výročná
správa 2011
občianske združenie
Šanca pre nechcených
Občianske združenie Šanca pre nechcených
Výročná správa
za rok 2011
V Bratislave, 20. 7. 2012
Občianske združenie
Šanca pre nechcených realizuje systémovú pomoc
nechceným a odkázaným.
Od krízovej intervencie
záchrany nechcených
Anna Ghannamová
prezidentka o. z.
bábätiek cez prevenciu
Šanca pre nechcených
v komunikácii so ženami
s nechceným tehotenstvom na nonstop linke, starostlivosť
o seniorov až po osvetu pre rodiny a spoločenstvá cez
občasník ŠANCA. Veľkú efektivitu dosahujeme v sociálnej
inklúzii mladých matiek s deťmi, ktorým sa venujeme
v juniorskej časti Centra sociálnych služieb Náruč záchrany
SENIOR&JUNIOR. Pochopili sme, že nebudú schopné
začleniť sa do aktívneho života a zakomponovať sa do
spoločnosti, kým im neupevníme sebavedomie, neponúkneme dovzdelanie sa, rekvalifikáciu a nepomôžeme
nájsť prácu. Len cez získanie týchto zručností a práce budú
schopné natrvalo postarať sa o seba a svoje dieťa.
To, že sme začlenili do svojej činnosti aj starostlivosť
o seniorov nás všetkých presviedča o nutnosti
medzigeneračnej komunikácie a tolerancie. Lebo len
návratom k hodnotám kompletnej rodiny môžeme
do našej spoločnosti vrátiť stabilitu a prosperitu. Preto
vymýšľame aj nové projekty, ktoré aspoň čiastočne môžu
suplovať rodinné zázemie. V roku 2011 to bol novátorský
projekt Kmotričky – dobrovoľnícky program pre opustené deti a ženy, ktorým sme zohnali kmotričku, ženu,
ktorá už vychovala aspoň jedno dieťa a bola ochotná
stať sa priateľkou mladej mamičky. Našli sme také, stali
sa z nich prirodzené mentorky, vzory našich mamičiek.
Vo varení, v starostlivosti o deti, v postoji k životu. Stali sa
ochrankyňami matky i jej dieťaťa – jej novou rodinou, ktorú
buď nikdy nemali, alebo im nikdy riadne nefungovala.
Rovnako sme spustili originálny projekt Otcovská škôlka,
kde sme v úlohe muža – učiteľa aspoň čiastočne nahradili
deťom slobodných matiek z odkázaného sociálneho
prostredia absenciu mužského vzoru. Za tento projekt sme
boli ocenení cenou Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR.
Ku koncu kalendárneho roka sme tiež spustili prípravnú
fázu na otvorenie už druhej Náruče záchrany v Solčanoch
pri Topoľčanoch. Tiež s ambíciou urobiť trojgeneračné
zariadenie, kde sa okrem žien a detí v núdzi budeme
starať o seniorov, tak ako v Náruči záchrany v bratislavskej Dúbravke. Opäť nám prisľúbila pomoc Nadácia J&T,
ktorá je generálnym partnerom tohto projektu a trvalo
ho podporuje, čo veľmi oceňujeme. Lebo len systémová
pomoc od nás smerom k našim klientom má pre nich efekt
a len dlhodobá spolupráca od sponzorov k nám to vlastne
umožňuje. Sme za to v mene tých, ktorým pomáhame,
vďační. Nemohli by sme tak účinne pomáhať, keby sme
nemali v prevádzke Náruče záchrany takých skvelých
zamestnancov. Snažíme sa im vychádzať v ústrety ako
sa dá a nezostalo to bez povšimnutia. Naše občianske
združenie dostalo Špeciálnu cenu od ministra práce,
sociálnych vecí a rodiny SR Jozefa Mihála v súťaži
Zamestnávateľ ústretový k rodine.
