40 Produkt roku 2011: Představení finalistů prvního ročníku ankety čtenářských preferencí
www.udrzbapodniku.cz
EDITORIAL
REDAKCE
Vydavatel
Michael J. Majchrzak
Šéfredaktor
Lukáš Smelík
Odborná spolupráce
Petr Moczek, Martina Bojdová,
Monika Galbová, Zdeněk Mrózek, Petr Klus,
Kamil Hanák
Předseda redakční rady
Zdeněk Votava
Redakční rada
Václav Legát, Tomáš Hladík, Ondrej Valent
Libor Keller, František Helebrant,
Vladislav Marek, Lubomír Sláma, Juraj Vitkaj
Věra Pelantová, Juraj Grenčík,
Hana Pačaiová, Miroslav Rakyta
REKLAMA
Account Manager
Miroslava Pyszková
mob.: +420 777 793 392
e-mail: [email protected]
Grafické zpracování
Eva Nagajdová
TISK
Printo, spol. s r. o.
REDAKCE USA
Bob Vavra
Kevin Campbell
Amara Rozgusová
REDAKCE POLSKO
Tomasz Kurzacz
VYDAVATEL
Trade Media International, s. r. o.
Mánesova 536/27
737 01 Český Těšín
Tel.: +420 558 711 016
Fax: +420 558 711 187
www.udrzbapodniku.cz
ISSN 1803-4535
MK ČR E 18395
Vážení čtenáři,
přestože oficiálně oslavíme první pětiletku až letos v září, rozhodli jsme se dle motivačních hesel plnit plán na více než sto procent, a proto Vám ještě před vyhodnocením
našich snah a v souvislosti se zmiňovanými půlkulatinami představujeme několik zajímavých změn, k nimž došlo již v rámci tohoto vydání. V první řadě si hned v tiráži můžete
povšimnout, že se nám rozrostl počet spolupracujících subjektů o nově vzniklou redakční radu časopisu. Důvodů pro zřízení této rady je hned několik, přičemž mezi ně nepočítám ten pragmatický – všichni ji mají, tak my ji „musíme“ mít taky. Naopak, přicházíme
s touto inovací nyní, kdy dochází k jakési stabilizaci našeho obsahu, což je zásadní předpoklad pro vytvoření tzv. rady „garantů“.
Už od samého počátku bylo všem našim čtenářům jasné, že i přes polytematičnost tohoto časopisu hrála vždy první housle oblast údržby. Ani do budoucna tomu samozřejmě
nebude jinak, avšak zároveň hodláme zachovat trend, jehož cílem je podchytit problematiku řízení a údržby podniku jako celistvou disciplínu. Nicméně převažující část obsahu
našeho časopisu ovlivnila samotné složení redakční rady, která ač sdružuje jedince rozličných profesí i oborových disciplín, často přesahuje právě do tématu údržby. Na druhou stranu již první společný cíl, který jsme si vytyčili, ukázal, že obsah našeho časopisu
bude vždy orientován směrem k odhalování všech průmyslových trendů, které ovlivňují
fungování podniku.
Možná i Vy máte stejný pocit, že mediální bublina kolem obav z propuknutí další, snad
i daleko hlubší krize již nikdy nesplaskne. Mně osobně však již tato pesimistická nálada
značně drásá nervy, a jelikož jsem z mnoha rozhovorů s čelnými představiteli průmyslu
nabyl dojmu, že realita nemusí být až tak černá, jak by se mnozí mohli domnívat, rozhodli
jsme se toto vydání naplnit poněkud odlišným obsahem, než na jaký jste zvyklí (nemusíte se obávat, ten se k Vám vrátí již s dalším vydáním). V první řadě… hlavním tématem
tohoto vydání je série rozhovorů, které prozrazují, jak (nejen) významní manažeři odhadují vývoj průmyslu v tomto roce, což příjemně doplňuje průzkum mezi skutečnými subjekty průmyslového trhu – tedy mezi lidmi pracujícími v této sféře. Zde zbytečně nebudu
duplikovat obsah stránek, jež následují, jen přidám výzvu pro všechny, kteří by se také rádi
podělili o svůj názor na tuto problematiku, aby nás oslovili na tradičních kontaktech nebo
se na nás obrátili v rámci nově vznikajících diskusí na většině oblíbených sociálních sítí.
Již jsem naznačil, že toto vydání je specifické více než jen jednou nekonvenčností. Obsah
dalších stránek Vám totiž přináší zajímavou směsici článků, které upozorňují na vybrané nástroje a praktiky, jež v loňském roce napomáhaly podnikům v návratu k prosperitě.
A když už jsme se tedy dostali až k tomu nejlepšímu, co loňský rok přinesl, velkým tématem je bezesporu představení finalistů soutěže Produkt roku, čímž bych Vás rád vyzval
k účasti v anketě, protože ceny udělené nejlepším produktům mají být odrazem toho, co
naši čtenáři považují za to nejlepší, co v roce 2011 spatřilo světlo světa.
Pokud by se Vám nyní zdálo, že po výčtu novinek, které se k Vám dostávají s tímto
aktuálním vydáním, nám musí brzy dojít prvotní nadšení z počátku roku, mám pro Vás
jednoznačnou odpověď. Jediné, proč jsem se enumerací nově zaváděných prvků do koncepce našeho časopisu vyčerpal, je kapacita
této strany, tou to totiž rozhodně nekončí.
Doufám tedy, že všechny naše nové snahy oceníte minimálně
jako ty předešlé, čímž nám pomůžete úspěšně vykročit třeba do té
další pětiletky.
Milan Katrušák
ředitel
[email protected]
Lukáš Smelík
Šéfredaktor
Redakce si vyhrazuje právo na krácení textů
nebo na změny jejich nadpisů.
Nevyžádané texty nevracíme.
Redakce neodpovídá za obsah
reklamních materiálů.
Časopis je vydáván v licenci
CFE Media.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2012
•
1
4
5
6
6
8
9
10
13
16
18
20
21
22
23
FORUM
Cesta ke zvýšení výkonnosti údržby
a k efektivnímu využívání výrobního
potenciálu organizací
Vzdelávacie aktivity SSU
11. ročník veletrhu FOR INDUSTRY
již v březnu 2012
Tradiční odborné semináře
Industry Clubs začínají!2
TÉMA Z OBÁLKY
Rok 2012: Návrat krize, příchod
konce nebo čas růstu?
Údržbou ke zvyšování výrobního
potenciálu
Rok 2012: Prognóza redakční rady
Třinecké železárny letos včetně
obnovy zařízení proinvestují více
než 2 miliardy korun
Rok 2012: Prognóza zástupců
předních dodavatelských
společností
Padesát let nejen jadernou
energetikou ZAT je živ
Region EMEA je pro Rockwell
Automation stále
druhým největším trhem
Současná krize by nemusela
postihnout průmysl
Propouštění? U National
Instruments zmýlená neplatí,
situace si žádá opak
Jak „temná“ léta poznamenala
peněženky plněné průmyslem?
Rok poté…
26 NEJLEPŠÍ NÁSTROJE A PRAXE
Zplnomocnění pracovníci přinášejí
hodnotu
27 Reference o uplatnění moderního
diagnostického systému
29 Workmonitor:
sledování efektivity výroby
30 Analýza motorového
obvodu
31 PlantStruxure v rozsáhlém projektu
solární elektrárny Gemasolar
32 Systém pro řízení údržby v podniku
COMES Maintenance
34 Ultrazvuk řeší problémy s mazáním
ložisek
36 Navrhování nových systémů SCADA
37 Zvyšování produktivity skladu
38 Možnosti paletizace
39 Nové zásady pro energetickou
efektivitu
40 PRODUKT ROKU
48 ZAOSTŘENO
Sociální sítě ve vašem vzdělávacím
mixu
Přeložené texty jsou v tomto časopise umístěny se souhlasem redakce
časopisu “Plant Engineering Magazine
USA” vydavatelství CFE Media. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto
časopisu nemůže být žádným způsobem
a v žádné formě rozmnožována a dále šířena
bez písemného souhlasu CFE Media. Plant
Engineering je registrovanou ochrannou
známkou, jejímž majitelem je vydavatelství
CFE Media.
Únor 2012
ČÍSLO 1 (21) ROČNÍK V
8
Prognóza pro rok 2012
Návrat krize, příchod konce
nebo čas růstu?
Podle mayského kalendáře má v roce 2012 nastat konec světa. Na tento fakt nám
nedá zapomenout řada amerických velkofilmů či spousta podobně zaměřených
článků, jejichž počet exponenciálně narůstá s blížícím se datem potvrzení či
vyvrácení zmíněné teorie. Přesnější výklad mayského proroctví je, že dne čtyři
ahau tři kankin (21. prosince 2012, chcete-li) nastane konec věku neboli konec
světa, tak jak jej známe. A právě takový pocit může mít dnes každý, kdo žije
v našem běžném, médii pohlceném světě.
Zaostřeno
Sociální sítě ve vašem
vzdělávacím mixu
48
26 Nejlepší nástroje a praxe
Zplnomocnění pracovníci přinášejí hodnotu
Dobrou produktivitu nezajistíte přes noc, je to proces. Nacházení lepších cest
k provozování závodu je neustálým hledáním drobných příležitostí ke zlepšení.
Velké oblasti vhodné ke zlepšení, jako je řízení spotřeby energie nebo strategie
údržby, by měly být samozřejmé. Toto bývají také záležitosti, které by měl vést
váš tým managementu. Drobná zlepšení produktivity jsou záležitosti, které
jsou často na první pohled evidentní pro pracovníky na lince, vaše odborové
předáky a možná i pro vaše brigádníky. Jak zaangažujete tyto pracovníky,
aby vám pomohli k vyšší produktivitě?
Sérié článků vybraných nástrojů a praxe, které v roce 2011 napomáhaly firmám
zpět na výsluní...
40 Produkt roku 2011
Neexistuje jediný produkt, který by zázračně napomohl zlepšit produktivitu,
snižoval energetickou náročnost, pomáhal udržovat zařízení v chodu, a to
nejefektivnějším možným způsobem. Nicméně ty nejlepší dokážou přispět
alespoň v určité části závodu k tomu, aby vaše podnikání směřovalo k větší
ziskovosti. První ročník soutěže Produkt roku má za úkol odhalit čtenářskou
preferenci produktů v jednotlivých kategoriích, přičemž všechny alespoň
zčásti naplňují tato nemožná kritéria uvedená výše.
Série profilů finalistů, kteří soutěží o nejvyšší post ve čtenářské anketě, jež odhalí
produkty, které v loňském roce napomáhaly společnostem v oživení produkce…
ONLINE
WWW.LINKEDIN.COM/E/GH/2038915/
Internetový portál LinkedIN sdružuje sourodé pracovní skupiny po celém světě. Stává se tak vlastně profesionální obdobou
stále oblíbenějšího portálu Facebook, který je jistě všem alespoň okrajově známý. Prostřednictvím LinkedIN se můžete spojit s odborníky ze všech koutů země nebo třeba jen z jiné strany republiky. Jak jsme již několikrát zdůrazňovali, v dnešní vypjaté
situaci je, více než kdy jindy, potřeba být ve spojení. Po zaregistrování skupiny se aktivně můžete podílet na různých diskusích,
vkládání příspěvků, nabízet či poptávat pracovní pozice v oboru.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2012
•
3
FÓRUM
Cesta ke zvýšení výkonnosti údržby
a k efektivnímu využívání výrobního
potenciálu organizací
N
áročné konkurenční prostředí, neustálé změny a požadavky nutí manažery k trvalému hledání možností zvýšení
výkonnosti organizace a jejích procesů. Předpokladem k dlouhodobému zajištění požadované výkonnosti a k efektivnímu využívání zdrojů
je jasně definovaná vize a strategie,
zavedené procesy, optimální organizační struktura, měření výkonnosti,
trvalé vzdělávání, řízení rizik a rozvoje organizace.
Manažeři se proto trvale zabývají
nejen analýzami hlavních procesů, ale
i procesů podpůrných a hledají rezervy
a možnosti zvýšení výkonnosti organizace a naplnění stanovených cílů a strategie. Je uznávaným faktem, že údržba
je právě jedním z výrobních podpůrných procesů, které mohou významně ovlivnit efektivní využívání hmotného majetku a přispět tím ke zvýšení
produktivity výroby a výkonnosti celé
organizace.
Klasicky pojatá a běžně prováděná
údržba je považována za proces, jehož
úkolem je udržovat zařízení ve stavu,
kdy je schopno bezpečně a ekonomicky plnit svou projektovanou funkci. Je
hodnocena podle toho, jak rychle dovede
zareagovat na poruchu, jak dlouho trvá
její odstranění apod. Za přínos údržby
k přidané hodnotě jsou obvykle považovány pouze úspory v nákladech na údržbu. Důsledkem je pak mnohdy administrativní snižování rozpočtu se všemi
negativními krátkodobými i dlouhodobými dopady tohoto postupu.
Špičkově řízená výroba však potřebuje i špičkově řízený údržbářský útvar,
který se efektivně stará o hmotný majetek a je schopen předcházet poruchám
a výpadkům výroby. Cestou k dosažení tohoto stavu je postupná transformace klasického pojetí údržby na „širší“
model, jehož základem je zvyšování
spolehlivosti, řízení aktiv a jejich efek4 • únor 2012
Informovanost je klíčovým nástrojem pro zvyšování výkonnosti údržby. Každoroční
konferenční seminář pro špičkové manažery má ve svém programu vždy zajímavé
řečníky, v předchozích letech to byl například bývalý ministr financí Jiří Rusnok.
tivní využívání, řízení zásob a řízení
rizik.
Řešením je důsledná aplikace modelu „Integrovaného managementu majetku a jeho údržby“, kterým se ve svých
vzdělávacích a poradenských aktivitách
řídí také ČSPÚ. Tento model, tak jako
většina osvědčených metod a postupů,
je charakteristický ne novostí, ale především systémovým přístupem k řešené problematice.
Změna pojetí údržby je strategickým
rozhodnutím a vyžaduje proto nejen
schválení, ale především účinnou podporu vrcholného vedení. K tomu, aby
mohl být využit potenciál komplexně
a systémově pojaté údržby, je zapotřebí
vytvořit podmínky a sladit cíle údržby
s cíli organizace.
Cílem České společnosti pro údržbu (ČSPÚ) je proto zvýšit informovanost a dovednosti v tomto směru nejen
u manažerů údržby, ale současně ukázat vrcholným manažerům výrobních
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
útvarů, a to formou specializovaných
seminářů, možnosti, kterými takto pojaté útvary a procesy údržby mohou přispět ke zvýšení efektivity, produktivity
a ve svém výsledku výkonnosti a konkurenceschopnosti organizace.
ČSPÚ proto každoročně pořádá konferenční seminář pro špičkové manažery
nejen z oblasti údržby, ale především pro
vrcholné manažery zodpovědné za chod
a výkonnost celé organizace. Seminář
ukazuje nejen na možnosti a potřeby
řešení problematiky, ale vytváří rovněž
prostor pro diskusi o trendech vývoje
v této oblasti a také prostor pro výměnu zkušeností.
Letošní konferenční seminář se koná
19. a 20. dubna 2012 v Konferenčním
centru Akademie věd ČR v Liblicích.
Bližší podrobnosti o konferenčním
semináři a aktivitách ČSPÚ jsou uvedeny na www.udrzba-cspu.cz
Ing. Bohumil Polanka, ČSPÚ
Vzdelávacie aktivity SSU
J
edným zo základných strategických cieľov SSU je aktívne pôsobiť v oblasti vzdelávania pracovníkov údržby.
Do programu vzdelávania sú zapojené slovenské vysoké školy, ktoré
majú v študijných programoch odbory priamo alebo nepriamo venované
údržbe (Žilinská univerzita v Žiline,
vtedy katedra obnovy strojov a zariadení, teraz DMT, ako hlavný garant,
ďalej TU v Košiciach a SPU v Nitre).
Do výučby sú zaangažovaní odborníci
z praxe (v oblasti diagnostiky a vyhradených technických zariadení), aby
bola zabezpečená lepšia previazanosť
na prax a aktuálnosť poznatkov.
Štruktúra kurzu zostáva v nezmenenej forme, i keď sa priebežne aktualizujú učebné osnovy a hlavne učebné
texty. Osnovy vychádzajú z európskych požiadaviek EFNMS, avšak
v rôznej váhe sú obsiahnuté v jednotlivých predmetoch. Kurz v prvých dvoch
semestroch najprv prebieha vo forme
úvodných sústrední – tútoriálov (prednáška pre účastníkov, kde je vysvetlená
základná problematika daného tematického bloku) - 6 predmetov v piatich
dňoch v jednom semestri), následne
pokračuje samoštúdiom z pripravených učebných textov a konzultáciami formou e-learningu (komunikácie
cez Internet v programe Moodle, kde
je možné otvárať diskusné fóra, vkladať učebné texty a prezentácie, elektronicky zadávať a odovzdávať úlohy
atď.). Z každého predmetu sú pripravené testy, ktoré účastníci tiež robia
prostredníctvom Internetu v module
e learningu. Potom nasleduje zadanie
a vypracovanie záverečnej práce, spravidla z oblasti údržby, ktorou sa účastník profesionálne zaoberá, a teda ide
o aplikáciu nových poznatkov na riešenie konkrétnych problémov. Každá
záverečná práca má svojho konzultanta
a je ním potom recenzovaná.
Podmienkou pre získanie certifikátu „Manažér údržby“, ktorý spoločne
vydáva SSU a Strojnícka fakulta ŽU
v Žiline, je splnenie požadovaného percenta úspešnosti v testoch z jednotli-
vých predmetov a úspešné obhájenie
záverečnej práce.
Vzdelávanie Majster údržby
Od roku 2010 je otvorený kurz
„Majster údržby“, ktorý je realizovaný Koordinačným centrom odborného
vzdelávania (KCOV) Strojníckej fakulty v Bratislave v spolupráci so SSU.
Od roku 2010 sa zorganizovalo 7
kurzov. Tým, že sa jedná o praktický tréning, sú kurzy obmedzené na 6
účastníkov. Ich trvanie celkovo 6 dní,
rozdelených na dva bloky po troch
dňoch.
Tematické bloky jednotlivých dní
sú:
1. Základy priemyselnej údržby
I (druhy, organizácia, plánovanie,
náklady)
2. Základy priemyselnej údržby II
(spoľahlivosť, analýzy porúch)
3. Korektívna údržba (vyhľadávanie porúch, prejavy a následky,
diagnostika)
4. Preventívna údržba I (bezdemontážna diagnostika, vibrodiagnostika,)
5. P r e ve n t í v n a ú d r ž b a I I ,
Technológia opráv (analýza olejov,
infračervená diagnostika,)
6. Te r m i n o l ó g i a , K v a l i t a ,
Informačné systémy, Manažérske
techniky
Laboratórium priemyselnej údržby
KCOV
Š k ol e n i e p r e b i e h a
v priestoroch špeciálne vybaveného laboratória priemyselnej údržby
na strojníckej fakulte STU
v Bratislave. Je v ňom
si mulova ná sk utočná
výroba a je možné navodiť
poruchové stavy zariadení, ktoré je potom potrebné riešiť. Samostatné pracovné stanice sú zamerané
na tréningy v oblasti diagnostiky a odstraňovania porúch mechanických
č a st í, hyd r au l ick ých
a pneumatických obvo-
dov. K metódam bez demontážnej diagnostiky strojov patria vibrodiagnostika, analýza oleja a infračervená
termografia.
Záver
SSU pozýva ďalších záujemcov
zúčastniť sa týchto kurzov. Podniky
pritom môžu využiť výhodnú možnosť
financovania účasti. Stačí poukázať
časť z 2 % z daní pre SSU v potrebnej
výške a tieto prostriedky budú použité na náklady na kurz svojich zamestnancov. (Prostriedky z 2 % daní pre
SSU sú viazané na oblasť vzdelávania
a nemôžu byť použité na inú činnosť).
Najnovšou aktivitou SSU na poli
vzdelávania je projekt „VAU“ (vedomostný audit údržby). Hlavným zámerom je, aby sa najprv overili znalosti pracovníkov údržby vo vzťahu ku
konkrétnemu pracovisku a na základe
výsledkov sa navrhne obsah vzdelávania, aby boli pracovníci pripravení
hlavne v oblastiach, kde majú najväčšie
nedostatky a ktoré zároveň potrebujú
pre svoje pracovné pozície.
doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD.
predseda Predstavenstva SSU
tel: +421 – 41 513 2553
e-mail: [email protected]
Slovenská spoločnosť údržby:
Koceľova 15, 815 94 Bratislava
www.udrzba.sk
e-mail: [email protected]
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2012
•
5
FÓRUM
11. ročník veletrhu
FOR INDUSTRY
již v březnu 2012
P
růmysl je významným odvětvím světového hospodářství.
Průmyslové výrobky využívá
člověk k práci, v domácnosti i ve volném čase. Průmysl velmi rychle zavádí
do výroby vědecké objevy a technické vynálezy. Nové výrobky tak stále
více ulehčují lidem život.
11. mezinárodní veletrh strojírenských technologií FOR INDUSTRY
2012 představuje v hlavním městě České
republiky jedinečnou příležitost pro
prezentaci moderní výrobní techniky,
progresivních technologií a inovačních
trendů, které mají široké uplatnění a jsou
podporou pro hospodářský rozvoj.
Využití všech výhod výrobních
a informačních technologií je neodmyslitelným předpokladem pro to, jak
co nejefektivněji navrhnout, vyrobit
a dodávat na trh nový výrobek. Cílem je
vytvořit komplexní platformu pro řešení
problematiky v jednotlivých odvětvích
strojírenství s prostorem pro technologickou spolupráci, nabídku, poptávku i prezentaci pracovních příležitostí
v technických oborech.
Veletržní správa ABF se jakožto
organizátor veletrhů FOR INDUSTRY
a FOR LOGISTIC a soubor u
elektrotechnických veletrhů FOR
ELECTRON, FOR ENERGO a FOR
AUTOMATION rozhodla pořádat tyto
odborné veletrhy souběžně a maximálně tak využít kapacitu modernizovaného areálu PVA EXPO PRAHA, která
se díky dokončení nových výstavních
hal 3 a 4 zvýšila o 8 200 m². I při této
fúzi zůstává veletrhům samostatnost
v rámci jejich umístění ve výstavních
halách i v rámci realizace mediální
kampaně, která tak nabývá dvojnásobně na síle. Souběh veletrhů v termínu 13. – 16. 3. 2012 přivede všem
vystavujícím firmám nové návštěvníky
z řad jednotlivých oborů a povede tak
k zatraktivnění průmyslových veletrhů v Praze.
Veletrh dnes již nenabízí pouze prostor k předvádění konkurenceschopnosti firem, ale stal se místem, kde
je možné pohovořit si s odborníky,
ve vzájemných diskusích vyřešit dosud
nezodpovězené otázky a s menšími
riziky pak volit pro konkrétní potřeby
správné technologie a zařízení. V rámci
doprovodného programu se připravují
workshopy na aktuální témata: projekty
štíhlé výroby, informační systémy pro
výrobní závody, strategie MPO a podpora průmyslu, administrativní zátěž
podnikatelů a její řešení.
Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době existuje na trhu práce
velká poptávka
po pracovnících s odborným technickým vzděláním, veletržní správa ABF připravuje jako novinku v rámci veletrhu FOR
INDUSTRY doprovodnou akci FOR
JOBS s nabídkou pracovních příležitostí. Cílem je pomoci zprostředkovat
kontakty mezi vystavujícími firmami a zájemci o zaměstnání a poskytnout jim možnost získat informace
o aktuálních pracovních nabídkách
v nejrůznějších průmyslových odvětvích. Vystavující firmy mají možnost
během 4 dní přímo oslovit stovky až
tisíce uchazečů o zaměstnání, kteří se
aktivně zajímají o svou profesní kariéru, a jako zaměstnavatelé tak získají
šanci najít kvalitní a spolehlivé zaměstnance z oboru.
www.forindustry.cz
Tradiční odborné semináře
Industry Clubs začínají!
S
polečnost Schneider Electric
si dovoluje pozvat čtenáře
časopisu Řízení a údržba
průmyslového podniku na tradiční
odborné semináře Industry Clubs.
Renomovaní odborníci společnosti
vás v průběhu každého z dále uvedených jednodenních setkání seznámí s novinkami a trendy z oblasti
průmyslové automatizace, napájení
a servisních služeb.
6 • únor 2012
Termíny a místa konání Industry
Clubs v roce 2012:
• 16. 2. Pardubice
• 17. 5. Ostrava
• 31. 5. Zlín
• 14. 6. Mladá Boleslav
• 4. 10. České Budějovice
• 11. 10. Most
Na programu jsou například přednášky na téma ovládání a spínání motorových vývodů, elektrické pohony, detek-
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
ce a bezpečnost strojů, výkonové jištění
a měření, servisní služby. Součástí seminářů jsou i praktické ukázky řešení.
