20 Servis kompresorů
24 Kabely pro VFD
36 Bezdrátové systémy
Umožnili jsme zaměstnancům
řídit svůj vlastní prostor
na pracovišti
V podniku Ingersoll Rand’s Southern Pines
každodenně posuzují objem zisků a ztrát,
což přispívá k jejich úspěšnosti.
16
www.udrzbapodniku.cz
CONNECTIVITY – páteř automatizace
na strojích a zařízeních.
Snižuje náklady.
Posiluje konkurenceschopnost.
+ kompetentní poradenství
+ postavená na nejlepších technologiích
+ průběžně od řízení přes rozhraní
až po úroveň snímačů a akčních
prvků
www.weareconnectivity.com
EDITORIAL
REDAKCE
Vydavatel
Michael J. Majchrzak
Šéfredaktor
Lukáš Smelík
Redaktoři
Daniel Haupt, Barbora Byrtusová,
Jana Poncarová
Odborná spolupráce
Petr Moczek, Martina Bojdová,
Monika Galbová, Zdeněk Mrózek, Petr Klus,
Jiří Fízek, Pavla Rožníčková
Předseda redakční rady
Zdeněk Votava
Redakční rada
Václav Legát, Tomáš Hladík, Ondrej Valent,
Libor Keller, František Helebrant,
Vladislav Marek, Lubomír Sláma, Juraj Vitkaj,
Věra Pelantová, Juraj Grenčík,
Hana Pačaiová, Miroslav Rakyta
REKLAMA
Account Manager
Miroslava Pyszková
mob.: +420 777 793 392
e-mail: [email protected]
Grafické zpracování
Eva Nagajdová
TISK
Printo, spol. s r. o.
REDAKCE USA
Bob Vavra
Kevin Campbell
Amara Rozgusová
REDAKCE POLSKO
Tomasz Kurzacz
Vážení příznivci letního grilování…
…nebojte, nespletli jste si svůj jistě oblíbený časopis se sbírkou rad pro kulináře.
Jen Vám chci dát patřičně najevo, že i nám v redakci je zcela jasné, kterými směry
se nyní mohou ubírat Vaše myšlenky. A přesto jsme si pro Vás dovolili přinést ještě
jednu letní porci technických novinek, které mohou být inspirací pro další rozvoj
Vašeho podnikání.
Ať už na zahradě zavěšeni v houpací síti, na zasloužené dovolené, či povinně v potu
tváře na pracovišti se tak můžete například dozvědět, které činnosti vedou k úspěchu
americkou společnost Ingersoll Rand. Základní proměnou v příběhu firmy je zde
bezesporu lidský faktor, takže vězte, že ať už jde o Vaši nebo dovolenou Vašich
zaměstnanců, nechte je odpočinout a nabrat síly, abyste společnými silami mohli
následovat jejich úspěšného příkladu.
Ovšem tímto obsah tohoto vydání pouze začíná. V redakci jsme přichystali také
zajímavou sérii rozhovorů, ze kterých poznáte, že i velké (zejména automatizační)
firmy dnes vidí v činnostech spojených se servisem velké výzvy a hlavně potenciál
dalšího růstu, což je pro obor, který nás mnohdy spojuje zajímavým příslibem.
Stejně jako v předchozích číslech se z dalších stran časopisu dozvíte také o dalších
technologických inovacích napříč celým spektrem závodů.
Členění obsahu a užitečnost rad při hledání potenciálních úspor v různých technologických procesech jistě není pro pravidelného čtenáře velkým překvapením. Nicméně
neustále se sami přesvědčujeme, že osvěta v tom, jaké výhody může přinášet správně
vedený systém údržby, nikdy neuškodí. Právě z tohoto důvodu jsme také přijali nabídku
pořadatelů a v rámci doprovodného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu
v Brně uspořádáme seminář s názvem Údržba jako cenný nástroj při hledání úspor,
na který Vás tímto všechny srdečně pozýváme. Pevně věříme, že i tato naše snaha
přinese větší pozornost oboru, kterému jsme ve velké míře zasvětili náš časopis,
který se i díky Vám, laskavým čtenářům například, snaží o propagaci oboru údržby
s každým novým vydáním. A pokud by Vás zajímalo, o jakých možnostech úspor
budeme hovořit, bližší informace a postup pro přihlašování najdete dále v listu.
Jelikož jsem již v úvodu prohlásil, že jsme si vědomi toho, že mnozí jistě máte
myšlenky někde úplně jinde, nebudu se dále rozepisovat a raději Vám popřeji příjemně
strávené léto, spoustu úžasných zážitků, minimum deštivých dní a případně také
ničím nerušenou četbu…
VYDAVATEL
Trade Media International, s. r. o.
Mánesova 536/27
737 01 Český Těšín
Tel.: +420 558 711 016
www.udrzbapodniku.cz
ISSN 1803-4535
MK ČR E 18395
Lukáš Smelík
Šéfredaktor
Milan Katrušák
ředitel
[email protected]
Redakce si vyhrazuje právo na krácení textů
nebo na změny jejich nadpisů.
Nevyžádané texty nevracíme.
Redakce neodpovídá za obsah
reklamních materiálů.
Časopis je vydáván v licenci
CFE Media.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
červen / červenec
2012
• 1
4
6
7
8
10
12
14
FORUM
Pozice podnikové údržby
při hledání možností
snižování nákladů
Udržujeme, udržujete, udržují...
aneb Národné fórum údržby 2012
Mezinárodní strojírenský veletrh Nitra
Společnost HENNLICH otevřela
výzkumné a vývojové centrum
ReMoCe – fotovoltaické elektrárny
pod dohledem
Ne všechny léta prováděné údržbové
úkony jsou skutečně potřebné
Naším cílem je ztrojnásobení objemu
přijatých zakázek
16
TÉMA Z OBÁLKY
Umožnili jsme zaměstnancům řídit
svůj vlastní prostor na pracovišti
20
STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ
Kvalitní servis se vyplatí
Kompresory GA 30-90: nejlepší
výkonnost ve své třídě
22
červen / červenec 2012
ČÍSLO 5 (25) ROČNÍK V
24
ELEKTROTECHNIKA
Najděte vhodný kabel
pro systémy pohonů
s frekvenčním měničem (VFD)
27 Nový kabel pro motory ÖLFLEX®
SERVO FD 796 CP: optimální
efektivnost v energetických řetězech
28 Jděte pod povrch, abyste monitorovali
teplotu motoru
30 Elektrodokumentace 21. století
32 Úspory měřením kvality elektrické
energie
36
38
41
44
46
48
50
AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA
Bezdrátové systémy se vyvíjejí,
aby čelily novému rozsahu výzev
Monitorovací systém WERMA WIN
v praxi
Jak efektivněji roztřídit alarmy?
Zvyšuje se úroveň bezpečnosti strojů?
52 IT V PRŮMYSLU
Mobilný klient – efektívna údržba
v teréne a prínosy zavedenia
informačného systému do údržby
55 Dorazila uhlíková ekonomika
56 Vyplatí se PLM pro středně velké
podniky?
58
59
60
16
ÚDRŽBA & SPRÁVA
Snese vaše ochranné zábradlí nárazy?
Proč odvaděče kondenzátu nefungují?
Zjednodušení mazacího plánu
= INTERFLON
TOP PRODUKTY
Murrelektronik výrazně rozšiřuje
sortiment
Unikátní ventily Varibell®: maximální
regulace
Umožnili jsme zaměstnancům řídit
svůj vlastní prostor na pracovišti
V podniku Ingersoll Rand’s Southern Pines každodenně
posuzují objem zisků a ztrát, což přispívá k jejich úspěšnosti.
ZAOSTŘENO
Sdílení nejlepších zkušeností
může představovat skličující úkol
Přeložené texty jsou v tomto časopise umístěny se souhlasem redakce
časopisu „Plant Engineering Magazine
USA” vydavatelství CFE Media. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto
časopisu nemůže být žádným způsobem
a v žádné formě rozmnožována a dále šířena
bez písemného souhlasu CFE Media. Plant
Engineering je registrovanou ochrannou
známkou, jejímž majitelem je vydavatelství
CFE Media.
Zaostřeno
Sdílení nejlepších zkušeností
může představovat skličující úkol
60
20 Strojní inženýrství
Kvalitní servis se vyplatí
Pro dosažení maximální produktivity a nízkých provozních
nákladů stačí kompresoru relativně málo. „Při projektování
kompresorovny nebo při instalaci samotné je nutné dodržet
instalační návrhy a pravidla pro provozování kompresoru.
28 Elektrotechnika
Najděte vhodný kabel pro systémy pohonů
s frekvenčním měničem (VFD)
Pohony s frekvenčním měničem (VFDs) vytvářejí praktický a environmentální
smysl, jak pro diskrétně řízené výrobní, tak i pro procesní subsystémy.
36 Automatizační technika
Bezdrátové systémy se vyvíjejí,
aby čelily novému rozsahu výzev
Efektivita a produktivita v rámci podniku jsou
rozhodujícími složkami, které nám umožňují
poskytovat shodnou jakost výrobku, minimalizovat
prostoje a zvyšovat spokojenost zákazníků.
46 Údržba & správa
Snese vaše ochranné
zábradlí nárazy?
Ochranné zábradlí patří mezi ty
součásti příslušenství, kterým
se obvykle věnuje snížená
pozornost, avšak jen do té doby,
než je příliš pozdě.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
červen / červenec
2012
• 3
FÓRUM – ROZHOVOR
Pozice podnikové údržby
při hledání možností
snižování nákladů
V
ý voj hospodářské situace
posledních let nutí managementy společností k trvalému
snižování nákladů. Tento trend
zapříčiňuje mnohdy to, že jsou
nastavovány pochody plošného
snižování nákladů, což dle odborných článků zahraničních časopisů
a odborné literatury ekonomické
oblasti vede k častým chybám
a k situaci, že jsou náklady snižovány „za každou cenu“.
P ř i spr áv ném roz hodová n í
je důležité brát v úvahu celkový
profit společnosti.
P ř i t omt o p oh le d u je t ř eba
se zamyslet i nad správným prováděním managementu údržby a zvážit
všechny možnosti, které se v této
oblasti nabízejí.
K tomu, abychom přistupovali
k řešení této oblasti správně, je třeba
nejdříve připomenout hlavní úlohu
integrovaného systému údržby.
Specialisté údržby v součinnosti
s managementem výroby by měli
provést kontrolu, zda je personál
obsluhující zařízení odpovídajícím
způsobem vyškolen, správně zařízení
používá a náležitě s ním pracuje,
čímž je eliminováno množství poruch
způsobených neznalostí obsluhy.
Správné řízení údržby (údržba
o přestávkách, o sobotách a nedělích)
může zvýšit využitelnost strojních
zařízení – výrobní čas. Provedením
revize nákladů na likvidaci odpadů
a nastavením systému separace lze
náklady anulovat, ba dokonce změnit
na profit.
Hlavními aspekty tohoto managementu jsou:
• udržovat efektivně hmotný majetek
v provozuschopném stavu
• předcházet vzniku poruch a poruchových stavů
• operativně odstraňovat vzniklé
poruchy
• snižovat environmentální dopad
provozu zařízení
• zajistit bezpečnost provozu výrobních zařízení
• vést údržbu k její excelenci
V tomto článku bychom se chtěli
zmínit o některých možnostech, jak
může údržba přispět k optimalizaci
celkových nákladů.
2. Údržba budov a nemovitého
majetku
Management údržby může navrhnout vedení společnosti nové způsoby
využití prostor.
Nev y u žité prostor y je mož no
nabídnout k pronájmu.
Zvýšením součinnosti jednotlivých
organizačních rovin, implementací
systému 5S a Kaizen systémů lze
objevit mnoho nových možností.
Provedením nezávislého energetického auditu lze získat podklady
pro implementaci efektivních způsobů osvětlení, což při využití všech
současných trendů vede k výraznému
snížení podílu energie v přepočtu
na náklady na jeden výrobek.
Analýzou odběru elektrické energie v pr ůběhu tzv. energetických
špiček (vaření kávy před a v průběhu
přestávek na odpočinek) lze získat
podklady pro implementaci řídicího
systému, jenž zabrání vzniku energetických špiček a tím poplatkům
za překročení.
1. Údržba výrobních zařízení
V hodnou implementací metod
TPM zvýšit podíl obsluhy zařízení
na běžné údržbě.
3. Údržba IT systému
Je běžnou praxí, že do nákladů
na údržbu jsou zahrnovány i náklady
na údržbu IT technologií. V přepočtu
4 • červen / červenec 2012
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
na produkci nejsou samostatně sledovány trendy vývoje nákladů na údržbu
IT systému (při analýze provedené
v roce 2011 vycházely v průměru
tyto náklady na 20–27 % z celkových
nákladů na údržbu).
Nabízejí se tyto možnosti úspor:
• zavedení jednotného systému vypínání počítačů mimo pracovní dobu
• nastavení tiskáren na oboustranný
tisk (nezbytná podpora vedoucích
pracovníků při zaškolení personálu
a provedení kontrol), zavedení
ID karet pro zaměstnance využívající tiskárny
• implementace systému kontroly
využívání, resp. zneužívání počítačů a možnosti internetu
• redukce nákladů na telefonování
pomocí aplikace Skype
4. Analýza procesu údržby
Tak jako se vyvíjí potřeby trhu z hlediska výroby, vyvíjí se i nové možnosti
služeb pro oblast údržby.
Analýzou vlastních činností oproti
možnostem, které nabízí trh, lze
kvalifikovaným zásahem do plánu
preventivní údržby změnit periody
cyklu oprav v souvislosti s novými
trendy ve vývoji komponent používaných ve výrobních zařízeních
na organizaci výroby a na možnosti
poskytovaných služeb.
Tímto přehledem chtěl autor upozornit na širokou škálu možností,
jimiž lze využít zkušeností pracovníků údržby, kteří se vždy museli
vypořádat se všemi mimořádnými
událostmi, haváriemi a poruchami,
aby byly zajištěny požadavky výroby,
resp. plánu.
Každý zkušený ekonom a personalista potvrdí, že v následujícím
středně rozsáhlém časovém horizontu mohou v minulosti získané
zkušenosti napomoci managementu
př i hledání inspirací pro v ý voj
nových strategií a cílů.
Ing. Jan Škarka
Česká společnost pro údržbu
www.udrzba-cspu.cz
VSTUP ZDARMA
NUTNÁ REGISTRACE
Údržba
13. září 2012
9.00–16.00
MSV v Brně
Kongresový sál B
jako cenný nástroj
při hledání úspor
Seminář zařazený do oficiálního
programu letošního MSV v Brně
seznámí účastníky s řadou užitečných
nástrojů, jak udělat z údržby ziskové
středisko. Pojďme společně odpovědět
na věčnou otázku manažerů, čím
může správně vedený program údržby
napomoci při snižování nákladů!
Cílová skupina:
Témata přednášek:
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
Střední a top management průmyslových podniků
Pracovníci sektorů údržby v průmyslových
podnicích
Zástupci dodavatelů nových nástrojů
průmyslové údržby
Výzkumní pracovníci
Zájmové organizace
Poradenské společnosti
Generální
partner:
t
Úspora ze správně vedené prediktivní údržby
Úspory z mazání
Jak na implementaci IS pro řízení údržby
Stlačený vzduch – obrovské možnosti úspor
Bez ložisek ani ránu
Jak zamezit ztrátám na parokondenzátních
systémech?
Ultrazvuk, pomocník při hledání úniků
Partneři:
no time
for downtime
Pořadatel:
w w w. ko n f e r e n ce - t m i . c z
www.controlengcesko.com
z
CONTROL ENGINEERING
Č ESKO ČERVEN 2012
z
37
FÓRUM – ROZHOVOR
Udržujeme, udržujete, udržují...
aneb Národné fórum údržby 2012
K
aždoroční mezinárodní konference nazvaná Národné
fórum údržby 2012 připadla
v letošním roce na 29.–31. května.
Dvanáctý ročník této akce se konal
pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v prostorách hotelu Patria na Štrbském plese
ve Vysokých Tatrách. Nad odbornými tématy se setkali odborníci
v oboru údržby, zejména manažeři,
technici, představitelé společností
nebo akademičtí pracovníci.
Athaide Ribeiro, výkonný tajemník Brazilské společnosti údržby ABRAMAN.
Hlavním posláním tradiční konference je přinášet aktuální odborné
informace a umožnit výměnu cenných zkušeností odborníků na oblast
údržby. Bohaté zkušenosti si předávali
jak domácí, tak zahraniční účastníci
v šesti hlavních tematických blocích, které doplňovaly dva semináře
(Od údržby po poruche po zavedenie
TPM a Riadenie údržby na základe
rizík s využitím podpory IS v údržbe)
a dva workshopy (Diagnosticky audit
rotačných strojov s klznými ložiskami
a Benchmarking údržby – globalizované ukazovatele výkonnosti údržby
vo väzbe na procesy). Na účast si pořadatelé určitě nemohli stěžovat – konferenční sál byl po téměř celou dobu
prezentací skoro plný, „urvat“ volné
místo k sezení se občas jevilo jako
nadlidský výkon; živý a velmi sympatický ruch panoval o přestávkách,
6 • červen / červenec 2012
během návštěv jednotlivých výstavek
zástupců přednášejících společností
i během neformálních rozhovorů
účastníků.
Na detailní vyjádření k projevům jednotlivých řečníků bohužel
nemáme prostor. V každé sekci vystoupili mimořádně kvalifikovaní a povolaní odborníci, zasvěceně pojednávali
o tématech, které mohly a měly být
přínosné pro všechny přítomné posluchače-odborníky. V sekci Informačné
systémy a podpora údržby vystoupil
hned prvního dne konference Miroslav
Šandor, specialista na EAM systémy
ze společnosti Inseko, a.s. Prezentoval
na téma Mobilný klient – efektívna
úrdžba v teréne a prínosy zavedenia
informačného systému do údržby.
Za hlavní problém, kter ý může
v údržbě „v terénu“, se kterou se
pracovníci údržby setkávají téměř
denně, považuje neefektivní využití
velkého množství informací, které
mají k dispozici. Zahlcení těmito údaji
pak odvádí pozornost od samotného
údržbářského výkonu. „Řešením problému je využívání mobilních klientů
při práci v terénu. Jeho hlavním
účelem je zefektivnit práci s údaji,
snižovat pracnost při vyhodnocování dat a také snížení, nebo celkové
odstranění vlivu lidského faktoru
při vstupu dat,“ vypočítává hlavní
výhody mobilních klientů Miroslav
Šandor. V sekci Prediktívna údržba
a diagnostika se představil také Petr
Uřídil z firmy SPM Instrument s.r.o.
Vedle teoretických východisek uváděl
Předsednický stůl
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Štrbské pleso
příklady z praxe, v tomto případě
o podílu správného mazání jako hlavního faktoru na životnost a spolehlivosti stroje: „V roce 2002 došlo během
povodní k zaplavení strojů vodou.
I přes veškerou snahu údržby se tato
skutečnost projevila na dalším provozování. U zde uvedeného ventilátoru
docházelo k opakovanému selhávání
ložisek a i přes pečlivou výměnu,
včetně kontroly ustavení a vyvážení,
ventilátor vykazoval proměnlivě zvýšené vibrace. Životnost ložisek v té
době se pohybovala okolo tří měsíců.
Po přechodu z mazání dle mazacího
plánu na kontrolované mazání dle
skutečného stavu bylo zjištěno, že je
ventilátor velmi citlivý na množství
maziva. Oproti mazacímu plánu bylo
dodáváno cca 10 % maziva v intervalu
1–2 týdny a díky takovéto zvýšené
starostlivosti se dařilo ventilátor
dlouhodobě provozovat.“ Pro odlehčení situace přednášející Petr Uřídil
neopomenul ukázat fotografii správně,
dle norem „namazaného“ údržbáře.
Již bylo zmíněno, že zájem a účast
na Národném fóru údržby 2012 byl
opravdu ukázkový. Dokládá o tom také
fakt, že řečníci museli být v mnoha
případech přímo „zastaveni“ moderátory akce významným poťukáváním
a nápadnými pohledy na ciferník
hodinek. Věřím, že přednášející by
dokázali poutavě povídat, povídat
a povídat... třeba do teď.
Mezinárodní strojírenský
veletrh Nitra
M
ezinárodní strojírenský veletrh
v Nitře si za svou osmnáctiletou kariéru vybudoval velmi
solidní pozici na slovenském i mezinárodním poli. Na území Slovenské
republiky se jedná o nejvýznamnější
a největší veletrh zacílený na strojírenské odvětví, jeho pravidlem a nepsanou
tradicí je vysoká každoroční účast
domácích i zahraničních vystavovatelů. Pro úplnost dodejme, že vedle
primárního zaměření na strojírenství
se slovenský veletrh orientuje také
na odvětví technologicky provázaná
právě se strojírenským průmyslem.
Letošní, již 19. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Nitře
proběhl ve dnech 22.–25. května 2012
a opět zaujal značnou plochu (28 000 m2)
nitranského výstaviště Agrokomplex.
Veletrh byl i v tomto roce segmentován
dle zaměření do pěti tematických
okruhů: EUROWELDING (na své si
přišli zájemci a odborníci v oboru sváření), CAST-EX (ten byl šitý na míru
pro návštěvníky, kteří vyhledávají
novinky z oblasti slévárenství, hutnictví
a metalurgie), CHEMPLAST (zaměřený
na využití plastů pro strojírenství),
EMA (pavilony označené těmito písmeny nabízely aktuální trendy z oborů
elektronika, měření a automatizace)
a konečně STAVMECH-LOGITECH
(pro návštěvníky, kteří se zajímali
o stavební mechanizaci a manipulační
techniku). Vedle samotných vystavovatelských stánků nabídli organizátoři akce
širokou škálu workshopů, vědeckých
a odborných konferencí, informačních
a pracovních seminářů. Z organizačního
hlediska nezbývá než před organizátory
smeknout klobouk, vše klapalo jako
po drátku,
d á k z bohatého
b h éh programu sii
vybíralo celkem 16 200 návštěvníků.
Podíváme-li se na veletrh hlouběji,
nikoho nepřekvapí přítomnost dlouhodobých „es“ na odborném trhu, snaha
vystavovatelů zaujmout prezentovanými
produkty, celková přátelská atmosféra
a orientace na zákazníka. Narážíme
zde však na základní, obecný problém,
který se v současné době pojí s veletrhy:
zatímco některé stánky doslova „praskaly ve švech“ a zájem o produkty byl
enormní, jiné nechávali návštěvníci takřka bez povšimnutí. Může to do značné míry souviset s tím, že některé
stánky byly opravdu hodně vzdálené
byť i příbuzným strojírenským oborům.
Inu – není stroj jako stroj...
FÓRUM
Společnost HENNLICH otevřela výzkumné
a vývojové centrum
L
etošní Mezinárodní den dětí,
1. červen 2012, byl na většině území provázen hustým
deštěm, pošmurně zataženou
oblohou a to mohlo na mnohých tvářích
vyvolávat vrásky a vzbuzovat nelibost.
V litoměřické společnosti HENNLICH
INDUSTRIETECHNIK, s.r.o. byste
toho dne však zamračenou tvář hledali
marně, vždyť společnost zažila nevídanou slávu: otevírala nově dostavěnou
část svého areálu, kde vedle výrobních
a administrativních prostor slavnostním přestřihnutím pásky a přípitkem
přivítali zcela nové Výzkumné a vývojové centrum HENNLICH. Slavnostní
páteční dopoledne bylo doprovázeno
tichým bubnováním deště o střechu,
která tak byla „křtěna“ i symbolicky.
Původní zázemí společnosti bylo
dostavbou areálu více než zdvojnásobeno, v současnosti firma HENNLICH
I N DUST R I E T E C H N I K , s . r.o.
disponuje více než 8 500 m 2 ploch
pro výrobu, skladování, administrativní
zázemí, výzkum a vývoj. Stavba probíhala za plného provozu zbývajících
částí společnosti a vyžádala si investici
více než 120 milionů korun, výraznou
podporu představovala Evropská unie,
která v rámci Operačního programu
„Podnikání a inovace“ dotovala společnost 25% podporou ze svých fondů.
8 • červen / červenec 2012
Směřování tradiční české společnosti HEN NLICH INDUSTRIETECHNIK, s.r.o. podpořilo architektonické řešení nově otevřené budovy,
akcent kladený na šetrné životní prostředí, ekologii a obnovitelné zdroje
se promítl do celkové vizáže nové části
společnosti. Projevy pozvaných řečníků, vedle úlohy litoměřické společnosti na zvyšování dlouhodobé úrovně
města a rozvoj strojírenství v celé
České republice, mířily právě k hlavnímu gró firmy: k energetické šetrnosti.
Pavel Šumera, jednatel společnosti,
ve svém projevu zmiňoval několikerou
výjimečnost nové budovy. V souvislosti
se systémem vytápění/chlazení prostor
prostřednictvím tepelných čerpadel
uvedl: „Naše energetická bilance vůči
zemi je vyrovnaná. Využíváme energie
ze země, v průběhu roku je tam zase
vracíme. Umíme také hospodařit s dešťovou vodou. Nezastavěný areál naší
společnosti je „prošpikován“ retenčními nádržemi. To znamená, že kdykoli
prší, v nádržích se akumuluje dešťová
voda a my ji v průběhu roku používáme k zavlažování. Co nevyužijeme
k zavlažení, zasakujeme speciálním
systémem zasakovacích vrtů přímo
u nás na pozemku. Zase se snažíme
o maximální vyrovnanost a nezávislost na technických možnostech okolí
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
a jde nám o maximální energetickou
vyrovnanost našeho areálu a o šetrnost
k životnímu prostředí.“
Výstavba nového areálu společnosti
umožnila rozšířit výrobní kapacity, sklad, administrativní zázemí
a především f ir ma HEN NLICH
INDUSTRIETECHNIK, s.r.o. získala
vlastní prostory pro vědu a výzkum
a nová pracovní místa. „Naší hlavní
pozicí na poli vývoje a výzkumu
je oblast obnovitelných zdrojů a oblast
ochrany životního prostředí. V současné době pracujeme na několika
významných projektech, v oblasti
ochrany životního prostředí, resp.
obnovitelných zdrojů se jedná o vývoj
bioplynové stanice zcela nového typu.
Dále speciální vývoj v oblasti geotermálních kolektorů, ORC jednotky
pro výměnu odpadního tepla z technologických procesů na elektrickou energii a nebráníme se ani dalším, neméně
zajímavým projektům. Například
z oblasti letectví, spolupracujeme
s ruskou společností Suchoj a připravujeme manipulátory pro výměnu jejich
nových tryskových letadel Superjet,“
prozrazuje Pavel Šumera další směřování společnosti.
Litoměřická společnost HENNLICH
INDUSTRIETECHNIK, s.r.o. disponuje nyní moderním areálem, silnou
orientací na produkty z oblasti využití
obnovitelných zdrojů energie a pozoruhodná je také vlastním povědomím
o společenské odpovědnosti, kterou
s sebou pozice významné české společnosti nese. Dlouhodobá orientace
na podporu rovných příležitostí se
v novém areálu promítá mj. ve vybudování Baby clubu pro předškolní
děti zaměstnanců společnosti a v podpoře činností a aktivit mladých lidí
z Litoměřicka.
„Navzdor y větr u, dešti koráb
HENNLICH pluje kupředu,“ poznamenal jeden z hostů. Úsměvy na tváři
a pohodová atmosféra téměř „rodinné
firmy“ tato slova dokládá a nezbývá,
než přát novému centru společnosti
a jejím zaměstnancům jen to nejlepší.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
červen / červenec
2012
• 9
FÓRUM - ROZHOVOR
ReMoCe ˗ fotovoltaické
elektrárny pod dohledem
V pražské centrále společnosti
Schneider Electric se toho skrývá
více, než by se na první pohled mohlo
zdát. Faktů neznalý jedinec by při
návštěvě mylně nabyl dojmu, že jde
pouze o typické kanceláře, kterých
nejen po Praze naleznete na každém
rohu, že byste je nespočítali. Nicméně
jedny dveře, které sice nemají žádný
mystický odér, ani nepůsobí nijak
tajemně, skrývají projekt s názvem
ReMoCe. Abychom dlouho nenapínali,
Radoslav Šmrha, manažer servisního
odd. Smlouvy a ReMoCe, na úvod
přidává vysvětlení, kde se to zvědavý
návštěvník sídla firmy zatoulal…
Centrum ReMoCe je zkratkou Remote
Monitoring Center. Možnost vzniku centra výrazně podpořil obchodní úspěch
společnosti Schneider Electric CZ s.r.o.
v prodeji komponentů pro fotovoltaické
elektrárny. Ve většině případů je fotovoltaická elektrárna bezobslužným
provozem. Nachází se kdesi na odlehlém
místě a vyžaduje jiný přístup s ohledem
na nabídku servisních služeb. První věcí
vedoucí k uspokojení našich zákazníků
byla garance času opravy systému a druhou věcí bylo přesunout odpovědnost
za nepřetržitý provoz na servisní organizaci, která má dostatek zkušeností
pro tuto činnost. Pouze pravidelnou
servisní péčí se dá předejít komplikacím,
které by znamenaly odstávku výroby,
a tím finanční ztrátu investora.