Sme radi, že aj štátne orgány a samosprávne orgány
nám už viac idú oproti. Spájajme naďalej, nerozdeľujme
spoločné úsilie pomoci tam, kde to treba. Lebo ani kvapka
ochoty pomoci nemôže vyjsť nazmar, ak chceme náš svet
urobiť lepším.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám v tom pomáhajú.
foto: obyvatelia CSS Náruč záchrany SENIOR&JUNIOR, Jana Žilčayová,
Svetlana Dolinská a archív o.z. Šanca pre nechcených
úvodné
slovo
KTO SME
A ČO
ROBÍME
-
-
-
o. z. Šanca pre nechcených je
občianske združenie, ktoré vzniklo
v roku 2004 s víziou
- aby bolo na Slovensku nachádzaných menej mŕtvych novorodencov
aby sa odstraňovali príčiny, pre ktoré sa ženy vzdávajú
vlastných detí
aby slovenskí seniori prežili bezpečnú a peknú starobu
a nezomierali opustení
aby sa obnovil dialóg a súžitie troch generácií
ČO PRE TO
ROBÍME
-
-
-
-
že jedine solidarita a pochopenie k slabším robí našu
spoločnosť silnejšou
že jedine šírením spolupráce a profesionalizáciou služby
dosiahneme naše ciele rýchlo a efektívne
- budujeme sieť Hniezd záchrany,
kde môžu ženy v krízovej situácii
odložiť nechcené bábätko
- komunikujeme cez non-stop linku
so ženami, aby sme im odporúčali
lepšie riešenia
tie, ktoré presvedčíme, aby sa dieťaťa nevzdávali, ubytujeme a pomáhame im maximálne 3 roky
budujeme sieť trojgeneračných Centier sociálnych
služieb Náruč záchrany, kde sa staráme nielen o opustené matky a ich deti v kríze, ale na dožitie aj o odkázaných seniorov
všetky tri generácie podporujeme v svojpomoci a komunikácii a hľadáme pre nich zdroje na projekty, ktoré ich
motivujú a vťahujú do aktívneho života
snažíme sa o prevenciu a osvetu vydávaním sociálneho
občasníka Šanca, ktorý je distribuovaný zdarma
DRŽÍME
SA
ZÁSAD
-
-
- že život je najvyššou hodnotou
- že ľudia sú si rovní a každý má
právo na šancu
- že človek môže meniť svoj osud, ak
je aktívny
- že pomoc konkrétnemu človeku je .
najefektívnejšou pomocou
REŠPEKTUJEME
Pravdivosti
V NAŠEJ PRÁCI
- úprimne hovoríme,
kde vieme pomôcť
ŠTANDARDY
a kedy radšej poradí me iných profesionálov
- pracujeme s autentickými konkrétnymi ľuďmi v núdzi
a o nich aj pravdivo informujeme
Transparentnosti
- zverejňujeme finančnú správu a transparentne vyúčto vávame všetky projekty
- jasne deklarujeme, ktorá sociálna služba je spoplatnená
a ktorá je dobrovoľnícka
Otvorenosti
- radi reagujeme na každý dotaz, alebo prosbu o radu, či
odporúčanie
- každý z ľudí, ktorí potrebujú typ služby, ktorú poskytu jeme, je pre nás vítaný
Profesionality
- sociálne i zdravotné služby poskytujeme kvalifikovanými
profesionálmi s praxou
- vzdelávame a trvalo supervízujeme aj všetkých našich
dobrovoľníkov
Spolupráce
- spájame sa s organizáciami nášho druhu, spoluprácu
jeme a vymieňame si skúsenosti
- sme členmi: Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb
v SR a Klubu fundraiserov
- konštruktívne diskutujeme s politickou reprezentáciou,
úradmi, profesijnými združeniami, donormi, médiami, aj
nadnárodnými organizáciami
Zodpovednosti
- aktívne presadzujeme aj celospoločenské a legislatívne
zmeny
- v našich témach šírime osvetu, búrame predsudky
a otvárame diskusie cez časopis
NAŠA PRIDANÁ
HODNOTA
– POMÁHAME:
- srdcom i rozumom
- adresne konkrétnym ľuďom
- komplexne, systémovo a dlhodobo
NAŠE PROJEKTY
A VÝSLEDKY
Náruč záchrany
V roku 2011 sa nám podarilo stabilizovať prevádzku Centra
sociálnych služieb Náruč záchrany SENIOR&JUNIOR, ktorú
sme otvorili v lete v roku 2009 za pomoci generálneho
partnera Nadácii J&T a ďalších sponzorov.
