aDSL
Postup inštalácie DSL pripojenia
Návod na samoinštaláciu
Pri inštalácii postupujte takto:
Inštalácia aDSL pripojenia
Odpojte z telefónnej zásuvky kábel, ktor ým sú pr ipojené iné zar iadenia, napr.
telefón, ostatné telefónne zásuvky, fax, modem.
a. Odpojený koniec kábla zapojte do por tu splittra označeného PHONE.
a aDSL modemu Glitel GT-318RI
b. Káblom pr iloženým v inštalačnom balíčku (RJ 11) prepojte telefónnu zásuvku
s por tom splittra označeným LINE (obe koncovky kábla sú rovnaké).
c. Ďalším káblom, ktor ý je v balení (obe koncovky sú rovnaké - RJ 11), prepojte
DSL modem so splittrom. Jednu koncovku kábla zasuňte do por tu na zadnej
strane DSL modemu označeného DSL a druhú koncovku kábla zasuňte do por tu
splittra označeného MODEM.
Poznámka: Ak máte internet bez telefónnej linky v ynechajte bod 1.
Schéma celkového zapojenia DSL
aDSL
V prípade problémov pri inštalácii kontaktujte, prosím, Oddelenie služieb
zákazníkom spoločnosti SWAN, a.s. na telefónnom čísle: 0650 123456.
www.swan.sk
3
Postup inštalácie DSL modemu Glitel GT-318RI
Nastavenie sieťovej karty vo vašom PC
Postup pripojenia modemu Glitel GT-318RI k počítaču:
Aby bolo možné pracovať s modemom Glitel GT-318RI, je potrebné správne
nastav iť vlastnosti sieťovej kar t y vo vašom poč ítač i. Naj jednoduchším r iešením
je nastavenie vlastností TCP/IP protokolu tak, aby si systém získal IP adresu z
DHCP ser vera, ktor ým je váš modem Glitel GT-318RI. Takisto je nutné nastav iť
systém tak, aby si v yžiadal adresu DNS ser vera automaticky.
a. Pr ipojte ethernetov ý kábel s rovnakými koncovkami (RJ 45), ktor ý sa
nachádza v balení modemu, jedným koncom do por tu sieťovej kar t y vo vašom
poč ítač i. Druhý koniec kábla pr ipojte do por tu Ethernet na zadnom paneli
modemu Glitel GT-318RI.
b. Zapojte adaptér do elektr ickej siete (230 V). Kábel z adaptéra zapojte do
modemu a modem zapnite tlač idlom na zadnej strane.
c. Teraz je modem Glitel GT-318RI zapnut ý a pr ipravený na zvolené
nakonf igurovanie. Spoznáte to podľa toho, že kontrolka PWR neprerušovane
sv iet i a kontrolka LAN preblikáva. Na vašom modeme musí neprerušovane
sv iet iť aj kontrolka DSL. To znamená, že modem je synchronizovaný s vašou
DSL linkou. Pokiaľ kontrolka DSL bliká, prečítajte si na strane 8 odsek
„Kontrola správneho zapojenia“.
4
www.swan.sk
V prípade problémov pri inštalácii kontaktujte, prosím, Oddelenie služieb
zákazníkom spoločnosti SWAN, a.s. na telefónnom čísle: 0650 123456.
Postup nastavenia sieťovej karty Windows XP:
1. Sieť vo svojom PC si nastav íte nasledovne:
2. Kliknite na ikonku „Štart/Start".
3. Zvoľte si položku „Nastavenia/Settings".
4. Zvoľte si položku „Ovládací panel/Control panel".
5. Zvoľte si ikonu „Sieťové pripojenia/Network connection".
6. Prav ým tlač idlom kliknite na ikonu „Local Area Connection" a zvoľte
položku „Vlastnosti/Properties".
7. Kliknite na položku „Internet Protocol (TCP/IP)" a potom na tlač idlo
„Vlastnosti/Properties".
8. Zvoľte „Získať adresu IP automaticky/Obtain an IP address
automatically".
9. Zvoľte „Získať adresu servera DNS automaticky/Obtain DNS server
address automatically "
10. Kliknite na tlač idlo „OK".
V prípade problémov pri inštalácii kontaktujte, prosím, Oddelenie služieb
zákazníkom spoločnosti SWAN, a.s. na telefónnom čísle: 0650 123456.
www.swan.sk
5
Nastavenie sieťovej karty vo vašom PC
Zadanie mena a hesla do modemu
Postup nastavenia sieťovej karty Windows Vista a Windows 7:
1. Sieť vo svojom PC si nastav íte nasledovne:
2. Kliknite na ikonku „Štart ".
3. Zvoľte si položku „Ovládací panel".
4. Zvoľte si ikonu „Sieť a Internet".
5. Zvoľte „Centrum sietí".
6. V „Úlohách“ zvoľte „Spravovať sieťové pripojenia“ (pre Windows 7
„Zmeniť nastavenie adaptéra“).
7. Prav ým tlačidlom kliknite na ikonu „Lokálne pripojenie" a zvoľte položku
„Vlastnosti".