Odkud nápad na vznik tohoto centra
pramení?
ReMoCe vychází z našeho systému
monitoringu, který jsme aplikovali
přímo na fotovoltaické elektrárny
a který dnes umožňuje sběr dat a jejich
následné vyhodnocení právě v našem
centru. Snažili jsme se maximálně
potlačit lidský faktor a pomocí softwaru
Nagios vyhodnocujeme veškeré informace, které přejímáme z fotovoltaických
elektráren. Konkrétně se jedná o systém ION, jehož jsme výrobcem. Díky
vyhodnocení jsme schopni na dálku
zjistit, zdali elektrárna pracuje v optimálním provozu a zdali tam nejsou
nějaké závady. Celá věc přispívá hlavně
k tomu, že jsme schopni rychleji odstranit závadu, zjistit přesně, co se na místě
děje, aniž bychom potřebovali někoho,
kdo se na místě pohybuje. Tím pádem
se hodně zkracuje doba servisního
zásahu, případné výměny zařízení
a obnovení provozu na místě. To bych
řekl, že je hlavní důvod vzniku našeho
centra. Chceme tvořit servisní podporu
pro naše servisní středisko, nabízet servisní smlouvy s garantovaným časem
opravy a nabídnout zákazníkovu takovou
službu, která mu bude vyhovovat.
Je tento systém ryze českým projektem, nebo byl vyvinut v zahraničí a teď
se aplikuje na české provozy?
Nositelem značky jsme my v České
republice, ale samozřejmě využíváme
softwarovou platformu, která je volně
šiřitelná. Jedná se právě o software
Nagios, který jsme ve spolupráci
s naším dodavatelem vyvinuli tak,
aby nám vyhovoval a abychom z něho
dostali vše potřebné. Když si to představíme… Zařízení běží v optimálním
provozu, ve škále od 0 do 10 se stanoví,
že se optimální provoz pohybuje mezi
5 a 7. Software pracuje tak, že „čte“
data a „hlídá“, jestli se data opravdu
pohybují mezi 5 a 7. V případě, že se
vychýlí, měříme, jak moc se vychýlily.
Pomocí přesně rozdělené škály na tři
části – optimální provoz, poruchová
hlášení, nebo fatální hlášení, jsme
schopni určit bez pomoci člověka, který
by je musel nepřetržitě sledovat, v jakém
stavu zařízení funguje.
Takže to funguje systémem hlášení
vychýlení, která nepřetržitě nějaký
člověk monitoruje?
Veškerá data se nám tady zobrazují
na velkých obrazovkách a navíc software
umožňuje přenos na „chytré“ telefony,
androidy apod. Pomocí SMS brány navíc
umožňuje posílat zprávy lidem, kterým
je třeba je zasílat. I v případě, že si člověk
odskočí na oběd, má obrazovky dále
k dispozici ve svém mobilním telefonu
nebo tabletu a poruchová hlášení je navíc
schopen obdržet i pomocí SMS zprávy
nebo emailu.
Máte konkrétní číslo počtu provozů,
které jsou tímto systémem v současnosti
zachyceny?
Ano, teď je tam, tuším, připojeno
kolem 25 fotovoltaických elektráren.
Samozřejmě je naším cílem být nadále
obchodně úspěšní a toto číslo neustále
zvyšovat a nabízet systém i pro jiné
provozy než je fotovoltaická elektrárna.
10 • červen / červenec 2012
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Můžete prozradit, jaký typ provozů
je pro vás nejbližší?
Myslím, že se jedná hlavně o průmyslové objekty, továrny apod. Domnívám
se, že právě tam je možnost uspět
s těmito systémy. Jedná se v podstatě
o všechny provozy, kde je naprosto klíčový bezporuchový chod a nepřetržité
elektrické napájení. Díky dokončenému
vývoji aplikace jsem schopni nabídnout
servisní službu, která může zákazníkovi
přinést výraznou úsporu financí, díky
zkrácené době odstávky způsobené
poruchou.
Jaký je postup ve chvíli, kdy zjistíte
nějakou poruchu, diagnostikujete ji?
Máte servisní týmy, které do elektrárny
zajedou, nebo se tam posílají externí
pracovníci, kteří provádějí samotnou
„nápravu“?
Máme k dispozici vlastní servisní
pracovníky a v případě, že by jejich
kapacita byla nedostatečná, jsme
připraveni využít i subdodavatele.
Ale zejména na základě servisních
smluv, které jsou na nejvyšší servisní
úrovni, upřednostňujeme výhradně
naše pracovníky, kteří jsou lokalizováni
v Praze, v Brně a v Písku. V Písku máme
zároveň sklady náhradních dílů.
Když se na problematiku zaměříme
z časového hlediska, mohl byste uvést,
jaký je průměrný čas od poruchy
po samotnou nápravu?
Jak už jsem říkal, monitorujeme systémy od vysokého napětí, přes vlastní
střídače, po stranu nízkého napětí.
U těchto systému je velmi problematické určit přesný čas opravy, protože se
jedná o velké celky, na jejichž výměnu
je v některých případech potřebné využít nákladní vůz nebo jeřáb. Nicméně
doba příjezdu technika na místo
je maximálně do 24 hodin a doba opravy
do dalších 48 hodin. Garantovaný čas
opravy se dále může lišit v závislosti
na místních podmínkách. Dá se však
říci, že i činnost složitějších celků jsme
schopni obnovit do tří dnů.
Už jste to jednou zmínil, ale mohl
byste ještě jednou podtrhnout největší
výhody toho, že existuje nějaké takové
servisní středisko, např. ve srovnání
s tím, že by každá elektrárna měla
svého servisního pracovníka, který
by dokázal ihned reagovat...
Když říkáte „servisní pracovník“,
je třeba si uvědomit, že pro to, aby byla
daná služba pokryta a vyhovovalo to
vešker ým předpisům, nařízením
a zákonům České republiky, tak by
tam museli pracovat lidi v nepřetržitém
provozu. Není to tedy otázka pouze
jednoho pracovníka. Nepřetržitý provoz
je finančně náročný a pro tento druh
provozu svým způsobem nevhodný.
První výhodou naší nabídky je tedy
vyřešení této problematiky. Druhá
výhoda spočívá v tom, že diagnostika
problému, který může nastat, vyžaduje
jisté zkušenosti a znalosti. Pracovníci
našeho týmu jsou na tento druh práce
speciálně školeni a vědí, jak elektrárna
funguje. To znamená, jsou schopni
vyhodnotit příčinu problému a výrazně
tak snížit čas doby odstávky elektrárny.
Díky znalosti problematiky a našich
přístrojů jsou schopni přesně pojmenovat: „Ano, tento díl je špatný a je třeba
ho vyměnit.“ K servisnímu technikovi
se tedy tato informace dostane ještě před
jeho výjezdem na místo. Odpadá tak
diagnostika na místě, která by vyžadovala příjezd servisního pracovníka,
možná i ze vzdálenosti 200 km od provozu, jeho návrat a následné vybírání
příslušného náhradního prvku a cesta
zpět na místo. Náš operátor je schopen
určit, na jakém celku nastal problém,
konkrétně na jakém typu zařízení
a dochází tak opravdu k výraznému
snížení doby opravy.
Na jakém principu vaše servisní
smlouva funguje? Je to placeno
od zásahu, nebo paušálně?
Naše servisní nabídka obsahuje
tři základní úrovně. První úroveň
je běžná údržba zařízení, to znamená
údržba v souladu s pokyny výrobce.
Zákazníkovi toto zaručuje, že o dané
zařízení je kompletně postaráno,
v souladu se záručními podmínkami.
V této úrovni nejčastěji nabízíme jednu
nebo dvě pravidelné prohlídky zařízení
ročně. Princip je podobný, jako když si
pořídíte nový vůz – máte předepsanou
periodu servisní prohlídky a měl byste
ji dodržovat tak, abyste měl záruky
atp. Nicméně tento druh servisu Vám
nezaručí to, že když se Vám vaše auto
porouchá někde na cestě, že dostanete
auto náhradní a bude moci pokračovat
v cestě. A to je právě řešeno v dalších
úrovních servisních služeb, které
nabízíme. Další úroveň znamená
zhruba toto: „Ano, my do určité doby
opravíme zařízení, nicméně náhradní
díly, které při vlastní opravě budeme
používat, si budete platit zvlášť
v případě, že zařízení není v záruce.“
A konečně nejvyšší úroveň servisních
služeb můžeme definovat takto – „Toto
je výše paušální platby, kterou za naši
službu požadujeme. Cokoli se na Vašem
zařízení porouchá my odstraníme bez
dalších nákladů.“ Samozřejmě platí,
že budou dodrženy veškeré provozní
podmínky a nedojde k destrukci zařízení
díky živelné pohromě nebo neodborným
zacházením. V rámci této úrovně služby
je velmi jednoduché vypočítat zcela
přesně náklady spojené s provozem,
bez dalších rizik. Pro některé zákazníky
je to velmi zajímavé, tato služba patří
mezi naše nejúspěšnější servisní
produkty.
Na závěr možná ještě otázku – provoz
se soustřeďuje na fotovoltaiku, může
být jakákoli. Po výrazném „boomu“ šel
ale zájem trošku dolů. Jaký předpokládáte, že by tato tematika mohla mít
vývoj? Budete se soustřeďovat na zařazování do jiných provozů, na další
rozvoj fotovoltaiky v České republice,
nebo budete expandovat do jiných zemí,
kde je fotovoltaiky využíváno více?
Vznik centra zcela jistě souvisel
s naší činností na elektrárnách. V této
oblasti boom už sice skončil, ale tyto
provozy bude nutné udržet dalších
19 let v provozu, takže se dá předpokládat, že naše centrum budoucnost má.
Samozřejmě dále vyvíjíme obchodní
aktivity, abychom rozšířili množství
našich zákazníků. V tuto dobu stále
existují zákazníci, kteří na naše centrum
nejsou připojeni a mají instalován náš
monitorovací systém. Na ty se chceme
s naší nabídkou zaměřit prioritně. Dále
bych uvedl, že díky tomu, že pracujeme
s tímto systémem a že ho neustále vylepšujeme, otevírá nám to nové možnosti
jak uplatnit systém i v jiných oblastech,
např. do průmyslových provozů.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
červen / červenec
2012
• 11
FÓRUM - ROZHOVOR
Ne všechny léta prováděné údržbové úkony
jsou skutečně potřebné
o předloňském v ýletě
na dceřinou akci podobného
charakteru (na Slovensko) se
do Brna ve dnech 30. a 31. května
2012 v rát i la akce společnost i
Rockwell Automation s názvem
Automation University Classic
a opět přitáhla pozornost velkého
množst v í f i remních par t ner ů
a zákazníků. Jednu z prezentovaných divizí společnosti, jež svým
zaměřením přilákala pozornost
naší redakce, nám představ i l
v krátkém rozhovoru její čelný
představitel Andrew Ballard.
P
Neobávám se toho, že by pro
naše čtenáře mohla být společnost
Rockwell Automation neznámým
pojmem. Na druhou stranu si nejsem
jist, zda si každý dokáže sumarizovat
činnost divize Servis a podpora. Čím
konkrétně se zabýváte?
Exter ně naši divizi sk utečně
nazýváme Servis a podpora (Service
and Support), interní název, který
mož n á bude č t e n á ř ů m bl i ž ší,
je však Centrum zákaznické podpory.
Fungujeme na několika stupních.
Zaprvé se zabýváme tím, co by se dalo
nazvat každodenní aktivní pomoc. Pod
tímto pojmem si můžeme „překvapivě“
představit to, co je u nás běžně na denním pořádku. Někdo zavolá a řekne:
„Něco tady není OK…“ Pro tyto případy u nás fungují centra vzdálené
správy, máme své servisní pracovníky,
kteří jsou schopni vyrazit do terénu
a potýkat se s problémy, s nimiž si naši
zákazníci nevědí rady. Dalším případem naší každodenní aktivní pomoci
je bezespor u t réni n k (školení,
chcete-li). A v neposlední řadě také
samozřejmě vlastní realizace oprav
poškozených produktů.
Tímto jste vyčerpal pouze jeden
stupeň, ale na počátku jste hovořil
o dalších možnostech vaší divize…
Správ ně, opravdu šlo pou ze
o činnosti, které provádíme hlavně
12 • červen / červenec 2012
na základě zákazníkovy interakce.
Nicméně již jsem nakousl možnosti
našeho vzdáleného monitoringu
stavu systémů zákazníka a rád bych
upozornil… nejen u produktů naší
společnosti. Mnohdy činnost naší
divize zahrnuje také monitoring produktů, které u zákazníka nainstalovala
např. společnost Cisco (zejména pro
monitorování „zdraví“ sítě). Díky
této diagnostice tak například nastává
chvíle, že zákazník nevolá nám,
ale my voláme jemu, zda ví, že má
(nebo mu hrozí) problém. Divili byste
se, ale mnohdy v samotném závodě
netuší, že na jejich strojích nastal nějaký
zádrhel.
Již jste připomněl, že se vaše divize
nestará výhradně o produkty společnosti Rockwell Automation. V poslední
době tento aspekt jistě ovlivnila zejména
akvizice společnosti Lektronix. Co
přesně toto spojení přineslo?
Společnost Rockwell Automation
vždy prováděla opravy produktů
bez rozdílu, zda pocházely z její výroby,
či nikoli. V případě, že šlo o opravy
výrobků, které nepatřily do našeho
portfolia, byla často ke spolupráci
přizvána třetí strana, např. firma
Lektronix. Nyní jsme „třetí“ společností opět my. Díky akvizici tedy získáváme velkou sílu pro opravy tohoto
druhu, jelikož společnost Lektronix
byla dlouhodobě vlivným hráčem
na poli oprav, dodávek náhradních
dílů a dalších servisních služeb
pro průmyslovou automatizaci.
Dokázal byste procentuálně vyčíslit,
kolik zakázek v tomto segmentu tvoří
produkty Rockwell Automation a kolik
ostatní?
Řeknu to na rovinu, netroufám si
stanovit toto číslo přesně, ale kdyby
šlo pouze o můj odhad s přihlédnutím
na to, co vím, řekl bych, že z 80 % jde
o produkty, které nejsou označeny
jako výrobky společnosti Rockwell
Automation.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
„Díky možnosti vzdáleného
monitoringu stavu systémů
zákazníka tak například
nastává chvíle, že zákazník
nevolá nám, ale my voláme
jemu, zda ví, že má
(nebo mu hrozí) problém.“
Nabídka vašich služeb byla rozšířena, ať už jde o údržbu prováděnou reaktivním, preventivním, či
prediktivním přístupem. Jak často
však zákazníci využívají nabídky tak
rozšířených služeb, není to spíše tak,
že si (zvláště) na našich trzích chtějí
provádět vše sami (tedy aby neplatili
„služby navíc“).
V každém závodě je potřeba brát
v úvahu tři faktory. Zaprvé produkty,
které jsou v něm již implementovány.
Produkty, které jsou do závodu zaváděny, a hlavně kompetence jednotlivých pracovníků. My se snažíme
zaměřit na všechny tři aspekty, i když
je pravda, že většina našeho byznysu
pochází z již existujícího vybavení.
Na d r u hou st ranu se u nov ých
implementací snažíme dělat vše pro
to, abychom pracovníkům pomohli
pochopit všechny zásady bezporuchového chodu jejich zařízení. Problém,
s nímž se však často setkáváme, souvisí se zmiňovaným třetím aspektem,
jelikož i přes úbytek pracovních míst
se stále setkáváme s nedostatečným
množstvím kvalifikovaných pracovníků. Takže není až tak rozhodující,
zda si veškerou údržbu chtějí provádět
v závodě sami nebo za přispění našich
specialistů – my se vždy snažíme,
aby provozované zařízení pracovalo v co nejvyšší shodě s jejich
požadavky.
Máte zkušenosti s mnoha průmyslovými trhy. V České republice
se však často setkáváme s nízkým
NAOBZORU
povědomím o důležitosti údržby. Máte
při své práci pocit, že by se náš trh,
případně komplexně evropský trh
nějak radikálně lišil?
Musím se trochu pousmát, protože
každá mince má dvě strany. Na jedné
straně je možná problém související
s nízkým povědomím méně technicky
vyspělých států o důležitosti provádět
údržbářské činnosti, ale na druhou
stranu ti, kteří tzv. vědí, jak je co
důležité, často narážejí na problém,
že možná ani tolik „nevědí“, pouze si
„myslí“, že by se vše mělo provádět
správně. Na toto téma bylo provedeno
několik průzkumů a je zajímavé, že
si můžete vybrat, komu věřit, protože
výsledky se mnohdy diametrálně liší.
Například já jsem měl nedávno v ruce
jeden průzkum, který hovořil o tom,
že až 60 % prováděné údržby není
nutností – a představte si, kolik by
v tom bylo utopených peněz, pokud by
byl údaj pravdivý. Naší snahou tedy
„Tím nejdůležitějším,
co chceme firmy naučit –
ať už vykonávají údržbu
5 nebo 100 let – je nutnost
porozumět životnímu cyklu
jejich výrobních operací.“
mnohdy je přesvědčit pracovníky,
že některé úkony nejsou dobré jen
proto, že se tak provádějí, co manažeři pamatují. Konzultační činností
se tak sami snažíme otřást tímto statem quo, abychom zvýšili povědomí
o současných trendech údržby. A tím
nejdůležitějším, co chceme firmy naučit – ať už vykonávají údržbu 5 nebo
100 let – je nut nost poroz umět
životnímu cyklu jejich výrobních
operací…
Siemens PLM software vyhlášen jedničkou po 11 let v řadě
Siemens PLM Software oznámil, že byl
po jedenáctý rok v řadě vyhlášen společností CIMdata Inc. lídrem v současnosti
v nejrychleji rostoucí kategorii průmyslu,
collaborative Product Definition management (cPDm). CIMdata také již po sedmý
rok v řadě ohodnotil Siemens PLM Software jako lídra trhu v segmentu digitální
továrny.
Siemens PLM Software se do kategorie
cPDm řadí svým portfoliem Teamcenter,
světově nejrozšířenějším softwarem digitálního řízení životního cyklu, zatímco portfolio Tecnomatix je nejrozšířenější software
v segmentu digitální továrny. Tato zjištění
společnosti CIMdata, která byla ohlášena
na konci března, jsou postavena na hloubkové analýze dat z PLM trhu a podrobněji
budou rozvedena ve zprávě společnosti
CIMdata nazvané Analýza PLM trhu 2011.
www.siemens.cz/plm
FÓRUM - ROZHOVOR
Naším cílem je ztrojnásobení
objemu přijatých zakázek
O
tevření nového Centrálního
evropského servisního střediska v Ostravě završilo
14. června 2012 velkou investici
společnosti ABB. Středisko vzniklo
splynutím dvou servisních jednotek: servis motorů a generátorů
a repase robotů. Hlavní výhody
a cíle střediska se pro nás pokusila
vypočíst Lenka Urbánková Jarešová,
ředitelka BU Automatizace výroby
a pohony, která stojí v čele tohoto
smělého projektu.
Setkáváme se u příležitosti otevření
nového Centrálního evropského
servisního střediska. Můžete našim
čtenářům v krátkosti prozradit hlavní
funkce centra a zhodnotit, jakou roli
v mezinárodním měřítku toto centrum
představuje?
Servisní centrum je koncipováno
jako evropské centrální středisko
pro servis, opravu motorů a generátorů a opravu a repasi robotů. Tato
servisní organizace by měla své aktivity významně rozšiřovat jak lokálně
v regionu a České republice, tak v celé
Evropě. Chtěli bychom se zaměřit
v první řadě v rámci generálních oprav
motorů a generátorů na VN motory
nebo například na větrné generátory
či trakční motory velmi používané
ve vlakové a tramvajové dopravě.
Investice v hodnotě 100 milionů
korun přinesla také značné rozšíření
výrobní kapacity místního závodu.
Dalo by se toto rozšíření demonstrovat
konkrétně v číslech?
Před třemi lety naše servisní středisko pracovalo na zakázkách zhruba
ve výši 4 milionů USD. Naším cílem
je do roku 2016 ročně pracovat
na zakázkách ve výši 13 milionů USD.
V návaznosti na tuto skutečnost
se hovoří o zpřístupnění nových
pracovních míst. O jakém počtu
zde mluvíme a na jaké pozice (jaké
kvalifikace) se budou moci uchazeči
hlásit?
V současné době zde pracuje více
než 70 zaměstnanců pro servis motorů
a cca 20 zaměstnanců na repasi robotů.
Do roku 2016 bychom měli přijmout
nejdříve specialisty do řad mechaniků, elektromechaniků a navíječů.
Očekávaný počet zaměstnanců by
měl být cca 125 na servisu a u robotů
pak 35.
Ostrava a celý moravskoslezský
region se již dlouhodobě potýkají
s vysokou nezaměstnaností; hrál
nějakou roli v rozhodování o umístění
Centrálního evropského servisního
střediska tento fakt?
Konkrétně v našem případě šlo
o přestěhování již existujícího servisního střediska do nových prostor
a jeho rozšíření. V našem oboru jsou
lidé se zkušenostmi a praxí velmi
HLEDÁTE
systémového
integrátora?
Hledejte na správném místě:
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
www.integratori.controlengcesko.com
14 • červen / červenec 2012
důležití a není snadné je vychovat. V této souvislosti bych
ale ráda zmínila, že ABB prostřednictvím svých výrobních
závodů a technologických center nejen v moravskoslezském regionu, ale také v Brněnském kraji zaměstnává
v současné době více než 2 000 lidí a tím i významně
přispívá k zaměstnanosti v obou těchto oblastech.
Zachovala se zde také výroba motorů, nebo jde pouze
o servis motorů ABB?
Nevyrábíme zde motory, ale za-jišťujeme jejich servis,
tedy jejich celkovou generální opravu, převinutí. Motory
můžeme opravovat až do výše 1 205 mm osové výšky
a servisujeme motory nejen ABB, ale i jiných výrobců.
Před třemi lety, když jste nastupovala na svou
pozici do vedení firmy, jste hovořila o potenciálu
servisu, zejména tedy o hledání nových zákazníků
na Slovensku, v Polsku a v Německu. Jak se podařilo
tento cíl splnit?
Přesně tak, tento cíl se nám splnit podařilo a konkrétně
s Polskem máme velmi dobré obchodní vztahy. Další rozšíření proběhlo ve Švýcarsku, Itálii, Dánsku, Francii a Řecku.
Ovlivnila například krize trh takovým způsobem,
že řada firem raději hledala možnosti servisu, než spěchala
s nákupem nových motorů? Respektive měli jste pocit,
že se tento jev opakuje častěji než před krizí?
Ani bych neřekla, zabýváme se servisem velkých motorů
a generátorů a ty mají životnost i 30 let, dle provozních
podmínek a zatížení. Spousta technologických zařízení
je přizpůsobena přesně na daný typ motoru a jeho rozměr,
a proto se dalo očekávat, že firmy nebudou pořizovat zcela
nový motor, spíše nechají stávající celkově repasovat.
Po takové repasi může být motor či generátor funkční dalších
20 let.
Další oblastí, na kterou jste se chtěla zaměřit,
je tzv. „field servis“. Můžete popsat, co dnes tato služba
představuje?
Field servis je takzvaná práce u zákazníka na místě,
to znamená, že naši zaměstnanci jsou schopni menší
opravy, jako například seřízení či výměna ložisek, zvládnout přímo na místě. Na místě také provádějí ustavení
motoru, diagnostické měření, zjišťování životnosti motoru
či další eventuální možnosti oprav.
Výhodou kvalifikovaných pracovníků napříč Evropou
je také možnost vzájemné výpomoci na projektech
v jiných zemích. Jak často k tomu dochází? Můžete
jmenovat nějaký projekt z poslední doby, kde jste
na to přistoupili?
Ano, konkrétně naši field servis inženýři, tedy ti, kteří
vyjíždějí k zákazníkům pravidelně, spolupracují s dalšími
servisními ABB středisky. Minulý týden byli například
u velmi významného zákazníka v Polsku.
TÉMA Z OBÁLKY
Jake Brafford pracuje na kompletaci nárazového šroubováku v podniku
Southern Pines. Důraz na štíhlé principy pomohl zlepšit kvalitu a zároveň
zmenšit plochu pracovního prostoru. Tato opatření rovněž přispěla k vyšší
racionalizaci práce.
Umožnili jsme
zaměstnancům řídit
svůj vlastní prostor
na pracovišti
V podniku Ingersoll Rand’s Southern Pines
každodenně posuzují objem zisků a ztrát, což přispívá
k jejich úspěšnosti.
Bob Vavra
Content Manager
16 • červen / červenec 2012
V
současné době probíhá odstraňování žlutého páskování na ploše
cca 2 000 čtverečních stop uprostřed výrobního zařízení Ingersoll
Rand’s Southern Pines, N. C. Nová
výrobní buňka bude brzy zabírat prostor, kde
byly kdysi uskladněny lepenkové krabice.
Toto je pouze další příklad, jakým způsobem
společnost Southern Pines neustále pokračuje v transformaci svého podniku o rozloze
110 000 čtverečních stop.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Pokud je pravdou, že práce dokáže expandovat takovým způsobem, že vyplní čas, pak
totéž platí i o prostoru. V Southern Pines však
zaujali opačný postoj. Společnost strávila
pět let nejen transformací výroby nárazových
šroubováků, spouštěčů na stlačený vzduch,
pístových čerpadel a membránových čerpadel,
nýbrž také transformací procesu této výroby.
Přitom výrazným způsobem zmenšila své
dosavadní výrobní prostory, takže v podniku
Southern Pines byli schopni umístit další
dvě výrobní zařízení.
Pro manažera podniku Briana Lugenbeela
znamená transformace to, že pracuje více
na něčem, čeho je méně. V tomto případě
se nejedná o menší počet pracovníků či nižší
zisk, nýbrž jednoduše o menší prostor. „Když
jsem zde před pěti lety nastoupil, bylo tady
95 zaměstnanců,“ všímá si Lugenbeel.
„Potřebovali jsme pracovat na transformaci.
Měli jsme k dispozici výrobní zařízení
na ploše 110 000 čtverečních stop a dosud
jsme byli schopni uvolnit 60 000 čtverečních
stop. Zkrátili jsme rovněž naše dodací lhůty.
Použitím štíhlých principů jsme dokázali
přesunout jednu linku z původních 100 stop
na aktuálních 10 stop.“
„Zastavěná plocha je podmnožinou toho,
co děláme. Zkusili jsme se na to podívat
z perspektivy operátora. Žádali jsme je, aby
pracovali chytřeji. Máme pilné a inteligentní
zaměstnance. Jednalo se hlavně o změnu
způsobu jejich myšlení. Bylo to rovněž
o změně kultury podnikání. Vše, co jsme
provedli, bylo, že jsme našim zaměstnancům
dali více prostoru. Nyní zjišťují, čeho všeho
je možno dosáhnout. Zplnomocňujeme
pracovníky k tomu, aby efektivně řídili svůj
vlastní prostor a přispívali ke zdokonalení
podnikání,“ uvedl Lugenbeel. „Chceme
totiž, aby na svých pracovištích měli pocit,
že jsou odpovědni za řízení podniku v hodnotě 20 milionů dolarů.“
Změna podnikové kultury během posledních pěti let se dostavila v rámci dvou dalších
základních změn ve společnosti Southern
Pines ‒ jednu z nich představovala absorpce
výrobních linek v Bryanu, Ohiu a Athens
ve státě Tennessee a ta druhá spočívala
v zapojení všech zaměstnanců do procesu
shromažďování veškerých údajů souvisejících
s výrobou.
„Nyní máme k dispozici 310 zaměstnanců a ztrojnásobili jsme objem prodeje
našeho výrobního zařízení,“ zdůraznil
Lugenbeel. „Každý den měříme každou
jednotlivou záležitost a každý den na ni
reagujeme.“
Součástí takového procesu měření je skutečnost, že se nespokojíte s dosažením srovnávacích testů u všech položek ve výrobním
procesu. Čas taktu je dobrým příkladem.
Zpočátku měřili čas taktu ve společnosti
Southern Pines po týdnech, pak po dnech
a pak i po částech dne. Jakmile bylo dosaženo
cíle, byl nahrazen novým cílem. „Dosáhli
jsme vysoké úrovně při provádění výpočtů.