V súlade so zákonom o sociálnych službách č. 448/2008
sme v Centre sociálnych služieb Náruč záchrany
SENIOR&JUNIOR na Fedákovej 5 v Bratislave poskytovali
tieto sociálne služby:
• Domov sociálnych služieb
ubytovanie, strava, zaopatrenie, zdravotnícka starost livosť a sociálna inklúzia 56-tim seniorom na dožitie
• Zariadenie núdzového bývania
ubytovanie a sociálna inklúzia a poradenstvo 2 bezdo movkyniam
• Útulok
ubytovanie, sociálna inklúzia a poradenstvo 8-tim opus teným mamičkám a 10-tim deťom
Okrem toho občianske združenie poskytovalo nasledovné
služby:
• Externé poradenstvo
podpora sociálnej inklúzie a poradenstvo 2 opusteným
mamičkám a 4 deťom ubytovaným v sociálnej ubytovni
Fortuna
• Telefonické poradenstvo
poradenstvo všetkým ženám s nechceným tehoten stvom cez non-stop telefonickú Linku Hniezda záchrany
• Vydavateľskú činnosť
poradenstvo a osveta cez sociálny občasník ŠANCA,
ktorý vyšiel 3 krát ročne v náklade 30 000 kusov, v počte
16 strán zadarmo a bol distribuovaný širokej verejnosti
ako príloha týždenníka Slovenka, ale aj individuálne
a cielene do sociálnych zariadení, do čakární gyneko logických ambulancií, na sociálne odbory Úradov práce,
sociálnych vecí a rodiny.
O spokojnosti našich klientov svedčia oni sami počas
podujatí, ktoré sme pre nich počas roka pripravili:
Fašiangy
Deň matiek
Deň detí a 2. výročie
vzniku Náruče záchrany
v Dúbravke
Deň seniorov
Vianoce v Náruči záchrany
Podporené: Slovenská elektrizačná
prenosová sústava, a.s.
REALIZOVANÉ
PROJEKTY
SOCIÁLNEJ
INKLÚZIE
5 opustených matiek s deťmi
Podporené: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Usmej sa, mama! je názov projektu, ktorého cieľom je
reálna pomoc opusteným matkám, ktoré žijú so svojimi
deťmi v zariadení sociálnych služieb, pri budovaní vlastnej
rodiny a v neposlednom rade aj poskytnutie možnosti
stráviť dovolenku, pre mnohé z nich prvú v živote. Ide
o mladé ženy, ktoré sa napriek nepriaznivej rodinnej
a sociálnej situácii rozhodli svoje dieťa ponechať a túžia mu
vytvoriť šťastnú rodinu, ktorú sami nikdy nepoznali. Tieto
mamy si popri každodennom prežívaní svojho neľahkého
osudu, zaslúžia dôvod na úsmev. V rámci projektu sme
realizovali 6-dňového pobytu 8-mich mamičiek s 11 deťmi
na Seneckých jazerách neďaleko Bratislavy so 4-dňovým
kurzom liečebnej pedagogiky zameraným na spoznanie
možností a schopností detí, ktoré mamičkám pomôže
pri ich výchove, keďže pozitívne informácie z vlastného
detstva čerpať nemôžu.
5 nových dobrovoľníkov
Podporené: Nadácia Tatrabanky, Hlavný stan nádeje
Cieľom projektu bolo prostredníctvom zaškolenia dobrovoľníkov realizovať dlhodobý dobrovoľnícky program
zameraný na sociálnu prácu so seniormi, ako základného
predpokladu pre dlhodobú prácu so seniormi v Centre
sociálnych služieb Náruč záchrany SENIOR&JUNIOR,
ktorého zriaďovateľom je občianske združenie Šanca pre
nechcených.
