Směrnice projektu „Školka už není
problém“ č. 5
Název: Školní vzdělávací program – mateřská škola
Účel:
Rozdělovník:
Platnost od:
Stanovit závazné postupy pro dodržení podmínek provozu a organizace
výchovy a vzdělávání v mateřské škole
rodiče
manažer projektu
koordinátor projektových aktivit
ředitelka mateřské školy
personál mateřské školy
1. 9. 2012
Archiv od:
Autor:
Přezkoumal:
Schválil:
Bc. Simona Vyhnánková
Bc. Simona Vyhnánková
Ing. Petr Hýža
Ředitelka mateřské školy
Supervizor
Manažer projektu
-1-
Obsah
STAŤ 1 – PEDAGOGICKÁ ČÁST
1.
Charakteristika vzdělávacího programu
2.
Vzdělávací obsah a jeho časový plán
3.
Krátkodobé vzdělávací cíle
4.
Hlavní vzdělávací cíle
5.
Evaluace
6.
Bezpečnostní opatření
7.
Materiální a hygienické podmínky
8.
Životospráva, psychohygiena, psychosociální podmínky
9.
Celoroční akce
10. Hospitační činnost ředitelky mateřské školy
STAŤ 2 – PROVOZNÍ ČÁST
1.
Údaje o zařízení
2.
Režimové požadavky
3.
Školní řád
4.
Personální podmínky pedagogických pracovníků
5.
Personální podmínky správních zaměstnanců
6.
Kritéria a realizace plánování
Text
-2-
STAŤ I – PEDAGOGICKÁ ČÁST
1. Charakteristika vzdělávacího programu
Předškolní věk je rozhodujícím obdobím pro získávání návyků, způsobů chování,
základů životního stylu a celého života. Naše filozofie chce přispět k tomu, aby byl prožit
zdravě a radostně.
Naše mateřská škola, která se rozhodla podporovat zdraví, přistoupila na určitá filozofická
východiska a principy činnosti. Chápeme, že zdraví není jen nepřítomnost nemoci. Je to
subjektivní pocit životní pohody, souladu a harmonie, který si uvědomujeme podle míry své
zralosti. Pocit pohody je relativní, protože každý jednotlivec jej dosahuje za rozdílných
předpokladů a podmínek.
Principy programu podpory zdraví
Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa
Rozvíjení komunikace a spolupráce
Zásady podpory zdraví
Učitelka podporující zdraví
Rytmický řád života a dne
Tělesná pohoda a volný pohyb
Zdravá výživa
Spontánní hra
Podnětné věcné prostředí
Bezpečné sociální prostředí
Týmové řízení
Partnerské vztahy s rodiči
Cílem programu "Školy podporující zdraví " je, aby se děti již od mateřské školy
naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví, a k praktickým dovednostem
chránícím zdraví.
-3-
Základní lidské potřeby
Jednou z nejčastějších uváděných teorií lidských potřeb je model amerického psychologa
Abrahama Maslowa, který znázornil základní lidské potřeby jako pyramidu.
Vyšší
potřeby
Potřeba seberealizace
Potřeba úcty, sebeúcty, přijetí
Potřeba lásky, náklonnosti, sounáležitosti
Potřeba bezpečí, jistoty
Fyziologické potřeby
2. Vzdělávací obsah a jeho časový plán
RÁMCOVÉ CÍLE
1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako
samostatná osobnost působící na své okolí
PRŮBĚŽNÉ CÍLE
Tyto cíle nejsou obsahem tematických celků, ale jejich postupné naplňování
prolíná každodenními činnostmi a příležitostmi.
1. SEBEOBSLUHA
2. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA CHOVÁNÍ
3. BEZPEČNÁ MANIPULACE S HRAČKAMI I POMŮCKAMI
-4-
- samostatné oblékání, stravování, hygiena, udržování pořádku v nejbližším
okolí
- vědomé projevování zdvořilého chování a vystupování
- správná reakce na pokyny dospělého
- umět přiměřeně ke svému věku ovládat své jednání a učit se ho hodnotit
- pohybovat se po budově školy i na školní zahradě tak, abych neohrozil
sebe ani ostatní, šetrné a pozorné zacházení s hračkami i jinými
zařízeními
Je důležité, aby děti dokázaly přijmout názor druhého, když se jim nebude líbit,
nebo s ním nebudou souhlasit. Děti by si měly uvědomit individualitu každého
z nás a zároveň vnímat, že různí lidé mohou společně vytvořit krásné věci a hrát
si v případě vzájemné tolerance a spolupráce.
Náš sestavený tematický blok " Hrajeme si od jara do zimy " s 11 tématy, vychází z cílů a
pěti oblastí Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.
Pro snadné zapamatování a přehlednost reprezentují tyto oblasti na naší škole pět
základních barev (modrá, žlutá, červená, bílá, zelená).
V každodenní činnosti sestavujeme pak z jednotlivých oblastí barevnou mozaiku jako
fungující celek výchovné činnosti. Cílem je vytvořit co nejbarevnější skladbu vzájemně se
ovlivňujících, prolínajících a propojených oblastí. Při sestavování základních témat jsme
vycházeli z momentální situace – střídání ročních období, z událostí, které děti prožívají
doma, v mateřské škole, ve svém městě nebo vesnici (oslava svátků, narozenin, dětský
karneval, posvícení, masopust, školní výlet, vystoupení dětí). Na zřeteli máme věkové i
individuální zvláštnosti dětí.
Vzdělávací činnost zpracovaná do podtémat
Je založena na metodách přímých zážitků, využívá dětské zvídavosti a potřeby objevovat,
vede děti k individuální práci s vytvořením podmínek pro činnosti dětí. Probouzí v dítěti
aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe. Naslouchat, objevovat, ale i odvahu ukázat, co
všechno už samo umí, zvládne a dokáže.
Nepředkládá dětem jen hotové návody, ale naopak jim umožní hledat samostatné cesty
tvořivým myšlením a vlastním nápadem.
Prostřednictvím podtémat poskytujeme dětem ucelené poznatky a jejich citové prožívání v
průběhu celého dne, týdne i delšího časového úseku tak, jak se téma za přispění dětí rozvine.
Pokud mají děti k tématu blízký vztah nebo třeba rozehranou námětovou hru, pokud se chtějí
o tématu dozvědět více, mají prostor k tomu, aby téma pokračovalo (časově upravená témata
zpracovává již TVP). Děti tak mohou ovlivňovat program. Vypracovaný dokument
upravujeme při potřebě doplnit, obohatit nebo změnit naplánované tematické celky v souladu
se životem školy.
-5-
Formy vzdělávání
Uskutečňují se během celého dne ve všech činnostech a situacích, které se v mateřské škole
naskytnou. Jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, na vyváženosti spontánních aktivit,
řízených činností v menších či větších skupinách nebo individuálně, vycházejí z dětské volby,
z dětské zvídavosti.
Mají charakter hry, zábavy a zajímavých činností pro děti. Probouzejí aktivní zájem v
dítěti a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat.
Oblasti předškolního vzdělávání
Specifické cíle vzdělávacích oblastí
I. Dítě a jeho tělo - modrá barva
barva nebe, vzduchu, vody
oblast biologická ●
uvědomění si vlastního těla
rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, ovládání
pohybového aparátu a tělesných funkcí
rozvoj a užívání všech smyslů
rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody
prostředí a vytváření zdravých životních návyků a postojů
II. Dítě a jeho psychika - žlutá barva
barva slunce, slunce ovlivňuje naši psychiku
oblast psychologická ●
rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání,
porozumění, poslechu) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního
projevu, vyjadřování)
rozvoj komunikativních dovedností (verbálních neverbálních) a kultivovaného
projevu
osvojení některých dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou
podobu jazyka
rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně
názorného myšlení k myšlení slovně - logickému (pojmovému), rozvoj a kultivace
paměti, pozornosti, představivosti, fantazie
rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
posilování přirozených posilovacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování, ....)
vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj
zájmu o učení
-6-
vytváření základů pro práci s informacemi
rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání
sebevědomí, sebedůvěry a relativní citové samostatnosti)
rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí
rozvoj schopnosti a dovednosti vyjádřit pocity, dojmy a prožitky
rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
získání schopnosti řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci
III. Dítě a ten druhý - červená barva
barva lásky, pochopení, láskyplných vztahů, přátelství
oblast interpersonální ●
rozvoj schopnosti a dovednosti důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k
druhým lidem
posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému (v rodině, v mateřské škole, v
dětské herní skupině)
vytváření prosociálních postojů k druhému (rozvoj sociální citlivosti, tolerance,
respektu, přizpůsobivosti)
rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností
ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými
IV. Dítě a společnost - bílá barva
barva slavností a slavnostního oblečení
oblast sociálně kulturní ○
rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte
vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách
rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat,
spolupodílet se, přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem)
vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané
rozvoj kulturně estetických dovedností (slovesných, výtvarných, hudebních,
dramatických) produktivních i receptivních
vytvoření základů estetického vztahu ke světu, k životu. ke kultuře a umění
V. Dítě a svět - barva zelená
barva přírody, stromů, trávy, ekologie
oblast environmentální ●
vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije
osvojování jednoduchých poznatků o světě a životě užitečných pro vytváření
elementárního povědomí o přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich
rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit i zlepšovat,
ale také poškozovat a ničit
rozvoj schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám
-7-
rozvoj schopnosti vážit si života ve všech jeho formách
vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem
osvojení dovednosti potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí a
k spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí
2.1
Témata
Tematický blok je sestaven z jedenácti témat. Každé téma zahrnuje všech pět (barevných)
oblastí předškolního vzdělávání.
Název tematického bloku: Hrajeme si od jara do zimy
Témata:
1. Září – podzim přichází
2. Sklízíme plody podzimu
3. Když padá listí
4. Vítáme zimní svátky
5. Paní zima jede
6. Únor bílý pole sílí
7. Zaťukalo jaro
8. Jaro je tu
9. Když všechno kvete
10. Co už všechno dovedu
11. Ahoj léto
Jednotlivá témata obsahují návrhy podtémat, která jsou dále učitelkami rozpracována podle
podmínek a věku dětí na hry a zábavné činnosti (TVP PV)
Hodnocení - evaluace provádíme na naší škole l x za měsíc hodnotíme dané téma (máme
vypracované vlastní tiskopisy). Dále hodnotíme dosažení cílů v půlroční evaluaci.
Rozpracování témat do pěti oblastí předškolního vzdělávání
Tematický blok:
Hrajeme si od jara do zimy
Naše plánování představuje nabídku možností pro děti. Učitelka si podle přání, potřeb a
zájmu dětí vybírá obsah. Není časově omezeno a nepředpokládá plnění celého uvedeného
obsahu. V každém měsíci si necháváme rezervu na opakování a na shrnutí nebo na činnosti,
ke kterým jsme se v předcházejících podtématech nedostali a na činnosti, které se dětem
líbily.
● Dítě a jeho tělo
● Dítě a jeho psychika
● Dítě a ten druhý
○ Dítě a společnost
● Dítě a svět
-8-
1. Téma : ZÁŘÍ – PODZIM PŘICHÁZÍ
●
●
Vhodnou organizací a laskavým přijetím usnadnit novým dětem vstup do mateřské školy
●
●
●
●
Pomoc dětem i jejich rodičům orientovat se v novém prostředí
○
Rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat,
