ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
„HRAJEME SI S KRTEČKEM“
ZKRÁCENÁ VERZE
Motto:
Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce
ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost,
musí vyrůstat v prostředí stálém,
citově příznivém, vřelém a přijímajícím.
(Z. Matějček)
razítko
Vydala dne 1. 9. 2009:
Č. j. MŠT/225A/2009
Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2012
…………………………………………………………………
Jaroslava Bergerová, ředitelka školy
OBSAH
1.
Identifikační údaje o mateřské škole
3
2.
2.1.
2.2
Obecná charakteristika školy
Historie a současnost mateřské školy Tyršova
Sloučení mateřských škol
4
4
4
3.
3.1
3.2
Hlavní cíle vzdělávacího programu
Principy vzdělávání metody a formy práce
Fylozofie školy
6
6
9
4.
Podmínky vzdělávání
10
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.6.1
4.6.2
Věcné podmínky
Životospráva
Psychosociální podmínky
Personální a pedagogické zabezpečení
Řízení mateřské školy
Spolupráce
Spoluúčast rodičů
Spolupráce s ostatními subjekty
10
11
12
13
14
15
15
15
5.
5.1
Organizace vzdělávání
Doplňkové programy
17
18
6.
Charakteristika vzdělávacího programu
20
7.
Charakteristika jednotlivých tříd
22
8.
Vzdělávací obsah
- integrované bloky (viz.příloha)
23
9.
Vzdělání dětí se speciálními potřebami
24
10.
11.
11.1
11.2
11.3
11.4
Zásady pro práci s IB
Evaluační systém
Evaluace vnější
Evaluace vnitřní
Vlastní hodnocení školy
Plán evaluace
25
26
26
26
26
27
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE
Název školy:
Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková organizace
Sídlo školy:
Tyršova 307, 790 01 Jeseník
Jméno ředitelky:
Jaroslava Bergerová, bytem Seifertova 1095
790 01 Jeseník
tel: 605 538 490
IČO:
IZO:
70914877
600150330
Zřizovatel:
Městský úřad Jeseník
Masarykovo nám 1
790 27 Jeseník
Kontakty MŠ Tyršova:
tel: 584 401 202
Mobil: 777 349 221
e-mail: [email protected]
Součásti školy:
odloučené pracoviště MŠ Dittersdorfova 1218
Kontakty MŠ Dittersdorfova:
Jméno vedoucí učitelky: Bc. Zuzana Poulíčková, bytem U jatek 691
790 01 Jeseník
tel: 794 046 940
Školní jídelna :
Provozář školní jídelny: Ing. Petr Hrouda, bytem Dukelská 265
790 70 Javorník
tel: 737 705 374
Předchozí školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (ŠVP) „S tebou mě baví pohádkový
svět“
Platnost: od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2009
Navazující ŠVP „Hrajeme si s krtečkem“
Na tvorbě ŠVP se podíleli: tým pedagogických pracovnic školy a rodiče dětí
ŠVP projednala pedagogická rada dne: 29. 9. 2009
1. aktualizaci ŠVP projednala pedagogická rada dne: 31 8. 2010
2. aktualizaci ŠVP projednala pedagogická rada 30.8.2011
2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
2.1 Historie a současnost mateřské školy Tyršova
Mateřská škola na Tyršové ulici 307, umístěna v blízkosti vlakového nádraží, má svůj počátek na jaře
1945. Byla pořízena adaptací zkonfiskovaného německého majetku. 1. dubna 1945 byla otevřena
2 oddělení povolením Zemské školní rady. Přílivem českého obyvatelstva do pohraničí vzrůstal také
počet dětí předškolního věku v mateřské škole. Na začátku školního roku 1945/46 bylo v mateřské
škole 29 dětí. V průběhu školního roku počet dětí vzrostl na 41. Školní rok 1945/46 byl ukončen
počtem dětí 70. Ve 2. poschodí mateřské školy byl byt.
Kapacita školy za současného počtu dětí ve městě byla nedostačující. Proto vznikaly další mateřské
školy na území města i v okolí.
V průběhu dalšího období byla kapacita školy naplňována zpravidla o počtu 66 dětí. Po roce 1989
počet dětí začal klesat, město mělo v úmyslu školu uzavřít. To byl ten správný čas rozhodnout se pro
hledání nových způsobů práce, nových metod i přístupů.
Mateřská škola svým prostředím a charakterem vzdělávání vytváří pro děti rodinné prostředí. Od
1. 9. 1997, kdy začala pracovat v programu Začít spolu, s počtem 55 dětí. V roce 1999 zahájila škola
se 75 dětmi a od roku 2001 je v mateřské škole stále 80 dětí. Postupně se zlepšovala spolupráce
s rodiči i ostatními partnery. Na žádost rodičů odsouhlasila Městská rada změnu názvu Mateřské
školy Jeseník, Tyršova na Mateřská škola Kopretina, Jeseník, Tyršova. Se vstupem do právní
subjektivity od 1.7.2001, je oficiální název: Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková
organizace. Počet dětí 80 je stálý, zájem o umístění dětí právě do této školy také. Tuto změnu však
plně podpořila změna systému práce, změna práce kolektivní v týmovou, uspořádání nábytku ve
třídách, celková změna způsobu práce.
2.2 Sloučení mateřských škol
1.1.2006 došlo ke sloučení Mateřské školy Kopretina na Tyršové ul. s Mateřskou školou na
Dittersdorfové ulici - jako odloučené pracoviště.
Mateřská škola Tyršova měla 73 dětí zapsaných dětí ve 3 třídách rozdělených podle věku.
Ve speciální třídě bylo 7 dětí. Škola jako celek měla 153 dětí, mateřská škola Kopretina měla již delší
dobu naplněnou kapacitu 80 dětí.
Mateřská škola Dittersdorfova se nachází v centru města poblíž areálu Základní školy Jeseník.
Mateřská škola má prostorné třídy, dostatečně velikou zahradu. Budova je po rekonstrukci,
s obnoveným pláštěm, vyměněnými okny, opraveným sociálním zařízením a provedenou obnovou školní
zahrady, s novými zahradními herními multifunkčními prvky z akátového dřeva. Má 4 třídy: 2 třídy
zpravidla rozděleny podle věku dětí a 1 třídu pro děti se speciálními potřebami. Celkový počet
přihlášených dětí pro školní rok 2010/2011 je 90. Kapacita mateřské školy je 90 dětí, která je plně
obsazená. V závěru škol. roku 2008/2009 se děti společně s učitelkami dohodly na názvech tříd:
Motýlci, Stonožky, Skřítci a Žabky.
Spojení obou mateřských škol nemělo příliš dobrý začátek. Rodiče i personál mateřské školy tuto
změnu přijali dost negativně. Bylo potřeba pro práci za těchto podmínek získat všechny pracovnice
školy i rodiče, vyhodnotit dosavadní stav úrovně podmínek pro vzdělávání, i organizaci vzdělávání.
Nejdůležitější bylo nastavit cíle i pravidla ve všech oblastech tak, aby postupně docházelo
k odbourávání zavedených stereotypů, probuzení aktivity a plného nasazení zaměstnanců, navázání
kontaktů a spolupráce především s rodiči, ale i s okolím. Bylo potřeba se zaměřit na nové formy
přístupu k dítěti. Po zjištění pozitiv a negativ, stanovení priorit a cílů, bylo možné vypracovat nový
ŠVP.
Nedostatečnou se jevila komunikace, a to mezi pedagogickými pracovnicemi navzájem i mezi
pedagogickými pracovnicemi a rodiči.
Současně se vzděláváním bylo nutné přistoupit k bezpečnostnímu opatření a provést co nerychlejší
opravu schodiště a naplánovat další opravy, vybavenost tříd, sociálních zařízení i zahrady.
Současná kapacita mateřských škol:
MŠ Tyršova: 80 dětí ( i zapsaných)
MŠ Dittersdorfova : 96 dětí ( zapsaných 93)
Každá mateřská škola má svůj ŠVP, z důvodu vzdálenosti škol ve městě, různosti vnějšího i vnitřního
prostředí školy, zavedených způsobů práce, zvyklostí při pořádání akcí pro děti, rodiče i ostatní
veřejnost.
MŠ Tyršova - má ŠVP s názvem „HRAJEME SI S KRTEČKEM“
MŠ Dittersdorfova má ŠVP s názvem „NA JEDNÉ LODI“. Program byl koncipován s ohledem na
nově obnovenou a vybavenou zahradu, navazující na úpravu kolem Vodní tvrze, prostor základní školy
na Průchodní ulici a Střediska volnočasových aktivit DUHA (SVČ DUHA).
