JOZEF MÝTNYohn Paul II.
o
t
e
g
a
J s mess
:
e
l
p
i
o
H
pe
k
a
v
!
o
d
l
i
S
a
r
e
f
th
ea
b
t
o
Do n
.
I
I
l
o
v
a
P
:
n
Já Slovákom
z
Odka bojte sa!
Ne
Iveta
á
v
o
š
o
Bart
966
1
,
8
l
Apri ná CZ)
il 29
† A pr
, 201
J
”
o
b
o
án “B
PHOTO NEWS 1/
2014
i
n
o
g
Han
4
d
(Čela
ANDREJ KISKA
Prezidentské voľby SR 2014
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
SLOVAK
PRESIDENTIAL
ELECTIONS 2014
Page
JOZEF MYTNY
2
3
4
5 - 56
57 - 64
65 - 67
68 - 70
71 - 72
73 - 74
75
76
Contents - Obsah
PHOTO NEWS
Contents - Obsah
WHAT IS PHOTO NEWS? ČO JE TO PHOTO NEWS?
ADDRESS - PRÍHOVOR
PREZIDENTSKÉ VOĽBY SR 2014 - ANDREJ KISKA
Pokrokový konzervatívec - Ján Pavol II.
The Progressive Conservative - John Paul II.
To Go Up, First One Has to Be Down Ján “Bobo” Hangoni,
Taktici and YPS
Treba padnúť, aby ste mohli ísť hore Ján „Bobo“ Hangoni,
Taktici a YPS
Iveta Bartošová (April 8, 1966 - † April 29, 2014)
JOZEF MÝTNY BEST PHOTO FOR SALE (original negativ)
Modern KOMMUNISTS or HYENAS in Slovak photography
WANTED BORIS JAVOREK
Prices for advertisements - Cenník inzercie na stránkach
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS
Partneri Partners
Redakcia - Edition
Jozef Mýtny
+421 915 888 771
[email protected]
www.prs.sk
Photo: title -page
©photo: Jozef Mýtny
Mediálny Partneri
Media Partners
www.kanadskyslovak.ca
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS nesmie byť znova tlačená alebo reprodukovaná, či použitá v akejkoľvek forme, či už elektonickými, mechanickými
alebo inými v súčasnosti známymi alebo neskôr vynájdenými prostriedkami, vrátane kopírovania či videozáznamu, ani nemôže byť zahrnuté do nijakého informačného či rešeršového
systému bez písomného povolenia vydavateľa ako aj autora fotografií.
All rights reserved. No part of JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS may be reprinted or reproduced or utilized in any form or by any electronic, mechanical or other means, now known
or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without permission in writing from the publishers.
[email protected] www.photomytny.eu www.photomytny.sk www.photomytny.com JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
JOZEF MÝTNY ?
WHAT IS PHOTO NEWS?
? PHOTO NEWS
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS - internetové fotografické spravodajstvo, JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS – Internet photo reporting, many
veľa FOTO málo slov, ktoré Vám bude približovať udalosti doma a vo svete, nie
slovom, ale fotografiou, ktorá neklame a zodpovedá skutočnosti, obohatené popismi
fotografií. Zameriame sa predovšetkým na hudobnú fotografiu, ale samozrejme našu
pozornosť sústredíme aj na iné. V niektorých prípadoch budeme siahať aj do archívov.
Ostatné fotografie si môžete pozerať na stránkach www.photomytny.eu s možnosťou
ich zakúpenia, po zmluvnej dohode s autorom fotografií. V prvom čisle 1/2011
(vianočnom ) sme Vám priblížili krst knihy autora Jozefa Mýtneho z vydavaťeľstva
Borovica s.r.o. (možno vidieť vo vianočnom čisle PHOTO NEWS 1/2011).
PHOTOS and few words, that brings you close to events at home or in the world,
not using words but using photographs that offer a true, undeceiving image along
with descriptions. We focus primarily on music photography but also include other
themes. We will occasionally dig into the archives. You can view other photos at
www.photomytny.eu and purchase them upon agreement with their authors. In the
first issue, No 1/2011 (Christmas issue), we reported on the christening ceremony
of the book by Jozef Mýtny from Borovica s.r.o. publishers (this can be viewed in
the Christmas issue of PHOTO NEWS 1/2011).
Jozef Mýtny pripravuje knižné tituly:
Jozef Mýtny is preparing the following book titles:
JAZZ OF THE WORLD
JAZZ OF THE WORLD
ROCK AND POP OF THE WORLD
ROCK AND POP OF THE WORLD
www.prs.sk
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
3
JOZEF MÝTNY
Príhovor - Address
PHOTO NEWS
Dear Readers,
Vážení čitatelia,
prinášame Vám vo PHOTO NEWS 1/2014 fotoreportáž z prezidentských We bring you the PHOTO NEWS 1/2014 – photoshooting (over 90 pictures)
volieb viťaza Andreja Kisku na viac ako 90 tich fotografiách, tiež zábery of the presidential elections with their winner – our new president Mr.Andrej
Kiska. Beside of that also pictures of the pope „Ján Pavol II“ about whom
pápeža Jána Pavla II., o ktorom je viac v knihe: 1989 - NEŽNÁ REVOLÚCIA you can find more in the book:
VELVET REVOLUTION - JOZEF MÝTNY http://photomytny.sk/index.php/galeria/cenove„NEŽNÁ REVOLÚCIA – VELVET REVOLUTION – Jozef Mýtny:
ponuky .V knihe je aj svetoznámy muzikant: Ján “ BOBO” Hangoni.