Došli jsme až tak daleko, že v současné době
měříme rychlost taktu každou jednotlivou
hodinu,“ uvedl Lugenbeel. „Byla nastavena
na dlouhé časové období, nám se podařilo ji
překonat a zase jsme dosáhli pokroku. Pokud
budeme pokračovat v tomto duchu, staneme
se podnikem s vedoucím postavením v našem
oboru.“
Podnik má pět měřítek, která jsou vystavena na tabuli pro každého z 310 zaměstnanců
a slouží ke každodennímu vyhodnocení.
Ve společnosti Southern Pines zveřejňují
údaje týkající se bezpečnosti, kvality, dodávek, cen a peněžního toku. „Každý den provádíme vyhodnocení zisku a ztrát. Každý pak
ví, jak na tom dennodenně jsme,“ vysvětlil
Lugenbeel.
Pokud vám to vše zní jako poněkud příliš systematicky zorganizované, existuje
k tomu dostatečný důvod. Lugenbeel sloužil
v 82. výsadkové divizi v Iráku a před
ukončením své vojenské kariéry se 101.
výsadkovou divizí přednášel na katedře pro
záložní důstojníky (ROTC) na Apalačské
státní univerzitě. Rovněž navštívil nedalekou
stanici Fort Bragg, aby v rámci náborových
akcí získal vojenský personál pro výrobní
zařízení společnosti Southern Pines. „Je to
pro ně vítaná změna. Mají vysokou motivaci,
přijímají pokyny a ještě mohou myslet sami
za sebe,“ nastínil situaci Lugenbeel. Přibližně
20 % zaměstnanců společnosti Southern Pines
tvoří bývalí příslušníci armády.
Expanze a kontrakce
Jediná nová budova přidaná k Southern
Pines bylo skladiště o rozloze 30 000 čtverečních stop, které rovněž striktně funguje
na štíhlých principech. Pořízení tohoto skladiště umožnilo organizovat výrobu v přímé
linii od severu k jihu. Příjem materiálu
se uskutečňuje v severních docích, kde
je umístěno skladiště. Materiály se po pracovišti přesouvají pomocí vozíků (které
rovněž slouží jako kanban karty, tj. když
Bob Saul převáží čerpadlo na určené místo v podniku Ingersoll Rand. Důraz
na bezpečnost a ergonomiku v kombinaci s principy štíhlé výroby pomohl
při transformaci podniku Southern Pines během posledních pěti let.
se vyprázdní, je zapotřebí je vrátit a znovu
naplnit). Hotové výrobky se pohybují směrem na jižní konec podniku, odkud jsou dále
přepravovány.
Skutečně zde existuje bytostný pocit vlastnictví v každém stupni výrobního procesu.
Od individuální zodpovědnosti za linky
ve skladišti až po výrobu a kontrolu kvality
mají zaměstnanci společnosti Southern Pines
vybudován silný pocit individuálního vlastnictví v rámci štíhlé výroby. Zatímco Lugenbeel vyvíjí neustálý tlak na zdokonalování,
je zde na druhou stranu dán prostor k tomu,
aby se přibrzdilo.
„Máme zavedeno tzv. 51procentní pravidlo,
v němž je stanoveno, že operátor může zastavit provádění změn. Měli jsme jednoho operátora, který k nám přišel a dovolával se uplatnění tohoto pravidla poté, co jsme provedli
změnu jeho pracovní buňky, a skutečně…
dali jsme mu za pravdu. V té době jsme totiž
nebyli připraveni provést tuto konkrétní
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
červen / červenec
2012
• 17
TÉMA Z OBÁLKY
Maria Floresová (zleva), Jake Brafford, Christina Aralzarová a Saul Alvarez demonstrují systém štíhlé výroby v praxi
ve společnosti Southern Pines.
„Každý den provádíme vyhodnocení zisku a ztrát.
Každý pak ví, jak
na tom dennodenně
jsme.
“
Brian Lugenbeel, Ingersoll Rand
18 • červen / červenec 2012
změnu. Po zaměstnancích vyžadujeme,
aby byli otevřeni jiným názorům, ale pokud
daná změna nefunguje, vrátíme se do stavu,
jenž byl před změnou,“ připouští Lugenbeel
Další oblastí, na kterou se klade velký důraz,
je jakost, o čemž se Lugenbeel měl možnost
přesvědčit během období, kdy spolupracoval
s dodavatelem Tier 1 společností Delphi,
jež působí v oblasti automotivu. „Jakosti
jsme opravdu věnovali úzkostlivou péči,“
konstatoval.
Podnik rovněž uskutečnil podstatné změny
ve své strojní dílně.
„Abychom byli konkurenceschopní, museli
jsme mít vertikálně orientovanou strojní
dílnu,“ vysvětluje dále Lugenbeel. „Nyní přivádíme správné součástky na správná místa.
Zkrátili jsme v naší strojní dílně dobu cyklu
a čas potřebný na provedení změn. Tato zavedená opatření nám nyní přinášejí konkurenční
výhodu.“
Další fází v této transformaci je vytvoření postupu procesu obrábění zaměřeného
na jakost výrobku, který organizuje strojní
zařízení dle částí a druhů nástrojů, s nimiž
operátor pracuje. Pilotní výrobní buňka
vykazovala trojnásobný výkon, zároveň
byla snížena práce přesčas a také plocha,
kterou zabírá výrobní stroj, byla zmenšena
na polovinu ‒ a to vše při zdvojnásobení
výrobní kapacity. Tento proces se nyní zavádí
po celém podniku.
Sloučená povaha podnikání ve společnosti Southern Pines znamená, že všechny
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
tři provozy jsou řízeny společnou strategií,
ale přesto dochází k určitému křížení výrobních
linek.
„Máme společné dodavatele, což zvyšuje
pákový efekt, který na ně můžeme uplatnit,“
připomněl Lugenbeel. „Manipulace s materiálem je nyní procesem, jenž je více zaměřen
na pracovníky. Z původních 20 000 položek
na skladě jsme přešli na 12 000 položek.
Neustále pracujeme na rozvoji dodavatelského
řetězce.“
Zavedením štíhlé výroby a začleněním společných principů napříč celým podnikem bylo
dosaženo snížení nevyřízených objednávek
o 65 %. Ale v organizaci, která neúprosně
usiluje o permanentní pokrok, je stejně pořád
co vylepšovat.
Mezi další úkoly patří ukončení integrace
dvou výrobních linek, úprava prostoru skladiště a pokračování ve vyhledávání potenciální
podlahové plochy pro výrobu. Např. zmiňovaných 2 000 čtverečních stop je k dispozici
z toho důvodu, že podnik snížil skladovou
zásobu lepenkových krabic na základě spolupráce s dodavateli, kteří nyní dodávají podniku
množství kryjící denní spotřebu.
Hodně se toho ve společnosti Southern Pines
změnilo v uplynulých pěti letech. Ve všech
změnách, fúzích a příležitostných převratech
nalezl Lugenbeel jednu neměnnou konstantu
ve výrobních zařízeních. „Rozdíl je v přístupu
zaměstnanců,“ uvedl, „kteří již pochopili, co to
stojí, aby společnost přežila.“
STROJNÍINŽENÝRSTVÍ
Kvalitní servis se vyplatí
Pracují desítky tisíc hodin s maximální spolehlivostí. Za to si bezpochyby zaslouží
odbornou péči a čas od času i mírné vylepšení, aby byly stále jako nové. Řeč je
o kompresorech Atlas Copco, o jejichž dobrý stav a dlouhou životnost se starají
speciálně proškolení technici.
Jiří Dvořák
Atlas Copco
20 • červen / červenec 2012
P
ro dosažení maximální produktivity a nízkých provozních
n á k l a d ů s t a č í ko m p r e s o r u
relativně málo. „Při projektování kompresorovny nebo při instalaci
samotné je nutné dodržet instalační návrhy
a pravidla pro provozování kompresoru.
Pro každé zařízení je výrobním závodem
Atlas Copco stanoven technologický plán
údržby, kterým se řídí odborný servis
a údržba celé stanice i rozvodů stlačeného vzduchu,“ potvrzuje Tomáš Příhoda,
vedoucí servisu Atlas Copco. Pak může
kompresor pracovat k maximální spokojenosti svého majitele.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Náklady na údržbu obvykle představují
okolo 15 % celkových nákladů, jež si kompresor během svého provozu vyžádá. Oproti
tomu je celých 70 % nákladů tvořeno platbami
za spotřebu energie potřebnou k provozu
zařízení. „To je ovšem jen v ideálním případě.
Pokud ale provozovatel pravidelně překračuje
servisní intervaly nebo neprovádí doporučené servisní prohlídky, náklady na energii
se mohou zvednout až o tisíce korun,“ varuje
Tomáš Příhoda.
Kompresor opraví i Ferda Mravenec. Ale jak?
Stejně jako u jiných strojů je i zde velmi
důležité, kdo se opravy či údržby ujme.
Opravit kompresor je jednodušší,
než opravit auto. Zpět do provozu
ho po drobné poruše zvládne uvést skoro
každý. „Jen pravidelně a profesionálně
školený technik ale zaručí, že stroj bude
zase v perfektním stavu,“ upozorňuje
Tomáš Příhoda. Neodborný zásah může
podle něj způsobit zhoršení parametrů,
a tím růst spotřeby energie, a rovněž
ztrátu spolehlivosti zařízení.
„Zárukou, kterou servis Atlas Copco
také poskytuje, je použití originálních
náhradních dílů. Garantují bezpečnost
provozu a stejné parametry opraveného
zařízení, jako v době jeho dodání.
Totéž platí i o používání originálních
olejových náplních a mazivech,“ říká
Tomáš Příhoda s tím, že i tyto mají vliv
na spotřebu energie, bezpečnost provozu a životnost celého zařízení.
Zaměstnanci, kteří mají servis
kompresorů Atlas Copco na starosti,
navíc mají neomezený přístup ke všem
potřebným informacím, jako jsou
aktuální technické dokumentace, případné technické úpravy či aktualizace
softwaru. Pro práci je rovněž důležitá
znalost referenčních hodnot zařízení.
„Naši technici jsou také vybaveni
nejmodernější technikou a speciálními
přístroji pro měření těchto hodnot. Vždy
dbáme na to, aby opravený stroj mohl
dále pokračovat v provozu ve 100%
stavu,“ přibližuje Tomáš Příhoda.
Certifikáty přinášejí záruku
I servisované stroje musejí podle
Tomáše Příhody splňovat podmínky
certifikace ISO. Díky tomu majitel
kompresoru znovu získá nejen jistotu
maximální spolehlivosti a bezpečnosti
provozu či energetické účinnosti,
ale i garanci předvídatelnosti nákladů
na výrobu stlačeného vzduchu po celou
dobu provozu.
V drobných servisech, jež se nespecializují na konkrétní značku, může
zákazník narazit na mnohé problémy.
Vedle kvality práce a s ní související
bezpečnosti a spolehlivosti provozu
je zřejmě největším rizikem neexistující
systém odpovědnosti za škody. „Chybí
také jakýkoliv systém kontroly kvality
odvedené práce a možnost kontinuity
servisní a technické podpory,“ říká
Tomáš Příhoda.
Nedostatečné technické vybavení
se pak odráží nejen v práci, ale například i v nemožnosti vytvořit rozpočet
pro zajištění provozu zařízení. Majitelé
kompresorů se v těchto opravnách
ochuzují také o možnost aktualizace
a up-gradu provozního softwaru.
Náhradní díly nonstop
Pokud tedy provozovatel chce
co nejvíce snížit náklady na údržbu
kompresoru, je rozumnější spíše než
na neodborný servis spoléhat na pravidelné kontroly zařízení podle harmonogramu stanoveného výrobcem.
Pravidelná údržba podstatně snižuje
riziko poruch a zajišťuje delší životnost. Školený servisní technik dokáže
případné závady včas identifikovat
a vymění poškozené díly.
Atlas Copco disponuje na celém
světě více než třemi tisíci odborníky,
jež absolvovali školení ve výrobním
závodě. „Naše kompresory proto
znají do každého detailu. Kromě
toho mohou využívat systém distribuce originálních dílů, který funguje
24 hodin denně. Zajistí tak dokonalou
kontinuitu zákazníkova výrobního
procesu,“ přibližuje Tomáš Příhoda.
Servis podle přání, přesto kvalitně
Řešení však Atlas Copco přináší
i uživatelům, kteří si své kompresory
rádi opraví sami. Na požádání technik přijede „pouze“ identifikovat
nezbytné zásahy a doporučí objednání potřebných náhradních dílů.
Je také schopen komplexně zkontrolovat celou kompresorovou stanici
a připravit kompletní diagnostickou
zprávu.
„Opačným případem pak jsou
zákazníci, kterým se za pevně stanovenou roční sazbu staráme o kompletní servis a údržbu se zárukou
stavu stroje po celou dobu jeho životnosti. Veškerý preventivní servis,
opravy, aktualizace i cestovní výlohy
pak jdou na náš účet,“ vysvětluje
Tomáš Příhoda.
Mezi těmito dvěma póly jsou zákazníci, jimž Atlas Copco provádí údržbu
zařízení v předem určených intervalech. Tím se snižují rizika neočekávaných problémů a zachovává optimální
stav výroby stlačeného vzduchu.
Atlas Copco s.r.o.
Průmyslová 10, 102 00 Praha 10
www.atlascopco.cz
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
červen / červenec
2012
• 21
STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ
Kompresory GA 30-90: nejlepší výkonnost
ve své třídě
M
aximální efektivita, nejvyšší účinnost i výkon
ve své třídě. S takovými
vl a s t no s t m i s e t r hu
představila nová řada kompresorů
GA, kterou od letošního jara nabízí
společnost Atlas Copco. Nové rotační
šroubové kompresory se vstřikem oleje
disponují rozsahem od 30 do 90 kW.
Kompresory jsou vhodné pro ta nejnáročnější prostředí a i přes minimální
provozní náklady a nízké požadavky
na údržbu zajišťují majiteli dlouhou
a bezproblémovou životnost.
Při vývoji nové řady měli odborníci
z Atlas Copco v hledáčku zejména
maximální účinnost. Díky tomu nabízí
tyto kompresory navýšení výkonu až
o 10 % a také výrazné zlepšení z hlediska udržitelnosti i spolehlivosti.
„Velkého zvýšení výkonu kompresoru
dosáhli naši vývojáři hlavně tím, že
se zaměřili na zlepšení hlavních komponent kompresoru. Šlo například
o lepší rozložení komponent ve skříni
kompresoru, které pomohlo ke snížení
teplot na výstupu,“ uvádí Jaroslav
Jedlička, vedoucí Divize průmyslových kompresorů a dodává: „Skříň
kompresoru je nyní lépe přetlakově
větraná a tím nedochází k nasávání
škodlivého prachu z okolního místa
instalace kompresoru.“ To dále prodlužuje životnost elektrických součástí.
Šetří, kde může
Výkon kompresoru se umí přizpůsobit aktuální potřebě stlačeného
vzduchu, a to díky speciálnímu motoru
s řízenými otáčkami (VSD), jímž je
řada GA 30-90 vybavena. Tím dokáže
ušetřit v průměru 35 % energií a snížit
náklady po dobu životnosti až o 22 %.
Další výhodou technologie VSD je,
že dokáže eliminovat chod kompresoru
naprázdno. „To znamená nulovou dobu
chodu kompresoru v odlehčeném stavu
a nulové ztráty odlakováním separátoru,“ přibližuje Jaroslav Jedlička.
Řada menších vylepšení systému
olejového okruhu omezila spotřebu
22 • červen / červenec 2012
oleje o 50 %, a tím snížila
rovněž potřebu údržby. Nové
integrované OSCi řeší vysoce
účinnou separaci oleje z kondenzátu. Tato jednotka byla
navržena a testována tak, aby
splňovala podmínky normy
ISO 14001.
Všech ny kompresor y
GA jsou k dispozici s integrovaným sušičem, kter ý
účinně odstraňuje vlhkost,
aerosoly a částice nečistot pro ochranu investice.
Kvalitní vzduch prodlužuje
životnost vybavení, zvyšuje
účinnost a zajišťuje kvalitu finálního
výrobku. Integrovaná sušička jednotek
GA navíc využívá ekologické chladicí
médium R410A, které nemá negativní
vliv na ozonovou vrstvu a snižuje spotřebu sušičky o 50 %.
Špičkové technické parametry
i spolehlivost
Od výrobků značky Atlas Copco
očekávají zákazníci již tradičně
vysokou spolehlivost. A právě tu jim
jed not k y GA 30 -90 př i ná šejí.
„Možnost výběru mezi hodnotami
od 30 do 90 kW navíc otevírají dveře
zákazníkům, kteří mají zcela specifické požadavky na svá zařízení,“
přibližuje Jaroslav Jedlička. Systém
WorkPlace Air zase potěší všechny,
kteří řeší problémy s prostory. Jeho
nízká provozní hlučnost a integrované vybavení pro úpravu vzduchu
totiž eliminují potřebu samostatné
kompresorovny.
Spolehlivé a trvalé monitorování
výkonu kompresorů má na starosti
vlastní řídící jednotka Elektronikon.
Ta ovládá chod motoru hlavního
pohonu a reguluje tlak v rámci předem definovaného úzkého tlakového
pásma. V případě potřeby ji lze vybavit dodatečnými snímači, digitálními
kontakty, sběrnicí Fieldbus a komunikačními funkcemi s možností
připojení na internet a odesílání zpráv
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
SMS. Elektronikon přispívá svými
informacemi například ke snadnému
plánování servisních prací a prodlužování doby provozuschopnosti stanice.
Jednička na trhu
Rotační šroubové kompresor y
se vstřikem oleje GA společnosti Atlas
Copco mají vedoucí postavení na trhu
díky vynikajícímu a spolehlivému
výkonu. Jejich flexibilní provoz vede
k nejvyšší produktivitě a současně
snižuje celkové provozní náklady.
Kompresory GA jsou k dispozici
ve třech řadách: GA, GA+ a GA VSD.
Uživateli umožňují dokonale sladit
požadavky na řešení stlačeného
vzduchu. Jsou vyrobeny pro provoz
i v nejnáročnějším prostředí a udržují
efektivní běh výroby. Všechny kompresory GA se dodávají připravené
k použití, což významně snižuje tlakovou ztrátu a šetří tak další náklady
na energii.
Řada GA je navržena, vyrobena
a testována podle standardů ISO 9001,
ISO 14001 a ISO 1217, což zaručuje
nejvyšší spolehlivost. Nejnovější
generace inovativních šroubových
elementů se vstřikem oleje společnosti
Atlas Copco zajišťuje dlouhou a bezproblémovou životnost při nejnižších
provozních nákladech.
www.atlascopco.cz
w w w. a m t e k . c z
Vídeňská 125, 619 00 Brno
tel.: 547 125 555, fax: 547 125 587
email: [email protected]
Dadanova 7, 010 15 Žilina
tel.:+421 911 205 556
email: [email protected]
ELEKTROTECHNIKA
Obrázek poskytla společnost Belden.
Najděte vhodný kabel
pro systémy pohonů
s frekvenčním měničem (VFD)
Kvalita kabelu a jeho použití jsou důležitými faktory při
volbě nejlepší možnosti během instalace.
Frank Koditek a Brian Shuman
Belden
P
ohony s frekvenčním měničem
(VFDs) vytvářejí praktický
a environmentální smysl, jak
pro diskrétně řízené výrobní,
tak i pro procesní subsystémy. VFDs
dovolují měnit rychlost 3fázových AC
elektromotorů tak, aby vyhověly změnám v požadavcích na teplotu, tlak či
sílu, které kladou zařízení, jako např.
čerpadla, ventilátory, dopravníkové
pásy nebo soustruhy.
VFDs redukují plýtvání jak materiálem, tak i energiemi. Dokážou řídit
otáčky motoru v mezích 0,1 % tolerance
za účelem snížení odpadu. Rovněž nabízejí významné úspory energie: při poloviční maximální rychlosti s pohonem
s frekvenčním měničem používajícím
24 • červen / červenec 2012
pulzně šířkovou modulaci (pulse
width modulation – PWM) spotřebuje
motor zhruba jednu čtvrtinu energie
požadované k tomu, aby běžel na plné
otáčky. Navíc VFDs snižují opotřebení,
což přináší nižší náklady na údržbu
a prodlužuje životnost motoru.
Při výběru součástí pro systém VFD
je zapotřebí pečlivě vybírat součásti
motoru a měniče, a to v závislosti
na požadavcích provozu, což standardně zahrnuje zatížení, krouticí
moment, rychlost a požadovaný výkon.
Pro úspěšný provoz je potřeba navzájem
přizpůsobit kompletní systém VFD
(pohon, kabel a motor).
Kritéria výběru kabeláže VFD
VFDs vyžadují účelově zhotovené
kabely, které dokážou reagovat na citlivost systému VFD, jenž sestává ze
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
čtyř kategorií: emise šumu, napěťové
odrazy, přepětí a korónový výboj.
Emise šumu: Tranzistory v PWM
VFDs, které rychle spínají, aby se
přizpůsobily náhlé změně rychlosti
motoru, mohou mít stinnou stránku –
generování nežádoucího šumu v kabelovém systému pohonu a v pohonu samotném. Chybějící, účelově zhotovená
kabeláž a z toho vyplývající emise šumu
z kabelového systému pohonu mohou
narušit provoz systému.
Napěťové odrazy a přepětí: Pokud
není kabel řádně přizpůsoben požadavkům motoru a VFD, mohou napěťové
odrazy vést k poruše motoru a kabelu.
Mohou být generovány napěťové špičky
až do výše 2,5násobku jmenovitého
napětí sítě, jež budou mít ničivý účinek
na celý systém.
Korónový výboj: Kabely v systémech
VFD jsou ohroženy vysokými napěťovými úrovněmi vedoucími ke korónovému výboji mezi vodiči. Tento účinek
může poškodit nejen kabel, nýbrž také
motor, ložiska motoru a pohon.
Poněvadž VFD systémy mají své specifické vlastnosti, které nemusejí být
zvažovány během provozování jednoduchého AC motoru, výběr kabeláže
se změní. Otázky, které je zapotřebí si
položit při výběru kabelu pro VFD, lze
formulovat takto:
• Jak minimalizovat účinky nepřizpůsobení impedancí mezi kabelem
a motorem?
• Je kabel řádně přizpůsoben požadavkům pohonu a motoru kladeným
na napětí a proud?
• Vyžaduje daná aplikace konstrukční úpravu, kterou lze snadno
utěsnit, když prochází skrze kabelové
průchodky?
• Jsou blízko motoru, pohonu
a kabelu přístroje a komunikační prostředky vyžadující ochranu před emisemi šumu?
• Je kabel vhodného průřezu a konstrukce, aby byla zabezpečena celá
délka kabelové trasy a bylo zabráněno
eventuálním energetickým nárůstům,
které mohou poškodit uložení motoru
či jeho vinutí?
Neexistuje jedna správná odpověď
pro všechny systémy; nicméně existuje
několik důležitých pokynů, které pomohou při rozhodování.
Začněte s uzemněním: Náležité
uzemnění pomáhá překonávat problémy
v důsledku impedančního nepřizpůsobení a přepětí. Navíc chrání před soufázovým proudem z jiných zařízení
a systémů.
Izolovaný zemnicí vodič, ukončený
v motoru i v měniči, je podporován
stíněním obklopujícím obvodové
vodiče, které je fyzicky i elektricky
spojeno s izolovanou zemí v místě,
kde kabel vstupuje do krytu motoru
či pohonu. Aby se zabránilo mezerám
stínícím plášti, kde by mohla vyzařovat
elektromagnetická energie, může být
našroubován do krytu motoru či pohonu
spojovací konektor s kabelem, který
skrze něj prochází.
Během montáže se odstraní část
obalu kabelu, která leží uvnitř konektoru, aby bylo opletení či měděné páskové stínění vystaveno mechanickému kontaktu. Vodivá pružina nebo
Obrázek 1: Pro úspěšné provozování je zapotřebí, aby byl vzájemně přizpůsoben celý
systém VFD včetně pohonu, kabeláže a motoru. Schéma poskytla společnost Belden.
těsnicí kroužek v konektoru se dotýká
jak krytu, tak i stínění v této vystavené
zóně kvůli uzavření zemnicího okruhu.
Jednovodičový zemnicí měděný
kabel velkého průřezu dokáže poskytnout malý zemní odpor z jednoho konce
kabelu na druhý tak, že minimalizuje
zemní smyčky a soufázový proud.
Avšak pokud je velikost průřezu příliš
malá, existuje zde potenciál úniku energie, jež může být vedena do sousedních
obvodů.
„Symetricky navržený kabel“
používá tři vodiče pro uzemnění. Ty
jsou připojeny ke stínění, takže když
jsou společně ukončeny v zemnicím
terminálu na krytu motoru, je stínění
automaticky ukončeno.
Odolnost proti rušení: Důkladně
stíněný VFD kabel může potlačit šum,
ať už pramení z kolísání elektrického
proudu či z délky kabelu. Výzkum
provedený společností Belden došel
k závěru, že typy stínicích systémů,
Kabely ve velkém od společnosti Murrelektronik
S
polečnost Murrelektronik s radostí oznamuje, že nyní dodává velmi kvalitní kabely na cívkách, a to v délkách od 100
do 500 m. Kabely jsou určeny pro připojování
snímačů a akčních prvků, propojování v rámci
různých variant průmyslových sběrnic. Zákazníci tak mohou pružně řešit své aktuální potřeby
při montáži elektrických rozvodů na svých strojích a strojních zařízeních.
Dlouhodobě dobré vztahy společnosti Murrelektronik s mnoha předními výrobci kabelů
po celém světě vám zaručují, že od nás dostanete kvalitní výrobek za přiměřenou cenu. Můžete
volit mezi různými materiály pláště, barvami, počty a průřezy vodičů,
čímž vždy dostanete kabel přesně odpovídající vašim požadavkům.
Pokud jde o materiál pláště, společnost Murrelektronik nabízí
kabely ve čtyřech variantách, a to s pláštěm z materiálu PVC, z kombinace PUR/PVC, dále pouze z materiálu PUR, a z PUR snadno
ohebného.
Kabely s pláštěm z PVC jsou vhodné při středních požadavcích na mechanickou odolnost, např. pro balicí stroje či montážní a výrobní linky. Kabely s pláštěm kombinovaným z materiálů
PUR a PVC jsou ohebné signálové kabely, vhodné k vnitřnímu
i vnějšímu použití při větších požadavcích na mechanickou odolnost. Používají se u manipulačních a balicích strojů, montážních
a výrobních linek. Kabely s pláštěm z materiálu PUR jsou vhodné
k použití jako trvale ohýbané signálové kabely při zvlášť těžkých provozních podmínkách,
vyskytujících se např. na obráběcích strojích,
otočných stolech, a při řezání kovů. Při správné
instalaci jsou velmi vhodné k použití s vlečnými
řetězy (životnost více než 5 milionů pracovních
cyklů). Kabely s pláštěm z tohoto materiálu
jsou současně velmi vhodné pro americký trh,
neboť jejich plášť (v provedení 20233, umožňujícím použití bez opory) odpovídá požadavkům
na nehořlavost podle normy NFPA79. A pokud
jde o kabely s pláštěm ze snadno ohebného
PUR (materiál High Flex PUR), ty jsou vhodné
do oblastí vyznačujících se velmi rychlými pohyby a mimořádně
těžkými provozními podmínkami při požadované životnosti kabelu nejméně 10 milionů pracovních cyklů. Mezi tyto oblasti patří
např. robotika, speciální svařovací roboty, vysokorychlostní vlečné
řetězy, obráběcí stroje, montážní linky a řezání kovů.
Společnost Murrelektronik nabízí také široký sortiment konektorů
k připojení na dodávané kabely přímo na místě použití. Z jednoho
zdroje lze spolu s kabely získat také konektory M8 a M12, ventilové
konektory v provedení k připájení vodičů, nebo se šroubovými svorkami, i konektory se spolehlivějšími, a čas šetřícími prořezávacími
svorkami IDC.
Murrelektronik CZ spol. s r.o.
www.murrelektronik.cz
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
červen / červenec
2012
• 25
ELEKTRO TECHNIKA
NAOBZORU
Průmyslové lankové
spínače do extrémního
prostředí
Obrázek 2: Tento graf zobrazuje emise šumu čtyř typů kabelů pro VFD během provozování motoru.
Německá firma steute uvedla
na trh několik nových typů bezpečnostních lankových spínačů
určených pro velké stroje a systémy pracující v extrémním
prostředí. Rozdíl mezi touto
rozšířenou a základní verzí
je ve velmi robustním kovovém
krytu a efektivním těsnicím
konceptem. Tělo včetně montážních šroubů je vyrobeno
z nerezavějící oceli pro použití
v silně korozním prostředí
a odpovídá krytí IP67 nebo
IP69K. Možnosti použití této
řady také rozšiřuje velký teplotní rozsah od -40 °C do + 90 °C.
