Školní vzdělávací program
Mateřská škola Janov,okres Svitavy
569 55 Janov 246
Pojď a projdeme ten náš svět
Na školní rok 2013/2014
Zpracovala
Hájková Lenka – ředitelka MŠ
Mgr.Smolenová Růžena – učitelka
Štiková Hana DiS – učitelka
Drobná Hana – učitelka
Č.j.MS 74/11
Aktualizace a doplnění o témata srpen 2013
Obsah školního vzdělávacího programu MŠ Janov
1.
2.
3.
4.
5.
Identifikační údaje o škole
Charakteristika školy
Analýza předchozího stavu
Dlouhodobý výhledový plán
Podmínky vzdělávání
5.1. Věcné podmínky
5.2 Životospráva
5.3 Psychosociální podmínky
5.4 Organizace
5.5 Řízení MŠ
5.6 Personální a pedagogické zajištění
5.7 Spoluúčast rodičů
5.8 Organizace vzdělávání
6. Charakteristika programu
7. Vzdělávací obsah
8. Třídní vzdělávací program
9. Evaluace a hodnocení
10.Doplňkové činnosti
• Environmentální výchova – Kouzelná bylinková zahrada
• Učíme se anglicky - Hello, what´s your name?
• Zdravý životní styl - „V zdravém těle zdravý duch“
• Prosociální chování – Rád chodím do školky, je mi tu dobře a
nikdo mi neubližuje….
Příprava na školu - Škola je můj kamarád
11. Přílohy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Školní řád
Organizační řád školy
Vnitřní řád pro pedagogické a provozní pracovníky
Plán kontrol a hodnocení pracovníků MŠ, kritéria
Kritéria pro hodnocení pracovníků
Plán pedagogických a provozních porad
Plán hospitací
Plán akcí
Bezpečnostní opatření při práci s dětmi
Bezpečnostní opatření při pobytu venku
Zastupitelnost pracovníků, kompetence
Kritéria k vyplácení odměn
Další vzdělávání ped. pracovníků
Pracovní doba zaměstnanců
Pravidla soužití mezi dětmi
Pravidla soužití mezi dospělými
1. Identifikační údaje o škole
Název:
Mateřská škola Janov, okres Svitavy
Typ:
Příspěvková organizace od 1. 1. 2003
Zřizovatel:
Obec Janov
Adresa:
569 55 Janov 246
IČO.
75015846
Telefon:
461639192
Email:
[email protected]
www stránky:
msjanov.unas.cz
Kapacita MŠ:
52dětí
Ředitelka:
Hájková Lenka
Kolektiv MŠ:
Hana Drobná - učitelka
Mgr.Smolenová Růžena – učitelka
Štiková Hana DiS – učitelka
Bláhová Lenka - domovnice
Hušková Jana – dovozce stravy z jídelny ZŠ Janov
2.Charakteristika - presentace školy
Mateřská škola v Janově je starší dvoupatrová budova, která byla v roce 1951 zrenovována
pro potřeby dětského útulku a posléze využita jako mateřská škola. Větší rekonstrukcí, která ji
dala dnešní podobu, prošla budova v roce 1973 až 1975, což je patrné z fotografického
archivu. Od této doby se na škole a v jejím okolí provádí menší či větší úpravy téměř každý
rok.
Ve školním roce 2011 jsme oslavili již 60 leté výročí od jejího vzniku
Budova je sice starší, prostory hodně členěné, ale pro děti útulnější, rodinnější a příjemnější.
Menší prostory, které nám dosud nedovolovaly větší pohyb a kompenzovali jsme je dětem
častějším pobytem na školní zahradě a v tělocvičně ZŠ, byly v létě 2012 vyřešeny
rekonstrukcí a přístavbou místnosti o rozloze 10,5,x 5,5,m, která nám umožní větší pohybové
vyžití a možnosti a odpovídá i podmínkám RVP
Budova školy je dvoupodlažní a leží uprostřed vesnice v klidné části, obklopena zelení.
Ve sklepě se nachází plynové zařízení a zrekonstruované prostory, které využívá keramický
kroužek.
V prvním podlaží je kancelář ředitelky školy, šatna dětí, umyvárna, toalety, sklad, třída
mladších dětí a kuchyně se sociálním zařízením pro provozní pracovnici.
Ve druhém podlaží třída starších dětí, ložnice, toalety s umyvadlem a nově vystavená třída
rozloze téměř 60m2 a nové dětské sociální zařízení s úklidovou místností.
Půdní prostory jsou využité jako skladovací.
Součástí školy je i krásná, velká školní zahrada, s dřevěnými průlezkami, pískovištěm a
altánem, která byla nově vybudována v roce 2010
Do sítě předškolních zařízení byla mateřská škola zařazena ke dni 18. 3. 1996 a její kapacita
OHES Svitavy stanovena na 50 dětí. Po přístavbě nových prostor a sociálních zařízení byla od
1.9.2013 navýšena kapacita na 52 dětí.
Naše mateřská škola má 2 třídy, které se dělí na mladší a starší děti
V současné době je kapacita MŠ naplněna 52 dětmi, o které se starají 4 pedagogické
pracovnice, jedna pracovnice provozní a pracovnice dovážející stravu
3. Analýza předchozího dlouhodobého plánu od roku 2008 – 2012
Počet dětí navštěvující mateřskou školu v Janově má neustále stoupající tendenci. Vzhledem
k nově postaveným bytovým jednotkám obecního úřadu přišlo do naší obce několik mladých
rodin a naplněnost mateřské školy se v posledních letech neustále zvyšuje. Po vzájemné
dohodě obecních úřadů Janov a Strakov využívají mateřskou školu i děti ze Strakova
Koncepční záměr vzhledem k výchovně vzdělávací práci
- byl uskutečňován a plněn
- prostředí bylo dle možností neustále vylepšováno-zvětšené prostory, nové
hračky, pomůcky, nábytek
- samostatnost dětí podporována při všech činnostech
- všechny děti vstoupily do základní školy bez problémů
-
-
-
-
zaměření na pohybovou výchovu, a zdravý životní styl byl pro nás stěžejní;
pravidelné návštěvy hřiště, tělocvičny i denní dopolední cvičení, řízený,
organizovaný i spontánní pohyb
při odpoledních zájmových činnostech příprava předškolních dětí na školu
spolupráce s ostatními institucemi (základní škola, obec, Pedagogickopsychologická poradna) byla na dobré úrovni, spolupráce s rodiči probíhá
ponejvíce v dialogu při domluvených schůzkách
nebyla vznesena žádná stížnost, nebylo zjištěno žádných nedostatků, závad při
prováděných kontrolách
ŠVP byl v roce 2009/2010 změněn na „Já s písničkou jdu jako ptáček kdy
jsme oproti předcházejícím 2 letům zaměnili pohádky za písničky a v roce
2011/2012 název ŠVP Pojď, projdem ten náš svět jsme s dětmi procházeli
světem jeho tradicemi a na rok 2013/2014 jsme ho obohatili o multikulturní
výchovu nicméně hlavní myšlenka, zdravý životní styl, pohyb v jakékoliv
podobě, zůstaly jedním z hlavních cílů školy.
v těchto letech byl zdravý životní styl podporován kromě běžných aktivit i
předplaveckým výcvikem a návštěvami solné jeskyně, saunou
Analýza materiálně technické zabezpečení za rok 2008/2012
Vzhledem k podpoře a dobrému vztahu s obecním úřadem během uplynulých 3 let je budova
mateřské školy neustále rekonstruována – byla vyměněna starší nefunkční okna za nová,
plastová. Vybudováno parkoviště pro potřeby rodičů. Nově zrekonstruována byla i školní
zahrada, přistavěna nová místnost se sociálním zařízením, tak, aby vše odpovídalo
bezpečnostním požadavkům
Interiéry školy byly upraveny – nové koberce, linoleum, nové dětské toalety a umyvadla.
Zakoupen byl i nový nábytek pro děti – stoly, židle, ložní prádlo. Pro potřeby zaměstnanců
byl zakoupen nový CD přehrávač, počítač, tiskárna, kopírka, upraveno zázemí v kanceláři.
4. Dlouhodobý výhledový plán na rok 2011 - 2015 MŠ Janov
Obec Janov má celkem 29 nových startovacích bytů, které využívají především mladí lidé.
V obci se rozrůstá i soukromé bydlení, novostavby převážně mladých rodin a zvyšuje se
každým rokem počet narozených dětí. Demografický vývoj ukazuje,že v příštích letech bude
potřeba více jak současných 50 míst v mateřské škole. Z tohoto důvodu byla starostou
iniciována přístavba mateřské školy, která by současnou kapacitu školy navýšila.
Plán materiálně technického zabezpečení
- přístavbou navýšit kapacitu školy
- dokončit výměnu dětských záchodků a vodovodních baterií
- přístupovou cestu k prostředním dveřím
Koncepční záměry vzhledem k výchovně vzdělávací práci
Vychází z celkového Rámcově vzdělávacího programu a Školního vzdělávacího programu
naší mateřské školy, z analýzy předcházejícího stavu a z analýzy současných tříd mladších i
starších dětí.
1. Zdravý životní styl
Cíle jsou stanoveny ve ŠVP v jednotlivých činnostech a prolínají tématy.
Celoroční projekt s názvem „V zdravém těle zdravý duch „ naplňuje tento cíl a rozvíjí u dětí
povědomí o tom, co je zdravé, jak se zdravě chovat,co je nebezpečné
2.Etická výchova - prosociální chování
Prosociální chování je zaměřené na pomoc nebo prospěch jiných osob, skupin
To znamená, že předpokladem a motivem prosociálního chování je vnitřní potřeba dělat to,
co prospěje druhému.
•
•
•
•
Projevování soucitu s lidmi, kteří mají těžkosti
Radost z obdarování někoho, nebo rozdělení se s někým
Namáhání se ve prospěch druhých
Přijímání úspěchů jiných lidí bez závisti
Nejčastěji používané metody v etické výchově je zážitková metoda a učení posilováním
žádoucího chování. Děti se učí z vlastního prožívání a zážitků, které potom přirozeným
způsobem ovlivňují jejich postoje a chování. Učitel zůstává v pozadí. Jeho hlavní úloha
spočívá v tom, že vytvoří zajímavou situaci a nechá děti uvažovat, diskutovat,
experimentovat a získat novou zkušenost. Učitel hraje spíše roli moderátora.
.
3. Bezproblémový vstup do školy
- podporovat zdravé sebevědomí dětí
- rozvíjet samostatnost u dětí
- podporovat spolupráci s rodinou
- přijímat děti bez ohledu na jejich schopnosti, talent
- podněcovat děti k dosahování co nejlepších výsledků
- vzbudit u dětí zájem o vzájemnou spolupráci
5.Podmínky předškolního vzdělávání
5.1/Věcné podmínky
Mateřská škola je starší dvoupatrová budova rodinného typu, bohužel ne bezbariérová. Její
technický stav je dobrý a splňuje bezpečnostní i hygienické normy dle platných předpisů.Její
prostory vyhovují skupinovým i individuelním činnostem a celkovému počtu přihlášených
dětí.
Zařízení jednotlivých tříd umožňuje dětem dostatek volného pohybu. Veškeré vybavení,
nábytek, lehátka sociální zařízení odpovídají požadavkům a jsou bezpečné.
Hračky a pomůcky jsou dětem volně přístupné, viditelně umístěné, pravidelně obnovované a
doplňované
Na celkové úpravě a vzhledu mateřské školy se podílí svými výtvory děti i pedagogové a
rodiče mají možnost si výrobky prohlédnout při vstupu do budovy a v šatně.