Účastníci projektu po absolvovaní vzdelávacieho programu
raz týždenne v priebehu minimálne jedného roka trávia čas
s vybraným seniorom
– pri návštevách,
spoločných rozhovoroch, prechádzkach.
Projekt Adoptuj si
starých rodičov bol
realizovaný už po
tretíkrát a v roku
2011 bolo aktuálne
činných spolu
17 dobrovoľníkov, čo
je skvelý úspech.
Projekt veľmi priaznivo
ovplyvnil psychický,
ale aj celkovo zdravotný stav seniorov, ku ktorým chodia
dobrovoľníci.
“ Niekedy je len smútok a ticho.
Ty to prerušíš.”
seniorka Antónia svojej
dobrovoľníčke
nosti, pomáhať vo vytváraní si väzieb a svojho slušného
miesta v spoločnosti, do ktorej ich budú nenápadne
a prirodzene integrovať neinštitucionálnym spôsobom.
Dobrovoľníčky kmotričky mali počas projektu počas raz
mesačne supervíziu za účasti psychologičky a neustále
poradenstvo zo strany o. z. Šanca pre nechcených v osobe
koordinátora projektu a psychologičky. Ich úlohou bolo
strážiť, aby bol projekt obojstranne efektívny a emočne
vyvážený tak pre mamičky s deťmi ako aj dobrovoľníčky.
5 opustených matiek s deťmi
Podporené: Nadácia Orange, Nadácia SPP, Nadácia VUB
Inovatívny projekt individuálneho dobrovoľníctva
KMOTRIČKY má za cieľ vytvoriť trvalú oporu pre opustené
mamičky s malými deťmi
v krízovej situácii, ktoré
pochádzajú z nefunkčných
rodín, či detských domovov.
Individuálne
dobrovoľníčky – kmotričky
sa stali dlhodobými
priateľkami a mentorkami mladých žien bez rodinného
zázemia a radia im či už vo výchove detí, vedení domác-
Slávnostná prezentácia projektu sa uskutočnila 28. 4. 2011
v bratislavskom Auparku, kmotričkou projektu sa stala
Adriana Kmotríková, ktorá zavítala na stretnutie mamičiek
s kmotričkami aj do Náruče záchrany.
Symbolom projektu sa stala margarétka.
“Žena je pre dieťa baštou
bezpečia, zatiaľčo muž je
preň oknom k odvahe.”
Albert Camus
1. ročník škôlky pre 6 detí
z neúplných rodín
Podporené: Nadácia J&T
Projekt reaguje na rastúci počet detí slobodných matiek
vyrastajúcich bez otca a nutnosti kompenzovať absenciu
otca a tým aj mužský i párový vzor v živote dieťaťa
v nekompletných rodinách. Týmto vzorom bol učiteľ
v predškolskom zariadení, pretože základná štruktúra osobnosti sa vytvára práve 3 rokov veku dieťaťa. Mužský vzor
totiž v dieťati podporuje sebavedomie, inšpiruje ho k odvahe a podporuje jeho socializáciu. Testovacou prevádzku
Otcovskej škôlky chceme dokázať, že aj dočasný mužský
vzor môže deti z nekompletných rodín emočne vyzbrojiť,
aby boli schopné vytvárať funkčné kompletné rodiny.
Slávnostná prezentácia projektu sa uskutočnila v bratislavskom Auparku 19. 6. 2011 na Deň otcov, tvárou projektu sa
stal mediálny známy otec Janko Kroner.
Hniezdo záchrany
Okrem toho, že sme aj tento rok
naďalej prevádzkovali s pomocou Nadácie Orange poradenskú
non stop telefonickú linku Hniezda záchrany, tak sme museli
operatívne reagovať na postoj
OSN voči Baby boxom v Českej republike, ktorá tvrdí,
že verejné schránky pre nechcených novorodencov
berú deťom právo na biologickú identitu. Jednoznačne
sme vyjadrili českým Baby boxom podporu a argumentovali sme, že tú im neberú verejné schránky ale ich
vlastní rodičia a naopak, tak ako české baby boxy, tak
aj slovenské Hniezda záchrany zabezpečujú nechceným
deťom to najzákladnejšie právo – právo na život.