http://photomytny.sk/index.php/galeria/cenove-ponuky
O shihan Takeji Ogawovi, Jánovi Germánusovi, Štefanovi Havlíkovi, In the same book you can find interesting pictures of the wellknown
Borisovi Horáčkovi, Michalovi Šlachtovskom a Klaudiovi Farmadínovi musician Ján „BOBO“ Hangoni.
(najlepší karatista v histórii Slovenska) viac v internetovom časopise We bring more information about shihan Takeji Ogawa, Ján Germánus,
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2014, ktoré vyjde na prelome mesiacov Štefan Havlík, Boris Horáček, Michal Šlachtovsky and Klaudio
august/september 2014. Boli sme na sústredeniach týchto “železných Farmadín (the best karate athlete in the history of Slovakia) in the
mužov” z čoho Vám prinesieme fotoreportáž.
Internet magazine JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2/2014 that will be
CLICK HERE
released at the turn of August/September 2014. We were at special
https://www.youtube.com/watch?v=cWEqwoZNX84
training of these “iron men” and made a photo-report.
Michal Slachtovsky, J. Germanus, S. Havlik, K. Farmadin (PREPARE) (JOZEF MYTNY)
shihan Takeji Ogawa
Klaudio Farmadín
Boris Horáček, Štefan Havlík
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
Ján Germánus
Štefan Havlík
4
Michal Šlachtovský
PHOTO NEWS
Andrej Kiska
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
5
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
Voľby prezidenta SR 2014
SLOVAK PRESIDENTIAL ELECTIONS 2014
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľbu
prezidenta a deň jej konania bol stanovený na 15. 3. 2014. Táto voľba
bola štvrtou priamou voľbou našich občanov od vzniku samostatnej
Slovenskej republiky.
V prvom kole sa volieb prezidenta Slovenskej republiky z celkového
množstva oprávnených voličov zúčastnilo viac ako 43 % . Pretože ani
jeden zo 14-tich kandidátov ( jeden sa vzdal kandidatúry ešte v januári)
nezískal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov,
druhé kolo volieb prebehlo dňa 29.3.2014. Do tohto kola postúpili títo
dvaja kandidáti :
CHAIRMAN OF THE SLOVAK NATIONAL COUNCIL
DECLARED MARCH 15TH 2014 AS THE DAY OF THE
PRESIDENTIAL ELECTION. THIS ELECTIONS WERE
4TH DIRECT ONES WITHIN THE EXISTENCE OF THE
INDEPENDENT SLOVAK REPUBLIC.
MORE THAN 43% OF THE ELIGIBLE VOTERS TOOK
PART IN THE FIRST ROUND OF THE PRESIDENTIAL
ELECTION. AS NONE OF 14 NOMINATED
CANDIDATES (ONE RESIGNED IN JANUARY
ALREADY) GOT MORE THAN HALF VOTES OF THE
ELIGIBLE VOTERS SECOND ROUND HAD TO BE
DONE. THAT ROUND HAD ONLY 2 CANDIDATES:
FICO Robert, doc. JUDr., CSc., 49 r.,
predseda vlády Slovenskej republiky, Bratislava
(získal celkovo 531 919 hlasov, čo predstavovalo - 28 %)
FICO Robert, doc. JUDr., CSc., 49 r., LAWYER
PRIME MINISTER OF THE SLOVAK REPUBLIC,
Bratislava
(GOT TOTALLY 531 919 VOTES EQUAL TO 28%)
AND
KISKA Andrej, Ing., 51 r., manažér – MANAGER , Poprad
GOT TOTALLY 455 996 VOTES EQUAL TO 24%)
a
KISKA Andrej, Ing., 51 r., manažér, Poprad
(s počtom hlasov 455 996 - 24 %)
Očakávania výsledkov počas obidvoch volebných nocí sme sa
zúčastnili aj my a tak Vám v tomto čísle ponúkame fotoreportáž , ako
to vyzeralo v hlavnom stane nášho nového prezidenta Andreja Kisku.
Samozrejme, že ústredným motívom bola radosť z víťazstva.
Marcela Hrancová
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
Výsledky 2. kola sú nám už všetkým dobre známe. Voľby prezidenta
v 2. kole sa zúčastnilo viac ako 50 % oprávnených voličov , z toho Fico
Robert získal 40, 6 % hlasov a Kiska Andrej viac ako 59,3 %
SECOND ROUND RESULTS ARE PUBLICLY KNOWN.
MORE THAN 50% OF THE ELIGIBLE VOTERS TOOK
PART AND ROBERT FICO GOT 40,6% OF THE VOTES
AND ANDREJ KISKA MORE THAN 59,3%.