3. HLAVNÍ CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
Dlouhodobé cíle ŠVP:
1. Podporovat duševní pohodu dětí, rozvíjet jejich intelekt, řeč, poznávací procesy a funkce,
city, vůli, kamarádské vztahy – cestou přirozené výchovy a vzdělávání na základě interakce
s okolím a svou vlastní prožitou zkušeností, se zaměřením na rozvoj smyslů
2. Učit děti vnímat svět kolem sebe, dění v tomto světě, utvořit základy pro odpovědný postoj
dítěte ke společenskému a přírodnímu prostředí
3. Zlepšovat tělesnou zdatnost, podporovat rozvoj pohybových dovedností, učit sebeobslužným
dovednostem, vést děti ke zdravému životnímu stylu
4. Podporovat rozvoj sociálně-kulturních postojů, návyků a dovedností dítěte, učit je přijímat
společenské, morální a estetické hodnoty
5. Rozvíjet a prohlubovat spoluúčast s rodiči v individuální spolupráci, nabídkou společných akcí,
poradenským servisem, vzájemnou komunikací
6. Efektivně řídit organizaci.
7. Podporovat sebereflexi všech, kteří ovlivňují práci s dětmi
3.1 Principy vzdělávání, metody a formy práce
"ZAČÍT SPOLU"
je program, který nás oslovil a přivedl ke změnám ve způsobu práce, uspořádání nábytku ve třídě,
vytvoření nového prostředí, k vytvoření nových podmínek pro spolupráci. Pochopení této změny se
velmi vyplatilo. Mateřská škola Tyršova od 1. 9. 1997 pracuje podle programu „Začít spolu“ (ZaS).
Na základě změny ve způsobu práce se daří mít stálý zájem o naplněnost školy. Práce se daří i při
několikeré výměně zaměstnanců školy, kteří jsou seznámeni se způsobem práce, důležitostí práce
týmové a podílu na podpoře spolupráce s rodiči.
Spolu s programem ZaS ctíme tyto hodnoty:
-
-
rozvoj celé osobnosti dítěte
důraz na vlastní aktivitu a kompetenci
tvůrčí aktivitu a osobnost dítěte i učitele
úlohu učitele jako vzoru i průvodce dítěte na jeho individuální cestě zvídavosti a učení
úlohu prostředí i navozené situace v aktivním učení
sociální dovednosti, schopnost vyjádření pocitů a spolupráce ve skupině
Cílem mateřské školy v souladu s programem ZaS pro děti i dospělé je :
-
-
posílit samostatnost a schopnost se rozhodovat
upevňovat zvídavost a přirozenou chuť poznávat
pečovat o sebe i druhé
poskytovat prostor k tvoření a rozvíjení představ
pomáhat rozvíjet pozitivní vztahy mezi dětmi
zvyšovat důvěru a zlepšovat dovednosti v týmové spolupráci
posilovat zdravou sebeúctu
chápat svět v souvislosti
zvyšovat toleranci a úctu k druhým i k životnímu prostředí
přirozeně zapojovat sociálně a zdravotně znevýhodněné děti i rodiny
Jakými prostředky realizujeme cíle ?
- promyšleným členěním prostoru do center aktivit (CA) ve třídě, vytvářením a obnovováním
podnětného prostředí pro učení a hru dětí
-
aktualizovanou volbou materiálu, který děti podněcuje k tvořivosti
překračováním bariér v komunikaci a spoluprací s okolím
aktivním nasloucháním a odezvou vzájemného kontaktu
aktivním zapojováním rodičů a příbuzných, jako nejdůležitějších vychovatelů a vytvářením co
nejlepšího prostředí pro ně
sdíleným prožíváním radosti a legrace
plánováním námětově zajímavých činností co nejvíce prožitkových
Hlavní činností pro dítě předškolního věku je hra. Tato potřeba je v naší mateřské škole plně
respektována. Při hře se nejvíce dítě otevře, vytváří vztahy, nejlépe se učí. Pokud je dítě
v podnětném, bezpečném a klidném prostředí, má možnost si hrát spontánně, projevit svůj pocit ze
hry, vyjádřit a sdělit, co se mu podařilo, co dokázalo, pokud si hraje s kamarády a má ze hry radost,
dochází k všestrannému rozvoji dítěte. Proto je hra v nejrůznějších podobách pro nás stavebním
kamenem. V průběhu dne hrají zejména námětové, dramatické, pohybové, hudební, výtvarné,
didaktické, psychomotorické, logopedické hry.
Hra je realizována v různých formách: spontánní, řízená, hry individuální, skupinové, kolektivní, hry
s přesnými pravidly, využíváme i momentálně vzniklých situací.
Při hře i ostatních hrových činnostech využíváme zejména metody rozhovoru, vyprávění besedy,
popisů obrázků, pozorování situací, změn kolem sebe, v přírodě, pozorování chování lidí, hodnocení
vlastní hry.
Podstatnou roli ve vzdělání má řízené učení, kooperativní. Při všech zvolených a naplánovaných
činnostech, zvolených metodách i formách vzdělávání, dbáme na učení co nejvíce prožitkové.
Zásady, které jsou pro nás pedagogické pracovnice důležité, abychom naplňovaly program:
- rozumět vývoji dítěte
- věnovat se pozorování dětí při práci a při hře
- plánovat skupinové i individuální cíle, které se zakládají na zájmu a potřebě dětí
- poskytovat měnící se pružné prostředí
- poskytovat úctu dětem a vážit si jejich nápadů
- povzbuzovat děti, aby vyřešily své problémy a vážily si jeden druhého
- klást otázky, které vedou děti k přemýšlení a odpovědi
Důležitými znakem programu ZaS je uspořádaný nábytek do CA:
- Domácnost, dramatické hry: v tomto centru zařazujeme především hry napodobivé
a námětové z oblasti rodinného života. Děti při hře napodobují dospělé a učí se různým
sociálním rolím. Rozvíjejí své schopnosti zvládat různé situace, chápat je. Hry podporují
citový rozvoj dětí a inteligenci. Děti si většinou hrají ve skupině do šesti dětí.
- Kostky: tady mohou být děti vysoce aktivní a tvořivé. Učí se chápat výšku a váhu, rozpoznat
tvary, spolupracovat, zlepšovat koordinaci oko – ruka. Při hře s kostkami si upevňují
matematické představy, rozvíjejí jemnou i hrubou motoriku. Dá se snadno rozpoznat jazykový
vývoj dětí a vyvíjející se vztahy mezi dětmi.
- Ateliér: výtvarné činnosti poskytují dětem radost, vzruch i uspokojení. Podporují v dětech
tvořivost, zvědavost, představivost a činorodost.
- Stolní a manipulační hry: při hrách procvičujeme jemnou motoriku, poznávání barev,
velikostí, upevňujeme matematické představy, schopnost srovnávat, dodržování pravidel
(společenské hry), ale i schopnost samostatného vyjadřování.
- Pokusy a objevy: co venku nasbíráme můžeme pozorovat, popisovat, zkoumat, vážit. Dáváme
dětem příležitost pochopit zákonitosti růstu, pozorovat a srovnávat, živé a neživé
- Dílna : v dílně si děti rozvíjejí svoji fyzickou sílu, dílna podporuje koordinaci. Rovněž jsou
rozvíjeny jazykové dovednosti dětí.
-
-
-
Knihy a písmena: jsou klidnějším místem. Různé pomůcky a materiály umožní dětem uvědomit
si, že se postupně naučí i psát. Dochází k rozvoji matematických představ, jazykových
dovedností, logického myšlení , paměti, ale i k rozvoji spolupráce.
Hudba: je centrum podporující hudebně pohybové schopnosti, ale i rozvoj sociálního cítění
a jazykového projevu. Hudba rozvíjí a podporuje motoriku, paměť dětí, napomáhá rozvoji
myšlení a abstrakcí.
Písek a voda: při hře s pískem u dětí podporujeme smyslový rozvoj, matematické představy,
chápání přírodních zákonů.
Chceme při každodenní práci připravovat dětem takové podmínky, abychom hrou, spontánní činností,
situačním učením nebo jinými metodami, formami a způsoby, vedly děti k osvojování kompetencí
a jejich postupnému zdokonalování. Hlavními klíčovými kompetencemi jsou :
1.
2.
3.
4.