Více informací – včetně možnosti
bezplatného přihlášení – je připraveno na www.schneider-electric.cz/
industryclub
5R]OXĀWHVHVY\QXFHQìPLQiNODG\SURMHNWX
6QtçLOLMVPHQiNODG\QDSRʼnt]HQtD~GUçEX9DåHKR'&6V\VWpPX
,QWHOOLJHQW0DUVKDOOLQJʼnHåHQtSUR)R[ERUR,$
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
(OLPLQXMHQiNODGQìDSUDFQìSURFHVUDQçtURYiQt
8PRçļXMHY\ååtKXVWRWXYVWXSśYìVWXSśYMHGQpVNʼntQL
9ìUD]QėVQLçXMHĀDVRYRXQiURĀQRVWQDLPSOHPHQWDFLD~GUçEX
8PRçļXMH]UHGXNRYDWSRKRWRYRVWQtVNODGQiKUDGQtFKGtOś
5HGXNXMHREMHPLQçHQìUVNìFKSUDFtDGRNXPHQWDFH
3RVN\WXMHPRçQRVWÁH[LELOQtFK]PėQYKDUGZDURYpNRQÀJXUDFLV\VWpPX
=U\FKOXMHLPSOHPHQWDFLDGREXXYHGHQtGRSURYR]X
8WUDGLĀQtFKʼntGLFtFKV\VWpPśPXVtEìWNDEHOiç]SROHSʼnLYHGHQDGRUDQçtURYDFt
VNʼntQėNGHMVRXMHGQRWOLYpVLJQiO\SʼnHVNXSHQ\WDNDE\PRKO\EìWRSWLPiOQtP
]SśVREHPSʼnLSRMHQ\NHVYRUNiPYVWXSQtFKYìVWXSQtFKPRGXOśV\VWpPX7HQWR
SʼntVWXS Y\YROiYi GRGDWHĀQp QiNODG\ VSRMHQp V SURMHNWRYiQtP QiNXSHP
QXWQpKR ]Dʼnt]HQt PRQWiçt D ~GUçERX 5RYQėç ] KOHGLVND PRçQRVWL ]PėQ
KDUGZDURYpNRQÀJXUDFHQHQtWRWRʼnHåHQtĀDVWRRSWLPiOQt7RYåHYHGHNWRPX
çH ]D FHORX GREX çLYRWQRVWL V\VWpPX W\WR Y\QXFHQp QiNODG\ PRKRX WYRʼnLW Dç
] FHONRYp SRʼnL]RYDFt FHQ\ D SURYR]QtFK YìGDMś ňHåHQt ,$ 6HULHV
,QWHOOLJHQW0DUVKDOOLQJMH]DORçHQpQDSRXçLWtYVWXSQėYìVWXSQtKRXQLYHU]iOQtKR
PRGXOX NWHUì XPRçļXMH LQGLYLGXiOQt NRQÀJXUDFL W\SX MHGQRWOLYìFK NDQiOś
SURVWʼnHGQLFWYtPVRIWZDUHEH]SRWʼnHE\MDNpKRNROLGDOåtKRKDUGZDUH'tN\WėPWR
PRGXOśPMHSRWʼnHEDUDQçtURYiQtPLQLPiOQtDĀDVWRL]FHOD]E\WHĀQi3UHĀWėWHVL
YtFHRQRYpJHQHUDFL)R[ERUR,$6HULHVŠQDVWUiQFHZZZLQYHQV\VF]
3URKOpGQėWHVLYLGHRNʼnHåHQt,QWHOOLJHQW0DUVKDOOLQJ
,QYHQV\V2SHUDWLRQV0DQDJHPHQWÃ(DVWHUQ(XURSHÃHDVWHUQHXURSH#LQYHQV\VFRP
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2012
•
7
TÉMA Z OBÁLKY
Prognóza pro rok 2012
Návrat krize, příchod konce
nebo čas růstu?
Lukáš Smelík, šéfredaktor
P
odle mayského kalendáře má v roce 2012 nastat
konec světa. Na tento fakt nám nedá zapomenout
řada amerických velkofilmů či spousta podobně
zaměřených článků, jejichž počet exponenciálně
narůstá s blížícím se datem potvrzení či vyvrácení zmíněné teorie. Přesnější výklad mayského proroctví je, že dne
čtyři ahau tři kankin (21. prosince 2012, chcete-li) nastane
konec věku neboli konec světa, tak jak jej známe. A právě
takový pocit může mít dnes každý, kdo žije v našem běžném, médii pohlceném světě.
Vždyť naplněním všech nejhorších strašáků by se Evropa
ponořila někam hluboko do středověku, kdy nefungoval
jediný mechanismus moderního obchodu. Právě tato nepříznivá očekávání pomalu, ale jistě ženou společnost (a průmysl) zpět o několik let, přičemž už se pomalu začínalo
zdát, že už je konečně načase jít vstříc světlejším zítřkům.
Pesimismus ozývající se z mnohých stran nás přivedl k myšlence otisknout tuto sérii článků, která má odhalit současné
nálady v průmyslu, a to zejména z úst čelných představitelů
průmyslových firem, vrcholných dodavatelů nebo zástupců
akademické obce, přičemž osvěžujícím doplňkem k jejich
prognózám je náhled z druhé strany. Hlas zaměstnanecké
základny na těchto stránkách zastupuje článek odhalující
výsledky letošního průzkumu ohledně mzdových/plato8 • únor 2012
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
vých poměrů v průmyslových společnostech, který mimo
jiné odhaluje současné rozpoložení uvnitř firem.
Co tedy můžete na dalších stránkách očekávat?
9
Rozhovor s předsedou nově vzniklé redakční
rady našeho časopisu, Zdeňkem Votavou
10–12 Prognóza pro rok 2012 z úst členů redakční rady
13–15 Rozhovor s novým generálním ředitelem
Třineckých železáren Janem Czudkem
16–17 Zástupci tří dodavatelských společností hodnotí
současný stav průmyslu a odhadují vývoj
18-19 Společnost ZAT slaví 50. výročí založení
a její představitelé hovoří nejen o minulosti
20
U příležitosti kongresu Automation Fair
v Chicagu promluvil CEO společnosti Rockwell
Automation o perspektivách průmyslu
21
„Současná krize nemusí průmysl ovlivnit,“
jsou odvážná slova prezidenta pro EURO
ve společnosti Inensys Operation Management
22
Udržet si zkušené pracovníky navzdory krizi
přineslo společnosti National Instruments
dobrou výchozí pozici pro další růst
23–25 Letošní mzdová/platová studie může přinést
komparaci výsledků z loňska
Údržbou ke zvyšování výrobního potenciálu
Do čela nově vznikající redakční rady časopisu Řízení a údržba průmyslového podniku
stanul muž, který je v posledních letech spojován zejména s vedením organizace Česká
společnost pro údržbu (ČSPÚ), nicméně za svůj bohatý profesní život měl také možnost
zastávat vysoké funkce v několika průmyslových společnostech, zejména v oboru
chemie. Stejně jako ostatní členové rady představil Zdeněk Votava svou vizi týkající
se nadcházejícího období, ale navíc mohl přidat několik poznatků pro zabezpečení
udržitelnosti i v případě zhoršeného ekonomického klimatu.
Jaká je Vaše prognóza pro vývoj
na průmyslovém trhu v roce 2012
s přihlédnutím na obavy z návratu
recese?
V roce 2008 předpovídali finanční analytici průběh krize ve 2 variantách – jednoduché „V“ a dvojité „W“.
Přes nedostatek informací se přikláním
k variantě „W“. V ČR chybí státní prostředky na rozvoj a údržbu infrastruktury. Podobně chybí státní prostředky
v evropských zemích (EU). Stejně tak
chybí ve firmách investiční prostředky – investice se zastavují a posouvají (investiční průmysl, inženýrské
firmy). Majitelé firem v ČR jsou opatrní, omezují investiční činnost (zejména ti zahraniční, kteří mají ještě jiné strategické důvody)
Které faktory je nutno nejvíce sledovat, čeho je třeba
se obávat a co by mělo být uděláno, aby byl rok 2012
úspěšný?
Co lze udělat, je možné začlenit do tří bodů. Zaprvé je
nutno rozšířit trh, jelikož nastává problém se snižující se
konkurenceschopností. Zadruhé by firmy neměly opomíjet inovaci výrobkového portfolia, aby dostály takzvané strategii odlišnosti. V neposlední řadě musí samozřejmě neustále docházet k optimalizaci nákladů, a to jak
variabilních, tak fixních, čemuž určitě napomůže pečlivé plánování výroby nebo hloubkové analýzy všech činností v podniku.
Zmiňujete nutnost optimalizace nákladů, můžete
uvést nějaký příklad, kde by se dalo začít?
Častým tématem mnoha debat se zástupci odborné
veřejnosti je jistě plánování výroby a optimalizace s ohledem na pohyblivou cenu energie (elektřina). V této oblasti
je možné zaměřit se například na využití (výběr) zařízení
s nízkou spotřebou energie, totéž se týká výběru technologií. Příkladem je užití průmyslového LED osvětlení, ze
kterého pramení výrazná úspora elektrické energie a ruku
v ruce s ní kvalitnější osvícení.
Bohužel zaměstnavatelé často
hledají pod pojmem „optimalizace
nákladů“ raději neadekvátní synonymum „redukce počtu zaměstnanců“. Jak se podle vás bude situace
v oblasti nezaměstnanosti v průmyslu vyvíjet?
Dlouhodobě je jistě cítit tendenční
tlak směřující k optimalizaci počtu
zaměstnanců. Ale vnímáme také jiný
fakt. Je to potřeba stále intenzivněji
hledat kvalitnější zaměstnance, což
už se projevuje například i na pozicích operátorů. Zaměstnavatelé volají po kumulaci pracovních funkcí.
Ukázkou z našeho oboru může být
například požadavek údržby prováděné operátorem.
Bavme se o oboru, který je nám i našim čtenářům
poměrně blízký. Jakým směrem se dle vašeho mínění
bude ubírat údržbářský sektor?
Správný management majetku a jeho údržby, včetně
nástrojů, musí směřovat ke zvyšování výrobního potenciálu, k efektivitě, účinnosti a ke konkurenceschopnosti podniku. Jde o získání pohledu na údržbu nejenom
z hlediska nákladů, ale především z hlediska přínosů
údržby pro ekonomiku organizace jako celku. Na tuto
oblast bychom chtěli zaměřit setkání vrcholových
manažerů a další aktivity ČSPÚ. Co se týče nástrojů –
aktualizace kategorizace zařízení, řízení rizik, TPM,
analýza managementu údržby a další…
Když už zmiňujete aktivity ČSPÚ, společnost zahájila svou činnost v roce 2000, jak se povědomí o údržbě a vůbec samotná údržba za těchto 12 let změnila?
Rozdíl je určitě technický. Čím dál tím víc se jedná
o proces, o systém, který je doplněn diagnostikou, počítačovou podporou atd. Rozhodně šla technická úroveň nahoru. I když na druhou stranu lze občas cítit, že
v tomto segmentu pomalu hrozí nedostatek kvalifikované pracovní síly…
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2012
•
9
TÉMA Z OBÁLKY
O:
Jaká je vaše prognóza vývoje
průmyslového trhu v roce 2012
s přihlédnutím k obavám z návratu
recese?
Věra Pelantová
Technická univerzita v Libereci
Odpověď na otázku prognózy
vývoje průmyslového trhu v r. 2012
s přihlédnutím k obavám z návratu recese není snadná. Při pohledu
na hlavní makroekonomické znaky
ČR se i odborníci přou nad jejich
vývojem. V řadě podniků roste
administrativa a klesá odbyt. Přidává se nekonzistentní
legislativa. Na snižování produktivity organizací napříč
odvětvími má vliv také pokles morálky některých vedoucích. Tuzemská ekonomika vykazuje (s ohledem na nejnovější ekonomické údaje ČSÚ) trend poklesu HDP, růstu
inflace a nezaměstnanosti. Index průmyslové produkce
bude patrně též klesat, neboť potíže má také její hlavní
část, tj. zpracovatelský průmysl. Celosvětově lze očekávat
spíše zbrzdění produkce a obchodu a tím i recesi. Náprava
je nesnadná, ale možná. Zavedením společenské odpovědnosti v pravém slova smyslu nejen v jednotlivých organizacích, ale v celém hospodářství by mohlo dojít ke zlepšení.
Miroslav Rakyta
Žilinská univerzita
Súčasný vývoj v priemyselnej praxi poukazuje s prihliadnutím na obavy z návratu recesie
na potrebu cieľavedomej redukcie
nákladov. Vzhľadom k tomu bude
potrebné prehodnotiť kvalifikačnú úroveň pracovníkov a profesionalitu poskytovaných služieb. Systémy údržby bude
potrebné prehodnotiť na základe požiadaviek zákazníkov v oblasti kvality, prevádzkovej spôsobilosti strojov
a procesov, prevádzkovej spoľahlivosti strojných zariadení, ktoré ovplyvňujú pridanú hodnotu, náklady a bezpečnosť. Činnosti údržby sa budú stále viac a viac označovať
ako kľúč ekonomického úspechu výrobných spoločností
vzhľadom na nedostatok kvalifikovaných pracovníkov
so skúsenosťami. Je to vplyvom meniacich sa koncepcií
riadenia výrobných podnikov. Byť pripravený na požiadavky budúcnosti pri nových koncepciách znamená pýtať
sa na súčasný stav, analyzovať ho a vytvoriť nové predstavy a nové modely proaktívnych technických systémov.
10 • únor 2012
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
V roku 2012 by sa mali manažéri zamyslieť nad budovaním znalostne orientovaných systémov a využiť schopnosti a znalosti svojich pracovníkov pri ich budovaní. Prognózovať trocha viac ako len na jeden rok.
František Helebrant
VŠB – TU Ostrava
Osobně jsem přesvědčen, že
vše zatím nebude tak černé, jak je
nám předkládáno, i když se samozřejmě musí provázanost projevit, resp. se projeví nezodpovědné
chování některých partnerů v EU.
Jak silně si netroufám komentovat,
na to jsou určitě slovy Jana Wericha jiní odborníci, ale
o jednom jsem přesvědčen na „stopro“. Pokud se budeme ubírat ve vzdělání směrem nepreferujícím technickou
vzdělanost, brzy v této republice nebudou lidi, kteří by
něco vymysleli, vyrobili, ba i dokonce provozovali stávající. Už teď musí společnosti vyvažovat tyto lidi zlatem. Řečeno jinými slovy, již vzniklá časová díra odstupu
vede k tomu, že nebudou vychováni následníci pro tyto
profese, a dokonce za chvíli nebude na vysokých školách
nikdo, kdo by je vychoval. Pak podle mě teprve nastane
černý scénář se všemi negativními dopady.
Vladislav Marek
TRIFOSERVIS
V současné době nás jistě čeká
řada problémů a předpokládá se
snížení výroby. Je nutné hledat
nové obchodní světové partnery,
a to tam, kde je reálná možnost
proniknutí na trh. Musíme se vrátit
na východní trh (Rusko, Ukrajina,
Čína, Indie). Kromě automobilového průmyslu je nutné
hledat i jiné výrobní oblasti. Zde je nezbytná i větší iniciativa vlády a vedoucích organizací. Z hlediska naší
profese je nevyhnutelné hledat cesty zajištění výroby
a snižování nákladů. Tomu jistě pomůže i vliv údržby
strojního zařízení. Využívání maziv dobré úrovně a provádění systematické tribodiagnostiky znamená úsporu maziv, ale předně zajištění bezporuchového provozu
všech strojních zařízení, kde je aplikováno mazivo. Je
nutné šířit větší osvětu a seznamovat vedoucí pracovníky s tím, jaký význam má tribotechnika. Je nezbytné
věnovat větší pozornost výchově mládeže na všech stupních odborných škol. V každém případě musí v průběhu roku dojít k oživení celkového hospodářství tak, aby
postupně docházelo ke zvýšení HDP.
Václav Legát
Česká zemědělská univerzita v Praze
Na tuto otázku nikdy nemůže
být krátká, jednoduchá a zejména jednoznačná odpověď. Tržní
hospodářství se vyvíjí nerovnoměrně v určitých vlnách, stejně
tak i makroekonomika. Současná průmyslová výroba se vyznačuje vysokou dělbou práce s výrazným vlivem globalizace, za kterou stojí veliké nadnárodní organizace.
Malá země, jako je ČR, je i malým hráčem na světových
trzích a plně na její hospodářství dopadají hospodářské
krize či recese velkých nadnárodních organizací.
Dobrou zprávou je, že každá krize dříve nebo později
přechází v konjunkturu, v oživení hospodářství, ekonomiky a trhu. Všechny informace kolem nás vypovídají, že
naše hospodářství se nachází v tomto roce v určité ekonomické recesi, která zdaleka nemá plošný dopad na všechny průmyslové organizace. Některé se v současné době
rozvíjejí (např. automobilový průmysl), a jiné pociťují
nežádoucí dopady krize (např. petrochemie). Konjunktura nepřijde rozhodně do organizace sama.
Co by měl dělat manažer údržby s podporou vrcholného managementu v období recese ve své organizaci?
Žádat od vrcholného managementu koncepci výroby
založenou na analýze trhu a na inovovaných stávajících
produktech a trzích a/nebo nových originálních konkurenceschopných produktech v nových trzích s definováním dopadu na kvalitativní i kvantitativní změny
výrobních strojů a zařízení a na další zdroje. Měl by být
proveden externí audit/SWOT analýza managementu
údržby v organizaci s cílem odhalit slabá místa a vypracovat návrhy na zlepšování procesů údržby. Rozhodně
nepropouštět kvalifikovaný údržbářský personál, který
za posledních dvacet let prošel výrazným zeštíhlováním, naopak věnovat se jeho zdokonalování a vzdělávání s cílem přinést do organizace nové metody a nástroje
pro zlepšování procesu údržby, zvyšování její výkonnosti a účinnosti, zdůvodněnou optimalizaci nákladů
na údržbu a jasnou koncepci požadované pohotovosti
výrobního zařízení. Zaměřit se na lepší řízení struktury
a zásob náhradních dílů a materiálu, snižování negativních vlivů na životní prostředí a na perfektní dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Rozhodně jsem přesvědčen, že průmysl je mnohem
zdravější než státní rozpočet ČR. Lze říci, že pouze připraveným štěstí přeje, a to platí i pro manažery majetku
a jeho údržby.
Lubomír Sláma
Act-in
Aktuální hospodářská situace
může pomoci odvážným a neotřelým
řešením. Společnosti a jednotlivci,
kteří se dokážou vymanit ze zaběhnutých stereotypů, včetně postupů aplikovaných v předchozí krizi,
a zkusí se podívat na situaci z jiného úhlu a zvolit jiný přístup, mohou posunout sami sebe
a své společnosti výrazně vpřed. Rok 2012 bude přát odvážným manažerům a jejich aktivním kolegům, kteří se nebudou bát aplikovat nové metody a nástroje řízení výrobních
a obchodních procesů. Lze očekávat, že rok 2012 přinese
zvýšení zájmu manažerů o nové iniciativy v oblasti zvyšování spolehlivosti a efektivity využití stávajících výrobních
zařízení. Přirozenou součástí daného rozvoje bude zájem
o transparentní informace o provozu výrobních zařízení,
nejlépe v on-line režimu na mobilních platformách.
Juraj Grenčík
Žilinská univerzita
To keby som to vedel, tak som
bohatý ako George Soros... Súčasná kríza poukazuje na to, že doterajší trend rozvoja nie je trvalo udržateľný. Zdroje nie sú neobmedzené,
a preto svet čakajú v budúcnosti
veľké zmeny. K dispozícii máme len
našu Zem a žiť na dlh nemožno príliš dlho. Dúfam, že sa
nenaplnia katastrofické scenáre a že sa objavia šikovní tvoriví ľudia, ktorí nájdu riešenia na prekonanie problémov.
Šikovní predovšetkým v technických oblastiach, lebo ostatné je nadstavba a nie naopak. Dúfam, že sa svet bude rozvíjať smerom k spolupráci a vzájomnom rešpekte, lebo opak
môže viesť do záhuby.
Juraj Vitkaj
M+W Process Automation
Použiji terminologii z oboru průmyslové automatizace: frekvence
ekonomických cyklů se v posledních letech zkracuje, amplituda se
prohlubuje, to implikuje nestabilitu
systému. Z pohledu reálné ekonomiky se velkým společnostem v minulém období dařilo, naopak státy řeší zásadní fiskální problémy. Nečitelnost této situace koresponduje s vyjádřením
našich klientů. Polovina očekává dobrý rok, druhá polovina
špatný. V současné době není vývoj situace predikovatelný. V našem odvětví očekáváme, že se tyto vlivy zprůměrují a tento rok bude ve znamení stagnace. Možnosti dalšího růstu vidíme v exportních příležitostech na východních
trzích, které nám poskytnou větší manévrovací prostor.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2012
•
11
TÉMA Z OBÁLKY
Libor Keller
TSI system
Netroufám si na prognózu v celé
šíři průmyslového trhu. Na to jsem
příliš úzce odborně zaměřený. Ale
z hlediska odbytu měřicí, zkušební
a diagnostické techniky si myslím,
že základní představu o vývoji trhu
těchto komodit mám. V posledním
období, kdy došlo několikrát k celkovému poklesu většiny průmyslových výrob jsem vypozoroval, že s přicházející krizovou periodou klesá poptávka po měřicí technice
již při prvních náznacích zpomalení ekonomického růstu.
Je to jistě dáno tím, že se hledají první úspory a prostředky se vynakládají jen na nezbytné zajištění výroby a vývoje. Investice do měřicí a zkušební techniky jsou tak první
na řadě, jejichž nákupy se posuzují velmi kriticky. Na konci
krizového období, již při nárůstu výroby, je ještě období
větší obezřetnosti, nejprve se obnovují nebo pořizují jen
ty nezbytné kontrolní technologie a až po ustálení růstu se
trh s měřicí a zkušební technikou vrací k normálu. Dá se
tedy říci, že měřicí a zkušební technika je jakýmsi „barometrem“ vývoje na průmyslovém trhu. Výjimku z naznačeného cyklu tvoří diagnostická technika, která přináší bezprostřední úspory, zejména v energetické oblasti. Většina
průmyslových podniků dnes, zejména po vzoru zahraničních mateřských společností, více dbá na efektivitu spotřebovávaných energií. Proto zájem o tuto techniku příliš
neklesá ani v těch krizových obdobích, protože umožňuje
vylepšovat efektivitu oslabené výroby.
Hana Pačaiová
Tento tlak bude vytvárať (čo sa už deje) tlak na vysokú kvalitu a morálku školstva, najmä vysokého školstva.
Mojim „optimistickým“ očakávaným výsledkom tohto
procesu je zodpovednejší prístup celej spoločnosti, v celosvetovom meradle, na báze dodržiavania stanovených pravidiel, ktoré budú zaručovať progresivitu a rozvoj ľudstva
a životného prostredia, v opačnom prípade si to ani nedokážem predstaviť.
Tomáš Hladík
Logio
Chaos. Toto slovo zřejmě nejlépe vystihuje vývoj hospodářství
a průmyslu v blízké budoucnosti.
Nemůžeme očekávat, že se situace po turbulencích, kterými světové ekonomiky prošly od roku 2008,
vrátí k jakémusi „normálu“. Ne,
jedná se o novou situaci a nová pravidla hry. Nepřežije největší ani nejsilnější, ale ten, kdo se dokáže adaptovat na toto
nové, neznámé a velmi dynamické prostředí. A to je velká
pravda, jejíž platnost byla již mnohokrát v minulosti ověřena. Dnes je nejcennější devizou firem a organizací schopnost přizpůsobit se náhlým změnám – a záměrně používám
slovo „organizace“, protože se s novou chaotickou ekonomikou musí vypořádat nejen firmy, ale i jednotlivé státy a nadnárodní politická či ekonomická uskupení.
Co si tedy v nové ekonomice počít? Rada je jednoduchá: minimalizujte možnost ztrát při nepříznivém vývoji
a buďte připraveni efektivně využít příležitostí, které přijdou. A můžete si být jisti, že nás čekají ekonomické propady, pohromy a katastrofy, ale i ohromné příležitosti.
Technická univerzita v Košicích
Ondrej Valent
V živote platí pravidlo, že nie
všetko čo sa na prvý pohľad javí ako
negatívne, je v konečnom dôsledku
hodnotené ako naozaj špatné.
To platí aj o recesii, ktorú sme
zažili v minulo m období, ktorá
vlastne neskončila, len odštartovala
nevyhnutné zmeny pre ďalší kvalitatívny rozvoj.
Aspekty ako je presýtenosť trhu, ktorá je výsledkom
celosvetovej globalizácie, hľadanie čo najlacnejších zdrojov a znižovanie nákladov aj za cenu zvyšovania nezamestnanosti a znižovania sociálnej úrovne, maximalizácia zisku
na úkor spokojnosti vlastných zamestnancov, predstavujú
len časť problémov, ktoré je nevyhnutné riešiť novým spôsobom a hlavne vytvorením presných pravidiel.
Recesia, ktorá má svoje etapy, bude vyžadovať prehodnotenie kultúrnych a morálnych zásad nielen manažérov
podnikov ale aj celej spoločnosti. Nastavenie nevyhnutných
hraníc v podnikaní, vyžaduje na jednej strane presné pravidlá pre ich udržiavanie, avšak na druhej strane podporu rozvoja v podobe výskumu a spolupráce s univerzitami a inými výskumnými pracoviskami v danom priestore.
12 • únor 2012
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
CMMS
Na tomto místě jménem Odreje
Valenta uvídíme omluvu a příslib
do příštích dní. Z důvodů neodkladné pracovní cesty do Brazílie nebyl
schopen adekvátně zareagovat na
naši výzvu a příspěvek připravit.
Nicméně, v nejlbižím možném termínu toto jistě napraví, takže ani
o poslední jmenovitý příspěvek nepřijdete a naleznete jej
alespoň u internetové verze tohoto příspěvku.
Kdo je kdo
aneb představení redakční rady na našem webu
V době, kdy se vám do rukou dostává toto vydání časopisu, jsou již na našich internetových stránkách dostupné
krátké portérty jednotlivých členů redakční rady, spolu
s poukázáním na témata, které jsou jim nejbližší. V případě
zájmu se tak na ně můžete obracet s konkrétní problematiou. Odhalte identitu členů na www.udrzbapodniku.cz…
Třinecké železárny letos včetně obnovy zařízení
proinvestují více než 2 miliardy korun
Ve své funkci ještě nebyl ani čtrnáct dní, přesto se bývalý investiční ředitel, který byl
po odchodu svého předchůdce jmenován na pozici generálního ředitele Třineckých
železáren, uvolil odpovědět na několik otázek, které odhalují nejen současný stav
společnosti, ale také vize Jana Czudka, s nimiž do čela firmy nastupuje.
V první řadě si dovolujeme blahopřát k vašemu povýšení. Jak velkou
změnu pro vás toto povýšení znamená
v profesním nebo třeba také v osobním
životě?