WE TOOK THE PART AT BOTH ELECTION NIGHTS SO
WE CAN OFFER YOU THE ILLUSTRATION OF THE
ATMOSPHERE AT THE ELECTION HEADQUARTERS
OF OUR NEW PRESIDENT MR.KISKA.
NATURALLY THE MAIN LEITMOTIV AND FEELING
WAS THE VICTORY JOY AND HAPPINESS.
Marcela Hrancová
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014 6
PHOTO NEWS
Andrej Kiska
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
7
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
8
PHOTO NEWS
Andrej Kiska
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
9
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
Andrej Kiska
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014 10
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
Andrej Kiska
11
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
Andrej Kiska
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
12
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
Andrej Kiska
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
13
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
Andrej Kiska
14
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
Andrej Kiska
15
PHOTO NEWS
Andrej Kiska
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014 16
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
Andrej Kiska
17
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
Natália Kisková
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
18
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
Natália Kisková
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
19
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
Janka Žitnianska
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014 20
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
Andrej Kiska
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
21
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
Andrej Kiska
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014 22
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
Andrej Kiska
23
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
7
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
Andrej Kiska
24
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
Andrej Kiska
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
25
Andrej Kiska
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
26
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
Richard Vrablec
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
www.kanadskyslovak.ca
www.prs.sk
27
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
28
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
Andrej Kiska
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
29
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
PHOTO NEWS
Andrej Kiska
30
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
Andrej Kiska
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
31
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
32
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
33
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
34
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
Andrej Kiska
35
PHOTO NEWS
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
Andrej Kiska ml.
36
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
Richard Vrablec
37
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
Andrej Kiska
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
38
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
www.prs.sk
Lucia Lučinská
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
39
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
Natália Kisková
Andrej Kiska ml.
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
40
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
41
Richard Vrablec
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
Lucia Lučinská
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
42
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
Natália Kisková
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
43
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
Richard Vrablec
Janka Žitnianska
44
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
45
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
46
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
Richard Vrablec
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
47
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
Daniel Lipšic
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
48
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
Andrej Kiska
49
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
Andrej Kiska
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
50
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
51
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
Andrej Kiska
52
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
Richard Vrablec
Andrej Kiska
53
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
Andrej Kiska
54
JOZEF MÝTNY Who and what?
PHOTO NEWS
Kto z koho?
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
?????
Radoslav Prochádzka
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
55
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
www.prs.sk
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
THE END
CLICK HERE
https://www.youtube.com/watch?v=0PczPqdGrOk
ANDREJ KISKA-NEZÁVISLÝ KANDIDÁT NA PREZIDENTA (JOZEF MYTNY)
+421 915 888 771
ANDREJ KISKA-NEZÁVISLÝ KANDIDÁT NA PREZIDENTA (2) - 29. marec 2014 (JOZEF MYTNY)
https://www.youtube.com/watch?v=QFhLBkNV9ekhttps://www.youtube.com/watch?v=QFhLBkNV9ek 56
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
John Paul II. - Ján Pavol II.
Pokrokový konzervatívec
Odkaz Slovákom: Nebojte sa!
Vzťah Jána Pavla II. k Slovensku a Slovákom bol vždy veľmi úzky.
...viac v knihe
The Progressive Conservativec
CLICK HERE
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
http://photomytny.sk/index.php/galeria/cenove-ponuky
1989 - NEŽNÁ REVOLÚCIA - VELVET REVOLUTION - JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
His message to the Slovak people: Do not be afraid!
John Paul II always had a very intimate relationship to Slovakia and the Slovak people.
...more information in book
57
Strana / Page:
Obsah - Content
6-9
Od ľudskej tváre po nežný zamat / From Human Face to Velvet
21 - 26
Strana / Page:
Obsah - Content
100 - 101 Nosil som ju na rukách, dostal som facku - I carried her in my arms, I got slapped
Martin Valent
Muž, ktorý zostával v úzadí - The Man Who Stayed in the Background
JUDr. Ján Čarnogurský
102 - 106
Treba padnúť, aby ste mohli ísť hore, Ján „Bobo” Hangoni, Taktici a YPS
To Go Up, First One Has to Be Down, Ján “Bobo” Hangoni, Taktici and YPS
116 - 117
Vrak lietadla uprostred jazera / Airplane wreck in the middle of the lake
119 - 120
Kórejské pokušenia / Korean Temptation
Obsah - Content
30 - 31
78 - 79
86 - 88
97 - 99
V jednote je sila. Námestie SNP / In Unity There is Strength, SNP Square, November 1989
Smrť v priamom prenose / Execution Broadcast Live, Nicolae and Elena Ceauşescu
Pokrokový konzervatívec, Ján Pavol II. / The Progressive Conservative, John Paul II.
Koncert, ktorý najsilnejšie rezonoval v tichu
The Concert That Resonated Strongest in Silence
Joan Baez
122 - 125
126 - 127
JOZEF MÝTNY
fotograf, športovec, vydavateľ / Photographer, Sportsman, Publisher
Pripravujeme / In production
Športová fotografia
Sports Photography
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
Česko - Slovenská a zahraničná
muzika na Slovensku a v Čechách
Czech - Slovak and international
music in Slovak and Czech Republic
58
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
Pokrokový konzervatívec
Ján Pavol II.
