledkům.
Aplikace poznatků ze školení na pracovišti
vyžaduje úsilí jednotlivce a podporu vedení.
Zkušenosti ukazují, že změny nebo odstranění starých zvyklostí a rozvíjení nových
zabere velké množství času a vyžaduje patřičnou praxi.
Když podnik posílá zaměstnance na školení, zaměstnanci vždy tvrdí, že poznatky
ze školení budou přímo rozvíjet i prakticky. Toto se zpravidla neděje, pokud vedení
pravidelně nekontroluje, zda jsou poznatky ze školení praktikovány a uplatňovány.
Podnik musí zavedení poznatků do praxe
zajistit okamžitě. Využijte energie, entuziasmu a porozumění zaměstnanců, dokud je
jejich nadšení čerstvé a než se vytratí.
Závěr
Analýza prvotních příčin, její rozvíjení,
institucionalizace a realizace – to vše má
v kontextu školení velký význam. Vlastní
analýza by měla být průběžně integrována
do procesu rozvoje vzdělávání. Kromě toho
pomáhá identifikovat podmíněné příčiny,
jejichž pochopení zefektivní snižování rizik
a opakování chyb. Podniky mohou využít
analýzu prvotních příčin i ke zlepšení svého
všeobecného vzdělávacího programu. Proč
nemělo předchozí školení žádný pozitivní
efekt? Jak mohou tato zjištění pomoci stanovit priority při investování do příštích školení a ochránit jejich pozitivní návratnost?
Když se budete podrobně zabývat výsledky analýz prvotních příčin, můžete školení
zaměřit na to, že své zdroje využijete lépe
a lépe zhodnotíte vložené investice.
Mike Resimius je specialista na nápravná
opatření a pracuje pro společnost Ameren
UE Generation, kde je zaměstnán 28 let.
Získal magisterské tituly v oborech vzdělávání dospělých a administrativa vzdělávání,
předtím vedl školicí oddělení, je certifikovaný instruktor společnosti Apollo Associated
Services v oblasti analýz prvotních příčin.
John Stiller je ředitel průmyslových služeb
společnosti Apollo Associated Services. Je
autorizovaný diplomovaný inženýr, má 26
let praxe v elektrárenském podniku v oblasti
zkvalitňování podnikových procesů, systémů
řízení údržby a zavádění či rozvoje programu analýz prvotních příčin.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Prosinec 2010
•
11
STROJNÍINŽENÝRSTVÍ
Vícestupňová čerpadla
jako možná cesta k vyšší efektivitě
V rámci úsporných opatření mají uživatelé čerpadel možnost
po důkladném zhodnocení systému využít flexibilní řešení
a dosáhnout úspory elektrické energie.
Andrew Ondish
Grundfos
R
ůzné obchodní organizace předložily údaje, které naznačují, že
systémy čerpadel jsou zodpovědné
za přibližně 20 procent celosvětové spotřeby elektrické energie. Rovněž byly
zveřejněny statistiky, které uvádějí, že 85 %
celkových nákladů na vlastnictví představuje cena elektřiny potřebné na provoz čerpacího systému. Kroky podniknuté ke zvýšení
efektivity těchto systémů čerpadel nesníží
pouze provozní náklady, ale rovněž sníží
spotřebu energie a zatížení systémů napájení. Jednou z možností, kterou je třeba zvážit
při vyhodnocování efektivity instalací tradičních jednostupňových čerpadel, je použití vícestupňové technologie.
Tradiční jednostupňová čerpadla
Jednostupňová čerpadla využívají k tvorbě tlaku jedno oběžné kolo a jednu spirální
Outlet
Flange
Volute
Impeller
Vane
Eye of impeller
Inlet
Obr. 1 Typické uspořádání oběžného kola
a spirální skříně u jednostupňového obvodového čerpadla.
12 • Prosinec 2010
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
skříň. Množství tlaku generovaného kombinací oběžného kola a spirální skříně závisí
na průměru kola čerpadla a rychlosti jeho
otáčení. U jednostupňového čerpadla je
oběžné kolo jedinou součástí, která převádí energii na čerpání kapaliny. Oběžné kolo
může předat energii do čerpání pouze tehdy,
pokud je v kontaktu s kapalinou. Proto je
průměr oběžného kola velmi důležitý při
určování výkonu čerpadla.
Různé provozní body v rozsahu hydraulického výkonu čerpadla lze dosáhnout zmenšením průměru oběžného kola. Sníží se tak
energie předávaná do čerpání kapaliny, čímž
se následně sníží tlak vytvářený čerpadlem.
Vzdálenost mezi okrajem oběžného kola
a spirálním kolem na obrázku 1 je důležitá
pro určení hydraulické účinnosti čerpadla.
Pro každý rozměr čerpadla je určitý optimální průměr oběžného kola, při němž
bude čerpadlo dosahovat nejvyšší účinnosti. K provozu v nejúčinnějším provozním bodě (BEP) se rovněž vztahuje hodnota
průtoku a tlaku.
K dosažení všech ostatních provozních
bodů v rozsahu hodnot průtoku a tlaku
tohoto čerpadla je třeba regulovat čerpadlo
pomocí regulace otáček nebo je třeba zmenšit průměr oběžného kola, případně obojí.
Při pohledu na graf čerpadla na obrázku 2
je vidět, že při odchýlení provozních hodnot
od hodnot v bodě BEP dochází k výraznému snížení účinnosti čerpadla.
Tvar křivky je rovněž třeba zmínit, zvláště v případě čerpadla s regulací otáček. Při
použití regulace otáček k řízení provozu čerpadla dojde při snížení otáček k posunu provozní křivky čerpadla doleva a dolů, přičemž
se sníží průtok a tlak vytvářený čerpadlem.
Zákony afinity ukazují, jak se výkon čerpadla mění při změně rychlosti otáček.
Pokud má čerpadlo plochou křivku jako
na obrázku 2, potom při relativně malé
NAOBZORU
200 A 7 15/16” DIA.
40
5’
50
6’
60
7’
8’
65 68
70
10’
73 75
BEP
12’
14’
B 7 7/16”
150
ABB získá společnost
Baldor Electric a stane
se světovým lídrem
v oboru průmyslové
automatizace
75
73
C 7 3/16”
20 HP
D 613/14”
70
68
E 63/8”
F 63/16”
65 15 HP
100
60% EFF
10 HP
7 1/2 HP
50
0
50
100
150
200
250
300
350 U.S. GPM
Obr. 2 Křivka jednostupňového čerpadla.
změně tlaku dojde k výrazné změně průtoku, což činí řízení za pomoci tlaku obtížné
a omezuje dostupný prostor pro snižování
rychlosti. Zákony afinity stanovují, že výkon
čerpadla se mění s třetí mocninou rozdílu
rychlosti. Omezený rozsah pro snižování
rychlosti dostupný pro čerpadla s plochou
provozní křivkou současně limituje možné
snížení výkonu (úspora energie), kterého
lze dosáhnout pomocí regulace rychlosti.
Vícestupňová čerpadla
Vícestupňová čerpadla používají k výrobě
tlaku několik stupňů oběžných kol a spirálních skříní. Čerpaná kapalina je vypouštěna
z jednoho stupně, který sestává z oběžného
kola a spirální skříně, a vstupuje do dalšího
stupně, tj. do oběžného kola a spirální skříně.
Množství tlaku vyvinutého ve vícestupňovém čerpadle závisí na průměru oběžných
kol, počtu využitých stupňů a rychlosti otáčení oběžných kol. U vícestupňových čerpadel obvykle není průměr oběžného kola
kvůli dosažení požadovaných provozních
podmínek upravován.
Protože pro předání potřebné energie
do čerpané kapaliny je k dispozici více
oběžných kol a spirálních skříní, průměr
jednotlivých stupňů (oběžné kolo a spirální skříň) může být menší a mohou fungovat
s menší vůlí mezi oběžným kolem a spirální
For variations in speed
FlowvarieslinearlywithRPM
RPM1 = Q1
RPM2
Q2 = Q1 RPM2
Q2
RPM1
Headvariesas thesquareof theRPM
H1
H2
=
RPM1
RPM2
2
H2 = H1
RPM2
2
RPM1
Horsepower
variesas thecubeof theRPM
HP1
HP
=
RPM1
RPM
3
HP2 = HP1
RPM2
3
RPM
Obrázek 3. Zákony afinity založené na proměnlivé rychlosti.
skříní (viz obrázek 1). Kvůli tomuto užšímu prostoru mezi oběžným kolem a spirální
skříní jsou vícestupňová čerpadla nevhodná
pro použití, kdy čerpaná kapalina obsahuje
pevné části, případně abrazivní nebo vláknitý materiál. Výsledkem této zmenšené tolerance mezi oběžným kolem a spirální skříní je, že oběžná kola pracují v blízkosti své
ideální hydraulické účinnosti. Proměnlivým
faktorem, který lze použít k přizpůsobení
Společnost ABB a společnost Baldor Electric Company,
severoamerický lídr v oboru
průmyslových motorů, se
dohodly, že společnost ABB
získá společnost Baldor
v rámci hotovostní transakce
v hodnotě přibližně 4,2 miliardy USD, včetně čistých závazků ve výši 1,1 miliardy USD.
Podle podmínek finální
smlouvy, kterou jednomyslně
schválila představenstva obou
společností, zahájí společnost ABB realizaci nabídky
na odkoupení všech akcií
společnosti Baldor, jež jsou
v oběhu, za cenu 63,50 USD
za akcii v hotovosti. Transakce
představuje 41% prémii oproti
uzavírací ceně akcií společnosti Baldor na akciových
trzích z 29. listopadu 2010.
Představenstvo společnosti
Baldor doporučí, aby její
akcionáři v rámci nabídky své
akcie odprodali. Transakce by
měla být dokončena v prvním
čtvrtletí roku 2011.
ABB s. r. o.
www.abb.cz
Krnovské opravny
a strojírny volí Infor
ERP SyteLine
Infor, přední dodavatel podnikového softwaru pro středně
velké společnosti, dnes oznámila, že Krnovské opravny a strojírny nasadí řešení Infor ERP
SyteLine. Cílem implementace,
kterou bude realizovat firma
ITeuro, partner společnosti
Infor, je optimalizace výrobních
procesů a vyšší efektivita.
Rutinní provoz systému bude
zahájen 1. února 2011.
Infor
http://cz.infor.com/
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Prosinec 2010
•
13
STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ
800
-25
750
Numberof stages
-23
700
-21
650
600
-19
550
-17
500
-15
450
400
-13
350
-11
-12
300
-10
-9
250
Impellers
-8
-7
200
-6
150
-5
100
-3
-4
50
0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
Obrázek 5. Výkonové křivky vícestupňového čerpadla.
Obrázek 4. Vícestupňové čerpadlo, vnitřek.
různým provozním podmínkám, je
v tomto případě počet oběžných kol
v čerpadle.
Na obrázku 5 jsou k vidění různé
provozní body v rozsahu hydraulického výkonu vícestupňového čerpadla. Jestliže je třeba větší tlak, použije se více stupňů (oběžné kolo/spirální
skříň). Pokud se vyžaduje menší tlak,
použije se čerpadlo s méně stupni.
Stejně jako u jednostupňového čerpadla je zde důležitý tvar křivky,
zejména pak při řízení provozu vícestupňového čerpadla pomocí regulace
rychlosti. Při řízení čerpadla na základě tlaku v systému je snazší řídit čerpadlo se strmou křivkou než čerpa14 • Prosinec 2010
dlo s plochou křivkou. U čerpadla se
strmou křivkou není na rozdíl od čerpadla s plochou křivkou tak výrazná
změna v průtoku při malé změně tlaku.
Dostupný regulační rozsah čerpadla se
strmou křivkou je větší než u čerpadla
s plochou křivkou.
Jak víme z předchozí části, podle
zákonů afinity se příkon čerpadla mění
se třetí mocninou rozdílu v rychlosti.
Čerpadlo se strmou křivkou tak umožňuje vyšší úsporu energie při řízení
pomocí regulace otáček než čerpadlo
s plošší provozní křivkou.
Na obrázku 6 je příklad funkce jednostupňového a dvoustupňového čerpadla ve stejné provozní poloze. Je zde
vyznačen nízký provozní bod, v němž
jsou čerpadla nucena pracovat. Při
použití regulace rychlosti je dostupný regulační rozsah jednostupňového
čerpadla přibližně 5 % (3 319 ot/min
oproti 3 500 ot/min). Naproti tomu
u vícestupňového čerpadla je rozdíl
víc než 17 % (2 882 ot/min oproti 3 500
ot/min). Výsledný rozdíl představuje
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
o 37 % vyšší kapacitu pro úsporu energie při sníženém provozním výkonu.
Přechod
Přechod z jednostupňového na vícestupňové čerpadlo vyžaduje výrazné
úpravy stávajícího potrubí a uchycení
čerpadel. Výsledkem pokroku v oblasti návrhu jsou vícestupňová čerpadla
podle normy ANSI s navzájem zaměnitelnými rozměry sací a vypouštěcí
strany a montážní části. Díky snížení
energetických nároků při použití vícestupňové technologie může být motor
pro pohon vícestupňového čerpadla
mnohem menší, než jaký je potřeba
u jednostupňového čerpadla. V celkovém součtu tak může být samotné čerpadlo sice delší kvůli přidaným stup-
Technologie vícestupňových
čerpadel nabízí několik výhod
oproti tradičním jednostupňovým čerpadlům.
Revoluce v preventivní údržbě
CMMS®PROACTINANCE / CMMS®INSPECT
– automatizace preventivní a autonomní údržby
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Váš kapesní elektronický zápisník a zdroj informací o zařízení
Určený pro pracovníky údržby, mazače a operátory
Inspekční sběr informací ze zařízení
Mazací plány a výkon mazací služby
Měření a sběr provozních dat
Pracovní příkazy a výkazy
Automatická identifikace strojů pomocí RFID kódů
Barevné strojové grafy a formuláře
Automatické vyhodnocení výjimek a překročení mezí
Automatická generace obchůzek, přenos dat a požadavků na práci
CMMS®PROACTINANCE a SW pro řízení údržby
CMMS®CHECKER
– kapesní zkoušečka strojů pro údržbáře
■
■
■
■
■
■
■
Automatická diagnostika a odhalení poruch stroje
Zobrazení poruch na barevných strojových diagramech
Sběrač dat a měřicí přístroj s gigantickou pamětí 4 GB
Změření a automatická diagnostika stroje během dvou minut
Automatická identifikace strojů pomocí RFID kódů
Automatizace měření 5 snímači na ložisku
Opakovatelné uchycení snímačů rychlokonektorem
na ložiskových maznicích
Děkujeme vám
za přízeň
v letošním roce
a těšíme se
na případnou
spolupráci
v roce příštím.
CMMS s. r. o.
Zbraslavská 22/49
159 00 Praha 5
[email protected]
www.cmms.cz
STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ
B
300
NAOBZORU
Sample Multi-Stage
A = 25 gpm at 180 feet TDH, 2882 rpm, bhp = 2.3
B = 25 gpm at 266 feet TDH, 3500 rpm, bhp = 3.9
Sample Single-Stage
A = 25 gpm at 180 feet TDH, 3319 rpm, bhp = 3.7
B = 25 gpm at 200 feet TDH, 3500 rpm, bhp = 4.2
250
D
Head(ft)
200
150
A
100
+
50
Shadedareas representamountof savings potentialwith
vfd drivenmulti-stagepump
Shadedareas representamountof savings potentialwith
vfd drivensingle-stagepump
0
Obrázek 6. Porovnání provozu s omezeným výkonem jednostupňového a vícestupňového
čerpadla.
ňům potřebným pro dosažení požadovaných
provozních parametrů, společně s menším
motorem se však celková délka zkracuje
a ve výsledku je tak obvykle vícestupňové
čerpadlo s motorem kratší než jednostupňové s motorem.
Množství tlaku vyvinutého
ve vícestupňovém čerpadle závisí
na průměru oběžných kol, počtu
využitých stupňů a rychlosti otáčení oběžných kol.
Při snaze optimalizovat účinnost čerpadel
je třeba věnovat náležitou pozornost zvážení
možnosti technologie vícestupňových čerpadel. Jejich konstrukce je totiž činí v mnoha
ohledech výhodnějšími v porovnání s jednostupňovými čerpadly. U vícestupňových
čerpadel lze použít oběžná kola s menším
průměrem, která zajistí provoz s vyšší účinností, než poskytuje většina jednostupňových čerpadel.
Strmá provozní křivka vícestupňového
čerpadla umožňuje snazší regulaci tlaku
čerpadla pomocí rychlosti než u jednostupňových čerpadel s plošší křivkou. Křivka
vícestupňového čerpadla rovněž umožňu16 • Prosinec 2010
je větší regulační rozsah rychlosti, protože
dle zákonů afinity odpovídá většímu snížení rychlosti větší snížení brzdného výkonu.
Shrnutí
Na použití čerpadel je v dnešní době vyvíjen čím dál větší tlak ze strany vlastního podniku a externích zdrojů na snižování spotřeby energie, snižování provozních nákladů
a zvyšování energetické účinnosti poháněných systémů. Technologie vícestupňových
čerpadel nabízí několik výhod oproti tradičním jednostupňovým čerpadlům, pokud se
použije k čerpání kapalin, které neobsahují
abraziva, pevné částice nebo vláknité látky.
Pokrok v oblasti technologie vícestupňových čerpadel eliminoval potřebu předělávat instalační vedení a držáky čerpadel při výměně jednostupňového čerpadla
za vícestupňové. Zvažování možnosti přechodu z jednostupňového čerpadla na vícestupňové je tak snazší než dříve.
Andrew Ondish je oblastní obchodní ředitel společnosti Grundfos. Je držitel titulu
BSc. v oboru naftařské technologie a MSc.
v podnikovém řízení. Své 20leté zkušenosti
z působení v resortu čerpadel má nyní možnost zúročit na postu výrobního inženýra
čerpadel pro průmyslové aplikace.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
AEG Power Solutions
– technické dotace
fotovoltaiky
Jednatel společnosti AEG
Power Solutions Ing. Lubomír
Matějíček včera na tiskové
konferenci oznámil technický
dotační program pro fotovoltaické elektrárny. „Konečně
pozitivní zpráva pro investory
a provozovatele fotovoltaických
elektráren. Je to částečná
kompenzace současných vládních omezení v tomto oboru.“
Po odborném vysvětlení této
technické dotace následovalo
i vyčíslení potenciálních úspor.
„Základním principem této technické dotace je použití několika
špičkových technických řešení,
která umožňují investorům
více vytěžit ze své dlouhodobé
investice. V praxi to znamená,
že u fotovoltaické elektrárny
o výkonu 1MW (největší fotovoltaická elektrárna v ČR má
výkon 35MW) může být roční
výnos vyšší až o 470 000 Kč.
AEG Power Solutions
www.aeg-ups.cz
Agentura Czech Invest
vybrala Investora
roku 2009
Investorem roku 2009
v kategorii Největší inovační
potenciál je Honeywell. Ocenění získal za rozšíření svého
stávajícího výzkumného
a vývojového centra v Brně.
V pořadí druhé a třetí místo
za investici s největším inovačním potenciálem získaly
Meopta – optika a DYNTEC.
Za záměr vybudovat v areálu Letiště Leoše Janáčka
v Ostravě centrum pro
lakování letadel získala titul
Investor roku 2009 v kategorii Zpracovatelský průmysl
společnost JOB AIR Painting.
Na druhém a třetím místě
skončily ŠKODA AUTO a CCI
Czech Republic.
www.czechinvest.org
Zlepšená provozní spolehlivost
– nižší náklady na údržbu
Nové vertikální vysokotlaké čerpadlo
polečnost KSB uvedla na trh nové vysokotlaké čerpadlo
článkové konstrukce s bezúdržbovými keramickými ložisky, optimalizovanou hydraulikou a snadno vyměnitelnými opotřebitelnými součástmi. Konstrukční řady Multitec
nabízejí uživatelům v průmyslu a vodohospodářství zlepšení provozní
spolehlivosti a také nižší náklady na energii a údržbu. Ložiska hřídele
z karbidu křemíku, vysoce odolná proti korozi a abrazi, jsou bezúdržbová a umožňují použití čerpadla ve všech rozsazích otáček a také
v provozu start-stop pro velké množství čerpaných médií.
Díky univerzální aplikovatelnosti mohou uživatelé volit z řady různých ucpávek hřídele. Ta zahrnuje ucpávková těsnění a také jednoduché a dvojité normované mechanické ucpávky. Inovací je vzduchové
chlazení ucpávky nad 140 °C, které eliminuje potřebu pomocných
okruhů a jejich kontrolu. Tlak v ucpávkové komoře byl snížen, a to
zejména pro zlepšení provozní spolehlivosti těsnění hřídele. Těleso je
utěsněno zapouzdřenými o-kroužky.