Dostupná budou také provedení pro výbušné prostředí
se směsí plynu a prachu v zóně
1 a 2, 21 a 22 dle nařízení
ATEX. Stop tlačítko na spínači
ZS 80 umožňuje zastavit nebezpečný pohyb přímo na spínači.
Spínač ZS 91 lze díky délce
vedení 2 x 100 m použít v rozlohou velkých nebezpečných
průmyslových prostředích,
např. dopravníkové pásy v důlním průmyslu nebo při recyklaci odpadů.
Nová řada lankových spínačů
steute se svými vlastnostmi
jednoznačně zvládne mnoho
úkolů průmyslové automatizace, zejména v prostředí
s extrémními podmínkami.
Více o produktech steute
na stránkách výhradního distributora www.rem-technik.cz.
26 • červen / červenec 2012
které zahrnují měděnou pásku nebo kombinaci fólie/opletení, poskytují nízkoimpedanční dráhu pro soufázový šum, aby
se vrátil k pohonu, a jsou proto vhodné pro
VFD. Samotné fóliové stínění není jednoduše
řečeno dostatečně robustní, aby omezilo
úroveň šumu generovaného VFD.
Nízká relativní permitivita: Relativní
permitivita je vlastnost izolace určující
množství elektrostatické energie, které
může být uloženo při aplikaci daného napětí.
Nízká kapacitance je nezbytná pro eliminaci
napěťových odrazů z motoru zpět do měniče,
tudíž relativní permitivita kabelu by měla mít
nízkou hodnotu.
U aplikací VFD přispívá nízká relativní
permitivita izolace vyrobené ze sesíťovaného
polyetylénu (XLPE) k omezení šumu a dovoluje technikům lépe přizpůsobit impedanci
pohonu vzhledem k motoru. Tím je zajištěna
vyšší míra energetické účinnosti a nabízí se
možnost použití delší kabelové trasy.
Potlačení přepětí: Silná izolace XLPE má
vysokou odolnost proti napěťovým rázům,
která významně snižuje riziko selhání
z důvodu odražených vln a napěťových špiček a nabízí nižší kapacitanci kabelu. Izolace
XLPE má vysokou pevnost za tepla, což je
vhodné pro aplikace VFD, ve srovnání s PVC,
kde se může vyskytovat lokální tavení izolace
za vyšších teplot.
Nízké riziko korónového výboje: Silná
izolace XLPE snižuje pravděpodobnost, že
napětí kabelu nebo motoru dosáhne napětí
vzniku korón či CIV (bodu, v němž vzduchová mezera mezi dvěma vodiči v kabelu
nebo mezi dvěma vinutími na motoru selhává
prostřednictvím hoření elektrického oblouku).
Na rozdíl od PVC reaguje izolace XLPE
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
na vysoké teplo generované z korónového
výboje tvorbou tepelně izolující, zuhelnatělé
vrstvy na povrchu izolace XLPE v kabelech,
což zabraňuje další degradaci.
Vodivé propojení: Kabel pro VFD vyžaduje dobré spojení mezi stíněním, zemnicími vodiči a skříní motoru nebo krytem
pohonu, ale hlavně uzemnění potenciálu
země. Typické propojení vyžaduje mechanické spojení zahrnující matici se spojovacím šroubem, ačkoli existují i jiné možné
metody. Patřičné propojení je potřebné pro
ovládání zemního proudu a šumu. Kabelový
systém stínění by měl umožňovat jednoduché a zároveň robustní upevňovací spojení.
Závěr
Při výběru kabeláže VFD je rozumné zvážit a postavit proti sobě výši nákladů, které
vzniknou v budoucnu následkem poruchy,
oproti nákladům, jež vzniknou, když hned
napoprvé nainstalujete patřičnou kabeláž.
Pokládejte si správné otázky, aby bylo
zajištěno, že řešení kabeláže odpovídá specifickým potřebám systému VFD.
Neadekvátně zvolená a provedená kabeláž může mít za následek zničení motoru
či měniče, respektive obou. Investování
do patřičné kabeláže VFD podporuje dobu
provozuschopnosti a spolehlivosti systému
VFD jako celku a chrání přilehlé citlivé
systémy měření a regulace.
Frank Kodlitek je produktový manažer sortimentu průmyslových kabelů ve společnosti
Belden. Brian Shuman je vývojový pracovník
ve společnosti Belden a člen IEEE, BiCSi,
ODVA a TIA.
Nový kabel pro motory ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP:
optimální efektivnost v energetických řetězech
P
od heslem „sedm jednou
ranou“ představuje skupina
Lapp nový kabel pro motory
ÖLFLEX® SERVO FD 796
CP. Nejedná se přitom o žádnou
pohádku. Nový prémiový kabel
nahrazuje hned sedm kabelů pro servomotory a přináší uživatelům řadu
dalších výhod. Stuttgartská skupina
Lapp se tímto řadí do Champions
League světových výrobců kabelů
pro servomotory.
„Rychleji, dále, výše, déle, cenově
v ýhod něji – to jsou požadavky
výrobců strojů, zařízení a nástrojů,
jejich ž pl ně n í je p ož a d ová no
i od nás – výrobců kabelů“, vysvětluje produktový manažer mateřské
firmy U.I.Lapp Volker Huber. Mají
být obráběné stále větší obrobky, a to
při stále kratších obráběcích časech.
To znamená, že pojezdové rychlosti
a zrychlení stále rostou. Proto musí
být pohyblivé díly tak malé a lehké,
jak je to jen možné. To platí i pro
všechna elektrická, hydraulická, pneumatická a optická spojovací vedení.
Právě při rychlých a opakovaných
změnách polohy vyniká nový prémiový kabel skupiny Lapp pro energetické řetězy svou schopností snášet
zrychlení až 50 m/s² při rychlosti
do 5 m/s a délce pojezdové dráhy
do 3 metrů. Tím umožňuje výrazně
rychlejší a efektivnější provoz ve srovnání se stávajícími kabely pro energetické řetězy. Kromě toho je možné snížit relativní časy rozjezdu a brzdění
až o 96%. Str učně řečeno, nový
prémiový kabel šetří čas a zvyšuje
produktivitu, a to při maximální
životnosti, malých prostorových
nárocích a nízké hmotnosti.
I přes lepší vlastnosti zůstává
kabel ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP
na stejné cenové úrovni jako stávající
kabely ÖLFLEX® SERVO FD. Dalším
přínosem pro zákazníka je kromě toho
snazší objednávání a efektivnější
skladování. Nový prémiový kabel byl
vyvinut skupinou Lapp ze Stuttgartu.
Polyolefinová izolace
s nízkou kapacitou se
vyznačuje nižšími
svodovými proudy
ovlivňujícími elektromagnetické
c h ov á n í a vel m i
v ysokou pev nost í
proti průrazu a dielektrickou pevností.
Neobsa huje halo geny, je odolný proti
plameni a disponuje
všem i dů lež it ý m i
aproba ce m i, ja ko
U L AW M, CSA AW M a V DE.
V p ř íp a d ě p ot ř eby mů ž e bý t
kabel pro servomotory dodán i se
samost at ně stí něný m i pá r y žil
pro signální obvody pro kontrolu
teploty ve vinutí motor u a/nebo
ve volitelně použitelné elektromagnetické brzdě.
Nový kabel ÖLFLEX® SERVO
FD 796 CP je vyráběn ve stuttgartském závodě pro výrobu kabelů
skupiny Lapp. Aby byl trvale zajištěn
potřebný standard jakosti, investovala
skupina Lapp do nového zařízení
pro zkoušení kabelů pro energetické
řetězy, které je nyní instalované
ve vlastním zkušebním centru. Toto
zařízení je schopné vystavovat kabely
extrémně vysokému dynamickému
namáhání st ř ídav ý m ohybem –
na novém zkušebním zařízení je
možné realizovat pojezdové rychlosti
až 10 m/s a zrychlení až 100 m/s².
Široké portfolio průmyslových
kabelů a kabelového příslušenství
skupiny Lapp naleznete na webových
stránkách www.lappgroup.com.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
červen / červenec
2012
• 27
ELEKTRO TECHNIKA
Jděte pod povrch, abyste
monitorovali teplotu motoru
Thomas H. Bishop, PE
Electrical Apparatus Service Assn.
D
ali jsme převinout motor
a nyní, když je zpět
v provozu, se stále hodně
za h ř ívá. Konst r u kce
motoru je natolik teplá,
že na ní neudržíme ruku. Je možné,
že by servisní středisko převinulo motor
nesprávně?
Přihodilo se vám už něco podobného?
Po instalaci nedávno převinutého
motoru vám vaše údržbářská četa
oznamuje, že se motor přehřívá. Ačkoli
nebyla provedena žádná konstrukční
změna a výsledky zkoušky vypadají
dobře, už se chystáte volat servisnímu
středisku s požadavkem na opakované
převinutí motoru.
28 • červen / červenec 2012
Dříve než budete někam volat, měli
byste sami pro sebe prozkoumat,
zda se skutečně jedná o problém. Je
totiž docela možné, že se motor vždy
zahříval, dokonce i když byl v dobrém
provozuschopném stavu. Je rovněž
velmi málo pravděpodobné, že by to
někdo někdy předtím kontroloval tak,
že se dotýkal konstrukce motoru.
Nemůžete správně určovat podle teploty konstrukce motoru
Nelze totiž správně určit teplotu vinutí
motoru pouze podle svých pocitů, když
položíte ruku na konstrukci. Osvědčené
metody a bezpečnostní předpisy nařizují, že teplota jakékoli části motoru by
měla být kontrolována pomocí zařízení
na měření teploty. Maximální teplotní
klasifikace, stanovená dle třídy izolace,
platí pro teplotu vinutí v nejteplejším
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
místě uvnitř motoru. Všeobecně může
být teplota konstrukce o 20 °C až 40 °C
nižší (méně nebo více), a to v závislosti
na konstrukci rámu a pláště.
Třída izolace
Třída izolace vinutí je určena maximální teplotou, které může vinutí odolat, dříve než dojde k jeho naprostému
selhání. V současné době používá
mnoho výrobců motorů systém třídy
F. Většina servisních středisek aplikuje u všech převinutí systém třídy
H. Předpokládáme-li teplotu okolí
40 °C, pak standardy NEMA (National
Electrical Manufacturers Association
– Národní asociace výrobců elektrických zařízení) MG 1 uvádějí, že při
činiteli zatížení 1.0 je pro systém třídy
F maximální přípustné zahřátí vinutí
nad teplotu okolí o 105 °C.
Je velmi důležité si uvědomit,
že ačkoli systém izolace může být
schopen odolat velmi vysokým teplotám, každých 10 °C celkového zvýšení
teploty vinutí snižuje životnost izolace
na polovinu.
Příklad
Ačkoli nám naše intuice říká pravý
opak, konstrukce motoru může být
poměrně teplá i v případě, že motor
je v perfektním stavu. Pro náš příklad
předpokládejme, že máme motor
s vysokou účinností a s třídou izolace
F a teplotou okolí 40 °C, který je provozován s navýšením teploty dle třídy B –
tj. navýšení teploty vinutí o 80 °C.
Při plném zatížení motoru to znamená, že celková teplota vinutí se
pohybuje někde kolem 120 °C (80 °C
+ 40 °C), což je o dost nižší, než je stanovený limit pro izolaci třídy F. Pokud
odhadujeme, že teplota konstrukce
motoru je o 40 °C nižší než teplota
vinutí (a to jsme hodně liberální),
pak se teplota povrchu konstrukce
bude pohybovat kolem 80 °C. Víme,
že není mnoho lidí, kteří by dokázali
po jakoukoli dobu udržet ruku na tak
teplém povrchu konstrukce.
Kontrolujte ampéry
Nejlepší způsob, jak můžeme stanovit, zda motor běží, jak má, je ten,
že kontrolujeme odběr proudu pomocí
ampérmetru. Pokud je proud nižší nebo
roven jmenovitému proudu uvedenému
na štítku motoru, pak se motor pravděpodobně nepřehřívá, ledaže by systém
větrání neposkytoval dostatečné množství chladicího vzduchu.
Pokud je proud vyšší, než je uve-deno
na štítku, pak není vyloučeno, že se
motor příliš zahřívá. Přetížení, vysoké
či nízké napětí, omezené větrání nebo
vysoká teplota okolí patří mezi nejběžnější příčiny přehřívání motoru.
Starší motory
Obecně řečeno, staré motory dle
NEMA s modelem konstrukce typu
U se tolik nezahřívaly jako dnešní
modely konstrukce typu T, dokonce
i ty, které jsou klasifikovány jako
vysoce účinné, a to zejména proto, že
systémy izolace starších modelů spadaly do nižší teplotní klasifikace, např.
do třídy A. Pokud je motor s modelem
konstrukce typu U nahrazen motorem
s modelem konstrukce typu T, může
být pro nás velmi alarmující zjištění,
jak vysoká je teplota během chodu
motoru, třebaže ve skutečnosti má
vyšší účinnost než staré motory
s modelem konstrukce typu U.
Motory v nevýbušném provedení
V některých případech je velmi důležité udržovat poněkud nižší teplotu
povrchu konstrukce motoru. U motorů
v nevýbušném provedení musí být
teplota povrchu konstrukce nižší, než
je zápalná teplota nebezpečných látek
v okolním prostředí. Některé z těchto
motorů jsou vybaveny snímači teploty, které odstaví motory v případě,
že teplota vinutí překročí určitou mez.
V USA jsou v dokumentu UL stanoveny
teploty založené na množství plynů,
výparů či prachu přítomných v daném
prostředí. Nicméně pro ostatní motory
určené pro všeobecné použití není
k dispozici žádná norma.
Závěr
Nejlepší způsob, jak stanovit, zda
motor běží v rámci bezpečné provozní teploty, je monitorovat teplotu
jeho vinutí pomocí snímačů teploty,
jako jsou termostaty anebo odporové
snímače teplot. Jak již bylo dříve
zmíněno, můžete rovněž monitorovat proud, abyste si udělali základní
představu, jak motor běží.
Spoléhat se výhradně na teplotu
povrchu konstrukce motoru nepředstavuje přesný a bezpečný způsob pro
stanovení „bezpečné“ provozní teploty
vinutí motoru.
Thomas H. Bishop je technický
poradce v rámci asociace EASA
(Elect r ical Apparatu s Ser vice
Association - Asociace servisů elektrických zařízení), St. Louis, Mo.; 314993-2220 (tel.); 314-993-1269 (fax);
www.easa.com; [email protected]
EASA je mezinárodní obchodní asociace
sdružující více než 1 900 společností
v 58 zemích světa, které prodávají
a zabezpečují servis pro elektrická,
elektronická a mechanická zařízení.
ELEKTRO TECHNIKA
Elektrodokumentace 21. století
Ing. Zdeněk Potměšil
Technodat Elektro, s.r.o.
V
posledních letech se u důležitých technologických nebo
e ne r ge t ick ých z a ř í z e n í
zavádí databázová správa
dokumentace. Zatímco ve stavební
nebo strojní dokumentaci se prosazují
systémy s 3D modely, u dokumentace elektro a MaR se zůstává u 2D
zobrazení. U tohoto zobrazení jsou
však nově aplikovány vyhledávající
a navigační funkce, známé z prostředí
internetu. Tyto tzv. navigační funkce
usnadňují a urychlují vyhledávání
obvodových souvislostí, a to jak mezi
jednotlivými schématy zapojení, tak
i mezi dispozičními sestavami a případně i mezi technologickými a hydraulickými schématy. Servisní technik se tak pomocí několika kliknutí
z jednopólového nebo z P&I schématu
dostane do detailního schématu zapojení a získá požadovanou informaci
– co hledaný přístroj ovládá, kde
se fyzicky nachází, jakého je typu
a jakých je technických parametrů.
Vzhledem k tomu, že schémata jsou
vytvářena přednostně ve formátu A3,
může si technik potřebné podklady
pro práci na zařízení vytisknout
ve formátu A4 v poměrně čitelné
stavu.
Aby byla všechna data snadno
dostupná, je zapotřebí mít k dispozici tzv. databázové zpracování
projektu. K tomu může uživatel dojít
dvojí cestou. Tou první je zpracování nového projektu. Druhá cesta
se nabízí při celkové
digitalizaci dokumentace skutečného provedení. Tato digitalizace
ve své podstatě obnáší
databázové překreslení
celkové elektro-dokum e nt a c e. O b ě t y t o
cesty mají své výhody
i nevýhody. Zatímco
projektant kreslí obvodovou dok u me nt a ci
tz v. tech nologick ý m
pohledem, digitalizační
technik může obvody
kreslit, z hlediska koncového uživatele, přehlednějším – funkčním
pohledem. Podívejme
se nyní, jaký je rozdíl
mez i t ě m it o dvě m a
z působy v y t váření
elektro-dokumentace.
Hydraulické obvody s identifikací pohonu čerpadla.
Technologický pohled
Elektrické obvody s identifikací pohonu čerpadla.
Technologický pohled
je zaměřen na mont á ž ní sest avování jed notliv ých prochází i přes několik rozvaděčů,
(technologických) částí projektu. svorkovnic, propojovacích kabelů
Tzn. v určité části projektu je napří- až k ovládanému přístroji a napájeklad nakresleno vnitřní osazení címu obvodu. Kreslí se tzv. rozložea zapojení rozvaděče a jeho svorkov- ným způsobem a v každé větvi jsou
nice. V druhé části projektu např. zakresleny jen ty kontakty spínačů,
ovládací panel se svou svorkovnicí. které daný prvek ovládají. Každý
Propojovací kabelové obvody jsou pak takto rozložený prvek má v projektu
zakresleny ve zjednodušené formě svoji sestavu, ze které je patrné obsasoučasně na výkresech zařízení nebo zení jednotlivých svorek přístroje.
na dalších výkresech. Vyhledávání Je prioritní snahou tohoto kreslení,
v takovéto dokumentaci vzhledem aby se na jednom výkrese nacházely
k potřebě mít k dispozici všechny jak silová část obvodů, tak i souvisesouvisející dokumenty k hle- jící ovládací obvody.
Na první pohled je tedy vidět,
daným obvodům je poměrně
že funkční kreslení elektrických
zdlouhavé a časově náročné.
obvodů je pro servisní techniky
čitelnější, zatímco technologické
Funkční pohled
Funkční pohled je vytvářen kreslení obvodů lépe vyhovuje montak, aby bylo na prvý pohled tážním účelům. Společnost Technozřejmé, které prvky se podí- dat Elektro, s.r.o. se digitalizačními
lejí na ovládání konkrétních pracemi pomocí databázových elekpřístrojů. V horní a dolní části tro CAE systémů úspěšně zabývá
výkresu jsou vedeny napájecí již několik let. Jejími zákazníky
obvody a jednotlivé svislé jsou jak významní provozovatelé
Dispoziční sestava s identifikací pohonu čerpadla. větve ovládacích obvodů pak energetických, tak i technologických
30 • červen / červenec 2012
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Elektrické obvody s identifikací stykače pohonu čerpadla.
Elektrické obvody s identifikací cívky stykače pohonu
čerpadla.
Dispoziční sestava rozvaděče s identifikací
stykače pohonu čerpadla
zařízení. Podle přání zákazníka,
dr uhu zařízení a stav u výchozí
dokumentace se provádí analýza
vhodného elektro CAE nástroje
k nejsnazší cesté k dosažení kvalitativně vyšší elektronické dokumentace. Vedle klasických systémů řady
ELCAD, RUPLAN a AUCOPLAN
se v posled n í době
prosazuje i nová SQL
platforma Engineering
Ba se. Ta u mož ňuje
i lehčí formu digitalizace, která obsahuje
n a č t e n í g r a f i c k ýc h
v ýk resů ve for mát u
DWG a jejich následné
databázové propojení
s projektovou strukturu
a dodatečné vytvoření
související přístrojové
databáze.
Na závěr je nut né
podotknout, že vedle
elektronické dokumentace musí být u provozovaného zařízení k dispozici alespoň jeden
výtisk korektní papírové
dokumentace. Nicméně
pokud je na ser ver u
k dispozici kvalitní databázová dokumentace její
vytisknutí a případná
aktualizace by neměla
představovat organizační problém.
Více informací o problematice
databázové digitalizaci elek tro
a MaR dok umentace je možné
získ at na webov ých st ránk ách
w w w. t e c h n o d a t . c z / t e c h n o d a t -elektro nebo přímo na adrese:
[email protected]
ELEKTRO TECHNIKA
Úspory měřením kvality elektrické
energie
Ing. Jaroslav Smetana
Blue Panther
D
ávno jsou doby, kdy elektrické napětí v síti bylo čistě
sinusové a nebylo třeba
se starat o jeho vlastnosti
– tedy o kvalitu. Dnes je na síti připojeno obrovské množství nelineárních
spotřebičů a napětí obsahuje řadu
parazitních harmonických i neharmonických složek. Díky rychlým výkonovým zátěžím, a pak i díky množství
velmi rychlých poklesů napětí atd.,
se elektrická energie stává stejnou
surovinou vstupující do výroby,
jako je ocel nebo elek t ronické
prvky. O tom, že u tohoto materiálu
je třeba bedlivě sledovat jeho kvalitu
na vstupu do výroby, ví každý pracovník výroby i ředitel. O tom, že
i kvalita elektřiny má zásadní vliv
na kvalitu výrobků, a ještě ovlivňuje
energetickou bilanci firmy, většina
ředitelů bohužel nemá potuchy, natož
aby se o ní starala. V případě, že
vznikne ze strany některých „osvícenějších“ pracovníků energetiky či
údržby podniku požadavek na vhodné
zařízení pro zjištění stavu elektrické
energie a spot řeby tech nologie,
pořizuje se vesměs levné zařízení
s víceméně nejasnými vlastnostmi
a nedostatečnými parametry, protože
taková věc je považována za zbytečnou hračku. Po nasazení takového
přístroje a vyhodnocení výsledků
jsou samozřejmě i výsledky problematické. Tento článek může být
užitečnou informací pro ty šťastnější
pracovníky firem, ve kterých vedení
chápe, kde opravdu hledat úspory
v elektroenergetice, namísto pokynu
vyšroubovat žárovky na WC.
Systém Unified Power Measurement
Abychom mohli určit nekvalitní
elektřinu a z ní plynoucí možné
ztráty, musíme nejprve definovat,
co je to kvalita elektřiny. Obecně se
32 • červen / červenec 2012
Obr. 1 Fluke 435
jedná o vymezení tolerance parametrů elektřiny z hlediska vztahu
odběratel-dodavatel.
Ty js ou d ef i nová ny nor mou
EN 50160 a jedná se o řadu parametrů, např. tolerance napětí, poklesy
napětí a parazitní jevy, jako jsou
harmonické složky atd. Jiný způsob
definice parametrů kvality z hlediska energetických ztrát je definován například doporučením IEEE
1459-2000 a dalšími. Tyto definice
jsou však z praktického hlediska
poměrně složité a definují poměrně
nepřehledné množství parametrů.
V roce 1996 vznikla na univerzitě
ve Valencii skupina, která nadefinovala poměrně praktický způsob vyjádření ztrát vznikajících parazitními
jevy na elektrické síti a provozem
různých zařízení, které rozšiřují klasické vyjádření tří výkonů P, S a Q
definované Steinmetzenem v roce
1897 a používané dodnes.
Systém měření výkonu byl nazván
Unified Power Measurement (UPM).
Asi tak před třemi lety došlo ke spolupráci mezi touto univerzitou a společností Fluke, jejímž výsledkem
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
je nová řada analyzátorů sítě, která
nyní poskytuje nejobšírnější náhled
na kvalitu elektrické energie a rozdělení ztrát při zachování jednoduchého
a praktického vyjádření.
Energetické úspory
Energetických úspor se tradičně
dosahuje monitorováním a zaměřením na cílový objekt. Jinými slovy,
vyhledáním největších zátěží v rámci
organizace a optimalizací jejich provozu. Přitom náklady na kvalitu elektrické energie mohou být vyjádřeny
pouze v podobě prostojů způsobených
ztrátou výroby, poškozením elektrických zařízení a nákladů na opravy.
Někdy se zachází i do regulace
provozu „optimalizací“ zatížení
a jsou tak ve vhodném okamžiku
odpojovány části technologie, aby
nedošlo k překročení čtvrthodinového
maxima. Tento poněkud brutální
způsob sice není skutečným snížením
spotřeby, ale o to více je v naší zemi
rozšířen, protože předchází případné
pokutě.
Metoda funkce Unif ied Power
Measurement (UPM) se dostává
Obr. 2 Fluke 434, 435, 437 řady II
poněkud dále – dosahuje energetických úspor odhalováním skutečného
plýtvání energií, které způsobují problémy s kvalitou elektrické energie.
Pomocí funkce Unif ied Power
Measurement dokáže kalkulačka
energetických ztrát přístroje Fluke
435 (Obr. 1) určit, kolik finančních
prostředků ztrácí organizace plýtváním energií v různých místech.
Nevyvážení soustavy
Funkce UPM nabízí podrobnější
analýzu spotřeby elektrické energie. Z naměřených dat tato metoda
vypočte podíly jednotlivých typů
ztrát a samostatně je zobrazí. Kromě
měření jalového výkonu (způsobeného špatným účinkem) měří funkce
UPM rovněž ztráty nevyváženým
zatížením jednotlivých fází v třífázové soustavě. Tento typ ztrát
je velmi podceňován a většina pracovníků energetických odporů podniků o jeho neblahém vlivu nemá ani
ponětí.
Opravy nevyvážení by měly být
součástí základního správného hospodaření organizace, protože tyto
problémy zvyšují spotřebu motorů,
způsobují jejich poruchy a zkracují
jejich životnost. Pomocí funkce UPM
lze přesně určit, kolik elektrické energie ztrácíme v daném místě měření.
Harmonické
Dalším druhem ztrát, které funkce
UPM umí určit, jsou ztráty způsobené přítomností harmonických
složek v síti závodu. Harmonické
mohou bý t v sít i uv n it ř f i r my
vyvolány provozem jejich vlastních
zařízení, nebo přivedeny do její sítě
z přilehlých organizací. Přítomnost
harmonických může vést k řadě projevů, při kterých dochází ke zbytečným ztrátám, jako je např. přehřívání
transformátorů, motorů i vodičů,
náhodné vybavování jističů a předčasné poruchy elektrických zařízení.
To, že měření prováděná pracovníky energetiky na připojovacím
bodě VN nebo VVN nic nesignalizuje vůbec neznamená, že harmonické v síti firmy nejsou. Je to dáno
mnoha důvody, které by však vyžádaly samostatné pojednání.
Vyjádření nákladů na vyplýtvanou
elektrickou energii následkem přítomnosti harmonických zjednodušuje
výpočet návratnosti investic potřebný
pro ospravedlnění nákupu kompenzačních zařízení. Instalací kompenzačních zařízení lze omezit negativní
vlivy harmonických, ale například
i vliv rychlých změn napětí, eliminovat plýtvání elektrickou energií
a dosáhnout tak nižších provozních
nákladů a spolehlivějšího provozu.
Toto je jen jedna z nových funkcí
nové řady třífázových analyzátorů
kvality elektrické energie a spotřeby
energie Fluke 430 řady II. Kromě
ní samozřejmě nabízí i všechny
předchozí možnosti měření známé
z řady Fluke 430. Přináší však další
nové možnosti analýzy kvality elektrické energie. Poprvé přinášejí výše
popsané funkce možnosti finančního
vyjádření energetických ztrát.
Nové modely Fluke 434, 435 a 437
řady II (Obr. 2) pomáhají lokalizovat, předpovídat, eliminovat a řešit
problémy s kvalitou elektrické energie v třífázových a jednofázových
elektrických soustavách energetické
distribuce a mnoho dalších.
Záznam dat pomocí funkce
Výkonová křivka
U některých uživatelů dochází při
spínání zátěží k problémům s kvalitou
elektrické energie. Při zapnutí zátěže
někdy velký proudový impuls způsobí pokles napětí na úroveň, která
zapříčiní poruchu jiného zařízení.
Funkce Výkonová křivka, která
je k dispozici u modelů 435 a 437
řady II, umožňuje uživatelům současně vysokou rychlostí zaznamenat
průběhy napětí, proudu a frekvence
a tak zjistit, které interakce mohou
být potenciálním zdrojem problémů.
Funkce Výkonová křivka představuje vyšší stupeň standardního
měření kvality elektrické energie.