přináležet ke společenství ve třídě, škole.
●
●
Vytvářet vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije.
Přivítat všechny děti mateřské školy např. maňáskovým divadlem a připravit jim radostný
vstup do mateřské školy
Vést děti k navazování kontaktů mezi sebou navzájem
Rozvíjet komunikační dovednosti a kultivovaný projev
Posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému v dětské herní skupině, v rodině, ve
škole
Osvojovat si dovednosti k podpoře osobní pohody, pohody prostředí
CHARAKTERISTIKA BLOKU:
Se zahájením nové školní docházky se děti seznámí se základními pravidly chování, režimem
dne, organizací v mateřské škole, se jmény kamarádů, čímž si osvojují základní kompetence
pro život ve společenství mateřské školy. S přicházejícím podzimem si osvojí základní pojmy
a činností se sklizní podzimních plodů. Toto téma je dále propojeno se zdravým životním
stylem.
Podtémata:
Školka volá
Já a moje tělo
Sklízíme plody podzimu
-9-
JMÉNA
PRAVIDLA
A CHOVÁNÍ
ŠKOLKA
VOLÁ
ZNAČKY
REŽIM
DNE
ORIENTACE
V PROSTORU
ZÁŘÍ –
PODZIM
PŘICHÁZÍ
JÁ A MOJE
TĚLO
SKLÍZÍME
PLODY
PODZIMU
NA
ZAHRADĚ
OBLEČENÍ
ZDRAVÍ A
VITAMÍNY
- 10 -
2. Téma: SKLÍZÍME PLODY PODZIMU
●
●
Podporovat dětská přátelství.
●
Zpřesňovat a kultivovat smyslové vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k
myšlení slovně logickému (pojmovému).
●
●
○
Rozvíjet paměť, pozornost, představivost a fantazii.
●
Osvojovat si jednoduché poznatky o světě a životě, o přírodě a jejich proměnách.
Rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní i produktivní. Využívat k
tomu vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu.
Osvojovat si návyky k podpoře osobní pohody.
Kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou
a jejími plody.
CHARAKTERISTIKA BLOKU:
Podzimními tématy si budou děti osvojovat poznatky o světě a životě, o přírodě a jejich
proměnách s přicházejícím podzimem a vším co podzim přináší. K radosti dětí přispějeme
hledáním podzimního pokladu a pouštěním draků.
Děti se budou seznamovat s podzimní úrodou na poli.
Podtémata:
Na poli
V lese
Když padá listí
- 11 -
ZVÍŘÁTKA NA
POLI
SKLÍZÍME
ÚRODU
NA POLI
SKLÍZÍME
PLODY
PODZIMU
V LESE
KDYŽ PADÁ
LISTÍ
ZVÍŘÁTKA V
LESE
ROSTLINY
PODZIMNÍ
HRY A
SVÁTKY
- 12 -
3. Téma: KDYŽ PADÁ LISTÍ
● Rozvíjet komunikativní schopnosti verbální i neverbální a kultivovaný projev.
● Posilovat přirozené poznávací city (zvídavost, radost, zájem)
● Rozvíjet schopnosti a dovednosti vyjádřit pocity, dojmy a prožitky.
● Osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě.
● Vytvářet zdravé životní návyky a postoje.
● Posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému - v dětské herní skupině.
○ Vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách.
● Osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí.
CHARAKTERISTIKA BLOKU:
S nadcházejícím zimním obdobím seznamujeme děti s proměnlivým počasím, jeho změnami.
Děti se zaznamenávají klimatické jevy do tabulky – kalendáře přírody, získávají tím poznatky
o změnách v přírodě a plynoucím časem. V adventním čase vedeme děti k poslechu,
reprodukci a dramatizaci pohádek, čímž navazujeme na plnění cílů z oblasti dítě a společnost.
Toto období je zakončeno příchodem Mikuláše.
Podtémata:
Co umí vítr a déšť
Čas stmívání – čas pohádek
Za dveřmi je Mikuláš
- 13 -
DRAČÍ
ČAS
SLEDUJEME
POČASÍ
CO UMÍ
VÍTR A
DÉŠŤ
KDYŽ PADÁ
LISTÍ
ČAS STMÍVÁNÍ –
ČAS POHÁDEK
ZA DVEŘMI JE
MIKULÁŠ
POHÁDKY V
KNIZE
- 14 -
4. Téma: VÍTÁME SPOLU ZIMNÍ SVÁTKY
●
●
●
Rozvíjet užívání všech smyslů.
●
○
Vytvářet prosociální postoje k druhému (v rodině, v mateřské škole, ve třídě)
○
Rozvíjet estetické a tvůrčí činnosti slovesné a literární (např. poslech pohádek, příběhů a
veršů, sledování dramatizací).
●
Osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností, k spoluvytváření
zdravého a bezpečného prostředí.
Rozvíjet schopnost vytvářet a upevňovat citové vztahy k rodině i ke svému okolí.
Podporovat schopnosti a dovednosti pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým
lidem.
Rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické, produktivní i
receptivní (např. vánoční tradice a slavnosti u vánočního stromku pro rodiče i děti).
CHARAKTERISTIKA BLOKU:
Představivost, rozvíjení řeči dítěte, vyjadřování pocitů a radosti z vlastní tvůrčí činnosti
podněcujeme prostřednictvím pohádkových příběhů. Motivace pohádkových příběhů je pro
děti zajímavá, stávají se součástí děje, vstupují do něj a ovlivňují ho. Dále se v tomto bloku
zaměřujeme na pozorování přírody a ochranu životního prostředí. Důraz je kladen na
bezprostřední kontakt s přírodou, její pozorování a poznávání praktickou činností. Cílem
tohoto bloku je podněcovat nadále u dětí příjemný každodenní vstup do MŠ, respektovat své
kamarády v kolektivu tak, aby byl pro děti pobyt v edukačním procesu přínosný a přinášel jim
radost.
Nadále vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení, získání
vlastní identity, sebedůvěry a samostatnosti. Tematický celek je především zaměřen na
období zimních měsíců, ve kterých budou děti seznámeny s tradicemi těchto měsíců,
s tradicemi Vánoc a jejich přípravou. Společně se budou podílet na estetizaci třídy a prostor
celé MŠ. Cílem je poznávat a vnímat přirozené změny v přírodě, využívat proměn přírody pro
celkově zdravý vývoj, provázený kladným vztahem k přírodě a druhým lidem. Zimní období
je charakteristické zimními radovánkami při pobytech venku, pokusy se sněhem či ledem,
čertovským soutěžením a oslavou u stromečku, zpíváním vánočních koled, dramatizací
pohádek se zimní tématikou. Především se zaměřením na kladné vzájemné vztahy mezi
dětmi, podněcování respektu k druhému, toleranci, vzájemnému pochopení a pomoci.
Podněcujeme emocionální prožitek výjimečných událostí.
Podtéma:
Za dveřmi je Mikuláš
Rodina
Těšíme se na Ježíška
- 15 -
MIKULÁŠ
ZTRATIL PLÁŠŤ
ZA DVEŘMI
JE
MIKULÁŠ
VÍTÁME
ZIMNÍ
SVÁTKY
RODINA
TĚŠÍME SE
NA JEŽÍŠKA
VÁNOČNÍ
CINKÁNÍ
TRADICE
VÁNOC
KOUZLO
POHÁDEK
- 16 -
5. Téma: PANÍ ZIMA JEDE
●
Rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky, osvojovat si poznatky o
tělovýchově a sportu.
●
●
●
Přispívat k vytváření návyků zdravého životního stylu.
●
●
Vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení.
○
●
Rozvíjet základní kulturně společenské postoje.
Chránit osobní soukromí a bezpečí ve vztazích s dospělými.
Osvojovat si některé dovednosti, které předcházejí čtení a psaní, rozvíjet zájem o psanou
podobu jazyka.
Rozvíjet pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání
sebevědomí, sebedůvěry např. před zápisem do školy).
Vytvářet schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám.
CHARAKTERISTIKA BLOKU:
Cílem tohoto období je vytvářet pozitivní postoj k intelektuálním činnostem, k řešení
problému přinášející osvojování nových poznatků o zimních měsících. Rozvoj
komunikativních schopností je zajištěn tématy o zimních sportech a přípravě k zápisu do
základní školy pro starší děti. Mladším dětem jsou nabídnuty témata Z pohádky do pohádky.
Pozitivní vztah k přírodnímu prostředí, ve kterém dítě žije, je zajištěn tématem Mezi námi
sněhuláky. Podporujeme tímto vytváření zdravého životního stylu a kladných citu při
aktivitách během dne.
Podtémata:
Pohádky pro dlouhé večery
Zimní hry a sporty (na horách, ve městě)
Půjdu k zápisu / Co už všechno dovedu
Mezi sněhuláky
- 17 -
SPORT
NA HORÁCH
SPORT VE
MĚSTĚ
ZIMNÍ HRY
A SPORTY
Z KOPCE
DOLŮ
CO UMÍM – CO
DOVEDU
PANÍ ZIMA
JEDE
PŮJDU K
ZÁPISU
MEZI
SNĚHULÁKY
POHÁDKY
PRO DLOUHÉ
VEČERY
Z POHÁDKY
DO POHÁDKY
HRY A
DRAMATIZACE
- 18 -
6. Téma: ÚNOR BÍLÝ – POLE SÍLÍ
●
●
●
●
○
●
●
Rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost.
Upevňovat výslovnost a vyjadřovací schopnosti.
Vytvářet základy pro práci s informacemi.
Rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti.
Vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách.
Osvojit si povědomí o sounáležitosti s ostatním světem.
Pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat je,
ale i naopak poškozovat a ničit.
CHARAKTERISTIKA BLOKU:
Objevujeme svět kolem nás, seznamujeme se s režimem všedního dne, ale i dnů svátečních.
Děti se praktickými aktivitami a hrami seznamují s časovými údaji během ročního období i
dne. Dominantním úkolem tohoto tématu je zavedení, orientace, zaznamenávání údajů do
kalendáře přírody.
Společenskou událostí je Karnevalový rej, ve kterém děti přípravou masek a jarmarku
upevňují city ke společenství mateřské školy.
Součástí společenství jsou zaměstnanci areálu a děti budou seznámeni s pojmem zaměstnání,
práce a řemeslo.
Podtémata:
Kalendář přírody
Hádej, čím jsem
Karnevalový rej
Čistota půl zdraví
- 19 -
POČASÍ
REŽIM
DNE
ROK
KALENDÁŘ
PŘÍRODY
ÚNOR BÍLÝ –
POLE SÍLÍ
HÁDEJ ČÍM
JSEM
KARNEVALOVÝ
REJ
ZAMĚSTNÁNÍ,
POVOLÁNÍ
ČISTOTA PŮL
ZDRAVÍ
- 20 -
JARMARK
7. Téma: ZAŤUKALO JARO
●
●
●
●
●
○
Rozvíjet ovládání pohybového aparátu a tělesné funkce.
●
●
Upevňovat pocit sounáležitosti s živou i neživou přírodou.
Rozvíjet hudební a hudebně pohybové hry a činnosti.
Rozvíjet kultivovaný projev
Posilovat radost z objevovaného, probouzet zájem a zvídavost dítěte.
Získávat schopnost řídit své chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci.
Rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přijímat základní hodnoty v tomto
společenství uznávané.
Rozvíjet respekt a přizpůsobivost ve vztahu k druhému.
CHARAKTERSTIKA BLOKU:
Danými tématy budeme děti seznamovat s jarní přírodou, zvířátky, jarní květenou a svátky
jara – Velikonocemi, jejich tradicemi a zvyky. Půjde o snahu rozvíjet u dětí zdravý pohybový
aparát, zdravý životní styl, dodržování zásad hygienických návyků, rozvojem smyslového
aparátu posilujeme radost z objevovaného.
Podtémata:
Čistota půl zdraví
Svátky jara
Příroda se probouzí
- 21 -
MÝCH PĚT
SMYSLŮ
JARNÍ ÚKLID
ČISTOTA
PŮL
ZDRAVÍ
ZDRAVÝ
ZOUBEK
ZAŤUKALO
JARO
SVÁTKY JARA
PŘÍRODA SE
PROBOUZÍ
ROSTLINY
ZVÍŘÁTKA
- 22 -
8. Téma: JARO JE TU
●
●
●
●
●
●
○
Rozvíjet pohybové a manipulační schopnosti.
●
●
Rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách.
Osvojovat si věku přiměřené praktické dovednosti.
Rozvíjet mluvený projev dítěte.
Cvičit paměť, pozornost, představivost, fantazii.
Upevňovat citové vztahy ke svému okolí, k živým bytostem.
Učit se chránit bezpečí své i druhých.
Pomoc dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a přijmout základní
všeobecné uznávané společenské, morální a estetické hodnoty.
Kladení otázek a hledání odpovědí na problémy.
CHARAKTERSTIKA BLOKU:
Nabízenými tématy chceme u dětí rozvíjet kladný vztah k přírodě, ke zvířátkům a jejich
mláďatům. Návštěvami ZOO a výlety do přírody upevňovat v dětech citové vztahy ke svému
okolí a živým bytostem. V podtématu Květy jara děti rozvíjejí jazykové dovednosti a
vytvářejí si estetické hodnoty v přípravě a nácviku pásma ke Dni matek.
Podtémata:
Zvířátka kolem nás
U potoka, řek a rybníků
Květy jara
U nás doma
- 23 -
U NÁS DOMA
DOMÁCÍ
ZVÍŘATA
ZVÍŘATKA
KOLEM
NÁS
VOLNĚ
ŽÍJÍCÍ
JARO JE TU
U POTOKA,
ŘEK A
RYBNÍKŮ
KVĚTY JARA
ROSTLINY
ŽIVOT VE
VODĚ
- 24 -
9. Téma: KDYŽ VŠECHNO KVETE
● Osvojovat si poznatky o pohybových činnostech.
● Rozvíjet jazykové dovednosti - výslovnost, přednes, recitace.
● Rozvíjet a kultivovat paměť, hudební a taneční aktivity.
● Vytvářet citové vztahy k rodině.