Všechny opotřebitelné součásti jsou dobře přístupné a lze je snadno vyměnit: například pro výměnu kluzného ložiska se musí demontovat pouze víko ložiska. Valivá ložiska jsou umístěna na ochranném
pouzdře hřídele, což zjednodušuje demontáž těchto součástí a zároveň snižuje riziko poškození hřídele. Čerpadla Multitec se mohou
dodávat v provedení pro montáž na základovou desku, v monoblokovém provedení nebo ve vertikálním provedení a s průtoky od 10
do 850 m³/h. Verze z šedé litiny a bronzu se mohou používat pro tlak
až do 40 barů a pro
teplotu č er p aného
média až do 140 °C.
Další materiálová
provedení z t várné
litiny a nerezové oceli
jsou k dispozici pro
vyšší tlakové rozsahy
až do 64 barů a pro
rozsahy teplot mezi
-30 °C a +200 °C.
ová vysokotlaká čerpadla
Movitec od KSB, a. s., Frankenthal představují novou
etapu technického rozvoje
pro osvědčené a odzkoušené konstrukční řady Movichrom. Všechny součásti
stýkající se s médiem jsou vyrobeny
z nerezové oceli (1.4301 nebo 1.4004).
Tato čerpadla mohou být tudíž používána univerzálně a jsou vhodná nejen pro
použití v komunálních aplikacích, ale
také v průmyslu, energetice a TZB.
Nabízejí vysokou úroveň provozní spolehlivosti, protože těleso
stupně je obklopeno pláštěm odolným proti zkroucení. To znamená,
že na vnější straně nejsou žádné dělicí čáry. Dva uzavřené o-kroužky
zabraňují průsakům na tělese v případě významných teplotních fluktuací. Protože prostor mezi tělesem stupně a pláštěm čerpadla je vyplněn vodou, která tlumí hluk způsobený průtokem média, jsou čerpadla
za provozu extrémně tichá.
Normovaná mechanická ucpávka podle EN 12756 utěsňuje hřídel
na straně motoru. Samočisticí kluzná ložiska, vyrobená z karbidu wolframu nebo z keramiky, zajišťují, že rotor je vždy udržován v přesné poloze a tím se zabrání, aby se oběžná kola třela o těleso. Hřídel z vysoce
legované oceli se dvěma plochami přispívá k pevnému spojení mezi
oběžným kolem a hřídelí.
Kombinace in-line konfigurace sacího a výtlačného hrdla a konstrukce vertikálního čerpadla usnadňuje montáž. Konfigurace rovněž
umožňuje projektování potrubí, které vyžaduje minimální prostor, a je
odolná proti vnějším silám a krouticím momentům působícím na hrdla.
Čerpadla jsou poháněna dvou- nebo čtyřpólovými, vzduchem chlazenými třífázovými elektromotory, jejichž rozměry jsou v souladu s IEC.
Čerpadla s jednofázovými motory na střídavý proud se dodávají jako
varianta. V závislosti na konstrukci mohou být čerpadla používána pro
média s teplotami v rozsahu od -15 °C do +120 °C a s tlakem systému
až do 40 barů.
S
N
Více informací
o našich výrobcích
naleznete na
www.ksbpumpy.cz
v Katalogu výrobků.
KSB – PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Prosinec 2010
•
17
STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ
Foto poskytla společnost Big Ass Fans.
Ventilátor HVLS instalovaný ve výrobním závodě
ve Wisconsinu umožnil
za pomoci destratifikace
vzduchu snížit rozdíl teplot
mezi podlahou a stropem
z 15 °C na méně než 1 °C.
Jak dostat
teplo dolů
Destratifikace vzduchu může
pomoci snížit náklady na
vytápění v zimním období.
Nina Wolgelenterová
Big Ass Fans
18 • Prosinec 2010
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Bez ohledu na konstrukci budovy,
výšku stropu, kvalitu izolace, případně
bez zřetele na fakt, zda jsou v místnosti
okna či nikoli, lze zajistit požadovanou
teplotu prostředí. V zimních měsících
je mnoho průmyslových provozů buď
zcela vystaveno chladu, což negativně
ovlivňuje produktivitu zaměstnanců,
nebo je vytápění závodu omezeno, jelikož je velmi drahou záležitostí.
Proces vzduchové destratifikace
není nový. Byl však vyvinut zjednodušený postup, jak zajistit rovnoměrné
rozložení teploty v prostoru za pomoci
velkého ventilátoru s nízkými otáčkami (HVLS). Tyto ventilátory s průměrem 1,8 až 7,3 m pomáhají regulovat
teplotu a omezit spotřebu energie, aniž
by svou činností vytvářely průvan.
Ke stratifikaci dochází, protože
horký vzduch má nižší hustotu než
vzduch studený. Vzduch vycházející z topného systému s nuceným oběhem, eventuálně vznikající zahříváním
strojů v případě některých výrobních
závodů, je přibližně o 5 až 7 % lehčí
než okolní vzduch a má tak tendenci
stoupat ke stropu. To má za následek
výrazný rozdíl teplot v prostoru, který
může dosahovat 5 až 15 °C.
Teplo pro Wisconsin
Zaměstnanci výrobního závodu Amsoil (výrobce syntetických
maziv) s rozlohou okolo 4 200 m²,
který je umístěn v Superioru ve státě
Wisconsin, znají práci v chladném prostředí velmi dobře. V zimě se okolní
teplota pohybuje okolo –10 °C. Uvnitř
budovy se pak na úrovni podlahy udržuje teplota přibližně 10 °C, zatímco
u stropu je průměrně 25 °C. Ředitel
závodu Jack Swonger rozhodl, že je
třeba destratifikovat vzduch v místnosti, aby se teplý vzduch dostal dolů
a zajistil vhodnější pracovní prostředí.
Po instalaci osmi ventilátorů HVLS
(s průměrem 4,3 a 7,3 m) na strop
ve výšce 9 m se snížil rozdíl teplot mezi
stropem a podlahou na méně než 1 °C.
Swonger uvedl, že po instalaci ventilátorů, vyrobených společností Big
Ass Fans, se průměrná teplota prostředí v zimních měsících drží okolo
17 °C. „Ventilátory nám okamžitě snížily spotřebu plynu na vytápění přibližně o 35 %,“ říká Swonger. Rovněž
ze, a zároveň nebude vytvářet průvan (proudění vzduchu ~20 cm/s
nebo méně v pracovní výšce). Proto
jsou v zimním období ventilátory
běžně provozovány na nižší otáčky.
Ventilátor by měl ideálně vytvářet konstantní proud vzduchu, aby se minimalizovalo kolísání proudění. Čím více
má ventilátor lopatek, tím je proudění
vzduchu konstantnější.
Cirkulace vzduchu v objektu je důležitá po celý rok. V zimních měsících však
dochází k velkým výkyvům teplot, které mohou být škodlivé pro zařízení
a zaměstnance.
se zmínil o tom, jak se vyrovnaly teploty v tovární hale.
„Nyní, když je teplota na pracovištích vyrovnanější, cítí se zaměstnanci
spokojenější,“ míní Swonger a dodává,
že „topné jednotky se nyní spouštějí
spíše sporadicky“.
Destratifikace
V destratifikovaném prostoru je
pouze malý teplotní rozdíl mezi podlahou a stropem. Energie potřebná
na ohřev vzduchu u stropu na vyšší
teplotu je běžně ztracena, protože vyšší
teplota má za následek vyšší únik tepla
přes střechu. Úspor je dosaženo pomalou cirkulací nahromaděného teplého vzduchu dolů na úroveň podlahy
(pracovního prostoru) dříve, než dojde
k úniku tepla z budovy.
I když zůstane termostat vytápění
nastaven na stejnou hodnotu, budou
mít topné jednotky méně práce vytopit prostor na požadovanou teplotu.
Úspora energie dosažená snížením
množství tepla, které unikne přes střechu, je srovnatelná se snížením cílové
teploty o 2 až 3 stupně.
Stále častěji se k destratifikaci rozlehlých prostorů používají velké stropní ventilátory s nízkými otáčkami.
Schopnost ventilátoru efektivně
destratifikovat vzduch v místnosti je
založena na třech základních faktorech
– vytvářený tah, objem přečerpaného
vzduchu a umístění ventilátoru tak,
aby nevytvářel průvan.
Ventilátor musí vytvářet pomalý tah
vzduchu, který dosáhne až k podlaze. Pokud proud vzduchu z ventilátoru
nedosáhne podlahy, potom se nesmísí všechen vzduch v místnosti a teplota vzduchu nebude rozložena rovnoměrně. To bývá hlavním důvodem,
proč mají menší ventilátory zpravidla
problém promísit vzduch ve velkých
prostorech.
Je třeba zmínit, že destratifikace je
jedním z mála případů použití, kdy je
klíčovým faktorem množství vzduchu
přečerpané ventilátorem – ventilátor
musí alespoň jednou za hodinu přečerpat všechen vzduch v místnosti.
Pokud průtok vzduchu nebude dostatečný, zůstane vzduch tepelně rozvrstven. Řádného promísení vzduchu lze
dosáhnout dostatečně velkým ventilátorem s nízkými otáčkami, který
netvoří nežádoucí průvan.
Ventilátor musí být schopen vytvořit tah vzduchu s dostatečně velkým
objemem, který dosáhne až k podla-
Automatická destratifikace
Schopnost snižovat spotřebu lze
ještě více rozvinout za pomoci intuitivního automatického destratifikačního sytému, jenž účinně měří rozdíly teplot mezi podlahou a stropem.
Prostorová teplotní čidla sloužící jako
pomocný nástroj pro správce budov
jsou nastavena na předem určené teploty na začátku období.
V průběhu období se tak automaticky bude regulovat rychlost ventilátoru v závislosti na rozdílu teplot
v době, kdy je budova využívána,
a v čase (např. v noci), kdy je prázdná. Protože čas jsou peníze, správcům
budov stačí nastavit parametry systému jednou za období a nemusí ručně
nastavovat rychlost ventilátoru pro
potřeby zaměstnanců během dne.
K dosažení maximálního výkonu při
destratifikaci je třeba, aby byl ventilátor vybaven lopatkami pro efektivní
provoz za nízkých otáček. Také platí,
že čím rovnoměrnější bude proud
vzduchu z ventilátoru, tím rychleji se
může ventilátor otáčet, aniž by vytvářel průvan.
K destratifikaci prostoru s minimální spotřebou energie a minimálním počtem ventilátorů použijte ventilátor s 10 lopatkami ve tvaru určeném
pro vysokou účinnost při nízkých otáčkách. Je třeba zmínit, že většina velkých ventilátorů s nízkými otáčkami
destratifikuje vzduch odlišným způsobem než běžné stropní ventilátory.
Pokud je ventilátor navržen, aby fungoval efektivně i při nízkých otáčkách,
při zpomalení rychlosti otáčení bude
poskytovat dostatečný tah, aby zajistil
cirkulaci vzduchu v prostoru a omezil
stratifikaci, aniž by současně vytvářel
zpětné proudění nebo průvan.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Prosinec 2010
•
19
ELEKTROTECHNIKA
Proč zvolit
pohony na střední napětí?
Úspory energie a další přínosy použití běžnějších
střídavých pohonů pro nízké napětí jsou obecně
známé. Pohony pro střední napětí, napájené
z přívodů vyššího napětí, přinášejí schopnosti
„vzpěračů těžké váhy“ a další ekonomické výhody
většího objemu výroby do aplikací vyžadujících
velkou odolnost.
Frank J. Bartos
Control Engineering
20 • Prosinec 2010
S
třídavé pohony na střední napětí
(Medium-Voltage – MV) poskytují několikasetnásobně vyšší výkon
než jejich menší, častěji používaní bratříčci pro nízké napětí (Low-Voltage
– LV), a proto mohou řídit obrovské několikamegawattové elektromotory pohánějící ty největší průmyslové zátěže, například
v dolech, elektrárnách nebo železárnách.
Pohony MV pracují s vyšším napětím přívodu pro dosažení nižších ztrát a využívají kabely o menším průřezu, což přispívá
k větší celkové účinnosti pohonu a ke snížení systémových nákladů.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Pohony MV nabízejí více než jen velikost a ne všechny modely mají gigantické
rozměry. Také jiné faktory ovlivňují jejich
výběr pro specifické aplikace a uživatele
– například řídicí architektury, které zahrnují zmírňování harmonických složek.
Definice „středního napětí“ se odvětví
od odvětví značně liší. U pohonů motorů
přestavuje určitý konsenzus rozsah 600 V až
15 kV. Evropa považuje za hranici středního napětí 1 kV. Nicméně existuje jen málo
pohonů pro nižší napětí, než je 2,3 kV.
Obvykle jsou pohony MV napájeny napětím
2,3 a 4,16 kV na americkém kontinentu,
zatímco Evropa a zbytek světa preferují
3,3 a 6,6 kV.
Výkon, napětí, proud: P = U • I
Hlavní výhodou pohonů MV oproti pohonům LV je nižší proud u daného výkonu, jak
je vidět z elementárního elektrotechnického vzorce: výkon rovná se napětí krát proud
(P = U · I). Tim Russell, vedoucí systémový technik společnosti TM GE Automation
Systems (TMEIC GE), porovnává pro ilustraci dvě jednotky dimenzované na výkon
1 000 k (746 kW): pohon MV napájený
pohonů. „Někdy zákazníci nechtějí
pokládat větší kabely pro LV, ale pro
ně je to spíše otázkou složitosti instalace než jen úspory nákladů.“
TMdrive-70, vodou chlazený pohon napájený 3,3 kV společnosti MEIC GE obvykle
nachází své uplatnění v aplikacích vyžadujících vysoký výkon, jako jsou válcovny
oceli. Tento pohon ovládá indukční a synchronní motory.
Obrázky publikovány se svolením společnosti TMEIC GE.
4 160 V pracuje s proudem jen
125 A, přičemž pohon LV napájený 460 V musí pracovat s proudem
1 130 A!
„Konstrukce kabelů pro pohony
MV je o něco dražší z důvodu nároků na izolaci, ale objem mědi je mnohem nižší díky nižšímu proudu,“ říká
Russell. Výsledkem jsou kabely o mnohem menším průřezu a nižší úbytky
napětí. Celkové náklady na kabely
hovoří ve prospěch technologie MV.
(Společnost TMEIC GE navrhuje
a vyvíjí vyspělou automatizaci, velké
stroje pro střídavý proud a frekvenční měniče, přičemž se opírá o kombinované zkušenosti firem Toshiba,
Mitsubishi Electric a General Electric.)
Společnost Rockwell Automation si
uvědomuje větší nákladnost kabeláže u pohonů LV. Při srovnání systémů
pohonů napájených 480 V a 4,16 kV při
stejném činném zatížení dospěl Fred
Jason, portfolio manažer pro systémy
PowerFlex 7000 společnosti Rockwell
Automation Canada, ke zhruba stejným
výsledkům, pokud jde o požadavky
na proud: pohony LV mají zhruba devětkrát nižší proudový odběr než pohony
MV. To vyžaduje použití většího počtu
rozměrnějších kabelů LV na každou fázi
(viz tabulka „kabeláž mezi pohonem
a motorem“), větších a těžších kabelovodů nebo tras a nákladnější instalaci
kabelů, tvrdí Jason.
Také společnost ABB vidí použití
kabelů o menším průměru pro stejný výkon jako výhodu pohonů MV.
„Nejprve je to patrné na nižších
nákladech na měď, ale projeví se to
také v nižších pracovních nákladech
na položení kabelů a v nižším počtu
a velikosti kabelovodů,“ představuje
výčet předností Paul Nolden, programový manažer pro pohony MV. „Je
to stále důležitější u aplikací s dlouhým přívodním a motorovým vedením, jako je tomu u vzdálených přečerpávacích stanic, hlubinných vrtů
a těžebních aplikací.“
Také společnost Siemens Industry
poukazuje na nižší cenu fyzicky menších kabelů a rozvaděčů pro zařízení
MV. „Přesto je těžké ‚prodat‘ to zákazníkům, kteří, jak se zdá, připisují malý
význam přínosům v oblasti kabeláže,“
podotýká Scott Conner, manažer pro
prodej a technické aplikace velkých
Větší ekonomická výhodnost nad 500 k
Ačkoli pohony MV při určitých
výkonových nárocích představují
jediné praktické řešení, mohou být
„ekonomicky výhodnějším řešením“
v daleko širším rozsahu výkonů.
Společnost TMEIC GE tento rozsah
řadí mezi 500 až 1 500 k, a to podle
aplikace a odvětví (viz graf „relativní náklady“).
K dalším důvodům pro použití
pohonů MV podle společnosti TMEIC
GE patří aplikace:
• vyžadující synchronizaci s vedením (sync-to-line) a napájecí přivaděč
je na střední napětí,
• kde kapacita sítě za nízkého napětí není adekvátní zatížení pohonu
(například kvůli velkému rázovému
proudu při spouštění motoru, který
u pohonů MV nevzniká),
• s dlouhým kabelovým vedením
(>92 m) od pohonu k motoru, kde hrají
velkou roli rozměry, náklady a pokles
napětí.
Společnost Siemens uvádí, že se
použití pohonů pro střední a nízké
napětí v rozsahu 300 až 2 000 k překrývá. V Evropě se pohony LV pohybují spíše v horním rozsahu z důvodu
použití napětí, jako je 690 V. Podle
zkušeností konečných zákazníků společnosti Siemens je rozhodnutí pro
pohony MV snazší okolo výkonu
1 000 k, kde začínají být rozměrově konkurenceschopné a kde použití
motoru MV začíná být často nutností, vysvětluje Conner.
„Při vyšších výkonech se implementace pohonů LV stává těžkopádná, včetně nutnosti použití paralelních
výkonových polovodičů. Od určitého
výkonového bodu poskytuje spínací
zařízení MV provozní a rozměrové
výhody, ale nikoli nutně cenové. Avšak
pokud jde o pohony MV jako celek,
cena za jednotku výkonu se v posledních letech snížila,“ dodává Conner.
Fred Jason ze společnosti Rockwell
Automation se domnívá, že pohon
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Prosinec 2010
•
21
Relativní náklady na pohon, % poměr cena/výkon
ELEKTRO TECHNIKA
100%
pro pohony MV. Navíc proudové
parametry dostupných polovodičů
a vysoká proudová hustota procházející pohonem znamenají, že vyrobit pohony LV ve výkonovém rozsahu
1 000–3 000 k je stále obtížnější, připomíná Hoadley. „Od určitého bodu
už paralelní instalace několika výkonových zařízení začíná být příliš rozměrná a nákladná,“ dodává.
Porovnání MV a LV pohonů – relativní náklady,
cena/výkon
Pohon MV – s transformátorem
(bez filtru splňuje normu IEEE 519)
80%
Pohon LV – bez filtru, bez transformátoru
Pohon LV – s filtrem, bez transformátoru
Pohon LV – s filtrem, s transformátorem
60%
40%
Zvládání harmonických složek
Frekvenční měniče, buď pro nízké
nebo střední napětí, jsou náchylné
na generování nežádoucích harmonických složek napětí nebo proudu.
Protože frekvenční měniče MV pracují na napětí blízkém rozvodné síti
a zastupují velké zdroje výkonu, často
se v jejich provedení vyžaduje začlenění omezení harmonických složek.
Hoadley se domnívá, že asi 20 % pohonů LV obsahuje prostředky ke zmírňování harmonických složek, zatímco
z pohonů MV je nemá téměř žádný.
Nízké harmonické zkreslení se tak
stává dalším přitažlivým rysem.
Tradiční provedení pohonu MV využívá v omezení harmonických složek
vícepulzního transformátoru. Hoadley
připomíná, že vstupní transformátory spolupracují s vícepulzní usměrňovací sekcí pohonu (18, 24, 36 nebo
i vyšší počet pulzů), která produkuje
rušivé vlnové průběhy pro minimalizaci proudových harmonických složek
ve vedení.
„Rušení harmonických složek je
obvykle součástí základního provedení,“ konstatuje Tim Russell ze spo-
20%
0%
0
400
(300)
800
1,200
(600)
(900)
Výkon pohonu
1,600
(1,200)
2,000 hp
(1,500) kW
Zdroj: TM GE Automation Systems a Control Engineering
MV může být „mimořádně cenově konkurenceschopný“ vůči pohonu LV na vyšších úrovních výkonu.