5.
kompetence
kompetence
kompetence
kompetence
kompetence
k učení (Ku)
k řešení problémů (Křp)
komunikativní (Kk)
sociální a personální (Ksp)
činnostní a občanské (Kčo)
4. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ
4.1 Věcné podmínky školy
Vnitřní podmínky: Budova mateřské školy je vilového typu o 3 podlažích, s ohledem na členění a
prostory je plně využitá.
Suterén: po četných opravách škola využívá i dřívějších sklepů, kde jsou umístěny šatny pro děti
i zaměstnance, malá tělocvična, prádelna a kotelna a přípravna zeleniny. V suterénu školy je také WC
a sprcha k využití při pobytu dětí na školní zahradě. Nejvíce písemných informací rodiče dostávají
právě tady, kde je na nástěnkách pravidelně informujeme o změnách, dění ve škole, integrovaných
blocích, o narozeninách dětí v příslušném měsíci.
Třídy: Pro hru a řízenou činnost dětí využíváme 3 třídy, které jsou vybaveny novým nábytkem.
Uspořádání nábytku je do CA: Ateliér, Domácnost, Stolní a manipulační hry, Písek a voda, Pokusy a
objevy, Dílna, Kostky, Knihy a písmena, Hudba, Dramatické hry. Třetí třída využívá pro výtvarnou
činnost jídelnu. Jednotlivá CA jsou označena symboly, počtem dětí. V každém CA jsou pravidla, děti
se učí jimi řídit, jsou označeny obrázky a pravidly. Rozdělení prostoru třídy do CA a obměna
pomůcek a hraček podle potřeby v nich dětem skýtá možnost různých her a zapojení se do
různorodých činností. V průběhu roku jsou hračky, pomůcky a knihy vyměňovány za jiné. Děti si
zdobí třídu, i celou budovu vlastními výtvory, podle následujících realizovaných témat vše obměňují.
Mateřská škola má k dispozici 1 PC pro děti. Hračky, pomůcky a knihy jsou v průběhu roku několikrát
doplňovány novými. Každá třída má klavír. Ve dvou třídách je PC s internetovým připojením, 1
tiskárna, třetí třída má PC bez připojení.
Sociální zařízení je na každém podlaží. Děti je využívají podle svých potřeb, společně, pedagogické
pracovnice vedou děti ke správnému postupu při umývání, zacházení s mycím, splachovacím
zařízením, správně hygieně zubů – čištění po obědě. V každé umývárně mají děti zařízení pro
dezinfekci rukou, které je podle potřeby doplňováno a využíváno zejména při větším výskytu
přenosného onemocnění dětí. Sociální zařízení se sprchovými kouty jsou také součástí odpočíváren
a šaten, které slouží i pro pobyt na zahradě.
Školní jídelna: má kuchyň dostatečně vybavenou novým nábytkem, stoly, vanou pro ohřev jídla,
drtičkou ekologického odpadu, 2 myčkami. Součástí je sklad potravin, který je rozdělen. V 1. části
jsou suché potraviny, chladničky na mléko, ovoce, zeleninu, mrazák na zeleninu. V 2. části je úsek
přípravy masa s lednicí s mrazákem, náhradní sporák plynový, pracovní stoly, umývadlo. Školní jídelna
je svojí velikosti pouze pro jenu třídu. Proto je režim jídel uzpůsoben střídavě v intervalech po
3 hodinách, po třídách. V jídelně byly pořízeny nové stoly, židle pro děti i dospělé. Výška stolů
i židliček pro děti jsou nastavitelné.
Prostory pro odpočinek dětí jsou ve 4. podlaží rozděleny na ložnice pro 50 dětí a prostor pro
činnosti nespavých dětí, prostor pro porady, setkávání s rodiči k individuálním pohovorům.
Osvětlení v mateřské škole je opraveno, intenzita osvětlení vyhovuje platným normám.
Vnější podmínky: mateřská škola má prostornou zahradu, která je členěna na travnatou plochu, pro
hry dětí a společné akce s rodiči a na betonové hřiště pro využití sportovních her, jízdy na
koloběžkách, kolech a trojkolkách., v zimě bobování a hra na sněhu.
Každá třída využívá jedno pískoviště, které je opatřeno plachtou. Členění zahrady umožňuje pobyt
všem dětem na zahradě, pokud jsou zařazeny hry na pískovišti, jinak se postupuje podle provozního
řádu školy. Škola využívá pobytu venku částečně na školní zahradě a částečně v okolí mateřské
školy, které má překrásnou přírodu.
Zahradu využíváme také k různým akcím s dětmi a rodiči („Strašidel se nebojíme“, „Jarní čarování“,
letní i zimní olympiády, závody s dopravní tématikou, karnevaly, oslavy Dne dětí).
S dopravní tématikou,
Mateřská škola má ve spolupráci s firmou Zahradní a krajinářská architektura s.r.o. BRNO
rozpracován projekt na obnovu zahrady mateřské školy na Tyršové ulici, realizace 1 části byla
provedena na jaře 2011 firmou TR Antoš s.r.o. - dětská hřiště, Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov
(herní prvky z akátového dřeva).
4.2 Životospráva
Stravování - mateřská škola má vlastní školní jídelnu, která je její součástí. Od 1. 9. 1997, kdy škola
vstoupila do programu ZaS, lze konstatovat, že strava splňuje požadavky plnohodnotné stravy
s důrazem na podávání výhradně čerstvé zeleniny a ovoce celoročně, cereálií, vlastního jogurtu,
převahu bílého masa a tmavého pečiva, snížené množství tuku, cukru. Od ranních her mají děti
k dispozici pitný režim, který zastupuje dostatečné množství druhů čajů, minerálky, džusů.
Několikrát ročně dětem zařazujeme šťávu z čerstvého ovoce z odšťavovače. Klademe velký důraz
na pitný režim v letním období při pobytu venku. Pitný režim je samoobslužný.
Je dodržován 3 hodinový interval mezi jídly. K odpočinku dětí má mateřská škola stálé ložnice ve
4. podlaží mateřské školy a odpočinkový „Koutek“ pro nespavé děti.
Mateřská škola sleduje, zejména u nových děti, výskyt alergie. Každoročně se objevují alergie
převážně na potraviny. Učitelky na základě individuálních zjištění s rodiči dětí, domlouvají
s kuchařkami způsob přípravy jídel a zajištění vyřazení alergenů. Respektují společně potřeby
dítěte, které doplňují vhodným pitným režimem. Na základě dohody s rodiči byl vyřešen pitný režim
pro pobyt venku plastovým boxem s označenými kelímky pro každou třídu, s ohledem na praktické
využití, označení a umývání v myčce.
Pobyt venku – je realizován každodenně. Mateřská škola využívá při pobytu na zahradě, 3 pískoviště,
velmi dobře ošetřovanou travnatou plochu k pohybovým činnostem, pohybovým, závodivým hrám,
hřiště využívá zejména k dopravní výchově s využitím trojkolek, koloběžek a kol, ke sportovním hrám
u připravených stanovišť. V době letního období a teplého počasí zařazujeme ranní scházení přímo
na zahradě. Vycházky jsou zařazovány v souladu s TVP.
Aktivity, odpočinek - v průběhu dne dbáme na střídání aktivit s relaxací, několikrát denně
zařazujeme pohybové chvilky. Po obědě děti odcházejí do svých ložnic a ukládají se k polednímu
lenošení. Z jedné ložnice byl vybudován nový prostor „Koutek“ pro klidné hry nespavých dětí. Byl
vybaven stolečky pro 12 dětí, odpočinkovým koutem a 2 komodami pro uložení hraček. V druhé části
je rozkládací stůl pro porady zaměstnanců, individuální pohovory s rodiči a skříň na pomůcky.
4.3 Psychosociální podmínky:
Snahou celého týmu mateřské školy je, aby dítě bylo maximálně spokojené a šťastné.
Na úrovni školy:
- Mateřská škola má velmi dobré klima, které je možné doložit stálým a velkým zájmem o
mateřskou školu.
- Práce jednotlivých pracovníků školy je založená na týmové spolupráci. Všechny učitelky šíří
pohodu ve třídách i při spolupráci s rodiči.
- Děti mají možnost sledovat vstřícné jednání učitelky s rodiči, v průběhu dne, nebo na
společných akcích pro děti a s dětmi.
- Zaměstnanci školy mezi sebou respektují pravidla komunikace, naslouchají si, společně
vytvářejí pravidla, plánují, vyhodnocují.
- Vycházejí i z hodnocení a požadavků rodičů, vyplývajících z anket, dotazníků a společných
setkání.
- Ve vztazích mezi dospělými je vzájemná důvěra, všechny činnosti jsou plánovány
a připravovány v týmu tak, aby nápady, metody a způsoby práce mohly využít i ostatní
pracovnice.