○ Budovat estetický vztah k životu, připravit společné slavnosti pro maminku.
● Rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou, s lidmi, se společností.
CHARAKTERISTIKA BLOKU:
S využitím jarního tématu podporuje tento blok k vytváření vztahů dětí k přírodě, k tradicím,
učí se prožívat radost z výjimečných situací, společných zážitků z akcí. Tematický blok
přibližuje dětem změny v přírodě s odcházející zimou. Podněcuje vztah ke kamarádům,
seznamuje se širším rodinným prostředím, napomáhá hledat správné lidské hodnoty, pozitivní
stránky druhých lidí, kteří jsou okolí přínosem. V neposlední řadě je tematickým blokem
podporován vztah k rodině, mamince – uvědomování si maminčiny přítomnosti v dětském
životě.
Podtéma.
Moje rodina - máma, táta
Naše maminka má svátek
Barevná kvetoucí příroda
Jak oslavujeme svátek dětí
- 25 -
ŽIVOT V
RODINĚ
MAMINKA a
TATÍNEK
OSLAVY
RODINY
MOJE
RODINA
KDYŽ
VŠECHNO
KVETE
MAMINKA MÁ
SVÁTEK
KVETOUCÍ
PŘÍRODA
POMÁHÁM
MAMINCE
KVĚTY NA
ZAHRADÉ
KVĚTY NA
LOUCE
MOJE
MAMINKA
SVÁTEK
DĚTÍ
- 26 -
ROSTLINY V
LESE
10. Téma: CO UŽ VŠECHNO DOVEDU
● Osvojit si dovednosti k podpoře zdraví a bezpečnosti.
● Rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka.
● Vytvářet základy pro práci s informacemi – knihy a obrazový materiál.
● Osvojit si relativní citovou samostatnost.
● Ochraňovat osobní soukromí a své bezpečí.
○ Vytvářet základní kulturní a společenské postoje.
● Rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou, planetou Zemí.
CHARAKTERISTIKA BLOKU:
Cílem tohoto bloku je osvojení dovedností vedoucích k bezpečnosti v letních měsících a
podpoře zdraví dítěte.
Rozvíjení sounáležitosti s přírodou, planetou Zemí prostřednictvím výletů, exkurzí a knih
s letní tématikou.
Podtémata:
Kniha je studnice moudrosti
Co se děje v trávě
Pojedeme na prázdniny
Letní sporty
- 27 -
OPAKOVÁNÍ
POZNATKŮ
KNIHA
STUDNICE
MOUDROSTI
LETNÍ
SPORTY
CO UŽ
VŠECHNO
DOVEDU
BEZPEČNÁ
SILNICE
CO SE DĚJE V
TRÁVĚ
POJEDEME
NA
PRÁZDNINY
HMYZ
LÉČIVÉ
BYLINY
MĚSTO A
LIDÉ V NĚM
- 28 -
DOPRAVNÍ
PROSTŘEDKY
11. Téma: AHOJ LÉTO
●
●
●
○
Vytvářet kladné vztahy ke kamarádům v mateřské škole
●
●
Rozvíjet užívání všech smyslů.
Rozvíjet pohybové a manipulační schopnosti.
Posilovat radost z objevovaného, probouzet zájem a zvídavost dítěte.
Rozvíjet estetické a tvůrčí činnosti slovesné a literární (např. poslech pohádek, příběhů a
veršů, sledování dramatizací).
Vytvářet vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije.
CHARAKTERISTIKA BLOKU:
Podpora dětských přátelství, přemýšlení o druhých, vcítění se do pocitů druhých prožívání
radosti společně s kamarády je podněcována ve spojitosti s oslavami dne dětí a rozloučením
s předškolními dětmi. Důležitou součástí je rozvíjení pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě
samému, uvědomování si kdo jsem, kam patřím, získávání schopností řídit své chování vůlí a
ovlivňovat vlastní situaci, vyjadřovat své pocity, dojmy a prožitky. Dále se v tomto bloku
zaměřujeme na změny v přírodě ve spojitosti s letním počasím, pozorováním změn v přírodě.
Vytváření vztahu k živé i neživé přírodě podporujeme praktickými činnostmi, pozorováním a
manipulací s přírodními materiály. Nedílnou součástí bloku je také upozornění na možná
nebezpečí, která dětem hrozí v průběhu prázdnin a rozvíjení vědomostí, dovedností, jak se
mohou děti chránit. Během prázdninového provozu je naším cílem předkládat dětem
zajímavé, netradiční, poutavé činnosti k všestrannému rozvoji osobnosti dětí, vytváření
pozitivního, přátelského, radostného a pohodového prostředí.
Podtémata:
My se máme rádi – my jsme kamarádi
Pojedeme na prázdniny
Cesta kolem světa
- 29 -
JMÉNA
PRAVIDLA
A CHOVÁNÍ
REŽIM
DNE
MY JSME
KAMARÁDI – MY
SE MÁME RÁDI
ZNAČKY
ORIENTACE
V
PROSTORU
AHOJ
LÉTO
CESTA KOLEM
SVĚTA
LETNÍ
SPORTY
POJEDEME NA
PRÁZDNINY
DOPRAVA
KULTURA
MOŘE A
CIZOKRAJNÁ
ZVÍŘATA
DOMÁCÍ
ZVÍŘATA
ROSTLINY
EXOTICKÉ
PLODY
RODINA
VÝLETY
HRADY, HORY
POHÁDKY
- 30 -
2.2. Klíčové kompetence
Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby na úrovni školy vytvářel co nejlepší
předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje RVP PV.
Kompetence
k učení
Kompetence
k řešení
problému
PŘEDPOKLÁDANÉ KOMPETENCE DĚTÍ PŘED VSTUPEM DO
ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při
jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším
učení
má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, jež
dítě obklopuje,
orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá dění kolem
sebe, chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí;
poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo
dokázalo a zvládlo
učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na
činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co
započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno
dobrat se k výsledkům
odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat
výkony druhých
pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí
všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou
motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní
odezva na aktivní zájem
řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží
řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s
oporou a pomocí dospělého
problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou
pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová
řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má
vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností,
fantazii a představivost
při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických,
matematických vědomostí, pochopí jednoduché algoritmy
řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích
zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických
pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti
rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která
funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit
chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich
včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou
aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit
- 31 -
nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za
úspěch, ale také za snahu
Kompetence
komunikativní
ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně
vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí
slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady
různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, apod.)
domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich
významu i funkci
v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s
dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní,
aktivní je výhodou
ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k
dokonalejší komunikaci s okolím
dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými
se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální
technika, telefon atp.)
ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit;
má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku
Kompetence
sociální a
personální
samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor
a vyjádřit jej
uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým,
pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost,
ubližování, agresivitu a lhostejnost
ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných
činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích
uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského
styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat
kompromisy
napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů,
které nachází ve svém okolí
spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a
zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a
přizpůsobí se jim
při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová
obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná,
umí odmítnout
je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich
odlišnostem a jedinečnostem
chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost,
agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit
dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte
- 32 -
Kompetence
činnostní a
občanské
svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a
vyhodnocovat
dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje
slabé stránky
odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také
dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem
chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za
svá rozhodnutí také odpovídá
má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a
povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých
zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu
dění
chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a
podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost,
pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky
má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními
lidskými hodnotami a normami
spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí
jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat
uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat;
chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu
uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může
ovlivnit
dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně
s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i
společenské)
Pozn. Úplné znění klíčových kompetencí uvádí RVP PV
2.3. Požadavky na zpracování třídního vzdělávacího programu
Pedagog na třídě:
-
zpracuje konkrétní nabídku činností a aktivit k jednotlivým podtématům
s ohledem na naplňování základních cílů předškolní výchovy
nabídka činností a aktivit musí vycházet z obsahu vzdělávání ve všech pěti
oblastech, aby byla zajištěna pestrá činnost dětí v MŠ
podle stanovených kritérií zpracovává hodnocení – evaluaci výchovně vzdělávací
činnosti na třídě (po ukončení tématu – lx měsíčně a pololetně)
- 33 -
2.4. Oblasti „Rámcového programu“ edukačních činností
a) Dítě a jeho tělo
lidské tělo a aktivní pohyb – rozvoj fyzické i psychické zdatnosti,
hrubá i jemná motorika
sebeobsluha a jednoduché pracovní úkony
zdravá výživa – vytváření zdravých životních návyků a postojů
bezpečnost - osobní pohoda i pohoda prostředí
b) Dítě a jeho psychika
poznávání, myšlenkové operace, představivost a fantazie
prožívání, rozvoj intelektu, řeči a jazyka
sebepojetí, city a vůle
c) Dítě a ten druhý
respekt a tolerance, sdílení a naslouchání druhému
komunikace, podpora dětských přátelství
spolupráce, posilování chování ve vztahu k druhému (v rodině, v MŠ)
d) Dítě a společnost
rodina a domov, vytvoření povědomí o mezilidských vztazích a
morálních hodnotách
škola mateřská a základní, začlenit se do třídy mezi své vrstevníky,
respektovat jejich rozdílné vlastnosti
obec a země, vytvoření základů estetického vztahu ke světu, životu,
kultuře a umění
e) Dítě a svět
souvislosti, pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou, lidmi,
planetou Zemí
vývoj a změna, osvojení jednoduchých poznatků o světě a životě
rozmanitost a schopnost přizpůsobovat se přirozenému vývoji a
běžným změnám
ovlivňování člověkem, odpovědný postoj k životnímu prostředí,
chránit přírodu živou i neživou
- 34 -
3. Krátkodobé vzdělávací cíle
(Roční plán)





