12 Údržba dopravníku
22 Obloukový výboj
26 Počítačové vidění
www.udrzbapodniku.cz
...ŘEŠENÍ PRO VAŠE MĚŘENÍ
Nové procesní kalibrátory
Fluke 750 Series
!"
#$
%&'($
)*+,
*
*
-./1
Blue Panther s.r.o.
nový software DPCTrack 2TM
-(
-
-
3 #
-
$
$3
Mezi Vodami 29
Tel.: 241 762 724-5
Fax: 241 773 251
Blue Panther Slovakia, s.r.o.
C OM M U N IC AT IO N F OU N DAT IO N
!"
#"$%
Tel./Fax: 248 292 215
EDITORIAL
REDAKCE
Vydavatel
Michael J. Majchrzak
Šéfredaktor
Lukáš Smelík
Odborná spolupráce
Petr Moczek
Petr Hlawiczka
Viktor Svobodník
Martina Bojdová
Monika Galbová
Zdeněk Mrózek
Petr Klus
Kamil Hanák
REKLAMA
Account Manager
František Cvik
Miroslava Pyszková
Grafické zpracování
Eva Nagajdová
TISK
Printo, spol. s r. o.
REDAKCE USA
Šéfredaktor
Jack Smith
Redaktoři
Bob Vavra
Kevin Campbell
Amara Rozgusová
REDAKCE POLSKO
Šéfredaktor
Tomasz Kurzacz
VYDAVATEL
Trade Media International, s. r. o.
Mánesova 536/27
737 01 Český Těšín
Tel.: +420 558 711 016
Fax: +420 558 711 187
www.udrzbapodniku.cz
ISSN 1803-4535
MK ČR E 18395
Milan Katrušák
ředitel
[email protected]
Redakce si vyhrazuje právo na krácení textů
nebo na změny jejich nadpisů.
Nevyžádané texty nevracíme.
Redakce neodpovídá za obsah
reklamních materiálů.
Časopis je vydáván v licenci
CFE Media.
Vážení čtenáři,
posledních pár týdnů začínám mít pocit, že náš současný trh se ocitl ve světě, kde vládne myšlenka Petera Ferdinanda Druckera. Tento uznávaný americký teoretik a filozof
managementu, který je považován za zakladatele moderního pojetí managementu, jednou pronesl: „Podnikání má dvě – a pouze dvě – základní funkce: marketing a inovaci.
Marketing a inovace plodí výsledky, vše ostatní jsou náklady.“ Ve světle událostí, které
provázejí podzim, by se pak opravdu mohlo zdát, že marketing a inovace hrají momentálně prim… i když? (Poctivý čtenář si o „i když“ přečte v závěru úvodníku.)
Velkým festivalem marketingu a inovací se samozřejmě i v letošním roce stal Mezinárodní
strojírenský veletrh v Brně, který připoutal pozornost řady firem zastupujících jak stranu
nabídky, tak i poptávky. A právě zde, v místě konání veletrhu, jenž byl dle slov pořadatelů nebývale úspěšný, si i člověk pramálo znalý pojmů, o nichž nyní společně rozjímáme
i my, uvědomuje, že spoře oděná dívka propagující nové nebo inovované produkty musí
slova Druckera proměnit ve skutečnost.
MSV sice budil nejvíce pozornosti, nicméně zájemce o problematiku týkající se ostatních oblastí průmyslu zasypala řada pozvánek na akce, které se nesly v duchu inovačních
podnětů. Dříve než jsem navštívil kongres, jenž měl zachytit aktuální situaci současného teplárenství, zastavil jsem se v Praze, kde se konalo setkání s ambiciózním názvem
Factory 2020. Analytici společnosti IDC CEMA zde jasně poukázali na vizi továren,
kde první housle hrají nejmodernější informační technologie, jinak řečeno opět voláme
po nadvládě třípísmenných nástrojů (od MES přes ERP až po PLM)… o cloudech nemluvě (respektive mluvě, již brzy na stránkách našich časopisů). Jen o pár dní později jsem
již seděl v zasedací místnosti o několik stovek kilometrů jižněji, kde distributor výrobků
pro automatizaci a údržbu dokazoval evropským novinářům, jak zajímavou výzvou jsou
marketingové nástroje vedoucí také k inovačním podnětům. Nutno dodat, že prezentované výsledky dávaly tušit, nakolik Druckerův názor nese zasloužené dolarové (korunové,
eurové…) ovoce.
Pro další příklady nemusím chodit nikam daleko. Vždyť i v době, kdy vznikaly tyto
řádky, jsem se pohyboval mezi dvěma dalšími konferencemi. A věřte, že ať témata inovací v oblasti údržbářských činností, či nové trendy ve výrobě nápoje, který je již dlouhodobě národní výsadou Čechů (napovím jen, že o vodu nejde), obě akce nabízejí mnoho
podnětných informací, jež člověka nutí minimálně zamyslet se, do jaké míry Váš podnik
funkci marketingu a inovací naplňuje.
Nerad bych však, aby se tato strana změnila na úryvek z deníčku adolescentní dívky
(horečně líčící události běžných dní do sebemenších a sebenepodstatnějších detailů), proto
se raději vrátím k avizovanému „i když“. I když jsme se několikrát zavazovali, že se již
nebudeme více vracet k tísnivému tématu utichající hospodářské krize, je třeba upozornit na skutečnost, že i přes přehršel výzev k inovacím jsou z trhu cítit poněkud rozpačité
signály. I když to tak původně nevypadalo, opět se pozvolna objevují zprávy o plánovaných odstávkách, s čímž souvisí i vlna propouštění. I když nás fascinuje obratnost zvířátek
na konci každodenních zpráv, televizi na ně chybí prostor, je totiž
nutné věnovat se řecké krizi. Prostě strach z „W“ začíná být všudypřítomný (až to člověka nutí zauvažovat, jestli to náhodou není přemírou surfování po internetu… tady těch www máme požehnaně).
Mým krédem je ale věčný optimismus, proto znovu připomínám,
že společnosti, které se dokážou správně soustředit na funkci marketingu a inovací, mají výhled do budoucna stejný jako já. A abych
dodržel kompoziční linii a skončil ve stejném duchu, v jakém jsem
začal, pomůže mi v tom známý citát, že „jediné opravdové bohatství, kterého má každý člověk málo, je čas“, čímž bych chtěl upozornit na skutečnost, že jednou z nejúčinnějších zkratek k inovacím
Lukáš Smelík
ve světě průmyslu jsou také následující stránky, kde ve své četbě
Šéfredaktor
můžete směle pokračovat.
Přeji Vám ničím nerušenou četbu plnou optimismu…
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
říjen 2011
•
1
4
6
7
FÓRUM
MSV 2011 hlásí:
„Máme desetiprocentní nárůst
vystavovatelů i návštěvníků“
RS Components:
Budoucnost vašich dodávek
přichází již dnes
Konference o automatizaci
v teplárenství přilákala přední
manažery české energetiky
říjen 2011
ČÍSLO 7 (19) ROČNÍK IV
8
TÉMA Z OBÁLKY
Měřte svou údržbu
11 Audity systému řízení údržby
v českých podmínkách
12 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ
Komplexní plán údržby
dopravníku snižuje napětí
16 Úspory na stavebních strojích =
INTERFLON
18 PRŮZKUM TRHU:
ARMATURY
Armatura… není žádná trubka
20 KSB oslavuje 140 let od svého
vzniku a úspěšných 20 let
dodávek na český trh
22 ELEKTROTECHNIKA
Hledáte-li řešení pro ochranu
před obloukovým výbojem,
nezapomínejte na validaci
25 Vzdálený odečet měřičů energií
26 AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA
Sestavením správné kombinace
nástrojů vytvořte efektivní
systém počítačového vidění
28 Využijte sílu strojového vidění
30 Řízení průmyslových robotů
prostřednictvím plc automatů
32 ÚDRŽBA & SPRÁVAa
Vztah vlastníka a dodavatele
vyžaduje vyváženost
35 Vízia budúcnosti údržbových
systémov
38 Jeřáby efektivně ve všech
směrech
40 Koncepcia modelu obnovy
strojov
42 NÁŘADÍ
Elektrické nářadí – nová řešení
46 TOP PRODUKTY
48 ZAOSTŘENO
Konverze dat
Přeložené texty jsou v tomto časopise umístěny se souhlasem redakce
časopisu “Plant Engineering Magazine
USA” vydavatelství CFE Media. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto
časopisu nemůže být žádným způsobem
a v žádné formě rozmnožována a dále šířena
bez písemného souhlasu CFE Media. Plant
Engineering je registrovanou ochrannou
známkou, jejímž majitelem je vydavatelství
CFE Media.
8
Měřte svou údržbu
Vaše firma se za poslední desetiletí pravděpodobně
přesunula od údržbových postupů typu „v provozu až
do selhání“ k celopodnikové prediktivní a preventivní údržbě
a zavedla vyspělé systémy pro vše, od monitorování stavu
zařízení přes analýzu až po sdílení shromážděných znalostí.
Co je tedy další na řadě?
Zaostřeno
Konverze dat
48
12 Strojní inženýrství
Komplexní plán údržby dopravníku
snižuje napětí
Pokud se na dopravníku může něco pokazit, Jeff Bonaparte
to
t už viděl… a opravil.
22 Elektrotechnika
Hledáte-li řešení pro ochranu před obloukovým
výbojem, nezapomínejte na validaci
K obloukovým výbojům dochází, když elektrický proud prochází vzduchem
mezi
m dvěma vodivými kovy – dojde k havárii s elektrickým obloukem.
26 Automatizační technika
Sestavením správné kombinace
nástrojů vytvořte efektivní systém
počítačového vidění
Není
N těžké rozpoznat výhody, které počítačové vidění
přináší
v automatizačním prostředí. Kontrola produktů
p
na
n lince šetří náklady a následky v podobě zmetků.
Správné
štítkování produktů před jejich odesláním zajistí,
S
že
ž zákazníci dostanou správný produkt – což má
kritický
význam v odvětví výroby potravin, nápojů
k
a ve farmaceutickém průmyslu.
32 Údržba & správa
Vztah vlastníka a dodavatele
vyžaduje vyváženost
Z důvodu globálního konkurenčního trhu je pro dnešní vlastníky
závodů
realizace údržbových, modernizačních a stavebních projektů
z
včas
a v rámci rozpočtu důležitější než kdy jindy. Údržbová oddělení
v
obvykle
disponují velkým souborem dodavatelů poskytujících
o
kvalifikovanou
práci, dohled, vybavení a materiál.
k
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
říjen 2011
•
3
FÓRUM
MSV 2011 hlásí:
„Máme desetiprocentní nárůst vystavovatelů
i návštěvníků“
Čísla z předběžné statistiky
Na pokladnách se zaregistrovalo více než
4 500 zahraničních návštěvníků ze 47 zemí,
nejvíce jich přijelo ze Slovenska, z Německa,
Polska, Rakouska, Maďarska a Itálie.
Z průzkumu vyplynulo, že 85 % návštěvníků bylo spokojeno s celkovou úrovní veletrhu
a 80 % plánuje návštěvu MSV i v příštím roce.
V press centru se během prvních čtyř dnů
akreditovalo 422 zástupců médií z osmi zemí.
Zahraničních novinářů přijelo 68, a to z Itálie, Japonska, Maďarska, Německa, Polska,
Rakouska a ze Slovenska.
L
etošní 53. mezinárodní strojírenský veletrh a 6. mezinárodní veletrh Transport
a Logistika potvrdily pozitivnější
situaci v ekonomice i optimističtější očekávání průmyslových firem.
Středoevropská jednička mezi
veletrhy průmyslových technologií
zaznamenala zvýšený zájem vystavovatelů – na veletrhu se prezentovalo více než 1 600 vystavujících
firem – a zejména odborné veřejnosti. Vystavovatelé ocenili, že již čtvrtý den dosáhla návštěvnost veletrhu
úrovně minulého ročníku, celkem se
očekává 78–79 tisíc návštěvníků, to
je o 10 % více než loni.
Mezi účastníky nechyběli lídři prezentovaných branží a podíl zahraničních firem opět přesáhl 35 procent.
Ve srovnání s posledními dvěma ročníky se zvýšil počet prezentovaných
4 • říjen 2011
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
exponátů a návštěvníci byli spokojeni
zejména s vysokým podílem technologických inovací. Nejlepší exponáty se
ucházely o každoroční prestižní ocenění Zlaté medaile MSV; v této tradiční
soutěži odborná hodnotitelská komise
udělila čtyři ceny a čtyři čestná uznání (vítěze můžete nalézt na internetové adrese www.udrzbapodniku.cz,
pozn. redakce).
Veletrh navštívila řada VIP hostů
v čele s prezidentem i premiérem České
republiky. Zahraniční delegace přicestovaly mj. z Ruska, Běloruska, Polska,
Francie, Slovenska a regionů Ruské
federace. Mezinárodní rozměr veletrhu potvrdilo také šestnáct oficiálních
expozic zahraničních zemí.
Mimořádně obsáhlý byl doprovodný
program – během pěti dnů se uskutečnilo více než padesát mezinárodních
konferencí, seminářů a workshopů.
Ke klíčovým tématům patřily možnosti
A za rok znovu…
54. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně
proběhne v termínu 10.–14. 9. 2012 společně s 8. mezinárodním veletrhem obráběcích
a tvářecích strojů IMT, 21. mezinárodním
veletrhem svařovací techniky WELDING,
14. mezinárodním slévárenským veletrhem
FOND-EX, 3. mezinárodním veletrhem plastů,
pryže a kompozit PLASTEX a 4. mezinárodním
veletrhem technologií pro povrchové úpravy
PROFINTECH.
7. mezinárodní veletrh Transport stejně jako
7. mezinárodní veletrh Logistika se uskuteční
v roce 2013.
energetických úspor, budoucnost jaderné energetiky, problematika odborného školství a spolupráce v oblasti vědy
a výzkumu (o vybraných akcích více
na našich webech www.controlengcesko.com a www.udrzbapodniku.cz).
V rámci veletrhů Transport a Logistika
proběhla mj. třídenní logistická konference pořádaná portálem Eulog.cz, která
se poprvé konala přímo v pavilonu A1.
Zájem u řady návštěvníků budil také
projek Packaging Live, kde bylo možné
v každou sudou hodinu vidět v činnosti výrobní balicí linku nazvanou Fuchs
Oil Packaking Live. Linka předváděla
simulovaný proces výroby a balení produktu – konkrétně maziv pro strojírenský průmysl.
Po třech letech se na výstaviště vrátil dvoudenní veletrh pracovních příležitostí MSV JobFair, jehož
Řekli o veletrzích
B
rněnský strojírenský veletrh je ve svém
53. ročníku nejvýznamnějším průmyslovým a technickým veletrhem nejen
u nás, ale i v celém regionu střední Evropy.
Staví na tradici českého strojírenství a zpracovatelského průmyslu. Svým významem
a rozsahem představuje vlajkovou loď našeho
strojírenského průmyslu i celé české ekonomiky, i když je to veletrh mezinárodní, neboť
jedna třetina vystavovatelů přichází ze zahraničí. Osobně se do Brna při příležitosti MSV rád
a opakovaně vracím a vždy říkám, že umístit
tento veletrh do jihomoravské metropole bylo
správným rozhodnutím našich předků.
Václav Klaus
prezident České republiky
S
trojírenství a průmysl táhnou naši ekonomiku, a protože je to ekonomika malá
a proexportně orientovaná, je pro nás
se zúčastnilo patnáct významných
zaměstnavatelů.
Partnerskou zemí MSV 2011 bylo
Polsko a u příležitosti polského předsednictví v Radě Evropy proběhlo na veletrhu II. česko-polské hospodářské fórum.
Článek byl zpracován z podkladů
dodaných společností Veletrhy Brno,
tradičního pořadatele Mezinárodního
strojírenského veletrhu v Brně.
Fotografie poskytly rovněž Veletrhy
Brno.
dimenze mezinárodní spolupráce a mezinárodního obchodu nesmírně důležitá. Proto
i konání podobných akcí, jako je tradiční Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, má svůj
velký význam. Je to místo, kde se mohou české
a zahraniční firmy vzájemně dostat do kontaktu a kde české firmy mohou ukázat své inovativní produkty. MSV je veletrh významný
nejenom v českém, ale i ve středoevropském
a celoevropském kontextu a určitě je to i pozitivní místo pro celou českou ekonomiku.
Petr Nečas
předseda vlády České republiky
J
sem velmi hrdá, že Polsko je partnerskou
zemí letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně . Oceňujeme roli
tohoto veletrhu ve střední Evropě a považujeme jej za prestižní událost v celém našem
regionu, za příležitost k prezentaci obchodních
nabídek a k uzavření slibných obchodních
kontraktů. Jsme přesvědčeni, že Mezinárodní
strojírenský veletrh v Brně vytváří dokonalou
platformu pro transfer technologií a rozvoj
mezinárodního obchodu. Je to výborné místo
k navazování zahraničních kontaktů v oblasti
strojírenství, energetiky, elektroniky, automatizace a hornictví. Tato mezinárodní přehlídka
se po právu stala nejprestižnějším průmyslovým a technologickým veletrhem ve střední
a východní Evropě.
Grazyna Henclewská, náměstkyně ministra
hospodářství Polské republiky
M
SV se účastníme po třech letech
v rámci určitého oživení tohoto
odvětví. Letošní ekonomická situace
nahrála tomu, že návštěvnost byla na slušné
úrovni. Patnáct našich obchodních zástupců se
věnovalo zákazníkům každý den. Naši expozici
navštívili i noví potenciální zákazníci. S účastí
jsme byli spokojeni, výsledky vyhodnotíme až
postupně v příštích měsících.
Václav Lacina,
marketingový manažer společnosti Festo, s. r. o.
Co na to vy?
Zúčastnili jste se aktivně veletrhu MSV, ať
už jako vystavovatelé nebo návštěvníci? Také
byste se rádi k letošní výstavě a všeobecně
k problematice výstavnictví v České a Slovenské republice vyjádřili? Zasílejte nám vaše
názory e-mailem na [email protected]
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
říjen 2011
•
5
FÓRUM
RS Components:
Budoucnost vašich dodávek přichází již dnes
V
ěčné město Řím si 28. září
2011 v ybrala společnost
RS Components pro již druhou evropskou tiskovou konferenci
zaměřenou na prezentaci novinek,
mezi nimiž vyčnívá zejména pronikání na nové trhy v Maďarsku,
Polsku a hlavně v České republice.
Cesta k cíli stát se vedoucím evropským distributorem elektronických,
elektrických a průmyslových komponentů započala v malé garáži v severozápadním Londýně, kde J. H. Waring
a P. M. Sebestyen založili společnost
nesoucí název Radiospares Limited.
V té době byly hlavním posláním společnosti především dodávky elektronických
součástek opravnám rádií. Již od prvního dne fungování v roce 1937 však měla
společnost jasný cíl a tím byla dodávka
a výměna jakéhokoli náhradního dílu
pro každou činnost. Jak se v následujících šedesáti letech měnil svět, měnila
se také společnost, kterou dnes známe
pod názvem RS Components. Jakmile
se objevily nové technologie, společnost
RS se jich okamžitě chopila. Dnes jsou
IT a komunikační prostředky a produkty
v centru zájmu firmy a RS se snaží být
neustále napřed s jejich uváděním na trh,
stejně jako s každou inovací, která na trh
teprve vstupuje. Stručná historie firmy
se tak stala předpokladem pro čísla, jež
6 • říjen 2011
nyní mohla společnost představit novinářům z celé Evropy, kdy hned v úvodu
hovoří o tom, že v její nabídce naleznete
přes půl milionů produktů od více než
1 200 renomovaných značek. Takto velkou databází dokázal distributor nalákat na 1,6 milionu aktivních zákazníků
po celém světě. Od letošního března se
k zákaznickému portfoliu mohou připojit také zájemci z řad českých podniků, pro které je již připravena kompletní
podpora distribuční sítě pro ČR, zejména pak česká verze rozsáhlého internetového obchodu na www.rscomponets.cz.
Právě ten spolu s možností uskutečňovat
své nákupy stále využívanou formou
call center hodnotí vedení společnosti
jako úspěšnou kombinaci multiúrovňového prodeje.
Právě od pronikání na další trhy
v Evropě si vedení společnosti RS slibuje exponenciální nárůst tržeb, což
potvrzují také čísla prodeje za první
kvartál působnosti, která již dokázala přeskočit celkový objem prodeje za rok 2011. Snahu o neustálý růst
shrnuje jednoduchou definicí Klaus
Göldenbot, regionální generální ředitel pro EMEA: „Vycházíme z jednoduché rovnice množství × objem × počet
objednávek, ze které vychází naše snaha
o zvýšení každé z proměnných.“ A právě
v posledním bodě vidí zatím svou největší výzvu, kdy na jednoho zákazníka
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
vychází momentálně v průměru jedenáct objednávek za rok, což je číslo,
které by se mělo v nejbližší době zvýšit.
Pro tento cíl, ale všeobecně také
pro zvyšování spokojenosti zákazníků neusíná společnost RS na pomyslných vavřínech, ale každým dnem
hledá nové nástroje pro jeho realizaci. Modernizace webu, který nyní
například nabízí jednoduchou možnost vyhledávání komponent, umožňuje sledování digitálního vývoje produktu či zajišťuje aktuální sledování
skladových zásob, je pouze jedním
z oněch nástrojů. O tom, jak uspokojovat již stávající zákazníky, hovořil
Emanno Maffe: „Naší snahou nemůže
být pouze rostoucí počet nových zákazníků, ale také práce s těmi stávajícími, k čemuž využíváme zejména různých analýz spokojenosti zákazníků
či díky globálním aktivitám různých
forem benchmarkingu.“
Zcela jinou tváří aktivit společnosti RS Components je stále se rozvíjející projekt DesignSpark, což je
on-line komunita zaměřená na návrh
elektronických zařízení a centrum
zdrojů provozovaných společností
RS. DesignSpark poskytuje bezplatný přístup k informacím, zdrojům
a recenzím. Uživatelé také získají přístup k mnoha videonávodům a příkladům aplikací, mezi které byl nedávno zařazen například konvertor PCB
pro nástroj SketchUp, jenž umožňuje designérům importovat soubory Intermediate Data Format (IDF)
do nástroje Google SketchUp.
S odvážným sloganem The future is
now (budoucnost je již nyní) a s velkými ambicemi hodlá RS Components
rozvířit stojaté vody českého trhu.
Nicméně jestli se společnosti podaří
své cíle naplnit a stane se tak tou pravou
pro realizaci vašich objednávek, záleží pouze na vás a na tom, zda dokáže
uspokojit právě ty vaše požadavky, což
zjistíte nejlépe na internetových stránkách www.rscomponets.cz.
Konference o automatizaci v teplárenství
přilákala přední manažery české energetiky
P
rostory rekonstruovaného
zámku Zbiroh se 22. září tohoto roku staly dějištěm prvního ročníku konference Automatizace
a modernizace tepláren 2011. Akci
pořádala společnost Trade Media
International, vydavatel časopisů
Control Engineering Česko a Řízení
a údržba průmyslového podniku.
Hlavním řečníkem se stal bývalý předseda vlády České republiky a nedávno zvolený předseda
Teplárenského sdružení ČR Mirek
Topolánek. O teplárenských aktivitách ve skupině ČEZ dále promluvil
Jaroslav Kužel, plány na modernizaci svých provozů přiblížil i Milan
Prajzler, generální ředitel společnosti
Alpiq Generation (CZ), Aleš Trdlica,
vedoucí odboru výroby v Teplárně
Otrokovice či obchodně technický
ředitel Plzeňské teplárenské Jiří
Holoubek. Na akci nechyběli v roli
přednášejících ani manažeři předních dodavatelů průmyslové automatizace působících na českém trhu.
„Pro teplárny je dnes strategickou
surovinou i komunální a jiný odpad.
Spalovny se setkávají s nedůvěrou,
ale je lepší odpad v rámci možností
kvalitně spálit a vyrobit tak elektrickou a tepelnou energii než vše ukládat
na skládky,“ upozornil v rámci své prezentace Mirek Topolánek posluchače
v zaplněném Muchově sále. „Je nutné
více se spoléhat na domácí surovinové zdroje než na dovoz, protože kromě
ekonomických důvodů jde o energetickou bezpečnost státu. Prostředky
vybrané z ekologických daní, dražeb
povolenek apod. je nutné nasměrovat
do obnovy, rozvoje a zvyšování účinnosti tepelných sítí a na splnění nových
požadavků ochrany ovzduší,“ apeloval
předseda Teplárenského sdružení ČR.