- Vytváříme předpoklady pro vstup dítěte do mateřské školy a jeho seznámení se s prostředím
formou mateřského klubu „Klubíčko“ realizovaného v odpoledních hodinách.
Na úrovni třídy
- Učitelky se domlouvají o práci s dětmi každodenně, většinou pracují v centrech aktivit
společně. Vytváří pohodu, klidné, podnětné a rozmanité prostředí.
- Obě učitelky společně plánují a dávají dětem možnost volby.
-
-
Učitelky dětem při práci dávají možnost dokončit činnost, dohrát si hru, proto je rozvržení
pracovní doby učitelek uspořádáno tak, aby zejména při práci v centrech aktivit byly
přítomné ve třídě učitelky dvě.
V případě nepřítomnosti spolupracuje učitelka s uklízečkou, nebo školnicí.
Učitelka na začátku práce s dítětem zjistí, jak dítěti říkají doma, přijímá dítě takové, jaké
je.
Děti se ve třídách podílejí na společném vytváření pravidel soužití, která jsou vyvěšená v CA,
,v jídelně i v umývárně.
Učitelky úzce spolupracují s rodiči dětí.
Učitelky informují rodiče o dítěti.
Obě učitelky přijímají připomínky od rodičů a předávají je celému týmu jako podklad pro
hledání cest k řešení, plánování, nebo ke změně.
Tým školy respektuje zvyklosti a rituály třídy.
Na úrovni pedagogické pracovnice:
Všechny pedagogické pracovnice respektují cíle mateřské školy, pracují tak, aby podpořily image
školy, její naplněnost a samy se prací s dětmi obohacovaly, učily. Je důležité:
- být každodenně připravená na práci
- před zahájením práce mít připraveno dostatek pomůcek a materiálu pro hru a činnosti dětí
-
být zdravotně i psychicky v pohodě, nebát se požádat o pomoc kolegyni
mít na zřeteli rovný, stejný přístup ke všem dětem
Spolupráce s ostatními zaměstnanci při vzdělávání dětí:
- Je dlouhodobou zvyklostí vzájemně si při práci pomáhat. Některé situace pro spokojenost
dětí vyžadují větší pozornost ze strany uklízečky i školnice. Ta je pro děti i pedagogické
pracovnice velkým přínosem.
- Mateřská škola pořádá několik organizačně náročných akcí v průběhu roku, při které je
významná spolupráce s uklízečkami i kuchařkami.
- Velmi důležitý je přístup zejména kuchařek k dětem trpících alergií.
Co vyžadujeme od dětí - dodržujme sami!!
Pro dobré klíma školy platí:
- vzájemně se přijímat takoví, jací jsme
- kontaktovat se očima, když spolu mluvíme
- usmívat se na sebe
- oslovovat druhého jménem tak, jak je mu to příjemné
- dodržovat přirozenou slušnost a ohleduplnost
- povzbuzovat druhého, ale i dokázat požádat o pomoc
- pochválit, co se druhému daří
4.4 Personální a pedagogické zabezpečení
Mateřská škola Kopretina má 23 zaměstnanců
Učitelky
: 14
Školnice
: 2
Uklízečky
: 2
Kuchařky
: 2
Pracovnice provozu : 2
Provozář ŠJ
: 1
Celkem
: 23 zaměstnanců
Věkový průměr všech zaměstnanců je: 46 let
Mateřská škola Dittersdorfova
V současné době tvoří tým našeho odloučeného pracoviště 13 pracovníků, z toho jeden muž, provozář
školní jídelny,7 pedagogických pracovnic, z toho 5 se středoškolským vzděláním, 1 s odpovídajícím
vysokoškolským vzděláním, 1 s VŠ, obor učitelství pro druhý stupeň ZŠ. Jedná se o učitelky všech
věkových kategorií. Zaměření pedagogů je různorodé a tím je zajištěna pestrost práce s dětmi ve
všech oblastech. Pedagogové se sebevzdělávají. Ředitelka školy (ŘŠ) vytváří podmínky pro další
systematické vzdělávání pracovnic, které absolvují semináře a školení v rámci dalšího vzdělávání pro
pedagogické pracovníky (DVPP), která rozšiřují jejich odbornost. S obsahem absolvovaného semináře
daná pracovnice seznamuje ostatní na pravidelných poradách. Provoz zajišťují 4 pracovnice,
kuchařka, pracovnice provozu, školnice a uklízečka.
Mateřská škola Tyršova
k 31. 8. 2010 tým mateřské školy představuje 12 pracovníků. Vzdělávání dětí zabezpečuje
6,pedagogických pracovnic, 1 školnice, 1 uklízečka, 1 kuchařka, 1 pracovnice provozu, provozář školní
jídelny.
1 pedagogická pracovnice je nekvalifikovaná – studuje vyšší odbornou školu. Provoz mateřské školy je
zajišťován tak, aby splňoval optimální zajištění pedagogické péče. Je zpracován DVPP, podle kterého
se pracovnice vzdělávají a své poznatky předávají na poradách ostatním. Mezi všemi zaměstnanci
školy jsou vytvořeny kvalitní vztahy založené na slušnosti, v souladu se společenskými pravidly a
pedagogickými zásadami výchovy a vzdělání dětí předškolního věku
Ředitelka MŠ
úv.:1,00
Vedoucí učitelka
úv.: 1,00
7 učitelek-úv.: 7,50
4.5
Školnice - úv.: 1,00
Uklízečka-úv.: 1,00
VŠJ
úv.:0,80
Školnice – úv-1,00
Uklízečka-úv.: 0,85
6 učitelek – úv.6,00
2 kuchařky – úv.: 1,95
2 PP – úv: 1,90
Řízení mateřské školy
Každodenní vzájemná komunikace, předávání si informací, zkušeností je základem úspěšné práce naší
mateřské školy. Všichni pracovníci samostatně a bez obav vyjadřují své názory, které ostatní
otevřeně přijímají. Pracujeme v ovzduší vzájemné důvěry a tolerance.
Podmínkou úspěšného řízení mateřské školy je pro nás mít vytvořen funkční informační systém
S ohledem na skutečnost, že se jedná o 2 pracoviště, je nutné přesné stanovení kompetencí nejen
vedoucích pracovníků, ale celého týmu.
Prostředky realizace:
- osobní kontakt (porady ŘŠ a vedoucí učitelky (VU), provozní porady a pedagogické rady,
-
vzájemné hospitace, příležitostné návštěvy)
elektronická pošta (situace vyžadující zpětnou vazbu)
telefonické hovory (řešení aktuálních situací)
oběžníky (pokyny k organizaci, program porad)
informace na nástěnkách pro zaměstnance školy
vymezení kompetencí v pracovních náplních všech zaměstnanců školy, v příloze ročního
pracovního plánu školy
Ř ve spolupráci s VU
mají vypracovaný plán kontrolní činnosti, vyhodnocují práci všech
zaměstnanců, včetně sebereflexe, pozitivně hodnotí jednotlivé dílčí úspěchy a tím motivují ke
kvalitě vykonávané práce, včetně ocenění prokazatelně výkonných zaměstnanců. Důraz je kladen na
nutnost inovací ve výchovně vzdělávacím procesu, odbourávání zavedených stereotypů, probuzení
aktivity a plného nasazení zaměstnanců, uplatňování nových metod a forem přístupu k dítěti.
ŘŠ a VU vytvářejí prostor pro spoluúčast při řízení pro všechny zaměstnance, názor a myšlenka
každého zaměstnance je přijímána, všichni mají spolurozhodující hlas, všichni se podílejí na dění
v mateřské škole. Podporují a motivují všechny zaměstnance k týmové práci, k vyjasnění záměrů,
cílů a možností, jak se jim přibližovat, na jakých principech do budoucna stavět, aby byly postupně
nastaveny předpoklady k úspěšnému rozvoji školy.
Spolupráce se zřizovatelem, orgány státní správy a s ostatními subjekty pomáhá naší mateřské
škole při prezentaci na veřejnosti, která je základem pro dobrou image a zájem o školu.
4.6 Spolupráce
Spolupráce s partnery je pro naši celou mateřskou školu nepostradatelná. Má význam při zajišťování
podmínek vzdělávání, finančního zajištění, organizaci a navazování vztahů i získávání zpětné vazby.