V podstatě se toho příliš nemění.
Mým záměrem vždy bylo mít především dobrý pocit z výsledků práce, a to
nejen své, ale celého kolektivu. A to je
stejné, ať už jsem byl údržbářem s brašnou nářadí na rameni, investičním ředitelem nebo nyní v pozici generálního
ředitele. Tato funkce s sebou ale pochopitelně nese velkou zodpovědnost, které
je třeba být si vědom, stejně jako mnoho
časově náročných povinností. K těm je
naštěstí moje rodina tolerantní.
Na pozici generálního ředitele
nastupujete v době, kdy firma v posledních letech zůstávala v nepříznivých červených číslech. Předpokládám, že
zlepšení hospodaření společnosti bude jednou z vašich
největších výzev.
Je sice pravdou, že jsme v době krize hospodařili se
ztrátou, ale je potřeba si uvědomit, že základní životní
funkce společnosti, jako je cash flow, realizace klíčových investic, využití kapacity výrobních zařízení na více
než 80 % nebo udržení pozice na trhu, jsme v této době
zvládli. Rozvíjení naší konkurenceschopnosti a zvyšování efektivity bude samozřejmě mou prioritou. Budu však
zároveň prosazovat společensky odpovědný přístup. Třinecké železárny jsou s okolním regionem spjaty doslova
pupeční šňůrou a to nás zavazuje i do budoucna. Také
budu klást ještě větší důraz na ekologické chování, jelikož jsme největším výrobcem oceli v ČR se všemi aspekty, které to obnáší.
Když to vezmeme v globálu… ještě nedávno se zdálo, že
nejhorší dozvuky recese jsou za námi. Mohla by současná situace na finančních trzích opět uvrhnout průmysl
do krize nebo se domníváte, že se situace nebude opakovat? Jaká jsou vaše očekávání v souvislosti s vývojem průmyslu v roce 2012?
Předvídat situaci do budoucna je
velmi složité. V současnosti ale vyrábí
Třinecké železárny naplno podle plánu
a naší prioritou bude tento stav udržet.
Které faktory nyní nejvíce sledujete,
čeho se obáváte a co by mělo být uděláno (myšleno nejen ve vašem podniku), aby byl rok 2012 úspěšný? Předpokládám, že jedním z ostře sledovaných
faktorů bude cena vstupních surovin.
Klíčová je vždy pochopitelně poptávka. Naším cílem bude zejména zachovat vysokou konkurenceschopnost
společnosti v souladu se strategií
firmy, tedy zvyšovat přidanou hodnotu
našich výrobků při maximálním využití vytvořených výrobkových řetězců.
Zároveň bych rád motivoval zaměstnance k tomu, aby ze sebe vydávali to nejlepší. Je zřejmé, že
si dnes dodavatelé vstupů do ocelářského průmyslu ukousnou z koláče obchodní marže ještě více než v minulosti, což
nás nutí k řadě mnohdy i drakonických úsporných opatření, nicméně tento trend nemůže pokračovat do nekonečna.
Na tomto místě bych se rád vrátil k vaší minulosti v Třineckých železárnách. Vaše předešlá pracovní pozice
byla spojena s realizací mnoha investic. Můžete některé
významné připomenout, případně poodhalit vaše plány
týkající se investic v nejbližším období?
Skutečně jsem se podílel na celé řadě investičních projektů v Třineckých železárnách, ať už jako technik, nebo
projektant. Také jsem byl u řady akvizičních projektů, které
rozšířily náš výrobkový řetězec. K těm nejvýznamnějším
řadím válcovnu bezešvých trub ve Vítkovicích, tažírenské závody ve Starém Městě u Uherského Hradiště a také
v polském Radomsku a v maďarském Miskolci, řetězárnu v České Vsi u Jeseníku, šroubárnu v Kyjově a rovněž
výzkumné a vývojové kapacity v Dobré u Frýdku-Místku a v Ostravě. Z investičních akcí mohu uvést například
modernizaci kontidrátové a kontijemné válcovací tratě, projekty výstavby druhé vakuovací stanice, odprášení aglomerace, odsíření surového železa nebo modernizaci a geneŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2012
•
13
TÉMA Z OBÁLKY
rální opravu koksárenské baterie číslo 12. Ta byla největší
investicí v novodobých dějinách Třineckých železáren, kterou jsme navíc realizovali v době hospodářské krize. Tím,
že jsme ji vedli sami až do konce, jsme obrovskou část práce
předali společnostem v našem regionu. Troufám si říct, že
právě proto nepocítily regionální firmy výrazné dopady
krize v letech 2008-2009.
Obdobně budeme postupovat i u nově zahajovaných
investic. Tou největší je injektáž prachového uhlí do vysokých pecí. Dalšími jsou pak nová loupací linka, žíhací pec
včetně zušlechťovací linky ocelových tyčí a řada dalších,
nevyjímaje mnoho investic v dceřiných společnostech. Jen
v samotných Třineckých železárnách bychom měli letos
včetně obnovy zařízení proinvestovat více než 2 miliardy
korun.
Na jaké úrovni je vyspělost vašeho závodu, pokud
bychom se to pokusili srovnat třeba s infrastrukturou,
která je již dlouhou dobu budována např. v Asii. Jakým
způsobem byste rádi vedli konkurenční boj v období, kdy
hrozí odliv zakázek právě do východních zemí?
Třinecké železárny jsou z hlediska technického vybavení
na srovnatelné úrovni s konkurenčními hutními firmami.
Naše strategie, kterou jsme před více než 10 lety definovali, je orientovaná na výrobky s vyšší užitnou hodnotou. To
znamená výrobu ušlechtilejších značek oceli a řízení jejího
dalšího zpracování v rámci výrobkových řetězců. K těmto
výrobkovým řetězcům přistupujeme především formou
akvizice, případně investicemi do nových zpracovatelských kapacit v rámci skupiny našich firem. Vedle investic
do technologických zařízení se věnujeme také rozvoji užitných vlastností materiálu, který vyrábíme. Jinými slovy,
klademe velký důraz na výzkum a vývoj. V rámci naší skupiny máme pro tento účel slušnou výzkumnou a vývojovou základnu.
Našli jste v poslední době ve vašem podniku nějaké konkrétní činnosti, jež se vám podařilo zefektivnit, případně
se jejich modernizace chystá?
Projekt, který mi ještě jako investičnímu řediteli udělal
velkou radost, bylo úspěšné zvládnutí rekonstrukce a generální opravy naší koksárenské baterie č. 12 v uplynulých
dvou letech. Při tomto projektu jsme totiž zvládli hodně věcí
vlastními silami. Mohu říci, že dnes, kdyby to byl hlavní
předmět našeho podnikání, bychom výstavbu takovýchto
technologických celků úspěšně zvládali i pro jiné.
Když už hovoříte z pozice bývalého investičního ředitele,
část své kariéry jste strávil také na pozici projektanta automatizace výroby. V jaké míře jsou jednotlivé výrobní prostředky v Třineckých železárnách automatizovány. Vidíte zde ještě nějaký prostor pro další rozvoj automatizace?
Naše hlavní výrobní agregáty, ale i další zařízení jsou
samozřejmě plně automatizovány. Nicméně u tak komplexní problematiky, jako je výroba železa, oceli a válcovaných
výrobků, se vždy prostor pro další zlepšení a inovaci prostředků automatizace najde. Vývoj jde neustále kupředu,
14 • únor 2012
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
proto při každé modernizaci zvyšujeme úroveň automatizace jednotlivých provozů. Velký prostor osobně vidím
v robotizaci.
Protipólem a „vedlejším produktem“ automatizace
často bývá nelichotivá redukce stavu zaměstnanců. Jak
se počet zaměstnanců vyvíjel v průběhu posledních let?
Masivní nabírání ani propouštění neplánujeme. V posledních dvou letech se počet zaměstnanců Třineckých železáren zvýšil díky fúzím se dvěma dceřinými společnostmi.
Na druhou stranu počet zaměstnanců v třineckých provozech mírně poklesl.
Občas se z průmyslu ozývá, že na některých pozicích
chybí dostatek kvalifikovaných pracovníků. Máte s tímto
své zkušenosti?
Naše personální strategie samozřejmě počítá se získáváním technicky kvalifikovaných pracovníků. Z tohoto
důvodu již dlouhodobě spolupracujeme s okolními školami na všech stupních. Vedle této spolupráce, která je velmi
přínosná třeba v případě VŠB TU Ostrava, jsme rozšířili
naši skupinu o střední školu, která nám připravuje technické kádry, jak se říká, na míru.
V posledních letech spojených s hledáním úspor se
do popředí stále častěji dostávalo jedno téma, můžete
popsat vaši politiku energetického managementu? Jaké
jsou vaše krátko- a dlouhodobé cíle energetického managementu?
V našich podmínkách řadíme mezi priority energetického managementu bezpečnost a spolehlivost dodávek energií, zvyšování účinnosti energetické přeměny a současně
minimalizaci nákladů na nákup energetických komodit.
V podstatě se jedná o kontinuální proces.
K zásadním cílům pak patří optimalizace v oblasti
výroby, dodávky a spotřeby energie a taktéž navrhování
a zařazování energeticky úsporných technologií i opatření
do investičních akcí technického rozvoje společnosti. Pro
splnění krátkodobých i dlouhodobých cílů je jmenován pracovní tým a stanoven tzv. program úspor energií. V současné době je aktualizována energetická koncepce skupiny,
Letecký snímek Třineckých železáren.
která vychází ze zpracovaných podnikatelských programů
Třineckých železáren a dceřiných společností.
Jelikož jsme časopis zaměřený z velké části na oblast
údržby, můžete našim čtenářům prozradit, zda máte
přichystány nějaké změny, které se dotknou právě
údržbářského sektoru?
V rámci projektu optimalizace nákupu a hospodaření se zásobami řešíme možnosti efektivnějšího využití
víceúčelových náhradních dílů v celé skupině. Do oprav
bychom měli letos vložit finanční prostředky v objemu
2,2 miliardy korun, přičemž na externí dodavatele připadne zhruba polovina z této částky.
Velkým problémem, který je s fungováním Třineckých železáren často spojován, je znečišťování ovzduší
(podle některých údajů patří firmě společně se Spolanou Neratovice nelichotivé první místo). Vy sám jste
v úvodu zmínil, že se chcete chovat více ekologicky.
Budete usilovat o zlepšení v této oblasti?
Ochrana životního prostředí, ať už jde o ovzduší, vodu
či nakládání s odpady, je neoddělitelnou součástí podnikatelského programu Třineckých železáren. Od své
privatizace v roce 1996 vynaložily Třinecké železárny z vlastních zdrojů šest miliard korun na ekologic-
Spouštění koksárenské baterie.
ké projekty. Neustále se snažíme snižovat ekologickou
zátěž ve svém okolí. Pokud jde konkrétně o ovzduší,
v tomto směru připravujeme tři velké ekologické projekty za více než dvě miliardy korun. Rekonstrukci
sekundárního odprášení kyslíkové konvertorové ocelárny, rekonstrukci odprášení odléváren vysokých pecí
a odprášení aglomerace č. 2. Tyto investice by měly snížit emise tuhých znečišťujících látek o jednu třetinu současné úrovně.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2012
•
15
TÉMA Z OBÁLKY
1:
Ještě nedávno se zdálo, že nejhorší dozvuky recese jsou
za námi. Mohla by současná situace na finančních trzích
opět uvrhnout průmysl do krize, nebo se domníváte, že
se situace nebude opakovat? Jaká jsou vaše očekávání
v souvislosti s vývojem průmyslu v roce 2012?
2:
3:
Které faktory nyní nejvíce sledujete, čeho se obáváte a co
by mělo být uděláno (myšleno nejen ve vašem podniku),
aby byl rok 2012 úspěšný?
Vaše společnost zastupuje jak dodavatele, tak i samotné
výrobce na poli průmyslu. Jaké operace by ve vaší činnosti
bylo potřeba zlepšit, aby byl možný růst společnosti.
Vladimír Janypka
Obchodní ředitel / Průmyslová automatizace
Schneider Electric
1:
Pokud se oprostím od katastrofických scénářů, které
nám předkládají veškerá dostupná média, a budu pracovat s výhledy našich obchodních partnerů v oblasti
průmyslu, mohu říci, že tak dramatický vývoj nepředpokládám. Nechtěl bych pochopitelně podlehnout falešnému optimismu, ale situace, ve které se nachází drtivá
většina našich průmyslových podniků, je jiná než v roce
2008. Většina podniků prošla v uplynulých letech
výraznou restrukturalizací nákladů a jsou nyní lépe připraveny. Průmysl střední a východní Evropy prokázal
v průběhu posledního krizového období vysoký stupeň
odolnosti a získal tak, doufám, v očích poskytovatelů
finančních prostředků pozitivní kredit. V neposlední
řadě přístup českých exportérů do „nových ekonomik“
dnes už nevede pouze přes západoevropské partnery,
ale mnozí z českých výrobců si našli svoje vlastní cesty.
2:
Samozřejmě řízení nákladů zůstává absolutní prioritou. Bez ohledu na vývoj situace na finančních trzích
jsou všichni výrobci konfrontováni s agresivním nástupem asijských konkurentů na jedné straně a se současným růstem vstupních nákladů – materiálů a energií – na straně druhé. Oba tyto trendy jdou proti sobě
16 • únor 2012
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
a mohou značně ovlivnit hospodářský výsledek podniku. Z pohledu naší společnosti je však můžeme zároveň považovat za významnou příležitost, protože zaměření na oblast energetických úspor je jednou z našich
obchodních priorit.
3:
Snažíme se maximálně využít synergického efektu
jak v naší obchodní organizaci, tak v našem produktovém portfoliu. Tento záměr rovněž akcentoval firemní
program koncernu Schneider Electric „One company“,
který jsme úspěšně završili v roce 2011. Naši zákazníci od nás čekají inovativní řešení, která jim pomohou
uspět ve složité mezinárodní konkurenci. K tomu potřebují nejen moderní a spolehlivé produkty, ale i vysokou
úroveň služeb a podpory dostupné kdykoli a kdekoli.
Práce v této oblasti je tedy logicky naší další prioritou.
Pavel Sejček
čenské odpovědnosti v pravém slova
smyslu nejen v jednotlivých organizacích,
ale v celém hospodářství by mohlo dojít
ke zlepšení.
Sales Engineer Czech Republic
Cognex
2:
1:
Odpověď na otázku prognózy vývoje průmyslového trhu v r. 2012 s přihlédnutím k obavám z návratu recese není
snadná. Při pohledu na hlavní makroekonomické znaky ČR se i odborníci přou
nad jejich vývojem. V řadě podniků roste
administrativa a klesá odbyt. Přidává se nekonzistentní
legislativa. Na snižování produktivity organizací napříč
odvětvími má vliv také pokles morálky některých vedoucích. Tuzemská ekonomika vykazuje trend poklesu HDP,
růstu inflace a nezaměstnanosti. Index průmyslové produkce bude patrně také klesat, neboť potíže má též její
hlavní část, tj. zpracovatelský průmysl. Celosvětově lze
očekávat spíše zbrzdění produkce a obchodu a tím i recesi. Náprava je nesnadná, ale možná. Zavedením spole-
Miloslav Hloušek
Marketing & Zákaznický servis
SKF Ložiska
1:
Zdá se, že nejvýznamnějším „produktem“ nedávné, a do jisté míry stále pokračující finanční krize je nejistota v odhadu budoucího vývoje. Pohledy na dnešní
situaci se, podle mého názoru, značně
odlišují od minulosti. V současné době
nelze hovořit o hospodářské krizi. Nedovedu si představit, jak bychom potom nazvali skutečnou hospodářskou krizi. Zcela jistě lze hovořit o dluhové krizi některých zemí. Bohužel se tato krize zdá být velmi hluboká
a vážná. Odborník by zřejmě dodal – systémová. Jakkoli
se mi chce říci, že se trh vyvíjí relativně spokojeně, a to
bez ohledu na vliv nehospodářských rozhodnutí politiků, bude toto platit pouze do doby, než bude mít vývoj
dluhové krize negativní dopad na banky, resp. dostupnost peněz na trhu. Rok 2011 byl pro nás a mnohé naše
zákazníky rekordní. Výhledy, tak jak je vnímáme, jsou
spíše pozitivní, nikoli katastrofické. Řekl bych, že většině
firem krize prospěla. Naučili jsme se pracovat s nejistotou
a zefektivnili své procesy. Otužování je všeobecně prospěšná věc. Rok 2012 bude tak dobrý, jak se nám podaří zúročit všechny příležitosti, které nám přinese dnešní
nejistá doba. A že jich bude dostatek, to je jisté.
Samozřejmě hlavním faktorem je
nyní vývoj takzvané eurokrize a samotné eurozóny, tento fakt ovlivňuje náš trh
v tuto chvíli stejně jako hrozící ropná
krize. Bohužel dosavadní kroky, jak se
zdá, jen oddalují to, co musí přijít. My
se jen můžeme soustředit na pokračující kvalitní práci, ale zásadní rozhodnutí
dělají politikové.
3:
Dodavatelé technologií obecně přispívají k růstu tím,
že umožňují průmyslovým výrobcům zefektivnit výrobu, a to je cesta všech progresivních firem, které se
dívají do budoucnosti s výhledem nikoliv několika let,
ale spíše celých dekád. Investice do špičkových technologií jsou pro výrobce zcela nezbytné.
2:
Sledujeme konkurenci, snažíme se
být s našimi zákazníky a podporovat je
tím, co dokážeme, snažíme se jim minimálně komplikovat život našimi chybami, snažíme se nepropást příležitosti,
které nám zákazníci nabízejí, snažíme
se k tomu všemu mít ty správné a kompetentní lidi.
3:
Nejistá doba s sebou přinesla jasnou
potřebu snažit se posouvat nákladovou
složku našeho hospodaření od fixních
nákladů směrem k variabilním. I když je to v mnoha
směrech prakticky nemožné, jakýkoli posun tímto směrem přináší vyšší manévrovací schopnost a flexibilitu.
Sešlápnutí pedálu nákladové brzdy je sice přirozenou
reakcí, nicméně jsme se vždy snažili, aby byla vybalancována aktivitou, která směřuje ke zvýšení pravděpodobnosti úspěchu v příležitostech, jež přijdou. V naší
společnosti se poslední roky zaměřujeme na optimalizaci interních procesů ve smyslu orientace na důležité
věci, které mají smysl, přinesou efekt jak pro zákazníka, tak pro nás. Snažíme se nalézat úkony, jimž věnujeme obrovskou energii a přitom jsou relativně neužitečné, a nahrazovat je úkony s opačným efektem.
Další oblastí, které se věnujeme více než dříve, je rozvoj zaměstnanců. Jsem přesvědčen, že jedině s kompetentními zaměstnanci a jasně daným směřováním je
možné uspět.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2012
•
17
TÉMA Z OBÁLKY
Padesát let nejen jadernou energetikou
ZAT je živ
Společnost ZAT, a. s., oslavuje v letošním roce půl století své existence, což se promítlo také
do tradičního zákaznického dne, který proběhl v polovině ledna. Ještě předtím, než v prostorách výrobního
a administrativního areálu v Příbrami započal oficiální program, ředitel pro obchod a realizace Ivo Tichý
a výkonná ředitelka managementu společnosti Vladislava Česáková nám zodpověděli několik otázek
týkajících se minulost, současnosti, ale i budoucnosti firmy...
Gratulujeme k 50. výročí založení firmy. Co nejvíce ovlivňovalo změny ve vaší
společnosti během těchto
50 let?
IT: Fir mu dělají především lidé. A právě zde
máme velký náskok, naše
know-how drží stabilně velkou konkurenční sílu. V historii firmy bylo důležité, že
ve vedení měla vždy silné
jedince, kteří dokázali určit
jasný směr, kterým se bude firma ubírat. Důležitým faktorem bylo také to, že se firma neodklonila od směru
automatizace, což řada firem z tohoto oboru nedokázala. Ve chvíli, kdy se jim například naskytla roční zakázka
na dodávku snímačů, včlenily je do výrobního portfolia.
Strategické zaměření naší firmy na oblast automatizace se
podařilo udržet, což dokazuje právě těch 50 let.
Vraťme se k jednomu z faktorů, který v nedávné době
poměrně silně ovlivnil průmysl. Jaká jsou vaše očekávání v souvislosti s vývojem průmyslu v roce 2012?
VČ: Naše zakázky se skládají jak z krátkodobých, tak
dlouhodobých. Samozřejmě, že v počátcích krize dlouhodobé zakázky běží a krátkodobé se trochu utlumí. Problém
však je, že během krize se neplánují dlouhodobé investice. Tím pádem sledujeme, že se pozastavily dlouhodobé
zakázky. Máme snahu posilovat ty krátkodobé, což se nyní
děje. Momentálně máme zakázky v hodnotě 1,5 miliardy
korun, stejně jako před krizí. Neměli jsme proto důvod
k nějakému dramatickému snižování stavů ani k výrazné
optimalizaci. Soustředit se více i na krátkodobé a menší
zakázky je trend, který musíme razit, abychom zůstali
konkurenceschopní.
IT: Krize jsou a budou, tomu se nevyhneme. Jedním
z opatření, která proti těmto faktorům společnost má, je
rozdělení firmy na sedm segmentů, jež se různě vyvíjejí, a v nichž se krize promítá vždy rozdílně. Jako inženýrská společnost realizujeme zakázky stylem řízení projektů.
Osobně si myslím, že se fakt, že se v energetice přestalo
od roku 2008 investovat, kvůli setrvačnosti projeví v letech
18 • únor 2012
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
2013 až 2014. Na tuzemském
poli proto budou tyto roky
zřejmě obtížné.
Už jste uvedli, že vaše společnost se zaměřuje hned
na několik oblastí, kde
tedy nacházejí vaše řešení uplatnění. Mohli byste
uvést, které se nyní stávají
klíčovými?
IT: Z pohledu objemu nám
v současnosti dělají zakázky
pro jadernou energetiku asi polovinu objednávek. V jaderné energetice firma uplatňuje maximální možnou přidanou hodnotu. Uplatňují se zde naše řídicí systémy, naše
know-how. Je to náročný obor z pohledu bezpečnosti.
Zde jsme schopni poskytnout komplexní řešení. Často se
ozývá, že v tomto oboru dochází k jakési ztrátě knowhow, což se nás ale netýká, jelikož my v něm „jedeme“
od počátku. Takže zkušenosti spíše ještě získáváme.
Pokud hovoříme o řešeních pro jadernou energetiku.
Velkým tématem je jistě dostavba Temelínu. V jakém
stavu se nyní jednání o Temelínu nachází?
VČ: Ve výběrovém řízení jsou v současné době tři uchazeči. My bychom pro ně byli samozřejmě subdodavateli, kdy s jedním spolupracujeme více a se dvěma méně.
V podstatě celá republika čeká na to, co bude dál. Já bych
však ráda ještě něco doplnila k předešlé otázce. Nesmíme
se totiž dívat na naše aktivity pouze pohledem ČR, protože
máme poměrně velký vývoz, asi 30 procent. Naším záměrem je, aby byl ještě větší, jelikož krize není všude. Ačkoli
se v České republice možná investice zastavily, ve světě
rozhodně ne.
Jednou z oblastí, kterou se také zabýváte, je údržba
a servis, což je pro spoustu našich čtenářů podstatná část
náplně práce. Nabízíte v oblasti údržby pouze službu outsourcingu, nebo je možné z vaší strany také zaškolování kmenových pracovníků jiných firem pro vaše řešení?
IT: Je to společnost od společnosti. Z naší strany jsou
možné obě varianty. Často se mi zdá, že také kvůli krizi
se v řadách společností začal uplatňovat přístup „provozování do poruchy“. Provádějí se běžné úkony a nás volají až
v případě, že je problém. Objem preventivních prohlídek
tedy doznal poklesu. Doufám, že toto rozhodnutí provozovatelé přehodnotí, protože čím delší dobu tento stav bude
trvat, tím dražší potom budou jednotlivé nápravy a případné vyšší jednorázové investice.
Vypadá to, že máte do budoucna dostatek vizí, s nimiž
určitě souvisí kvalita lidského faktoru. Z průmyslu se
ovšem někdy ozývá, že na některých pozicích chybí
dostatek kvalifikovaných pracovníků. Máte s tímto své
zkušenosti?
VČ: Záleží hodně na jejich přístupu. Buď je člověk
aktivní a chce, anebo i přes vystudovanou vysokou školu
a spoustu znalostí není schopen či ochoten ve chvíli, kdy
má nastoupit do zaměstnání, tento nápor zvládnout. Proto
právě přístup člověka k práci je pro nás podstatný. To, že
nám v republice vymírá know-how, je poměrně ostré tvrzení, spíše je problém v preferenci humanitních směrů,
ty technické klopýtají v pozadí. Ale ona ta auta se prostě
sama navrhovat nebudou…
Abychom zakončili optimisticky, podívejme se na dalších 50 let do budoucnosti. Troufnete si odhadnout, jaké
místo by mohla společnost ZAT zaujímat? Nebo alespoň co bychom mohli od společnosti očekávat v prvních
letech této další „padesátiletky“?
IT a VČ: (Souhlasně) Dalších padesát let!
VČ: My to opravdu říkáme… dalších padesát let. Myslím si, že firma naší velikosti musí mít takovouto vizi.
Moje oblíbené: „babičko, vy už tady nebudete“ však při
řízení firmy neplatí. Management takovéto firmy nemůže
myslet na horizont svého života či působení ve firmě, horizont společnosti je zcela jiný. Asi neumíme přesně říct, co
bude za padesát let, ale snažíme se strategii tvořit tak, aby
zde naše firma stále byla, a ještě významnější. ZAT jednoduše bude mít co říct a nabídnout i do budoucna.