Pro rozhodnutí je nezbytná analýza
celkových nákladů na instalaci. „Je
důležité vyhodnotit provozní náklady
po dobu životnosti projektu, včetně
efektivit systému, vstupního účiníku,
nákladů na kabeláž, potřeb klimatizace a požadavků na údržbu,“ upozorňuje Jason. Musí být započteny
i náklady na doplňkové komponenty systému vyžadované pro systém
LV, jako jsou vstupní nebo výstupní
transformátory.
Také společnost ABB dopor učuje, aby volba mezi pohony MV
a LV vycházela z celkových nákladů
na instalaci. Při porovnání samotných
měničů mohou mít (do určitého bodu)
pohony LV lepší poměr cena / výkon,
ale další nutné systémové doplňky
mohou rychle tuto výhodu překonat,
jak vysvětluje Nolden. Pohon LV například vždy vyžaduje snižovací transformátor, což neplatí pro pohon MV (viz
beztransformátorové provedení). Navíc
jakékoli filtrování harmonických složek doplněné k pohonu LV vede k nižší
účinnosti systému a vyšším nákladům,
dodává Nolden.
„K romě v yšší úči n nosti jsou
u pohonů pro střední napětí nižší
náklady na materiál a práci na instalaci, a to zejména díky menším rozměrům kabelového vedení,“ tvrdí
Rick Hoadley, hlavní konzultační
aplikační technik společnosti ABB
Rozměry a náklady na kabeláž mezi frekvenčním měničem a motorem
Výkon pohonu
500 k (375 kW)
1000 k (750 kW)
Napětí
480
4,160
480
Zátěžový proud
538 A
65 A
1,075 A
4,160
124 A
Rozměr kabelu (na fázi)
(2) 350 MCM
(1) #4
(4) 500 MCM
(1) #1
Náklady, USD na 100 stop
6200 $
800 $
17200 $
800 $
MCM – tisíce milů (rozměr kabelu)
# – americká jednotka průměru (American Wire Gauge – AWG)
Zdroj: Rockwell Automation a Control Engineering
Rozměry a množství kabelů a s tím související náklady narůstají vzhledem k vedenému proudu, připomíná společnost Rockwell
Automation, což zvýhodňuje použití frekvenčních měničů pro střední napětí (VFD). V posledních letech rovněž prudce vzrostly
ceny průvodních materiálů.
22 • Prosinec 2010
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
lečnosti TMEIC GE. Vychází z běžného ku technologie ‚‚Direct-to-Drive‘, kombivyužívání transformátorů s vícečetným nuje aktivní usměrňovač minimalizující
vinutím a fázovým posunem, které tvarují harmonické složky ve vedení pomocí řízevýstupní vlnové průběhy a zajišťují izolaci ní zapalovacích pulzů a speciální tlumivku
vstupu. „K rušení harmonických složek pak ve stejnosměrném meziobvodu, čímž poddochází díky konfiguraci obvodů usměrňo- statě odstraňuje soufázová napěťová zatívače a vinutí,“ říká Russell. Navíc u aplikací žení škodlivá pro izolaci vinutí motoru,“
s vysokým výkonem s dynamickými zátě- vysvětluje Zargari, který měl hlavní roli při
žemi pohony MV obsahují aktivní usměr- vývoji firemní technologie Direct-to-Drive.
Také v ýkonové spíňovač zajišťující regulaci
harmonických složek.
nací prvky, v tomto pří„I když obě tyto meto- Hlavní výhodou pohonů
padě t y r istor y komudy lze použít u pohonů
t ov a n é s y m e t r ic k ý m
na nízké napětí, nevyža- MV oproti pohonům LV
h r a d le m (Sy m m e t r idují transformátory pro je nižší proud u danécal Gate- Com mutated
výstupní konfiguraci vlnoT hy r istor s – SG CT),
vých průběhů a dodateč- ho výkonu, jak je vidět
pomáhají omezit harmoné náklady obvykle nejsou
nické složky a snižují
zar učeny,“ vysvětluje. z elementárního elekpožadavky na filtrování
Přesto pohony LV obvyk- trotechnického vzorce:
napěťových přechodových
le vyžadují dodatečné filjevů. „Výstupní proudové
trování harmonických slo- výkon rovná se napětí
a napěťové vlnové průběhy
žek. „Přidáním filtru pro
jsou téměř sinusoidní, což
rušení harmonických slo- krát proud.
zajišťuje v podstatě nulové
žek nebo transformátorů
napěťové zatížení na vinuk pohonům LV se často
tí motoru, i kdyby byl přináklady na pohony LV začnou blížit srov- pojen dlouhými kabely,“ dodává Zargari.
natelným pohonům MV,“ uvádí Russell.
Beztransformátorové pohony MV jsou
zvláště atraktivní pro aplikace s omezeným
„Beztransformátorové“ provedení
prostorem. Pro implementaci samozřejmě
Transformátory představují významnou musí být dostupné vhodné napájecí (nebo
investici do velkých a těžkých zařízení. síťové) napětí, jinak bude na vstupu pohoDůvod pro odstranění vstupního transfor- nu stále zapotřebí snižovací transformátor.
mátoru u pohonů na střední napětí je zřej- Ve skutečnosti již může tento typ „správné
mý: umožňuje dramatické snížení velikosti sběrnice MV“ v některých průmyslových
a hmotnosti jednotky a také snížení nákla- závodech existovat (viz související článek).
dů. „Beztransformátorový“ provoz pohoAni jiní výrobci neopomíjejí beztransnů MV není novinkou, ale tyto produkty formátorové provedení pohonů. Společnost
začaly byt skutečně použitelné až s moder- ABB nabízí tuto variantu (kterou nazýním provedením. Tyto pohony MV obsahu- vá „direct-to-line“) u svých pohonů MV
jí aktivní usměrňovač a využívají přínosy ACS 2000 a ACS 6000. Pohony TM-30
výkonové elektroniky pro dosažení přízni- a TM-50/70 společnosti TMEIC GE s aktivvých efektů, obvykle zajišťovaných izolač- ním konvertorem zdroje mohou běžet bez
ním transformátorem.
transformátoru, pokud je přítomno „vhodSpolečnost Rockwell Automation, velký né síťové napětí“.
zastánce beztransformátorových pohonů
Se stále příznivějším poměrem cena/výkon
MV, nadšeně propaguje tuto variantu ve své u střídavých pohonů MV, ať už tradičních
produktové řadě PowerFlex 7000 společ- nebo beztransformátorových, lze očekávat
ně s tradičním provedením. Navid Zargari, jejich širší využití informovanými uživateli
manažer společnosti Rockwell Automation dbajícími na energetickou účinnost.
Canada pro výzkum a vývoj, uvádí snížení
hmotnosti o 67 % a objemu o 59 % u bezFrank J. Bartos je konzultant časopisu
transformátorových verzí oproti tradičním Control Engineering. Můžete jej kontaktopohonům MV v jinak srovnatelných systé- vat na adrese [email protected]
mech o výkonu 950 kW.
„Beztransformátorové provedení společnosti Rockwell, nesoucí ochrannou znám-
NAOBZORU
Chcete umět využívat
energii efektivně?
Pokud vaše odpověď zněla
ano, přečtěte si „Průvodce
řešením: Energy Efficiency“,
publikaci plnou praktických
a vyzkoušených řešení.
Na stránkách „Průvodce
řešením: Energy Efficiency“
vám společnost Schneider
Electric nabízí své dlouholeté
zkušenosti se zvyšováním
energetické účinnosti napříč
všemi trhy: byty a bytové domy,
komerční budovy (kanceláře,
hotely a restaurace, školy atd.),
průmyslové podniky. Formou
jasných a přehledných řešení
představuje snížení energetické
spotřeby na konkrétních aplikacích, např.:
• automatické osvětlení ve společných prostorách: chodby,
schodiště, výtahy,
• měření a řízení spotřeby
energie v budovách,
• automatizace dopravníků.
Nabízí desítky praktických příkladů – řešení, která již v rámci
projektu Energy Efficiency zrealizovala, např.:
• řízení odlehčení zátěže
v domovní elektroinstalaci,
• řízení osvětlení,
• optimalizace přečerpávání
vody v plaveckém bazénu.
Tištěného „Průvodce“ si lze
zdarma objednat na e-mailu
[email protected]
pod označením KATS950_RU.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
www.schneider-electric.cz
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Prosinec 2010
•
23
AUTOMATIZAČNÍTECHNIKA
Systémy pro řízení výroby
v reálném čase poskytují cestu
k rychlé optimalizaci
Najděte vhodnou strategii, která bude zahrnovat
sběr dat i optimalizaci celého systému.
Stan DeVries
a Maryanne Steidingerová
Invensys Operations Management
24 • Prosinec 2010
P
rocesní optimalizace je aktuálně v popředí zájmu. Rozrůstá se
počet nástrojů a postupů pro optimalizaci pracovní síly, materiálu,
výroby, dodavatelského řetězce, plánování
a mnoha dalších oblastí. Data shromážděná a sledovaná v rámci jednotlivých funkcí
přispívají k celkové organizační a provozní
optimalizaci závodu. Následkem zrychlení fungování podniku je na optimalizační
řešení stále více nahlíženo jako na součást
integrovaného komplexního řešení.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Jak ale takové integrace dosáhnout?
Optimalizace jednotlivých funkcí je dostatečně obtížná sama o sobě, jak tedy lze optimalizaci provádět na úrovni celé společnosti? Na to je jednoduchá odpověď: Žádné
optimalizační kroky by se neměly nasazovat,
pokud by nebyly opodstatněné v kontextu
nejvyšší úrovně celkové strategie podniku.
Je to však ještě komplikovanější.
Řízení provozu v reálném čase
Řízení v sobě téměř vždy zahrnuje prvky
automatizace, které mohou být dokonce
pozůstatkem předchozího procesu optimalizace. Nemusí se nutně jednat o typ procesního řízení, který je obvyklý v obráběcím
průmyslu (například kombinované regulační řízení, dávkové a sekvenční řízení a řízení více proměnných). Jedná se stále o řídi-
cí proces, pouze je často implementován,
například následovně:
• prevence neplánovaných odstávek nastavením systémů zabezpečení, aby celopodnikově zahrnovaly postupy pro správu využití
energie a prostředků;
• prevence neplánovaných odstávek zajištěná stabilizací sběračů páry, kompenzací
výrazných poklesů ve využití páry a vyrovnáním proudění s klesajícím tlakem;
• vyšší míra automatizace procesů spouštění zařízení a strojů, která minimalizuje
potřebu restartování, energetické ztráty
a omezení výroby.
Řízení v reálném čase umožňuje řízení
v kontextu celkového výkonu, a to včetně
dopadu na podniková opatření. Jedná se
o celkový přístup, který současně zohledňuje všechna dílčí rozhodnutí a zvolí nejvhodnější kompromisní řešení z hlediska
celkového fungování, z hlediska financí
a časového rámce.
Celopodniková stabilizace je zajištěna
nad rámec tradičního pokročilého procesního řízení na dílčí bázi při využití postupů pro řízení zásobování energií a materiálem, které umožní předejít převážné části
neplánovaných výpadků. Jiné postupy
mohou zahrnovat použití řízení za pomoci matematických vzorců, které umožňují měnit klíčové provozní parametry zařízení podle změn výrobních charakteristik
či zaměření výroby a stabilizaci distribuce
páry za pomoci kompenzace poklesů tlaku
vysokotlakého rozvodu a regulace přetlaku
v nízkotlakém rozvodu páry.
Provozní optimalizace v reálném čase
Důkladné ověřování splnění požadovaných parametrů použijete jako východisko
ke zvážení, zda optimalizovat, případně co
optimalizovat. Pokud dosahujete požadované hodnoty, je možné, že systémy řízení
a rozdělování pravomocí ve vaší společnosti
fungují efektivně. Pokud tomu tak skutečně je, nastal čas zvýšit standard, nastavit
nové parametry výtěžnosti, kvality, udržitelnosti, případně čehokoli jiného, na co
se zaměřuje podniková strategie. Poté stejným způsobem, jako by parametry nebyly
dosaženy – zatímco budete mít jistotu, že
byly dosaženy – přehodnotíte systémy řízení
a rozdělování pravomocí tak, aby se našly
způsoby, jak dosáhnout požadovaných cílů.
Potřebné změny mohou sahat od nasazení
Systémy pro provozní řízení umožňují grafické zobrazení dat. Důležitější
však jsou opatření vycházející z těchto dat.
přísných kvantitativních metrik až po školení obsluhy.
Tato optimalizace spočívá ve zvážení klíčových podnikových opatření, která byla
identifikována ve fázi zjišťování hodnot.
Cílem je zvýšit výkonnost podniku, nikoli pouze provozní efektivitu. Jedná se stále
o optimalizaci, která je však často implementována následovně:
• rozvržení cyklů výroby a údržby;
• rozvržení krátkodobých a dlouhodobých
plánů údržby;
• optimalizace vynaložené energie a kvality (vyvážení s výrobou);
• co nejvyšší zefektivnění skupiny souvisejících úkonů s ohledem na požadavky;
• optimalizace celkové obchodní hodnoty pomocí rozvržení výroby s ohledem
na dostupnost prostředků.
Klíčovou vlastností této optimalizační
strategie je, že počítá s dynamickou podstatou skutečného rozhodování a zohledňuje
poměr mezi dostupností prostředků a využitím prostředků za účelem zvýšení obchodní
hodnoty. Při zvolení celkového přístupu lze
obchodní hodnotu zvýšit.
Rozhodnutí týkající se kritických provozů
(přeměna energie, stroje s rotujícími částmi,
instrumentace a reaktory) umožňují volit
rozvržení mezi aktuálními cíli, dlouhodobějšími úkoly údržby a plánováním výroby.
Na všech úrovních
společnosti bude
zapotřebí lidí, kteří
dokážou ocenit
a prosadit výhody
optimalizace pro
svou sféru vlivu
a bezprostřední
okolí.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Prosinec 2010
•
25
AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA
Dobrým příkladem může být zohlednění zanesení tepelného výměníku při
výpočtu očekávané efektivity přenosu energie a na to navazující úprava
plánu údržby.
slušnými metrikami, určí, že metriky nejsou splněny. Zásahem vedoucím
k nápravě potom bude jakákoli změna,
která zajistí splnění těchto metrik. Jak
ilustrují následující příklady, optimalizace může, ale nemusí
vždy vyžadovat systém
založený na výpočtech.
Optimalizace prostřednictvím zdokonalení
pracovního postupu
Velký výrobce letadel měl 10 výrobních
závodů rozmístěných
na více místech, a to
včet ně podpů r ných
výzkumných oddělení. Sledování nárůst u efek tivit y dodavat elského ř et ěz ce
v cent r ál n í m bodě
bylo identif ikováno
jako klíčová oblast
pro dosažení metrik
Jedním z úskalí při analýze možností optimalizace
organizace s ohledem
systému je najít rovnováhu mezi požadavky systému,
na r ychlost dodání
cenami dodavatelského řetězce a analýzou rizik.
a konkurenceschopTakováto rozhodnutí musí však být né ceny. Společnost analyzovala stáposuzována společně s informacemi vající procesy a přešla do další fáze
o hodnotě ušlého zisku dodavatelské- prostřednictvím oboustranně výhodho řetězce a vyhodnocení rizik v reál- né spolupráce s globálními výrobci
ném čase. Tento přístup používá výpo- leteckých dílů.
čty v reálném čase zohledňující vliv
Organizace povolala poskytovatedodavatelského řetězce, vliv údržby le řešení pro řízení podnikových proa vliv provozního rizika. Stejný přístup cesů, aby technicky navrhli expertní
se použije k zohlednění katalyzační- sestavy pro kolektivní platformu pro
ho členu reaktoru, efektivity motoru, řízení podnikových procesů, která
kapacity čerpadla a životnosti těsnění. by v sobě integrovala sledování proProces optimalizace obsáhne mode- cesů různých dodavatelských řetězců
lové situace v technologii výrobního během celého životního cyklu výroby.
procesu, školení k nacvičení plánova- Software Skelta pro řízení podnikoných přechodů, scénáře změny plánu vých procesů od společnosti Invensys
údržby a situace ve výrobě.
poskytl společnou platformu s propoNejdříve je nutné vytvořit systém jením na externí systémy dodavatelů
metriky, který umožní volit pro podnik umožňující používat jednotný systém
optimální rozhodnutí a posoudit vytvá- vykazování.
řenou hodnotu. Tento přístup se zaměZa pomoci automatizace správních
řuje na dynamické podnikové prostředí úkonů souvisejících s výrobním postua počítá s náhlými změnami poptávky pem optimalizovala společnost vyui dodávky a nabízí informace pro roz- žití prostředků, čímž uvolnila lidské
hodování z této oblasti.
zdroje pro strategické funkce a další
Proces optimalizace začíná v jaké- funkce výrazně zaměřené na lidské
koli fázi strategického uspořádání, kdy zdroje. V rámci zefektivnění, které
vrcholné vedení, vedoucí, řadoví pra- zajistila tato kolektivní platforma, se
covníci (obsluhující pracovníci) nebo snížil čas potřebný pro rozhodování
jiné osoby, které mají kontrolu nad pří- o 30 % a náklady o 35 %.
26 • Prosinec 2010
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Optimalizace prostřednictvím mobilních řešení
Zásahy do přidělení vybavení nemusí být vždy zcela automatizované.
Společnost Shell Oil například vybavuje zaměstnance údržby příručním
počítačem nebo zařízením PDA se
softwarovými nástroji a aplikacemi,
které zpracovávají a přenášejí specifická data zařízení pro správu historie
dat, obsluhu a podnikové systémy pro
podporu rozhodování.
To umožňuje řízení toku prací, procedurální řízení a řízení obecných
úkolů, které běžně zahrnuje provoz
závodu, řízení údržby, sledování výroby a kontrolu souladu. Ve společnosti
Chevron pracovníci údržby začínají
svou práci s počítačem PDA namísto
kontrolního výkazu. Při kontrole zařízení zadávají data do počítače, který je
přenese do systému pro správu historie
dat procesů, když je počítač PDA připojen k dokovacímu zařízení. Systém
Wonderware pro podporu mobilního
pracoviště a rozhodování od společnosti Invensys synchronizuje data
s aktuálními daty procesů získanými
z kontrolních systémů a poskytne je
k dispozici obsluze a pro účely řízení.
Pokud určité zařízení nefunguje správně nebo dostatečně efektivně, pracovníci mohou na místě
komunikovat s ostatními pracovníky
a dohodnout se na optimálním postupu nápravy.
Řízení s využitím prediktivních modelů
Pro elek t rár nu N RG Hu ntley
v Tonawondě ve státě New York jsou
například klíčovými metrikami výkonnosti tepelný výkon a rychlost dispečerského řízení, které chtějí zlepšit, a současně plánují snížit emise
NOx v souladu s požadavky předpisů. Klíčovou oblastí pro optimalizaci
byl systém kotlů. Za tímto účelem byl
instalován systém SimSci-Esscor pro
prediktivní řízení s regulačním systémem na bázi neuronové sítě od společnosti Invensys.
Modely důležitých metrik pro dvojité
kotle byly vytvořeny na základě krátkého testování provedeného v úvodní
fázi projektu. Návrh dvojitých, fyzicky oddělených kotlů pro přehřívání a meziohřev zvyšuje počet pasiv-
ně a aktivně kontrolovaných metrik
a komplikuje řízení kvůli vysokému
podílu interaktivity. Prostřednictvím
modelů navržených v rámci řídicího systému je zohledněn efekt změn
zatížení v průběhu procesu, přičemž
je zajištěna rychlá odezva v optimálních provozních bodech. Implementace
řídicího systému s prediktivním modelem umožňuje provoz při snížení nadměrného podílu kyslíku, což zajišťuje
nejen snížení emisí NOx, ale zároveň
napomáhá zvýšit tepelný výkon snížením úniku suchých spalin. Systém
přispěl ke snížení emisí NOx o více
než 10 % při současném zvýšení tepelného výkonu o více než 0,5 % a zvýšení faktoru rychlosti dispečerského
řízení o 2,5 %.
Využití potenciálu optimalizace
Procesní automatizace v reálném
čase je v dnešní době současně potřebná i snadno realizovatelná. Díky trvale klesajícím cenám softwaru a čím
dál snazšímu přístupu k otevřenému
a výkonnému softwaru není technologie překážkou. Použití probíraných
konceptů metriky, přidělení pravomocí, řízení a optimalizace umožňují
snáz strukturovat a kombinovat pokročilé technologie pro účely podnikové
optimalizace, zároveň však před vás
staví další úkoly v oblasti organizace a kultury.