Ján Pavol II. - John Paul II.
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
http://photomytny.sk/index.php/galeria/cenove-ponuky
1989 - NEŽNÁ REVOLÚCIA - VELVET REVOLUTION - JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
Muž roka 1994, za ktorého ho vyhlásil americký časopis Time.
Európan roka 2002 podľa bruselského týždenníka European
Voice za kampaň v prospech rozšírenia Európskej únie v Poľsku
a presadzovanie kresťanských hodnôt. Spisovateľ, básnik
a dramatik. Prvý slovanský pápež. Vlastným menom Karol Józef
Wojtyla.
Narodil sa vo Wadoviciach pri Krakove 18. mája 1920. Za
pápeža ho konkláve zvolilo 16. októbra 1978. Po zvolení prijal
meno Ján Pavol II. Odmietal zrušenie celibátu, antikoncepciu,
homosexualitu i umelé ukončenie tehotenstva, ale súčasne bol
otvorený novým myšlienkam. Rehabilitoval Galilea Galileiho,
Mikuláša Kopernika aj evolučnú teóriu Charlesa Darwina.
Uskutočnil množstvo pastoračných ciest do krajín na všetkých
kontinentoch. Angažoval sa za rozširovanie slobody , zrušenie
trestu smrti, oslobodenie politic- kých väzňov a nastolenie mieru
v bojujúcich krajinách. Výraznou mierou prispel aj k pádu
komunizmu. Tvrdo odsudzoval hriech a zároveň podával ruku
hriešnikom. Tak ako Mehmetovi Alimu Agcovi, ktorý na neho
v Ríme spáchal atentát. Po- žiadal o odpustenie hriechov cirkvi
z minulosti, za čo si vyslúžil obrovský obdiv. Zomrel 2. apríla
2005 vo Vatikáne. Milujúci a milovaný veriacimi i ateistami.
Jeho blahorečenie prišlo v rekordne krátkom čase. Uskutočnilo
sa 1. mája 2011. Na centrálnom balkóne na priečelí Baziliky
sv. Petra vzápätí odhalili drapériu s podobizňou blahoslaveného
Jána Pavla II. z roku 1995. Na osobitný podstavec priniesli
relikviár v podobe olivovej ratolesti s ampulkou jeho krvi od
sestry Márie Simon-Pierre, ktorú zázračne uzdravil.
Odkaz Slovákom: Nebojte sa!
Vzťah Jána Pavla II. k Slovensku a Slovákom bol vždy veľmi
úzky. .............................viac v knihe CLICK HERE
The Progressive Conservative
John Paul II.
Proclaimed as the Man of the Year 1994 by Time magazine in America.
And as the European of the Year 2002 by the Brussels European Voice
weekly for his campaign in Poland for enlargement of the European
Union and for promoting Christian values. A writer, poet and playwright
and the first Slavic Pope. Karol Józef Wojtyla was born in Wadovice
near Krakow on May 18, 1920. The conclave elected him Pope on
October 16, 1978. He took the name John Paul II. He refused to lift
celibacy, permit contraceptives, homosexuality or abortion but
simultaneously was open to new ideas. He rehabilitated Galileo Galilei,
Nicolas Copernicus and the evolutionary theory of Charles Darwin. He
made numerous pastoral trips to all continents. He was involved in dissemination and promotion of freedom, a ban on capital punishment,
liberation of political prisoners and enforcement of peace in countries at
war. He also heavily contributed to the fall of communism. He was tough
in denouncing sin but at the same time he offered his hand to sinners.
Just like when he visited Mehmet Ali Agca who had shot him in Rome.
The Pope asked for forgiveness for all historical sins the Church had
committed; an act that was highly appreciated. He died on April 2, 2005
in the Vatican, loving and loved by both believers and atheists.
His beatification on May 1, 2011 followed soon after his death.
A canvas with the 1995 portrait of the beatified John Paul II was revealed
in the front central balcony of St. Peter’s Basilica. A relic container
shaped as a palm leaf was placed on a special pedestal and it contained
a vial with his blood from Sister Maria Simon-Pierre, who had been
miraculously cured.
His message to the Slovak people: Do not be afraid!
John Paul II always had a very intimate relationship to Slovakia and
the Slovak people. .......more information in book
CLICK HERE
http://photomytny.sk/index.php/galeria/cenove-ponuky
1989 - NEŽNÁ REVOLÚCIA - VELVET REVOLUTION - JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014 59
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
1989 - NEŽNÁ REVOLÚCIA
VELVET REVOLUTION
www.kanadskyslovak.ca
www.prs.sk
Ján Pavol II. - John Paul II.
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014 60
JOZEF MÝTNY1989 - NEŽNÁ REVOLÚCIA PHOTO NEWS
VELVET REVOLUTION
www.kanadskyslovak.ca
www.prs.sk
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
Ján Pavol II. - John Paul II.
61
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
1989
NEŽNÁ REVOLÚCIA
VELVET REVOLUTION
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
62
JOZEF MÝTNY
Ján Pavol II.