K budově školy patří školní zahrada s průlezkami, pískovištěm a altánem o rozloze 800m2,
což umožňuje dětem možnost dostatečného pohybu.Školní zahrada byla v roce 2011 celkově
rekonstruována –nové průlezky, pískoviště, altán.Všechny vnitřní i venkovní prostory splňují
bezpečnostní a hygienické normy
5.2/ Životospráva
Snažíme se dětem poskytovat plnohodnotnou a vyváženou stravu. Strava je dětem dovážena
z kuchyně základní školy v nerezových várnicích. Jsou dodržovány podmínky vyhlášky
č.410/2005, je vypracován systém kritických bodů HCPP, je zachovávána vhodná skladba
jídelníčku, dostatek tekutin. Mezi jednotlivými jídly je dodržován vhodný interval a pitný
režim během celého dne, který je zajištěn jednak čajem nebo rozpustnými nápoji. Děti do
jídla nenutíme, ale snažíme se, aby alespoň jídlo ochutnaly a naučily se tak zdravému
stravování. Spolupracujeme s rodinou, abychom poznali specifické potřeby každého dítěte.
V MŠ je zajištěn pravidelný denní rytmus, přizpůsobený indiv.potřebám a aktuální situaci.
Dětem je umožněn pobyt venku v co největší míře dle počasí a je zaměřen především na
pohybovou aktivitu dětí, kterou nám umožňuje nová místnost, tělocvična základní školy,
zahrada, víceúčelové hřiště a fotbalový areál ve vesnici. Pohyb dětí je spontánní i cíleně
řízený. Pravidelné denní cvičení a cvičení v tělocvičně na nářadí podporují správné držení těla
a rozvoj hrubé motoriky. Je respektována indiv.potřeba spánku. Děti, které mají nižší potřebu
spánku je po krátkém odpočinku na lehátku nabídnuta klidová činnost. Předškolní děti po
krátkém odpočinku se individ. i společnou činností připravují na školu.
Máme vypracovaný plán „Zdraví 21“, který směřuje k podpoře zdraví u dětí – správné držení
těla, pohybové dovednosti, pravidelné čištění zubů, protidrogový preventivní program, který
byl vypracován podle materiálu KHS v Pardubicích a prolíná se i s plánem envir. výchovy
naší MŠ. Naší snahou je podporovat a vést děti ke zdravému životnímu stylu i vlastním
příkladem.
5.3/Psychosociální podmínky
Snahou mateřské školy je, aby se všichni cítili dobře,spokojeně a bezpečně
Rodiče mají možnost přivádět děti do MŠ kdykoli, dle svých potřeb.
Nově příchozí děti mají možnost se adaptovat v MŠ jakkoli dlouho společně s rodiči.
Všichni zaměstnanci respektují individuální potřeby dětí. - jak při spánku, jídle, řízené i
spontánní činnosti.
Všechny děti mají ve škole stejná práv, možnosti i povinnosti, nikdo není znevýhodňován,
podceňován nebo zesměšňován
Převažuje pozitivní hodnocení dětí, snažíme se v dětech vzbuzovat sebedůvěru a zdravé
sebevědomí, rozvíjíme u dětí toleranci ohleduplnost a slušné chování. Děti jsou vedeny ke
svobodnému projevu, rozhodování samostatnosti za předpokladu dodržování daných pravidel.
Ve vztazích mezi dospělými a dětmi se projevuje důvěra, ohleduplnost a podpora. Pedagog
nenásilně ovlivňuje prosociální vztahy jako prevenci před šikanou a jinými soc.patolog.jevy
5.4/ Organizace
Denní řád je pružný a umožňuje reagovat na ind. a aktuální potřeby dětí
Rodiče mají možnost přivádět své děti kdykoli podle svých potřeb.
Při vzdělávání i výchově je uplatňován individuelní přístup k dětem.
Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený děti mají dostatek času i prostoru pro
spontánní hru.Každodenně jsou zařazovány preventivní pohybové aktivity.
Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání
Vzhledem k počtu cca 22 dětí na třídu jsou dětem vytvářeny dobré podmínky pro
individuelní, skupinové i frontální činnosti
Je respektováno osobní soukromí dětí – využívání koutků
Nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim.
Při plánování vycházíme z ŠVP s ohledem na vzdělávací potřeby dětí.
Podněcujeme děti k vlastní iniciativě, aktivitě, experimentování a umožňujeme jim pracovat
vlastním tempem
Nejsou překračovány stanovené počty dětí a spojování tříd je minimální.
ORGANIZACE
6.30
8.30
8.00
8.30
8.45
10.00
10.00
11.45
12.15
12.45
14.15
11.45
12.15
12.45
14.15
16.00
DNE DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE JANOV
scházení dětí,ranní hry dle přání dětí,
svačina dětí
didakticky zacílené činnosti ve skupinách nebo individuelně,
ranní cvičení
pobyt venku
oběd
zubní hygiena, příprava na odpočinek, čtení pohádek
odpočinek, spánek, indiv činnosti předškolních dětí
svačina ,odpolední zájmová činnost ,ind.práce s dětmi
5.5/ Řízení mateřské školy
Všichni pracovníci mají vymezené povinnosti, úkoly a pravomoci pracovní smlouvou a
pracovní náplní.
Snahou je vytvořit tolerantní prostředí, je respektován názor všech pracovníků.
Ředitelka vyhodnocuje práci zaměstnanců, pozitivně hodnotí, vytváří ovzduší vzájemné
důvěry, spolupráce a tolerance.
Ředitelka podporuje spoluúčast na tvorbě Školního vzdělávacího programu, evaluace probíhá
vzájemnou spoluprácí a z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci
Plánování je funkční, opírá se o předchozí analýzu, zpětnou vazbu
Všichni pracovníci spolupracují navzájem, s rodiči i širší veřejností.
Mateřská škola se prezentuje na veřejnosti různými vystoupeními a prezentací akcí v
novinách, odborném tisku a místním tisku.
Naše mateřská škola spolupracuje
S obcí
– účast dětí na Vítání občánků, besedě pro důchodce
- účast
zástupců obce na akcích školy a jejich finanční podpora
se Základní školou Janov- vzájemné návštěvy, pohovory o přicházejících d. a jejich adaptaci
- využívání tělocvičny ZŠ pro cvičení dětí MŠ
- účast ředitelky MŠ při zápise dětí do ZŠ
- společné výlety,divadla, akce
- společný projekt Škola je můj kamarád
s PPP v Litomyšli
- návštěva p. Mgr. Límové v mateřské škole
- vzájemná spolupráce p. uč. Hájkové a p. Límové při nápravě řeči u dětí
- zprostředkování konzultací PPP a rodičů
- vzájemné předávání informací – MŠ, PPP, rodina
Veškerá spolupráce všech zúčastněných se vzájemně prolíná a jejím smyslem je, naplňovat
rámcové cíle předškolního vzdělávání
5.6/ Personální podmínky
V naší mateřské škole pracují 4 pedagogické pracovnice včetně ředitelky. Tři pedagogické
pracovnice splňují odbornou i pg způsobilost mají pracovní poměr na dobu neurčitou a
úvazek 1.0, jedna pg pracovnice má PP na dobu určitou nemá pg způsobilost a úvazek 1.0
Pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem v souladu se
společenskými pravidly a pedagogickými zásadami. Služby pedagogů jsou organizovány tak,
aby byla vždy zajištěna optimální pg péče - viz rozpis služeb na jednotlivých třídách
v jednotlivých dnech týdne
Logopedie je v mateřské škole zajišťována pedagogem v rámci vzdělávání a ve spolupráci s
PPP v Litomyšli a rodiči.
Výuka cizího – anglického jazyka, je zabezpečována učitelkou mateřské školy v rámci její
pracovní doby.
Hájková Lenka - ředitelka MŠ, učitelka 1. i 2. třídy, Střední pedagogická škola - 29 let praxe.
Drobná Hana - učitelka 2. třídy, gymnázium,studentka 4.ročníku SPgŠ Litomyšl se
zaměřením na spec. pedagogiku 2 rok praxe v MŠ
Smolenová Růžena – učitelka 2. třídy, Vyšší odborná škola pedagogická, zaměření speciální
pedagogika,Učitelství pro 1.st.ZŠ , předškolní pedagogika - 14 let praxe.
Štiková Hana – učitelka1.třídy,Vyšší odborná škola pedagogická, 8 let praxe
Bláhová Lenka – domovnice
Hušková Jana- dovoz a výdej stravy
5.7/Spoluúčast rodičů
Mezi rodiči a MŠ panuje důvěra, otevřenost a vstřícnost,pg sledují konkrétní potřeby dětí a
snaží se jim porozumět a vyhovět.
Rodiče mají možnost se podílet na dění v MŠ, spolupodílet se na plánování účastnit se
programů – Mikulášká nadílka, vánoční besídka, společná odpoledne dětí a rodičů, společné
fotografování, výlety
Pedagogové informují rodiče o prospívání jejich dítěte, domlouvají se na postupu při
výchově a vzdělání a zachovávají taktnost a diskrétnost - především individuální pohovory
s rodiči na předem domluvených schůzkách. Informace též rodiče přebírají z tisku a
z webových stránek školy
MŠ zprostředkovává rodičům - konzultace s PPP, účast na odborných seminářích, půjčování
odborné literatury a podporuje rodinnou výchovu která je ve výchově na prvním místě.
5.8 Organizace vzdělávání
Kapacita MŠ je 52 dětí.Děti jsou rozděleny do dvou tříd podle věku, respektovány jsou
sourozenecké vztahy. V prvním podlaží je třída ml. dětí od 3-4 let věku – velký prostor
rozdělený do třech částí- herny se stolečky, jídelny a volného prostoru kobercem
Ve druhém podlaží je třída starších dětí od 4,5 – do 6 let věku- dvě velké místnosti opatřené
kobercem - herny s volným prostorem, menší herna se stolečky a herna s koutky pro
námětové hry. MŠ je zřízena jako škola s celodenním provozem od 6.30 do 16.00hod
Rozdělení je především z důvodů specifických činností starších dětí –plavecký
výcvik,sauna,příprava na školu, angličtina, cvičení v tělocvičně ZŠ, a zdůvodů bezpečnosti –
chození po schodech
Děti přichází do MŠ zpravidla do 8.30h. a rodiče si je vyzvedávají po obědě mezi 12.15 –
12.45h. nebo po odpočinku od 14.15.do 16.00hod, pokud není s rodičem domluveno jinak.
a/ Přijímání dětí do MŠ
-
zápis dětí do mateřské školy je vyhlašován každoročně vždy v květnu místním
rozhlasem, vyvěšením plakátů a zároveň je veřejnost upozorněna v Janovském
občasníku a na webových stránkách školy
¨- zápis provádí ředitelka mateřské školy na základě žádosti od rodičů
- v souladu se Školským zákonem.561/2004 Sb a vyhláškou č.14 jsou do MŠ přijímány
zpravidla děti od 3 let
- přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením školní docházky
pokud to kapacita školy dovolí, jsou přijímány i děti matek na MD a děti mladší 3 let,
dle kritérií přijetí do MŠ
- ukončení docházky dítěte a to z důvodů porušování školního řádu, na vlastní žádost,
odchod do ZŠ
- pokud je dítěti udělen odklad povinné školní docházky, dítě zůstává v MŠ a je pro
něho vypracován plán indiv. činností
6. Charakteristika Školního vzdělávacího programu
Mateřské školy Janov
Pojď a projdeme ten náš svět
Mateřská škola v Janově je zaměřena ke zdravému životnímu stylu vycházejícímu
z přirozeného pohybu a hry a koloběhu střídajících se ročních období. ŠVP vychází z analýzy
podmínek MŠ a byl zpracován kolektivem učitelek a projednán na pedagogické poradě v září
2011. ŠVP je vypracován na období čtyř let, ale podle potřeb bude na základě evaluace
aktualizován. Je zaměřen na poznávání světa kolem nás a vychází z potřeb, zájmů a
schopností předškolního dítěte. V prvním roce se chceme soustředit na oblast tradic a zvyků
spjatých s životem na vesnici, v dalším roce rozšířit zvyky o současný život naší obce, ve
třetím roce se zaměříme na okolní přírodu a sousední města a vesnice. V roce čtvrtém chceme
procestovat celý svět, poznat různé národnosti, ale také zvířata všech kontinentů.