Podporovat tělesný rozvoj, vést děti ke zdravým životním návykům.
Rozvoj duševní pohody, komunikativních dovedností a psychické zdatnosti.
Podporovat utváření vztahu dítěte k jiným dětem i dospělým, zajišťovat pohodu
těchto vztahů.
Podporovat rozvoj základně kulturně společenských postojů, návyků a dovedností
dítěte.
Přirozené poznávání okolního světa a jeho dění (z přírody, kultury i techniky).
4. Hlavní vzdělávací cíle
(Dlouhodobý plán)





Stimulovat a podporovat fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost i
pohybovou a zdravotní kulturu, rozvíjet pohybové a manipulační dovednosti dětí,
učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním postojům.
Rozvíjet duševní pohodu dítěte, psychickou zdatnost, jeho intelekt, řeč a jazyk,
poznávací procesy a funkce, jeho city i vůli, stejně tak jeho sebepojetí a
sebenahlížení, jeho kreativitu a sebevyjádření.
Utvářet vztahy dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a
obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.
Uvést dítě do společenství ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa
kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky a postoje,
přijmout základní všeobecně uznávané společenské, morální a estetické hodnoty a
podílet se na utváření společenské pohody.
Založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu
člověka na životní prostředí počínaje nejbližším okolím a konče globálními
problémy celosvětového dosahu, vytvořit základy pro otevřený a odpovědný
postoj dítěte k životnímu prostředí.
5. Evaluace
5.1. Evaluace a hodnocení pedagogy:




