Školní vzdělávací program pro
předškoln í v zd ělávání, č. j. :…. ..
9. mateřská škola, Písek, Alšova 1930
Školní vzdělávací program vychází z analýzy podmínek mateřské školy, je zpracován kolektivem
zaměstnanců školy, byl projednán na pedagogické a provozní poradě dne 29.8.2013.
Platnost ŠVP je do roku 2016, s možnou aktualizací na základě evaluace.
Hana Dusilová - vedoucí učitelka
OBSAH:
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ
4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ
5. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH
7. EVALUACE
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Název:
Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391
Pracoviště:
9. mateřská škola, Alšova 1930, Písek
Adresa:
Alšova 1930, Písek 397 01
Kontakt:
telefon:
mobil:
fax:
email:
Zřizovatel školy:
Městský úřad Písek, Velké náměstí 114, 39701 Písek
382 214783, 384971230
739382268
382 211487
[email protected]
Vedoucí učitelka:
Hana Dusilová
Kolektiv mateřské školy:
Marie Heřmanská
Ilona Kotšmídová
Jitka Křížová
Eva Luzumová
Jitka Prokopová
Alena Staňková
Lucie Stejskalová
Dana Dvořáková
Marta Ťupová
Milan Pravda
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
uklizečka
uklizečka
školník
Kolektiv školní kuchyně:
Irena Šloufová
Dana Dvořáková
Iveta Oblouková
Marie Hubičková
vedoucí kuchařka
hospodyně
pomocná kuchařka
pomocná kuchařka
2. OBECNÁ CHRAKTERISTIKA ŠKOLY
Naše mateřská škola byla otevřena 2.1.1975, původně jako spojené zařízení mateřské školy a jeslí.
Od 1.1.2003 je jedním z odloučených pracovišť právního subjektu ZŠ J.K.Tyla, který sdružuje základní
školu a čtyři školy mateřské. V budově jeslí je dnes Křesťanská MŠ. K areálu patří samostatná budova
výměníkové stanice a domek školníka. V suterénu je prádelna, sušárna, šatna žen, dílna školníka,
kuchyně a k ní přilehlé sklady. V prvním a druhém poschodí jsou čtyři třídy se sociálním zařízením a
šatny, tři místnosti sloužící jako ředitelna, kancelář a sborovna. V každém podlaží je mezi třídami
malá kuchyňka k vydávání jídla.
Všechny třídy jsou prostorné, s okny situovanými na jih. Interiér je vybaven moderním dětským
nábytkem, jsou vytvořeny koutky pro děti. O výzdobu tříd se ve většině případů vkusně stará
pedagogický kolektiv.
Kapacita mateřské školy je 100 dětí, od 1.9.2013 do roku 2015 bylo povoleno zvýšení kapacity
na 112 dětí. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku. Názvy tříd určují obrázky umístěné vedle vstupu do
třídy: koťata, štěňata, medvíďata a slůňata.
Mateřská škola se nachází uprostřed zahrad ve vnitrobloku zástavby rodinných domků. Tím je
izolována od hluku na městských komunikacích, v její blízkosti není žádný výrobní závod ani
podnikatelský subjekt znečisťující ovzduší. Areál je proto ideální pro děti trpící potížemi dýchacích cest
a alergiemi. Děti do MŠ přicházejí z okolních sídlišť a přilehlých okolních domků. Přibližně 10% dětí je
ze sociálně slabších rodin a multikulturního prostředí. V roce 2010 byla naše MŠ zařazena do
rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků
se sociokulturním znevýhodněním. V dalších letech se naše mateřská škola do programu nezařadila, ale
i nadále se o inkluzivní vzdělávání snažíme.
Velká prostorná zahrada je rozdělena na dvě části. Ve vnitřní uzavřené části jsou dvě pískoviště,
hřiště s betonovým povrchem, zahradní domky, houpadla, průlezky, kolotoč a sprchy pro letní osvěžení.
Přední průchodná část je také využívána pro pobyt dětí venku, jsou zde také dvě pískoviště,
multifunkční věž, dvojhrazdí a šplhací síť. Podařilo se nám částečně vybavit obě zahrady chybějícími
herními prvky, které byly z důvodů nevyhovujících normám EU vyřazeny. I nadále budeme usilovat o
další dovybavení zahrad dle finančních možností.