Pojď a projdeme ten náš svět (Český rok s tradicemi)
Cílem programu je pokusit se o oživení některých tradičních zvyků, propojit je se současným
životem na vesnici, vycházet z přirozeného koloběhu střídajících se ročních období a
zprostředkovat neopakovatelné citové prožitky v souvislosti s přípravou a oslavami vybraných
lidových tradic v naší MŠ. Celý program je rozdělen do šesti bloků. Každý blok pak obsahuje
několik témat, které má učitelka každé třídy zpracované v TVP.
Každý blok má své desky s vybranými tématy, pomocným materiálem a nápady k jednotlivým
tématům. K těmto tématům mají učitelky vypracovány i dílčí průběžné cíle, kterých chceme
dosáhnout. Bloky jsou společné pro obě třídy, písničku, činnosti, metody si volí každá učitelka
na své třídě dle svého uvážení – utváří svůj TVP.
1. blok: Bez práce nejsou koláče a ani školka plná kamarádů
• Dožínky a práce na poli
• Sv. Václav – rytíř naší země
• To je zlaté posvícení
• Pasáčci pečou brambory –Amerika
2. blok: Podzim na strakaté kobyle jede
• Dary země
• Zvířata v lese
• Čas dušiček
• Sv. Martin přijíždí na bílém koni
• Drak Mrak
• Hallowen - Anglie
3. blok: U svatého jezulátka
• Na svatého Mikuláše
• Svatá Lucie noci upije
• Škola andělská
• Vánoce v jiných zemích - Rusko
• Nový rok a svátek Tří králů
4. blok: Přišel k nám bílý kůň i masopust
•
•
•
•
•
Běžela liška po ledu
Daleko na severu- Grónsko,Antark
Hromnice o hodinu více
Sv. Valentýn – lásky čas
Jemine, masopust pomine
•
•
•
•
•
•
•
Smrťáka nesem
Otvírání studánek
Čarodějná bylinková zahrada
Já jsem malý koledníček
Stará bába čaruje
Neseme, neseme májíček
Jedeme do Afriky
•
•
•
•
•
•
Maminka
Jízda králů
Hoří, hoří svatojánský ohníček
Letní olympijské hry
Hurá za Skippym- Austrálie
V moři je místa dost
5. blok: Přišlo jaro do vsi, kde jsi, zimo, kde jsi?
6. blok: Hody jdou, květy jdou, vedou léto za sebou
Na školní rok 2013/2014 byla témata rozšířena o multikulturní výchovu a
poznávání jiných kontinentů, zemí, národů, kultur, tradic
7. Vzdělávací obsah
1. Bez práce nejsou koláče a ani školka plná kamarádů
Charakteristika integrovaného bloku
Tento blok vychází z tradice slavení dožínek. Úroda byla odpradávna velice důležitá.
Sklizní vrcholilo celoroční snažení lidí na vesnici. Bylo zapotřebí pomáhat si navzájem,
přispět svou prací ke společnému blahu. My ve školce tímto „vyvrcholením“ začneme
nový školní rok. Bez práce a snažení nevytvoříme pěkné prostředí, hojnost porozumění a
kamarádství. Děti se tedy budou seznamovat s prostředím MŠ, s novými dětmi kamarády, kolektivem MŠ. Budou rozvíjeny kamarádské vztahy, pravidla chování. Budou
si osvojovat návyky chování v novém prostředí, režim dne. U malých dětí se zaměříme na
jejich adaptaci. Zaměříme se na poznávání druhů obilí, plevelů a polních zvířat. Budeme
si všímat práce na poli, pozorovat různé druhy strojů. Děti se nejen seznámí s prostředím
MŠ, ale i s okolím svého bydliště a budou se učit orientaci ve školce, v okolí i ve vesnici a
to prostřednictvím tématu pouť. Vypravíme se na pouť do blízkého kláštera na Mendryce
a oslavíme tak i svátek sv. Václava. Tento blok bude ukončen tématem posvícení v naší
vesnici.
Prostředky – činnosti a příležitosti
- sebeobslužné činnosti, smyslové poznávání, činnosti a hry vedoucí k ochotě,
spolupracovat a pomáhat si, k porozumění a kamarádství, komunitní kruh, námětové
hry, konstruktivní hry, sociální a interaktivní hry, pohybem ke zdraví, poznávání okolí
obce, škola, příroda atd., prožitkové učení, manipulace s přírodním materiálem,
vyprávění tematických příběhů, poslech pohádek, prohlížení knížek, tematické
písničky
Kompetence
I.
Kompetence k učení
a/soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při
tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
b/ odhaduje své síly, učí se hodnotit své osobní pokroky
II.
Kompetence k řešení problémů
a/ všímá si dění i problémů ve svém bezprostředním okolí
b/ řeší problémy, na které stačí, známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně,
náročnější s oporou a pomocí dospělého
III.
Komunikativní kompetence
a/ ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své
myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede
smysluplný dialog
b/v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými, chápe, že být
komunikativní, vstřícný, iniciativní a aktivní je výhodou
IV. Sociální a personální kompetence
a/ uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
b/dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším,
rozpozná nevhodné chováním, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
IV.
Činnostní a občanské kompetence
a/ má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými
hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu a snaží se podle toho chovat
b/zajímá se o druhé i o to co se kolem děje, je otevřené k aktuálnímu světu
c/spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe
potřebu je zachovávat
Specifické cíle:
- chápat význam lidské práce a vážit si výsledků práce jiných lidí
- seznámit se s tradicí slavení Dožínek, pochopit význam poutí a prožít radostně
posvícení v naší vesnici
- manipulovat s přírodním materiálem a dokázat spolupracovat při praktických
činnostech
- seznamování dětí s novým prostředím, s novými kamarády a zaměstnanci
- vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije
-
-
vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách
rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat,
spolupodílet se, přináležet k tomuto společenství, vnímat a přijímat základní
hodnoty tomto společenství uznávané
vytváření prosociálních postojů k druhému (rozvoj soc. citlivosti, tolerance)
posilování radosti z nových kamarádů
uvědomění si vlastního těla, svých pohybových možností
orientace v novém prostředí a v místě bydliště
osvojení si návyků a pravidel chování v MŠ (hygiena, sebeobsluha)
rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (poslech) i
produktivních (výslovnost, vyjadřování)
posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájem, radost z objevování)
rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě (sebevědomí, sebedůvěra
rozvoj schopností vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí
rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů)
2. Podzim na strakaté kobyle jede
Charakteristika integrovaného bloku
Tento blok je zaměřen na činnosti související s podzimní přírodou. Středem zájmu dětí se
stanou dary země, s ovocem a zeleninou, současně získají další poznatky o práci na
venkově v tomto ročním období. Seznámíme se s ochranou přírody, se zvířaty žijícími v
lese. Zaměříme se na rozvíjení všech smyslů, na cvičení hrubé i jemné motoriky.
Tvořivost podpoříme prací s přírodním materiálem, budeme rozvíjet matematické
představy a to manipulací s konkrétními předměty (kaštany, žaludy, ovoce). Budeme si
všímat změn v počasí, charakteristického pro podzim. Dále se budeme snažit o pochopení
významu svátku “Dušiček“, a nakonec se seznámíme s lidovými tradicemi spojenými s
příchodem zimy a s legendou o sv. Martinovi.
Činnosti
- námětové hry, sociální a interaktivní hry, činnosti vyžadující vůli, vytrvalost,
sebeovládání, vyprávění tematických příběhů, poslech a dramatizace pohádek,
divadelní představení, tematické písničky, pantomima, sebeobslužné činnosti,
opakováním a nápodobou získávání návyků zdravého životního stylu, návštěvy
institucí, poznávání míst exkursí, společenské hry, pokusy, poznávání všemi smysly,
rozvíjení jemné motoriky při používání předmětů- nůž, nůžky, špejle, poslech zvuků
v přírodě, vycházky, grafomotorická cvičení, jazyková cvičení, dechová cvičení,
rozvoj hrubé motoriky při cvičení na nářadí, návštěvy solné jeskyně, návyky chování
mimo školu, dodržování bezpečnostních pravidel
Kompetence
I. Kompetence k učení
a/má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o
jeho rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu dění v prostředí ve kterém žije
b/učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si
zapamatuje při zadané práci, dokončí, co započalo, dovede postupovat podle instrukcí a
pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
II. Kompetence k řešení problémů
a/zpřesňuje si početní představy, užívá číselných i matematických pojmů, vnímá
elementární matematické souvislosti
b/problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu
zkouší, experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací, hledá různé
možnosti a varianty, využívá přitom dosavadních zkušeností, fantazie a představivosti
III. Komunikativní kompetence
a/průběžně rozšiřuje slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
b/dovede využívat komunikativní a informativní prostředky, se kterými se běžně setkává
(knížky, encyklopedie)
IV. Sociální a personální kompetence
a/samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjadřuje jej
b/ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a
spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla
společenského styku, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat
kompromisy
V. Činnostní a občanské kompetence
a/svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
b/chápe, že zájem o to, co se kolem děje – činorodost, pracovitost a podnikavost jsou
přínosem, a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje
nepříznivé důsledky
c/ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že svým chováním se na něm
podílí a, že je může ovlivnit
Specifické cíle:
- pochopit význam „darů země“ pro naši obživu, ale také potřebu chránit tuto zem,
chovat se k ní šetrně, vnímat ekologické souvislosti
- poznávat svátek „dušiček“, vnímat přirozený chod života, vyjadřovat své pocity
- seznámit se s tradicemi spojenými se svátkem sv. Martina, vnímat bohatství
kulturních tradic, prožívat radost
- rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (pohyb a práce
s přírodním materiálem)
- rozvoj a užívání všech smyslů (ovoce, zelenina)
- rozvoj fyzické i psychické zdatnosti (vycházky do přírody, do lesa, pohyb na
školní zahradě a víceúčelovém hřišti)
- rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu, rozšiřování slovní
zásoby
- rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka, o knížky a encyklopedie přírodní tematikou
- vnímání a pochopení čteného textu
- vytváření základů pro práci s informacemi
- kultivace paměti a pozornosti (poznávání základních druhů ovoce, zeleniny,
stromů, lesních zvířat, plodů…)
- rozvoj tvořivosti (představivost, fantazie) skrze výtvarné techniky
- rozvíjení matematických představ při manipulaci s přírodním materiálem
(vlastnosti, třídění, porovnávání)
-
vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení (učí se vědomě,
dokončí, co započalo, je aktivní, činorodé a podnikavé)
získání schopnosti řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci
posilování prosociálního chování ve vztahu ke druhému (v MŠ, ve skupině, při
hrách)
rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností (hry ve skupinách i dvojicích,
dramatizace, usměrňování agresivity
rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte
pochopení, že změny způsobené lidskou činností, mohou prostředí chránit a
zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, ochrana okolního prostředí
rozvoj pocitu sounáležitosti s živou i neživou přírodou, lidmi, společností,
planetou
3. U svatého jezulátka
Charakteristika integrovaného bloku
Tento blok začíná s adventním časem. Připomene si předvánoční čas i vánoční svátky.