V septembri 2011 sme spustili kampaň: Zachráňte mi
život, identitu zvládnem sám!
1. smerom k verejnosti – happeningom v bratislavskom Auparku, 4. 9. 2011
Sponzori: Dráčik, IMITrade, s.r.o,
Lekáreň Aupark, hej.sk
Zapojte sa do Dňa solidarity
s Hniezdami záchrany!
AKO?
Príďte 4.9. 2011 o 16.00 do bratislavského Auparku,
kde si môžete kúpiť tričko Hniezda záchrany
a získate tým vstupenku do tomboly o zaujímavé ceny
v hodnote 3 000 EUR od našich sponzorov.
Zuzana Smatanová
Mária Čírová
Mirka Partlová
Adam Ďurica
Katarína Hasprová
Iveta Malachovská
Tričko si môžete kúpiť aj na
www.hniezdozachrany.sk,
alebo pošlite prázdnu sms za
1 EUR na 831 v sieti Orange
ĎAKUJEME
Partneri:
Mediálni partneri:
2. smerom k politickej reprezentácii, médiám
a sponzorom v bratislavskom Club Penati
8. 9. 2011
Sponzori: IMITrade, s.r.o., Club Penati,
Elesko, Matyšák, Pavelka a syn,
Janoušek, KON-RAD, Maruvin
Ordinácia v Ružovej
záhrade pre Hniezda
záchrany
Hniezda záchrany sa do povedomia verejnosti dostali aj cez jednu z dejových liniek
v obľúbenom seriáli Ordinácia v Ružovej
záhrade. Nakrúcalo sa 22. 5. 2011 na bratislavských Kramároch, kde je umiestené
vôbec prvé Hniezdo záchrany na Slovensku.
V roku 2011 sa v Hniezdach záchrany našli 4 novorodenci
a ich celkový počet ku konca roka 2011 bol 34.
Pre podporu nových Hniezd záchrany
sme 10.12. 2011 zrealizovali
happening na Vianočných trhoch na
Hlavnom námestí v Bratislave, kde
herci z Ordinácie v Ružovej záhrade
predávali symbolické medovníčky
– bábätká.
Dobrovoľníci
zo Slovenska aj
zo zahraničia
Politici podporujú
Hniezda aj Náruč
V tejto súvislosti sme začali pracovať aj na
nakontaktovaní sa s podobnými organizáciami
vo svete. Pomáhali nám dve praktikantky
Radmila Štelbašská (tretia zľava) a poľská
študentka Anna Sztrycz (druhá zľava), ktorá
prišla na medzinárodnú študentskú výmenu
v rámci organizácie AIESEC.
Hniezda záchrany a Náruč záchrany
ako šancu pre nechcených
a odkázaných verejne podporili aj
premiérka vlády SR Iveta Radičová
a predseda parlamentu Richard
Sulík.
Vďaka databáze, ktorú nám praktikantky pomohli vytvoriť
mienime v budúcnosti zorganizovať stretnutie týchto
organizácií, lebo v pomoci nechceným deťom je vymieňanie skúseností potrebné tak ako v akejkoľvek inej sfére.
V Centre sociálnych služieb Náruč záchrany SENIOR&JUNIOR sme v roku 2011 realizovali 8 projektov, ktoré mali
konkrétny efekt pre konkrétny počet ľudí. Na ich realizácii sa podieľalo viac dobrovoľníkov ako zamestnancov,
pričom aj samotní iní zamestnanci prevádzky boli medzi dobrovoľníkmi a na projekte pracovali bez nároku na
honorár.
Názov
Nákup zdvíhacieho vozíka pre seniorov
Podporené: rezerva premiérky SR
V roku 2011 sa z prostriedkov rezervy premiérky zakúpil potrebný elektrický zdvíhací vozík, ktorý pomáha zdravotnému
personálu Náruče záchrany pri dennodennej
opatrovateľskej práci pri osobnej hygiene
nevládnych.
Kmotričky
Počet klientov/počet
zachránených detí
Počet pracovníkov
Počet dobrovoľníkov
11
2
5
5
2
5
Usmej sa mama!