Celý rozhovor, který dále pojednává např. o situaci
kolem emisních povolenek a limitech těžby hnědého uhlí
nebo o nově vznikající pobočce společnosti na Kubě naleznete v únorovém vydání časopisu Control Engineering
Česko nebo na www.udrzbapodniku.cz
ŘEŠÍME
OTÁZKY ZÍTŘKA
JIŽ DNES
BUDOUCNOST
Věříme v neustálý vývoj.
ST
Znalosti, které získáváme na základě našeho silného vztahu se zákazníky, nám pomáhají
při navrhování a vývoji produktových řešení, která budou splňovat vaše potřeby.
SNO
ČA
SOU
Wypall* X90 Průmyslové utěrky
Náš unikátní netkaný materiál HYDROKNIT*
zajistí pevnost a rychlou absorpci.
®/* Obchodní známka Kimberly-Clark Worldwide, Inc. © 2009 KCWW
Naše péče jde s dobou.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽB
ÚDRŽBA
Ž A PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
U
únor
201
2012
12 • 19
1
Více informací naleznete na: www.kcprofessional.cz
nebo nás kontaktujte na: [email protected]
TÉMA Z OBÁLKY
Region EMEA je pro Rockwell Automation
stále druhým největším trhem
Jedním z nejvíce vytížených lidí v rámci prvního dne konference Automation Fair, která proběhla
v listopadu loňského ruku v Chicagu, byl jistě čelný představitel pořádající společnosti Rockwell Automation
(RA). Ani maximální vytíženost mu však nebránilo v tom, aby s úsměvem na tváři a v doprovodu svého
sekundanta Hedwiga Maese, prezidenta pro region EMEA, přivítal zástupce novinářů z Evropy, jimž
odpovídal na dotazy týkající se současnosti, ale i budoucnosti RA, potažmo i celého průmyslového světa.
Nutno říct, že v globálu by se nenašel nikdo odpovědnější než právě prezident společnosti RA Keith Nosbush.
Jelikož jsme ještě plni dojmů z právě
skončeného fóra Automation Perspective (více v minulém vydání nebo
na webu), které bylo zaměřeno na globální řešení problémů a výzev na poli
průmyslu, potažmo přímo průmyslové automatizace, zajímalo by mě, jaké
jsou největší výzvy a příležitosti, které
leží přímo před společností RA?
Myslím, že největší výzvou je pokračovat v rozvoji našeho podnikání, a to
zejména vývojem nových technologií,
a tyto technologie zprostředkovávat
našim zákazníkům v globálním měřítku. Pokud bychom hovořili konkrétně o největších příležitostech, tak těmi
jistě myslíme naše působení v oblasti
dodávek pro procesní řízení nebo bezpečnostní řešení. Toto jsou pro nás jistě slibné sektory, kde
máme v budoucnosti možnost ještě více růst. Tak by asi
zněla má velice rychlá a jednoduchá odpověď.
Když už hovoříte o příležitostech růstu na různých
trzích, co nás asi nejvíce zajímá, je váš současný náhled
na trhy v Evropě? Jaké jsou vaše ambice zde?
Vzhledem k charakteru otázky se domnívám, že bude
nejlepší využít znalostí našeho „experta na evropský region“ (v tuto chvíli se Keith Nosbush s úsměvem obrací
na Hedwiga Maese a propůjčuje mu slovo, pozn. redakce).
HM: V Evropě se nachází poměrně zajímavé procento
zemí, kam na rozdíl od jiných trhů dodáváme větší objem
našich řešení malým a středním firmám, což platí třeba
pro Itálii. Na druhou stranu i v těchto zemích, nemluvě
o zemích, které jsou tímto specifické, dokážeme dodávat
do velkých společností, například v oblasti automotive. Co
se týče posílení naší působnosti v rámci menších společností, určitě si hodně slibujeme od uvedení nové produktové série CompactLogix, která umožňuje dodávat například i menším výrobcům strojů. Myslím, že v tomto směru
máme na evropských trzích asi pevnější pozici než kdykoli
dříve a jsme v tomto ohledu velice optimističtí. A to navzdory tomu, co by mohlo vyplývat z dnešních zpráv.
20 • únor 2012
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Jak je pro vás v rámci vlivu na vaši
obchodní strategii důležité, že jste společností s globální působností?
Domnívám se, že zde hovoříme
o jedné z našich největších výhod, kdy
se zákazníky komunikujeme globálně.
Naše společnost má velice dobře propracovanou strukturu globální prodejní sítě, přičemž pro každou oblast
je vytvořen jiný tým, jenž může adekvátně reflektovat všechny diference
trhů, a to zejména z hlediska legislativy a současně i specifických požadavků
daného regionu.
Specifické požadavky jistě měl
také region Středního východu, který
zaznamenal v poslední době signifikantní nárůst v objemu tržeb, což se ve výsledku projevilo
i v celkovém hodnocení loňského roku, který byl experty
společnosti RA označen za velice úspěšný. Jak vnímáte
vaše úspěchy na tamním trhu a jak to procentuálně ovlivnilo evropský trh, který si dlouhodobě držel silnou druhou
pozici za objemem tržeb z Ameriky?
Region EMEA je pro nás stále druhým největším trhem.
Hedwig by jistě potvrdil, že jsme zaznamenali opravdu velmi úspěšný rok. Je ovšem pravdou, že na Středním
východě pozorujeme skutečně silný nárůst. To samé se
ovšem dá říci například také o Rusku nebo o regionu Afriky. V budoucnosti to určitě budou trhy, které mají největší
tendenci nárůstu.
Hedwig Maes dodává: Když se dnes do těchto zemí
podíváte, okamžitě vypozorujete, že zde dochází k obrovskému rozvoji infrastruktury, který nemá v posledních
letech ve světě obdoby. Příležitosti pro různé realizace, jež
v nejednom případě probíhají v rámci projektů, které vznikají tzv. na zelené louce, jsou tedy s jinými trhy jn těžce
srovnatelné. To ovšem neznamená, že by pro nás byly další
trhy méně důležité.
Celý rozhovor naleznete v únorovém vydání časopisu
Control Engineering Česko nebo na www.udrzbapodniku.cz
Současná krize by nemusela
postihnout průmysl
Již v okamžiku, kdy vstoupil na pódium v pařížském CNITu a úvodní ceremonií zahájil konferenci společnosti Invensys Operation Management s názvem OpsManage ’11, bylo jasné, že kandidát zvolený do funkce
prezidenta EURA pořádající společnosti je člověk na svém místě. Rob Rennie v současné době vede evropskou divizi společnosti a pokračuje v neutuchajících snahách dostat se co nejblíže zákazníkům, aby jim tak
zajistil tu nejlepší spolupráci, pokud možno v reálném čase. A stejně tak v reálném čase se v nabitém programu konferenčních dní uvolil odpovědět naší redakci na několik otázek.
Abych začal zvesela. Jelikož podle
rozvrhu jsem zřejmě první, kdo se
na to zeptá, tak to musím udělat. Jak
velké obavy máte ze současných názorů na tzv. „W“, tedy obavy z návratu
krize?
Jako první mohu opravdu upřímně
říct, že nevím. Nevidíme to v naší cash
f low, nevidíme to v hospodářských
výsledcích, a pokud to přijde, tak to
přijde. Myslím si, že naše společnost je
momentálně v takové kondici, že z naší
strany zatím nepozorujeme žádné signály, že by se na nás něco podobného
valilo.
To mě přivádí k další otázce. Řada společností
po odeznění největší vlny recese na konci roku 2008
tvrdí, že jsou nyní daleko silnější, než byli kdy před ní,
a dnes se tak nemají čeho obávat. Máte stejný pocit?
Domnívám se, že je to jeden z důvodů, proč nebezpečí krize finančních trhů nepostihne průmysl. Protože, jak říkáte, spousta společností je v mnohem lepší
finanční situaci, než byla před 3 lety, což platí také pro
naše zákazníky. Jednoduše řečeno, celý průmysl je
na tom momentálně mnohem lépe než tehdy.
To je opravdu příjemné slyšet, pojďme tedy k dalšímu tématu. Vzhledem k tomu, že náš časopis, z části
díky licenčnímu ujednání, přináší články s novými trendy na americkém trhu, dovolte, abych se vás
jakožto prezidenta pro evropské trhy zeptal, v čem
vidíte největší rozdíl trhu v USA a v Evropě?
Řekl bych, že jistá diference tady je. Pokud mluvíme
o našich zákaznících, prvním rozdílem budou zejména
segmenty, v nichž podnikají, podle čehož se také chovají. Na rozdíl od amerického trhu jsou to v Evropě zejména petrochemické a chemické či potravinářské závody.
Vrátíme-li se však na pozadí této otázky, řekl bych, že
největší výzvy, se kterými se naši zákazníci potýkají,
jsou stejné na obou stranách Atlantiku.
Pokud se zaměříme na produktovou
řadu Foxboro a český trh, cítíte, že se
jedná o trh, kde máte silnou pozici,
nebo by to mohlo být lepší?
Na český trh, dle mého mínění, máme
poměrně dobře nakročeno. Nicméně je
pravda, že jsme si uvědomili, a nutno
říct, že asi trochu pozdě, že na řadě
trhů musíme daleko více domestikovat.
Například pro ČR jsme hodně obchodů realizovali skrz naše evropské centrály ve Velké Británii nebo v Německu. Pokud však na nějakém trhu chcete
být, tak tam opravdu musíte být – a to
i fyzicky. Což je také záležitost, na které
v poslední době usilovně pracujeme –
a musím říct, že je to pro nás momentálně docela výzva.
(Například nedávným spuštěním české mutace webu
na www.invensys.cz, pozn. redakce.)
Když se ještě na chvíli vrátíme k tomu, jak se současný trh změnil kvůli nedávné recesi, máte pocit, že
by dnes ze strany zákazníků zaznívaly nějaké nové
specifické požadavky, se kterými jste se doposud
nesetkávali?
To je vlastně poměrně zajímavé. Objevují se některé opravdu velmi staré a některé zcela nové. Z těch starých je to zejména požadavek „chceme to nainstalovat
a zapomenout na to“, což vlastně znamená, že nechtějí na produkty znovu sahat. Toto pak vyžaduje zejména lepší komunikaci jak se samotnými produkty, tak
s námi. Dalším požadavkem, který se stává podstatnějším, je zajištění bezpečnosti s použitím našich produktů, což je však pochopitelné. A v neposlední řadě samozřejmě zlepšování diagnostiky, která ve výsledku vede
ke zvětšení šance předvídat jakékoli selhání systému.
To jsou problémy, které od našich zákazníků slýcháme
dnes a denně.
Celý rozhovor naleznete v prosincovém vydání časopisu Control Engineering Česko nebo na webových
stránkách www.udrzbapodniku.cz
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2012
•
21
TÉMA Z OBÁLKY
Propouštění? U National Instruments
zmýlená neplatí, situace si žádá opak
Na počátku října slavila společnost National Instruments 10. výročí fungování výrobního závodu
v maďarském Debrecínu a chybět zde nemohli ani přední manažeři této významné společnosti.
Nejsledovanější osobou pak byl spoluzakladatel společnosti National Instruments,
její generální ředitel a prezident v jedné osobě James Truchard, který české edici
časopisu Control Engineering poskytl rozhovor.
Slyšel jsem, že NI chce přijímat nové
techniky…
To, že přijímáme v době, kdy nikdo jiný
nepřijímá, je vždy dobrým znamením,
protože se snažíme zaměstnávat lidi a také
se díváme dále do budoucna než ostatní.
Byli jsme schopni investovat do výzkumu a vývoje, takže máme na trhu spoustu příležitostí v oblasti testování a měření
i v oblasti zabudované průmyslové techniky. Naším cílem v oblasti průmyslové
zabudované techniky je věnovat se složitějším aplikacím, pro které byste obvykle potřebovali zakázkové řešení, např.
čip DSP v mikroprocesorovém provedení. Nyní to dokážete s aplikací LabVIEW v zařízení CompactRIO a můžete postavit systém s poli FPGA, který by
dříve vyžadoval zakázkový návrh. S touto platformou jsme
zaznamenali velké úspěchy.
Některé firmy nyní nepřijímají pracovníky, protože
zavádějí nová opatření pro zvýšení ekonomické efektivity;
věříte tedy, že dojde ke zlepšení?
Určitě ano, a to díky tomu, že globálně spolupracujeme s vědci a techniky, jsme schopni jít tam, kde jsou nové
obchodní příležitosti, a jak jste již možná četli, chytrá mobilní zařízení zaznamenávají raketový vzestup, takže to je
nová příležitost. Také se začíná více rozvíjet oblast větrných turbín a elektromobilů. Pomocí hardwaru ve smyčce
testujeme elektrické systémy, řídicí prvky a solární či další
formy alternativní energie, ale to vše jsou příležitosti a státy
do těchto nových oblastí komplexně investují. Můžeme být
dostatečně hbití nebo schopni toho, abychom se přesunuli
tam, kde jsou investice, a to je skutečně klíčovou součástí
našeho úspěchu. Podíváte-li se na seznam našich zákazníků,
můžete vidět, jak je to běžné.
Přečtu si článek v novinách a pak se jdu podívat, jestli
tam prodáváme. Například když společnost Tesla oznámila, že staví elektromobil, podívali jsme se, zda s nimi spolupracujeme, a samozřejmě že tomu tak bylo. Jednou z dalších oblastí, kde jsme velmi úspěšní, jsou suroviny. Nerostné
suroviny, a nyní dokonce i zemní plyn jsou oblasti, kam Čína
a rozvíjející se země investují ohromné částky. Bude trvat
22 • únor 2012
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
dlouhé roky, než nabídka dožene poptávku. To se týká i železné rudy, jejíž cena
podstatně vzrostla. Můžete hádat, kdo
pomáhá těžařským společnostem k větší
účinnosti tím, že přináší vyšší efektivitu velkých jeřábů, korečků a strojů díky
zavedení našich technologií. Všechny tyto
výzvy obecné ekonomiky jsou příležitostmi pro National Instruments.
Několik manažerů automatizačních
firem v České republice mi řeklo, že bojují s ekonomickým poklesem najímáním
nových prodejců. Je to cesta i pro vás?
Samozřejmě, protože, upřímně řečeno,
náš růst je často omezen naší schopností obsloužit zákazníka a poskytnout mu informace a někdy i příklady toho, jak
provádět výpočty, takže to nám dává větší schopnost realizace vizí a pak můžeme být dostatečně rychlí, abychom
našli firmu, která investuje.
Když se české firmy během ekonomické krize zbavily techniků a nyní ekonomika opět roste, mají spoustu
nových zákazníků a je obtížné najít pro ně to, co potřebují, jsou přetíženi. Znamená to, že se společnost National
Instruments těmto problémům vyhnula? Propouštěli jste
nějaké zaměstnance během ekonomické krize?
Ne, pokračovali jsme v rozvíjení firmy z hlediska zaměstnanecké základny, přidali jsme partnera do výzkumu
a vývoje a do prodejní podpory. Zde v Debrecínu jsme realizovali většinu naší produkce, nepropustili jsme žádného
z našich provozních zaměstnanců, protože věříme v budoucnost. Máme před sebou spoustu práce, bylo to cenné a možná
se to nevrátí okamžitě v tržbách, ale na optimalizaci nákladů
jsme se poctivě zaměřili během recese v roce 2009. Takže
jsme věnovali větší část technických kapacit našich zaměstnanců ve výrobě spíše optimalizaci než objemu výroby.
Když jsme vyšli z recese, mohli jsme zaznamenat snížení
celkových výrobních nákladů a o něco lepší marže.
Celý rozhovor naleznete v listopadovém vydání časopisu Control Engineering Česko nebo na webových stránkách www.udrzbapodniku.cz
Jak „temná“ léta poznamenala peněženky
plněné průmyslem? Rok poté…
Letošní mzdová/platová studie neodhaluje ani tak převratné informace o výplatních
páskách v tuzemských průmyslových firmách, ale zejména náladu lidí, kteří si svou kariéru
vybudovali v průmyslu.
loňském roce byla vypracována první studie časopisu Řízení a údržba průmyslového podniku, která
měla odhalit současnou náladu zaměstnanců v průmyslových podnicích. Kromě konkrétních údajů
ohledně mezd/platů bylo účelem studie odhalit, v jakém
rozpoložení se ve své práci jednotliví respondenti nacházejí. Nebylo tedy náhodou, že výsledky ovlivnila v té době
již vrcholící krize na průmyslovém trhu. Nicméně i když to
vypadalo, že je vše již dávno za námi, skloňuje se v médiích stále častěji nový termín – krize na finančních trzích.
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli v letošní studii položit respondentům stejné dotazy, což nám dalo jedinečnou
možnost porovnat, jak se nálada v průmyslových podnicích
v průběhu tohoto proměnlivého roku změnila.
V
Volání po finanční stabilitě
Lidská práce zůstává klíčovým výrobním faktorem,
který zřejmě ještě dlouho bude pro průmyslové podniky
nenahraditelný, a je jedno, do jaké míry jsou provozy automatizovány. Aby však byl tento výrobní faktor optimálně
využit, je nadmíru důležité zabezpečit pracovní prostředí,
které mu pomůže jeho výkony optimalizovat. Mezi dominantní vlivy pak určitě můžeme zařadit duševní pohodu
zaměstnance a jeho celkovou spokojenost s vlastní prací.
Dnes už naštěstí není mnoho zaměstnavatelů, kteří by si
vystačili s myšlenkou, že jediným stimulem dobré nálady
zaměstnance je, že za ni dostane plat – v jeho očích jistě
adekvátní, ale to bychom už odbočili do naprosto jiné sféry.
V loňském roce jsme poukazovali na to, že v českých podnicích se v praxi naplňuje teorie Abrahama Maslowa, podle
níž lidé ze všeho nejvíce upřednostňují potřebu seberealizace .
Nicméně v tomto okamžiku přichází první překvapivý
výsledek naší letošní studie. Na první místo respondenti
nyní dosadili potřebu finanční stability firmy, které propůjčili svůj profesní život. Mohlo by se zdát až překvapivé, že tato potřeba odsunula výši platu/mzdy až na pomyslnou bronzovou pozici, ale zřejmě se není čemu divit, když
nás neustále obklopují zprávy o těžkých časech, rozpadu
finančních trhů a dalšího. To potom jednoho nepřekvapí, že
lidi více než to, zda budou mít na nové auto, zajímá, zda si
budou moci koupit pohonné hmoty do toho starého, aby se
mohli vydat do práce. Dokladem může být i skutečnost, že
celých 33 % dotázaných má alespoň částečné obavy ze ztráty zaměstnání. Největší strach dnes mají všichni z neznáméVliv cen energií na redukci počtu zaměstnanců a produkce
v posledních 2 letech
Faktory ovlivňující spokojenost v práci
Spokojenost s kariérou v průmyslu
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2012
•
23
TÉMA Z OBÁLKY
ho, ačkoli i z našeho speciálu v tomto vydání je patrné, že
zatím snad není vše až tak horké, jak se může zdát.
Jako poměrně optimistický fakt pak může působit vyhodnocení další otázky, jež si kladla za cíl zjistit, jak spokojení jsou respondenti s tím, že si vybrali povolání, která jsou
nějakým způsobem spjata s tuzemským průmyslem. Pouze
6 % ze všech odpovědí vyznívá negativně, ba co je podstatnější, do jisté míry je spokojeno celých 79 % (pro porovnání
je to ještě o 9 % více, než tomu bylo loni ve stejném období).
Podnikové klima po recesi (?)
Není proč si něco nalhávat nebo něco zastírat. Podniky
se již určitě neřídí pravidly, která platila ještě před koncem
roku 2008. V mnoha případech to na hospodaření podniků mělo blahodárné ozdravné účinky, ovšem tato studie je
přeci jen trochu více o lidech. Optimalizace výroby s sebou
musí chtě nechtě nést také personální důsledky. Také odpovědi na otázky týkající se struktury zaměstnanců ukazují, že v posledních letech došlo k nezanedbatelným změnám v počtu kmenových pracovníků (pravda, mnohdy se
do toho promítl také fakt, že firmy volily jiné zdroje pracovní síly). Zajímavé je poté porovnat, jak se ve stejném období u našich respondentů měnil objem produkce – na stejném grafu tak můžete vyčíst, že pokles produkce byl zcela
jasnou příčinou propuštění. Dalším vodítkem k tomu, že
šlo o klíčový faktor, může být také vyjádření respondentů
k problematice neustálého zvyšování cen energií, což údajně do objemu produkce ani do nutnosti snižovat stavy až
tolik nepromluvilo.
Na druhou stranu může být potěšující, že téměř polovina respondentů uvádí, že se v současné době plánuje navýšení produkce, ať už přidáváním nových výrobních linek,
nebo navyšováním počtu směn, což by se mohlo odrazit
také na zlepšení stavu zaměstnanosti.
Podstatný v tomto směru bude jistě vývoj, který je pro
budoucí stav průmyslu zásadní. Stejně jako v loňském roce,
také letos jsme položili účastníkům průzkumu stejnou otázku, a to v jakém stavu se dle jejich mínění krize nachází.
Veskrze se zdálo, že by loňský rok mohl všechny naplnit
větším optimismem. Vždyť i přes stálé výhrůžky ozývající se z finančních trhů to vypadá, že průmysl si již vyšlapal svou cestičku směrem k návratu k prosperitě. Ostatně
také čísla Českého statistického úřadu uvádějí oproti předpokladům meziroční (ale i v porovnání s předchozími měsíci) nárůst průmyslové produkce. Strašák je však tentokrát
zřejmě i na poli průmyslu dokonale připraven k odhánění
všech vran nesoucích optimismus. Jak jinak si lze vysvětlit,
že oproti loňskému roku celá čtvrtina respondentů začíná
mít obavy z dalších dramatických poklesů.
Kde ty loňské mzdy/platy jsou
Nadpis této závěrečné kapitoly je pravda poněkud zavádějící, jelikož naše získaná čísla se nijak diametrálně neliší od loňského roku, nicméně si ještě chvíli budete muset
počkat na vysvětlení všudypřítomného ALE. Stejně jako
loni se prokázalo, že mezi našimi respondenty (od mistrů
Obava ze ztráty zaměstnání
Plán pro zavádění nových linek
nebo přidávání extra směn
V našem závodě recese:
(vnitřní 2011, vnější 2012 v %)
Vliv recese na počet zaměstnanců a produkci
24 • únor 2012
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
přes technické ředitele různých úseků až po nejvyšší management) nerozhoduje o výši platu ani kraj, v němž pracují,
ale takzvaný mzdový medián, jenž se opravdu mění v závislosti na pozici a hlavně na úrovni zkušeností jednotlivých
dotázaných. V souvislosti se statistickým hlediskem uvádí
Český statistický úřad, že v průmyslových podnicích s 50
a více zaměstnanci je průměrná měsíční nominální mzda
cca 29 500 Kč, což odpovídá meziročnímu zvýšení o 1,7 %
(údaje za listopad 2011, pozn. redakce).
Samozřejmě je jasné, že ve výsledku na tento průměr jen
tak někdo nedosáhne, nicméně podstatný je spíše druhý
údaj. Vezmeme-li v potaz, že tento nárůst neodpovídá
ani současné inflaci, jde o dlouhodobě neudržitelný jev.
Pak nemůže být zarážející rostoucí tlak odborových organizací na vedení, pro které nemůže být nadále jedinou odpovědí: „Buďte rádi, že lidem dáme práci.“ A co je horší, že
z našeho výzkumu vyplývá, že takřka polovina odpovědí
předpovídá, že nedojde vůbec k žádnému navýšení, a ani
další polovina není příliš optimistická, jelikož se většinou
přiklání k myšlence, že růst bude do 3 %.
Jak dlouho je toto udržitelný jev navzdory možnému
potvrzení pesimistických prognóz? To zřejmě ukáže až
čas. Nebo možná pod povrch problému pronikne již naše
příští studie…
Očekávaná změna platu/mzdy v roce 2012
Největší hrozby podniku současnosti
2. MEZINÁRODNÍ VELETRH ELEKTROTECHNIKY, ELEKTRONIKY
A ENERGETIKY
2nd INTERNATIONAL TRADE FAIR OF ELECTROTECHNICS, ELECTRONICS
AND POWER ENGINEERING
Souběžné veletrhy / Simultaneously:
FOR ENERGO
FOR AUTOMATION
LETŇANY VÁS ZVOU!
WELCOME TO THE EXHIBITION CENTRE PRAGUE LETNANY!
www.electroncz.cz
13. – 16. 3. 2012
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2012
•
25
NEJLEPŠÍ NÁSTROJE A PRAXE
Zplnomocnění pracovníci přinášejí
hodnotu
Bob Vavra a a Lukáš Smelík, PE & ŘÚ
Vnímání
pracovníků jako
nejcennějšího
zdroje zajistí,
že všechny,
i v tomto časopise
uvedené, zásady
nejlepší praxe
přinesou ještě
cennější výsledky.
26 • únor 2012
D
obrou produktivitu nezajistíte
přes noc, je to proces. Nacházení
lepších cest k provozování závodu je neustálým hledáním drobných příležitostí ke zlepšení.
Velké oblasti vhodné ke zlepšení, jako je
řízení spotřeby energie nebo strategie údržby, by měly být samozřejmé. Toto bývají také
záležitosti, které by měl vést váš tým managementu. Drobná zlepšení produktivity jsou
záležitosti, které jsou často na první pohled
evidentní pro pracovníky na lince, vaše odborové předáky a možná i pro vaše brigádníky.
Jak zaangažujete tyto pracovníky, aby vám
pomohli k vyšší produktivitě?
Jádrem všech zásad nejlepších nástrojů
a praxe, které jsme v tomto časopise popisovali v roce 2011, je zkoumání a objevování. To
může být jednotlivý proces přinášející jednotlivé výsledky, avšak organizace, které v tomto
byly úspěšné, z něj učinily skupinovou aktivitu přinášející mnohonásobně větší výsledky.