Seznámíme děti s tradicemi a zvyklostmi pro toto období – svátek sv. Barbory, sv. Mikuláše
a sv. Lucie. Společně se budeme připravovat na oslavu Vánoc, založíme si „školu
andělskou“ a nacvičíme vystoupení pro rodiče i pro důchodce (řečový i hudební projev),
Pustíme se do výroby dárků a přání (výtvarný projev, zručnost, motorika), pečení cukroví.
Bude rozvíjena citová stránky dětí – společné prožitky a dojmy. Vyjádření nálady radosti,
lásky. Celý blok ukončíme slavením Nového roku a tříkrálovým průvodem.
Činnosti
- činnosti vedoucí k harmonii, společné vnímaní nejkrásnějších svátků v roce, nácvik
pohádek, písniček, básniček, návštěva pohádkových bytostí s nadílkou, pohybového
vystoupení, poznávání tradic exkurzí, výroba dárků, cukroví, vánoční vystoupení pro
rodiče a veřejnost, prostorové práce k výzdobě školky, návštěva školy, grafomotorické
listy, Metoda dobrého startu, výroba dárků a přáníček
Kompetence
I. Kompetence k učení
a/ klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje
b/ chce porozumět věcem, jevům, dějům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může
mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
II. Kompetence k řešení problémů
a/ chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé
řešení je naopak výhodou, uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci
ovlivnit
b /rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli) a řešení, která funkční nejsou,
dokáže mezi nimi volit
III. Komunikativní kompetence
a/dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity, nálady různými prostředky
(řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými)
b/domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu a funkci
IV. Sociální a prosociální kompetence
a/napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém
okolí
b/chápe, že nespravedlivost, ponižování, ubližování lhostejnost, agresivita a násilí se
nevyplácí a, že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou, dokáže se bránit projevům násilí
jiného dítěte, ponižování a ubližování
c/spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti,
dodržuje dohodnutá pravidla a přizpůsobuje se jim
V. Činnostní a občanské kompetence
a/dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky poznávat svoje slabé stránky
b/uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se hájit a respektovat, chápe, že všichni lidé
mají stejnou hodnotu
c/chápe, že se může o tom, co udělá rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také
odpovídá
Specifické cíle:
- seznámit děti s lidovými zvyky, symboly, obyčeji a pranostikami ve vánočním období
(Sv. Mikuláš, Sv. Lucie, Vánoce, Nový rok a svátek Tří králů)
- společné prožívání radosti, výroba dárků
- rozvoj schopnosti a dovednosti důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k
druhým lidem (solidarita, soucítění)
- rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (pohybové hry,
výroba dárků, pečení cukroví)
- rozvoj a užívání všech smyslů
- osvojení si věku přiměřených praktických dovedností (lepení, stříhání, trhání, válení)
- rozvíjení řečových schopností a jazykových a komunikativních dovedností
kultivovaného projevu (písně, básně, říkadla
- rozvíjení schopnosti vyjadřovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky
(verbálně i neverbálně)
- posilování přirozených poznávacích citů (radost z poznávání)
- rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání
- rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání (vnímat co je
správné a co nesprávné)
- získávání schopnosti řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situace, řešit konflikty a
problémy
- rozvoj sebepoznání – slabé a silné stránky
- ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích druhými dětmi i dospělými (vlastní
práva a práva druhých)
- rozvoj kulturně estetických dovedností (slovesných, výtvarných hudebních,
dramatických)
- vytvoření základů estetického vztahu ke světu, k životu, ke kultuře a umění (advent,
Mikuláš, Vánoce…)
- rozvoj schopnosti vážit si života ve všech jeho formách (narození dítěte, starý člověk)
-
osvojování jednoduchých poznatků o světě, o životě pro vytváření elementárního
povědomí o přírodním, kulturním i technickém prostředí
rozvoj tvořivosti – výtvarné i pracovní dovednosti
4. Přišel k nám bílý kůň i masopust
Charakteristika integrovaného bloku
Tento blok nás svojí tématikou plně uvede do zimního období. V tomto bloku se dostanou
do popředí pohybové činnosti související se zimou, zimními sporty – sáňkování,
bobování, lyžování, koulování, stavění sněhuláků. Zastavíme se i u zvířátek (Běžela liška
po ledu) a poznáme, jak žijí v zimě, budeme krmit a pozorovat ptáčky v krmítku. Budeme
si všímat změn v poměru dne a noci, jak napovídá pranostika „Na Hromnice o hodinu
více“ a budeme pozorovat změny počasí a zimní přírodu. Právě zima byla obdobím
častých nemocí, slavil se svátek sv. Blažeje, který měl lidi ochránit před onemocněním.
My se také zaměříme na výchovu ke zdraví, zdravému životnímu stylu – jak se oblékat,
otužování, nemoci, nebezpečí toxických látek a drog. Budeme u dětí prohlubovat
soucítění a solidaritu, jak se chovat k jiným lidem a jak se starat o nemocné. Naučíme se
poznávat a určovat jednotlivé části těla. Seznámíme se s povolání lékaře i s ostatními.
Seznámíme se také s tradičními činnostmi v zimě, jako bylo předení, vyprávění pohádek,
zpívání písní, svatby a tancovačky až do půstu. Oslavíme svátek všech zamilovaných sv.
Valentýna. V závěru bloku prožijeme masopust, období plné radosti, humoru a veselí.
Činnosti
-pohybové činnosti, zimních činnostech – sáňkování, bobování, klouzání, stavění
sněhuláků, hry se sněhem a na sněhu, příběhy o zvířátkách v zimě, pozorování změn
v přírodě – sníh, led, ochrana a utužování zdraví, námětové hry, konstruktivní hry,
hudebně pohybové hry, jazykové chvilky, dechová a artikulační cvičení, sluchová cvičení,
vyprávění pohádek, reprodukce a dramatizace, hra na školu, Metoda dobrého startu,
kreslení, prostorové práce, výroba masek, grafomotorické listy, nácvik písní a básní se
zimní tématikou, tradiční činnosti v zimě, seznámení s různými povoláními
Kompetence
I. Kompetence k učení
a/odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých
b/pokud se mu dostává ocenění a uznání druhých, učí se s chutí
c/získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
II. Kompetence k řešení problémů
a/při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i
empirických postupů, pochopí jednoduché algoritmy, řešení různých úloh a situací a
využívá je v dalších situacích
b/nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu
c/zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a mat.pojmů, vnímá elet. mat. souvislosti
III. Komunikativní kompetence
a/ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
b/v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi dospělými, chápe, že být
komunikativní, vstřícní, iniciativní a aktivní je výhodou.
IV. Sociální a personální kompetence
a/při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně, nevhodné
chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout
b/je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnost a jedinečnosti
c/uvědomuje si, že za sebe i svoje jednání odpovídá a nese následky
d/ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a
spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní společenská pravidla návyky
společenského styku, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a kompromisy
V. Činnostní a občanské kompetence
a/má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům a povinnostem přistupuje
odpovědně, váží si práce a úsilí druhých
b/dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na
zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní a společenské)
c/spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe
potřebu je zachovávat
d/odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a
přizpůsobovat se daným okolnostem
Specifické cíle:
- seznámit děti s lidovými zvyky a obyčeji, které se týkají zimního období
- poznávat život zvířat v zimním období, mít soucit se vším živým
- společné prožívání radosti, humoru a veselí tohoto období (masopust, karneval)
- uvědomění si svého těla skrze pohyb na čerstvém vzduchu
- rozvoj fyzické i psychické zdatnosti (pohyb v zimní přírodě, sezónní činnosti)
- osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
- osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i
pohody prostředí a vytváření zdravých životních návyků a postojů
- pozorování změn počasí, všímání si souvislostí
- rozvoj komunikativních dovedností, verbálního i neverbálního kultivovaného
projevu
- osvojení některých dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o
psanou podobu jazyka (knížky)
- rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně
názorového myšlení k myšlení slovně logickému, rozvoj a kultivace paměti,
pozornosti, představivosti a fantazie
- vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k umění, podpora a
rozvoj zájmu o umění (prožitkové učení, pochvala)
- poznávání a určování jednotlivých částí těla
- rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě (sebevědomí) i ostatním
- získání schopnosti řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci
- rozvoj schopnosti a dovednosti důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte
k druhým lidem (solidarita, soucítění)
- ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými
- rozvoj kultur. Estetick. dovedností (říkadla, básně, písně, taneční hry, dramatika)
- vytvoření základu estetického vztahu ke světu, k životu, ke kultuře a umění
(masopust, karneval)
-
-
osvojení dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o
okolí a k spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí (oblékání, hygiena,
zdravá výživa)
osvojení dovedností a poznatků chránících před nebezp. vlivy prostředí i lidí
5. Přišlo jaro do vsi
Charakteristika integrovaného bloku
Tento blok zahájíme přivítáním jara, vynesením smrtky-Moreny ven z naší vesnice a
otevřením studánek. Budeme pozorovat a poznávat změny probíhající v přírodě a vliv počasí
na vegetaci, zvířata. Seznámíme se s životním cyklem rostlin, bylin a péčí o ně. Budeme
pokračovat v realizaci bylinkové zahrádky na našem dětském hřišti. Skrze prožitek se
naučíme poznávat květiny, rostliny, jarní mláďata, zvířata vyskytující se jarní přírodě.
Společně se připravíme na oslavu Velikonoc, poznáme kulturní bohatství této tradice. A jako
každý rok prožijeme slet čarodějnic a vzápětí si zatančíme kolem vztyčené májky.