Mezi návštěvníky byli zástupci automatizačních a inženýrských společností a prezentace si vyslechli i majitelé,
ředitelé a technický personál tuzemských tepláren. V rámci akce se v sále
nacházely i produktové výstavky partnerských společností. Hosté konference pochvalně kvitovali program akce
a nádherné historické prostory zrekonstruovaného sálu.
V průběhu přestávek se hosté mohli nejen občerstvit, ale rovněž společně diskutovat a dojednávat obchodní záležitosti.
Dobrá nálada vládla před začátkem prezentací také za předsednickým stolem.
Zaplněný Muchův sál zámku Zbiroh byl důstojnou kulisou
konference.
Hlavní řečník konference Mirek Topolánek přijel dobře naladěn a pozitivní rozpoložení mu vydrželo až do jeho odjezdu.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
říjen 2011
•
7
TÉMA Z OBÁLKY
Měřte svou údržbu
Audity poskytují
jasný obrázek
vašich silných
a slabých míst.
Paul Michalíka
SKF USA
8 • říjen 2011
V
aše firma se za poslední desetiletí
pravděpodobně přesunula od údržbových postupů typu „v provozu
až do selhání“ k celopodnikové
prediktivní a preventivní údržbě
a zavedla vyspělé systémy pro vše, od monitorování stavu zařízení přes analýzu až po sdílení shromážděných znalostí. Co je tedy další
na řadě?
Rozvíjejícím se procesem je údržbový audit
Údržbový audit, stručně řečeno, spočívá v tom, že poradenská nebo technologická společnost vyhodnotí stávající údržbové
postupy, vydá doporučení pro modernizaci
technologie a nástrojů zákazníka a poskytne
školení. Jde o způsob, jak zdokonalit program
údržby závodu pro účely zvýšení efektivity
a produktivity.
Například údržbové audity rotačních zařízení a součástí se soustředí na oblasti, jako je
spotřeba energie, mazání, montáž a demontáž součástí, používání správných nástrojů
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
a bezpečnost. Téměř ve všech průmyslových
závodech lze v každé oblasti najít prostor pro
zlepšení.
Audit obvykle začíná sérií otázek směřovaných na manažera závodu, procesní techniky
a další vhodné subjekty, které dobře rozumí
operacím závodu. Smyslem otázek je odhalit
přehlížené příležitosti.
Vezměme si například spotřebu energie. Příležitostí ke snížení spotřeby energie je nespočet, ale často se neřeší, dokud se
na ně konkrétně nezaměří snahy o zlepšování. Například připomínka „zhasínat světla
při odchodu z prázdné místnosti“ je běžným
opatřením. Ale kolik pozornosti se věnuje
promrhané energii při provozu kompresoru
vašeho klimatizačního systému? Audit nejspíše nastolí i tuto otázku.
Audit závodu se může rovněž zajímat
o provozní účinnost průmyslových ventilátorů, fukarů a téměř každého druhu zařízení s pohyblivými díly. Jsou ložiska namazána správně, optimálním množstvím a druhem
maziva? Jsou ložiska, těsnění a hřídele náležitě souosé? Využívají se pro ohřívání velkých
dílů pro montáž na hřídel energeticky efektivní prostředky?
Tyto otázky vedou k příslušným řešením.
Například ložiska ventilátorů, fukarů a kompresorů jsou obvykle mazána mazacím tukem.
Příliš mnoho maziva způsobuje jev zvaný
brodění, kdy valivé prvky ložiska musejí při
každé otáčce vykonávat větší práci. Tato práce
navíc se promítne do ztráty energie.
Doporučení auditu pro spotřebu energie
mohou zahrnovat použití měřičů maziva pro
firmy využívající ruční přemazávání. Měřiče maziva, které lze připojit k elektricky nebo
ručně poháněným mazacím pistolím, zabrání přílišnému nebo nedostatečnému mazání
díky přesnému měření množství doplňovaného maziva.
Pro větší provozy a špatně přístupná mazací místa jsou dostupná jedno- a vícebodová
automatická mazací zařízení, která do ložisek
aplikují přesné množství maziva. O automatických mazacích zařízeních budeme podrobněji hovořit později.
Hřídele a ložiska
Nesouosost ložiska a hřídele je stav, který
může zvýšit spotřebu energie výrobního zařízení až o tři procenta. Průmyslové odhady
uvádějí, že pravděpodobně 90 % strojů běží
s nesouosostí překračující doporučené tolerance. Naštěstí je technologie seřízení souososti hřídele a pásu vyspělá natolik, že seřízení je rychlé, přesné a neklade velké nároky
na zaškolení operátora.
Například laserem naváděné nástroje
na seřízení souososti hřídele tvoří dvě jednotky, přičemž každá vysílá přesný laserový
paprsek a detekuje laserový paprsek od svého
protějšku. Dále je součástí ruční ovladač. Jednotka se na hřídel montuje pomocí magnetických svorek nebo řetězu. Nové, laserem naváděné nástroje pro seřízení souososti pásu tvoří
vysílač laseru a 3D přijímač, který se také připevňuje magneticky.
K dalším užitečným seřizovacím nástrojům
patří ruční přístroje poskytující odečet celkové rychlostní vibrace a nová generace stroboskopů. Ruční přístroje měří vibrační signály
a porovnávají je s předem naprogramovanými
pokyny ISO. Pokud měření překročí doporučené hodnoty, aktivuje se výstraha.
Stroboskopy uživatelům umožňují kalibrovat rychlost otáčení a zkoumat pohyblivé díly,
jako jsou pásy a kladky, jako by byly static-
ké. Ke známkám nesouososti patří opotřebení
pásů a provozní rychlosti, které jsou pomalejší
než dříve zaznamenané rychlosti.
Kontroly souososti hřídelů i pásů se doporučují za situací, jako jsou vysoké vibrace,
vysoká provozní teplota nebo nadměrný hluk,
což jsou hlavní příznaky nesouososti.
Jedním z aspektů auditu závodu, který
nepochybně získá pozornost vyššího vedení
podniku, je auditorská zpráva.
Mazání
Postupy mazání ovlivňují spolehlivost zařízení, produktivitu a bezpečnost zaměstnanců.
Audit mazání zkoumá typ a množství maziva
a aktuálně používané metody přemazávání,
a to v každém mazacím místě závodu.
Více než 80 % průmyslových zařízení se
maže mazacím tukem. Často se stává, že
menší závody používají jeden, univerzální
mazací tuk pro téměř všechny aplikace. I když
je tento postup obecně přijatelný, určité aplikace, například s výskytem vysokých provozních teplot nebo vysokého tlaku, vyžadují speciální maziva. Mazivo vyrobené s ohledem
na splnění specifických požadavků často prodlužuje intervaly přemazávání a může výrazně snížit spotřebu maziva.
Tyto úspory ovlivňují nejen náklady
na nákup maziva, ale snižují také náklady
na jeho likvidaci. Na každou korunu nákladů
na nákup maziva se utratí tři koruny na jeho
likvidaci. Snížení spotřeby maziva proto
může přinést značné úspory.
Automatická mazací zařízení mohou dramaticky snížit objem používaného maziva. Jistá potravinářská firma ze středozápadu USA uvádí při používání maziva úspory
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
říjen 2011
•
9
TÉMA Z OBÁLKY
přesahující 120 000 dolarů ročně, což umožnil přechod z manuálních na jednobodová
automatická mazací zařízení. Mazací zařízení tvoří elektromechanicky řízené nádržky
schopné pojmout 250 mililitrů maziva. Aplikují přesná množství maziva přímo do mazacího místa na stroji.
Vícebodová automatická mazací zařízení
tvoří až osm přívodních vedení, každé o délce
až 4,8 m. Tyto systémy jsou doporučovány pro
aplikace, jako jsou ventilátory horkých plynů
a tiskárenské hladicí lisy, kde by ruční mazání představovalo bezpečnostní rizika. Mazací
zařízení mohou na každé mazací místo stroje
denně aplikovat 0,1 až 10 ml maziva.
Bezpečnost
Bezpečnostní audity rotačních strojů se
zaměřují na postupy závodu v oblasti monitorování, kontroly a montáže. K nedávným
vylepšením technologie údržbových nástrojů patří bezpečnější zařízení pro detekci příznaků hrozícího selhání zařízení a pro montáž
a demontáž rotačních součástí. Audit pomůže
stanovit, kdy a kde může nová technologie nejlépe podporovat váš program údržby.
Jedním z příkladů je detekce elektrické
eroze motorů. Až donedávna byly pro zjišťování elektrické koroze zapotřebí přímé
kontaktní sondy obsluhované zkušenými
techniky. Detektory elektrické koroze nové
generace umožňují uživatelům držet detektor ve vzdálenosti zhruba 30 cm od běžícího
motoru. Toto zařízení bezpečně monitoruje
elektrické impulzy a následně zobrazí jejich
počet na integrované obrazovce. V případě, že
detektor zjistí nadměrnou elektrickou erozi,
motor lze vyměnit ještě před jeho selháním.
Pokrok v oblasti stroboskopů a termografie může dále přispět k bezpečnosti pracoviště. Termografie, která se v posledních letech
stala cenově dostupnější, detekuje vyzářenou
energii v tepelném pásmu spektra. Termální kamery umožňují uživatelům monitorovat
zařízení na nedosažitelných nebo nebezpečných místech. Snímky „horkých míst“ lze pak
nahrát do počítače a podrobně analyzovat.
Stroboskopy umožňují uživatelům z bezpečné vzdálenosti prohlížet běžící pásy, kladky, ventilátory a převody. Dokážou „zmrazit“
pohyb běžící součásti a umožní vizuální kontrolu bez nutnosti vypnout stroj.
Montáž, demontáž a nástroje
Nesprávná montáž ložisek může způsobit
předčasné selhání zařízení. Příklad z praxe:
Velký výrobce vysoce kvalitních převodovek
10 • říjen 2011
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
zaznamenal nadměrné množství záručních
reklamací z důvodu selhání ložiska. Výrobce převodovky se obrátil na technický servis
výrobce ložisek, který brzy jako hlavní příčinu určil nesprávnou montáž ložisek.
Výrobce ložisek pověřil školicího specialistu propracováním a realizací školení
zaměřeného na montáž ložisek a určeného
pro montážní pracovníky. Program zahrnoval vybavení závodu náležitými montážními
nástroji. Výsledkem bylo, že míra záručních
reklamací převodovek se vrátila na předchozí
nízkou úroveň.
Tento scénář ilustruje typ procesu, v tomto
případě montáž ložisek, který může audit
identifikovat a následně napravit prostřednictvím školení a nových nástrojů.
Za zmínku stojí také jistá důležitá vylepšení
v oblasti montáže a demontáže ložisek. Patří
k nim velké, energeticky účinné a bezpečné
indukční zahřívače. Tyto zahřívače nahrazují olejové lázně, u nichž hrozila bezpečnostní
rizika související s rozlitím oleje. Energeticky
účinné zahřívače navíc snižují spotřebu energie ve srovnání s olejovými lázněmi.
Technologie demontáže ložisek zahrnuje hydraulické systémy vtlačující olej mezi
ložisko a hřídel, aby se narušilo pevné uložení. Když se ložisko uvolní, zarážka bezpečně
zadrží ložisko na hřídeli pro jeho sejmutí.
Auditorská zpráva
Jedním z aspektů auditu závodu, který
nepochybně získá pozornost vyššího vedení
podniku, je auditorská zpráva.
Auditorská zpráva, vypracovaná poradcem
nebo technologickou společností provádějící audit, obvykle obsahuje seznam položek,
které lze prioritizovat podle jejich potenciálu pro zlepšení návratnosti investice. Měla
by také obsahovat cíle úsilí o zlepšení, které
odpovídají zavedeným průmyslovým standardům. Například papírna může zjistit, že
pokud jde o energetickou účinnost, v současnosti je na pozici dolní desítky percentilu severoamerických výrobců papíru. Cílem
pak může být dosáhnout pozice 50. percentilu po roce implementace programu snížení
spotřeby energie.
Auditorská zpráva vysvětlí, jak zlepšit každou konkrétní auditovanou oblast použitím
revidovaných postupů, náležitých nástrojů
a školení. Pro každou cílovou oblast budou
uvedeny odpovídající hodnoty návratnosti investice (ROI) vyjádřené v očekávané
finanční výši úspory.
Audity systému řízení údržby v českých podmínkách
Ú
roveň péče o hmotný majetek a údržbu strojů a zařízení zvláště je důležitou
podmínkou kvality a spolehlivosti a významným nástrojem
regulace či snižování výrobních
nákladů.
Často bývá diskutován problém
zavedení a fungování systému podnikové údržby. Aby mohla údržba přinášet očekávaný efekt, je třeba, aby
se management údržby stal součástí
celého firemního systému řízení.
Audit systému řízení údržby může
být jedním z nástrojů, kterým bychom
měli být schopni zabezpečit trvalé
zlepšování procesu údržby. V tomto
případě je zcela na místě definovat
tento pojem. Podle evropské normy
EN 13306 „Terminologie údržby“
je údržba: kombinace všech technických, administrativních a manažerských činností během životního
cyklu objektu zaměřených na jeho
udržení ve stavu nebo jeho navrácení do stavu, v němž může vykonávat
požadovanou funkci.
Pro realizaci auditů údržby nezáleží a ani nemůže záležet na tom, zda
zavádíme systém řízení údržby metodou TPM, RCM či podobnými nebo
zda máme tento systém již vytvořen,
případně se chystáme systém řízení
údržby budovat. Audit údržby nám
může, a to podstatnou měrou, napomoci tento systém vytvářet. Údaje
a informace získané ze správně vytvořených podkladů pro auditování nám
pomohou při tvorbě systémových
opatření nebo při ověřování opatření
již takto vytvořených.
Pro vlastní auditování je možné
volit dva způsoby, stejně jako v jakosti, a to systémovým auditem a procesním auditem. Každý tento audit
se zabývá údržbou z jiného pohledu. Zatímco systémový audit pohlíží na údržbu „shora“, to znamená, že
prověřuje systém jako takový, a to
včetně jeho funkčnosti, procesní audit
lze považovat za opak. Rozhodnemeli se pro realizaci interních auditů
údržby, nabízejí se dvě možnosti, jak
takovéto rozhodnutí podpořit. V první
řadě vyškolením vlastních auditorů.
Certifikované interní auditory údržby
je možné získat dvěma způsoby, a to
buď vysláním pracovníka na certifikační kurz, nebo pokud se rozhodneme pro větší počet vlastních auditorů,
zajistit tento kurz přímo v rámci vlastní společnosti a s využitím vlastní
systémové dokumentace. Tento způsob je účelný za předpokladu, že se
jedná o rozsáhlejší společnost a očekává se, že provádění auditů zaměřených na údržbu bude častější.
Dr uhou možností realizace je
zabezpečit tuto činnost externími
auditory. V obou případech je možné
spolupracovat s Českou společností pro údržbu, která připraví interní
auditory nebo zajistí externí pomoc.
Žád ný audit nelze pova žovat
za pouhou kontrolu stavu, vždy se
jedná o jeden z prostředků rozvoje
vědomostí a v našem případě o rozvoj
vědomostí v údržbě. Provedený audit
by měl v každém případě:
- zjistit, zda dokumentovaný systém řízení údržby a jeho procesy, činnosti a služby odpovídají stanoveným
požadavkům;
- zjistit, zda je dokumentovaný
systém životaschopný;
- ověřit, zda procesy probíhají v souladu s dokumentovaným
systémem;
- ověřit, zda systém řízení údržby
vytváří podmínky pro splnění požadavků výroby;
- poskytnout jasnou formulaci zjištěných neshod doložených objektivními důkazy;
- podat návrhy nápravných opatření a doporučení ke zlepšení;
- zjistit, zda dosažené výsledky
a vynaložené úsilí v oblasti řízení
údržby jsou účelné;
- sledovat stav a dosahovaná zlepšení v oblasti údržby a zároveň sloužit
jako základ pro další aktivity.
nou, a na základě těchto zjištění se
na odhalená slabá místa v navržených
nápravných krocích cíleně zaměřit.
Pokud se přijatá opatření projeví jako
účelná a životaschopná, má smysl
se jimi nadále zabývat a v mnohých
případech je praktické tato opatření
zavést jako systémová.
Z pohledu plánování dělíme audity na plánované a neplánované. Z hlediska dlouhodobého plánování se provádějí audity, které pravidelně ověřují
stav a nejsou specificky charakterizovány, případně specializovány na konkrétní cíl. Z hlediska krátkodobého
plánování se jedná především o stavy,
kdy dochází ke změnám v systému
řízení údržby či v případě vzniku
potřeby rozboru neshod nebo stížností a v neposlední řadě k rozboru přijatých opatření ke snižování nákladů. Na druhé straně je však možné
a v mnohých případech i účelné realizovat audity neplánované, a to zejména v případech, kdy hrozí tzv. nebezpečí z prodlení. Jedná se o případy
realizace auditu, u nichž je potřebné urychleně vyřešit např. vzniklé
významné neshody nebo závažné stížnosti, a rovněž o ty případy, kdy dojde
k zásadní změně organizační struktury v oblastech týkajících se přímo systému řízení údržby.
Samostatnou kapitolou v plánovaných auditech údržby mohou být tzv.
validační audity. Jde o audit údržby při instalaci výrobní technologie
v závodě, zejména pokud se jedná
o technologii ne zcela novou (což
bývá poměrně častý případ v podnicích, jejichž majitelem je zahraniční
investor).
Česká společnost pro údržbu působí
svými aktivitami na zvyšování kvalifikace personálu, který v oblasti údržby působí, a stejně tak podporuje formou poradenských a konzultačních
činností zavádění a ověřování podnikových údržbářských systémů.
Výsledky auditu nám umožňují
především odhalit nedostatky, které
se v systému řízení údržby vyskyt-
Jiří Klán
člen předsednictva a tajemník
ČSPÚ
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
říjen 2011
•
11
STROJNÍINŽENÝRSTVÍ
Komplexní plán údržby dopravníku
snižuje napětí
Steve Staedler
Dorner Manufacturing
12 • říjen 2011
P
okud se na dopravníku může
něco pokazit, Jeff Bonaparte to
už viděl… a opravil.
Jeff Bonaparte, údržbový
technik společnosti Sussex IM,
výrobce zakázkových vstřikovacích forem
pro firmy z nejrůznějších odvětví (Sussex,
stát Wisconsin), už viděl doslova vše, pokud
jde o údržbu dopravníků, a za tu dobu se
také něco naučil.
„Pro zachování jejich chodu je důležitá
čistota. Také napětí pásu je podstatné, jinak
by se zadní strana pásu vydřela dohruba
a neměla by dobrý kontakt s válečky. Musíte zajistit, aby bylo vše vyčištěno, srovnáno
a namazáno,“ nechává se slyšet Bonaparte.
Společnost Sussex IM má flotilu více než
300 dopravníků, z nichž některé jsou přes
25 let staré, takže Bonaparte ví, jak důležitá je jejich dobrá údržba. Ačkoli moderní
dopravníky jsou dobře navrženy, aby byly
téměř bezúdržbové, mnoho starších mode-
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
lů dopravníků je stále v provozu v závodech
po celé zemi. Ale ať už jde o dva měsíce
nebo 20 let starý model, všechny dopravníky
potřebují pravidelnou údržbu, aby se zachoval jejich bezproblémový chod.
S ohledem na zachování hladkého provozu dopravníků v závodě společnosti
Sussex IM se Bonaparte a další členové
údržbářského týmu společnosti nedávno
zúčastnili čtyřhodinového školení uvádějícího přehled postupů údržby dopravníků
a popisujícího způsob modernizace mnoha
jejich starších dopravníků na novější modely s vylepšenými ložisky a dalšími vyměněnými OEM díly. Bonaparte vidí toto
školení jako jeden z prvků celkového programu údržby dopravníků ve společnosti Sussex IM. Opakované školení a povaha aplikace, prostředí a frekvence provozu
jsou jen některými z faktorů, které je nutno
zvážit při vypracování programu údržby
dopravníků.
Dobře navržený program preventivní
údržby dosahuje tří hlavních cílů: zajišťuje
školení pro údržbový personál a operátory
zařízení, prodlužuje životnost dopravníků
a proaktivně identifikuje oblasti, které vyžadují pozornost dříve, než dojde k ovlivnění
provozu. Tyto cíle nakonec firmě přinášejí
úsporu času a peněz, a to především díky
lepší správě výrobních prostředků a zamezení nákladných prostojů výrobní linky.
Vytváření programu preventivní údržby
Jednou z prvních věcí, kterou je nutno
zvážit při vytváření diagramu preventivní
údržby, je posouzení typu prostředí, v němž
dopravníky fungují. Vlhké prostředí, například při zpracování potravin, nebo náročné
prostředí, například při lisovacím vyrážení
kovů, bude vyžadovat, aby byla dopravníkům věnována větší pozornost než v čistém
prostředí, jako je automatizace nebo balení. Přesto i u balicí aplikace bude vznikat
prach, který se bude postupem času ukládat
na dopravníku a citlivých součástech. Obecně platí, že všechny využívané dopravníky
by se měly kontrolovat měsíčně a dopravníky běžící v nečistém nebo náročném prostředí častěji.
Důležitou součástí programu preventivní údržby je školení. Údržboví pracovníci
musejí mít znalosti o aktuálně nejnovějších
metodách a postupech oprav dopravníků,
a proto mohou zaškolovat operátory zařízení
a upozorňovat je, na co se mají dívat při detekování problémů u svých dopravníků. To je
důležité, protože oči a uši zaměstnanců pracujících poblíž dopravníků jsou často první
obrannou linií pro detekci potenciálního problému. Dobrým postupem je, když operátoři zařízení vizuálně kontrolují dopravníky
na svém pracovním úseku před zahájením
a po ukončení každé směny. Výrobci pravidelně provádějí školení lektorů s dohledovými pracovníky, aby kontrolovali postupy
uplatňované u dopravníků. Tyto informace
se mohou předávat také operátorům zařízení.
„Operátoři na lince by si měli všímat,
jak dopravník funguje, ale někdy tomu tak
není,“ posteskne si Bonaparte. „Je velmi
důležité, aby operátor věděl, v jakém stavu
se jeho zařízení nachází. Pro nás v údržbě by
bylo velmi užitečné vědět o problému dříve
než později.“
I když pracovníci v první linii nemusejí znát technické podrobnosti o konstrukci
a provozu dopravníků, měli by postřehnout
Dobrá preventivní údržba dosahuje tří cílů: školení operátorů, prodloužení
životnosti zařízení a upozornění na potenciální problémy dříve, než ovlivní provoz a dobu provozuschopnosti. Snímek poskytla společnost Dorner
Manufacturing.
varovné příznaky rodícího se problému,
například poznat opotřebení pásu, prokluz
pásu nebo si všimnout neobvyklých zvuků.
Toto jsou příznaky vyžadující další kontrolu
a pozornost. Jejich včasné zjištění by mohlo
minimalizovat problém a zamezit nákladnější opravě a prostoji.
Když dopravník vyžaduje údržbu, dostupnost běžných náhradních dílů OEM na skladu zkracuje dobu prostoje. Položky, jako
jsou pásy, ložiska a hnací řemeny, je ideální
držet skladem. Po nějaké době provozování
vašich dopravníků budete vědět, které díly
mohou vyžadovat další údržbu, takže mějte
dodatečné skladové zásoby těchto položek.
Pokud jde o pásy, je dobrým pravidlem
držet skladem nejméně dva náhradní pásy
pro každý druh dopravníku využívaného
v závodě. Dojde-li pak k poškození dvou
pásů během několika dnů, budete je moci
rychle vyměnit s minimálním prostojem
celkového provozu. Někteří výrobci navíc
nabízejí sady obvyklých náhradních dílů
pro své dopravníky, což může být snadným
a čas šetřícím způsobem, jak udržovat zásoby dílů určených pro konkrétní dopravníky
a pro jejich rychlé opravy.