John Paul II.
PHOTO NEWS
The Progressive
Conservativec
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
Pokrokový
konzervatívec
www.prs.sk
63
JOZEF MÝTNY
1989
NEŽNÁ REVOLÚCIA
VELVET REVOLUTION
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
Ján Pavol II.
John Paul II.
&
Ján “Bobo”
Hangoni
CLICK HERE
http://photomytny.sk/index.php/galeria/cenove-ponuky
1989
NEŽNÁ REVOLÚCIA
VELVET REVOLUTION
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014 64
Úryvok z knihy
An extract from the book
Treba padnúť, aby ste mohli ísť hore
Ján „Bobo“ Hangoni, Taktici a YPS
To Go Up, First One Has to Be Down
Ján “Bobo” Hangoni, Taktici and YPS
Vlado Kolenič (líder a spevák, gitarista a skladateľ), Július
Mikeš (bicie, spev), Milan Grožaj (klávesy, spev) a Štefan Peller
(spev, gitara), ktorý prišiel zo skupiny YPS. V takejto zostave
vznikla v roku 1976 skupina Taktici. Desať deka tresky, Dáša
(lángoše predáva), Zmrzlina, Telefón či Vodka, zneli vtedajším
mládežníckym klubom Véčko. Davy šaleli a to nielen v malom
klube, ale i v obrovských halách a amfiteátroch. V roku 1978
dosiahla ich popularita vrchol, keď skladba Telefón, v podaní
Júliusa Mikeša „valcovala” nielen domáce rebríčky, ale aj anglickú hitparádu. Prišlo pozvanie na festival a anglické turné za
závratný honorár s Garym Glitterom (Pozn. autora: v tom čase
mimoriadne populárny anglický rockový spevák, skladateľ a hudobník). Turné im predstavitelia bývalého režimu jednoducho
zatrhli. Sila presadiť sa vo svete už bola taká naštartovaná, že sa
jednoducho nedalo neísť. Keď to nešlo oficiálne, jednoducho
zmizli do USA. Bez povolení. Ich hity sú populárne dodnes.
Hneď po emigrácii ich udr-žiavala skupina YPS a dnes skupina
Nový Album, ktorej v roku 2004 Vlado Kolenič prepožičal meno
Taktici. Po odchode Vlada Koleniča do USA ho nahradil líder
kapely YPS Bobo Hangoni. Bolo leto a po lete bolo všetko inak.
Bobo Hangoni spomína:
Vlado Kolenič (leader and vocalist, guitar player and composer),
Július Mikeš (percussions, vocals), Milan Grožaj (keyboard, vocals)
and Štefan Peller (vocals, guitar), who joined from the YPS group,
made up the composition of the Taktici group in 1976. Their songs
Desať deka tresky, Dáša (lángoše predáva), Zmrzlina, Telefón or Vodka
were played in the youth V-Club (Véčko). The crowds were crazy, not
just in the little club but also in large halls and amphitheaters. Their
popularity was at a peak in 1978 when the song Telefón, sung by Július
Mikeš, shot up to the top not just of the domestic chart but also on the
English hit parade. An invitation to a festival and English tour with
Gary Glitter [Author’s note: an extremely popular English rock singer,
composer and musician at that time], at exorbitant money followed.
The representatives of the communist regime simply said NO. The
drive to succeed on a global scale had already become so powerful that
not going was not an option. The official way was impossible so they
simply fled to the US without any permits. Their hits are still popular
and kept alive by the YPS group and now by the Nový Album group
which was allowed to use the name Taktici by Vlado Kolenič in 2004.
Bobo Hangoni, the leader of the YPS band, took the place of Vlado
Kolenič who had fled to the US. It was summer then and things were
very different after summer. Bobo Hangoni recalls:
1989 - NEŽNÁ REVOLÚCIA - VELVET REVOLUTION
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
Ján “Bobo” Hangoni
65
Úryvok z knihy
An extract from the book
„Chalani už mali všetkého plné zuby. ŠTB im strpčovala život.
Najviac išla po Vladovi Koleničovi. Juhoslávia bola otvorená,
tak zmizli. Najprv Kolenič, potom Mikeš s Pellerom a aj manažér
Taktikov Stanley Velitský. Ja som sa jedného dňa vrátil z Martina
do Bratislavy robiť program, ale bohužiaľ, okrem mňa a Grožaja
tu už nikto z Taktikov nebol. Nezostalo mi nič iné, len znova
„nakopnúť” skupinu YPS. Samozrejme, celá technika od Taktikov, osvetľovači, zvukári Jožko Frlička a Juraj Hideghéty,
aparatúra a mladý bubeník Janko Frlička, to nám zostalo.
S kvalitnou aparatúrou sme sa hneď dostali na úroveň Taktikov
a musím povedať, že keď odišli, tak sa nám začalo viacej dariť.
Hrali sme Vodku, Dášu a ďalšie veci. Otvorilo sa pre nás „veľké
pole” pôsobnosti. Samozrejme, škoda bola manažéra Stanleyho
Velitského (pozn. autora: ako manažér zastupoval všetky naše
hviezdy toho obdobia), pretože tiež emigroval a práve on mal
získavanie „kšeftov” na starosti. Manažérom kapely sa stal
Jožko Šebo (teraz manažér Janky Kirschner a Petra Cmoríka).