Pedagog hodnotí především svoji práci (ne jestli všechny děti všechno zvládly)
Hodnotí, zda sám zvolil vhodné: metody, prostředky, formy práce
Hodnotí, zda zvolenými činnostmi děti zaujal
Hodnotí, zda byla činnost pro děti přínosem
- 35 -



Evaluuje celý vzdělávací proces třídy (porovnává TVP a ŠVP vzhledem ke
stanoveným cílům ŠVP měsíčně a pololetně)
Provádí hodnocení dětí - pedagogickou diagnostiku a respektuje při tom:
Zdravotní stav
Rodinné prostředí (děti ze sociálně slabších rodin)
Nesrovnává vždy s normou, ale zjišťuje:
- co dítěti jde
- v čem je úspěšné
- kde má problémy
- v čem vyniká, případně odhalí talent
Na základě celého zhodnocení vyvozuje závěry pro svoji práci s konkrétním
dítětem.
Individuální pozornost věnujeme dětem s odloženou školní docházkou.
Ze závěrů vyvozuje pedagog důsledky pro svoji práci s dítětem!
5.2. Metody a hodnocení evaluace











Pozorování a opakované pozorování
Rozhovor s dítětem, rodiči, konzultace s ostatními odborníky
Diskuse
Rozbor herních aktivit dítěte
Rozbor procesu učení (didaktické hry, apod.)
Rozbor jazykových projevů (úroveň komunikace)
Rozbor, analýza prací (kresby, výrobky atp.)
Rozbor osobní dokumentace dítěte
Anamnéza (osobní, rodinná)
Sociometrické sondy (rozbor chování ve skupině, vztah mezi dětmi)
Analýza vlastní pedagogické aktivity
5.3. Hodnocení a evaluace ředitelkou MŠ
Kritéria pro hodnocení pedagogů a jejich vzdělávací činnosti











veškerá pedagogická činnost odpovídá poslání školy
dostatečné naplňování cílů daných ŠVP
dostatečné naplňování průběžných a konkrétních vzdělávacích cílů daných ŠVP
poměr spontánních a řízených činností je vyvážený
učitelky vytváří podmínky pro individuální, skupinové nebo frontální činnosti,
pedagogové vycházejí při plánování z potřeb dětí, zájmů a jejich možností
plánování vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí
děti mají dostatek pohybu na školní zahradě i v MŠ
děti mají dostatek času i prostoru pro hru
jsou respektovány individuální potřeby v aktivitě, spánku
nikdo není zesměšňován nebo ponižován
svoboda a volnost je vyvážená s nezbytnou mírou vyplývající z nutnosti
dodržovat v MŠ potřebný řád
- 36 -