Přináší možnost zjištění dynamické
charakteristiky systému. Po určenou
dobu jsou nepřetržitě zaznamenávány
průběhy napětí a proudu, které jsou
posléze podrobně zobrazeny na obrazovce. Z těchto dat je pak odvozen
pr ůběh výkonu. K romě toho lze
ukládat a pro účely analýzy načítat
hodnoty napětí, proudu, výkonu
a frekvence pro polovinu cyklu
efektivní hodnoty. Tato funkce je
užitečná zejména při měření systémů
záložních generátorů a systémů UPS,
kde může být spolehlivé zapnutí
zásadním požadavkem.
Účinnost měniče
V současné době je používáno
velké množství měničů, převážně
v solárních systémech. Ty jsou napájeny stejnosměrným proudem a převádějí jej na proud střídavý. Solární
elektrárny obvykle obsahují měnič,
kter ý je napájen stejnosměr ným
proudem ze solárních článků a mění
jej na využitelný střídavý proud.
Měniče mohou časem ztrácet výkon
a je třeba kontrolovat je. Porovnáním vstupního výkonu s výstupním
výkonem lze určit účinnost systému.
Modely Fluke 435 a 437 II dokážou
účinnost takovýchto měničů změřit
díky možnosti současného měření
stejnosměrného a střídavého výkonu
systému k určení ztrát, ke kterým při
procesu transformace dochází.
400 Hz
Při zvýšení kmitočtu napájení
na 400 Hz mohou bý t transformátory a motory mnohem menší
a lehčí než při použití frekvence 50
či 60 Hz. Tento systém se používá
v letadlech, ponorkách, kosmických
lodích, ale i nově v automobilech
a elektromobilech. Model Fluke
437 II umožňuje provádět všechna
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
červen / červenec
2012
• 33
ELEKTRO TECHNIKA
frekvence, poklesy a překmity, přechodné jevy, přerušení, výkon a spotřebu energie, špičkový odběr, až do 50.
harmonické, vyšší harmonické, flicker,
signalizaci v rozvodné síti, nárazové
proudy a nevyvážení.
měření kvality elektrické energie
při těchto frekvencích.
Možnost rozsáhlé analýzy údajů
Analyzátory Fluke 430 řady II umožňují analyzovat měření třemi způsoby.
Kurzory a zoom se mohou používat
„naživo“ během provádění měření,
nebo „offline“ na uložená data měření.
Kromě toho lze uložená měření pomocí
dodávaného softwaru přenést do počítače a zde provádět vlastní analýzy
a vytvářet zprávy. Zaznamenaná data
měření lze také exportovat do běžných
tabulkových programů. Můžete tak
ukládat sady dat měření a snímků
obrazovky, které lze použít ve zprávách
(podle kapacity paměti).
Snadná obsluha
Předem naprogramovaná nastavení
a uživatelsky přívětivé obrazovky
zjednodušují měření kvality elektrické energie způsobem, na který jste
od společnosti Fluke zvyklí. Barevná
obrazovka s vysokým rozlišením
je aktualizována každých 200 ms
a zobrazuje křivky a schémata
s barevným rozlišením odpovídající
průmyslovým zvyklostem. V praktických schématech zapojení na obrazovce
pro všechny běžně používané třífázové
a jednofázové konfigurace máte k dispozici vodítko pro zapojení.
Bezpečnostní kategorie CAT IV 600 V,
CAT III 1 000 V
Z hlediska konstrukce přístroje
vycházejí z ověřené platformy bateriových osciloskopů Scopemeter.
Jsou konstruovány tak, aby pomáhaly
chránit uživatele i zařízení a všechny
jsou certifikovány podle přísných
norem pro použití v prostředích bezpečnostní kategorie CAT IV 600 V
a CAT III 1 000 V.
Je možné použít je ve všech průmyslových rozvodech, ale i na vnější
energetické síti.
Logger: zaznamenejte potřebné
detaily
Dlouhodobé zaznamenání odečtů
MIN, MAX a AVG umožňuje konfiguraci uživatelem pro až 150 parametrů
na všech 4 fázích. K dispozici je paměť
postačující pro záznam 600 parametrů
s rozlišením 10 sekund po dobu delší
než rok. Funkce záznamníku je snadno
dostupná prostřednictvím tlačítka
LOGGER, jednoduché postupné nastavování v maximální míře usnadňuje
vytváření důležitých měření.
Automatické zobrazení přechodových
jevů
Při každé detekci události nebo
zkreslení napětí přístroj aktivuje
Měří vše
Přístroje Fluke 430 II měří hodnoty
TRMS, špičkové napětí a proud,
34 • červen / červenec 2012
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
a automaticky uloží napěťové a proudové křivky všech tří fází a nulového
vodiče. Analyzátor je aktivován také
při překročení určité úrovně proudu.
Tímto způsobem lze zachytit stovky
poklesů, přerušení a přechodných jevů.
Můžete zobrazit napěťové přechodné
jevy až do 6 kV v trvání minimálně
5 mikrosekund.
Monitorování systému: souhrnný
přehled celkového stavu kvality elektrické energie
Režim MONITOR poskytuje na přehledné obrazovce hodnotu TRMS
napětí, harmonických, flickeru, přerušení, rychlých změn napětí, překmitů,
nevyvážení, frekvence a signalizace
v rozvodné síti.
Obrazovka je aktualizována v reálném čase a znázorňuje shodu jednotlivých parametrů podle úrovní normy
EN50160 a vašich vlastních limitů.
Plná kompatibilita s třídou A
Přístroje Fluke 435 II a 437 II plně
v yhov ují požadavk ům pro t řídu
A nové normy ČSN EN 61000-4-30, vydání 2. Díky této užitečné
vlastnosti lze zajistit konzistentní
a spolehlivá měření podle nejnovější
mezinárodní normy. Přístroje Fluke
434 pak ve třídě B.
Přístroje Fluke rodiny Fluke 430 II
díky velmi výkonné funkci energetické analýzy nabízejí zásadní nástroj
pro všechny energetiky a údržbáře
v organizacích, pro skutečné energetické audity, které přinášejí skutečné
úspory. Na druhou stranu je třeba si
uvědomit, že se jedná o ruční přístroje.
Tedy zařízení určená k provedení
„posledního kroku“ ve sledování
stavu sítě v závodě a určení podmínek na konkrétním místě – k ověření
stavu daného „podezřelého“ zařízení.
Nemohou nahradit nutný tr valý
monitoring a dohled nad stavem sítě
alespoň na vstupním uzlu do závodu.
Další podrobnosti o přístrojích Fluke
430 II a dalších, případně o seminářích
o problematice kvality elektrické energie a úspor naleznete u autorizovaného
distributora Fluke společnosti Blue
Panther s.r.o. (www.blue-panther.cz)
Blue Panther s.r.o.
www.blue-panther.cz
Sběr, analýza a archivace
technologických trendů
a alarmů podniku
Vývoj COMES® je realizován za finanční podpory
z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím
Ministerstva průmyslu a obchodu.
www.compas.cz
AUTOMATIZAČNÍTECHNIKA
Bezdrátové systémy
se vyvíjejí, aby čelily
novému rozsahu výzev
Susan Schnelbachová
Banner Engineering
36 • červen / červenec 2012
E
fektivita a produktivita
v rámci podniku jsou rozhodujícími složkami, které
nám umožňují poskytovat
shodnou jakost výrobku,
minimalizovat prostoje a zvyšovat
spokojenost zákazníků. Při použití
bezdrátových sítí za účelem rozšíření
komunikačních schopností mezi
obsluhou a zařízením daného podniku
mohou výrobci rozšířit celkovou automatizaci procesů a tím zvýšit výkonnost
a produktivitu. Eliminací omezení, jež
představují kabelové rozvody a se kterými máme zkušenosti u konvenčních
systémů, poskytují bezdrátové sítě
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
vylepšené zaznamenávání dat, sledování procesu a jeho řízení při současném
udržení nejvyšší úrovně bezpečnosti
a integrity.
Kromě toho pracují dnešní pokročilé
komunikační technologie společně
na zajištění spolehlivého a deterministického přenosu signálu, čímž
umožňují těmto systémům, aby byly
slučitelné s téměř každou aplikací.
Spolu s velmi rozmanitými schopnostmi jejich výkonu, a to v rozsahu
od regulace teploty/tlaku, detekce
polohy až po odhalování chyb a monitorování stroje, mohou bezdrátové
systémy bezproblémově vyhovět stále
se rozvíjejícím požadavkům výrobců.
Kompaktní, energeticky úsporné
Nejmodernější, kvalitně navržené
systémy pro monitorování na dálku
nabízejí spolehlivou bezdrátovou
komunikaci prostřednictvím integrace většiny nezbytných komponent
do samostatného, poměrně levného
přístroje, který se vám snadno vejde
do ruky. Rádio, výkonový regulátor,
RTU komponenty a vývody pro vstup/
výstup obsažené uvnitř samostatného
pouzdra určeného pro venkovní použití
eliminují nutnost doplňkového krytu.
Tato bezdrátová průmyslová vstupněvýstupní zařízení jsou kompaktní, jednoduše instalovatelná a lze je snadno
přemístit na nové stanoviště, když
dojde ke změnám požadavků na aplikaci. Samostatné bezdrátové vstupně/
výstupní zařízení může shromáždit
jak digitální, tak i analogové snímané
hodnoty a následně předat tato data
centrální sběrně pro analýzu. Schopnost
vytvářet sítě ve velkém měřítku za účelem záznamu a sledování dat napříč
širokou oblastí vytváří nové příležitosti
pro manažery a provozovatele zařízení,
aby identifikovali trendy, které vyžadují
okamžitou odezvu, anebo poskytovali
informace potřebné pro rozhodování,
jež se týkají použití přístrojů či úkolů
pro zaměstnance.
Aby se vyhovělo požadavkům, které
klade monitorování na dálku v lokalitách, kde není dostupná elektrická
energie, jsou optimalizovaná bezdrátová
vstupně/výstupní zařízení používající
pokročilou technologii řízení výkonu
ovládána ze samostatného bateriového
modulu po několik let. Nejmodernější
systémy řízení výkonu jsou konfigurovány takovým způsobem, že prodlužují
životnost baterie až na 10 let prostřednictvím řízení rádiového systému tak,
aby pracoval v energeticky úsporném
režimu, který spotřebovává velmi malé
množství energie.
Systém správy napájení pravidelně
odebírá vzorky ze snímače a vykazuje data ve stanovených intervalech.
V závislosti na potřebách monitorovací
aplikace mohou být vzorkovací intervaly snímače nakonfigurovány tak, že
vzorkují data několikrát za sekundu
pro rychlou odezvu nebo několikrát
za hodinu pro dosažení maximální
životnosti baterie. Typicky může být
dosaženo pětileté až desetileté životnosti baterie, a to optimalizací poměru
vzorkování snímače tak, aby byla minimalizována spotřeba elektrické energie,
a přesto bylo poskytováno stálé rádiové
spojení.
Bezdrátový systém monitorování lze využívat pro různé aplikace, včetně vnitropodnikového vybavení a off-site monitorování vypouštění do retenčních nádrží. Obrázek
poskytla společnost Banner Engineering.
Bezdrátové systémy vylepšují
automatizaci procesů
Jeden z nejběžnějších požadavků
v jakémkoli průmyslovém prostředí
je sledování procesu. Dříve bylo sledování procesu časově náročným postupem, který vyžadoval ruční sběr dat
pro pozdější analýzu. V mnoha
případech mohla být tato data analyzována až po několika hodinách či
dnech poté, co již uplynula příležitost
ke zvýšení efektivity.
V jedné vzorové aplikaci zápolil
tiskárenský podnik s neschopností
sledovat úči n nost a v ýkon nost
operátorů stroje vzhledem ke standardní výkonnosti. Snížení výkonnosti a nedostupnost strojního zařízení byla vždy vyúčtována teprve
až na konci měsíce, kdy data získaná
od operátorů byla ručně zadávána
do tabulkového procesoru.
Místo toho, aby spoléhali na ruční
shromažďování dat, začali v tiskárenském podniku používat bezdrátovou
technologii pro monitorování začátku
a konce konkrétní zakázky, celkových
součtů času na díly a průměrné doby
chodu.
> pokračování článku na str. 40
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
červen / červenec
2012
• 37
AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA
Monitorovací systém WERMA WIN v praxi
V jednom z předchozích vydání časopisu jsme představili hlavní výhody WIN systému výrobce
WERMA a jeho využití při kontrole a vyhodnocování činností výrobních strojů bez nutnosti dodatečné
kabeláže. V následujícím příspěvku přinášíme informace o tom, jak se osvědčil v praxi.
B
ezdrátov ý systém WI N
výrobce WERMA Signaltechnik, určený k jednoduchému mon itorová n í
výrobních strojů a dalších pracovišť,
si za krátkou dobu získal řadu uživatelů.
Ti dostali do rukou nástroj k okamžité
kontrole automatických i manuálních
provozních míst a k následné analýze
a zvyšování výrobní produktivity.
Technické možnosti WIN
Bezdrátová síť je tvořená jedním
přijímačem radiového signálu, vysílacími moduly, kterých může být až
50 kusů, a softwarem pro monitorování a vyhodnocování. WIN pracuje
s přenosovou frekvencí 868 MHz,
která oproti bezdrátovým sítím jako
jsou WLAN nebo Bluetooth poskytuje
větší přenosovou vzdálenost. Jednotlivé
vysílací moduly pracují jako zesilovače
signálu z okolních vysílacích modulů,
tedy zajišťují optimální přenos signálu
v bezdrátové informační síti. Systém
38 • červen / červenec 2012
neustále vyhodnocuje a vybírá nejlepší
možnou cestu signálu v bezdrátové síti.
Každý vysílací modul přenese
až 8 různých stavů z jednoho provozního místa. Instalace vysílacích modulů
je velmi jednoduchá. Vysílací moduly
lze připojit na již stávající signalizační
sloupky jakéhokoliv výrobce, na signalizační kontrolky v ovládacích panelech, na výstupy čidel a průmyslových
automatů.
modulů, např. analýza poruch a analýza
prostojů. Uživatel programu může
jednoduše a rychle kombinovat denní,
týdenní, měsíční a roční data vytvořená
kontrolou strojů pro zpětnou analýzu
činnosti. Uživatel může vidět, jak
produktivní jsou individuální stroje
ve výrobním řetězci a identifikovat tak
stále stejné vzory chyb a prostojů. Toto
pomáhá rozpoznat systematické chyby
a zvýšit efektivitu strojů.
WIN software
Software zobrazuje aktuální stav
provozních míst. Uživatel si tak určí,
které místo bude kontrolováno a vyhodnocováno. Informace
o změně stavu mohou
být posílány na různé
e-mailové adresy, tedy
konkrétním osobám
zodpovědným za danou
část výrobního procesu.
K dispozici jsou různé
druhy vyhodnocovacích
Typická instalace WIN
WIN je nejzajímavější pro vedoucí
a ředitele výroby a pro personál údržby
strojů v průmyslových segmentech
automobilového, chemického, potravinářského a elektronického
pr ůmyslu, v oblasti
vst ř i ková n í pla st ů ,
kovovýroby a měřicí
technologie.
Ty pická i nst alace
W I N se provádí
na několika výrobních
st rojích ve v ý robní
hale. Signály z vysílacích modulů putují
do přijímače, který je
nejčastěji umístěn spolu
se sběrným PC na okraji
haly, nebo v jakékoliv
p ř i le h lé k a n c el á ř i.
Po připojení sběrného PC na firemní
síť probíhá on-line kontrola nebo analýza historie výroby z libovolného PC
ve firmě. Nejčastějšími sledovanými
signály jsou: signál o chodu a poruše,
signál potřeby servisu a ztráty napájení
stroje, informace o počtu vyrobených
kusů a o druhu materiálu, který
je potřeba dopravit k výrobnímu místu.
Mnohdy je uživateli využívána
základní sada o třech vysílačích, jednom
přijímači a softwaru k „mobilnímu“
sledování výroby. Na požadovanou
dobu uživatel připojí na výrobní
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
†‘
NOVÝ modul pro zavádění
štíhlé výroby
PDWHULiO
Ing. David Coural
AXIMA, spol. s r.o.
www.werma.cz
www.axima.cz
PDWHULiO
signalizace je zobrazena odpovídající
informace.
Kombinace vysílacího modulu
WIN a AndonCONTROL vytváří
je d no d uchý f lex ibi l n í s yst é m
volání. Celý systém zefektivňuje
tok materiálu k pracovištím zkrácením reakčních časů a snížením
pracovní zátěže, což vede ke snížení
nákladů. Systém volání je vybaven
elektronikou a čtyřmi tlačítky, která
zajišťují specifické zobrazení stavů.
Například žlutý trvalý signál může
na pracovišti znamenat potřebu
materiálu „A“ a žlutý blikající signál
potřebu materiálu „B“. Tlačítka určená
k aktivaci jednotlivých signálů mohou
být označena štítky k optimálnímu
přiřazení jednotlivých funkcí.
PDWHULiO
WIN + AndonCONTROL
Zajímavou novinkou použitelnou v kombinaci s WIN je modul
AndonCONTROL. Uvedením tohoto
modulu na trh výrobce WERMA osloví
ty odborníky na výrobu a logistiku, kteří
jsou zaměřeni na zavádění metod štíhlé
výroby, tedy na optimální koordinaci
všech aktivit, které vedou k eliminaci
jakéhokoliv typu plýtvání.
Výraz „Andon“ je převzat z japonštiny. Jedná se o signalizační sloupek
nebo samostatný maják umístěný
na dobře viditelném místě. V případě
vzniku problému tato signalizace
žádá okamžitou odezvu. WERMA
AndonCONTROL pracuje podle
stejného principu. Pokud je aktivován optický nebo akustický signál,
výrobní nebo logistická obsluha
je upozorněna a žádána o neprodlenou reakci. Každé pracov ní
místo, které je vybaveno modulem
AndonCONTROL, umožňuje obsluze
vyslat požadovaný signál stisknutím
tlačítka. S pomocí optické a akustické
• jednoduchý systém volání
k pracovním místům
• okamžité zobrazení stavu
stiskem tlačítka
• aktivace až 8 různých
stavů pomocí
4 tlačítek
• jednoduchá
instalace bez
požadavku
na dodatečnou
kabeláž
• uplatnění ve výrobě,
nebo na recepcích
a přepážkách se službami
pro klienty
• bezdrátová technologie
PDWHULiO
hale sledované signály k vysílačům.
Po uplynutí požadované doby získá
společnost dostatek informací o průběhu výroby a o nejslabších místech
na výrobním řetězci.
Výhradní zastoupení pro ČR:
Ing. David Coural
tel.: 547 424 049, mob: 606 704 384
e-mail: [email protected]
www.werma.cz, www.axima.cz
HOHNWURWHFKQLFNëPDWHULiO
AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA
problém vězí, potřeboval tento výrobní
podnik přesné měření
a podávání hlášení o chodu stroje
do řídicího střediska
pro analýzu.
Bezd rátová technologie byla užívána
pro automatický sběr dat
v reálném čase. Přesný
pracovní čas byl shromážděn ve svařovacím
stroji a prostřednictvím
bezdrátového systému
přenesen za účelem
záznamu do centrálního
řídicího střediska, a to
bez nutnosti instalace
nového kabelového
vedení pro přenos dat
a bez nezbytnosti zásahu
do rozvržení výrobní
linky. Na základě těchto
Rozsáhlé rozmístění bezdrátových stanic zajišťuje doručování dat
nových dat získávaných
ze vzdálených podnikových lokalit a rovněž pomáhá předávat
v reálném čase byli
potřebné informace pracovníkům ve výrobě a údržbě. Obrázek
manažeři podniku
poskytla společnost Banner Engineering.
schopni přesně ověřit,
kdy byly časové ztráty
výsledkem prostoje výrobního zařízení
> pokračování článku ze str. 37
Jakmile byly práce dokončeny, světlo a kdy výsledkem nedostatku výkonnosti
nad strojem signalizovalo operátorovi operátora, a podle toho zjednali nápravu,
ukončení činnosti a zároveň byl odeslán aby takto celkově zlepšili výrobní
e-mail, který o této skutečnosti informo- postup.
val manažera.
Bezdrátový monitorovací systém Snížení spotřeby energie
Bezdrátová technologie může být
účinnosti zvýšil úroveň produktivity
práce o 20 %, návratnosti této inves- použita pro více účelů než jen pro shrotice bylo dosaženo během 12 měsíců mažďování výrobních dat; může se stát
od instalace. Nečinné stroje byly lépe nedílnou součástí závazku společnosti
využity a operátoři byli schopni dosáh- směřující ke zvyšování energetické
nout vyšší výkonnosti díky přímému účinnosti podniku.
sběru dat, kalkulacím a zobrazením.
Několik aplikací bezdrátové technoManažeři podniku vycítili, že mají logie je používáno pro monitorování
k dispozici všechny potřebné informace, a řízení spotřeby energie ve výrobních
které tvoří základ pro veškerá rozhod- zařízeních, včetně vypnutí chladicího
nutí v rámci korporace ohledně investic zařízení, které bylo ponecháno v provozu
do výstavby a do pracovních sil.
po pracovní době, a tím se minimalizuje
V analogickém příkladě znamenal použití elektrických zařízení majících
nedostatek výrobních dat to, že mana- velkou spotřebu v období energetických
žeři nebyli schopni určit přesnou příčinu špiček, anebo pro zapínání a vypínání
snížené produktivity. Operátoři strojů se chladicího zařízení v závislosti na spevymlouvali, že nedokázali splnit výrobní cifické potřebě místo použití časovače.
cíle kvůli poruchám a prostojům stroje,
V jednom případě byla velkému
zatímco pracovníci údržby obviňovali výrobnímu podniku udělena pokuta
operátory, že pracují příliš pomalu. ve výši 50 000 $ za spotřebu elektrické
Pro správné určení toho, v čem daný energie v období energetických špiček,
40 • červen / červenec 2012
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
a proto závod usiloval o zvýšení své
energetické účinnosti, aby se propříště
vyhnul placení těchto pokut.
Vý robce inst aloval „chy t rou“
napájecí síť, která udržuje účinnost
jeho elektrizační soustavy mezi 95 %
a 100 %. Napájecí síť podniku byla
propojena se šesti velkými bateriemi
kondenzátorů, které byly umístěny
přibližně 100 stop od budovy. Bohužel
sběr dat pro daný systém byl prováděn
ručně, a to pouze několikrát za den,
tím pádem nemohli operátoři vědět,
že právě spotřebovávají více energie,
než je žádoucí, avšak jen do té doby, než
někoho ručně zkontroloval systém.
Z tohoto důvodu byl použit bezdrátový
monitorovací a oznamovací systém pro
monitorování spotřeby energie, který
automaticky varuje obsluhu zařízení,
jakmile se spotřeba energie dostane
mimo požadovaný rozsah, a zavedením
tohoto systému byla eliminována potřeba
posílat někoho, kdo několikrát za den
ručně zkontroloval elektrizační soustavu.
V obdobné instalaci automaticky
monitoruje bezdrátová technologie
provozní stav velké chladicí jednotky
a spouští alarm ještě před tím, než
se chladicí jednotka může přehřát
a následně poškodit nákladné vybavení.
U těchto aplikací byl systém bezdrátové sítě schopen ušetřit peníze
a energii dostatečně rychle na to, aby
zaplatil náklady související s investicemi
do bezdrátové technologie již během
několika měsíců po instalaci.
Ať již má vaše technické použití procesu představovat ekonomické řešení
pouze pro monitorování jednotlivého
místa anebo bude zahrnovat stovky
referenčních bodů, nová generace bezdrátových produktů a snímačů nabízí
zkrácenou dobu instalace, dlouhodobou
životnost baterií, spolehlivé rádiové
spojení a jednoduché začlenění do stávajících řídicích systémů podniku. Tyto
nové bezdrátové sítě nabízejí jednoduché
řešení pro zvýšení produktivity a snížení
režijních nákladů, aniž by byla obětována
jednoduchost použití.
Susan Schnelbachová je na pozici
technical content architect v divizi
Banner Engineering’s SureCross Wireless Product Division.
Jak efektivněji roztřídit alarmy?
Ing. Miroslava Tučková
COMPAS automatizace, spol. s r.o.
larmy, neboli česky hlášení,
jsou důležitou částí správy
řízených procesů, protože
infor mují provozovatele
o stavech řízeného procesu. Hlášení
jsou obvykle tříděna podle řady kritérií, nicméně nejdůležitější kritérium je
jeho úroveň urgentnosti či kritičnosti,
která operátorovi sděluje, jak rychle
má na danou situaci v procesu zareagovat. Obvykle se hlášení z pohledu kritičnosti rozdělují do několika úrovní,
od informačních hlášení s nejnižší
prioritou urgentnosti, přes varování
se střední úrovní až po vysoce urgentní
hlášení, na která by měl operátor zareagovat co nejrychleji, protože mohou
vyvolat i havárie procesu. Typickým
příkladem urgentních hlášení jsou
překročení povolených tolerancí
procesních veličin jako teplota, tlak,
hladina, poloha a další veličiny, jejichž
kritičnost je kromě související textové informace obvykle zvýrazněna
barvou, blikáním objektů obrazovek
velínů systémů či semaforů v procesu,
zvukově např. houkáním či zasláním
kritické informace zvoleným uživatelům např. na jejich mobilní zařízení.
Hlášení jsou obvykle generována
řídicími systémy procesů a obvykle
nesou ve své informaci i další kritéria, podle kterých je může uživatel
třídit. Jedná se typicky o datum a čas
vzniku a zániku, místo vzniku, textový význam pro operátora, projekční
označení veličiny aj. Pro jisté druhy
procesů mohou nést hlášení speciální
informace, např. číslo výrobního
kroku či šarže.
A
Uživatelé
Hlášení využívají různé
skupiny uživatelů, v prvé
řadě operátoři ve velínech
pro řízení procesů, kteří
jsou zodpovědni za to, že
bude proces pod kontrolou, optimálně řízen bez
výjimečných stavů nebo havárií. Dalšími uživateli jsou u výrobních procesů např. technologové a pracovníci
zodpovědní za výrobu, kterým hlášení
ukazuje na výjimky ze standardního
průběhu a některé musí analyzovat
a využít pro korekci procesu nebo
vysvětlení odchylky v komentáři
k dokumentaci výroby.
Zvláštní skupinou, která hlášení
využívá a analyzuje, je údržba technologií procesů, která využívá hlášení
pro případ nutnosti okamžité opravy
zařízení, tak pro dlouhodobé vyhodnocování stavu technologických zařízení.
Pro údržbu je vhodný systém, který
umožňuje jak zpracování kritických
hlášení poskytovaných obvykle paralelně i na mobilní techniku údržby,
tak analýzu historických informací
uložených v databázích systémů
pro vyhodnocování opotřebení, kvality různých přístrojů apod.
Efektivní práce s alarmy
Aby byla práce s hlášeními efektivní, je nezbytné poskytnout pracovníkům skupin uživatelů výkonný
systém pro zpracování hlášení.
Operátorům obvykle postačí funkčnost vestavěná v příslušných řídicích
systémech, ale pro ostatní uživatele
jsou funkce řídicích systémů obvykle
nevhodné z mnoha důvodů (umístění
ve velínu mimo pracoviště uživatele,
případné dodatečné terminály jsou
drahé, funkce v řídicích systémech
neposk y t ují komfor t ní t ř ídění,
vyhledávání, statistické zpracování,
kopírování do dokumentů apod.).
Další problém představuje i typická
situace u větších procesů, které jsou
řízeny více než jedním řídicím systémem, často od různých výrobců. Tak
je dalším uživatelům, kteří potřebují
centrální zpracování hlášení, práce
s nimi prakticky znemožněna.
Z výše uvedených důvodů jsou
pro zpracování hlášení využívány
samostatné systémy, které poskytují
různým skupinám uživatelů příslušné
funkce pro jejich produktivní práci.
Jedním z univerzálních systémů
na trhu je COMES Historian.
COMES® Historian
Je samostatně využitelný modul
výrobního informačního systému
COMES. Je určen pro sběr a on-line
archivaci historických dat z technologických procesů, jejich následnou
prezentaci a analýzu. Uložená data
prezentuje uživatelům prostřednictvím webového klienta (Internet
Explorer) formou grafických výstupů.
Data je také možno přímo z modulu
exportovat do souboru formátů xls,
csv, txt, html. Pro grafické výstupy
je využívána technologie Microsoft
Silverlight, umožňující vysoký komfort v grafických funkcích a větší
interaktivitu při práci s daty.
Procesní data lze rozdělit do dvou
skupin, jednak události vznikající
v technologii nebo řídicích systémech
a dále technologické veličiny a stavy
(tzv. tagy). Data první skupiny jsou
zobrazována ve formě tabulek (hlášení, poruchová hlášení označovaná
také jako alarmy), data druhé skupiny
pak ve formě trendů analogových
a digitálních veličin.