Zahrada nabízí velké možnosti pobytu dětí v každém ročním období. Výsadba vzrostlých stromů
vytváří stinná zákoutí v letních měsících. Na zahradě pořádáme oslavy MDD a slavnosti na ukončení
školního roku za účasti rodičů.
Umístění mateřské školy a lokalita, ve které se nachází, umožňuje mnoho vycházek do blízkého
okolí – k řece, do lesa, po Sedláčkově stezce a nabízí četná pozorování v přírodě a pozorování
přírodních jevů.
3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ
Věcné podmínky
•
Prostory MŠ jsou vyhovující, každá třída má svou umývárnu, WC a šatnu. Umývárny jsou
řešeny tak, aby zajišťovaly bezpečný dohled nad dětmi i na WC.
• Součástí dvou tříd na poschodí je kuchyňka pro přípravu a výdej stravy.
• Třídy jsou vybaveny dostatkem hraček a pomůcek, které jsou stále doplňovány a obměňovány.
Jsou uloženy tak, aby umožňovaly dětem samostatnou volbu. Prostřednictvím paravanů a
dětského nábytku jsou vytvořeny herní koutky.
• Schodiště, chodby a šatny jsou využívány pro výstavy prací a výrobků dětí. Informační nástěnka
u vchodu do budovy a nástěnky u jednotlivých tříd jsou jedním z informačních zdrojů pro
rodiče.
• Sborovna je vybavena výpočetní technikou, knihovnou s odbornou a metodickou literaturou a
slouží jako zázemí pro personál školy.
• V suterénu budovy je kuchyně, dílna školníka, šatna pro provozní zaměstnance a prádelna se
sušárnou. V současné době ale praní prádla zajišťujeme v rámci právního subjektu na 5.MŠ.
Mateřskou školu obklopuje rozlehlá zahrada, která je pro děti z hlediska volného pohybu vyhovující.
Bylo opraveno oplocení zahrady.
Záměry pro zlepšení: zahradu je třeba vybavit herními prvky a dopadovými plochami,
zrekonstruovat pergolu a zahradní domek. Pokusit se sponzorsky získat předělovací zástěny na
dětských WC a nové bloky do umýváren na věšení ručníků.
Životospráva
•
•
•
•
•
Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů. Je zachována
vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů.
Mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány vhodné intervaly, které nastavuje provozní řád školy.
Po celý den je zajištěn pitný režim.
Děti nikdy do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby alespoň ochutnaly a naučily se zdravému
stravování.
Děti se spolupodílejí na přípravě stolování. Mladší si volí a berou jídlo samy, nápoj přináší
učitelka, starší se obsluhují samy včetně nápoje. Pro starší děti připravujeme „mazací den“- děti
se podílí i na přípravě svačiny.
Záměry pro zlepšení: častěji zařazovat zeleninové a ovocné mísy.
Psychosociální podmínky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Je zajištěn pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí
v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.
(mráz pod
Děti jsou denně dostatečně dlouho venku, vždy s ohledem na okamžitý stav počasí
10 stupňů, náledí, silný vítr, inverze apod.)
Děti mají dostatek volného pohybu na zahradě, v rámci možností i v MŠ.
Doba relaxace a odpočinku vychází z věkových a individuálních potřeb dětí, děti nejsou ke
spánku nuceny, ty co mají malou potřebu spánku odpočívají s hračkou, starším dětem jsou
nabízeny zájmové aktivity a jiné klidné činnosti ve třídě.
Pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mají vždy možnost
relaxovat v klidných koutcích třídy.
Nově příchozím dětem nabízíme adaptační proces.
Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají
v jejich uspokojování. Vytváří takové prostředí, aby se zde děti cítily spokojeně, jistě a
bezpečně.
Všechny děti v naší škole mají stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo není
znevýhodňován či zvýhodňován.
Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí vyplývajících z řádu chování,
norem a pravidel, které jsou ve škole stanoveny.
Péče o děti je podporující, sympatizující, učitelky se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem,
která je mu příjemná, navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Děti oslovují učitelky
křestními jmény, dle své volby jim tykají.
Převažují pozitivní hodnocení, pochvaly. Postupně vyřazujeme nezdravé soutěžení dětí.