děti se zbytečně neorganizují, motivují se pochvalou a kladným hodnocením
mezi dětmi se upevňuje ohleduplnost, tolerance, solidarita, pochopení
pedagogové vedou děti správným směrem (prevence šikany, vandalismu)
ve vztahu k rodičům se pedagogové snaží o oboustrannou důvěru, jednají s rodiči
ohleduplně, taktně, zachovávají mlčenlivost
rodiče jsou vyzýváni ke spolupráci
spolupráce probíhá na základě partnerství
pedagog informuje rodiče o jejich dětech a jejich pokrocích, domlouvají se na
společném postupu při výchově
plní se dostatečně pitný režim
evaluační činnost je smysluplná, vyvozuje z ní další závěry pro svoji práci
pedagogové dbají o svůj odborný růst, využívají dalšího vzdělávání
estetizace tříd, šaten, organizace v šatně, umývárně
kontrola třídní dokumentace
6. Bezpečnostní opatření
6.1. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
Za bezpečnost dětí v mateřské škole zodpovídají po celou dobu práce s dětmi
pedagogičtí pracovníci a to od doby převzetí dětí od jejich zástupce nebo jím pověřené
osoby, až do doby předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě.
6.2. Bezpečnostní opatření při práci s dětmi
Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovníci
školy, a to od převzetí dětí od rodičů, až do doby jejich předání. Pedagogický pracovník
odpovídá při pobytu venku mimo území školy za 20 dětí tělesně a smyslově zdravých.
Bezpečnost dětí při pobytu venku je zajištěna překrýváním služeb pedagogů. Při vyšším
počtu dětí nebo při specifických činnostech v náročném prostředí, určuje ředitelka MŠ
další zletilou osobu způsobilou k právním úkonům zajišťující bezpečnost dětí (nejčastěji
ošetřovatelku).
Pedagogický pracovník předá dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření
zástupcem dítěte, které je součástí evidenčního listu dítěte.
Z důvodu bezpečnosti dětí je MŠ uzamčená, rodiče pro vstup používají zvonek
s označením HERNA nebo KANCELÁŘ. Po odevzdání dítěte učitelce ve třídě rodiče
opouštějí prostory MŠ.
6.3. Opatření při úraze
Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv
úraze, v případě potřeby přivolat lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistit
ošetření na úrazové ambulanci nemocnice. Zároveň jsou povinni bezodkladně
informovat ředitelku mateřské školy a zákonné zástupce dítěte.
- 37 -
Každý i drobný úraz bude zaznamenán do knihy úrazů. V případě úrazů s pracovní
neschopností delší než 3 dny se volá bezpečnostní technik a postupuje se v souladu se
směrnicí BOZP č. 3 Organizace vedení, hlášení a zasílání pracovních úrazů.
6.4. Opatření při pobytu venku
Jeden pedagogický pracovník zodpovídá při pobytu dětí mimo území školy za nejvýše:
-
dvacet smyslově, tělesně a duševně zdravých starších tří let
patnáct dětí v případě, že jsou mezi nimi dvě děti od dvou do tří let
dvanáct dětí v případě, že jsou mezi nimi dvě postižené děti nebo jedno postižené
dítě a jedno od dvou nebo do tří let
na školní zahradě nedovolí paní učitelky bez dozoru využívat veškerého
tělovýchovného nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu!
při vycházkách věnují maximální pozornost zvláště bezpečnosti při přecházení
vozovky, chůzi po schodech a použijí reflexní bezpečností vesty!
6.5. Opatření při zájmových kroužcích a sportovních aktivitách
Na základě náročnosti akce a počtu dětí rozhoduje ředitelka mateřské školy o určení
další způsobilé osoby (kromě učitelky) k zajištění bezpečnosti dětí (např. plavání).
V době realizace zájmových kroužků zodpovídá za děti vedoucí zájmového kroužku, a
to od doby převzetí, až do doby předání zpět učitelce.
7. Materiální a hygienické podmínky
Mateřská škola je umístěna v jedné budově, v polovině přízemí budovy se nachází třída
s hernou, ložnice, šatna, umývárna.
V budově MŠ je v přízemí rovněž provozní zařízení (výdejna stravy, kancelář, denní
místnost pro personál, úklidová místnost).
Přístup do MŠ je bezbariérový.
Místnosti jsou velké, vzdušné, plně vyhovující provozu.
Místnosti jsou vybaveny nábytkem, který je vhodný pro děti předškolního věku.
Materiální vybavení MŠ je na dobré úrovni.
8. Životospráva, psychohygiena, psychosociální podmínky
8.1. Životospráva
Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Je zachována vhodná skladba
jídelníčků, dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů, je zajištěn dostatečný
pitný režim v průběhu celého dne dítěte v MŠ. Mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány
tříhodinové intervaly.
- 38 -
Děti nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se
správnému stravování.
8.2. Psychohygiena
Denní rytmus a řád
Je zajištěn pravidelný denní řád, který je ale natolik flexibilní, že umožňuje organizaci
činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Rodiče mají
možnost přivádět své děti do MŠ dle svých potřeb po dohodě s učitelkou, aby věděla, že
má dítě očekávat.
Pobyt dětí venku
Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku (až dvě hodiny) vždy s ohledem na
okamžitý stav ovzduší nebo stav počasí (mráz pod – 10°C, náledí, silný vítr, déšť,
inverze).
Děti mají dostatek volného pohybu na zahradě, ale v rámci možností i v MŠ.
Pohybové využití
Pohybové aktivity jsou denně zařazovány do výchovně vzdělávacího programu třídy dle
aktuálních potřeb dětí. K těmto účelům jsou vytvořeny podmínky v hernách dětí.
Herny jsou vybaveny nářadím i náčiním pro TV chvilky, k dispozici je lezecká stěna,
kterou mohou děti využívat pouze za přítomnosti pí. učitelky, která zajišťuje dodržení
bezpečnosti při pohybu na stěně. S touto aktivitou dítěte rodiče podepíší souhlas.
Rovněž využíváme pohybových – plaveckých aktivit v bazénu rehabilitačního oddělení,
kde organizujeme pro děti kroužek plavání. S touto aktivitou dítěte rodiče podepíší
souhlas.
Spací aktivity jsou upraveny podle individuálních potřeb dítěte. Do spaní nikdo děti
nenutí.
Respektování individuálních potřeb dětí
Všichni zaměstnanci MŠ respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a
napomáhají v jejich uspokojování.
Pedagogové zatěžují děti přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mají možnost
relaxovat v klidných koutcích třídy.
Nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim.
8.3. Psychosociální podmínky
Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, aby se cítily v MŠ spokojené
a v bezpečí.
Všechny děti mají stejná práva, stejné možnosti i povinnosti. Nikdo není
znevýhodňován nebo naopak prosazován na úkor jiných dětí.
Osobní svoboda a volnost je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu
chování a norem, které jsou ve třídě stanoveny.
- 39 -
Podporujeme aktivní účast dítěte ve všech činnostech.
Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která je mu příjemná, kterou
navozujeme vztah důvěry.
Promyšleně ve vztahu k dětem přistupujeme k soutěžení dětí.
Převažuje pozitivní hodnocení pochvaly, nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si.
V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost,
vzájemnou pomoc a podporu.
Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly ve skupině tak, aby ve třídách vytvořil
kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi.
Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují
prosociálním směrem (prevence šikany).
8.4. Minimální preventivní program sociálně patologických jevů pro školní
rok 2012 – 2013
Dlouhodobé preventivní aktivity
 Přístupnými metodami ve všech věkových skupinách vést děti ke zdravému způsobu
života, správné výživě, podporovat všestranný rozvoj osobnosti dítěte.
Zodpovědnost:
Termín:
všechny učitelky
průběžně
 Seznámit děti s nebezpečím, riziky a škodlivostí užívání návykových látek, navozovat
modelové situace odmítání drog.
Zodpovědnost:
Termín:
všechny učitelky
l x ročně
 Vést děti netradičním přístupem a osobním příkladem ke zdravému životnímu stylu.
 Podporovat u dětí správné stravování – zařazovat pokusy s přípravou zdravých jídel,
salátů.
 Podporovat u dětí sportovní aktivity, vést děti k omezení sledování televize, her na
počítači.
 Podporovat u dětí zájem o Zotavovací akce
Zodpovědnost:
Termín:
všechny učitelky
průběžně
KROUŽKY V MŠ
 Pondělí
 Pondělí
– PLAVÁNÍ
– PŘEDŠKOLÁČEK
15:00 – 15:45
10:00 – 10:45
- 40 -
 Úterý
– ANGLIČTINA HROU
15:00 – 15:45
 Středa
 Středa
– PŘEDŠKOLÁČEK
– LOGOPEDICKÝ KROUŽEK
10:00 – 10:45
15:00 – 15:45
 Čtvrtek
– POHYBOVÝ KROUŽEK S JÓGOU
15:00 – 15:45
9. Celoroční akce
Celoroční akce s dětmi:
Celé Česko čte dětem
Sběrové akce – PET víčka
Dětská olympiáda
Divadelní představení
Turistické výlety do okolí
Kroužek plavání
Tvůrčí dílničky
Focení dětí a třídního kolektivu
Návštěva knihovny
Návštěva ZOO
Zotavovací akce
Výlety do hor – Beskydy
Dětský ranč Hlučín – pravidelná jízda na koních, ZOO
Ukázková lekce pro rodiče – Angličtina hrou
Dětský den
Rozloučení se školáky
Setkání s rodiči s dětským programem
10. Hospitační činnost ředitelky mateřské školy
Při hospitační činnosti se zaměřím:
-
dostupnost hraček, knih a pomůcek - vytváření prostoru pro individuální a skupinovou
práci
zda je podporován rozvoj společenských a kulturních návyků
zda jsou děti vedeny k sebehodnocení
zda je posilováno sebevědomí dětí a jejich důvěra ve vlastní schopnosti
Z hospitačních činností bude proveden písemný záznam
s rozborem a doporučením pro další výchovnou práci.
- 41 -
STAŤ II – PROVOZNÍ ČÁST
1. Údaje o zařízení
Název školy: Firemní mateřská škola při Vítkovické nemocnici a.s.
Sídlo školy: Vítkovická nemocnice a.s., Zalužanského 1192/15, Ostrava – Vítkovice, PSČ
703 84
IČ:
Zřizovatel:
Adresa:
Právní forma:
60793201
Vítkovická nemocnice a.s.
Zalužanského 1192/15, 703 84 Ostrava – Vítkovice
akciová společnost
Pověřený řízením: MUDr. Marie Marsová, MBA, předsedkyně představenstva
Organizační jednotka: Mateřská škola (MŠ)
Sídlo : Zalužanského 1192/15
Ředitelka mateřské školy: Bc. Simona Vyhnánková, mobil 725 346 497
Kapacita:
24 dětí
2. Režimové požadavky







Snídaně, spontánní hra, skupinová činnost, tělovýchovné chvilky:
6:00 – 8:30 hod.
Hygiena, dopolední svačina, dokončení činnosti, jiná zábavná činnost:
8:30 – 10:00 hod.
Pobyt venku, hygiena, oběd:
10:00 – 12:00 hod.
Hygiena, odpočinek:
12:00 – 14:00 hod.
Hygiena, svačina, odpolední činnost:
14:30 – 16:00 hod.
Kroužky:
15:00 – 16:00 hod.
Rozcházení dětí:
16:00 – 19:00 hod.
Čas mezi jednotlivými jídly je 3 hodiny. Tento režimový čas je orientační, mění se dle
situace.
- 42 -
Činnosti dětí řízené pedagogem:
- v dopoledních i odpoledních hodinách dle nastalé okamžité situace, podle uvážení
pedagoga.

S l e d o v á n í t e l e v i z e : m a x . 2 0 m i n . 1 x t ýd n ě

Pohybové aktivity:
Ranní cvičení - každodenně
Plavecký kroužek pro děti od 3 let
Jóga
Jízdárna Hlučín – 2x měsíčně
Lezecká stěna – lezení s jištěním pedagogického dozoru
Týdenní Zotavovací akce v jarních měsících

Pobyt venku:
Školní zahrada se skluzavkou, domečkem, pískovišti,
využívání dle počasí v dopoledních i odpoledních hodinách.

Odpočinek a spánek:
Každodenní po obědě, zkrácený odpočinek
u předškolních dětí, reagovat na děti s menší potřebou
spánku
uložení matrací a postýlek v prostoru k tomu určených,
uložení pyžam do kapsářů

Stravování:
Strava dovážená ze Školského stravovacího zařízení Vratimov
snídaně
6:30 hod
svačinky
9.00 hod
oběd
11.30 – 12.00 hod
časový odstup jednotlivých jídel – cca 3 hod.
cizí strávníky nemáme

Pitný režim:
Příprava nápojů výdejnou MŠ - různé druhy čajů, instantní
nápoje, multivitamíny, tekutiny s obsahem jódu
Nádobí umýváno v myčce (bílé nádobí), přepravní
termoporty jsou umývány ve dřezu pod tekoucí vodou.

