December 2013, č. 2
Spravodaj VŠMVV
Úvodné slovo šéfredaktorky
Milí čitatelia,
prinášame vám v poradí
druhé číslo Spravodaja
VŠMVV. Veríme, že vás
naše
druhé
číslo
oboznámi s ďalšími
novými a zaujímavými informáciami
z prostredia štúdia a mimoškolských
aktivít. Zároveň sme pre Vás pripravili
predstavenie p. rektorky VŠMVV Praha
doc. Ing. Judity Šťouračovej, CSc.
Verím, že vás aj druhé číslo Spravodaja
VŠMVV zaujme a prinesie Vám nové
informácie a podnety.
Keďže sa blížia najkrajšie sviatky roka,
rada by som vám v mene svojom i celej
redakčnej rady zaželala príjemné
strávenie vianočných sviatkov a šťastný
Nový rok. Nech vám rok 2014 prinesie
mnoho osobných, pracovných a najmä
študijných úspechov.
JUDr. Ing. Anna Ďurfina, PhD.
Šéfredaktorka
Čo plánujeme?
18.12.2013
Hlavné/Františkánske nám. Bratislava
Vianočný punč v stánku LIONS CLUBu
Do akcie sa v tento deň zapojí vedenie
a pracovníci inštitútu v Bratislave.
Príďte podporiť dobrú vec!
08.02.2014
htl. Holiday Inn, Bratislava
4. Ples Vzdelávacieho a konzultačného
inštitútu v Bratislave VŠMVV Praha
v znamení pestrých farieb
Kto je kto na VŠMVV Praha?
Rektorka VŠMVV Praha
doc. Ing. Judita Šťouračová, CSc.
Doc. Ing. Judita Štouračová, CSc.,
vystudovala v Praze VŠE na Fakultě
obchodní se zaměřením na ekonomiku
zahraničního obchodu.
Po absolvování VŠE pracovala několik let
v praxi jako obchodní referent v podniku
zahraničního obchodu Pragoexport, poté
se jako vedoucí odborné katedry
na Vzdělávacím institutu Ministerstva
zahraničního obchodu věnovala odborné
přípravě
pracovníků
zahraničního
obchodu pro jejich působení v zahraničí. Na tuto etapu navázala
etapa výzkumu mezinárodních ekonomických vztahů, světové
ekonomiky a vnějších ekonomických vztahů Československa nejprve
v Národohospodářském ústavu plánovaní a následně
v Ekonomickém ústavu ČSAV, kde získala hodnost kandidátky
ekonomických věd.
Na Vysoké škole ekonomické, kam z Ekonomického ústavu přešla,
vyučovala na Katedře zahraničního obchodu, zároveň plnila po dvě
funkční období funkci proděkanky pro vědeckou a zahraniční
činnost Fakulty obchodní a získala pedagogickou hodnost docentky.
Zajímavá a významná byla následující etapa, kdy se doc. Štouračová
stala ředitelkou Výzkumného ústavu vnějších ekonomických vztahů
(VÚVEV), jehož následnou transformací založila Vládní agenturu pro
podporu obchodu, dodnes fungující agenturu CzechTrade. V roce
2000 byla Ministerstvem zahraničních věcí ČR vyslána jako
mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně do Bělehradu
s přiakreditací Makedonie a také Černé Hory. Po ukončení
velvyslanecké mise nastoupila v roce 2004 na Vysokou školu
mezinárodních a veřejných vztahů Praha nejprve jako prorektorka
pro vědeckou a zahraniční činnost, od r. 2005 jako rektorka školy.
Její profesionální zájem se koncentruje do výzkumu mezinárodních
ekonomických vztahů, jejich promítání se do zahraničně-politických
a diplomatických vztahů. Oblast ekonomické diplomacie, která se
na VŠMVVP vyučuje jako zatím na jediné vysoké škole v ČR, je jejím
preferovaným zájmem. Na toto téma vydala dvě publikace
a připravuje další.
Docentka Štouračová velmi podporuje spolupráci školy
se Vzdělávacím a konzultačným institutem v Bratislave a velice si
této vynikající spolupráce váží.
Február/Marec 2014
VŠMVV, Bratislava
Stretnutie Klubu absolventov
TZ
JŠ
Vydáme...