U dětí podporujeme zdravé sebevědomí, učíme pracovat samostatně i ve skupině, důvěřovat si.
V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou
pomoc a podporu.
Děti se podílí na vytváření jasných pravidel chování ve skupině tak, aby se ve třídě vytvořil
kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi. Učitelky se dostatečně věnují vztahům ve
třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem.
Záměry pro zlepšení: zaměřit se na děti se zvýšenou agresivitou
Organizace
•
Vzdělávací nabídka je pro každý den připravena tak, aby poměr mezi řízenými a spontánními
činnostmi byl vyvážený.
•
Denní řád je rozvolněný, vychází z potřeb dětí a nahodilých situací s respektem zachování
intervalů mezi podávanými jídly.
•
Odpočinek dětí vychází z potřeby relaxace, předškolní děti si od pololetí mohou volit klidové
činnosti a zároveň je realizována příprava na vstup do ZŠ.
•
Po té je maximálně využíváno pobytu na zahradě s využitím spontánních činností, přičemž
řízené činnosti jsou v této době pouze individuální.
•
Doplňkové aktivity, které jsou plánovány na daný kalendářní rok jsou organizovány jak
v dopoledních, tak i v odpoledních hodinách, a rozšiřují vzdělávací nabídku, konkrétně viz.
Organizace vzdělávání.
•
V případě výletů je organizace dne přizpůsobena dle požadovaných potřeb.
•
•
Specifika režimového uspořádání jednotlivých tříd jsou upřesněna na třídách.
Režim dne
06.15 – 07.30 scházení dětí v jedné třídě
07.00 – 09.30 spontánní činnosti
řízené činnosti
řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity
hygiena, svačina
09.30 – 11.30 pobyt venku
11.30 – 12.30 hygiena, oběd
12.30 – 14.00 odpočinek
14.00 – 14.30 hygiena, svačina
14.30 – 17.00 odpolední činnosti
Záměry pro zlepšení: dbát na vyváženost spontánních a řízených činností, děti zbytečně
neorganizovat
Řízení mateřské školy
•
•
•
•
•
•
•
Jsme součástí právního subjektu spolu se základní školou a třemi dalšími mateřskými školami.
Organizační řád a směrnice ředitele školy vymezují jasná pravidla a kompetence zaměstnanců.
Důraz je kladen na týmovou práci, vzájemnou spolupráci, respektování profesní odlišnosti a
vytváření prostředí důvěry, otevřenosti a přátelství.
Vedoucí učitelka vytváří prostor na spoluúčast pro všechny zaměstnance, názor a myšlenka
každého zaměstnance je přijímána, všichni mají spolurozhodující hlas, všichni se podílí na dění
v MŠ.
Tvorba ŠVP je výsledkem celého kolektivu.
Vedoucí učitelka vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně hodnotí jejich dílčí úspěchy a
tím je motivuje ke kvalitě vykonávané práce.
Dle aktuálních potřeb jsou zařazeny pedagogické rady i provozní porady, minimálně 4x ročně.
Záměry pro zlepšení: zkvalitnit evaluační činnost ve všech oblastech, zvýšit počet vzájemných
hospitací učitelek
Personální a pedagogické zajištění
•
•
•
•
•
•
V mateřské škole pracuje 8 kvalifikovaných učitelek.
Všechny se stále sebevzdělávají, využívají nabídek různých vzdělávacích institucí s akreditací
MŠMT.
Jejich vzdělávání je cílené a tématicky zaměřené, vychází z evaluační činnosti, potřeb realizace
kvalitní vzdělávací činnosti a požadavků jednotlivých učitelek.
Ředitel i vedoucí učitelka maximálně podporuje profesionalizaci celého týmu, reaguje na
požadavky a vývoj současné společnosti.
Každá iniciativa pedagogů, která souvisí se zkvalitněním vzdělávacího procesu je vítána a
podporována.
Rozvrh přímé pedagogické práce všech učitelek je rozvržen do osmi stále se opakujících týdnů
tak, aby byla zajištěna optimální pedagogická péče při práci s dětmi.