Osoby zodpovědné za podniková
opatření, implementaci přidělování pravomocí a vytváření strategií řízení se
často nacházejí v různých částech organizace, přičemž jednotlivě zaujímají
vlastní přístup k optimalizaci a budování podniku. Přestože zdokonalené nástroje a strategie pro spolupráci
usnadní komunikaci a spolupráci v různých segmentech podniku a integrační
standardy, jako je ISA-95, poskytnou
návod pro strukturování toku podnikových informací, představuje podniková optimalizace jakékoli společnosti
spíše postupný než okamžitý proces.
Na všech úrovních společnosti bude zapotřebí lidí, kteří dokážou
ocenit a prosadit výhody optimalizace pro svou sféru vlivu a bezprostřední okolí. Lze začít tím, že si položíte
tři otázky: „Jaká je podniková strategie naší společnosti?“, „Jaké metriky definují dobře fungující provoz?“
a „Jakým způsobem se na optimalizaci mohu podílet?“. Implementace pak
může efektivně určit skutečný význam
pojmů, jako je metrika, přidělení pravomocí, řízení a optimalizace.
Změny v kultuře často zahrnují otázky, jak řídit a provádět změny, jako je
například úplná implementace postupů
v menší části společnosti namísto nasazení jednotlivých postupů a technologií ve více oblastech současně. Vaše
odpovědi na tyto otázky vás (a vaši společnost) navedou na cestu k vytvoření dobře fungující a trvale udržitelné
firmy.
SCADA systém PROMOTIC 8 – nyní také jako FREEWARE!
Společnost Microsys, spol. s r. o.,
se sídlem v Ostravě vyvíjí a distribuuje
SCADA systém PROMOTIC již od roku
1991. Systém PROMOTIC je komplexní
vývojový nástroj umožňující tvorbu aplikací pro vizualizaci, monitorování a řízení
technologických procesů v širokém spektru průmyslových odvětví.
Tento systém splňuje všechny požadavky kladené na efektivní
a spolehlivé SCADA systémy, což potvrzují stovky aplikací běžících
v průmyslových podnicích nejen v Evropě. Nejvýznamnější výhodou
systému PROMOTIC ve srovnání s konkurencí je kombinace vysoce
sofistikovaných funkcí (plně srovnatelné s WinCC, InTouch, Citect atd.),
výjimečně otevřené architektury a velice příznivé ceny. Další významnou vlastností systému PROMOTIC je nativní vícejazyčná podpora jak
ve vývojovém prostředí, tak v runtime. Tento softwarový nástroj je
vhodný pro řešení malých lokálních aplikací stejně jako pro rozsáhlé
distribuované systémy s napojením na ERP.
PROMOTIC disponuje mimo standardní funkce, běžné pro software
typu SCADA, také propracovaným WEB serverem, který umožňuje
automaticky zpřístupnit data a obrazy aplikací do sítě Internet/Intranet.
Na webu je možné zpřístupnit také alarmy, události, trendy a tiskové
sestavy. Samozřejmostí je také podpora zpětných zásahů do systému
ze strany webového klienta. Ve webových aplikacích jsou algoritmy
prováděny na straně klienta, což vede k významné úspoře výpočetní
kapacity serveru. Systém PROMOTIC umožňuje napojení na různé
informační systémy – od jednoduchých souborových databází (např.
Access, dBase) přes klient/server databáze (např. MS SQL, Oracle,
MySQL, Firebird) až po podnikové informační a datové systémy (např. SAP, PI).
PROMOTIC obsahuje kromě zabudovaných ovladačů pro komunikaci s různými
PLC také podporu standardních rozhraní
OPC, DDE, ActiveX, XML atd.
Od verze PROMOTIC 8 je tento systém k dispozici také jako
FREEWARE – PmFree:
PmDevelopFree – Vývojové prostředí pro tvorbu aplikací o velikosti do 100 proměnných. Umožňuje použití všech komunikačních
driverů, komponent a softwarových rozhraní.
PmRuntimeFree – Runtime licence umožňující provozování
PROMOTIC aplikací o velikosti do 30 proměnných bez HW/SW
licenčního klíče a bez časového omezení.
PmFree je vhodný pro:
- Bezplatný doprovodný software k dodávkám automatizačního hardwaru (embedded systémy, průmyslové panely, PLC atd.).
- Vytváření menších průmyslových aplikací.
- Testování hardwaru a komunikací.
Detailní informace včetně ceníku, kompletní systémové dokumentace, referencí a instalačního balíčku (zdarma ke stažení) jsou
k dispozici na našem webu: WWW.PROMOTIC.EU
Mgr. David Kubný; Microsys, spol. s r. o.; [email protected]
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Prosinec 2010
•
27
Foto poskytla společnost Sage Enviromental
ÚDRŽBA & SPRÁVA
Obr.1 Otáčením sondy analyzátoru kolem dříku ventilu lze detekovat
fugitivní emise z unikajících ventilů. Tyto přístroje dovedou zachytit únik
emisí s citlivostí pod 10 ppm.
Optické technologie
zobrazují úniky,
ale hlavně fugitivní emise
Jim Drago
Garlock Sealing Technologies
28 • Prosinec 2010
O
d přijetí zákona o ochraně ovzduší v roce 1990 podléhá průmyslové vypouštění těkavých organických látek a nebezpečných látek
znečišťujících ovzduší programu LDAR
(Leak Detection and Repair – Detekce úniku
a náprava). Fugitivní emise těchto látek zvyšují koncentraci přízemního ozónu, hlavní
složky smogu a příčiny onemocnění dýchacích cest, přičemž některé z těchto látek jsou
známými nebo podezřelými karcinogeny.
Program LDAR je skutečně prioritou iniciativy National Air Toxics Enforcement
( Ná rod n í kont rola tox ick ých látek
v ovzduší), prosazovanou úřadem EPA
(Enviromental Protection Agency – Úřad
pro ochranu životního prostředí). Netěsnící
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
zařízení, jako jsou ventily, čerpadla a spoje
v ropných rafineriích či chemických výrobních zařízeních, jsou největším zdrojem
emisí těkavých organických sloučenin
a nebezpečných těkavých látek znečišťujících ovzduší. Vzhledem k velkému množství
subjektů podléhajících požadavkům LDAR
a vysoké úrovni jejich nedodržování se bude
EPA v rámci strategie ochrany před toxickými látkami v ovzduší na program LDAR
i nadále zaměřovat.
S tolika pracovišti, která je ještě třeba
kontrole podrobit, zůstane program LDAR
prioritou úřadu EPA přinejmenším do roku
2013, přičemž předpis na snížení skleníkových plynů oblast působnosti tohoto nařízení ještě dále rozšíří.
Monitorování shody s předpisy je přímočarý proces, vyžaduje však věnovat pečlivou
pozornost potenciálně tisícům komponentů, tvorbě a udržování databází a generování požadovaných zpráv. EPA stanovila dvě
hlavní metody pro kontrolu emisí: obvyklý postup, známý jako Metoda 21 – stanovení úniku těkavých organických sloučenin (M21), a alternativní metodu detekce
úniku ze zařízení, představenou v prosinci
2008. Kromě toho existují metody a postupy,
které EPA nenařizuje, k nimž patří monitorování oblastí za hranicí průmyslových
areálů, mobilní optické metody a analýza
látkové bilance.
Metoda 21 se pro sladění s předpisy úřadu
EPA používá více než 20 let a vyžaduje, aby
byl každý závod, který předpisům podléhá,
navštíven a jeho emise v měsíčních, čtvrtletních nebo ročních intervalech monitorovány.
Analyzátory organických nebo toxických
výparů se používají k monitorování emisí
každého možného prostoru, což v případě
chemického závodu či ropné rafinerie znamená desítky tisíc míst.
Metoda 21 stanovuje zásady pro používání
kontrolních přístrojů. Například při měření úniku na dříku ventilu je nutné nejprve
změřit úroveň emisí v okolí. Špičku sondy
analyzátoru je pak třeba přiložit k dříku
ventilu a postupně jí kroužit kolem jeho
obvodu (obr. 1). Pokud měřidlo zaregistruje nárůst, je pohyb zastaven, dokud se hodnota neustálí. Poté je pohyb kolem dříku
zopakován. Od nejvyšší naměřené hodnoty se odečte hodnota naměřená v okolí
a zaznamená se jako míra netěsnosti zvaná
screeningová hodnota. Tento proces se opa-
kuje u všech ventilů, čerpadel, přírub
a dalších spojů.
Metoda 21 se zabývá také kalibrací a údržbou kontrolních přístrojů,
jejichž citlivost je schopna detekovat
emise až na úroveň 1 ppm (jedné částice v milionu).
Alternativní metoda detekce
Jedna studie, publikovaná ústavem
API v roce 1997 (publikace API 310
„Analýza screeningových dat z rafinerií"), uvádí, že více než 90 procent
fugitivních emisí v rafineriích je zapříčiněno méně než pěti procenty komponentů. Dále se ukázalo, že úniky
z těchto komponentů dosahují intenzity 10 000 ppm a více nad vymezenou
hranicí úniku nebo přípustných úrovní.
Aby zajistila způsob pro rychlé
odhalení a opravy takových úniků,
přijala EPA k M21 alternativní pracovní metodu. Tato metoda využívá
Ačkoli infračervená technologie není využívána ve spojitosti s alternativní metodou
detekce za účelem dodržování stanovených předpisů,
její podpůrné využití při
detekci netěsností narůstá.
pro detekci úniků pozoruhodnou infračervenou technologii, která umožňuje optické zobrazení unikajících látek.
Jedná se o podobnou technologii, jež
se používá ve vojenských brýlích pro
noční vidění. Ruční infračervené
kamery, optika a analyzátory, které
jsou nastaveny na spektrum těkavých
uhlovodíků, dovedou unikající fugitivní emise zobrazit.
Jestliže komponent netěsní, emise
absorbuje infračervené světlo, které
se na kontrolní obrazovce zobrazí jako
černý kouř.
Tato technologie úniky nekvantifikuje, takže EPA nadále vyžaduje
jednou ročně screening komponentů
v závodě za účelem předložení toxických inventarizačních zpráv aplikací
Metody 21. Alternativní metoda ani
nemůže spolehlivě detekovat úniky
menší než 5 000 ppm, i když nejnovější technologie mají citlivost až 2 500
ppm. I když není zdaleka tak citlivá
jako analyzátory Metody 21, předmětná studie ústavu API zjistila, že
infračervené kamery jsou vhodnější
pro včasnou detekci poměrově větších
netěsností.
Společnost, která plánuje aplikaci
této metody, musí svůj záměr deklarovat písemně a uchovat dokumentaci.
Měření je třeba provádět každých 30,
VELETRH ELEKTROTECHNIKY, ELEKTRONIKY A ENERGETIKY
TRADE FAIR OF ELECTROTECHNICS, ELECTRONICS
AND POWER ENGINEERING
12. – 15. 4. 2011
PRAŽSKÝ VELETRŽNÍ AREÁL LETŇANY
www.electroncz.cz
Foto poskytla společnost FLIR Systems
ÚDRŽBA & SPRÁVA
Obr. 2 Černá stopa výparu indikuje netěsnící dřík ventilu nebo připojení příruby.
45 nebo 90 dní, a to v závislosti na zvolené úrovni citlivosti monitorovacích
nástrojů, které musí být rovněž zdokumentovány. Po opravě musí být těsnost
komponentu pravidelně kontrolována
a všechny videozáznamy denních kontrol měřicích nástrojů a výsledky sledování musí být uchovány po dobu pěti let.
Ukázalo se, že realizace 6 až 12 těchto měření ročně je srovnatelná s aplikací Metody 21 jednou až čtyřikrát ročně,
a to při stanovené citlivosti úniku 500
ppm. Přesto tuto alternativní metodu
používá jen málo společností, pokud
vůbec nějaká, snad proto, že se stejně
nevyhne nutnosti jednou ročně aplikovat při měření Metodu 21. Nebo to
může být kvůli neochotě přizvat ještě
další regulační kontrolu.
Ačkoli infračervená technologie
není využívána ve spojitosti s alternativní metodou detekce za účelem
dodržování stanovených předpisů, její
podpůrné využití při detekci netěsností narůstá. Například jedna chemická
společnost na americkém Středozápadě
započala před pěti lety doplňkově využívat k Metodě 21 také infračervenou
zobrazovací technologii. Tato technologie je zvláště užitečná při kontrole
procesních jednotek před jejich uvedením do provozu. Operátoři používají
kamery k odhalení netěsností, prověřují neporušenost systémů a umožňují
tak jejich hladké spuštění.
30 • Prosinec 2010
Obecně bylo zjištěno, že tato metoda odhalí v daném časovém rámci více
propouštějících zařízení než Metoda
21, zatímco druhá metoda odhalí více
úniků v rámci dané plochy.
Metoda 21 stanovuje zásady
pro používání kontrolních
přístrojů. Například při
měření úniku na dříku ventilu je nutné nejprve změřit
úroveň emisí v okolí.
Ostatní optické metody
K romě infračervené technologie existuje řada dalších optických
monitorovacích metod, jejichž aplikaci nařízení nevyžaduje. Fourierova
transformace na infračervené spektrum a ultrafialová a laserová optika
se používá k monitoringu vně průmyslových areálů. Při těchto kontrolních měřeních se využívá diferenciální
optické absorpční spektroskopie, kdy
je ze zdroje emitováno světlo daného
spektra, které se pak vrací do výchozího bodu. Rozdíl mezi tím, co bylo
emitováno, a tím, co se vrátilo, se pak
analyzuje. Těmito metodami je možné
identifikovat typy a měřitelná množ-
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
ství znečišťujících látek v ovzduší až
na vzdálenost 1 000 m.
Variantou těchto metod je detekce
disperzí a absorpcí světla, která umožňuje sledovat také prostorové rozložení
škodlivin. Tato technologie je instalována do dodávek, z nichž se pak provádějí měření na vybraných místech
v závodech. Instaluje se i do letadel,
kde se používá k detekci úniků v palivovém potrubí. Kombinací infračervené a ultrafialové laserové optiky
s meteorologickými daty a analytickým softwarem lze zjistit a kvantifikovat širokou škálu látek znečišťujících ovzduší. Skutečnost je taková, že
ve skandinávských zemích je monitorování touto metodou vyžadováno
pravidelně.
Zatímco Metoda 21 se používá především k plnění regulačních požadavků, druhá, alternativní metoda detekce se používá k proaktivnímu hledání
netěsností. S tím, jak budou průmyslové podniky průběžně investovat
do infračervených a dalších optických
technologií, bude přínos těchto technologií čím dál zřetelnější. Rychlejší
detekce úniků urychlí opravy, což
povede k redukci emisí a zajištění bezpečnějších, zdravějších a ekologicky
šetrnějších pracovišť.
Jim Drago, P.E., pracuje v oboru
těsnicích technologií více než 25 let.
Zabývá se jejich inženýrstvím a aplikací, vývojem produktů a řízením. Je
autorem řady článků o těsnicích postupech, které umožňují splnění předpisů,
jež se týkají fugitivních emisí, výběru
těsnicích produktů a jejich aplikací.
Přednášel na technických sympoziích
a přispěl k formulaci průmyslových
standardů a zásad pro API (American
Petroleum Institute – Americký ústav
pro ropu), ASME (American Society
of Mechanical Engineers – Americký
svaz strojních inženýr ů), EPR I
(Electric Power Research Institute –
Institut pro výzkum elektrické energie)
a STLE (The Society of Tribologists
and Lubrication Engineers – Svaz tribologů a specialistů na mazání). Jima
Draga lze kontaktovat na e-mailové
adrese [email protected]
Projekt „Program profesní přípravy specialistů - lídrů transferu inovací a moderních technologií do firem
na polsko - českém pohraničí
Přeshraniční panel zaměřený na vzdělávání, inovace, implementace a zavádění nových technologií
Hlavními cíly projektu je zvýšení dynamiky hospodářského rozvoje a růst mezinárodní konkurenceschopnosti
na polsko-českém pohraničí. Zlepšení odborného vzdělávání, zvláště znalostí a praktických dovedností studentů
technických směrů, včetně jejich znalosti sousedního jazyka.
Hledáme firmy pro navázání spolupráce v oblastech:
 Implementace nových inovačních technologií do firem, např. využitím nové diagnostické metody, tzv.
metody magnetické paměti kovů, umožňuje aplikaci nedestruktivní diagnostiky na povrchové vady materiálu diagnostika rotačních turbín, povrchového i podzemního potrubí, ozubených kol atd.
 Tématická analýza trhu práce - spolupráce při tvorbě požadavků kladených firmami na studenty technických
oborů.
 Program vzdělávání a stáží, možnost odborných exkurzí pro polské i české studenty, vzdělávací semináře,
školení, kurzy.
transhraničního vzdělávacího portálu - možnost podílet se na tvorbě i využití informačního panelu.
Možnost získat nové inovativní znalosti a kvalifikace a tím se odlišit od ostatních na trhu práce.
Projekt „Program przygotowania zawodowego specjalistów liderów transferu innowacji i nowoczesnych
technologii do firm na pograniczu polsko-czeskim”
Transgraniczny panel edukacyjny „Innowacje, wdrożenia,nowe techniki”
Realizátoři projektu:
Vedoucí partner:
Realizatorzy Projektu:
Partner Wiodący:
Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku-Białej
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, Tel./ fax 033 827 93 18
Český partner:
Partner Czeski:
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava
17.listopadu 15/2172
708 33 Ostrava-Poruba
Tel./ fax +420 597 324 580
www.interdiago.eu
Głównym celem projektu jest dynamizacja rozwoju gospodarczego i wzrost konkurencyjności
międzynarodowej na pograniczu polsko-czeskim. Poprawienie kształcenia zawodowego, zwłaszcza
wiedzy i praktycznych umiejętności studentów kierunków technicznych, łącznie ich znajomości języka
sąsiada
Szukamy firm do nawiązania współpracy w zakresie:
Wdrażania nowoczesnych innowacyjnych technologii do firm, np. z wykorzystaniem nowej
metody diagnostycznej, tzw. metody magnetycznej pamięci metalu, umożliwia aplikację metody
diagnostyki niedestruktywnej u wad na powierzchni materiałów - diagnostyka turbin rotacyjnych,
rurociągów na powierzchni i pod powierzchnią, kół zębatych itp.
Tematycznej analizy rynku pracy - współpraca pod kątem stwarzania wymagań kładzionych przez
firmy na studentów kierunków technicznych
Program edukacyjno-stażowy - możliwość brania udziału polskich i czeskich studentów w wizytach
studyjnych, seminaria edukacyjne, szkolenia, kursy
Transgranicznego portalu edukacyjnego - możliwość brania udziału w stwarzaniu oraz
wykorzystywaniu panelu informacyjnego
Możliwość uzyskania nowej wiedzy i kwalifikacji a tym wyróżnić się spośród innych na rynku
pracy.
Projekt „Program profesní přípravy specialistů - lídrů transferu inovací a moderních technologií do firem na polskočeském pohraničí” je spolufinancovaný z Evropské unie v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj
Projekt „Program przygotowania zawodowego specjalistów – liderów transferu innowacji i nowoczesnych technologii
do firm na pograniczu polsko-czeskim” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
ÚDRŽBA & SPRÁVA
LOCTITE – cesta ke štíhlé údržbě
Jiří Zdražil
Henkel ČR spol. s r.o.
Ú
držba – pojem, který pro
každého může znamenat
něco jiného.
Obecně však platí, že
údržba výrobního procesu může být
útvar nebo podpůrný proces, a to přímý
či nepřímý.
V každém případě, ať už se jedná
o údržbu prováděnou vlastními silami nebo outsourcingem, vždy je cílem
spolehlivá a pokud možno co nejméně
poruchová výroba.
Útvar údržby je i dnes bohužel
mnohdy chápán jako vedlejší režijní
útvar, který je tzv. trpěn pouze proto,
že občas vytrhne firmě trn z paty tím,
že zaměstnanci sektoru údržby něco
opraví. Pravda je však zcela jiná. Každé
strojní zařízení má dvě stránky svého
provozu: první je daná výrobcem a má
svou přirozenou životnost stanovenou
provozními hodinami a druhá stránka je ovlivněná servisem a údržbovou
péčí během svého vlastního provozu.
Bez pravidelné prediktivní a preventivní údržby dnes nelze efektivně provozovat jakékoli strojní zařízení. Pro
takovýto novodobý typ údržby existuje řada moderních metod a pomůcek, které pomáhají k docílení statutu „štíhlá údržba“. Takovýto statut by
dnes měl být cílem každého vedoucího
pracovníka útvaru údržby všech průmyslových odvětví. Pod pojmem štíhlá
údržba se skrývá především efektivní využívání pracovních sil a vyčleněných finančních prostředků. Čím
méně těchto pracovních a finančních
dispozic musí šéf údržby vynaložit, tím
více se stává údržba „štíhlou“.