Otužování:
Po spánku omývání vodou s přihlédnutím na individualitu a
zdravotní stav dítěte. Průběžné větrání prostor MŠ.
- 43 -
3. Školní řád
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
O přijímání do MŠ rozhoduje ředitelka mateřské školy.
Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců:
- rodiče mají právo vstupovat do tříd,
- rodiče mají právo seznámit se s třídním programem a podílet se na něm,
- děti mají nárok na čisté prostředí, kvalifikovanou péči,
- děti mají nárok na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví,
- rodiče mají právo na osobní konzultaci s pedagogy.
Na začátku školního roku vyplní rodiče zápisový list, kde sdělí potřebné údaje pro MŠ.
V případě změn (pojišťovna, telefon apod.) jsou rodiče povinni ihned nahlásit tyto změny.
Provoz MŠ je od 6.00 do 19.00 hodin, pondělí – pátek (při zájmu více než 5 rodičů je možný i
sobotní provoz). Děti se schází v MŠ od 6.00h. Rodiče jsou povinni osobně předat dítě paní
učitelce. Za úrazy dětí, které docházejí do MŠ samy – nenese MŠ žádnou zodpovědnost!
Rodiče mohou přivádět a vyzvedávat dítě kdykoliv v průběhu dne, avšak po domluvě s paní
učitelkou.
Přejí-li si rodiče, aby z MŠ odváděl dítě (sourozenec, jiná dospělá osoba), vyplní Pověření o
předávání dítěte (součást evidenčního listu dítěte). Každá jiná i písemná žádost je neplatná.
Rodič je zárukou, že předává dítě zdravé. Do mateřské školy patří pouze dítě zcela zdravé,
učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ děti
s nachlazením či jinými infekčními onemocněními. V případě změny ve zdravotním stavu dítěte
žádáme o sdělení.
Rodiče nedávají do MŠ léky na doléčení. Výjimka – vrozená vada.
Rodiče se podřizují veškerým zdravotním opatřením, která budou na základě hygieny
prováděna. V rámci hygieny prostředí MŠ prosíme o respektování:
- oblékat děti čistě a vhodně, tak aby mohlo vykonávat veškeré činnosti,
- označené oblečení, v šatnách ukládejte věci na určené místo, 1x týdně (v pátek) brát
pyžamo na vyprání a papuče na umytí podrážek,
- dodržovat čistotu v areálu MŠ, zahrady – neodhazovat slupky, nedopalky, nevodit psy.
Organizační změny, které se týkají dítěte (docházka), taktéž ostatní připomínky projednávají
rodiče s ředitelkou MŠ nebo zástupkyní ředitelky – Anetou Sadílkovou, tel. 595 633 426.
Záležitosti stravování projednávejte s ředitelkou MŠ. Docházku dítěte hlásí rodiče paní učitelce
ve třídě. Pro neomluvený oběd si rodiče mohou přijít od 11.15 do 11.30 hodin ke kuchyni
s vlastními nádobami.
Nepřítomnost dítěte je nutno oznámit den předem do 11:00 hodin telefonicky, nebo paní učitelce
ve třídě.
Rodiče nebudou vyžadovat po pí. učitelce, aby dítě nebylo vydáváno jednomu z rodičů, pokud
nebude soudem pravomocně rozhodnuto, že jeden z rodičů pozbývá právo si dítě
vyzvedávat. Písemný doklad o tomto rozhodnutí musí být předán ředitelce MŠ.
4. Personální podmínky pedagogických pracovníků
4.1. Obsazení tříd a specifické úkoly pí. učitelek
Jana Drozdová
Aneta Sadílková
Bc. Simona Vyhnánková
Jana Šťouračová
Nataša Fišerová
sklad hraček, inventarizace, vedení knihovny
zástupce ředitelky MŠ, zdravotník, pedagogická
dokumentace, kronika
celkový chod MŠ
dohled nad dětmi mladšími 3 let
zajištění hygienických norem, výdej stravy
- 44 -
4.2. Kompetence a odpovědnost
Ředitelka mateřské školy: Bc. Simona Vyhnánková
Zodpovídá za chod celé MŠ.
Zástupkyně ředitelky mateřské školy: Aneta Sadílková
Je pověřena zastupováním v nepřítomnosti ředitelky MŠ, zaměstnanci jsou povinni
respektovat její příkazy. Zodpovídá za organizaci směn v nepřítomnosti zaměstnance.
Vedení knihovny: Jana Drozdová
Je pověřena vedením knihovny, její evidencí a kontrolou. Ostatní zaměstnanci jsou
povinni respektovat její požadavky týkající se evidencí knih.
Zdravotník: Aneta Sadílková
Kontrola lékárničky, první pomoc, zotavovací akce, zápisy úrazů.
Vedení PO: Simona Vyhnánková, Bc.
Je pověřena spolupracovat s požárním technikem VN, vést záznamy v deníku BOZP a
PO.
Vedení BOZP: Simona Vyhnánková, Bc.
Je pověřena vedením BOZP, vedením karet a evidence, školením zaměstnanců.
4.3. Kritéria pro hodnocení pedagogů a jejich vzdělávací činnosti
-
zda je poměr spontánních a řízených činností vyvážený
zda jsou děti každodenně a dostatečně dlouho venku (sledování emisních
hlášení)
zda mají všechny děti v MŠ stejné postavení, zda není žádné z nich
zvýhodňováno ani znevýhodňováno
zda volnost a svoboda dětí je vyvážená s nezbytnou mírou omezení
zda se děti zbytečně neorganizují
zda plánování činností vycházejí z potřeb a zájmů dětí vyhovuje individuálním
vzdělávacím potřebám a možnostem dětí
zda pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, respektování rodin,
snaží se jim porozumět a vyhovět.
Hodnocení třídních vzdělávacích programů - průběžně na třídách, písemně a na
základě zjištěných situací program pedagog upravuje.
Individuální hodnocení dětí - na záznamech o dítěti v každé třídě.
Hodnocení v rámci školy bude probíhat jednou za dva měsíce na pedagogických
poradách.
Hodnocení správních zaměstnanců - průběžně, písemně do sešitu kontrol,
s osobním projednáním případných nedostatků.
Řešení nenadálých vzniklých provozních problémů bude probíhat operativně záznam - provozní porady.
- 45 -
4.4. Docházka pí. učitelek
SLUŽBY PEDAGOGICKÉ
PONDĚLÍ
Šťouračová 14 - 17
ÚTERÝ
Šťouračová 14 - 17
STŘEDA
Šťouračová 14 - 17
R
O
O
6:00 – 14:00
Drozdová
8:00 - 16:00
Vyhnánková
8:00 - 16:00
Sadílková
R
O
O
6:00 – 14:00
Drozdová
8:00- 16:00
Vyhnánková
8:00 – 16:00
Sadílková
R
O
O
6:00 – 14:00
Drozdová
8:00 - 16:00
Vyhnánková
8:00 – 16:00
Sadílková
Předškoláček
Plavání
Plavání
Angličtina
Předškoláček
LOGO
ČTVRTEK
Šťouračová 14 - 17
PÁTEK
Šťouračová 14 - 17
R
O
O
R
O
O
6:00 – 14:00
Drozdová
8:00 – 16:00
Vyhnánková
8:00 – 16:00
Sadílková
6:00 – 14:00
Drozdová
8:00 - 16:00
Vyhnánková
8:00 - 16:00
Drozdová
(Drozdová, Sadílková – týdenní střídání R x O)
- 46 -
Jóga
4.5. Přestávka v práci
Podle novely zákoníku práce v ustanovení § 89 jsou upraveny přestávky na jídlo a
oddech se souhlasem pedagogických zaměstnanců z organizačních důvodů takto:
Učitelky čerpají přestávku na dobu nezbytně nutnou na jídlo a oddech při svačině a
obědě dětí, a sice:
12:00 – 12:30 hod.
Z organizačních důvodů nelze nechat děti bez dozoru (nelze přerušit provoz),
pedagogickým zaměstnancům se započítává do pracovní doby.
4.6. Kritéria pro stanovení nenárokových složek

