Záměry pro zlepšení: účast na seminářích DVPP zejména se zaměřením na zdravý životní styl a
EVVO
Spoluúčast rodičů
•
•
•
Naším cílem je navázání úzké spolupráce s rodinou. Rodiče mají možnost prohlédnout si
prostory MŠ, přijít si s dětmi pohrát v rámci „Dnů otevřených dveří“ a kdykoliv po dohodě
s učitelkou tak, aby nebyl narušován výchovný program.
Prostřednictvím třídních schůzek na začátku šk. roku zahajujeme naší společnou cestu, velký
důraz klademe na adaptační proces. Následují společné aktivity – podzimní táborák na školní
zahradě, vánoční posezení, oslava Dne matek, školní akademie, zahradní slavnost na ukončení
šk. roku.
Snažíme se vytvářet cestu důvěry a vzájemné spolupráce a zajistit rodičům dostatek informací o
dění v MŠ a ŠVP.
Záměry pro zlepšení: ve spolupráci s rodiči potlačovat narůstající agresivitu dětí, fixovat u dětí
zdvořilostní návyky
4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ
•
V současné době jsou naplněny 4 třídy MŠ ( 28-28-28-28 dětí )
•
Do tříd jsou děti rozděleny podle věku (3-4; 4-5; 5-6; 5-7) umožní-li to provozní podmínky, lze
umístit dítě na přání rodičů do kterékoliv třídy. Naším zájmem je spokojené dítě.
•
Zaměření všech tříd je všeobecné, bez zvláštní specializace. Řídí se cíli, vyjádřenými
v charakteristice školního vzdělávacího programu, ve prospěch každého dítěte. Používané metody a
formy práce tomu odpovídají.
•
Přijímání dětí do mateřské školy se řídí platnou legislativou a směrnicí ředitele školy. Kritéria pro
přijetí dětí do MŠ jsou zveřejněna na internetových stránkách školy a MěÚ. Blíže je upřesněno ve
školním řádu.
•
Od 6.15 hod. je provoz školy zajištěn vždy jednou učitelkou a též ukončován v době od 15.30 do
17.00 hod.(v pátek od 15.30 do 16.30). V ranních a odpoledních hodinách se tedy děti scházejí a
rozcházejí vždy na jedné třídě.
•
Příchod dětí není vymezen, vychází z potřeb rodičů. V případě časnějších akcí školy jsou rodiče
vždy vyrozuměni prostřednictvím informačních tabulí na třídách.
•
V rámci ŠVP PV nabízíme:
„Já jsem malý plaváček“ program zaměřený na seznámení dětí s vodou, zúčastňují se pouze
předškolní děti vždy v dopoledních hodinách.
„My se sněhu nebojíme“ zimní ozdravný pobyt na Šumavě s možností lyžařského výcviku,
každoročně probíhá jeden týden v lednu s dětmi 4-7 letými. Organizuje učitelka a lyžařský instruktor
Ilona Kotšmídová.
„Jdeme lesem za pokladem“ podzimní nebo jarní pobyt v přírodě v lokalitě Nová louka. Týdenní
pobyt dětí v přírodě organizují třídní učitelky předškolních dětí. Pobyt se uskuteční podle zájmu
rodičů.
„Alpský skřítek“ 5-10 návštěv v solné jeskyni v průběhu celého roku, zejména v podzimních a
jarních měsících organizují třídní učitelky.
5. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
„Jen jednou v životě je člověk dítětem…“
Vstupem do MŠ dítě překračuje hranice své rodiny a činí první krůček do společnosti. Děti se nacházejí
v období, ve kterém se vytvářejí především prosociální postoje a vlastnosti. Ostatní děti v tom hrají
rozhodující roli.
Proto si přejeme, aby si děti u nás našly své kamarády, získaly s nimi společné prožitky a položily
základy přátelství. Nesmírně důležité je, aby se učily spolu komunikovat a spolupracovat, poznávaly
soucit, ohleduplnost, empatii, hodnoty společnosti a rozpoznaly nevhodné chování.
Chceme, aby se prostředí mateřské školy pozitivním způsobem podílelo na rozvoji a sebepojetí
osobnosti každého dítěte.
S tím souvisí potřeba poskytovat dětem dostatek podnětů ke hře i k učení.