Jedním z několika faktorů, jak příznivě ovlivnit výše zmíněné a dosáhnout tak cíle být v údržbě co nejštíhlejší, je využívání moderních technologií
pro opravy, servis a predikci strojních celků. Takovýmto faktorem jsou
moderní technologie firmy Henkel,
které díky svým produktům Loctite
a Teroson tvoří již nedílnou součást
základního pilíře moderní údržby.
V každé firmě vždy platilo a dodnes
platí: zařízení musí být bezpečné, musí
zaručovat maximální pohotovost, a to
s minimálními náklady. Přitom údržba
musí rozhodnout, jakých zdrojů má být
použito k dosažení tohoto cíle. Pravda
je, že požadavky managementu vůči
údržbě jsou mnohdy velmi striktní
a tvrdé. Pro zabezpečení takovýchto
požadavků vyvíjeli inženýři společnosti Henkel takové technologie, které
je v současnosti vynesly na pomyslný o lymp ve svém oboru. Řada produktů a technologií Loctite nemá dnes
obdoby jak v preventivní údržbě, tak
i v servisu samotném. Nahlédněme
nyní pod pokličku alespoň několika
z nich.
Zajišťování závitů
Dnes již velmi populární technologie, která řeší problematiku vycházející z nejčastější a historicky nejstarší
32 • Prosinec 2010
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
poruchy strojního zařízení, tedy z prostého povolení závitového spoje. Je statisticky prokázáno, že selhání prostého spojení šroub – matka zapříčiňuje
nejvyšší procento poruch na strojních
celcích ve všech průmyslových odvětvích. Z tohoto důvodu se již několik
desítek let řeší tento problém pomocí
anaerobních produktů Loctite, tj. zajišťováním závitových spojů. Pro každý
závitový spoj je naprosto klíčové zamezit pronikání nežádoucích nečistot či
vlhkosti do závitu a také kontrolovat
závitové předpětí a moment povolení.
Žádné mechanické zajištění závitového
spoje nemůže garantovat, že tyto vlastnosti budou tak dokonalé, jako je tomu
u technologií Loctite. Mezi nejpoužívanější produkty této řady patří např.
nízkopevnostní Loctite 222, středněpevnostní Loctite 243 nebo vysokopevnostní Loctite 270.
Utěsňování trubkových závitů
Doba tef lonových pásek jednou
provždy skončila. Oproti této velmi
nespolehlivé technologii, kdy údržbář neví, kolik otáček pásky má na ten
který závit natočit, produkty Loctite
ví přesně, jak na to. Také všem dobře
známá nervozita z faktu, že když dotočím šroubení tzv. na krev, nemohu ani
dopředu ani zpět, a to z důvodu pře-
je vhodný k použití na méně tuhé příruby,
ale snese i mírné zamaštění povrchu.
tíž í nebo
tížení
b následné
á l d é netěsnosti.
tě
ti V přípaří
dě technologií Loctite tato svízelná situace nastat nemůže, vždy je po ruce řešení.
Alternativy jsou hned dvě. Buď použijeme
anaerobní produkt – tedy chemickou pastu,
která velmi rychle v závitu vytvrdne a zaručí perfektní a těsný spoj – a nebo použijeme
dnes velmi populární Loctite 55. Loctite 55
je unikátní těsnicí šňůra, která zaručí jasný,
rychlý a bezporuchový spoj na drtivé většině trubkových spojení.
Plošná těsnění
Každý, kdo někdy rozebíral jakýkoli
motor, převodovku či přírubu, zažil skutečné zklamání, když zjistil, že staré papírové či klingeritové těsnění v obchodě opravdu nemají. Nejen z tohoto důvodu vyvinuli
inženýři společnosti Henkel anaerobní a silikonová těsniva Loctite, která nejen že utěsní
obě dotykové plochy, ale oproti standardním
těsnivům zaručí 100% styk a tím i neprodyšnost spojovaných dílců. Za všechny jmenujme např. nově vyvinutý Loctite 5188, který
Upevňování válcových součástí
Co je strojařina strojařinou, řeší pracovníci údržby otázku poruch na spojení hřídel – náboj. I u těch nejlépe slícovaných
spojů není nikdy větší kontakt obou ploch
než pouhých 60 %. Pro vyloučení destrukcí a nežádoucího posunu takovéhoto spoje
je ideálním řešením použití anaerobních
produktů, např. Loctitu 638, který nejen
že zaručí 100% přenos krouticího momentu, ale také zabrání vniku nežádoucích částic a v neposlední řadě dokáže sladit hřídel
i náboj do jedné a té samé osy s velkou přesností. Toto jsou klíčové aspekty pro předcházení případným poruchám.
K otázkám základních technologií, ale
i k mnoha dalším z oblasti vteřinového,
konstrukčního či pružného lepení, čištění,
mazání nebo řešení problematiky opotřebení
povrchů nabízí společnost Henkel možnost
uspořádání odborného semináře, a to přímo
v prostorách údržby každé firmy.
S ohledem na fakt, že „štíhlá údržba“
může být vždy ještě štíhlejší, je dobré využívat moderní technologie k tomu, abychom
v rámci úspor mohli tuto štíhlost naplňovat.
Společnost Henkel je dnes díky technologiím Loctite významný partner průmyslové
údržby veškerých odvětví průmyslu. Čím
více Loctite, tím štíhlejší údržba!
Více na www.loctite.cz
NAOBZORU
IDS – nadstavba
terminálů Magelis
pro shodu s FDA
V průmyslu jsou často vyžadovány záznamy a sledování změn
(tracebility) podle normy
FDA 21 CFR, část 11. Přesně
pro tyto účely je nabízena
přímá nadstavba operátorských
panelů Magelis a iPC Magelis
pod názvem Vijeo Designer IDS.
Uživatel může přímo sledovat
příslušná data, která se mohou
volitelně ukládat např. na stávající SQL server. Typickou úlohou
je monitorování parametrů,
událostí a alarmů, které často
ovlivňují kvalitu výroby. Vijeo
Designer IDS poskytuje četné
další funkce, mezi něž patří:
přenos a ukládání dat na určené
IP adrese; zajištění přístupu
a prezentace dat širšímu okruhu
uživatelů prostřednictvím IDS
prohlížeče; podpora elektronického podpisu; správa dokumentace a aplikačního softwaru.
Uložená data jsou uzamčena
a chráněna proti poškození.
Doba archivace například
u receptur může být nastavena
podle data expirace plus jeden
rok, nejméně však pět let. Funkce audit trail v rámci IDS umožňuje dohledat tyto události:
přihlášení do systému, podpis,
změnu nastavení parametrů.
Každý záznam má přiřazenu
časovou značku s popisem
přihlášeného uživatele. Přístupy,
např. k nastavení žádaných hodnot PID regulátoru, jsou striktně
specifikovány v bezpečnostním
modulu v rámci nástroje Vijeo
Designer. Popsané služby lze
využívat v rámci podnikové sítě
nebo vzdáleně přes webové
rozhraní.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
www.schneider-electric.cz
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Prosinec 2010
•
33
LOGISTICKÁ ŘEŠENÍ
Popření některých argumentů
proti konsignaci skladových zásob
Představíme si devět kroků ke snížení nákladů a organizaci podniku.
Doug Wallace
Life Cycle Engineering
K
oncept konsignace (komise)
není nový a ani zvlášť složitý:
na základě vzájemné dohody
dodavatel souhlasí s umístěním skladových zásob ve vašem skladě, přičemž zboží není fakturováno
do doby, dokud s ním nezačnete disponovat. Jedná se o jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zvýšit obrat a přitom minimalizovat provozní náklady
na skladování a zároveň zajistit dostatečné zásobování materiálem. Z podniků, které jsem měl možnost navštívit,
však tento způsob skladového hospodářství dokázala efektivně využívat
méně než polovina, pokud jej vůbec
využívaly.
34 • Prosinec 2010
Proč by někdo měl mít zájem nevyužít tuto výhodnou nabídku? Pojďme
si projít několik obvyklých „důvodů“
(nepodložených argumentů proti), se
kterými jsme se setkali, a uvidíme,
zda se mi podaří přesvědčit vás, že
záležitosti považované za opravdové
překážky jsou ve skutečnosti uměle
udržované obavy, které lze často
velmi snadno rozptýlit.
1. „Nevíme, jaké položky vzít
do komise. “
Budiž… Pokud k nastavení priority skladových zásob používáte klasifikaci ABC, potom je nejlepší poohlédnout se po položkách v kategorii
„A“, protože u těch se dá předpokládat
nejvyšší obrat a výraznější rentabilita vložených investic. Pokud nepo-
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
užíváte systém ABC, potom můžete
vypočítat obrat pro jednotlivé položky (podíl roční míry využití a průměrných skladových zásob položky)
a zaměřit se nejprve na položky s největším obratem.
Minimálně byste měli být schopni
identifikovat kritické zásoby (položky, které nutně musí být na skladě)
a začít u nejdražších položek. To jsou
tři adekvátní postupy.
2 . „ Ne d oká že me odha d nout
využití.“
Opět pádný argument. Využitelnost
mnoha položek pro sektor MRO
(údržba, oprava a provoz), zejména
pak kritických zásob, nelze snadno
odhadnout dopředu. I když použijete klasifikaci ABC, nemáte žádnou
NAOBZORU
Uzavření konsignační dohody s dodavatelem
může snížit náklady na obou stranách dodavatelského řetězce.
záruku, že dřívější využití nějakým způsobem koresponduje s potřebou v budoucnu.
Pokud však použijete klasifikaci ABC
založenou na využití, nebo alespoň vypočítáte obrat na úrovni položek, můžete identifikovat položky, u nichž lze s nejvyšší pravděpodobností očekávat, že budou v blízké
budoucnosti znovu potřeba.
3. „Pokud materiál nevyužijeme, dodavatel za něj bude chtít zaplatit.“
Pokud materiál nebudete mít v komisi,
budete jej muset nakonec stejně koupit.
I pokud budete mít konsignační smlouvu,
která vyžaduje platit za nevyužité skladové jednotky, jestliže nebudou do určité
doby využity (například do šesti měsíců),
potom je takové řešení stále lepší, než když
byste měli platit rovnou. Položky s největším objemem (které budou ze začátku brány
do komise) budete muset pravděpodobně
stejně nakonec zakoupit. Takto můžete
alespoň na čas odložit platbu provedenou
za uskladněné zboží a související provozní
náklady na skladování. Při 20% (případně o něco vyšších) nákladech v porovnání se standardními celoročními náklady
na provoz skladu se může jednat o výrazné úspory.
4 . „Náš systém nepodporuje
konsignaci.“
Je to možné. Je ale současně možné, že
váš systém konsignaci podporuje, pouze
o tom zatím nevíte. V každém případě,
pokud máte potíže integrovat evidenci konsignace do vašeho systému, stačí použít
aplikaci Excel nebo papír a tužku. Vyplatí
se to.
5. „Dodavatelé nám neposkytnou materiál na konsignaci.“
Většinou se jedná o to, že první pokus
o konsignační dohodu s určitým dodavatelem nebyl ze strany dodavatele přijat
s pochopením, a proto nyní automaticky očekáváte zamítavý postoj od všech dodavatelů. Pokud jste přesvědčeni, že jste se snažili
dodavatele dostatečně zainteresovat, a přesto
na váš návrh nepřistoupil, potom je nasnadě poradit vám najít si jiného dodavatele.
Tím se však váš problém nemusí vyřešit. Budete nejspíš muset garantovat určitou míru budoucí poptávky, nebo dokonce
zaplatit vyšší cenu. Byli byste překvapeni,
co všechno pro vás vaši dodavatelé udělají,
pokud se jim to dostatečně vyplatí. Mohou
od vás odkoupit zpět počáteční komisní skladové zásoby, pomoci se zprovozněním konsignačního místa, provádět fyzické inventury a podobně, jen aby vás získali.
Pokuste se uzavřít oboustranně výhodnou dohodu, na které vydělají obě strany.
Takový kontrakt představuje skutečnou podstatu partnerství s dodavatelem v kontrastu s tradičním modelem vztahu prodejce –
zákazník a je základem efektivní smlouvy
o konsignaci.
6. „Zkoušeli jsme to, ale nefungovalo to.“
Je tomu skutečně tak? Možná že jste
se dostatečně nesnažili. Často věci vzdáváte hned v počátku, jakmile se objeví
problémy?
Buďte trpěliví a budete slavit úspěch.
Zkoušejte nové skladové položky, nové
dodavatele a nové podmínky. Pokuste se
aplikovat různé postupy, dokud si nebudete
jisti, že jste vyčerpali všechny možnosti.
Poté to zkuste znovu.
7. „Konsignaci jsme využívali již dříve,
ale nepřinesla očekávané výsledky.“
Vaše očekávání byla možná příliš vysoká.
Nebo jste možná špatně rozpoznali potenciální výhody. Co jste čekali, že dosáhnete? Konsignace vám obvykle neposkytne
provozní výhody, protože potřebný materiál byste stejně měli na skladě.
Výhody konsignace by se měly téměř
okamžitě projevit ve snížení investic
do skladových zásob (pokud myslíme
dohodu o zpětném odkupu nebo konsignaci počátečních skladových zásob) a poz-
Johnson Controls
podpísal zmluvu
o kúpe spoločnosti
C. Rob. Hammerstein
Group
Spoločnosť Johnson Controls, globálny líder v oblasti
automobilových sedadlových
systémov, interiérových komponentov a elektroniky, podpísala zmluvu o kúpe spoločnosti C. Rob. Hammerstein Group
(CRH). CRH je popredným
globálnym dodávateľom kovových štruktúr a mechanizmov
sedadiel a pre vysokú úroveň
kvality je uznávanou spoločnosťou. Centrála CRH a hlavné
vývojové zariadenia majú sídlo
v Solingene v Nemecku.
„Akvizícia spoločnosti CRH
podstatne zvýši naše ponuky
sedadlových produktov, pretože posunie vpred našu silnú
trhovú pozíciu cez globálne
výrobné schopnosti, inováciu
a ďalšiu optimalizáciu nášho
portfólia,“ povedal Beda
Bolzenius, Vice President,
Johnson Controls a President, Automotive Experience.
„Názov značky CRH ponecháme, pretože je synonymom
vysokokvalitných kovových
štruktúr a komponentov.“
Akvizícia otvára nové príležitosti pre globálny rast a vertikálnu integráciu do segmentov vyšších tried vozidiel, kde
CRH disponuje dokázateľnými
skúsenosťami. Odborné skúsenosti CRH zahŕňajú kompletný proces vývoja produktu
od jeho dizajnu, konštrukcie
a výroby jednotlivých komponentov až po integráciu celého
sedadlového systému. Ich
výrobky a schopnosti zahŕňajú
štruktúry predných sedadiel,
koľajnice a nastavovacie prvky
výšky sedadiel, viacnásobné
nastavovače, prevodovky atď.
Zdroj:
Control Engineering Česko
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Prosinec 2010
•
35
LOGISTICKÁ ŘEŠENÍ
NAOBZORU
Efektivní a spolehlivá dodávka suchého
stlačeného vzduchu
pro nejnáročnější
aplikace
Jedním z klíčových faktorů úspěšného konsignačního programu je uzavření oboustranně
výhodné smlouvy s dodavateli a partnery.
ději ve formě zvýšení obratu (při využití
konsignovaného zboží).
Co se týče tvrdých úspor, lze jakékoli
snížení nákladů na skladové zásoby přímo
související s konsignací považovat za snížení nákladů definované součinem hodnoty
konsignovaných skladových zásob a procentní hodnoty ročních nákladů na provoz
skladu. Tyto hmotné náklady lze eliminovat, pokud budou skladové zásoby převedeny na konsignaci.
8. „Je s tím příliš mnoho práce.“
Investované úsilí se vám bohatě vyplatí, pokud se vám podaří uzavřít efektivní
konsignační smlouvu na správné položky.
Pokud máte opakovaně problémy s určitým druhem zboží, nezoufejte a zkuste něco
jiného. Pokud investujete příliš mnoho času
do zboží nízké hodnoty, jako jsou upevňovací prvky a armatury nebo spotřební
zboží, je třeba se seznámit s fungováním
systému řízení zásob dodavatelem a zvolit
odlišnou strategii.
Pokud jste uvázli na dohodě podmínek
smlouvy o konsignaci, zabýváte se maličkostmi a unikají vám podstatné věci.
Uzavření smlouvy o konsignaci nemusí
být jednoduché, ale zároveň mu nesmíte
věnovat příliš mnoho času a energie, které
budete potřebovat jinde.
36 • Prosinec 2010
9. „Nevíme, co má obsahovat smlouva
o konsignaci.“
Od čeho tu máme internet. Na internetu naleznete množství šablon, vzorových
smluv a formulářů. Stačí do vašeho oblíbeného vyhledávače zadat slovní spojení
„konsignační smlouva“. Abych parafrázoval Dr. Wayne Dyera, výmluvy jsou obranné mechanismy, které nám umožňují svalit
svou vinu na někoho jiného a vyhnout se tak
zodpovědnosti za odvedenou práci. S výmluvami si vystačíte, dokud vás někdo (včetně
vás samotných) nepožene k zodpovědnosti. Pokud chcete využívat výhod, které vám
poskytuje konsignace, je třeba si na rovinu říci, že zmíněné argumenty proti jsou
ve skutečnosti právě výmluvy.
Při správném přístupu, způsobu uvažování a se správnými nástroji může v podstatě
kdokoli uzavřít a snadno spravovat efektivní
konsignační smlouvu poskytující skutečné
výhody tomu, kdo je připraven je využívat.
Doug Wallace, CPIM, má více než 30
let zkušeností z provozu dodavatelského
řetězce a jako konzultant, přičemž se specializuje na oblast globálního podnikového plánování, výrobu, řízení skladových
zásob a materiálně-technické zásobování.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Atlas Copco uvádí na trh
3 nové řady adsorpčních sušičů
vzduchu. Byly navrženy pro
efektivní provoz s nízkou tlakovou ztrátou a řízenými sušicími
cykly. Za všech provozních
podmínek je zaručen vysoký
výkon a konstantní tlakový
rosný bod i při plném zatížení.
Nové výrobky zahrnují 2 řady
adsorpčních sušičů bez rege+
+
nerace ohřevem – CD 25 –145
+
+
a CD 110 –300 . Jednoduchá
konstrukce a funkční princip
zaručují spolehlivost těchto
kompaktních adsorpčních sušičů i za náročných podmínek.
Třetí, novou řadou jsou teplem
regenerované sušiče vzduchu
+
+
BD 100 –300 navržené pro
energeticky úsporný provoz
a vysokou životnost. Použití
ohřátého okolního vzduchu
pro regeneraci umožňuje minimalizovat náklady na energii.
Adsorpční sušiče vzduchu
chrání vaši výrobu, zařízení
a kvalitu koncového výrobku
díky použití adsorpčního materiálu, který pohlcuje vlhkost
ze stlačeného vzduchu. Tři
nové řady adsorpčních sušičů
vzduchu jsou vhodné pro nejnáročnější průmyslové aplikace,
jako výroba elektroniky, potravinářský, nápojářský, farmaceutický, chemický, petrochemický
průmysl atd.
Nové série odráží důraz, který
Atlas Copco klade na trvale udržitelná řešení, zvyšující se nároky na energetickou úspornost
a na spolehlivost a výkon každé
aplikacei. Tři nové řady adsorpčních sušičů vzduchu rozšiřují
portfolio výrobků Atlas Copco
s nabídkou nejlepšího řešení
výroby stlačeného vzduchu pro
vaši aplikaci.
Atlas Copco s. r. o.
www.atlascopco.com/czcs
ES
K
Ý
ŠÍ
N
TĚ
ES
E:
/2
O
B
7,
JE
73 DN
AT
7
01 NA
A
Č
D
R
Ů
Á
ŽE
N
ES
TE
O
ZD
VA
53 ARM
A
6
TM TĚN
O
I,
U
S.
V
E
R
. O RZI
SI
.,
M
M
Š
TI
NÁŘADÍ
Jednoduchá ruční nářadí
Bohdan Szafrański
Utrzymanie Ruchu
I
I když se možná zdá,
že to není důležité,
je třeba při nákupu
nářadí dávat pozor,
aby mělo nejen
dobrou kvalitu, ale
i estetické provedení.
když se může zdát, že na počátku
21. století již není ve výrobním podniku místo pro ruční nářadí, není to
pravda. A důležité je, že ty nejjednodušší nástroje dokážou při každodenním
užívání způsobit mnoho potíží. Neklade
se na ně zvláštní důraz, protože přijímáme
skutečnost, že s nimi umí pracovat každý.