Pro správu zařízení dopravníku zvažte
vytvoření databáze zařízení pro všechny
I když pracovníci
v první linii nemusejí
znát technické podrobnosti o konstrukci
a provozu dopravníků,
měli by postřehnout
varovné příznaky
rodícího se problému,
například poznat opotřebení pásu, prokluz
pásu nebo si všimnout
neobvyklých zvuků.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
říjen 2011
•
13
STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ
Dopravníky jsou často přehlíženy coby
potenciální údržbový problém. Proto
jsou školení a zvýšená pozornost
vynikajícími prvními kroky k tomu, aby
dopravníky nebyly příčinou zastavení
provozu. Snímek poskytla společnost
Dorner Manufacturing.
dopravníky v závodě, včetně klíčových
údajů, jako jsou modelová/sériová
čísla, rozměry (délka a šířka pásu), typ
motoru, pásu a ložisek, datum poslední
údržbové kontroly a datum příští kontroly, typ provedené údržby a telefonní
číslo na výrobce.
Neexistuje žádný správný nebo špatný způsob vytvoření databáze zařízení. Může tak být stručná nebo rozsáhlá, jak ji chcete mít. Účelem je získat
kontrolu nad firemní flotilou dopravníků a začít sledovat dopravníky
s konečným přínosem v podobě lepšího provozu.
Varovné příznaky
„Je důležité, aby všichni, od operátorů až po údržbové techniky, věděli, jak vypadají příznaky objevující se
předtím, než dojde k poruše: opotřebený pás, vrzající ložiska a celkový
chod samotného dopravníku,“ připomněl Dan Neuwirth, ředitel pro výrobu a technické zajištění společnosti
Sussex IM. „Pohybuje-li se dopravník
14 • říjen 2011
nerovnoměrně, pokud prokluzuje – to
vše jsou příznaky opotřebení.“
Jak Neuwirth uvedl, dopravníky stejně jako další zařízení vydávají
varovné příznaky, dochází-li k vývoji problému.
Největším problémem, který může
dopravník zastavit, je jeho vyjíždění
z dráhy. Pokud pás nejede ve své dráze
správně, poběží podél okraje rámu
dopravníku a bude se odírat. Kontrolujte okraj pásu, zda není roztřepený nebo
nemá znaky opotřebení – tyto příznaky svědčí o tom, že pás nejede ve své
dráze správně. Pokud možno, opatrně
dotykem zkontrolujte teplotu koncové
desky. Teplo je často příznakem opotřebení nebo poškození ložisek či problému s vedením pásu v dráze.
Některé dopravníky jsou dnes dodávány s vedením pomocí V-drážek,
které zajišťují správný průchod pásu
přes základový rám. Jak napovídá jeho
označení, vedení pomocí V-drážky
využívá drážku tvaru V vytvořenou
v základovém rámu a polyuretanový
proužek připevněný ke spodní straně
pásu a zajišťující konzistentní vedení.
Kontrolujte navíc všechna vodicí
příslušenství na pásu, abyste zajistili, že nedochází k žádnému kontaktu
s pásem – pro kontrolu vsuňte mezi pás
a vodicí prvek vizitku.
Spojení pásu, kde se slučují jeho dva
konce, je přirozeně jeho slabým místem. Kontrolujte spojení pásu a identifikujte příznaky opotřebení, předčasné
oddělování nebo jakékoli vyvýšeniny.
Sebemenší vada na spojení pásu vyžaduje jeho výměnu. Při výměně pásu
je rovněž důležité vyměnit jej za pás
o správných rozměrech. Pokud například dopravník vyžaduje pás o šířce
30,2 cm a nahradíte jej pásem o šířce
30,5 mm, nebude fungovat dobře.
U plastových článkových pásů kontrolujte zlomené nebo chybějící kolíky
a zajistěte, aby ozubená kolečka byla
náležitě seřízena s pásem. Na rozdíl od uretanových pásů jsou plastové článkové pásy vyrobeny tak, aby
se natáhly během prvních čtyř až
šesti týdnů provozu – v době záběhu někdy až o 3 %. Za tuto dobu by se
pásy neměly natáhnout o více než 3 %.
Proto může pás vyžadovat vyjmutí
několika článků. Při opětovné montá-
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Je velmi důležité, aby operátor věděl, v jakém stavu
se jeho zařízení nachází.
ži zajistěte, aby byl plastový článkový
pás ve správném směru, a zkontrolujte přítomnost případných záchytných
bodů po délce dopravníku.
Abyste omezili opotřebení pásu,
vypínejte dopravníky, když se nevyužívají. Některé firmy nechávají
dopravníky běžet několik hodin denně
nebo přes noc, dokonce i když linka
stojí. Tyto zbytečné hodiny provozu
si vyberou svou daň na pásu, ložiscích
a motorech. Když linka není v provozu, dopravníky vypínejte.
Při kontrole motorů a pohonů dopravníků hledejte úniky, uvolněné vodiče
nebo neobvyklé zvuky. Samozřejmě
před prováděním jakéhokoli servisu
na motoru nezapomeňte z důvodu bezpečnosti odpojit napájecí kabel.
Válečky na dopravníku musí být čisté
a bez nečistot. Materiál shromažďující
se pod pásem nebo na válečku může
ovlivňovat vedení pásu, zvyšovat tření
nebo způsobovat předčasné opotřebení.
Mnoho dopravníků je mobilních
a přesouvají se v rámci závodu z jedné
linky na druhou. Je nejlepší nainstalovat na ně pojezdová kolečka, aby
mohly jet po podlaze a nemusely se
tahat, což by mohlo poškodit stojan
a rám dopravníku a ovlivnit vedení
pásu. Stojany s pojezdovými kolečky by měly mít diagonální vzpěry pro
zvýšení tuhosti, odolnosti a bezpečnosti pracovníků.
Dopravníky se často přehlížejí,
pokud jde o údržbu zařízení na základní výrobní úrovni. Je to proto, že si
za dlouhá léta získaly dobrou pověst,
tj. stačí je jen zapojit a zapomenout
na ně. Ale pokud budete pozorní
a budete dodržovat jednoduché postupy údržby, členové údržbového týmu
mohou zajistit, aby dopravníky převážely produkty i v budoucích letech.
Steve Staedler je asistent ředitele marketingu společnosti Dorner
Manufacturing.
Revoluce v preventivní údržbě
CMMS®PROACTINANCE / CMMS®INSPECT
– automatizace preventivní a autonomní údržby
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Váš kapesní elektronický zápisník a zdroj informací o zařízení
Určený pro pracovníky údržby, mazače a operátory
Inspekční sběr informací ze zařízení
Mazací plány a výkon mazací služby
Měření a sběr provozních dat
Pracovní příkazy a výkazy
Automatická identifikace strojů pomocí RFID kódů
Barevné strojové grafy a formuláře
Automatické vyhodnocení výjimek a překročení mezí
Automatická generace obchůzek, přenos dat a požadavků na práci
CMMS®PROACTINANCE a SW pro řízení údržby
CMMS®CHECKER
– kapesní zkoušečka strojů pro údržbáře
■
■
■
■
■
■
■
Automatická diagnostika a odhalení poruch stroje
Zobrazení poruch na barevných strojových diagramech
Sběrač dat a měřicí přístroj s gigantickou pamětí 4 GB
Změření a automatická diagnostika stroje během dvou minut
Automatická identifikace strojů pomocí RFID kódů
Automatizace měření 5 snímači na ložisku
Opakovatelné uchycení snímačů rychlokonektorem
na ložiskových maznicích
Emailový zpravodaj
Údržba a diagnostika
Váš pravidelný zdroj informací
o know-how, metodice,
školeních, událostech, přístrojích
a SW pro moderní údržbu
a diagnostiku.
Zdarma!!!
Přihláška k odběru e-novin na
www.cmms.cz
CMMS s. r. o.
Zbraslavská 22/49
159 00 Praha 5
[email protected]
www.cmms.cz
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
říjen 2011
•
15
STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ
Úspory na stavebních strojích =
INTERFLON
P
ři současné nelepšící se situaci
ve stavebnictví je tento sektor
stále častěji stavěn před otázku, kde a jak lze ještě snížit
provozní náklady. Stavební firmy hledají další možnosti, jak více uspořit
a tím zvýšit svoji konkurenceschopnost na trhu.
Společnost INTERFLON má pro
své zákazníky připraveno řešení.
Dokáže výrazně snížit provozní náklady díky inovativní technologii mazání Teflon® .
Úspory nákladů se týkají:
1. práce údržby/obsluhy spojené
s mazáním;
16 • říjen 2011
2. spotřeby maziv;
3. finančních prostředků na nákup
provozních maziv a kapalin;
4. náhradních dílů;
5. spotřeby PHM a elektrické energie;
6. spolehlivosti výrobních prostředků
a jejich bezporuchového chodu.
Technologie mazání Tef lonem ®
vychází ze skutečnosti, že teflon má
z pevných látek nejnižší koeficient
tření. Excelentních mazacích vlastností je však dosaženo teprve mikronizací
Teflonu® na mikročástice a jeho polarizací, při níž částice dostávají náboj,
který zabezpečí, že vytvořený mazací film má vysokou stabilitu na povrchu jak z hlediska zatížení, tak z hlediska času.
Stroje a jejich součásti jsou v případě
této technologie mazány opravdu Teflonem®, protože olej a plastické mazivo jsou jen dopravci Teflonu®na mazané místo.
Užitné vlastnosti Teflonu® jsou ještě
navýšeny o schopnost odpuzovat vodu
a chránit povrch proti korozi. Kromě
vody nepohlcují maziva INTERFLON prach a nečistoty a netvoří tak tzv.
„brusnou pastu“.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Tyto tři výhody použití maziv
INTERFLON (mazání Tef lonem ®,
odpudivost vody a odolnost vůči pohlcování nečistot) umožňují u stavební
techniky snižovat provozní náklady
takto:
- mazací interval se prodlužuje
na 10- až 30násobek původního, a to
v závislosti na typu techniky a místě
použití;
- spotřeba maziv klesá na 5 – 7 %
původní spotřeby;
- pořizovací náklady na maziva klesnou na 1/3 až 1/4 původních
nákladů;
- spotřeba PHM je nižší o 4 – 8 %,
úspora elektrické energie se pohybuje
od 4 do 20 %, a to dle typu techniky;
- klesá spotřeba náhradních dílů,
např. životnost čepů dosahuje běžně
dvojnásobku, ložiska mají 3- až 4krát
delší životnost.
Pro používání maziv INTERFLON
hovoří i další výhody. Umožňují například zredukovat několik druhů jednoúčelových maziv na jedno až dvě maziva – znamená to, že pro stavební techniku mazanou různými plastickými
mazivy lze použít na mazaná místa
(čepy, ložiska, kardany, řízení, otoče
aj.) pouze jedno víceúčelové mazivo
s Teflonem®. Toto zjednodušení lze
aplikovat u většiny stavebních strojů,
jako jsou bagry, nakladače, manipulátory, jeřáby, mobilní čerpadla, plošiny, pásová rypadla, traktorbagry,
kráčející bagry, VV, dumky, grejdry,
třídiče, drtiče aj.
Z referencí našich zákaz ník ů
vyplývá, že dříve používali například na drtič a nakladač různá maziva, a dnes jim stačí jen jedno. Oceňují i to, že nehrozí záměna a maziva
lze používat jak pro ruční mazání, tak
do centrálních systémů.
Z nabídky INTERFLONU klienti
na mazání stavebních strojů využívají
zejména dva typy plastických maziv:
- Fin Grease LS 2 a LS ½ je víceúčelové mazivo ve dvou provedeních
pro vysoká a rázová zatížení v nižších
Jestliže vás tato informace zaujala
a máte zájem seznámit se blíže s uvedenou technologií, jsme vám plně k dispozici pro konzultaci či osobní návštěvu
našeho technického poradce ve vašem
závodě.
otáčkách lišící se nejnižší pracovní
teplotou;
- Fin Grease MP 2/3 je víceúčelové
mazivo pro vysoká zatížení a otáčky.
Mezi naše zákazníky patří například firmy: COLAS, OHL ŽS, STAPO,
GREMIS, EKOSTAVBY Brno, TOMI
REMONT, FIRESTA, STAVO Zlín,
STAVOPOL, INSTA, STABO, EUROVIA, POVODÍ Moravy, DEAS a další.
Přidejte se k našim zákazníkům –
i vaše firma může ušetřit.
INTERFLON Czech, s. r. o.
Jeremiášova 947,
155 00 Praha 5
Tel./Fax: 257214169
GSM: 604215944
[email protected]
www.interflon.cz
Specialista na mazání Teflonem®
s prokazatelnými a měřitelnými úsporami
KOV
OLEJ
TEFLON®*
KOV
OLEJE - TUKY - ADITIVA - ČISTIČE
I
P R O
P O T R A V I N Á Ř S K Ý
P R Ů M Y S L
INTERFLON Czech, s.r.o, Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5, Tel./Fax 257 214 169, GSM 604 215 944, [email protected], www.interflon.cz
ARMATURY
PRŮZKUM TRHU
Armatura… není žádná trubka
Lukáš Smelík
Šéfredaktor
K
do by snad po přečtení
nadpisu zaváhal a chtěl
od článku rychle odvrátit zrak, nemusí se vlka
bát. Zaměření časopisu nesklouzlo k bulváru, takže v tomto článku nehájíme zpěvačku z Dálného
východu, která si nechává říkat
Arma Tura, to se pouze další z průzkumů trhu zaměřil na tu část
vašeho podniku, již bychom definovali jako konstrukční díl potrubí… tedy „armaturu“.
Pr ůmyslové podniky, tedy ty,
jejichž hlas zastupují respondenti našeho průzkumu, si zcela jistě
nedovedou představit své potrubní
systémy bez dvou klíčových armatur, a to ventilů uzavíracích a kulových. Oba ventily pak v závodě plní
většinou úlohu regulační. Ani ostatní
komponenty na potrubí však nezůstávají bez využití a je jedno, zda jsou
určeny pro instalaci v poloze vertikální nebo horizontální. Rozmanitost požadavků i nabídek dokazuje
také vyrovnané procento instalací
pro venkovní a vnitřní (suché i vlhké
provozy) užití. Ba co je ještě podstatnější, je mírně se vracející optimismus ze strany dodavatelů, kteří
již věří v opětovný nárůst obratu při
prodeji tohoto zboží, i když možná
za cenu hledání nových podnikatelských výzev. „Neočekáváme nijak
velký nárůst prodeje armatur stávající klientele, pro zvýšení objemu prodeje je třeba hledat nová odbytiště,“
uvádí Libor Černík, jednatel společnosti COREX Pardubice s.r.o.
A zase ta armatura
Český, potažmo slovenský trh
armatur nabízí v dnešní době výrobky nacházející uplatnění v celé řadě
průmyslových podn i k ů . Me z i n e jTypy užíváných armatur v provozech respondentů
častěji skloňovaná
odvětví v souvislosti s instalací armatur
se řadí oblast vodohospodářství, chemického či potravinářského průmyslu.
Vel ké popu la r it ě
se díky stávajícím
lokálním diskusím
těší v posledních
letech také armatur y pro energetiku
(ať už uhelnou, nebo
věčně om íla nou
jadernou). Širokou
škálu možností, jak
nasadit své výrobk y, p ř e d s t a v u j e
také Šárka Slavíková zastupující společnost KSB-PUMPY+AR MATURY,
s. r. o.: „Naše dodávky nejčastěji směřují
do odvětví vodárenství, chemie, petrochemie a těžké ener18 • říjen 2011
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
gie. Ale uplatnění nacházejí také
například v těžebním průmyslu nebo
ve výstavbě rozsáhlejších komerčních staveb.“
V konkrétních číslech aktuálně
provedené ankety bychom největší poptávku po armaturách nalezli
v chemickém průmyslu (25 %), strojním průmyslu (18 % – zde se však
možná prolíná také oblast užití pro
TZB, což toto číslo mírně zkresluje;
pozn. redakce) a v oblasti vodohospodářství (17 %).
Víme, co chceme…
ale za dobrou cenu
Přesně takto by mohla znít odpověď na otázku, která měla odhalit klíčové faktory při rozhodování o nákupu vybraných armatur.
Opodstatněně se mezi nimi nachází i kategorie požadavků zahrnutých
do odpovědi „vhodnost pro danou
aplikaci“. Zde rozhoduje v první
řadě skutečnost, pro jaké médium
je systém konstruován. Samozřejmě
jde primárně o nejčastější aplikace
přepravování kapalin, plynů a páry.
Může to být však také pulpa (polotovar z ovoce k výrobě marmelády),
což je médium s řadou specifických
vlastností, kterým musí být uzpůsoben celý potrubní systém včetně
armatur. Uživatelé hlásí, že v jejich
instalacích pracují armatury v rozmezí teplot až do 545 °C a v povoleném maximálním pracovním tlaku
50 psi (500 barů) – a dodavatelé jsou
stále schopni jejich potřeby reflektovat (i s mírnými rezervami).
Na škále od jedné do pěti však
byla výše ohodnocena cena armatur (nemalou roli v tom samozřejmě
hraje přehodnocení všech nákupů
v závislosti na posledním ekonomicky nestabilním období). Ostatní faktory byly pouze s mírnými odchylkami považovány za středně důležité,
když již další z otázek dokázala,
že nemalou pozornost věnuje celá
polovina respondentů otázce zajištění servisu ze strany dodavatelů.
„Za nejčastěji požadovanou službu
naši zákazníci pokládají zejména
ARMATURY
servis, a to i pozáruční,“ uvádí Slavíková a dodává: „navíc se však snažíme vyhovět jejich potřebám skladování náhradních dílů či proškolování
obsluhy.“
Čekání na Godota realizaci
nových zakázek
Vzhledem ke své povaze jsou
armatury samozřejmě hodně limitovány množstvím nově realizovaných zakázek v oborech, kde se jim
dostává pozornosti ponejvíce. Z průzkumu jasně vyplývá, že poslední dva roky nebyly právě dodavatelům armatur příznivě nakloněny.
„V hodnocení za poslední dva roky
se opravdu jednalo o mírný propad
počtu realizovaných zakázek z důvodu nedostatečných financí od investorů,“ potvrzuje Černík. S otevřenou myslí tak musí nyní čekat, zda
pozvolný růst trhu nebude pouhým
výkřikem do tmy. Mírným optimismem je mohou naplňovat také odpovědi firem zúčastněných v průzkumu, kdy nadpoloviční většina z nich
plánuje v nejbližším období další
nákupy. „S nadějí očekáváme ukončení krize a oživení ekonomiky,“
konstatuje Slavíková a záhy připouští, že „pokud by však měla ekonomika procházet tzv. W, bude stagnovat
i prodej armatur v důsledku dalšího šetření investičních i provozních
peněz“.
Požadavky po seřizování
a zkoušení zařízení na dodavatele
Faktory ovlivňující nákup armatur (5 nejdůležitější)
Odvětví průmyslu podle respondentů
Převládající způsob připojení armatur
na soustavu potrubí
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
říjen 2011
•
19
ARMATURY
APLIKACE V PRAXI
KSB oslavuje 140 let od svého vzniku
a úspěšných 20 let dodávek na český trh
K
romě čerpadel vyrábí společnost KSB AG ve svých
k me nov ých v ý robn ích
z ávode ch v Ně me ck u ,
Francii a Lucembursku celou paletu armatur pro nejrůznější průmyslová odvětví a pochopitelně i pro
energetiku. Na český trh jsou armatury distribuovány prostřednictvím
firmy KSB-PUMPY+ARMATURY,
s. r. o., koncern. Tradice, která letos
sahá celých 140 let do minulosti, se
osvědčila i na českém trhu především
v oblastech těžebního, potravinářského, chemického a petrochemického průmyslu či vodohospodářství
a těžké energie, kde mají armatury KSB dobrý zvuk díky své spolehlivosti a minimálním nárokům
na údržbu.
Dodávky společnost realizuje buď
přímo konečnému odběrateli, nebo
prostřednictvím velkých montážních firem, kde jsou armatury součástí určitého celku, případně systému, který je realizován na klíč.
Kompletní nabídka (nejen armatur) dostupná na portále společnosti
(www.ksbpumy.cz) jasně dokazuje,
jak široké spektrum výrobků a služeb je společnost díky dvacetiletým
Obr. 1 Uzavírací klapka BOAX-B splňuje nejrůznější požadvky na zařízení
tohoto typu.
20 • říjen 2011
zkušenostem s požadavky českého
trhu schopna nabídnout. Níže vybíráme pro ilustraci dvě z dostupných
aplikací.
Spolehlivost a flexibilita v té nejlepší podobě: BOAX-B od firmy KSB
Uzavírací klapka BOAX-B splňuje nejrůznější požadavky na zařízení tohoto typu a může být z tohoto
důvodu bez komplikací použita v nejrůznějších aplikacích. Tvar a vzhled
elastomerové manžety podle konceptu AMRING © zaručuje absolutní
těsnost a permanentní disponibilitu
zařízení. Klapka BOAX-B se vyznačuje jak jednoduchou montáží, tak
rychlou a pohodlnou obsluhou.
St and ard ní provedení k lapek
BOAX-B jsou vhodná pro celou
řadu médií, jako jsou např. voda,
topný olej, oleje a plyn. Svou vysokou výkonnost prokazuje BOAX-B
u vodovodních potrubních soustav
při zásobování vodou, zavlažování
i dopravě odpadních vod. Také při
nejrůznějších aplikacích pro průmysl a pro technická zařízení budov je
ve svém živlu.
Jednoduchou montáží, provozem
bez nutnosti údržby a největší možnou f lexibilitou při výběru druhu
ovládání (ruční s pákou, ruční s převodovkou a ovládacím kolem, pneumatický nebo elektrický pohon)
je BOAX-B pro uživatele optimálním řešením. Elastomerová manžeta podle konceptu AMRI NG ©
z výroby KSB navíc zaručuje absolutní těsnost. Vyrobeno bez azbestu,
FCKW, PCB a substancí narušujících
smáčení laku. Svým širokým rozsahem použití, jednoduchou obsluhou a technikou na nejvyšší úrovni
odráží BOAX-B rozsáhlé know-how
KSB.
BOACHEM ZXA/ZYA – uzavírací ventil s ucpávkou z ušlechtilé oceli
Uzavírací ventil BOACHEM ZXY/
ZYA nachází využití především
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Obr. 2 Uzavírací ventil s ucpávkou
z ušlechtilé oceli (1 – ucpávky prostřednictvím vřetene s dříkem předem
leštěným válečkem; 2 – oboustranné
zapouszdřené těsnící víko; 3 – sériové
zpětné těsnění).
v případě agresivních médií a sterilních páru u průmyslových zařízení
a provozní technologie, v technickém
zařízení budov nebo v potravinářském průmyslu. Ventil se vyznačuje:
• dlouhou životností a vysokou
funkční bezpečností – ucpávky prostřednictvím vřetene s dříkem předem leštěným válečkem;
• bezpečné utěsnění – žádné protékání těsnicího kruhu díky oboustranně zapouzdřenému těsnění víka;
• dostatečná bezpečnost a ochrana proti samovolnému vystřelení –
pomocí sériového zpětného těsnění.
Standardní varianty ventilu se
vyznačují vlastnostmi, jako je použití
do -60 °C, obsahují hřebenové těsnění víka, ukazatel polohy a neobsahují olej a tuk.
Článek byl zpracován z podkladů
společnosti KSB-PUMPY+ARMATURY s. r. o., koncern. Více informací
a kompletní nabídku produktů a služeb naleznete na www.ksbpumpy.cz
ARMATURY
KSB na WTT-Expo 2011
V Karlsruhe představila společnost KSB Aktiengesellschaft Franken¬thal poprvé své čerpadlo pro
teplonosná média Etanor m SYT
s novým odvzdušňovacím zařízením
nazvaným „VenJet“.
To slouží k tomu, aby se těkavá látka nebo vodní pára nedostaly
během provozu do blízkosti kluzného ložiska a mechanické ucpávky.
Konstrukční řada je dalším vývojovým stupněm v praxi již prověřeného
čerpadla Etanorm SYA. Konstrukční
zlepšení zvyšují robustnost nových
agregátů. Čtyři žebra vyztužila tlakové víko v prostoru teplotní spáry
a redukovala tímto způsobem ohřívání ložiskového kozlíku. Tento prostor tak zůstane navzdory horkým
médiím zřetelně pod kritickými teplotami. Nové SYT je vybaveno také
dvojitou mechanickou ucpávkou
v tandemovém uspořádání a quenchem. K tomu je ložiskový kozlík
O společnosti
vybaven mezistěnou, která v prostoru mechanické ucpávky vytvoří přídavný prostor pro quench. Za tímto
účelem je použita normální mechanická ucpávka krátké konstrukce.
S touto variantou mohou být bezpečně čerpána i kritická média, jejichž
tlak par při provozní teplotě překračuje hodnotu 1 baru.