Zpracování alarmů
Nad uloženými alarmy umožňuje
COMES® Historian vytvářet uživateli
vlastní pohledy pomocí alarmových
filtrů, nad veličinami pak konfigurovat uživatelské trendy. Vestavěné
funkce nabízí výběr a seskupování
informací tak, aby uživatel
snadno získal požadované infor mace, mohl
je detailně analyzovat
a hledat vzájemné souvislosti mezi historickými
daty. Příkladem takového
seskupení informací jsou
Ob
d zadání
dá í alarmového
l
éh fil
i
Obr. 1
1: Příkl
Příklad
filtru v COMES® Hi
Historian
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
červen / červenec
2012
• 41
výběr alarmů patřících technologickému zařízení či použití křivek
z různých řídicích systémů v jednom
trendu.
Pro efektivní práci s alarmy nabízí
COMES® Historian značné možnosti.
Ve stromovém menu se nachází
seznam všech on-line a historických
zdrojů alarmů z řídicích systémů
(alarmových databází), které uživatel
konfiguruje pojmenováním sloupců,
viditelností v seznamu alarmů, barevným formátováním záznamů podle
hodnot sloupců prostřednictvím tabulek barev.
Pod položkou konkrétního alarmového zdroje pak může uživatel vytvářet
vlastní pohledy na data z poruchových
hlášení, tj. alarmové filtry. Tyto filtry
umožňují výběr alarmových hlášení
filtrováním podle určitých podmínek,
jež může uživatel nastavit pro jednotlivé sloupce.
Uživatel vytvoří nový alarmový filtr
zadáním jména, umístění filtru v menu
či stromu logického modelu zařízení,
počet zobrazovaných alarmů, požadavek na vzestupné či sestupné řazení
záznamů a přístupová práva, která lze
detailně specifikovat pro jednotlivé
uživatelské skupiny pro prohlížení
nebo úpravu daného uživatelského
filtru v okně na obr. 1.
Po zadání nového alarmového filtru
může uživatel specifikovat podmínky
u jednotlivých sloupců pro filtrování
záznamů. Lze vytvořit libovolné
množství podmínek, které můžeme
mezi sebou spojovat pomocí logických
operátorů And a Or, příklad je uveden
na obr. 2.
Zobrazené záznamy alarmů, které
jsou vybrány podmínkami alarmového filtru ve spodní části formuláře,
lze pak ještě dále filtrovat a řadit
pomocí tlačítek umístěných u jmen
jednotlivých sloupců. Toto dvouúrovňové filtrování alarmů umožňuje
vyšší efektivitu a pružnost při práci
se zobrazovanými daty. Filtrovaná
data alarmů lze exportovat do souborů
typu .csv, aby je bylo možné využít
např. v dokumentaci výroby.
Součástí funkčnosti COMES ®
Historian je archivace dat za určené
období. Vybraná data se ukládají
do zadaného externího souboru – ZIP
42 • červen / červenec 2012
Obr. 2: Příklad specifikace podmínek alarmového filtru v COMES® Historian v.3
archivu. Nezávisle na datech je možné
i zálohování uživatelské konfigurace
modulu.
Data je možné ze záloh kdykoliv
obnovit. O uskutečněné archivaci nebo
obnovení je proveden záznam v systémovém Audit Trailu.
Zpracování trendů
Trendy jsou seskupením křivek
spojitých nebo dvouhodnotových
veličin, viz obr.3. Každou křivku
specifikuje jméno tagu (vzorku),
na základě kterého je křivka založena,
zdroj (databázi) signálu, popis křivky,
barvu křivky, stanovení rozsahů
časové a hodnotové osy. Tagy jsou
vzorkovány s časovou značkou s přesností na milisekundy a kromě hodnoty
obsahují i kvalitu vzorku. Časové
značky tagů a alarmů jsou na serveru
ukládány v čase UTC (Universal Time
Coordinated) serveru. Při prohlížení
dat na klientovi jsou hodnoty zobrazeny v čase příslušející geografickému
regionu klienta.
U zobrazovaných průběhů je možné
měnit rozsahy hodnot na osách či osy
posouvat, uživatel má rovněž možnost
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
měnit měřítko trendu rychlým zoomováním pomocí kolečka myši, zapínat
on-line sledování trendu. Pomocí
zaměřovacího kříže je možné odečítat
hodnoty na křivce ve zvolené oblasti,
jejich časové značky a rozdíly. Uživatel
má možnost barevně odlišit průběhy
křivek při změnách zimního a letního
času nebo při překročení limitních
hodnot technologických veličin.
O systému COMES®
COMES patří mezi výrobní informační systémy třídy MES (Manufacturing Execution Systems), sloužící pro
operativní plánování a řízení výroby,
které poskytují podnikům mnoho
užitečných funkcí pro optimalizaci
téměř všech aktivit podniku. COMES
pomáhá uživatelům zefektivňovat
řízení a monitoring výroby u plně i částečně automatizovaných technologických zařízení a procesů. Uživatelé volí
systém COMES® pro jeho jednoduchou
a výkonnou architekturu a snadnou
implementaci. Ovládání aplikace
pomocí klientů MS Internet Explorer
významně snižuje nároky na administraci systému, protože na uživatelské PC
NAOBZORU
Nová tlačítka nouzového zastavení Eaton indikují svoji polohu
i ve tmě
Obr. 3: Ukázka trendu v COMES® Historian
či ovládací panely není nutné instalovat
žádný aplikační SW. Systém COMES
je modulární s velmi pružným licencováním, což umožňuje uživatelům
zvolit jen tu funkčnost, kterou potřebují
a využijí.
COMES® Historian je podporován
modulem COMES ® Logon, který
umožňuje provádět správu uživatelů
a vytvářet logický model výrobních
zařízení a technologie, vycházející
z mezinárodního standardu ANSI/
ISA-S95.
S modulem COMES ® Historian
mohou volitelně spolupracovat další
moduly systému. COMES® Modeller
slouží pro přetváření dat na informace,
např. pro výpočty klíčových výrobních
ukazatelů, vytváření datových sestav,
tabulek a bilancí nebo výrobních
protokolů.
Modul COMES ® Traceabilit y
je určen pro sledování výroby z hlediska použitých surovin a obalů včetně
jejich šarží.
COMES® Batch umožňuje řízení
šaržových (nespojitých) výrobních
procesů.
Systém COMES ® je otevřený
a komunikuje s řídicími systémy
různých výrobců i IT systémy. Sběr
a archivace procesních dat z řídicích
systémů probíhá prostřednictvím
konfigurovatelného driveru CCI, který
se k serveru připojuje pomocí protokolu
TCP/IP.
Příkladem instalace u významného klienta v oboru biotechnologií
je využití modulu COMES® Historian k ukládání technologických dat
z celkem sedmi databází procesních
řídicích systémů SIEMENS Simatic
PCS / Simatic PCS7. Systém ukládá
veškerá generovaná hlášení a současně
přes 4000 vzorkovaných veličin (tagů).
Data jsou ukládána ve formě změn, což
významně redukuje nároky na velikost uložených dat. Pro zobrazení dat
je uživatelům v systému nakonfigurováno více jak 950 grafických pohledů
(trendů).
Systém COMES obsahuje vývojové
a konfigurační prostředí, což využívají zákazníci a systémoví integrátoři
pro úpravy a vlastní tvorbu aplikací
s vysokou produktivitou práce s garancí
dlouhodobého vývoje systému.
COMPAS automatizace, spol. s r.o.
[email protected]
Eaton Corporation uvedl na trh nové ovládací
hlavice pro nouzové zastavení a vypnutí.
Spínače jsou určeny pro řadu celosvětově
používaných ovládacích a signalizačních
přístrojů RMQ Titan. Rozšíření sortimentu
zahrnuje ruční ovladače (45/60 mm) s klíčem,
nebo bez, s uvolněním pomocí otočení
a vytažení, neprosvětlené, prosvětlené,
se standardními LED, nebo s indikací polohy
mechanického přepínače (zelená/červená)
uprostřed ovládacího prvku.
Zaručují plnou provozní spolehlivost, i při
chybné instalaci nebo po hrubém zacházení.
Pro tyto účely mají modulární kontaktní prvky
v blízkosti nouzového rozpínacího kontaktu
(NC) integrován sekundární kontakt, takže
mechanická vazba na akční prvek nouzového
zastavení/vypnutí nemusí být bezpodmínečná.
Ovládací hlavice pro nouzové zastavení/
vypnutí lze vyrobit v provedení, jež bude
na příslušném mechanizmu nebo zařízení
ještě nápadnější. Zvýšení viditelnosti se
dosáhne volitelným osvětleným kroužkem.
Ten jasně vyznačí umístění ovládací hlavice
pro nouzové zastavení/vypnutí, a to i v prostředí s nedostatečným osvětlením.
Nový typ skříňky pro povrchovou montáž
M22-IY1-XPV60 má žlutou barvu a ochranu
proti neoprávněnému zásahu na úrovni IP67
a je speciálně připraven pro montáž ovládací
hlavice pro nouzové zastavení/vypnutí s prosvětleným kroužkem.
Ovládací hlavice pro nouzové zastavení/
vypnutí typu M22 s ochranou IP67 a IP69K
jsou odolné proti neoprávněnému zásahu,
vyhovují normě EN ISO 13850 a splňují
evropské a mezinárodní bezpečnostní normy
EN60204 a IEC60204. Připravuje se homologace v UL/CSA a rovněž certifikát Lloyd/
Germany a Lloyd Shipping Register (Lloydův
registr pro lodní dopravu).
www.eatonelektronika.cz
AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA
Zvyšuje se úroveň bezpečnosti strojů?
Antonín Zajíček
Schneider Electric
L
egislativa procesu hodnocení
strojního rizika se zásadně
změnila. Poslední prosincový
den minulého roku zmizela
v propadlišti dějin osvědčená norma
ČSN EN 945-1. Uvolněné místo si
nárokují hned dvě nové normy. Přinesou
kýžené zvýšení bezpečnosti strojů resp.
jejich obsluhy?
Úderem loňské silvestrovské půlnoci skončila platnost normy ČSN EN
945-1 a spolu s ní se uzavírá i jedna
etapa v „životě“ procesu hodnocení
rizika strojního zařízení. Konstruktéři
a projektanti si však nemusejí zoufat, že
by zůstali bez příslušné normy. Právě
naopak – mohou si nyní vybrat rovnou
ze dvou nových norem. Obě přitom jedním hlasem deklarují zlepšení procesu
hodnocení rizika strojního zařízení.
ČSN EN 62 061/2005 versus
ČSN EN ISO 13 849-1/2008
První z uvedených norem – ČSN EN
62 061 / 2005 – řeší Funkční bezpečnost
elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídicích
systémů souvisejících s bezpečností.
Druhá – ČSN EN ISO 13 849-1 / 2008
– se pak věnuje Konstrukci bezpečnostních částí řídicích systémů.
Existence hned dvou platných norem
v nás zákonitě vyvolá otázku: „Tak
kterou normu mám vlastně použít?“
Odpověď není bohužel tak jednoznačná,
jak by se na první pohled mohlo zdát.
Normu ČSN EN ISO 13 849-1 lze použít
jak pro neelektrická, tak pro elektrická,
resp. elektronická zařízení (ovšem
za předpokladu splnění určitých podmínek, viz tabulku 1 – Doporučené použití
IEC 62061 a ISO 13849-1, na straně 8
zmíněné normy). Rozhodování je tak
do jisté míry ponecháno na příslušném
konstruktérovi stroje.
Jak snížit náklady a zkrátit čas
při návrhu bezpečnostních částí
řídicích systémů?
Samotný proces hodnocení rizik však
zůstává – i přes zmíněné „dvojvládí“ –
v nezměněné podobě. Povinnost identifikovat a poté eliminovat nebezpečí
a z něho plynoucí rizika zůstává.
Obě uvedené normy ovšem zavádí
několik nových pojmů. Jako příklad můžeme uvést střední dobu
1 ze 13 certifikovaných a ověřených Řešení bezpečnostního řetězce – monitorování
více bezpečnostních komponentů PLe, SIL 3
44 • červen / červenec 2012
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
do nebezpečné poruchy (MTTFd)
nebo DC diagnostické pokrytí. Vypočítat tyto požadované hodnoty je však,
i přes vydatnou pomoc kalkulačky,
velmi obtížné a časově náročné.
Schneider Electric – coby dodavatel
komponentů pro bezpečnostní aplikace
Preventa – nabízí všem konstruktérům
a projektantům pomocnou ruku. Přichází s unikátním konceptem Řešení
bezpečnostního řetězce – Safety
Chain Solution.
TÜV? Certifikováno!
V první části konceptu Řešení bezpečnostního řetězce jsou na základě
hodnocení rizika vybrány nejvhodnější bezpečnostní komponenty. Poté
přichází ke slovu proces ověření jejich
„způsobilosti“ pro konkrétní bezpečnostní obvod.
Zde uživatelé ocení v konceptu integrovaný – moderní robustní SW nástroj
– SISTEMA. S jeho pomocí je možné
rychle a spolehlivě určit kvantitativní
hodnotu požadovaných parametrů
(např. MTTFd nebo DC).
Na základě vypočtených hodnot
si lze následně pro požadovanou
bezpečnostní funkci vybrat některou
z 13 certifikovaných a ověřených architektur od Schneider Electric, které spolehlivě pokryjí více než 80 % typických
aplikací na standardních strojích.
Závěrem je vhodné si vytisknout
– nově bez výjimky požadovaný –
výstupní protokol. Velkou výhodu
použitého SW SISTEMA představuje
možnost jeho bezplatného získání
(včet ně pravidel né ak t ualizace
knihoven přístrojů) na stránkách
www.preventa.schenider-electirc.cz.
Aplikační specialista Schneider Electric byl nezávislým orgánem TÜV Nord
Hannover uznán jako expert na bezpečnost strojů. Je tak oprávněn výše popsané
zapojení bezpečnostních částí řídicích
systémů náležitě certifikovat.
www.preventa.schneider-electric.cz
radí a odpovídá
Použití nových norem a nástrojů
v y volává zákonitě řadu otázek,
NAOBZORU
PAC Modicon M340 překonal
hranici 100 000 prodaných
kusů!
Autorizovaná kontrola bezpečnostních obvodů v praxi.
na které zatím nelze nalézt odpověď
ani na všeobjímajícím internetu.
Položí-li je však tazatel na speciálním webu věnovaném bezpečnosti
strojního zařízení – www.preventa.
schneider-electric.cz – odpovědí
se záhy dočká. Jejich odbornou úroveň přitom vždy garantují špičkoví
nezávislí odborníci v čele s „guru
bezpečnosti v Čechách“ – Ing. Františkem Valentou (záložka Fórum).
Pro ty, kteří dávají přednost osobnímu
kontaktu, je připraven podzimní běh
oblíbených certifikovaných školení
(záložka Školení a semináře).
Na čele popularity se stále drží
stránka, kde si lze bezplatně stáhnout českou Bezpečnostní příručku
pro strojní zařízení. Experti Schneider
Electric v ní čtenáře provedou spletitou oblastí bezpečnosti strojů krok
za krokem – včetně názorné a výpočty podpořené implementace stěžejních norem.
Co by ovšem byla teorie bez praxe?
Stále více uživatelů proto navštěvuje
sekci Reálné aplikace. Seznámit se
zde mohou např. se zabezpečením
nebezpečného prostoru manipulační
linky nebo bezpečnou navíječkou
rohoží ze skleněných vláken.
Zvyšuje se úroveň bezpečnosti
strojů?
Jsem přesvědčen, že při správném uchopení jedné a/nebo druhé
Bezpečnostní příručka
pro strojní zařízení
Bezpečnostní příručku pro strojní zařízení
si lze zdarma stáhnout na www.preventa.
schneider-electric.cz.
výše uvedené nové normy dojde
ke zvýšení bezpečnosti strojního
zařízení a ochrana zdraví operátorů
při práci bude bez pochyby zlepšena.
Při použití připraveného konceptu
pak dokonce při současném snížení
nákladů a zkrácení času ve fázi
návrhu bezpečnostních částí řídicích
obvodů.
www.schneider-electric.cz
Od uvedení na trh v roce 2007 prodal
Schneider Electric na celém světě již více
než 100 000 kusů PAC Modicon M340.
V roce 2011 pak tento PAC (Process
Automation Controler) zaznamenal meziroční nárůst o 26 %.
Zmíněný výsledek potvrzuje silnou
pozici systémů Modicon – úspěšných
pokračovatelů prvního PLC na světě
Modiconu 084 uvedeného na trh v roce
1968. Modicon M340 je vnímán jako
typický produkt využívající špičkové
pokročilé technologie, v robustním provedení, s vysokou provozní spolehlivostí
a komunikující prostřednictvím široké
škály protokolů.
Řada Modicon M340 je samozřejmě
neustále doplňována – nabízí nové komunikační jednotky, v/v, RTU nebo aktuálně
uvolněnou řadu distribuovaných v/v Modicon x80. Rozšiřují se její možnosti uplatnění, což dokazuje jak výsledky náročných
testů, tak především „řádkou“ certifikací
pro specifické aplikace (např. pro agresivní prostředí s vyšším rozsahem teplot
nebo seismickou odolnost).
Kontroléry Modicon M340 jsou pilířem
konceptu PlantStruxure™ společnosti
Schneider Electric pro procesní řízení.
PlantStruxure dokáže transparentně
propojit úroveň měřicích a akčních členů
s řídicí a podnikovou úrovní. Dojde tak
k žádoucí optimalizaci procesů a z ní
plynoucímu snížení energetické náročnosti podniku.
www.schneider-electric.cz
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
červen / červenec
2012
• 45
ÚDRŽBA & SPRÁVA
Snese vaše ochranné
zábradlí nárazy?
Možná nevypadají příliš atraktivně, ale jsou zásadní
součástí vašeho plánu bezpečnosti práce.
Jim Hathaway
Wildeck
Podle statistik OSHA
se ročně v USA
přihodí přibližně
85 smrtelných nehod
zaviněných vysokozdvižným vozíkem,
34 900 nehod má
za následek těžká
poranění a přibližně
61 800 nehod způsobí poranění, která
jsou klasifikována
jako málo závažná.
46 • červen / červenec 2012
O
chranné zábradlí patří mezi ty
součásti příslušenství, kterým
se obvykle věnuje snížená
pozornost, avšak jen do té doby,
než je příliš pozdě. Poměrně
málo přísné federální směrnice pro použití
ochranných zábradlí pomohly přispět k nízkému povědomí o tomto příslušenství v rámci
výrobních zařízení a ponechaly břímě jejich
použití na bedrech samotných společností,
aby si je dle svého rozhodnutí implementovaly.
Když jsou náležitě používána, mohou
ochranná zábradlí efektivně chránit vybavení, majetek a personál uvnitř a kolem celého
objektu. Klíčem je identifikovat oblasti vyžadující ochranná zábradlí, správně specifikovat
jejich použití a zavést opatření.
Proč používat ochranná zábradlí?
Ačkoli průmyslová ochranná zábradlí
chrání strojní zařízení a poskytují bezpečné
a účinné pracovní prostředí, jejich nejdůležitější rolí je ochrana lidí. Vysokozdvižné
vozíky, vlečná, automaticky řízená vozidla
a jiné dopravní prostředky pro manipulaci
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
s materiálem jsou běžným jevem ve výrobních
zařízeních a často operují v těsné blízkosti
zaměstnanců. Někdy se jejich cesty křižují,
bohužel často i se smrtelnými následky. Podle
statistik OSHA (Federální úřad pro bezpečnost práce a ochranu zdraví) se ročně v USA
přihodí přibližně 85 smrtelných nehod zaviněných vysokozdvižným vozíkem, 34 900
nehod má za následek těžká poranění a přibližně 61 800 nehod způsobí poranění, která
jsou klasifikována jako málo závažná. Necelá
polovina ročně odhadovaných 85 smrtelných
nehod zaviněných vysokozdvižným vozíkem
se stane ve výrobních zařízeních; z toho
asi 10 % zahrnuje pracovníky, do nichž vysokozdvižný vozík narazil nebo je přejel.
Úřad OSHA tvrdí, že většině nehod by
se dalo předejít, kdyby operátoři prošli kvalitnějším výcvikem. Nicméně lze snadno
vystopovat, jak může k nehodě dojít. Mnohá
výrobní zařízení mají těsné uličky pro řízení
vysokozdvižných vozíků. Pokud otočení
není řádně provedeno, kola či vidle se mohou
vyklonit do označené neutrální zóny, ve které
se nacházejí zaměstnanci či zařízení.
Posaďte nezkušeného řidiče do vysokozdvižného vozíku a riziko se ještě zvýší.
Dobře umístěná ochranná zábradlí mohou
pomoci omezit příležitosti výskytu nehod,
a to tak, že zabrání vysokozdvižným vozíkům
a jiným vozidlům vjet do nebezpečných či
zakázaných zón.
Rozdíly mezi ochranným zábradlím
Ačkoli mohou na první pohled vypadat
podobně, ne všechna ochranná zábradlí jsou
vyrobena stejně. Mnoho výrobců instaluje
ochranná zábradlí se stupněm odolnosti
nárazu 10 000 lbs při rychlosti 4 mph. Průměrný vysokozdvižný vozík s nákladem
váží zpravidla 8 000 až 10 000 lbs. Stupeň
odolnosti nárazu 10 000 lbs znamená, že by
mělo být zabezpečeno to, že vysokozdvižný
vozík neprojede skrze ochranné zábradlí
rychlostí 4 mph či nižší. Cílem průmyslových ochranných zábradlí je udržet jejich
celistvost a odklonit náraz. Na rozdíl
od tohoto druhu zábradlí jsou ochranná
zábradlí používaná na silnicích navržena
tak, aby náraz absorbovala a rozptýlila.
Ne všechna průmyslová ochranná zábradlí jsou ohodnocena pouze stupněm nárazu
10 000 lbs. Někteří výrobci konstruují
ochranná zábradlí s vyšším stupněm odolnosti proti nárazu, a to až 13 000 lbs. Přidaná
hodnota, kterou tato ochranná zábradlí
Žluté pásy nepředstavují efektivní bariéru, která je schopna zabránit nehodám dopravních prostředků v prostorách podniku. Obrázek
poskytla společnost Wildeck Inc.
s vyšším stupněm odolnosti přinášejí,
se projevuje ve zvýšené úrovni bezpečnosti. Zcela nepochybně odolávají
ochranná zábradlí s vyšším stupněm
hodnocení silnějším nárazům.
Například když vysokozdvižný
voz í k na r a z í r ych lost í 4 mph
do ochranného zábradlí, jež je ohodnoceno stupněm nárazu 10 000 lbs,
může se dané zábradlí odklonit nebo
být vytlačeno až do vzdálenosti
12–15 palců. Když tentýž vysokozdvižný vozík narazí do ochranného
zábradlí, které je ohodnoceno stupněm
nárazu 13 000 lbs, odkloní se pouze
o 10 palců.
Několik palců nemusí někomu
připadat jako příliš významný rozdíl, ale v zařízeních a distribučních
střediscích, kde prostoru není vůbec
nazbyt, těchto málo palců znamená,
že zařízení a předměty budou ochráněny a může být získán dodatečný
prostor pro výrobu či skladování.
Je důležité kontrolovat stupeň hodnocení nárazu u jakéhokoli ochranného
zábradlí, které si chceme pořídit.
Testovací proces
Účelem tohoto úředně ověřeného
t e st ová n í och r a n ného z ábr a d l í
je demonstrovat a prokázat, že dané
zábradlí je ve skutečnosti schopno
zvládat a odklonit specifikovanou
váhu, pro kterou bylo navrženo, aby
jí odolalo.
Pro účel testování ochranného
zábradlí ohodnoceného pro stupeň
nárazu 13 000 lbs byly spojeny
dvě montáž ní sady och ran ného
zábradlí se sloupkem o rozměrech
5 × 5 × 3/16 palců. Základová deska
o tloušťce 3/4 palce měla rozměr
12 × 12 palců; průměr děr v základové desce byl 5/8 palce. Montážní
sloupky byly důkladně připevněny
k betonové podlaze s použitím kotevních šroubů typu Rawl o průměru
1/2 palce a o délce 4–3/4 palce. Poté
vysokozdvižný vozík o hmotnosti
12 700 lbs s řidičem o hmotnosti
200 lbs najel do označeného středu
na ochranném nárazníku rychlostí
4 mph. Následný náraz prokázal,
že ochranné zábradlí splnilo svou
úlohu a úspěšně zastavilo postup
vysokozdvižného vozíku. Ochranné
zábradlí se t r vale proh nulo jak
na horních, tak i na spodních příčkách. Měřený tr valý pr ůhyb byl
pouze 5–3/4 palce na spodní příčce
a 4–3/4 palce na horní příčce. Kotvicí šrouby na sloupk u z ůstaly
na svých místech a nebylo znát žádné
poškození sloupků v oblasti děr.
Zatímco obě příčky byly poškozeny
a budou muset být nahrazeny, obě
si udržely svou konstrukční celistvost
a ochránily všechno kromě vlastního
prohnutí příček.
Jim Hathaway je odbor ník
na ochranná příslušenství ve společnosti Wildeck, která se zabývá
rozšiřováním výrobních prostorů,
manipulací s materiálem a produkty
na ochranu bezpečnosti a zdraví.
Pro více informací jděte na webové
stránky www.wildeck.com.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
červen / červenec
2012
• 47
ÚDRŽBA & SPRÁVA
Proč odvaděče kondenzátu
nefungují?
Ing. Libor Keller
TSI System
ročně a snížilo by se množství emisních zplodin o 32 milionů tun. A to již
rozhodně stojí za zamyšlení…
Nefunkční odvaděče kondenzátu
Jakékoliv mechanické zařízení
obvykle vykazuje poruchy, odvaděče
kondenzátu nejsou výjimkou. Jejich
správná údržba prodlužuje životnost
a snižuje náklady na údržbu. Zmiňme
tři základní podmínky, které činnost
odvaděčů nejvíce ovlivňují:
S
právně fungující odvaděč
kondenzátu se otevře, aby
odpustil kondenzát, a zavře
se, je-li přítomna jen pára.
Nefunkční odvaděče kondenzátu způsobují ztráty páry, snižují
účinnost parního systému, zvyšují
výrobní náklady a ohrožují celkovou
integritu parních a kondenzačních systémů. Odvaděče musí být kontrolovány
pravidelně, protože zanedbání jejich
poruchy může být docela nákladné.
Nefunkční odvaděče kondenzátu
mají na celý parní systém zejména
tyto negativní vlivy: způsobují ztráty
energie, nepříznivě ovlivňují výrobu,
zvyšují náklady na údržbu a vytvářejí
bezpečnostní problémy.
Úspory parní energie jsou důležité
i z hlediska národních zájmů. Podívejte
se na některá čísla uveřejněná americkým Úřadem pro energii:
Přes 45 % paliv spotřebovaných americkými výrobci je využito na výrobu
páry. Pára je využívána pro ohřev
surovin i pro jejich zpracování a je také
zdrojem výkonu a tepla. Ale rozhodně
není zadarmo. Jen ve Spojených státech amerických stojí její výroba přes
18 miliard dolar ů ročně. Běžný
výrobní podnik může zlepšením
svého parního systému uspořit typicky
až 20 % nákladů na výrobu páry.
Pokud by takovou úsporu realizovali
všichni výrobci páry, dosahovala by
roční úspora až 4 miliardy dolarů
48 • červen / červenec 2012
■ Nečistoty jsou hlavním důvodem
selhání odvaděčů. Buď se ucpou, nebo
trvale propouští páru.
■ Tlakové rázy, které vzniknou
náhlým otevřením ventilu, se projeví
tak zvaným „vodním kladivem“, které
může poškodit vnitřní součásti odvaděče kondenzátu.
■ Předimenzování odvaděčů kondenzátu – zvonové odvaděče ztrácejí
své výhody, předimenzované termodynamické odvaděče se projeví vysokým
cyklováním.
Akční plán údržby
Jak můžeme udržet problémy odvaděčů kondenzátu na nejnižší možné
úrovni? Vycházejme z toho, že návrh
parního systému je správný. Potom
je důležité se soustředit na jeho správnou údržbu.
■ Provádějte pravidelnou kontrolu
odvaděčů kondenzátu.
■ Kontrolujte stav izolací. Odstraněné a nenahrazené izolace způsobují
významné přídavné ztráty.
■ Pravidelně testujte ovládací
a uzavírací ventily. Úniky uzavřenými
ventily jsou mnohdy významné.
■ Důsledně vypínejte jen občas
využívaná zařízení, např. sezónní
výměníky.