Nesprávné používání nebo špatná kvalita
mohou být však příčinou poškození montovaného nebo obráběného prvku.
Díky trhu jsme si přivykli na nízké
ceny základního ručního nářadí. Bohužel
se potvrzuje názor, že kolik nářadí stojí,
takovou má kvalitu. Ruční nářadí se používá prakticky v každém podniku a jeho provedení a kvalita rozhodují jak o produktivitě práce, tak o bezpečnosti zaměstnance.
V případě ručního nářadí má velký
význam ergonomie. Ergonomické nářadí
zlepšuje bezpečí a práce s ním je rozhodně pohodlnější. Je třeba mít na paměti, že
nářadí se v profesionálním uplatnění používá intenzivně. Správně zkonstruované
nářadí musí chránit uživatele před možností vzniku úrazů a co nejmenším způsobem ovlivňovat jeho zdraví, dokonce i při
dlouhotrvajícím užívání. Výzkum a náklady související s použitými materiály však
mají vliv na cenu výrobku.
Pilníky
Ačkoli jsou to všeobecně bezpečné
nástroje, nesmí se s nimi tlouct a nesmě-
38 • Prosinec 2010
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
jí být používány ani jako zvedací páka.
Materiály, z nichž jsou vyrobeny, jsou křehké. Při prasknutí mohou způsobit poranění uživatele. V závislosti na prováděných
pracích se používají pilníky dílenské, brusné nebo určené pro precizní práce. Nářadí
musí být používáno pro práci s materiály,
pro které je určeno. Ocelový (chromový)
pilník se opotřebuje samozřejmě rychleji
než pilník ze slinutého karbidu, avšak pilníky, borazonové brusné kotouče CBN (regulérní nitrid bóru), dokonce i diamantové,
ačkoli jsou nejdražší, jsou velmi trvanlivé. U pilníků je obzvláště důležitá kvalita
a tím pádem i životnost, neboť se tím při
delším používání výrazně snižují náklady
na ruční opracování.
Na výrobu pilníků se již léta specializuje firma PFERD. Její výrobky jsou považovány za produkty vysoké kvality. Firma
vytvořila celou škálu tvarů a zářezů pilníků přizpůsobených pro nejrůznější použití
v průmyslu i řemeslech. Naproti tomu značka Nicholson File Company vznikla, když
v roce 1864 William T. Nicholson zkonstruoval stroj, jenž umožňoval výrobu pilníků, které svojí kvalitou převyšovaly ručně
vyráběné nářadí.
Dláta
Pokud jde o dláta, je důležité, aby byla
vyrobena z dobré nástrojové oceli. Zajišťuje
to pak jejich dlouhé používání bez nutnosti
dalšího ostření. Dláto je jednoduché nářadí, ale musí být přímo určeno pro provádění konkrétní práce s materiálem, který
je pro něj vhodný. Proto u tohoto nářadí
existuje velká rozmanitost. Některé firmy
se specializují na výrobu atypických dlát
nebo dlát ve speciálních provedeních.
Například firma Intertools, která se specializuje na prodej nářadí, elektrického nářadí a strojů na opracování dřeva, má ve své
nabídce truhlářská dláta firem ASHLEY,
KIRSCHEN, MHG, ULMIA a také speciální dláta firmy ROBERT SORBY. Dláta
na opracování dřeva od firmy ASHLEY
mají rukojeti z jilmového, jabloňového,
hrušňového nebo exotického dřeva, a to
bubingy. U některých modelů je pracovní
část naleštěná.
Při práci s dlátem je třeba dodržovat
základní bezpečnostní zásady. Nesmí být
odsekávány příliš silné vrstvy materiálu.
Hrozí při tom prasknutí dláta a možnost
šroubováky. V elektronických zařízeních je mnoho šroubů umístěno
hluboko. Proto nemůže být pro elektromontéra vhodný šroubovák s umělohmotným nálitkem na hrotu, jenž
znemožňuje zasunutí šroubováku
do hlubších otvorů. Pro práce tohoto
typu se hodí také precizní šroubováky. Tam, kde je třeba dbát na statickou elektřinu, je nutné používat nářadí ESD, jako je např. Wiha SoftFinish
ESD pro použití u částí, jež jsou citlivé na elektrostatiku. Toto nářadí
má pohodlnou, vícesložkovou rukojeť s měkkým pásem, jenž rozptyluje energii. Dřík nářadí je vyroben
z chromo-vanado-molybdenové oceli
a je celý kalený a matně chromovaný. Pro antistatické práce ve sterilních
prostředích je doporučován šroubovák Wiha Ceramic s dříkem ze zirkonové keramiky, který je antistatický
a antimagnetický.
Díky trhu jsme si přivykli
na nízké ceny základního
ručního nářadí. Bohužel se
potvrzuje názor, že kolik
nářadí stojí, takovou má
kvalitu.
poranění uživatele. Také není dovoleno odsekávat ve směru ruky, v níž
držíme obráběný materiál. Násady
dlát jsou všeobecně nejčastěji vyráběny z umělé hmoty nebo ze dřeva
jasanu, habru, javoru, tedy ze tvrdého
a těžko štípatelného dřeva. Jako příčina pracovních nehod se také uvádí
nesprávné ukládání dláta – ostřím
směrem k sobě.
Šroubováky
Šr ou b ová k y js ou p ova ž ová ny za bezpečné, a proto se také ne
vždy používají v souladu se svým
určením. Velmi často jsou používá-
ny pro zvedání a někdy jako dláto.
Šroubovák musí být vždycky v příslušné velikosti a nesmí být poškozen, aby ostří dobře zapadalo do zářezu. Častou chybou je skutečnost, že
předmět, do něhož se šroubuje vrut,
není správně uchycen (stabilizován).
Následkem je, že nářadí může vypadnout ze zářezu vrutu.
Za velmi dobré jsou považovány výrobky firmy Wiha (některými
uživateli je společnost považována
za lídra v oboru), Turnus, Jonnesway,
Kington, Yato, Wera, Bahco, Gedore.
Je z čeho vybírat. V závislosti na konkrétním určení je třeba vybírat také
Důležité je dávat pozor na dokonalé provedení hrotu tak, aby byl křížový i plochý konec vyroben precizně,
což zajišťuje dobrý kontakt se zářezem na hlavičce šroubu. Každé nářadí také musí poskytovat pohodlí při
práci. Musí se „dobře držet v ruce”,
především tehdy, pokud bude nutné
užít větší síly při šroubování, např.
současně šroubovat i tlačit.
Samozřejmě v případě šroubováků
určených pro sériovou výrobu bude
poptávka spíše po nářadí s pneumatickým nebo elektrickým akumulátorovým pohonem. Poslední jmenované
typy jsou problémové kvůli potřebě
nabíjení akumulátorů. Mnoho uživatelů si pochvaluje nářadí Makity
a Hitachi.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Prosinec 2010
•
39
NÁŘADÍ
Dynamometrické klíče
Speciální skupinou ručního nářadí jsou dynamometrické klíče. Ty
však vyžadují speciální obsluhu.
Mnoho firem, které je mají v nabídce, poskytuje rovněž služby kalibrování. Například inženýrská kancelář HI-TECH, která provádí servis
dynamometrických klíčů, nabízí
také kalibrovací služby a certifikaci dynamometrických klíčů v rozsahu 0–5000 Nm. Naproti tomu firma
Techsam provádí kalibrování jak
klíčů firmy Jonnesway, tak i klíčů
jiných firem, a to pomocí přístrojů
Dremotec v měřicím rozsahu 5–50
Nm a 50–1000 Nm. Každý dynamometrický klíč musí být alespoň jednou
ročně zkontrolován. Pokud je hojně
používán, musí to být samozřejmě
častěji.
V případě používání dynamometrických klíčů a šroubováků při výrobě, například při sériové montáži,
kde je důležitý stálý moment dotažení, je třeba provádět jejich kontrolu
po 5 000 operacích. Pokud jsou používány při servisních pracích a ty jsou
40 • Prosinec 2010
často vykonávány za provozu, pak provedení z této umělé hmoty umožje třeba je kontrolovat jednou za rok ňuje pevné uchopení a zamezuje
nebo po 5 000 operacích. Je třeba dbát vyklouznutí kladiva z dlaně. Firma
pokynů výrobce, a pokud klíč nebude YATO má v nabídce rovněž kladiva
dlouhou dobu používán, je nutno uvol- vykovaná z jednolitého kusu vysokonit pružinu a nastavit ho na nejmenší uhlíkaté oceli. To zajišťuje maximální
trvanlivost a bezpečnost (neexistuje
moment na stupnici.
Dynamometrické klíče jsou chou- nebezpečí odpojení hřbetu od dříku).
Dřík kladiva je usazen
lostivým nářadím a je
rukojeti z dvousložt řeba je ch ránit před
Před koupí nářadí do
kové gumy TPR a hřbet
z ne č i š t ě n í m ( p ř e d e vším pískem). Po pou- stojí za to zkontro- je leštěný.
Společnost Stanley
žití musí být uloženy
na čistém a suchém místě, lovat, jaká rukojeť má v nabídce mimo
jiné zámečnické kladikteré je pro ně určeno. Je přesně padne
vo graphite. Jeho unikáttřeba zaměřit pozornost
ní složkou je grafitové
na to, aby nebyly čiště- do dlaně.
jádro dříku, což zvyšuje
ny extrakčním benzinem
životnost. Je v něm také
nebo jinými chemickými
prostředky. Ty mohou mít negativ- použito patentované upevnění hlavy
ní vliv na mazivo, jež chrání mecha- a dříku. Hřbet je vystaven plnému
nismus klíče. Pokud je to nezbytné, tepelnému opracování a rukojeť je
stačí ho zvenku očistit čistým suchým potažena protiskluzovým bi-materiálem (díky tomu dobře tlumí chvění).
hadříkem.
Stejně jako u většiny nářadí má
Ve výrobních podmínkách je kalibrování vyžadováno například u sys- správná volba kladiva velký význam
pro prováděnou práci. Nelze pracotémů správy kvality.
vat s poškozeným kladivem, tedy se
změněným (znehodnoceným) povrKladiva
Kladiva jsou v posled- chem hřbetu. Ten může být seříznuních letech vystavena kon- tý, zakřivený či popraskaný. Často
st r u kč n í m a mate r iálo - se na něm mohou po delším užívávým změnám. Rozmanitost ní kladiva objevit štěrbiny nebo rozdostupných modelů je veli- klepnutí. Rozklepnutí na čele kladiva
ká, a to v závislosti na pou- je třeba odstraňovat. Důležité je, aby
žití i na používaném materi- byl dřík kladiva pevně spojen s hlaálu. Máme k dispozici tato vičkou a amortizoval chvění vznikakladiva: zámečnická, zednic- jící v průběhu práce a tím omezoval
ká, truhlářská, pokrývačská, přenos vibrací na pracovníka.
Když už hovoříme o kladivech, je
gumová, kamenická, dlaždičská. Držadla kladiv jsou stále třeba zmínit nárazová kladiva, napříčastěji vyráběna z nových klad kladivo firmy Halder (model
materiálů. Například kladivo Secural) s ergonomickou gumovou
YATO s gumovým hřbetem rukojetí, kovovým rámem a koncovurčené pro provádění klem- kou z polyuretanu. Konstrukce klapířských nebo všeobecných diva eliminuje vznik odrazu, který
montážních prací. Gumový vyvolávají síly reakce vznikající v tvrhřbet chrání před poškoze- dých pružných materiálech.
Ke kategorii nářadí, jako jsou kladiním materiálů, do nichž se
tluče kladivem, například va, je možné přiřadit též nářadí nabínalakované povrchy. Kladivo zené firmou Pneumat System – takmá trvanlivou ergonomic- zvaná pneumatická řezací kladiva
kou rukojeť z materiálu TPR Fuji. Používají se třeba při obrábění
(fiberglass). Jeho přednos- odlitků a výkovků z oceli a litiny, při
tí je kromě životnosti také demontáži ocelových konstrukcí a staredukce otřesů, které vznika- vebních pracích. Výměnné pracovní
jí v průběhu práce. Povrchové koncovky, které jsou v nich použity,
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
NAOBZORU
Infor nabízí automobilovým subdodavatelům zvýšení efektivity
umožňují přizpůsobit nářadí pro konkrétní
pracovní podmínky v závislosti na opracovávaném materiálu a druhu prováděné
práce. Fuji má 3 varianty dlát pro tavidla
s různou intenzitou odstraňování a model
FCH-25B navíc nabízí funkci „výfuku”,
díky které jsou odfoukávány volné částečky z obráběného předmětu. Předností
lehkých kladiv Fuji je kontrolovaný úder.
V případě nýtování to umožňuje zamezit
efektu upevnění nýtu stlačením povrchové
vrstvy anebo poškození materiálu, který
jím otáčí. Tato zařízení je snadné přizpůsobit pro provádění řezů, rozřezávání rýh,
stříhání, vyřezávání otvorů a žlábkování
pomocí nainstalovaných příslušných dlát.
Nákup a používání
Před koupí nářadí stojí za to zkontrolovat, jaká rukojeť přesně padne do dlaně.
Zajištění příslušného pohodlí při uchopení umožňuje pohodlnou práci. Nejlepším
řešením by bylo upravit rukojeť pro konkrétní dlaň, to však z ekonomických důvodů není možné realizovat. Dnes je u ručního nářadí stále častěji nahrazována lidská
síla pneumatickým nebo elektrickým pohonem. Elektrická energie je všude dostupná a v průmyslovém závodě je k dispozici
také stlačený vzduch. Pokud jde o elektrické nářadí, je třeba mít na paměti, že
pouze renomovaní výrobci jsou zárukou
vysoké kvality. Co se týče jednoduchého
nářadí, zdá se, že jeho kvalita a zároveň
i bezpečnost jsou viditelné na první pohled.
Avšak tak tomu není vždy. Je třeba investovat do vysoce kvalitního nářadí, které
bude sloužit delší dobu a zajistí uživatelům velké pohodlí.
Je nutné dodržovat správné používání
nářadí a nepouštět k provádění příslušné
práce zaměstnance, kteří k tomu nejsou
určeni. Jednoduché ruční nářadí pracovníci nevnímají jako něco příliš důležitého.
Bohužel je to také chyba personálu, který
je za ně zodpovědný. Například nedoplňuje
chybějící nářadí, nestará se, aby bylo udržováno v pořádku (výborně se zde osvědčují vozíky s nářadím).
I když se možná zdá, že to není důležité, je třeba při nákupu nářadí dávat pozor,
aby mělo nejen dobrou kvalitu, ale i estetické provedení. Jak vyplývá z mnoha průzkumů a praktických pozorování, má to
vliv na způsob, jakým je později používáno. Také efektivní uplatňování ergonomických pravidel umožňuje zvětšit produktivitu a zároveň zlepšit zdraví pracovníků, což
má za následek větší spokojenost z provedené práce. Pokud není pracovník unavený, existuje menší pravděpodobnost, že se
v průběhu práce dopustí chyby.
Společnost Infor, poskytovatel
podnikového softwaru středně
velkým společnostem, uvedla
na trh Infor AutoConnect, řešení
pro řízení poptávky v segmentu
subdodavatelů do automobilového průmyslu. AutoConnect,
který je postaven na odvětvové
expertize Infor, poskytuje jednotný pohled na procesy plánování,
výroby a dodávek v prostředí
automobilových dodavatelských
řetězců. AutoConnect lze integrovat s ERP systémy od společnosti Infor, jako je například
Infor ERP LN, a také se systémy
třetích stran. Kombinovaný
výkon Infor AutoConnect a řešení Infor ERP pomáhají subdodavatelům posílit klíčové vztahy se
svými OEM zákazníky, urychlit
reakci na požadavky zákazníků,
lépe podporovat variabilní
obchodní postupy různých OEM
výrobců, a snáze expandovat
na nové trhy.
Infor
http://cz.infor.com/
Klüber Lubrication CZ
oslavila 10 let na trhu
Když v roce 1929 založil
Theodor Klüber v Mnichově
maloobchodní firmu na produkty na bázi ropných olejů, jistě
nečekal, jak velké zastoupení
bude společnost mít v horizontu
několika desetiletí. Dnes je
společnost Klüber Lubrication
s více než 1 700 zaměstnanci,
14 výrobními a mnoha odbytovými společnostmi zastoupena
po celém světě. Jejím nosným
programem jsou speciální maziva pro všechny tržní segmenty
a taktéž veškerá možná podpora
s mazáním spojená. Jedna ze
zmíněných poboček tak nesměla
chybět ani na českém trhu, kde
vznikla právě před deseti lety.
Klüber Lubrication CZ, s. r. o.
www.klueber.cz
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Prosinec 2010
•
41
PRŮMYSLOVÉ DOPR AVNÍK Y
PRŮZKUM TRHU
Průmyslové dopravníky:
trh se spoustou řešení
Lukáš Smelík
Šéfredaktor
T
ransport pomocí různých
druhů dopravníků je neoddělitelným elementem logistiky mnoha průmyslových
závodů. Z tohoto důvodu je patrné,
že dodavatelé dopravníkových systémů se nemohou soustředit pouze
na inovace svých produktů, nýbrž
také věnovat patřičnou pozornost
individuálním potřebám klienta.
Trh dodavatelů dopravníků (a to
nejen pro průmysl) je velice různorodý. Nabízená zařízení se liší, pokud
jde o vzhled, jakost, výkon, použité
materiály, užitý pohon pro chod přístroje atd. S tak širokou diverzifikací je možné přepravovat téměř každý
druh materiálu, pochopitelnou výjimkou jsou plyny, prach a kapaliny.
Z těchto důvodů se v praxi setkáváme s dopravníky přepravujícími vše
možné, od pečiva přes hliníková kola
až po plata vajec, což potvrzuje výše
uvedenou tezi, že pro dopravníky lze
nalézt uplatnění v celé řadě průmyslových odvětví. Jsou přítomny v těžkém, energetickém i potravinářském
průmyslu. Tato zařízení jsou základním
prvkem infrastruktury provozů těžkého průmyslu, působí také v oboru automotiv. Dopravníky se používají i k pře-
pravě těstovin, lepenkových krabic,
baterií či oblečení. Odbyt naleznou
dodavatelé tam, kde se vyrábějí skleněné a PET lahve, konzervy, barvy,
zavazadla, ocelové výkovky, odlitky
z hliníku, svíčky, cukroví, autodoplňky, pračky, ledničky…
Věřím, že pro demonstraci by již
výčtu stačilo. Z této nesourodosti však
na trhu vyvstává také zajímavá skutečnost, kdy se řada dodavatelů dopravníků diverzifikuje na různé oblasti užití
a vytvoří se tak přirozené rozdělení
trhu se zaměřením pouze na konkrétní typy. Toto je způsobeno mimo jiné
rozsahem dodavatelské společnosti –
velké společnosti, které mají vlastní
velké provozy na výstavbu a své logistické zabezpečení, mohou s takovouto
přípravou snáze nabízet systémy, aniž
by došlo ke konzultacím v provozech.
Menší společnosti pak raději nabízejí jednodušší dopravníkové systémy.
Právě tyto firmy se také často zaměřují na určité druhy dopravníků (existují
drobní výrobci výlučně válečkových,
řetězových či pásových dopravníků).
Za zmínku stojí také skupina dodavatelů, kteří vůbec nedisponují vlastní
výrobní základnou, ale specializují se
na navrhování nejvhodnějších aplikací,
jež poté dodávají ve spolupráci s většími výrobci – zde však může během
implementace vzniknout riziko nedo-
držení termínu kvůli většímu počtu
subdodavatelů. Specializaci mohou
dodavatelé získávat tak, že se zaměří na různé průmyslové segmenty –
najdou se ti, kteří se orientují pouze
na těžký průmysl, nebo se specializují
na hliníkové konstrukce (např. pro farmacii). Existují ale i takoví dodavatelé, kteří se zabývají pouze logistickým
zabezpečením průmyslových provozů,
a rovněž ti, již se snaží přijmout i ta
nejnáročnější podniková řešení, kde je
výzvou přinést nové optimální řešení.
Co určuje volbu dopravníku?
Odpověď na tuto otázku je i v případě dopravníků poměrně jednoduchá. Pro zákazníky hraje významnou
roli udržitelnost, chcete-li životnost.