Všechny pedagogické pracovnice se snaží o to, aby všechny děti, které opouštějí mateřskou školu
odešly jako osobnosti. Jejich start do dalšího života by měl navazovat na základy, které se vytvořily
právě v kolektivu předškolního zařízení.
Jednotlivé integrované bloky a zpracování ŠVP “Jen jednou v životě je člověk dítětem“ je plně
vyhovující všem pedagogickým i provozním zaměstnancům. Dále budeme pokračovat v zaměření MŠ
na zdravý životní styl a ekologii. Rozhodli jsme se rozšířit některá témata, která jsou závazná pro
všechny třídy a zařadit doplňkový program environmentální výchovy „ Chráníme naši planetu“.
Řídíme se hlavními cíli RVP PV, podle kterého naše mateřská škola pracuje.
1. cíl: rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
2. cíl: osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
3. cíl: získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící
na své okolí
•
•
•
•
•
Naším cílem je rozvíjet dítě v sebejistého, tvořivého a samostatného jedince na základě
uspokojování individuálních potřeb a zájmů cestou přirozené výchovy. Naučit dítě základním
schopnostem a dovednostem potřebným pro celý další život. Rozšiřovat společné vzdělávání dětí
péčí i o děti z méně podnětného a multikulturního prostředí.
Naším cílem je položit u dětí základy zdravého životního stylu a naučit je vědomostem,
dovednostem a návykům směřujícím k ochraně svého zdraví, ostatních lidí, zdraví přírody a ke
zdravým sociálním vztahům.
Upřednostňujeme prožitkové učení jako základ veškerého přirozeného poznávání, podporujeme
přirozený pohyb v přírodě s poznáním důležitosti její ochrany.
Chceme, aby se všechny děti cítily bezpečně, zažívaly pocity úspěchu, respektujeme jejich
možnosti a individualitu.
Chceme, aby u nás byly děti šťastné a spokojené, aby v péči o ně byla společně s rodiči
vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti.
Prostředky vedoucí k našim cílům ( jejich konkretizace je uvedena v prováděcích plánech MŠ )
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vzdělání dětí maximálně přizpůsobujeme jejich fyziologickým, sociálním a emocionálním
potřebám
Respektujeme individuální potřeby každého dítěte
Každému dítěti poskytujeme pomoc a podporu v míře, kterou potřebuje
Pedagogické aktivity připravujeme tak, aby probíhaly v rozsahu potřeb jednotlivých dětí
Pro realizaci našich cílů využíváme metod prožitkového učení hrou
Vše zakládáme na přímých zážitcích dětí
Podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat
Podporujeme radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové
Uplatňujeme aktivity spontánní i řízené, dbáme o jejich vyváženost
Didaktický styl vzdělávání zakládáme na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a
aktivní účasti dítěte
Připravujeme prostředí a nabízíme dítěti příležitosti, jak poznávat, přemýšlet, chápat a
porozumět sobě i všemu kolem sebe stále účinnějším způsobem
Snažíme se poskytovat takové vzory chování a postojů, které jsou vhodné k nápodobě a
přejímání
Uplatňujeme integrovaný přístup ve vzdělání
6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH
NÁZEV:
„BUDEME SI HRÁT, BUDEME SE SMÁT,
BUDEME VŠE ZDRAVĚ PROŽÍVAT.“
1. INTEGROVANÝ BLOK:
JSEM TO JÁ A PATŘÍM SEM
Charakteristika :
V tomto integrovaném bloku se snažíme uvědomit si a prožívat svoji identitu, spoluvytvářet postoje
k sobě, k druhým a ke světu vůbec. Společně se budeme snažit o duševní pohodu a zdravé
sebevědomí.
Činnostní nabídka:
Zjistíme, že jsme členy rodiny, třídy, školy, občany města…
Naučíme se kultivovanému projevu, hovořit o sobě, svých citech.
Budeme rozvíjet svoje poznávací schopnosti a dovednosti.
Získáme pozitivní vztah k učení.