Vašimi očami
Tatiana Tökölyová:
Zahraničná politika Nového Zélandu
a jej vymedzenie v teórii zahraničnej
politiky malého štátu
Na obede s premiérom
V práci autorka aplikuje zahraničnú
politiku Nového Zélandu na teóriu
malého štátu (teória vlastnej cesty)
a na
príklade
jeho
vzťahov
s Európskou úniou autorka dokazuje
jednotlivé charakteristiky zahraničnej
politiky, čím teória malého štátu
poskytuje
teoretický
rámec
pre vysvetlenie
a
pochopenie
zahraničnej politiky a správania sa
malých štátov, konkrétne Nového
Zélandu.
Hlavný cieľom práce je overiť
hypotézu, či zahraničná politika
krajiny skutočne napĺňa znaky
zahraničnej politiky malého štátu
na základe stanovenia najoptimálnejšieho prístupu klasifikácie zahraničnej politiky malého štátu na základe jednotlivých analyzovaných
prístupov a klasifikácií.
TT
Čo nás čaká
1. január
Deň vzniku Slovenskej republiky
Je štátnym sviatkom, a zároveň
aj
dňom
pracovného
pokoja.
Oslavujeme ho od roku 1993
na počesť
vzniku
samostatnej
Slovenskej republiky. 30. decembra
1992 o polnoci oficiálne zanikla
Česko-slovenská
federatívna
republika a od 1. januára 1993
Slovenská republika začala písať svoju
vlastnú históriu.
„Minulosť už nezmeníme a budúcnosť je
ešte len pred nami, preto sa musíme
v plnej miere venovať práve tejto
prítomnosti.“
Na výročie Nežnej revolúcie a pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov
sme prijali pozvanie premiéra Róberta Fica
a diskutovali sme o najväčších výzvach,
ktoré dnes stoja pred mladými ľuďmi.
Hovorili sme o vysokoškolskom štúdiu
na Slovensku a o prepojení s praxou. Spomenuli sme aj mnohé
úskalia, ktorým dnes čelia mladí ľudia.
V úvodnom príhovore premiér pripomenul historické rozmery 17.
novembra a význam Medzinárodného dňa študentov, pričom sa
vyjadril aj ku dňu boja za slobodu a demokraciu.
Samotná diskusia bola veľmi plodná a na úrovni. Do diskusie sme sa
aktívne zapájali a naše otázky boli adekvátne zodpovedané. Premiér
čelil otázkam o nezamestnanosti mladých ľudí, zhoršovaniu
podnikateľského prostredia na Slovensku, kvalite vysokoškolského
vzdelávania a iným.
Správy o obede s premiérom sa objavili vo viacerých médiách. Musím
úprimne povedať, že ma mrzí neobjektívnosť niektorých mediálnych
výstupov. Dobrý pocit z rozhovoru to ale nezmazalo. S premiérom
sme sa stretli za účelom diskusie, keďže je podľa môjho názoru čas
veci zmeniť - je čas hovoriť o problémoch jasne a zreteľne. Sme mladí
ľudia, mladí študenti, budúcnosť národa. Sme budúci lekári, právnici,
architekti, odborníci na zahraničné vzťahy no najmä, sme budúci
rodičia. A pre naše deti chceme len to najlepšie!
V nadväznosti na pozvanie premiéra Róberta Fica a dojem, ktorý toto
stretnutie na mne zanechalo, sa musím vysloviť za to, že ako mladá
generácia nemôžeme viac sedieť so založenými rukami a zároveň
posudzovať pomery na Slovensku ako nadmieru negatívne. Je našou
povinnosťou prispieť k lepšej budúcnosti. Rada by som poukázala aj
na to, že nie je možné posudzovať všetkých mladých ľudí a najmä
študentov podľa rovnakého metra a zaužívaných vzorcov.
Vďaka
pokojnému
rozdeleniu
federatívnej republiky si Slovenská
republika ihneď získala medzinárodný
kredit. Okamžite bola uznaná
svojimi susedmi i medzinárodným
spoločenstvom a od 19. januára 1993
sa
stala
členom
Organizácie
spojených národov (OSN).