Ja ko re preze nt a nt prog r a mu
armatur pro teplonosná média byla
v Karlsruhe k vidění konstrukční řada z lité oceli NORI 40. Ta se
postarají svým prouděním příznivým vnitřním tvarem o velmi nízké
tlakové ztráty a tím o nižší energetické náklady při provozu zařízení
s teplonosnými médii. Vedle těchto
armatur ukázal výrobce také ještě
vlnovcové ventily, zpětné armatury
a filtry ze sférické litiny.
Zpracováno na základě podkladů
na www.ksbpumpy.cz
Dne 18. září 2011 bylo výrobci čerpadel a armatur, společnosti KSB, 140 let. Výrobu zahájil v roce
1871 zakladatel firmy Johannes Klein
za podpory Friedricha Schanzlina, Augusta Beckera a za pomoci
12 zaměstnanců na části dnešních prostor firmy ve Frankenthalu.
Dnes patří KSB s více než 15 000
zaměstnanci, s výrobními závody
na všech kontinentech a s obratem
kolem 2 miliard eur k vedoucím světovým výrobcům odstředivých čerpadel
a armatur.
Začátek inovačního technického rozvoje představuje aparát pro napájení
kotlů od Johannese Kleina. Následují
armatury a čerpadla pro široké spektrum použití.
K razantnímu růstu firmy přispěla též
akvizice několika německých firem stejného odborného zaměření. Mimoto se
začaly v padesátých a šedesátých letech
budovat výrobní základny v Asii, Jižní
Americe a Africe. Díky své celosvětové síti prodejních a výrobních
míst tak mohl být výrobce čerpadel dobře připraven na pozdější
globalizaci hospodářství. Od roku
1964 patří majoritní podíly akciové
společnosti, založené v roce 1887,
obecně prospěšné nadaci KSB.
Historický pohled na závod KSB
ve Frankenthalu kolem roku 1880.
Více informací
o našich výrobcích
naleznete na
www.ksbpumpy.cz
v katalogu výrobků.
KSB – PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
říjen 2011
•
21
ELEKTRO TECHNIKA
Hledáte-li řešení pro ochranu
před obloukovým výbojem,
nezapomínejte na validaci
a celková energie výboje se rozptýlí do celého napájecího systému, přičemž případné
oblouky jsou zadrženy a zchlazeny v rámci
přerušovačů obvodu nebo pojistek.
Naproti tomu energie obloukového výboje se mnohem obtížněji zadržuje a soustředí se téměř celá na místě výboje. Tento
výboj může šířit žhavou, ionizovanou plazmu na vzdálenost 6 a více metrů s výrazným
doprovodným zvukem a nárazovými vlnami. Tato výbušná síla může osobám v bezprostředním okolí způsobit vážný úraz nebo
i smrt.
Obloukové výboje se každoročně podílejí
na zhruba 80 % elektrických havárií v USA.
Z lidského hlediska to znamená, že jsou
každý rok odpovědné za stovky úmrtí, tisíce
vážných úrazů a značné pracovní prostoje.
Pablo Medina, Walt Karstens
a Keith Flowers
Siemens Industry
22 • říjen 2011
K
obloukovým výbojům dochází,
když elektrický proud prochází
vzduchem mezi dvěma vodivými kovy – dojde k havárii s elektrickým obloukem. Téměř okamžitě může oblouk přehřát okolní vzduch
na teplotu až 19 500 °C, což je zhruba čtyřnásobek teploty na povrchu Slunce. Tento
extrémní žár ionizuje všechny okolní materiály, včetně mědi, izolace a kovových krytů,
a vytváří výbušnou plynnou plazmu, protože tyto materiály expandují na tisícinásobky
svého objemu v pevném stavu.
Za těchto podmínek se měď mění na plazmu s objemem zhruba 67000krát vyšším než
v pevném skupenství. Jinak řečeno, každý
1 cm3 pevné mědi se přemění na zhruba 67 l
plynné mědi.
Obloukové výboje se liší od bleskových
výbojů na zátěžových terminálech standardních rozváděčů v kovových skříních. Rozváděčová zařízení jsou navržena tak, aby vydržela proudy bleskového výboje až do doby,
než přerušovače obvodu nebo pojistky přeruší tok proudu. Když dojde k bleskovému
výboji, napětí v místě výboje je téměř nulové
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Vývoj bezpečnostních standardů
Obloukové výboje mají četné příčiny,
které se dělí do dvou kategorií: do první patří
intruzívní faktory okolního prostředí, jako
je vlhkost ve skříni, závady na izolaci, přepětí, zkorodované svorky, prach, nečistoty
a působení zvířat, včetně hlodavců a hadů;
druhou kategorií jsou chyby člověka, jako
jsou nesprávné pracovní postupy, nesprávně
umístěné nástroje, uvolněná spojení a neúmyslný kontakt s částí pod proudem.
Neodpovídající postupy údržby se často
podílejí na faktorech obou kategorií. Jak
vyplývá z počtu havárií způsobených obloukovým výbojem, jsou v rámci elektrické bezpečnosti problémem prvořadého významu,
na základě čehož byla vypracována celá řada
průmyslových bezpečnostních norem.
V Severní Americe je hlavním bezpečnostním standardem pro práci s elektrickými zařízeními norma NFPA 70E: Norma pro
elektrickou bezpečnost na pracovišti. Zabývá
se požadavky elektrické bezpečnosti na pracovištích a věnuje se ochraně zaměstnanců během činností, jako je montáž, provoz,
údržba a vyřazování z provozu, např. elektrických vodičů, elektrických zařízení, sig-
nálových a komunikačních vodičů či zařízení a kabelovodů ve veřejných a soukromých
prostorách.
Norma NFPA 70E vyžaduje, aby zaměstnanci, kteří mohou být při práci potenciálně vystaveni obloukovým výbojům, nosili
ochranný oděv dimenzovaný pro elektrické oblouky. Tento oděv je vyroben z látky
poskytující tepelnou izolaci a je samozhášecí
pro minimalizaci popálenin, jak předepisuje
specifikace ASTM F 1506-08 „Popis funkčních požadavků pro ochranné oděvy používané elektrotechniky při riziku vystavení
okamžitému elektrickému oblouku a souvisejícím tepelným nebezpečím“.
Organizace OSHA prohlásila, že oděvy
splňující požadavky normy ASTM 1506
vyhovují směrnici OSHA 29 CFR 1910.269
(Výroba, přenos a rozvod elektrické energie), pokud jde o nošení ochranného oděvu,
který nebude zvyšovat závažnost popálenin.
Ochranné pracovní prostředky (OPP) jsou
prvořadou součástí snah o zmírnění důsledků úrazů obloukovým výbojem a mohou
zahrnovat i další vybavení, jako je přilba
nebo pokrývka hlavy, ochranný štít, rukavice a chrániče sluchu.
Množství požadovaných OPP závisí
na vypočtené energii havárie zapříčiněné
obloukovým výbojem působící na tělo pracovníka, což závisí na proudu oblouku, systémovém napětí a době trvání a vzdálenosti od oblouku. Norma NFPA 70E definuje
pět kategorií OPP, přičemž každá kategorie poskytuje postupně vyšší ochranu proti
vyšším a vyšším úrovním energie. Úrovně
energie odpovídají stanoveným „hranicím“,
které definují míru nebezpečí a požadovanou
ochranu.
Nejvyšší kategorie představuje vystavení pokožky energii 167 J/cm2 , což vyžaduje
nejvyšší úroveň OPP (pro srovnání, léčitelné popáleniny druhého stupně jsou způsobeny vystavením pokožky energii 5 J/cm2).
Překročí-li úroveň energie incidentu 167 J/
cm2, je mimořádně obtížné poskytnout jakékoli praktické OPP.
Bezpečnější zařízení, bezpečnější
prostředí
Nejjednodušším a nejúčinnějším opatřením prevence vzniku obloukového výboje je
samozřejmě odpojit od proudu veškerá zařízení, na kterých se bude pracovat. Společnost
Siemens doporučuje, aby zaměstnanci pracovali na motorových řídicích centrech nebo
jiných elektrických zařízeních až po vypnutí
veškerého napájení zařízení. Ve skutečnosti
se to často provádí podle nařízených protokolů pro uzamykání.
Prevence obloukového výboje, bezpečnostní školení a OPP mohou pracovníky
chránit před škodami jen v omezené míře,
pokud k obloukovému výboji skutečně dojde.
I když mohou OPP poskytnout ochranu před
obloukovým výbojem, přesto nemohou operátora chránit před udeřením dvířky skříně
vymrštěnými obloukovým výbojem nebo
před úlomky z roztříštěné skříně.
Proto již výrobci do svých elektrických
zařízení začleňují konstrukční prvky pro
zmírnění rizika souvisejícího s obloukovým
výbojem a pro odolnost před elektrickým
obloukem. Tyto prvky jsou navrženy tak, aby
se vzájemně doplňovaly. Smyslem prvků pro
zmírnění dopadů obloukového výboje je:
■ Udržovat pracovníky za hranicí obloukového výboje.
■ Zkrátit dobu trvání obloukového výboje.
Cílem zařízení odolného proti elektrickému oblouku je zajistit, aby v případě obloukového výboje, kdy jsou dvířka motorových
řídicích center zavřená na západku, zařízení výbuch zadrželo a nasměrovalo výbuch
obloukového výboje, včetně jeho žáru, plazmy a tlaku, směrem pryč od pracovníků.
Navíc je v tomto odvětví předepsáno testování funkčních vlastností prvků odolných
proti elektrickému oblouku podle přísných
požadavků stanovených v předpisu IEEE
„Průvodce testováním rozváděčů s kovovými skříněmi dimenzovaných do 38 kV z hlediska interních havárií s elektrickým obloukem“ (ANSI/IEEE C37.20.7 - 2007).
Například u nízkonapěťových rozváděčů Siemens typu WL mohou existovat tyto
prvky odolnosti proti elektrickému oblouku:
■ Ochrana proti elektrickému oblouku
Typu 2 dle normy ANSI/IEEE pro ochranu
pracovníků u přední, boční a zadní strany
zařízení (ochrana proti elektrickému oblouku
Typu 1 se vztahuje jen na přední část skříně).
■ Registrace dle UL, funkční testování
a klasifikace jako odolné vůči elektrickému
oblouku dle normy ANSI/IEEE C37.20.7.
■ Zesílený kryt odolný vůči tlaku při
vnitřní havárii s elektrickým obloukem.
■ Systém interní ventilace s tlakovými
hrázemi a přetlakovými výduchy pro směřování proudu plynů vzniklých v důsledku
elektrického oblouku a jejich odvod horní
stranou zařízení, tj. mimo pracovníky.
NAOBZORU
Ve ztížených podmínkách si lehce poradí
ovládače Harmony®!
Společnost Schneider Electric
uvádí na trh nové ovládače
Harmony do ztíženého prostředí. Obě řady ovládačů
– Harmony XB4 v kovovém
a Harmony XB5 v plastovém
provedení – spolehlivě pracují
i na místech s výskytem chemických látek nebo prachu.
Díky svým parametrům
jsou nové ovládače Harmony
přímo předurčeny pro širokou škálu aplikací v průmyslu
i terciární sféře (např. popelářské vozy, zemědělské nebo
důlní stroje). Ovládače mají
stupeň krytí IP 66 / IP 69K,
proti vniknutí vody a prachu
je navíc chrání externí krytka.
Jsou vysoce odolné proti
UV záření, na druhou stranu
„zvládnou“ i teplotu -40 °C.
Široký hmatník ovládače
umožňuje pohodlný stisk
i v pracovních rukavicích.
Nové řady do ztíženého
prostředí skvěle doplňují
standardní nabídku ovládačů Harmony – hegemona
na českém i světovém trhu.
Vždyť jen v posledních
10 letech se na světě prodalo
více než 200 000 000 těchto
vysoce kvalitních a výkonných výrobků.
Schneider Electric
www.schneider-electric.cz
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
říjen 2011
•
23
ELEKTRO TECHNIKA
■ Zesílená přední část s těsněním
a dvířka s přidanými závěsy a silnějšími západkovými systémy.
■ Jednodílná dvířka přerušovače
obvodu s vkládacími panely pro řídicí
zařízení, jako jsou pojistky, kontrolky
a ovládací spínače přerušovače obvodu, je-li to požadováno.
■ Zesílené šroubované zadní kryty.
■ Izolovaný systém sběrnice.
■ Závěrky v odděleních přerušovače
obvodu.
■ Prahový kanál s integrovanou tlakovou komorou pro elektrický oblouk.
■ Bez konf ig u račních
omezení.
■ Vhodná pro trvalé uzemnění nebo uzemnění přes odpor.
Norma ANSI/IEEE
C37. 20.7-20 07 uvád í pět
následujících kritérií:
1. kritérium: Dveře, kryty
apod., řádně zajištěné západkou nebo zabez pečené, se
nesmí otevřít. Vyklenutí nebo
jiná deformace je přípustná
pouze za předpokladu, že žádný
díl nezasáhne do úrovně stojanů nebo stěny s namontovanými indikátory (podle toho, co je
blíže) na jakékoli straně, k níž
přistupují pracovníci.
2. kritérium: Během doby
stanovené pro zkoušku nedojde k roztříštění krytu. Vymrštění drobných dílů o jednotlivé
hmotnosti do 60 g, a to z jakéhokoli posuzovaného vnějšího povrchu
z výšky nad dva metry a z jakéhokoli
neposuzovaného vnějšího povrchu, je
přípustné. Počet přípustných vymrštěných dílů není omezen.
3. kritérium: Posouzení prohoření: předpokládá se, že jakékoli otvory v rozváděči způsobené přímým
kontaktem s elektrickým obloukem
zároveň zapálí indikátor namontovaný vně rozvodné skříně ve stejném
místě. Protože není možné pokrýt
celou posuzovanou plochu indikátory, jakýkoli otvor v posuzované ploše
vzniklý v důsledku přímého kontaktu s elektrickým obloukem se považuje za příčinu závady. Otvory nad výškou montážního stojanu s indikátory
24 • říjen 2011
(2 m), které nezpůsobí zapálení horizontálně namontovaných indikátorů,
se ignorují.
■ Přístupnost, Typ 1: Elektrický
oblouk nezpůsobí otvory ve volně přístupné přední části skříně.
■ Přístupnost, Typ 2: Elektrický
oblou k
OPP nechrání před udeřením dvířky otevřenými v důsledku obloukového výboje, proto výrobci do svých elektrických
zařízení začleňují konstrukční prvky pro
zmírnění rizika souvisejícího s obloukovým výbojem a pro odolnost před
elektrickým obloukem. Snímek poskytla
společnost Siemens Industry.
nezpůsobí otvory ve volně přístupné
přední, boční a zadní části skříně.
4. kritérium: Unikající plyny
nezpůsobí zapálení žádných indikátorů. Indikátory zapálené v důsledku
hoření laku nebo štítků, rozžhavených
částeček a podobně jsou z tohoto posu-
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
zování vyloučeny. Pro zjištění příčiny
zapálení indikátoru lze použít vysokorychlostní film nebo video.
Otvory v horizontálně namontovaných indikátorech způsobené částečkami, které indikátor nezapálí,
se ignorují. Zabarvení povrchu nebo
zuhelnatění, které nezpůsobí žhnutí nebo hoření tkaniny indikátoru, je přípustné. Jakákoli tkanina
indikátoru se zabarvením povrchu nebo zuhelnatěním se před
dalším testováním musí vyměnit.
5. kritérium: Všechna zemnicí spojení zůstanou funkční.
Závěr
Obloukové výboje představují závažné bezpečnostní riziko. I když je nejlepší prevencí
prosazovat dodržování řádných
bezpečnostních pravidel, nařídit řádnou údržbu a podpořit
tato opatření pravidelným bezpečnostním školením, technologický pokrok umožnil výrobcům elektrických zařízení, jako
je Siemens, navrhnout a začlenit do svých produktů a systémů, např. rozváděčů a motorových řídicích center, mnohem
více bez pečnost ních pr vk ů
pro ochranu před elektrickým
obloukem.
I když se standardy neustále
vyvíjejí, tyto inovace se v nich
přirozeně odrážejí. Nicméně
náležité testování funkčnosti
nových a inovativních prvků pro
ochranu před elektrickým obloukem nemůže čekat na nové normy.
Zároveň je důležité, aby aplikační testování nových bezpečnostních prvků
bylo validováno kvalifikovanou třetí
stranou, jako je organizace UL, aby
bylo zajištěno, že bezpečnostní prvky
fungují podle očekávání, a aby se předešlo tragickým nehodám.
Pablo Medina je produktový manažer, Walt Karstens je produktový technik pro centra MCC tiastar a Keith
Flowers je programový manažer
pro přerušovače WL, všichni působí
ve společnosti Siemens Industry.
Vzdálený odečet měřičů energií
Obr. 1
N
adpis je přesným popisem problému, který existuje v mnoha obměnách
a který je třeba často vyřešit, a to jak v průmyslových areálech,
nájemních budovách, tak i v bytových
domech. Zajímavost měření spotřeby energií roste s postupným zvyšováním jejich ceny, opačný trend lze
jen těžko očekávat. Úlohu vzdáleného odečtu měřičů energií rozdělíme
do dvou částí: převodu specifického protokolu měřiče na standardní
a vzdálený přenos dat.
M-BUS a Modbus RTU převedeme
na Ethernet…
Inteligentní měřiče energií (plynoměry, měřiče tepla) používají pro
přenos dat obvykle sběrnici M-BUS.
U elektroměrů pak často najdeme
impulzní výstup nebo sběrnici RS485
s protokolem Modbus RTU. Zatímco
Modbus RTU je v automatizaci poměrně známý, tak M-BUS je zcela specifický a poněkud obskurní.
Z výše uvedených důvodů je vhodné oba protokoly převést na standardní. K tomuto účelu lze použít různé
převodníky.
K p ř e vo d u r oz h r a n í M - B u s
na Ethernet jsou určeny převodníky PiiGAB 810 (obr. 1) dodávané ve třech variantách, pro 5, 20
a 60 měřičů. Převodníky PiiGAB
jsou v provedení na lištu DIN. Součástí dodávky je i virtuální sériový port, který usnadňuje začlenění
do jiných systémů.
K převodu protokolu Modbus RTU
na Ethernet lze použít převodník
TCP2RTU (obr. 2). Převodník se jednoduše instaluje, má možnost uchycení na lištu DIN a široký rozsah
napájení 8–30 V. Umožňuje připojení až 30 měřičů, což plyne z normy
EIA-485.
Oba převodníky převádějí výstupy M-BUS a Modbus RTU na Ethernet.… a data pak snadno přeneseme
Kouzlo převodu specifických sběrnic na Ethernet spočívá v tom, že síť
LAN (tedy Ethernet) je v dnešní době
všudypřítomná. Problém dálkového
přenosu dat ze sběrnic M-Bus a Modbus RTU se tak redukuje na přivedení
sítě LAN do místa měření a na to již
nalezneme spoustu řešení.
K prodloužení sítě LAN lze použít například WiFi, přenos přes optický kabel nebo obyčejnou dvojlinku.
Právě poslední případ je zajímavý,
umožňuje prodloužit Ethernet až
na 1 900 m. K tomu je určen pár převodníků EIS- Extend (obr. 3). Podle
kvality a délky vedení si převodní-
Obr. 2
Obr. 3
ky dohodnou komunikační rychlost,
výsledkem je pak Ethernet s rychlostí
1 Mps až 30 Mbps, ale to je pro přenos dat z měřičů energií zcela dostačující. Obdobné moduly v průmyslovém provedení s možností montáže
na lištu DIN jsou dostupné pod označením EIR-Extend.
Vyzkoušejte zdarma
Podrobný popis uvedených zařízení najde zájemce na stránkách www.
papouch.com. Všechny převodníky je
možné zapůjčit k vyzkoušení a technici dodavatele jsou připraveni poradit s jejich aplikací.
AUTOMATIZAČNÍTECHNIKA
Sestavením správné kombinace
nástrojů vytvořte efektivní systém
počítačového vidění
Bradley Weber
PPT Vision
N
en í těž ké roz poz nat
výhody, které počítačové (strojové) vidění přináší v automatizačním
prostředí. Kontrola produktů na lince šetří náklady a následky
v podobě zmetků. Správné štítkování
produktů před jejich odesláním zajistí,
že zákazníci dostanou správný produkt
– což má kritický význam v odvětví
výroby potravin, nápojů a ve farmaceutickém průmyslu.
Obtížné může být vybrat z nespočtu
možností dostupných na dnešním trhu
ten správný systém počítačového vidění, který by měl potřebné schopnosti
a také rychlost a spolehlivost, kterou
vysokorychlostní linky vyžadují.
Správná kombinace inteligentních
kamer, osvětlení a softwaru s vyspělými nástroji pro počítačové vidění přináší komplexní inspekční řešení, které
dokáže snadno zvládat mnoho obvyklých aplikací. Uvádíme několik příkladů, jak mohou výrobci počítačové
vidění využívat prakticky, efektivně
a s nízkými náklady.
Pro odlišení jednoho hliníkového kola
od druhého lze použít počítačové vidění
zkoumající strukturu otvorů, která je
u jednotlivých modelů kol odlišná.
26 • říjen 2011
Inspekce kol
Při výrobě hliníkových kol může identifikace jednotlivých kol
záviset na tak drobném
detailu, jako je různé
rozmístění otvorů. Jedním z nejlepších způsobů, jak odlišit jedno
kolo od druhého při jeho
pohybu na dopravníku
a potvrdit, zda je každé
kolo umístěno do správného kontejneru před
odesláním, je změřit rozAlgoritmy pro měření kruhu se používají pro identifikaci
měry struktury otvorů.
Problémem je nejen hran jednotlivých otvorů a vypočítají nejlépe sedící kruh
poznat, která struktura odpovídající modelu kola.
odpovídá kterému modelu kola, ale také najít kameru s dosta- 30 × 20 mm) do pozice, kde může
tečnou přesností v rámci specifiko- zaznamenat oba otvory pro šrouby jedvaného zorného pole (Field of View notlivě a změřit střed obou otvorů.
– FOV). Struktury mohou být napříV dalším kroku má zvláštní význam
klad tak podobné, že systém počítačo- využití robustního softwaru pro počívého vidění musí poskytovat rozlišení tačové vidění. I když hardware intelis obrazovým bodem pouhé 4 μm, a to gentní kamery bezesporu hraje zásadní
v inspekční oblasti o šířce několika sto- roli, zejména v závislosti na montážních
vek milimetrů.
a prostorových požadavcích výrobní
Nalezení řešení pro tuto aplikaci spo- linky, je to právě software, díky kteréčívá ve výběru správných kamer a způ- mu jsou kamery inteligentní.
sobu montáže. Pokud se dvě inteligentPomocí specializovaných algoritmů
ní kamery, provádějící snímkování, pro měření kruhu najde software všechzpracování a analýzu v jednom zaří- ny hrany na otvoru pro šrouby a vypočzení, namontují na víceosový poloho- te kruh, který by vyhovoval nejlépe.
vaný držák, výrobci mohou využívat Na základě průměru tohoto nejvhodzorné pole obou kamer. Kamery jsou nějšího kruhu se určí model kola. Tento
umístěny pod dopravník, takže když inspekční a ověřovací proces vyžaduje
první kolo vstoupí do zorného pole jen 10 sekund na jedno kolo a poskytuje
první kamery, kamera může pořídit cenově výhodnou alternativu k mnoha
snímek obou otvorů a spočítat souřad- špičkovým, vysoce přesným měřicím
systémům.
nice otvorů.
Ty to souřadnice jsou zaslány
do počítače PC, který ovládá víceoso- Obalové štítky odolné proti chybám
vý držák, společně s pokynem nastaZ bezpečnostních, informačních
vit druhou kameru s mnohem menším a estetických důvodů musejí být všechzorným polem (o rozměrech zhruba ny spotřebitelské produkty řádně ozna-
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
čeny. Když jsou na stejné lince zpracovávány různé štítky, zejména jsou-li
navzájem velmi podobné, často nestačí
jen to nejobyčejnější rozhraní softwaru
počítačového vidění.
Po vytištění štítků lahví a balíků se
tyto štítky mohou před odesláním rovnat do stohů. Během tohoto procesu stohování se mohou vzhledově podobné
štítky neúmyslně smíchat a může případně dojít k nesprávnému označení
produktu konečným uživatelem. Kombinací technologie inteligentních kamer
se samostatným dopravníkem a správným osvětlením je možno získat řešení
automatizované inspekce.