Činnosti
- jazykové chvilky, grafomotorická cvičení, pohybové hry, hry se zpěvem, pozorování změn
v přírodě – prohlížení knížek, vycházky, vnímání všemi smysly, životní cyklus rostlin –
bylinková zahrádka, Metoda dobrého startu, rozvíjení matematických představ, analytickosyntetická činnost - puzzle, pexeso, prožitkové učení, interaktivní hry, psychomotorické hry,
používání hudebních nástrojů, hra na tělo, tematické písničky, prožitkové učení, tradice
Velikonoc poznáváme z knížek, obrázků, výzdoby v našich domovech, škole, vesnici,
malování kraslic, výroba jarních velikonočních zvířátek z různého materiálu
Kompetence
I. Kompetence k učení
a/soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom
jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
b/získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
c/učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si
zapamatuje, při zadané práci dokončí, co započalo, dovede postupovat podle instrukcí a
pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
II. Kompetence k řešení problémů
a/ všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací k řešení dalších
problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
b/problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu,
zkouší, experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací, hledá různé
možnosti varianty, má vlastní originální nápady, využívá zkušeností a fantazii
c/rozlišuje řešení, která jsou funkční a řešení, která funkční nejsou, umí mezi nimi volit
III. Komunikativní kompetence
a/ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky,
sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog.
b/dovede využít informativní a komunikativní prostředky, s kterými se běžně setkává
c/průběžně rozšiřuje slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
IV. Sociální a personální kompetence
a/samostatně se rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej.
b/dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná
nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
c/spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá zdůvodnění povinnosti, dodržuje
dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim
V. Činnostní a občanské kompetence
a/ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že svým chováním se na něm podílí,
a že je může ovlivnit
b/má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami co
je s nimi v rozporu a snaží se podle toho chovat.
c/zajímá se o druhé i to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění
d/chápe, že zájem o to co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem,
a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají své nepříznivé
důsledky
Specifické cíle:
- seznámit děti s jarními svátky, zvyky a tradicemi (Otvírání studánek, Filipojakubská
noc, Velikonoce)
- spokojeně a radostně prožít tyto svátky, společné oslavy a rozvoj pohybových
dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
- rozvoj a užívání všech smyslů
- orientace v prostoru, pohyb v různém prostředí (návyky chování na ulici, silnici)
- pozorování změn v přírodě - počasí
-
poznávání a určování jarních rostlin, stromů a také pojmenování členů zvířecích rodin
rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních
(vyjádření myšlenek, tvoření otázek i odpovědí, dialog)
rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, radost z objevování)
podpora vědomého učení, dokončování práce, dobrání se výsledků
rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání (Velikonoce)
rozvoj schopností vytvářet a rozvíjet citové vztahy k sobě
posilování prosociálních postojů a chování k druhému
rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností (hry, diskuse, komunik. kruhy)
rozvoj základů kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte (Velikon)
rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, přináležet k tomuto
společenství, vnímat a přijímat základní hodnoty, v tomto společenství uznávané
rozvoj schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám
vytváření vztahu k místu, ve kterém dítě žije a uvědomění si, jak ho může ovlivňovat
6. Hody jdou, květy jdou, vedou léto za sebou
Charakteristika integrovaného bloku
Léto a vše co s ním souvisí, se stává hlavní náplní tohoto bloku. Začneme společnými
oslavami svátku maminek. I když se jedná o tradici novější, patří k těm nejoblíbenějším
v MŠ. Připravíme s dětmi dárky a vystoupení. Pokusíme se o oživení tradice „jízda králů“,
tradici spojíme s tématem pohádek, postav rytířů, králů a princezen. Budeme pozorovat letní
přírodu při četných pěších túrách a výletech. Léto vyvrcholí „svatojánskou nocí“, budeme se
věnovat ekologii a ochraně naší Země jako planety ve vesmíru, poznávání bylin a jejich
účinkům, seznámíme se s příběhem sv. Jana Křtitele. Jako každé léto prožijeme a zúčastníme
se letní olympiády pro předškoláky. Budeme si nejen vyprávět o letních sportech, činnostech i
bezpečnosti při nich, ale některé sporty i vyzkoušíme. Naučíme se respektovat pravidla při
hrách a také usměrňovat vlastní chování.
Činnosti
- výroba dárků pro maminky, nácvik vystoupení pro maminky, oslava Dne dětí, pěší výlety,
pozorování letní přírody - prohlížení knih, encyklopedií, cestování prstem po mapě, vnímání
přírody v přírodě všemi smysly, interaktivní hry, námětové hry, konstruktivní hry, pohybové a
hudebně pohybové hry, psychomotorické hry, rozvíjení matematických představ, bezpečnost
na cestách – návštěva dopravního hřiště, grafomotorická cvičení, cvičení na hřišti, letní
olympiáda, soutěže, noční spaní předškoláků
Kompetence
I. Kompetence k učení
a/má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o
jeho rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu a dění v prostředí ve kterém žije
b/klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje, chce
porozumět věcem, jevům, dějům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může mnohému
naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
c/pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí
II. Kompetence k řešení problémů
a/řeší problémy, na které stačí, známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně,
náročnější s oporou a pomoci dospělého
b/chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je
naopak výhodou, uvědomuje si, že svoji aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit
III. Komunikativní kompetence
a/ ví, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky, že je možno se jim učit, má vytvořeny
elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku
b/domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci
c/ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
d/dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečové,
výtvarné, hudební)
IV. Sociální a personální kompetence
a/chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost a agresivita se nevyplácí a, že
vzniklé konflikty, je lepší řešit dohodou, dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte
b/napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází v okolí
c/je schopné chápat, že lidé se různí a umí být solidární k jejich odlišnostem
d/při setkání s neznámými lidmi, či v neznámých situacích se chová obezřetně, nevhodné
chování i komunikaci, která je mu nepříjemná umí odmítnout
V. Činnostní a občanské kompetence
a/uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat, chápe, že všichni lidé
mají stejnou hodnotu
b/má smysl pro povinnost ve hře, práci i umění, k úkolům povinnostem přistupuje odpovědně,
váží si úsilí i práce druhých
c/dbá na svoje zdraví i bezpečí druhých, chová se odpovědně s ohledem k okolí
d/ dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné i slabé stránky
Specifické cíle:
- seznámit děti s dalšími jarními tradicemi, svátky (Den matek, Sv. Jan)
- radostně prožívat společné oslavy
- spolupracovat na výzdobě školky
- rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění i prožívání ( Den matek, ...)
- rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
- rozvoj pohybových dovedností v oblasti jemné i hrubé motoriky
- osvojení si dovednosti důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody a
vytváření zdravých životních návyků a postojů
- osvojení některých dovedností, které předcházejí čtení a psaní (grafické napodobování
symbolů, prohlížení a „čtení“ knížek)
- multikulturní výchova, vnímání odlišností jiných národností ale i pochopení, že
všichni jsme si rovni a máme stejná práva
- posílení přirozených poznávacích citů (zvídavost, radost, zájem, přímé pozorování
přírody, manipulace a experimentování)
- vytváření základů pro práci s informacemi – zájem o knížky, encyklopedie
- rozvoj schopnosti vyjádřit pocity, dojmy, prožitky
- získání schopnosti řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci (řešení problémů)
- rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě - pochvala, sebepoznání
- vnímání vhodného a nevhodného chování, řešení konfliktů dohodou
- vytváření prosociálních postojů k druhému – tolerance, soucítění, práva jiných, respekt
- poznávání a pojmenování cizokrajných zvířat
- vytvoření povědomí o morálních a mezilidských hodnotách
- rozvoj pocitu sounáležitosti ke světu
- rozvoj sounáležitosti živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou
- pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat,
ale také poškozovat a ničit_- ekologická a environmentální výchova
Záměr předškolního vzdělávaní
- je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých
osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální
samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jejich rozvoj a učení, pro
život a vzdělávaní přizpůsobené předškolnímu dítěti.
Všestranný rozvoj osobnosti dítěte se stal hlavním vzdělávacím cílem.
V návaznosti na obecné cíle vzdělávání formulované ve školském zákoně jsou hlavními cíli
předškolského vzdělávání:
1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení.
2. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.
3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost
působící na své okolí.
Naplňováním těchto cílů směřuje vzdělávání k utváření základů klíčových kompetencí:
1.
2.
3.
4.
5.
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence činnostní a občanské
Klíčové kompetence představují cílové stavy, k jejichž naplňování směřuje veškeré
vzdělávání.
Obsah vzdělávání je dán Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a je
rozdělen do pěti oblastí:
1.
2.
3.
4.
Biologická - Dítě a jeho tělo
Psychologická - Dítě a jeho psychika
Interpersonální - Dítě a ten druhý
Sociálně-kulturní - Dítě a společnost
Formy vzdělávání
Vzdělávání dětí bude probíhat během celého dne, bude uskutečňováno ve všech situacích a
činnostech, vyvážené budou spontánní a řízené aktivity, jazykové chvilky, pohybové
hry,smyslové, konstruktivní a didaktické činnosti,estetické činnosti a další.
Bude vycházet ze Školního vzdělávacího programu mateřské školy Janov, třídních
vzdělávacích programů, které si učitelky zpracovaly podle jednotlivých témat vzhledem i k
ročním obdobím.
Témata byla podrobně zpracována na konkrétní činnosti vzhledem k rámcově vzdělávacím
cílům a specifickým vzdělávacím cílům.
Individuelně bude pracováno s dětmi, které mají OŠD, a pro které jsou vypracovány indiv.
vzděl. plány a předškolními dětmi v rámci odpoledních individuelních zájmových činností
8. Třídní vzdělávací program
Vzdělávání dětí probíhá během celého dne, vzájemně se prolíná a navazuje na sebe.
Využíváme k tomu individ. činností, skupinové práce s dětmi, hru a především spontánní i
řízenou tělesnou aktivitu dětí - pohyb. K tomuto účelu využíváme třídu, školní zahradu,
víceúčelové hřiště, fotbalové hřiště a tělocvičnu základní školy.
TVP vypracovává každá učitelka na základě ŠVP a charakteristiky třídy, vzhledem
k věkovým a individuelním zvláštnostem dětí na začátku školního roku
Každá třída má svůj TVP se svými danými průběžnými vzdělávacími cíli a konkrétními
činnostmi, ale obě třídy současně vychází ze stejných témat. Obě třídy se spojují - někdy z
důvodů nízkého počtu dětí nebo absence pedagoga a každý den na odpolední činnosti, tak je
alespoň zajištěna provázanost a návaznost obou tříd – všech dětí.
Při tomto plánování využíváme i stati z RVP, které jsou součástí ŠVP MŠ Janov.
Průběžné vzdělávací cíle- jsou rozepsány u každého podtématu v TVP a jejich evaluace se
provádí po skončení daného tématu.
Vzdělávací nabídka – konkrétní činnosti jsou zapracovány v týdenních plánech tak, aby byly
zastoupeny všechny oblasti a vzájemně se prolínaly a ovlivňovaly.
1. Dítě a jeho tělo – biologická oblast 2. Dítě a jeho psychika – psychologická oblast
3. Dítě a ten druhý -interpersonální
4. Dítě a společnost – sociálně kulturní oblast
5. Dítě a svět – enviromentální
Každá učitelka zpracovává třídní vzdělávací program pro svoji třídu – činnosti a očekávané
výstupy, které byly doplněny od letošního září o konkretizované výstupy, akceptuje
individuální potřeby a zájmy dětí. V každém tématu jsou v činnostech zastoupeny všechny
oblasti, které se vzájemně ovlivňují a prolínají se, podle potřeby jsou tato témata zpracována
na týdenní či dvoutýdenní bloky.
Současně s tím budou do TVP vstupovat doplňkové programy
Metody
–
–
–
–
–
situační učení – srozumitelné praktické ukázky živých souvislostí
spontánní sociální učení – přirozená nápodoba
didakticky zacílená činnost
prožitkové a kooperativní učení – přímé zážitky dětí
individuelního přístupu k dětem
Aktivity spontánní i řízené by měly být provázané navzájem se střídat a přecházet jedna
v druhou, a to nenásilnou a přirozenou formou.
9. Evaluace a hodnocení
Evaluace – proces průběžného vyhodnocování procesu vzdělávání (vzdělávacích činností,
situací, podmínek) a jeho výsledků, který je realizován systematicky a pravidelně a jehož
výsledky jsou v praxi využíván .
Evaluace probíhá na úrovni školy nebo na úrovni třídy.