Správné diagnostické přístroje
Mít správné diagnostické přístroje
a disponovat správně vyškolenou
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
obsluhou je základ úspěchu. Základn í m i d iag nost ick ý m i př íst roji
pro kontrolu odvaděčů kondenzátu jsou
termokamera a ultrazvukový detektor.
Termokamera stačí v základním provedení, ale na ultrazvukový detektor jsou
kladeny vyšší nároky.
Protože při diagnostice odvaděčů
kondenzátu je důležité správně rozpoznat jeho zvukový projev, hraje
významnou roli kvalitní podání zvuku.
Proto je vhodné se při výběru zaměřit
na ty přístroje, které již v základní
sadě mají kvalitní sluchátka. Přístroje
s malým vestavěným reproduktorem
poskytnou jen zkreslenou akustickou
informaci a v rušném průmyslovém
prostředí mnohdy nejsou vůbec slyšet.
Důležitá je také možnost nastavení
pracovní frekvence ultrazvukového
detektoru. Jednoduché detektory
určené pro všeobecnou diagnostiku
jsou obvykle laděny na frekvenci kolem
40 kHz. A to způsobuje jejich nižší
citlivost na frekvencích kolem 25 kHz,
kde se vyskytuje maximum signálů
vydávaných odvaděči kondenzátu.
Proto je použití detektorů s nastavitelnou frekvencí důležité.
Pokud chcete srovnávat ultrazvukový projev testovaných odvaděčů
kondenzátu s dostupnými zvukovými
knihovnami, je vhodné si pořídit
záznam ultrazvukového signálu. Nejvyšší digitální modely ultrazvukových
detektorů mají možnost nahrát časový
průběh zachyceného ultrazvukového
signálu
i ál ddo paměti
ěti pro jeho
j h další
d lší přehrář há
vání nebo zpracování pomocí spektrální
analýzy.
Vyberte si vhodný Ultraprobe®
Digitální přístroje Ultraprobe
se nabízí v řadě provedení, která jsou
vhodná pro diagnostiku odvaděčů kondenzátu. Vyjdeme-li z podmínky plynulého nastavení pracovní frekvence,
máme k dispozic tři modely:
Ultraprobe® 9000 je základní digitální přístroj s nastavitelnou frekvencí
od 20 do 100 kHz. Využívá citlivé
snímací moduly TriSonic, které jsou
shodné i u nejvyšších modelů. Na jednoduchém displeji je kromě základních
pracovních údajů i citlivost stupnice
pro správné nastavení přístroje. Hodnota intenzity ultrazvuku se zobrazuje přímo v dB. Naměřené hodnoty
je možné ukládat do paměti a její obsah
lze posléze přes USB rozhraní přenést
do programu Ultratrend DMS pro další
zpracování.
Ultraprobe ® 10000 je digitální
přístroj, který od předchozího navíc
disponuje možností záznamu časového průběhu ultrazvukového signálu.
Přístroj má větší displej, na kterém
se zobrazuje pracovní menu a jsou
na něm také plné informace o měřeném
místě. Zaznamenané signály i hodnoty
intenzity ultrazvuku se ukládají na CF
kartu, pomocí které se jednoduše přenesou do počítače. Údaje o intenzitách
se zpracují v programu Ultratrend DMS,
časové průběhy signálů se mohou přehrávat nebo dále analyzovat v programu
UE Spectralyzer.
Ultraprobe ® 15000 představuje
nejvyšší digitální model ultrazvukového detektoru. Dominantní je
velký barevný displej s dotykovým
ovládáním. Navíc je možné harmonickou analýzu a přehrávání záznamů
ultrazvuku provádět přímo v přístroji
integrovaným modulem FFT. Data
se ukládají na moderní SD paměťovou kartu, přes kterou se přenesou
do počítače pro další zpracování
a archivaci. Ultraprobe ® 15000 je
v ybavený i dalšími pomocnými
měřicími nástroji: obsahuje zaměřovací laser, má vestavěný bezkontaktní teploměr a digitální fotoaparát
s bleskem. Tak je možné vytvářet
plnou diagnostickou dokumentaci
kontrolovaného místa. Na digitálním
snímku je přímo v obraze sejmutého
zařízení vidět laserový bod zaměření,
jeho povrchová teplota a samozřejmě
hodnota intenzity ultrazvuku včetně
frekvence, citlivosti, názvu měřeného
místa a časových údajů.
Moderní diagnostické přístroje
Ultraprobe významnou měrou přispívají ke zvyšování efektivity výroby
snižováním ztrát energií a napomáhají
tak ke snižování emisních zplodin. Jen
důsledným dodržováním zásad úspory
energií dosáhneme trvale udržitelného
rozvoje při současném nárůstu průmyslové výroby.
Podle firemní literatury UE Systems.
www.tsisystem.cz
Ultraprobe ®
Ultrazvuková
průmyslová
diagnostika
Zjišťování úniku
tlakového vzduchu
Kontrola ventilů
a odvaděčů kondenzátu
Diagnostika
valivých ložisek
Vyhledávání
elektrických výbojů
TSI System s. r. o.
Mariánské nám. 1 617 00 Brno ČR
tel. +420 545 129 462 fax 545 129 467
[email protected] www.tsisystem.cz
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
červen / červenec
2012
• 49
ÚDRŽBA & SPRÁVA
Zjednodušení mazacího plánu
= INTERFLON
Ing. Ivo Jiřík
INTERFLON Czech s.r.o.
o technologii mazání
Teflonem®, která výrazným způsobem zkvalitňuje preventivní údržbu
ja ko c ele k . M a z a cí
pl á ny js o u s t o u t o
tech nolog ií d aleko
přehlednější a hlavně
jednodušší.
Z
isk je prioritou snad každého výrobního podniku
– podmínkou výrobního
zisku je plynulá výroba
– předpokladem plynulé
výroby je i odpovědná preventivní
údržba výrobního zařízení – jedním
ze základních pilířů preventivní
údržby je kvalitně nastavený mazací
plán.
Pohled na preventivní údržbu
se v českých podnicích začíná rapidně
měnit. Stále více podniků si uvědomuje, že čas věnovaný preventivní
údržbě znamená ve výsledku peníze
uspořené za nečekané odstávky
a za zvýšené náklady na náhradní díly.
Kvalitně zpracované mazací plány
a jejich závazné dodržování patří
k základním předpokladůmdobře
prováděné údržby. V plánech jsou
nastaveny pravidelné inter valy
mazání a optimální spotřeba i skladba
maziv. Mazací plány je dle nabytých
zkušeností a moderních technických
poznatků třeba dále zefektivňovat.
Jednou z nových technologií, která
může v mnoha případech pomoci
k zefektivnění mazacích plánů,
je technologie INTERFLON. Jde
50 • červen / červenec 2012
Hlavní př ínosy
maziv INTERFLON
pr o m a z a c í p l á ny
a údržbu (a to ve srovnání s běžnými mazivy):
• s n i ž uj e s e č e tnost mazání, mazací
intervaly se prodlužují
až na 10násobek;
• klesá spotřeba maziv na 5–7 %
původní spotřeby;
• snižuje se časová náročnost
mazání, což přináší úsporu času
pracovníkům údržby;
• místo času stráveného mazáním
je čas na preventivní prohlídky,
měření vibrací, termosnímání apod.;
• prokazatelně se zjednodušuje
skladba používaných maziv.
Použit í technologie INTERFLON přináší uživatelům i další
výhody:
• pok les f i na nčn ích ná k la dů
na pořizování maziv na 1/3 až ¼
původních nákladů;
• prodloužení životnosti výrobního zařízení na 3- až 10násobek
spolu se zvýšením jeho spolehlivosti;
• snížení spotřeby náhradních dílů
a tím úspory finančních prostředků
na jejich nákup;
• minimalizace odstávek a přerušení výroby kvůli poruchám;
• snížení energetické náročnosti
výroby, a to nejen při spouštění
výrobního zařízení, ale i v rutinním
provozu, tj. úspor lze dosáhnout pouhou výměnou maziv.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Uvedené výhody jsou dány podstatou technologie INTERFLON,
která je unikátní a zcela odlišuje
maziva INTERFLON od konvenčních maziv nabízených na trhu,
a to i těch s teflonem (PTFE).
Mazání Tef lonem ® je založeno
na excelentních mazacích vlastnostech Tef lonu ® (má nejmenší
koeficient tření z pevných látek),
ale hlavně na jeho unikátním opracování technologií INTERFLON.
Teflon® je mikronizován a následně
polarizován tak, aby vytvořený
mazací film měl vysokou stabilitu
na povrchu, jak z hlediska zatížení,
tak z hlediska času, a splňoval výše
uvedené požadavky.
Ma zá n í Tef lonem ® v úpravě
I NTER FLON zabez pečuje také
odpudivost v ůči vodě a kapalinám, chrání před korozí. Maziva
INTERFLON do sebe nepojímají
nečistoty a prach. Netvoří tak brusnou pastu, čímž se snižuje i potřeba
přimazávání.
Využití všech těchto vlastností
umožňuje jiný, moder ní přístup
k tvorbě mazacích plánů se všemi
výhodami.
Společnost I NTER FLON vám
touto cestou nabízí nejen kvalitní
maziva k zefektivnění systému
údržby a vytváření úspor ve výrobě,
ale i spolupráci s našimi technickými
poradci na přepracování a modernizaci vašich mazacích plánů.
Jsme vá m pl ně k d i s p oz ici
ke konzultaci a nabízíme rovněž
odbornou návštěvu našeho technického poradce ve vašem podniku;
bližší informace získáte na adrese:
INTERFLON Czech, s. r. o.
Jeremiášova 947,155 00 Praha 5
Tel./Fax: 257214169
GSM: 604 215 944
E mail:[email protected]
www.interflon.cz
REFERENCE 1
Produkt:
Interflon Fin Grease MP 2/3
Místo:
drtič RUBBLE MASTER – ložiska
Firma/klient:
DEAS spol. s r. o.
Reference:
 Mazání nového drtiče RUBBLE MASTER v záruční době – přestože výrobce doporučuje FUCHS Renoilt Duraplex EP2,
firma se na základě dobrých zkušeností s mazivem Fin Grease MP 2/3 na starém drtiči RUBBLE MASTER rozhodla toto
mazivo použít i v tomto případě.
 Na drtiči se maže: pás – 4x ložisko, magnetický separátor – 4x ložisko, rotor drtiče – 2x ložisko, vynášecí pás – 6x ložisko.
 Labyrint se má mazat 1x za týden s 10 imp a ložisko 1x za měsíc. Intervaly s MP2/3 jsou 1x za 2 měsíce a 1x za 6 měsíců.
REFERENCE 2
Produkt:
Interflon Fin Grease MP 2/3 (formy)
Interflon Fin Grease Aerosol (vyhazovače)
Místo:
formy a vyhazovače
Firma/klient:
Wawin Ekoplastik, s. r. o.,
Kostelec nad Labem
Reference:
 Při použití plastických maziv je v případě forem i vyhazovačů zajištěna vysoká stabilita mazacího filmu s Teflonem®.
S ohledem na různou velikost a typy forem se prodlužuje interval sejmutí forem z lisu od 30 % až do 100 %.
Formy vyhazovače jsou čisté, nešpiní výrobky. Jednodušší čištění při sejmutí forem je samozřejmostí.
REFERENCE 3
Produkt:
Fin Grease MP 2/3
Místo:
vstřikovací lisy ARBURG
Firma/klient:
Dřevoplast Ludvík, s. r. o.
Reference:
 Přechodem mazání vodicích tyčí všech typů lisů Arburg z oleje (interval mazání 1x za 2–3 týdny) na tuk Fin
Grease MP 2/3 se interval prodloužil na 1x za rok. Výdaje na mazání klesly v průměru na 5 % původních nákladů.
Vodicí tyče jsou čisté, bez poškození a teflonový film je homogenní.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
červen / červenec
2012
• 51
IT V PRŮMYSLU
Mobilný klient – efektívna údržba
v teréne a prínosy zavedenia
informačného systému do údržby
Miroslav Šandor
INSEKO, a.s.
E
xist uje m noho riešení
mobi l ných apl i k á ci í.
V príspevku sú použité
ukážky a popis z mobilnej aplikácie Advanced
Mobile z dielne f irmy Blue Dot
Solutions, ktorá sa používa ako rozšírenie produktovej rady informačného
systému pre správu a riadenie údržby
majetku Infor EAM od americkej
firmy Infor.
Advanced Mobile
Ide o komplexnú mobilnú aplikačnú platformu s podporou pre
p r o d u k t y I n for E A M. M noho
zákazníkov má špecifické požiadavky na prácu v teréne (aj mimo
dosah internetu), a táto platforma im
poskytuje oveľa flexibilnejšie riešenie ako iné mobilné produkty postavené na technológii poin-to-point.
Med zi kľúčové pr ínosy Infor
EAM Advanced Mobile pre EAM
patrí škálovateľná SOA architektúra
poskytujúca organizáciám schopnosť
konfigurovať možnosti mobilných
aplikácií prostredníctvom spoločnej platformy, a zároveň integrovať
na viaceré aplikácie a systémy
Prehľad architektúry Advanced Mobile
52 • červen / červenec 2012
podniku. Okrem toho
ponuka Advanced
mobile je plne flexibilná.
Po s k y t uje v ý vojové
nástroje na rozširovanie
a vývoj každej mobilnej
aplikácie aj do budúcna.
Napokon, produ k t je
vybavený modulmi pre
administráciu a správu Mobilný klient - eliminácia nadbytočnej prácnosti
zariadení pre zabezpečenie úspešného nasadenia
a bežiacej podpory pre
všetky Advanced Mobile
riešenia v podniku.
Ide o komplex nú
mobil nú apli kačnú
platformu pre podporu Rôzne možnosti zariadení pre Advanced Mobile
riadenia údržby v teréne
pomocou mobil ných zar iadení. prác, zber údajov z meračov, evidenK dispozícii sú hotové riešenia cia a prehľad poznámok a prehľad
mobil ných apli k ácií: R ia den ie detailov a histórie na zariadení.
údržby, Inšpekcie a Riadenie zásob.
Mobilné riadenie údržby elimiTieto je možné v prípade potreby nuje potrebu tlačiť a distribuovať
modifikovať, alebo je možné vytvo- pracov né pr íkaz y v papierovej
riť úplne novú aplikáciu.
for me, zároveň nahrádza r učné
Ďalej sú uvedené krátke charakte- prepisovanie kľúčových vstupov
ristiky jednotlivých balíkov mobil- z papierových pracovných príkazov
ných aplikácií.
do EAM systému pomocou káblovej
alebo bezdrôtovej synchronizácie.
Riadenie údržby
Mobilitou procesov údržby je možné
Je plne integrovaná aplikácia pre získať značné prevádzkové úspory.
EAM systém optimalizovaná na Windows Kľúčové prínosy a vlastnosti
• Priemer ná doba návratnosti
Mobile zar iaden ia,
ktorá uľahčuje vykoná- na základe skúseností z rôznych orgavanie širokého rozsahu nizácií je 3–9 mesiacov v závislosti
úd ržbov ých či n ností na rozsahu mobilnej automatizácie
ako sú prehľad plánova- procesov a náraste produktivity.
ných a neplánovaných
• Znižuje čas potrebný na prácu,
pracovných príkazov, náklady na palivo a opotrebenie
vytváranie pracovných vozidla. Skracuje a zjednodušuje
príkazov, ukončovanie prenosy administratívy medzi terépracovných príkazov, nom a kanceláriou. Automatizuje
výdaj náhradných dielov synchronizáciu zozbieraných dát
a materiálu, evidencia priamo z terénu.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
vá údržba?
Bezproblémo ami áno.
Sn
cu – od st r á nen ie st av u m i mo
toleranciu.
Advanced Mobile – ukážka vstupnej obrazovky na tablete
• Šetrí čas a poskytuje lepšie
slu žby zákaz ní kom mož nosťou
priameho prístupu k podnikovým
skladovým položkám, objednávkam
a skladovým dátam ešte v teréne.
• Synchronizácia, prehľad, modifikácia a vytváranie pracovných
príkazov priamo v teréne cez intuitívny a ľahko použiteľný užívateľský
interfejs.
• Elektronický zápis práce jednotlivo na pracovníkov alebo pracovné
skupiny.
• Prehľad pripojených dokumentov a ich pripájanie v elektronickej
forme, zrušenie zbytočných „manuálov a príručiek“.
Inšpekcie
Ide o aplikáciu, ktorá zjednodušuje zber výsledkov meraní pomocou mobilných zariadení. Aplikácia
podporuje získavanie kvalitatívnych
aj kvantitatívnych meraní, podporuje
inšpekčné nálezy a automaticky
vytvára pracovné príkazy alebo
požiadavky na prácu na chybné
inšpekčné body. ¨
Riešenie taktiež eliminuje tlačenie
a distribúciu manuálov a inšpekčných formulárov v papierovej forme
a zároveň znižuje náklady na prácu
tým, že odstraňuje potrebu ručného
vstupu údajov z papierových formulárov do EAM systému.
Typické úlohy realizované mobilnou aplikáciou: inšpekcie jednotlivých zariadení alebo vy užitie
postupov pre skupinu zariadení,
kvalitatívne a kvantitatívne merania, poznámky k nálezom, prehľad
inšpekčných pracovných príkazov
a vytváranie požiadaviek na prá-
Kľúčové prínosy a vlastnosti
• Priemer ná doba návratnosti
na základe skúseností z rôznych
o r g a n i z á c i í j e 3 -9 m e s i a c ov
v závislosti na rozsahu mobilnej
automatizácie procesov a náraste
produktivity.
• Znižuje čas potrebný na prácu,
náklady na palivo a opotrebenie
vozidla. Skracuje a zjednodušuje
prenosy administratívy medzi terénom a kanceláriou.
• Automatizuje synchronizáciu
zozbieraných dát priamo z terénu.
• Šetrí čas a poskytuje možnosť
priameho prístupu k podnikovým
skladovým položkám, objednávkam
a skladovým dátam ešte v teréne.
• Synchronizácia, prehľad, modifikácia a vytváranie pracovných
príkazov priamo v teréne cez intuitívny a ľahko použiteľný užívateľský
interfejs.
• Elektronický zápis práce jednotlivo na pracovníkov alebo pracovné
skupiny.
• Prehľad pripojených dokumentov a ich pripájanie v elektronickej
forme, zrušenie zbytočných „manuálov a príručiek“.
• Odstránenie papierových formulárov a ich nahradenie interaktívnym workflow dovoľuje pracovníkom inšpekcií dokončiť inšpekcie
elegantnejšie, rýchlejšie a presnejšie.
• I n š p ekč né úd aje u k la d a né
do Infor EAM cez Advanced Mobile
povedú ku sledovaniu trendu meraní,
poruchovej analýze a ceste ku prediktívnej údržbe.
• Pri vymykaní sa hodnoty merania na inšpekčnom bode stanovenému limitu, aplikácia automaticky
vytvorí pracovný príkaz bez nutnosti
zásahu užívateľa.
• Jednoducho použiteľný „zaškrtávací zoznam“ vstupu inšpekčných
bodov zjednodušuje získavanie
inšpekčných údajov pre pracovníkov
pracujúcich v teréne.
Riadenie zásob
Aplikácia je určená na prácu
v sklade. Medzi typické úlohy
Infor EAM EE
špička medzi overenými priemyselnými štandardami
Gartner: “číslo 1 vo funkčnosti a implementovateľnosti”
najnižšie TCO vo svojej kategórii
Infor EAM MP2
mnohými zákazníkmi po celom svete preverené
klient /server riešenie
pre malé a stredné podniky
rýchla implementácia, jednoduché používanie
INSEKO a.s.
dlhoročný partner Infor pre riešenia EAM
viac než 40 EAM projektov v SR a ČR
Prínosy
transparentnosť údržbových údajov
adresnosť a príčinnosť nákladov na údržbu
prispôsobenie systému vašim procesom a štruktúram
hladká integrácia so spolupracujúcimi systémami
channel partner
effective information
INSEKO a.s. Bytčická 2, 010 01 Žilina
Viac info na www.infor.com, www.inseko.sk
tel. +421-41-5070 399
IT V PRŮMYSLU
realizované touto mobilnou aplikáciou patrí príjem
na základe nákupnej objednávky, presun medzi skladmi,
presun medzi zásobníkmi,
výdaj zo skladu resp. vrátenie
nespotrebovaného materiálu,
fyzická inventúra a vyhľadávanie položiek a zisťovanie
stavu na sklade.
Kľúčové prínosy a vlastnosti
• Priemerná doba návratnosti na základe skúseností
z rôz nych organizácií je Obrazovka Mobile Command Center
3–9 mesiacov v závislosti
na rozsahu mobilnej automatizácie procesov a náraste produktivity. do údržby vyžaduje komplexný
• Znižuje čas potrebný na prácu, prístup. V nasledujúcom sú uvenákladov na palivo a opotrebenie dené jednotlivé hodnotené oblasti
vozidla. Skracuje a zjednodušuje pre- podľa skúsenosti s doterajším nasanosy administratívy medzi terénom dzovaním informačného systému
a kanceláriou.
v údržbe.
• Automatizuje synchronizáciu
V oblasti výroby – priamo (skrázozbieraných dát priamo z terénu.
tenie prestojov, vyššia efektívnosť
• Šetrí čas a poskytuje možnosť opráv) a nepriamo – kvalitnejšia
priameho prístupu k podnikovým úd ržba a t ý m dlhšia život nosť
skladovým položkám, objednávkam zariadení.
a skladovým dátam priamo v teréne.
Efe k t í v ne j š i e v y už i t i e p r a covníkov – využitie nástrojov IS
Mobile Command Center – Modul
na efektívnejšie plánovanie zdrojov
správy mobilných zariadení
a lepší prístup k informáciam – cenIde o aplikáciu hrubého klienta, tralizovaná online databáza údajov.
ktorá poskytuje jednoducho pouÚdržba podľa skutočného stavu
žiteľnú funkcionalitu zameranú zariadenia – prediktívna údržba –
na monitorovanie, riadenie, správu sledovanie hodnôt prevádzkových
a podporu vzdialene dislokovaných parametrov a predikovanie dátumu
mobilných zariadení.
nastania kritického stavu parametra
Mobi le Command Ce nte r – vyhodnotením meraných hodnôt –
Modul správy mobilných zariadení využitie dátumu pre naplánovanie prác.
podpor uje nasledujúce k ritické
Zvýšenie podielu „príležitostnej“
administrátorské a mobilné funk- údržby – využitie prestojov zariacie: členenie hierarchie mobilných denia na vykonanie blížiacich sa
zariadení, autorizáciu mobilných činností plánovanej údržby a vyuzariadení – riadenie licenčnej poli- žitie funkcionality tzv. tolerancie
tiky, monitorovanie stavu zariadení, plánovanej preventívnej údržby.
softvérové zabezpečenie na skuZlepšenie poporuchovej údržby –
pinu zariadení, plánovanie update skrátenie prípravných časov a času
softvéru pre skupinu alebo indi- na plánovanie - využitie histórie
viduálne zariadenie a lokalizácia a znalostnej databázy a riadené
aktuálnej polohy a história pohybu využívanie zásob.
mobilného zariadenia.
Zníženie investícií na náhradné
diely (ND) – rezervovanie ND, autoPrínosy zavedenia informačného
matické doobjednávanie, podrobné
systému do údržby
sledovanie skladových transakcií,
Vyhodnotenie prínosov zave- analýza využívania ND, optimalid e n i a i n fo r m a č n é h o s y s t é mu zácia nákupných činností.
54 • červen / červenec 2012
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Prehodnotenie periód
cyklickej údržby –
na základe analýzy poruchovosti (MTBF) a nákladov je možné upravovať
per iódy v ykonávan ia
plánovanej preventívnej
údržby.
Kvalifikované manažérske rozhodnutia – dostupnosť ekonomických a technických údajov, podklady
pre strategické rozhodnutia (Prevencia alebo dobeh
do por uchy? Investovať
do výmeny alebo do opravy?)
Zvýšenie bezpečnosti
práce – definícia a používanie bezpečnostných opatrení a sledovanie
kvalifikácie pracovníkov.
Ekologické dopady – nová funkcionalita umožňuje monitorovať
spotrebu energie a súvisiace množstvo emisií resp. prchavých plynov.
Nez a ne dbat eľný m pr í nosom
je aj fakt, že všetky údaje sú súčasťou centrálnej databázy, čím sa
stávajú znalosti pracovníkov údržby
duševným vlastníctvom podniku
a ostávajú v ňom aj po prípadnom
odchode pracovníka z pracovného
pomeru.
Na základe štatistického vyhodnot e n i a d ot e r ajších n a s a d e n í
u zákazníkov sú ďalej uvedené
priemerné úspory v % pre jednotlivé oblasti činností podniku 20%
zvýšenie produktivity práce, 30%
zníženie úrovne skladových zásob,
20% redukcia nákladov spojených
so skladovými zásobami, 5% zníženie nákladov na nákup nových
zariadení, 10% zvýšenie dostupnosti zar iadení, 50% z v ýšenie
návratnosti nákladov na záručné
opravy, 10% zníženie materiálových
nákladov, 50% redukcia nákladov
spojených s procesmi nákupu.
Ing. Miroslav Šandor
Konzultant EAM systémov
INSEKO, a.s.
Bytčická 2, 010 01 Žilina, Slovakia
Tel.: +421 41 507 03 94,
Mob.: +421 905 243 258,
E-mail: [email protected]
Dorazila uhlíková ekonomika
Chris Parcel
Epicor
E
kologicky šetrné IT (Green
IT) jsou realitou. Velké i malé
organizace přijímají technologie, které pomáhají dosahovat
udržitelných cílů. Integrování řešení
podnikového plánování zdrojů (ERP)
se softwarem uhlíkového účetnictví
podporuje úsilí společnosti sledovat, řídit
a snižovat celkovou uhlíkovou stopu.
Zatímco idea ekologicky šetrného IT
není nová, zavedení takového plánu by
mělo trvalý dopad na národní udržitelnou obchodní praxi. Po společnostech se
bude častěji požadovat, aby stanovovaly
množství emisí a podávaly hlášení
o emisích skleníkových plynů, prováděly
kontrolní audity a uvažovaly cenu uhlíku
při investičním rozhodování stejně jako
při tvorbě obchodních plánů. Společnosti
budou potřebovat správné systémy
a ovládací prvky, které usnadní dodržovat požadavky. Zatímco chvilkové
rozmary v rámci politiky uhlíkového
účetnictví poskytují společnostem čas,
nikdy není příliš brzy začít s plánováním, zejména tam, kde jsou obsaženy
komplexní implementace ERP.
Co znamená uhlíkové účetnictví?
Uhlíkové účetnictví zahrnuje měření
a porovnávání emisí skleníkových plynů
organizace během vykazovacího období.
Fosilní paliva vypouštějí během hoření
množství oxidu uhličitého. Jakmile
je jednou identifikováno množství a typ
paliva, mohou být vypočítány emise
uhlíku ze spalování fosilního paliva.
Měření emisí škodlivin společnosti je
složitým procesem zahrnujícím detailní
výpočty. Spolehlivý systém uhlíkového
účetnictví by měl umožnit společnostem
stát se zběhlými v identifikaci, analýze,
kontrole účtů, sledování, řízení, porovnávání výkonnosti a podávání hlášení
o emisích uhlíku, dopadu na životní
prostředí a spotřebě energie.
Příprava na výzvu, kterou představuje
uhlík
Obchodní manažeři by měli spolupracovat s odděleními napříč celou
organizací, od ředitelů a správců IT
po zásobování a finanční oddělení, aby
bylo zajištěno, že systémy ERP stačí
reagovat na výzvy dneška a rovněž
i na budoucí. Na jednu stranu musí být
systém ERP flexibilní a stupňovatelný,
na druhou stranu je stále důležitější
rozšiřovat analytické programy společnosti. Systém by měl pomáhat splňovat
požadavky na evidenci emisí a všechny
ostatní zákonné požadavky současně
s optimalizací výkonů a nákladů.
Taktika pro začátek
Velké i malé organizace přijímají
technologie, jako je systém uhlíkového
účetnictví, proto, aby byly v předstihu
v dodržování směrnic. Technologie
zároveň poskytují schopnosti, které
v důsledku zvýší výkon společnosti.
Integrování systému ERP se systémem
uhlíkového účetnictví rozšiřuje analytické programy společnosti a přispívá
k dosažení udržitelných cílů.
Spolu s informacemi o fakturaci
v rámci ERP a s výrobními programy,
které jsou k dispozici dle současných
či předpokládaných objednávek, mohou
společnosti využívat systémy uhlíkového účetnictví k výpočtu výstupu očekávaných emisí a k sestavení rozpočtu
nákladů na ochranu životního prostředí.