8. Kliknite na položku „Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" a potom na
tlač idlo „Vlastnosti".
9. Zvoľte „Získať adresu IP automaticky".
10. Zvoľte „Získať adresu servera DNS automaticky".
11. Kliknite na tlač idlo „OK“.
1. Ot vor te okno internetového prehliadača na vašom PC (Internet Explorer,
Firefox, užívatelia MAC OS X napr. Safar i).
POZNÁMKA: Internetov ý prehliadač OPERA je nekompatibilný.
Do adresného r iadku vpíšte 192.168.1.1 a stlač te Enter na klávesnici.
Zobrazí sa pr ihlasovacie okno modemu.
2. Zadajte užívateľské meno admin, heslo adslroot a kliknite na tlač idlo OK.
Pre vstup do menu modemu vpíšte:
admin
adslroot
6
www.swan.sk
V prípade problémov pri inštalácii kontaktujte, prosím, Oddelenie služieb
zákazníkom spoločnosti SWAN, a.s. na telefónnom čísle: 0650 123456.
V prípade problémov pri inštalácii kontaktujte, prosím, Oddelenie služieb
zákazníkom spoločnosti SWAN, a.s. na telefónnom čísle: 0650 123456.
www.swan.sk
7
Zadanie mena a hesla do modemu
Zadanie mena a hesla do modemu
3. V zobrazenom okne modemu kliknite na položku Prihlasenie k Internetu.
5. Po 1 minúte bude Váš ADSL modem nakonf igurovaný. Zat vor te všetky
okná v internetovom prehliadač i. Počkajte, kým sa nadv iaže spojenie cez
ADSL (LED kontrolka DSL musí neprerušovane sv ietiť). Ot vor te si nanovo
internetov ý prehliadač a skúste ot vor iť ľubovoľnú webovú stránku (zvoľte
napr. www.swan.sk). Pokiaľ sa stránka nač íta, vaša konf igurácia je v por iadku
a Vy ste sa úspešne pr ipojili do siete internet.
Kliknite
4. V okne „Pr ihlásenie k Internetu“ zadajte vaše užívateľské meno a heslo.
Tieto údaje sú uvedené v konfiguračnom protokole, ktor ý ste obdržali od
spoločnosti SWAN, a.s. (Systém rozlišuje malé a veľké písmená!). Následne
kliknite na tlačidlo Pouzit.
Kliknite myškou do označeného okna
a zmažte text „guest “. Následne vpíšte
vaše celé užívateľské meno. Dodržte
veľké a malé písmená.
Kliknite
8
www.swan.sk
Kliknite myškou do
označeného okna
a vpíšte Vaše heslo,
ktoré ste získali spolu
s užívateľským menom.
Dodržte veľké a malé
písmená.
V prípade problémov pri inštalácii kontaktujte, prosím, Oddelenie služieb
zákazníkom spoločnosti SWAN, a.s. na telefónnom čísle: 0650 123456.
Pokiaľ sa zvolená webová stránka nenač íta, je možné, že nastala chyba pr i
zadávaní mena a hesla. Zopakujte postup inštalácie od bodu 1.
V prípade problémov pri inštalácii kontaktujte, prosím, Oddelenie služieb
zákazníkom spoločnosti SWAN, a.s. na telefónnom čísle: 0650 123456.
www.swan.sk
9
Kontrola správneho zapojenia
Kontrola správneho zapojenia
Modem - kontrola funkčnosti DSL pripojenia
Skontrolujte stav indikačných kontroliek na svojom modeme a porovnajte ich
stav s popisom.
Ak sa vám aj napr iek dodržaniu postupu v tomto návode nepodar í pr ipojiť do
internetu, odporúčame resetovať modem zapusteným tlač idlom „RESET“ na
zadnej strane modemu.
Modem by mal byť v pokojovom stave.
PWR - sv ieti, ak má modem napájanie
DSL - sv ieti, ak je modem synchronizovaný s DSL linkou
AC T - bliká pr i prenose dát, sv ieti v pokojovom stave
LAN - preblikáva, ak je sieťové rozhranie aktívne
Reset modemu Glitel GT-318RI tlač idlom RESET
a. Vypnite DSL modem tlač idlom ON/OFF (tlač idlo uveďte do polohy OFF)
b. Na zadnom paneli DSL modemu nájdete ot vor, nad ktor ým je nápis
„RESET“. Zatlač te napr. hrot guľôčkového pera do ot voru (ktor ý je zároveň
aj reset tlač idlom) a držte počas celého procesu.
c. Počas držania tlač idla „RESET“ zapnite DSL modem tlač idlom ON/OFF
(tlač idlo uveďte do polohy ON), no stále držte zatlačené tlač idlo „RESET“
minimálne po dobu 10 sekúnd.
Možné problémy:
• na modeme nesv ieti žiadna kontrolka
• stav kontroliek nezodpovedá pokojovému stavu modemu
• počítač nenašiel modem
Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, skontrolujte, prosím, celý postup inštalácie.
Upozornenie:
Práve
1.
2.