za výbornou pedagogickou práci
za pedagogickou kreativitu
za kvalitní plnění většího rozsahu pracovních úkolů a svěřených funkcí
vedení kroužků a výsledky v jejich práci
individuální práce s integrovanými a zdravotně postiženými dětmi, dětmi
s poruchou učení nebo chování
za organizaci kulturních a sportovních soutěží, funkci zdravotníka školky
a další školní a mimoškolní aktivity
za práci s problematickou třídou po stránce výchovné a vzdělávací
za další intenzivní sebevzdělávání
za prezentaci žáků a mateřské školy v rámci města, regionu či republiky
velmi dobrá úroveň každodenní vzdělávací práce, stálé vzdělávání a propojená
evaluační činnost ŠVP a individuální činnost s dětmi
ztížené podmínky výkonu práce – zastupování nemocné kolegyně
vstřícný a laskavý přístup k dětem, dobrá komunikace s rodiči a veškerým
personálem
aktivní pomoc při zajištění akcí pořádaných MŠ
zajištění sponzorů pro MŠ
mimořádně úspěšná reprezentace MŠ na veřejnosti
mimořádně rozsáhlé a úspěšné vedení odborné praxe, uvádění absolventů do
praxe, odborné zaučení personálu do praxe
zajišťování pomůcek pro výuku v mimořádném rozsahu
úspěšné řešení tématických úkolů
jiné mimořádné aktivity
odměna může být poskytnuta:
- za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního
úkolu
- k ocenění pracovních zásluh při dovršení 50-ti let věku a při prvním nabytí
nároku na starobní důchod
- za poskytnutí pomoci při předcházení požárům nebo živelným událostem,
jeho likvidaci, nebo odstraňování jejich následků
- za zlepšený hospodářský výsledek organizace
- 47 -
5. Personální podmínky správních zaměstnanců
5.1. Kádrové zajištění správními zaměstnanci
Úklid
Nataša Fišerová
5.2. Kádrové zajištění výdeje stravy
Výdej stravy
Nataša Fišerová
5.3. Pracovní doba správních zaměstnanců:
Nataša Fišerová
týden 6:00 – 14:00 hod.
5.4. Přestávka v práci:
Podle novely zákoníku práce v ustanovení § 89 jsou upraveny přestávky na jídlo a
oddech se souhlasem správních zaměstnanců z organizačních důvodů takto:
12:00 – 12:30
5.5. Způsob nakládání s prádlem
Výměna prádla:
Způsob praní prádla:
Způsob nakládání s prádlem:
lůžkoviny
1x za 3 týdny
ručníky
1x týdně
pyžama
1x týdně
prádelna Inpo
ošetřovatelka zajišťuje předání a příjem prádla
5.6. Kritéria pro hodnocení správních zaměstnanců







zda plní všechny své úkoly dané pracovní náplní
zda dětský nábytek, TV nářadí, zdravotní hygienické zařízení udržuje čisté,
zdravotně nezávadné, bezpečné, estetického vzhledu
zda je zahrada před pobytem venku uklizená a zkontrolovaná (injekční sety)
zda venkovní i vnitřní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy
dle platných předpisů
zda je strava pro děti uchovávána a podávána za stanovených podmínek, děti
mají dostatek tekutin, mezi jídly jsou dodržovány vhodné intervaly,
zda se zaměstnanec vyhýbá negativním slovním komentářům a podporuje děti
v samostatnosti, dostatečně chválí a pozitivně hodnotí
zda spolupracují s ředitelkou školy i s učitelkami a aktivně se podílí na
nadstandartních aktivitách a akcích školy
6. Kritéria a realizace plánování
6.1. Plán pedagogických a provozních porad
Pedagogické rady se budou konat jednou za 2 měsíce dle potřeby častěji.
Stálé body: kontrola závěrů, poznatky z hospitačních činností, hodnocení
individuálních výsledků dětí na třídách, řešení problémových dětí, informace ze
- 48 -
vzdělávání, samostudia – referáty, diskuse k plánování, diskuse k potřebám školy,
zprávy porad vedení nemocnice, závěry.
LEDEN:
písemné vypracování pololetního hodnocení na jednotlivých třídách
s vyvozením závěrů pro další práci.
ČERVEN:
písemné vypracování celoročního hodnocení výchovné práce, diskuse
k plánování, organizace prázdninového provozu, diskuse k organizaci
na další školní rok.
Provozní porady se budou konat podle potřeby řešení vzniklých provozních situací
nebo nutnosti vyřešit organizační problém.
Porady budou zapisovány. Za zápisy porad zodpovídá zástupkyně ředitelky Aneta
Sadílková.
6.2. Plán dalšího vzdělávání a motivace lidí
Podle finančních prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků a dle
nabídky vzdělávacích kurzů apod., provedeme výběr seminářů v novém školním roce.
Upřednostním zájemce, kteří v minulém školním roce nenavštívili žádnou vzdělávací
akci.
Samostudium:
Informatorium – časopis, průběžně všichni, diskuse na pedagogických radách
k aktuálním tématům.
Referáty pro zaměstnance – dle vzdělávacích seminářů z nabídky pedagogického
centra – učitelky, které se těchto seminářů zúčastní.
KVIC – sledování nabízených kurzů pro PP
6.3. Plán spolupráce s rodiči
Snažit se novými aktivitami navázat užší spolupráci s rodiči.
-
třídní schůzky minimálně 2x ročně – začátek roku
každodenní kontakt s rodiči
uskutečnit Tvůrčí dílničky s rodiči
ukázková hodiny Angličtina hrou
uskutečnění zotavovací akce
zápis nových dětí
adaptační program pro nové děti s rodiči
při informativní schůzce rodičů nových dětí spojit s prohlídkou školky
- 49 -
6.4. Plán materiálního vybavení a oprav
Podle rozpočtu na provoz se budeme snažit:
-
doplňovat průběžně učitelskou a dětskou knihovnu novými publikacemi
6.5. Plán kontrol
Srpen
periodické školení BOZP a PO (1x za 2 roky)
úprava a výzdoba jednotlivých tříd
hlavní úklid
vybavení lékárničky
Září
-
úprava školní zahrady pro pobyt dětí
tématické plány
zájmové kroužky na škole
kniha úrazů
doklady o odložení školní docházky dětí
výzdoba šaten
soupis pověření a osobních údajů v kopii pro předávání dětí
třídní dokumentace (docházka dětí, evidenční listy, souhlasy rodičů se školním
řádem)
Říjen
individuální plány (diagnostické listy)
úklid v MŠ
evidence docházky
další vzdělávání učitelů
využití dětských prací pro výzdobu
Listopad
vedení třídní dokumentace
požární kniha
estetizace tříd
návrhy na odpisy k inventarizaci
úklid v MŠ
Prosinec
posezení s dětmi
výzdoba MŠ k Vánocům
úklid chodníků v zimním období
služby v době uzavření MŠ, bezpečnostní opatření
příprava dárků pro rodiče k Vánocům
- 50 -
Leden
hodnocení za I. pololetí školního roku
příprava dětí na zápis do ZŠ
úrazovost za I. pololetí školního roku
individuální plány pro děti s odloženou školní docházkou
Únor
práce kroužků
docházka zaměstnanců
třídní dokumentace
úprava tříd
specifické úkoly učitelek
Březen
příprava na zotavovací akci
plnění tematických plánů
úprava školní zahrady
příprava na zápis dětí do MŠ (plakáty, dárky, propagace)
průzkum výslovnosti – doporučení na logopedii
Duben
výstavky dětských prací – k zápisu dětí do MŠ
jarní výzdoba oken
plnění tematických plánů
čistota a úklid v MŠ
bezpečnostní opatření na zotavovací akci
Květen
předložení plánu na zotavovací akci dětí
příprava podnětů pro ŠVP na příští školní rok
vystoupení ke Dni matek
příprava na oslavy MDD
Červen
uzavření, otevírání dokumentace (prázdninový provoz)
bezpečnostní opatření při výletech
rozloučení s předškoláky
evidence pracovní doby
Červenec – Srpen
bezpečnost dětí o prázdninách
pitný režim
otužování dětí – ozdravná opatření
výlety do okolí
Celoročně – kontrola zaměstnanců
zásady osobní a provozní hygieny
dodržování technologických postupů a kontrola teploty jídel (HACCP)
- 51 -
-
dodržování tříhodinového intervalu mezi podáváním pokrmů dětem
skladování potravin
kontrola sanace na jednotlivých výdejnách
Plán kontrol lze upravovat a měnit dle potřeb školy a vzniklých nutných
opatření, aktuální problematiky.
Změnový list
Datum
Popis změny
Strany
- 52 -
Podpis
Seznámení zaměstnanců oddělení (střediska) se směrnicí
Datum
Jméno
Bc. Simona Vyhnánková
Pracovní zařazení
ředitelka MŠ
Aneta Sadílková
zástupkyně ředitelky
Jana Drozdová
učitelka
Nataša Fišerová
ošetřovatelka
Jana Šťouračová
dětská sestra
- 53 -
Podpis
Distribuční seznam
Datum
Oddělení
Sekretariát
Jméno
Lenka Švihelová
Právní oddělení
Renata Balcarová
Manažer projektu
Petr Hýža
Ředitelka mateřské školky
Simona Vyhnánková
- 54 -
Podpis
Download

Vzdělávací program - Vítkovická nemocnice