Dopravník přepravuje stohy štítků
před kamerou využívající rozptýlené osvětlení diodami LED v ose, které
zajišťuje rovnoměrné osvětlení a vytváří vysoký kontrast mezi prvky štítku
a jeho pozadím, což kameře usnadňuje
identifikaci drobných rozdílů mezi variantami štítků.
Pozice kamery je nastavitelná, takže
určitá oblast na daném štítku – ta, která
se mírně liší od všech ostatních podobných štítků – je v zorném poli kamery.
Tím se maximalizuje schopnost kamery rozlišit daný štítek od jiného. Tento
systém navíc umožňuje nastavit výšku
kamery, aby se přizpůsobila stohům
s různým množstvím štítků.
Kromě nastavení kamery a osvětlení může systém obsahovat zakázkový ovládací panel umožňující operátorům konfigurovat a učit tento systém,
aby identifikoval každý štítek pomocí
kombinace inspekčních nástrojů, jako
je optické rozpoznávání znaků (OCR),
rozpoznávání struktur a porovnávání
obrázků.
Během tohoto inspekčního procesu
systém ověřuje, zda jsou všechny štítky
v každém stohu stejné a zda jsou vybrány správné štítky splňující danou objednávku před balením.
Připojení systému
Inspekce většího produktu pomocí
počítačového vidění si někdy žádá více
než jen průměrné nástroje pro počítačové vidění. Vyžaduje také software,
který dokáže pořídit několik snímků
a zpracovat je jako celek. Potřebujete
například precizně přezkoumat a změ-
řit konektor, aby bylo zajištěno, že při
konečné montáži bude náležitě ladit
s ostatními díly. Jde o další aplikaci, kde
by se tradičně použily vysoce přesné
a drahé měřicí systémy. Avšak počítačové vidění dokáže při použití správné
kombinace kamery a softwaru poskytnout cenově výhodnější řešení.
Pro ověření sestavy konektoru pomocí technologie počítačového vidění se
musí inteligentní kamera umět zaměřit a přiblížit obraz na specifická místa
na konektoru, aby identifikovala každou součástku s vysokou přesností.
Po podrobném přezkoumání těchto míst
se zorné pole kamery stane příliš omezeným, aby se do něj vešla celá délka
konektoru.
Pro vyřešení tohoto problému se
kamera s vysokým rozlišením nejprve nastaví tak, že v zorném poli kamery může být najednou jen jedna šestina
délky konektoru. Konektor se po sestavení umístí na dopravník ke kontrole.
Při průjezdu konektoru po dopravníku
kamera pořizuje další snímky jednotlivých sekcí konektoru, což jí umožní zkoumat každou sekci s vysokou
přesností.
Po uložení všech šesti snímků se
vytvoří kompletní snímek konektoru
pomocí softwarového nástroje Multiple Image Stitch, který identifikuje překrývající se prvky v každém
snímku a pomocí nich sestaví celý
snímek. Tento nástroj je podobný tradičním panoramatickým režimům
u komerčně dostupných kamer: vezme
několik následných snímků a spojí je
dohromady.
Celý konektor je nyní možno prohlížet jako jeden snímek, takže lze provést
přesné měření celé délky. Tím se potvrdí, zda každý sestavený konektor splňuje požadovaná kritéria, včetně výšky,
rozteče a rovnoběžnosti kolíků/svorek.
Ke snadnému používání tohoto nízkonákladového řešení významně přispívá jeho softwarové rozhraní. Výhodou počítačového vidění je to, že se
správnými nástroji mohou uživatelé vidět aktuální průběh inspekčního
procesu.
K dispozici je mnoho systémů s uživatelským rozhraním umožňujícím
nastavení inspekce nových dílů přímo
Kombinace inteligentní kamery s dostatečným osvětlením a všestranným softwarem pro počítačové vidění zajišťuje
komplexní inspekční řešení.
z ovládacího panelu. Toto rozhraní může uživatelům dovolit prohlížet
každý pořízený snímek jednotlivě, stejně jako celý konektor po sestavení jeho
snímku.
Protože jsou všechny snímky uloženy a nahrány, nastavení inspekce
a testování konektoru se provádí rychle a jednoduše. Tato kombinace hardwaru počítačového vidění, osvětlení
a softwaru zajišťuje, že jsou produkty
na lince kontrolovány důkladně a efektivně, což výrobci šetří čas, peníze
a starosti v krátkodobém i dlouhodobém měřítku.
Kombinace inteligentní kamery
s dostatečným osvětlením a všestranným softwarem pro počítačové vidění
zajišťuje komplexní inspekční řešení.
Algoritmy pro měření kruhu se používají pro identifikaci hran jednotlivých
otvorů a vypočítají nejlépe vyhovující
kruh odpovídající modelu kola.
Pro odlišení jednoho hliníkového
kola od druhého lze použít počítačové vidění zkoumající strukturu otvorů, která je u jednotlivých modelů kol
odlišná.
Bradley Weber je ředitel pro technické zajištění aplikací společnosti PPT
Vision.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
říjen 2011
•
27
AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA
Využijte sílu strojového vidění
Ing. Roman Cagaš
Moravské přístroje a. s.
A
plikace strojového vidění
měly dlouho pověst složitých, drahých a celkově
nedostupných technologií.
Ve většině těžkostí, které
dříve realizaci těchto systémů komplikovaly a prodražovaly, se situace
hodně změnila. Výpočetní výkon běžných současných počítačů již umožňuje práci s velkými objemy obrazových
dat v reálném čase. Také jsou již cenově
dostupné digitální kamery s dostatečně
kvalitním obrazem. Klíčovým faktorem
při realizaci systému strojového vidění
je nyní především programové vybavení. A nejedná se zde pouze o jeho výkonnost, rozsah funkčnosti a spolehlivost,
ale v neposlední řadě také o snadnost
používání.
Principy a matematický základ metod
zpracování digitálních obrazů a metod
porozumění obsahu těchto obrazů se
sice postupem času vyvíjí jen pozvolna,
ale významný rozdíl může být v implementaci těchto metod a především
ve výkonu programových nástrojů. Již
jen např. využití paralelního zpracování ve více jádrech nebo masivně paralelní běh algoritmů v grafickém procesoru
mohou znamenat rozdíl mezi úspěšným
a nepoužitelným řešením.
28 • říjen 2011
Hlavní překážkou širšího využívání
aplikací strojového vidění již není cena
a dostupnost hardwarových a softwarových nástrojů, největší prvek nejistoty a rizika neúspěchu řešení se však
skrývá právě v relativně značné složitosti problematiky strojového vidění.
Ani maximálně uživatelsky přívětivé a vůbec po všech stránkách skvělé
programové vybavení nezajistí
jistý úspěch právě tomu autorovi
řešení, který nezná principy práce
s digitálním obrazem. Pro seznámení se základy oboru strojového vidní může být užitečný první
díl příručky k systému VisionLab, který se zabývá pouze obecně platnými metodami a algoritmy práce s digitálními obrazy.
Zájemce tak na jednom místě
získá přehledné informace o obecných principech a možnostech.
Systém VisionLab je vstřícný
i k méně zkušeným uživatelům
a je navržen tak, aby co nejvíce
usnadnil sestavení úlohy strojového vidění. Vývojové prostředí je
integrováno do systému Control
Web a je velmi intuitivní a interaktivní. Jak je v systému Control
Web zvykem, také veškeré operace s obrazem lze vybírat z nabídkových palet, zařazovat do aplikace a také lze okamžitě pozorovat
výsledky těchto operací.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
VisionLab aplikacím přináší:
• snadnou integraci digitálních
obrazů a vizuální inspekce do aplikací v průmyslové automatizaci
• velký výběr výkonných a technicky vyspělých kroků pro práci
s obrazem
• intuitivní editaci kroků řetězce
strojového vidění
• podporu plně paralelního zpracování na více jádrech a více procesorech
• podpor u masivně paralelního zpracování obrazu grafickým
procesorem
• pokročilé úpravy obrazu prováděné grafickým procesorem
• přenos obrazových dat v počítačových sítích
• archivaci obrazových dat v podobě snímků i videosouborů
• otevřené rozhraní pro doplňování
kroků strojového vidění
• sdílení dat a spolupráci s aplikacemi systému Control Web
• snadnou integraci aplikací strojového vidění a vizuální inspekce do větších informačních a řídicích systémů
• plug and play instalace ovladačů
kamer DataCam
• možnost používat veškeré kamery s instalovanými WDM ovladači,
tedy i běžné webové kamery a veškeré kamery, které jsou např. součástí
notebook
Algoritmy uvnitř kroků zpracování obrazu vždy maximálně využívají možností počítače, na kterém
běží. U vícejádrových centrálních
procesorů je výpočet rozdělen paralelně na všechna jádra. V systému
jsou k dispozici i kroky, které dokážou využívat i mohutného, masivně
paralelního výkonu současných programovatelných grafických procesorů. Zpracování obrazu pak může pro-
bíhat současně i v několika stovkách
paralelních větví. Uživatelská přívětivost vývojového prostředí nikterak
negativně neovlivňuje vysoký výkon
spuštěných aplikačních programů.
Rozhraní pro kroky je otevřené
a algoritmy zpracování obrazu tak
lze neomezeně doplňovat.
Vstupní data pro řetězec zpracování obrazu mohou být naplněna aplikačním programem v prostředí systému Control Web a výstupní data jsou
po proběhnutí řetězce v tomto prostředí opět k dispozici. Tak je usnadněna integrace úloh strojového vidění a vizuální inspekce do vyšších
propojených celků. Úloha strojového vidění tak může např. přímo řídit
stroj, spolupracovat s SQL databázemi, využívat HTTP servery, posílat
SMS, komunikovat s jinými úlohami
v síti atd.
Díky připojitelnosti kamer, osvětlovacích jednotek a průmyslových
vstupně/výstupních jednotek k programovému prostředí Control Web
můžeme snadno sestavit úlohu vizuální inspekce a integrovat ji do hardwarového i datového kontextu okolního prostředí.
Ušetříme tak nejen na pořizovacích cenách technického vybavení,
ale především na době a složitosti
vývoje zakázkového programového
vybavení.
Typická aplikace strojového vidění
je součástí stroje nebo výrobní linky.
Kromě řídicího počítače, kamer a patřičných osvětlovacích jednotek je
velmi často součástí řešení i jednotka
průmyslových vstupů a výstupů. Tato
jednotka řeší reakci stroje na výsledky vizuální inspekce výrobku. Bývá
obvykle umístěna v bezprostřední
blízkosti počítače, a proto je nejčastěji připojena prostřednictvím rychlého
rozhraní USB.
Celý systém vizuální inspekce stále
častěji nepracuje zcela autonomně, ale
bývá k podnikové síti velmi snadno
připojen prostřednictvím sítě Ethernet IP.
Jednotky průmyslových vstupů
a výstupů DataLab existují ve třech
variantách podle typu připojení:
• připojení přes USB 2.0 je nejjednodušším a nejrychlejším připojením
na krátkou vzdálenost
• Ethernet IP řeší neomezenou
vzdálenost jednotek ve standardních
IP sítích
• RS-485 je odolnou komunikací
na delší vzdálenosti v průmyslovém
prostředí
Autor článku Ing. Roman Cagaš je
jednatel společnosti Moravské přístroje a. s., která je dodavatelem systému
strojového vidění VisionLab a digitálních kamer DataCam.
Získejte sérii případových
studií implementací strojového vidění!
Firma Moravské přístroje a. s.
vydala soubor případových studií
při užití nástroje VisionLab, který
je pro vás k dostání současně s říjnovým vydáním časopisu Control
Engineering Česko nebo na vyžádání přímo v redakci na e-mailu
[email protected]
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
říjen 2011
•
29
AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA
Řízení průmyslových robotů
prostřednictvím plc automatů
Jan Woff
Stäubli Systems
R
obotická divize společnosti
Stäubli, známá díky robotům pro (nejen) speciální
a velmi náročné aplikace,
přichází po letech vývoje
a testování s malou revolucí v řízení
a kontrole robotů –systémem UniVal.
Toto řešení je určeno hlavně pro výrobce strojů, například obráběcích center, vstřikovacích lisů a obdobných
zařízení.
Výrobci strojů a OEM zařízení dnes
stále častěji přijímají od koncového
zákazníka požadavek na osazení stroje
manipulátorem či robotem. Tito výrobci mají výbornou znalost PLC automatů, zatímco robot je pro ně neznámou
technologií a plně si ji osvojit stojí čas
a peníze. Tito výrobci již mají personál pro programování, ladění a údržbu PLC automatů, avšak pokud by
osadili svůj stroj robotem s klasickým
řízením, museli by zaměstnance zaučit na novou technologii. Vyhnout se
tomu je „snadné“ – robot bude přijímat
instrukce o tom, jak se má pohybovat,
přímo od PLC automatu. Do nadřazené
PLC logiky je integrováno vše včetně
kontroly vstupů/výstupů, programování a celého uživatelského rozhraní. To
je ve zkratce funkce UniValu.
30 • říjen 2011
Trocha historie Robotika dnes prochází obdobím renesance. Roboty se
dostávají do mnohých oblastí lidské
činnosti a v průmyslové výrobě se
zřejmě zabydlely natrvalo. Podívejme se na užití robotů podle dvou klasických způsobů integrace. Historicky nejstarší a nejjednodušší je postavit
robotické pracoviště jako zcela autonomní uvnitř celého výrobního procesu. V praxi to znamená, že robot vykonává určenou činnost samostatně bez
návaznosti na okolní výrobu. Například odebírá materiál a odevzdává
polotovar pro další zpracování. Robot
má své vlastní ovládání, řadu předdefinovaných programů a nereaguje na situaci na druhém konci výrobní
linky. Druhý způsob představuje kontrola robotu pomocí průmyslové sběrnice (Profibus, DeviceNet, CANopen,
Modus aj.), kdy v omezené míře přijímá
povely PLC automatu. V tomto případě
robot pracuje podle instrukcí od řídicího automatu a může reagovat na změnu
ve výrobním procesu. Nicméně stále
zůstává jakýmsi ostrůvkem na výrobní lince propojené a řízené PLC systémem a vyžaduje znalost kontroly a programování ve svém vlastním jazyce.
Stäubli UniVal přináší změnu.
Adaptace pro výrobce strojů UniVal je odpovědí na požadavek výrobců po otevřené architektuře řízení
robotů Stäubli, která je plně v souladu
s průmyslovými
protokoly nové
ge ne r a ce pro
kontrolu pohonů a os. OEM
a výrobci strojů t a k mají
mož nost ř ídit
robot jako soustav u pohonů
a os, stejně jako
ostatní součásti stroje. Vše je
p ř i z pů s ob e no
celé škále aplikací, bez nut-
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
nosti vývoje nového programovacího
prostředí. Bonusem je jednotné a stále
stejné uživatelské rozhraní pro operátora stroje. Koncovému zákazníkovi tak
také odpadá potřeba zaškolit se na ladění robotů.
Hlavní výhody Algoritmy pro řízení
pohybu jsou v režii robotu, který z PLC
pouze přijímá rozkazy. V praxi si tak
roboty Stäubli zachovávají svoji fenomenální opakovatelnou přesnost. UniVal podporuje hlavní protokoly nové
generace průmyslových sběrnic v reálném čase – Sercos, EtherCat, Powerlink
aj. Nadřazený PLC systém má přímý
přístup pro vstupy/výstupy, interní
status pohonů a do řídicích informací
robotu. UniVal přináší výrazné zjednodušení pro integraci robotu na bázi
standardizovaných ethernetových
rozhraní, kde programování probíhá
výhradně v jazyku PLC, generického
automatu pro řízení os a pohonů. Výhodou je skutečnost, že robot si stále drží
kontrolu nad bezpečnostními prvky
a standardy, kalibrací ramene, pracovními rozsahy apod. Signály pro servomotory jsou také řízeny patentovanými
Stäubli algoritmy a robot tedy neztrácí výborné kinematické vlastnosti, jež
jsou pro Stäubli standardem. Hardwarová část UniVal podporuje bezpečnostní standard SIL 3 (IEC 61508)
a poradí si tedy i s přerušením jednoho komunikačního okruhu. V praxi to
znamená vypojování a zapojování zařízení on-line a schopnost nepřerušeného
běhu například i během havárie nebo
nehody. Hardware je veden ve dvou
navzájem nahraditelných okruzích,
které výše uvedené umožňují.
Stäubli UniVal představuje průlomový přístup k integraci robotů do ucelených výrobních buněk, strojů a zařízení, případně výrobních linek a jiných
technologických celků. Přináší celou
řadu zjednodušení a výhod jak pro
výrobce strojů, tak pro servis robotů.
Umožňuje vše řídit a kontrolovat z jednoho místa a přináší výhody snadné
integrace, programování a údržby pro
svět robotů i pro okolní technologii.
Jan Woff pracuje v robotové divizi
českého zastoupení společnosti Stäubli Systems. Kontaktovat jej můžete
na emailu [email protected]
ÚDRŽBA & SPRÁVA
Vztah vlastníka a dodavatele
vyžaduje vyváženost
Optimalizace bezpečnosti závodu začíná vypracováním zásad nejlepší praxe.
Bob Harrell
Track Software
32 • říjen 2011
Z
důvodu globálního konkurenčního trhu je pro dnešní vlastníky závodů realizace údržbových,
modernizačních a stavebních
projektů včas a v rámci rozpočtu
důležitější než kdy jindy. Údržbová oddělení
obvykle disponují velkým souborem dodavatelů poskytujících kvalifikovanou práci,
dohled, vybavení a materiál. Úspěšnost
údržby závodu často závisí na vztahu mezi
vlastníky závodu a smluvními dodavateli. Jakýkoli nesoulad mezi těmito stranami se rychle projeví v překročení rozpočtu
a ve zpožděních.
Dobrý a pevný vztah mezi vlastníky
závodu je nejlépe začít řadou zásad nejlepší
praxe. Zde popisované principy zásad nejlepší praxe slouží k vyvážení vztahu vlastníka a dodavatele. Jde o významné kroky
k optimalizaci údržby závodu. Po svém uve-
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
dení do praxe vytvářejí tyto principy v závodě bezpečnější a produktivnější prostředí.
Jejich přínos nelze dostatečně zdůraznit.
Nevyhnutelná standardizace
Rozdělování podniků a akvizice firem
neustále mění tvář petrochemického a chemického odvětví. Některé tyto podnikové rošády jsou reakcí amerických výrobců
na silnější konkurenci ze zahraničí. Zároveň
se také konsolidují firmy na smluvní dodávky průmyslových služeb, aby byly efektivnější a zvětšily svůj záběr.
Avšak i přes tuto konsolidaci jsou smluvní dodavatelé vydáni napospas podnikovým
standardům, které se mezi jednotlivými
závody neustále mění. Pro smluvního dodavatele je stále více neefektivní a nákladné
obsluhovat několik výrobních závodů stejného klienta. Neefektivita v podobě požadavků
na opakované certifikace, testování a zkoušky zabezpečení je pro dodavatele nákladná
a tyto náklady jdou nakonec na účet vlastníků závodů (kteří jsou hlavní příčinou tohoto stavu).
Pro firmy působící v oblasti rafinerií
a chemických závodů, elektráren, papíren
či výrobců léčiv to znamená každodenní
boj. Úmorné, zdlouhavé a skutečně neproduktivní hodiny práce jsou věnovány rozplétání letitých podnikových pravidel skrytých ve finančních systémech, v plánovacím
a rozvrhovém softwaru, podnikových procesech a podnikových kulturách. Tento proces zpomaluje přípravu na práci, znesnadňuje hladký přechod z jedné firemní lokality
na druhou a nakonec představuje výrazné
břemeno bránící v dodržování harmonogramů údržby.
Dosažení standardizace začíná uzavřením
smlouvy na dodávku služeb. Konsolidace
mnoha lokálních kontraktů do regionálního, národního nebo i globálního kontraktu a standardizace obchodních podmínek
pomocí šablon je nezbytností. Vlastníci
závodů by měli vyžadovat také standardní nomenklatury zdrojů v celé kontraktové základně – ve všech kontraktech je nutno
používat stejná označení dovedností, popisy vybavení a názvy spotřebního i dalšího
materiálu.
Stejně důležité je přijetí regionálních
nebo národních bezpečnostních požadavků, zabezpečovacího systému a pravidel pro
přístup do závodu, standardních platebních
cyklů a slev za včasnou platbu. Integrace
těchto systémů a postupů se systémem plánování podnikových zdrojů (ERP) a s počítačovým systémem správy údržby zvyšuje
efektivitu a představuje výrazný rozdíl.
Jednoduše řečeno, standardizace je přínosná pro dodavatele i vlastníky. Pokud
se dodavatel může spolehnout na identické
postupy při přesunu zdrojů z jednoho závodu do druhého, náklady na přesun a přizpůsobení jsou nižší a výsledné úspory se
mohou přenést na vlastníky závodů.
Ukazatele v reálném čase
Rizika spojená s rozhodováním podle
pohledu ve zpětném zrcátku jsou všem provozovatelům a dodavatelům dobře známa.
V minulosti byly nejlepšími ukazateli pokroku papírové časové grafy a tabulky vypracované v bojové vřavě, protože informace
v reálném čase nebyly dostupné. Nicméně
nástup panelů s analytickými daty v reálném
čase mění způsob, jakým vlastníci závodů
a jejich dodavatelů spravují údržbu.
Díky těmto panelům mohou mít vlastníci
a projektoví dodavatelé věci pod kontrolou,
protože mohou sledovat klíčové výkonnostní ukazatele, jako jsou počty hodin přímé
a nepřímé práce, kontraktově specifických
hodin podle objednávky / pracovního příkazu / struktury rozdělení práce (Purchase
Order / Work Order / Work Breakdown
Structure – PO/WO/WBS) či podle plánovaného vs. skutečného počtu pracovníků dodavatele dle dovedností a změny nebo celkových denních nákladů.
Přínosem ukazatelů KPI je odstranění pouhého odhadování nákladů dodavatele a stavu projektu. Vlastníci závodů tím
mohou získat transparentní přehled o denních nákladech. Tato transparentnost umožňuje monitorování stavu projektu v reálném
čase a v případě potřeby umožňuje nápravu kurzu.
Transparentnost denních nákladů umožnila dnešním špičkovým údržbovým týmům
vyzbrojit se prvky, jako je plánovaný počet
pracovníků pro zítřejší směnu nebo směny,
a to podle objednávky nebo pracovního příkazu, dále podrobný rozpis dat kontraktu/tempa a předpokládaný potřebný objem
práce před zahájením pracovního dne a skutečný počet pracovníků – podle dodavatele, dovednosti – stejně jako jejich jména –
ve kterémkoli okamžiku dne.
Jsou také vybaveni nástroji pro kontaktování kritických absentérů dříve, než se
práce zadře kvůli nepřítomnosti plánem
požadovaného počtu montérů potrubí, pro
generování souhrnu hodin pro kumulativní
dovednosti a náklady za předchozí den prostřednictvím PO/WO/WBS, pro kontrolu
plánovaného a skutečného vykazování variací pomocí analyzování činností, které jsou
přes plán podle hodin a finančního vyčíslení a prognózování konečných nákladů přizpůsobených podle jednotlivých směnových
vedoucích.
Asi nejdůležitější však je, že tyto ukazatele KPI se snadno používají, jsou přesné
a dostupné, takže projektový tým a vedení
závodu se na ně mohou plně spolehnout při
schvalování změn rozsahu práce a čerpání
finančních rezerv.
Navíc by měly mít špičkové údržbové
týmy přístup k podrobnostem kontraktu,
jako jsou začátek a konec kontraktu, objem
Špičkové údržbové týmy by měly
mít přístup k podrobnostem kontraktu, jako jsou začátek a konec
kontraktu, objem práce, sazby
za práci, vybavení a materiál, pravidla pro odměňování za běžné
a přesčasové hodiny a kontaktní
údaje dodavatele.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
říjen 2011
•
33
ÚDRŽBA & SPRÁVA
práce, sazby za práci, vybavení a materiál, pravidla pro odměňování za běžné
a přesčasové hodiny a kontaktní údaje
dodavatele. Měly by také využívat
dostupné podrobné informace o projektu pro zlepšení plánování a rozvrhování repetitivní práce či pro měření
relativního výkonu dodavatelů a posuzovat sazby pro týmy dodavatele před
zadáním práce.