Boli sme spolu do roku 1986, pokým ŠTB nenariadilo
Slovkoncertu, že musí ísť preč. O rok na to mu však povolilo, že
môže pracovať pre skupinu Midi (pozn. autora: sprievodná
skupina Roba Grigorova). Je to ťažká, komplikovaná história”..
“The boys were fed up with everything. The ŠTB (the secret police)
were making their lives (Vlado Kolenič’s in particular) miserable.
Yugoslavia was an open country, so they simply fled. Kolenič left first,
Mikeš with Peller followed, and finally the manager of Taktici, Stanley
Velitský. One day I came back to Bratislava from Martin to compile the
program but just Grožaj and me were left here of the Taktici group. The
only thing I could do was to ‘restart’ the YPS group. Of course, the
equipment from Taktici, lighting engineers, sound engineers Jožko
Frlička and Juraj Hideghéty, the equipment and the young
percussionist Janko Frlička were still there. It did not take us long to
ascend to the level of Taktici with their quality equipment, and I have
to say that after they were gone, we started being more successful. We
played Vodka, Dáša and other songs. A wide ‘array of opportunities’
opened to us. We regretted having lost Stanley Velitsky, the manager
[author’s note: he was a manager for all our stars of that time] who
also emigrated and he used to be the one in charge of “business”
hunting. Jožko Šebo (now the manager for Janka Kirschner and Peter
Cmorík) became the band manager. We were together until the ŠTB
commanded Slovkoncert to sack him in 1986. A year later, he was
allowed to work for the Midi group [author’s note: a band accompanying Robo Grigorov]. That was a complex and tough aspect of
history”.
1989 - NEŽNÁ REVOLÚCIA - VELVET REVOLUTION
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
Ján “Bobo” Hangoni
66
Úryvok z knihy
An extract from the book
Treba padnúť, aby ste mohli ísť hore
Ján „Bobo“ Hangoni, Taktici a YPS
To Go Up, First One Has to Be Down
Ján “Bobo” Hangoni, Taktici and YPS
Vlado Kolenič (líder a spevák, gitarista
a skladateľ), Július Mikeš (bicie, spev),
Milan Grožaj (klávesy, spev) a Štefan Peller
(spev, gitara), ktorý prišiel zo skupiny YPS.
V takejto zostave vznikla v roku 1976
skupina Taktici. Desať deka tresky, Dáša
(lángoše predáva), Zmrzlina, Telefón či
Vodka, zneli vtedajším mládežníckym
klubom Véčko. Davy šaleli a to nielen
v malom klube, ale i v obrovských halách
a amfiteátroch. V roku 1978 dosiahla ich
popularita vrchol, keď skladba Telefón, v podaní Júliusa Mikeša „valcovala” nielen
domáce rebríčky, ale aj anglickú hitparádu.
Prišlo pozvanie na festival a anglické turné
za závratný honorár s Garym Glitterom
(Pozn. autora: v tom čase mimoriadne populárny anglický rockový spevák, skladateľ
a hudobník). Turné im predstavitelia bývalého režimu jednoducho zatrhli........
Vlado Kolenič (leader and vocalist, guitar
player and composer), Július Mikeš (percussions, vocals), Milan Grožaj (keyboard,
vocals) and Štefan Peller (vocals, guitar),
who joined from the YPS group, made up
the composition of the Taktici group in
1976. Their songs Desať deka tresky, Dáša
(lángoše predáva), Zmrzlina, Telefón or
Vodka were played in the youth V-Club
(Véčko). The crowds were crazy, not just in
the little club but also in large halls and amphitheaters. Their popularity was at a peak
in 1978 when the song Telefón, sung by
Július Mikeš, shot up to the top not just of
the domestic chart but also on the English
hit parade. An invitation to a festival and
English tour with Gary Glitter [Author’s
note: an extremely popular English rock
singer, composer and musician at that time],
at exorbitant money followed. The
representatives of the communist regime
simply said NO.......
www. photomytny.eu - photogallery (knihy) books - www. - photomytny.com
PHOTO NEWS
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
67
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
Iveta Bartošová
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
68
Iveta Bartošová
PHOTO NEWS
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014 69
JOZEF MÝTNY
PHOTO NEWS
MORE INFORMATION
JOZEF MYTNY PHOTO NEWS
2/2014
SEPTEMBER
www.photomytny.com
Iveta Bartošová
April 8, 1966 - † April 29, 2014
(Čeladná CZ)
www.kanadskyslovak.ca
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
2
www.prs.sk
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
70
JOZEF MÝTNY BEST PHOTO FOR SALE
ONLY 10 pcs.
As the only Slovak person he was listed in the book
“150 Years of Photography”
published by Kodak
ONLY 10 pcs.
Y
ÝTN ÝTNY
FM
OZE EF M
J
:
TO
OZ
PHO : J
13.000.- Eur
©
O
HOT
©P
Academy Award (for the first time in history the
Award was given to the photograph – front page of
the book) for the picture from the Velvet Revolution
named “Girl with the Bell”.