V této fázi evoluce výroby by měla být
myšlenka angažování vlastních pracovníků již hluboce zakořeněna. A přesto neustále
slyšíme o výrobcích, kteří právě objevili sílu
toho, že umožní svým pracovníkům podněcovat průběžné zdokonalování jejich operací. Myšlenka průběžného zdokonalování stojí
na třech pilířích. Prvním je vybavení. Správ-
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
né nástroje v rukou zkušených pracovníků
přinesou vynikající výsledky. Dobré nástroje v jejich rukou přinesou dobré výsledky.
Význam má posouzení rozdílu mezi tím, co
získáte díky dobrému nástroji a díky správnému nástroji.
Dalším pilířem je proces. Dobře navržený a promyšlený systém, ať už jde o procesní nebo diskrétní výrobu, dovoluje pracovníkům, aby využívali své dovednosti a znalosti
k dosahování lepší kvality hotových výrobků.
Důraz je kladen na konečný výrobek, protože
systém je zdravý a efektivní.
Třetím pilířem jsou samozřejmě lidé. Když
stroje běží a procesy probíhají, lidé jsou proměnnými. Myslí, vidí, reagují a vědí. Je to
právě toto vědění, z něhož bychom mohli
vytěžit více. Je to jejich vrozená schopnost
analýzy a představivosti, co je tím nejsilnějším nástrojem na provozní úrovni… a často
tím nejméně využívaným.
Ze všech postupů nejlepší praxe ve výrobě vede k úspěchu nejčastěji – a to jak z hlediska produktivity, tak z hlediska ziskovosti
– taková praxe, kdy jsou lidé zplnomocněni
zdokonalovat výrobní operace. Už je platíte
za jejich přítomnost; za jejich vědění ve skutečnosti nemusíte platit nic navíc. Nezměníte nic jiného než to, že vaši pracovníci budou
vnímáni jako váš nejcennější zdroj.
Reference o uplatnění
moderního diagnostického
systému v průmyslu
D
iagnostický
systém
CMMS ® PROACTINANCE/
CMMS®CHECKER, uvedený
na trh v roce 2011, se setkal s vynikající odezvou. Byl vybrán na základě
řady výběrových řízení a je nasazován
v několika desítkách podniků. Velký
zájem o systém projevily i zahraniční trhy USA, ve Finsku, v Rakousku,
v M a ďa r s k u , n a Sl ove n s k u ,
v Německu, v Číně a v Singapuru.
Společnost CMMS byla vybrána
v tvrdé konkurenci všech významných dodavatelů diagnostických přístrojů v ČR pro dodávku on-line systému CMMS®PROACTINANCE pro
monitorování pohonů lisů v podniku
Škoda Auto, a. s.
Během výběrového řízení jsme
instalovali na pohon lisu on-line systém, který ukazoval vysoké rázy elektrického původu na ložisku motoru.
Upozornili jsme na nebezpečí poškození ložisek. Po dvou týdnech došlo
k poškození chladicího motoru. Příčinou byla nerovnoměrná vzduchová
mezera motoru.
Při modernizaci lisovací linky
Schuler jsme dodali kompletní systém
CMMS®PROACTINANCE pro 6 lisů,
včetně přístupu dat po síti a pro dálkovou diagnostiku přes internet. Další
dodávkou byla nástřihová linka Muller Weingarten.
Naše společnost instalovala on-line
diagnostický systém CMMS®PROACTINANCE na největší lisovací linku
Schuler ve firmě Škoda Auto, a. s. Provoz nahlásil velké rázy u pohonu lisu.
Vedení údržby kontaktovalo CMMS,
aby namontovalo on-line systém pro
zjištění příčiny poruchy a k monitorování stavu pro zajištění provozu až
do vánoční odstávky - cca 2 měsíce.
Společnost CMMS během dvou
dnů instalovala on-line měřící sys-
tém a vyhodnotila poškození jednoho
z ložisek na hlavním hřídeli. Při sledování stavu jsme doporučili zlepšení mazání. Stav ložisek byl průběžně
sledován a vyhodnocován na dálku
po internetu. Lis byl provozován až
do posledního dne před odstávkou,
kdy jsme zjistili trojnásobné zvýšení rázů a zhoršení stavu ložiska. Abychom zabránili vážnějšímu poškození,
byl stroj odstaven.
Zisk byl obrovský; při neplánovaném odstavení výroby by následky byly nedozírné. Při odstavení se
objednaly všechny součástky a připravila se oprava, která mohla být provedena v krátkém čase během odstávky.
Škoda Auto a. s. po těchto zkušenostech vybrala CMMS pro dodávku
systému CMMS®PROACTINANCE
pro monitorování ložisek na nejmodernější, nově montovanou linku
Schuler Servo PXL80.
Pro úkoly prediktivní údržby dodala naše firma v roce 2011 několik
desítek systémů. Jednou z největších dodávek byl systém pro Severočeské vodárny a kanalizace, které
ve svých podnicích monitorují stav
všech důležitých rotačních strojů
v oblasti Teplice a Ústí nad Labem.
Jedná se o cca 200 strojů v desítkách
lokalit. Jsou to čerpadla, dmychadla,
centrifugy, turbíny atd. Sběr dat provádějí údržbáři pomocí 12 kusů přístrojů CMMS ® CHECKER do SW
CMMS®PROACTINANCE. Data jsou
dálkově přenášena na server. Vyhodnocení dat provádí CMMS nebo specialisté údržby. Pro analýzu na místě
a vyvažování je systém doplněn přístrojem CMMS®EXPERT.
Komplexní velký projekt proaktivní a prediktivní údržby dodáváme do podniku Miele v Uničově,
předního výrobce bílé techniky pro
domácnosti.
Systém CMMS®CHECKER a SW
CMMS®PROACTINANCE byl vybrán
pro diagnostiku všech elektráren
v Budapešti. Diagnostiku a sběr dat
provádí distributor CMMS v Maďarsku, společnost TLW Budapešť.
Diagnostický systém CMMS ®CHECKER a CMMS ® PROACTINANCE byl vybrán pro diagnostiku všech pohonů lanovek a čerpadel
sněžných děl pro Mistrovství světa
v lyžování 2013 v Rakousku.
Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) je joint-venture firem
Toyota Motor Corporation a PSA
Peugeot Citroën postavený v roce
2002 v Kolíně, a to s roční kapacitou
výroby 300 000 vozů. Výrobní systém Toyota je neustále zdokonalován
a představuje nejefektivnější výrobní
Rozložení lisovny v kolínské společnosti Toyota Peugeot Citroën Automobile.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2012
•
27
NEJLEPŠÍ NÁSTROJE A PRAXE
Škoda Auto a. s. vybrala systém
CMMS®PROACTINANCE pro monitorování ložisek na nejmodernější, nově
montovanou linku Schuler Servo PXL80.
systém na světě, který se snaží napodobovat prakticky všichni automobiloví výrobci. Lisovací linky jsou největšími stroji v TPCA. Každá ze dvou
linek má čtyři lisy, které vyvinou tlak
až 2 600 tun.
V roce 2009 se rozhodla údržba v TPCA pro změnu systému údržby v lisovně s pozdějším rozšířením
na další části TPCA. Předchozí inspekční systém využíval záznamy stavů sledovaných parametrů, které byly psané
ručně na papírech. Tento způsob byl
administrativně náročný, nepřehledný
a lehce padělatelný.
Požadavkem vedení a pracovníků
údržby bylo automatizování a zprůhlednění inspekčních, diagnostických
a údržbářských procesů. Zlepšení systému spočívalo ve změně způsobu provádění inspekce, diagnostiky a změny
jejího zápisu, evidence a vyhodnocení.
Ve výběrovém řízení pro realizaci tohoto úkolu byl vybrán CMMS®PROACTINANCE. Dodávka zahrnovala souhrn
metodiky, přístrojové techniky a softwarového řešení preventivní, prediktivní a autonomní údržby.
Software CMMS®PROACTINANCE komplexně zabezpečuje činnosti
spojené s proaktivní údržbou při diagnostikování závady, inspekční obchůzky, souososti stroje, jako i při opravě
na poškozeném zařízení a při plánovaní
takovéto opravy. Systém vytváří měřicí a inspekční pochůzky, mazací plány
a řídí práci mazačů, diagnostiků, odběr
a vyhodnocení dat z olejových analýz.
Data jsou přístupná v provozu na přenosných organizátorech PDA. Inspektoři jsou vedeni na obrazovce strojovými grafy a barevnými ikonami.
28 • únor 2012
Identifikace inspekčních míst je
automatická, a to pomocí RFID,
identifikace nebo čárových kódů.
Vyhodnocení měření a sběru dat je
automaticky provedené a obsluha
je okamžitě upozorněna na změnu
b a r e v n o u sig n a l i z a c í. Sy s t é m
CMMS®PROACTINANCE poskytuje informace o majetku a jeho hierarchické struktuře nebo ve strojových
grafech v organizaci, o předpovídané poruše nebo požadavku na základě
inspekční cesty a o vzniku poruchy.
CMMS®PROACTINANCE umožňuje vytvářet požadavky na údržbu,
naplánování údržbářského zásahu
a plánování kapacitních a materiálových zdrojů, vytváření interních objednávek na náhradní díly a externí služby, řídí akce proaktivní a prediktivní
údržby, podporuje plánovanou preventivní, autonomní a poruchovou údržbu.
CMMS®PROACTINANCE poskytuje
informace o historii údržbářských činností, různé analýzy pro zlepšení práce
údržby, umožňuje sledování výkonových ukazatelů údržby.
Společnost CM MS realizovala v roce 2011 obdobnou dodávku pro Plzeňský Prazdroj a.s., závod
Velké Popovice. V tomto řešení se
systém propojoval s PM modulem
SAP. Veškeré úkoly údržby se převedou do CMMS ®PROACTINANCE
a po vykonání prací a zaznamenání
inspekčních dat do PDA jsou automaticky generovány požadavky na údržbu. V další části podniku – energetice,
je údržba prováděna bez využití SAP
PM v prostředí CMMS®PROACTINANCE/CMMS®INSPECT. Pro práci
v terénu využíváme kapesní počítače
Motorola MC35.
Po úspěšné implementaci tohoto systému do provozu jsme byli požádáni
na předložení nabídky určené do výběrového řízení pro dodávku inspekčního systému pro údržbu i do dalších
pivovarů koncernu SABMiller v ČR,
tj. do pivovarů Prazdroj, Gambrinus
a Radegast.
Nový závod ve Štúrově
Vzhledem k úspěchu systému
CMMS®PROACTINANCE/CMMS®CHECKER u našich zahraničních distributorů se v současnosti vytváří síť
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Montovací linka Schuler.
prodejců ve 21 zemích světa, což přinutilo vedení firmy, aby rozšířilo aktivity ve vývoji a výrobě. Zahraniční trhy
však vyžadují perfektní kvalitu a velké
objemy dodávek, a proto bylo rozhodnuto o vybudování nového závodu.
Volba padla na Štúrovo na Slovensku. nedaleko položené letiště i dálnice do Budapešti, dostatek odborných kapacit ze zrušených papíren
a podpora Městského úřadu ve Štúrově, to vše umožnilo realizaci excelentního projektu. Podnik CMMS se
rozkládá na ploše 4 000 m 2 v osmipodlažní budově, která se kompletně
rekonstruuje.
Na prvních dvou podlažích je umístěno školicí středisko CMMS. V suterénu na 300 m 2 jsou zkušebny pro
výuku, výzkum a testování nových
metod údržby. Zkušebny jsou vybaveny desítkami strojů a nejmodernější měřicí technikou. Zkušebny pro
elektromotory, ložiska, hydrauliku,
čerpadla, obráběcí stroje a dynamiku
umožní komplexní výuku a testování
nových metod diagnostiky rotačních
strojů. Připravujeme zde cykly školení
údržbářů a diagnostiků s mezinárodní
certifikací.
Dalších 1 500 m 2 je určených pro
výzkum, vývoj, výrobu a servis. Zde
bude CMMS vyvíjet a vyrábět nové
metody, SW a přístroje pro technickou
diagnostiku a moderní údržbu. Servisní organizace bude provádět montáže na klíč po celém světě. V cílovém
stavu by zde mělo pracovat 50 odborných pracovníků. Ve spolupráci s univerzitami počítáme s dalšími odbornými stážisty a doktorandy.
V nejvyšším patře bude na rozloze 500 m 2 konferenční středisko, kde
bude možné organizovat odborné konference a střetnutí pro 120 účastníků.
www.cmms.cz
Workmonitor:
sledování efektivity výroby
S
ystém Workmonitor je určen
k okamžitému a přehlednému zobrazení stavu výrobních
strojů, ke sledování jejich běhu
a k počítání jejich pracovních cyklů.
Je tedy nástrojem určeným pro zvýšení efektivity výroby a k minimalizaci
prostojů.
Obr. 1: Snímací modul Workmonitor.
Jak to funguje?
U každého stroje je umístěn malý
monitorovací modul Workmonitor
(obrázek 1), má tři vstupy a podle typu
stroje snímá monitorované veličiny.
Obvykle se monitorují:
• pracovní cykly
• běh stroje
• por ucha (nebo jiná důležitá
veličina)
Tyto veličiny posílá modul Workmonitor po síti Ethernet na firemní server.
Zde jsou data archivována a distribuována ke klientům, tedy vedoucím pracovníkům výroby a manažerům. Data jsou
aktualizována každou minutu.
Přehledné zobrazení
Každý pracovník, pro něhož jsou
data z výroby zajímavá, má na svém
poutači program Workmonitor. Může
jej mít individuálně nastaven, tedy vidí
jen stroje, veličiny a statistiky, které ho
zajímají. Nastavení není složité, uživatel si ze seznamu jednoduše vybere stroje či jejich skupiny, směny nebo časová
období.
Základní okno programu je na obrázku 2. Přehledně ukazuje aktuální stav
vybraných strojů. V okně je graficky
znázorněn průběh pracovního procesu
po hodinách a začátky směn. Ve sloupečku celkem je souhrnné zobrazení
a vyhodnocení za vybraný časový úsek.
Kliknutím na buňku v tabulce lze přejít na detailní zobrazení. Pomocí tlačítek hod a den lze prohlížet data po hodinách, dnech nebo směnách. Hodinový
detail je na obrázku 3.
Analýza a export dat
Složitější analýzy dat nebo například pravidelný export vybraných dat
a jejich zasílání vedoucím pracovníkům je možné v části filtr. Oblíbenou
funkcí této části je export do programu Excel. Nastavené filtry si lze uložit a vytvářet pak jedním
stiskem tlačítka požadované sestavy.
Obr. 3: Hodinový detail práce stroje.
tém nainstalovat jednoduše na jakýkoli počítač.
Celý systém je velmi levný – základní
program je zdarma, platí se pouze jednotky Workmonitor. Sledování výroby lze tedy pořídit v ceně 3.490 Kč
za každý monitorovaný stroj. Pokud je
třeba do programu doplnit specifické
funkce (přehledy, propojení s podnikovým ERP systémem, sledování neobvyklých strojů), je to řešeno individuální nabídkou.
Neváhejte tedy vyzkoušet Workmonitor, který dodává společnost Papouch
s. r. o., renomovaní pracovníci dodavatele vám ochotně poradí s jeho aplikací.
www.papouch.com
Systém je levný
a vyzkoušení zadarmo
Líbí se vám popsaný
systém Workmonitor?
Pak není nic jednoduššího než si zdarma zapůjčit modul Workmonitor a vše vyzkoušet. Obr. 2: Základní okno programu přehledně ukazuje aktuPro testování lze sys- ální stav.
NEJLEPŠÍ NÁSTROJE A PRAXE
NAOBZORU
Fotoelektrická čidla OsiSense
XUE AA a vidlicový snímač
OsiSense XUVE
Společn Schneider Electric
Společnost
představuje
nová fotoelektricpředs
ká čidla OsiSense XUE AA
pro
p odměřování vzdálenostít a vidlicový snímač OsiSense XUVE pro snímání
štítků.
Oba snímače splňují
požadavky zákazníků
na snadnou montáž, jednoduché nastavení parametrů a vysokou přesnost
při
p snímání.
Čidla pro odměřování
vzdáleností
OsiSense XUE AA
vzd
pracují v infračerveném spektru. V difuzním
režimu mají dosah 6 m, v reflexním (s odrazkou) pak až 30 m. Jsou optimální volbou pro
antikolizní systém jeřábových drah, měření
průměru cívek papíru nebo svitků plechu.
Samonosné čidlo „XUE AA“ vyniká robustní konstrukcí a splňuje požadavky IP 67.
Po rychlé montáži a jednoduchém zaměření
paprsku lze požadované parametry nastavit
dvěma tlačítky „teach“. Dva programovatelné
výstupy (diskrétní Z/V a analogový 4–20 mA)
se posléze již definují automaticky.
Vidlicový snímač OsiSense XUVE je určen
především pro proces balení – konkrétně pro
kontrolu přítomnosti štítků před jejich nalepením. Malé rozměry plastového pouzdra
umožňují snadnou a hlavně rychlou montáž
i do méně přístupných prostorů stroje.
Nastavování parametrů se provádí jediným
tlačítkem „teach“. Světlost mezi vidlicemi
činí 3 mm. Hlavní předností „XUVE“ je rychlost snímání štítků – ve zmíněném případě
150 m/min. (při minimální vzdálenosti 2 mm
mezi jednotlivými štítky).
www.schneider-electric.cz
30 • únor 2012
Analýza motorového
obvodu
ři běžném provozu uhelného parogenerátoru ve mlýně
na k u k u ř ici začal brz y
po spuštění vypadávat elektromotor o výkonu 100 kW pohánějící
jeden ze dvou drtičů uhlí. Důsledky:
 Skutečnost, že nebylo možné provozovat druhý drtič uhlí, vedla ke snížené spolehlivosti generátoru.
 Motor vypadával, i když do drtiče
nebyl naložen materiál.
 Z počátečního 30s souboru spouštěcích dat nebylo možné odvodit informace, protože chyběl základní soubor
spouštěcích dat, s nímž by bylo možné
provést srovnání.
 Vibrační analýza detekovala zvýšenou úroveň vibrací, nicméně z důvodu konfigurace a konstrukce zařízení
nebylo možné izolovat zdroj.
P
Pomocí technologie analýzy motorového obvodu byl během prvních
několika minut provozu zaznamenáván zátěžový proud (Pomocí technologie analýzy motorového obvodu byl
během prvních několika minut provozu zaznamenáván zátěžový proud
(záznamy byly pořízeny v intervalu
6 minut, pro zjištění příčiny vypínání).). Byl zjištěn počáteční oscilující
zátěžový proud 10 A, který se postupně zvyšoval na 70 A, a následně se
při přetížení vypnul motor při proudu 168,9 A. Měření času mezi špičkami těchto oscilací jednotně ukazovalo
hodnotu 0,51 s ± 0,01 s.
Motor byl restartován a bylo zaznamenáváno nemodulované spektrum
pro další upřesnění, zda tento problém
souvisí spíše se zátěží nebo rotorem.
Při frekvenci 1,934 Hz se vyskytovala špička 2,8 dB při mechanické
rychlosti otáčení 116 ot./min. Otáčky 116 ot./min korelovaly s oscilací
zátěže 0,51 s ± 0,01 s zjištěnou během
hodnocení spektra spouštěcího proudu. Po konzultaci s oddělením údržby a oprav bylo zjištěno, že hlavní hřídel drtiče se otáčí rychlostí přibližně
2 ot./s. Následně byli zaměstnan-
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO
Ů
PODNIKU
Tim Griesmer
Allied Reliability
ci oddělení údržby a oprav vysláni,
aby se podívali na nesouosost převodů nebo na váznutí spojené s hlavním
hřídelem zařízení.
Klient, který stále nebyl přesvědčen, že problém se zařízením může
mít mechanický původ, požádal, aby
byla zátěž oddělena od motoru a motor
byl otestován znovu. Byl zaznamenán
další spouštěcí proud, což firmu přesvědčilo, že problém je na straně zátěže. Potvrdil se tím dříve pozorovaný
mechanický problém.
Pracovníci oddělení údržby a oprav
vybavení užitečnými daty se nyní se
svým hledáním zaměřili na hlavní hřídel drtiče a související jednotku redukce převodů.
Co bylo zjištěno
Pracov níci roz montovali d r tič
a hlavní převodovku. Zjistili, že
konečný zkosený převod nebyl náležitě slícován s převodem hlavního
hřídele a existovala zde značná vůle.
To, společně s váznoucí kluznou deskou, způsobovalo oscilaci odpovídající otáčce jeho konečného převodu.
Redukční převodový poměr činil 5:1
a hlavní hřídel uváděl do rychlosti 116
ot./min.
Závěr
Technologie analýzy motorového
obvodu je nedestruktivní zkušební
technologií měřící vlastní charakteristiky motorového obvodu. Demodulační spektrum se obvykle využívá
jako nástroj pro určení trendu, nicméně v tomto případě jsme byli schopni využít odpovídající údaje a díky
komunikaci s informovaným personálem jsme mohli klientovi poukázat
na příslušný úsek složitého zařízení,
aby zde provedl potřebné opravy.
Tim Griesmer je analytik pro IR/
MCA společnosti Allied Reliability.
PlantStruxure v rozsáhlém projektu
solární elektrárny Gemasolar
P
rvní komerční solární elektrárna na světě se jmenuje
Gemasolar. Ve Fuentes de
Andalucía v oblasti Sevilia
ji vybudovala Torresol Energy,
španělská společnost zabývající se
obnovitelnými zdroji. Pro svůj nový
energetický zdroj si investor vybral
unikátní koncept procesního řízení PlantStruxure od společnosti
Schneider Electric.
Při řízení procesní výroby je velký
důraz kladen na dostupnost všech
důležitých informací, integrované
inženýrské prostředí, komunikaci
a robustní řízení. Schneider Electric
přináší stabilní řešení této úlohy
v podobě koncepce PlantStruxure.
Z výhod PlantStruxure – včetně riziko omezujícího využití TVDA (tested and validated architectures) – těží
i první komerční solární elektrárna
Gemasolar.
Popis technologie
Gemasolar představuje první komerční solární elektrárnu o výkonu 17 MW.
Základ celého systému tvoří heliostaty, které odrazem koncentrují sluneční
energii do centrální věže. Zde je umístěn akumulační zásobník slaného roztoku, jehož teplota dosahuje až 500 ºC.
Roztok se prostřednictvím tepelných
výměníků mění nejprve na horkou vodu
a následně pak v páru pro generování
elektrické energie přes parní turbínu.
Díky akumulační nádrži může Gemasolar dodávat energii plynule celých 24
hodin denně.
PlantStruxure: koncept řízení
Celý systém byl rozdělen do těchto
funkčních celků:
 řízení heliostatů a věže,
 procesní centrální systém včetně energetiky, chemického a vodního
hospodářství.
Pro lokální řízení, natáčení a synchronizaci heliostatů byl použit řídi-
cí systém Modicon M340
se servopohony Lexium
a frekvenčními měniči Altivar. Celá soustava se skládá
z 2 650 heliostatů, 52 koncentrátorů a 564 komunikačních prvků ConneXium.
Propojení rozsáhlého množství kontrolérů – geograficky rozprostřených na velkém
území – bylo realizováno
26 optickými sítěmi v kruhové architektuře.
Centrální procesní řízení parních turbín, vodního
a chemického hospodářství, regulace
akumulační nádrže věže a řízení kompresorů zajišťuje 7 instalovaných redundantních systémů Modicon Quantum
v kombinaci s PAC Modicon M340 pro
lokální řízení.
Společná platforma pro operátorské
prostředí
Řízení i monitorování zajišťuje Vijeo
Citect v provedení redundantních systémových serverů. Celý systém zvládá více než 100 000 proměnných s odezvou menší
než 1 s. Operátor obsluhuje
v jednom prostředí jak procesní řízení energetického
cyklu, tak zároveň monitorovací systém 2 650 heliostatů, dokonce s možností
nastavování jejich polohy
a vzájemné synchronizace.
Historická data a proměnné
jsou archivovány ve Vijeo
Historianu.
Společnost Sch neider Electric se podílela
na dodání kompletního projektu od návrhu přes inženýrské činnosti včetně programování až po uvedení do provozu a oživení. První
komerční solární elektrárna Gemasolar
tak může plně využívat všech výhod
koncepce PlantStruxure – jednotného
prostředí pro monitorování i procesní
Michal Křena
Schneider Electric
První komerční solární elektrárna
Gemasolar
Modicon M340 řídí 2 650 heliostatů,
52 koncentrátorů a 564 komunikačních
prvků ConneXium
Schéma koncepce PlantStruxure
v solární elektrárně Gemasolar
řízení, osvědčeného robustního řešení
řízení a komunikace i integrovaného
inženýrského prostředí.
www.schneider-electric.cz
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2012
•
31
NEJLEPŠÍ NÁSTROJE A PRAXE
Systém pro řízení údržby v podniku
COMES Maintenance
ystém pro řízení údržby podniku COMES Maintenance
je vytvořen pro řízení údržby podniku a obsahuje podporu pro zajištění plánování a realizaci údržby, poskytuje přehled
o činnostech údržby v organizaci
včetně přehledů klíčových ukazatelů nezbytných pro řízení údržby.
Mezi h lav n í systémové část i
COMES Maintenance patří vlastní
konfigurace, plánování údržby, evidence oprav a úkonů, sklad náhradních dílů a vytváření souvisejících
statistik a protokolů.
COMES Maintenance vy užívá
modulu COMES Modeller výrobního informačního systému COMES.
I proto je jednoduše doplnitelný
o speciální uživatelské funkce.
COMES Maintenance může být
provázán s externími systémy (např.
docházka pro synchronizaci pracovníků, celopodnikové IT/ERP pro synchronizaci náhradních dílů a jejich
objednávání aj.).
Vazbu zajišťuje konfigurovatelné
rozhraní modulu COMES Modeller,
které umožňuje výměnu dat s externími systémy pomocí přímé vazby
mezi SQL databázemi, pomocí textových nebo XML souborů nebo pomocí webových služeb.