12
3
1
Otcovská škôlka
6
2
1
Hniezdo záchrany
4
3
10
30 000
1
2
Vianoce v Náruči záchrany
76
8
15
Zdvíhací vozík pre seniorov
19
11
-
Adoptuj si starých rodičov
Časopis Šanca
Náš časopis
SPONZORI PROJEKTOV A OSOBNOSTI,
KTORÍ POMOHLI V ROKU 2011
ĎAKUJEME :
Nadácii J&T
Nadácii Orange
Nadácii VÚB
Nadácii SPP
Nadácii Tatrabanky
Hlavnému stanu nádeje
Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Úradu vlády SR
Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave, a.s.
Prvej stavebnej sporiteľmi, a.s.
Časopis Šanca
4. ročník, 3 čísla časopisu
Podporené: Ministerstvo
práce, sociálnych vecí
a rodiny SR
Náš nový web
Nová web stránka
V roku 2011 web stránka
občianskeho združenia
prešla kompletným redesignom, aby okrem informovania o jednotlivých projektoch
slúžila aj ako efektívny
marketingový nástroj.
Anne Záborskej
Adriane Kmotríkovej
Jankovi Kronerovi
Zuzane Kanócz
Marekovi Majeskému
Ivete Malachovskej
Karin Haydu
Adymu Hajdu
Martinovi Mňahončákovi
Michaele Čobejovej
Kvete Horváthovej
Jane Kirschner
Zuzane Smatanovej
Petrovi Lipovi
Márii Čírovej
Mirke Partlovej
Adamovi Ďuricovi
NAŠI PRIATELIA
Čestný výbor
Šanca
Aktivity o.z. Šanca pre nechcených majú už veľmi široký
záber a zaoberajú sa už tromi podstatnými cieľovými
skupinami: nechcenými novorodencami, opustenými
ženami s deťmi v krízových situáciách a odkázanými
seniormi.
Občianske združenie s takýmto veľkým záberom potrebuje
byť navonok reprezentované aj širokospektrálnou podporou osobností z rôznych spoločenských statusov.
Osobností, ktoré sú jeho tútorom a zrkadlom jeho činnosti
a plánovaných zámerov.
Osobností, ktoré sa exkluzívne rozhodli venovať dlhodobej
podpore našich aktivít, lebo len dlhodobá pomoc prináša
efektívne výsledky. Nielen kvantitu, ale najmä kvalitu
pomoci.
Preto sme radi, že účasť v Čestnom výbore
Šanca prijali 4 úžasné dámy - zľava:
Mária Hurajová
generálna riaditeľka Burzy cenných papierov
Eva Babitzová
generálna riaditeľka Rádia Expres
Elena Klimešová
spolumajiteľka Trend Holding
Viera Konštiaková
spolumajiteľka firmy KON-RAD
CMYK 0 53 100 0
CMYK 0 100 99 4
NAŠI ĽUDIA
V PREVÁDZKE
NAŠE VEDENIE
ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV VPREVÁDZKE CSS
NÁRUČ ZÁCHRANY SENIOR&JUNIOR DÚBRAVKA
seniorov.
Interní:
Riaditeľka............................................................................................ 1
Prevádzkový manažér.................................................................... 1
Projektový manažér........................................................................ 1
Ekonómka.......................................................................................... 1
Sociálne pracovníčky..................................................................... 2
Aktivačná pracovníčka (polovičný úväzok)............................ 1
Vedúca kuchyne............................................................................... 1
Kuchári................................................................................................ 2
Kuchynský pomocný personál................................................... 2
Hlavná sestra..................................................................................... 1
Ošetrovatelia..................................................................................... 5
Opatrovatelia.................................................................................... 5
Správa a údržba............................................................................... 1
Dlhodobo PN.................................................................................... 2
Materská dovolenka....................................................................... 1
Externí:
Lekár..................................................................................................... 1
Rehabilitačná Sestra....................................................................... 1
Práčka.................................................................................................. 1
ORGÁNY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
ŠANCA PRE NECHCENÝCH
(v zmysle záverov Valného zhromaždenia zo 7. 10. 2010)
V rámci súťaže Zamestnávateľ ústretový
k rodine ocenil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozef Mihál
občianske združenie Šanca pre nechcených špeciálnou cenou.