Evaluace je vnější
vnitřní - autoevaulace
Cílem je, aby kritéria hodnocení byla v souladu s cíli ŠVP a s vyhláškou č.15/2005Sb
Struktura hodnocení
1. Oblast hodnocení – co budeme hodnotit
2. Kritéria – stanovení kritérií, které budeme využívat
3. Nástroje/metody – stanovení nástrojů, kterými budeme hodnotit
4. Četnost – jak často budeme hodnotit, kdo zodpovídá,
5. Evaluační zpráva – na jejímž základě přehodnocujeme, upravujeme a plánujeme s využitím
zjištěných informací – zpětná vazba
1. Oblasti -co budeme evaluovat
- hodnocení ŠVP(soulad ŠVP s RVP PV)
- hodnocení výchovně vzdělávacího procesu
- hodnocení integrovaných bloků – jednotl. témat
- hodnocení podmínek vzdělávání
- hodnocení a sebehodnocení pedagogů
- hodnocení dětí- jednotlivých pokroků
- hodnocení výsledků vzdělávání – kam jsme došli
- hodnocení doplňkových činností
Vzhledem k tomu, že jsme malá škola, prolíná se hodnocení školní a třídní úrovně .
Obě úrovně jsme přestali rozlišovat a hodnotíme komplexně.
Denně si při sebereflexi odpovídáme na otázky
Co se děti naučily?
S jakou hodnotou se seznámily?
Jak byla u dětí rozvíjena samostatnost?
2. Kritéria evaluace
- hlavní cíle RVP PV vzájemný soulad
- funkčnost ŠVP MŠ Janov
3. Metody/nástroje / evaluace
- pozorování
- rozhovory s dítětem, rodiči,
- konzultace s odborníky
- analýza – rozbory
- rodinná anamnéza
- hospitace, kontroly
- dotazníky, ankety
;4. Systém evaluace a hodnocení a časový plán, zodpovědnost
- vyhodnocení škol.vzdělávacího programu 1x ročně uč.+ ředitelka
- každodenní evaluace slovní mezi pedagogy a dětmi – denně –
učitelka
- evaluace jednotlivých témat
1x za 14 dnů - učitelka
- hodnocení podmínek
minimálně 1x ročně - uč.+ ředitelka
- sebehodnocení pg- autoevaulace
1x ročně
učitelky
hodnocení
kvality
práce
provozních
zaměstnancůprůběžně
ředitelka
- hodnocení práce pg.pracovníků, hospitace, orient.vstupy-průběžně - ředitelka
-
indiv. záznamy o dětech –
minimálně 2 x ročně - učitelky
hodnocení doplňk. programů, angličtina, EV, MDS, 1x ročně - učitelky
vlastní hodnocení školy –
minimálně 1x za dva roky- uč+ ředitelka
Učitelky sledují a hodnotí na úrovni třídy
Jak se děti cítily (hodnotí činnosti a metody), co se naučily (jaké dovednosti, znalosti), co se
povedlo x nepovedlo a proč – a to všechno na úrovni třídy i u jednotlivých dětí – denně
slovně, po skončení tématu,bloku písemně přímo do tematických Plánů na zadní stranu
individuelní záznamy o dítěti dle potřeby minim2x ročně a na konci roku nebo pololetí do
předem připravených dotazníků si každá učitelka zhodnotí svůj TVP.
Hodnocení – evaluace ředitelkou - hodnotí na úrovni školy
Kontroluje a hodnotí práci pedagogických i provozních zaměstnanců, evauluje vzdělávací
proces, ŠVP na základě evaluace a hodnocení učitelek, zpracovává na konci roku z těchto
dotazníků zprávu, analýzu, ze které vyplynou závěry pro přípravu následného ŠVP a TVP na
další školní rok. Vlastní hodnocení školy zpracuje ředitelka školy každé dva roky /2009/ a ze
závěrů vyplynou důsledky, které povedou k optimalizaci a zkvalitnění práce celé školy.
Sebehodnocení
- při hodnocení vlastní práce můžeme použít rizika uvedená v RVP- položíme si je jako
otázku, na kterou si každá odpovíme - minimálně 1x ročně
Použitá literatura
Při tvorbě ŠVP a TVP bylo využíváno pedagogické literatury:
Zdravá mateřská škola, Mateřská škola na cestě ke zdraví, Rámcově vzdělávací plán v praxi
mateřských škol, Evaluace a hodnocení v mateřské škole, Barevné kamínky, Současná
mateřská škola a její řízení
10. Doplňkové nadstandardní aktivity a programy
Plavecký výcvik, návštěva solné jeskyně
Hra na zobcovou flétnu, jóga
Mikulášská nadílka, vánoční besídka, tříkrálový průvod
Vystoupení pro maminky, důchodce, na vítání občánků
Návštěvy divadel, koncertů
Maškarní karneval, rej čarodějnic
Výlety s rodiči, se ZŠ, turistické výlety
Oslavy Dne dětí, oslavy narozenin dětí
Spaní předškolních dětí přes noc v MŠ
Logopedická péče ve spolupráci s PPP
Tvořivé dílny s rodiči – na podzim a na jaře
I.
Doplňkový program zaměřený na ekologickou výchovu na Mateřské škole Janov
Kouzelná bylinková zahrada
Celoročním projektem nás budou provázet „Skřítek Šípáček a Šípková panenka“. Dětem
přiblíží svět bylin a svět celé přírody.
Cíl
Cílem projektu je vytvářet u dětí základní hygienické a sociálně kulturní dovednosti a návyky
ve vztahu k životnímu prostředí a probouzet citový vztah k přírodě, k výtvorům lidské práce i
k lidem samotným a poskytnout základní poznatky o správném a nesprávném vztahu a
chování člověka k životnímu prostředí - návaznost a propojenost s ŠVP MŠ Janov
Vzdělávací obsah
Ekologická výchova bude na naší mateřské škole probíhat během celého roku, v průběhu
každého dne jako součást jednotlivých tematických celků třídních vzdělávacích programů
propojených celoročním projektem s názvem „Kouzelná bylinková zahrada“
Jednotlivé náměty jsou přiřazeny k ročním obdobím, ale toto zařazení není směrodatné,
záleží na vhodnosti, aktuálnosti a iniciativě pedagoga. Na podzim nás skřítci provedou
podzimní přírodou, seznámí s některými druhy bylin a jedlými, léčivými plody. Sesbíráme a
usušíme vypěstované bylinky a bylinkovou zahrádku připravíme na zimu. V zimě budeme
vařit a ochutnávat vhodné bylinkové čaje a vytvoříme si bylinkové, vonné, pytlíčkové pexeso.
Na jaře dosázíme a upravíme naši bylinkovou zahrádku, budeme podnikat výlety do okolí a
seznamovat se s léčivými rostlinami a prostředím, kde rostou. Léto nabídne kouzelnou
svatojánskou noc, plnou čar, kouzel a tajemných pověstí. Ověříme si, co vše jsme se naučili
formou her a soutěží. Zároveň bude plán doplňován v průběhu roku o nové či aktuální
činnosti.
Děti budou vedeny k tomu, aby se naučily chránit své okolí, své přátele, svoji zemi, ale i
celou planetu před vším, co jí škodí. Budou se učit vnímat věci kolem sebe všemi smysly a
přistupovat ke svému okolí s citem. Budeme se snažit, aby děti dospěly ke svým poznatkům a
dovednostem přímým pozorováním, přirozenou formou hry a vlastní zkušeností.
Pomůcky
Ekologické kvarteto, Černý Petr, stolní hra o odpadech, kniha Ekologická výchova v
mateřských a základních školách, články z odborných časopisů, vlastní nápady.
Podzim
- seznámení s některými druhy bylin a jedlými, léčivými plody
- sklizeň ovoce, zeleniny – med od včel
- využívaní přírodního materiálu, využívání všech smyslů – hmat,čich
- vybereme a nachystáme místo pro bylinkové záhony na naší zahradě
- výsadba nových stromů v naší vesnici
- Jeden za všechny – E.V. Str.11
- pečení brambor
- deštíček – E.V. Str.45
- z čeho se vyrábí papír – E.V.str22
- třídění odpadu- papír,sklo- stolní hra o odpadech, Černý Petr,kvarteto
- vycházka do lesa – co tam patří – nepatří – úklid
- frotáž listů – E.V. Str16,26
- plody pro zvířata
- krmítka pro ptáky
- smyslové vnímání - „naše tělo“
- paletka E.V.38
- skřítci E.V.40
Zima
-
vaření a ochutnávka vhodných bylinkových čajů
vytvoření bylinkových, vonných, pytlíčků - pexeso
voda, led, sníh, pára- různá skupenství kapky vody
krmítko pro ptáky – semínka
výrobna svíček, svícnů
Vánoce – přírodní materiální
poznávání stop zvěře, ptáků
tečky na čele – E.V.str.50
co popeláři nevozí – nebezpečný odpad
hmatky – E.V.str.45
Jaro
-
vysázení a dokončení naší bylinkové zahrádky
výlety do okolí a seznamování s léčivými rostlinami a prostředím, kde rostou
vysévání semen
kapka jara E.V.str. 28
pozorování lupou
co je v zemi – mravenčí paseka E.V.str. 19
přírodní materiál na Velikonoce
škodlivost dopravy E.V.str.8,15
Den země
třídění odpadu
úklid školkové zahrady – hrabání listí
bylinky a jejich léčivá síla E.V.str.7
Léto
-
co potřebují rostliny E.V.str. 32
včely a jejich život práce s lupou E.V.str.
slavení svatojánské noci
seznámení s kouzlem bylin a pověstmi o nich
formou her a soutěží si ověříme, co jsme se během roku naučili
naše země-práce s glóbusem
naše planeta – její čistota
život ve vodě- E.V.str31
kamínky -E.V.str47
žabí koncert – E.V.51
2.Doplňkový program „Učíme se anglicky“
Hello, what´s your name?
Oblíbená písnička, kterou se učí děti vždy na začátku roku, nás uvede do cizího jazyka a je
názvem dalšího doplňkového programu, který bude probíhat od září do června.
Cíle
1. Získání pozitivního vztahu k cizímu jazyku
2. Osvojení základní slovní zásoby
3. Využití netradičních forem výuky
4. Propojenost a návaznost s TVP a ŠVP MŠ Janov
Vzdělávací obsah
Angličtina při cvičení
Angličtina při výtvarných činnostech
Příprava vystoupení pro rodiče na Vánoce a ke Dni matek
Písničky, básničky, říkadla, pohybové hry
Pracovní listy s předškoláky
Plán na celý rok i na jednotlivé hodiny je zpracovaný v návaznosti a propojenosti s TVP a
ŠVP Mateřské školy Janov. Angličtina bude probíhat jedenkrát týdně cca hodinu s dětmi
z druhého oddělení, s předškoláky budeme pokračovat v odpoledních hodinách formou
pracovních listů. Během každého dne probíhá výuka individuálně při běžných činnostech dětí,
pobytu venku, oblékání – dle zájmu a aktivity dětí.
¨
1.Projekt „Pohyb v jakékoli podobě“
- plnění 1.cíle našeho ŠVP
V zdravém těle zdravý duch
Název tohoto celoročního programu je známé heslo významného pedagoga a zakladatele
hnutí „Sokol“ Tyrše. Vystihuje naši snahu o propojenost a celistvost výchovy a vzdělávání.
Cíle
- výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu
- koordinace pohybů
- co prospívá tělu a zdraví
- základní pojmy spojené se zdravím, pohybem, sportem
- vést děti ke sportu a k pohybu
- zlepšovat u dětí psychickou i fyzickou zdatnost
- psychické uvolnění
- přijmout a vyrovnat se s neúspěchem a prohrou
Vzdělávací obsah
- veškerý spontánní i řízený pohyb v MŠ i venku
- pravidelné ranní cvičení
- každodenní vycházky
- pohybové hry v herně, na hřišti
- návštěvy tělocvičny v ZŠ
- zimní sportovní hry
- letní sportovní hry
- pěší výlety do okolí
- plavecký výcvik
- návštěvy solné jeskyně, sauny
- pravidelné čištění zubů po obědě
- správná životospráva
- prevence patologických jevů
II.