Klíčové kompetence : zde jsou zastoupeny kompetence k učení, k řešení problému…, které
odpovídají danému integrovanému bloku
-
soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom
jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je
naopak výhodou
problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti
postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší a experimentuje
spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací
dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává ( knížky,
encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)
ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci
dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky ( řečovými,
výtvarnými, hudebními, dramatickými apod. )
pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí
možnosti a varianty ( má vlastní originální nápady )
využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
chápe, že se může o tom co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za své rozhodnutí také odpovídá
ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky,
sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
rozlišuje řešení, která jsou funkční ( vedou k cíli ) a řešení, která funkční nejsou
dokáže mezi nimi volit
-
průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
samostatně rozhoduje o svých činnostech
při řešení myšlenkových i praktických problémů využívá logických, matematických i
empirických postupů
pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích
zpřesňuje si počáteční představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární
matematické souvislosti
umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu
svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky
poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
TÉMA :
1. „Moje první dny v MŠ“ – vyjádříme své pocity a prožitky z prvních dnů v MŠ,
uvědomíme si své místo v kolektivu
2. „Těšíme se na prázdniny“- sdělíme své zážitky z průběhu celého roku
3. „Jdeme k zápisu“ – pouze pro nejstarší děti – uvědomíme si nastávající změnu
z předškoláka na školáka
2. INTEGROVANÝ BLOK: SNAŽÍME SE BÝT DOBRÝMI KAMARÁDY
Charakteristika :
Seznámíme se s novými kamarády ve třídě, se zaměstnanci MŠ.
Objasníme si pravidla chování mezi kamarády i ve vztahu dítě – dospělý.
Zjistíme ,jak důležitá je vzájemná tolerance, respekt, kamarádství, spolupráce, úcta ke stáří a budeme se
snažit toto dodržovat.
Činnostní nabídka:
Společně připravíme oslavy narozenin, MDD, Den Matek.
Klíčové kompetence :
-
je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem
chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a
že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou
dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování
odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých
uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat
chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu
spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu
je zachovávat
má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a
normami, i je s nimi v rozporu a snaží se podle toho chovat
zajímá se o druhé i o to, co se děje kolem
je otevřené aktuálnímu dění
váží si práce i úsilí druhých
dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná
nevhodné chování
vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
při setkávání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně
nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout
spolupodílí se na společných rozhodnutích
přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti
dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim
TÉMA : 1. „U nás doma to je prima“ – uvědomíme si hodnotu rodiny a
příkladných mezilidských vztahů
2. „ V naší školce je to prima“ – vytváříme pravidla společného soužití a
snažíme se je dodržovat
3. INTEGROVANÝ BLOK: JSME SOUČÁSTÍ PŘÍRODY
Charakteristika :
V tomto integrovaném bloku budeme pozorovat a prožívat celoroční změny v přírodě.
Činnostní nabídka:
Díky dispozici naší MŠ můžeme pozorovat a sledovat řeku Otavu, stromy (jehličnaté a listnaté) a louky
v okolí při jakékoli změně počasí.
Zjistíme, že člověk, zvířata (volně žijící, domácí, exotická) a rostliny jsou součástí přírody (živá, neživá
– přírodniny), že je důležité žít v symbióze s přírodou.
Při pobytech v přírodě (denních i týdenních) si ukážeme, že ne všichni lidé přírodu chrání.
Upozorníme na škodlivé vlivy, jaký dopad mají na Zemi. Ukážeme si jak Země vypadá. Společně
oslavíme den Země.
Klíčové kompetence :
-
má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje o jeho
rozmanitostech a proměnách
orientuje se v řádu dění a prostředí, ve kterém žije
ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že
je může ovlivnit
chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že
naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky
chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí
klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem děje
má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení
k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně
TÉMA :
1. „Vynášíme Morénu“ – připomeneme si změnu ročního období
2. „ Barevný podzim“ – seznámíme se s přírodou živou i neživou
3. „Den Země“- 22.4. ukážeme si, jak Země vypadá a povíme si, jak ji můžeme chránit
4. INTEGROVANÝ BLOK: BAVÍ NÁS SVĚT KOLEM NÁS
Charakteristika :
Seznámíme se s naším městem Pískem, památkami, které navštívíme a historií, se zemí, ve které žijeme
– České republice.
Dozvíme se, že Země jako planeta je součástí vesmíru.
Činnostní nabídka:
Budeme se sbližovat se světem kultury, hudebním a výtvarným uměním (divadelní představení,
koncerty, Cipískoviště, Městské slavnosti, návštěva Sladovny).