Tento faktor výrazně ovlivňuje dlouhodobý provoz zařízení. Pro zákazníky
je však neméně důležitá i cena. V této
fázi tedy můžeme analyzovat zákaznické preference. Závěrem lze říci, že
zákazníci mají zájem o koupi dopravníku s vysokou životností za rozumnou cenu. Společně s cenou má nejdůležitější postavení i adaptabilita
řešení a dodavatele, což je pochopitelné již z různorodosti jednotlivých
oblastí užití, kdy pro každý provoz je
takřka vždy potřeba upravené řešení. Poněkud menší důležitost v preferencích respondentů hrají doprovodné služby poskytované dodavatelem,
například v oblasti údržby, o čemž se
ještě zmíníme. V grafu, který zaznamenává váhu jednotlivých kritérií,
můžeme nalézt mimo jmenované faktory také prostor pro zhodnocení jiných
Využívané druhy dopravníků s tažným prvkem (vlevo) a bez tažného elementu (vpravo)
42 • Prosinec 2010
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
PRŮMYSLOVÁ ČERPADL A
Upřednostňujete dopravníky tuzemské
nebo zahraniční společnosti?
činitelů, kde dominuje například energetická účinnost, všestrannost či hladina hluku a vibrací.
Našim respondentům jsme položili také otázku, která měla odkrýt
plány zákazníků, jež se týkají nákupu dopravníků v nejbližší budoucnosti. Celé tři čtvrtiny uvedly, že v současné době neexistují žádné plány investic
v této oblasti, což však můžeme připsat na vrub stále nekončícímu útlumu v oblasti nákupu jakýchkoli zařízení. Zajímavý je přitom fakt, že přes
80 % dotázaných by si vystačilo s českými výrobci, což je pro náš trh dobrým indikátorem. Zejména vezmeme-li
v potaz, že řada českých výrobců má
své ambice také na zahraničních, především východních trzích.
V rámci průzkumu trhu jsme se
našich čtenářů zeptali, jaké typy
dopravníků jsou aktuálně nejužívanější v českých a slovenských průmyslových podnicích, přičemž jsme je rozdělili na dvě základní kategorie, a to
podle toho, jestli obsahují tažný prvek,
nebo ne. Napříč oběma kategoriemi pak
z grafů jasně vyplývá, že mezi nejuží-
Plánujete v nejbližším období
nákup dopravníků?
vanější patří zejména článkové (řetězové), pásové a závěsné dopravníky či
válečkové dráhy.
Zpětná vazba klientů
na dodavetele zařízení
Nabízené dopravníky dostupné
na našem trhu dokážou splnit naše
požadavky, jedinou otázkou je cena.
Toto je asi nejčastější reakce respondentů na adekvátní otázku. Za zmínku
zde stojí, že zákazníci v případě finálního zájmu o nákup skutečně posuzují
kvalitu poskytovaných služeb ze strany výrobců/dodavatelů dopravníků.
V mnoha případech je zastáván názor,
že skutečně kvalitní produkt musel být
vyvinut na základě mnoha let provozu
dopravníku konkrétní značky v obdobných provozech, jinak řečeno důležitou roli hrají také reference. Zákazníci
dávají pozor na možnost tvorby individuálního projektu, ale také na dostupnost náhradních dílů. Nezbytné je však
zdůraznit nutnost přesného zadání ze
strany zákazníka, aby byl dodavatel s to adekvátně reagovat na zadaný úkol.
Opět je třeba podotknou, že se
na první pohled může zdát, že existuje mnoho firem, které nabízejí řešení
v oblasti dopravníků. Z pohledu zákazníka však z výše uvedeného vyplývá,
že pro konkrétního klienta existuje většinou pouze úzká skupina dodavatelů,
již mohou jeho přání uspokojit. U firem,
které nakupují dopravníky na bázi speciálního řešení, musí být do doby implementace připočteno také období pro
odstranění chyb a opravy při záběhu.
Vzhledem k zaměření časopisu
si dovolíme ještě zmínit zajímavost
ohledně údržby již implementovaných
dopravníků. Na našem trhu není zrovna obvyklé, že by se toto vyžadovalo
přímo u dodavatele řešení. Alarmující
však může být také skutečnost, že tato
zařízení nejsou při údržbářských pracích mnohdy nikterak hlídána a fungují spíše v reaktivním režimu, tedy
problém je řešen až po poruše. Z tohoto
důvodu zařazujeme v rámci průzkumu
také článek o moderních trendech údržby dopravníků, jež demonstruje možné
škody tohoto nepříliš prozíravého pohledu na údržbu, respektive její absenci.
Novinky na trhu dopravníků
Stojí za to podívat se trochu blíže
na některé inovativní tendence v oblasti
dopravníků. Zajímavá řešení přinášejí v první
řadě svislé dopravníky, které jsou o něco
jednodušší než nákladní výtahy. Toto zařízení
může být v provozu plně funkční a zároveň
může zachovat nižší náklady na pořízení
a následný provoz.
V potravinářském průmyslu dokáže být
užitečný systém pro snadné čištění dopravních pásů. Pozornost by měla být také
soustředěna směrem k modulárním pásům.
Tyto jsou jedinečným řešením tam, kde není
možné, případně ani vhodné užití klasických
transportních pásů, a vyznačují se schopností rychle obnovit provoz. Opravy jsou
provedeny v krátké době, navíc bez nutnosti
zapojit odborný personál.
Výrobci také nabízejí řadu spirálových
dopravníků pro vertikální dopravu, při které
je možné provádět různé technologické
operace, jako je chlazení, sušení atd. Na trhu
jsou také dostupné bezúdržbové dopravníky,
jež jsou plně řízeny počítačem.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Prosinec 2010
•
43
PRŮMYSLOVÉ DOPR AVNÍK Y
PRŮZKUM TRHU
Způsob údržby a správy dopravníků
Základní pravidla
pro údržbu dopravníků
Speciální pravidla a koncepty pro údržbu dopravníků našich odběratelů, zejména
z oblasti potravinářského průmyslu, v zásadě
neexistují. Běžně je třeba doplnit mazivo
do ložiskových domků, vyměnit olej v převodovce (intervaly jsou poměrně dlouhé) a hlavně udržovat vodicí plochy a dráhy dopravníků
v čistotě a u pásových dopravníků sledovat,
zda se pás drží ve středu dopravníku.
Richard Budík
STRAND s. r. o.
www.strand.cz
Váha kritérií při výběru dodavatelů dopravníků
U našich řešení se jedná většinou o běžnou
údržbu. Zákazník se řídí doporučeními, která
jsou součástí dodané dokumentace. Tato
problematika se dá případně řešit servisní
smlouvou.
Michal Novák
LOGSYS, spol. s r. o.
www.logsys.cz
Naše dopravníky nevyžadují žádnou speciální údržbu, ta je stanovena návodem.
My poskytujeme záruční a pozáruční servis.
Radka Strnadová
Bluetech s. r. o.
www.bluetech.cz
Výběr dopravníku
Přijetí příslušných kritérií ve fázi
návrhu dopravníku určuje jeho použitelnost z dlouhodobého hlediska. V této
části přípravy implementace dopravníku do provozu je důležitý zejména sběr
dat. V první řadě je třeba vzít v úvahu,
jaký materiál jím hodláme přepravovat.
Důležité jsou zejména jeho vlastnosti –
rozměry, hmotnost, ale i jeho struktura či teplota přepravovaného nákladu.
Nyní by měly být brány v potaz také
charakteristiky, které určují strukturu
dopravníku. Jedná se zejména o parametry délky, šířky, úhlu, výšky zdvihu
a zatížení. Samozřejmě bez povšimnutí
nesmí zůstat ani rozpočet.
Zvažte také vnější faktory, jako je
vlhkost, vysoká teplota, reaktivita
materiálu při styku s vodou, či zda bude
operovat ve výrobní hale, nebo na volném prostranství. Volba typu dopravníku je ovlivněna také úkoly a funkcemi, které musí splňovat v průběhu své
životnosti. V neposlední řadě musí být
44 • Prosinec 2010
zohledněny také doplňující produkty,
jež ovlivňují jeho chod.
Pamatujte také, že při rozhodování je
třeba počítat s náklady na jeho provoz.
Ty tvoří zejména náklady na energii,
náklady na údržbu (potažmo by měl
být respektován také aspekt možného
prostoje v důsledku odstávky) a náklady na náhradní díly, především na ty
s rychlým opotřebením (např. řemeny).
Proč dopravníky?
Ekonomické a technické důvody pro
použití dopravníků jsou hlavně zvýšení produktivity provozu stejně jako
snížení počtu pracovníků a vybavení, jako jsou vysokozdvižné vozíky. S použitím dopravníků jsou také
dobře nastaveny pracovní procesy
a jejich posloupnost získává správnou
pružnost. Dopravníky usnadňují práci
pomocného personálu – u technologických linek. Často dokonce napomáhají
při snižování spotřeby energie. V neposlední řadě zvyšují prestiž společnosti.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Z ekonomického a technického hlediska jsou dopravníky nejužitečnější
v oblastech, kde jiné dopravní prostředky selhávají. Výrobci zdůrazňují, že
díky práci dopravníků může být snížena zaměstnanost v podniku, což jistě
dobře zní pro vedení, ale může ohrožovat zaměstnance. Ovšem tento aspekt
oceníme ve chvíli, kdy eliminujeme
lidskou práci v nezdravých a nebezpečných podmínkách. Dopravníky tedy
celkově přispívají ke zlepšení výroby
a logistiky. To je důležité nejen pro
efektivnější řízení výrobních procesů, ale také to může vést ke zvyšování odpovědnosti za výrobek v jakékoli
fázi jeho vývoje.
Pokud máte zájem o obšírnější názory některých dodavatelů, kteří přispěli
svými odpověďmi k tvorbě tohoto článku, navštivte naše internetové stránky
www.udrzbapodniku.cz, kde naleznete
kompletní odpovědi na dodavatelskou
část průzkumu.
PRŮMYSLOVÉ DOPR AVNÍK Y
Využití bezkontaktního měření teplot
v technické diagnostice pásových dopravníků
Vlastimil Moni
VÚHU, a. s. Most
František Helebrant
VŠB – TU Ostrava, FS
Č
lánek se zabývá příklady
využití termografie (termovizních měření) ke zjišťování technického stavu
pásových dopravníků a jejich zařízení v hnědouhelných povrchových
dolech. Vlastní měření jsou součástí
grantového projektu MPO FR-TI1/537
„Komplexní diagnostický systém pro
pásovou dopravu“, jehož základním
výstupem je prototyp diagnostického systému na modelovém pásovém
dopravníku a vypracované, certifikované diagnostické služby. Veškerá
měření jsou a budou verifikována
měřeními in situ.
Úvod do problematiky
Bezkontaktní měření teploty nalezlo uplatnění v mnoha oborech. Jednak
jsou to obory, které by se daly označit
jako „klasické“, kde si každý dokáže potřebu sledování teploty představit. Do této kategorie patří například
nedestruktivní vyhledávání tepelně-technických závad v obvodových
pláštích budov, kontrola jakosti provedení tepelných izolací či sledování
ohřevu povrchů. Tato měřicí metoda
však stále častěji nalézá své uplatnění i v méně „tradičních“ činnostech, jako je diagnostika dobývacích
strojů a zařízení, sledování a včasné
odhalení vzniku záparu a následného samovznícení uhlí, měření teplot
při procesu hoření uhelného produktu
ve vysokoteplotních pecích, mapování
hutnických procesů či letecké snímkování dobývacího prostoru.
V posledních letech se v hnědouhelných lomech začaly při technické
diagnostice ve větším měřítku uplatňovat metody fyzikální, a to zejména
ty, které využívají tepelných změn.
Závislosti mezi vývojem zvyšování
oteplení jako jednoho ze základních
fyzikálních ukazatelů bylo i v minulosti hojně využíváno. Dostupná technika však umožňovala pouze přímé,
kontaktní měření pomocí teploměrů
a termistorů, a to se všemi nevýhodami, které jsou s tímto způsobem
spojené.
Zásadní zvrat v možnostech širokého uplatnění metody bezkontaktního
sledování tepelných změn byl zaznamenán právě v souvislosti s vývojem
moderní techniky bezkontaktního
měření teplot.
Diagnostika elektrických
zařízení pomocí termovize
obecně spočívá v odhalování míst se zvýšeným přechodovým odporem či sníženým izolačním odporem,
což se projevuje zvýšením
teploty.
Termovizní aparatura měří a zobrazuje objektem vyzařované infračervené záření. Fakt, že radiace – vyzařování je funkcí povrchové teploty
objektu, umožňuje kameře tuto teplotu vypočítat a zobrazit.
Nové termovizní aparatury (obr.
1) jsou schopny pomocí zabudovaného zobrazovacího systému vytvářet detailnější teplotní obraz, kterým
jsou popsány teplotní vlastnosti pole
měřeného objektu. Jednotlivé izoter-
Obr. 1 Moderní termovizní aparatury
mální plochy jsou odlišeny barevně
v nastavené paletě barev, kterou je
možno libovolně měnit. Obraz snímaného objektu je možno také natočit na připojené záznamové zařízení
nebo uložit jako obrázek (termogram)
ve 14bitovém dynamickém rozsahu
na paměťové médium. V průběhu
měření jsou kamerou automaticky
zaznamenávány veškeré údaje o podmínkách měření, které jsou potřebné pro vyhodnocení termogramů.
Nicméně je nutné v kameře nastavit
již výše zmíněné parametry objektu,
jako jsou emisivita, teplota okolí, relativní vlhkost vzduchu a vzdálenost
mezi objektem a kamerou.
Termogramy pořízené termovizní
kamerou mají na levém okraji stupnici, která rozděluje nastavený rozsah
měřených teplot na jednotlivé izotermální intervaly v energetických hladinách udávaných v „izotermálních
jednotkách“. Ke každému termogramu je možné pomocí digitálního fotoaparátu vytvořit doprovodnou fotografii. Pro další zpracování
a analýzu pseudobarevných termogramů (obrázků snímaného objektu,
kde každá barva stupnice odpovídá
definovanému rozmezí teplot) přenesených spolu s fotografiemi do PC se
používají moderní počítačové softwary (např. ThermaCAMTM Reportér
2000 Profesionál).
Měření proudových spojů elektrického zařízení poháněných stanic pásových dopravních cest (DPD)
Diagnostika elektrických zařízení pomocí termovize obecně spočívá v odhalování míst se zvýšeným
přechodovým odporem či sníženým
izolačním odporem, což se projevuje
zvýšením teploty. Při měření termovizí se toto zvýšení teploty projevuje odlišným tónem barevného obrazu
na stínítku obrazovky termokamery.
V praxi bylo ověřeno, že realizace
tepelné diagnostiky elektrických zařízení vn rozvoden pomocí termovize
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Prosinec 2010
•
45
PRŮMYSLOVÉ DOPR AVNÍK Y
PRŮZKUM TRHU
Obr. 2 Nalezená závada proudového
spoje na DPD
je velmi efektivní způsob zjišťování
závad (obr. 2). Zpracování výsledků
pomocí počítače umožňuje objektivní hodnocení technického stavu
zařízení a dosavadní revize elektrických rozvoden ukázaly oprávněnost
těchto kontrol. Nalezené závady je
možno opravit při nejbližší odstávce
nebo dále průběžně sledovat vývoj
závažných poruch, které nelze z provozních důvodů bezpečně odstranit
a které by mohly eventuálně způsobit
havárii zařízení.
Pomocí výsledků získaných z dlouhodobých měření proudových spojů
a kontaktů elektrického vybavení
rozvoden poháněcích stanic pásové
dopravy byla vypracována metodika měření proudových spojů elektrického zařízení s využitím termovizní
techniky, vyhodnocování takto nalezených závad a byly navrženy příslušné formuláře pro záznam získaných
výsledků.
Diagnostika rotujících částí pásových
dopravních cest
Systém sledování a provádění údržby dopravních cest je uskutečňován
v intencích vnitřních předpisů těžebních společností, které zohledňují pře-
Obr. 3 Válečky pásového dopravníku
46 • Prosinec 2010
depsanou státní legislativu (příslušné
normy a vyhlášky). Aktuální technický stav dálkové pásové dopravy je
možno objektivně hodnotit v oblasti pohonů DPD na základě výsledků bezdemontážní diagnostiky ložisek pohonů, případně diagnostiky
ozubených kol převodových skříní.
Na základě zjištěného skutečného
technického stavu pohonů poháněcích
stanic DPD provozovaných v povrchových lomech při těžbě hnědého uhlí
se určí rozsah oprav, eventuálně repasování při provádění ročních revizí
jednotlivých technologických celků.
Důležitým článkem ovlivňujícím celkovou provozní spolehlivost
technologického celku jsou hladké válečky horní větve dopravního
pásu a válečky diskové spodní větve
dopravního pásu. Technický stav
válečků DPD ovlivňuje především
opotřebení dopravního pásma a celkové hlavní a vedlejší odpory způsobené prostřednictvím změny globálního součinitele tření f z hodnoty
0,016 pro ideální stav až po 0,03 pro
mezní stav.
Na uhelných pásových linkách dále
hrozí při zadření válečku znemožnění
jeho rotace a třením ocelového pláště
o povrch gumového pásu zase může
dojít ke zvýšení teploty, což může vést
až k havarijní situaci a k samovznícení uhelného prachu, a to většinou
při náhodném zastavení dopravníku.
Z tohoto stručného rozboru jednoznačně vyplývá, že technický stav
válečků DPD může mít v určitých
podmínkách zásadní vliv na bezpečnost provozu, energetickou náročnost
a celkovou ekonomickou stránku provozování TC.
V současné době je technický stav
válečků kontrolován před zahájením
Obr. 4 Napínací buben pásového
dopravníku
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
revize TC provozními pracovníky
pomocí vizuální kontroly a protáčením válečků, pokud je dopravník
odstaven. Tento způsob je časově
náročný a je značně ovlivněn lidským
faktorem – zkušenost, pečlivost, časový fond údržby apod.
Vzhledem k uložení válečků DPD
ve valivých ložiscích se nesprávná
funkce ložiska projeví zvýšením
součinitele tření, což má za následek
zvýšení povrchové teploty válečku
v okolí ložisek (čela válečků) – viz
obr. 3. Tento vnější projev nesprávné funkce ložisek válečků lze plynule sledovat termovizní aparaturou na celé trase DPD za provozu.
Tato skutečnost byla již v minulosti experimentálním měřením několikrát ověřena.
Obr. 5 Termografické měření dopravního
pásu
Podobná situace je také u bubnů
poháněcích a vratných stanic dálkové pasové dopravy. Na provozní
spolehlivost pásových dopravníků
má značný vliv technický stav bubnů
a je jedním z klíčových konstrukčních prvků. Velký vliv na vlastní provozní spolehlivost mají valivá ložiska těchto bubnů. Z výše uvedeného
pak vyplývá především nutnost řešit
diagnostikovatelnost těchto valivých
ložisek bubnů buď samostatně, nebo
jako součást celé pohonné jednotky
pásového dopravníku. Na obrázku 4
je uveden příklad anomálie povrchové teploty naměřené na jedné straně
téhož napínacího bubnu.
Pro úplnost je také uveden příklad nerovnoměrného zatížení pásu
a vybočení pásu pásového dopravníku
zjištěné pomocí termovizní aparatury
(obr. 5). Tyto skutečnosti mají zřejmý
vliv na opotřebení horní a dolní krycí
PRŮMYSLOVÉ DOPR AVNÍK Y
vrstvy a tím i na životnost dopravního pásu.
Obr. 6 Termografické měření motoru
a převodovky
Poháněcí dopravní motory
a převodníky
Termovizní měření povrchových
teplot poháněcích motorů a instalovaných převodovek dálkové pásové
dopravy (obr. 6) umožní stanovit provozní povrchovou teplotu pohonných
jednotek a dále odhalit případné závady těchto klíčových zařízení.
Provozní povrchová teplota je
určena z procentuálního zastoupení (histogram) teplot vybrané plochy
pořízeného termogramu obsahující celou zájmovou plochu měřeného
motoru či převodovky. Takto zjištěnou
hodnotu povrchové teploty je možno
porovnat s intervalem běžných provozních teplot těchto zařízení. Z rozložení barev a jejich kontrastu na vybrané
ploše termogramu lze dále vyvozovat
a vyhodnocovat případné anomálie.