Na Vzdelávacom a konzultačnom inštitúte VŠMVV Praha sa
vzdelávajú aj mladí, rozumní ľudia, ktorí pracujú, stážujú a keď je
vhodná príležitosť, vedia sa na úrovni zabaviť. Na obede s premiérom
sa zúčastnili študenti pochádzajúci z Bratislavy, Serede, Trebišova,
Žiaru nad Hronom, Bardejova či Veľkých Kapušian, ktorí navštevujú
vysoké školy ako Univerzita Komenského, STU, Ekonomická
univerzita, Paneurópska vysoká škola a naša Vysoká škola
medzinárodných a verejných vzťahov v Prahe – Vzdelávací
a konzultačný inštitút v Bratislave. Viacerí z nich sa zúčastnili
a zúčastnia aj na projekte „S premiérom na cestách“, o ktorom
budeme informovať v jednom z nasledujúcich čísiel Spravodaja
VŠMVV.
AĎ
Mária Puhovichová, 3. ročník MVD
Vašimi očami
Budúci diplomati v Budapešti
Dňa 3.12.2013 prijalo 6 študentov VŠMVV pozvanie pána
Zoltána Kőszegiho, poslanca parlamentu a starostu mesta
Dabas, a spoločne sme navštívili historickú budovu
maďarského parlamentu v Budapešti. Pán Kőszegi nás
osobne sprevádzal počas celej návštevy aj so sprievodným
slovom v maďarsko-slovensko-anglickom jazyku.
Na prezentáciu v maďarskom jazyku väčšina z nás nebola
pripravená, tak situáciu zachránil pán Zajac, ktorý sa
ochotne chopil úlohy tlmočníka. Dozvedeli sme sa rôzne
zaujímavé informácie, či už z histórie alebo súčasnosti. S preukazom oficiálnej návštevy sme mali možnosť
nahliadnuť aj do miestností, kam bežní návštevníci a turisti nemajú prístup. Mali sme tú česť “rokovať“
o súčasných návrhoch predstaviteľov niektorých maďarských strán na ich zasadaní.
Po vyčerpávajúcej 4 hodinovej prehliadke nás pán Kőszegi pozval k sebe do kancelárie. Spoločne sme si sadli
za jeden veľký stôl, kde pri káve alebo čaji prišiel čas na diskusiu. Počas diskusie sme mali sme možnosť opýtať
sa ho na názor na rôzne kontroverzné témy v maďarskej, ale aj zahraničnej politike, zistiť jeho postoje
i možnosti riešenia rôznych problematík.
Celé naše spoločné stretnutie sa nieslo v priateľskom duchu, no predovšetkým s víziou súdržnosti štátov
strednej Európy, pretože v jednote je sila. Myslíme si, že táto exkurzia bola pre nás veľkým prínosom, obohatila
naše poznatky a priniesla ponuku na ďalšie stretnutia v duchu rozvoja medzinárodnej spolupráce.
Chceme týmto vysloviť vďaku aj pánu doc. Králikovi, ktorý túto prínosnú exkurziu zabezpečil.
Betka Mocková a Lenka Grzybowská, 1. ročník MVD
Čo sa udialo...
Odporúčame do pozornosti...
Po
kliknutí
presmerovaní
stránku.
na
názov
na zvolenú
budete
webovú
1. Oskar Krejčí - Lidská práva
Praha: Professional Publishing
KREJČÍ, O.: Sýria ako symbol zmeny
Pri príležitosti 65. výročia prijatia
Všeobecnej deklarácie ľudských práv
a Dňa ľudských práv dáva VŠMVV Praha
k dispozícií
študentom
a ostatným
záujemcom elektronickú verziu knihy
prof. Oskara Krejčího – Lidská práva.
Študentská konferencia
2.
International
Terrorism
Governmental Structures
New York: UNICRI
Výjazdové zasadnutie vedenia VŠ, inštitútu a katedier v Bratislave
TZ
Obsahuje pohľad na medzinárodný
terorizmus a vládne štruktúry vo svete
očami expertov OSN v bezpečnostnej
oblasti.
Mesačník Spravodaj VŠMVV vydáva Central European Education Institute s.r.o. v zastúpení Vzdelávacieho a konzultačného
inštitútu v Bratislave Vysokej školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s..
Redakčná rada: Anna Ďurfina - šéfredaktorka, Tatiana Tökölyová - zástupkyňa šéfredaktorky, Tomáš Zajac - redaktor a grafika,
Jana Hogh - redaktorka a jazyková úprava
Objednávky e-mailovej verzie, námety a pripomienky adresujte na: [email protected]
Podrobnejšie informácie o VŠMVV Praha nájdete na www.vip-vs.sk a na facebookovej stránke.
and
Download

Spravodaj VSMVV - 12/2013 c.2 - Vysoká škola mezinárodních a