Naučíme se dodržovat správné kulturně společenské návyky a pravidla soužití s ostatními lidmi v MŠ,
rodině…
Přiblížíme si svět dospělých (povolání, řemesla) a tradice jiných národů a kultur – v rámci EU i celého
světa.
Oslavíme společně Vánoce a Velikonoce
Klíčové kompetence :
-
ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit
má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku
ve skupině se dokáže prosadit ale i podřídit při společných činnostech se domlouvá a
spolupracuje
v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku
je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí
přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní
zájem
v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými
chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit
učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si
zapamatuje
při zadané práci dokončí, co započalo
dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se výsledkům
TÉMA :
1. „Co můžeme udělat, aby nám bylo dobře“ - naučíme se dodržovat správné
kulturně společenské návyky a pravidla soužití s ostatními lidmi v MŠ, rodině…
2. „Naše město Písek“- seznámíme se s památkami a historií i současností města
3. „Ten dělá to a ten zas tohle“- přiblížíme si povolání a řemesla dospělých
5. INTEGROVANÝ BLOK:
CHRÁNÍME SVÉ ZDRAVÍ
Charakteristika :
Zdraví je naše prioritní hodnota.
Činnostní nabídka:
Seznámíme se s pravidly, která podporují ZŽS, například správné stravovací návyky, připomeneme si
význam vitamínů. Přiblížíme si vliv škodlivých látek na naše zdraví.
Dozvíme se, jak důležitá je osobní hygiena, vhodné oblečení, dostatek pohybu a naopak, co se stane,
když se budeme málo hýbat.
Budeme zlepšovat svoji tělesnou a pohybovou zdatnost – dlouhé vycházky, sportovní olympiáda,
ozdravný pobyt na Šumavě (starší děti) a připomínat bezpečnost.
Naučíme se pojmenovávat části těla, orgánů a jejich funkce.
Poznáme rozdílnost pohlaví.
Podělíme se o zkušenosti s nemocemi. Povíme si, jak se v době nemoci mění naše tělo a jak se při
nemoci chováme.
Klíčové kompetence :
-
dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a
bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)
odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a
přizpůsobovat se daným okolnostem
řeší problémy, na které stačí
známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby čí opakování),
náročnější s oporou a pomocí dospělého
získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
TÉMA :
1. „Poznáváme své tělo“- naučíme se poznávat a pojmenovat části těla, orgánů a
jejich funkce, rozdílnost pohlaví
2. „Babka kořenářka“ - připomeneme si význam vitamínů a vliv škodlivých látek
na naše zdraví
3. „Bezpečnost na silnici“ – naučíme se znát dopravní prostředky, značky a pravidla bezpečnosti
v dopravním provozu
6. DOPLŇKOVÝ PROGRAM EVVO: CHRÁNÍME NAŠI PLANETU
Charakteristika:
Budeme u dětí rozvíjet elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, vlivu člověka na
životní prostředí a vytvářet vztah k rodnému městu Písku.
Zaměříme se na vytváření kladného vztahu k přírodě – les, zvířata. Co do přírody vložíme, to
se nám vrátí.
Budeme děti vychovávat ke zdravému životnímu stylu – výchova ke zdravé výživě,
k pohybovým aktivitám.
Budeme třídit odpad.
Činnostní nabídka:
Podzimní období:
•
•
•
•
•
pozorování a vnímání přírody kolem sebe všemi smysly
výtvarné a pracovní aktivity s přírodninami (listy, šišky, kůra…)
úprava školní zahrady
experimenty a pokusy
výlet do Makova – záchranná stanice
Zimní období:
•
•
•
•
pozorování a určování stop zvěře ve sněhu
pokusy, hry se sněhem, odkud se sníh bere a jak vzniká
péče o zvířata v zimě (krmení pro ptáky a lesní zvěř)
zimní sporty
Jarní období:
•
•
•
•
•
pozorování a vnímání měnící se přírody
uvědomění si důležitosti vody, slunce, vzduchu a půdy pro přírodu
pozorování klíčících rostlin (hrách, fazole, čočka…)
sadba jarních květin
společná příprava Moreny – vynášení, příprava velikonoc
Letní období:
•
•
•
•
•
pozorování kvetoucích rostlin
výroba herbářů z lučních květin
výlety a exkurze do přírody
využití knih s ekologickou tématikou
v měsíci dubnu proběhne program zaměřený na „Den Země“
Vzdělávací obsah je rozpracován v TVP. K jednotlivým tématickým činnostem jsou přiřazeny klíčové
kompetence, dílčí cíle, očekávané výstupy z daného integrovaného bloku a činnostní nabídka
v tabulkově připravené přípravě tématické činnosti. Tématické činnosti si volí učitelky samy. Tématické
činnosti uvedené v ŠVP jsou závazné pro všechny třídy.