Projekt prosociálního chování - šikana – plnění 2.cíle ŠVP
Rád chodím do školky, je mi tu dobře a nikdo mi neubližuje…
Mít spokojené děti, je cílem snad všech MŠ, ale bohužel si mnohdy neuvědomujeme, že
může nastat problém. Pro nás třeba hned na první pohled neznatelný, ale pro některé děti dost
podstatný. Ať už se jedná někdy i o skryté posmívání kamarádů, odstrkování, apod. Tyto děti,
ale většinou mlčí, a tak se musíme snažit my dospělí proniknout do dětského kolektivu a
trošku nahlédnout do dětských dušiček a případné „ŠIKANĚ“ předcházet.
Musíme mít na paměti, že ten kdo si hraje, nezlobí. Ne vždy tomu tak ale je, protože
přibývá dětí s poruchami chování a to jak z důvodu – prostředí v disfunkční rodině a
nevhodných vzorů v okolí, diagnostika ADHD a dalších příčin. Snažíme se na děti cíleně
působit prostřednictvím psychomotoriky, ergoterapie, hry (viz. příloha) a dalších aktivit
v rámci možností mateřské školy.
III.
Dobrý start do školy = Škola je můj kamarád= plnění 3. cíle ŠVPod 2013/2014
Metoda dobrého startu
Vyučující : učitelky st.dětí – Hájková Lenka
Termín konání : 1x týdně od září do června
Doba: úterý 8.45 -9.45 hod
Počet dětí : předškoláci a děti s OŠD
Pomůcky: tabule, křídy,grafom.listy, tužky, CD přehrávač, míčky, polštářky
Metoda dobrého startu je přípravný program , pro děti od 5do 12 let věku..
Cílem - je usnadnit dětem vstup do základní školy.
Je zaměřen na prevenci poruch učení , rozvoje vnímání, řeči a grafomotoriky.
Respektuje individualitu každého dítěte.
Posiluje zdravé sebevědomí a sebedůvěru ve vlastní schopnosti
Nositelem děje je píseň a od ní se odvíjí příběh a pohyb. Program je založen na 25 známých
písničkách rozložených do 50 lekcí, které na sebe navazují, mají určitý řád a strukturu,.
vychází od nejjednoduššího ke složitějšímu
Při každé lekci je postupují učitelky podle dané metodiky, využívají k tomu audio techniky,
hudebních nástrojů a různých pomůcek. Pomůckou, kterou má každé dítě svoji je polštářek
zhotovený z 1kg krup v látkovém obalu.
Cílem naší práce je u dětí rozvíjet ty oblasti, které jsou důležité pro úspěšnou práci dítěte
v základní škole. Jde především o:
Metoda dobrého startu – evaluace školní rok 2011/2012
Cílem mé práce je u dětí rozvíjet ty oblasti, které jsou důležité pro úspěšnou práci dítěte
v základní škole. Jde především o:
· posílení jazykových a komunikativních kompetencí dětí
· zdokonalení pravolevé a prostorové orientace
· zdokonalení sluchového vnímání (sluchová analýza, syntéza, diferenciace)
· chápání časových vztahů
· procvičení rozlišování barev
· prohloubení schopnosti koncentrace, pozornosti a paměti
· procvičení zrakově
pohybové koordinace
· zdokonalení úchopu psací potřeby a uvolnění svalstva ruky
Podstatu práce tvoří akusticko-opticko-motorická cvičení, která se odrážejí v oblasti:
zrakové – která slouží k rozlišování grafických vzorů
pohybové – slouží k provádění gest a grafických znaků, které mají být souběžné s
rytmem písní
sluchové – o kterou se složka pohybová opírá, představuje rytmus.
Každou novou lekcí se zvyšuje náročnost úkolů.
Nositelem děje ve výuce je píseň, od které se odvíjí vyprávěný příběh a následný pohyb.
Symbolem každé písně je grafický vzor, k jehož zvládnutí je třeba dokonalého zrakového
vnímání (vizuální diferenciace, vizuální integrace) pravolevé a prostorové orientace,
koncentrace pozornosti a názorné paměti. Grafický vzor koresponduje s rytmickým
schématem dané písně, u kterého se procvičí lateralizace ruky, motorická a senzomotorická
koordinace, manuální zručnost a ovládání mluvidel. Úspěšným završením celého cvičení je
reprodukce grafického vzoru s hudebním doprovodem a zpěvem dítěte.
Plán kontrol a hodnocení pracovníků mateřské školy Janov
Orientační vstupy - během celého dne po celý školní rok
Hospitace - dle plánů hospitací p.Drobná Hana - listopad,únor, duben
p.Smolenová R. - říjen, březen
p.Štiková Hana – říjen, únor
Kontroly třídní dokumentace, přehledy výchovné práce, evaluace jednotlivých témat, ŠVP,
osobnostní listy dětí, individuelní plány OŠD - průběžně.
Kontroly z podnětu rodičů,OÚ ,či veřejnosti - dle potřeby
Kontrola práce školnice - čistota prostředí a bezprostředního okolí ,dle pracovní náplně konec každého měsíce,dle potřeby .
Kontrola dovozce stravy – dle potřeby – individuelně
Kontrola plnění závěrů z pedagogických porad a jiných kontrol - dle potřeby
Kontrola sebevzdělávání a jeho využívání v praxi - dle zápisů z porad
Pololetní evaluace vzdělávacího procesu v MŠ
Hodnocení spolupráce s obcí, ZŠ, s rodiči, s PPP
Kontroly a následná hodnocení budou zpracována písemně, projednána s pracovníkem,
kterého se týkají a oběma stranami podepsány .
Kritéria pro hodnocení pedagogických pracovníků
veškerá pg.činnost odpovídá poslání školy
-
respektování individ.dětí a jejich potřeb- děti ve se ve škole cítí spokojené a v bezpečí
,jsou vedeny k přátelství a vzájemné spolupráci
vzájemná spolupráce,spolupráce s rodiči a veřejností
sebevzdělávání a využívání poznatků při své práci
účast na akcích mimo školu, zástup za nepřítomného pracovníka
Kritéria pro hodnocení provozních pracovníků
veškerá pg.činnost odpovídá poslání školy
-
plní úkoly vyplývající z její pracovní náplně
dodržuje pracovní dobu
udržuje veškeré vybavení i okolí MŠ v čistotě
spolupracuje s ostatními pracovnicemi školy, účastní se akcí školy
Plán hospitací mateřské školy v Janově
Drobná Hana
Učitelka 2.třídy - starší děti, především předškolní děti , 1 rok
Hospitace 3x ročně + orientační vstupy dle potřeby v průběhu dne
Říjen- listopad
Cíl - správné vyjadřovací schopnosti ,výslovnost před vstupem do základní školy –
vzhledem ke konkretizovaným výstupům RVP
- logopedie- návaznost na spolupráci s PPP- Mgr Límovou
Leden – únor
Cíl hospitace – respektovaní indiv. potřeb dětí, zájem dětí, motivace, využití metod
Duben - květen
Cíl - znalostí dětí a jejich připravenost pro vstup do ZŠ
samostatnost, schopnost řešení problémů, školní zralost- sociální zralost – vzhledem ke
konkretizovaným výstupům RVP
Mgr.Smolenová Růžena
učitelka 2.třídy mladších dětí 2,5 - 5 let ,13 let pedagog.praxe
Hospitace 2 x ročně + orientační vstupy
Říjen-listopad
Cíl - individuelní přístup k dětem respektování individ.zvláštností, motivace dětí metody a
formy práce učitelky ,organizace
Březen
Cíl - správná výslovnost, přiměřenost činností vzhledem k věku ,zájem a spokojenost dětí,
znalosti dětí a jejich připravenost pro vstup do ZŠ – vzhledem ke konkretiz. výstupům RVP
Štiková Hana DiS
Učitelka 1.třídy mladších dětí s odborným pg vzděláním, 7 let praxe,
Hospitace 2x ročně + individuelní orientační vstupy
Říjen - listopad
Cíl – individuelní přístup k dětem respektování individ.zvláštností, motivace dětí –adaptace
nových dětí na MŠ
Únor
Cíl – promyšlenost a návaznost jednotlivých činností, motivace dětí, metody práce učitelky,
prožitkové učení, organizace činností
• Po hospitaci bude proveden pohovor a písemný záznam s vytyčením pozitiv ,negativ a
z toho vycházejících závěrů a bude oběma stranami podepsán
1.
Bezpečnostní opatření při práci s dětmi v mateřské škole
Ředitelka školy je povinna zabezpečit prostřednictvím pedagogů ve škole dohled nad dětmi
při všech aktivitách organizovaných školou .
Každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od
zákonného zástupce až do doby předání pověřené osobě nebo jinému pedagogovi školy
Učitelka dbá ,aby si děti hrály klidně ,sleduje hru,předchází konfliktům ,nedovolí dětem nosit
do školy nebezpečné hračky .
Nesmí odejít od dětí ! Pokud je to nezbytné musí zajistit dohled jiné pracovnice
Bez náležitého dohledu nesmí dát dětem nůžky ,či jiné ostré nebo špičaté předměty ,drobné
korálky .
Při chůzi ze schodů jde před dětmi ,dbá ,aby se nestrkaly a držely se zábradlí .
Při tělovýchovných aktivitách jak ve třídě v tělocvičně ,venku ,dbá zvýšené pozornosti a
zkontroluje,zda je nářadí v pořádku .
WC a umyvárna- zvýšený dohled ,děti nesmí běhat nebezpečí uklouznuti po mokré podlaze .
Při oblékání vykonává učitelka neustálý dozor.
Učitelka dítě předá rodičům,či zákonnému zástupci ,jiné osobě pouze na základě písemného
pověření rodičů .
Pobyt venku - Při pobytu venku zodpovídá 1pedagog.pracovník za bezpečnost nejvýše a)20
dětí smyslově,duševně i fyzicky zdravých ,starších 3 let
b)15 dětí v případě ,že jsou mezi nimi 2 děti od dvou do tří let
c)12 dětí v případě ,že jsou mezi nimi 2 postižené nebo 1postižené a 1 dítě mladší 3 let
Při pobytu na zahradě nedovolí učitelky bez dozoru na průlezky a zajistí dohled nad celou
zahradou .
Při sezónních činnostech zajistí učitelky bezpečný dojez i výstup na kopec
Při vycházce chodit ve dvojicích ,používat terčík při přecházení vozovky a dbát ,aby se děti
nestrkaly a nevybíhaly ze zástupu
Při delších vycházkách ,výletech či jiných akcích sebou brát lékarničku
Při všech činnostech ,které vyžadují větší bezpečnost ,zvláště při pobytech venku,zajistit
minimálně dalším 1 pg-pracovnicí .