4.6.1 Spoluúčast rodičů
Jedním z nejdůležitějších článků spolupráce jsou rodiče, a to jako partneři. Snažíme se o vstřícnou
a odbornou komunikaci, navazování partnerských vztahů s cílem společného působení na vzdělávání
dětí. Již několik let funguje v mateřské školy „Pracovní skupina Rodičů“ (nazvali se sami), která je
mateřské škole velmi nápomocná. Schází se s pedagogickými pracovnicemi několikrát ročně. Na
začátku roku při plánování celého školního roku, dále pak před každou připravovanou akcí pro děti.
Aktivně se účastní organizování společných setkání s rodiči, připravuje program, zajišťuje
organizaci sponzorství.
Oblíbené akce školy ve spolupráci s rodiči:
- společné setkání rodičů a školy
- podzimní zahradní akce „Strašidel se nebojíme“
- pečení perníčků s dětmi a rodiči
- mikulášská a vánoční besídka
- oslava Dne matek
- „Jarní čarování“ (zahradní akce)
- „Odemykání studánek“
- rozloučení s předškoláky
4.6.2 Spolupráce s ostatními subjekty
S ohledem na zlepšování kvality vzdělávání a image školy, mateřská škola spolupracuje se subjekty:
ZŠ:
- zjišťování adaptace našich dětí a začlenění do 1. třídy ZŠ
- návštěva předškolních dětí v 1. třídě ZŠ
- účast učitelek MŠ při zápisu do 1. třídy ZŠ
- účast učitelek 1. třídy ZŠ při besedě s rodiči „O školní zralosti dítěte“
ZUŠ:
- návštěva koncertů v kapli
- hudební vystoupení žáků ZUŠ v mateřské škole
SVČ DUHA:
- na úrovni realizace keramiky, výuky na zobcovou flétnu a výuky angličtiny
- spolupráce při účasti výstav a besed pořádaných Duhou
ÚSP:
- účast na výstavách
Vlastivědné muzeem:
- účast na aktuálních výstavách
PČR:
- ukázky práce policistů
- besedy s psovody
-
zabezpečování dohledu při hromadných akcích
Městské kulturní zařízení:
- MŠ využívá nabídky MKZ v Jeseníku k přípravě a organizaci kulturních akcí pro děti ( kino,
divadlo, koncerty) a zařazuje je 1x měsíčně do informativního měsíčního plánu zasílaného
rodičům elektronicky, současně na nástěnce
Hasičská záchranná služba:
- účast na exkurzi v hasičské zbrojnici – ukázka práce, beseda
- zabezpečení dohledu při hromadných akcích
Záchranná zdravotní službo:
- účast na exkurzi na stanici (ukázka první pomoci)
Babičkou harmonikářka:
- návštěva s přáníčkem a pozdravem, jako poděkování za dlouholetou spolupráci s MŠ (Vánoce,
Velikonoce, Den matek)
Penzione pro důchodce:
- mateřská škola připraví plán spolupráce (vystoupení dětí u příležitosti Vánoc, Velikonoc, Dne
matek), dle termínů je bude ve školním roce realizovat
Lyžařská školola:
- zajišťování realizace lyžařského výcviku s lyžařskou školou, s připravenými dokumenty
Knihovna Vincence Priessnitze:
- realizace besed pro děti k domluvenému tématu
-
využití možnosti půjčování knih k vypracovaným tématickým blokům (dle potřeby)
Pedagogicko-psychologická poradna:
- spolupráce MŠ s PPP Jeseník při zajištění a realizaci besedy pro rodiče předškolních dětí –
„Školní zralost dětí“
- spolupráce s PPP Jeseník (zpracování dotazníku na požádání)
Zřizovatel:
- při zajištění financování škol
- při plánování rozpočtových výhledů
- při odstraňování havarijních událostí
- při zajišťování prázdninového provozu ve městě
- při zápisu do mateřských škol
- při výběrových řízeních
Speciálně pedagogické centrum Olomouc:
- mateřská škola dětem zajišťuje logopedickou péči a logopedickou prevenci ve spolupráci
s SPC Olomouc, pracoviště Jeseník.
5.ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ
Provoz mateřské školy je od 6,30 do 16,30 hodin.
Směnování učitelek je zajištěno tak, aby co nejvíce byly zajištěny prožitkové činnosti, nedocházelo
k přílišným změnám v organizaci, činnosti děti aby probíhaly v klidu, zejména v adaptačním období,
kdy děti jsou velmi citlivé na jakoukoliv negativní situaci. Při ranním scházení a odpoledním
rozcházení učitelky přicházejí a končí přímou práci postupně. Důraz klademe na to, aby při řízených,
nebo náročnějších situacích byly přítomny ve třídě vždy učitelky dvě. Velkou pomocí je spolupráce
s uklízečkou nebo školnicí, je velkým přínosem.
Při spolupráci s rodiči působíme na ně tak, aby si dokázali najít chvilku času a kdykoliv po domluvě
s učitelkou setrvali ve třídě a zapojili se s dětmi do her a činností.
Režim dne přizpůsobujeme přání rodičů, respektujeme dobu příchodu i odchodu, odchodu do
zájmových aktivit s rodiči.
6,30
8,20
8,40
9,00
h
h
h
h
ranní scházení, volné hry v centrech aktivit, pohybová aktivita, hygiena, ranní kruh
přesnídávka – Sluníčka
přesnídávka – Berušky
přesnídávka – Včeličky
hry a řízené činnosti v CA podle tématického plánu
činnosti při pobytu venku
11,20 h oběd - Sluníčka
11,50 h oběd - Berušky
12.20 h oběd – Včeličky
čištění zubů, hygiena, polední „lenošení“ - poslech pohádek, relaxační hudby, klidné hry, činnosti
v hracím koutku nebo ve třídě (pro nespavé děti), individuální činnosti, logohrátky, keramika,
angličtina, hra na zobcovou flétnu
14,20 h svačina - Sluníčka
14,40 h svačina - Berušky
15,00 h svačina – Včeličky
Do 16,30 h - odpolední činnosti - volné hry v CA, činnosti venku na školní zahradě
Podle názvu jsou všechny děti rozděleny do 3 skupin (Včeličky, Sluníčka, Berušky). V souladu
s programem ZaS pracujeme s dětmi v CA s označeným maximálním počtem dětí a stanovenými
pravidly. V průběhu dne děti rozdělujeme na 5 - 6 skupin. V případě potřeby spolupracujeme
s uklízečkou a školnicí, vítáme i zapojení rodičů.
5.1
DOPLŇKOVÉ PROGRAMY:
Předadaptační program:
Abychom pomohli rodičům i dítěti zvládnout psychicky náročné období, jakým vstup do MŠ je,
nabízíme jim předadaptační a adaptační program „Klubíčko“ - v úterý od 14,30 do 16,00 hodin.
Pravidelně jednou týdně odpoledne mohou děti společně s rodiči před zápisem do MŠ navštěvovat
naši školu v „ KLUBÍČKU“. Jedná se o mateřský klub pro maminky s dětmi, na rodičovské dovolené.
Byl založen se souhlasem zřizovatele a Hygieny v Šumperku v r. 1999. V Klubíčku se střídají tyto
aktivity: hudebně pohybová cvičení, cvičení v tělocvičně, hry v CA, odborné poradenství.
Další oblíbenou možností, kterou rodiče s dětmi v předadaptačním období často využívají je účast
na hromadných společných akcích („Strašidel se nebojíme“, Mikulášská besídka, Jarní čarování,
ostatní, které realizujeme plánu).
Adaptační program:
Podle schopnosti dítěte, odloučit se od rodiče, má rodič možnost pobývat ve třídě a pomoci dítěti
začlenit se do kolektivu. Kdykoliv v průběhu dne má možnost zapojit se do společných činností dětí.
Dětem pomáhá překonávat odloučení oblíbená hračka, kterou si přinesou z domova.
- Na základě logopedické prevence s názvem Logohrátky, kterou podporujeme rozvoj řeči
a slovní zásoby, a po dohodě, doporučujeme rodičům návštěvu logopeda.
- pro všechny děti zprostředkováváme lyžařský výcvik na Miroslavi (dle zájmu rodičů)
-
5.2
Ve spolupráci s Duhou :
Umožňujeme návštěvu keramiky předškolních dětí v odpoledních hodinách.
Nabízíme zprostředkovaně skupinovou výuku anglického jazyka a hry na flétnu v prostorách
naší školy v odpoledních hodinách.
CELOROČNÍ DOPLŇKOVÝ PROGRAM
„Co vyprávěla stará popelnice“
Je celoroční doplňkový program, který prolíná všemi složkami vzdělávacího procesu. Rozvíjí
environmentální cítění a vede k osvojení si základů ekologického chování. Vede děti k tomu, aby se
naučily vnímat svět kolem sebe, ať už se jedná o svět přírody, či svět lidí. Vede je k tomu, aby jim
kvalita okolního světa nebyla lhostejná, aby věděly, co člověk má a musí pro jejich zdraví a zdraví
své vlastní udělat.