Uvádíme pět taktik pro začátek:
Nákup na úrovni představenstva –
Jedná se o snahu korporace zapojit
V nedávném průzkumu provedeném společností Epicor byla zjištěna tato fakta:
58 % respondentů vůbec nezná termín „uhlíkové účetnictví“
20 % dotazovaných pravidelně monitoruje svou uhlíkovou stopu
33 % účastníků průzkumu neví, zda se na jejich společnost vztahuje povinnost
se do ekologicky šetrného programu
nebo o řízení proměnlivých nákladů
na energii, k tomu, aby mohla být
úspěšná iniciativa ohledně uhlíkového
účetnictví, je zapotřebí, aby požadavek
přišel od vedení organizace. Krátká doba
návratnosti a vysoká návratnost investic
(ROI) spojená s pořízením softwaru
pro uhlíkové účetnictví/hospodaření
s energií může přispět k rozhodnutí
o nákupu systému.
Proveďte audit udržitelnosti – Je
důležité vědět, kde se vaše organizace
právě nachází. To umožní identifikovat
změny, které mohou být provedeny,
a poskytne základní čáru, oproti níž
budete moci poměřovat výhody a dosažené úspory. Existuje řada společností,
jež nabízejí tyto služby, i prodejců
softwaru.
Stanovte si realistické cíle –
Zákazníci používající software pro uhlíkové účetnictví/hospodaření s energií,
např. Epicor Carbon Connect, dosahují
v 1. roce úspor nákladů mezi 10–20 %.
Nastavení cílů pro organizaci pomůže
směřovat úsilí správným směrem.
Prozkoumejte možnost účasti
v systému obchodování s emisními
povolenkami – Kromě toho, že software
pro uhlíkové účetnictví/hospodaření
s energií pomáhá identifikovat úspory
nákladů, poskytne také spolehlivé
údaje potřebné pro účast v systému
obchodování s emisními povolenkami.
Obchodování během posledních let
nabývá na objemu, ať už jde o legislativní nařízení, či dobrovolné projekty.
Účast na projektech může přivést vaši
organizaci k novým příjmům.
Minimalizujte manuální práci –
Efektivita by se neměla projevovat jen
při využívání energie, ale rovněž u kancelářských procesů. Mezi úspěšnější
příklady řešení integrace uhlíkového
účetnictví/hospodaření s energiemi patří
ty, u nichž je čas a výkon zdrojů udržován na minimální hodnotě. Řešení, která
integrují použití dostupných informací
ve vašem systému ERP, jenž pak nejenže
sleduje skleníkové plyny, ale vykonává
i sofistikovanou analýzu, mají největší
šanci na úspěch.
Chris Purcell je marketingový manažer
ve společnosti Epifor. www.epicor.com
evidovat své emise
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
červen / červenec
2012
• 55
IT V PRŮMYSLU
Vyplatí se PLM pro středně velké podniky?
Ř
ízení životního cyklu výrobku
(PLM) umožňuje průmyslovým podnikům optimalizovat
procesy a zvyšovat účinnost mnoha
způsoby. Obzvlášť v době globálních
trhů poskytuje PLM důležité výhody,
které odpovídají na současné obchodní
výzvy. Stejným výzvám čelí výrobní
společnosti bez ohledu na svou velikost. Globální konkurence zkracuje
životní cyklus výrobků, tlačí na více
inovací a nižší náklady. Dodavatelé
jsou nuceni vyvíjet stále komplexnější
výrobky ve více variantách a s kratším
cyklem od prvotní nabídky po dodání.
Jako odpověď se v posledních letech
objevila intenzívní IT podpora pro
všechny divize společnosti, zapojené
do vývoje výrobků. Každé oddělení
tj. plánování výroby, konstrukce,
výroba, prodej nebo zákaznický servis používá specializovaný software.
Důsledkem je, že se zvyšuje množství
procesních a produktových dat, která
jsou vytvářena v různých dílčích
systémech, což vede také k vyšším
požadavkům na řízení. S rostoucí
potřebou počítačem podporovaného
navrhování a výroby je spojena
nutnost zachovávání a viditelnost
existujících informací. Rychlý přístup k informacím a transparentní
databáze staly základními faktory
konkurenceschopnosti. Jinými slovy:
Nyní se musí strategie pro optimalizaci procesu a zvyšování efektivity
zaměřit na interakce systémů v rámci
propojených procesů tj. řízení životního cyklu výrobku (PLM).
PLM – nejen pro velké
Koncepce PLM směřuje ke sjednocení existujících znalostí jednotlivých
56 • červen / červenec 2012
oddělení do jednotné společné databáze, která umožní přístupu všem
zapojeným osobám. Zároveň by
specialisté z jednotlivých oddělení
měli být schopni používat jednotlivé části programu, které potřebují
ke své práci. Proto nesmí PLM slepě
zvyšovat individuální řešení, ale
musí je plynule integrovat do nového
propojeného systému. To je základem
pro automatizaci procesů, která vede
časem k zisku a zvyšování efektivity.
Průkopníky PLM byly velké společnosti jako např. výrobci automobilů
a letadel. To vytvořilo dojem, že
PLM mohou využívat pouze velcí
hráči s několika tisíci zaměstnanci
a různými globálně rozmístěnými
výrobními závody. Nyní mohou
těžit z výhod PLM i středně velké
společnosti, které jsou tak schopné
čelit efektivněji současným výzvám
na globálních trzích. Hodnoty, které
jsou typické pro malé a střední firmy,
jako jsou štíhlé procesy, vysoká flexibilita a rychlé rozhodování, nečelí
výzvám koncepce PLM na míru.
Naopak, tyto hodnoty jsou udržovány
a dokonce zvyšovány. Strategie PLM
včetně integrovaných softwarových
řešení, která jsou zaměřena na potřeby
středně velkých společností, zdůrazňují ty možnosti, které jsou potřebné
pro úspěšné konkurování velkým
společnostem.
Zkušenosti s PLM ve středně velkých
společnostech
Důležitými faktory ve výrobním
průmyslu jsou rychlost vývoje a doba
uvedení produktů na trh. Společnosti,
které uvádějí rychleji inovace na trh,
těží nejvíc z nového vývoje. Díky
novému použití dílů z již existujícího
vývoje, kreativnímu přenosu úspěšných
myšlenek do nových aplikací a znalosti
řízení v celé společnosti jsou uživatelé
PLM ve středně velkých společnostech
připraveni splnit požadavky zvyšujícího
se tlaku na inovace.
Albert Handtmann Maschinenfabrik
v Biberachu (Německo) je jedním
ze světových výrobců vakuových
f ilt r ů a d ávkovacích systémů
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
pro potravinářský průmysl. „K získání
maximálních ekonomických výhod
z našich inovací jsme trvale snižovali čas na vývoj,“ říká IT manažer
Erwin Mueller. Jednou částí řešení
je PLM infrastruktura včetně primárního systému Teamcenter, 3D
CAD/CAM řešení NX (obě Siemens
PLM Software) a ERP systém Infor.
To zajišťuje kromě jiného dalekosáhlou
kontrolu vývojových verzí. Dokonce
i když pracujeme v týmech, je zaručeno, že se používá pouze aktuální
verze. Automatizace a rychlý přístup
k informacím zlepšují vnitřní komunikaci a napomáhají ke koordinaci
obzvlášť mezi odděleními vývoje
a výroby. Mueller: „Nižší administrativní úsilí výrazně zkracuje časy
potřebný k uvedení výrobků na trh.“
Také Medmix Systems, švýcarský
dodavatel zdravotnických nástrojů
se zaměřil na PLM a kratší cykly
vývoje. K romě vysokého tlaku
na inovace musí výrobce zdravotnických aplikačních systémů splňovat
normy vysoké kvality a požadavky
na dokumentaci. Integrace konstrukčních řešení NX s podporou Teamcenter
rychle přeměnila základní vývojové
myšlenky na aplikovatelná ověřená
řešení včetně vyhovující dokumentace.
V případě potřeby se dřívější koncepce
projektových studií snadněji naleznou
a použijí, což umožňuje f lexibilní
reagování na požadavky zákazníků.
Změna řízení díky PLM systému
zajišťuje bezchybný vývoj produktu
od myšlenky po výrobu. „S propojením vývoje, konstrukce a výroby jsme
v krátké době vytvořili požadované
produkty. Během osmi měsíců byla
možná sériová výroba,“ říká Andreas
Kees, generální ředitel.
Výrobce lisovacích a ohýbacích strojů
Bihler Maschinenfabrik používá PLM
pro optimalizaci procesního řetězce
v rámci oddělení vývoje produktu, konstrukce a prodeje. Jiným hlavním cílem
je zrychlení přípravy nabídek komplexních modulárních produktů. „Pro jednání
o prodeji jsme hledali způsob jak prezentovat koncepce strojů ve 3D bez zapojení
oddělení konstrukce,“ říká Hermann
Schwarzenbach, ředitel IT. Dále pokračuje: „Integrace PLM byla potřebná
již od počátku díky požadavkům
na úzkou spolupráci mezi odděleními
konstrukce a prodeje.“ Virtuální
modely produktů se přenášely pomocí
nástroje Teamcenter, použitého jako
Investice
to jsou lidé
a procesy
administrativní nástroj, z CAD řešení NX
do konfiguračního prostředí prodeje.
Zde se individuální díly kompletovaly
do finálních nabídek podle přání zákazníka. Nyní funguje prodejní oddělení víc
nezávisle a rychleji, díky tomu je oddělení konstrukce zbaveno úkolů podpory,
které zabíraly čas.
Zavedení s citem pro proporci
Aby se dosáhlo těchto cílů, neměly
by středně velké společnosti narychlo
vytvářet své procesy jako PLM. Nejprve
by si měly strategicky a společně definovat dlouhodobé požadavky. PLM
znamená úpravu skoro všech procesů
ve společnosti. Proto je nutná customizace
V době, kdy se výrobci snaží hledat
cesty k úsporám, stále více získává
na důležitosti efek tiv ní správa
majetku firmy. Zaměstnanci jsou při
hledání příčin a řešení problémů při
správě investičního majetku patřičně
motivováni. O znalosti a zkušenosti
při správě investičního majetku v podnicích požádala redakce amerického
vydání časopisu Řízení a údržba
řešení, hlavně z důvodu obvykle nižších finančních a personálních zdrojů.
Je vhodné zavést PLM infrastrukturu přístupem krok za krokem. Individuální softwarová řešení by měla být úspěšně integrována tak dlouho, dokud není dosaženo
požadovaného výsledku. Většina dodavatelů PLM, jako je Siemens PLM Software,
podporují své zákazníky konzultacemi
na míru a poskytují pomoc pro správná
rozhodnutí. Zohledněním těchto faktorů
mohou středně velké společnosti těžit také
ze štíhlých procesů, méně administrativního zatížení a jednoduché přehledné
informační databáze.
www.siemens.cz/plm
[email protected]
průmyslového podniku Johna Murphyho, marketingového ředitele
pro řešení třídy EAM ve firmě INFOR,
a Johna Webera, prezidenta a zakladatele společnosti Software Toolbox.
Odpovědi na zvídavé otázky americké redakce a kompletní verzi
článku hledejte na webových stránkách www.udrzbapodniku.cz.
strana
www stránky
telefon
ABF a.s.
13
www.for-elektro.cz
+420 225 291 136
Amtek, spol. s r.o.
23
www.amtek.cz
+420 547 125 555
Atlas Copco s.r.o.
20, 21, 22, 4. str. obálky www.atlascopco.cz
+420 810 333 810
AXIMA, spol. s r.o.
38, 39
www.werma.cz, www.axima.cz
+420 547 424 049, +420 606 704 384
Blue Panther s.r.o.
19, 32, 33, 34
www.blue-panther.cz
+420 241 762 724-5
COMPAS automatizace, spol. s r.o.
35, 41, 42, 43
www.compas.cz
+420 567 567 111
Hennlich Industrietechnik, spol. s r.o., o.z. Hydro-tech 29, 59
www.hennlich.cz/hydro-tech
+420 416 711 222
INSEKO, a.s.
52, 53, 54
www.inseko.sk
+421 415 070 399
INTERFLON Czech s.r.o.
50, 51
www.interflon.cz
+420 257 214 169,
LAPP KABEL s.r.o.
27
www.lappgroup.com
+420 573 501 000
Mascotte s.r.o.
15
www.fsdays.cz
+420 222 353 846
Murrelektronik CZ spol. s r.o.
25, 58, 2. str. obálky
www.murrelektronik.cz
+420 377 233 935
Schneider Electric CZ, s. r. o.
44, 45
www.schneider-electric.cz
+420 382 766 333
Siemens Industry Software, s.r.o.
56, 57
www.siemens.cz/plm
+420 266 790 437
Technodat Elektro, s.r.o.
30, 31
www.technodat.cz/technodat-elektro
+420 577 007 911
TSI System s. r. o.
48, 49
www.tsisystem.cz
+420 545 129 462
Veletrhy Brno, a. s.
9
www.bvv.cz
+420 541 152 926
Výstavisko Trenčín
7
www.expocenter.sk
+420 421 327 704 325
Z A D A V AT E L É re k l amy
název společnosti
TOP PRODUKTY
Murrelektronik
výrazně rozšiřuje
sortiment
V
posledních několika měsících se významně rozšířil
sor t i ment společnost i
Murrelektronik, především
v oblasti napájení a s ním spojeného
proudového jištění. Nadále se držíme
naší dlouholeté filozofie – nabídnout
našim zákazníkům co možná největší
možnost výběru a současně jim být
partnery ve snaze snižování provozních nákladů.
Evolution+
V návaznosti na oblíbenou řadu
t ř í fá z ov ých s pí n a ných z d r ojů
Evolution byla představena verze
„PLUS“. Kromě zlepšené diagnostiky problémů pomocí kontaktu
pro hlášení přetížení, zkratu nebo
přehřátí tyto zdroje díky technickým zdokonalením nabízejí velmi
vysokou účinnost – až 93 %. Jalový
výkon a s ním spojené zahřívání jsou
tak zhruba poloviční oproti běžným
spínaným zdrojům s účinností okolo
85 %. A se snižováním ztrátových výkonů jde vždy ruku v ruce
úspora financí. Díky lakovanému
povrchu tištěných spojů je řada
EVOLUTION+ odolná vůči parám,
solím a nečistotám ze vzduchu.
Z praxe navíc vyplývá, že snížení
pracovní teploty zdroje o 10°C zvyšuje jeho životnost na dvojnásobek.
Ostatní f un kce a vlastnosti
zdrojů Evolution zůstaly zachovány,
především funkce Power Boost, díky
níž dokáže zdroj pracovat s výkonem zvýšeným o 50 % po dobu
4 sekund. S touto funkcí odpadá
nutnost nákupu předimenzovaného
zdroje jen kvůli několika okamžikům
nutným pro náběh technologie.
Spolu s touto novou generací
třífázových zdrojů přichází i zcela
nový přírůstek – jednofázové spínané
zdroje Evolution+, které v této kategorii dosud chyběly. V současnosti
jsou na výběr dvě verze – 24V DC /
5A a 24V DC / 10A. „PLUS“ v názvu
58 • červen / červenec 2012
těchto novinek naznačuje, že účinností
93 % a ostatními vlastnostmi nezaostávají za svými třífázovými příbuznými.
MICO+
Stejně jako nabídka spínaných
zdrojů, utěšeně se rozrůstá i rodina
oblíbených a uznávaných inteligentních jistících proudových modulů
MICO. MICO+ navazuje na high-end
model celé řady – MICO Classic.
Disponuje osvědčenými funkcemi,
jako jsou nastavitelné proudové
rozsahy jednotlivých větví, včasné
hlášení překročení 90% povolené
hranice na každém kanálu, odeslání
diagnostického hlášení do řídicího
centra, ruční odpojení větve, možnost
vzdáleného resetu a další.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
MICO+ zároveň přidává další
praktické funkce a vlastnosti. Poprvé
má uživatel možnost dálkového
odpojení větví přímo z řídicího
systému. Stejně tak varovný signál
o dosažení 90% povolené hranice
už není viditelný pouze na modulu,
ale je přenesen přímo k operátorovi, což velmi efektivně poslouží
například při sledování opotřebení
motor ů a ventilů – jejich odebíraný proud postupem času roste.
Pro každý v ýst upní kanál jsou
k dispozici dvě připojovací svorky.
S MICO+ je tak snadné vytvořit
funkce jako monitorování jednotlivých kanálů: jeden vodič pro zátěž,
dr uhý vodič do vstupu řídicího
systému – není jednodušší způsob!
MICO FUSE 24 LED
a MICO FUSE 250
MICO FUSE nabízí efektivní alternativu k pojistkovým terminálům. Jediný
modul o šířce 70 mm disponuje osmi
proudovými kanály, oproti běžným
pojistkovým terminálům uspoří více než
třetinu místa. Nezanedbatelná úspora
času během drátování je docílena eliminací nutnosti připojení vstupních vodičů
na každou pojistku zvlášť – vstup
do modulu zajišťuje jediný kontakt,
rozvětvení obstarává obvod integrovaný
v modulu. Jednoduchá čelní výměna
pojistek spoří čas údržbě.
Na výběr jsou dvě varianty: MICO
FUSE 24 LED pro 24 V DC obvody
disponuje světelnou indikací “OK”
a “Chyba” pro každý kanál a sdruženým signalizačním kontaktem;
MICO FUSE 250 pro provozní napětí
do 250 V AC/DC je jeho univerzální
variantou. Obě verze, stejně jako ostatní
moduly řady MICO, mají celkovou
zatížitelnost až 40 A.
Závěr
Zásluhou neustálé snahy o zvyšování kvality, jak v dnes prezentované
s k u p i n ě s y s t é m ové h o
napájení, tak v ostatních
oblastech rozváděčových
komponent, pr vk ů rozhraní a automatizačních
systémů, čítá sor timent
společnosti Murrelektronik
více než 30 000 produktů
a toto číslo stoupá doslova
každý den. Jsme specialisté na oblast connectivity, což představuje vše
p ot ř e b n é k p r o p oje n í
řídicích systémů na straně
jedné, s úrovní senzor ů
a akčních prvků na straně
druhé. S našimi znalostmi
a Vašimi zkušenostmi jsme
schopni společně vytvářet
optimální řešení, která
jsou otevřená a nezávislá
na typu řídicího systému, resp. jeho
komunikačním protokolu a výrobci
senzorů a akčních prvků. A to vše
od jednoho dodavatele.
Na bí z í m e n a ši m s ou č a s ný m
i možným budoucím zákazníkům
p ř e d ve d e n í f u n kč n o s t i M IC O
modulu na u ká z kovém modelu
přímo v prostorách jejich společnosti. V případě zájmu o předvedení
MICO modulů přímo u Vás neváhejte
kontaktovat Vašeho regionálního
obchodního zástupce.
Murrelektronik CZ spol. s r.o.
www.murrelektronik.cz
Unikátní ventily Varibell®: maximální
regulace
R
egulace v poměru až 1 : 10 000 –
to je unikátní schopnost regulačních ventilů Varibell®. Ty se
vyznačují dalšími přednostmi, jako je
využitelnost pro velké množství médií
v mnoha odvětvích průmyslu. Novinku
na českém trhu představuje odštěpný
závod HYDRO-TECH společnosti
Hennlich Industrietechnik.
„Ventily Varibell® umožňují díky
své unikátní konstrukci regulovat
kapaliny, plyny, emulze, páry nebo
i znečištěná média. To vše v naprosto jedinečném poměru 1 : 10 000.
Nejedná se však o jejich jedinou
výhodu,“ říká produktový manažer
pro ventily Varibell® Zdeněk Fujda.
Unikátní ventily Varibell® je možné
použít tam, kde klasické regulační
ventily nestačí a musí být nahrazeny
soustavou ventilů či jiným řešením.
„Je to obecně všude tam, kde je
vyžadován regulační poměr více než
1 : 100. Lze je proto využít například
v chemickém průmyslu, ve farmacii,
v metalurgii, v energetice nebo ve stavebnictví,“ vypočítává Zdeňěk Fujda.
Ventily Varibell® mají dvoustupňovou regulaci během otevírání a zavírání. Při plném otevření se nezanášejí.
„Velkou výhodou je velmi jednoduchá
údržba, a to bez nutnosti rozebírat
potrubní systém,“ doplňuje odborník
odštěpného závodu HYDRO-TECH.
Kontakt: o. z. HYDRO-TECH,
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK,
spol. s r. o.
412 01 Litoměřice, Českolipská 9,
tel.: 416711229, fax: 416711299
e-mail: [email protected],
http://www.hennlich.cz
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
červen / červenec
2012
• 59
ZAOSTŘENO
Sdílení nejlepších zkušeností
může představovat skličující úkol
N
edávný průzkum přibližně
50 společností z Fortune
500 odhalil, že pouze
6 % z nich má efektivní
(podle jejich názoru) oficiální metodiku pro začlenění nejlepší
praxe z jednoho jejich výrobního zařízení
do ostatních. Během průzkumu prakticky
každý dotazovaný vedoucí výroby vyjádřil urgentní potřebu mít k dispozici
komplexní strategii pro sdílení nejlepších
zkušeností. Některé dotazované organizace mají složky systému, jako je např.:
• hlavní archiv nejlepších praktik
dostupný na webu;
• konference na téma nejlepší praxe
konané čtvrtletně či ročně;
• formální či neformální informační
sítě oblastních vedoucích;
• periodické informační bulletiny.
Když byl jeden vedoucí dotazován
na procesy integrace, popsal firemní
webovou stránku, která byla zřízena
pro podporu úspěšných kaizen postupů.
Tato informace byla k dispozici každému
ze 48 výrobních zařízení dané společnosti po celém světě. Vedoucí charakterizoval daný systém jako uživatelsky
přívětivý a dobře navržený. Poté nám
však sdělil, že tento systém byl jen zřídka
kdy využíván a jako nástroj pro integraci
byl neúčinný.
Při požadavku na neustálé zlepšování
ve všech aspektech výroby je toto velmi
překvapující zjištění. Proč organizace
netěží ze zkušeností nabytých v rámci
svých vlastních organizací? Proč stále
znovu a znovu objevovat Ameriku
na jiných pracovištích v rámci stejné
společnosti? Výzkum naznačuje několik významnějších příspěvků k tomuto
problému:
• syndrom „nevynalezli jsme to zde
u nás“ – nedostatek vstupních veličin
při zavádění nejlepší praxe;
• nejistota místního vedoucího týmu
připustit, že někdo jiný měl lepší nápad;
• nedostatek běžné, smysluplné soustavy měření napříč mnoha stanovišti,
která by prokázala, že proces je lepší;
60 • červen / červenec 2012
• nedostatek zodpovědnosti pro
implementaci zřetelně zavedené nejlepší
praxe (místní nastavení jsou v pořádku);
• nedostatek komplexního plánu
rozmístění pro nejlepší praxi, který je
začleněn do celkového strategického
plánu;
• nedostatek ustanovení standardních prací a následného systému auditu
pro zajištění shody;
• neexistuje žádná jasná metodika
pro pokračování ve zlepšování procesu,
jakmile je jednou stanoven jako nejlepší
praxe.
Otázkou nyní zůstává, jakým způsobem zmírníme nebo odstraníme
tyto bariéry pro dosažení významných
přínosů v relativně krátkodobém
časovém rozpětí. Pro zajištění úspěchu
jsou následující strategie z větší části
vzájemně závislé:
• vývoj plánu na celkové zlepšení,
který je rozčleněn podle funkcí (tj. personální oddělení);
• zlepšovatelské týmy složené z členů
napříč příslušnými pracovišti;
• vývoj smysluplné, konzistentní
metrické soustavy pro vybraný proces
napříč pracovišti.
Uvedené postupy zmírní či odstraní
některé z překážek, jež byly představeny
výše v textu. Nicméně musíme ustanovit
jasné hybné síly pro lokální vedoucí tak,
aby byla realizována nejlepší praxe.
Nabízí se několik možností ke zvážení:
Jedna z organizací, ve které byl proveden průzkum a která měla efektivní systém, tvrdila, že klíčem je mít zavedenu
jen jednu nejlepší praxi – neexistovala
žádná lokální možnost volby. Lokální
vedoucí byli zodpovědní za implementaci procesu a za očekávané přínosy
ve výkonu, jež byly demonstrovány
na pilotním pracovišti.
Další možností (podle mého
mínění méně žádoucí) je činit místní
vedoucí zodpovědné za zlepšení výkonu
ve srovnání s pilotním pracovištěm,
ale poskytnout místnímu pracovišti
svobodu, jak dosáhnout předepsaných
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
výsledků. Logickou volbou pro místní
vedoucí je „nestydatě krást“ a zaostřit
jeho či její úsilí na nejlepší praxi pilotních
projektů, které se vyvíjejí na jeho nebo
jejím pracovišti.
Jakmile se nejlepší praxe začne společně používat napříč všemi pracovišti,
objevuje se zde problematika trvalé
udržitelnosti. Řešení poskytnuté jednou ze zkoumaných společností je, že
divizní či korporační vedoucí provádějí
procesní audity shody. Vyhovění těmto
auditům by bylo přidáno k hodnocení
výkonu příslušných zaměstnanců. Toto
by mělo motivovat lokální vedoucí,
aby si udržovali své vlastní pracoviště
v souladu se standardním pracovním
vývojem a vnitřními audity.
Poslední součástí navrhované komplexní strategie je metodika posuzování
a implementace probíhajícího zlepšovatelského úsilí. Jedna z úspěšných společností, které byly testovány v rámci
našeho průzkumu, využívá konceptu
„center vynikající kvality“. Pro všechny
významnější procesy byla v podstatě
ustanovena hodnoticí komise, která měla
za úkol zjistit, zda by navržené změny
měly být implementovány napříč celou
společností.
Kvůli konkurenčním tlakům, kterým
téměř všechny výrobní organizace aktuálně čelí, pak dává smysl maximalizovat
provozní výkony a příležitosti ke snižování nákladů prostřednictvím robustní
a efektivní strategie integrace.
Chuck Parke je i bez akademického
titulu člen fakulty a výkonný ředitel
programů na univerzitě Tennessee,
Knoxville (UT), Center for Executive
Education. Chuck Parke, rodák z východního Tennessee, získal bakalářský titul
v oboru technologického inženýrství
a executive MBA na UT. Na UT vede
kurzy se zaměřením na change leadership, performance management a talent
management.
Nový časopis
na českém trhu
od září 2012
www.inbudovy.cz
Posláním časopisu Inteligentní budovy je přinášet aktuální informace
o technologiích a řešeních využívaných ve stavebnictví. Cílovou
čtenářskou skupinou jsou zejména odborníci působící v oblasti
plánování, projektování, dodávání a řízení moderních budov.
Cílová čtenářská skupina
Distribuce
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ Časopis je zasílán zdarma na vyžádání
v rámci České republiky a Slovenska
Ŷ Hlavní události v oboru stavebnictví v ČR
(veletrhy, konference aj. )
Ŷ Semináře organizované vydavatelstvím
Trade Media International
Ŷ E-vydání pro studenty technických
univerzit
Stavební inženýři
Projektanti
Generální dodavatelé
Developeři
Realitní manažeři
Manažeři a správci z komerčního
prostředí
Ŷ Architekti
Ŷ Projektanti plánování výstavby
Ŷ Dodavatelé a návrháři stavebních
systémů
Objednejte si
bezplatné zasílání
na www.inbudovy.cz
AUTOMATIZ ACE • ELEKTROINSTAL ACE • MECHANIK A • VODOINSTAL ACE • BEZPEČNOST A MONITOROVÁNÍ • IC T • SPRÁVA / ŘÍZENÍ • ZELENÉ BUDOVY • PRÁVNÍ OTÁ ZKY
Moderní technologie pro inženýry
ATLAS COPCO
Náhradní díly a servisní služby
Společnost Atlas Copco chce být svým zákazníkům kvalitním partnerem nejen při prodeji nových
výrobků, ale rovněž během celé doby jejich životnosti. Naše servisní oddělení je připraveno Vám
na míru sestavit nabídku služeb tak, aby přesně splňovala Vaše přání a požadavky.
Zástupce společnosti Atlas Copco Vám doporučí optimální servisní smlouvu zajišťující dlouhodobý
a bezporuchový provoz Vašeho zařízení Atlas Copco.
Servis je prováděn servisními techniky Atlas Copco, kteří jsou pravidelně prakticky i teoreticky
proškolováni v konstrukci a opravách všech zařízení. Jsou rozmístěni po celém území ČR, tak aby Vám
byli co nejblíže.
Objednávaní servisu kompresorů:
Email: [email protected]
Tel.: 810 333 810
Fax: 225 434 343
www.atlascopco.cz
Download

Stáhněte si č. 25 v PDF - Česká společnost pro údržbu