3.
ste v ykonali kompletný reset a Váš modem nadobudol v ýrobné nastavenia:
IP adresa 192.168.1.1
Meno: admin
Heslo: adslroot
Resetom modemu boli vymazané všetky Vaše nastavenia,a zároveň aj Vaše
prihlasovacie údaje. Je preto nutné zadať ich znova podľa postupu v odseku 1,
strana 5.
Pred inštaláciou skontrolujte:
• funkčnosť Vašej klasickej telefónnej alebo ISDN linky
• funkčnosť sieťovej kar t y vo Vašom poč ítač i a
• obsah inštalačného balíčka.
Za správnu inštaláciu operačného systému a zabezpečenie PC pred
bezpečnostnými hrozbami spojenými s v yužívaním siete internet spoločnosť
SWAN, a.s. nepreberá zodpovednosť. Odporúčame Vám, aby ste do Vášho
počítača inštalovali vhodné bezpečnostné programy ešte PRED pr v ým pr ipojením
počítača do siete internet.
Váš počítač musí spĺňať minimálne tieto požiadavky:
Windows 98SE/2000/ME/NT/XP/Vista/Windows 7, Linux, Mac OS, sieťová kar ta
10/100/1000 Mb, Internet Explorer 5.5 alebo v yšší.
10
www.swan.sk
V prípade problémov pri inštalácii kontaktujte, prosím, Oddelenie služieb
zákazníkom spoločnosti SWAN, a.s. na telefónnom čísle: 0650 123456.
V prípade problémov pri inštalácii kontaktujte, prosím, Oddelenie služieb
zákazníkom spoločnosti SWAN, a.s. na telefónnom čísle: 0650 123456.
www.swan.sk
11
Obsah samoinštalačného balíčka
Dôležité bezpečnostné pokyny
1. Pred inštalovaním DSL modemu Glitel GT-318RI si pozorne preč ítajte a
rešpektujte záručný list a inštrukcie pre používanie v ýrobku.
2. Ak nepoužívate prepäťovú ochranu pre 230-voltovú sieť a telefónnu linku,
odporúčame Vám v pr ípade napr. búrky, odpojiť sieťov ý adaptér zo zásuvky
a v y tiahnuť z modemu DSL a LAN káble. (Pozn. prepäťovú ochranu pre
telefónnu linku a 230 voltovú sieť je možné zakúpiť v bežne dostupných
elektropredajniach alebo predajniach s poč ítačmi a pr íslušenst vom).
3. Používajte iba schválený sieťov ý adaptér.
4. Neumiestňujte v ýrobok na miesta, kde káble prekážajú v chôdzi
okoloidúcim.
5. Nepoužívajte zar iadenie v blízkosti vody, tepelného zdroja, pr iameho
slnečného žiarenia, zdroja prachu, alebo otrasov. Zabráňte v yliatiu
akejkoľvek tekutiny na v ýrobok.
6. Pr ístroj neumiestňujte do bezprostrednej blízkosti iných zar iadení ako
napr. rozhlasové, telev ízne pr ijímače, mikrovlnné a kancelárske pr ístroje.
7. Umiestnite pr ístroj na nešmykľavej podložke, ktorá zamedzí vzniku škvŕn
na náby tku. Zároveň predídete jeho pádu a následnému poškodeniu.
8. Nev tláčajte žiadne predmet y do pr ístroja cez ot vor y v kr y te.
9. Pracovná teplota pr ístroja je od +0°C do +50°C.
10. Pred č istením pr ístroj v ypnite. Na č istenie používajte navlhčenú alebo
antistatickú tkaninu, nikdy nie suchú handru.
11. Ak sa v ysky tnú nasledujúce okolnosti, odpojte od v ýrobku napájací, DSL a
LAN kábel a zver te pr ístroj kvalif ikovanému ser v isnému stredisku:
a. ak je poškodený sieťov ý adaptér,
b. ak bola na v ýrobok v yliata tekutina,
c. ak bol v ýrobok v ystavený dažďu alebo str iekajúcej vode,
d. ak došlo k pádu pr ístroja alebo k poškodeniu kr y tu,
e. ak v ýrobok nefunguje napr iek tomu, že boli dodržané inštrukcie
podľa návodu.
Sieťový adaptér
Návod na samoinštaláciu
a Záručný list
Prepojovací kábel s koncovkami RJ 11
na prepojenie telefónnej zásuvky
s DSL splittrom
12
www.swan.sk
DSL splitter
DSL modem
Glitel GT-318RI
Prepojovací ethernetový kábel
s rovnakými koncovkami RJ 45
na prepojenie modemu s PC
V prípade problémov pri inštalácii kontaktujte, prosím, Oddelenie služieb
zákazníkom spoločnosti SWAN, a.s. na telefónnom čísle: 0650 123456.
16
www.swan.sk
V prípade problémov pri inštalácii kontaktujte, prosím, Oddelenie služieb
zákazníkom spoločnosti SWAN, a.s. na telefónnom čísle: 0650 123456.
Download

Inštalácia ADSL pripojenia a modemu Glitel GT-318RI