Prezident združenia
Mgr. Anna Ghannamová
Správna rada
Mgr. Anna Ghannamová
Mgr. Souheil Ghannam
Mgr. Alena Petrželková
Dozorná rada
Svetlana Barancová
Ľubica Danielová
František Lamačka
Oponentská komisia
MUDr. Vladimír Cupaník, PhD.
MUDr. Michal Kliment, CSc.
Mgr. Vladimíra Dutková
Vedenie občianskeho združenia riadi občianske združenie bez nároku na honorár a aj členstvo v orgánoch je nehonorované.
FINANČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2011
NÁKLADY
Fotomateriál
Kuchynský materiál
NÁKLADY
SUMA V EUR
SUMA V EUR
Spotreba elektriny - ZSE
12 133,27
15,71
Nákup tovaru na predaj
249,26
Revízie a servis výťahu - ELVYT, s.r.o.
740,10
789,14
Zdravotnícky materiál
3 483,54
Autoservis
2 573,84
Pohonné hmoty
1 067,53
Oprava a údržba ostatných zariadení
4 049,89
Kancelársky materiál
1 332,55
PROJEKTY - Cestovné príkazy
64,48
Pomôcky pre seniorov
273,65
Reprezentačné náklady
813,56
Posteľná bielizeň
523,90
Reklamné predmety do 16,60 EUR
993,20
PROJEKTY - Réžijné náklady
814,17
PROJEKTY - Reklamné predmety
160,00
PROJEKTY - Ostatné náklady
1 326,20
Spotreba materiálu - potraviny
PROJEKTY - Spotreba materiálu - potraviny
Spotreba materiálu - potraviny - norma prirodzených úbytkov
53 044,47
1 959,51
890,91
Grafické práce
3 983,28
PROJEKTY - Zmluvy o dielo, LITA 2%
1 240,00
Nájomné budovy
Poštovné
10 500,00
360,19
Náklady na stravovacie služby
6 737,28
Revízie a BOZP
Čistiaci a odpadový materiál
5 490,94
Deratizácia a dezinfekcia
Drobný hmotný majetok do spotreby
3 854,75
T - Mobile
1 041,29
Spotrebný a réžijný materiál
3 821,77
Orange
3 452,55
Leasing - Zostatková cena PC
2 333,83
T - Com
1 453,82
Leasing - Zostatková cena terapeutický stroj
271,00
Fotografické služby
1 251,40
711,00
8,24
Spotreba vody - BVS
8 052,05
Pedikúra klienti
700,00
Spotreba plynu - SPP
17 334,35
Ostatné služby
8 248,50
NÁKLADY
Tlačiarenské služby na inzerciu
Parkovné
SUMA V EUR
2 317,16
28,76
NÁKLADY
Spotreba kolkov/Ostatné poplatky
37,56
43,50
13 600,00
Upomienky T - Mobile
PROJEKTY - Ostatné služby
12 445,39
Ostatné upomienky
39,90
Upratovacie práce
252,31
Zneškodňovanie neb.odpadu
PROJEKTY - Tlačiarenske služby - časopis ŠANCA
Diaľničné poplatky
SUMA V EUR
5,32
Úroky leasing PC
226,56
7 219,33
Úroky leasing terapeutický stroj
159,29
Právne a notárske služby
1 717,56
Zúčtovanie zostatkovej ceny darovaného majetku
Ekonomické a účtovné služby
3 510,00
Bankové poplatky
600,37
369,64
Aktivácia voľného času
595,00
Iné ostatné náklady
Vzdelávanie zamestnancov
604,00
Odpisy budovy
Odborný výcvik žiakov odborného učilišťa
129,50
Odpisy sam. hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí
Reklamný servis
Inzercia
Mzdové náklady
PROJEKTY - Mzdové náklady
6 216,01
586,20
268 960,12
3 130,00
25 260,00
58 040,00
9 897,60
Odpisy dopravného prostriedku
832,00
Poskytnutie príspevku fyzickým osobám
411,33
Poistenie budov
1 799,64
Ekonomické a účtovné služby
562,55
140,00
Náklady zamestnávateľa - Zákonné sociálne poistenie
59 238,99
Poistné motorového vozidla - povinné zmluvné poistenie
Náklady zamestnávateľa - Zákonné zdravotné poistenie
23 251,94
Komplexné poistenie podnikateľov