S
Vlastní konfigurace
COMES Maintenance umožňuje konfigurovat zdroje potřebné pro
údržbu (lidské, materiální) a předmět údržby (zařízení). Je také možné
vytvořit vazbu na externí systémy
pro synchronizaci dat (pracovníci,
náhradní díly).
Konfigurace je členěna do částí
(obr. 1):
• Správa lidských zdrojů (pracovníci údržby, externí firmy zajišťující údržbu). Součástí je tvorba uživatelsky definovaných skupin (např.
údržba strojní, údržba elektro) s uživatelsky definovanými vlastnostmi
32 • únor 2012
jednotlivých skupin (např. kontaktní
informace, kvalifikace).
• Správa zařízení, která podléhají údržbě, s možností def inice
hierarchie zařízení (dle konkrétní
struktury v daném výrobním podniku). Zařízením je možno přiřazovat jak předdefinované vlastnosti, tak
i externí dokumenty (obrázky, výkresová dokumentace, pokyny /SOP/ pro
údržbu…).
• Správa nástrojů a náhradních
dílů s vazbou na sklad náhradních
dílů.
Obr. 1: Příklady konfiguračních formulářů
Plánování údržby
COMES Maintenance nabízí automatické a uživatelské plánování údržby, kalibrací a kontrol (obr. 2).
Díky úzké vazbě na ostatní moduly výrobního informačního systému
podporuje COMES možnost vytvoření automatické vazby na jednotlivá zařízení podléhající údržbě (přenosy dat z řídicích systémů těchto
zařízení).
Příkladem může být získávání skutečně naběhaného času (motohodin)
zařízení pro sofistikovanější preventivní údržbu.
Perioda údržby je nastavitelná
u každého zařízení.
Uživatelské plánování umožňuje
ruční zadání požadavků na provedení údržby.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Obr. 2: Příklady oken pro plánování
údržby
Plán údržby využívá uživatelsky
konfigurovatelnou hierarchii zařízení a skupiny údržby a je zobrazován
pomocí Ganttova diagramu.
Automatické plánování probíhá
periodicky (preventivní údržba) nebo
na základě motohodin a poruchových
hlášení (alarmů) řídicího systému
(vylepšená preventivní údržba).
Jednotlivé požadavky na údržbu prochází v systému vestavěným
životním cyklem (obr. 2).
Pracovníci údržby mohou bý t
o požadavcích na provedení údržby informováni prostřednictvím své
obrazovky aplikace, e-mailu nebo
SMS.
Plánování údržby je možno provázat s funkčností APS pro krátkodobé
plánování výroby, což je zákazníky
často požadovaná funkčnost výrobního informačního systému COMES.
Přehledy a protokoly
COMES Maintenance obsahuje
standardní protokoly. Další uživatelské protokoly lze doplnit prostředky výrobního informačního systému
COMES.
Mezi standardní protokoly patří:
• Plán údržby zobrazený Ganttovým diagramem nebo tabulkou s filtrováním přes časový interval od-do,
zařízení, skupin údržby
• Protokol o provedení údržby
Seznam všech záznamů o provedených údržbách s možností jejich
filtrování (filtr podle data údržby,
názvu udržovaného zařízení, údržbáře) a možností zobrazení detailních
informací o provedení údržby
• Statistika zařízení podléhajících
údržbě s možností výběru zařízení
a období. Obsahem protokolu je:
• četnost údržeb zařízení
• průměrná doba trvání údržby
• datum posledního provedení
údržby
• průměrné náklady na údržbu
zařízení
• celkové náklady všech údržeb
daného zařízení
• Statistika vytíženosti pracovníků údržby s možností výběru pracovníka a období. Obsahem protokolu je:
• počet vyřešených úkolů
• počet nevyřešených úkolů
• celková doba strávená údržbou
• vytíženost pracovníka za zvolené období
Sklad náhradních dílů
COMES Maintenance umožňuje
vést sklad náhradních dílů.
Umožňuje konfigurovat fyzické
a logické sklady, v rámci skladu specifikovat skladové pozice. Počet konfigurovaných skladů není systémem
omezen.
Skladové položky jsou zobrazovány souhrnně v přehledové tabulce s možností filtrování dle skladu
a vybraného řetězce nebo detailně
Obr. 3: Příklad specifikace skladové
položky
pomocí karty položky s detailními
informacemi o položce (obr. 3).
Na skladové položky je možno
vystavovat objednávky, ve skladě je
možné provádět skladové operace
(příjmy, výdeje, převody) a skladové
uzávěrky a inventury.
Součástí skladu jsou protokoly skladových pohybů a inventurní
protokoly.
Sk lad podpor uje ident if i kaci
pomocí čárových kódů i jiných systémů značení (2D, RFID).
Souhrnně o COMES Maintenance
Systém nabízí uživatelům efektivní a uživatelsky přátelské řešení
řízení údržby. Je vyvinut na moderní IT technologii Microsoft®, uživatelsk ý m k lientem je webov ý
prohlížeč Internet Explorer, což uživatelům umožňuje transparentní pří-
stup k informacím jak uvnitř podniku, a to s minimálními náklady
na administraci aplikace, tak s přístupem z libovolného počítače v podniku i ze vzdáleného přístupu.
Velkou předností je možnost provázání s technologií výrobního informačního systému COMES s jeho
komplexními MES f un kčnostmi
(např. sběr a vyhodnocování výrobních dat).
COM ES Mai ntenance podpo r uje nákladově „štíhlou“ údržbu
a poskytuje:
• Jednoduchou konfiguraci zdrojů
a předmětu údržby s možností hierarchického členění
• Vi z u ál n í plá nová n í úd r žby
v různých režimech
• Evidenci provedených úkonů
• Vytváření báze znalostí o provedených údržbách a opravách, její
následné využívání
• Možnost sofistikované preventivní údržby
• Vedení skladu náhradních dílů
• Komunikaci s externími systémy, a to jak s řídicími systémy technologií, tak i s podnikovým IT systémem (ERP)
• Přehledy, statistiky a protokoly
Ing. Vlastimil Braun
COMPAS automatizace, spol. s r.o.
www.compas.cz
Hledáte SW pro řízení údržby ?
Detailní plánování údržby
Řízení zdrojů údržby
(personál, materiály…)
Správa definic a informací
Informace o realizovaných
zásazích
Dispečink údržby
Analýzy údržby
Vývoj COMES® byl realizován za finanční podpory
z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím
Ministerstva průmyslu a obchodu.
Váš kompletní partner
pro automatizaci výroby.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2012
•
33
www.compas.cz
NEJLEPŠÍ NÁSTROJE A PRAXE
Ultrazvuk řeší problémy s mazáním ložisek
Doug Waetjen
UE Systems
ších šest měsíců, protože čerpadla byla
v lepším stavu, než očekávali!“
S
polečnost Abemarle v Orangeburgu v Jižní Karolíně je společnost specializující se na chemickou
a farmaceutickou výrobu; rozkládá
se téměř na 300 akrech a její výroba
je soustředěna do mnoha malých provozních budov. V jedné z těchto budov
je 30000galonová nádrž se smrtelně
nebezpečným obsahem, která má dvě
vertikálně namontovaná čerpadla.
„Mnozí z nás vědí, že nadměrné
mazání zkracuje životnost kuličkových
ložisek a případně je i ničí. Jejich těsnění se při tom totiž může poškodit a to
způsobí nežádoucí kontaminaci. Takže
když nám výrobce čerpadel doporučil
mazat ložiska těchto čerpadel každé dva
týdny a za dva roky je poslat na generálku, byli jsme nedůvěřiví,“ řekl Arthur
Sweatman, vedoucí analytik elektrických zařízení a přístrojů v Albemarle
Corp.
Podle Sweatmana doporučil výrobce 42 dávek maziva ručním mazacím
lisem. „Kvůli možným problémům
s mazáním jsme se rozhodli ke sledování ložisek použít přenosný ultrazvukový přístroj (Ultraprobe 2000 od UE
Systems, Inc.),“ pokračoval Sweatman.
„Určil jsem diagnostický plán a zaškolil tým údržby v používání ultrazvuku,
což umožnilo
sledovat ložiska při činnosti.
Zjistili jsme, že ložiska potřebovala pouze
šest nebo sedm dávek
maziva jednou za šest
měsíců, což nám ušetřilo práci a čas a prodloužilo životnost
zařízení. Když jsme
p o sl a l i č e r p a d l a
na servis, jak stanovil výrobce, opravna nás informovala, že servisní
Obr. 1:
cyklus by se mohl
Asistent mazání
prodloužit o dalUltraprobe 201
34 • únor 2012
Jak ultrazvuk pracuje
Přístroje detekující ultrazvuk šířený
vzduchem nebo konstrukcemi, někdy
nazývané „ultrazvukové detektory“,
poskytují informace dvěma způsoby:
kvalitativně, a to prostřednictvím své
schopnosti „slyšet“ ultrazvuk pomocí průmyslových sluchátek, a kvantitativně, tj. odečítáním hodnot intenzity
na měřidle nebo displeji.
I když schopnost měřit intenzitu
a vizuálně sledovat zvukové průběhy
je důležitá, stejný význam má schopnost slyšet ultrazvuk produkovaný různými zařízeními. Díky možnosti jasně
rozlišovat mezi různými zvuky zařízení umožňují tyto přístroje technikům
potvrdit diagnózu na místě.
Toto je u ultrazvukových detektorů dosahováno pomocí elektronického
procesu, který převádí ultrazvuk snímaný přístrojem do slyšitelného pásma,
kde ho obsluha může slyšet a rozpoznat. Také směrové vlastnosti ultrazvuku umožňují přesně vymezit místo
netěsnosti nebo určit zdroj ultrazvuku
ve strojním zařízení.
Lidskými smysly vnímané zvuky
jsou v rozsahu 20 Hz až 20 kHz. Průměrná horní hranice slyšení je u lidí
ve skutečnosti jen 16,5 kHz. Tyto frekvence jsou relativně nízké ve srovnání
s hodnotami, kterých dosahuje ultrazvukový projev úniků a mechanického tření. Zvuky ve slyšitelném rozsahu
mají vlnovou délku od 17 m do 20 mm,
přičemž ultrazvukové vlny využívané pro diagnostiku jsou dlouhé pouze
od 16 mm do 3 mm. Protože ultrazvukové vlny jsou podstatně kratší, je možné
pomocí ultrazvukových detektorů mnohem lépe lokalizovat zdroj ultrazvuku
i v hlučném provozním prostředí. A to je
jeden z hlavních faktorů, který přispívá
k jeho využití.
Diagnostika mazání
Ultrazvuková detekce poskytuje včasné varování před poruchou
ložiska, odhaluje nedostatečné mazá-
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Obr. 2: Ultraprobe 10 000 s magnetickým kontaktním modulem
ní, brání přemazání a může se používat pro diagnostiku rychloběžných
i pomaloběžných ložisek. Existují dvě
ultrazvukové metody – srovnávací
a metoda založená na historii; obě se
běžně používají k diagnostice ložisek.
P r v n í m k rokem je st a noven í
základní hodnoty měření srovnáním
podobných ložisek z hlediska potenciálních rozdílů v amplitudě a kvalitě
zvuku. To se provede tak, že zkušební
technik udělá referenční bod na krytu
ložiska nebo mazací armatuře a dotýká se v tomto referenčním bodě kontaktní sondou (stetoskopem) ultrazvukového detektoru. Přitom naladí
přístroj na frekvenci 30 kHz a upraví úroveň citlivosti tak, aby bylo slyšet zvuky ložiska zřetelněji a hodnoty
intenzity na měřidle nebo displeji se
dostaly do potřebného rozsahu, pokud
je výchozí amplituda ultrazvuku
buď příliš vysoká, nebo příliš nízká.
Pak srovnává tuto základní hodnotu
s podobnými ložisky.
Zv ýšení inten zit y ult raz v u k u
o 8 dB nad základní hodnotu značí
stav před poruchou ložiska nebo jeho
nedostatečné mazání. Tento ultrazvukový projev je provázen široko-
pásmovým šumem, který se charakterem podobá velkému úniku
plynu. Nárůst intenzity ultrazvuku
o 12 dB udává právě začátek poruchového stavu a bude znít poměrně hrubě.
Změna na 16 dB značí pokročilý stav
poruchy, přičemž zvětšení na 35 až
50 dB upozorňuje na fatální poruchu.
Po otestování řady ložisek a nastavení
základní úrovně se data zaznamenají
a pak se srovnávají s budoucími měřenými hodnotami a sledují se vývojové
tendence a provádí analýzy.
U většiny případů je zkušební postup
jednoduchý a přímý, ale toto u Albemarle Corp. neplatilo. Protože nádrž
s čerpadly je v prostředí provozu se
smrtelně nebezpečnými látkami, každá
kontrola ložisek je pracovně i časově
náročná. K provedení úkolu je nutné
vytvořit tým údržby složený ze dvou
pracovníků (vykonávající a sledující
osoba), kteří jsou oblečeni v ochranném
oděvu (v tomto případě level B), aby se
zabránilo jejich kontaminaci.
Jak dále připomněl Sweatman, „čerpadla jsou namontována uvnitř nádrže
vertikálně, takže není jednoduché čerpadlo vytáhnout a vzít do dílny. Znamená to výpadek několika dní, než se
nádrž vyčistí tak, aby se čerpadla mohla
demontovat pro opravu.“
Řešením Arthura Sweatmana bylo
použít prodlužovací kabel pro připojení kontaktního modulu ultrazvukového detektoru na vzdálené místo
uvnitř budovy a vývod kabelu umístit vně budovy. Výsledkem je, že jednou týdně se musí zastavit jen jeden
pracovník k odečtení intenzity ultraz v u k u pro v yhod nocení mazání, což trvá jen pět minut! Sweatman určil základní hodnoty pro
každé čerpadlo s použitím navýšení
o 7 až 8 dB od této hodnoty jako bod,
kdy se spouští signalizace upozorňující na problém s mazáním. Když mechanik zaznamená překročení signalizační
úrovně, vezme s sebou dalšího kolegu, obléknou si ochranný oděv, vstoupí
do budovy a promažou ložiska čerpadel.
Arthur Sweatman náhodou objevil, že každý technik provádějící kontrolu mazání, používal u kontaktního
modulu jiný ruční přítlak, což způsobilo proměnné odečítání hodnot. A to byl
další důvod, proč se rozhodl pro pevně
namontovaný kontaktní modul s prodlužovacím kabelem do vzdáleného
místa. „Povrchový kontakt modulu je
stejný, a to bez ohledu na to, kdo provádí kontrolu. Měření je konzistentní
a opakovatelné," vysvětlil Sweatman.
„Pro stanovení správné úrovně
mazání sleduje technik při pumpování
maziva dovnitř ložiska intenzitu ultrazvuku v dB. Pokračuje v pumpování,
dokud se hladina nezvedne a nevrátí se
do svého výchozího bodu. Potom přidá
další dávku nebo dvě, aby se ujistil, že
intenzita už nestoupá."
„Doufali jsme, že ultrazvuková
diagnostika by mohla rychle a přesně označit, která ložiska potřebují
namazat, kolik maziva se má použít
a jak často se to má provádět,“ uzavírá Sweatman. „Uskutečnili jsme
to, co jsme si předsevzali, a hodně se
přitom naučili o prediktivní údržbě
v provozu.“
Překlad a úpravy z anglického
orginálu provedla společnost:
TSI System s .r. o.
www.tsisystem.cz
Ultraprobe ®
Ultrazvuková
průmyslová
diagnostika
Zjišťování úniku
tlakového vzduchu
Kontrola ventilů
a odvaděčů kondenzátu
Diagnostika
valivých ložisek
Vyhledávání
elektrických výbojů
TSI System s. r. o.
Mariánské nám. 1 617 00 Brno ČR
tel. +420 545 129 462 fax 545 129 467
[email protected] www.tsisystem.cz
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2012
•
35
NEJLEPŠÍ NÁSTROJE A PRAXE
Navrhování nových systémů SCADA
Fabio Terezinho
InduSoft
tomto článku popisujeme
kroky, pomocí nichž můžete zkrátit dobu navrhování
a dosáhnout lepších výsledků při vývoji nového projektu průmyslového řízení a sběru dat SCADA
(Super visor y Cont rol and Data
Acquisition) pro platformu Windows
nebo Windows Embedded. První dva
kroky, návrh nového projektu a vytvoření databáze značek, lze při dodržování těchto pokynů provádět efektivně
za kratší dobu. Tyto rychlé tipy vám
pomohou vést váš projekt správně už
od začátku.
V
Navrhování nového projektu
Níže uvádíme stručný kontrolní
seznam bodů týkajících se dvou nejdůležitějších počátečních rozhodnutí: platforma a rozlišení.
Jakou platformu použít?
Výběr platformy je důležitý, protože
většina sad SCADA má odlišný systém
licencí pro různé platformy, například
jeden pro Windows a jiný pro Windows
Embedded. Navíc často platí odlišná
omezení pro různé platformy systému
Windows Embedded. Ujistěte se, že
zvolená platforma podporuje funkce,
které potřebujete.
Jaké rozlišení zvolit při zahájení
projektu?
Snadnou odpovědí je – použijte rozlišení zařízení, v němž se bude aplikace
využívat. Nicméně nesmíte zapomínat
na další platformy, které mohou různá
hardwarová zařízení využívat. Musíte
vzít v úvahu různá rozlišení při vytváření aplikací, jako jsou demoverze a šablony. Pokud neznáte rozlišení zařízení,
které se bude používat, doporučuji použít 1 280×800 obrazových bodů, protože toto rozlišení pokryje většinu zařízení na trhu.
Co když budeme potřebovat změnit
platformu nebo rozlišení?
36 • únor 2012
Ujistěte se, že zvolený software
SCADA dovoluje změnit platformu
nebo rozlišení bez nadměrných nákladů nebo úsilí. Některé programy umožňují změnit rozlišení pouhým kliknutím
myši a konvertovat rozlišení ve vašem
projektu, dokonce i vlastní rozlišení.
Nicméně je nejlepší vyhnout se změnám
rozlišení, protože obrazovky a obrázky
mohou ztratit na detailu.
Které funkce povoli t a které
zakázat?
Zkontrolujte nastavení vašeho projektu (prohlížeče), komunikací a webu.
Asi budete chtít zahrnout některé funkce, například zakázat funkci „palm rejection“ obvyklou u zařízení s dotykovou
obrazovkou a systémem Windows 7.
Funkce „palm rejection“ znamená, že
musíte na položku kliknout a podržet ji. Doporučuji tuto funkci zakázat,
aby obrazovka reagovala rychleji. Dále
můžete zvážit aktivaci virtuální klávesnice a rozhodnout se, zda skrýt kurzor.
Jak definovat možnosti ovladače
a OPC?
Výběr správných možností pro vaši
aplikaci má kritický význam pro to,
aby do PLC nebo řídicího prvku byly
zasílány správné hodnoty. Software by
měl poskytovat možnost „zaslat každý
stav“ a „zaslat poslední stav“. Možnost
„zaslat každý stav“ je obvykle výchozím
nastavením a znamená, že do vyrovnávací paměti budou ukládány a do PLC
budou zapsány všechny příkazy. Například když kliknete na tlačítko a nastavíte
značku na hodnotu jedna a poté tlačítko
uvolníte a zapíšete do pole značky hodnotu nula, software uloží do vyrovnávací
paměti příkaz k zapsání jedničky a příkaz
k zapsání nuly. To je velmi užitečné pro
řízení stroje a krokování příkazů.
Kdy zvolit možnost „zaslat poslední stav“?
U aplikace, která zapisuje a mění
mnoho hodnot značek rychle, může
také rychle dojít k zaplnění vyrovnávací
paměti. Možnost „zaslat poslední stav“
odešle pouze poslední aktuální hodno-
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
tu při spuštění skenu ovladače, takže
do vyrovnávací paměti nejsou ukládány žádné informace.
Databáze značek
Obvykle vytváříte značky pro celou
aplikaci až po vytvoření projektu. To je
jedna z nejlepších oblastí, kde můžete
ušetřit čas.
Existuje nějaký způsob, jak při
vytváření značek ušetřit čas?
Vyhněte se vytváření značek ručně
a zvolte si softwarovou sadu, která nabízí pole (arrays) a třídy (classes).
Jak fungují pole?
Pole vám umožňují použít jen jeden
řádek pro vytvoření duplicitních značek.
Váš projekt má například 30 značek pro
teplotní senzory. Vytvoříte hlavní značku „teplota“ a do sloupce pole zadáte hodnotu 29. Automaticky se vytvoří 30 značek, přičemž každá z nich má nezávislou
hodnotu.
Jak fungují třídy?
Často máte mnoho vlastností parametrů z jednoho specifického zařízení, které
byste chtěli zapouzdřit. Máte například
30 nádrží a každá nádrž má svou hodnotu teploty, tlaku a výšky hladiny. Namísto
čtení tří řádků s teplotou, tlakem a výškou hladiny, přičemž u všech je 29 elementů, vytvoříte třídu pro zapouzdření
vlastností z každé nádrže (teplota, tlak
a výška hladiny).
Je třída značkou?
Třída je šablonou pro značku, nikoli
značkou. Budete mít 30 instancí elementu nádrže, které můžete následně použít pro vytvoření pole. Pro odlišení třídy
od značky můžete použít předponu „c“.
Předběžným plánováním a správným
prováděním těchto kroků na samotném
počátku vašeho projektu můžete ušetřit
čas a peníze potřebné na vývoj.
Fabio Terezinho je viceprezident pro
poradenské služby společnosti InduSoft.
P
ro zvýšení efektivity a produktivity skladů existují nejrůznější řešení. Optimalizace
skladu často závisí na nalezení toho správného řešení šitého na míru
individuálním potřebám firmy, pokud
jde o manipulaci s materiálem. Níže
jsou uvedeny příklady skladů, které
různými způsoby optimalizovaly svůj
provoz pomocí vylepšení aplikací manipulace s materiálem.
Modernizace vybavení
Nový provozní ředitel maloobchodního dodavatele matrací a nábytku usiloval
o snížení nákladů na údržbu vozového
parku vysokozdvižných vozíků. V dané
době tvořilo tento vozový park deset 24V,
kolejnicově naváděných vychystávacích
vozíků. Při hledání náhrady za tento neefektivní stárnoucí vozový park požádala
firma o zkušební zapůjčení vysoce produktivního, 36V vychystávacího vozíku
napájeného střídavým proudem. Při bezprostředním zkušebním srovnání firma
proti sobě postavila dražší, 36V vysokozdvižný vozík napájený střídavým
proudem a levnější, 24V vozík napájený
stejnosměrným proudem. Zkouška znamenala projet uličkou, zvednout vidlice,
naložit rozměrné matrace a vrátit se zpět.
V této zkoušce 24V vozík napájený
stejnosměrným proudem dokončil tuto
operaci za 1 minutu a 45 sekund, zatímco
36V vozík napájený střídavým proudem
dokončil úkol za méně než jednu minutu.
Na základě těchto dat dokázal maloobchodník zdůvodnit vyšší kapitálové
investice do 36V vychystávacího vozíku
napájeného střídavým proudem a zakoupil tři kolejnicové naváděné jednotky,
které nahradily sedm nejstarších vozíků
napájených stejnosměrným proudem.
Maloobchodník se následně zaměřil
na optimalizaci nákladů na pracovní sílu
a údržbu. O tři roky později dodavatel
odhadl, že zaměřením na snížení nákladů na práci a údržbu jeho firma ušetřila
každý rok více než 300 000 dolarů.
Alternativní řešení pro úsporu nákladů
Velký poskytovatel logistických služeb přehodnocoval svou praxi používá-
ní vysokozdvižných vozíků poháněných
propanem, jejichž provoz zajišťovala
sedící obsluha a které byly určeny pro
nakládání návěsů u nakládací rampy.
Firma hledala nákladová úsporná řešení nakládky palet a uvažovala o elektrických vysokozdvižných vozících.
Při použití elektrických paletových
vozíků o trojnásobné délce, které byly
schopny naložit tři palety najednou,
firma zjistila, že vozík dokáže naložit
návěs za třetinu času, jenž byl obvykle potřebný pro naložení pomocí vysokozdvižného vozíku se sedící obsluhou.
Objevila také další přínosy:
• nižší kapitálové investice na manipulační techniku,
• nižší náklady na energii použitím
elektřiny namísto propanu (zhruba 90%
úspora),
• nižší pracovní náklady díky naložení návěsu za třetinu času,
• rychlejší obrátka nákladních vozidel u rampy: třetinová doba nakládání
znamenala ztrojnásobení počtu příjezdů
vozidel.
Řešení pro rychlonabíjení
Velký výrobce cukrovinek získal rozsáhlou zakázku od obrovského maloobchodního řetězce s předpokladem 40%
ročního růstu objemu. Aby se vyrovnal s tímto navýšením objemu výroby,
výrobce si rychle uvědomil, že potřebuje v mnoha směrech zlepšit fungování
svého skladu.
Firma chtěla modernizovat stávající vozový park vysokozdvižných vozíků na elektrické vozíky s protizávažím
a stojící obsluhou. Chtěla také snížit
náklady na opravy a prostoje, které
vyžadoval stávající vozový park. Provozní ředitel vypracoval plán implementace vozového parku 13 elektrických vysokozdvižných vozíků – včetně
vozíků s protizávažím a stojící obsluhou,
vozíků s výsuvnou vidlicí a vychystávacích vozíků – se dvěma akumulátory
na každý vysokozdvižný vozík, dále pak
požadoval implementaci jedné nabíječky a systému pro výměnu akumulátorů.
Firma neměla prostředky na investování do velké akumulátorovny, takže
Simon Walker
Raymond Handling Solutions
našla srovnatelné
řešení. Díky monitoringu využívání
akumulátorů pomocí
elektronických monitorovacích zařízení
mohl provozní ředitel
a jeho tým vypracovat alternativní dobíjecí strategii zahrnující vysokofrekvenční
r yc h lo d o b íje č k y,
vzdálené monitorování údajů o tom, kdy jsou vysokozdvižné vozíky dobíjeny, a program intenzivního doplňování vody do akumulátorů.