Ranní kruh :
- řešíme a tvoříme kalendář počasí
-
určujeme rostliny a zvířata
-
sledujeme v encyklopediích
-
třídíme odpady a materiály (do barevných kontejnerů z kartonu, z plastu)
-
zpíváme písně s ekologickou tématikou
povídáme si o naší Zemi
půda, vzduch, voda slunce – jaké jsou?
znáš věci kolem nás
Centrum knihy:
- prohlížíme leporela o krtkovi
používáme časopisy o přírodě, stříháme obrázky
učíme se básně a posloucháme povídky
vytváříme knihu s ekologickou tématikou (s vystříhaných obrázků)
Kostky :
- stavíme ekosystémy
- stavíme město (tříděný odpad)
Manipulační hry:
- hrajeme stolní hry
pracujeme s odpadovým materiálem (papír, plast, karton, sklo)
vyrábíme z přírodnin
Hudba :
- posloucháme a určujeme zvuky přírody (z nahrávky, v přírodě)
hrajeme na nehudební nástroje (odpad)
hrajeme pohybové etudy s ekologickým zaměřením
Ateliér:
- zážitky z vycházek, pozorování, besed a exkurzí si sdělujeme
-
výtvarně dotváříme odpadový materiál
Pokusy a objevy:
- děláme pokusy s vodou, půdou, sněhem
-
Písek
-
-
pečujeme o rostliny
pracujeme s lupou, mikroskopem
pozorujeme zajímavosti jen tak
a voda:
stavíme ekosystémy
tvoříme z nasbíraného materiálu
Dílna:
-
pracujeme se dřevem
-
přikrmujeme zvěř a ptáky
vyrábíme z plastů, kartonů a odpadového materiálu
Pobyt venku:
- zařazujeme vycházky do přírody
-
pracujeme se zahradním nářadím (úprava okolí )
sbíráme přírodniny
upravujeme okolí studánky, pramenů,
všímáme si nevhodného chování lidí
Besedy: Brontosauři, Duha, lesáci
Exkurze: sběrný dvůr, Duha (zvířata)
Sběr papíru: sběr papíru, plastů,
Akce s rodiči: „Odemykání studánek“, „Zamykání lesa“
5.3
PREVENTIVNÍ LOGOPEDICKÁ PÉČE – celoroční doplňkový program(zkrácená
verze)
„LOGOHRÁTKY“
„ŘÍKEJ SI SE MNOU“
OBSAH:
PREVENTIVNÍ LOGOPEDICKÁ PÉČE
- Charakteristika preventivní logopedické péče
- Pedagogický záměr
1. LOGOHRÁTKY
1.1
Charakteristika, obsah cvičení
1.2
Organizace časová
1.3
Organizace prostorová
1.4
Vzdělávací obsah, myšlenková mapa
1.5
Nabídka činností – rámcová osnova
2. ŘÍKEJ SI SE MNOU
2.1
Charakteristika
2.2
Pedagogický záměr
2.3
Individuální plán, dílčí cíle
2.4
Osnova
2.5
Kontrola, vyřazení logopedem
2.6
Závěrečné hodnoceni
3.EVALUACE
3.1
Dotazník – rodiče
3.2
Dotazník – učitelky
4.ZÁVĚR - záměr pro další ŠVP
PREVENTIVNÍ LOGOPEDICKÁ PÉČE
Charakteristika preventivní logopedické péče
Preventivní logopedická péče je nutnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu a zaujímá v práci
s dětmi velmi důležité místo. V posledních letech se výslovnost dětí podstatně zhoršila, zhoršila se
komunikace celkově společně s formou hry dětí. Aby děti byly připravené na vstup do první třídy, je
důležité sledovat vývoj dětské řeči po celé období v MŠ a špatným návykům předcházet.Na začátku
školního roku, pedagogické pracovnice v rozhovorech, při vyprávění, při popisu obrázku i při
spontánní hře zjišťují, s jakou řečovou vybaveností jednotlivé děti do mateřské školy přicházejí.
Vývoj řeči probíhá u každého dítěte individuálně, proto je nutný individuální přístup i při logoprevenci. Pedagogické pracovnice podchytí při pozorování výslovnost dětí, při individuálních
pohovorech s rodiči zjistí zájem o prevenci, na základě zjištění, s písemným souhlasem rodičů bude
probíhat logopedická prevence formou kroužku v poledních hodinách. Dvakrát ročně bude provedeno
písemné zhodnocení „Logohrátek“. Skupinová logopedická prevence je doplňkovým programem
školního vzdělávacího programu „Hrajeme si s krtečkem“. Logopedická preventivní péče je
rozpracována jako doplňkový program a příloha ŠVP.
Pedagogický záměr :
Pedagogickým záměrem preventivní logopedické péče v naší škole je podchytit kvalitu řeči i
výslovnosti dětí, pracovat s dětmi preventivně, podchytit děti s logopedickými vadami či jinak
narušenou komunikační schopností a ve spolupráci s rodiči a s odborníky, těmto dětem pomoci při
odstraňování logopedických vad a rozvíjení komunikačních schopností a dovedností. Přednostně se
zařazují děti s odloženou školní docházkou a děti předškolní.
Logopedická prevence v mateřské škole je zaměřena na všestranný rozvoj osobnosti dětí, tělesnou
obratnost, manuální dovednost, motoriku mluvidel, hospodaření s dechem, smyslové vnímání (zrak,
sluch, hmat, čich, chuť), cit pro melodii, rytmus a tempo.
Činnost logopedické prevence je obsahově v souladu se školním vzdělávacím programem „Hrajeme si
s krtečkem“. Navrhované a plánované činnosti jsou motivovány dle jednotlivých integrovaných bloků
a jejich podtémat:
Činnost logopedické preventivní péče je v mateřské škole rozdělena a do dvou částí a pojmenovány
takto:
1. „LOGOHRÁTKY“
2. „ŘÍKEJ SI SE MNOU“
1.LOGOHRÁTKY
1.1 Charakteristika, obsah cvičení:
Logohrátky jsou činnosti skupinové, které budeme využívat v době poledního lenošení i podle
potřeby, přednostně s dětmi s OŠD, předškolními i nespavými mladšími. Rodiče se s touto činností
seznámí na společném setkání. Pracovat se s dětmi bude na základě jejich písemného souhlasu.
Soustředíme se zejména na posílení školní zralosti dětí, jejich připravenost na čtení, psaní. Na
konci školního roku bude provedeno písemné hodnocení.
Obsah cvičení: (motivace, sluchové hry, dechová cvičení, gymnastika mluvidel, rytmizace slov,
říkadel, rozpočitadel, grafomotorika, práce s „Bzučákem“, s logopedickým zrcadlem
Použité pomůcky: Logopedické pexeso, obrázky, omalovánky, bzučák, logopedické zrcadlo, pracovní
listy, obrázkové knihy, rytmické nástroje, výtvarný materiál, Čtveřice obrázků….
1.2 Organizace časová:
Logopedická preventivní péče je zpracována dle potřeb vycházejících ze ŠVP dále promítnutá do
TVP, prováděna denně při spontánních činnostech ranních i odpoledních, je součástí ranního kruhu i
řízené činnosti. Práce s vybranou skupinou dětí bude probíhat cca 20 minut.
1.3 Organizace prostorová:
Logohrátky bude učitelka (absolventka kurzu pro logopedickou prevenci) provádět s vybranou
skupinou dětí v herně pro nespavé děti nebo ve třídě.