Chytré kontrakty
Chytré kontrakty začínají firemní
strategií a efektivním zvolením typu
kontraktu vhodného pro pracovní riziko. Například při dobrém definování
rozsahu zvolte paušální kontrakt, při
hůře definovaném rozsahu zvolte kontrakt podle času a materiálu a v případě evropského pracoviště mohou být
nejlepší jednotkové sazby. Bez ohledu
na typ musí být kontrakty rovnoměrně vyvážené a výhodné pro obě strany,
aby se ustanovil vztah mezi vlastníkem a dodavatelem přinášející bezpečnou a efektivní práci.
Kontrakty podle času a materiálu by měly:
■ zahrnovat férový denní objem
práce za férovou denní odměnu;
■ vycházet z plně standardizované
šablony vlastníka, bez variací;
■ každé dva až tři roky být předmětem konkurenčního výběrového řízení,
a to bez výjimek;
■ mít jednoduchou strukturu sazeb
pro práci, vybavení a materiál; pokud
jí nebudete rozumět, bude pro vás
obtížné schvalovat faktury;
■ mít sazby založené na dovednostech, nikoli osobách;
■ za h r novat st r u k t u r u sa zeb
za vybavení umožňující každodenní
vykazování;
■ za h r novat st r u k t u r u sa zeb
za materiál podporující katalogované
a běžné materiály;
■ být dostatečně f lexibilní pro
pokrytí neobvyklých situací.
Paušální kontrakty by měly:
■ zahrnovat přesně definovaný
rozsah;
■ obsahovat jasná pravidla pro
změny a položky navíc (včetně řádných sazeb za čas a materiál);
34 • říjen 2011
■ zajišťovat včasné zálohové platby
se zádržným;
■ zahrnovat ustanovení pro automatické zadržení platby při konečné
přejímce.
Kontrakty s jednotkovou sazbou
by měly:
■ zahrnovat týmové sazby × standard × efektivitu = základní jednotková cena;
■ popisovat neomezené servisní
podmínky;
■ popisovat neomezené, plně servisně podmíněné sazby.
U jakéhokoli typu kontraktu bývá
nejlepší použít elektronickou žádost
o platbu a snadno použitelný systém
pro kontrolu a schvalování plateb.
Řízení přístupu
Pro každého vlastníka podniku je
zabezpečení stále významnějším faktorem. Vlastníci závodů mohou zmírnit
riziko úzkou spoluprací se svými dodavateli. Za tímto účelem musejí vlastníci
závodů nejprve zavést dobře promyšlený plán zabezpečení s požadavky
na přístup do podniku, které jsou standardizovány ve všech lokalitách. Tyto
závody rovněž musejí využívat moderní zabezpečovací hardware a software,
jako jsou chytré karty nebo biometrické či senzorové ID karty, a závody by
měly být po celém obvodu (včetně doků
a soustav nádrží) zabezpečeny, oploceny a opatřeny vjezdy s branami. Brány
pro pěší by měly být vybaveny turnikety a čtečkami karet, brány pro vozidla by měly mít závory a čtečky karet.
Samozřejmě že dobře odměňovaná
strážní služba je nutností, stejně jako
požadavek na visačku pro vstup nebo
opuštění střeženého obvodu, a to bez
výjimek.
Ačkoli může být obtížné ospravedlnit investice do systému řízení přístupu, náklady na nápravu narušení mohou být nepředstavitelné. Plně
integrované systémy řízení přístupu,
které jsou synchronizovány s ostatními oblastmi provozu závodu, mohou
pomoci běžně dosahovat značné
návratnosti investic.
Přínosy přísné kontroly přístupu
mohou být užitečné i pro další podnikové procesy, protože snímání karet
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
při příchodu a odchodu z pracoviště je
vynikajícím prostředkem k ověřování údajů o odpracované době, k získání přehledu o personálu na pracovišti
a k zajištění aktuálnosti bezpečnostního školení a certifikátů kontroly užívání drog a alkoholu (v souladu s předpisy
OSHA 1910). Kontrola přístupu hraje
roli také při postupech pojištění/řízení rizika a kontroly aktuálnosti pojištění odpovědnosti dodavatele a pojištění
zaměstnanců.
Integrace se systémem ERP
Dalším klíčovým faktorem k úspěšné údržbě závodu je integrace a sdílení
dat mezi různými platformami, včetně vašeho systému plánování podnikových zdrojů (Enterprise Resource Planning – ERP).
Například pracovní příkazy k údržbě závodu lze stáhnout z vašeho systému ERP do jiného počítačového systému řízení údržby, kde se provede
plánování, a následně jsou data zaslána zpět do systému ERP ke zveřejnění. Tentýž pracovní příkaz lze stáhnout
do platformy řízení nákladů na smluvní
dodávky, kde lze sledovat jeho postup
s hodinovým a finančním vyčíslením.
Výsledky je možno vidět podle jednotlivých směn. Skutečně odpracované hodiny a náklady jsou automaticky
nahrávány mnohokrát denně v reálném čase společně s přírůstky, a to díky
zadání jediného záznamu.
Udržování konkurenceschopnosti
globálně vyžaduje, aby výrobci hledali
nové cesty ke zvýšení efektivity a řízení nákladů. Tyto zásady nejlepší praxe
slouží k podpoře vyváženého vztahu
mezi dodavateli a vlastníky závodů,
což je důležitým faktorem pro správu
nákladů a harmonogramů údržbových,
modernizačních a stavebních prací.
Bob Harrell je zakladatel a CEO
společnosti Track Software, jejíž produkty využívá téměř 70 % špičkových
rafinerií a petrochemických závodů
v USA, včetně společností ExxonMobil, BP, Chevron, Shell, Valero, Tesoro a mnoha dalších. Pro více informací
navštivte webovou stránku www.tracksoftware.com.
Vízia budúcnosti údržbových
systémov
Miroslav Rakyta, Ivan Gabaj
Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita
Úvod
Všetky priemyselné odvetvia majú
spoločné to, že väčšina organizácií sa
snaží dosiahnuť čo najvyššiu ziskovosť.
Na úspešné zvládnutie tohto kroku je
nutné zaviesť náležité postupy riadenia
aj do oblasti údržby.
Existuje veľa koncepcií riadenia
údržby a stratégií na zlepšenie činnosti
údržby, ako napr. TPM (Total Productive Maintenance – totálne produktívna údržba), LCC (Life Cykle Costing
– náklady na celý čas životnosti prevádzky zariadenia), RCM (Reliability
centered maintenance – údržba zameraná na spoľahlivosť zariadenia), RBI
(Risk Based Inspection – vyhodnotenie
rizika), CBM (Condition Based Monitoring – monitorovanie podmienok).
Pre rozvoj organizácie údržby smerom k excelentnosti nie je možné
poskytnúť „štandardný recept“, pretože v rozličných organizáciách sú individuálne a rozdielne podmienky:
- ve kov á š t r u k t ú r a s t r oj ov
a zariadení,
- kvalifikácia pracovníkov údržby,
- vybavenosť útvaru údržby technickými prostriedkami,
- dostupnosť finančných zdrojov
a náhradných dielov,
- poskytnutie strojov a zariadení výroby údržbe na preventívne
prehliadky,
- úroveň organizácie a riadenia
údržby.
Preto si rôzne priemyselné odvetvia
i v rámci nich vyžadujú odlišné koncepcie údržby aj vzhľadom na požadované
ciele údržby v daných podmienkach.
Vzhľadom na to je potrebné účelné
určenie stupňa centralizácie, decentralizácie riadenia údržby, alebo outsourcingu údržby, ktoré je výsledkom
deľby práce a analýzy stupňa požadovanej služby výrobou. Definovaním
zodpovedností za technický stav strojov a zariadení, právomoci pri hodnotení
a motivácii pracovníkov výroby a údržby na výsledkoch, tzn. vyvážiť ekonomické a technické kritériá.
Základnou úlohou po zvolení koncepcie je hlavne vytvoriť pracovníkom
podmienky, štandardy a technologické podmienky. Základom je kontrolný
mechanizmus a báza znalostí a faktov
o ich výkone.
Aktuálny stav v údržbe
V niektorých podnikoch pretrvával
v minulosti, ale aj v súčasnosti sa vyskytuje názor, že údržba je nutným zlom
a uznanie týchto procesov a tých, ktorí
ju vykonávajú, sa mnohokrát nedočká
uznania.
Je však potrebné si uvedomiť, že:
1. Je jedno, či je podnik úplne automatizovaný alebo nie, v oboch prípadoch bude za dobrý stav a chod zariadení a strojov zodpovedať človek.
2. Na poruchu a prestoj je potrebné pozerať sa ako na stratu a potenciál
zlepšenia strojov a zariadení, procesov
výroby i údržby.
3. Straty z prestojov mnohokrát prevyšujú hodnotu nákladov na náhradné
diely a materiál na údržbu.
Každý, kto strávil dlhší čas vo výrobe
vie, že personál údržby má mnohokrát
problémy, aby stačil odstraňovať poruchy a iba zriedka zostáva čas na prevenciu a kontrolu, ktoré by mohli odstrániť príčiny výskytu porúch. Tento jav je
spôsobený nedostatočnou kategorizáciou strojných zariadení a definovaným
systémom zodpovednosti pracovníkov
údržby a výroby za ich stav.
Pri hľadaní úspor nákladov sa v procese transformácie najčastejšie zasahuje
v organizačných štruktúrach, s cieľom
zoštíhlenia a racionalizácie pracovnej
sily. Veľmi málo sa pozerá na funkčnosť
a nadväznosť na vybudované systémy
údržby. Pri každej zmene organizačnej štruktúry sa stratí časť informácií z oblasti údržby strojov a zariadení.
A tam, kde došlo k výrazným personálnym zmenám v riadení údržby, vytratia
sa aj praktické vedomosti a skúsenosti z oblasti údržby získané v minulých
obdobiach. To má negatívny dopad
na prestoje strojných zariadení.
Aby sme mohli zaviesť cielený systém zlepšenia a zmenu v procesoch
starostlivosti o strojné zariadenia, je
potrebné začať budovať program plánovanej a preventívnej údržby, ktorý
vychádza z rozdelenia zodpovednosti za čistenie, mazanie, výmenu olejov
a kontrolu stavu zariadení medzi pracovníkov výroby a pracovníkov údržby, resp. vyčleniť činnosti pre outsourcovanú spoločnosť.
Jednou z filozofií, ktorá implementuje proaktívnu a efektívnu údržbu vo
výrobnom systéme, je Totálne produktívna údržba (TPM – Total Productive
Maintenance).
TPM ako prvé pred zahájením jej
implementácie odporúča realizovať
pilotnú linku. Na pilotnej linke by sa
mala ako prvé vykonať sedem krokov
autonómnej údržby a sedem krokov
preventívnej údržby, Lock out – Tag out
(obr. 1) a následne realizovať koncept
pre redukciu porúch, ktorý pozostáva
z nasledovných krokov:
1. Klasifikovať poruchové stavy
a definovať, od akého prestoja budem
hovoriť o poruche.
2. Analyzovať poruchové stavy.
3. Pripravovať údržbárske zásahy
na základe ich dopadu na bezpečnosť,
vzniku poruchy (prestoja) a vplyvu
na nezhodnú výrobu (obr. 2; v internetové verzi článku – pozn. red.).
4. Dodržovať medze opotrebenia
pre dosiahnutie požadovaného indexu
spôsobilosti stroja Cm a charakteristík
prevádzkovej spoľahlivosti (MTTR,
MTBF..)
5. Diagnostikovať opotrebenia.
6. Navrhovať nové intervaly výmeny a kontroly stavu zariadení, ich štandardov (obr. 3; pouze v internetové verzi
článku – pozn. red.), pre každý konštrukčný celok (pneumatiku, hydrauliku, atď.).
7. Zlepšovať funkčnosť s využitím
metód a nástrojov ako: 5x prečo, FTA,
analýza príčin, dôsledkov a kritickosti
porúch (FMECA), PM analýza, atď.
Na takto získaných údajoch z výkonov realizácie údržby a opráv je potrebné vypracovať štandardy (obr. 3;
v internetové verzi článku – pozn. red.)
a systém zberu znalostí a faktov pre
ÚDRŽBA & SPRÁVA
Obr. 1 Analýza výkonu autonómnej,
preventívnej údržby a Lock Out – Tag
Out pri TPM
budovanie expertného systému uľahčujúceho rozhodovanie a prácu pracovníkov údržby.
Požiadavky na údržbu v turbulentných
ekonomických podmienkach
Oblasť, ktorú dokážu znalostné systémy riešiť je pomerne rozsiahla. Je veľmi
dôležité starostlivo zvážiť, či daný problém, vôbec takýmto systémom riešiteľný je. Ak úlohy, ktoré má inteligentný
systém obsiahnuť, spadajú pod skupiny diagnostikovania, monitorovania,
designovania, plánovania, predikcie či
interpretácie, tak je rozhodnutie o jeho
tvorbe správne.
Kedy môže pomôcť znalostný
a expertný systém? Je to v prípadoch,
keď môžeme kladne odpovedať aspoň
na niektoré z nasledujúcich otázok:
1) Existujú vo firme ťažko nahraditeľní špecialisti – nositelia know-how,
od ktorých je závislý výkon výrobného
systému a prosperita spoločnosti?
2) Sú špecialisti, ktorých spoločnosť
potrebuje k svojmu úspešnému fungovaniu, málo a tí, ktorých spoločnosť
zamestnáva, sú sústavne preťažovaní
pracovnými povinnosťami?
4) Sú v určitých prevádzkach ťažkosti
s dodržiavaním technologickej disciplíny aj v prípade zodpovedného prístupu
príslušných pracovníkov k ich povinnostiam ?
5) Je možné, aby spoločnosť znížila
spotrebu vstupov resp. eliminovať vznik
prestojov, nezhodných výrobkov a odpadu, ak by sa darilo presnejšie dodržiavať
prevádzkovú disciplínu?
6) Sú v spoločnosti rizikové prevádzky a požadované výkony pracovníkov?
A práve jednou z takouto oblasťou,
ktorá si zaslúži pozornosť je údržba
strojov a zariadení.
Za expertný systém je možné prehlásiť systém (v žiadnom prípade nie iba
36 • říjen 2011
počítačový program) splňujúci podmienku 4 nasledujúcich definícií:
1. Zberný systém automaticky zbiera
informácie z rôznych zdrojov a na základe analýzy týchto údajov dospeje
k výsledku (napríklad k rozhodnutiu).
2. Konzultačný systém používateľovi kladie otázky a na základe analýzy
odpovedí dospeje k výsledku (napríklad
k rozhodnutiu).
3. Znalostný systém je konzultačný
a/alebo zberný systém, ktorý má k dispozícii dostatočne veľké množstvo znalostí z daného oboru.
4. Expertný systém je znalostný systém obsahujúci heuristiky. Heuristiky
sú špeciálne znalosti (bez explicitných
vedeckých analýz), ktoré zvyčajne vedú
k výsledku.
Realizácia tréningu personálu ,
alebo samotných operácií údržby je
doposiaľ vo veľkej väčšine vykonávané len dvoma spôsobmi:
1. v reálnom svete – formou štandardov a videí,
2. vo virtuálnom svete – pomocou
modelov v počítači.
Zatiaľ čo obidva spôsoby majú svoje
opodstatnené miesto, existuje aj tretia
možnosť, lepšia a odlišná v mnohých
smeroch, ktorou sú aplikácie rozšírenej
reality. Rozšírená realita spája dva už
spomenuté pohľady a to pohľad na reálny svet a pohľad na virtuálne modely
generované počítačom. Takýto systém
zvyšuje informovanosť personálu údržby pri vykonávaní ich každodenných
odborných a náročných úloh.
Základnými znakmi rozšírenej
reality sú:
• spája reálne a virtuálne pohľady,
• je interaktívna v reálnom čase,
• je zobrazovaná v 3D.
Problém nastáva, ak operátor údržby
dostane novú úlohu, stretne sa s neobvyklým prvkom na technickom zariadení alebo je potrebné opraviť niečo,
čo ešte nikdy predtým neopravoval.
Vtedy musí nahliadnuť do pracovných
manuálov a naštudovať si ich. Takýto postup údržbárskych prác je mimoriadne zdĺhavý, čo výrobné podniky
stojí množstvo finančných prostriedkov. spôsobené nečinnosťou zariadenia a znižovanie konkurencie schopnosti podniku na trhu. Pracovník si
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
môže v takom prípade pomôcť využitím aplikácií rozšírenej reality. Bezdrôtové spojenie medzi počítačmi umožňuje personálu údržby stiahnuť si potrebné
manuály, obrázky opravovaného zariadenia a pracovný postup. Zobrazovacie
zariadenie im potom dovoľuje preštudovať si tieto manuály v reálnom čase priamo pri a počas samotnej práci.
Znalostný systém údržby
s podporou rozšírenej reality
Rozšírená realita alebo zriedkavo obohatená realita, je priamy alebo
nepriamy pohľad na fyzicky skutočné
prostredie, ktorého časti sú v digitálnej,
väčšinou textovej alebo obrazovej forme
obohatené o dodatočné informácie relevantné k objektu, na ktoré sa človek
pozerá. Tieto informácie sú získavané
z rôznych informačných zdrojov za použitia off-line alebo on-line aplikácií.
Hlavné hardvérové komponenty
pre použitie rozšírenej reality sú displej, monitorovacie zariadenie, vstupné
a výstupné zariadenia počítača.
Základná koncepcia systému podpory údržby pomocou rozšírenej reality je
znázornená na obr. 3; pouze v internetové verzi článku – pozn. red. Pracovník je vybavený prenosným počítačom
umiestneným na jeho páse. Počítač je
prostredníctvom bezdrôtovej siete spojený z centrálnym počítačom odkiaľ si
načítava informácie o údržbe. Pracovník je ďalej vybavený HMD zariadením
a video kamerou, ktorá zachytáva okolité prostredie, umiestnenými na prilbe
pracovníka. Takýto systém pracovníka
naviguje k miestu vykonávania údržby
a prostredníctvom rozšírenej reality sa
mu zobrazujú informácie pri vykonávaní jednotlivých úkonov údržby.
Vízia nových technológií v údržbe
Vý vojár i počítačovej g raf ik y
na Columbia University a užívateľské
rozhranie Lab vytvorili systém, ktorý
naviguje, ako si urobiť opravy. ARMAR
(Augmented Reality for Maintenance and Repair) , alebo rozšírená realita
pre údržbu a opravy, je systém využívajúci zobrazovaciu jednotku pripevnenú na hlave užívateľa, ktorá poskytuje grafické virtuálne informácie, ktoré
pomáhajú pri údržbe a opravách. Takýto systém môže skrátiť dobu údržby až
o polovicu tým, že vedie používateľa
k poškodenej oblasti technického zariadenia a zobrazuje 3D animácie používania vhodných nástrojov, ich orientáciu
voči jednotlivým komponentom, počet
pootočení náradím a ďalšie potrebné
informácie.
Virtualizácia prostredia na strane užívateľa údržby má pomôcť s vykonávaním opráv. Okrem toho integrácia reálneho sveta s podrobnými 3D modelmi
poskytuje príležitosť využívania systému ako simulátora (tréningový nástroj)
pre personál údržby. Systém ARMAR
predstavuje návrh a implemetnáciu
najmodernejšieho systému sledovania
pohybov, mobilných počítačov, bezdrôtových sietí, 3D modelovania a rozhrania človek-stroj tak, ako je znázornené
na obr. 5.
Na ľavej strane obrázku je pracovník, ktorý plní úlohu údržby a na hlave
má pripevnenú zobrazovaciu jednotku.
Na pravej strane obrázku je znázornený pohľad cez zobrazovaciu jednotku,
ktorý mechanika naviguje pri výkone
jeho činnosti obr. 6.
V užívateľskom rozhraní má mechanik znázornené animácie jednotlivých
sekcií (krokov) postupu údržby, ktoré
je ovládané na základe gestikulácie
ruky, ovládané hlasom mechanika.
Na okuliaroch užívateľa je umiestnený mikrofón a na základe zvukových
hlášok (napríklad next step) sa vizualizácia krokov údržby posúva krok
po kroku vpred. Samozrejme, že systém musí byť spracovaný v expertnom systéme údržby na základe faktov a tacitných znalostí špecialistov.
Rozšírená realita v údržbe predstavuje ohromný potenciál.
Obr. 4 Zariadenia pre využitie rozšírenej reality
Obr. 5 Návrh systému sledovania návodu výkonu údržbárskeho výkonu
Obr. 6 Údržbár vykonávajúci údržbu v stiesnených priestoroch
Záver
Ako je zrejmé, využitie znalostného manažmentu, expertného systému
a rozšírenej reality v údržbe a opravách má svoje opodstatnenie. Už dnes
je navrhnutých mnoho aplikácií rozšírenej reality pre rôzne pracovné prostredia, v ktorých je údržba vykonávaná. Medzi najväčšie výhody využitia
jednotlivých aplikácií rozšírenej reality
v údržbe sa uvádzajú:
• predpoklad zvýšenia rýchleho
zaškolenia personálu a tým zvýšenia
jeho výkonnosti,
• plánovanie zdrojov a kapacít údržby – skrátenie prípravných etáp pred
vykonaním samotných demontážnych
a montážnych činností (kalkulácia
nákladov a trvania opráv) ,
• uľahčenie práce personálu a zníženiu chybovosti údržbárov – možná
zámena, nevhodná montáž a demontáž,
• zvýšenie indexu spôsobilosti stroja a spoľahlivostných charakteristík
zariadení,
• zvýšenie bezpečnosti údržbárov
pri výkone.
Článok je súčasťou projektu VEGA
č: 1/0251/10
Zoznam použitej literatúry
[1] Shirose, K. : Total Productive Maintenance, JiPM 2000, ISBN
4-88956-902-2
[2] Rakyta, M.: Údržba ako zdroj
produktivity, GEORG, Žilina 2002,
ISBN 80-968324-3-3
[3] Palmer, R.: Maintenance planing
and scheduling handbook, ISBN 0-07048264-0, 2004
[4] Hirokate Ishii, Koji Matsui,
Misa Kawauchi, Hiroshi Shimoda and
Hidekazu Yoshikawa, 2004. Development of an Augmented Reality System
for Plant Maintenance Support . [online]. Str. 8, [cit. 01-12-2010]. Dostupné
na internete: http://hydro.energy.kyotou.
ac.jp /~hirotake/paper/ papers/ CSEPC
04.pdf
[5] Henderson J., Feiner K., 2010.
Opportunistic Controls: Leveraging
Natural Affordances as Tangible User
Interfaces for Augmented Reality .
[online]. Str. 8, [cit. 29-11-2010]. Dostupné na internete: http://graphics.cs.columbia.edu/projects/armar/index.htm
Autoři působí na Katedře průmyslového inženýrství, Fakulty Strojní
na Žilinské univerzitě.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
říjen 2011
•
37
ÚDRŽBA & SPRÁVA
Jeřáby efektivně ve všech směrech
Schneider Electric je dlouholetým dodavatelem komponent a řešení pro výrobce
a provozovatele jeřábů. Jeho nabídka hardwarových a softwarových produktů přináší
úsporu času a snižuje náklady při provozování jeřábů.
Ing. Petr Augustin, Ing. Oskar Lažanský
Schneider Electric
vybavení optimální řešení za přijatelnou
cenu. Příjemným bonusem pak jsou jak
úspory provozních nákladů, tak především efektivnější využití jeřábu.
Lze říci, že mezi nejoblíbenější aplikační funkční bloky patří omezení příčení jeřábu, potlačení kývání břemene,
monitorování a diagnostika jeřábu.
Omezení příčení jeřábu
Funkce omezuje příčení jeřábu
na jeřábové dráze a tím snižuje opotřebení nákolků pojezdových kol a mechanické namáhání konstrukce jeřábu
a jeřábové dráhy.
Praktická pomoc při uvádění jeřábu
do provozu.
S
chneider Electric se ve spolupráci s předními výrobci jeřábů aktivně podílí na vývoji
nových trendů v oblasti průmyslových jeřábů. V softwarové části
své nabídky se proto zaměřuje na aplikační funkční bloky, z hardwaru pak
spoléhá především na frekvenční měniče
Altivar. Rozhodující výhodu pak představují schopnosti, potažmo služby aplikačních specialistů společnosti.
Aplikační funkční bloky (AFB):
optimální řešení za přijatelnou cenu
Aplikační funkční bloky jsou předem
připravené programové funkce určené
pro řešení typických jeřábových úloh
z oblasti stavebních a průmyslových
jeřábů. Provázání funkcí AFB s řízením jeřábu zajišťuje ATV-IMC – rozšiřující PLC karta určená pro instalaci
do zástavby frekvenčního měniče Altivar 71 od Schneider Electric.