Závěr
Zařazením bezkontaktního měření
teplot pomocí termovizní aparatury
do technické diagnostiky pásových
dopravníků se podařilo najít cestu,
jak získávat informace o provozních
teplotách jednotlivých konstrukčních
částí a o možnostech využití těchto
informací pro posuzování aktuálního
technického stavu daných klíčových
součástí. Zpracováním termogramů
pořízených při běžném pracovním
provozu dálkové pasové dopravy je
umožněno objevit případné teplotní
anomálie značící závadu provozovaného zařízení, resp. termografický snímek provozovaného objektu, což určitě plně dokumentuje obrázek 7, který
názorně ukazuje výši provozních teplot části DPD. Při pohledu na něj nás
určitě napadne již zmíněná poznámka „Co vše může nastat při
náhlém zastavení?“; obrázek také jednoznačně dokumentuje provozní teplotu rotujících válečků, tzn.
máme odpověď na otázku „Jakou stálou provozní
teplotu musí vydržet mazivo těchto válečků?“ apod.
Aplikace výsledků bezkontaktního měření povrchových teplot zařízení a součástí
pásových dopravníků jednoznačně
prokázaly, že termovizní aparatura
nesporně patří k té měřicí technice,
pomocí které lze s úspěchem sledovat
aktuální stav elektrických rozvoden
a rozvodů poháněcích stanic na DPD
a technický stav všech rotujících částí
a pohonů dopravníků.
Příspěvek vznikl za podpory projektu MPO FR-TI1/537 „Komplexní
diagnostický systém pro pásovou
dopravu“.
Obr. 7 Teplota při provozu DPD
Ing. Vlastimil Moni
VÚHU, a. s. Most,
Budovatelů 2830, 434 37 Most
tel.: +420-47-620-8681
fax. +420-47-670-3992
e-mail: [email protected]
doc. Ing. František Helebrant, CSc.
VŠB – TU Ostrava, FS
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava
- Poruba
tel.: +420-59-737-4388
fax: +420-59-737-4600
e-mail: [email protected]
Literatura
[1] FUKÁTKO, T.: Detekce měření různých druhů záření. BEN – technická
literatura, Praha 2007, 1. vydání, 192 s., ISBN 978-80-7300-193-3
[2] HELEBRANT, F., MONI, V., HUDECZEK, M., URBAN, P.: Technická
diagnostika a spolehlivost – V. Termografie. VŠB – TU Ostrava 2008,
1. vydání, 69 s., ISBN 978-80-248-1942-6
[3] JENČÍK, J., VOLF, J. a kol.: Technická měření. Vydavatelství ČVUT,
Praha 2003, dotisk 1. vydání, 212 s., ISBN 80-01-02138-6
[4] KLOUDA, P., MONI, V.: Měření mechanického kmitání a povrchové teploty uložení bubnů dopravních cest na rýpadle SchRs1320. VÚHU, a. s.
Most, Most 2006, AZL-071/06
[5] KRATOCHVÍL, T., ŠIMEK, J.: Využití termovize pro diagnostiku vn rozvoden severočeských hnědouhelných dolů. UHLÍ 2 – 1990, SNTL, Praha
1990
[6] KREIDL, M.: Měření teploty – senzory a měřicí obvody. BEN – technická literatura, Praha 2005, 1. vydání, 240 s., ISBN 80-7300-145-4
[7] KREIDL, M., ŠMÍD, R.: Technická diagnostika. BEN – technická literatura, Praha 2006, 1. vydání, 408 s. , ISBN 80-7300-157-6
[8] LYSENKO, V.: Detektory pro bezdotykové měření teplot. BEN – technická literatura, Praha 2005, 1. vydání, 160 s., ISBN 80-7300-180-2
[9] MARASOVÁ, D., TARABA, V., GRUJIĆ, M., FEDORKO, G., BINDZÁR,
P.:Pásová doprava. Fakulta BERG, TU v Košiciach 2006, 1. vydání,
200 s.
[10] MONI, V. a kol.: Termovizní měření proudových spojů, transformátorů,
vn vypínačů a vn rozvoden SU, a. s.– divize Družba, VÚHU, a. s. Most,
Most 2004, TO – 030/04
[11] MONI, V.: Aplikace výsledků bezkontaktního měření teplot v hornické
praxi. Diplomová práce HGF VŠB-TU Ostrava, Ostrava 2007, 142 s.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Prosinec 2010
•
47
TOP PRODUKTY
Fluke: Držíme váš svět v chodu
Jednou z nejdůležitějších předností
společnosti Fluke je stálá snaha odpovídat na požadavky svých zákazníků.
Ode dne založení v roce 1948 byla
zaměřena činnost společnosti na vývoj
a zdokonalování měřicích a kontrolních přístrojů které dnes jsou neoddělitelnou součástí úspěšného rozvoje
průmyslových podniků a služeb.
Digitální a analogové přístroje Fluke
(multifunkční analyzátory, pyrometry,
multimetry, proudové kleště, termokamery a další) jsou nenahraditelné při
instalování elektrických a elektronických zařízení, údržbě vybavení budov,
pro přesné měření a kontrolu kvality.
Uživatelé výrobků Fluke jsou výrobní technici, provozní inženýři, metrologové, automechanici, IT odborníci
– jedním slovem profesionálové, kterým měřicí technika Fluke pomáhá
pracovat co nejlépe. Každým dnem
firma Fluke inovuje a doplňuje svůj
sortiment novými a dokonalými měřicími přístroji.
Mezi poslední novinky bezesporu patří špičková, cenově dostupná
termokamera s vysokým rozlišením
Fluke Ti32. Teplotní změny mohou
ukazovat na problémy v mnoha běžných oborech a termokamera dovoluje
rychle a jednoduše zkontrolovat povr48 • Prosinec 2010
chové teploty. Časté problémy lze zjistit ještě před tím, než budou provedena
kontaktní měření. Společnost Fluke
nabízí kompletní sortiment termokamer pro použití v průmyslové a stavební diagnostice, ve všech cenových
kategoriích. Přístroj Ti32, určený pro
špičkové profesionály, lze používat
v mnoha situacích – od vyhledávání
skutečných poruch po sledování potenciálních závad během běžného servisu
a údržby. Robustní model Ti32, poskytující vysokou kvalitu obrazu, volitelné objektivy, baterie pro práci v terénu a intuitivní uživatelské rozhraní, je
ideální pro úkoly vytížené techniky,
kteří jsou neustále v pohybu.
Představte si, co všechno by se stihlo udělat, kdybyste mohli být na dvou
místech současně?
Nový digitální multimetr Fluke
233 True-rms s odnímatelným displejem nabízí naprostou f lexibilitu
v neobvyklých situacích při měření.
Odnímatelný displej lze umístit tak,
aby na něj bylo dobře vidět, a multimetr tak, aby při měření vyhovoval – odpadá neustálý zápas s kabely
a přístrojem při manipulaci v těžko
přístupných místech. Nyní lze měřit
i na těžko dostupných místech, kde
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
jsou stroje a panely fyzicky odděleny od nadproudového spínače nebo
odpínače, nebo se používají v prostorech, kam je uživateli přístup zakázán,
například v čistých provozech nebo
v nebezpečných zónách.
Nový vibrační tester Fluke 810
pomáhá k eliminaci neplánovaných
odstávek výroby, prevenci opakujících se problémů a k stanovení priority
oprav. Fluke 810 nabízí zcela nový přístup k vibračnímu testování. Unikátní
diagnostická technika pomůže rychle
odhalit mechanické problémy zařízení. Tento přístroj dává možnost být
vždy o krok napřed před závadou.
Jednoduše řečeno, umožňuje udržovat věci v neustálém chodu.
Velice rychlý a výkonný je Fluke
ScopeMeter serie 190. Tento přenosný ruční přístroj je vhodný pro aplikace s vyššími požadavky, které běžně
zvládají pouze stolní osciloskopy.
S šířkou pásma až do 200 MHz, 25 G
vzorků za sekundu a s pamětí o hloubce 27 000 bodů pro jeden vstup je
vhodný pro techniky, kteří potřebují
schopný a vysoce výkonný osciloskop
v ručním a bateriovém provedení.
Plně barevný displej umožňuje
snadnější identifikaci jednotlivých
průběhů, zvláště když se zobrazuje
velká amplituda nebo překrývající se
křivky na displeji. Barevné popisky
ke křivkám jsou zřetelně směrovány
k jejich průběhům. Jasný a kontrastní displej je vynikající v různých světelných podmínkách. Pro pohodlnou
práci jsou zaručeny 4 hodiny provozu
z akumulátoru.
Podle firemní literatury Fluke.
www.fluke.cz
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Prosinec 2010
•
49
TOP PRODUKTY
Ultrazvuková
diagnostika
ve výbušném
prostředí
Ř
ada průmyslových výrob
probíhá v prostředí s nebezpečím výbuchu. V takovém
prostředí musí být zajištěna
ochrana proti explozi, a to kvůli bezpečnosti a zdraví lidí a také kvůli bezpečnosti zařízení a materiálu. Proto
musí nejen výrobní zařízení, ale i zkušební a měřicí přístroje používané
v tomto prostředí splňovat požadavky na bezpečnost.
Tyto požadavky definují normy
ATEX. Jedna se týká bezpečnosti
pracovníků (ATEX 137 – směrnice
1999/92/EC), druhá bezpečného provozu zařízení (ATEX 100 – směrnice
94/9/EC). Označení ATEX je zkratkou
odvozenou z francouzského výrazu
Atmosphère Explosible. Podle zkušeností v zemích EU se požadavky
norem ATEX dotýkají až 40 % všech
výrob. Je tedy nutné věnovat pozornost i vhodné diagnostické technice
pro tato prostředí.
Ultrazvukový detektor Ultraprobe
2000 je univerzální přístroj pro zjišťování úniků a pro kontrolu mechanických a elektrických zařízení. I když
je to přístroj analogový, patří k těm
lépe vybaveným. Na první pohled
zaujme jeho skenovací modul, jenž je
vybaven systémem TriSonic. Modul
obsahuje tři piezoelektrické snímače
pro optimální směrovou a frekvenční charakteristiku a je dokonale stíněn proti rušivým vysokofrekvenčním
signálům. Přístroj Ultraprobe 2000 je
totiž širokopásmový, pracovní frekvenci lze nastavit od 20 kHz až do 100
kHz. Tak lze využít maximální citlivosti pro rozdílné ultrazvukové signály podle jejich původu.
Z
h
ý ultrazvuk
lt
k llze rozpoznatt
Zachycený
v připojených průmyslových sluchátkách, jeho intenzitu lze odečíst na cejchovaném víceotáčkovém potenciometru. Vizuální signalizace ultrazvuku
je na profilovém ručkovém měřidle,
které má nastavitelnou logaritmickou
nebo lineární charakteristiku rychlosti
odezvy. K přístroji je také možné připojit externí záznamník signálu.
Jako všechny ultrazvukové detektory má i Ultraprobe 2000 výměnné
moduly. Místo základního skenovací-
Z Areklamy
D AVAT E L É
Název společnosti
strana
www stránky
telefon
ABF, a.s.
29
www.electroncz.cz
+420 225 291 136
CMMS s. r. o.
15, vklad
www.cmms.cz
+420 251 812 449
Fluke
49
www.fluke.com
viz str. 49
Henkel CR spol. s r.o.
2. str. obálky
www.loctite.cz
+420 220 101 406
KSB-PUMPY+ARMATURY s.r.o
17
www.ksbpumpy.cz
+420 241 090 211
Microsys, spol. s r.o.
27
www.microsys.cz
+420 597 578 691
TSI System s. r. o.
51
www.tsisystem.cz
+420 545 129 462
ProSoft technology
4. str. obálky
www.prosoft-technology.com
+33 534 368 722
VŠB - Technická univerzita Ostrava
31
www.vsb.cz
+420 597 324 580
50 • Prosinec 2010
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
ho
h modulu,
d l jenž
j ž se používá
ží á na detekd t k
ci úniků médií a elektrických výbojů, lze připojit kontaktní modul, který
lze využít pro kontrolu ventilů, odvaděčů kondenzátu a valivých ložisek.
Dále je k dispozici modul fokusovaný
na blízkou vzdálenost pro dohledávání přesného místa úniku a modul se
směrovým nástavcem pro zaměřování
zdrojů ultrazvuku na větší vzdálenosti.
Citlivost přístroje Ultraprobe 2000
je definovaná schopností detekovat únik plynu otvorem o průměru
0,127 mm při přetlaku 34 kPa na vzdálenost 15 m.
Ultraprobe 2000 má vnější kryt ze
slitiny hliníku a ABS plastu, napájený
je vestavěným NiMH akumulátorem.
Dodává se v pevném kufříku, který
obsahuje veškeré příslušenství.
Aby byl přístroj Ultraprobe 2000
využitelný i ve výrobním prostředí s nebezpečím výbuchu, je jedna
jeho varianta konstrukčně upravena tak, aby splnila podmínky evropské normy ATEX 100 – směrnice
94/9/EC. Varianta ATEX je na první
pohled stejná jako standardní provedení, všechny potřebné úpravy jsou
uvnitř přístroje. Prověření, zda tato
varianta odpovídá požadavkům směrnice, provedla renomovaná anglická
instituce Sira Certification Service.
Shodu s požadavky směrnice prokazuje vystavený certifikát, který zahrnuje vlastní diagnostickou jednotku
Ultraprobe 2000, skenovací modul
TriSonic, kontaktní modul a průmyslová sluchátka. Certifikát opravňuje vybavit ultrazvukový detektor
Ultraprobe 2000 ATEX značkami
Ex II 2 G, EEx ib IIC T3.
Z certifikace tedy vyplývá, že přístroj lze použít v provozech skupiny II
a že splňuje kategorii 2 vyšší ochrany
v podmínkách s nebezpečným plynem.
Jeho jiskrová bezpečnost odpovídá
zónám 1 a 2. Zkušební plyn je acetylen a vodík, vyhovuje tak i obtížněji
vznítitelným plynům (etylen, propan).
Maximální povrchová teplota může
v kritickém stavu dosáhnout 200 °C.
Ultraprobe 2000ATEX je jeden
z mála přístrojů pro detekci úniků
a pro kontrolu mechanických i elektrických zařízení, který splňuje náročné požadavky na použití v prostředí
s nebezpečím výbuchu. Jeho využitím
se rozšíří možnost kontroly i tam, kde
to běžnými detektory není možné. Je
to zejména v chemickém a petrochemickém průmyslu, ve farmacii, při
výrobě technických plynů a ve všech
ostatních výrobách, kde využívání
hořlavých látek může vést ke vzniku
nebezpečné výbušné atmosféry a tím
k nebezpečí výbuchu.
TSI System s. r. o.
Ultraprobe ®
Ultrazvuková
průmyslová
diagnostika
Zjišťování úniku
tlakového vzduchu
Kontrola ventilů
a odvaděčů kondenzátu
Diagnostika
valivých ložisek
Vyhledávání
elektrických výbojů
TSI System s. r. o.
Mariánské nám. 1 617 00 Brno ČR
tel.+420 545129 462 fax 545 129 467
[email protected] www.tsisystem.cz
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Prosinec 2010
•
51
ZAOSTŘENO
Svařování jako flexibilní
výrobní proces
Dan Jones
Thermadyne
P
otrubní vedení je kritickou
součástí průmyslových provozů všeho druhu. Svařování
je pak proces zajišťující spojitost potrubí. Nemocnice využívají
potrubí k dodávce lékařských plynů,
naftařské společnosti k přepravě svých
produktů, papírny k transportu chemických látek používaných na zpracování, sportoviště k vytápění. Všechny
tyto provozy jsou závislé na spolehlivosti a kvalitě svaru potrubí. Postupy
svařování jsou známy již stovky let
a neustále se zdokonalují, aby se přizpůsobily náročnému nasazení při přepravě plynu, ropy a dalších látek.
Jednou z klíčových výhod spojení
svařováním jsou flexibilní možnosti
použití. Průmyslové závody si mohou
na jednom místě svařit část potrubí a dodat ji na místo instalace, kde
se požadovaným způsobem spojí se
zbytkem potrubí. Flexibilita je cenná
zejména s ohledem na postup oprav,
kdy svářeči v petrochemickém závodě
přímo na místě oddělí hořákem nebo
jiným způsobem vadnou část potrubí
a provedou opravu. V instalacích používaných pro přepravu nafty a zemního
plynu je nutné provést opravy co nejrychleji a někdy dokonce za provozu.
Pevnost, kterou kvalitní svar zajišťuje, umožňuje množství různých použití v závislosti na procesu svařování
a přídavném kovu. Nezáleží na tloušťce nebo velikosti potrubí, záleží pouze
na procesu spojení. Při aplikaci vhodného technologického postupu lze
dosáhnout požadované pevnosti, flexibility nebo ohebnosti v závislosti
na použití.
Při konstrukci se nyní nevyužívá
pouze nízkouhlíková ocel. Nasazují
se potrubí z vysokopevnostních slitin, tepelně odolných slitin a korozivzdorných slitin. Tyto slitinové materi-
52 • Prosinec 2010
svařované po segmentech o délce 1 m
a návar by byl 1 cm široký a 0,5 cm
vysoký, dojde k výraznému snížení celkového průtoku oproti stavu,
pokud by vnitřní část potrubí hladce
navazovala.
Je samozřejmě třeba zmínit zaváály jsou nákladné a náročné na výrobu.
Stále se však daří nalézat adekvátní dění nových svářecích technologií,
proces svařování a vhodný přídavný které výrazným způsobem mění stákov pro jejich spojení. Zdokonalující vající možnosti svařování. Robotické
se technologie svařování pak přispívá a poloautomatické systémy pro svařování potrubí jsou rychlejší a efektivk delší životnosti potrubí.
Nová technologie kontroly svarů nější a ve výsledku šetří čas i peníze.
poskytuje několik různých způsobů, Automatizované systémy rovněž řeší
jak vyhodnocovat, kontrolovat a ověřo- problém stárnutí pracovní síly. Zkušení
vat celistvost svaru za kratší dobu než svářeči odcházejí do důchodu a nahradříve. S využitím postupů, standardů zují je pracovníci, kteří nemají potřeba předpisů pro svařování se po zvážení né dovednosti a zkušenosti. Máme
účelu použití a s ohledem na potřeb- však k dispozici zařízení poskytujínou životnost určí požadavky na svar. cí dokonalejší kontrolu a konzistenci.
K prověření kvality se používá rentPřístroje, jako je Thermal Arc
genografická kontrola, kontrola ultra- PowerMaster, jsou založeny na spojizvukem, magnetoskopie
tém řízení, kdy je komnebo vizuální posouze- Jednou z klíčoplexní řídicí systém
ní. V minulosti s sebou
maximálně zjednodurevize nesly dlouhotrva- vých výhod spojení šen. Rychlost posující odstávku.
vu drátu je propojena
Ny n í vša k má me svařováním jsou
s napětím elektrického
k dispozici nové techno- flexibilní možnosti
oblouku a ve chvíli, kdy
logie, například automaobsluha provede změnu
tizované ultrazvukové použití.
nastavení, software přítestování, které rychstroje zvolí vhodnou
le prověří celé potrubí
kombinaci hodnot, které
a téměř okamžitě poskytne informa- zajistí ideální a konzistentní paramece o kvalitě svarů. O kontrolu se tak try sváření. Z mnoha různých nasamohou starat automatizované procesy, zení digitálně řízeného svařování lze
které šetří čas i peníze.
jmenovat hlubokomořské ropné vrty
Při svařování máte lepší kontrolu a vedení ropovodu a plynovodu. Bez
nad spojením a lze zajistit vyšší spo- ohledu na to, jaké komplexní problémy
jitost vnitřní části potrubí, než jaké svařování se zatím vyskytly, technolze dosáhnout při mechanickém spo- logie s nimi stále drží krok.
jení, zejména v případě armatur, a to
Svařování, jehož počátky bychom
na místech, kde potrubí mění směr. našli již před několika tisíci lety, je
Pokud namísto použití mechanické- dnes považováno za jednu ze základho spojení, popřípadě použití příruby ních činností ve všech průmyslových
nebo spojky, máte možnost kontrolovat provozech a prozatím nic nenaznačuje
tvar návaru uvnitř potrubí, bude mít tomu, že by mělo být nahrazeno něčím
svařované potrubí vyšší životnost než jiným.
potrubí spojené mechanicky.
Pomocí návaru na vnitřní straně
Dan Jones je technický obchodpotrubí lze rovněž regulovat průtok ní ředitel společnosti Thermadyne,
potrubím. V některých případech je která je globální dodavatel výrobků
primární záležitostí zachovat vnitřní pro řezání a svařování.
průměr co nejhladší, aby se nesnížil
průtok. Jestliže bychom měli potrubí
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Download

Stáhněte si č. 12 v PDF - Česká společnost pro údržbu