ONLY 10 pcs.
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
100 cm x 130 cm
35.000.- Eur
1. ks - predaný
1. ks - ukradnutý
1. piece -sold
1. piece - stolen
Ako jediný Slovák bol uvedený v knihe
„150 rokov svetovej fotografie”
vydanej firmou Kodak
original negativ
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
13.000.- Eur
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
35.000.- Eur
Ocenenie Award Academy (po prvý krát v histórii
bola udelená za fotografiu - titulná strana knihy)
za fotografiu z obdobia Nežnej revolúcie
„Dievča so zvončekom”.
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014 71
JOZEF MÝTNY PHOTO PICTURE FOR SALE
Fotoobrazy sa vyhotovujú len ako kusovky na objednávku, zarámované
a s podpisom autora, na fotopapier, fotoplátno a pod. bežne do formátu cca
60 cm x 80 cm podľa uhlopriečky (s možnosťou aj väčších rozmerov)
1.100.- Eur
1.300.- Eur
1.300.- Eur
The pictures are made only as one time piece order, framed and signed by
an author on photopaper,etc by the format 23,6 inch x 31,4 inch, based on
the screen dimenzions, with the option of biger dimenzions
1900.- Eur
700.- Eur
1.100.- Eur
900.- Eur
1.100.- Eur
©PHOTO: JOZEF MÝTNY
+421 915 888 771
1.500.- Eur
CLICK
1.700.- Eur
1.900.- Eur
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
1.100.- Eur
HERE
700.- Eur
http://photomytny.sk/wp-content/uploads/news/obrazy01.pdf
700.- Eur
1.700.- Eur
72
JOZEF MÝTNY
STRÁNKA HANBY
PHOTO NEWS
DISGRACED
Modern KOMMUNISTS
NOVODOBÍ KOMUNISTI
or
ALEBO
HYENIZMUS VO FOTOGRAFII
NA SLOVENSKU
HYENAS
in Slovak photography
Prečo im máme veriť?
Why believe them?
Denník SME a vydavateľstvo PETIT PRESS ,
(samozrejme, že aj vydavateľstvo Ikar, ktoré tiež nemá
vysporiadané autorské práva patria na túto stránku),
zavádzajú a klamú dokonca aj archívy pre ďalšie
generácie. Ako má potom volič veriť, čo píšu…?
V budúcom čísle pred voľbami viac.
The SME daily and PETIT PRESS publisher (Ikar
publisher, with unsettled copyrights, also belongs to
this site) mislead and lie, including in archives for
future generations. How can a voter believe what they
write? More will come in the next, pre-election issue.
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
Pokračovanie v budúcich číslach
To be continued in next issues
73
pri nj
JOZEF MÝTNY
STRÁNKA HANBY
DISGRACED
PHOTO NEWS
Na túto stránku patria tí, čo nedodržujú autorský zákon - jednoducho firmy, This page is for those who violate copyright rules, in other words, companies that
ktoré kradnú fotografie..., zasahujú ľubovoľne do autorských diel, zlodeji steal photographs, arbitrarily infringing on copyright-protected items – thieves who
fotografií a neplatiči: (postupne budeme zverejňovať podrobnejšie informácie steal photographs and do not pay for them. More detailed information will be
o každom - až do vysporiadania si autorských práv a podlžností)
published about every one of them, pending settlement of their copyright-related
violations and debts.
1. Martinus.sk, s.r.o. internetové kníhkupectvo
Prevádzkovateľ: M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin
2. Partner Technik s.r.o ( Marek Řepka aj tak Vám nezaplatím...)
po podaní na súd zaplatil.....aj trovy konania.
3. Fedor Nemec - komunistický fotograf: dozviete sa ako sa podpisoval pod moje
fotografie za komunizmu a aj teraz, ako venoval moje fotografie cez prezidenta
Slovenskej republiky Rudolfa Schustera princovi Albertovi z Monaka pri návšteve
Slovenska (terajší Monacký kráľ)
4. TV noviny.sk (TV Markíza)
5. SNG (Slovenská národná galéria)
6. Vyd. Ikar (vybavuje p. Malíková)
7. Denník SME a vydavateľstvo PETIT PRESS (ironické úsmevy Alexeja
Fulmeka...do kedy...?... takúto pravicu už nikdy viac...
8. Slovenský zväz karate WKF (predseda Daniel Liška) najmä za projekt Štaffa
ME 2007, pod záštitou Tibora Mikuša poslanca NR SR , predsedu Trnavského
samosprávneho kraja a 30 rokov úspechov Slovenského karate 2010. (Dohodli
sme sa mimosúdne - november 2013)
9. Rudo Prochádzka, bývalý redaktor Smeny, otec Rada Prochádzku - kandidáta
na prezidenta SR.
10. JUDr. Ján Čarnogurský-kandidát na prezidenta SR.
1. Martinus.sk, s.r.o. Internet bookstore
Operated by: M. R. Štefánika 58, 036 01 Martin
2. Partner Technik, s.r.o ( Marek Řepka – I won’t pay, no matter what!)
AFTER BRINGING BEFORE THE COURT HE PAID ALL LEGAL COSTS.