O čtyři roky později se program ukázal jako úspěšný a potravinářská firma
rostla, aniž by musela obětovat cenné
výrobní prostory pro akumulátorovnu.
Software pro správu vozového parku
Velký mezinárodní dodavatel léčiv
a zdravotnických produktů hledal
cesty ke snižování provozních nákladů
a k omezení poškozování provozních
zařízení. Firma dospěla k závěru, že by
pro ni mohl být přínosný software pro
správu vozového parku, a rozhodla se
začlenit tento systém do svého závodu.
Ke zlepšení operací firmy výrazně přispěly následující klíčové přínosy:
• zabezpečený přístup k manipulační
technice pouze pro oprávněný personál,
• soulad se zákonnými a bezpečnostními předpisy pomocí elektronických
bezpečnostních kontrol před směnou dle
přepisů OSHA,
• implementace zásad nejlepší praxe
monitorováním kolizí, využití a produktivity manipulační techniky,
• řízení nákladů omezením míry
poškození a proaktivní včasnou údržbou.
Od zavedení systému správy vozového parku firma zaznamenala snížení
počtu kolizí vysokozdvižných vozíků,
což snížilo náklady související s opravami následných škod.
Simon Walker je obchodní ředitel společnosti Raymond Handling Solutions.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2012
•
37
Fotografii poskytla společnost Raymond Handling Solutions.
Zvyšování produktivity skladu
Možnosti paletizace
P
rvním krokem při výběru
vhodné paletizační techniky je analýza celého rozsahu produktů a typů balení,
které procházejí vaší linkou. Vyhraďte
si čas na určení, jak se má s každou
položkou manipulovat.
Zohledněte tato důležitá hlediska:
• r oz m ě r y, t v a r a h m o t n o s t
produktu,
• stabilitu a konstrukci břemene,
• sekundární balení,
• možnosti ukládání do struktur.
Paletizátory s robotickým ramenem
jsou výborným řešením pro operace
s vysokým počtem skladových položek
SKU a nižší rychlostí manipulace stejně jako pro aplikace, kde tvar produktu
vyžaduje přesnost robotického ramene.
Robot dokáže uchopit a položit produkt,
zatímco tradiční paletizátory nasouvají
produkt na jeho místo. Pro položky, jako
jsou vědra a pytle, je schopnost robotického ramene přesně umisťovat produkt velmi důležitá. Vědra musejí být
při uložení na paletě zasunuta do sebe
až po okraj a pytle musejí být uloženy
naplocho a zároveň pravoúhle zarovnané, aniž by se narušil jejich obsah.
Roboty navíc mohou pracovat v omezených prostorech a prašném prostředí, což jejich atraktivitu pro paletizaci
pytlů ještě zvyšuje.
Protože tradiční paletizátory nikdy
nemusejí produkt uchopit, jsou tolerantnější ke změnám balení. Tradiční paletizátory mohou být také flexibilnější,
pokud jde o balení produktů a strukturu
skládání, a zvládat každý případ individuálně, takže změny struktury ukládání mají jen malý vliv na rychlost práce.
Martin Clark
Intelligrated
Vyhodnoťte požadované rychlosti
Rych lost systému ma n ipulace
s materiálem se může výrazně lišit
podle použitého nástroje paletizovaného produktu. Určete přijatelný rozsah rychlostí linky, abyste lépe posoudili možnosti pro svou techniku.
Roboty jsou stroje s přerušovaným
pohybem, pro dosažení těchto rychlostí byste potřebovali mnoho vzájemně spolupracujících robotů. Tradiční automatické paletizátory umí
dosahovat velmi vysokých rychlostí,
dokonce přes 200 krabic za minutu.
Liniové paletizátory s kontinuálním
pohybem dokážou ukládat až 20 vrstev za minutu.
Roboty tedy umí pracovat s obtížně manipulovatelnými břemeny a tradiční paletizátory zase nabízejí vyšší
rychlost. S tradičními stroji je ukládání do struktur hračkou, ale roboty umějí vytvářet struktury vhodnější pro maloobchodní použití. Co když
potřebujete obojí? Dobrou zprávou
je, že si nemusíte říct buď to, anebo
to. Nové „hybridní“ stroje integrující
robotická ramena pro vytváření struktur s tradičním paletizátorem pro tvorbu vrstev přinášejí to nejlepší z obou
světů. Tato koncepce v sobě spojuje to
nejlepší z obou technologií pro aplikace vyžadující vysokou rychlost. Roboty se využívají pro precizní otáčení
a umísťování krabic, přičemž tradiční
technologie se používá pro zarovnávání a ukládání vrstev.
Vyhodnoťte pracovníky obsluhy
a údržby
Nyní, když jste vyhodnotili svou
produktovou skladbu a požadavky
Robotické vs. tradiční paletizační technologie
Robotická paletizace
Tradiční paletizace
Hybridní paletizace
Nízká rychlost, více linek
Vysoká rychlost
Vysoká rychlost
Paletizace pytlů
Omezený rozsah typů balení
Drobné, nestabilní produkty
Paletizace věder
Tvorba složitých struktur
Omezený rozsah typů balení
Nakládání obrazovek
Tvorba složitých struktur
Nakládání obrazovek
38 • únor 2012
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Fotografii poskytla společnost Integrated.
NEJLEPŠÍ NÁSTROJE A PRAXE
na rychlost, musíte se také zamyslet nad kapacitou v oblasti obsluhy a údržby. Robotické paletizátory
a tradiční stroje mají poněkud odlišné
požadavky na údržbu a obsluhu.
Pokud jde o obsluhu a údržbu,
zohledněte tyto faktory:
• robotické aplikace vs. tradiční
aplikace,
• operační platforma,
• skladové zásoby náhradních dílů,
• prostorové nároky a možnosti.
Tradiční paletizátor je jasnou volbou
z důvodu všech výše uvedených hledisek. Pro mnoho pracovníků obsluhy je
tradiční paletizátor jen dalším strojem
fungujícím na stejné řídicí platformě
jako stovky jiných zařízení v závodě
Robotika však v závodě vzbuzuje
určité obavy. Někteří údržbáři se mohou
zdráhat provést rutinní nebo havarijní
údržbu na robotickém ramenu, zejména pokud jde o jejich řídicí platformu.
Nicméně robotika už přestává být
tajemnou černou skříňkou nebo neznámým konceptem a pracovníci si už
na ni začínají zvykat. Tento řídicí systém na bázi PLC umožňuje vašim pracovníkům využívat nová řešení robotické paletizace při zachování stávající
standardní řídicí platformy, optimalizuje složitou řídicí komunikaci, zkracuje
kritickou reakční dobu a minimalizuje
zpoždění při změně zadání.
Martin Clark je ředitel pro mezinárodní operace společnosti
Intelligrated.
Nové zásady pro energetickou efektivitu
Bob Vavra
Plant Engineering
Z
ávěr loňského roku poskytl
podnikům dobrou příležitost
vyhodnotit osvětlení závodu
a připravit se na novou legislativu pro energetickou efektivitu amerického Ministerstva energetiky, která
vstupuje v platnost v roce 2012 (původní
text sice platil pro USA, nicméně ČR se
nachází v obdobné situaci, pozn. redakce). Tato legislativa bude nařizovat, aby
výrobci osvětlení ukončili výrobu neefektivních osvětlovacích a souvisejících
produktů, což změní způsob, jakým
závody spotřebovávají energii a provádějí údržbu svého osvětlení. Společnost
Grainger, komplexní distributor produktů pro údržbu, opravy a provoz, vyvrací
sedm mýtů provázejících legislativu pro
osvětlení a poukazuje na některé nástroje a zdroje, které mohou firmám tento
přechod usnadnit.
pobídkových akcí ve vaší oblasti naleznete na stránce www.dsireusa.org, kde
jsou uvedeny informace o pobídkových
akcích a zásadách státu, lokality, rozvodného závodu a federální správy; akce je
určena na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie a vyšší energetické
účinnosti.
MÝTUS: Veškerá osvětlovací tělesa v závodě se budou muset nákladně
modernizovat, aby vyhovovala tvaru
a provedení energeticky účinných zdrojů světla.
Skutečnost: I když značné množství
osvětlovacích těles, která jsou typická
pro komerční budovy, jako jsou zářivky
a žárovky PAR, bude potřebovat určitou
modernizaci, ne všechny typy osvětlovacích těles se budou muset zcela změnit.
Například halogenové a klasické žárovky
lze jednoduše nahradit novější technologií, jako jsou kompaktní zářivky (CFL)
a žárovky LED, a to bez jakýchkoli úprav.
MÝTUS: Legislativa nebude mít
na podnikatelské subjekty tak velký
dopad jako na spotřebitele.
Skutečnost: Legislativa bude mít
dopad na obytné i nebytové prostory –
a to brzy! S účinností od 1. ledna 2012
budou muset být standardní 100W žárovky o 30 % účinnější a již je nebude možno
vyrábět v USA. V ČR se má situace tak,
že již od 1. září loňského roku nesmí
být uváděny žárovky s výkonem 75 W
a vyšším. V platnost tak vstoupila druhá
fáze požadavků na ekodesign vyplývající z Nařízení Komise EU. Již v září
roku 2010 evropská legislativa zakázala v Evropské unii uvádět na trh žárovky
s příkonem vyšším než 100 W.
MÝTUS: Přechod na energeticky
účinné osvětlení LED je velmi drahý
a váš podnik finančně zatíží.
Skutečnost: Ačkoli je osvětlení LED
na počátku instalace dražší než jeho neúčinné protějšky, jeho návratnost v průběhu času může být značná. Můžete dosáhnout nejen úspor nákladů souvisejících
se snížením spotřeby energie, ale může
se také zvýšit produktivita, protože díky
delší životnosti nově instalovaných žárovek LED se už nebudete muset zabývat
údržbou osvětlení tak často. K dispozici jsou také bezplatné zdroje, které vám
pomohou lépe pochopit potenciál úspor
pro vaši firmu.
MÝTUS: Jediná finanční návratnost,
kterou váš podnik díky přechodu na účinné osvětlení získá, bude pocházet z nižší
spotřeby energie.
Skutečnost: I když úspora energie a zvýšená produktivita díky účinným žárovkám je zjevným finančním
přínosem, firmy mohou využít také
slevy rozvodných závodů, které mohou
být dostupné na státní a lokální úrovni,
a dosáhnout tak dalších úspor. Přehled
MÝTUS: S přizpůsobováním se legislativě není nutno spěchat, protože se
můžete předzásobit starými neúčinnými osvětlovacími prvky a počkat, dokud
vám nedojdou. Čekání vašemu projektu
nepřidá žádné náklady.
Skutečnost: Tak jako je tomu u kteréhokoli jiného pobídkového programu,
ani rabaty rozvodných závodů, které jsou
momentálně dostupné, nebudou nabízeny
věčně. Aby podnikům pomohli připravit
se na změnu, bude také mnoho výrobců
a dodavatelů osvětlení nabízet prodejní
akce a další pobídky k zakoupení energeticky účinného osvětlení, které – podobně
jako vládní pobídky – nemusí být dostupné později, až se spotřebitelé a firmy plošně přizpůsobí legislativě a účinné osvětlení se stane standardem. Při modernizaci
osvětlení ve vašem závodě zvažte takovou koncepci, která bude vyhovovat
vašemu rozpočtu a požadované míře
komfortu. Začněte například identifikací a výměnou žárovek, které nevyžadují
modernizaci osvětlovacího tělesa.
MÝTUS: Posoudit stav osvětlení
ve vašem závodě a určit nejlepší způsob,
jak k tomuto přistoupit, je jen na vás.
Skutečnost: I když některé závody
mohou mít interního odborníka obeznámeného s modernizací na energeticky účinné osvětlení, mnoho firem neví,
odkud začít. Existují firmy specializované na modernizaci, které dokážou určit
objem potenciálních úspor, navrhnout
plán projektu, dokonce i realizovat instalaci a zažádat o příslušné rabaty u rozvodných závodů.
MÝTUS: Nejlepším způsobem likvidace neúčinných zářivek je prostě vyhodit je do koše.
Skutečnost: Protože zářivky obsahují rtuť, může jejich nesprávná likvidace představovat ekologické riziko. Nejlepším způsobem likvidace neúčinného
osvětlení je recyklace. Pokud ve vaší
oblasti nejsou žádná recyklační střediska ani sběrná místa, můžete zakoupit předem označené recyklační sady, které vám
pomohou při zaslání starých osvětlovacích prvků do recyklačních středisek, kde
budou náležitě zlikvidovány.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2012
•
39
PRODUKT ROKU
Produkt roku 2011
Série profilů finalistů, kteří soutěží o nejvyšší post ve čtenářské anketě, jež odhalí produkty,
které v loňském roce napomáhaly společnostem v oživení produkce…
Lukáš Smelík, šéfredaktor
N
eexistuje jediný produkt, který by zázračně
napomohl zlepšit produktivitu, snižoval energetickou náročnost, pomáhal udržovat zařízení v chodu, a to nejefektivnějším možným
způsobem. Nicméně ty nejlepší dokážou přispět alespoň
v určité části závodu k tomu, aby vaše podnikání směřovalo k větší ziskovosti.
První ročník soutěže Produkt roku má za úkol odhalit
čtenářskou preferenci produktů v jednotlivých kategoriích, přičemž všechny alespoň zčásti naplňují tato nemožná kritéria uvedená výše. Není náhodou, že s tímto projektem přicházíme, jelikož jde o stálou součást našich
časopisů jinde ve světě. Každoročně tak čtenáři v USA
nebo třeba v Polsku volí ty nejlepší z nejlepších. Není
však řečeno, že produkty, které u nás nedosáhnou na metu
nejvyšší, a to ocenění vítěznou plaketou během ceremoniálu vyhlášení vítězů v březnu tohoto roku, jsou produk-
ty druhotné kategorie. Všechny dále prezentované produkty prošly přísným hodnocením, zda mohou být vůbec
do soutěže zařazeny, a hlavně se jedná vždy o produkty,
které v roce 2011 vstoupily na trh za účelem napomáhat
průmyslovým firmám v nelehkých časech.
Samotné hlasování bude probíhat do 29. února 2012
a vzejdou z něj vítězové, kteří ve vašem hodnocení
dopadnou nejlépe ve třech vybraných kritériích, jimiž
jsou technologický přínos (neboli míra inovace), užitečnost a hlavně vliv na průmyslový trh. Hodnocení bude
probíhat na speciálních internetových stránkách, kde
budete mít také možnost ke každému produktu prostudovat veškerá data, jež přihlašovatel poskytne – všechny linky naleznete níže v tabulce přihlášených produktů.
Neváhejte tedy a pojďte si zvolit své historicky první
Produkty roku!
Kategorie
Název přihlášeného výrobku
Výrobce (firma,která produkt přihlásila)
Strana
WEB pro hlasování
Automatická
identifikace
CP30 – Podnikový mobilní počítač
Cipherlab (CODEWARE s.r.o.)
41
www.udrzbapodniku.cz/anketa/1
DataMan 500
Cognex
41
RFID expediční brána
EPRIN spol. s r. o.
41
K.asset Lite evidence majetku v cloudu
KODYS, spol. s r. o.
41
ALMEMO 2490
AHLBORN měřicí a regulační technika spol.s r. o
42
CMMS ® CHECKER²
CMMS s. r. o.
42
Ultraprobe 15000 ® Touch
UE Systems Inc. (TSI System s. r. o.)
42
Elektrotechnika,
elektronika a energetika
Nabíjecí sloupky Terra
ABB s. r. o.
42
Lightning Monitoring System
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
43
Maziva
MULTI SUPER 5
NOVATIO (Inovation Czech spol. s r. o.)
43
Klübermatic – Automatické dávkovací systémy maziv
Perma-tec GmbH (Klüber Lubrication CZ, s. r. o.)
43
MOLYKOTE ® PTFE-N UV – kluzný lak
DOW CORNING (ULBRICH Hydroautomatic s. r. o.)
43
Zpětná odběrová klapka typu C09.6
ARMATURY Group a. s.
44
AmaDS3 – čerpací stanice se systémem separace
pevných látek
KSB AG (KSB-PUMPY+ARMATURY s. r. o.,
koncern)
44
Průtokoměr TVA
Spirax Sarco (spol. s r. o.)
44
Loctite ® 3090 – dvousložkové vteřinové lepidlo
Henkel (ČR spol. s r. o.)
45
Loxeal 55-02
Loxeal (METRUM s. r. o.)
45
Šroubový kompresor OIS 30–90 kW
ALUP Kompressoren (ALUP CZ spol. s r. o.)
45
Bezmazný turbokompresor ZH350+
Atlas Copco
45
Kondenzační sušička HDS 2700
SPX Flow Technology (MONDO s. r. o.)
46
Rotační kompresor OPTIMA 132 R PLUS
Mattei S.p.A. (I) (MONDO s. r. o.)
46
Rotační kompresor MAXIMA 75 R PLUS
Mattei S.p.A. (I) (MONDO s. r. o.)
46
Maintenance Control
Act-in (CZ, s. r. o.)
47
SG Maintenance (SGM)
Synergit s. r. o.
47
Diagnostické přístroje
Průmyslová
čerpadla, armatury
a příslušenství
Průmyslová chemie
Průmyslové
kompresory
Systémy pro počítačové
řízení údržby
40 • únor 2012
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
www.udrzbapodniku.cz/anketa/2
www.udrzbapodniku.cz/anketa/3
www.udrzbapodniku.cz/anketa/4
www.udrzbapodniku.cz/anketa/5
www.udrzbapodniku.cz/anketa/6
www.udrzbapodniku.cz/anketa/7
www.udrzbapodniku.cz/anketa/8
AUTOMATICKÁ IDENTIFIKACE
DataMan 500
CP30 - Podnikový mobilní
počítač
Komp a k t n í p o d n i kov ý
mobilní počítač CipherLab
CP30 umožňuje nejen snadný sběr dat, ale i jejich on-line
zpracování díky bezdrátovým
připojením, včetně telefonu
a datových přenosů. CP30 nabízí flexibilní a jednoduché ovládání díky rozhraní CipherLab Smart
Shell a tím zvyšuje efektivitu práce
zaměstnanců.
Kamerový senzor pro čtení čárových a 2D kódů. Je určen
pro aplikace náročné na takt nebo aplikace s velmi špatnou
kvalitou kódů. Snímač obsahuje tekutou čočku pro velice
rychlou změnu ohniskové vzdálenosti (autofocus) bez nutnosti mechanického ostření objektivu. Komunikace RS232,
I/O, Ethernet IP/Profinet. Senzor je schopen urychlit identifikaci zboží na dopravníkových linkách a tím zvýšit jejich
kapacitu, je také schopen číst kódy pod velkým úhlem
na přední straně balíku, čímž můžeme zkrátit mezeru mezi
balíky a opět tak zvýšit efektivitu a takt.
Cognex
www.cognex.cz
CODEWARE s. r. o.
www.codeware.cz
K.asset Lite evidence majetku v cloudu
na platformě Windows Azure
RFID expediční brána
Toto speciálně vyvinuté zařízení zajišťuje automatické
sledování sériových čísel a typů výrobků a správnost expedovaných palet bez nutnosti zásahu či manipulace se zbožím
obsluhou. Tento systém řeší expedici zboží pomocí radiofrekvenční bezkontaktní technologie – RFID. Mezi největší přínosy tohoto systému patří především rychlost, spolehlivost a hromadné načítání dat, eliminace chyb a omylů
při expedici, snížení manipulace s expedovaným zbožím,
přesnost vyhodnocení, okamžité výstupy pro informační
systémy uživatele a zpětnou dosledovatelnost.
Evidence majetku s využitím automatické identifikace (čárový kód) v prostředí Windows Azure je určena pro
organizace, které neplánují pořizovat nákladný software
a hardware pro provádění každoroční inventury. Systém
K.asset Lite nabízí jednoduché a levné řešení pro nárazové využití. Mezi obecné výhody řešení patří eliminace tištěných inventurních
sestav, omezení chyb
vzniklých přepisem
z tištěných dokladů zpět do systému,
výrazné zrychlení
inventarizace, možnost využití RFID
tech nologie nebo
možnost svěřit inventarizaci nekvalifikovaným pracovníkům.
KODYS, spol. s r. o.
www.kodys.cz
EPRIN spol. s r. o.
www.eprin.cz
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2012
•
41
PRODUKT ROKU / DIAGNOSTICKÉ PŘÍSTROJE / ELEKTROTECHNIKA & E & E
ALMEMO 2590
Nový přístroj ALMEMO 2590 se vyznačuje svou univerzálností, rychlým měřením
a hlavně jednoduchou
obsluhou, kterou v případě základních měření
zvládne každý. Pokud se
stanete šťastným majitelem tohoto skvělého přístroje, můžete si pouze vybrat, jaký snímač si k němu pořídíte, a tím určíte, jestli se z tohoto přístroje stane v danou
chvíli teploměr, vlhkoměr, pH-metr, otáčkoměr nebo jiný
jednoúčelový nebo kombinovaný přístroj pro měření fyzikálních, chemických nebo elektrických veličin. K přístroji
lze připojit i několik stejných i různých snímačů najednou.
Skvělé funkce, které posunují měřicí techniku firmy AHLBORN o několik let před jakéhokoli konkurenčního výrobce. Tato modulární měřicí technika AHLBORN systému
ALMEMO nachází stále větší oblibu u všech, kteří potřebují provádět krátkodobá i dlouhodobá měření.
CMMS®CHECKER² – kapesní zkoušečka strojů
pro údržbáře
Diagnostický systém CMMS®CHECKER² se softwarem
CMMS®PROACTINANCE otevírá novou éru technické
diagnostiky. Vytváří nový standard pro segment údržby. Je
určen pro údržbáře a provozní dělníky. Na rozdíl od předchozí generace přístrojů nevyžaduje vysoce vzdělaného
specialistu. Tím se technická diagnostika stává dostupnou pro všechny podniky. Nejmodernější mikroprocesorová technologie od Analog Devices umožňuje extrémně
citlivou detekci např. ložiskových poruch a více než 30leté
zkušenosti česko-slovenských odborníků zaručí vysokou
kvalit u, provozní
spolehlivost a excelentní poměr ceny/
užitku. Jeho váha
a výdrž baterií umožní mít přístroj neustále u sebe a okamžitě
reagovat na neobvyklý stav chodu strojů.
CMMS s. r. o.
www.cmms.cz
AHLBORN měřicí a regulační technika spol. s r. o.
www.ahlborn.cz
Ultraprobe 15000®
Touch
Nabíjecí
sloupky Terra
Ultrazvukový diagnostický detektor
Ult raprobe ® 15000
Touch předst av uje
nejmodernější přístroj
pro vyhledávání úniků
médií, kontrolu ventilů
a odváděčů kondenzátu, diagnostiku ložisek a mechanických
zařízení a zjišťování elektrických výbojů. Poskytuje totiž
všechny nástroje pro efektivní diagnostiku v jedné ruce.
Ultrazvukový detektor je vybavený skenovacím i kontaktním modulem s možností dalšího rozšíření o speciální
snímací moduly. V přístroji je již integrován bezkontaktní teploměr se zaměřovacím laserem a fotoaparát s bleskem. Firmware přístroje zahrnuje prostředky pro spektrální analýzu zachycených ultrazvukových signálů a jejich
vyhodnocení. Dotykový displej s jednoznačnými ikonami
přináší jednoduché ovládání v provozních podmínkách.
V nabídce jsou již přednastavené parametry pro základní aplikace.
Nabíjecí
sloupky Ter ra
jsou elega ntním řešením pro
rychlé nabíjení
a jsou konstruovány pro instalace ve vozovém
parku majitelů
f lotil komerčn ích voz idel,
na nádvořích,
v městských centrech a v komerčních oblastech, jako
jsou nákupní centra. Nabíjecí sloupky Terra jsou kompaktní a jejich prostorově úsporná konstrukce umožňuje instalaci v místech blízkých parkovištím. Kromě toho
obsahuje jediný sloupek dvě stejnosměrné zásuvky pro
rychlé nabíjení vozidel se standardem CHAdeMO. Pracují
ve spojení se základnovou stanicí Terra 100.2. Základnová stanice obsahující výkonovou elektroniku a ovládací/
bezpečnostní systémy může být umístěna ve vzdálenosti až 20 metrů.
TSI System s. r. o.
www.tsisystem.cz
ABB s. r. o.
www.abb.cz
42 • únor 2012
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
ELEKTROTECHNIKA & E & E / MAZIVA
MULTI SUPER 5
LMS – Monitor rázových proudů
Lightning Monitoring System LM-S je systém, který
on-line rozpozná a analyzuje všechny důležité parametry rázových proudů při blesku nebo při činnosti svodičů
přepětí pro sítě vysokého napětí. Z těchto hodnot se dá
odvodit skutečné zatížení přístrojů. Na základě analýzy
získané informace lze optimalizovat kontroly a technické údržby. To je obzvláště výhodné pro zařízení v exponované poloze, jako například ve větrných elektrárnách
nebo v rozvodnách a transformovnách vysokého, velmi
vysokého a zvláště vysokého napětí.
Multi Super 5 se díky svému unikátnímu složení nesráží jako běžná mazadla. Nevysychá ani netvrdne. Kapilárním efektem
odpuzuje vodu a vlhkost
během několika sekund.
Čistí pryž a umělé hmoty,
zabraňuje vrzání a zamezuje zkratům a plíživým
proudům. Uvolňuje silně
zkorodované spoje. Tenkým filmem chrání povrch
před kyselinami a vlhkostí i ve slaném a agresivním
prostředí.