Aplikační funkční bloky, které lze
navíc jednoduše kombinovat, představují díky své nenáročnosti na technické
38 • říjen 2011
Potlačení kývání břemene
Funkce zabraňuje rozkývání břemene, tím odpadá čas na ustálení břemene před jeho položením. Celková doba
dojezdové rampy a ustálení tak může
klesnout řádově až o desítky sekund.
Manipulace s břemenem je efektivnější
a bezpečnější.
Monitorování a diagnostika jeřábu
Funkce slouží pro sledování provozních veličin, hlídání poruchových stavů
a archivaci dat. Monitorovaná data
mohou být zobrazována obsluze jeřábu
nebo ukládána pro pozdější zpracování
v PC. Typické využití představuje sledování spotřeby energie, sledování vytížení jeřábu, diagnostika poruch a operací
prováděných obsluhou, plánování řádné
a preventivní údržby.
Mezi další standardně nabízené
aplikační funkční bloky (AFB) patří
například:
• kontrola rychlosti zdvihu
• kontrola rychlosti větru
• kontrola přetížení zdvihu
• optimalizace rychlosti zdvihu
• plynulé otáčení
• vymezení pohybu koncovým
spínačem
• polohová synchronizace
• řízení drapáku
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Velkou výhodu AFB v podání Schneider Electric představuje jejich snadná
rozšiřitelnost o další funkce – dle přání
konkrétního zákazníka. Výše uvedené
AFB jsou nasazené na jeřábech nejen
v České republice, ale i v zahraničí.
Jeřáby s řízením od Schneider Electric
fungují například v závodech společnosti Škoda Auto nebo v elektrárnách
Dukovany, Temelín a Počerady.
Altivar 32 a Altivar 71: frekvenční
měniče pro jeřábové aplikace
Pro snadné, bezpečné a efektivní
řízení pohonů jeřábů nabízí v současnosti společnost Schneider Electric dvě
řady frekvenčních měničů – Altivar 32
a Altivar 71.
Altivar 32 (pro asynchronní a synchronní motory bez zpětné vazby
do 15 kW) lze použít na horizontálních pohybech jeřábu. Univerzálnější Altivar 71 (pro asynchronní a synchronní motory bez/se zpětnou vazbou
do 2 MW) pak zvládne pohyby horizontální i vertikální. Oba frekvenční měniče splňují požadavky na funkční bezpečnost dle ČSN EN 61800-5-2.
AFB potlačení kývání břemene v praxi.
Rekuperace elektrické energie
do napájecí sítě
Instalací tzv. Active Front End (AFE)
rekuperační jednotky do sestavy elektrických pohonů jeřábu s frekvenčními
měniči Altivar lze dosáhnout značných
úspor elektrické energie. Polohovou
energii břemene při jízdě pohonu zdvihu směrem dolů, ale i kinetickou energii zdvihu, mostu a kočky při brzdění je možné s vysokou účinností vrátit
zpět do elektrické napájecí sítě. Není
tak, jak je běžné, mařena v brzdných
rezistorech.
Praktický příklad úspory
Portálový jeřáb: zdvihový motor
250 kW, 5minutový cyklus, provoz
8 hodin denně 200 dní v roce
Řešení s brzdným rezistorem:
- náklady: 575 000 Kč
- spotřeba: 100 MWh
= 300 000 Kč/rok
Řešení s AFE systémem:
- náklady: 850 000 Kč
- spotřeba: 40 MWh
= 120 000 Kč/rok
=> návratnost vložených investic
= 1,5 roku
Služby jsou dnes samozřejmostí
Také v oblasti průmyslových jeřábů je
stále větší důraz kladen na služby. Právě
ony totiž umožňují efektivní nasazení
a provozování zařízení.
Aplikační specialisté firmy Schneider Electric jsou schopni poskytnout
nejen technickou podporu při uvádění
jeřábu do provozu (ať už formou konzultací nebo přímé účasti na místě), ale
i zajistit úpravu programového vybavení
či vývoj nových aplikačních funkčních
bloků zákazníkovi přímo na míru.
V případě zájmu o bližší informace
o nabídce společnosti Schneider Electric v oblasti průmyslových jeřábů si
lze na lince 382 766 333 objednat bezplatné zasílání magazínu Jeřábnický
zpravodaj.
www.schneider-electric.cz
Jeřáby s řízením od Schneider Electric
poctivě pracují po celém světě.
ÚDRŽBA & SPRÁVA
Koncepcia modelu obnovy strojov
Štefan valenčík
Technická univerzita Košice
Úvod
Zo znalosti systémov manažérstva je
zrejmé, že v deklarovanej politike a stanovených cieľoch je etapa plánovania
a modelovania jednou z najdôležitejších na efektívne vykonávania požadovaných činností. Známe koncepcie riadenia údržby ako je RCM (Reliability
Centred Maintenance), TPM (Total Productive Maintenance), alebo RBI (Risk
Based Maintenance) využívajú rôzne
analytické nástroje [2], ktoré musia byť
súčasťou plánovania stratégií činností
údržby. V podnikoch je implementácia
týchto analýz veľmi žiadaná a chápaná
ako moderné prístupy riadenia údržby.
Cieľom modelovania je poskytnúť
podporný nástroj výrobným spoločnostiam pre prípady vypracovania dlhodobej politiky týkajúce sa údržby a obnovy vo výrobnej prevádzke, tzn. vytýčiť
hlavné smery (pravidlá plánovania) pre
taktické riadenie údržby a obnovy.
Východiská modelu
Každý podnik disponuje pri plnení svojich funkcií takou kategóriou
zdrojov, ktoré sa v podniku využívajú
dlhodobo, a ktorých funkčné vlastnosti a schopnosti sa v závislosti od času
a spôsobu využívania zhoršujú [3].
Ak abstrahujeme od ľudského činiteľa
(pracovnej sily), potom máme na zreteli predovšetkým kategóriu strojov
a výrobných zariadení, ktorá vo výrobných procesoch prenáša svoju hodnotu
do vyrábaných produktov postupne.
Vzhľadom na to, že proces reprodukcie výrobných strojov a zariadení
je v každom podniku časovo a finančne náročný, je potrebné túto reprodukciu
plánovať. Plán reprodukcie by sa mal vo
všeobecnosti zamerať na :
• tvorbu finančných prostriedkov na proces reprodukcie (vytváranie
investičných zdrojov),
• určenie podielu finančných zdrojov
na reprodukciu fixného kapitálu,
• definovanie spôsobu, akým sa využívajú a budú využívať stroje, výrobné
zariadenia vo výrobnom procese,
• definovanie spôsobu opráv a údržby strojov, výrobného zariadenia,
• definovanie spôsobu obnovy strojov a výrobného zariadenia.
Odstraňovanie negatívnych následkov fyzického opotrebenia strojov
a výrobných zariadení si vyžaduje
vysoké prevádzkové náklady, ktoré
súvisia aj so zabezpečením údržby a obnovy strojov a výrobných
zariadení. Z tohto dôvodu prevádzkové náklady, ktorých súčasťou
sú aj náklady na údržbu a obnovu
(UaO), ako funkcia času využívania výrobného zariadenia neustále narastajú. S procesom fyzického opotrebenia súčasne prebieha
i proces prenosu hodnoty výrobného zariadenia do vyrobenej produkcie prostredníctvom ekonomického ukazovateľa t. j. odpisov.
Hodnota výrobného zariadenia je
pritom reprezentovaná jeho vstupnou - obstarávacou cenou. Ak má
riadiaci subjekt rozhodnúť o okamihu vyradenia výrobného zariaObr. 1 Koncepcia výpočtového
modelu optimálneho intervalu UaO
40 • říjen 2011
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
denia z procesu výroby, a to z dôvodu
jeho zastaranosti, nefunkčnosti alebo
vysokej prevádzkovej náročnosti, môže
pre to uplatniť nasledovné kritériá:
• zhodnotenie fyzického stavu
výrobného zariadenia,
• ukončenie opotrebovania výrobného zariadenia v ekonomickom zmysle,
t. j. likvidácia úplným odpísaním výrobného zariadenia,
• určenie okamihu vyradenia výrobného zariadenia, v ktorom nediskontované prevádzkové náklady dosahujú
minimum,
• určenie okamihu vyradenia výrobného zariadenia, v ktorom diskontované
náklady dosahujú minimum.
V prvých dvoch prípadoch riadiaci subjekt pri určovaní okamihu vyradenia výrobného zariadenia berie
do úvahy technicko-technologické
pravidlá, predpisy, smernice a normy
alebo postupuje podľa odpisového
plánu. Platnosť týchto postupov závisí
od toho, akými finančnými prostriedkami a možnosťami pre získanie
nových výrobných zariadení daný
podnik disponuje. V posledných dvoch
prípadoch potom rozhodnutie o okamihu vyradenia výrobného zariadenia
ovplyvňuje nákladové optimum procesu ich využívania. Základná charakteristika procesu vyhľadávania optimálneho času využívania výrobného
zariadenia bude vyplývať zo vzťahov
medzi vývojom celkových nákladov
spojených s využívaním výrobného
zariadenia a časom jeho využívania
t. j. životnosťou.
Koncept modelu
Modelovanie vývoja kapacít [1,
3] v prvom rade rešpektuje predpokladaný dopyt na uvažovanú výrobu. Poskytuje prevádzkové charakteristiky (počet strojov určitej
kategórie) a informácie o ich vyťažeností. V druhej fáze, sú nové úlohy,
ktoré vykonáva, ale s rastúcimi aktivitami údržby na konkrétnom výrobnom mieste (systém- pracovisko, subsystém, stroj). Tento krok sa opakuje
pre každé výrobné miesto a tak celý
proces poskytuje náklady na celú pre-
vádzku za určité obdobie. Tieto náklady sa skladajú z nákladov na presmerovanie výroby, nákladov na oneskorenie
a nákladov spojených so zrušením
(výpadkom) výroby a zabezpečením
údržby.
Náklady na zabezpečenie údržby
a výrobné činností sú potom použité pri výpočte optimálneho intervalu
údržby. Tvoria smerodajnú kapacitu
pri inžinierskych výpočtoch vo výrobnej prevádzke. Obr. 1 znázorňuje koncept procesu, ktorý sa opiera o poznatky z modelovania procesov obnovy
(optimálny okamih obnovy- pozri [3]).
Piliere modelu evolúcie kapacít
Model vývoja kapacít (Obr. 2) ponúka tri dôležité výstupy:
• analýza výrobných kapacít/identifikácia problematických (úzkych)
miest vo výrobnom systéme z pohľadu výrobných profesii a časových
možností,
• rozvrhovanie výroby a kapacitné
vyrovnanie vo výrobnom systéme,
• náklady na UaO (servis, opotrebenie/degradáciu), s ohľadom na optimálnu životnosť.
Tento model sa opiera o dva základné procesy: analýzu kapacity výrobného systému a rozvrhnutie výrobných
dávok pre pôvodný výrobný systém,
a profiláciu pre nový, resp. reprofilovaný výrobný systém. S cieľom získať čo najpresnejšie výsledky je analýzu potrebné uskutočniť s ohľadom
na plynulosť výroby, priebeh vyťaženosti použitej výrobnej techniky v 1.,
2., a 3. smené, v niektorých prípadoch
zase dosiahnuť čo najkratší čas výroby
v iných čo najnižšie náklady.
Záver
Politika riešenia UaO je úzko spojená s potrebou dlhodobého kapacitného hodnotenia (pravidlá kvantifikácie
ÚaO, výpočet optimálneho intervalu/
úrovne UaO ( odhad nákladov)), či už
pri dlhodobom alebo strednodobom
plánovacom horizonte. Tu je priestor
pre tvorbu modelov na dlhodobú činnosť a riadenie zdrojov podporujúcich
zdraví vývoj výrobnej spoločností.
Tento spočíva vo vypracovaní základnej štruktúry modelu UaO na zákla-
de výstupov z evolučného modelovania kapacít/modelovania procesov
a poskytuje vstupy pre strednodobé
termíny procesu plánovania UaO (taktická úroveň) [3]. Súčasťou modelu sú
spätnoväzobné slučky medzi strednodobým horizontom a dlhodobým
plánovaním.
Literatúra
[1] PUTALLAZ, Y., RIVIER, R.:
Modelling Long Term Infrastructure Capacity Evolution and Policy
Assessment Regarding Infrastructure
Maintenance and Renewal. In: Conference paper STRC 2003, Session
Infrastructure and Logistic. Monte
Verità / Ascona, March 19-21, 2003.
[2] VALENČÍK, Š.: Údržba a obnova strojov. EVaOL Strojnícka fakulta
TU Košice, Košice 2010, 417s., ISBN
978-80-533-0514-1.
[3] VALENČÍK, Š.: Metodika obnovy strojov. Košice : EVaOL TU, 2011,
330 s., ISBN 978-80-533-0679-7.
doc.Ing. Štefan Valenčík, CSc., Technická univerzita Košice, KVTaR SjF,
Boženy Němcovej 32, 041 87 Košice, e-mail: [email protected],
tel.: 055 602 3238.
Obr. 2 Koncepcia modelovania evolúcie kapacít
NAOBZORU
Vítkovice zprovoznily
rychlokovárnu
Strojírenská skupina VÍTKOVICE
MACHINERY GROUP rozjela supermoderní
rychlokovárnu VÍTKOVICE HAMMERING.
Provoz za více než 2 miliardy korun je
svými parametry a výkonností ojedinělý
nejen v ČR, ale také v měřítku Evropy.
Linka rychlokovacího stroje je v České
republice největší investicí do tohoto typu
strojírenské technologie za posledních
dvacet let.
Na vybudování nového provozu získaly
VÍTKOVICE prostřednictvím Ministerstva
průmyslu a obchodu investiční podporu.
„Česká republika potřebuje silné inovativní
průmyslové firmy, významné zaměstnavatele, úspěšné exportéry. To všechno VÍTKOVICE naplňují. Jsem rád, že jsme mohli
k realizaci tak významné investice české
firmy přispět," svěřil se ministr průmyslu
a obchodu Martin Kocourek.
Rychlokovárna je počítačově řízená
a vysoce produktivní. „Přidaná hodnota
je v její vysoké výkonnosti, kvalitě a přesnosti. Jsme díky ní schopni zpracovávat
hi-tech materiál, dodávat do nových
odvětví, pro která jsme nepracovali,
a v uzavřeném výrobním cyklu produkovat
hotové výrobky,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel společnosti
VÍTKOVICE Jan Světlík. Zajímavý je podle
něj také přínos v podobě pracovních
míst. Díky nové technologii jich v Ostravě
přibylo osm desítek. „Další místa vytvoří
navazující dceřiné firmy, které budou prod
ukci dále využívat a zpracovávat. Celkem
tak můžeme mluvit až o třech stovkách
pracovních míst,“ dodal.
Rychlokovací stroj je v současnosti nejmodernější technologií tzv. volného kování.
Technologie je unikátní hned v několika
parametrech: provoz je plně automatizovaný a zcela počítačově řízený; efektivita
výroby se díky tomu blíží myslitelnému
maximu.
www.vitkovice.cz
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO
Ů
PODNIKU
říjen 2011
•
41
NÁŘADÍ
Elektrické nářadí
– nová řešení
Bohdan Szafrański
Utrzymanie Ruchu
V současné době
je velmi populární
akumulátorové nářadí určené k použití
v průmyslu.
42 • říjen 2011
V
současné době je k dostání
elektrické nářadí prakticky
pro jakoukoli práci. Jejich kladem a současně slabou stránkou
je jejich pohon. Vývoj nových
technologií se velkou měrou soustřeďuje
na zlepšování parametrů motorů a v případě akumulátorového nářadí také zdrojů
napájení. Dnes je většina nářadí poháněna
střídavým elektrickým proudem o napětí
230 V, avšak i zde se objevují významné
změny, jako třeba neustále rostoucí zájem
o vysokofrekvenční elektrické nářadí.
Myšlenka pohánět nářadí elektrickým
proudem vznikla už několik let poté, co
Zénobe Théophile Gramme zkonstruoval
v roce 1873 moderní motor na stejnosměrný proud a Thomas Alva Edison postavil v roce 1880 první mikromotor. Dějiny elektronářadí začínají rokem 1895, kdy
Wilhelm Fein, zakladatel firmy FEIN,
postavil první elektrickou ruční vrtačku
na světě. Tak byla zahájena epocha elektrického nářadí. Také historie přenosných
elektrických vrtaček firmy AEG začíná rokem 1897, kdy spatřila světlo světa
první z nich. Bosch zase vynalezl první
nářadí s elektrickým motorkem umístěným
v rukojeti, což byl strojek na střihání vlasů
Forfex. Řešení použité u tohoto nářadí
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
přispělo ke specifikaci zásad konstrukce
elektrického nářadí.
Trh
Trh s elektrickým nářadím můžeme rozdělit na dva základní segmenty – segment
nářadí a nástrojů pro profesionály a segment
nářadí pro širokou spotřebitelskou veřejnost.
Podle odborného odhadu rostl v posledních letech trh s elektrickým nářadím průměrným tempem přibližně 7 % ročně. Už
ke konci roku 2006 nastala konjunktura
a v roce 2007 nárůst činil více než 25 %.
Začátkem roku 2008 byl očekáván obdobný vzestup poptávky, avšak v polovině roku
se objevily první symptomy celosvětové
krize. Dynamický vývoj v oblasti profesionálního segmentu byl především následkem
konjunktury v oboru stavebnictví, průmyslu a ve službách. V současné době je složité
stanovit prognózu dalšího vývoje. U profesionálního nářadí existuje silná konkurence mnoha značek. V roce 2008 pronikaly
na zdejší trh další firmy s nabídkou svého
nářadí, např. Worx Professional. Výrobci
jsou již nuceni k vyjednávání, zvláště když
se jedná o větší objem nákupu. Nejspíš je
právě teď vhodná doba vybavit se modernějším a výkonnějším nářadím s nižší spotřebou energie.
Vyšší výkonnost a bezpečnost
Vývoj elektrického nářadí poháněného
střídavým elektrickým proudem 230 V přinesl nové typy motorů, pro které je příznačný vyšší výkon a větší bezpečnost pro uživatele. Technologický vývoj v oboru hnacích
jednotek nabídl nové, menší motory, jako
jsou například ty, které byly použity v nové
sérii velkých úhlových brusek GWS 22 LVI
a GWS 24 LVI značky Bosch. Je to nářadí
určené k dělení a broušení materiálů, např.
v loďařství a strojírenství. Pro toto nářadí
je charakteristické vyvážení poměru výkonu k hmotnosti ve třídě nářadí s výkonem
nad 2 000 W, a to díky zvýšení magnetického indukčního toku v nových motorech,
bez ztráty výkonu. To umožnilo snížit hmotnost brusek až o 20 % ve srovnání s jinými
modely na trhu. V případě popisovaného
nářadí je u nových velkých úhlových brusek novinkou systém ochrany před zpětným nárazem – blokáda KickBack Stop,
která pracuje na základě speciálně vyvinutého elektronického systému, jenž lépe
chrání proti nebezpečí nárazu než tradiční
mechanická výstražná kontrolka proti přetížení. Multifunkční jistič Tri-Control je zde
propojen také se zařízením proti opětovnému nastartování, které by mohlo nastat při
poruše napájení.
Co se týče brusek (a nejen jich), ne vždy se
věnuje dostatečná pozornost odstranění vibrací. Toto má mimo jiné význam také v kontextu výkonu a úspor. Například brusky Protool jsou vybaveny rukojetí Vibrastop, která
podle výrobce redukuje chvění a tlumí vibrace minimálně o polovinu. Modely brusek
AGP 230-22 AB a AGP 230-26 AB o výkonu nad 2 000 W mají navíc zařízení pro automatické vyvažování (Autobalancing – AB),
což redukuje chvění nářadí o dalších 50 %.
Kromě toho, že práce se pro uživatele stává
bezpečnější, je dalším kladem tohoto systému snížení spotřeby brusných kotoučů
téměř o 30 %.
Vysoká frekvence
Nářadí určené pro práci v průmyslu je
zpravidla specializované, má optimalizované parametry, je odolné a v současné době
je za významný parametr považována také
nízká spotřeba elektrické energie. Elektrické nářadí s vysokofrekvenčním pohonem
se stává zajímavou alternativou ve srovnání
s pneumatickým nářadím a s elektrickým
nářadím s komutátorovými motory poháněnými elektrickým proudem o napětí 230
V a frekvenci 50 Hz.
Pojem a specifikace vysokofrekvenčního
elektrického nářadí se objevily už ve dvacátých letech minulého století při uvedení této skupiny výrobků na trh. Ve skutečnosti se pod tímto pojmem rozumí vysoce
výkonné elektrické nářadí s asynchronním
motorem, který je poháněn třífázovým
proudem se zvýšeným kmitočtem 200 nebo
300 Hz, pouze v USA 360 Hz. Třífázový proud se zvýšenou frekvencí umožňuje dosáhnout u ručního elektrického nářadí vysokého výkonu při nízké hmotnosti
hnacího motoru. Se stoupající frekvencí třífázového proudu narůstá přímou úměrou
rychlost otáček motoru a výkon asynchronních motorů. Vysokofrekvenční nářadí má
optimální výkonovou hmotnost při použití
proudu o frekvenci 200 až 300 Hz.
Vysokofrekvenční motor je motor na třífázový elektrický proud s kotvou nakrátko. Klecové motory, které se zde používají, nemají uhlíkové kartáče a jsou prakticky
bezporuchové. Dokonce je lze považovat
za bezúdržbové. Elektrické nářadí, které
je vybaveno vysokofrekvenčním motorem,
např. od firmy Fein, vydrží provoz, jehož
délka je minimálně 20 tisíc hodin (cca 8 let
práce). Jedinou vyžadovanou servisní činností je přitom výměna ložisek.
Stejně tak počet otáček činí při nominálním výkonu jen 3-5 % a maximální výkon
dosahuje hodnoty okolo 2,5 nominální
hodnoty výkonu. Krátkodobé přetížení je
možné, pokud nedochází k překročení přípustné teploty vinutí. Jelikož je žádáno
pokud možno lehké a výkonné elektrické
nářadí, rozhodla se firma Bosch své vysokofrekvenční motory vybavit systémem
protiprašné ochrany a přímého chlazení.
Byly tak spojeny klady uzavřené a otevřené konstrukce motoru. Proud studeného
vzduchu zajišťuje dobrý odvod tepla a současně zabraňuje vniknutí prachu a pylů
do systému. Firma Bosch u svého vysokofrekvenčního nářadí deklaruje tyto výhody:
optimální výkon ve spojení s nízkou hmotností, dosahovaný výkon za trvalého chodu je
400 W na 1 kg hmotnosti zařízení (krátkodobě dokonce 2,5 trvalého výkonu). Tak
velké rezervy dovolují výrazné zvýšení efektivity a produktivity práce. Jak říká Wojciech
Szewczyk z firmy REIN, výhodou vysokofrekvenčního nářadí od firmy Bosch jsou
stabilní otáčky při zatížení. To znamená, že
doporučované rychlosti řezání při broušení mohou být plně využity. Stálá a neměnná
rychlost otáček umožňuje efektivnější a hospodárnější využití elektrického nářadí, a to
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
říjen 2011
•
43
NÁŘADÍ
při současném prodloužení jeho životnosti a odolnosti. Dokonce i při maximálním zatížení, například ve slévárnách, se vyznačují vysokou efektivitou
práce, přičemž nevyžadují vynaložení
dalších neúměrných nákladů na servis
a revizi tohoto typu zařízení.
Pro dosažení požadovaných parametrů frekvence střídavého proudu
se používají generátory (měniče kmitočtu) vysoké frekvence poháněné
třífázovými motory 400 V / 50 Hz.
K tomu je zapotřebí zvláštní instalace pro přívod pohonu ke strojům. Ty
jsou poměrně dosti drahé. Přesto propočet a srovnání se systémem pneumatického pohonu ukazuje, že jsou
rozhodně levnější, vezmeme-li navíc
v úvahu délku jejich exploatace. Je
to proto, že při kompresi vzduchu
dochází ke ztrátám energie v důsledku
emise tepla v průběhu komprese a také
na spojích, konektorech, uzávěrech či
spojkách, což má za následek až 30%
ztráty stlačeného vzduchu. Opotřebení navíc způsobuje ztrátu těsnosti
nářadí, což dále snižuje jeho účinnost.