3. Fedor Nemec – Communist photographer: you will learn how he signed his name
on photos that I made and dedicated them to Prince Albert of Monaco (now the King
of Monaco) through the hands of then-president Rudolf Schuster of Slovakia.
4. TV Noviny.sk (TV Markíza)
5. SNG (Slovenská národná galéria, the Slovak National Gallery)
6. Ikar publishing house (handled by Ms. Malíková)
7. SME daily and PETIT PRESS publishers (ironically, a grinning Alexej Fulmek
...for how much longer...? Never again that kind of right ...)
8. Slovak Karate Association WKF (chair Daniel Liška) in particular for the project
Štaffa ME 2007, under the auspices of Tibor Mikuš, deputy of the Slovak Parliament,
head of the Trnava self-government region and 30 years of successful Slovak karate
2010. (An extrajudicial settlement was agreed - november 2013)
9. 9. Rudo Prochádzka, a former editor of the Smena daily, the father of Rado
Prochádzka – presidential candidate of SR.
10. JUDr. Ján Čarnogurský – presidential candidate of SR.
Sledujte JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2013/2014 dozviete sa postupne viac, Come back to JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 2013/2014 to learn more. The next
najbližšie číslo vyjde na prelome mesiacov august, september 2014 a pribudnú issue will be released at the turn of August, September 2014 and there will be more
about this.
74
ďalší....
JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS 1/2014
WANTED BORIS JAVOREK
Cheater or businessman?
Boris Javorek, son of futbaler Trainer Justin Javorek (1932) and father Justin
Javorek (1988), living in Canada, father DOMINIK JAVOREK (1996), hockey
player SVK (HC Slovan Bratislava), DEPTOR 175.816,97.- Euro from justice
result, more information on PHOTO NEWS JOZEF MYTNY 2014
Podvodník alebo podnikateľ?
Boris Javorek, syn futbalového trénera Justina Javorka (1932) a otec Justina
Javorka (1988) pôsobiaceho v Kanade, otec DOMINIKA JAVORKA (1996),
hokejového hráča SVK (HC Slovan Bratislava), dlžník 175.816,97.- Euro podla
súdneho rozhodnutia....viac sa dozviete postupne vo PHOTO NEWS JOZEF
75
MYTNY 2014
Cenník inzercie na stránkach
Prices for advertisements
JOZEF MÝTNY - PHOTO MYTNY JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS
JOZEF MÝTNY - PHOTO MYTNY JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS
ČASOPIS vychádza ako štvrťročník (50 – 70 strán).
The journal is a quarterly (50 – 70 pages).
1. úvodná stránka - logo firmy s preklikom na Vašu firmu
cena: 1.700,- Euro/ rok
v cene súčasne propagácia v internom časopise 3 - 4 x v čísle
2. úvodná stránka - logo firmy s preklikom na Vašu firmu
cena: 1.000,- Euro/ 6 mesiacov
v cene súčasne propagácia v internom časopise 3 - 4 x v čísle
3. reklama - logo firmy s preklikom na Vašu firmu
cena: 200,- Euro
4. reklama - logo firmy s preklikom na Vašu firmu
cena: 500,- Euro/ 7x logo
5. fotografie z akcií - na stránkach časopisu
cena: 200,- Euro/ fotostrana
(pri viacerých stranách možnosť dohody)
6. titulná strana - logo firmy
cena: 1 500,- Euro
V cene nie sú zahrnuté réžijné náklady (cestovné, ubytovanie atď.)
1. Introductory page – company logo with a link to your company website
Price: € 1,700/year
(the price includes promotion in internal journal, 3 - 4 times in an issue)
2. Introductory page – company logo with a link to your company website
Price: € 1,000/6 months
(the price includes promotion in internal journal, 3 - 4 times in an issue)
3. Advertisement – company logo with a link to your company website
Price: € 200
4. Advertisement – company logo with a link to your company website
Price: € 500 for publication of the logo 7 times
5. Photographs of events – in pages of the journal
Price: € 200/photo-page
(price is negotiable for several pages)
6. Front page – company logo
Price: € 1,500
These prices do not include any overhead costs (travel, accommodation, etc.)
VIDEO
Produkcia: písanie námetu, scenára, réžia, kamera, zvuk, osvetlenie
Postprodukcia: hudba, strih, kolorovanie, titulkovanie, export
Cena v závislosti od náročnosti projektu a režijných nákladov.
VIĎ VZOR
Shihan TAKEJI OGAWA - 40 years of karate in Slovakia (JOZEF MYTNY)
VIDEO
Production: Drafting the idea/story, scripting, directing, camera, sound, light
Postproduction: music, cut, color, subtitles, export
Actual prices depend on the size of project and overhead costs.
EXAMPLE
Shihan TAKEJI OGAWA – 40 Years of Karate in Slovakia (JOZEF MYTNY)
CLICK
HERE
https://www.youtube.com/watch?v=ADceXqfRfKw
CLICK
HERE
76
Download

JOZEF MÝTNY PHOTO NEWS