1 897,52
Tvorba sociálneho fondu
8 257,67
Poistné leasing PC
98,70
Práceneschopnosť zamestnancov do 10 dní
1 077,26
Poistné leasing terapeutického stroja
58,09
Ostatné sociálne náklady
1 000,87
Daň z úrokov
Odvoz odpadu OLO
2 588,04
SPOLU
3,21
685 354,01
VÝNOSY
Pedikúra klienti
Príspevky zamestnancov na stravné
Preprava seniorov na ošetrenie
SUMA V EUR
722,00
2 950,04
102,78
VÝNOSY
Domov sociálnych služieb - SENIORI
4 744,80
Prijaté príspevky od fyzických osôb
6 412,31
2 068,00
1 935,26
Zariadenie núdzového bývania
Stravovacie služby externistov
7 796,22
Peňažné dary - Darovacie zmluvy - klienti
Tržby z predaja fotoknihy Náruč záchrany
100,00
Poplatky za Otcovskú škôlku
Tržby z predaja reklamných predmetov
104,92
Príspevky 2% z podielu zaplatenej dane
7 516,41
Rozpúšťanie dotácie BSK na statiku budovy
Kreditné bankové úroky
44,85
Rozpustenie dotácie BSK - SENIORI
Provízia Lyoness
12,31
Rozpustenie dotácie BSK na prechodný útulok - JUNIORI
Rozpúšťanie príspevku J&T na stavbu budovy
81 072,04
Prijaté príspevky od právnických osôb
9 916,75
Projekt časopis “ŠANCA”
8 000,00
Projekt “Usmej sa mama”
3 190,00
Projekt “Adoptuj si starých rodičov”
4 690,00
Projekt “Kmotričky”
10 200,00
Projekt “Zdvíhací vozík pre seniorov”
4 500,00
Projekt “Otcovská škôlka”
9 000,00
Darovacie zmluvy s právnickými osobami
23 600,00
272 814,20
Prechodný útulok - JUNIORI
Inzercia
Daňový výdavok zamestnávateľa na stravné
SUMA V EUR
SPOLU
25 074,00
43,00
3 437,15
16 434,48
238 438,24
14 162,79
759 082,55
VÝNOSY..................................................................................................................................................................................... 759 082,55 EUR
NÁKLADY.................................................................................................................................................................................. 685 354,01 EUR
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROK 2011......................................................................................................................73 728,54 EUR
Za rok 2011 vykazuje občianske združenie Šanca pre nechcených výsledok hospodárenia pred zdanením - zisk
73 728,54 EUR ktorý sa podľa platnej legislatívy člení na:
výsledok hospodárenia z hlavnej nezdaňovanej činnosti.........................................................................................73 061,00 EUR
výsledok hospodárenia z podnikateľskej zdaňovanej činnosti.....................................................................................667,00 EUR
(ovplyvnený najmä príspevkami externých stravníkov)
Takýto kladný výsledok hospodárenia ovplyvňujú dve položky na strane výnosov:
1, časové rozpúšťanie príspevku J&T na stavbu budovy vo výške 81 072,04 EUR
2, časové rozpúšťanie príspevku BSK na statiku budovy vo výške 16 434,48 EUR
K 31. 12. 2011 je vykázaný zostatok na účte Šanca pre nechcených vo výške 9 309,98 EUR.
Občianske združenie
Šanca pre nechcených
Prevádzka: Fedákova 5
841 02 Bratislava
kontakt: 02/6446 1234
www.sancaoz.sk
č. účtu 1905668157/0200
Download

Výročná správa 2011.pdf