Vysokofrekvenční elektrické nářadí si
ponechává nezměněný jalový výkon.
Elektrická síť 200/300 Hz, která elektrické nářadí tohoto typu napájí, nevykazuje téměř žádné energetické ztráty.
Akumulátorové nářadí
V současné době je velmi populární
akumulátorové nářadí určené k použi44 • říjen 2011
tí v průmyslu. Moderní akumulátorové
baterie umožňují dlouhodobý chod při
zachování značného výkonu zařízení.
Jejich použití je velmi výhodné tam,
kde kabely přivádějící energii, a to jak
elektrickou, tak i pneumatickou, překážejí při manipulaci, případně místo
práce není stabilní. Základní typy
akumulátorového nářadí jsou vrtačky, rázové utahováky, baterky, nůžky,
vysavače, řetězové pily, pily, brusky,
mikronářadí, vykružovačky, šroubováky či sešívačky. K významným
výrobcům pak patří např. Black and
Decker, Bosch, Dewalt, Fein, Festool,
Hilti, Hitachi, Makita, Metabo, Perles,
Protool, Virutex a mnoho dalších.
U této skupiny nářadí zaznamenáváme v poslední době nejprudší
technologický vývoj a mnoho inovací. Jejich úkolem je eliminace limitů
daných způsobem napájení, například
stále nedostatečná požadovaná kapacita akumulátorů, a to při současném
omezení jejich rozměrů a hmotnosti.
Trvalým problémem je poměrně nízký
výkon tohoto nářadí. Avšak pokrok
v tomto ohledu je značný. Firma Hitachi letos poprvé uvádí na trh bezuhlíkový motor, v němž odborníci spatřují nástupce současné technologie.
Pro sériovou výrobu těchto motorů
byl vybrán šroubovák WH14DBL.
Klíčovým elementem fungování jeho
motoru je mikroprocesor, jenž zároveň plní funkci usměrňovače řídícího práci motoru, který je zbaven lamel
a uhlíků. Na jeho precizní práci závisí dosahování optimálních parametrů
a požadované dynamiky. To umožňuje plnou kontrolu otáček v okamžiku
dotahování a vyšší výkon. Absence
opotřebovávajících se elementů, jako
jsou komutátor a uhlíky, znamená
delší období bezúdržbové práce. Navíc
motory tohoto typu jsou menší než ty
tradiční. Doplňkem pohonného systému v těchto zařízeních jsou lithiumiontové akumulátory nové generace
BSL1430 o obsahu 3,0 Ah. Novinkou
jsou také mikroprocesory zodpovědné za ochranu obvodů. Tento systém
společnost Hitachi pojmenovala Multiplex Protection Circuit; jeho úkolem je ochrana akumulátorové baterie
proti škodlivým vlivům, se kterými se
v provozních podmínkách nejčastěji
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
setkáváme – nadměrné vybití, nadměrné nabití a přetížení.
Nový vrtací šroubovák Protool
DRC 18-4 LI Set 18V 2,6 Ah je také
vybaven elektronickým komutovaným motorem EC bez uhlíků. Lehká,
kompaktní konstrukce zajišťuje ergonomii nářadí a prakticky neomezenou
životnost. Lithium-iontový akumulátor poskytuje vysokou hustotu energie
při minimální hmotnosti a ve výsledku více zašroubování na jedno nabití, a to při kompaktnějším stroji zároveň. Motor EC ve spojení s Li-ion
akumulátorem skýtá až o 100 % větší
efektivitu šroubování a 4rychlostní převodovka umožňuje přizpůsobit otáčky podle potřeby, maximálně
na 3 800 ot/min pro rychlé a rovnoměrné vrtání. Jak říká Mariusz Czajkowski z firmy Tooltechnic System
(Polsko), výhodou vrtacích šroubováků Protool DRC a PDC je konektor
FastFix. Umožňuje bleskově přepínat
nářadí na sklíčidlo nebo úhlovou hlavici bez dalších nástrojů, navíc má speciální upínák CENTROTEC a k dostání
je také mnoho dalších nástavců a vrtáků systému CENTROTEC. Vysoký
otáčivý moment (60 Nm) nebo 3 800 ot/
min při čtvrté rychlosti jsou rekordní
hodnoty ve srovnání s jinými akumulátorovými vrtacími šroubováky.
Trh s elektrickým nářadím
můžeme rozdělit na dva
základní segmenty – segment
nářadí a nástrojů pro profesionály a segment nářadí
pro širokou spotřebitelskou
veřejnost.
Společnost Bosch nabízí nové akumulátorové vrtací šroubováky série
Heavy Duty vybavené lithium-iontovými akumulátorovými bateriemi.
Najdou uplatnění všude tam, kde se
požaduje vrtání otvorů a zavrtávání
vrutů do tvrdých materiálů. Akumulátorový příklepový vrtací šroubovák
GSB 18 VE-2 LI Professional dosahuje rychlosti 2 050 otáček za minutu, což zajišťuje plynulost práce. Pro
pevné zavrtání vrutů o průměru do 12 mm
nebo vyvrtávání otvorů do dřeva o průměru do 50 mm je vhodný vrtací šroubovák
GSR 18 VE-2 LI Professional. Díky plynulému zrychlování točivého momentu je
možné přizpůsobení práce nástroje každému rozměru šroubů. Nové výrobky Bosch
jsou vybaveny elektronickou ochranou
motoru Electronic Motor Protection (EMP),
která automaticky vypne motor v okamžiku, kdy klesá rychlost. Systém tak zajišťuje nářadí dlouhou životnost a předchází přehřátí motoru. Díky elastickému a pevnému
pouzdru Dura Shield jsou akumulátorové
vrtací šroubováky plně funkční dokonce
i po pádu na beton z výšky 2 metrů.
Akumulátory Li-Ion
Použití lithium-iontových akumulátorů
má velký dopad na ergonomii nářadí. Jejich
hmotnost v porovnání s niklmetalhydridovými nebo niklkadmiovými akumulátorovými
bateriemi je o 40 % menší. Počet nabíjecích
cyklů je o 40 % vyšší a kapacita při zachování
stejných rozměrů je cca o 20 % větší. Podle
japonských inženýrů může správně používaný akumulátor vydržet až 3 000 nabíjecích
cyklů za předpokladu, že nebude docházet k teplotním výkyvům v průběhu práce
a nabíjení. S ohledem na absenci těžkých
kovů jsou neškodné pro životní prostředí.
Nemají paměťový efekt. Přes četné kladné vlastnosti však mají články Li-Ion také
jednu vadu - jsou málo odolné proti přebití elektrickým proudem. Proto má vybavení
ochranným pojistným systémem jako u Hitachi velký význam pro nářadí s tímto napájením. Společnost Bosch u své lithium-iontové
technologie Bosch Premium používá systém Bosch Electronic Cell Protection (ECP),
který chrání články akumulátoru proti přetížení, přehřátí a úplnému vybití.
Závěrem lze konstatovat, že je namístě
věnovat pozornost neustálému vývoji technologií používaných v oboru akumulátorového nářadí a jejich stoupající schopnosti konkurovat (stejně jako u elektrických)
pneumatickému nářadí. Společnost Bosch
srovnala náklady na energii spotřebovanou
při výrobě s využitím pneumatických šroubováků a nářadí C-EXACT s akumulátorovým napájením. Ukázalo se, že pneumatický
pohon je téměř třikrát dražší.
Většina uživatelů akumulátorového nářadí se mylně domnívá, že čím větší je hodnota napětí, tím větší bude výkon stroje. To je
pravda pouze částečně. Je třeba vzít v úvahu
také objem Ah, protože vrtačka 12 V s akumulátorovou baterií 24 Ah má stejný výkon
jako vrtačka 24 V s baterií 1 Ah. Při koupi je
třeba si všímat zdánlivě nepodstatných parametrů, jako je např. délka přiváděcího kabelu. Delší kabel umožňuje volnější pohyb při
práci a eliminuje nepohodlné prodlužovací
kabely.
Pokud jde o odolnost, jsou výrobky renomovaných firem rozhodně lepší než ty
levné, ačkoli i ty jsou rok od roku dokonalejší. Důležité je pouzdro a jeho kvalita. Hliníkové pouzdro ovlivňuje přesnost, například
plochost a stabilitu nářadí, což se projevuje
lepším a rovnějším opracováním obráběného elementu. Hliník navíc lépe odvádí teplo
vzniklé třením, které může poškodit jemné
materiály.
T Ý D E N
MANAGEMENTU
PRAHA 7.-11.11. 2011
The Czech Republic Chapter of IFMA
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
říjen 2011
•
45
TOP PRODUKTY
Nové termokamery řady Fluke P3
Vysoce odolné provedení Torture
TestedTM
Než vezmete termokameru Fluke
do své ruky... nám obvykle z rukou
vypadne… Jen termokamery Fluke
jsou navrženy tak, že vydrží pád
ze 2 m.
Fluke IR-Fusion®
Jedině termokamery Fluke umožňují přesné sesouhlasení viditelného a infračerveného obrazu tak,
aby se oba obrazy zcela prolnuly,
a díky tomu zajistily lepší diagnostiku problémů.
■ Síťový napáječ a externí nabíječ
akumulátorů
■ Návod k obsluze
Termokamery řady Fluke P3 využijí všichni profesionálové, kteří se
zabývají údržbou, odstraňováním
poruch, preventivní a prediktivní diagnostikou. Použití tyto termokamery najdou u průmyslových
nebo komerčních elektrikářů i údržbářů vytápění, klimatizace a vzduchotechniky. Nezastupitelné místo
mají pro energetické auditory a při
rekonstrukcích a sanacích.
Termokamery řady Fluke P 3 se
uplatní ve všech pr ůmyslov ých
výrobách, ať je to hutnictví, strojírenství, petrochemie, výroba plastů, skla, stavebních hmot i potravin.
Nepostradatelné jsou v energetice,
ve stavebnictví a při údržbě komerčních objektů, nemocnic, škol a obytných budov.
Není pokroku bez pohodlného
použití
Největší technologický pokrok termokamer Fluke je patrný z jednoduchosti pořízení termogramu a jeho
snadné analýzy.
ada ter mokamer Fluke P 3
poskytuje vysoké technické
parametry v cenovém rozsahu
podle vašich možností. Řada vychází
z osvědčených modelů Ti32 a TiR32
a nové modely mají označení Ti27,
TiR27, Ti29 a TiR29. Řada P3 přináší
prověřené, praktické a plně výkonné
modely pro široký rozsah diagnostických aplikací, které jsou navrženy
pro použití v nejtěžších průmyslových podmínkách. Všechny modely
se vyznačují vynikající kvalitou zobrazení, pohodlným ovládáním jednou
rukou a jednoduchým uživatelským
rozhraním.
Ř
Vynikající kvalita obrazu
Nejlepší teplotní citlivost mezi
pr ů myslov ý m i d iag nost ick ý m i
termokamerami a výborná optika
v kombinaci s vysokým rozlišením
displeje poskytují nejostřejší obraz.
Pohodlné ovládání jednou rukou
Zamíříte, ukazováčkem zaostříte
a prostředníčkem stisknete spoušť.
Stiskem palce pak zvolíte třeba obraz
v obraze, a navíc nahrajete hlasový
komentář.
46 • říjen 2011
Výměnné objektivy
Výměnné širokoúhlé objektivy
a s IR-Fusion® kompatibilní teleobjektivy rozšíří aplikační využití termokamer Fluke.
V dodávce je vše potřebné pro
okamžité zahájení práce:
■ Termokamera řady Fluke P 3
■ Program SmartView pro analýzu
a dokumentaci
■ Paměťová karta SD 2GB
■ Č t e č k a p a m ě ťo v ý c h k a r e t
pro přenos termogramů do PC
■ Odolný pevný kuf řík a měkká
brašna
■ Poutko na levou nebo pravou ruku
■ Dva Li-Ion výměnné akumulátory
Model řady P3
Rozlišení
Rozsah
Získejte zdarma výměnný objektiv!
Do 31. 12. 2011 máte jedinečnou
možnost získat ke každé termokameře řady P3 teleobjektiv nebo širokoúhlý objektiv zdarma!
www.fluke.cz
Ti27
Ti29
Ti32
TiR27
TiR29
TiR32
240 x 180
280 x 210
320 x 240
240 x 180
280 x 210
320 x 240
-20°C až +600°C
-20°C až +150°C
Přesnost
Citlivost
2%
50 mK
45 mK
Úhel pohledu
Zaostření od
Alarm
Určení
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
40 mK
150 mm
Překročení teploty
IR-Fusion ®
Palety barev
45 mK
23° x 17°
Překročení rosného bodu
Ano
8 standardních a 8 vysoce kontrastních
Průmyslová diagnostika
Stavební diagnostika
Tester vibrací Fluke 810
Ing. Jaroslav Smetana
Blue Panther Instruments
Lepší způsob, jak odhalit problémy na strojích
S
chopní profesionálové v průmyslové údržbě, mezi něž
patří i čtenář tohoto článku,
se snaží stále zlepšovat podmínky práce. Hlavní snahou je poznat,
co jim stroje říkají o svém zdraví.
Pro naslouchání strojům používají
mnoho cest.
Teploměrem nebo ter movizní
kamerou zjišťují přehřátí, špatné elektrické kontakty nebo vadná ložiska.
Multimetrem nebo analyzátorem
sítě odhalují elektrické problémy.
Technikou analýzy mazání posuzují
podmínky v čase.
Nyní se nabízí všem profesionálům
v průmyslové údržbě nově využitelná cesta, tj. ne jenom poslouchat, ale
nalézt mechanický problém.
Společnost Fluke přináší na trh
nový tester vibrací Fluke 810 (obr.
1). Jedná se o zcela nový nástroj pro
údržbu navržený pro přímé zjišťování
a ověřování vibrací strojů a doporučování potřebné opravy.
Mnoho údržbářských skupin dnes
pracuje pod tvrdými omezeními
financí a času. Nemohou mít zdroje
na využití dlouhodobých programů
analýzy vibrací. Fluke 810 je navržen
právě pro ty pracovníky údržby, kteří
potřebují řešit mechanické problémy a rychle pochopit podstatu stavu
zařízení.
Fluke 810 je ruční přístroj navržený a naprogramovaný pro diagnostiku většiny mechanických problémů, jako jsou nevyvážení, problémy
souososti a ložisek a mnoho dalších,
na širokém spektru mechanických
zařízení zahrnujících motory, ventilátory, dmychadla, řemenové a řetězové převody, převodovky, spojky,
pumpy, kompresory atd. Řada pracovníků v údržbě se domnívá, že jsou
jen dvě možnosti, jak testovat vibrace: velmi nákladné a složité analyzá-
tory vibrací s komplikovaným používáním a pak jen velmi jednoduché
vibrační testery.
Fluke 810 vyplňuje mezeru mezi
těmito dvěma kategoriemi přístrojů
a kombinuje schopnosti diagnostiky
vyškoleného zkušeného pracovníka
užívajícího složitý analyzátor vibrací s rychlým a pohodlným jednoduchým přístrojem za přijatelnou cenu.
Jedná se o nový testovací nástroj
pro oblast vibrací. Fluke 810 není
jenom detektor vibrací, ale kompletní diagnostický nástroj s návrhem
řešení odhaleného problému. Diagnostická technologie uvnitř Fluke
810 analyzuje situaci stroje a identifikuje poruchy porovnáváním vibračních dat s rozsáhlou sadou pravidel a algoritmů vyvinutých za mnoho
let zkušeností pracovníků v oblasti
diagnostiky vibrací.
Fluke 810 určuje závažnost zjištěné poruchy použitím techniky simulace bezporuchového stavu a vytvořením základny pro rychlé porovnání
nashromážděných dat. To znamená,
že každé provedené měření je srovnáváno se stavem „jakoby nového
stroje“.
Jakmile Fluke 810 zjistí poruchu, identif ik uje problém, jeho
místo a jeho závažnost na stupnici
čtyř úrovní a pomáhá tak pracovníku údržby zvolit priority údržbových prací. Také doporučí opravu.
Kontextová nápověda pomáhá novému uživateli rychlými tipy na další
postup v usnadnění práce.
Mechanická diagnostika s Fluke
810 začíná umístěním trojosého
TEDS akcelerometru na testovaný
stroj. Akcelerometr má magnetické
uchycení nebo může být připevněn
pomocí úchytky a lepidla.
Když stroj pracuje, akcelerometr detekuje jeho vibrace ve třech
rovinách (vertikální, horizontální a osové) a přenáší naměřená
data do Fluke 810. S použitím sady
pokročilých algoritmů tester provádí diagnostiku a doporučuje řešení
nápravy případné poruchy.
Fluke 810 tedy přináší možnost
provádět diagnostiku vibrací a odhalovat dobrý či nevhodný stav zařízení
i pracovníkům bez letité zkušenosti v oblasti vibrací a bez náročného,
dlouhodobého programu zjišťování
základních podmínek stroje. Dlouholeté zkušenosti jsou uloženy v přístroji a připraveny k použití.
Co se týče mechanické konstrukce přístroje, je jako všechny přístroje Fluke v provedení, jež je odolné
tvrdému prostředí. Je vybaven velkým barevným displejem a sadou
ovládacích tlačítek. Součástí dodávky je akcelerometr s citlivostí 100
mV/g a čidlo otáček s rozsahem 6 až
100 000 otáček za minutu.
Přístroj sám má rozměry 19 x 7 x
27 cm a váží pouhých 1,9 kg. Je napájen akumulátory LiOn s pracovní
dobou 8 hodin. Využívá čtyřkanálový 24bitový A/D převodník a pracuje v pásmu 2 Hz až 20 kHz.
Další podrobnosti o Fluke 810
i jiných přístrojích pro údržbu naleznete u zástupce firmy Fluke, společnosti Blue Panther s. r. o. www.bluepanther.cz
Více produktových novinek na www.udrzbapodniku.cz
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
říjen 2011
•
47
ZAOSTŘENO
Konverze dat
si, že pokud přidáte druhý komparátor,
můžete v podstatě zdvojnásobit počet
rysek na pravítku. Nyní máte dvoubitové zařízení, které vám dává značky
po čtvrtinách.
Přidáním dalšího komparátoru získáte tříbitové zařízení a dělení na osminy.
Pokaždé, když přidáte další bit, získáte dvojnásobně jemnější dělení, takže
pravítko s šestnáctinami je ekvivalentem čtyřbitového zařízení. Specifikace
A/D převodníku mohou uvádět, že
jde o 8bitové nebo 12bitové zařízení. Rozšířením tohoto matematického
postupu zjistíte, že 12bitový převodník
vám dává 4 096 jednotek, což znamená,
že jakýkoli měřicí rozsah, s nímž pracujete, se dělí na 4 096 dílů. V příkladu s pravítkem by se každý palec rozdělil na díly o délce 0,00024414 palce.
Tentýž postup platí, ať už měříte cokoli: tlak, teplotu, velikost, průtok, výšku
hladiny, hmotnost atd. Celkový rozsah
bude rozdělen stejným způsobem.Takže
pro daný rozsah vám 12bitová konverze
(s 4 096 dílky) umožňuje větší přesnost
než 8bitová konverze, která poskytuje
pouze 256 dílků. Pokud se snažíte určit,
jakou bitovou hloubku potřebujete pro
určitou aplikaci, musíte se zeptat, jak
přesné má měření být.
Pokud je zapotřebí vysoká přesnost
v širokém rozsahu, řekněme u robotiky nebo pro koordinaci měřicího stroje, 12 bitů nemusí stačit. Na druhou
stranu, pokud měříte tlak mezi 0 a 100
psi (pound-force per sq. inch, 1 Pa =
1,450 × 10-4 psi) a dělení na ±5 psi
stačí, je dokonce i osmibitové rozlišení
zbytečně přesné. Je-li bitová hloubka
vertikálou nebo osou y na grafu, pak
vzorkovací frekvence je horizontálou
nebo osou x. Bitová hloubka říká, kolik
dílků máte k dispozici, a vzorkovací
Problematika počítání bitů
při konverzi analogových dat
na digitální.
A
Z A D AVAT E L É
reklamy
nalogově-digitální převodník
je elektronickým zařízením
přeměňujícím spojité hodnoty na digitální hodnoty úměrné
amplitudě vstupu. Při posuzování specifikací analogově-digitálních (A/D) převodníků je užitečné rozumět základům
bitové hloubky a vzorkovací frekvence, protože souvisejí se získáváním dat.
Pokud jde o bitovou hloubku, představte
si, že pravítkem měříte průměr mince.
Položíte pravítko na minci a zjistíte, že
je o něco větší než 11/16 palce. Skutečný
průměr je někde mezi 11/16 a 3/4 palce.
Můžete to okem odhadnout a interpolovat sami, ale stroje nejsou tak dobré
jako vy. Aby stroje mohly provést toto
měření, je nutná konverze z analogového vstupu na digitální vstup.
Protože digitální data pracují s vysokou a nízkou hodnotou („zapnuto“ nebo
„vypnuto“, 1 nebo 0 apod.), musíte odečet rozdělit na diskrétní segmenty. V případě zařízení může být analogové měření poskytnuto jako napětí, například 0
až 10 V. Pro digitalizaci měření můžete
použít komparátor (porovnávací člen),
který změní stav z „vypnuto“ na „zapnuto“, jakmile napětí dosáhne 5 V. Takto
jste právě vytvořili jednobitový A/D
převodník. Když to použijeme na výše
uvedený příklad, můžeme říci, že jakákoli hodnota pod ½ palce je méně než
5 V a jakákoli hodnota přes ½ palce je
více než 5 V. Bohužel toto není příliš
přesné. Jste-li však prozíraví, uvědomíte
frekvence říká, jak často děláte značku. Řekněme, že potřebujeme načrtnout řadu rovnoběžných čar vzdálených 1/8 palce od sebe. Pokud máte
pravítko a tužku s ostrým hrotem, není
to problém. Pokud ale máte jen dláto,
které zanechává tlustou čáru o šířce ¼
palce, budete s tím mít těžkou hlavu.
Vaše rýsovací náčiní musí být jemnější
než vzdálenost mezi čárami. Obdobně
je tomu při konverzi analogových dat
na digitální. Stejně jako musíte mít
dostatečnou bitovou hloubku pro duplikování jemných detailů analogového
vlnového průběhu, také vaše vzorkovací frekvence musí být pro danou aplikaci dostatečná. Frekvence digitálních
dat musí být nejméně dvojnásobkem
nejvyšší analogové frekvence, kterou
máte konvertovat.
Spočítejte si to sami
• Pro digitalizaci měření můžete použít komparátor, který při určitém přírůstku změní stav z „vypnuto“
na „zapnuto“.
• Přidáte-li druhý komparátor, v podstatě zdvojnásobíte počet dílků. To je
dvoubitové zařízení.
• Pokaždé, když přidáte komparátor, získáte dvakrát tak jemnější dělení, takže 12bitový převodník vám dává
přesnost měření se 4 096 dílky.
Tento článek ze série „Zpět k základům“ vychází z příspěvku Petera
Welandera pro časopis Control
Engineering; najdete jej na blogu
„Zeptejte se Control Engineeringu“.
Upravila Renee R. Bassettová, technická redaktorka časopisu Control
Engineering. Kontaktujte ji na adrese
[email protected]
název společnosti
strana
www stránky
telefon
Blue Panther s. r. o.
obálka str. 2
www.blue-panther.cz
+420 241 762 724-5
CMMS s. r. o.
15
www.cmms.cz
+420 251 812 449
Fluke
obálka, 46
www.fluke.com
x
IFMA
45
www.ifma.cz
420 267 313 002
INTERFLON Czech, s.r.o.
16, 17
www.interflon.cz
+420 257 214 169
KSB-PUMPY+ARMATURY s.r.o
21
www.ksbpumpy.cz
+420 241 090 211
Moravské přístroje a. s.
28, 29
www.mii.cz
+420 577 107 171
Papouch, s. r. o.
25
www.papouch.com
+420 267 314 267
Schneider Electric CZ, s. r. o.
38, 39
www.schneider-electric.cz
+420 382 766 333
Terinvest, spol. s r. o.
39
www.amper.cz
+420 221 992 126
48 • říjen 2011
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Přihlaste se do soutěže
PRODUKT ROKU 2011!
Soutěž pod záštitou časopisů
Control Engineering Česko
a
Řízení a údržba průmyslového podniku
pořadá vydavatelství Trade Media International, s. r. o.
Více na: www.controlengcesko.com a www.udrzbapodniku.cz
Download

Stáhněte si č. 19 v PDF - Česká společnost pro údržbu