Inovation Czech spol. s r. o.
www.inovation.cz
Klübermatic – Automatické dávkovací systémy
maziv
Suché mazivo – kluzný lak MOLYKOTE ®
PTFE-N UV – je na vzduchu schnoucí produkt
vhodný téměř pro všechny
kombinace materiálů, jako
např. kov/kov, plast/kov,
plast/plast, pracující při nízkém
kém a středním zatížení.
zatížení UV
indikátor přimíchaný do produktu umožňuje koncovému
uživateli při použití inspekční UV-lampy pohotově prověřit
a ujistit se, že kluzný lak byl nanesen na podklad rovnoměrně a na celou plochu. Kluzný lak má velmi nízký součinitel tření, je bezbarvý, takže nezanechává skvrny a nešpiní, na povrchu je detekovatelný. PTFE v produktu zajišťuje
ochranu proti korozi, chemickou odolnost a má i separační účinek.
Inteligentní balení, takto bychom
mohli ve zkratce charakterizovat
automatické dávkovače maziv Klübermatic. S cílem nabídnout zákazníkovi kromě kvalitních maziv rovněž komplexní řešení, vyvinuli jsme
společně s firmou Perma-tec sofistikované dávkovací systémy Klübermatic NOVA, STAR VARIO
a STAR CONTROL TIME. Posléze
k nim přibyly Klübermatic CLASSIC, FUTURA a STAR CONTROL IMPULSE. Tyto dávkovače,
ve kterých získáváte ne univerzální
„no name“ mazivo, nýbrž konkrétní
mazivo „Klüber“ určené na konkrétní aplikaci, se dají jednoduše popsat
třemi slovy: hospodárnost-bezpečnostspolehlivost. Dávkovače aplikují správné
množství maziva na správné místo a ve správný čas,
optimalizují tak vaše skladové zásoby a šetří čas personálu údržby. Pracují buďto na elektrochemickém
principu: Klübermatic CLASSIC, FUTURA a NOVA
nebo na elektromechanickém principu: Klübermatic STAR
VARIO, STAR CONTROL TIME a STAR CONTROL
IMPULSE. Všechny systémy pracují nezávisle na teplotě
a jsou prachotěsné a chráněné proti tryskající vodě. Samozřejmostí je rovněž široká nabídka příslušenství.
ULBRICH HYDROAUTOMATIK s. r. o.
www.ulbrich.cz
Klüber Lubrication CZ, s. r. o.
www.klueber.cz
PHOENIX CONTACT, s. r. o.
www.phoenixcontact.cz
MOLYKOTE® PTFE-N
UV – kluzný lak
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2012
•
43
PRODUKT ROKU / PRŮMYSLOVÁ ČERPADLA, ARMATURY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
AmaDS3- čerpací stanice se systémem
separace pevných látek
Zpětná odběrová klapka typu C09.6
Zpětné odběrové klapky jsou speciální armatury určené
k zamezení zpětného proudění pracovního média v odběrových potrubích u parních turbín. Každá odběrová klapka je
navrhována přesně pro parametry odběru. Tyto klapky jsou
určeny pro parametry páry až do 450 ºC. Výjimečnost těchto
klapek je dána především těmito třemi faktory: Zpětné odběrové klapky musí být absolutně spolehlivé, nefunkčnost klapky by způsobila závažnou poruchu turbíny. Velikost tlakové ztráty zpětné odběrové klapky přímo ovlivňuje účinnost
turbíny, proto oproti konkurenčním produktům mají naše
klapky nejnižší tlakovou ztrátu. Námi vyráběná zpětná klapka splňuje požadavek na těsnost ve stupni B dle EN 12 266,
proto nemusí být na turbíně uzavírací armatura. Tyto speciální funkce na odběrových klapkách jsme docílili pomocí
speciální konstrukce a pomocí výrobního know-how.
ARMATURY Group a. s.
www.armaturygroup.cz
Průtokoměr TVA
Průtokoměry TVA slouží pro měření průtoků syté
páry metodou proměnného
průtočného průřezu. Mohou
být součástí měřicích systémů pro měření hmotnosti a energie vodní syté páry
přímou metodou. Jedná se o mezipřírubové provedení v dimenzích DN50, 80 a 100
PN16-40 s maximálními provozními parametry pro páru 32 barg a 239 °C. Do nadřazeného řídicího systému lze použít proudový signál 4–20 mA, impulzní výstup nebo
komunikaci přes RS232 Modbus.
Spirax Sarco
www.spiraxsarco.cz
44 • únor 2012
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Čerpací stanice AmaDS3 se systémem separace pevných látek je
určena pro efektivní transport komunální odpadní
vody na dlouhé vzdálenosti nebo do velké dopravní
výšky. Inovovaný princip separace zcela zamezuje přístupu pevných
látek do čerpacích agregátů,
což umožňuje použití čerpadel s menší volnou průchodností
oběžného kola, lepší účinností a nižším příkonem. Dochází k výraznému
snížení spotřeby energie v porovnání s klasickými čerpacími stanicemi a snižuje se opotřebení čerpadel, čerpadla
se neucpávají. Instalace v suché jímce a plynotěsnost uzavřených stanic zaručuje obsluze hygienu a komfort při revizích a údržbě. Nedochází ke korozi, náklady na údržbu jsou
minimalizovány a prodlužuje se životnost zařízení.
Čerpací stanice AmaDS3 je dodávána v nerezovém provedení s rozdělovačem nátoku a samostatně uzavíratelnými nátoky k separátorům pevných látek. Separátory pevných látek jsou za provozu jednotlivě uzavíratelné, sběrná
nádrž je plynotěsná a vodotěsná, stanice je dle typu vybavena nožovými šoupátky a uzavíracími klapkami na nátoku,
nožovými šoupátky na sání čerpadel, zpětnými armaturami zvláštní konstrukce či nožovými šoupátky ve výtlačném potrubí.
KSB-PUMPY+ARMATURY s. r. o., koncern
www.ksbpumpy.cz
ZÍSKEJTE VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH
A HLASUJTE (NEJEN) PRO SVÉ FAVORITY!
Hlasujte pro své oblíbené produkty nebo jen zhodnoťte jejich
přínosnost na základě rozsáhlých informací. U každého
hlasovacího formuláře můžete prozkoumat doplňující
informace o produktech, které budete hodnotit.
HLASOVÁNÍ PROBÍHÁ DO 29. 2. 2012 na webech:
www.udrzbapodniku.cz/anketa/ČÍSLO_KATEGORIE
1 Automatická identifikace
2 Diagnostické přístroje
3 Elektrotechnika, elektronika a energetika
4 Maziva
5 Průmyslová čerpadla, armatury a příslušenství
6 Průmyslová chemie
7 Průmyslové kompresory
8 Systémy pro počítačové řízení údržby
PRŮMYSLOVÁ CHEMIE / PRŮMYSLOVÉ KOMPRESORY
Loctite® 3090 - dvousložkové vteřinové lepidlo
Loxeal 55-02
Loctite® je unikátní dvousložkové kyanoakrylátové lepidlo, které představuje novinku v oblasti lepení. Kombinuje
schopnost vyplnění velkých spár, vysokou pevnost, vynikající adhezi k různým materiálům, velmi rychlé vytvrzení,
estetický vzhled slepu a snadné nanášení.
Kyanoakrylátová lepidla se nabízejí
typicky jako jednosložková. Tyto klasické výrobky se snadno používají (nic
se nemusí míchat), ale jejich schopnost vytvrdnout ve spáře větší než cca
desetina mm je značně omezená –
toto je obecně vnímáno jako jejich
vlastnost (nevýhodná vlastnost).
Loctite® 3090 je schopen vytvrzení díky smísení dvou složek.
Toto mísení není, díky použitému obalu, na překážku snadnému
nanášení. Pro uživatele toto lepidlo
představuje zcela zásadní rozšíření
možnosti použití lepidla.
Loxeal 55-02 je anaerobní lepidlo se středním stupněm
zajištění šroubů a matic všech typů, u kterých je vyžadována demontáž. Lepidlo vytvrzuje bez přístupu vzduchu
a v mezeře mezi kovovými povrchy. Spoje tímto lepidlem
jsou velmi odolné vůči teplu, korozi, vibracím, vodě, plynům, olejům, uhlovodíkům a mnoha dalším chemikáliím. Lepidlo je navrženo s cílem zlepšit pracovní podmínky pro obsluhu (zejména péči o jejich zdraví a bezpečnost)
dle aktuálních směrnic o nebezpečných výrobcích. Tento
produkt již nespadá do kategorie „nebezpečné výrobky“ a ani na obalu (štítku) není vyobrazen
žádný symbol označující nebezpečnou
látku, upozornění na rizika, příp. bezpečnostní zásady. Technické parametry – max.rozměr závitu – do M36, max.
mezera vyplnění – 0,25 mm, viskozita –
střední, barva – modrá (fluorescenční – zjistitelná pod UV zářením), pevnost – střední, povolovací moment
pro šroub M10 – 18 Nm, teplotní
odolnost – od -55 °C do +150 °C.
Henkel ČR spol. s r. o.
www.loctite.cz
METRUM s. r. o.
www.loxeal.cz
Šroubový kompresor OIS 30-90 kW
Šroubové kompresory Largo a Allegro 31-90 poskytují
vysoce kvalitní stlačený vzduch pro celou řadu průmyslových aplikací. Výsledkem průběžného investování do vývoje produktů se kompresory Largo a Allegro 31-90 vyznačují
konstrukcí zaměřenou na maximální možnou energetickou
účinnost. Kompresory jsou vybaveny moderními řídícími
prvky a uživatelsky přívětivou řídící jednotkou. Moderní
motor IE3 a integrovaný frekvenční měnič spolu s inovativní konstrukcí šroubového bloku zaručují spolehlivý a energeticky úsporný provoz. Díky modulárnímu provedení je
zaručena snadná a rychlá údržba.
ALUP CZ spol. s r. o
www.alup.cz
Bezmazný turbokompresor ZH350+
Bezmazný turbokompresor ZH 350+
je vysokootáčkový
3stupňový bezmazný
turbokompresor, který
byl navržen pro úspory energie. Energetická účinnost je vyšší
díky kombinaci snížení vzduchových, tlakových a převodových ztrát.
Další hlavní výhoda spočívá v tom, že vzduch je 100%
bezmazný s certifikací podle standardu ISO 8573-1 třídy 0
(2010). S modelem ZH 350+ uživatel dostává kompletní
řešení připravené ke spuštění včetně vnitřního potrubí, integrovaných chladičů, motoru, řídicího systému a 100% sladěných součástí. Dalších úspor energie lze dosáhnout použitím nové rotační bubnové sušičky využívající kompresní
teplo (řada MD/ND) pro odstředivé kompresory. Tyto sušičky jsou kompatibilní také s kompresorem ZH 350+ a tvoří
tak ideální volbu pro výrobní podniky respektující ochranu
životního prostředí.
Atlas Copco
www.atlascopco.cz
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2012
•
45
PRODUKT ROKU / PRŮMYSLOVÉ KOMPRESORY
Kondenzační sušička HDS 2700
Rotační kompresor OPTIMA 132 R PLUS
Kondenzační sušičky pro stlačený vzduch řady HDS
se vyrábí v rozsahu výkonností 950–10 800 m3/h (20 °C,
1 bar abs., prac. přetlak 7 barů) jako modelová řada
HDS 950– H DS 10800. Sušička je vybavena rotačním
„digitálním“ kompresorem scroll ve chladivovém okruhu,
který umožňuje výrobu pouze takového množství chladu,
jaký je aktuálně potřeba k dosažení teploty rosného bodu
+3 °C pro právě zpracovávaný průtok stlačeného vzduchu.
Tímto způsobem lze významně minimalizovat spotřebu
elektrické energie. Pro výměnu tepla mezi stlačeným vzduchem a chladivovým okruhem s ekologickým chladivem
jsou použity speciální nerezové deskožebrové výměníky
tepla s nízkou tlakovou ztrátou. Sušička má vlastní programovatelnou řídicí jednotku umožňující dálkové ovládání a komunikaci s nadřazenou řídicí jednotkou
i s kompresory. Ve skříni sušičky je standardně instalován filtr
se separační schopností 1 mikron
s elektronickým odváděčem kondenzátu a je zde i volná pozice pro
další filtr vyšší kvality.
Kompresor OPTIMA 132 R PLUS (132 kW) je rotační
křídlový kompresor s přímým náhonem pracující s proměnnou frekvencí otáček v rozsahu 800–1 700 1/min.
v rozsahu pracovních tlaků 7–10 bar (g), který dosahuje vysoké energetické účinnosti. Integrovaná kondenzační sušička (verze PLUS) umožňuje dosáhnout
standardní kvality stlačeného vzduchu podle normy
ISO 8573.1. Rekuperační modul (R) umožňuje využití
odpadního tepla pro ohřev užitkové vody. Řídicí jednotka MaestroXS poskytuje veškeré informace související s chodem kompresoru, umožňuje programování jeho
provozu i přímou komunikaci mezi dalšími kompresory ve skupině bez nadřazené řídicí jednotky. Kompresory OPTIMA jsou k dispozici v rozsahu jmenovitých
příkonů 11–200 kW. Běžný servisní interval pro výměnu plně syntetického oleje je 5 000 provozních hodin,
pro výměnu separátoru oleje
10 000 provozních hodin. Při
běžném provozu kompresoru lze dosáhnout 60 000 provozních hodin bez nutnosti
výměny ložisek či lamel.
MONDO s. r. o.
www.hankison.cz
MONDO s. r. o.
www.matteiCZ.cz
Rotační kompresor MAXIMA 75 R PLUS
Kompresor MAXIMA 75 R PLUS (75 kW) je rotační
křídlový kompresor s přímým náhonem pracující při frekvenci otáček pouze 1 000 1/min., který dosahuje extrémně
nízké měrné spotřeby energie až 5,4 kW/m3/min. Integrovaná kondenzační sušička (verze PLUS) umožňuje dosáhnout standardní kvality stlačeného vzduchu podle normy
ISO 8573.1. Rekuperační modul (R) umožňuje využití
odpadního tepla pro ohřev užitkové vody. Řídící jednotka
MaestroXS poskytuje veškeré informace související s chodem kompresoru, umožňuje programování jeho provozu
i přímou komunikaci mezi dalšími kompresory ve skupině bez nadřazené řídicí jednotky. Kompresory MAXIMA
jsou k dispozici v rozsahu jmenovitých příkonů 30–160 kW
při pracovním přetlaku 8 bar. Běžný servisní interval pro
výměnu plně syntetického oleje je 5 000 provozních hodin,
pro výměnu separátoru oleje 10 000 provozních hodin. Při běžném
provozu kompresoru lze
dosáhnout 60 000 provozních hodin bez nutnosti výměny ložisek či
lamel.
MONDO s. r. o.
www.matteiCZ.cz
46 • únor 2012
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
PRODUKTY ROKU
V OBORU PRŮMYSLOVÉ AUTOMATIZACE
Přestože soutěž Produkt roku probíhá vůbec poprvé,
vydavatelství
avatelství našeho časopisu má již s udělováním
cen pro průmyslové dodavatele bohaté zkušenosti.
zkušenost
sopis Controll EEn
ng neering udělí
ngi
udě
dělí
ělí ceny nejlepším
Časopis
Engineering
produktům
roduktům v ob
ooboru
boru průmyslovéé aautomatizace
utomatizace
v letošním
m již
jjiiž
iž jubilejním
jjub
ubililej
ub
ubil
lejní
nníím 5.
ním
5. ročníku
rroč
očníkku soutěže.
oč
Seznam
am produktů
produuktů přihlášených
přř ihlášený
ih
ih
ých v kategoriích
kateg
goriích aplikační
aplika
a programovací
rogramovvací software,
softw
off war
a ee,, HMI
HMI
M a průmyslová
průůmyslová PC,
PC
měřicí
cí technika
technikka a senzory,
sennzzor
ory,
r y,
y, robotizace
rrob
obottizaacee a polohování,
ob
polohován
ppok
okkro
očiiléé řízení,
řízzeen
ní, Řízení
Říz
íz ní strojů a zabuízen
zab
řízení procesů a pokročilé
či síťový
ssíť
íťov
íť
ový
ov
v ý a komunikační
k mu
ko
muni
nikaační hardware
ni
hardware a softso
dovanéé řízení či
naleznette v ún
norové
no
vém
vé
m vydání
v dá
vy
dánní
ní časopisu
ččaasopisu Control
Contr
ware naleznete
únorovém
En
ngi
gi eri
gine
ring
ng Č
eskko.
Enginering
Česko.
ování pakk bude
budee probíhat
probíhat obdobným
obddobným způsobem
ob
způsobe
Hlasování
tránkách www.controlengcesko.com/anketa/
w ww
w.ccon
o trol
olen
lengcessko.com/anketa
ko
o
na stránkách
čísl
čí
sllo ka
ate
tego
ggoori
ori
rieee..
číslo
kategorie.
SYSTÉMY PRO POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ ÚDRŽBY
Maintenance
Control
SG Maintenance (SGM)
Maintenance Control
je profesionální informační systém od profesionálů na údržbu.
Vyvinuli ho odborníci holandské společnosti Act-in specializující se již téměř
30 let na průmyslovou údržbu strojů. S tímto systémem
úspěšně zvyšovali přínos údržby ve výrobních závodech
a umožnili zviditelnit význam údržby pro růst prosperity podniků. Vlastní systém umožňuje evidenci informací
o veškerých strojích a dalším hmotném majetku výrobních
společností, strukturovaný příjem požadavků na údržbu,
zadávání činností a jejich odvádění skrze pracovní příkazy, evidenci a správu dokumentace a náhradních dílů
a materiálu, řízení skladu a objednávání náhradních dílů,
plánování preventivní údržby jak v režimu periodické údržby, tak v režimu prediktivní údržby dle technického stavu
a v neposlední řadě rovněž sledování a reportování nákladů
na údržbu, využití kapacit pracovníků údržby a výsledné
spolehlivosti udržovaných strojů a zařízení. Přístup do systému je možný jak na PC, tak dotykových operátorských
panelech u strojů a mobilních PDA.
Produkt kategorie CMMS založený na robustní a profesionální technologii databáze MS SQL Server 2008
R2 s optimalizovaným „tlustým“ klientem pro běh aplikace přes internetové připojení s nástroji velkých informačních systémů, s vestavěným vizuálním generátorem
sestav a s unikátním reportovacím nástrojem v prostředí
MS EXCEL 2003-2010.
Definice předmětu a činností údržby je v systému tvořena obecnou stromovou strukturou s rozvinutou a unikátní
funkčností, jako jsou „drag and drop“ operace, řízení platnosti, obecná filtrace nebo alternativní struktury (stejné
databázové prvky v jiných vazbách, např. procesní schéma stroje apod.).
Preventivní, prediktivní údržba a údržba v poruše tvoří
jedinou evidenci řízenou pravidly work flow a nastavením pravidel automatizovaného generování. Historie
všech zásahů údržby je na jednom místě
a přístupná on-line
i za několik let zpátky, a to bez ohledu
na jejich rozsah, který
může být klidně v řádu
statisíců záznamů.
Act-in
www.act-in.cz
Synergit s. r. o.
www.synergit.cz
Z A D A V AT E L É re k l a m y
název společnosti
strana
www stránky
telefon
ABF, a.s.
25
www.electroncz.cz, www.for-industry.cz
+420 225 291 136
ASPEN.PR s.r.o.
19
www.aspen.pr
+420 222 222 592
Blue Panther s.r.o.
4. str. obálky
www.blue-panther.cz
+420 241 762 724
Compas automatizace, spol. s r.o.
33
www.compas.cz
+420 567 567 232
Invensys Systems s.r.o.
7
www.invensys.cz
+420 267 182 220
Papouch, s. r. o.
29
www.papouch.com
+420 267 314 267
Schneider Electric CZ, s. r. o.
31
www.schneider-electric.cz
+420 382 766 333
STÄUBLI SYSTEMS, S.R.O.
3. str. obálky
www.staubli.cz
+420 466 616 124
Terinvest, spol. s r. o.
15
www.amper.cz
+420 221 992 126
TSI System s. r. o.
35
www.tsisystem.cz
+420 545 129 462
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2012
•
47
ZAOSTŘENO
Sociální sítě ve vašem
vzdělávacím mixu
Využíváte při řešení technických problémů všechny
informační zdroje? Nezapomínejte na blogy, Facebook,
LinkedIn, ba dokonce i na YouTube.
Jim Cahill
Emerson Process Management
Ř
íká se, že soubor dovedností nutných k tomu,
aby člověk mohl bý t
řídícím technikem, je ze
všech technických disciplín asi nejširší. Abyste byli efektivní,
musíte mít znalosti zahrnující chemii,
mechaniku, elektrotechniku, procesní bezpečnost, informační technologie, počítačové sítě a kybernetické zabezpečení, abychom jmenovali
jen některé z nich. Některé z těchto
dovedností, jako jsou počítačové sítě
a kybernetické zabezpečení, se objevily teprve nedávno a souvisejí s přechodem automatizačních technologií do oblasti komerčně dostupných
zařízení. Potřeba rozšiřovat vlastní
dovednosti a držet krok s měnícími se
technologiemi je pro řídící techniky
úkolem na celou dobu jejich kariéry.
Jak se tedy s tímto procesem učení
vyrovnat co nejlépe?
Odpovědí je kombinace tradičních
a nových metod, které se objevily
díky pokroku v oblasti komunikačních metod vzájemně propojujících
osoby, tedy díky sociálním sítím
a médiím. K tradičním metodám patří
formální školení v učebnách na univerzitách, v odborných sdruženích,
jako je ISA (International Society
of Automation), a na produktových
školeních dodavatelů automatizace.
Knihy a v poslední době také e-knihy
(elektronické knihy) jsou další oblíbenou metodou rozšiřování dovedností. K novinkám patří virtuální
školení s instruktory připojenými
k internetu, která jsou více interaktivní než dopředu připravená škole48 • únor 2012
ní typu e-learning, jež jsou dostupná
již řadu let.
Nejlepšími nástroji pro nalezení odpovědí na problémy, se kterými se bezprostředně potýkáme, jsou
vyhledávače, jako je Google a Bing.
Několik dobře zvolených klíčových
slov a klíčových frází přinese výsledky, které často pomohou odpovědět
na naše otázky. Stále častěji nás tyto
výsledky přivádějí na internetové
komunity, blogy, stránky Facebooku,
skupiny LinkedIn, kanály YouTube
apod. A zde dochází k průniku se světem nových sociálních sítí a médií.
Na rozdíl od formálnějšího vzdělávání se dovednosti získané ze sociálních sítí vyvíjejí v průběhu času,
otázku za otázkou při interakci
s ostatními s podobnou odborností. Tyto stránky navíc nabízejí cesty
ke sdílení profilových informací –
o vzdělání, pracovních zkušenostech,
koníčcích apod., které poskytují příležitosti k vytváření sociálních vazeb.
Když například najdete odpověď na kritickou otázku ve skupině
Automation & Control Engineering
sítě LinkedIn a pak zde najdete odpověď i na další otázku, možná nastal
čas se k této skupině připojit. Zde se
můžete kontaktovat s ostatními, kteří
mají podobnou odbornost. Při více
než 17 000 členech to už znamená
pořádný objem znalostí, z nichž lze
čerpat. Takovéto skupiny vám rovněž
dávají příležitost sdílet svou odbornost a vybudovat si znalostní vedení
v oblasti vaší vlastní značky.
A není to jediná on-line komunita, která je řídícím technikům k dis-
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
pozici. Jen na síti LinkedIn existují skupiny dodavatelských značek,
odvětvové skupiny, skupiny oborových sdružení, skupiny oborových
časopisů a mnoho dalších. Podobně
i na Facebooku existuje mnoho takových speciálně zaměřených skupin.
Klíčem je najít komunitu, která
pokrývá oblast odbornosti a dovedností, jež máte nebo potřebujete rozvinout. Vybudování sítě kolegů je
jednou z nejlepších metod rozvíjení
a zdokonalování těchto dovedností.
Pokud jste jako já, skupina kolegů
hrála významnou roli při získávání vašeho inženýrského titulu. Tyto
stránky sociálních médií poskytují
virtuální způsob budování těchto skupin kolegů a slouží rovněž k posilování vazeb, když se na obchodních
a průmyslových konferencích objeví příležitost k osobnímu kontaktu.
A jakožto blogger nemohu tento
článek skončit, aniž bych zmínil
blogy. Když vás na některý z nich
př ivedou v ýsled k y v yhledávání
a vy zjistíte, že tyto informace pro
vás byly cenné, možná byste mohli
zanechat poznámku, kde se podělíte o své stanovisko. Je to jeden ze
způsobů, jak o sobě dát vědět člověku, jenž vám pomohl s vaší otázkou nebo úkolem, před který jste
byli postaveni. Některé blogy, jako
je blog Modeling and Control, poskytují ohromné množství volně přístupných pohledů a zkušeností z oblasti
řízení procesů.
Konference, jichž se účastníte,
se stávají cennějšími díky osobám,
s nimiž se setkáte, a sociálním vazbám, které si vybudujete a jež trvají i dlouho poté, co se vrátíte domů.
Obdobně i on-line komunity, k nimž
se přidáte a na nichž se podílíte, budují vaši síť kolegů, která vám pomáhá
rozšiřovat vaše dovednosti a zviditelňuje vaše jméno, což vám pomůže
ve vašem kariérním růstu.
Jim Cahill je hlavní blogger, analytik a vedoucí pro sociální média
společnosti Emerson Process
Management. Kontaktujte jej na adrese [email protected]
Výkon. Zaujetí. Dokonalost.
www.staubli.cz
Špičková technologie pro vysoké nároky.
Více než 30 let Stäubli vyvíjí inovační robotová řešení dobře známá
vysokým výkonem, přesností a spolehlivostí. Zákazníci z celého
světa spoléhají na technologii Stäubli při zvyšování produktivity a
při získávání konkurenční výhody.
Stäubli – váš potenciál do budoucna.
Stäubli Systems, s.r.o, +420 466 616 125
Stäubli je ochrannou známkou Stäubli International AG registrovanou ve Švýcarsku a v dalších zemích. © Stäubli, 2012
Download

Stáhněte si č. 21 v PDF - Česká společnost pro údržbu