7. EVALUACE
Proces průběžného vyhodnocování činností, situací i podmínek vzdělávání,
realizovaný uvnitř mateřské školy. Poznatky takto získané poskytují pedagogům zpětnou
vazbu o kvalitě vlastní práce a měli by jich používat k optimalizaci a zkvalitnění práce.
Evaluační činnost učitelek:
- ve vztahu k dítěti průběžně sleduje individuální rozvoj dítěte, jeho pokroky vzhledem k výchozímu
stavu, úroveň hry, co se mu daří, co ne …..
vede „ záznam o dítěti“ založený v portfoliu, zapisuje průběh adaptace, pokroky…, zakládá vypovídající
výtvarné práce a pracovní listy
termín: průběžně
kritérium: tabulky rozvoje dítěte
- ve vztahu k TVP hodnotí plnění záměrů tématické části, dílčích vzdělávacích cílů, rozvíjení
kompetencí, vhodnost zvolených metod a forem, vytvoření podmínek ve vztahu k činnostem…
termín: po ukončení tématické části
forma: hodnotící list
- ve vztahu k ŠVP ve spolupráci s kolektivem hodnotí funkčnost ŠVP a podmínky pro jeho realizaci,
svou odbornost a …, navrhuje doplnění znalostí, informací, navrhuje organizační a materiální úpravy a
doplnění učebních pomůcek
termín: 1x ročně
forma: evaluační dotazník
- ve vztahu k RVP hodnotí, zda vzdělávání dětí odpovídá RVP PV, spolupráci s rodiči a ostatními
institucemi
termín: 4x ročně
forma: pedagogické rady, konzultační porady, diskuse
Metody evaluace a hodnocení:
- pozorování dítěte
- rozhovory (s dítětem, s rodiči, s odborníky )
- sledování komunikačních dovedností dětí
- sledování procesu učení ( hry, testy )
- sledování chování dítěte, jeho jednání s vrstevníky, ve skupině, vztah k dospělým…
- rozbor dětských prací a výtvorů
- anamnéza rodiny, osobní dokumentace
Evaluační a kontrolní činnost vedoucí učitelky:
- ve vztahu k učitelkám
sleduje a hodnotí kvalitu pedagogické práce
vytváření podmínek
vedení dokumentace
vztah učitelek k dětem, k rodičům, k veřejnosti
dodržování organizačních pravidel
termín: průběžně
forma: záznamy kontrolní a hospitační činnosti
- ve vztahu k ŠVP, RVP
sleduje a vyhodnocuje naplňování cílů ŠVP, návaznost TVP na ŠVP
sleduje naplnění koncepce školy při všech činnostech
sleduje dodržování předpisů BOZP, ZP, řádů školy
svolává radu školy, provozní porady
termín: průběžně
zpracovává podklady pro výroční zprávy, vlastní hodnocení školy
na základě analýzy zpracovává roční prováděcí plán
termín: na konci školního roku
- ve vztahu k veřejnosti
zastupuje mateřskou školu při jednání s úřady a institucemi ( s pověřením
ředitele ZŠ )
koordinuje činnost školy s požadavky ředitele subjektu
usiluje o získání potřebných materiálních i ekonomických podmínek
hodnotí spolupráci a navrhuje další možnosti
koordinuje a kontroluje spolupráci s odborníky ( logoped, SPC…)
termín: průběžně
- ve vztahu k sobě
termín: pololetně
provádí analýzu vlastní pedagogické práce
provádí analýzu řídící činnosti
termín: na konci školního roku
Download

Školní vzdělávací program