1.4.Vzdělávací obsah logopedické prevence, (v souladu s ŠVP), činnosti budeme vybírat a
motivovat dle plánovaných integrovaných bloků a jejich podtémat:
1. P - Hrajeme si s krtečkem
B - Krteček a strašidla
M - Krtečkův barevný svět
T - S krtečkem zamykáme les
2. S krtečkem slavíme zimní svátky
D - S čerty nejsou žerty
N - sníh, štípe mráz, vánoce jsou tady zas
3. Co nás krteček naučí
V - Slavíme Masopust
F - Než půjdu do školy
K - Chci být zdravý
H, CH - Krtečkovo zimní dovádění
L - Co děláme celý den
4. Krtečkovy jarní radovánky
C - Velikonoční zajíc, ten má práce nejvíc
S - Jaká je zahrádka a kde bydlí zvířátka
Z - Hasiči v našem městě
Č - Jarní čarování
5. Cestujeme s krtečkem
Š - Slavíme svátek dětí
Ž - Naše země
J - Vodu potřebujeme
R - Hrajeme si s tátou
Ř - Jedeme do ZOO
1.5 Nabídka činností, rámcová osnova:
1. Motivace (navození zájmu, příběh)
2. Sluchové hry (zvuky zvířat, zvuky známých činností)
3. Dechová cvičení
4. Gymnastka mluvidel (procvičení jazyka, horní čelist, dolní čelist)
5. Rytmizace slov, říkadel, rozpočitadel (rytmizace písní, slov, říkadel, jmen, názvů, určování a
rozlišení délky tónu, grafický záznam, práce s „Bzučákem“
7. Grafomotorika (využití různě velikých formátů papíru, tabule, výtvarných pomůcek
6. Použité pomůcky: (logopedické pexeso, obrázky, omalovánky, bzučák, logopedické zrcadlo,
pracovní listy, obrázkové knihy, rytmické nástroje, výtvarný materiál, Čtveřice obrázků….)
2.ŘÍKEJ SI SE MNOU – je logopedická prevence individuální
2.1 Charakteristika :
V každoroční běžné praxi provádíme na začátku školního roku záznamy z pozorování a na
základě individuálních pohovorů s rodiči a jejich požadavků sestavujeme s dětmi stručný
individuální plán, jehož součástí je i logopedická prevence. Na základě průzkumy zájmů
rodičů a logopedické diagnostiky provedené logopedkou, kromě skupinového kroužku
Logohrátky, budeme provádět jednoduchá cvičení na úrovni logopedické prevence a to
přednostně s dětmi s odloženou školní docházkou a s dětmi předškolními. Toto je záležitost
individuálních chvilek v průběhu dne a dále pak plánovaně v individuální práci s dítětem za
přítomnosti rodiče. Této činnosti předchází diagnostika logopedkou a těsná spolupráce
s pedagogickou pracovnicí, provádějící logopedickou prevenci.Cvičební materiál volíme
takový, abychom co nejdříve zvládli cvičenou hlásku. Vyvozenou hlásku vřazujeme do
krátkých a artikulačně snadných slov, v nichž se kromě nacvičované hlásky nevyskytuje
žádná z hlásek, jež dítě dosud nedovede vyslovit. Pokud hlásku neprocvičíme ve větách a
neupevníme ji v běžné řeči, nezačneme s výcvikem další nesprávně tvořené hlásky.
Využijeme co nejvíce běžné řeči a lehkých říkánek.
2.2 Pedagogický záměr:
záměrem je individuální plánovanou preventivní prací za spoluúčasti rodičů pomoci dětem
k všestrannému rozvoji a kvalitní připravenosti na vstup do 1. třídy základní školy( logopedickou
diagnostiku a kontrolu provádí logoped)
2.3 Individuální vzdělávací plán, dílčí cíle
Individuální plán pro dítě je vypracován na základě pozorování , epizodických záznamů, pohovoru
s rodiči, jejich zájmu o individuální práci s dítětem, písemného souhlasu, diagnostiky logopedem
2.4
2.5
2.6
Osnova:
1. Úvodní rozhovor
2.Sluchové hra
2.Dechové cvičení
3.Gymnastika mluvidel
4.Procvičování a upevňování hlásky vyvozené logopedem
5. Závěr, doporučení
Vyřazení logopedem (logoped provede kontrolu výslovnosti a navrhne vyřazení z preventivní
péče nebo další postupy)
Závěrečné hodnocení
3.EVALUACE, CELKOVÉ HODNOCENÍ
3.1
dotazník pro rodiče
3.2
dotazník pro pedagogické pracovnice
4.ZÁVĚR – záměr pro další ŠVP
6. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
„HRAJEME SI S KRTEČKEM“
Vznik: ŠVP je dokument, který byl vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro
předškolní vzdělávání (dále jen RVP ) a Kurikulem Programu ZaS, podle kterého mateřská škola
pracuje od 1. 9. 2007.
Uvedený název ŠVP vznikl zcela jednoduše. Postavička krtečka se sama přímo nabízela, neboť při
obstarávání literatury k předchozímu programu na nás v každé prodejně „vykukovala“. Děti nosily
omalovánky, CD a DVD s krtečkem, mnohdy i oblečení. Nebylo těžké zjistit, zda by ho chtěli
přijmout jako kamaráda na delší dobu. Souhlasili i rodiče. A tak jsme dali hlavy dohromady. Na
základě pečlivé analýzy předchozího projektu, jsme si ujasnily a stanovily záměry a cíle pro další
období, kam a jakým způsobem se chceme dostat a čeho chceme dosáhnout. Prostudovaly jsme si
obsahy jednotlivých knih a připravovaly se vytvořit tématický projekt. K plánování jsme přizvaly i
pracovní skupinu rodičů, která předložila návrhy, dle jejich názoru, pro děti zajímavých témat. A tak
začaly vznikat první společně vytvořené integrované bloky (IB).
Cíl: postavička pracovitého krtečka nám pomůže vytvořit podnětné prostředí pro spoustu
spontánních her, rozvoj pohybových dovedností, navazování přátelství, spolupráci mezi dětmi
i dospělými, vede děti ke zkoumání a přemýšlení, hledání souvislostí, poznávání přírody, učí je mít
radost z každé zdařilé činnosti, umět se poučit i ze špatného výsledku a ten umět přijmout a pokusit
se hledat jiné způsoby, nebát se požádat o pomoc.
Záměr: využít IB k naplnění cílů ŠVP i programu ZaS stanovených pro nadcházející období. Záměrem
ŠVP je i nadále posilovat dobré jméno školy, její image, vést děti k připravenosti pro vstup do
základní školy. Je pro nás důležité vzdělávat děti v mateřské škole tak, aby v životě zvládly
jakoukoliv změnu s lehkostí a odhodláním a uměly si poradit. Chceme děti šťastné, veselé a zvídavé.
Pokud tomu tak není, budeme přistupovat ke každému tak, jak to vyžadují jeho zvláštnosti,
inteligence i charakter. Všichni nejsme stejní, respektujme to co nejuváženěji.
Vzdělávací obsah: je uspořádán do pěti IB, které dětem nabízí různorodé činnosti, které budou
natolik zajímavé a prožitkové, aby v nich zanechaly co nejdéle dobrý pocit bez ohledu na věk dítěte,
bez ohledu na jeho schopnosti a dovednosti. Učitelky využívají IB k podrobnému zpracování
nabídnutých činností, tvoření třídního vzdělávacího plánu (TVP), jednotlivé nabídky konkretizují. IB
bloky jsou rámcové, zpracovány tak, aby rozvíjely děti ve všech pěti vzdělávacích oblastech
(biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní, environmentální). Při plánování i
realizaci usilujeme o to, abychom se přizpůsobily skupině dětí ve své třídě i individuálně každému
jednotlivci.
Pracujeme v týmu, na tzv. „Plánovacích poradách“ si rozdělujeme role v přípravě tématického bloku,
zejména přípravu pomůcek, materiálu, zajištění spolupráce. Z každého IB budou vycházet výsledky,
které ihned prezentujeme rodičům, pořizujeme fotodokumentaci, využijeme ji k vytvoření Portfolia
dítěte, k vytvoření prezentace v programu PowerPoint. Výsledky dětských prací nám slouží jako
výzdoba školy, ke tvorbě knih, do kroniky školy, při prezentaci v „Den otevřených dveří“,
k individualizaci aj.
Na setkání s „Pracovní skupinou rodičů“ jsme při hodnocení uplynulého školního roku společně
s přítomnými rodiči navrhli náměty na nové IB, které společně s rodiči zpracujeme:
- „S krtečkem na silnici“
- „Krteček a lidé kolem nás“
- „Kolik stojí radost“ (finanční gramotnost)
- „Aby se nám žilo hezky“ (Aby se nám svět líbil, Aby byla země krásnější)
- „Byl jednou jeden život“
Zpracované IB budou po dohodě s rodiči přidány do vzdělávacího obsahu.
7. CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH TŘÍD
V mateřské škole jsou tři třídy:
SLUNÍČKA
BERUŠKY
VČELIČKY
SLUNÍČKA: k 1. 9. 2010 bude ve třídě 28 dětí (14 chlapců, 14 dívek ). Třída bude doplněna 10
dvouletými a 3letými dětmi, 1 dítě bude 4leté. Třída bude mít 11 předškolních dětí, žádné dítě
s odloženou školní docházkou. Třída je při vstupu laděná do modra, snažíme se, aby dětem barevné
prostředí přinášelo dobrou náladu. Třída má i stůl na písek a vodu. Podle osobností pedagogických
pracovnic je zjevná činnost více rozumově a pracovně zaměřená. Je cítit vzájemná důvěra mezi
pracovnicemi i mezi pedagogickými pracovnicemi a rodiči. Třída se nachází v 1. podlaží.
BERUŠKY: k 1. 9. 2010 bude ve třídě 24 dětí (12 chlapců a 12 dívek). Třída přijme 4 děti do
kapacity, z toho 1 předškolák. Při vstupu do třídy se jakoby rozsvítí: okna jsou směrovaná na
slunečnou stranu do zahrady, má oranžově zelenou barevnost stěn a nábytku. Třída nemá stůl na
písek a vodu, na výtvarnou činnost děti dochází do jídelny. A to je zase charakteristika vyplývající
se zálib a dovedností paní učitelky. Prostředí je velmi přátelské, rodinné. Třída se rovněž nachází
v 1. podlaží.
VČELIČKY: je třída k 1. 9. 2010 s 28 zapsanými dětmi (14 chlapců a 14 dívek). Do třídy je zařazeno
8 nových dětí (dvou a tříleté, 1 čtyřleté dítě). S ohledem na věk a záliby paní učitelek je třída
ovlivněna, pohybem a radostí. Třída je nově opravená, je laděná do červena. Je umístěna v přízemí.
Nově příchozí děti budou především mladší.
V průběhu dne se děti setkávají, jsou na sebe zvyklé i mimo třídu.
Kladem všech tříd je to, že mezi personálem školy není poznat, ve které třídě jednotlivé paní
učitelky pracují a že paní uklízečka i školnice nejsou učitelky. To je velké pozitivum školy.
8. VZDĚLÁVACÍ OBSAH
Vzdělávací obsah ŠVP „Hrajeme si s krtečkem“ tvoří IB. Na jejich tvorbě se podílely pedagogické
pracovnice, nejprve formou diskuzí, vyhledáváním podkladů a následným společným zpracováváním.
Název ŠVP byl zároveň prvním zpracovaným tématickým blokem, který je adaptační. Ostatní IB i
podtémata svými charakteristikami prozrazují, co mohou všechno děti v průběhu střídajících se
ročních období a s postupujícím časem prožít, co se mohou naučit, co dokázat a zvládnout.
6. Hrajeme si s krtečkem
-
Krtečkův barevný svět
Krteček a strašidla
S krtečkem zamykáme les
7. S krtečkem slavíme zimní svátky
-
S čerty nejsou žerty
Padá sníh, štípe mráz, vánoce jsou tady zas
8. Co nás krteček naučí
- Slavíme Masopust
-
Než půjdu do školy
Chci být zdravý
Krtečkovo zimní dovádění
Co děláme celý den
9. Krtečkovy jarní radovánky
-
-
10.
-
Velikonoční zajíc, ten má práce nejvíc
Jaká je zahrádka a kde bydlí zvířátka
Hasiči v našem městě
Jarní čarování
Cestujeme s krtečkem
Slavíme svátek dětí
Naše země
Vodu potřebujeme
-
Hrajeme si s tátou
Jedeme do ZOO
Rozpracované tématické bloky jsou vytvořeny do tabulek, které lze měnit, přizpůsobit potřebám.
(PŘÍLOHA)
Organizace časová není uvedena, vybíráme podle potřeb dětí zájmů a situací.
9. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI
Při zařazování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) využíváme možnosti jejich umístění
pod dohled speciálního pedagoga ve speciální třídě odloučeného pracoviště. V případě přijetí těchto
dětí budeme postupovat podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 73/2005
Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí žáků a studentů
mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů, za dodržování podmínek vzdělávání stanovených
v RVP, a to vždy po dohodě s rodiči.
Dítě se SVP je osoba se zdravotním postižením, zdravotním či sociálním znevýhodněním.
- Zdravotní postižení je postižení mentální, tělesné, zrakové, sluchové, vady řeči, autismus,
souběžné postižení více vadami, vývojové poruchy učení nebo chování.
- Zdravotní znevýhodnění je zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc, nebo zdravotní poruchy
vedoucí k poruchám učení a chování.
- Sociální znevýhodnění - rodinné prostředí s nízkým socioekonomickým statusem, nařízená
ústavní či ochranná výchova, postavení azylanta či uprchlíka.
Obecné zásady a cíle vzdělávání dětí se SVP
-
Rovný přístup ke vzdělání bez jakékoli diskriminace, zohledňování vzdělávacích potřeb
jednotlivce, vzájemná úcta, respekt, solidarita a důstojnost a všeobecný rozvoj osobnosti
s důrazem na poznávací, sociální, morální, mravní a duchovní hodnoty.
V roce 2004 vznikla při MŠ Dittersdorfova speciální třída pro děti s kombinovanými vadami.
V současné době jsou děti se SVP v naší mateřské škole zařazeny do třídy Žabek. Do této třídy jsou
zařazeny děti, u nichž byly SVP zjištěny na základě speciálně pedagogického, popřípadě
psychologického vyšetření školským poradenským zařízením, nebo odborným zdravotnickým
pracovištěm s tím, že výsledné doporučení vystavuje školské poradenské zařízení. Zařazení je
podmíněno souhlasem zákonných zástupců dítěte.
Nadané děti
Chování dítěte nám naznačuje, že je nadané, když………
-
-
-
-
má široký slovník, vyjadřuje se jasně a plynule
chce znát, jak věci fungují
snadno se začne nudit
je velice zvědavé
když dostane příležitost, má sklony k ovládnutí druhých
má smysl pro humor
má dobrou fyzickou koordinaci těla
je impulzivní – dříve jedná, než myslí
má rádo věci pro dospělé a chce být se staršími lidmi
10. Zásady pro práci s IB
Při tvorbě a práci s IB jsme přistoupili společně ke kombinovanému plánování a tvorbě. Vypracovali
jsme 5 stěžejních bloků a ostatní, tzv. podtémata se stala nabídkou a pozdější tvorbou. Již při práci
v programu ZaS jsme se naučily pravidlo, že s tématem nebo zpracovaným IB pracujeme podle
potřeb a zájmu dětí, nebo do doby, než to nezmění např. situace.
Dle dohodnutých pravidel při evaluaci s dětmi vybereme další téma a naplánujeme jeho části,
připravíme pomůcky, dohodneme spolupráci, zapojíme rodiče. Učitelky již delší dobu po dohodě
plánují týmově. Na třídní úrovni plánování (při vypracování TVP) spolupracují učitelky ve třídě
s dětmi při volbě činností, her, písní, básní. Jednotlivé třídy si pak i vyměňují a předávají osvědčené
nápady, metody formy i způsoby, prezentují mezi sebou výsledky. Celek IB je variabilní tak, aby
mohla vznikat témata nová, dalo se mezi nimi vybrat.
11. EVALUAČNÍ SYSTÉM
Smyslem a cílem evaluace je průběžně vyhodnocovat proces vzdělávání a jeho výsledky, hledat silné
a slabé stránky, do další práce zařazovat nové metody, způsoby, prostředky, které povedou ke
zkvalitňování další práce, image školy.
11.1.Evaluace vnější
11.2.Evaluace vnitřní
11.3 Vlastní hodnocení školy
V souladu s Vyhláškou č.15/2005 Sb. mateřská škola zpracuje Vlastní hodnocení školy. Zhodnotíme,
co se nám v období platnosti školního vzdělávacího programu povedlo, kam se nám podařilo dospět,
kde ještě problémy zůstávají, jaké máme rezervy? Mateřská škola uvede, na co se zaměří
v následujícím období, jaká přijme opatření, kde jsou příčiny či důsledky zjištěného stavu a jak je
potřeba je řešit.
Obsahová osnova vlastního hodnocení školy:
1.
2.
3.
-
-
CÍLE :
v jaké míře byly či nebyly naplňovány stanovené cíle v RVP a ŠVP
zda byly reálné (skutečné, konkrétní) a důležité
VÝSLEDKY :
v jakých oblastech škola dosáhla dobrých výsledků
v jakých je třeba úroveň zlepšit
za jakých podmínek bylo výsledků dosaženo
OPATŘENÍ :
jak byla účinná předchozí opatření
zda navrhovaná řešení přinesla očekávaná zlepšení či nikoli
vize a návrhy dalším forem, postupů a metod práce
Download

ŠVP - Mateřská škola Kopretina