úrazy dětí - všichni pracovnici školy jsou povinny okamžitě poskytnout první pomoc při
jakýmkoli úraze ,v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc ,v nezbytně nutném, případě
zajistí převoz zraněného a neprodleně informuje ředitelku školy a zákonného zástupce
.Každý i malý úraz musí být zaznamenán do knihy úrazů .V případě ,že bylo nutné lékařské
ošetření ,vyplní učitelka Protokol o úraze (3x)
v Janově 2.9.2002
ředitelka školy
Plány pedagogických a provozních porad
ZÁŘÍ
1. Rámcový plán- plánování ,témata,plán hospitací,listy osobnostního rozvoje ,indiv.plány
pro děti s odkladem ŠD
2. Pracovní náplně
3. Plán mater.technického zabezpečení
4. Rodičovská schůzka
5. Vzdělávací akce
6. BOZP,PO
ŘÍJEN
1. Závěry z rodičovské schůzky
2. Uzavření MŠ o vánočních prázdninách
3. Čerpání rozpočtu z obce i ze ŠÚ
4. Vzdělávání
5. Rámcový plán – třídní programy
6. Hospitace
LISTOPAD
1. Vánoční besídka
2. Hospitace,kontroly třídní dokumentace
3. Kontrola práce školnice,uklízečky
4. Čerpání dovolené
5. Finanční ohodnocení
6. Uzavření rozpočtu školy
LEDEN
1. Zápis dětí do ZŠ
2. Individuelní plány, OŠD, listy osobnostního .rozvoje,kontrola třídní dokumentace
3. Kontrola práce uklízečky,
4. Evaluace za 1.pololetí -TVP
5. Plán technického zabezpečení
1. Revize,kontroly dle lhůtníku
BŘEZEN
1. Hospitace , třídní dokumentace
2. Rozpočet školy
3. Příprava Dne matek
4. Rodičovská schůzka
5. Plán dovolených na rok 2007
6. Příprava výletů a společných akcí s rodiči
7. Uzavření mateřské školy v době letních prázdnin
KVĚTEN
1. Kontrola třídní dokumentace,hospitace,kontrola práce školnice,uklízečky
2. Zápis dětí do MŠ
3. Příprava Dne dětí
4. Školní výlety
5. Uzavření mateřské školy o prázdninách
6. Pedag.psychol.poradna – návrhy na OŠD
ČERVEN
1. Zhodnocení celého školního roku
2. Spaní předškolních dětí v MŠ
3. Metoda dobrého startu
4. Odměny
5. Kontroly,revize ...
6. Prázdninový provoz, uzavření MŠ, čerpání dovolené
7. Úklid mateřské školy
8. Evaluace TVP a ŠVP
Spolupráce s rodiči
-rodičovské schůzky
-společné výlety s rodiči
-individ.pohovory s rodiči
-vystoupení pro rodiče o vánocích a ke Dni matek
-půjčování odborné literatury
-možnosti prostřednictvím MŠ objednat knihy
-společné fotografování s rodiči
-možnost kdykoli navštívit MŠ, adaptace s nastupujícími dětmi
-Janovský občasník - informace rodičům o každém čtvrtletí škol.roku v MŠ
-návštěva Čerta a Mikuláše ve spolupráci s rodiči
- tvořivé dílny s rodiči – na jaře a na podzim
Spolupráce s obcí
-
účast dětí na Vítání občánků
účast dětí s vystoupením na besedě pro důchodce
Den otevřených dveří pro veřejnost
návštěvy dětí na obci v rámci různých akcí – Tři králové, maškarní rej…
Spolupráce se základní školou
-- vzájemné návštěvy, pohovory o přicházejících dětech a o jejich adaptaci
- využívání tělocvičny ZŠ pro cvičení dětí MŠ
- účast ředitelky MŠ při zápise dětí do ZŠ
- společné výlety
- společné kulturní akce
Spolupráce s PPP v Litomyšli
-návštěva p.Mgr.Límové v mateřské škole
-vzájemná spolupráce p.uč.Drobné a p.Límové při nápravě řeči u dětí
-prostředkování konzultací PPP a rodičů
-vzájemné předávání informací – MŠ , PPP , rodiny
ORGANIZACE
DNE DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE JANOV
6.30
8.30
scházení dětí,ranní hry dle přání dětí
individuelní činnosti s dětmi,jazykové chvilky
8.30
8.45
svačina dětí
8.00
10.00
didakticky zacílené činnosti ve skupinách nebo individuelně,
ranní cvičení
10.00
11.45
pobyt venku
11.45
12.15
oběd
12.15
12.45
zubní hygiena, příprava na odpočinek, čtení pohádek
12.45
14.15
odpočinek, spánek
14.15
16.00
svačina ,odpolední zájmová činnost ,ind.práce s dětmi do
jejich rozchodu
,.
ZASTUPITELNOST PRACOVNÍKU
O zastupitelnosti pracovníků rozhoduje ředitelka školy ,po dohodě s ostatními
pracovníky.,vzhledem k jejich pracovním náplním a pracovní době.
Za uklízečku bude v případě nutnosti brán zástup nebo ji zastoupí pedagogické pracovnice
mimo svoji pracovní dobu.
U pedagogických pracovnic bude vzájemná zastupitelnost a vzniklé nadúvazkové hodiny
budou proplaceny v následujícím měsíci v dle zákona 563/2004 § 23 a §41 o přímé
pedagogické činnosti
V případě nepřítomnosti ředitelky zastupuje v neodkladných a níže specifikovyných věcech
paní učitelka Dagmar .Kalíková..V případě,že je ředitelka nepřítomna déle jak 1 měsíc
přísluší ji i příplatek za vedení
.
Kompetence p. Smolenové R.,v případě
delší nepřítomnosti ředitelky školy
je zodpovědná za bezproblémový chod mateřské školy ,v případě nutnosti kontaktuje obecní
úřad- zřizovatele školy.
přijímá a odesílá poštu
zajištuje neodkladné záležitosti
zajištuje zástup za nepřítomné pracovníky
dle možností informuje ředitelku
Kritéria k vyplácení odměn
získání sponzorského daru pro MŠ
aktivita v mimoškolní činnosti s dětmi
dlouhodobější zástup za nepřítomné pracovníky
publikační či propagační činnost mateřské školy
dobré výsledky při nadstandartní práci s dětmi - logopedie
práce nad rámec svých povinností
vedení pedagogické praxe
Dlouhodobý výhledový plán pro mateřskou školu v Janově na roky 2002- 2005
Podle statistiky obecního úřadu v Janově ,vzhledem k počtu narozených dětí ,lze předpokládat
,že v tomto období by měla mateřská škola v Janově dostatečný počet dětí ,které by ji
navštěvovaly
Koncepční záměr vzhledem k výchovně vzdělávací práci.
-dle cílů vypracovaného Rámcového plánu,se budeme snažit vychovávat děti ke zdravému
způsobu života,ke zdravému životnímu stylu a vytvářet jim podnětné prostředí pro jejich
duševní i fyzický rozvoj,s respektováním individuelních zvláštností a potřeb
vytvořit prostředí estetické a hygienicky nezávadné
podporovat samostatnost dětí a jejich zdravé sebevědomí
připravit je pro bezproblémový vstup do základní školy
zaměření se především na tělesnou a pohybovou stránku u dětí,rozvíjení jejich
pohybových schopností a dovedností
Plán materiálně technického zabezpečení na rok 2002 - 2007
Rekonstrukce ,opravy nové vybavení bude prováděno podle aktuálnosti,potřebnosti a
vzhledem k finančním možnostem obecního úřadu
--vylepšení školní zahrady ,vybavení novými průlezkami
--zakoupení nového ložního povlečení pro děti
--zakoupení tiskárny k počítači
--zakoupení počítačového stolu
- vymalování všech prostor MŠ
--úprava terénu před MŠ - dlažba nebo asfalt
--natření terasy pro využití na cvičení
--postupná výměna a rekonstrukce sanitárního zařízení /umyvadla,záchody /
- natření vnitřních i venkovních dveří
- oprava altánku na školní zahradě
- -
Personální obsazení a zodpovědnost za svěřené úseky
Hájková Lenka – ředitelka mateřské školy
Zodpovídá za bezproblémový chod mateřské školy
Zodpovídá za úsek BOZP a PO
Kalíková Dagmar – učitelka mateřské školy
Zodpovídá za chod mateřské školy v době nepřítomnosti ředitelky
Zodpovídá za dětskou a učitelskou knihovnu,zapisuje přírustky a
odepisuje vyřazené knihy ,zodpovídá za školní lékarnu a kabinet v 1.patře u 2.třídy
Smolenová Růžena – učitelka mateřské školy
Zodpovídá za sklad CO,vede evidenci ,přpravuje inventarizaci majetku CO
Zodpovídá za kabinet v přízemí u 1.třídy
Pucherová Jana – uklízečka,školnice mateřské školy
Zodpovídá za kuchyň,plynové zařízení mateřské školy za pořádek v MŠ a v jejím
bezprostředním okolí,zodpovídá za otevření školy
Vnitřní předpis na ochranu majetku
Každý pracovník je povinnen chránit majetek školy před poškozením,zničením Je povi nnen
si počínat tak,aby nedocházelo ke škodám na zdraví ,majetku ani k neoprávněnému
majetkovému prospěchu .
Vstup do objektu školy cizím osobám je povolen jen s vědomím ředitelky školy
Pobyt na pracovišti ve dnech pracovního klidu povoluje ředitelka školy
Klíče od budovy mateřské školy mají všechny pracovnice školy a zodpovídají za ně,převzetí
klíčů ztvrzují svým podpisem .Každá pracovnice ,která ztratí svěřený klíč,toto neprodleně
ohlasí ředitelce školy,která rozhodne o dalších opatřeních. Náhradní klíče jsou v uzamčené
ředitelně školy .
Pucherová Jana – uklízečka – odemyká a uzamyká mateřskou školu,má klíč od hlav.vchodu ,
vchodu do sklepa a vchodu do kuchyně
Hájková Lenka – ředitelka školy .klíče od hlav.vchodu
Kalíková Dagmar - učitelka – klíče od hlav.vchodu
Smolenová Růžena- učitelka – klíče od hlav.vchodu
Plán kontrol na MŠ Janov
Co
kdy
kdo
Preventivní prohlídky zaměstnanců -
každé 3 roky 2007
Prověrky BOZP a PO p.Zeman
každý rok-
řed. školy +
Prověrka elektrických zařízení -
po 3 letech (r.20012)
p.Doseděl,Štancl
Prověrka přenosných ele.zařízení -
dle lhůtníku
p.Doseděl
Hromosvody – po 5 letech
r.2013
p. Štancl
Kontrola plynového zařízení – 1x ročně – po skončení topné sezóny
každá pracovnice sama
p.Pucher
Kontrola hasících přístrojů Revize plynového zařízení
1x ročně na podzim
každé 3 roky (2010)
fa Hasvel p.Kopecký
p.Valeš
Měření spalinových cest
po 6 měs.
P.Roman
Kontrola komínů - 1x ročně
po 6 měs.
P.Roman
PO ,BOZP - nástup nového zaměstnance - vstupní školení –
ředitelka školy + p.Zeman
Školení zaměstnanců školy –
1x ročně na začátku škol.roku
Školení vedoucích pracovníků -
1x za 3 roky (2010)
ředitelka školy
Potvrzení o instruktáži
Svým podpisem stvrzuji,že jsem byla seznámena s níže jmenovanými předpisy
Zákoník práce – vybrané části
Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení
Organizační řád školy
Školní řád
Provozní řád školy
Vnitřní řád školy pro personál
Organizační plán traumatologické služby
Vnitřní platový předpis
Vnitřní směrnice pro pracovní cesty a poskytování cestovních náhrad
Směrnice pro oběh písemností a účetních dokladů
Povinnost používání OOPP,rizika
Požární řád
Požární poplachové směrnice
Evidence hlášení úrazů
Bezpečností opatření při práci s dětmi
Kolektivní smlouva a zásady čerpání FKSP
Download

KE STAŽENÍ VE FORMÁTU (. pdf)